ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο Σ.Δ.Η. Καβάιαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

2 Πεξίιεςε Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη δχν απφ ηηο πην δεκνθηιείο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαθέξλεη λα πξνζειθχζεη κεγάιν αξηζκφ ελδηαθεξνκέλσλ δεκηνπξγψληαο έηζη ζε θάζε πεξηνρή νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πξννπηηθέο. Σα νθέιε ηεο αζιεηηθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο είλαη πάξα πνιιά θαη απαηηνχληαη νη αλαγθαίεο πνιηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ επαξθψο. ηελ κειέηε απηή ζα αλαπηχμνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ειιείςεηο πνπ έρεη αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ κπνξεί λα έρεη κειινληηθά θαζψο επίζεο θαη ηη κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ.

3 Πεξηερόκελα Πεξίιεςε... 1 Κεθάιαην Δηζαγσγηθά ζηνηρεία θνπφο ηεο κειέηεο Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κειέηεο Γνκή ηεο κειέηεο Μεζνδνινγία ηεο κειέηεο Σνπξηζκφο ζηελ Διιάδα Κεθάιαην Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο Οξηζκφο θαη δηαθξίζεηο αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ Ηζηνξηθή αλαδξνκή Τπνδνκή αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο θαη πγεία Πξνβιήκαηα αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ Κεθάιαην Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ Θαιάζζηνο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο Σνπξηζκφο πγείαο Οξεηβαηηθφο θαη πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο Υεηκεξηλφο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο Αεξνπνξηθφο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο Κεθάιαην Μάξθεηηλγθ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ Marketing αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ Ζ δηαθήκηζε ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ Ζ εηθφλα ηεο Διιάδαο ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ... 54

4 Κεθάιαην Ζ ζπκβνιή ηνπ Αζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ ηελ νηθνλνκία ηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ηελ απαζρφιεζε ηνλ ηνπξηζκφ Κεθάιαην Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα 1: Δξσηεκαηνιφγην... 77

5 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα κνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο

6 Κεθάιαην 1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 1.1.θνπόο ηεο κειέηεο Ζ κειέηε απηή ζαλ ζηφρν έρεη λα αλαιχζεη ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηηο ηάζεηο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μεηά απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004 ζηελ Διιάδα, ε θαηαζθεπή πνιιψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, έδσζε ηελ εληχπσζε φη η ζα ελίζρπε ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ ρψξα καο. Πξάγκαηη κεηά απφ 4 ρξφληα έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ εμέιημε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, σζηφζν δελ ζεσξείηαη επαξθήο ζπγθξηλφκελε κε άιιεο ρψξεο φπσο ε Βαξθειψλε θαη ην ίδλεπ ηα νπνία αμηνπνίεζαλ ηηο αζιεηηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο άκεζα θαη θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ. Ζ κειέηε απηή ζαλ ζηφρν έρεη λα παξνπζηάζεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη φιεο ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί. Δπίζεο επηδηψθεη λα απνδείμεη πφζν πνιχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ε παξνχζα κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία, απαζρφιεζε, ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία θαη ηνλ ηνπξηζκφ Ιδηαηηεξόηεηεο ηεο κειέηεο εκαληηθή δπζθνιία αληηκεησπίζακε ζην πξαθηηθφ κέξνο ηεο κειέηεο καο θαζφηη ε νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ έλα δχζθνιν

7 θνκκάηη αθνχ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη εξσηψκελνη ήηαλ πνιχ απαζρνιεκέλνη κε απνηέιεζκα λα αλαβάιινπλ ζπλερψο ηελ ζπλέληεπμε. Οη ζπλερείο αλαβνιέο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζ πλεληεχμεσλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο, παξφιαπηα χζηεξα απφ ζπλερείο πηέζεηο καο, θαηαθέξακε λα ηελ νινθιεξψζνπκε. Δμίζνπ ζεκαληηθή δπζθνιία ήηαλ ε αδπλακία εχξεζεο ζεσξηψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ. Ζ πεξηζζφηεξε βη βιηνγξαθία ήηαλ αγγιηθή κε απνηέιεζκα λα απαηηεί κειέηε θαη επηινγή ησλ πην ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ. Χζηφζν θαηαθέξακε λα ζπιιέμνπκε ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο Γνκή ηεο κειέηεο Ζ κειέηε απηή δηαθξίλεηαη ζε 6 θεθάιαηα. Δηδ ηθφηεξα ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο, ηελ δνκή ηεο θαη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο. ην δεχηεξν θεθάιαην εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηνλ αλαγλψζηε, παξνπζηάδνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ, ηη ο δηαθξίζεηο ηνπ, ηηο ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηηο κέξεο καο ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνπκε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ. Δηδηθφηεξα ηέηνηεο κνξθέο είλαη ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, ν νξεηβαηηθφο, πεξηπαηεηηθφο, ν ρεηκεξηλφο ρηνλνδξνκηθφο θαη ν αεξνπνξηθφο. Απηέο νη κνξθέο ηνπξηζκνχ επλννχλ φιν ηνλ ρξφλν ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ην κάξθεηηλγθ ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ. Δηδηθφηεξα αλαιχεηαη πσο ιεηηνπξγεί ην κάξθεηηλγθ ζηνλ

8 αζιεηηθφ ηνπξηζκφ, ηη ηζρχεη κε ηελ δηαθήκηζε θαη πνηα είλαη ε εηθφλα ηεο Διιάδνο πνπ πξνβάιεηε. ην πέκπην, θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία, απαζρφιεζε, μελνδνρεηαθή βηνκεραλία θαη ηνπξηζκφ. ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε. Δηδηθφηεξα πήξακε ζπλεληεχμεηο απφ 2 άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη ηνπο ξσηήζακε ζρεηηθά κε ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ην π Μεζνδνινγία ηεο κειέηεο Πξηλ μεθηλήζεη έλαο εξεπλεηήο κηα νπνηαδήπνηε έξεπλα πξέπεη λα μεθαζαξίζεη κεξηθά πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ζ' απηήλ, φπσο ην «ηη ζέκα εξεπλάκε» θαη «γηαηί ην εξεπλάκε». Οη εξσηήζεηο απηέο ρξεηάδνληαη κάιινλ εληαία παξά μερσξηζηή αληηκεηψπηζε, ψζηε λα ππάξρεη κία νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο. Πνιιέο θνξέο ε απάληεζε ζην «γηαηί εξεπλψ απηφ ην ζέκα» ίζσο λα κε θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζνπκε θάπσο ην «ηη ζέκα εξεπλψ», ψζηε ηειηθά λα έρνπκε κηα πιήξσο αηηηνινγεκέλε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξεζίζκαηνο-αηηίνπ (ηη ζέκα εξεπλψ») θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο (γηαηί εξεπλψ»). Αθνχ ινηπφλ θαηαιήμνπκε ζρεηηθά κε ηα δπν πξνεγνχκελα εξσηήκαηα, πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε ην «πσο» ζα γίλεη ε έξεπλα, δειαδή λα θαηαζηξψζνπκε ηελ ηαθηηθή κε ηελ νπνία ζα κπνξέζνπκε λα ζπιιέμνπκε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα λα εξκελεχζνπκε ην θαηλφκελν πνπ εξεπλάκε. Βέβαηα θη' εδψ ηα πξάγκαηα δελ είλαη πάληα ηφζν απιά. ψζηε κε κία θαη κφλε απφθαζε λα ηειεηψζνπκε. Ίζ σο ρξεηαζηεί λα αλαζεσξήζνπκε ηελ εξεπλεηηθή ηαθηηθή θαη ηειηθά, κεηά

9 απφ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο λα θαηαιήμνπκε ζε έλα νξηζηηθφ ζρήκα ηεο δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε 1. Μέζνδνη κειέηεο Τπάξρνπλ πνιινί κέζνδνη έξεπλαο αιιά εκείο ζα επηθεληξσζνχκε ζηνπο ηξεηο πην νπζηαζηηθνχο: ην ζεηηθηζκφ, ηε θαηλνκελνινγία θαη ηελ ελεξγεηηθή κειέηε 2. Ο ζεηηθηζκφο θαη ε θαηλνκελνινγία είλαη θηινζνθηθέο έλλνηεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Κάζε θηινζνθηθή έλλνηα δηέπεηαη απφ ηηο δηθέο ηεο αξρέο θαη αμίεο θαη ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο απφςεηο. Φπζηθά θάζε εξεπλεηήο αθνινπζεί νξηζκέλεο απφ ηηο θηινζνθηθέο απηέο έλλνηεο. πρλφηεξα νη εξεπλεηέο ζηεξίδνληαη ζηελ αληίζηξνθε θηινζνθία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπο, αληηζηξέθνπλ δειαδή ηα γεγνλφηα πξνθεηκέλνπ λα δνχλε ηη ζα γηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ ηα γεγνλφηα ζα ζπλέβαηλαλ δηαθνξεηηθά Ο ζεηηθηζκφο ζαλ θηινζνθία παξνπζηάδεη πψο πξαγκαηηθά είλαη ηα γεγνλφηα θαη πψο ζα έπξεπε λα ηα κειεηήζνπκε ζηεξηδφκελνη ζε ινγηθά επηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπκε ζην επη ζπκεηφ απνηέιεζκα 3. Αληίζεηα κε ηνλ ζεηηθηζκφ ε θαηλνκελνινγηθή έξεπλα παξνπζηάδεη ηνλ θφζκν λα ζηεξίδεηαη κφλν ζε θνηλσληθά ζεκέιηα θαη φρη ζε αληηθεηκεληθά. Γη απηφ ην ιφγν ν εξεπλεηήο δελ ρξεηάδεηαη λα ζηεξηρηεί ζε αλάιπζε ζπκπεξηθνξψλ θαη γεγνλφησλ αιιά ζε θαηλνκεληθά θξηηήξηα φπσο ε εκπεηξία. 1 Μπαγηάηεο Κ.Β(1997), Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηε Φπζηθή Αγσγή, Κ. Υξηζηνδνπιίδε 2 Elden, Μ. and Chisholm, R.F., 1993, «Emerging Varieties of Action Research: Introduction to the Special Issue», Human Relations Magazine, Vol 46 Νν 2. 3 Easterby-Smith, M. & Thorpe, R. & Lowe, A., 1993, «Research - An Introduction», London: Sage Publications

10 Ο εξεπλεηή κπνξεί λα κειεηάεη ηνπο γχξσ ηνπ, αθφκα θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, φπνηε ηνλ «ζπκθέξεη» φκσο κπνξεί λα αθαηξέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ έξεπλα πνπ θάλεη γηα ηνπο άιινπο. Απφ ηελ άιιε, ζηελ θαηλνκελνινγηθή κέζνδν ν εξεπλεηήο πέξα απφ ηελ επηθάλεηα ησλ γεγνλφησλ πξέπεη λα εξεπλήζεη θαη ηνπο δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη ηα γεγνλφηα απηά. Πξέπεη λα ειέγρεη ην θάζε ζηνηρείν ζαλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα, θαη λα παξάγεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο θαη αληηιήςεηο απφ απηέο ηηο ηδέεο. ε γεληθέο γξακκέο, ε θαηλνκελνινγηθή έξεπλα βαζίδεηε ζε γλψκεο θαη αληηιήςεηο άιισλ πάλσ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα βαζηζηεί ν εξεπλεηήο γηα λα δηακνξθψζεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο θαη απφςεηο επί ηνπ αλαιπψκελνπ ζέκαηνο. Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή κέζνδνο είλαη ε δξαζηηθή έξεπλα. Απηή ε κέζνδνο δαλείδεηαη πνιιά απφ ηηο δπν πξνεγνχκελεο κεζφδνπο. Ζ βαζηθή παξάκεηξνο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη είλαη ε βάζε γηα ηελ αιιαγή θαη ε αιιαγή είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο κηαο έξεπλαο. Σν θιαζζηθφ κνληέιν ηεο δξαζηηθήο κειέηεο βαζηθέο παξακέηξνπο 4 : ζηεξίδεηαη ζε πέληε θνπόο θαη επηινγή: εκαίλεη φηη ε δξαζηηθή έξεπλα δελ δέρεηαη ηελ επηζηήκε απφιπηα αλεμάξηεηε απφ ηηο αμίεο θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πηζαλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πξφβιεςε. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα έρνπλ μεθάζαξεο αμίεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πνην μεθάζαξεο βιέςεηο αιιά θαη λα κπνξνχλ παξάιιεια λα ηηο επηηχρνπλ. Μειέηε: Ζ δξαζηηθή έξεπλα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο επίιπζεο ξεαιηζηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε έξεπλα βνεζάεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ππαξθηέο ζεσξίεο θαη φρη θαηαζθεπαζκέλεο. Ζ 4 Cνheε, L. and Manion, L., 1980, «Research Methods in Education», London: Croom Helm.

11 κειέηε επηθεληξψλεηαη ηφζν ζην πξφβιεκα απηφ θαζ απηφ, αιιά θαη ζηελ επίιπζε ηνπ. Αιιαγή βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία - πιεξνθνξίεο αιιά θαη ηελ αίζζεζε ηνπ εξεπλεηή: Απηή ε παξάκεηξνο βνεζάεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή είλαη ν απφιπηνο ζηφρνο ηνπ εξεπλεηή, ν εξεπλεηήο θάλεη ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ κέρξη λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ. Πξνζσπηθή άπνςε ζηελ έξεπλα: Ζ πξνζσπηθή άπνςε ζηελ έξεπλα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν πξνθεηκέλνπ λα πξνζζέζεη ν εξεπλεηήο ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηελ έξεπλα. Γλώζεηο: Ο εξεπλεηήο, πξνηνχ αξρίζεη ηελ έξεπλά ηνπ, πξέπεη λα απμήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, δειαδή λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο θαηάζ ηαζεο πνπ αλαιχεη. πσο γλσξίδνπκε ε έξεπλα είλαη κηα δηαδηθαζία, κηα πνξεία πξννδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ελφο ζηφρνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο. ην πξψην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ν εξεπλεηήο ζρεδη άδεη κηα θαηάζηαζε, θαηαζηξψλεη κηα ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ θαη καξηπξηψλ πνπ ζα δψζνπλ απάληεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, απηή ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο. Σα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο θαιχπηνπλ ην έλα ηξίην ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπλνιηθά απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. Ζ ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ, ε επεμεξγαζία, ε αλάιπζε θαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαιχπηνπλ επίζεο πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο έξεπλαο. Ο ππφινηπνο ρξφλνο απνξξνθάηαη απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο ηεο έξεπλαο. Αθεηεξία θάζε έξεπλαο είλαη έλα εξψηεκα πνπ αλαδχεηαη κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Σέξκα ηεο έξεπλαο είλαη ε ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζην

12 εξψηεκα απηφ. Μεηαμχ ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο ηεο έξεπλαο κεζνιαβνχλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ εξεπλεηή, είλαη ηα ζηάδηα θαη νη θάζεηο ηεο έξεπλαο πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή αιιεινεμάξηεζε. πλνπηηθά κπνξεί θαλείο λα πεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ελφο πξνβιήκαηνο πεξλά απφ νξηζκέλα ζηάδηα, θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά: 1. Σα θίλεηξα ηνπ εξεπλεηή γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 2. Ο θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο 3. Ζ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην πξφβιεκα βηβιηνγξαθίαο 4. Ζ δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο εξγαζίαο 5. Ζ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο έξεπλαο 6. Ζ εθινγή ησλ ηερληθψλ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 7. Ζ ζπιινγή επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ 8. Ζ δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο 1.5 Σνπξηζκόο ζηελ Διιάδα Καηά ηελ δεθαεηία , νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο ζηελ ρψξα καο απφ ην εμσηεξηθφ είραλ κεγάιε άλνδν θαηά 134,4% πάλσ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, έλαληη 44% αχμεζεο πνπ είρε ε ζπλνιηθή εγρψξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο αλφδνπ ήηαλ φηη απμήζεθαλ θαη νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο απφ ην εμσηεξηθφ ζε 6,2% ηνπ 2004 απφ 3,5% πνπ ήηαλ ην Δπίζεο άλνδν παξνπζίαζε θαη ν ιφγνο ησλ εηζπξάμεσλ απφ μέλνπο ηνπξίζηεο ζηελ Διιάδα πξνο ηα αληίζηνηρα έμνδα ησλ Διιήλσλ ηνπξηζηψλ ζην εμσηεξηθφ. Ζ αχμεζε απηή ήηαλ χςνπο απφ 3,1% ην 1995 ζε 4,5% ην 2004.

13 Οη ηνπξίζηεο ηνπ εμσηεξηθνχ ππνζηεξίδεηαη φηη μνδεχνπλ ζηε ρψξα καο πεξηζζφηεξα απφ ηεηξαπιάζηα πνζά ζε ζρέζε κε απηά πνπ μνδεχνπλ νη Έιιελεο ζην εμσηεξηθφ. Ζ αλνδηθή απηή πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ρψξα καο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί εμαηηίαο ηνπ φηη ν ηνπξηζκφο είλαη αγαζφ πνιπηειείαο θαη ζπλεπψο φζν ην παγθφζκην βηνηηθφ επίπεδν απμάλεηαη ζα απμάλνληαη θαη νη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο κε αθφκα κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο. ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη εηζπξάμεηο ησλ ρσξψλ παγθνζκίσο απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ απνηεινχζαλ ην 1% ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελψ ηελ ζεκεξηλή επνρή ιφγσ ηνπ φηη ην παγθφζκην βηνηηθφ επίπεδν είλαη πνιχ πςειφηεξν, απνηεινχλ ην 1,5%. ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη ην ίδην θαηλφκελν. Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ζηνηρεία γηα θάζε πνζνζηηαία κνλάδα αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ, νη δαπάλεο ηνπξηζκνχ - αλαςπρήο απμάλνληαη πάλσ απφ κία πνζνζηηαία κνλάδα, θαηά 1,6%. πλεπψο, κε ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ παγθφζκηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ν εγρψξηνο θαη ν εηζαγφκελνο ηνπξηζκφο ζα απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Χζηφζν δελ αξθεί κφλν ε εμσγελήο αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο γηα ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο αιιά είλαη αλαγθαία θαη ε αλάινγε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ γηα λ α κπνξέζεη λα εληζρπζεί ε εηθφλα ηεο ρψξαο καο θαη λα γίλεη αληαγσληζηηθφηεξνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Σελ ζεκεξηλή επνρή ν αληαγσληζκφο απφ αλαδπφκελνπο κεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο είλαη έληνλνο, ηδηαίηεξα ζε επίπεδν ηηκψλ π.ρ. ε Σνπξθία έρεη ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηελ Διιάδα.

14 Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ηηκψλ είλαη φηη πεξηνξίδεηαη ην παγθφζκην κεξίδην ηεο Διιάδαο ζηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ηελ αίγιε πνπ απέθηεζε ιφγσ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Σν παγθφζκην κεξίδην ηεο Διιάδνο ζηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο κεηψζεθε απφ 1,9% ην 2003 ζε 1,6% ην Χζηφζν, ην κεξίδην ζηηο εηζπξάμεηο ηελ ίδηα πεξίνδν, απφ ην 2003 ζην 2005, έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ, θνληά ζην 2%, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ζηελ Διιάδα νδήγεζαλ ζηελ α χμεζε ηεο πξνζθνξάο πνηνηηθφηεξσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα ην 2006, ε ζεξηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδνο γηα ηα μελνδνρεία 4 θαη 5 αζηέξσλ εληζρχζεθε θαη νη ηνπξηζηηθέο ήηαλ πνιχ απμεκέλεο. Βέβαηα ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί θαηά πφζν απηέο νη απμήζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ή ηεο βειηίσζεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο καο. πλεπψο ε Διιάδα ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ζπλερψο λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη βηψζηκα αληαγσληζηηθή ψζηε λα πξνζειθχεη έλα ζηαζεξφ ή θαη απμαλφκελν κεξίδην ηεο δηαξθψο δηνγθνχκελεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηνηρεία φπσο ε έληνλε επνρηθφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ αθήλνπλ πεξηζψξηα ζεκαληηθήο κεγέζπλζεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε κεγέζπλζε ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη λα μεθχγεη απφ ηα πιαίζηα ηνπ θιαζηθνχ «ήιηνο, ζάιαζζα» 5. 5 Υαξδνπβέιεο, Γ., 2006, «Σνπξηζκφο θαη ειιεληθή νηθνλνκία», Eurobank Research

15 Κεθάιαην 2 Αζιεηηθόο ηνπξηζκόο 2.1. Οξηζκόο θαη δηαθξίζεηο αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ Αξρίδνληαο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ αζιεηηζκνχ, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηελ Ακεξηθαληθή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηε κε ηελ έλλνηα ησλ θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία αληαγσληζηηθφηεηαο. Χζηφζν ζηελ Δπξψπε, ν φξνο αζιεηηζκφο εκπεξηέρεη ζρεδφλ θάζε κνξθή θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη παξαπέκπεη ζηε γλσζηή έλλνηα πνπ πηνζεηήζεθε θαη ζηελ Διιάδα «αζιεηηζκφο γηα φινπο». Ο φξνο αζιεηηζκφο είλαη ην πεδίν αληαγσληζηηθψλ ή κε αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη νη άλζξσπνη γηα αλαςπρή, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία ή γηα βειηίσζε θάπνησλ επηδφζεσλ. Φπραγσγία ζεκαίλεη θαζνδήγεζε ηεο ςπρήο θαη αλαθέξεηαη ζηηο αλζξψπηλεο εθδειψζεηο πνπ πξνθαινχλ αλάηαζε, επεμία. Ζ Γηαζθέδαζε πξνζδηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην γιέληη, ηε ραξά ηελ επραξίζηεζε, «θαηαλάισζε πιηθψλ αγαζψλ». Ζ ςπραγσγία επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ θαηαλάισζε πλεπκαηηθήο ηξνθήο. Ζ αλαςπρή ππνλνεί ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή είλαη ινηπφλ ηαπηφζεκε κε ηελ animation. Σν animation είλαη γαιιηθή ιέμε θαη ζεκαίλεη νξγαλψλσ πξνηππψλσ, παξνηξχλσ, δίλσ δσή. θνπφο ηεο είλαη ε ρξήζε βαζηθψλ γλψζεσλ πνπ

16 θάλνπλ ηε κάζεζε πην ελδηαθέξνπζα, ηελ θαζνδήγεζε νκάδσλ πην δσληαλή θαη ςπραγσγηθή. Ζ ειιεληθή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο είλαη «άλεκνο». ηφρνο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο επράξηζηεο αηκφζθαηξαο κάζεζεο. ηνλ νξηζκφ ηνπ αζιεηηζκνχ πξέπεη λα γίλεη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ ελεξγεηηθή θαη ζηελ παζεηηθή ζπκκεηνρή. ηε θπζηθή δειαδή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε θάπνησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είηε δσληαλά είηε κέζσ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ. Οη Standeven and Deknop 6 (1994) νξίδνπλ σο ηνπξηζκφ ηελ πξνζσξηλή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ πέξα απφ ηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπο. Οη ίδηνη ζπγγξαθείο νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ σο φιεο ηηο κνξθέο ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ε ζπκκεηνρή ηπραία ή νξγαλσκέλε γίλεηαη γηα επαγγεικαηηθνχο ή φρη ιφγνπο κε πξνυπφζεζε ηε κεηαθίλεζε καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο θαη εξγαζίαο. Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη ά θαηξνχο θάπνηα κνληέια πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ. Οη Gammon and Robinson 7 (1999) δηαθξίλνπλ δχν θπξίσο άμνλεο δηαρσξηζκνχ ηεο ζρέζεο αζιεηηζκνχ ηνπξηζκνχ θαη ηνπο εθθξάδνπλ κε ηηο έλλνηεο «αζιεηηθφο ηνπξηζκφο» θαη «ηνπξ ηζηηθφο αζιεηηζκφο». Α. Αζιεηηθόο ηνπξηζκόο: Πεξηιακβάλεη άηνκα ή νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ή παζεηηθά ζε αληαγσληζηηθέ ή κε, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο ή ηεο κεηαθίλεζεο ηνπο απφ έλα ηφπν ζε θάπνην άιιν ην θξηηήξ ην εδψ είλαη 6 Standeven, J. and De Knop, P., 1993, «Sport Tourism», Human-Kinetics 7 Ζγνπκελάθεο, Ν., 1999, «Δηζαγσγή ζηνλ ηνπξηζκφ», Interbooks

17 φηη ε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ην θχξην ζηνηρείν ηεο κεηαθίλεζεο ελψ ην ηνπξηζηηθφ ζηνηρείν παίδεη δεπηεξεχνληα ξφιν. Β. Σνπξηζηηθόο αζιεηηζκόο. Πεξηιακβάλεη επίζεο άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ή παζεηηθά ζε θάπνηα αζιε ηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ηαμίδη είλαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην θχξην θίλεηξν κεηαθίλεζεο. Ο αζιεηηζκφο ιεηηνπξγεί σο δεπηεξεχνλ θίλεηξν κεηαθίλεζεο. Οη Stardeven and Deknop 8 απνδέρνληαη ην δηαρσξηζκφ ησλ Gammon and Robinson θάλνληαο φκσο ηε δηάθξηζε ηνπ αζ ιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε επαγγεικαηηθφ θαη δηαθνπψλ θαη ζε ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ. χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο. Α. Ο επαγγεικαηηθφο αζιεηηζκφο ηνπξηζκφο έρεη: 1. Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή π.ρ. αζιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο. 2. Παζεηηθή ζπκκεηνρή π.ρ. δεκνζηνγξάθνπ πνπ θαιχπηνπλ ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο. Β. Ο Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο δηαθνπψλ έρεη 1. Δλεξγεηηθή κνξθή, π.ρ. αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαθνπψλ (νξγαλσκέλεο αηνκηθέο) 2. Παζεηηθή κνξθή π.ρ. ηπραίνο παξαηεξεηήο δειαδή νη ζεαη έο πνπ παξαθνινπζνχλ ην γεγνλφο ρσξίο λα ην έρνπλ πξνζρεδηάζεη ή ζπλεηδεηνπνηεκέλνο παξαηεξεηήο πνπ έρεη ζρεδηάζεη ην ηαμίδη ηνπ βάζεη ην αζιεηηθφ γεγνλφο. Δπίζεο εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ππάξρνπλ 3 γεληθφηεξεο δηαθξίζεηο αζιεηηζκνχ, απηέο είλαη: 8 Standeven, J. and De Knop, P., 1993, «Sport Tourism», Human-Kinetics

18 1. Ο καδηθόο αζιεηηζκόο. Απηφο είλαη πξνζηηφο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη πεξηιακβάλεη αζινπαηδηέο, θνιχκβεζε, θπλήγη, ηελ αιηεία, ηελ πνδειαζία, νξεηβαζία, πεδνπνξία, ήπηα ελφξγαλε θαη νπεδηθή γπκλαζηηθή, Αγσλίζκαηα πξνζηηά ζηε κάδα ησλ αλζξψπσλ. θνπφο ηνπ καδηθνχ ιατθνχ αζιεηηζκνχ είλαη ε άζθεζε, ε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία. Δίλαη ε κνξθή ηνπ αζιεηηζκνχ πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ηνπξίζηεο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη δελ απαηηεί κεγάιεο ρξεκαηηθέο δαπάλεο ή κεγάιεο ηθαλφηεηεο. 2.Ο αζιεηηζκόο επηδόζεσλ πνπ είλαη πξνζηηφο κφλν ζε νξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο είλαη νη αζιεηέο πνπ αζρνινχληαη επαγγεικαηηθή ή εξαζηηερληθή ζηα αληίζηνηρα αγσλίζκαηα ή αζθνχλ πξσηαζιεηηζκφ θαη έρνπλ ζθνπφ λα πεηχρνπλ κηα επίδνζε πνπ ζπλήζσο ακείβεηαη πιηθά ή εζηθά. 3. Ο ειηηηζηηθόο Αζιεηηζκόο. Απηφο απεπζχλεηαη θπξίσο ζηελ (elite) ηνπ πιεζπζκνχ νη νπνίνη κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην θφζηνο ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε νξηζκέλα αζιήκαηα πςεινχ θφζ ηνπο φπσο π.ρ. ηέληο, νξεηβαζία, γθνιθ ή είλαη κέιε θιεηζηψλ αζιεηηθψλ ιεζρψλ Ιζηνξηθή αλαδξνκή Τπνζηεξίδεηαη φηη αζιεηηθφο Σνπξηζκφο ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα αθνινπζνχλ κηα παξάιιειε πνξεία αλάπηπμε κε ηνλ απιφ ηνπξηζκφ. Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα καδηθφ θνηλσληθφ θαηλφκελν άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην ζεκεξηλφ ηξφπν δσήο θαη ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν ζα πάξεη αθφκε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. 9 Αηζαιάθεο, Μ., 2005, «Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο πεξηγξαθηθά κνληέια», ΣΔΗ Κξήηεο

19 Ο Αζιεηηζκφο είλαη ηφζν παιαηά ζπλήζεηα ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη ε ηζηνξία ηνπ. Γελλήζεθε ζηνπο αγψλεο επηβίσζεο ησλ πξψ ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν ηε ζσκαηηθή ηνπο δχλακε, ηελ αληνρή θαη ηελ επηβίσζε. ε απηνχο ηνπο αγψλεο δηαθξίζεθαλ νη πξψηνη αζιεηέο. Απφ ηφηε ν άλζξσπνο θαη ε ελαζρφιεζε ηνπ κε ηνλ Αζιεηηζκφ πνξεχνληαη καδί. Αζιεηηζκφο είλαη ε επίδνζε ζηηο αζ ιεηηθέο αζθήζεηο θαη ε επίδεημε ηεο ζσκαηηθήο δχλακεο ηεο επηδεμηφηεηαο θαη ησλ άιισλ αξεηψλ ηνπ ζψκαηνο κε ζπλαγσληζκφ 10. Ο αζιεηηζκφο πεξηιακβάλεη: 1. Αγσλίζκαηα ζηίβνπ, φπσο ην δξφκν, ηα άικαηα, ηε ζθαηξνβνιία, ηε δηζθνβνιία, ηελ πάιε, ηνλ αθνληηζκφ, ην άικα εηο χςνο, άικα εηο κήθνο θηι. ια ηα πην πάλσ αγσλίζκαηα απνηεινχλ «θιαζηθφ αζιεηηζκφ». Σα θαιιηέξγεζαλ θπξίσο νη Αξραίνη Έιιελεο θαη ηα έθαλαλ νλφκαηα κε ηηο κεγάιεο παλειιήληεο γηνξηέο φπσο ηα Οιχκπηα, ηα Πχζηα, ηα Ίζζκηα θαη ηα Νέκεα θαη κε ηηο κεγάιεο ηνπηθέο φπσο ηα Παλαζήλαηα, ηα Παληψληα θιπ. ηελ Διιάδα νη ξίδεο ηνπ Αζιεηηζκνχ βξίζθνληαη ηφζν ζηε κπζνινγία φζν θαη ζηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ζενί ηνπ Οιχκπνπ ζεσξνχληαλ αζιεηέο. Οη εκίζενη ήηαλ αζιεηέο. Οη πξψηεο πεξηγξαθέο αζιεηηθψλ αγψλσλ βξίζθνληαη ζηελ Ηιηάδα θαη ζηελ Οδχζζεηα. Ο αζιεηηζκφο πνπ σθειεί φρη κφλν ην ζψκα αιιά θαη ηελ ςπρή κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο, ηεο άκηιιαο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ππεξνρήο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ζπλέβαιε πνιχ, ψζηε λα θηάζνπλ νη Έιιε λεο λα ζεσξνχληαη ν πην πξνεγκέλνο ιαφο ηεο αξραηφηεηαο. (Ννπο πγηήο ελ ζψκαηη πγηή) έιεγαλ νη αξραίνη πκψλ πξφγνλνη. 10 Ζγνπκελάθεο, Ν., 2000, «Σνπξηζκφο θαη αλάπηπμε», Interbooks

20 2. Ναπηηθά αγσλίζκαηα, φπσο είλαη ε θνιχκβεζε, θσπειαζία, ηζηηνπινΐα θηι. 3. ηξαηησηηθά αγσλίζκαηα φπσο ε νπινκαρία, ε ινγρνκαρία, ε ζθνπνβνιή θηι. 4. Γηάθνξα άιια αγσλίζκαηα φπσο ην πνδφζθαηξν, νη ηππνδξνκίεο, απηνθηλεηνδξνκίεο, ζαιακεγνδξνκίεο, νξεηβαζίεο θηι. Οη πξψηεο αξρέο ηηο ηζηνξίαο ηνπ αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν ηνπ Μηλσηθνχ θαη Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ φπ σο πξνθχπηεη απφ παξαζηάζεηο ζε αγγεία. Οη Ρσκαίνη πήξαλ ηνλ αζιεηηζκφ απφ ηνπο Έιιελεο ηνπ έδσζαλ φκσο ην ραξαθηήξα απινχ ζεάκαηνο φπνπ ζπλαγσλίδνληαλ γηα ράξε ηνπ θνηλνχ ρνλδξνεηδείο αζιεηηθέο επαγγεικαηίεο πνπ δελ είραλ ηίπνηα θνηλφ κε ηνπο θαιιίγξακκνπο Έιιελεο αζιεηέο 11. Ο Υξηζηηαληζκφο πεξηφξηζε ηνλ αζιεηηζκφ ζρεδφλ κφλν ζηνπο πνιεκηζηέο νη νπνίνη αζθνχληαλ απφ αλάγθε. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη ηζρπξνί ηππφηεο ηνπ Μεζαίσλα θαη νη ιακπξέο θνληαξνκαρίεο. Ο ζχγρξνλνο αζιεηηζκφο γελλήζεθε θαη θαιιηεξγήζεθ ε ζηελ Αγγιία φπνπ ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Κνιέγηα παξάιιεια κε ηελ θιαζηθή γπκλαζηηθή πηνζέηεζαλ θαη θαιιηέξγεζαλ πνιιά απφ ηα ειιεληθά αζιήκαηα θαη νξγάλσλαλ αζιεηηθνχο αγψλεο κε ηε ζεκεξηλή κνξθή ησλ αγψλσλ. Απφ ηελ Αγγιία ν αζιεηηζκφο δηαδφζεθε ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Μεηά ηελ αλαβίσζε ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ηνλ Απξίιε ηνπ 1896 ζην Παλαζελατθφ ηάδην 11 Ζγνπκελάθεο, Ν., 2000, «Σνπξηζκφο θαη αλάπηπμε», Interbooks

21 δηεζλείο αγψλεο ηεινχληαη παληνχ θαη είλαη νη Οιπκπηαθνί φπνπ κεηέρνπλ εθαηνληάδεο αζιεηέο απφ φια ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ. ήκεξα ππνινγίδεηαη φηη ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαηά κέζν φξν ην 10% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ επηδίδεηαη ζε θάπνην άζιεκα, ελψ ην 50% ηνπ ίδηνπ πιεζπζκνχ παξαθνινπζεί ζαλ ζεαηήο. Πνιιά απφ ηα αζιήκαηα είλαη απφ ηε θχζε ηνπο δχζθνια θαη απαηηνχλ μερσξηζηέο ζσκαηηθέο δπλάκεηο θαη δεμηφηεηεο θαη άιια γίλνληαη ζε εηδηθνχο κε πξνζηηνχο ρψξνπο γηα φινπο θαη άιια ζπλεπάγνληαη κεγάιεο νηθνλνκηθέο δαπάλεο θαη θπζηθά φια ηα αζιήκαηα δελ είλαη γηα φιεο ηηο ειηθίεο. Γηα πνην ιφγν νη ηνπξίζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δη αθνπψλ ηνπο αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ. Οη θχξηνη ιφγνη είλαη γηαηί έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν λα ην θάλνπλ, γηαηί βξίζθνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο λα ην θάλνπλ θαη γηαηί επηδηψθνπλ ηηο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ αζιεηηζκνχ. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί «πνιπηέιεηα» ζηηο κέξεο καο. Ο ζεκεξηλφο ηξφπνο δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηα αζηηθά θέληξα δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Οη ππνρξεψζεηο, ε δνπιεηά, νη θνζκηθέο ππνρξεψζεηο ρξεηάδνληαη ρξφλν θαη έηζη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Σν θπλήγη ηνπ ρξφλνπ είλαη ε ζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ αλζξψπνπ θαη δελ έρεη αξθεηφ γηα αζιεηηζκφ ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο κφλνο ηξφπνο λα αλαπηχμνπλ αζιεηηθέο θαη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη ηνπξίζηεο είλαη νπζηαζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο φπνπ έρνπλ αξθεηφ ειεχζεξν ρξφλν. Με ηνλ φξν Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα ελλννχκε νπνηαδήπνηε θίλεζε παξάγεηαη απφ ηνπο ζθειεηηθνχο κπο θαη πνπ θαηαιήγεη ζε ζεκαληηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο πάλσ απ απηή πνπ θαηαλαιψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μεθνχξαζεο.

22 Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ραξαθηεξίδεη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ αηφκνπ θαη εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο επηινγήο Τπνδνκή αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ Τπάξρεη έκθπηε κηα ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ φζν θαη φπνηε κπνξνχλ αθνχ ν αζιεηηζκφο θάλεη θαιφ ζηνλ άλζξσπν φρη κφλν ηνλ ςπραγσγεί αιιά ηνλ βνεζάεη λα δηαηεξεί ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ θαη λα πξνθπιάζζεη ηελ πγεία ηνπ. Απηή ηελ ηάζε εθκεηαιιεχηεθαλ απφ πνιχ λσξίο νη ηνπξηζηηθνί επηρεηξεκαηίεο θαη θπξίσο νη νξγαλσηέο ηαμηδηψλ θαη μελνδφρνη. Έηζη ζρεδφλ φιεο νη μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο δηαζέηνπλ ζήκεξα φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηα κέζα θαη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα λα αλαπηχμνπλ νη ηνπξίζηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ζηα ηνπξηζηηθά παθέηα. Οη μελνδφρνη ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο θαζψο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. Έλα άζιεκα πνπ έρεη κεγάιε δήηεζε απφ ηνπο αιινδαπνχο πειάηεο είλαη ην ηέλληο. Έηζη φια ζρεδφλ ηα κνληέξλα μελνδνρεία δηαζέηνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα ηεξέλ. Σα γήπεδα γθνιθ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε έλα μερσξηζηφ ρψξν αλάινγα δηακνξθσκέλν. ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ηνπ, ην γήπεδν ηνπ γθνιθ 12 Ζγνπκελάθεο, Ν., 2000, «Σνπξηζκφο θαη αλάπηπμε», Interbooks

23 δηαζέηεη ριννηάπεηα, αζπκκεηξίεο εδάθνπο θαζψο επίζεο ιηκλνχιεο, κηθξέο γέθπξεο θαη φηη άιιν πξνβιέπεηαη. Σα γήπεδα κπάζθεη θαη πνδνζθαίξνπ είλαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζίγνπξα σθεινχλ ην μελνδνρείν πνπ ηηο δηαζέηεη. Γελ λνείηαη μελνδνρείν ρσ ξίο beach volley ζηελ παξαιία θαζψο επίζεο γπκλαζηήξηα, θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, πηζίλεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο, αίζνπζεο αζιεκάησλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ρψξνη ηππαζίαο θαη ινηπνί ρψξνη άζιεζεο απνηεινχλ ζπλεζηζκέλε ππνδνκή ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκή θαηάιιεια εμνπιηζκέλε πνπ ηε ρξεηάδεηαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηνπλ φια ηα θαιά μελνδνρεία ηνπο Animateurs. απηφ ην πεξηβάιινλ νη ηνπξίζηεο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηα αζιήκαηα ηεο αξεζθείαο ηνπο φπνηα ψξα ηεο εκέξαο ζέινπλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο Αζιεηηθόο ηνπξηζκόο θαη πγεία Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηηο κέξεο καο δνπλ ζηα αζηηθά θέληξα θαη θάλνπλ θαζηζηηθή δσή κε απνηέιεζκα ν ηξφπνο δσήο ηνπο λα κελ είλαη θπζηνινγηθφο. πλερψο δέρνληαη ςπρνζσκαηηθέο επηβαξχλζεηο κε δπζκελή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπο. Έλαο ηξφπνο γηα λα ακπλζνχλ θαη λα πξνθπιαρηνχλ είλαη ν ηνπξηζκφο θαη ν αζιεηηζκφο. Αθελφο ν ηνπξηζκφο απνκαθξχλεη απφ ηα αζηηθά θέληξα ηνλ ηνπξίζηα θαη αθεηέξνπ ν αζιεηηζκφο πξνθπι άζζεη ηελ πγεία θαη επηηξέπεη ζην ζψκα λα θηλεζεί, λα αζθεζεί, λα δπλακψζεη. Οη επηζηήκνλεο ζπζηήλνπλ αλεπηθχιαθηα ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη ηνπο ππνδεηθλχνπλ ην είδνο ηεο άζθεζεο θαη ηε 13 Αηζαιάθεο, Μ., 2005, «Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο πεξηγξαθηθά κνληέια», ΣΔΗ Κξήηεο

24 δηάξθεηά ηεο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Δπίζεο έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζσκαηηθή άζθεζε έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αλζξψπνπ. πγθεθξηκέλα ε αεξνβηθή άζθεζε είλαη ε θαιχηεξε απφ άπνςε πγείαο. ηαλ ε αεξνβηθή άζθεζε γίλεηαη ζπλεηά, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαθνχ εκθξάγκαηνο, ηε ζηεθαληαία λφζν, απνηξέπεη εγθεθαιηθά επεηζφδηα, πξνζηαηεχεη απφ ην δηαβήηε, ελδπλακψλεη ηα νζηά, θαηαπνιεκά ηελ νζηενπφξσζε, εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, πξνάγεη ηελ πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα θαη επηκεθχλεη ηε δσή. Σν λεπξηθφ ζχζηεκα θαη νη νξκφλεο ξπζκίδνπλ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ζψκαηνο ζηελ άζθεζε θαη ειέγρνπλ ην κεηαβνιηζκφ. Γεληθφηεξα κε ηελ αεξνβηθή άζθεζε, ε θαξδηά, νη πλεχκνλεο θαη νη κχεο ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα πξνο φθεινο ηεο πγείαο ησλ αζθνχκελσλ. Ζ ηεξάζηηα δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνχ επηβάιιεη λα ιακβάλνληαη κέηξα πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηηο αθξφηεηεο λα πξνιαβαίλνπλ ηηο κεγάιεο βιάβεο ζηελ θαξδηά θαη ζηνπο πλεχκνλεο πνπ πξνθαιεί ε θαηάρξεζε ηεο άζθεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξνο θιάδνο ηεο Ηαηξηθήο, ε αζιεηηαηξηθή πνπ παξαθνινπζεί απηνχο πνπ επηδίδνληαη ζηα δηάθνξα αζιήκαηα θαη ηνπο δίλεη νδεγίεο γηα λα αζθνχληαη αθίλδπλα θαη λα σθεινχληαη. Ζ ηαηξηθή επηζηήκε δηαζέηεη ζήκεξα παξά πνιιά κέζα γηα ηελ πιήξε εμέηαζε απηψλ πνπ αζθνχληαη, ψζηε λα κπνξεί λα θαζνξίδεη γηα ηνλ θαζέλα αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηε ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε, ην είδνο ηνπ αζιήκαηνο θαη ην ρξφλν πνπ πξέπεη λα γπκλάδεηαη. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην γηα θάζε λέν πνπ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αζιεηηζκφ λα ζπκβνπιεπζεί ηνλ εηδηθφ ζηελ αζιεηηαηξηθή γηαηξφ πξηλ

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟ 2012-2013

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟ 2012-2013 1 ΔΠΑΛ ΝΑΤΠΛΗΟΤ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟ 2012-2013 Αξρηθά πξνζπαζήζακε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ ζηελ νιφηεηά ηνπ. Γηαπηζηψζακε ινηπφλ, πσο φξνο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΚΑΣΑ ΣΙ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΣΟΤ, ΑΠΟ ΣΗ ΚΟΠΙΑ ΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα