Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1"

Transcript

1 Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ που υπάρχουν ςτα βιβλιοπωλεία και ςτισ βιβλιοκικεσ. Δουλειζσ που απευκφνονται ςε ειδικοφσ, δυςπρόςιτα και άχρθςτα για τθν ενθμζρωςθ του λαοφ. Μου ιρκε ςτθν ςκζψθ θ εικόνα αρρϊςτων μου, που ζρχονται κατατρομαγμζνοι, νομίηοντασ ότι ζχουν κάτι ςοβαρό, επειδι είχαν ζνα ςπυράκι και προςπάκθςαν να καταλάβουν τι ζχουν, διαβάηοντασ μια κάποια ιατρικι εγκυκλοπαίδεια... Θ ορολογία και οι «επιςτθμονικζσ εξθγιςεισ» πιο πολφ τουσ τρόμαξαν, παρά τουσ βοικθςαν να καταλάβουν αν όχι τι ζχουν, τουλάχιςτον, τι να κάνουν. Γι αυτό, ακριβϊσ, κζλθςα το βιβλίο μου να απευκφνεται ςε όλουσ, γενικά, τουσ απλοφσ ανκρϊπουσ που δεν ζχουν απολφτωσ καμιά ςχζςθ με τθν ιατρικι επιςτιμθ, αλλά ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι τθσ ηωισ τουσ χρειάηονται να αντιμετωπίςουν ζνα ιατρικό πρόβλθμα. Με ςκοπό, λοιπόν, τθν τζλεια ενθμζρωςθ, τελικά φτάνουμε ςτον αντικειμενικό μασ ςτόχο, που είναι θ προςταςία από τα αφροδίςια νοςιματα. Το βιβλίο αυτό δεν είναι ζνα κλαςικό ιατρικό βιβλίο Είναι περιςςότερο μια κακοδιγθςθ, ζνασ οδθγόσ, κα ζλεγα, ςτθν προλθπτικι ιατρικι. Γιατί, μόνο θ προλθπτικι ιατρικι αντιπροςωπεφει τθν ιδζα τθσ δυνατότθτασ να προςτατεφουμε τθν υγεία του ανκρϊπου ςτον υψθλότερο βακμό. Το μυςτικό δεν είναι να δίνουμε φάρμακα ι να χειρουργοφμε τουσ αςκενείσ. Αυτό κοςτίηει ςε χριμα, χρόνο, είναι ψυχικι και ςωματικι καταπόνθςθ. Και ασ μθ κρυβόμαςτε, ςτθν προςπάκειά μασ να βοθκιςουμε, πολλζσ φορζσ αποτυγχάνουμε οικτρά, με αποτζλεςμα ο άνκρωποσ να καταλιγει ςτο μοιραίο. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 2

3 Ζνασ και μόνο, λοιπόν, είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να κεραπεφςουμε απλά, να βοθκιςουμε τον άνκρωπο μζςα από τθ γνϊςθ: όςο είναι δυνατό να αποφεφγει τθν αρρϊςτια, δθλαδι να μθν αρρωςταίνει. Είναι ακριβϊσ, όπωσ αυτό που λζνε οι μεγάλοι δάςκαλοι τθσ πολεμικισ τζχνθσ. «Θ πραγματικι νίκθ ςε μια μάχθ είναι να αποτρζψεισ τθ μάχθ». Με τθν εξιςτόρθςθ των πραγματικϊν γεγονότων από περιςτατικά, που ζχουμε αντιμετωπίςει, πλουτίηουμε τθ γνϊςθ των αναγνωςτϊν. Με τθν εξιςτόρθςθ αυτϊν των γεγονότων και τθν παροχι ςυμβουλϊν, ωσ προσ το τι να κάνουν ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ, ωσ να αποφεφγουν τα λάκθ, πϊσ να καταλαβαίνουν κάτι που βλζπουν; Και ακόμα περιςςότερο πϊσ να αντιμετωπίηουν τα προβλιματα, που κα τουσ παρουςιαςτοφν, χωρίσ προκαταλιψεισ, προλιψεισ ι ςυμβουλζσ από άςχετα άτομα. Πλα βγαλμζνα από τθν κακθμερινι ιατρικι πράξθ και πείρα, απλά, προςιτά και πρακτικά, χωρίσ ακαταλαβίςτικεσ ορολογίεσ, αλλά με ουςία, πράγμα που φαίνεται μόνο ςτθν πράξθ. Με τθν ελπίδα ότι δίνοντασ τθ ςωςτι κακοδιγθςθ, πετυχαίνουμε τον αντικειμενικό μασ ςκοπό, που είναι, όπωσ ςθμειϊςαμε, θ πρόλθψθ τθσ αρρϊςτιασ, κζτουμε ςε κυκλοφορία το βιβλίο αυτό. Βαλζριοσ Καςιμάτθσ Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 3

4 ΕΡΠΗ ΓΕΝΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ζρπθτασ των γεννθτικϊν οργάνων είναι μια ειδικι λοιμϊδθσ αρρϊςτια, που οφείλεται ςε ιό. Ο ιόσ του ζρπθτα μπορεί να προςβάλλει επίςθσ το δζρμα, τουσ βλεννογόνουσ, τα μάτια και το νευρικό ςφςτθμα. Διακρίνουμε δφο τφπουσ ιοφ: Τον ιό τφπου 1, ο οποίοσ προκαλεί τον ζρπθτα του προςϊπου κα άλλων εντοπίςεων του άνω θμίςεωσ του ςϊματοσ και τον ιό τφπου 2, ςτον οποίο οφείλεται ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων και ο οποίοσ μεταδίδεται διϋαφροδιςίου επαφισ. Ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων εντοπίηεται ςτον άνδρα, ςτθν πόςκθ. ϋετςι λζγεται το δζρμα ι πετςί που καλφπτει εξωτερικά το πζοσ, ςτθν αφλακα και τθ βάλανο, το κοινϊσ επονομαηόμενο κεφάλι του πζουσ. Στθ γυναίκα εντοπίηεται ςτο αιδοίο, τον κόλπο και τον τράχθλο τθσ μίτρασ. Εδϊ πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι τα 70 ωσ 80% των γυναικϊν που πάςχουν από καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ, παρουςιάηουν ςτο αίμα τουσ υψθλό τίτλο αντιςωμάτων ςτον ιό του ζρπθτα που ςθμαίνει ότι υπάρχει μεγάλθ ςχζςθ μεταξφ καρκίνου τθσ μιτρασ και ζρπθτα. Ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων εμφανίηεται με μικρζσ ερυκρζσ κυκλικζσ διαβρϊςεισ, οι οποίεσ παρουςιάηουν μικρζσ φουςκαλίτςεσ που, όταν ςπάςουν με ελαφριά πίεςθ, τρζχει διαυγζσ υγρό. Θ βλάβθ είναι επϊδυνθ. Κφριεσ αιτίεσ που μασ προδιακζτουν να αρρωςτιςουμε από ζρπθ του δζρματοσ είναι το ψυχικό ςτρεσ, ο ιλιοσ, ο πυρετόσ, θ ςωματικι κοφραςθ και θ γυναίκα όταν βρίςκεται ςε ζμμθνο ρφςθ. «Καταμινιοσ Ζρπθσ». Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 4

5 ΕΞΑΠΛΩΗ ΜΕΣΑΔΟΗ Κφρια αιτία τθσ εξάπλωςθσ του ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων είναι το αντιςυλλθπτικό χάπι. Γιατί οι γυναίκεσ δεν παίρνουν πια τα κλαςικά μζτρα αντιςφλλθψθσ, όπωσ είναι: θ χριςθ του προφυλακτικοφ, τα αντιςθπτικά διαλφματα και θ χριςθ των χθμικϊν υπόκετων. Αντίκετα, οι ελεφκερεσ ςχζςεισ, τισ οποίεσ ζχουν, λόγω τθσ χριςθσ του αντιςυλλθπτικοφ, τουσ επιτρζπει αφενόσ μεν ποικίλεσ και ελεφκερεσ επικοινωνίεσ και αφετζρου να ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με τουσ πάςχοντεσ από τον ζρπθ ςυντρόφουσ τουσ. Μια άλλθ αιτία είναι οι αςυμπτωματικοί φορείσ. Άτομα, δθλαδι, γυναίκεσ ι άντρεσ, τα οποία μεταφζρουν τον ιό και μολφνουν όποιον ζρχεται ςε επαφι μαηί τουσ, χωρίσ όμωσ να πάςχουν οι ίδιοι ι να ζχουν κάποια ζκδθλθ μορφι τθσ αρρϊςτιασ τουσ. Γυναίκεσ με ζρπθ πακαίνουν πιο ςυχνά καρκίνο τθσ μιτρασ, γι αυτό και πρζπει οι γυναίκεσ που πάςχουν από ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων, να βρίςκονται υπό ςυνεχι ζλεγχο. ΠΡΟΟΧΗ Πταν γυναίκα που νοςεί από ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων γεννιςει μπορεί κατά τον τοκετό να μεταδοκεί ο ζρπθσ ςτο νεογνό και θ πρόγνωςθ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ για το νεογνό είναι πολφ βαριά. Τα 60% πεκαίνουν, ενϊ το 20% παρουςιάηουν εγκεφαλικζσ βλάβεσ. Επίςθσ, ςε άτομα με ανοςοκαταςτολι, όπωσ άτομα που ζχουν υποςτεί μεταμόςχευςθ νεφροφ, ο ζρπθσ μπορεί να μεταδοκεί ςε ολόκλθρο το ςϊμα. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 5

6 ΤΠΟΣΡΟΠΕ Ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων υποτροπιάηει ςε ποςοςτό 60% ζωσ 70% διότι μετά τθν πρϊτθ μόλυνςθ, θ αρρϊςτια δεν εξαφανίηεται από το ςϊμα μασ, αλλά παραμζνει ςε αυτό ςε λανκάνουςα κατάςταςθ. Ο ιόσ εδράηεται ςτο μζροσ που πρόκειται να εμφανιςκεί αργότερα ι ςτα ςυμπακθτικά γάγγλια. Αυτι είναι και θ αιτία που ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων μπορεί να ςυνεχίηει να εμφανίηεται ςτον άρρωςτο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Πταν λοιπόν, ο ζρπθσ μετά τθν πρϊτθ φορά που εμφανίςτθκε ζχει κεραπευκεί και ο άρρωςτοσ νομίηει ότι ζγινε καλά, ξαφνικά μπορεί να εμφανιςτεί και πάλι. Αν και ο άρρωςτοσ για λόγουσ προφφλαξθσ μπορεί ςτο μζλλον να μθ είχε καμιά ςεξουαλικι επαφι, βλζπει, εντοφτοισ, τον ζρπθ να εμφανίηεται Ξανά και Ξανά, χωρίσ καμιά ςυγκεκριμζνθ αιτία, που να προζρχεται από ςεξουαλικι επαφι. Για εφλογο λόγο, λοιπόν, προκαλείται ςτον άρρωςτο μεγάλοσ πανικόσ και φόβοσ. Ζχει μελετθκεί ότι ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που ο οργανιςμόσ ζχει αποκτιςει ιςχυρι ανοςοβιολογικι αντίδραςθ, και αυτό αποδεικνφεται από τθν παρουςία ςτο αίμα μεγάλθσ ποςότθτασ αντιςωμάτων κατά του ιοφ, δυςτυχϊσ, οφτε και αυτό είναι αρκετό για να εμποδίςει τον πολλαπλαςιαςμό του ιοφ και φυςικά τισ ςυνεχείσ υποτροπζσ του. Αυτό ςυμβαίνει, γιατί ο ιόσ βρίςκεται μζςα ςτον κυτταρικό πυρινα κι ζτςι δεν ζρχεται ςε επαφι με τα αντιςϊματα που κυκλοφοροφν ϊςτε να μπορζςει να εξουδετερωκεί. ΙΣΟΡΙΚΟ Κυμάμαι, κάποτε, τθν περίπτωςθ ενόσ αρρϊςτου μου, ςυγκεκριμζνα μιασ κυρίασ, θ οποία είχε γυρίςει διάφορεσ ειδικότθτεσ και ινςτιτοφτα αιςκθτικισ ςτθν προςπάκειά τθσ να κεραπεφςει κάτι ραγάδεσ που παρουςίαηε ςτθ γεννθτικι χϊρα. Αμζςωσ μόλισ τθν Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 6

7 εξζταςα, αντιλιφκθκα μεγάλα ζντονα ςθμάδια ςαν κι αυτά που αφινει ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων όταν υποχωρεί. Ρροφανϊσ θ κυρία αυτι είχε υποςτεί πολλζσ τζτοιεσ υποτροπζσ ςτο παρελκόν, με αποτζλεςμα να ζχουν μείνει ζντονα ςθμάδια που είχαν εκλθφκεί ςαν ραγάδεσ.τθσ είπα τουσ φόβουσ μου και αυτι αρνικθκε κατθγορθματικά τθν πικανότθτα να πάςχει από ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων. Άλλωςτε, μου είπε ότι, είναι υπεράνω πάςθσ υποψίασ, ότι ουδζποτε είχε ςεξουαλικι επαφι πλθν του άνδρα τθσ, ο οποίοσ τθν υπεραγαπά και είναι πολφ ςοβαρόσ. Αναγκάςτθκα να ςυμβιβαςτϊ, αλλά τθν προειδοποίθςα ότι αν καταλάβει ότι κάτι τθν ενοχλεί ι τθν καίει ι τθν πονάει ςτθν περιοχι τον «ραγάδων», να πάρει ζνα κακρεφτάκι και να κοιταχτεί και αν δει μικρζσ φυςαλίδεσ με υγρό, να ζρκει αμζςωσ ςτο ιατρείο, γιατί τότε δεν κα υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται περί ζρπθτα των γεννθτικϊν οργάνων. Ρζραςε καιρόσ, κι αν κυμάμαι καλά, μετά τρεισ μινεσ περίπου, θ αςκενισ εμφανίςτθκε ζντρομθ, λζγοντάσ μου ότι παρατιρθςε αυτζσ ακριβϊσ τισ βλάβεσ που τθσ είχα περιγράψει. Επρόκειτο για ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 7

8 ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για ςχολαςτική καθαριότητα Να γίνετε χριςθ προφυλακτικοφ και 15 θμζρεσ ακόμα, αφότου ζχει εξαφανιςτεί θ βλάβθ από τον ζρπθτα. Να χρηςιμοποιοφνται αντιςηπτικά κόλπου Εάν ο ζρπθσ ζχει εμφανιςτεί ςτο ςτόμα (ερπθτικι ςτοματίτιδα), απαγορεφονται τα φιλιά και πρζπει να προςζχουμε όταν μιλάμε ι όταν βιχουμε, γιατί μπορεί να μεταδοκεί με αυτό τον τρόπο. Χρειάηεται προςοχι, γιατί πολλζσ φορζσ θ βλάβθ από τον ζρπθ μπορεί να επιμολυνκεί από άλλα μικρόβια και να προκλθκοφν πολφ μεγαλφτερεσ πλθγζσ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 8

9 Ο ιόσ του ζρπθ είναι ευαίςκθτοσ ςε διάφορα αντιςθπτικά, όπωσ οινόπνευμα, φορμόλθ κλπ., ενϊ είναι ανκεκτικόσ ςτα αντιβιοτικά φάρμακα. Ωσ τϊρα ζχουν χρθςιμοποιθκεί πολλζσ κεραπείεσ και με διαφορετικά αποτελζςματα. Είναι αρρϊςτια ενοχλθτικι και μπορεί να διαταράξει τθν ψυχικι θρεμία του ανκρϊπου. Χρθςιμοποιοφνται για τθ κεραπεία του ενζςεισ, βιταμίνθ C, διθκιςεισ ςτθν περιοχι του εξανκιματοσ με νοβοκαïνθ ι και ενδομυϊκζσ ενζςεισ από ανκρϊπινο γ-ςφαιρίνθ-αυτοαιματοκεραπεία και άλλεσ, με διαφορετικά αποτελζςματα. Σιμερα, θ πιο αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ επιτυγχάνεται με τθ χρθςιμοποίθςθ του φαρμάκου Acyclovir ςε κρζμα, χάπια ι ενδοφλζβιεσ ενζςεισ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ νόςου, με καλά αποτελζςματα. Επίςθσ μποροφμε ςε τοπικό επίπεδο να κεραπεφςουμε τισ βλάβεσ από τον ζρπθ με τθ χριςθ υπερπαλμικοφ laser. ΣΑ ΔΕΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΤΣΙΚΑ ΜΗ Για τα αφροδίςια νοςιματα ΜΘ ςυμβουλεφεςτε φίλουσ, γείτονεσ, ι τον φαρμακοποιό τθσ γειτονιάσ ςασ. Είναι πολφ πικανόν να κάνουν λάκοσ. Απευκυνκείτε ςε γιατρό. Είναι ο μόνοσ που μπορεί να ςασ ςυμβουλεφςει και να ςασ κατευκφνει ςωςτά. 1. ΜΘ πλζνεται ποτζ τα γεννθτικά ςασ όργανα με τα «ευγενι» ςαποφνια που διαφθμίηει θ τθλεόραςθ ι με ιςχυρά αντιςθπτικά ςαποφνια ι διαλφματα που παίρνετε από το φαρμακείο. 2. Μθ πλζνεςκε υπερβολικά (ςυνζχεια!!!). ΜΘ χρθςιμοποιείτε καυτό νερό. Χρθςιμοποιείτε μόνο παγωμζνο νερό, χαμομιλι και ελαφριά ουδζτερα ςαποφνια. 3. Εάν παρουςιαςτεί ςτα γεννθτικά ςασ όργανα ζνα ςπυρί ι νιϊςετε κάποιον ερεκιςμό, ΜΘ τα βάηετε πάντα με τον ςεξουαλικό ςασ ςφντροφο υπάρχουν πολλζσ αρρϊςτιεσ, που μποροφν να παρουςιαςτοφν ςτα γεννθτικά ςασ όργανα όπωσ και ςε κάκε άλλο μζροσ του ςϊματόσ ςασ, άλλωςτε, και που για αυτζσ να μθ φταίει απολφτωσ ςε τίποτα ο ςφντροφόσ ςασ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 9

10 4. Εάν εμφανίςετε ζνα αφροδίςιο νόςθμα: ΜΘ πανικοβάλλεςκε. ΜΘ βιαςτείτε να πάρετε φάρμακα ςτθν τφχθ για να προλάβετε τθν εξζλιξθ τθσ αρρϊςτιασ. Δεν ζχει καμία ςθμαςία για τθ κεραπεία ςασ και κα κάνετε ςίγουρα καλά εάν κάνετε τθ ςωςτι αγωγι, ζςτω και αν περάςουν μερικζσ μζρεσ κακυςτζρθςθσ μζχρι να τθν αρχίςετε. Σθμαςία ζχει πάνω από όλα να μπει μια καλι και ςωςτι διάγνωςθ. Διότι, αν αρχίςουμε κεραπεία ςτθν τφχθ, καλφπτουμε όπωσ λζμε τθν εικόνα και μετά είναι πολφ δφςκολο να γίνει θ ςωςτι διάγνωςθ και κεραπεία. Γενικά ςυμβουλευτείτε μόνο τον γιατρό και ΜΘ αρχίηετε βιαςτικά κεραπεία μόνοι ςασ. 5. Αν ςασ τφχει μια καλι «ευκαιρία» ςτο δρόμο, ςτο αυτοκίνθτο, ςτο τρζνο ι ςε κάποιο ταξίδι : Ρροςζχετε πολφ καλά, γιατί τθν άλλθ μζρα ίςωσ ψάχνετε για γιατρό. ΜΘΝ κάνετε ευκαιριακζσ ςχζςεισ εφκολα. 6. Εάν είχατε μια «ευκαιριακι ςχζςθ»: Μθ πάτε τθν άλλθ μζρα με τον ςφντροφό ςασ. Αφιςτε να περάςει ζνα διάςτθμα αςφαλείασ 7-10 θμερϊν. Μςωσ αυτό ςασ φανεί πολφ ωφζλιμο. Απευκυνκείτε ςτο γιατρό ςασ για προλθπτικό ζλεγχο. 7. Αν ςασ παρουςιαςτεί ζνα αφροδίςιο: ΜΘ πανικοβάλλεςκε ότι κα κολλιςετε το περιβάλλον ςασ ι τουσ ςυγγενείσ ςασ, απλϊσ και μόνον αυτοί ηουν ςτον ίδιο χϊρο με εςάσ. Αυτό είναι πάρα πολφ ςπάνιο ι και αδφνατο. 8. Συνικωσ για να μεταδοκεί ζνα αφροδίςιο χρειάηεται ςεξουαλικι πράξθ ι πολφ ςτενι επαφι. 9. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ςεξουαλικι επαφι γίνεται χωρίσ να ζχετε εγγυιςεισ για τθν ςεξουαλικι ταυτότθτα του ςυντρόφου, μθν κάνετε το ςφάλμα. Χρθςιμοποιείτε πάντα προφυλακτικό. 10. Εάν θ ςεξουαλικι επαφι δεν είναι από τθν φυςιολογικι οδό, ΜΘ ξεγελιζςτε. Θ παραφφςθ ςχζςθ, ο ςτοματικόσ ζρωτασ ι και ακόμα ζνα δυνατό «δαγκωτό» φιλί, που μπορεί να προκαλζςει μια μικρι αιμορραγία ςτο ςτόμα, μπορεί να μεταδϊςουν και αυτά ζνα αφροδίςιο νόςθμα. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 10

11 Φίμωςθ επι κλθροατροφικοφ Λειχινα Φίμωςθ επι κλθροατροφικοφ Λειχινα Φίμωςθ είναι θ κατάςταςθ κατά τθν οποία είναι αδφνατθ θ αποκάλυψθ τθσ βαλάνου (κεφαλι πζουσ). Θ ακροποςκια που καλφπτει τθ βάλανο του πζουσ είναι ςτενι με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να κατζβει οφτωσ ϊςτε θ βάλανοσ να μπορεί να αποκαλυφκεί. Θ φίμωςθ προκαλεί αδυναμία κακαριςμοφ του πζουσ παρουςιάηοντασ δυςοςμία, ζκκριςθ ςμιγματοσ (λίπουσ), φλεγμονι (ακόμα και ουρολοίμωξθ), βαλανοπροςκίτιδεσ, ςκλθρατροφικό λειχινα και μακροπρόκεςμα ακόμα και διαταραχζσ από το ανϊτερο ουροποιθτικό (νεφρά). Νζεσ ιατρικζσ ςτατιςτικζσ αποδεικνφουν ότι θ επζμβαςθ φίμωςθσ μασ προςτατεφει ςε ζνα μεγάλο βακμό ενάντια ςτα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα. Ο ςκλθρατροφικόσ λειχινασ που μπορεί να δθμιουργθκεί ςε ςυνάρτθςθ με τθ φίμωςθ, εγγυμονεί ςοβαροφσ κίνδυνουσ λόγω των ςυμφφςεων που αναπτφςςονται ςτο πζοσ και αποτελοφν μείηον ηιτθμα υγείασ. Με τθν χριςθ υπερπαλμικοφ Laser (CO2) επιτυγχάνουμε άμεςθ διόρκωςθ τθσ φίμωςθσ ανϊδυνα, αναίμακτα, ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα ζχοντασ τθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ και ςτθ διόρκωςθ του ςκλθρατροφικοφ λειχινα. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 11

12 ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ Ή ΓΟΝΟΚΟΚΙΚΗ ΟΤΡΙΘΡΙΣΗ Θ βλεννόρροια είναι αφροδίςια νόςοσ μολυςματικι, θ οποία οφείλεται ςτο γονόκοκκο ι ναïςζρια τθσ γονόρροιασ. Ρροςβάλλει τουσ βλεννογόνουσ των ανδρϊν και των γυναικϊν και τουσ ορογόνουσ κυλάκουσ. Θ βλεννόρροια είναι θ πιο ςυχνι αφροδίςια πάκθςθ. Αυτό που είναι χαρακτθριςτικό ςτθν αςκζνεια είναι ότι δεν μποροφμε να εμβολιάςουμε διάφορα πειραματόηωα, γιατί κανζνα ηϊο δεν είναι ευαίςκθτο, ςτον γονόκοκκο, δθλαδι δεν μπορεί να κολλιςει βλεννόρροια. Το πιο ςυνθκιςμζνο μζροσ όπου εντοπίηεται ςτον άνδρα είναι θ ουρικρα όπου και προκαλεί τθν οξεία ι χρόνια ουρθκρίτιδα. Στθ γυναίκα κολλάει ςτθν ουρικρα ι τον τράχθλο τθσ μιτρασ και προκαλεί ουρθκρίτιδα και μθτρίτιδα. ΟΞΤ ΣΑΔΙΟ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ Θ βλεννόρροια κάνει να εμφανιςκεί από δφο ζωσ ζξι θμζρεσ. Ασ περιγράψουμε πωσ εμφανίηεται ςτον άνδρα πρϊτα. Ο άνδρασ αιςκάνεται τςιμπιματα ςτθν ουρικρα του πζουσ και νιϊκει πόνο και κάψιμο όταν ουρεί. Αργότερα από τθν ουρικρα βγαίνει πφον χρϊματοσ, κιτρινοπράςινο. Πταν ζχει ςτφςθ πονάει και τα οφρα του είναι κολά. Τϊρα εκείνο που είναι άξιο προςοχισ και πρζπει να προςζξουμε είναι ότι και όταν αφιςουμε χωρίσ κεραπεία τθν αρρϊςτια αυτά όλα τα ςυμπτϊματα και θ οξφτθτα των ςυμπτωμάτων υποχωροφν. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 12

13 Ο πόνοσ γίνεται μαλακότεροσ ι εξαφανίηεται και το τρζξιμο του πφου από το ςτόμιο τθσ ουρικρασ γίνεται ελάχιςτο ι απλϊσ ζχουμε μια μικρι πυϊδθ ςταγόνα το πρωί. Εδϊ πρζπει να προςζξουμε παρά πολφ γιατί γίνονται τα μεγαλφτερα ςφάλματα ςτθν κεραπεία τθσ βλεννόρροιασ. Ρολλοί άρρωςτοι χωρίσ να ςυμβουλευτοφν γιατρό νομίηουν βλζποντασ αυτι τθν «βελτίωςθ» ότι ζχουν γίνει καλά, και ότι ιταν κάποιοσ ερεκιςμόσ περαςτικόσ που ζγινε καλά ι και ακόμα ςε χειρότερθ περίπτωςθ εντελϊσ τυχαία παίρνουν κάψουλεσ για κάποια άλλθ αιτία. ζνα κρφωμα επί παραδείγματι, που ςυνζπεςε να ζχουν τθν περίοδο που κόλλθςαν βλεννόρροια, ι και με δικι τουσ πρωτοβουλία πθγαίνουν ςτο φαρμακείο και παίρνουν μερικζσ κάψουλεσ πιςτεφοντασ ότι ιταν ζνασ απλόσ ερεκιςμόσ ςτθν ουρικρα τουσ, με αποτζλεςμα τα ενοχλιματα να υποχωριςουν εντελϊσ. Δυςτυχϊσ όμωσ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ςυμβαίνει το εντελϊσ αντίκετο. Ο γονόκοκκοσ, όπωσ είπαμε, ςτθν αρχι προςβάλλει όλουσ τουσ βλεννογόνουσ του ςϊματοσ. Επομζνωσ, δεν παραμζνει εντοπιςμζνοσ ςτθν ουρικρα μόνο αλλά προχωρεί και προςβάλλει όλα τα γεννθτικά όργανα. Στον άνδρα προχωρεί και προςβάλλει τθν επιδιδυμίτιδα θ οποία πριηεται, πονάει και φζρνει πυρετό. Μετά τθ φλεγμονι που υποχωρεί φράηει ο ςπερματικόσ πόροσ και ο άνκρωποσ γίνεται ςτείροσ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 13

14 Επίςθσ προςβάλλει τον προςτάτθ και προκαλεί τθ βλεννορριακι προςτατίτιδα. Στθ γυναίκα προςβάλλει το αιδοίο, τον κόλπο, τθν ουρικρα και τθ μιτρα. Ειδικότερα ςτθ γυναίκα, επειδι ςτον κόλπο υπάρχουν υγρά, δεν γίνεται εφκολα φανερι και μπορεί να υπάρχει και να μθ γίνεται αντιλθπτι. Ζτςι, χωρίσ κεραπεία προχωρεί ςτα εξαρτιματα, προκαλεί γονοκοκκικι ςαλπιγγίτιδα ι ωοκθκίτιδα, με αποτζλεςμα τθν ςτείρωςθ. Επίςθσ, μπορεί να κολλιςει ςτον πρωκτό, μάτια και δζρμα και να προκαλζςει ακόμα κα γονοκοκκικι περιτονίτιδα ι και γονοκοκκικι ςθψαιμία. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 14

15 Στισ επιπλοκζσ τθσ βλεννόρροιασ περιλαμβάνονται επίςθσ προςβολι των αρκρϊςεων και τθσ καρδιάσ ακόμθ. «Γονοκοκκικι ενδοκαρδίτιδα». Είναι, λοιπόν, φανερό πόςο επικίνδυνθ αρρϊςτια είναι αν αφεκεί άνευ κεραπείασ και Γιϋαυτό πρζπει αμζςωσ να καταφεφγουμε ςτον ειδικό γιατρό και ποτζ να μθ κάνουμε πρακτικζσ κεραπείεσ. (Γονοκοκκικι οφκαλμία) ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ Συμβουλευτικά ζχω να πω, καλό είναι όταν υπάρχουν επιπόλαιεσ ςχζςεισ, να γίνεται πάντοτε χριςθ προφυλακτικοφ. Να πλζνονται καλά τα χζρια για τθν πρόλθψθ τθσ γονοκοκκικισ οφκαλμίασ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 15

16 ΙΣΟΡΙΚΟ Ιρκε κάποτε ςτο ιατρείο μου ζνα ηευγάρι το οποίο ιταν παντρεμζνο προ διετίασ και μου παραπονζκθκαν ότι δεν μποροφςαν να κάνουν παιδιά. Ηιτθςα ςτον άνδρα να κάνει μια εξζταςθ ςπζρματοσ και θ εξζταςθ ιρκε με τθν ζνδειξθ Αηωοςπερμία. Θ εξζταςθ ιταν καταδικαςτικι. μποροφςε ποτζ να κάνει παιδιά. Αυτόσ ο άνκρωποσ δεν κα Ψάχνοντασ ςτο ιςτορικό του ανακάλυψα ότι ς ζνα από τα ταξίδια του είχε παρουςιάςει τρζξιμο πφου από τθν ουρικρα. Ριγε ςτον Γραμματικό του πλοίου και του παραπονζκθκε για κάποια μόλυνςθ. Αυτόσ του ζδωςε να πάρει μερικζσ κάψουλεσ αντιβιοτικοφ. Σιγά-ςιγά και με τισ κάψουλεσ θ φλεγμονι υποχϊρθςε και δεν τον ενόχλθςε πια. Ππωσ κα καταλάβατε ο αςκενισ μου είχε προςβλθκεί κάποτε από βλεννόρροια, τθν οποία δυςτυχϊσ γι αυτόν δεν κεράπευςε με τθν κατάλλθλθ κεραπεία, με αποτζλεςμα να πάκει ςτείρωςθ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ κεραπεία εκλογισ είναι θ πενικιλίνθ ςε μεγάλεσ δόςεισ πζντε, ζξι μζρεσ. Υπάρχει πικανότθτα ανκεκτικότθτασ, οπότε δίνουμε ερυκρομικίνθ ι άλλα αντιβιοτικά. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 16

17 ΤΦΙΛΗ Η ςφφιλθ είναι πάκθςθ θ οποία οφείλεται ςτο ωχρό τρεπόνθμα και μεταδίδεται κατά τθ ςεξουαλικι επαφι. Ωσ νόςοσ θ ςφφιλθ διακρίνεται ςε πρϊιμθ και όψιμθ ζχοντασ ωσ διαχωριςτικό όριο τα δυο πρϊτα χρόνια. Η πρϊιμθ μορφι τθσ ςφφιλθσ είναι μεταδοτικι και χαρακτθρίηεται ωσ πρϊιμθ διότι εμφανίηεται ςτθν αρχικι φάςθ τθσ αςκζνειασ περιλαμβάνοντασ τθν πρωτογενι, δευτερογενι και τθν πρϊιμθ λανκάνουςα ςφφιλθ. Η όψιμθ ςφφιλθ χωρίηεται ςε όψιμθ λανκάνουςα και τριτογενι. ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΤΦΙΛΗ Αρχικά, λοιπόν, για να καταλάβει μερικά πράγματα ο αναγνϊςτθσ, κα περιγράψουμε τθν πρωτογενι ςφφιλθ. Σ αυτιν κφρια το μικρόβιο μπαίνει ςτον οργανιςμό με ςεξουαλικι επαφι. Μετά 3-4 εβδομάδεσ εμφανίηεται μια πλθγοφλα ςτα γεννθτικά όργανα ι και καμιά φορά ςτο ςτόμα, τθ γλϊςςα, ι και αλλοφ. Αυτι θ πλθγοφλα κζλει μεγάλθ προςοχι. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 17

18 ΠΡΟΟΧΗ: Θ πλθγι μπορεί να μθ εμφανιςκεί αν ζχουμε πάρει προθγουμζνωσ αντιβιοτικά για κάποια άλλθ αιτία. Ζτςι, μπορεί να μποφμε ςτο δεφτερο ςτάδιο, χωρίσ να πάρουμε είδθςθ. Η πλθγι δεν πονάει και είναι ςκλθρι ςτο πιάςιμο. ΠΡΟΟΧΗ: Αν δοφμε κάποιο ςπυράκι ςτα γεννθτικά μασ όργανα να μθν προςπακοφμε να το κεραπεφςουμε μόνοι μασ με ποφδρεσ, κρζμεσ ι αντιςθπτικά, γιατί ακόμα και τίποτα να μθ του κάνουμε, θ πλθγι ςε 2-4 εβδομάδεσ φεφγει από μόνθ τθσ, που ςθμαίνει ότι εμείσ νομίηοντασ ότι ζφυγε θ πλθγι με τα φάρμακα που χρθςιμοποιιςαμε, θςυχάηουμε ότι κεραπευτικαμε, ενϊ θ αρρϊςτια μζςα μασ προχωράει. Γι αυτό, αν δοφμε μια πλθγι ςτα γεννθτικά μασ, γραμμι ςτον ειδικό γιατρό. Επίςθσ, αυτι θ πλθγοφλα, ςυνικωσ, ςυνοδεφεται από ζνα πριξιμο από τθ μια μεριά των αδζνων, δίπλα ςτα γεννθτικά μασ όργανα, εκεί που λαϊκά τισ λζμε «ελιζσ». Χαρακτθριςτικό είναι ότι οι «ελιζσ» αυτζσ απλϊσ είναι πρθςμζνεσ, δεν είναι οφτε ερεκιςμζνεσ, οφτε πονάνε και ςυνικωσ μζνουν πρθςμζνεσ ακόμθ και όταν υποχωρεί θ πλθγοφλα. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 18

19 ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΤΦΙΛΗ Σ αυτι τθ φάςθ πια το μικρόβιο, δθλαδι θ «ωχρά ςπειροχαίτθ», όπωσ λζγεται ζχει μπει ςτον οργανιςμό. Ζτςι, λοιπόν, μποροφμε να παρατθριςουμε εκδθλϊςεισ από ολόκλθρο τον οργανιςμό. Εκείνο επίςθσ που ζχει ςθμαςία είναι ότι μποροφμε να ανιχνεφςουμε τθν αρρϊςτια ςτο αίμα. Πρζπει εδϊ να προςεχτεί κάτι, μόνο μετά από μζρεσ από τθ μζρα που βγικε θ πλθγοφλα μποροφμε να κάνουμε εξζταςθ ςτο αίμα και να βροφμε τθν αρρϊςτια. Πρζπει ακόμα να ςθμειωκεί ότι και ςτο πρϊτο ςτάδιο όταν ζχουμε τθν πλθγοφλα, πάλι μποροφμε να κάνουμε μία εξζταςθ τοπικά πάνω ςτθν πλθγι για να βροφμε το μικρόβιο. Πολλζσ φορζσ, όμωσ είναι πικανό θ εξζταςθ αυτι να βγει αρνθτικι, μολονότι ζχουμε ςφφιλθ. Γι αυτό μόνο θ εξζταςθ αίματοσ είναι εκείνθ που ςίγουρα κα μασ δείξει τθ διάγνωςθ. Τϊρα κα ποφμε μερικά πράγματα για τα ςυμπτϊματα που παρατθροφμε ςτον οργανιςμό και ςτο δζρμα ςτο δεφτερο ςτάδιο, ϊςτε ζτςι να μποροφμε να τθν καταλαβαίνουμε και να πθγαίνουμε αμζςωσ ςτον ειδικό γιατρό. Στθν περίοδο αυτι υπάρχουν ςυμπτϊματα που οφείλονται ςτθ ςπειροχαιτικι ςθψαιμία. Αυτό ςθμαίνει ότι το μικρόβιο κυκλοφορϊντασ ςτο αίμα διαςπείρεται παντοφ ςτον οργανιςμό και ςε όλα τα όργανα αυτοφ, π.χ. ςυκϊτι, ςπλινα, νεφρά, νευρικό ςφςτθμα κλπ. Ζτςι, λοιπόν, από το γενικό οργανιςμό ζχουμε ζντονουσ πονοκεφάλουσ, που παρατθροφνται κυρίωσ το απόγευμα ι τθ νφχτα. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 19

20 Είναι δυνατό να βροφμε τθ ςπλινα μασ πρθςμζνθ, ι ακόμα να ψθλαφίςουμε πρθςμζνουσ αδζνεσ ςε όλο μασ το ςϊμα και κφρια ςτο λαιμό ι κάτω από τισ μαςχάλεσ. Ζχει παρατθρθκεί ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ νεφρίτιδα ι και ίκτεροσ, δθλαδι ο άρρωςτοσ κιτρινίηει ςτα μάτια και ςτο ςϊμα. Βγάηει αυτό που λζει ο λαόσ τθ «χρυςι». Ο άρρωςτοσ παρουςιάηει ανορεξία, του πονάνε οι αρκρϊςεισ και ζχει αχπνίεσ. Είναι νευρικόσ, αγχϊδθσ και, γενικά, αιςκάνεται αδιάκετοσ. Ρολλζσ φορζσ παρουςιάηει πυρετό, αιςκάνεται ςτεναχϊρια και μελαγχολία. Τϊρα κα προγράψουμε μερικζσ εκδθλϊςεισ που παρουςιάηονται ςτο δζρμα. Κφριο ςφμπτωμα και πρϊτθ εκδιλωςθ είναι θ ροδάνκθ. Το ςϊμα γεμίηει από μικρζσ κθλίδεσ χρϊματοσ ρόδινου, οι οποίεσ είναι διάςπαρτεσ παντοφ. Βρίςκονται ςε υγιζσ δζρμα και άμα τισ πιζςουμε με το δάχτυλο εξαφανίηονται. Το χαρακτθριςτικό ς αυτό το εξάνκθμα είναι ότι δεν παρουςιάηει κνθςμό. Μπορεί να επεκτακεί ςε ολόκλθρο το ςϊμα, εκτόσ του προςϊπου, αλλά κφρια εμφανίηεται ςτο Κϊρακα και ςτθν κοιλιά. Το εξάνκθμα αυτό εμφανίηεται ςυνικωσ δφο μινεσ από τθν αρχικι μόλυνςθ. Μετά τθν εξαφάνιςι του από το ςϊμα, δεν αφινει ςθμάδια. Θ αιτία αυτοφ του εξανκιματοσ είναι θ αφκονία των μικροβίων τθσ αρρϊςτιασ που λζγονται ςπειροχαίτεσ, οι οποίεσ και μπαίνουν μζςα και ςτα μικρά τριχοειδι αγγεία του δζρματοσ και προκαλοφν μικρζσ εμβολζσ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 20

21 φφιλθ (δεφτερο ςτάδιο) Γι αυτό και θ δευτερογενι ςφφιλθ κεωρείται, από άποψθ μεταδοτικότθτασ, θ πιο επικίνδυνθ περίοδοσ τθσ νόςου. Θ ροδάνκθ διαρκεί από τρεισ ζωσ οκτϊ εβδομάδεσ και βακμιαία εξαφανίηεται μόνθ τθσ χωρίσ κεραπεία. Εδϊ χρειάηεται πολφ προςοχι και γι αυτό ςτισ περιπτϊςεισ που ζχουμε εξάνκθμα ςτο ςϊμα πρζπει πάντα να πθγαίνουμε ςτον ειδικό γιατρό, γιατί μπορεί να γίνει λάκοσ, παίρνοντασ μόνοι μασ κάποιο αντί-αλλεργικό φάρμακο, νομίηοντασ ότι είναι αλλεργία ι ζκηεμα ι και από μόνο του όπωσ είπα πιο πάνω, να Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 21

22 φφγει. Ζτςι νομίηοντασ ότι γίναμε καλά να θςυχάςουμε, ενϊ αντίκετα θ αρρϊςτια να προχωράει ςε βακφτερα ςτάδια. Εκτόσ, λοιπόν, από τθ ροδάνκθ, άλλο ςφμπτωμα είναι θ αλωπεκία. Πταν λζμε αλωπεκία εννοοφμε το πζςιμο των μαλλιϊν. Αυτό δθμιουργείται ςε ςχιμα μικρϊν πλακϊν, κατά τόπουσ, ςτα μαλλιά. Ρρζπει να τονιςκεί ότι το πζςιμο των μαλλιϊν είναι προςωρινό και οι τρίχεσ ξαναβγαίνουν μετά από ζνα οριςμζνο διάςτθμα δυο εβδομάδων ζωσ μθνϊν... Κζλω να τονίςω εδϊ κι ζνα χαρακτθριςτικό εφρθμα ςτθ ςφφιλθ: Το πζςιμο τθσ ουράσ των φρυδιϊν. Αυτό είναι χαρακτθριςτικό διαγνωςτικό ςθμείο, πολφ ςθμαντικό, και λζγεται ςθμείο του λεωφορείου. Επίςθσ, μπορεί ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να πζςουν οι τρίχεσ από τα γεννθτικά όργανα, τα γζνια, το πρόςωπο και τισ μαςχάλεσ. Επίςθσ μποροφμε να βροφμε μελαχρϊςεισ, ιδιαίτερα χρϊματοσ κιτρινοκαφζ, κυρίωσ ςτο λαιμό. Αυτζσ λζγονται περιδζραιο τθσ Αφροδίτθσ. Θ μελάχρωςθ μζνει από μινεσ μζχρι χρόνια και μετά εξαφανίηεται ςιγά-ςιγά. Χαρακτθριςτικό επίςθσ είναι ς αυτό το ςτάδιο θ παρουςίαςθ των ςυφιλιδικϊν πλακϊν. Αυτζσ είναι διαβρϊςεισ, γεμάτεσ μικρόβια τθσ ςφφιλθσ και ςυνικωσ, εμφανίηονται ςτθ γλϊςςα, ςτισ αμυγδαλζσ, ςτα γεννθτικά όργανα, και τισ πτυχζσ του δακτυλίου. Αργότερα ςτο δεφτερο ςτάδιο εμφανίηονται και οι βλατίδεσ. Πταν λζμε βλατίδεσ εννοοφμε μικρά, ςκλθρά ςπυράκια, παντοφ ςτο ςϊμα, τα οποία εξζχουν και ζχουν χρϊμα ρόδινο και αργότερα γίνονται καφετί. ΠΡΟΟΧΗ: Πταν δοφμε αυτζσ τισ βλατίδεσ ςτισ παλάμεσ και ςτα πζλματα των ποδιϊν, αυτό ζχει μεγάλθ διαγνωςτικι ςθμαςία και κα πρζπει αμζςωσ να πάμε ςτο γιατρό. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 22

23 ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΤΦΙΛΗ Εδϊ είναι πολφ δφςκολο να κακορίςουμε πότε τελειϊνει θ δευτερογενι ςφφιλθ. Συνικωσ παραδεχόμαςτε ότι διαρκεί από δφο ζωσ τζςςερα χρόνια. Πταν πάψουμε να ζχουμε εκδθλϊςεισ από το δζρμα, λζμε πια ότι μπαίνουμε ςε μία περίοδο λανκάνουςα, δθλαδι μια περίοδο που ετοιμάηεται να εμφανιςτεί θ τριτόγονθ ςφφιλθ και ο χρόνοσ που παρεμβάλλεται μζχρι τότε, δεν μπορεί να προςδιοριςτεί. φφιλθ (τρίτο ςτάδιο) Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 23

24 Εκείνο που ζχει ςθμαςία είναι ότι οι εκδθλϊςεισ από το δζρμα ςτθν τριτόγονθ ςφφιλθ δεν είναι μολυςματικζσ ς αυτό το ςτάδιο. Εμφανίηονται ςτα χζρια, ςτισ κνιμεσ, ςτο κεφάλι και ςτο κϊρακα, κάτω από το δζρμα, μικρά γρομπαλάκια, το οποία ςιγά ςιγά μεγαλϊνουν και μποροφν να φτάςουν μζχρι το μζγεκοσ αυγοφ. Αυτά δεν πονάνε, είναι ςκλθρά και ευκίνθτα. Κινοφνται κάτω από το δζρμα. Αργότερα αυτά γίνονται μαλακά και ανοίγουν και από μζςα τουσ βγαίνει ζνα υγρό γλοιϊδεσ. Αργότερα επουλϊνονται και μζνει μια ουλι. Θ επιςτθμονικι τουσ λζξθ είναι κομμιϊματα. Μποροφν να εμφανιςτοφν παντοφ: ςτο δζρμα, ςτουσ βλεννογόνουσ και ςτα ςπλάχνα. Ειδικότερα ςτθ μφτθ και ςτο άνω μζροσ του ςτόματοσ, όπου είναι ικανά να τρυπιςουν κόκαλα. (φφιλθ χειλζων) Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 24

25 Άλλεσ παρόμοιεσ μορφζσ είναι τα φφματα. Στο τρίτο ςτάδιο εκτόσ από το δζρμα και του βλεννογόνουσ βρίςκουμε βλάβεσ ςτα ςπλάχνα, ςτθν καρδιά και ςτα αγγεία, ςτο νευρικό ςφςτθμα και ςτα κόκαλα. Σϊρα κα ποφμε μερικά λόγια για τθ λεγόμενθ ςυγγενι ςφφιλθ. υγγενισ ςφφιλθ λζγεται εκείνθ που μεταδίδεται από τθ μολυςμζνθ μθτζρα ςτο ζμβρυο μζςα ςτθν κοιλιά τθσ, μζςω του πλακοφντοσ. Δθλαδι, τον τζταρτο μινα τθσ κυιςεωσ. Οι εκδθλϊςεισ τθσ ςυγγενοφσ ςφφιλθσ από το δζρμα ι τα ςπλάχνα, είναι δυνατό να εμφανιςτοφν αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ του μωροφ ι να λείπουν κατά τθ γζννθςθ και να παρουςιαςτοφν μετά από μινεσ ι μετά από χρόνια. Στθν πρϊιμθ ςυγγενι ςφφιλθ ζχουμε τθ λεγόμενθ ςυφιλιδικι πζμφυγα, δθλαδι μεγάλεσ φυςαλίδεσ με διαυγζσ υγρό και αργότερα πυϊδεσ, γεμάτο μικρόβια τθσ ςφφιλθσ. Αυτζσ οι φυςαλίδεσ εντοπίηονται κυρίωσ ςτισ παλάμεσ και τα πζλματα και είναι χαρακτθριςτικζσ. Ζχουμε επίςθσ εκδθλϊςεισ από τουσ βλεννογόνουσ, τα ςπλάχνα, τα μάτια, τα αυτιά, το ςυκϊτι κλπ. Τϊρα κα ποφμε και για τθν όψιμθ ςυγγενι ςφφιλθ, ςτθν οποία το βρζφοσ είναι δυνατό να γεννθκεί από μθτζρα ςυφιλιδικι και να είναι φαινομενικά υγιζσ. Οι εκδθλϊςεισ τθσ ςφφιλθσ μπορεί να παρουςιαςτοφν αργότερα κατά τθν παιδικι, τθν εφθβικι και τθν ϊριμθ θλικία. ΙΣΟΡΙΚΟ Κάποτε ιρκε ζνασ νεαρόσ ςτο ιατρείο μου, γφρω ςτα εικοςιπζντε χρόνια, με ςπυριά που τα περιςςότερα εντοπίηονταν ςτο κϊρακά του. Ιτανε κάπωσ ςβθςμζνα και άχρωμα ςαν μια δερματοπάκεια που πιγαινε να περάςει. Μου είπε, λοιπόν, ότι είχε κάνει κεραπεία για αλλεργία με χάπια και κρζμεσ αλλά μολονότι είχαν περάςει αρκετζσ θμζρεσ, τα ςπυράκια δεν εξαφανίηονταν, γι αυτό και κζλθςε να με ςυμβουλευτεί. Εξζταςα Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 25

26 όλο το ςϊμα του καλά και παρατιρθςα ότι τζτοια ςπυράκια υπιρχαν ςτισ πατοφςεσ του και, το ακόμα πιο περίεργο ιταν, ότι είχε τζτοια ςπυράκια ςτισ παλάμεσ και των δφο χεριϊν του. Ιταν ανεπαίςκθτα και διακρίνονταν με πολλι προςοχι, αλλά πάντωσ υπιρχαν. Υποπτεφτθκα αμζςωσ τθ ςφφιλθ, γιατί μόνο ςε πολφ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ ζχουμε εξανκιματα ςτισ παλάμεσ των χεριϊν. Και μια απ αυτζσ τισ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ είναι θ ςφφιλθ. Του εκμυςτθρεφτθκα τισ υποψίεσ μου, του είπα ότι μπορεί να ζχει ςφφιλθ. Τότε αυτόσ, χαμογελϊντασ, μου ζδειξε κάποια εξζταςθ αίματοσ που είχε κάνει γι αυτιν ακριβϊσ τθν αρρϊςτια και θ οποία ιταν αρνθτικι. Ρροσ ςτιγμιν βρζκθκα ςε αμθχανία, αλλά ίςωσ από ζνςτικτο ι από τθν πείρα μου, επζμεινα ςτθ διάγνωςθ. Του είπα ότι πικανόν να ζχει γίνει κάποιο λάκοσ με το αντιδραςτιριο τθσ εξζταςθσ και του ηιτθςα να τθν επαναλάβει. Τθν άλλθ μζρα ιρκε με μια απάντθςθ, ςτθν οποία ζλεγε ότι θ εξζταςθ ιταν κετικι για ςφφιλθ και με τρεισ ςταυροφσ. Ο άρρωςτοσ ζκανε κεραπεία και ζγινε καλά. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Θ ςφφιλθ είναι μια μεγάλθ μάγιςςα, μπορεί να εκδθλωκεί με χιλιάδεσ μορφζσ, διαφορετικι θ μια από τθν άλλθ. Και το πιο ακϊο εξάνκθμα, που μπορεί να μοιάηει με μφκθτεσ, αλλεργία θ μόλυνςθ μπορεί να είναι ςυφιλιδικι μόλυνςθ. ε περίπτωςθ που παρουςιάηεται κάποιο εξάνκθμα, ςυμβουλευτείτε πάντα το γιατρό ςασ. Η διάγνωςθ γίνεται, εκτόσ από το δζρμα, με ειδικζσ εξετάςεισ του αίματοσ, αλλά αυτι είναι δουλειά του γιατροφ και δεν ενδιαφζρει τον αναγνϊςτθ. Πςον αφορά τθ κεραπεία, αυτι γίνεται με επιτυχία και με ειδικι ςειρά ενζςεων. Ο αςκενισ, όμωσ πρζπει να παρακολουκείτε επί δφο ςυνεχι χρόνια για τθν πικανότθτα υποτροπισ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 26

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008

Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008 Logo Design & Branding Trends 2008 Organic 3D Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνοτροπία αποτελεί κάτι νζο ςτο ςχεδιαςμό λογοτφπου. Οι 3D παρεμβάςεισ τονϊνουν τθν λαχτάρα του κεατι για μια νζα, φρζςκια ματιά. Ασ πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα