ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)"

Transcript

1 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International Congress, Thessaloniki, April 2004 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) Μπιρµπίλη Μ. 1, Χρηστάνης Κ. 1, Λαµπράκης Ν. 2 και Καρύτσας Κ. 3 1 Τοµέας Ορυκτών Πρώτων Υλών, Τµήµα Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ρίο-Πάτρα, 2 Τοµέας Εφαρµοσµένης Γεωλογίας-Γεωφυσικής, Τµήµα Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ρίο-Πάτρα, 3 Τοµέας Γεωθερµίας, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Πικέρµι Αττικής, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αξιολογηθεί το δυναµικό του γεωθερµικού πεδίου Θερµών και να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησής του. Για το σκοπό αυτό έγινε δειγµατοληψία από έξι γεωθερµικές γεωτρήσεις και δυο γεωτρήσεις ψυχρού νερού της περιοχής. Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις στην ύπαιθρο, καθώς και εργαστηριακοί προσδιορισµοί, κατά τους οποίους εφαρµόστηκαν κλασικές και σύγχρονες µέθοδοι ανάλυσης. ιαπιστώθηκε ότι οι θερµοκρασίες των γεωθερµικών γεωτρήσεων κυµαίνονται από 38,5-64ºC και οι παροχές τους από m 3 /h, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το πεδίο είναι καταρχήν αξιοποιήσιµο. Λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων As και Li που µετρήθηκαν στα ρευστά, κρίνεται απαραίτητη η επανεισαγωγή τους στον ταµιευτήρα µετά τη χρήση τους. Για την αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου προτείνεται η εφαρµογή τηλεκλιµατισµού, που περιλαµβάνει θέρµανση και ψύξη τµήµατος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Νιγρίτας µε τη βοήθεια αντλιών θερµότητας, σε συνδυασµό µε τη θέρµανση θερµοκηπίων. Οι εφαρµογές αυτές τοποθετούνται σε σειρά, ώστε να εξοικονοµείται ενέργεια και να επιτυγχάνεται µείωση του κόστους κατασκευής. Το κόστος παραγωγής της ενέργειας των παραπάνω εφαρµογών υπολογίζεται συνολικά σε 0,0226 ευρώ ανά kwh. Είναι φανερό ότι οι προτεινόµενες εφαρµογές πλεονεκτούν οικονοµικά έναντι των συµβατικών καυσίµων και επιπλέον παρέχουν σηµαντικό περιβαλλοντικό όφελος, καθώς αποφεύγεται η εκποµπή στην ατµόσφαιρα σηµαντικών ποσοτήτων CO 2 (> τόνοι ετησίως), που θα εκπέµπονταν σε περίπτωση χρήσης πετρελαίου για την κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το γεωθερµικό πεδίο Θερµών Νιγρίτας είναι ένα γεωθερµικό πεδίο χαµηλής ενθαλπίας και αποτελεί το πρώτο από τα πεδία της λεκάνης Στρυµόνα του νοµού Σερρών που ερευνήθηκε. Σύµφωνα µε έκθεσή του Ι.Γ.Μ.Ε. (Καρυδάκης 1983) το γεωθερµικό πεδίο κρίθηκε από τον ίδιο ερευνητή οικονοµικά αξιοποιήσιµο για άµεσες χρήσεις (θερµοκήπια, θέρµανση κατοικιών, ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.). Οι Κυριακίδης και Τσόκας (1987) µελέτησαν την προέλευση και πορεία των γεωθερµικών ρευστών µε τη µέθοδο των γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων. Οι ηµόπουλος κ.ά. (1987) και οι Κολλιαδήµου και Γαλανίδης (1988) µελέτησαν τις γεωλογικές, υδρολογικές και γεωθερµικές συνθήκες της περιοχής των πηγών Θερµών Νιγρίτας. Οι Αρβανίτης κ.ά. (1998) πραγµατοποίησαν γεωχηµική και θερ- µοµετρική έρευνα στην περιοχή. Οι υφιστάµενες χρήσεις του γεωθερµικού πεδίου αφορούν κυρίως σε αγροτικές χρήσεις και συγκεκριµένα σε 68 στρέµµατα θερµοκηπίων, στα οποία καλλιεργούνται κηπευτικά, φύκια (Spirulina), λουλούδια, καθώς και σε 30 στρέµµατα θέρµανσης εδάφους για καλλιέργεια σπαραγγιών. Επίσης υπάρχουν ιαµατικά λουτρά του ΕΟΤ, τα οποία λειτουργούν µόνο κατά τη θερινή περίοδο. 1182

2 Στην Ελλάδα οι πιο διαδεδοµένες χρήσεις της γεωθερµικής ενέργειας είναι οι θερµοκηπιακές εφαρµογές και οι εφαρµογές θέρµανσης εδάφους, των οποίων η ολική εγκατεστηµένη ισχύς είναι 29 MW th (Mendrinos et al. 2003a). Όσον αφορά στις αντλίες θερµότητας η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς στην Ελλάδα σήµερα είναι 2 MW th (Fytikas et al. 2000, Mendrinos et al. 2003a). Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης του πεδίου Θερµών Νιγρίτας µε την εφαρµογή σε σειρά θέρµανσης θερµοκηπίων και τηλεκλιµατισµού (θέρµανση-ψύξη) τµήµατος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Νιγρίτας µε χρήση αντλιών θερµότητας, µελετάται το διάγραµµα ροής της εκµετάλλευσης και υπολογίζεται το κόστος παραγωγής ενέργειας των προτεινόµενων ε- φαρµογών. 2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ Η ευρύτερη περιοχή των Θερµών Νιγρίτας τοποθετείται στα δυτικά περιθώρια του βυθίσµατος του Στρυµόνα και συγκεκριµένα 20 km νότια της πόλης των Σερρών. Γεωτεκτονικά ανήκει στη Σερβοµακεδονική µάζα και συγκεκριµένα στο κρυσταλλοσχιστώδες σύστηµα Βερτίσκου, το οποίο αποτελεί και το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής. Πάνω στο υπόβαθρο έχουν αποτεθεί Νεογενή ιζή- µατα, που παρουσιάζουν σχεδόν παντού ένα κροκαλοπαγές βάσης, το οποίο αποτελεί τον κύριο ορίζοντα κυκλοφορίας γεωθερµικών ρευστών (Καρυδάκης 1983). Ακολουθούν Πλειστοκαινικές και Ολοκαινικές λιµναίες και λιµνοθαλάσσιες αποθέσεις. Σχήµα 1. Γεωλογικός χάρτης Θερµών Νιγρίτας-θέσεις των γεωτρήσεων (ΙΓΜΕ, 1970, τροποποιηµένος). 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για τη µελέτη του γεωθερµικού πεδίου Θερµών Νιγρίτας έγινε δειγµατοληψία νερού από 6 γεωθερµικές γεωτρήσεις (ΤΗ-6, ΤΗ-11, ΤΗ-8, ΤΗ-1, Θ-11, Ν-14) και από δύο γεωτρήσεις ψυχρού νερού (ΑΓ, Ν-4). Το βάθος, στο οποίο οι γεωτρήσεις αυτές συναντούν τον ορίζοντα κυκλοφορίας γεωθερµικών ρευστών, είναι: η ΤΗ-6 στα m, η TH-11 στα m, η TH-8 στα m, η TH-1 στα m, η Θ-11 στα m, η N-14 στα 180 m. Οι γεωτρήσεις ΑΓ και Ν-4 συναντούν τον υδροφόρο ορίζοντα στα 200 m και 180 m, αντίστοιχα. Κατά την υπαίθρια εργασία µετρήθηκαν η θερµοκρασία, το ph, το ηλεκτρικό δυναµικό, η ηλεκτρική αγωγιµότητα, το CO 2 και η αλκαλικότητα. Για τους διάφορους προσδιορισµούς χρησιµοποιήθηκαν: η φασµατοµετρία µοριακής απορρόφησης (για τον προσδιορισµό των περιεκτικοτήτων SO 4-2, PO 4-3, ΝΟ 2 -, SiO 2, NO 3 -, NH 4 + ), η φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης (για τον προσδιορισµό των περιεκτικοτήτων Ca +2, Mg +2, Na +, K + ), ενώ για τα ιχνοστοιχεία (As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Ni, Pb, Sc, Se, Te, Ti, Zn) χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ICP-MS. Ακολούθησε αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και µε βάση τα συµπεράσµατα που προέκυψαν, έγινε η πρόταση για την αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου. 1183

3 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στον Πίνακα 1 αναγράφονται µόνο εκείνα από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων πεδίου και εργαστηρίου, που ενδιαφέρουν άµεσα στην αξιοποίηση του πεδίου µε τις προτεινόµενες εφαρµογές. Πίνακας 1. Αποτελέσµατα χηµικών αναλύσεων των γεωτρήσεων της περιοχής Θερµών Νιγρίτας. Μέτρηση TH-6 Ν-14 ΤΗ-11 ΤΗ-8 TH-1 Θ-11 Ν-4 ΑΓ Τ (ºC) 38,5 42,5 51,5 62,5 59,0 62,5 19,0 18,0 V & (m 3 /h) ph 6,53 6,53 6,61 6,79 6,81 6,89 7,49 7,19 CO 2 (mg/l) TDS (mg/l) 3000,0 3163,5 3189,1 3140,5 3333,8 3169,1 567,4 687,7 As (ppb) 796,51 855,27 887,51 831,78 955,94 806,62 2,09 3,98 Li (ppb) 699,37 750,28 882,46 947,07 852,05 860,62 12,63 23,55 ιαπιστώθηκε ότι οι θερµοκρασίες των γεωθερµικών γεωτρήσεων (ΤΗ-6, ΤΗ-11, ΤΗ-8, ΤΗ-1, Θ- 11, Ν-14) κυµαίνονται από 38,5ºC (ΤΗ-6) έως 62,5ºC (ΤΗ-8, Θ-11) και οι παροχές τους από 40 έως 70 m 3 /h. Εποµένως είναι φανερό, ότι λόγω των υψηλών παροχών των γεωτρήσεων, αλλά και των ικανοποιητικών θερµοκρασιών, το γεωθερµικό πεδίο Θερµών Νιγρίτας είναι αξιοποιήσιµο. Από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων των χηµικών αναλύσεων διαπιστώθηκε ότι τα γεωθερµικά νερά παρουσιάζουν σύνολο διαλυµένων αλάτων (TDS) από έως mg/l. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση κατά Hem (1970), τα γεωθερµικά ρευστά της περιοχής µπορούν να χαρακτηριστούν ως µέτρια αλατούχα. Τα ψυχρά ή υπόθερµα νερά παρουσιάζουν σύνολο διαλυµένων αλάτων (TDS) από 567 έως 688 mg/l και εποµένως κατατάσσονται στα γλυκά νερά. Οι υψηλές συγκεντρώσεις σε σύνολο διαλυµένων αλάτων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την εκµετάλλευση του γεωθερµικού πεδίου λόγω του ότι µπορεί να προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα τόσο περιβαλλοντικής, όσο και τεχνικής φύσεως. Συγκεντρώσεις TDS µεγαλύτερες από 1920 mg/l προκαλούν πολύ σοβαρά προβλήµατα στις καλλιέργειες και είναι καταστροφικά για την καρποφορία (Καλλέργης 1986). Τα γεωθερµικά ρευστά παρουσιάζουν τιµές ph, που κυµαίνονται από 6,53 έως 6,89 και εποµένως µπορούν να χαρακτηριστούν ελαφρώς όξινα έως ουδέτερα. Τα ψυχρά νερά µπορούν να χαρακτηριστούν ουδέτερα, αφού οι τιµές ph είναι 7,19 και 7,49. Οι συγκεντρώσεις ιόντων Li + κυµαίνονται από 0,6 έως περίπου 1 mg/l για τις γεωθερµικές γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις ψυχρού νερού παρουσιάζουν χαµηλές συγκεντρώσεις Li, συνήθεις για τα υπόγεια νερά. Η υψηλή συγκέντρωση του Li στα γεωθερµικά ρευστά πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιοποίηση του πεδίου, καθώς ενδεχόµενη ελεύθερη απόρριψη του ρευστού µετά τη χρήση του συνεπάγεται σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ειδικά για τα οπωροφόρα δέντρα συγκεντρώσεις µεγαλύτερες του 0,07 mg/l µπορεί να είναι καταστροφικές (Καλλέργης 1986,.Ε.Β. 2003). Οι συγκεντρώσεις As είναι επίσης υψηλές και κυµαίνονται από 0,7 έως 1 mg/l στα γεωθερµικά ρευστά. Πρόκειται για ένα τοξικό µέταλλο, το οποίο µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην ανθρώπινη υγεία σε περίπτωση πρόσληψής του µέσω της τροφικής α- λυσίδας. Η ανώτατη επιτρεπόµενη συγκέντρωση Αs για τα αρδευτικά νερά είναι 0,1 mg/l (Καλλέργης 1986). Είναι φανερό λοιπόν, πως το ρευστό των γεωθερµικών γεωτρήσεων δεν µπορεί να διατεθεί µετά την εκµετάλλευσή του ελεύθερα στο περιβάλλον, ειδικά σε µία αγροτική περιοχή, όπως είναι η Νιγρίτα, και εποµένως είναι απαραίτητη η επανεισαγωγή του στον ταµιευτήρα. 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 5.1 Οι προτεινόµενες εφαρµογές Προτείνονται οι παρακάτω εφαρµογές σε σειρά: 1. Θέρµανση θερµοκηπίων. 2. Τηλεκλιµατισµός (θέρµανση-ψύξη) τµήµατος της πόλης της Νιγρίτας µε χρήση αντλιών θερµότητας. 1184

4 Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εφαρµογών θέρµανσης προτείνεται να χρησιµοποιηθούν οι γεωτρήσεις ΤΗ-1, ΤΗ-8, ΤΗ-11, Ν-14, Θ-11 (Σχ. 2). Για την εφαρµογή ψύξης κατά τη θερινή περίοδο προτείνεται να χρησιµοποιηθεί η γεώτρηση ΑΓ (18ºC) και 4 άλλες αρδευτικές γεωτρήσεις της περιοχής (18ºC, 40 m 3 /h) (Σχ. 3). Αναλυτικότερα, το γεωθερµικό ρευστό των γεωτρήσεων ΤΗ-8 (62,5ºC), ΤΗ-1 (59ºC) και Θ-11 (62,5ºC) θα συλλέγεται και στη συνέχεια θα διοχετεύεται µε θερµοκρασία 61ºC στο πρώτο θερµοκήπιο, το οποίο υπολογίζεται ότι µπορεί να καταλαµβάνει επιφάνεια 23 στρεµµάτων (βλ. κεφ και Σχ. 2). Για τη θέρµανση των θερµοκηπίων προτείνεται να χρησιµοποιηθεί πλακοειδής εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες τιτανίου (Bartlett 1996). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το µεγάλο κόστος συντήρησης λόγω καθαλατώσεων στο εσωτερικό κλειστό δίκτυο του θερµοκηπίου, αφού κυκλοφορεί καθαρό νερό. Το γεωθερµικό ρευστό σχεδιάζεται να εισέρχεται στον εναλλάκτη θερµότητας µε θερµοκρασία 61ºC και να αποβάλλεται µε 38ºC. Το γεωθερµικό ρευστό των γεωτρήσεων Ν-14 (42,5ºC) και ΤΗ-11 (51,5ºC) θα συλλέγεται και στη συνέχεια θα διοχετεύεται στο δεύτερο θερµοκήπιο, το οποίο υπολογίζεται ότι µπορεί να καταλαµβάνει έκταση 15,5 στρεµµάτων (βλ. κεφ και Σχ. 2). Το γεωθερµικό ρευστό σχεδιάζεται να εισέρχεται στον εναλλάκτη θερµότητας του θερµοκηπίου µε θερµοκρασία 47ºC και να αποβάλλεται µε 24ºC. Το αποβαλλόµενο από τους γεωθερµικούς εναλλάκτες των θερµοκηπίων γεωθερµικό ρευστό συλλέγεται και στη συνέχεια µεταφέρεται µέσω δικτύου ενταφιασµένων σωλήνων σε απόσταση 4 km στην πόλη της Νιγρίτας, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για θέρµανση κατοικιών µε τη χρήση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας (Σχ. 2). Για τους ίδιους λόγους προτείνεται να χρησιµοποιηθεί πλακοειδής εναλλάκτης θερµότητας πλακών τιτανίου, έτσι ώστε στο κλειστό δίκτυο της πόλης να κυκλοφορεί καθαρό νερό. Το γεωθερµικό ρευστό σχεδιάζεται να εισέρχεται στον εναλλάκτη θερµότητας µε θερµοκρασία 30ºC και να αποβάλλεται µε θερµοκρασία 16ºC. Το νερό του δευτερεύοντος κυκλώµατος του εναλλάκτη, θερµοκρασίας 21ºC, θα διοχετεύεται στις αντλίες θερµότητας. Οι αντλίες θερµότητας που θα χρησιµοποιηθούν, είναι υδρόψυκτες γεωθερµικές αντλίες θερµότητας µε βαθµό απόδοσης 4 (COP=4). Υπολογίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα θέρµανσης 365 ισοδύναµων κατοικιών των 100 m 2 (βλ. κεφ ). Πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 20 αντλίες θερµότητας ισχύος 240 kw (µία αντλία θερµότητας ανά 18 περίπου σπίτια), έτσι ώστε να επιτευχθεί θέρµανση κατοικιών συνολικής έκτασης m 2. Το νερό που θα αποβάλλεται από τις αντλίες θερµότητας, θα συλλέγεται και θα διοχετεύεται πάλι στον εναλλάκτη θερµότητας. Το αποβαλλόµενο από τον εναλλάκτη θερµότητας γεωθερµικό ρευστό θα µεταφέρεται σε απόσταση 4 km, όπου θα επανεισάγεται στον ταµιευτήρα απ όπου προήλθε, σε θερµοκρασία περίπου 16ºC. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αειφορία του συστήµατος και αποφεύγονται οι ενδεχό- µενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την απόρριψη του γεωθερµικού ρευστού στο περιβάλλον. Σχήµα 2. ιάγραµµα ροής του δικτύου των προτεινόµενων εφαρµογών κατά τη χειµερινή περίοδο. 1185

5 Σχήµα 3. ιάγραµµα ροής του δικτύου των προτεινόµενων εφαρµογών κατά τη θερινή περίοδο. Για την ψύξη κατά τη θερινή περίοδο, πρόκειται να χρησιµοποιηθεί νερό από 5 αρδευτικές γεωτρήσεις θερµοκρασίας 18ºC (Σχ. 3). Το νερό των γεωτρήσεων αυτών θα συλλέγεται και στη συνέχεια θα µεταφέρεται στην πόλη της Νιγρίτας µέσω του ίδιου δικτύου µε το γεωθερµικό ρευστό, το οποίο κατά τους θερινούς µήνες δεν θα χρησιµοποιείται. Λόγω του ότι η χηµική σύσταση του νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων είναι κατάλληλη, ώστε να επιτρέπει την απευθείας χρήση του, δεν κρίνεται σκόπιµη η χρήση εναλλάκτη θερµότητας και έτσι το νερό διοχετεύεται µε θερµοκρασία 18ºC απευθείας στις αντλίες θερµότητας. Το νερό που θα αποβάλλεται από τις αντλίες θερµότητας, θερµοκρασίας 28ºC, θα συλλέγεται και θα διοχετεύεται στη γεώτρηση επανεισαγωγής και από εκεί στο γεωθερµικό ταµιευτήρα, στον οποίο θα εισάγεται µε θερµοκρασία περίπου 28ºC. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται περισσότερο η αειφορία του συστήµατος και επιπλέον µε την επανεισαγωγή νερού µεγαλύτερης θερµοκρασίας κατά τους θερινούς µήνες µειώνεται η πιθανότητα πτώσης της θερµοκρασίας του γεωθερµικού ρευστού του ταµιευτήρα λόγω της επανεισαγωγής ρευστού πολύ χαµηλότερης θερµοκρασίας από αυτήν του αντλούµενου. 5.2 Η διαστασιολόγηση των προτεινόµενων εφαρµογών Θερµοκήπια Η πρώτη εφαρµογή αφορά στη θέρµανση θερµοκηπίου (Θ1), που βρίσκεται στην περιοχή Θερ- µών Νιγρίτας. Το γεωθερµικό ρευστό που χρησιµοποιείται, παράγεται από τρεις γεωτρήσεις (ΤΗ-8, ΤΗ-1, Θ-11), οι οποίες παρουσιάζουν αρτεσιανισµό και βρίσκονται σε µικρή απόσταση από το θερ- µοκήπιο. Το γεωθερµικό ρευστό που θα λαµβάνεται από τις γεωτρήσεις, έχει συνολική παροχή 195 m 3 /h και µέση θερµοκρασία 61,7ºC. Στη συνέχεια διοχετεύεται στον εναλλάκτη θερµότητας του θερµοκηπίου (πρωτεύον κύκλωµα) µε θερµοκρασία 61ºC και υπολογίζεται ότι θα αποβάλλεται από αυτόν µε θερµοκρασία 38ºC, αποδίδοντας τη θερµότητα στο θερµοκήπιο. Οι εναλλαγές θερµότητας και οι τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της θέρµανσης του 1 ου θερµοκηπίου. Πρωτεύον κύκλωµα εναλλάκτη θερµότητας (γεωθερµικό κύκλωµα): Θερµοκρασία εισόδου στον εναλλάκτη 61ºC Θερµοκρασία εξόδου από τον εναλλάκτη 38ºC Παροχή γεωθερµικού ρευστού 195 m 3 /h Εναλλασσόµενη θερµότητα kw th ευτερεύον κύκλωµα εναλλάκτη θερµότητας (κύκλωµα καθαρού νερού): Θερµοκρασία εισόδου στον εναλλάκτη 36ºC Θερµοκρασία εξόδου από τον εναλλάκτη 54ºC Παροχή γλυκού νερού 237 m 3 /h Αποδιδόµενη θερµότητα kw th Οι εναλλαγές θερµότητας και η ισχύς που αποδίδεται στο χώρο υπολογίζονται από τον τύπο: 1186

6 Q& = V& Τ γ a (1) όπου Q & = θερµική ισχύς (θερµότητα), V & = παροχή, Τ= διαφορά θερµοκρασίας, γ= το γινόµενο της ειδικής θερµοχωρητικότητας του ρευστού (SHC: specific heat capacity) και της πυκνότητάς του (d) και α= απόδοση του εναλλάκτη. Υπολογίστηκε ότι η αποδιδόµενη ισχύς στο θερµοκήπιο θα είναι kw th. Η ανάγκη σε θερµότητα (q) ενός θερµοκηπίου υπολογίζεται από τον τύπο (Nikita-Martzopoulou 2002, Karytsas et al. 2003): q = ( Ac U V n) 1, 30 Τθ (2) όπου Α c= η συνολική εξωτερική επιφάνεια, U= ο συντελεστής µετάδοσης θερµότητας για διπλό πλαστικό, V= ο συνολικός όγκος του θερµοκηπίου, n= ο αριθµός των εξαεριστήρων που χρησιµοποιούνται ανά ώρα, 1,30= συντελεστής που αφορά στη συνεισφορά της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία θεωρείται 30% (τα στοιχεία αυτά αφορούν τη θερµική απόδοση του θερµοκηπίου) και Τ θ= η αποδιδόµενη στο θερµοκήπιο διαφορά θερµοκρασίας. Η ανάγκη θερµότητας ανά στρέµµα θερµοκηπίου για το Νοµό Σερρών, θεωρώντας παράγοντα ασφαλείας 10%, και µε τη χρήση πετρελαίου κατά 20% (back up) υπολογίζεται σε 203,2 kw e. Επο- µένως επαρκεί για 23 στρέµµατα θερµοκηπίου. ιαπιστώθηκε ότι µέχρι τη θερµοκρασία -4ºC, τα 23 στρέµµατα θερµοκηπίου µπορούν να θερµανθούν πλήρως µε γεωθερµική ενέργεια. Η δεύτερη εφαρµογή αφορά στη θέρµανση θερµοκηπίου (Θ2), που βρίσκεται στην περιοχή Θερµών Νιγρίτας. Το γεωθερµικό ρευστό που χρησιµοποιείται, παράγεται από δύο γεωτρήσεις (Ν- 14, ΤΗ-11), οι οποίες παρουσιάζουν αρτεσιανισµό και απέχουν µικρή απόσταση από το θερµοκήπιο. Το γεωθερµικό ρευστό που λαµβάνεται από τις γεωτρήσεις, συνολικής παροχής 130 m 3 /h και µέσης θερµοκρασίας 47,3ºC, διοχετεύεται στον εναλλάκτη του θερµοκηπίου (πρωτεύον κύκλωµα) µε θερµοκρασία 47ºC και αποβάλλεται από αυτόν µε θερµοκρασία 24ºC. Οι εναλλαγές θερµότητας και οι τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές της θέρµανσης του 2 ου θερµοκηπίου. Πρωτεύον κύκλωµα εναλλάκτη θερµότητας (γεωθερµικό κύκλωµα): Θερµοκρασία εισόδου στον εναλλάκτη 47ºC Θερµοκρασία εξόδου από τον εναλλάκτη 24ºC Παροχή γεωθερµικού ρευστού 130 m 3 /h Εναλλασσόµενη θερµότητα kw th ευτερεύον κύκλωµα εναλλάκτη θερµότητας (κύκλωµα καθαρού νερού): Θερµοκρασία εισόδου στον εναλλάκτη 24ºC Θερµοκρασία εξόδου από τον εναλλάκτη 42ºC Παροχή γλυκού νερού 157,8 m 3 /h Αποδιδόµενη θερµότητα kw th Υπολογίστηκε (τύπος 1) ότι η αποδιδόµενη ισχύς στο θερµοκήπιο θα είναι kw th, η οποία επαρκεί για 15,5 στρέµµατα θερµοκηπίου. ιαπιστώθηκε ότι µέχρι τη θερµοκρασία -4ºC, τα 15,5 στρέµµατα θερµοκηπίου µπορούν να θερµανθούν πλήρως µε τη γεωθερµική ενέργεια Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας Η εφαρµογή αυτή αφορά στη θέρµανση και την ψύξη τµήµατος της πόλης της Νιγρίτας µε χρήση αντλιών θερµότητας. Όσον αφορά στην εφαρµογή της θέρµανσης, το γεωθερµικό ρευστό που αποβάλλεται µετά τη χρήση του από τα θερµοκήπια, τα οποία απέχουν 1 km µεταξύ τους, συλλέγεται και µε µέση θερ- µοκρασία 32,1ºC και συνολική παροχή 325 m 3 /h, διοχετεύεται σε δίκτυο ενταφιασµένων σωληνώσεων, µέσω του οποίου µεταφέρεται σε απόσταση 4 km στην πόλη της Νιγρίτας. Υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν απώλειες περίπου 2ºC λόγω της µεταφοράς (0,5ºC ανά km) και ότι τελικά το γεωθερ- µικό ρευστό θα εισέλθει στον κεντρικό εναλλάκτη της Νιγρίτας µε θερµοκρασία 30ºC και θα αποβάλλεται µε θερµοκρασία 16ºC (πρωτεύον κύκλωµα). Η θερµότητα αυτή θα αποδίδεται και θα θερ- µαίνει το καθαρό νερό που κυκλοφορεί στο δευτερεύον κύκλωµα του εναλλάκτη, που ουσιαστικά είναι το κλειστό δίκτυο της πόλης, από το οποίο τροφοδοτούνται οι αντλίες θερµότητας. Το νερό 1187

7 που θα αποβάλλεται από τον εναλλάκτη θα µεταφέρεται µέσω σωληνώσεων στη γεώτρηση επανεισαγωγής (Σχ. 2). Οι εναλλαγές θερµότητας και οι τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής θέρµανσης του κεντρικού εναλλάκτη της Νιγρίτας. Κεντρικός εναλλάκτης Πρωτεύον κύκλωµα εναλλάκτη θερµότητας (γεωθερµικό κύκλωµα): Θερµοκρασία εισόδου στον εναλλάκτη 30ºC Θερµοκρασία εξόδου από τον εναλλάκτη 16ºC Παροχή γεωθερµικού ρευστού 325 m 3 /h Εναλλασσόµενη θερµότητα kw th ευτερεύον κύκλωµα εναλλάκτη θερµότητας (κύκλωµα καθαρού νερού): Θερµοκρασία εισόδου στον εναλλάκτη 15ºC Θερµοκρασία εξόδου από τον εναλλάκτη 21ºC Παροχή γλυκού νερού 720,4 m 3 /h Αποδιδόµενη θερµότητα kw th Η εναλλασσόµενη και αποδιδόµενη θερµότητα υπολογίζονται από τον τύπο (1). Το νερό του δευτερεύοντος κυκλώµατος (κύκλωµα καθαρού νερού) του γεωθερµικού εναλλάκτη, που αποτελεί το κλειστό κύκλωµα του δικτύου της πόλης, θα διοχετεύεται προς τις αντλίες θερµότητας µε θερµοκρασία 21ºC και συνολική παροχή 720,4 m 3 /h. Σε κάθε αντλία θερµότητας θα εισέρχεται νερό θερ- µοκρασίας 21ºC, το οποίο θα αποβάλλεται µε θερµοκρασία 15ºC, αποδίδοντας τη θερµότητα στο χώρο. Το νερό, που θα αποβάλλεται από τις αντλίες θερµότητας, θα συλλέγεται και θα επαναδιοχετεύεται στον εναλλάκτη. Οι εναλλαγές θερµότητας και οι τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Πίνακας 5. Οι τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής τηλεθέρµανσης µε αντλίες θερµότητας. Θερµοκρασία εισόδου νερού στον εξατµιστή 21ºC Θερµοκρασία εξόδου νερού από τον εξατµιστή 15ºC Θερµοκρασία εισόδου δευτερεύοντος στον συµπυκνωτή 39ºC Θερµοκρασία εξόδου δευτερεύοντος από τον συµπυκνωτή 54ºC COP αντλιών θερµότητας 4 Συνολική παροχή νερού στις αντλίες θερµότητας 720,4 m 3 /h Εναλλασσόµενη θερµότητα kw th Ισχύς του συµπιεστή (ηλεκτρισµός) 1592 kw e Αποδιδόµενη θερµότητα kw th Η ισχύς που αποδίδεται στο χώρο (γεωθερµική συν ηλεκτρική ισχύς) για τη θέρµανση µε αντλίες θερµότητας υπολογίζεται από τον τύπο: Qγ Q x = Qγ + (3) COP 1 όπου Q & x= ισχύς που αποδίδεται στο χώρο, Q & γ= παρεχόµενη γεωθερµική ισχύς, COP= συντελεστής απόδοσης αντλίας θερµότητας (COP=4). Υπολογίζεται ότι η αποδιδόµενη στο χώρο θερµότητα είναι kw th. Για τη θέρµανση ενός σπιτιού των 100 m 2 χρειάζονται kcal/h. Εποµένως υπάρχει η δυνατότητα θέρµανσης 365 σπιτιών των 100 m 2. Όσον αφορά στην ψύξη κατοικιών µε χρήση των αντλιών θερµότητας κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών, προτείνεται να χρησιµοποιηθούν γεωτρήσεις ψυχρού νερού της περιοχής θερµοκρασίας 18ºC και συνολικής παροχής 205 m 3 /h, προκειµένου να ψυχθεί ο ίδιος αριθµός κατοικιών. Το νερό των γεωτρήσεων αυτών θα συλλέγεται και θα µεταφέρεται στην πόλη της Νιγρίτας µέσω του ίδιου δικτύου, µε το οποίο κατά τη διάρκεια του χειµώνα µεταφερόταν το γεωθερµικό ρευστό. Λόγω της σύστασης του νερού, η οποία επιτρέπει την απευθείας χρήση του, ο εναλλάκτης θερµότητας παρακάµπτεται και το νερό διοχετεύεται απευθείας στις αντλίες θερµότητας. Σε κάθε αντλία θερµότητας, θα εισέρχεται νερό θερµοκρασίας 18ºC, το οποίο θα αποβάλλεται µε θερµο- 1188

8 κρασία 28ºC, απάγοντας έτσι θερµότητα από το χώρο. Το νερό, που θα αποβάλλεται από τις αντλίες θερµότητας, θα συλλέγεται και στη συνέχεια θα παροχετεύεται στη γεώτρηση επανεισαγωγής και θα εισάγεται στον ταµιευτήρα. Οι εναλλαγές θερµότητας και οι τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Πίνακας 6. Οι τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής τηλεθέρµανσης µε αντλίες θερµότητας. Θερµοκρασία εισόδου νερού στον συµπυκνωτή 18ºC Θερµοκρασία εξόδου νερού από τον συµπυκνωτή 28ºC Θερµοκρασία εισόδου δευτερεύοντος στον εξατµιστή 6ºC Θερµοκρασία εξόδου δευτερεύοντος από τον εξατµιστή 12ºC COP αντλιών θερµότητας για την ψύξη 3 Παροχή γεωθερµικού ρευστού 205 m 3 /h Αποδιδόµενη στο έδαφος θερµότητα 2.264,5 kw th Ισχύς του συµπιεστή (ηλεκτρισµός) 566 kw e Αποδιδόµενο ψυκτικό φορτίο 1.698,4 kw th Η ισχύς που αποδίδεται στο χώρο (γεωθερµική µείον ηλεκτρική ισχύς) για την περίπτωση της ψύξης µε αντλίες θερµότητας υπολογίζεται από τον τύπο: Q x = Qγ (4) Qγ COP +1 Υπολογίζεται ότι η αποδιδόµενη στο χώρο θερµότητα είναι 1.698,4 kw th. Για την ψύξη ενός σπιτιού των 100 m 2 χρειάζονται kcal/h, δεδοµένου ότι συνήθως ψύχεται µόνο το σαλόνι και η τραπεζαρία και πιθανώς ένα ακόµη δωµάτιο, δηλαδή χώροι που καταλαµβάνουν το 80% του σπιτιού). Εποµένως υπάρχει η δυνατότητα ψύξης 365 σπιτιών των 100 m Κόστος Παραγωγής Ενέργειας Το συνολικό κόστος κατασκευής του δικτύου των εφαρµογών αξιοποίησης του γεωθερµικού πεδίου υπολογίστηκε Ευρώ. Στον υπολογισµό του έχουν συµπεριληφθεί οι σωληνώσεις µαζί µε την εκσκαφή, οι εναλλάκτες θερµότητας, οι αντλίες θερµότητας, οι αντλίες-κυκλοφορητές, καθώς και διάφορα άλλα έξοδα. Οι τιµές που χρησιµοποιήθηκαν, έχουν ληφθεί από προσφορές προµηθευτών. Το κόστος παραγωγής ενέργειας των εφαρµογών που προτείνονται για την αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου χαµηλής ενθαλπίας Θερµών Νιγρίτας, παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 6. Στον υπολογισµό του κόστους παραγωγής ενέργειας έχουν συµπεριληφθεί το κόστος κατασκευής καταµερισµένο ανά έτος, η καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια, η συντήρηση του εξοπλισµού, οι µισθοί του προσωπικού, η άδεια χρήσης του γεωθερµικού ρευστού, διάφορες άλλες δαπάνες, καθώς και η απόσβεση του κεφαλαίου, το οποίο θεωρείται ότι προέρχεται κατά το ήµισυ από επιδότηση και κατά το ήµισυ από δανεισµό. Για το λόγο αυτό έχει συνυπολογισθεί και το ετήσιο τοκοχρεολύσιο αποπληρωµής δανείου για 12 έτη. Προέκυψε ότι το κόστος παραγωγής ενέργειας για τη συνολική εφαρµογή είναι µόλις 0,0226 /kwh, γεγονός που οφείλεται στη σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται λόγω του ότι οι εφαρµογές έχουν τοποθετηθεί σε σειρά. Αν γίνει σύγκριση του κόστους παραγωγής ενέργειας της προτεινόµενης εφαρµογής (0,0226 /KWh) µε τις τιµές του πετρελαίου (0,0426 /KWh), του φυσικού αερίου (0,039 /kwh), αλλά και του ηλεκτρικού ρεύµατος (0.07 /kwh), που θα χρησιµοποιούταν κυρίως για την εφαρµογή της ψύξης, διαπιστώνεται ότι η προτεινόµενη εφαρµογή είναι πολύ συµφέρουσα. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στο κόστος παραγωγής ενέργειας της προτεινό- µενης εφαρµογής συµπεριλαµβάνεται εξολοκλήρου η κατασκευή και η εγκατάσταση του δικτύου, ενώ οι τιµές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι τιµές καθαρής ενέργειας. Ένα σηµαντικό επίσης όφελος είναι και το περιβαλλοντικό, αφού αποφεύγεται η εκποµπή στην ατµόσφαιρα περισσότερων από 8000 τόνων CO 2, οι οποίοι υπολογίζεται ότι θα εκπέµπονταν αν χρησιµοποιούταν πετρέλαιο για τις εφαρµογές αυτές. 1189

9 Πίνακας 6. Το κόστος παραγωγής ενέργειας των εφαρµογών. Εφαρµογή Θερµοκήπιο1 Θερµοκήπιο2 Αντλίες θερµότητας Θέρµανσηκλιµατισµός(365 κατοικιών) Σύνολο Ηλεκτρική ενέργεια ( ) 45,9 31, , ,2 Συντήρηση εξοπλισµού ( ) 2.059, , , ,9 Προσωπικό ( ) Άδεια χρήσης γεωθερµικού ρευστού ( ) , , , ,3 ιάφορες απάνες ( ) 514,8 460, , ,7 Συνολικό ετήσιο κόστος παραγωγής ( ) , , , ,1 Κόστος παραγωγής ενέργειας σε /kwh 0,0048 0,0064 0,0378 0,0193 Αποπληρωµή δανείου( ) 2.065, , , ,0 Συνολικό ετήσιο κόστος παραγωγής συµπεριλαµβανοµένου του δανεισµού ( ) , , , ,1 Κόστος παραγωγής ενέργειας σε /kwh συµπεριλαµβανοµένου του δανεισµού 0,0051 0,0067 0,0453 0,0226 Ενέργεια που υποκαθίσταται (kwh) Τόνοι ισοδυνάµου πετρελαίου 886,5 591,0 1098,4 2575,9 CO 2 που δεν εκπέµπεται σε τόνους 2.837, , , ,9 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα βασικά συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης είναι: 1. ιαπιστώθηκε ότι είναι εφικτή η αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου και προτείνεται η εφαρ- µογή σε σειρά θέρµανσης θερµοκηπίων και τηλεκλιµατισµού (θέρµανσης-ψύξης) τµήµατος της πόλης της Νιγρίτας. 2. Λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων αρσενικού και λιθίου στο γεωθερµικό ρευστό κρίνεται απαραίτητη η επανεισαγωγή του στον ταµιευτήρα. 3. Το κόστος παραγωγής ενέργειας των προτεινόµενων εφαρµογών υπολογίστηκε συνολικά σε 0,0226 /kwh και διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ οικονοµικότερο των συµβατικών καυσίµων. 4. Υπάρχει πολύ σηµαντικό περιβαλλοντικό όφελος τόσο λόγω της εξοικονόµησης ενέργειας, όσο και λόγω των σηµαντικών ποσοτήτων CO 2, που ξεπερνούν τους τόνους ετησίως, των οποίων η εκποµπή στην ατµόσφαιρα αποφεύγεται. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αρβανίτης Α., Φυτίκας Μ., Ντότσικα Ε Γεωθερµικές Συνθήκες της Περιοχής Θερµών-Νιγρίτας (Λεκάνη Στρυµόνα, Βόρεια Ελλάδα). ελτίο Ελ. Γεωλ. Ετ., XXXII/4, ηµόπουλος Γ., Μουντράκης., Βασιλειάδης., αφνης Σ., Ζούρος Ν., Κολιαδήµου Κ., Νάτση Χ., Χαριζάνης Γ Γεωλογική-Υδρογεωλογική Μελέτη Θερµών Νιγρίτας. Σ..Κ.Ι.Π.Ε., Θεσσαλονίκη, 59 σ..ε.β. ( ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων) Φυσικοχηµικοί και Χηµικοί παράµετροι καταλληλότητας νερού άρδευσης. Νοµαρχία Σερρών. Ι.Γ.Μ.Ε Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος, 1:50000, Φύλλο Σιτοχώριον. Αθήνα. Καλλέργης Γ Εφαρµοσµένη Υδρογεωλογία. Τόµος Β, έκδοση Τ.Ε.Ε., Αθήνα. Καρυδάκης Γρ Μελέτη Γεωθερµικού πεδίου χαµηλής ενθαλπίας στην περιοχή Θερµά-Νιγρίτας. Έκθεση Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα, 47 σ. Κολιαδήµου Κ., Γαλανίδης., Γεωλογική και Γεωυδρολογική Υδροχηµική µελέτη του Γεωθερµικού πεδίου της περιοχής Θερµών Νιγρίτας Σερρών. Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου για τα Θερµοµεταλλικά Νερά, 7-9 Ο- κτωβρίου 1988,

10 Κυριακίδης., Τσόκας Γρ Προκαταρκτική γεωηλεκτρική µελέτη Νιγρίτας-Θερµών. Σ..Κ.Ι.Π.Ε., Θεσσαλονίκη, 15 σ. Bartlett D.A The fundamentals of heat exchangers. The Indus. Phys., vol. 2, 4, Fytikas M., Andritsos N., Karydakis G., Kolios N., Mendrinos D., Papachristou M Geothermal exploration and development activities in Greece during Proceedings of World Geothermal Congress 2000, (May 28 - June 10, 2000), Kyushu-Tohoku, Japan, Karytsas, C., Mendrinos, D Nisyros Low Enthalpy Geothermal Energy Utilization. Ιn Final Report of project: Removal of barriers to the development of geothermal energy in the European Peripheral Islands, GE-ISLEBAR project, Contract No. NNE , DG TREN Accompanying Measures, March Mendrinos D., Karytsas C. 2003a. Country Report for Greece for IEA-GIA 2002 Annual Report. Center for Renewable Energy Sources, Athens. Nikita-Martzopoulou C Agricultural aspects of geothermal heating in greenhouses. International Summer school on Direct Application of Geothermal Energy, 1-9 Sep. 2002, Thessaloniki, ABSTRACT STUDY ON THE EXPLOITATION POSSIBILITY OF THE ΤΗΕRΜΑ-NIGRITA GEOTHERMAL FIELD (PREFECTURE OF SERRES) Birbili M. 1, Christanis K. 1, Labrakis N. 2 and Karytsas K. 3 1 Section of Earth Materials, Department of Geology, University of Patras, Rio-Patras, 2 Section of Applied Geology and Geophysics, Department of Geology, University of Patras, Rio-Patras, 3 Geothermy Section, Center of Renewable Energy Sources, Pikermi Athens, The aim of this study is to evaluate the potential of Therma Nigrita low-enthalpy geothermal field and to examine the possibility of exploitation. Six geothermal fluid samples and two cold-water samples were obtained from eight boreholes situated in the Therma field of Nigrita. Field measurements, as well as laboratory determinations using classic and modern methods of analyses were carried out. The temperature of the geothermal fluids ranges from 38,5 up to 62,5ºC; the discharge rates of the boreholes range from 40 up to 70 m 3 /h. These data lead to the conclusion that the field is exploitable. Due to high As and Li contents and in order to avoid environmental impacts, it is essential to reinject the waste geothermal fluids into the geothermal reservoir. For the exploitation of the geothermal field, the applications of district heating and cooling of a part of Nigrita Municipality using heat pumps, in combination with greenhouse applications, are proposed. In order to save energy and reduce the capital cost, the above applications have to be placed in cascade. The energy production cost, including also the capital amortisation cost, of the above application amounts to /kwh. The proposed geothermal applications have a significant economic advantage over the use of fossil fuels. Additionally, there is an important environmental benefit from avoiding the emission of severe quantities of CO 2 (>8,000 tons annually), which would be emitted in case of oil use. 1191

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΓ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ.Απόφασης: 150/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10065 / 3-8-2012

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΓ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ.Απόφασης: 150/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10065 / 3-8-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.: 213-2049029,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. Ιστορικές φωτογραφίες της Οδού Πατησίων. Απόψεις της οδού Πατησίων, περί το 1900. Πηγή : Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Β. Ιστορικές φωτογραφίες του Συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ Γ.Σ.Π. ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, Ν ΚΡΗΤΗ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ Γ.Σ.Π. ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, Ν ΚΡΗΤΗ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002 E ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθηµα: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία: 28 Ιανουαρίου 2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ισχύει από: 21/11/2011 Σελίδα 1 από 6 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310556202/727210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

2/4/2015. Διακίνηση νερού και θρεπτικών ουσιών στο φυτικό κύτταρο. Μεταφορά ουσιών παθητική ενεργητική

2/4/2015. Διακίνηση νερού και θρεπτικών ουσιών στο φυτικό κύτταρο. Μεταφορά ουσιών παθητική ενεργητική Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Δοµή της µεµβράνης (µοντέλο του ρευστού µωσαϊκού) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Πρόσληψη και µεταφορά του νερού στα φυτά» Ορεστιάδα 2015 Ο ρόλος του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Μ.: Κ. Γ. Καρυωτάκης. Άγγελος Σικελιανός. Ανδρέας Εµπειρίκος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Μ.: Κ. Γ. Καρυωτάκης. Άγγελος Σικελιανός. Ανδρέας Εµπειρίκος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19 ος και 20 ος αιώνας) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ 30 / ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ AΠΟ ZΩΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Υλικά Διαλύματα -

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Ο Γ. Βιζυηνός χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων, ως δραματικός πεζογράφος. Η περίτεχνη πλοκή της αφήγησης, με τις εναλλαγές των σκηνών ή των συγκρούσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 03/12/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ: 152933 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 01.01.24. Έκδοση 1.0 / 21-10-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 01.01.24. Έκδοση 1.0 / 21-10-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 01.01.24 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 21-10-2009 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 24 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. 4.335.320/21-10-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 16-7-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Αριθμ. Πρωτ.: 5920 Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75101 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2745 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2745 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2745 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»...

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Κανείς από όσους εµπλέκονται στο ηµόσιο Σχολείο (Πολιτεία, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και απλοί καθηγητές) δεν ενδιαφέρθηκε ΠΟΤΕ για τον «καλό» µαθητή... Όλο το ηµόσιο Σχολείο ήταν από πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 43.998,82 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 43.998,82 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΠΑΑΧ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΠΑΑΧ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιεύθυνση: Φαρσάλων 148, Λάρισα Λάρισα 23/5/2005 Τ.Κ.: 413 35 Αριθµ.πρωτ. :2245 Τ.Θ.: 1268 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 775 ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την καταστροφή του πρασίνου των οδικών αξόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 496-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. Π. : 3301 / 311.31 Θεσσαλονίκη, 05-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613650 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 10/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 2145 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε. "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 387 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε. "ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης

Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης (2) Ταχ. /νση: Οδ.Ανδρούτσου και ώδεκα Αποστόλων Ταχ.Κωδ.: 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: κ. Σοφιανό Ουτατζή Τηλ.: 2541029282 2107210812 e mail: fthrace@otenet.gr ΞΑΝΘΗ, 12.07.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Πτυχιακή Εργασία ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2679 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το Π.. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ ανύπαρκτο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!! Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται µετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 Θέμα: Παροχή απαντήσεων-διευκρινήσεων Σχετικά: Η Ανοιχτή Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΊΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ 234,320.00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012 Αριθµ. Απόφασης: 656 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 244/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/54 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις Ατοµικές και Ενοποιηµένες της 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟ- ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩ- ΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟ- ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩ- ΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟ- ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩ- ΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Νιόβη Χρυσοµαλλίδου Εργαστήριο Οικοδοµικής & οµικής Φυσικής, Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασµός, καλλιέργεια και µεταποίηση Ελληνικών αρωµατικών- φαρµακευτικών φυτών 16-19 Νοεµβρίου 2015

Πολλαπλασιασµός, καλλιέργεια και µεταποίηση Ελληνικών αρωµατικών- φαρµακευτικών φυτών 16-19 Νοεµβρίου 2015 6-9 Νοεµβρίου 205 Περισσότερες πληροφορίες στο 230 4763 (0) εσωτ. 220, αιτήσεις συµµετοχής στο bbgk@bbgk.gr ευτέρα Τρίτη 6 7 Θεµατολο γία Ελληνική χλωρίδα, πολ/ σµός και Μεταποίηση καλλιέργεια 5.00 5.30

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναστασιάδου Πετρούλα Σοφία ΑΜ: 2003010053 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ε ιβλέ ων:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-4 - 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Γ32/ 43 Επείγον

Αθήνα, 20-4 - 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Γ32/ 43 Επείγον ΑΔΑ : 4ΑΓΤ469ΩΓ-Ζ Αθήνα, 0-4 - 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TMHMA ΚΑΤ/ΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 Ταχ. Κώδικας: 04 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοίκηση & Γραφεία 2 Επιστολή του Προέδρου 4 Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5 Σύσταση και αρμοδιότητες 6 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Σχέδια που έχουν συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 307/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 2 Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει

Διαβάστε περισσότερα

Στο τέλος της μελέτης μας αναλύουμε το παράδειγμα του Δήμου Κερατσινίου και πως κατάφερε να αναπτυχθεί μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φορέων.

Στο τέλος της μελέτης μας αναλύουμε το παράδειγμα του Δήμου Κερατσινίου και πως κατάφερε να αναπτυχθεί μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φορέων. 1 Περιεχόμενα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 1 Καλαμάτα, 2006... 1 Κεφάλαιο 1... 6 Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης... 6 1.1. Γενικά... 6 1.2. Το συνταγματικό πλαίσιο... 9 1.3. II ιστορία της συνταγματικής κατοχύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 3/2014. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 3/2014. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεάπολη 14/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 66383 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ei Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-2 - 04 ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ.Πρωτ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α42/3 /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 102 41 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.16 ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου -- 355 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ: Ε33/3 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 18/05/2006 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, κα ΖΩΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η 2005-2006 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα