Οι πραγµατώσεις της φωνολογικής µονάδας /l/ τηs Πατρινήs διαλέκτου. ηµήτρης Παπαζαχαρίου Πανεπιστήµιο Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι πραγµατώσεις της φωνολογικής µονάδας /l/ τηs Πατρινήs διαλέκτου. ηµήτρης Παπαζαχαρίου Πανεπιστήµιο Πατρών"

Transcript

1 Οι πραγµατώσεις της φωνολογικής µονάδας /l/ τηs Πατρινήs διαλέκτου ηµήτρης Παπαζαχαρίου Πανεπιστήµιο Πατρών Abstract In the present paper I will present the different realizations of the phonological lateral unit /l/ that appears in the regional variety of Patras. In addition, I aim to determine the linguistic role of the different realizations of the variable. In particular, in the first part of the paper I point to the existence of two regional realizations of the lateral /l/, instead of one (i.e. the stereotypical regional variant palatal [Ò]). The distinction between the two regional variants has been verified by instrumental phonetic techniques, i.e. spectrograms, spectra and definition of the formants of the variants. In the second part of the paper I will investigate the linguistic role of the different realizations of the lateral /l/, and reach the conclusion that there is no linguistic reason (due, for example, to phonetic environment or phonological structure) determining the appearance of /l/ s realizations. Consequently, the three realizations constitute free variants. Λέξεις κλειδιά: ιαλεκτολογία, ακουστική φωνητική, συχνότητες συντονισµού, φασµατογράφηµα, πλευρικός ήχος, ουρανικός πλευρικός. 0. Εισαγωγή Ένα από τα πιο στερεοτυπικά χαρακτηριστικά της Πατρινής διαλέκτου, το οποίο πιστεύω ότι αναγνωρίζει πια όλη η Ελλάδα (ειδικά ύστερα από τη συµβολή των Αµάν στην κωµική παρουσίαση Πατρινών χαρακτήρων) είναι ο ήχος που αναγνωρίζεται ως ουρανική πραγµάτωση του πλευρικού /l/ 1, και µπορεί να εµφανιστεί µόνο όταν ακολουθεί το µπροστινό υψηλό φωνήεν /ι/ (π.χ. [«Òimni]). Μετά όµως από παρατεταµένη διαµονή στην Πάτρα, κατέληξα στο συµπέρασµα ότι εκτός από την στάνταρ φατνιακή πραγµάτωση [l], οι Πατρινοί

2 χρησιµοποιούν όχι µία αλλά δύο διαφορετικές διαλεκτικές πραγµατώσεις της πλευρικής φωνολογικής µονάδας /l/, κάτι που επιβεβαιώθηκε πολλές φορές και από σχόλια φυσικών οµιλητών και οµιλητριών της Πατρινής διαλέκτου. Πρώτος στόχος του παρόντος άρθρου είναι η επιβεβαίωση της ύπαρξης δύο διαφορετικών διαλεκτικών πραγµατώσεων της πλευρικής φωνολογικής µονάδας στην οµιλία των Πατρινών, πέραν της στάνταρ φατνιακής πραγµάτωσης της, χρησιµοποιώντας εργαλεία της ακουστικής φωνητικής. εύτερος στόχος του άρθρου είναι η διερεύνηση του γλωσσικού ρόλου των τριών πραγµατώσεων της πλευρικής φωνολογικής µονάδας (δηλαδή της φατνιακής στάνταρ πραγµάτωσης και των δύο διαλεκτικών πραγµατώσεων), δηλαδή αν οι διαφορετικές πραγµατώσεις βρίσκονται σε σχέση συµπληρωµατικής κατανοµής, ή αν αποτελούν ελεύθερες ποικιλίες της /l/. 1. Μεθοδολογία συλλογής υλικού Τα θεωρητικά πλαίσια στα οποία εντάσσεται η παρούσα µελέτη είναι η ιαλεκτολογία και η µελέτη των Γλωσσικών Ποικιλιών (Variation Studies). Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω µοντέλα, τα βέλτιστα δεδοµένα στα οποία προσβλέπει η συλλογή γλωσσικού υλικού είναι οι φιλικές και καθηµερινές συνοµιλίες, επειδή σ αυτή την επικοινωνιακή περίσταση παρουσιάζεται εναργέστερα η γλωσσική ποικιλία των οµιλητών. υστυχώς, η όλη διαδικασία ηχογράφησης, και πιο συγκεκριµένα, α) η ύπαρξη µικροφώνου κασετοφώνου, και β) ο ρόλος του δηµοσιογράφου που συνήθως υποσυνείδητα υιοθετεί ο ερευνητής, τοποθετεί τους πληροφορητές / πληροφορήτριες σε µειονεκτική θέση, µε αποτέλεσµα να αλλάζει η επικοινωνιακή περίσταση και να µη µπορεί πια να θεωρηθεί φιλική και καθηµερινή συνοµιλία. Κατά συνέπεια, οι ηχογραφηµένες συνοµιλίες, επειδή ακριβώς δεν είναι φιλικές και καθηµερινές, όχι µόνο δεν εµφανίζουν µε ενάργεια την γλωσσική ποικιλία των οµιλητών, αλλά λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την εµφάνισή της (αυτό που ο Labov (1972) ονόµασε ως «παράδοξο του ερευνητή»). Συνηθισµένες πρακτικές αντιµετώπισης του «παραδόξου του ερευνητή» είναι α) να γίνονται οι ηχογραφήσεις σε τόπους οικείους ως προς τους πληροφορητές, και β) να τοποθετούνται τα

3 µηχανήµατα (µικρόφωνα και κασετόφωνα) σε µη εµφανές σηµείο κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. Οι παραπάνω συνθήκες ηχογράφησης µε στόχο την αποφυγή του «παράδοξου του ερευνητή», τις περισσότερες φορές δεν πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις ηχογράφησης οµιλίας µε στόχο την ακουστική φωνητική περιγραφή και µελέτη. Από την άλλη, οι απόλυτα ελεγχόµενες συνθήκες ηχογράφησης σε ένα εργαστήριο φωνητικής υπογραµµίζουν τη µη φυσικότητα της συγκεκριµένης επικοινωνιακής περίστασης, ενεργοποιούν στο µυαλό των πληροφορητών και πληροφορητριών το νοητικό σχήµα της συνέντευξης ακυρώνοντας την οποιαδήποτε ελπίδα για ηχογράφηση φιλικής και φυσικής συνοµιλίας και µεγιστοποιούν τα αρνητικά αποτελέσµατα του «παράδοξου του ερευνητή». Μια και ο στόχος µας ήταν η ηχογράφηση καθηµερινών και φιλικών συνοµιλιών, ακολουθήθηκαν εθνογραφικοί µέθοδοι συλλογής υλικού, µε στόχο την αποφυγή ενεργοποίησης του «παραδόξου του ερευνητή» εξαιτίας της συµπεριφοράς των ερευνητών. Στις παραπάνω συνθήκες προσπαθήσαµε τουλάχιστον να πετύχουµε όσο το δυνατό καλύτερη ποιότητα ηχογράφησης, µε απώτερο στόχο, την ακουστική φωνητική περιγραφή του ηχογραφηµένου υλικού. Γι αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκε ψηφιακό κασετόφωνο µε το ενδεδειγµένο από τον κατασκευαστή του πολύ καλής ποιότητας επιτραπέζιο µικρόφωνο, το οποίο τοποθετήθηκε µπροστά στους οµιλητές / οµιλήτριες. Οι ηχογραφήσεις έγιναν σε εσωτερικούς χώρους (δηλαδή σε δωµάτια σπιτιών), σε καταστάσεις ησυχίας. Τέλος οι ηχογραφηµένες συνοµιλίες ψηφιοποιήθηκαν µε συχνότητα δειγµατοληψίας 44,1 ΚHz.. Στην παρούσα έρευνα, τα δεδοµένα που µελετήθηκαν προέρχονται από οµιλήτριες νεαρής ηλικίας (22 χρονών), προφανώς Πατρινής καταγωγής, οι οποίες µέχρι σήµερα έχουν ως µόνιµο τόπο διαµονής την Πάτρα. Ο επόµενος στόχος της έρευνας είναι ο έλεγχος των µέχρι τώρα αποτελεσµάτων µε συνοµιλίες που θα ηχογραφηθούν στο εργαστήριο του τµήµατος Φιλολογίας του πανεπιστηµίου Πατρών, κατά τη διάρκεια Map Task Tests. Μ αυτή τη µέθοδο θα εξασφαλίσουµε τις ποιοτικές προϋποθέσεις ηχογράφησης οµιλίας που θέτει η ακουστική φωνητική, και ελπίζουµε ότι δε θα ενεργοποιηθεί το νοητικό σχήµα της συνέντευξης, επειδή ο ρόλος των πληροφορητών και πληροφορητριών στη

4 συγκεκριµένη επικοινωνιακή περίσταση θα είναι εντελώς διαφορετικός από το ρόλο του συνεντευξιαζόµενου. 2. Φωνητική περιγραφή των διαφόρων πραγµατώσεων της µεταβλητής (l) 2.1. Φατνιακή στάνταρ- πραγµάτωση [l] Κατ αρχάς, πέρα από τις διαλεκτικές πραγµατώσεις της πλευρικής φωνολογικής µονάδας, όταν ακολουθεί το µπροστινό υψηλό φωνήεν /ι/ είναι δυνατόν η πλευρική φωνολογική µονάδα να πραγµατώνεται µε την άκρη της γλώσσας στα φατνία, όπως συµβαίνει όταν ακολουθούν και τα υπόλοιπα 4 φωνήεντα. Εικόνα1. Κυµατοµορφή και φασµατογράφηµα της λέξης [v rø«linø]. Το επιλεγµένο παραλληλόγραµµο στο κέντρο της εικόνας δείχνει την κυµατοµορφή και το φασµατογράφηµα της φατνιακής στάνταρ πραγµάτωσης [l] Στο παραπάνω φασµατογράφηµα βλέπουµε τις συχνότητες συντονισµού ενός τυπικού φατνιακού πλευρικού [l] πριν από µπροστινό υψηλό φωνήεν [i], το οποίο παράγεται µε την άκρη της γλώσσας (tongue tip) να ακουµπά στα φατνία, χωρίς εκτεταµένη πλευρική επαφή της γλώσσας. Κατά ένα µεγάλο µέρος της διάρκειας του πλευρικού οι συχνότητες συντονισµού είναι ανεπηρέαστες από το φωνήεν που ακολουθεί (µε πρώτη συχνότητα συντονισµού µε µέση τιµή: 460 Hz (Τυπική Απόκλιση: 59,15164), δεύτερη συχνότητα συντονισµού µε µέση τιµή: 1430 Ηz (Τυπική Απόκλιση: 87,08234), και µε τρίτη συχνότητα συντονισµού µε µέση τιµή: 2650 Hz (Τυπική Απόκλιση: 106,14456).

5 Η µέση τιµή της δεύτερης συχνότητας συντονισµού (F2), η οποία συνήθως δηλώνει και τον τόπο άρθρωσης του ήχου, είναι αντίστοιχη µε τη δεύτερη συχνότητα συντονισµού φατνιακών πραγµατώσεων που παρήχθησαν µε την άκρη της γλώσσας από οµιλήτριες της γλώσσας Alyawarra, όπου η F2 ήταν 1425 Hz (Bladon 1979) Ακρο-Μεταφατνιακή (Apical Post-Alveolar) διαλεκτική πραγµάτωση [ l] Η πρώτη από τις δύο διαλεκτικές πραγµατώσεις της πλευρικής φωνολογικής µονάδας πραγµατώνεται, κατά την άποψή µου, µε την άκρη της γλώσσας να ακουµπά στην περιοχή πίσω από τα φατνία, χωρίς εκτεταµένη πλευρική επαφή 2. Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουµε το φασµατογράφηµα της ακρο-µεταφατνιακής πραγµάτωσης, στο οποίο διακρίνονται και οι συχνότητες συντονισµού. Εικόνα 3. Κυµατοµορφή και φασµατογράφηµα της φράσης [in ká«l i]. Το επιλεγµένο παραλληλόγραµµο στο κέντρο της εικόνας δείχνει την κυµατοµορφή και το φασµατογράφηµα της ακρο-µεταφατνιακής πραγµάτωσης [ l ] Η πρώτη συχνότητα συντονισµού της ακρο-µεταφατνιακής πλευρικής πραγµάτωσης έχει µέση τιµή: 501,5 Hz (Τυπική Απόκλιση: 40,70749), η δεύτερη συχνότητα συντονισµού έχει µέση τιµή: 1855,8 Hz (Τυπική Απόκλιση: 122,45884), και η τρίτη συχνότητα συντονισµού έχει µέση τιµή: 2691,5 Hz (Τυπική Απόκλιση: 244,35036). Η µέση τιµή της δεύτερης συχνότητας συντονισµού (F2 = 1855), η οποία συνήθως δηλώνει και τον τόπο άρθρωσης του ήχου, είναι αντίστοιχη µε τη δεύτερη

6 συχνότητα συντονισµού ακρο-µεταφατνιακών πραγµατώσεων που παρήχθησαν από οµιλήτριες της γλώσσας Alyawarra, όπου η F2 ήταν 1800 Hz (Bladon ό.π.) Κορωνιδο-Φατνοουρανική (Laminal Post-Alveolar) διαλεκτική πραγµάτωση [l ] Η δεύτερη διαλεκτική ποικιλία της πλευρικής φωνολογικής µονάδας πραγµατώνεται, κατά την άποψή µου, µε την κορωνίδα της γλώσσας (tongue blade) να ακουµπά ανάµεσα στα φατνία και τον ουρανίσκο, µε εκτεταµένη επαφή της γλώσσας στις δύο πλευρές του ουρανίσκου, και ίσως ταυτόχρονη ύψωση της ράχης της γλώσσας (tongue dorsum). Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουµε το φασµατογράφηµα της κορωνιδο-φατνοουρανικής πραγµάτωσης, στο οποίο διακρίνονται και οι συχνότητες συντονισµού. Εικόνα 4. Κυµατοµορφή και φασµατογράφηµα της λέξης [«pál i]. Στο κεντρικό παραλληλόγραµµο διακρίνονται οι συχνότητες συντονισµού της ποικιλίας. Η πρώτη συχνότητα συντονισµού της κορωνιδο-φατνοουρανικής πλευρικής πραγµάτωσης έχει µέση τιµή: 521,4 Hz (Τυπική Απόκλιση: 56,26989), η δεύτερη συχνότητα συντονισµού έχει µέση τιµή: 1892 Hz (Τυπική Απόκλιση: 63,00794), και η τρίτη συχνότητα συντονισµού έχει µέση τιµή: 3025,8 Hz (Τυπική Απόκλιση: 77,32529). Στη ακουστική φωνητική ανάλυση των πλευρικών ήχων της γλώσσας Alyawarra (Bladon, ό.π.), η δεύτερη συχνότητα συντονισµού της κορωνιδοφατνοουρανικής πλευρικής πραγµάτωσης των οµιλητριών (F2 = Hz) είναι αρκετά διαφορετική από τη δεύτερη συχνότητα συντονισµού των οµιλητριών της

7 Πατρινής ιαλέκτου (F2 = 1892 Hz). Μια πιθανή εξήγηση αυτής της διαφοράς είναι η πιθανή συµµετοχή της ράχης της γλώσσας στην παραγωγή της κορωνιδοφατνοουρανικής πλευρικής πραγµάτωσης. Αναλυτικότερα, ο Bladon (ό.π.) διευκρινίζει ότι στην παραγωγή των πλευρικών πραγµατώσεων που µελετάει, δε συµµετέχει η ράχη της γλώσσας. Αντίθετα, η δική µου η υποψία είναι ότι στην παραγωγή της συγκεκριµένης πραγµάτωσης στην Πατρινή διάλεκτο, η ράχη της γλώσσας υψώνεται, µε αποτέλεσµα να µεταβάλει την στοµατική κοιλότητα στην οποία δηµιουργούνται οι συχνότητες συντονισµού, και µε αυτό τον τρόπο να τροποποιείται η δεύτερη συχνότητα συντονισµού. Ελπίζω ότι στο άµεσο µέλλον θα πραγµατωθεί µία ηλεκτροπαλατογραφική µελέτη των πλευρικών πραγµατώσεων της Πατρινής διαλέκτου, η οποία θα παρουσιάσει µε ακρίβεια τα µέρη των κινητών και ακίνητων αρθρωτών που δηµιουργούν την παρούσα διαλεκτική πραγµάτωση. 3. Στατιστική ανάλυση των µετρήσεων της ακουστικής ανάλυσης Συζήτηση. Στατιστική ανάλυση (ANOVA τεστ, σε συνδυασµό µε Scheffe τεστ) έδειξε κατ αρχάς ότι τόσο η ακρο-µεταφατνιακή πραγµάτωση, όσο και η κορωνιδοφατνοουρανική, διαφοροποιούνται µε στατιστική σηµαντικότητα από τη στάνταρ φατνιακή πραγµάτωση. Αναλυτικότερα, τα δύο παραπάνω τεστ έδειξαν στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στις δεύτερες και τρίτες συχνότητες συντονισµού της κορωνιδο-φατνοουρανικής και της φατνιακής στάνταρ- πλευρικής πραγµάτωσης ( ιαφορά Μέσων Τιµών: 397,000, Τυπικό Σφάλµα: 65,2717, Σηµαντικότητα: 0,000 για την δεύτερη συχνότητα συντονισµού, και ιαφορά Μέσων Τιµών: 595,800, Τυπικό Σφάλµα: 115,5831, Σηµαντικότητα: 0,001 για την τρίτη συχνότητα συντονισµού). Επίσης, η ακρο-µεταφατνιακή πραγµάτωση της πλευρικής φωνολογικής µονάδας διαφοροποιείται µε στατιστική σηµαντικότητα (ANOVA τεστ, σε συνδυασµό µε Scheffe τεστ: ιαφορά Μέσων Τιµών: 360,833, Τυπικό Σφάλµα: 62,807, Σηµαντικότητα: 0,000) από τη φατνιακή στάνταρ πραγµάτωση ως προς τη δεύτερη συχνότητα συντονισµού.

8 Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον είναι εκείνα που διερευνούν και επιβεβαιώνουν στατιστικά τη διαφορά ανάµεσα στις δύο διαλεκτικές πραγµατώσεις της πλευρικής φωνολογικής µονάδας. Το ANOVA τεστ σε συνδυασµό µε Scheffe τεστ έδειξαν στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στην τρίτη συχνότητα συντονισµού των δύο διαλεκτικών πραγµατώσεων ( ιαφορά Μέσων Τιµών: 334,300, Τυπικό Σφάλµα: 104,3335, Σηµαντικότητα: 0,025). Είναι ενδιαφέρον ότι οι δύο διαλεκτικές πραγµατώσεις του /l/ δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη δεύτερη συχνότητα συντονισµού, δηλαδή τη συχνότητα συντονισµού που συνήθως υποδηλώνει τον τόπο άρθρωσης των πλευρικών πραγµατώσεων. Και µόνο το γεγονός ότι η πρώτη διαλεκτική πλευρική πραγµάτωση αρθρώνεται µε την άκρη της γλώσσας, ενώ η δεύτερη διαλεκτική πραγµάτωση µε την κορωνίδα, όπως τουλάχιστον ισχυρίζοµαι, είναι αρκετό για να διαφοροποιηθεί η δεύτερη συχνότητα συντονισµού (Fant 1960, Bladon ό.π.). Παρ όλα αυτά, οι πλευρικοί θεωρούνται από τους πιο πολύπλοκους ήχους, καθώς καθοριστικό παράγοντα δεν παίζει µόνο το σηµείο της γλώσσας που ακουµπά στο επάνω µέρος του στόµατος (δηλ. ο πρωτεύων συνδυασµός αρθρωτών), αλλά και ο πιθανός συνδυασµός της ράχης και του πίσω µέρους της γλώσσας που µπορεί να λειτουργήσει ως δευτερεύων συνδυασµός (Ladefoged & Maddieson 1996). Με άλλα λόγια, οι παραπλήσιες τιµές της δεύτερης συχνότητας συντονισµού ανάµεσα στην ακρο-µεταφατνιακή πλευρική και στην κορωνιδο-φατνοουρανική πλευρική πραγµάτωση, µπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός, απόρροια συνδυασµού διαφορετικών αρθρωτών στις δύο πραγµατώσεις, όπως ήδη ανέφερα στο 2.3. Όπως προανέφερα, µόνο µία ηλεκτροπαλατογραφική µελέτη θα προσδιορίσει µε ακρίβεια ποιος είναι ο πρωτεύων συνδυασµός αρθρωτών για την παραγωγή των διαλεκτικών πλευρικών πραγµατώσεων στην Πατρινή διάλεκτο. Αντίθετα, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η διαφορά των τρίτων συχνοτήτων συντονισµού ανάµεσα στις δύο διαλεκτικές πραγµατώσεις είναι στατιστικά σηµαντική, ανάγοντας τις διαφορές της πλευρικής επαφής της γλώσσας µε τον ουρανίσκο ως καθοριστικές για τη διάκριση ανάµεσα στις δύο διαλεκτικές πραγµατώσεις (σε αντίστοιχα συµπεράσµατα ως προς τη σηµαντικότητα της

9 πλευρικής επαφής της γλώσσας στις άκρες του ουρανίσκου για τη διάκριση των πλευρικών, κατέληξε και η Dart 1998). εν είναι τυχαίο ότι τόσο η φατνιακή στάνταρ, όσο και η ακρο-µεταφατνιακή πραγµάτωση, στις οποίες οι πλευρές της γλώσσας δεν παρουσιάζουν εκτεταµένη επαφή µε τον ουρανίσκο, δεν διαφοροποιούνται στατιστικά στην τρίτη συχνότητα συντονισµού (2.650 Hz και Hz οι τιµές της τρίτης συχνότητας συντονισµού για τη φατνιακή και την ακρο- µεταφατνιακή πραγµάτωση αντίστοιχα). Μέχρι τώρα, τόσο οι δεύτερες συχνότητες συντονισµού των διαλεκτικών πλευρικών πραγµατώσεων, όσο και οι όροι που χρησιµοποίησα για να περιγράψω ποιοι αρθρωτές παράγουν τις διαλεκτικές πλευρικές πραγµατώσεις της Πατρινής διαλέκτου περιγράφουν ήχους που πραγµατώνονται είτε από την άκρη, είτε από την κορωνίδα της γλώσσας, στην περιοχή πίσω από τα φατνία. Καµία από τις δύο πλευρικές πραγµατώσεις που περιέγραψα δεν την χαρακτήρισα ουρανική, µολονότι στην εισαγωγή του παρόντος άρθρου περιέγραψα τη στερεοτυπική διαλεκτική πραγµάτωση του πλευρικού /l/ στην Πατρινή διάλεκτο ως αναγνωριζόµενη ως ουρανική [Ò]. Η Νικολαΐδου (2003) στην αρχή του άρθρου της αναφέρει πολλά άρθρα τα οποία δείχνουν ότι ήχοι που χαρακτηριζόταν ως ουρανικοί (όπως οι [Ò], [µ], [c], [ç], [ ], [Ô]) σε διάφορες γλώσσες (όπως στα Καταλανικά, Ιταλικά, Τσέχικα, Σλοβάκικα και Ουγγρικά), αποδείχθηκε, µετά τη χρήση ηλεκτροπαλατογραφηµάτων, γλωσσογραφηµάτων και ακτίνων Χ, ότι στην ουσία ήταν φατνιακοί ή φατνοουρανικοί. Ως προς τα Ελληνικά, ο πλευρικός ήχος της Κοινής Νέας Ελληνικής ο οποίος εµφανίζεται στην αρχή της λέξης «λιοντάρι», χαρακτηριζόταν είτε ουρανικός, είτε ουρανικοποιηµένος (Arvaniti 1999, Joseph & Philippaki-Warburton 1987, Mackridge 1985, Φιλιππάκη-Warburton 1992). Οι ηλεκτροπαλατογραφικές µελέτες όµως της Νικολαΐδου (Nicolaidis 2001, και Νικολαΐδου 2003) έδειξαν ότι στην Κοινή Νέα Ελληνική η πλευρική πραγµάτωση που αναγνωρίζουµε και χαρακτηρίζουµε ως ουρανική ή ουρανικοποιηµένη, παράγεται κατά κύριο λόγο στα φατνία, και ανάλογα µε το φωνήεν που ακολουθεί, µπορεί να πραγµατωθεί και στην περιοχή πίσω από τα φατνία, µε ταυτόχρονη πλευρική επαφή της γλώσσας µε τον ουρανίσκο.

10 Τα αποτελέσµατα της ακουστικής ανάλυσης των διαλεκτικών πλευρικών πραγµατώσεων της Πατρινής διαλέκτου έδειξαν ότι καµία από τις δύο διαλεκτικές πραγµατώσεις δε θα µπορούσε να θεωρηθεί ουρανική. Και οι δύο παράγονται πίσω από τα φατνία, η µία µε την άκρη της γλώσσας και η άλλη µε την κορωνίδα της γλώσσας. Μάλιστα στη δεύτερη πραγµάτωση υπάρχει εκτεταµένη επαφή της γλώσσας στις δύο πλευρές του ουρανίσκου, και ίσως ταυτόχρονη ύψωση της ράχης της γλώσσας. Τα αποτελέσµατα µας λοιπόν, κατ αρχάς συνάδουν µε τα αποτελέσµατα της Νικολαΐδου (ό.π.) για την µη ύπαρξη ουρανικών πλευρικών πραγµατώσεων. 4. Προσδιορισµός του γλωσσικού ρόλου των τριών πλευρικών πραγµατώσεων Το επόµενο βήµα της έρευνάς µας, τόσο στο πλαίσιο της Φωνολογίας, όσο και στο πλαίσιο της µελέτης των Γλωσσικών Ποικιλιών (Variation Studies) είναι η εξακρίβωση του γλωσσικού ρόλου των διαφορετικών πλευρικών πραγµατώσεων που εµφανίζονται στην Πατρινή διάλεκτο. Γι αυτό το λόγο διερευνήσαµε αν κάθε µια από τις διαφορετικές πραγµατώσεις εµφανίζεται σε συγκεκριµένα γλωσσικά περιβάλλοντα, οπότε βρίσκονται σε σχέση συµπληρωµατικής κατανοµής, ή αν και οι τρεις πλευρικές πραγµατώσεις εµφανίζονται στα ίδια γλωσσικά περιβάλλοντα, οπότε είναι ελεύθερες ποικιλίες της ίδιας φωνολογικής µονάδας. Όπως είπαµε και στην εισαγωγή του άρθρου, οι διαλεκτικές πραγµατώσεις της πλευρικής φωνολογικής µονάδας εµφανίζονται σε ένα πολύ συγκεκριµένο περιβάλλον, µόνο όταν ακολουθεί το µπροστινό και υψηλό φωνήεν /i/. Όπως ήδη δείξαµε στο 2.1, στο ίδιο περιβάλλον µπορεί να εµφανιστεί και η φατνιακή στάνταρ πραγµάτωση. Παρ όλα αυτά, στα Νέα ελληνικά είναι συχνό το φαινόµενο εξασθένωσης ή ακόµα και κώφωσης του τελευταίου άτονου /ι/ της λέξης, ειδικά στο τέλος καταφατικής επιτονικής φράσης. Η έρευνα έδειξε ότι και οι τρεις πραγµατώσεις µπορούσαν να εµφανιστούν τόσο πριν από ισχυρό /i/, όσο και πριν από εξασθενωµένο. Περαιτέρω ελέγξαµε αν υπάρχει κατηγορική σχέση ανάµεσα στο περιβάλλον που προηγείται της φωνολογικής µονάδας και κάθε µίας από τις τρεις πραγµατώσεις. ιαπιστώσαµε ότι και οι τρεις πραγµατώσεις εµφανίζονται όταν προηγούνται τόσο τα

11 πέντε φωνήεντα (όπως π.χ. /«pali/, /«telio/, /miti«lini/, /po«li/, /«buli/, όσο και ± ηχηρά και ± εξακολουθητικά σύµφωνα (όπως π.χ. /{li«ka//, /kato«fli/ και /«plirose/) Επίσης ελέγχθηκε αν κάποια από τις τρεις πραγµατώσεις σχετίζεται αποκλειστικά µε άλλα υπερτεµαχιακά και προσωδιακά χαρακτηριστικά ή προσωδιακές δοµές, όπως α) η διάρκεια του πλευρικού ήχου (η οποία κυµαινόταν από 30 msec ως 110 msec.), β) ο ρυθµός της οµιλίας, ο οποίος µπορούσε να είναι από αργός (220 msec µέσος χρόνος συλλαβής) έως γρήγορος (70 msec µέσος χρόνος συλλαβής), γ) ο τόνος (αν η πλευρική πραγµάτωση εµφανιζόταν σε τονισµένη ή σε άτονη συλλαβή), δ) το µέτρο, δηλαδή η θέση της πλευρικής πραγµάτωσης ως προς την τονισµένη συλλαβή (αν δηλαδή η πλευρική πραγµάτωση ανήκει στην τονισµένη συλλαβή, αν προηγείται ή αν έπεται της τονισµένης συλλαβής). Τέλος, ελέγχθηκε ο πιθανός κατηγορικός συσχετισµός ανάµεσα µε κάποια πλευρική πραγµάτωση και σε διάφορες προσωδιακές δοµές, όπως i) η φωνολογική λέξη (αν δηλαδή η πλευρική πραγµάτωση εµφανίζεται στην αρχική συλλαβή, µέση, ή τελική συλλαβή φωνολογικής λέξης), ii) η εστίαση ακολουθώντας τον προβληµατισµό της Fougeron (σε εστιασµένες λέξεις και σε λέξεις που δεν είναι εστιασµένες), καθώς επίσης και iii) επιτονική φράση (στην αρχική συλλαβή επιτονικής φράσης, µέση επιτονικής φράσης, και τελική συλλαβή επιτονικής φράσης). Σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις δε διαπιστώθηκε κατηγορική σχέση µε µία από τις τρεις πραγµατώσεις της πλευρικής φωνολογικής µονάδας, γεγονός που µας κάνει να ισχυριστούµε ότι οι παραπάνω τρεις πραγµατώσεις είναι ελεύθερες ποικιλίες της πλευρικής φωνολογικής µονάδας όταν ακολουθεί το µπροστινό και υψηλό φωνήεν /i/. 5. Επίλογος Σ το παρόν άρθρο, κάνοντας χρήση µετρήσεων της ακουστικής φωνητικής (όπως φασµατογραφήµατα και συχνότητες συντονισµού), παρουσίασα την ύπαρξη δύο διαλεκτικών πλευρικών πραγµατώσεων της φωνολογικής µονάδας /l/ στην Πατρινή διάλεκτο. Οι δύο διαλεκτικοί πλευρικοί ήχοι πραγµατώνονται πίσω από τα φατνία, είτε µε την άκρη της γλώσσας, είτε µε την κορωνίδα. Μάλιστα, ο ήχος που πραγµατώνεται µε την κορωνίδα χαρακτηρίζεται και από εκτεταµένη επαφή της

12 γλώσσας στις δύο πλευρές του ουρανίσκου, και ίσως ταυτόχρονη ύψωση της ράχης της γλώσσας. Η συγκεκριµένη περιγραφή, η οποία έρχεται σε αντίθεση µε τη γενικά αποδεκτό χαρακτηρισµό τουλάχιστον ενός από τους δύο ήχους ως πλευρικό, συνάδει µε τα ευρήµατα της Νικολαΐδου (2001, 2003) για την πραγµατική άρθρωση των ήχων που είναι αποδεκτοί στην Κοινή Νέα Ελληνική ως ουρανικοί. Τέλος, έδειξα ότι η εµφάνιση κάθε µίας εκ των τριών πλευρικών πραγµατώσεων δεν οφείλεται στο φωνητικό και φωνολογικό τους περιβάλλον. Η τελευταία διαπίστωση ανοίγει το δρόµο σε µία περαιτέρω διερεύνηση των παραµέτρων που σχετίζονται και καθορίζουν την ύπαρξη της γλωσσικής ποικιλίας, στο πλαίσιο της επαφής διαλέκτων. 1 Ο πλευρικός ήχος που αναγνωρίζεται ως ουρανικός είναι ο πλευρικός ήχος της Κοινής Νέας Ελληνικής ο οποίος εµφανίζεται στην αρχή της λέξης «λιοπύρι». 2 Η περιγραφή της θέσης των αρθρωτών είναι αποτέλεσµα των αλλεπάλληλων προσπαθειών µου να αναπαραγάγω τον συγκεκριµένο ήχο. Ακριβής προσδιορισµός του συνδυασµού των αρθρωτών, τόσο γι αυτή, όσο και για τη δεύτερη διαλεκτική πραγµάτωση, ευελπιστώ ότι θα επιτευχθεί µε τη χρήση ηλεκτροπαλατογραφικής µελέτης, σε επόµενο στάδιο της έρευνας. Παράρτηµα- Βιβλιογραφία Arvaniti, Amalia Standard Modern Greek. Journal of the International Phonetic Association Bladon, R.A.W The production of laterals: Some articulatory properties and their acoustic implications. Current Issues in the Phonetic Sciences, ed. By H. Hollien and P. Hollien, Amsterdam: John Benjamins. Dart, Sarah Comparing French and English coronal consonant articulation. Journal of Phonetics Fant, Gunnar Acoustic Theory of Speech Production. The Hague: Mouton Fougeron, Cecil Articulatory properties of initial segments in several prosodic constituents in French. Journal of Phonetics Joseph, Brian and Irene Philippaki-Warburton Modern Greek. London: Routledge. Labov, William Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Ladefoged, Peter and Ian Maddieson The Sounds of the World s Languages. Oxford: Blackwell Publishers. Mackridge, Peter The Modern Greek Language. Oxford: Clarendon Press. Nicolaidis, Katerina An electropalatographic study of Greek spontaneous speech. Journal of the International Phonetic Association Nicolaidis, Katerina Μια ηλεκτροπαλατογραφική µελέτη των ουρανικών συµφώνων της Ελληνικής. Σύγχρονες Τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία, επιµ. ήµητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού, Χρυσούλα Λασκαράτου, Μαρία Σηφιανού, Μιχάλης Γεωργαφέντης και Βασίλης Σπυρόπουλος, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Philippaki-Warburton, Irene Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη.

2 Χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται η σημασία των

2 Χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται η σημασία των Κεφάλαιο 1 Φωνητική Άγγελος Λέγγερης 1.1. Εισαγωγή Η φωνητική είναι ο κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με τη μελέτη των ήχων που παράγει ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως της γλώσσας που ομιλεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής

Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής Γεώργιος Μικρός & Γεώργιος Καραγιάννης The aim of this research is to reveal the present status of the final n

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Άρθρο «Δεύτερη/Ξένη γλώσσα και στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου: μελέτη περίπτωσης» Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλία [± ΛΟΓΙΟ] σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails): Aνάλυση εμπειρικών δεδομένων από τη νεανική επικοινωνία

Η ποικιλία [± ΛΟΓΙΟ] σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails): Aνάλυση εμπειρικών δεδομένων από τη νεανική επικοινωνία Η ποικιλία [± ΛΟΓΙΟ] σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails): Aνάλυση εμπειρικών δεδομένων από τη νεανική επικοινωνία Mαρία Καμηλάκη Φιλόλογος Δ.Ε. - Διδάκτωρ Γλωσσολογίας Ε.Κ.Π.Α. mariakamilaki@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον

Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον 724 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα Abstract Aim of this paper is to trace language competence related to compound words learning among

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου Όλες οι ζωντανές γλώσσες αλλάζουν συνεχώς. Η γλώσσα της κάθε γενιάς δεν είναι ποτέ ολόιδια µε τη γλώσσα της προηγούµενης ή της επόµενης και, αν και µεταξύ διαδοχικών γενεών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη. Φωνητική. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας

Εισαγωγή στη. Φωνητική. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Εισαγωγή στη Φωνητική Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Ιανουάριος 2003 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Φθόγγοι..................................... 2 1.2 Ορθογραφία.................................. 3 1.3 Φωνήµατα....................................

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Γλωσσική Τεχνολογία" Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Γλωσσολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπονητής: Τατζίδης Πλούταρχος Επιβλέπων καθηγητής: Σ. Κουζούπης,

Εκπονητής: Τατζίδης Πλούταρχος Επιβλέπων καθηγητής: Σ. Κουζούπης, ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη του βιμπράτο της τραγουδιστικής φωνής των τριών ειδών σοπράνο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ανάπτυξη λόγου 1 Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ιωάννης Βογινδρούκας, Ισµήνη Τσαµουρτζή, Βάγια Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βόρειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

i I K jii [ i l l c:!r

i I K jii [ i l l c:!r i l i I K jii [ i l lc:!r Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προαχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Ζ ω η Γ α β ρ ιη λ ιδ ο υ Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προσχολικής και

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Μουσική: βίοι παράλληλοι

Γλώσσα και Μουσική: βίοι παράλληλοι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩ ΟΣ» 1 ιπλωµατική εργασία του Κωνσταντίνου. Ντίνα, αν. καθηγητή γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας 8 Γιώργος Καχριμάνης, Βασίλης Κόμης και Νίκος Αβούρης Πανεπιστήμιο Πατρών Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στην ανάλυση της συνεργασίας σε δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Μια προσέγγιση στις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών με ανομοιόμορφο εκπαιδευτικό προφίλ. Η περίπτωση της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) Λακκιάς Θεσσαλονίκης. An approach to teachers training

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα