S Ί- ~ 11 / Γ. RE[1QD~φ. light simulation tools. Re1uxSuite. Welcon1e to the simulation world. Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης Γεώργιος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S Ί- ~ 11 / Γ. RE[1QD~φ. light simulation tools. Re1uxSuite. Welcon1e to the simulation world. Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης Γεώργιος."

Transcript

1 Α. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ / Γ S Ί- ~ "ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ RELUX" RE[QD~φ light simulation tools ReuxSuite Welcone to the simulation world Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης Γεώργιος Σπουδαστής: Βελούδης Γεώργιος ΑΜ: Τόπος Πειραιάς Μήνας-Έτος 20

2 Μελέτιι φωτισμοί γινιέδου ποδοσφαίρου με το RelLLx : Βελούδης Γεώργιος Στους γονείς μου... 2

3 Μ ε λέrι φω τισμού γ η πέδου ποδοσφα ί ρου μ ε το Ι~e l ια : Β ελούδ ι ς Γεώργιο ς ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ l. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Abstract Λέξεις Κλειδιά z KeyWords z ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ" ~. Βασικές θεμελιώδεις έννοιες ~..Φως ~..2 Διάδοση του φωτός Ορισμοί Θεωρίες για τη φύση του φωτός Θεωρία Newton..4.2 Θεωρία Huygens Θεωρία του Maxwell Κβαντική θεωρία Ταχύτητα φωτός ft...6 Ανάλυση του φωτός ft...7 Ορισμοί ft...8 Ανασύνθεση φωτός 5 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ" 6 2. Φωτεινή ένταση (Luminous lntensity, l):.u 2.2 Φωτεινή ροή (Luminous Flux) : Φωτεινή Απόδοση Φωτισμός, Ενταση φωτισμού (llluminance, Ε) : Λαμπρότητα (Luminance, L): Ομοιομορφία λαμπρότητας (Uniformity, U): Θάμβωση (Glare, G): Mt. Ανάκλαση (Reflectance): Mt. 3 ι. -

4 Μελέr φωτισμού γηπέδου ιωδοσφα ί ρου μ ε το Ιtclιιχ : Η ελούδς ΓειίJ ρ γ ι ος 2.6 Αντίθεση (Contrast, C}: Ώ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ "Προδιαγραφές από τη FIFA" 3Q 3. Παροχή ενέργειας Προϋποθέσεις της Εγκατάστασης Γενικά Περιβάλλον Παίκτες και επίσημοι Θεατές Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κατηγορίες διαγωνισμών 34' 3.4 Υψος αναρτήσεως των φωτιστικών 34' 3.5 Θεάσεις καμερών που πρέπει να ληφθούν υπόψη 34' 3.6 Γωνίες θέασης παικτών και τηλεοπτικής κάλυψης Περιοχή του κόρνερ : Πίσω από τη γραμμή του τέρματος : Ελεγχος σκιών (πολύ-ζωνική στόχευση) 3!t 3.8 Υπολογισμός της εγκατάστασης (σε μη -τηλεοπτικά καλυπτόμενους χώρους) 3!t 3.9 Προδιαγραφές φωτιστικού σχεδιασμού και τεχνολογία Οριζόντια ομοιομορφία Κάθετος φωτισμός Q Θερμοκρασία χρώματος (Colour temperature) 3.9.4Απόδοση χρώματος (Colour rendering) Περίληψη των προδιαγραφών φωτισμού για τηλεοπτικά καλυπτόμενους αγώνες λλ Περίληψη των προδιαγραφών φωτισμού για μη-τηλεοπτικά καλυπτόμενους αγώνες lι Επίδραση στο περιβάλλον fι, Κατασκευή ω_ Επιθεώρηση και εξοπλισμός 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ".lJl 4. Λαμπτήρες μεταλλικών αλογόνων (Metal Halide lamps).4.9

5 Μελέτη φωτισ μού γφτέδου ιωδοσφαίρου με το Rc l ω; : Βελούδ ς Ι t:ώργιος 4.2 Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως (Hίgh - pressure sodίum vapour lamps) 5.l. ίguzzini Hatles 5.4. iguzzinί Rίng 55 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Μελέτη φωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου με το Relux» Φτιάχνοντας τη μελέτη φωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου με το Reluχ Materials / textures Locatίon... fu. 5.4 North angle (ο 0 ).Α 5.5 Σχεδίαση του χώρου Τοποθέτηση του γηπέδου ποδοσφαίρου στον χώρο Χρησιμοποιώντας το Cad lmport fu_ 5.8 Τοποθετώντας Φωτιστικά il 5.9 Τελικοί Υπολογισμοί z.a 5.0 Συμπεράσματα 09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 0 5

6 Mt έ tη φωτισμnύ γηπέδυι ποδοσφαίρου μ ε το Relux : Β ε λ ού δ η ς Γεώργ ι ος 9Τεpίληψη ~ παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως Η προγράμματος για ηλ εκτρον ικού που πρέπει να γνωρίζει ο υπεύθυνq.. φωτός, προχωρώντας στις τεχνικές 'π τα επίπεδα φωτισμού, και καταλήγου και τα απαραίτητα βήματα που πρέπε }lέξεις (λειδιά ού, FIFA, φως, φωτεινή ένταση, φωτεινή ροή, ένταση φωτισμού, βωση, αντίθεση

7 Μελέτη ψωτιιτμού γηπέδου ποδοσφαίρου με το R~JιL~ : Βελούδ η ς Γεώργιος }l6stract This paper's goal is the study of the lighting of a football field with the aid of the computer p Analyzed herein are all the photometric data essential for the master electrician, starting h the basic principles of lighting and light, then following up with technical recommendations of the soccer fie stadiums and lighting requireπents from FIFA, and ending with the Relux program, it's use from zero base, an. the necessary steps for a lighting study..(βy Worιfs Relux, lighting study, FIFA, contrast inance, uniformity, glare,

8 Μελίτη φωrωμού γηπέδου rωδοσφαίρου με το Rclιιx : Βελ ούδης Γεώργω ς Κεφάλαιο ι : Γενικά περ ί φιιrτισμοiι ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές θεμελιώδεις έννp ιες.. Φως ((ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΩΤΙΣΜΟΎ" :r ' 'f o φως, η βάση για όλη την,~ ραση, είναι ένα στ.οιχείο των ζωών 'μα ς" Π ου παίρνουμε για δ ε δομέ νο. Εξοικειωνόμαστε τόσο με τη φωτεινότητα, το σκοτάδι και το, φάσμα των ο ρατών χρωμάτων που μια άλλη μορφή αντίληψης σε ένα διαφορ ετικό,φά~μα σ "ιlχλiότητας και με διαψ ο R ετική ευαισθησία χριίψατος είναι δύσκολη για μας να τη φανταστούμε. ~.,.,. Το φως είναι στην πραγματικότητα ένα μικρό μέρος ενός ευρύτερου φάσματος ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα οποία κυμαίνονται από τις κοσμικές ακτίνες μέχρι τα ραδιοκύματα. Δεν είναι τυχαίο ότι το εύρος των nm αποτελεί τη. βάση της όρς:φης μας, δηλ. "το ορατό φως': Είναι αυτό το ίδιο το εύρος που έχουμε σt!j διάθεσ!i μας. ως ηλιακq μκτινοβ9λίς:ι στη γη σε σχετικά ομοιόμορφα ποσά και μπορεί επομένως να λειτουργήσει ως αξιόισ η β.ά,,..ση )ιj~ την αντίλ~ψή μας.. i.. 'fo ανθρώπινο μάτι επομένως, χρησιμοποιεί μέpος του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που είναι διαθέσιμα για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες για τον κόσμο γύρω μας. Αντιλαμβάνεται τη ποσότητα του φωτός που ακτινοβολείται ή αντανακλάται από αντικείμενα για να λά~ει:πλ'ηροφορίες για την ύπαρξή τους ή τη ποιότητά τους. Αντιλαμβάνεται επίσης το χρώμα από αυτό το φως yια να αποκτήσει πρόσθετες πληροφορίες για αυτά τα αντικείμενα. Το ανθρώπινο μά ι είναι προσαρμοσμένο στη μόνη πηγή φωτός που είναι διαθέσιμη για εκατομμύρια έτη - ο ήλιος. Το μάτι ε ίναι επομένως στο πιο ευαίσθητο σημείο του στην περιοχι της μέγιστης ηλιακή ς ακτινοβολίας. Η αντίληψη μας για χρώμα είναι επομένως επίσης προσαρμοσμένη στο συνεχές φάσμα του ηλιακού φωτός. Η πρώτη τεχνητή πηγή φωτός ήταν η φλόγα της φωτιάς, στην οποία φωτεινά μόρια άνθρακα παράγουν φως, το οποίο, όπως το φως του ήλιου, έχει ένα συν εχές φάσμα. Για πολύ καιρό η παραγωγή του φωτός βασίστηκε σε αυτή την αρχή, η οποία εκμεταλλεύτηκε τις δάδες και την ανάφλεξη, έπειτα το κερί και την ελαιολυχνία και το γκάζι σε όλο και περισσότερο αποτελ ε σματικό βαθμό.

9 Μελέτ η φωτισμού γ η πέδου ποδοσφα ί ρου με το l~c l tιx : Βελούδ η ς Γεώργιος Κεφάλαιο : Γι.'\ ικά περί φurrισμού..2 Διάδοση του φωτός Η δ ιάδοση του φωτός στο χώρο γ εν ικά ακολουθε ί τις εξή ς αρχές :. Αρχή του Ήρωνα : Το φως διαδιδόμενο από ένα σημείο σε άλλο ακολουθεί την συντομότερη οδό. Η αρχή αυτή ισχύει για όλα τα οπτικά μέσα ακόμη και στα "μη ισότροπα". 2. Το φως σε ένα ισότροπο μέσο διαδίδεται ευθύγραμμα. 3. Αpχή του ελαχίστου χpόνου. Πρόκειται για την "αρχή του Ήρωνα" εκπεφρασμένη από τον Φερμά (662) στην έννοια του χρόνου. 4. Αρχή της αντίστροφης πορείας. Όταν το φως διαδίδεται προς ορισμένο δρόμο προς μια φορά είναι δυνατόν ν' ακολουθήσει τον ίδιο κατ' αντίθετη φορά. Εικόνα..3 Ορισμοί. Ήρων ο Αλεξανδρεύς (ΙΟ μ.χ μ.χ.) Αυτόφωτα σώματα:_χαρακτηρίζονται όλα εκείνα που εκπέμπουν ενέργεια σε μορφή του φωτός. Λέγονται επίσης και φωτεινές πηγές. Ετερόφωτα σώματα: χαρακτηρίζονται όλα εκείνα που δεν εκπέμπουν τα ίδια φως, αλλά γίνονται αντιλη πτά όταν φως προερχόμενο από αλλού πέσει επάνω τους και ανακλαστεί ή περάσει μέσα από το υλικό τους. Φωτεινή ακτίνα ή ακτίνα φωτός: ονομάζεται η τροχιά μεταβίβασης της φωτεινής ενέργειας. Φωτεινή δέσμη ή δέσμη φωτός: χαρακτηρίζεται ένα σύνολο από φωτεινές ακτίνες, που όταν αυτές οι ακτί νες ε ίναι παράλληλες ονομάζεται παράλληλη δέσμη (φωτεινών ακτίνων). Οι φωτεινές δέσμες διακρίνονται σε παράλληλες, συγκλίνουσες και σε αποκλίνουσες. Παράλλ'-lλll δέσμι~ φωτός λέγεται εκείνη της οποίας οι ακτίνες είναι μεταξύ τους παράλληλες. Συγκλίνουσα δέσμη φωτός λέγεται εκείνη τις οποίας οι ακτίνες κατευθύνονται προς ένα σημείο που ονο μάζεται σημείο σύγκλισης. Αποκλίνουσα δέσμ'-l φωτός λέγεται τέλος εκείνη τις οποίας οι φωτεινές ακτίνες προέρχονται από ένα σημείο και στη συνέχεια αποκλίνουν., Αν οι φωτεινές ακτίνες μια συγκλίνουσας δέσμης συνεχίσουν την πορεία τους πέραν του σημείου συγκλισης τότε εμφανίζονται ως αποκλίνουσα δέσμη. Σημειακή φωτεινή πηγή χαρακτηρίζεται εκείνη της οποίας οι διαστάσεις θεωρούνται αμελητέες σε σύγκριση αποστάσεων από τα διαπερατά μέσα, το φακό ή το κάτοπτρο ή και των διατάσεων των αντικει μένων έξ αυτών. Συχνή είναι η χρήση της στη σχεδίαση και στην επίλυση σχετικών προβλημάτων. g

10 Μελέτ φωrισμού γηπέδου ποδοσφαίρου με το l te l ιn; : Βελούδης Γεώργιος Κεφάλαιο l: Γεν ι κά περ ί φωτ ι σμο ύ..4 Θεωρίες για τη φύση του φωτός Ένα από τα σκοτεινότερα αλλά και ελκυστικότερα θέματα που απασχόλησαν τον άνθρωπο ήταν και η φύση του φωτός. Η έρευνα γύρω από το πρόβλημα αυτό σύνδεσε μεγάλα ονόματα της επιστήμης. Πρώτος ο Ισαάκ Νεύτων ( ) και στη συνέχεια ο φυσικός Ολλανδός Κρίστιαν Χούχενς ( ) ανέπτυξαν θεωρίες που για πολλά χρόνια αντιμάχονταν σε μεγάλο βαθμό. Το μεγάλο κύρος του πρώτου απέτρεπε κάθε ένσταση ή άλλη πρόταση ακόμη και συμβιβασμούς. Όταν όμως μια θεωρία δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε όλο το εύρος της τότε αυτή πάσχει. Έτσι κλονίζεται και παραχωρεί την θέση της σε άλλη. Αυτό συνέβη και με τη θεωρία του Νεύτωνα που δεν μπόρεσε ν' αντέξει ελέγχους και παρατηρήσεις που είχαν να κάνουν και από τις μετρήσεις της ταχύτητας του φωτός. Όμως το τελειωτικό κτύπημα δόθηκε ωτό τον Γάλλο φυσικό Αυγουστίνο Φρενέλ ( ) όταν ανακάλυψε το φαινόμενο της συμβολής ή αλληλοτυπίας του φωτός όπου φως προστιθέμενο σε φως άλλοτε γεννά εντονότερο και άλλοτε ασθενέστερο ακόμη και σκότος. Έτσι σύμφωνα μ' αυτά το φως χαρακτηρίζεται από κύματα και έτσι εδραιώθηκε η πεποίθηση της κυματικής φύσεως του φωτός. Στη συνέχεια οι Φυσικοί προχώρησαν στην ερμηνεία των φαινομένων της διάθλασης, της περίθλασης και της πόλωσης του φωτός. Τότε όμως πρόβαλε μια άλλη δυσκολία που αφορούσε τη φύση του μέσου αν πάλλεται και πως πάλλεται και διαδίδει το φως. Και αυτή η δυσκολία παραμερίστηκε όταν ο Άγγλος φυσικός Τζέιμς Μάξγουελ απέδειξε θεωρητικά το 870 ότι τα φωτεινά κύματα είναι κύματα ηλεκτρομαγνητικά περιοδικώς μεταβλητά κατά χρόνο και τόπο. Τέλος όταν η θεωρία του Μάξγουελ επαληθεύτηκε στα πειράματα του Χερτζ το 888 δεν έμεινε πλέον καμία αμφιβολία ότι τα κύματα του φωτός έχουν ηλεκτρομαγνητική φύση. Έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι το τέλος του αιώνα όταν ξεπρόβαλε νέα δυσκολία ακολουθίας της τελευ ταίας θεωρίας που ήταν ποιο έντονη και που αφορούσε ένα φαινόμενο που ήταν αδύνατον να ερμηνεύσει η κυματική. Ήταν το "φωτοηλεκτρικό" όπως ονομάσθηκε. Παρατηρήθηκε δηλαδή πως όταν φωτεινή δέσμη μικρού μήκους κύματος προσπέσει σε μεταλλική πλάκα αποσπώνται απ' αυτή ηλεκτρόνια και μάλιστα αμέσως όσο ασθενές κι αν είναι το φως. Βέβαια για ν ' αποσπασθεί ένα ηλεκτρόνιο απαιτείται κάποια ενέργεια. Αν επομένως το φως είναι κύμα, που έχει το χαρακτηριστικό της συνέχειας, θα έπρεπε να πέρναγε κάποιος χρόνος μέχρι αυτό το ηλεκτρόνιο ν' απορροφήσει ενέργεια για ν' αποσπασθεί λαμβανομένου υπ' όψη ότι η ταχύτητα των ηλεκτρονίων είναι ίδια όση απόσταση κι αν παρεμβάλλεται μεταξύ πηγής και πετάσματος. Οι παρατηρήσεις αυτές έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση τους φυσικούς. Πως να συμβιβάσουν την θεωρία με την παρατήρηση; Έτσι αν τα πειράματα ήταν ορθά θα έπρεπε ν' αναζητηθεί άλλη βάση της υφής του φωτός πο\j να ερμηνεύει και το νέο πλέον παρατηρούμενο φαινόμενο. Στη δύσκολη αυτή θέση των Φυσικών στις 4 Δεκεμβρίου του 900 ο φυσικός και καθηγητής το\j Πανεπιστημίου του Βερολίνου Μαξ Πλανκ ( ) έκανε μια καταπληκτική ανακοίνωση που αποτέλεσε τη βάση της θεωρίας των κβάντα με την οποία και ανατράπηκε η μέχρι τότε αντίληψη περί της συνέχει~ς της ακτινοβολίας. Οι δηλώσεις αυτές του Πλανκ πράγματι συγκλόνισαν όπως ήταν επόμενο τους φυσικο\jς που την αποδέχθηκαν στην αρχή με επιφυλάξεις και σκεπτικισμό. Στις επιφυλάξεις εκείνες που διέκοψαν -rις περαιτέρω έρευνες το 905 ακούστηκε η επιδοκιμαστική φωνή του Αϊνστάιν που προχώρησε και σε πέρα -rω~ αρχικών θέσεων του Πλανκ και έδωσε την απόδειξη με την "κβαντική σύσταση του φωτός". Έτσι οι δισταγμο υποχώρησαν και οι τότε φυσικοί εξοικειώθηκαν με την σύγχρονη αντίληψη. Με την ανάπτυξη ακόμη της "μικροφυσικής" νέα ακόμη φαινόμενα ανακαλύφθηκαν που ~ταν ~ξηγ~ σιμα μεν με τη κυματική θεωρία αλλ' όμως με την κβαντική ερμηνεύονταν καλύτερα. Έτσι μέσα απ αυ-r?ν ~o\j υπέροχο δρόμο της έρευνας πραγματοποι ε ίται η σύνθεση της θεωρίας του Νεύτωνα και της κυμαηκης Χόυχενς, αφού το φωτόνιο του Πλανκ είναι κάτι και από τα δύο δηλαδή "σωμάτιο και κύμα". Ακολουθεί, πολύ συνοπτικά, η επιμέρους παράθεση των παραπάνω θεωριών. η

11 Μελέτ η φωτισμού γ ι πέδου ποδοσφαίρου με το Relux: Βελούδ η ς Γεώργως Κεφάλαιο ι : Γενικά περ ί ψωτισμσύ..4. Θεωρία Newton Η πρώτη θεωρία που εξηγούσε κάπως ικανοποιητικά ορισμένα από τα φαινόμενα που έχουν σχέση με το φως διατυπώθηκε από τον Ισαάκ Νεύτωνα ο οποίος δεχόταν ότι τα φωτεινά σώματα εκπέμπουν σωματίδ ια, τα οποία κινούνται ευθύγραμμα και με ταχύτητα ίση με την ταχύτητα διάδοσης του φωτός. Τα σωματίδια αυτά ανακλώνται στο μάτι και προκαλούν τη ανάλογη αίσθηση, αντίληψη. Ο Newton ήταν ένας Άγγλος φυσικός και μαθηματικός, και μια από τις πιο επιδραστικές φιγούρες στην επιστήμη. Ανακάλυψε ότι το λευκό φως αποτελείται από πολλά χρώ ματα, και έβαλε τις βάσεις για την μοντέρνες οπτικές επι στήμες. Εικόνα.2 Isaac Newton Δεκέμβριος Μάρτιος Ει κόνα.3 Σκίτσο του Newton για το κρίσιμο πείρα μα του (experimentum crucis) στο οποίο ηλιακό φως διαθλάται μέσα από ένα πρίσμα. Ένα χριί>μα έπειτα διαθλάται μέσα από ένα δεύτερο πρίσμα γ ια να δείξει ότι δεν έχει υποστεί περαιτέρω αλλαγή. Το φως μετά φαίνεται να αποτελείται από τα χρώμα τα που διαθλώνται στα δεύτερα πρίσματα. ----~~

12 Μ ε λέτη αι τι σμοί γ ι πέl\ο v ποδοσψαίροv με το Relιτ :x : Βελυi>δr ς Γεώργιο ς Κεφάλαιο : Γεν ι κά περ ί φωτισμού..4.2 Θεωρία Huygens Σε μεγάλη αντιπαράθεση της πρ ο ηγούμενης θεωρίας την ίδια εποχή υπήρξε αυτή του Χόυχενς. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή το φως αποστέλλεται από κύματα κατά περιοδ ικές "διαταραχές" κάποιου υποθετι κο ύ μέσο υ. Ε στί ες των πε ριο δ ικών αυτών μ ετα β ολών ε ίν α ι οι φωτ ειν ές πηγ ές των οποίω ν τα μόρια βρίσκονται σε " ταχύτατ η κραδασ μι κ ή κiνη σ η " ενώ το υ πο θ ετ ικό μέσον δ ιά το υ οποίου μ εταδ ί δο ν τα ι ο ι παλ μ ικές κ ινή σε ις ε ίν α ι ο "α ιθ έ ρας", έ να ε λαστικό ακίν ητο και αβαρ ές ρ ευ στό με το οπ ο ίο πληρ ο ίτε το σύμπαν. Ο αιθέρας αυτός φέρ εται διάχυτος στο μεταξύ των ουρανίων σωμάτων διάστημα, προκειμένου έτσι να εξηγηθ ε ί η ε ις το "κ εν ό " διάδοση του φωτό ς αυτών των ουρανίων σωμάτων. Εικόνα.4 Chl'istiaan Huygens 4 Απριλίου Ιουλίου 695 Το θεώρημα Huygens-Fresnel (από τον Ολλανδό φυσικό Christiaan Huygens και τον Γάλλο φυσικό Augustin-Jean Fresnel) είναι μια μέθοδος ανάλυσης που εφαρμόζεται για τα προβλήματα της διάδοσης κυμάτων. Αναγνωρίζει ότι κάθε σημείο ενός ταχέ ως κινούμενου μετώπου κύματος είναι στην πραγματικότητα το κέντρο μιας νέας διαταραχς και η πηγή μιας νέας σειράς κυμάτων. Επιπλέον, το κύμα στο σύνολό του μπορεί ν α θ εωρηθ ε ί ως το άθροισμα όλων των δευτερευόντων κυμάτων που προέρχονται από σημεία του μ έσου που ή δ η δ ι έ ρχετα ι. Αυτή η άποψη τη ς διάδοση ς κυμάτων βοηθά να κατανοηθ ε ί καλύτ ερα ένα ευρύ φάσμα φαινο μένων κυμάτων, όπως διάθλαση. Για παράδειγμα, εάν δύ ο δωμάτια συνδέονται μεταξύ τους μ ε μια ανοικτή πόρτα και ένας ήχος που παράγεται σε μια απο μακρυσμένη γωνιά του ενός από αυτά, ένα άτομο στο άλλο δωμάτιο, θα ακούσει τον ήχο σαν να προέρχεται από την πόρτα. Όσον αφορά το δεύτερο δωμάτιο, η δόνηση του αέρα στην πόρτα είναι η πηγή το υ ήχου. Το ίδιο ισχύ ε ι και για το φως π ο υ διέρχεται από την άκρη ενός εμποδίου, αλλά αυτό δεν είναι τόσο εύκο λα αντιληπτό, λόγω του μικρού μήκους κύματος του ορατού φωτός. ~ ~~/ ~ ~ \ Εικόνα.5 Διάθλαση σε ένα άν ο ιγμα σύμφωνα με τον Huygens. Τα κίτρινα σημ ε ία δε ίχνο υν πλασματικ ά σημ ε ία προ έ λ ευ σ η ς των ν έων κυμάτων. t 2

13 Κεφάλα ιο \ : Γε ν ι l(ά πφ l φ ωτ ισμού..4.3 Θεωρία του Maxwell Σύμφωνα με την θεωρία αυτή που ονομάζεται και "ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Μάξγουελ" λαμβά νοντας ως βάση τη κυματική θεωρία του Χόυχεν, προτάθηκε ότι το φως είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ξεκινούν από φωτεινή πηγή. Η θεωρία αυτή επιβεβαιώθηκε αργότερα με τα πειράματα που έκανε ο Χερτζ. fe da= q ί ε0 jb da = O f Ε cls = -ci<l\ / dt j B cls = μ0 i + μ0 ε0 dφε / clt Εικόνα.6 Οι τέσσερις εξισώσεις του Μάξγουελ περιγράφουν αντίστοιχα, το πως ηλεκτρικά φορτία παράγουν ηλεκτρικά πεδία, την πειραματική απουσία μαγνητικών μονόπολων, πως η μεταβολή ενός μαγνητικού πεδίου παράγει ηλεκτρικά πεδία, και το πως τα ηλεκτρικά ρεύματα και τα μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν μαγνητικά πεδία. Εικόνα. 7 Jaιηes Clerk Maxwell Ιούνιος Νοέμβριος Κβαντική θεωρία Σύμφωνα με την θεωρία αυτή το φως ως ενέργεια ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου εκπέμπεται και διαδίδεται στο χώρο κατά στοιχειώδη ποσά (δηλαδή ούτε συνέχεια ούτε ομοιόμορφα κατ' έκταση) που κα λούνται κβάντα ενέργειας. Τα κβάντα ενέργειας που ανάγονται στο φως ονομάζονται φωτόνια. 3

14 Μ ε λέτ η φωτισμού γηπέδο υ π ο δ οσ φaίρου με το Rel ι~ : Βελούδ η ς Γεώργιος Κεφάλαιο ι : Γενικά ηεpί φωτ ι σ μού..5 Ταχύτητα φωτός Γενικά σήμερα έχει γίνει αποδεκτή η ταχύτητα του φωτός στο κενό ίση με Km/sec. Σημειώνεται πως με την γενική θεωρία της σχετικότητας του Αίνστάιν η ταχύτητα του φωτός είναι οριακή ταχύτητα στη Φύση και κανένα υλικό σώμα δεν μπορεί να υπερβεί αυτή. Επί πλέον η παραπάνω θεωρία κατάργησε τον αιθέρα, το υποθετικό εκείνο μέσον διά του οποίου μεταδίδεται το φως. Στη θέση εκείνου του ελαστικού και ακίνητου αιθέρα έχει αντιπαραταχθεί το χωροχρονικό συνεχές στις τέσσερις διαστάσεις μέσα στις οποίες δια δραματίζονται όλα τα φαινόμενα...6 Ανάλυση του φωτός Όταν μια φωτεινή δέσμη λευκού φωτός συναντήσει τη διαχωριστική επιφάνεια δύο διαφανών μέσων θα παρουσιάσει διάθλαση των φωτεινών της ακτίνων με διαφορετικές διευθύνσεις και διαφορετικά χρώματα. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί καλύτερα αν η παράλληλη δέσμη του λευκού φωτός συναντήσ~ι ένα διαφανές πρίσμα. Επειδή αυτό παρουσιάζει διαφορές στη τιμή του δείκτη διάθλασης για κάθε διαφορετικο μήκος κύματος φωτεινής ακτίνας η αρχική δέσμη αναλύεται σε επιμέρους ομόχρωμες δέσμες με διαφορετικές διευθύνσεις. Αυτές οι διαφορετικές κατά χρώμα και διεύθυνση ακτίνες αν στη συνέχεια προσπέσουν σε μια λευκή οθόνη (πέτασμα) θα παρουσιάσει μια έγχρωμη ταινία που ονομάζεται '"ορατό φάσμα'". Τα άκρα αυτής της ταινίας απολήγουν με τα χρώματα κόκκινο και ιώδες. Η σειρά των χωμάτων αυτών είναι: Κόκκινο, κίτριν~, πράσινο, μπλε και ιώδες. Αν μια από αυτές τις αναδυόμενες οδηγηθεί σε άλλο πρίσμα θα διαπιστωθεί ότι αυτη δεν θα αναλυθεί περαιτέρω αλλά το μόνο που θα υποστεί θα είναι να αλλάξει διεύθυνση. Τούτο σημαίνει ότι τα φωτόνια της συγκεκριμένης δέσμης έχουν την αυτή συχνότητα, δηλαδή το ίδιο μήκος κύματος. Την ανάλυση του φωτός ως φάσμα, εξετάζει με ειδικά όργανα η Φασματοσκοπία...7 Ορισμοί Σύνθετο φως: ονομάζεται οποιοδήποτε φως που αναλύεται σε χρώματα. Μονοχρωματικό φως, αντίθετα, ονομάζεται εκείνο μιας φωτεινής δέσμης που δεν αναλύεται όταν διέρ χεται από ένα διαφανές πρίσμα. Φωταύγεια: ονομάζεται κάθε εκπομπή φωτός που όμως δεν οφείλεται στη μεγάλη θερμοκρασία της πηγής που την εκπέμπει. Φθορισμός: ονομάζεται το φαινόμενο της εκπομπής φωτός από μια ουσία όταν αυτή διεγείρεται αtό άλλη φωτεινή ακτινοβολία. Φωσφορισμός: ονομάζεται το φαινόμενο της παράτασης εκπομπής φωτός από μια ουσία την οποία έχει πάψει να διεγείρει άλλη φωτεινή ακτινοβολία. Ο Φθορισμός (και τα είδη του), ο φωσφορισμός και η φωτοτροπία αποτελούν τα φωτοφυσικά φαινόμενα -rα οποία και εξετάζει κατ' αντικείμενο έρευνας η Φωτοχημεία.

15 Μελέτι φωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου με το Relιιx : Βελούδης Γεώργιος Κεφάλαιο : Γεν ι κά περί φωτισμού l.l.8 Ανασύνθεση φωτός Κάθε σύνθετο φως μπορ ε ί να υπ ο στεί ανασύνθεση από τις συνιστώσες ακτίνες του. Αυτό μπορ ε ί να συμβεί όταν οι αναδυόμενες από ένα διαφανές πρίσμα μονοχρωματικές φωτεινές ακτίν ες προ σπέσο υν σε όμοιο ισότροπο πρίσμα σε αντίστροφη διάταξη οπότε εξερχόμενες του δεύτερου θα συγκεντρωθούν σε ένα σημ ε ίο σχηματίζοντας μια λευκή κηλίδα. Αν το αρχικό φως δεν ήταν λευκό αλλά κάποιο άλλο σύνθετο, τότε η τελική κηλίδα θα έχε ι το αυτό χρώμα με το αρχικό. Μια τέτοια ανασύνθεση λευκού φωτός μπορεί να γίνει επίσης και με τον δίσκο του Νεύτωνα. Πρόκειται για ένα δίσκο που περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα και που είναι χρωματισμένος κατά τομείς μ ε τα χρώ ματα του ορατού φάσματος σε ίδια σειρά χρωμάτων. Μόνο που η επιφάνεια του κάθε χρωματιστού τομέα είναι ανάλογη της περιεκτικότητας των διαφόρων χρωμάτων στο λ ευκό φως. Όταν λοιπόν ο δίσκος αυτός περιστρέφεται με ταχύτητα δημιουργείται στον οφθαλμό η εντύπωση του λευκού φωτός. Αυτό συμβαίνει διότι η εντύπωση του κάθε χρώματος παραμένει στο μάτι για /6 του δευτερολέπτου. Όμως στο χρόνο αυτό συμβαίνει να έχουν παρέλθει, με την ταχύτητα περιστροφής του δίσκου, όλα τα χρώματα. Aquamatine Green Emer.ιld Lίtηe C'ha rtreu se YelloV'ιr / Amber Τ ιιr qιιο ί s e Otatg e Vitidiτ an Cyan Verrnilion Red Sky Lake Cσ b a lt C r i rη s o t Ultr.ι ma ri ne 'Lawnder Βlιιe \ndigo V ί ole t Purple 5

16

17 Μ ε λ έτη φωτισμοί> γη πέδου ποδοσφα ί ρου με τη Jιc l ux : Β ελούδ η ς Γεώ ρ γιος Κεφάλα ιο 2: Βα σι κές Ίόννο ιες Φωτι σμοί> 2. Φωτεινή ένταση (Luminous Intensity, ): Είναι η φωτεινή ροή ανά μονάδα στερεάς γωνίας, από μια δεδομένη πηγή σε μια δεδομένη κατεύθυνση. Περιγράφει τη δύναμη μιας πηγής να παρέχει φως (δύναμη κεριού) προς πάσα κατεύθυνση. Η μονάδα μέτρι~ σης είναι το candela (cd), όπου candela ισούται με llumen/steradian. Iv = 683 y(λ) Η φωτεινή ένταση (luminous intensity) για το μονοχρωματικό φως ενός συγκεκριμένου μήκους κύματος λ δίνεται από τον τύπο 00 όπου Ι = 683r Ι(λ)y(λ)dλ ν Jo Ι,, είναι η φωτεινή ένταση σε candelas, είναι η ακτινοβολούμενη (radiant) ένταση σε W /sr, y(λ) είναι η συνάρτηση της λαμπρότητας. Αν παραπάνω από ένα μήκος κύματος είναι παρών (όπως γίνεται συνήθως), τότε πρέπει να αθροίσουμε i να ολοκληρώσουμε το φάσμα των μηκών κύματος για να πάρουμε την φωτεινή ένταση. Εικόνα 2. ό - Η φωτεινή ένταση Ι είναι η φωτεινή ροή Φ που ακτινοβολείται σε μια δοσμένη κατεύθυνση ανά συμπαγή γωνία Ω. ]= φ Ω [J] = lm sr lm - = candela ( cd) sr c 90/270' Ii διάδοση της φωτεινής εντάσεως μιας φωτεινής πηγής με περιστρεφόμενη συμμετρία. Η διάδοση της φωτεινής εντάσεως ενός "σ υμμετρικού σε άξονα" φωτιστικού. 7

18 Μελέη φωτισμού γη πέδου ποδοσφα ί ρου μ ε το Ιιc l ια : Β ε λο ύδ ι ς Γεώργιος Κεφάλαιο 2: Β ασ ι κέ ς Ί2ν ν ο ιες Φ ωτισμού 2.2 Φωτεινή ροή (Luminous Flux) : Αποτελεί την ακτινοβολούμενη ενέργεια (φως) που εκπέμπεται από μία πηγή ή λαμβάνεται από μια επ.ιφάνεια, ασχέτως των διευθύνσεων κατά τις οποίες αυτό κατανέμεται. Η μονάδα μέτρησης της φωτεινής ροη~ είναι το lumen (lm), το οποίο είναι η ροή που εκπέμπεται από μια στερεά γωνία l steradian από μία σημειαι<η πηγή, η οποία έχει ομοιόμορφη φωτεινή ένταση candela. 0.9 ( 0.8 / / / Ι \ / \ \ \ \ / 0. \ 0.2 ο //~.:,_,. ' ~... ~... / _..,.,,,/~ ~ Εικόνα 2. Φωτοπικές (μαύρο) και σκοτοπικές (πράσινο) λειτουργίες φωτισμού. Η φωτοπική περιλαμβάνει την CIE 93 standard (συμπαγής), την Judd-Vos 978 τροποποιημένη πληροφορία (παύλες), και την Sharρe, Stockman, Jagla & Jagle 2005 πληροφορία (κουκκίδες). Ο οριζόντιος άξονας είναι μήκος κύματος σε nm. Η φωτεινή ροή περιγράφει το συνολικό ποσό του φωτός που εκπέμπεται από μια πηγή φωτός. Αυτή η ακτινοβολία θα μπορούσε ουσιαστικά να μετρηθεί ή να εκφραστεί σε watt. Αυτό ωστόσο, δεν περιγράφει το οπτικό αποτέλεσμα μιας φωτεινής πηγής επαρκώς, αφού η φασματική ευαισθησία του οφθαλμού που ποικίλει, δεν λαμβάνεται υπόψη. Για να συμπεριληφθεί η φασματική ευαισθησία των οφθαλμών, η φωτεινή ροή μετριέται σε lumen. li ακτινοβολημένη ροή του W που εκπέμπεται στην κορυφή της φασματικής ευαισθησίας (στο φωτοπικό εύρος των SSSnm) παράγει μια φωτεινή ροή των 683lm. Λόγω του σχήματος της V(l) καμπύλης, η ίδια ακτινοβολημένη ροή θα παράγει αντίστοιχα λιγότερο φωτεινή ροή σε διάφορα σημεία συχνότητας. Εικόνα 2.2 / /I Το ποσό του φωτός που ακτινοβολείται από μια φωτεινή πηγή είναι η φωτεινή ροή Φ. φ 8

19 Μελέt η φωτ ισμού γιπέδου ποδοσφαίρου με το Rc l ιιx : Β ελούδ ς Γεώργιος 06 λ (n m) Audio frequencies l ong wave Medium wave Short wave Ultra short wave 08 Decimet re v.ιaves Centimetre waνes 06 Micro\lvaves Radar 0 4 IR rad iation 0 2 ι υν radiation 0 0 Χ rays 0-2 Gamma rays Cosmic radiation λ (nm) IR radiation 700 ' -. 'J" : ' : \ ;J " f!"... " ~ υν radiation 300 Εικόνα 2.3 Φάσμα ορατού φωτός 2.2. Ι Φωτεινή Απόδοση φ n=p [n] = lm w Η φωτε ινή απόδοση περιγράφει τη φωτεινή ροή ενός λαμπτήρα σε σχέση με την κατανάλωση της και είναι συνεπώς, εξεφρασμένη σε lumen ανά watt (lm / W). Η μέγιστη τιμή θεωρητικά εφικτή όταν η συνολική ισχύς ακτινοβολίας μετατρέπεται σε ορατό φως, είναι 683 lmιw Η φωτεινή απόδοση ποικίλλει από πηγή φωτός σε πηγή φωτός, αλλά παραμένει πάντα πολύ κάτω από τη ονομαστική τιμή. 9

20 Μελέτη φω τισμού γ πέδου ποδοσφα ί ρου μ ε τι> \{~ l u x: Βελούδ η ς Γεώργιος Κεφάλαιο 2: Βασ ι κές Έννο ι ες Φωτ ισμο ύ 2.3 Φωτισμός, Ένταση φωτισμού (Illuminance, Ε): Στην Οπτική με τον όρο ένταση φωτισμού χαρακτηρίζεται το ποσό φωτεινής ενέργειας που πέφτει πάνω σε μια μοναδιαία επιφάνεια, (που έχει δηλαδή εκληφθεί ως μονάδα μέτρησης), ανά δευτερόλεπτο. Πρόκει-rαι δηλαδή για φωτομετρικό μέγεθος που αναφέρεται σε μια φωτιζόμενη επιφάνεια και που ορίζεται ως ο λόγος της φωτεινής ροής που δέχεται αυτή ως προς το μέγεθος της. Η φωτεινότητα ή φωτισμός των επιφανειών, που φωτίζονται ομοιόμορφα, εξαρτάται από τρεις παράγον-rες: Την ένταση της φωτεινής πηγής, την απόσταση της πηγής από την επιφάνεια και τον προσανατολισμό -rης επιφάνειας, ως προς τη διεύθυνση των φωτεινών ακτίνων που προσπίπτουν σ' αυτή. Μονάδα μέτρησης φωτεινότητας (και εν προκειμένω του φωτισμού ως μέτρου) κατά συστήματα:.) Στο Διεθνές Σύστημα (SI) είναι το λουξ, διεθνές σύμβολο το lx, που ισούται με ένα λούμεν (ld) ανά τετρα γωνικό μέτρο (l lm/m2). 2.) Στο δε Μετρικό Σύστημα CGS είναι το φωτ, διεθνές σύμβολο ph, που αντιστοιχεί σε λούμεν ανά τεψa γωνικό εκατοστόμετρο (l lm/cm2'). Προσοχή: Δεν θα πρέπει να συγχέεται η ένταση φωτισμού με τη λαμπρότητα φωτεινής πηγής που είναι τελείως διαφορετικό φωτομετρικό μέγεθος, η πρώτη αφορά το φωτισμό επιφάνειας, ενώ η δεύτερη ένταση φωτεινής πηγής. Επίσης η μονάδα μέτρησης ph (φωτ) με τη μονάδα ph (πε-χα). Οpισμένες μονάδες μέτpησης έντασης φωτισμού footcandle dalx (in canadian safety regulations) phot fc = lx dalx = lx ph = 0.000χ Τυπικές τιμές έντασης φωτισμού lx 0 lx χ lx lx full moon ( πανσέληνος ) street lighting ( φωτισμός δρόμου ) workspace lighting ( φωτισμός χώρου εργασίας ) surgery lighting ( φωτισμός χειρουργείου ) plain sunshine ( λιακάδα ) ό φ Εικόνα 2.4, Η ένταση φωτισμού Ε μας δείχνει το ποσό της φωτεινής ροής αt 0 μια φωτεινή πηγή που πέφτει σε μια επιφάνεια Α. 2 σ

21 Με λ έτη φωτισμού \ ' ηπέδου ποδοσφαίρου με το Re l ιlx : Βελούδ η ς Γεώργιος Κεφάλαω 2: Βασ ι κές Έν ν ο ι ες Φωτισμο ύ Εικόνα2.5 Οριζόντια (Ε,) και κάθετη (Ε) ένταση φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους. Εικόνα 2.6 φ Η μ έση ένταση φωτισμού Ε" ' υπολογ[ζεται από την φωτεινή ροή Φ που πέφτει στη επιφάνεια Α. Α Α ΕΡ - ᾱ 2 a [Ep] == Ιχ [Ι] === cd [a] === m ( t) ο Εικόνα 2.7 Η ένταση φωτισμού σε ένα σ η μείο Ep υπολογ ί ζεται από την φωτεινή ένταση Ι κα ι την απόσταση μεταξύ της φωτεινής πηγής και του σημείου. 2

22 Μελέτ η φωτισμού γ πέδου ποδοσψαίρου με το Re l ιιx : Β ελο ύ δ η ς Γεώργιος Κεφάλαιο 2: Β ασ κές ' Εν ν ο ες Φωτισμού 2.4 Λαμπρότητα (Luminance, L): Ορίζεται ως το πηλίκο: L = / S όπου : η ένταση της φωτεινής πηγής και S: η επιφάνειά της. ή ακόμα και με τον τύπο : d 2 F L =---- v dadωcosθ όπου Lv είναι η λαμπρότητα (cd/m 2 ), F είναι η φωτεινή ροή ή φωτεινή ενέργ ε ια (lm), θ είναι η γωνία μεταξύ της επιφάνειας και της καθορισμένης κατεύθυνσης, Α είναι η περιοχή της επιφανείας (m 2 ), και Ω είναι η συμπαγής γωνία (sr). Στη Φυσική η λαμπρότητα φωτεινής πηγής ή απλούστερα λαμπρότητα, (luminance), αποτελεί φωτομετρικό μέγεθος που ορίζεται ως λόγος με αριθμητή τη φωτε ινή ροή, που προσπίπτει, διασχίζει και εξέρχεται από ένσ. στοιχείο επιφάνειας μιας φωτεινής πηγής, ή ενός δέκτη φωτεινής ακτινοβολίας ή σημείου διαδρομής μιας φωτεινής δέσμης, που περιέχεται σ' ένα στοιχειώδη κώνο διευθύνσεων, και με παρονομαστή του λόγου -ro γινόμενο της στ ε ρ εάς γωνίας του κώνου διεύθυνσης αυτού επί την επιφάνεια της ορθογώνιας προβολής -rου στοιχείου επιφανείας σ' έ να επίπεδο κάθετο προς τη διεύθυνση μετάδοσης Ομοιομορφία λαμπρότητας (Uniformity, U): Για να είναι ένα αντικείμενο ορατό πάνω σε μια επιφάνεια, πρέπ ε ι η κατανομή της λαμπρότητας σε αυτό νσ. είναι ομοιόμορφη. Η ομοιομορφία εκφράζεται είτε για διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση του παρατηρη-rή (εγκάρσια ομοιομορφία) είτε για διεύθυνση που συμπίπτει με τη διεύθυνση του παρατηρητή (διαμήκης ομοιομορφία). Διακρίνονται τρεις συντελεστές ομοιομορφίας: Γενικός συντελεστη' ς ομοιομορφίας Uo, ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος L. /L, η' L. /L, όπου Lniin' L rn ι d' m ι η nι e d:_ ~ιη nax Lniax η ελάχιστη, μέση και η μέγιστη αντίστοιχα λαμπρότητα στο σύνολο της εt,εται,όμενης επιφάνειας. Συντελεστής διαμήκους ακτινοβολίας Ul, ο οποίος ορίζεται ως ο μικρότερος λόγος Lmin/Lmax σε ευθείε~ παράλληλες προς τον άξονα της οδού. Η ανεπαρκής διαμήκης ομοιομορφία βλάπτει την άνεση και -rη ασφάλ ε ια. Σ~ντελε στής εγκάρσιας ομοιομορφίας Uv, ο οπ ο ίος ορίζεται ως ο μικρότ ε ρος λόγος Ln i)lmax σε ε.υ ε~ι ε καθετες προς τον άξονα της οδού. Καλή εγκάρσια ομοιομορφία επιτρέπει στον οδηγό να διακριν μ ευκρίνεια την επιφάν ε ια της οδού σε όλο της το πλάτος. 22 θ ες

23 Μελέrι φω τισμού yψιέδο υ ποδοσφα ίρου με ΤΟ Relω: : Βελούδης rεώρyιος Κεφάλαιο 2: Βασ ι κές Τόννοιες Φωτισμο ύ Εικόνα 2.8 -:..- Η λαμπρότητα μιας φωτεινής επιφάνειας είναι ο λόγος της φωτει νής έντασης και της επιφάνειας Απ. [L]= ~ m2 ι Lι == Eh Q π ι2 == Ev Q π Ev Ει κόvα2. 9 Η λαμπρότητα μιας φωτισμένης επιφάνειας με διάχυτη ανάκλαση είναι ανάλογη της έντασης φωτισμού και της ανά κλασης τις επιφάνειας. [L] = cd m2 [Ε] == Ιχ.6 χ 09 cd/m cd/m cd/m cd/m cd/m cd/m cd/m 2 30 cd/m cd/m 2 Τvπικtς τιμtς λαμπpότt:τας Ηλιακός δίσκος το μεσημέρι Ηλιακός δίσκος στον ορίζοντα Κοινή λάμπα 60W Λάμπα φθορισμού Τ8 ψυχρού φωτός Μέσης καθαρότητας ουρανός Επιφάνεια φεγγαριού Συννεφιασμένος ουρανός Πηγή πράσινης ηλεκτροφωταύγειας Σκοτεινός ουρανός Μονάδες μtτpqσt:/ς ~λαμπρότητα στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) μετριέται σε νέα κηρία (candelae) ανά τετραγωνικό μέτρο: c /nι2. Στη πράξη όμως συνεχίζεται η χρήση των μονάδων στίλβη, με σύμβολο sb, που είναι ίση μ ένα κηρίο <:ιν(ι τετραγωνικό εκατοστόμετρο (lcd/cm2) και το λάμπερτ, με σύμβολο L, που είναι ίσο με lπcd/cm2. 23

24 Μελέrη φω rισμηύ γηπέδου ιτοδοσφαiρου μ ε το Rc l ιn:: Βελούδ ι ς Γεώργιος Κεφάλαιο 2: Β ασ ι κές Έννο ι ες Φωτισμού 2.5 Θάμβωση (Glare, G): Θάμβωση είναι η δυσκολία στην όραση με τη παρουσία φωτός υψηλής λαμπρότητας όπως άμε~ου η ανακλώμενου ηλιακού φωτός ή τεχνητού, όπως αυτοκινι;των τη νύχτα. Εξαιτίας αυτού, ορισμένα αυτοκινη-rα έχουν καθρέπτες με αυτόματες αντι-θαμβωτικές λειτουργίες. Ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας σε σχέση με την ποιότητα φωτισμού να είναι η θάμβωση. Θάμβ~σΤl είναι η αίσθηση που δημιουργείται από έντονη λαμπρότητα που βρίσκεται μέσα στο ορατό πεδίο. Μπορει ν~ προκαλέσει μείωση της παραγωγικότητας, συναίσθημα ενόχλησης ή δυσφορίας. Ένα φωτεινό αντικείμενο αrτ~ μόνο του δεν προκαλεί υποχρεωτικά θάμβωση, όμως ένα φωτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα σκοτεινο φόντο, συνήθως θα προκαλέσει ανεπιθύμητη θάμβωση. Αν και μια εργασία συνήθως γίνεται ευχερέστερη με αυξημένη αντίθεση (contrast), πολύ μεγάλ~ ποσοστά αντίθεσης μπορούν να κάνουν την εργασία πολύ πιο δύσκολη. Μπορείτε να μειώσετε τα ποσο~-rι:ι θάμβωσης ή φωτεινότητας με το να μην υπερβαίνετε τα προτεινόμενα επίπεδα φωτισμού και με την χpηση φωτιστικού εξοπλισμού σχεδιασμένου ειδικά για την μείωση της θάμβωσης. Γρίλιες ή φακοί χρησιμοποιουν-raι συνήθως για την παρεμπόδιση της άμεσης θέασης μιας πηγής φωτός. Ο έμμεσος φωτισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον με χαμηλά επίπεδα θάμβωσης μέσω -r~" ομοιόμορφου φωτισμού της οροφής. Επίσης, η σωστή τοποθέτηση του φωτιστικού ή ο φωτισμός της οροφης μπορούν να μειώσουν την αντανακλώμενη λάμψη στις επιφάνειες εργασίας ή στις οθόνες των υπολογιστών. Ίι:ι δεδομένα που παρέχονται τώρα με τις προδιαγραφές των φωτιστικών περιλαμβάνουν πίνακες για την άνεση όρασης (VCP) για διάφορες γεωμετρικές μορφές δωματίων. Το ευρετήριο VCP παρέχει ενδείξεις για το ποσο στό των ατόμων σε ένα συγκεκριμένο χώρο που θα μπορούσαν να δεχτούν ως αποδεκτή την θάμβωση ~ό ένα φωτιστικό. Ένα ελάχιστο όριο 70 VCP συνίσταται για εμπορικούς εσωτερικούς χώρους, ενώ φωτιστικα με VCP που υπερβαίνουν το 80 συνίστανται για χώρους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η θάμβωση προκαλείται από ένα σημαντικό βαθμό της λαμπρότητας ανάμεσα στην εργασία ( ο στόχος) και στη πηγή. Παράγοντες όπως η γωνία ανάμεσα στην εργασία και τη πηγή και οπτική προσαρμογή έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη εμπειρία της θάμβωσης. Η θάμβωση μπορεί γενικά να διαιρεθεί σε δύο μορφές, την θάμβωση ενόχλησης και τη θάμβωση ανικανότητας. Η θάμβωση ενόχλησης έχει ως αποτέλεσμα την ενσ-rικτώδη επιθυμία να κοιτάξεις μακριά από τη λαμπερή φωτεινή πηγή ή δυσκολία στην εργασία. Η θάμβωση ανικανότητας καθιστά την εργασία αδύνατη να ειδωθεί, όπως η οδήγηση δυτικά την ώρα που δύει ο ήλιος. Η θάμβωση ανικανότητας συχνά προκαλείται από ενδο-αντανάκλαση του φωτός στο μάτι, μειώνοντας -rην αντίθεση ανάμεσα στην εργασία και τη πηγή θάμβωσης, στο σημείο που η εργασία δεν μπορεί να διακριθεί. Η θάμβωση μπορεί να μειώσει την ορατότητα με : j., μείωση την φωτεινότητας του υπόλοιπου περιβάλλοντος με τη σύσφιξη των ματιών j., μείωση στην αντίθεση στο μάτι. του υπόλοιπου περιβάλλοντος με το διασκορπισμό του λαμπερού φωτός μέσι:ι j., μείωση στην αντίθεση με το διασκορπισμό φωτός σε σωματίδια στον αέρα, όπως όταν τα φώτα αυ't'ο ' κινήτου φωτίζουν την ομίχλη κοντά σ ε αυτό, παρεμποδίζοντας την ορατότητα σε μεγαλύτερη απόσταση. j., μείωση στην αντίθεση ανάμεσα στο τυπωμένο και στο χαρτί με την αντανάκλαση της λαμπερής πηγής στο τυπωμένο αντικείμενο ( θάμβωση πέπλου ) Ανάκλαση (Reflectance): Ως ανάκλαση ορίζεται ο λόγος της ροής που ανακλάται από μία επιφάνεια προς τη ροή που προσπίftει σε αυτήν την επιφάνεια. 24

25 Μελέη φωτισμού γιπέδου ποδοσφαίρου με το Rclux : Βελούδ η ς Γεώ ργιος Κεφάλα ι ο 2: Βασ ι κές ' Εννοιες Φωτισ μ ού /,/ / / / Εικόνα 2.0 Στην φυσιολογική θάμβωση, η εικόνα του αντι κειμένου που βλέπουμε στον αμφιβληστροειδή () επικαλύπτεται από τη λαμπρότητα που δέχεται το μάτι από τη διασπορά του φωτός (2) που παράγεται από τη θαμβωτική πηγή (3). Εικόνα 2. Η θάμβωση διαχωρίζεται σε: άμεση θάμβωση, που οφείλεται κυρίως σε φωτιστικά σώματα (), αντανακλώμενη θάμβωση στη περίπτωση των οπτικά οριζόντιων εργασιών (2) και στην αντανακλώμενη θάμβωση στη περίπτωση των οπτικά κάθετων εργασιών, π.χ. σε οθόνη υπολογιστή (3). α Εικόνα 2.2 Γιcι τον περιορισμό θάμβωσης σε επίπεδα εργασίας με οθόνες, είνcιι προτεινόμενη μια γωνία αποκοπής (cut-off angle) τουλάχιστον 300.

26 Μελέτη φωτισμού γ η Rέδου ποδοσφαίρου με το ltclιιx: Βελούδης Γεώ ρ γιος Κεφάλαω 2: Βα σικές'!ξν νοιες Φωτισ μού Εικόνα2.3 ο CJ Η λαμπρότητα των φωτιστικών,7tou προκαλούν αντανακλάσεις σε οθονες υπολογιστών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 200cd/m 2 σε μια κρίσιμη ακτίνα YG Τυπικές τιμές της ακτίνας YG κυμαίνον'αι μεταξύ 50 και 60.!, i~ Εικόνα2.4 Τα επίπεδα λαμπρότητας σε τοίχους 7tOU παράγουν αντανακλάσεις σε οθόνες δε~ θα πρέπει να ξεπερνούν τις 2oocd~JUγια μέση τιμή, ή τις 400 cd/m 2 για μεγι στη τιμή. Η αντανάκλαση παραθύρων σε οθόνες υπολογιστών θα πρέπει να αποφεύγονται. Ελάχιστες τιμές της γωνίας αποκοπής φωτιστικών με διαφορετικές πηγές φωτός, σε σχέση με τη κατηγορία περιορισμού θάμβωσης. Τύπος λαμπτήρα Κατηγορία περιορισμού θάμβωσης Α Β c D Πολύ χαμηλή Υψηλή Μέση Χαμηλή Λαμπτήρας φθορισμού ο ο ο ο Συμπαγής λαμπτήρας φθορι ο ο σμού Λαμπτήρας υψηλής πιέσης, ματ Λαμπτήρας υψηλής πίεσης Λαμπτήρας πυρακτώσεως 2fi

27 Μελέτ η φωτισμοί )ψrέδ()u ιωδοσφαίρου με το Rc l ιιx : Βελούδης Γεώργ ι ος Κεψiιλαιο :!: Βασ <έςί :ννοιες Φωτισμ ο ύ ι 2.~ Ανfίθεση (Cόntrast, C): ('"'

28 Μ ελέ τη φωτισμού γψτέδοu ποδοσφαίρου με το Relιιx : Β ελούδ η ς Γεώργιος Κεφάλαιο 2: Βασικές Έν ν ο ι ες Φωτισμού Τύποι Πολλοί ορισμοί της αντίθεσης χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Εδώ, η αντίθεση λα~πρότητ~~ χρησιμοποιείται σαν παράδειγμα, αλλά οι τύποι μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες φυσικές ποσοτητες. πολλές περιπτώσεις, οι ορισμοί της αντίθεσης παρουσιάζουν ένα κλάσμα της μορφής Διαφορά Λαμπρότητας Μέση Λαμπρότητα Ο λόγος πίσω από αυτό είναι ότι μια μικρή διαφορά είναι ανεκτή αν η μέση λαμπρότητα είναι υψηλή, ε~ώ ~ ίδια μικρή διαφορά μετράει αν η μέση λαμπρότητα είναι χαμηλή (βλέπε νόμο Weber - Fechner). Παρακατ ' δίνονται ορισμένοι κοινοί ορισμοί. Η αντίθεση κατά Weber Η αντίθεση κατά Weber ορίζεται ως ]-] b 'Οπου το και το Ib είναι η λαμπρότητα των αντικειμένων και η λαμπρότητα του περιβάλλοντος, αντίσrοιχ~ Χρησιμοποιείται κοινώς σε περιπτώσεις που μικρά αντικείμενα είναι παρόντα σε μεγάλα περιβάλλοντα, (.χ. μέση λαμπρότητα είναι περίπου ίση με τη λαμπρότητα του περιβάλλοντος. Η αντlθεση κατά Michelson Η αντίθεση κατά Michelson χρησιμοποιείται κοινώς μοτίβα όπου και τα λαμπερά και τα σκοτεινά αντικείμενο είναι ίσα και καταλαμβάνουν παρόμοιες ποσότητες της περιοχής. Η αντίθεση κατά Michelson ορίζεται ως -] max min Jmax + Jmin όπου In,ax και Imin είναι η μέγιστη και η ελάχιστη λαμπρότητα. Ο παρονομαστής μας δείχνει δύο φορές τη μέι λαμπρότητα. Η RMS αντlθεση Η RMS αντίθεση δεν εξαρτάται από το περιεχόμενο της χωρικής συχνότητας ή το χωρικό διαμοιρασμό τη~ αντίθεσης στην εικόνα. Η RMS αντίθεση ορίζεται ως η standard απόκλιση εντάσεων των pixels : Ν 2 -Σcί-) Ν - i=l 'Οπου οι εντάσεις li είναι κανονικοποιημένες με μέγιστη τιμή. Το Ν είναι ο συνολικός αριθμός των pαels a εικόνα, και το είναι η μέση ένταση στην εικόνα. -τη"

29 Εvαισθησlα αντlθεσης (Contrast sensitiνity) Η ευαισθησία αντίθεσης είναι το ποσό της ικανότητας να ξεχωρίζει κάτι μεταξύ λαμπροτήτων διαφορετικών επιπέδων σε μια στατική εικόνα. Η ευαισθησία αντίθεσης είναι διαφορετική μεταξύ ατόμων, και γίνεται μέγιστη γύρω στα 20 χρόνια της ηλικίας του ατόμου, και σε χωρικές συχνότητες της τάξεως των 2-5 κύκλων/μοίρα. Ακόμα, μπορεί να μειωθεί με την αύξηση της ηλικίας και λόγω άλλων παραγόντων όπως ο καταρράκτης και η διαβητική ρετινοπάθεια..εικόνα 2.6 &ro κάθετο άξονα έχουμε το πλάτος αντίθεσης, ενώ στον οριζόντιο, την χωρική συχνότητα. Παρατηρούμε ότι για αία συχνότητα χρειάζεται λιγότερη αντίθεσ'!l από.όtι ~,"τ-"'ηλή ή χαμηλή συχνότητα για να. γίνει αy.ι'ί

30 FIF4

31 Μελέτι φω ' δ τισ μο υ \' Ι J Πε ου ποδοσφαίρου με το R e l ιι x: Β ε λού δ η ς Γεώ ρ γιος Κεφά λ αιο 3:!Τροδιαγραφές απ<'> τ η Π Ι'Α 3 Παροχή ενέργειας fiκαθυστέρηση ή η ακύρωση ενός αγώνα λόγω αποσύνδεσης από το κεντρική παροχή ρεύματος είναι λ μη-αποδεκτή. Μια προσεκτική αξιολόγηση της διαθέσιμης εταιρείας κοινής ωφέλειας είναι κρίσιμη, αλλά π εονάζοντες παροχές είναι απαραίτητες ως υποστηρικτικές (back-up) ενεργειακές πηγές. ό Οι πλεονάζοντες παροχές θα πρέπει να είναι πλήρως ικανές να υποστηρίξουν την εγκατάσταση κάτω απ συνθήκες αγώνα. ), Η κεντρική παροχή μπορεί να είναι συνδεδεμένη με μια προτεινόμενη/εναλλακτική ρύθμιση (διάγραμμα σ α η ως χρησιμοποιημένες "ζεστές" πηγές (διάγραμμα Ιβ) διαχεφίζοντας ξεχωριστά φορτία της εγκατάστα θ ης μ~ χειροκίνητους ή αυτόματους διακόπτες. Με τη διακοπή της κεντρικής παροχής, οι εναλλακτικές πηγές π αέ7;f επει να ξεκινήσουν αμέσως αλλά θα υπάρξει μια χρον?καθυ.στέρηση. Συνεπώς: αυτή ~ εναλλακτική θα /, ει να περιλαμβάνει κάποια ride-through ικανότητα ενω οι κυριες πηγές ξεκινουν, αφου ο φωτισμός του θ ηπεδου, ο οποίος είναι τυπικά εκφόρτιση υψηλής - έντασης (High Intensity Discharge, HID), θα σβήσει και ι α χρειαστεί αρκετά λεπτά για να επανεκκινήσει και η μετάδοση του αγώνα θα διακοπεί. Αυτή η ride-through Ι<ανότητα ι.. λ β. ' ' αδ. μπορε να πραγματοποιηθεί με αρκετους τροπους, συμπερι αμ ανομενου αρκετων γεννητριων και Χωια~οπ~ν συστημάτων παροχής ενέργειας (UPS). Η υποστηρ~κτική back~up ενέργεια θα πρέπει να έχει τη ρη ικοτητα να λειτουργήσει για τρεις ώρες τουλάχιστον, κατα τη διακοπη. α Η περιγραφή και το ξεχώρισμα των απαραίτητων φορτίων του αγώνα από τα φορτία προσωπικής α σψάλειας, είναι απαραίτητα καθώς η ride-through ικανότητα χρειάζεται πρωτίστως για τη διεξαγωγή του π Υ<ι>να, Και όχι για την έξοδο της εγκατάστασης σε έκτακτες καταστάσεις. Υπολογισμός χρειάζεται και για το π ολυλθ~ τοποθετηθούν οι κεντρικές παροχές και οι back-up πηγές. Η διατήρηση του ξεχωρίσματος και η παροχή ο ωνσ,,,, ημειων διανομής με κάποιο πλεονασμο ειναι προτεινομενη. 3

32 Μελέrη φω τισμού γφrέδωυ ποδοσφαίρου με το Re l ια: Βελούδ η ς Γεώργως,. τη Fil'A Κεφαλα ι ο 3: Π ροδιαγραφες α ιrο Γε ννή τ ρια t κτακτης ανάγ~, ς ( Σω μ α τι ια\! ακφαιότι τ <ι ( ( Ενέργε ια γ εν ιια\ ς χρήσ ς \ ΙU \'Ο α σ ε λε ι το υ ργ iα Εναλ), ακτιια\ ( b ac k-uρ) _/ PS Αγώνας Λδιάληm ι:vt ργεια \ Φιιτισ ός γ η πέδου : Μ ετtιδοσ ' Φο ρ τία έl\rακτ η5 ανά:γκ ς Κεντρική παροχιi Κανονι κά φορτία ΙJς εγκατάστασης Διάγραμμα lα: Ενεργειακή επιλογή Δύο παροχές ενέργειας είναι ιια σχεδιασμένες και κα-rασκε σμένες - και οι δύο σε πλήρες μέγεθος - μόνο μια χρησιμοίtοι εlται κάθε φορά. Η απώλεια -rης θα χρησιμοποιημένης παροχης ή είχε ως αποτέλεσμα μια χρονικ καθυστέρηση μέχρι να κλείσει η εναλλακτική πηγή. Εν έ ργεια γεν ικής χρήση ς και οι δύο σ ε λειτουργία Γενήτρια έ κτακτης ανάγκης l ( ( / Ι - i ' UPS.;ι Κεντρική Π α ροχ~\ Σύνδ εση Κανονικά φορτία της εγκατάστασης Διάγραμμα lβ: Ενεργειακή επιλογή 2 σχε Δύο παροχές ενέργειας είναι διασμένες και εγκα-rεσ-rη μ tνες ώλεια και οι δύο σε χρήση - η απ όνο της μιας έχει ως αποτέλεσμα μ,. λείσει η μερικη διακοπη μέχρι να ' σύνδεση. ' Σωματική Αγώνας Αδιάληπτη ε νέργε ια Ι α κεραιότητα Φωτισμός γηπέδου Μετάδοση ( Φορτία έκτακτης ανάγκης 32

33 Μελέη φωτισ "δ δ δ ' μου γ πε ου πο οσφαφου με το Re l ι ιx: Βελου η ς Γ εωργιος Κεφάλαιο 3: Γl ροδιαyραφ~ς α πι\ τ η Fl!'Α 32Π θ' ρουπο εσεις της Εγκατάστασης 3.2. Γενικά Ο κύριος στόχος του φωτιστικού συστήματος είναι να φωτίζει το γεγονός σε ψηφιακή ποιότητα βίντεο Γα τα Μ.Μ.Ε. χωρίς να δημιουργεί ενοχλητική θάμβωση στους παίκτες Ι επισήμους και να προσθέτει υπερβοικόδ φως / θάμβωση στους θεατές και στο περιβάλλον. Ο μόνιμος φωτισμός, ο προσωρινός φωτισμός και ένας συν υασμός αυτών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη Περιβάλλον έ Ειδική προσοχή πρέπει να παρθεί για να περιοριστεί το περίσσιο φως και η θάμβωση από το γήπεδο, μ σα και ε 'ξ ω απο το σταδιο π. αικτες και επίσημοι έ Οι παίκτες και οι επίσημοι θα πρέπει να είναι ικανοί να δρουν με πλήρη ικανότητα μέσα σε ένα φωτι - σμ νο περιβάλλον που βελτιώνει τη διεξαγωγή του αγώνα Θεατές στο, Οι θεατές θα πρέπει να μπορούν να δουν το γεγονός, το σκορ, το βίντεο και όλες τις δραστηριότητες Υηπεδο με άνεση, χωρίς θάμβωση και υπερβολικό φως. 3.2.s ΤαΜ ' Μ ζ,, εσα α ικης Ενημερωσης Χαι ι έ Οι λήψεις και οι μεταδόσεις θα πρέπει να είναι ψηφιακής ποιότητας, με ισορροπημένο φωτισμό και ρ ς ντονες σκιές και θάμβωση. 33

34 Μελέτ ι~ φω τισμού γ πέδου ~οδοσφαίρου με τ ο R e l ω: : Βελο ύ δ η ς Γεώ ργιος. Τ F ll'λ Κεφ άλαιο 3:!Ί ροδιαγρ αφες απο η 3.3 Κατηγορίες διαγωνισμών ' ς!0~ Πέντε κατηγορίες φωτιστικών συστημάτων έχουν αναπτυχθεί (Ι έως V). Υπάρχουν 2 κα;ηγοριε ι αtό χρειάζονται φωτισμό αρκετό για τηλεοπτική κάλυψη και 3 κατηγορίες για γεγονότα που δεν καλυπτον-rα την τηλεόραση. Κατηγορία V Κατηγορία IV Κατηγορία ΠΙ Κατηγορία ΙΙ ε 8 στύλους τουλά ιστον Κατηγορια 3.4Ύψος αναρτήσεως των φωτιστικών μοίι. ~ Το ύψος αναρτήσεως των φωτιστικών είναι κρίσιμο για την επιτυχία του συστήματος φωτι~ (.ι) σ:ιιό γεωμετρία του ύψους αναρτήσεως για τους πλαϊνούς κύριους σκελετούς και στύλους ειναι 25 μοιρες 'J{αν λε-cόζ τον ορι 'ζ οντα, αρχι 'ζ οντας απο. τη μεση. του γηπε 'δ ου και κοιτωντας. πισω. προς τις κερκι 'δ ες. Ο κυ, ριος σ'ε μπορεί να ξεπερνάει αυτές τις 25 μοίρες αλλά όχι τις 45 μοίρες. (βλέπε Διάγραμμα γ) 3.5 Θεάσεις καμερών που πρέπει να ληφθούν υπόψη λλέ θ θ ' δ υργη' σο"ν ~ Υπαρχουν πο ς πι ανες εσεις καμερων που μπορουν να χρησιμοποιηθούν για να ημιο JΊρtτt τηλεοπτική εμπειρία. Οι εικονιζόμενες θέσεις καμερών είναι μερικές από εκείνες που είναι δημοφιλ.ε[ς. ροι 6 να ληφθεί υπόψη οι πραγματικές θέσεις των καμερών που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να είμαστε ~ιγο\j η0 όλες οι κάμερες θα έχουν αρκετό φως, από όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε καλής - ποιότητας βιντεο; μι:~" χρειάζεται, οι συμβουλές ενός τηλεοπτικού καναλιού μπορούν να παρθούν. Ο κύριος στόχος του συσ-r~ίιv ν φωτισμού είναι να έχουμε συμμετρικό φωτισμό παντού στο γήπεδο. Στάσιμες και κινητές κάμερες μίορ τοποθετηθούν χωρίς να επηρεάζουν την ψηφιακή ποιότητα του βίντεο. (βλέπε Διάγραμμα lδ)

35 Μελέτ φω τισμού γιπέδου ποδοσφαίρου με το Relux: Βελούδ η ς Γεώργιος Κεφάλα ι ο 3:!Ι ροδ ι αγραφέςαπιi τ η ΠΙ 'Α Διάγραμμα γ: Οροφή,. ' ~ Ι "r-- Ύψος ανάρτησης των φωτιστικών εγκαταστάσεων Καμία παρεμπόδιση από τη κατασκευ ', η στον αγωνιστικο Χωρο 2s mι πι. d d d.,. rr : r : tαπ : ι. U -, - / " Ί Ι~::- 7. /, / ' Τομέας θεατών.- Mounting height ~ 25 hm = d*tan(25) Διάγραμμα Ιδ: Κανονικές θέσεις καμερών Σταθερή κάμερα Φορητή κάμερα ο ο 35

36 Μελέτι φωτισμού γπέδοι πυδοσφαiρου με το Rc l ια : Βελού δ ς Γεώ ργιο ς. F ll'λ Κεφάλαιο 3: Προδιαγ ρ αφες α πο τ η 3.6 Γωνίες θέασης παικτών και τηλεοπτική ς κάλυψης Η πιο σημαντική προϋπόθεση του σχεδίου είναι η παροχή ενός περιβάλλοντος χωρίς θάμβωση για?,~~ παίκτες, τους επισήμους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ακόλουθες δύο περιοχές χαρακτηρίζονται ως floodlight zones" για όλες τις 5 κατηγορίες διαγωνισμών : 3.6. Περιοχή του κόρνερ: Για να δ ιατηρησουμε ' κα λ " ες οπτικες ' συν θ ηκες ' για τον τερματοφυ λ ακα και τους επιτι θ εμεν ους, παίι<tες -rης στα κόρνερ, ο φωτιστικός εξοπλισμός δεν θα τοποθετηθεί μέσα σε μια περιοχή 5 μοιρών εκατερωθεν γραμμής του τέρματος Πίσω από τη γραμμή του τέρματος :, μcι Για να διατηρήσουμε καλές οπτικές συνθήκες για τους επιτιθέμενους παίκτες μπροστά από το ;ε~ acι και τον τερματοφύλακα, και για τα τηλεοπτικά συνεργεία, ο φωτιστικός εξοπλισμός δεν θα τοποθετηθει μ~ης σε μια περιοχή 20 μοιρών πίσω από τη γραμμή του τέρματος και 45 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα της γραμ του τέρματος. (βλέπε Διάγραμμα lε) 3 fi

37 Με λ έτη φω τισ 'δ λ ' δ ι μου ν πε οι ποδοσφαφου με το Rclια : Βε ου η ς εωργιος Κεφάλαιο 3: f ροδιαγρσφές απ<\ τ η f' ll 'Λ Διάγραμμα lε: Ploodlight glare f ~ Ι Νο floodlights Νο floodlight zone ~ "' 37

38 Μελέτη φωτισμού γπέδου ποδοσφαίρου με το Rclιιx ; Βελούδης Γεώργιος 3.7Έλεγχος σκιών (πολύ-ζωνική στόχευση) β λ ' μα't'α Ο περιορισμός των σκληρών (hard-line) σκιών στο γήπεδο γiνεται ένα από τα μεγαλύτερα προ η αμ αντιμετωπiζοντας βiντεο υψηλής - ευκρiνειας, ψηφιακής ποιότητας. Η πολύ - ζωνική στόχευση είναι~ επαν α'ό πτική στόχευση από διαφορετικά σημεία σε ίδιες περιοχές του γηπέδου. Αυτή η επαναληπτική στοχευση διαφορετικά σημεiα περιορiζει τις "σκληρές" σκιές που δημιουργούνται από τους παiκτες. Τα διαγράμματα (lς) και (lζ) χωρίζουν το γήπεδο σε 3 ζώνες, με τη Ζώνη να αντιπροσωπ~υει θ, J(aι -τις 2 τερματικές ζώνες και η Ζώνη 2 να αντιπροσωπεύει τη μέση του γηπέδου. Η στόχευση για κάθε ζωνη, α ιcιιι ενα ' ε λ αχιστο ' των τεσσαρων ' επικα λ υπτομενων ' φωτιστικων ' παρατα ' ξ εων ανα ' π λ ευρα ' για δ ιε θ νη ' γεγονο-ra 6'- τριών επικαλυπτόμενων φωτιστικών παρατάξεων ανά πλευρά για εθνικά τηλεοπτικώς καλυπτόμενα γεγον Η λ.,,,, 'ζ.,, διαφορε-rιιcδ μοντε οποιηση επιτυγχανεται οταν ενας παικτης περιστοιχι εται απο φωτισμο απο eινε-τιιι σημεία, δημιουργώντας ένα φωτισμένο ισορροπημένα περιβάλλον.'ενα χωρίς-σκιές περιβάλλον επιτυγχ: όταν οι σκληρές σκιές στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχουν. έχει 3.8 Υπολογισμός της εγκατάστασης (σε μη-τηλεοπτικά καλυπτόμενους χώρους) μέ Για διεθνή και εθνικά τηλεοπτικά καλυπτόμενα γεγονότα, οι κύριοι στύλοι φωτισμού είναι τοποθε'ί~ιιcό νοι στο στάδιο για φωτισμό ψηφιακής ποιότητας βίντεο. Η πολύ-ζωνική στόχευση δεν απαιτείται σε αγω}ισ έχρι χώρο μη - τηλεοπτικά καλυπτόμενο. Για γεγονότα από εθνικής εμβέλειας και πρωταθλήματος (leagues μ προπόνηση, ισχύουν οι ακόλουθες οδηγίες (βλέπε διάγραμμα lη): 38

39 Μελ ΕΤΙ] φωτισμού γφrέδου ποδ <>σφαίρου με το Relιn: : Βελούδης Γεώργιος Κεφάλαιο 3:!Ιρο/iιαyραφές απ(\ rη Fll'A Διάγραμμα lς: ΚατηγορίαV Field aiming international - Fitting head frame Aimingzone ldnι l ΖDΙΙΙ Διάγραμμα lζ: ΚατηγορiαV Field aiming national - Fitting head frame,aiming zone

40 Μελέτη φωτισμού γφτέδου ποδοσφαίρου με το Rclιιx : Βελούδης Γεώργιος. FIFA Κεφάλαιο 3: Ι lpοδιαγραφες απο τ η Διάγραμμα η: Σχεδιασμός της εγκατάστασης Κατηγορία ΠΙ National game... Κατηγορία Leagues and clubs / Κατηγορία Προπόνηση και διασκέδαση 'fήλων Οι ακριβείς θέσεις των σ, διι:ιij)ο και οι λεπτομέρειες εινι:ιι ).οι ρετικές σε κάθε στάδιο. Οι <J'f~διΟ δεν θα πρέπει να είναι εμt θέασης για τους θεατές. 4-D

41 Μελ έτη φωτισμού )ψtέδου πυδοσ.pαίρου με τυ Relux : Βελούδης Γεώργιος 3 9 Προδιαγραφές φωτιστικού σχεδιασμού και τεχνολογία 3.9. ιο ζ ' ρι οντια ομοιομορφία τ ον αγ Η οριζο'ν τια φωτεινοτητα ειναι ενα ποσο φωτος που φτανει το ορι ζ' οντιο επιπε δ ο, ενα μετρο πανω από βό.ση ωνιστικό χώρο. Ένα lom χ lom δικτύωμα σχεδιασμένο σε όλο τον αγωνιστικό χώρο χρησιμοποιείται ως στον για τη συλλογή αυτών των μετρήσεων και τον υπολογισμό του μέγιστου / ελάχιστου / μέσου φωτισμού αγωνιστικό χώρο. Τον αγ Το ποδ~σφαιρο είναι ένα πολύ γρήγορο σπορ και η διατήρηση ενός ομοιόμορφου φωτισμού σε όλο cινό.λυ ωνισ:ικο χώρο θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των παικτών και θα δημιουργήσει εξαιρετικό υψηλήςσης βιντεο. 4

42 '.Ιελέr ι ~ φω τισμοί> ) ψιέδου ιωδοσφαiρου μ< τ ο Jle l ια: Ηελούδης l 'εώργιος. 0 nι\ rη =! 'Α Κεφάλαιο 3: Ιρ οδιαγραφες Κάθετος φωτισμός eιθεί'η Ο κάθετος φωτισμός στο αγωνιστικό επίπεδο είναι το ποσό του φωτισμού που φτάνει την \<-τιijv,.. Α., β θ,,. λ.,... των rια εr επιφανεια των παικτων. υτος ο φωτισμος οη αει στο να φαινονται κοντινες επτομερειε-,, ι~<όv ~ και πιο συγκεκριμενα, τα προσωπα τους, σε κρισιμες στιγμες κατα τη δ ιαρκεια του αγωνα. Αυτες οι λ γές ε σ... ο καταγράφονται από τις θέσεις των φορητών καμερών (και χειροκίνητων και αυτόματων). Παραλ ~ογισεl κάθετο φωτισμό θα δημιουργήσει χαμηλής ποιότητας ψηφιακό βίντεο. Ο σχεδιαστής πρέπει να.ανσ.. φορη ' την ισορροπία του φωτισμού για να ελαττώσει υπέρ - /υπό - φωτιζόμενες περιοχές κατά τη λειτουργια των τών καμερών. eε ς Το κάθετο φως πάνω από το γήπεδο τραβηγμένο από τις ανώτατες κάμερες αναφέρεται ως JC~cιΥΡ~ - φωτισμός των σταθερών καμερών. Αυτές οι κάμερες που κοιτούν πανοραμικά το γήπεδο πρέπει να JC~ βίvεο ψουν ολόκληρο τον αγώνα. Παραλλαγή στο φωτισμό θα δημιουργήσει χαμηλής ποιότητας ψryφιακο ζόμενες Ο σχεδιαστής πρέπει να αναλογιστεί την ισορροπία του φωτισμού για να ελαττώσει υπέρ-/υπο-φω-rι περιοχές κατά τη λειτουργία των σταθερών καμερών. 42

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών. της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών. της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΤϋΥΛΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ I Ε Μ A ; Επιπτώσεις στην ΕΧΧηνική Βιομηχανία από την ένταξή μας στην Ε.Ο,Κ, " Πτυχιακή εργασία Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας Καβάλα, Νοέμβρης 198? Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0»

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0» Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0» 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ «Μετά τα όσα ζήσαμε τους τελευταίους μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Χ ΡΟΝΙΚΗ ΔΙ ΕΡΕΥ ΝΗ ΣΗ ΤΗ Σ Α ΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ Σ Α ΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Σ ΤΗΝ Π ΕΡΙΦΕΡ ΕΙ Α ΣΤΕ ΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

Δ Ι Α Χ ΡΟΝΙΚΗ ΔΙ ΕΡΕΥ ΝΗ ΣΗ ΤΗ Σ Α ΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ Σ Α ΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Σ ΤΗΝ Π ΕΡΙΦΕΡ ΕΙ Α ΣΤΕ ΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Δ Ι Α Χ ΡΟΝΙΚΗ ΔΙ ΕΡΕΥ ΝΗ ΣΗ ΤΗ Σ Α ΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ Σ Α ΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Σ ΤΗΝ Π ΕΡΙΦΕΡ ΕΙ Α ΣΤΕ ΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Η Μ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Έτος ίδρυσης: 2012 Αριθμός τεύχους: 10 20-12-2013 Αφιέρωμα στα Χριστούγεννα

Έτος ίδρυσης: 2012 Αριθμός τεύχους: 10 20-12-2013 Αφιέρωμα στα Χριστούγεννα Έτος ίδρυσης: 2012 Αριθμός τεύχους: 10 20-12-2013 Αφιέρωμα στα Χριστούγεννα Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας. Τα Πειραματικά Νέα επιθυμούν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Ε ημοτικού

Θρησκευτικά Ε ημοτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Κωνσταντίνος Κορναράκης Κωνσταντίνος Πρέντος π. ημήτριος Γιαννακόπουλος Θρησκευτικά Ε ημοτικού Οι χριστιανοί στον αγώνα της ζωής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 10 ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα Ζωδιάτη. Στην τρίτη συνάντηση το 1994 αποφασίστηκε

ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα Ζωδιάτη. Στην τρίτη συνάντηση το 1994 αποφασίστηκε 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ» είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1994, με έδρα την Κατερίνη. Πλαισιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Του Γιώργη Αεράκη* Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι μεταξύ των ομιλητών για την επέτειο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ j1p@g% ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 6- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 33 - ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το καλοκαίρι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

e - ε φ η μ ε ρ ί δ @ τ ο υ 2 1

e - ε φ η μ ε ρ ί δ @ τ ο υ 2 1 2 1 ο Δ η μ ο τ ι κ ό Σ χ ο λ ε ί ο Α θ η ν ώ ν Λ έ λ α Κ α ρ α γ ι ά ν ν η Τ ε ύ χ ο ς 3 e - ε φ η μ ε ρ ί δ @ τ ο υ 2 1 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 2 0 1 3 Γιατί υπάρχει πείνα στον κόσμο Π ε ρ ι ε χ ό μ ε

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης W Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης 2012-2013 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Σ 1 Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Α Σ Ο Μ Α Δ Α Β Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 23/4/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας;

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Τρεις Δήμοι στο Νομό της Φλώρινας Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; Οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης Βεγορίτιδας δ ι χ ά ζ ο υ ν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ ΦΛΑΝΤΡΩ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ ΦΛΑΝΤΡΩ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ ΦΛΑΝΤΡΩ V ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ Φλαντρώ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΩΔΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σημαιών. Α.Μ. : Π 84/2013 ΠΡΟYΠ: 1.924,95 (με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σημαιών. Α.Μ. : Π 84/2013 ΠΡΟYΠ: 1.924,95 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σημαιών Α.Μ. : Π 84/2013 ΠΡΟYΠ: 1.924,95 (με Φ.Π.Α. 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας».

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». 1 ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 01/ 2012 Αθήνα 21/02/2012 Αριθμ. Πρωτ. 162 Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Τ ΟΥ ΥΠΟΕ ΡΓΟΥ 1 «ΚΑ Τ Α ΡΤ ΙΣΗ 20 0 Ν Ο Σ ΗΛ Ε ΥΤ ΩΝ Τ ΗΣ 6 η ς ΥΓ

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012 Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012 Αριθμός 464 Ο Γρηγόρης Φελλό, μόνιμος Τηλεφωνητής Α', Γενικό Προσωπικού, απεβίωσε ατις 23 Απριλίου 2012. "ραμματειακο Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης κα) (Π.Φ. 22154) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙπΓ [ fhu ΙΙΒ ΙΙΙ ΪΠΙΠΡ Η Η fit! ηϊ ϊ ijlnl ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1953. Αναµορφώνεται η εποπτεία των οικονοµικών στους ΟΤΑ και γίνονται πολλές µεταρρυθµίσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΑ.

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1953. Αναµορφώνεται η εποπτεία των οικονοµικών στους ΟΤΑ και γίνονται πολλές µεταρρυθµίσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΑ. Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ efimfon1@otenet.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Μαρτίου 2015 Αριθ. Φύλλου 2475 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας. Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό;

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας. Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό; ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό; Ανακεφαλαιώνει, συνοψίζει αυτό που προγραμματικά δόθηκε στο κεφ. 36 (ἀπὸ οἵας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 περίοδοι Σελ. 5 α) Φυσικό περιβάλλον. β) Τεχνητό περιβάλλον. γ) Τεχνολογική εξέλιξη. δ) Διάδοση της Τεχνολογίας. ε) Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή ρώσικη χριστουγεννιάτικη ιστορία Διασκευή από την Μπιλιούρη Αργυρή

Παραδοσιακή ρώσικη χριστουγεννιάτικη ιστορία Διασκευή από την Μπιλιούρη Αργυρή Παραδοσιακή ρώσικη χριστουγεννιάτικη ιστορία Διασκευή από την Μπιλιούρη Αργυρή ΠΡΟΣΩΠΑ: Τρεις μάγοι Μπάμπουσκα Ξενοδόχος Φρουρός Αγγελιαφόρος Χωρικοί (μπορούμε να χρησιμοποιήσουνε όσα πρόσωπα θέλουμε )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Για να λύσουμε ένα πρόβλημα με τη βοήθεια εξισώσεων γενικά ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Για να λύσουμε ένα πρόβλημα με τη βοήθεια εξισώσεων γενικά ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Μέρος Α -1.4. ΕΠΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 29 1.4 ΕΠΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Γενικά Για να λύσουμε ένα πρόβλημα με τη βοήθεια εξισώσεων γενικά ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Διαβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

: ΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗ

: ΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ ΩΝ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ : κ. ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : Σ ΡΓΙΑ ΟΣ ΣΤ ΜΑΤΗ ΓΚΟ Γ Ο Η Π ΝΑΓΙΩ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κρήνη-βρύση : η ιστορία τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ ε ύ χ ο ς 1 8 ο Λ Α Ϊ Κ Η Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Β. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ & Δ Η Μ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : * Η ΛΑ.Σ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ. ΒΩΡΟΣ Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Γενικησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό τον υπέροχο πλανήτη, και στις επερχόμενες γενιές.

Αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό τον υπέροχο πλανήτη, και στις επερχόμενες γενιές. Αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό τον υπέροχο πλανήτη, και στις επερχόμενες γενιές. Ευχαριστίες Οι συγγραφείς εκφράζουν τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους στους ακόλουθους: στην Τζάνετ Μιλς,

Διαβάστε περισσότερα

(283) Μέρος Δ. Η Εκπαίδευση

(283) Μέρος Δ. Η Εκπαίδευση Η (283) Μέρος Δ Η Εκπαίδευση 01. πρόοδος συνίσταται (στηρίζεται) στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό διαπιστώθηκε τελευταία από τους σοφούς της Γαλλίας. Την τρίτη δεκαετία του 20 ου αιώνα έχουν συζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ"

ΘΕΜΑ: ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ Κ Α Β Α ΛΑ Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ ΗΜ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν [βϊβ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ" Ε ΙΣ Η Γ Η Τ Η Σ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΜΑΡΞΙΣΜΟ Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη του μαρξισμού Τα ιστορικά πεπρωμένα της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ (Σύντομη βιογραφική σκια γραφία με έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση από το βουλευτή Στάθη Κωνσταντινίδη

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση από το βουλευτή Στάθη Κωνσταντινίδη ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 117 M.ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Κατάληψη του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας από το Σωματείο «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ» σελ. 3 Σκληρή κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ I Σ. Εκδίδεται από τόν Σύλλογο Αποφοίτων Σχολείων Φάριδος. ΕΔΡΑ : Ξηροκάμπι Σπάρτης

Φ Α Ρ I Σ. Εκδίδεται από τόν Σύλλογο Αποφοίτων Σχολείων Φάριδος. ΕΔΡΑ : Ξηροκάμπι Σπάρτης Η Φ Α Ρ I Σ Εκδίδεται από τόν Σύλλογο Αποφοίτων Σχολείων Φάριδος ΕΔΡΑ : Ξηροκάμπι Σπάρτης Συντακτική Επιτροπή: Γεώργ. Θ. Καλκάνης, Θεόδ. Σ. Κατσουλάκος, Παναγ. Η. Κομνηνός Επιμελητής έκδοσης: Σταύρος Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, έχει έμβλημα ένα ποτήρι γευστολόγησης κρασιού, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κεντροαριστερά και νεοφιλελευθερισμό Η όψιμη προσχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Aν καταλαβαίνω. Παραδίδεται στην ελληνική δικαιοσύνη ο Ντίνος

Aν καταλαβαίνω. Παραδίδεται στην ελληνική δικαιοσύνη ο Ντίνος ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Στις 30 Αυγούστου ο τελικός αριθμός των μετοχών Δεύτερες σκέψεις από καταθέτες που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, διεκδικούν τώρα τις μετοχές τους. }2 ΩΡΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Για να δούμε κάποια άκρως διαφωτιστικά βίντεο: (update 20.11.2013) http://www.youtube.com/watch?v=k2b_ktz727k

Για να δούμε κάποια άκρως διαφωτιστικά βίντεο: (update 20.11.2013) http://www.youtube.com/watch?v=k2b_ktz727k Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα παιχτεί το ίδιο θεατρικό παραμύθι στο Πολυτεχνείο. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε και το 90% του λαού συνεχίζει ακόμα π.χ. να πιστεύει ότι το Πολυτεχνείο έριξε την Χούντα.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α Τα πρωτάγματα του νέου περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Θ εόδωρου Καρυπίδη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει ο προβληματισμός σήμερα. Η Άλωση της Πόλης

Υπάρχει ο προβληματισμός σήμερα. Η Άλωση της Πόλης Η Άλωση της Πόλης ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΔΒ) Δημήτριος Κουτρουμάνης Υπάρχει ο προβληματισμός σήμερα αν η εδραίωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας άλλαξε τον προσανατολισμό των ενδιαφερόντων της Ευρώπης. Όταν αποκόπηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001501507970024 6279 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 15 Ιουλίου 1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 174. Τροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασίατων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ 56.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :68104 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 388/2013 Από το Πρακτικό της 42ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ «Ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, όπως όλα εκείνα τα πράγματα που το καθένα τους είναι ένα όλον, αποτελούμενο όμως

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ κ α ί ν ι α. Ολόγος για τον οποίο την περασμένη εβδομάδα η Γερμανίδα

Ε γ κ α ί ν ι α. Ολόγος για τον οποίο την περασμένη εβδομάδα η Γερμανίδα ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 270 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7ης/01 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 19/01 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεγράφη. η σύμβαση για το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας. Συνεργασία της ΔΕΗ με το. Η πρώτ η σ υνάντηση τ ης Πρωτοβο υλίας Πολιτών.

Υπεγράφη. η σύμβαση για το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας. Συνεργασία της ΔΕΗ με το. Η πρώτ η σ υνάντηση τ ης Πρωτοβο υλίας Πολιτών. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας Συνεργασία της ΔΕΗ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Συναντήσεις της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50.

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50. Β. ΕΞ. /ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ Κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Παρουσίαση σε πίνακες 50Χ70 την 22 και 24 Απριλίου 1.ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Τι συναισθήματα-ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Δήμου Κισάμου....

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Ποιος Έλλην πολίτης θα διαμαρτυρηθεί αν μια ωραία πρωία η γη καταπιεί το υπουργείο Οικονομικών;

Λύσεις. Ποιος Έλλην πολίτης θα διαμαρτυρηθεί αν μια ωραία πρωία η γη καταπιεί το υπουργείο Οικονομικών; 3 Λύσεις Ποιος Έλλην πολί θα διαμαρτυρηθεί αν μια ωραία πρωία η γη καταπιεί το υπουργείο Οικονομικών; Διασκέδαση των σπουδαστών αποτελούν τα ξενύχτια μέχρι πρωίας μπροστά στις οθόνες των εργαστηρίων. Χιλιάδες

Διαβάστε περισσότερα