Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1"

Transcript

1 Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ που υπάρχουν ςτα βιβλιοπωλεία και ςτισ βιβλιοκικεσ. Δουλειζσ που απευκφνονται ςε ειδικοφσ, δυςπρόςιτα και άχρθςτα για τθν ενθμζρωςθ του λαοφ. Μου ιρκε ςτθν ςκζψθ θ εικόνα αρρϊςτων μου, που ζρχονται κατατρομαγμζνοι, νομίηοντασ ότι ζχουν κάτι ςοβαρό, επειδι είχαν ζνα ςπυράκι και προςπάκθςαν να καταλάβουν τι ζχουν, διαβάηοντασ μια κάποια ιατρικι εγκυκλοπαίδεια... Θ ορολογία και οι «επιςτθμονικζσ εξθγιςεισ» πιο πολφ τουσ τρόμαξαν, παρά τουσ βοικθςαν να καταλάβουν αν όχι τι ζχουν, τουλάχιςτον, τι να κάνουν. Γι αυτό, ακριβϊσ, κζλθςα το βιβλίο μου να απευκφνεται ςε όλουσ, γενικά, τουσ απλοφσ ανκρϊπουσ που δεν ζχουν απολφτωσ καμιά ςχζςθ με τθν ιατρικι επιςτιμθ, αλλά ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι τθσ ηωισ τουσ χρειάηονται να αντιμετωπίςουν ζνα ιατρικό πρόβλθμα. Με ςκοπό, λοιπόν, τθν τζλεια ενθμζρωςθ, τελικά φτάνουμε ςτον αντικειμενικό μασ ςτόχο, που είναι θ προςταςία από τα αφροδίςια νοςιματα. Το βιβλίο αυτό δεν είναι ζνα κλαςικό ιατρικό βιβλίο Είναι περιςςότερο μια κακοδιγθςθ, ζνασ οδθγόσ, κα ζλεγα, ςτθν προλθπτικι ιατρικι. Γιατί, μόνο θ προλθπτικι ιατρικι αντιπροςωπεφει τθν ιδζα τθσ δυνατότθτασ να προςτατεφουμε τθν υγεία του ανκρϊπου ςτον υψθλότερο βακμό. Το μυςτικό δεν είναι να δίνουμε φάρμακα ι να χειρουργοφμε τουσ αςκενείσ. Αυτό κοςτίηει ςε χριμα, χρόνο, είναι ψυχικι και ςωματικι καταπόνθςθ. Και ασ μθ κρυβόμαςτε, ςτθν προςπάκειά μασ να βοθκιςουμε, πολλζσ φορζσ αποτυγχάνουμε οικτρά, με αποτζλεςμα ο άνκρωποσ να καταλιγει ςτο μοιραίο. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 2

3 Ζνασ και μόνο, λοιπόν, είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να κεραπεφςουμε απλά, να βοθκιςουμε τον άνκρωπο μζςα από τθ γνϊςθ: όςο είναι δυνατό να αποφεφγει τθν αρρϊςτια, δθλαδι να μθν αρρωςταίνει. Είναι ακριβϊσ, όπωσ αυτό που λζνε οι μεγάλοι δάςκαλοι τθσ πολεμικισ τζχνθσ. «Θ πραγματικι νίκθ ςε μια μάχθ είναι να αποτρζψεισ τθ μάχθ». Με τθν εξιςτόρθςθ των πραγματικϊν γεγονότων από περιςτατικά, που ζχουμε αντιμετωπίςει, πλουτίηουμε τθ γνϊςθ των αναγνωςτϊν. Με τθν εξιςτόρθςθ αυτϊν των γεγονότων και τθν παροχι ςυμβουλϊν, ωσ προσ το τι να κάνουν ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ, ωσ να αποφεφγουν τα λάκθ, πϊσ να καταλαβαίνουν κάτι που βλζπουν; Και ακόμα περιςςότερο πϊσ να αντιμετωπίηουν τα προβλιματα, που κα τουσ παρουςιαςτοφν, χωρίσ προκαταλιψεισ, προλιψεισ ι ςυμβουλζσ από άςχετα άτομα. Πλα βγαλμζνα από τθν κακθμερινι ιατρικι πράξθ και πείρα, απλά, προςιτά και πρακτικά, χωρίσ ακαταλαβίςτικεσ ορολογίεσ, αλλά με ουςία, πράγμα που φαίνεται μόνο ςτθν πράξθ. Με τθν ελπίδα ότι δίνοντασ τθ ςωςτι κακοδιγθςθ, πετυχαίνουμε τον αντικειμενικό μασ ςκοπό, που είναι, όπωσ ςθμειϊςαμε, θ πρόλθψθ τθσ αρρϊςτιασ, κζτουμε ςε κυκλοφορία το βιβλίο αυτό. Βαλζριοσ Καςιμάτθσ Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 3

4 ΕΡΠΗ ΓΕΝΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ζρπθτασ των γεννθτικϊν οργάνων είναι μια ειδικι λοιμϊδθσ αρρϊςτια, που οφείλεται ςε ιό. Ο ιόσ του ζρπθτα μπορεί να προςβάλλει επίςθσ το δζρμα, τουσ βλεννογόνουσ, τα μάτια και το νευρικό ςφςτθμα. Διακρίνουμε δφο τφπουσ ιοφ: Τον ιό τφπου 1, ο οποίοσ προκαλεί τον ζρπθτα του προςϊπου κα άλλων εντοπίςεων του άνω θμίςεωσ του ςϊματοσ και τον ιό τφπου 2, ςτον οποίο οφείλεται ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων και ο οποίοσ μεταδίδεται διϋαφροδιςίου επαφισ. Ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων εντοπίηεται ςτον άνδρα, ςτθν πόςκθ. ϋετςι λζγεται το δζρμα ι πετςί που καλφπτει εξωτερικά το πζοσ, ςτθν αφλακα και τθ βάλανο, το κοινϊσ επονομαηόμενο κεφάλι του πζουσ. Στθ γυναίκα εντοπίηεται ςτο αιδοίο, τον κόλπο και τον τράχθλο τθσ μίτρασ. Εδϊ πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι τα 70 ωσ 80% των γυναικϊν που πάςχουν από καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ, παρουςιάηουν ςτο αίμα τουσ υψθλό τίτλο αντιςωμάτων ςτον ιό του ζρπθτα που ςθμαίνει ότι υπάρχει μεγάλθ ςχζςθ μεταξφ καρκίνου τθσ μιτρασ και ζρπθτα. Ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων εμφανίηεται με μικρζσ ερυκρζσ κυκλικζσ διαβρϊςεισ, οι οποίεσ παρουςιάηουν μικρζσ φουςκαλίτςεσ που, όταν ςπάςουν με ελαφριά πίεςθ, τρζχει διαυγζσ υγρό. Θ βλάβθ είναι επϊδυνθ. Κφριεσ αιτίεσ που μασ προδιακζτουν να αρρωςτιςουμε από ζρπθ του δζρματοσ είναι το ψυχικό ςτρεσ, ο ιλιοσ, ο πυρετόσ, θ ςωματικι κοφραςθ και θ γυναίκα όταν βρίςκεται ςε ζμμθνο ρφςθ. «Καταμινιοσ Ζρπθσ». Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 4

5 ΕΞΑΠΛΩΗ ΜΕΣΑΔΟΗ Κφρια αιτία τθσ εξάπλωςθσ του ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων είναι το αντιςυλλθπτικό χάπι. Γιατί οι γυναίκεσ δεν παίρνουν πια τα κλαςικά μζτρα αντιςφλλθψθσ, όπωσ είναι: θ χριςθ του προφυλακτικοφ, τα αντιςθπτικά διαλφματα και θ χριςθ των χθμικϊν υπόκετων. Αντίκετα, οι ελεφκερεσ ςχζςεισ, τισ οποίεσ ζχουν, λόγω τθσ χριςθσ του αντιςυλλθπτικοφ, τουσ επιτρζπει αφενόσ μεν ποικίλεσ και ελεφκερεσ επικοινωνίεσ και αφετζρου να ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με τουσ πάςχοντεσ από τον ζρπθ ςυντρόφουσ τουσ. Μια άλλθ αιτία είναι οι αςυμπτωματικοί φορείσ. Άτομα, δθλαδι, γυναίκεσ ι άντρεσ, τα οποία μεταφζρουν τον ιό και μολφνουν όποιον ζρχεται ςε επαφι μαηί τουσ, χωρίσ όμωσ να πάςχουν οι ίδιοι ι να ζχουν κάποια ζκδθλθ μορφι τθσ αρρϊςτιασ τουσ. Γυναίκεσ με ζρπθ πακαίνουν πιο ςυχνά καρκίνο τθσ μιτρασ, γι αυτό και πρζπει οι γυναίκεσ που πάςχουν από ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων, να βρίςκονται υπό ςυνεχι ζλεγχο. ΠΡΟΟΧΗ Πταν γυναίκα που νοςεί από ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων γεννιςει μπορεί κατά τον τοκετό να μεταδοκεί ο ζρπθσ ςτο νεογνό και θ πρόγνωςθ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ για το νεογνό είναι πολφ βαριά. Τα 60% πεκαίνουν, ενϊ το 20% παρουςιάηουν εγκεφαλικζσ βλάβεσ. Επίςθσ, ςε άτομα με ανοςοκαταςτολι, όπωσ άτομα που ζχουν υποςτεί μεταμόςχευςθ νεφροφ, ο ζρπθσ μπορεί να μεταδοκεί ςε ολόκλθρο το ςϊμα. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 5

6 ΤΠΟΣΡΟΠΕ Ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων υποτροπιάηει ςε ποςοςτό 60% ζωσ 70% διότι μετά τθν πρϊτθ μόλυνςθ, θ αρρϊςτια δεν εξαφανίηεται από το ςϊμα μασ, αλλά παραμζνει ςε αυτό ςε λανκάνουςα κατάςταςθ. Ο ιόσ εδράηεται ςτο μζροσ που πρόκειται να εμφανιςκεί αργότερα ι ςτα ςυμπακθτικά γάγγλια. Αυτι είναι και θ αιτία που ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων μπορεί να ςυνεχίηει να εμφανίηεται ςτον άρρωςτο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Πταν λοιπόν, ο ζρπθσ μετά τθν πρϊτθ φορά που εμφανίςτθκε ζχει κεραπευκεί και ο άρρωςτοσ νομίηει ότι ζγινε καλά, ξαφνικά μπορεί να εμφανιςτεί και πάλι. Αν και ο άρρωςτοσ για λόγουσ προφφλαξθσ μπορεί ςτο μζλλον να μθ είχε καμιά ςεξουαλικι επαφι, βλζπει, εντοφτοισ, τον ζρπθ να εμφανίηεται Ξανά και Ξανά, χωρίσ καμιά ςυγκεκριμζνθ αιτία, που να προζρχεται από ςεξουαλικι επαφι. Για εφλογο λόγο, λοιπόν, προκαλείται ςτον άρρωςτο μεγάλοσ πανικόσ και φόβοσ. Ζχει μελετθκεί ότι ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που ο οργανιςμόσ ζχει αποκτιςει ιςχυρι ανοςοβιολογικι αντίδραςθ, και αυτό αποδεικνφεται από τθν παρουςία ςτο αίμα μεγάλθσ ποςότθτασ αντιςωμάτων κατά του ιοφ, δυςτυχϊσ, οφτε και αυτό είναι αρκετό για να εμποδίςει τον πολλαπλαςιαςμό του ιοφ και φυςικά τισ ςυνεχείσ υποτροπζσ του. Αυτό ςυμβαίνει, γιατί ο ιόσ βρίςκεται μζςα ςτον κυτταρικό πυρινα κι ζτςι δεν ζρχεται ςε επαφι με τα αντιςϊματα που κυκλοφοροφν ϊςτε να μπορζςει να εξουδετερωκεί. ΙΣΟΡΙΚΟ Κυμάμαι, κάποτε, τθν περίπτωςθ ενόσ αρρϊςτου μου, ςυγκεκριμζνα μιασ κυρίασ, θ οποία είχε γυρίςει διάφορεσ ειδικότθτεσ και ινςτιτοφτα αιςκθτικισ ςτθν προςπάκειά τθσ να κεραπεφςει κάτι ραγάδεσ που παρουςίαηε ςτθ γεννθτικι χϊρα. Αμζςωσ μόλισ τθν Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 6

7 εξζταςα, αντιλιφκθκα μεγάλα ζντονα ςθμάδια ςαν κι αυτά που αφινει ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων όταν υποχωρεί. Ρροφανϊσ θ κυρία αυτι είχε υποςτεί πολλζσ τζτοιεσ υποτροπζσ ςτο παρελκόν, με αποτζλεςμα να ζχουν μείνει ζντονα ςθμάδια που είχαν εκλθφκεί ςαν ραγάδεσ.τθσ είπα τουσ φόβουσ μου και αυτι αρνικθκε κατθγορθματικά τθν πικανότθτα να πάςχει από ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων. Άλλωςτε, μου είπε ότι, είναι υπεράνω πάςθσ υποψίασ, ότι ουδζποτε είχε ςεξουαλικι επαφι πλθν του άνδρα τθσ, ο οποίοσ τθν υπεραγαπά και είναι πολφ ςοβαρόσ. Αναγκάςτθκα να ςυμβιβαςτϊ, αλλά τθν προειδοποίθςα ότι αν καταλάβει ότι κάτι τθν ενοχλεί ι τθν καίει ι τθν πονάει ςτθν περιοχι τον «ραγάδων», να πάρει ζνα κακρεφτάκι και να κοιταχτεί και αν δει μικρζσ φυςαλίδεσ με υγρό, να ζρκει αμζςωσ ςτο ιατρείο, γιατί τότε δεν κα υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται περί ζρπθτα των γεννθτικϊν οργάνων. Ρζραςε καιρόσ, κι αν κυμάμαι καλά, μετά τρεισ μινεσ περίπου, θ αςκενισ εμφανίςτθκε ζντρομθ, λζγοντάσ μου ότι παρατιρθςε αυτζσ ακριβϊσ τισ βλάβεσ που τθσ είχα περιγράψει. Επρόκειτο για ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 7

8 ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για ςχολαςτική καθαριότητα Να γίνετε χριςθ προφυλακτικοφ και 15 θμζρεσ ακόμα, αφότου ζχει εξαφανιςτεί θ βλάβθ από τον ζρπθτα. Να χρηςιμοποιοφνται αντιςηπτικά κόλπου Εάν ο ζρπθσ ζχει εμφανιςτεί ςτο ςτόμα (ερπθτικι ςτοματίτιδα), απαγορεφονται τα φιλιά και πρζπει να προςζχουμε όταν μιλάμε ι όταν βιχουμε, γιατί μπορεί να μεταδοκεί με αυτό τον τρόπο. Χρειάηεται προςοχι, γιατί πολλζσ φορζσ θ βλάβθ από τον ζρπθ μπορεί να επιμολυνκεί από άλλα μικρόβια και να προκλθκοφν πολφ μεγαλφτερεσ πλθγζσ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 8

9 Ο ιόσ του ζρπθ είναι ευαίςκθτοσ ςε διάφορα αντιςθπτικά, όπωσ οινόπνευμα, φορμόλθ κλπ., ενϊ είναι ανκεκτικόσ ςτα αντιβιοτικά φάρμακα. Ωσ τϊρα ζχουν χρθςιμοποιθκεί πολλζσ κεραπείεσ και με διαφορετικά αποτελζςματα. Είναι αρρϊςτια ενοχλθτικι και μπορεί να διαταράξει τθν ψυχικι θρεμία του ανκρϊπου. Χρθςιμοποιοφνται για τθ κεραπεία του ενζςεισ, βιταμίνθ C, διθκιςεισ ςτθν περιοχι του εξανκιματοσ με νοβοκαïνθ ι και ενδομυϊκζσ ενζςεισ από ανκρϊπινο γ-ςφαιρίνθ-αυτοαιματοκεραπεία και άλλεσ, με διαφορετικά αποτελζςματα. Σιμερα, θ πιο αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ επιτυγχάνεται με τθ χρθςιμοποίθςθ του φαρμάκου Acyclovir ςε κρζμα, χάπια ι ενδοφλζβιεσ ενζςεισ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ νόςου, με καλά αποτελζςματα. Επίςθσ μποροφμε ςε τοπικό επίπεδο να κεραπεφςουμε τισ βλάβεσ από τον ζρπθ με τθ χριςθ υπερπαλμικοφ laser. ΣΑ ΔΕΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΤΣΙΚΑ ΜΗ Για τα αφροδίςια νοςιματα ΜΘ ςυμβουλεφεςτε φίλουσ, γείτονεσ, ι τον φαρμακοποιό τθσ γειτονιάσ ςασ. Είναι πολφ πικανόν να κάνουν λάκοσ. Απευκυνκείτε ςε γιατρό. Είναι ο μόνοσ που μπορεί να ςασ ςυμβουλεφςει και να ςασ κατευκφνει ςωςτά. 1. ΜΘ πλζνεται ποτζ τα γεννθτικά ςασ όργανα με τα «ευγενι» ςαποφνια που διαφθμίηει θ τθλεόραςθ ι με ιςχυρά αντιςθπτικά ςαποφνια ι διαλφματα που παίρνετε από το φαρμακείο. 2. Μθ πλζνεςκε υπερβολικά (ςυνζχεια!!!). ΜΘ χρθςιμοποιείτε καυτό νερό. Χρθςιμοποιείτε μόνο παγωμζνο νερό, χαμομιλι και ελαφριά ουδζτερα ςαποφνια. 3. Εάν παρουςιαςτεί ςτα γεννθτικά ςασ όργανα ζνα ςπυρί ι νιϊςετε κάποιον ερεκιςμό, ΜΘ τα βάηετε πάντα με τον ςεξουαλικό ςασ ςφντροφο υπάρχουν πολλζσ αρρϊςτιεσ, που μποροφν να παρουςιαςτοφν ςτα γεννθτικά ςασ όργανα όπωσ και ςε κάκε άλλο μζροσ του ςϊματόσ ςασ, άλλωςτε, και που για αυτζσ να μθ φταίει απολφτωσ ςε τίποτα ο ςφντροφόσ ςασ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 9

10 4. Εάν εμφανίςετε ζνα αφροδίςιο νόςθμα: ΜΘ πανικοβάλλεςκε. ΜΘ βιαςτείτε να πάρετε φάρμακα ςτθν τφχθ για να προλάβετε τθν εξζλιξθ τθσ αρρϊςτιασ. Δεν ζχει καμία ςθμαςία για τθ κεραπεία ςασ και κα κάνετε ςίγουρα καλά εάν κάνετε τθ ςωςτι αγωγι, ζςτω και αν περάςουν μερικζσ μζρεσ κακυςτζρθςθσ μζχρι να τθν αρχίςετε. Σθμαςία ζχει πάνω από όλα να μπει μια καλι και ςωςτι διάγνωςθ. Διότι, αν αρχίςουμε κεραπεία ςτθν τφχθ, καλφπτουμε όπωσ λζμε τθν εικόνα και μετά είναι πολφ δφςκολο να γίνει θ ςωςτι διάγνωςθ και κεραπεία. Γενικά ςυμβουλευτείτε μόνο τον γιατρό και ΜΘ αρχίηετε βιαςτικά κεραπεία μόνοι ςασ. 5. Αν ςασ τφχει μια καλι «ευκαιρία» ςτο δρόμο, ςτο αυτοκίνθτο, ςτο τρζνο ι ςε κάποιο ταξίδι : Ρροςζχετε πολφ καλά, γιατί τθν άλλθ μζρα ίςωσ ψάχνετε για γιατρό. ΜΘΝ κάνετε ευκαιριακζσ ςχζςεισ εφκολα. 6. Εάν είχατε μια «ευκαιριακι ςχζςθ»: Μθ πάτε τθν άλλθ μζρα με τον ςφντροφό ςασ. Αφιςτε να περάςει ζνα διάςτθμα αςφαλείασ 7-10 θμερϊν. Μςωσ αυτό ςασ φανεί πολφ ωφζλιμο. Απευκυνκείτε ςτο γιατρό ςασ για προλθπτικό ζλεγχο. 7. Αν ςασ παρουςιαςτεί ζνα αφροδίςιο: ΜΘ πανικοβάλλεςκε ότι κα κολλιςετε το περιβάλλον ςασ ι τουσ ςυγγενείσ ςασ, απλϊσ και μόνον αυτοί ηουν ςτον ίδιο χϊρο με εςάσ. Αυτό είναι πάρα πολφ ςπάνιο ι και αδφνατο. 8. Συνικωσ για να μεταδοκεί ζνα αφροδίςιο χρειάηεται ςεξουαλικι πράξθ ι πολφ ςτενι επαφι. 9. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ςεξουαλικι επαφι γίνεται χωρίσ να ζχετε εγγυιςεισ για τθν ςεξουαλικι ταυτότθτα του ςυντρόφου, μθν κάνετε το ςφάλμα. Χρθςιμοποιείτε πάντα προφυλακτικό. 10. Εάν θ ςεξουαλικι επαφι δεν είναι από τθν φυςιολογικι οδό, ΜΘ ξεγελιζςτε. Θ παραφφςθ ςχζςθ, ο ςτοματικόσ ζρωτασ ι και ακόμα ζνα δυνατό «δαγκωτό» φιλί, που μπορεί να προκαλζςει μια μικρι αιμορραγία ςτο ςτόμα, μπορεί να μεταδϊςουν και αυτά ζνα αφροδίςιο νόςθμα. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 10

11 Φίμωςθ επι κλθροατροφικοφ Λειχινα Φίμωςθ επι κλθροατροφικοφ Λειχινα Φίμωςθ είναι θ κατάςταςθ κατά τθν οποία είναι αδφνατθ θ αποκάλυψθ τθσ βαλάνου (κεφαλι πζουσ). Θ ακροποςκια που καλφπτει τθ βάλανο του πζουσ είναι ςτενι με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να κατζβει οφτωσ ϊςτε θ βάλανοσ να μπορεί να αποκαλυφκεί. Θ φίμωςθ προκαλεί αδυναμία κακαριςμοφ του πζουσ παρουςιάηοντασ δυςοςμία, ζκκριςθ ςμιγματοσ (λίπουσ), φλεγμονι (ακόμα και ουρολοίμωξθ), βαλανοπροςκίτιδεσ, ςκλθρατροφικό λειχινα και μακροπρόκεςμα ακόμα και διαταραχζσ από το ανϊτερο ουροποιθτικό (νεφρά). Νζεσ ιατρικζσ ςτατιςτικζσ αποδεικνφουν ότι θ επζμβαςθ φίμωςθσ μασ προςτατεφει ςε ζνα μεγάλο βακμό ενάντια ςτα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα. Ο ςκλθρατροφικόσ λειχινασ που μπορεί να δθμιουργθκεί ςε ςυνάρτθςθ με τθ φίμωςθ, εγγυμονεί ςοβαροφσ κίνδυνουσ λόγω των ςυμφφςεων που αναπτφςςονται ςτο πζοσ και αποτελοφν μείηον ηιτθμα υγείασ. Με τθν χριςθ υπερπαλμικοφ Laser (CO2) επιτυγχάνουμε άμεςθ διόρκωςθ τθσ φίμωςθσ ανϊδυνα, αναίμακτα, ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα ζχοντασ τθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ και ςτθ διόρκωςθ του ςκλθρατροφικοφ λειχινα. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 11

12 ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ Ή ΓΟΝΟΚΟΚΙΚΗ ΟΤΡΙΘΡΙΣΗ Θ βλεννόρροια είναι αφροδίςια νόςοσ μολυςματικι, θ οποία οφείλεται ςτο γονόκοκκο ι ναïςζρια τθσ γονόρροιασ. Ρροςβάλλει τουσ βλεννογόνουσ των ανδρϊν και των γυναικϊν και τουσ ορογόνουσ κυλάκουσ. Θ βλεννόρροια είναι θ πιο ςυχνι αφροδίςια πάκθςθ. Αυτό που είναι χαρακτθριςτικό ςτθν αςκζνεια είναι ότι δεν μποροφμε να εμβολιάςουμε διάφορα πειραματόηωα, γιατί κανζνα ηϊο δεν είναι ευαίςκθτο, ςτον γονόκοκκο, δθλαδι δεν μπορεί να κολλιςει βλεννόρροια. Το πιο ςυνθκιςμζνο μζροσ όπου εντοπίηεται ςτον άνδρα είναι θ ουρικρα όπου και προκαλεί τθν οξεία ι χρόνια ουρθκρίτιδα. Στθ γυναίκα κολλάει ςτθν ουρικρα ι τον τράχθλο τθσ μιτρασ και προκαλεί ουρθκρίτιδα και μθτρίτιδα. ΟΞΤ ΣΑΔΙΟ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ Θ βλεννόρροια κάνει να εμφανιςκεί από δφο ζωσ ζξι θμζρεσ. Ασ περιγράψουμε πωσ εμφανίηεται ςτον άνδρα πρϊτα. Ο άνδρασ αιςκάνεται τςιμπιματα ςτθν ουρικρα του πζουσ και νιϊκει πόνο και κάψιμο όταν ουρεί. Αργότερα από τθν ουρικρα βγαίνει πφον χρϊματοσ, κιτρινοπράςινο. Πταν ζχει ςτφςθ πονάει και τα οφρα του είναι κολά. Τϊρα εκείνο που είναι άξιο προςοχισ και πρζπει να προςζξουμε είναι ότι και όταν αφιςουμε χωρίσ κεραπεία τθν αρρϊςτια αυτά όλα τα ςυμπτϊματα και θ οξφτθτα των ςυμπτωμάτων υποχωροφν. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 12

13 Ο πόνοσ γίνεται μαλακότεροσ ι εξαφανίηεται και το τρζξιμο του πφου από το ςτόμιο τθσ ουρικρασ γίνεται ελάχιςτο ι απλϊσ ζχουμε μια μικρι πυϊδθ ςταγόνα το πρωί. Εδϊ πρζπει να προςζξουμε παρά πολφ γιατί γίνονται τα μεγαλφτερα ςφάλματα ςτθν κεραπεία τθσ βλεννόρροιασ. Ρολλοί άρρωςτοι χωρίσ να ςυμβουλευτοφν γιατρό νομίηουν βλζποντασ αυτι τθν «βελτίωςθ» ότι ζχουν γίνει καλά, και ότι ιταν κάποιοσ ερεκιςμόσ περαςτικόσ που ζγινε καλά ι και ακόμα ςε χειρότερθ περίπτωςθ εντελϊσ τυχαία παίρνουν κάψουλεσ για κάποια άλλθ αιτία. ζνα κρφωμα επί παραδείγματι, που ςυνζπεςε να ζχουν τθν περίοδο που κόλλθςαν βλεννόρροια, ι και με δικι τουσ πρωτοβουλία πθγαίνουν ςτο φαρμακείο και παίρνουν μερικζσ κάψουλεσ πιςτεφοντασ ότι ιταν ζνασ απλόσ ερεκιςμόσ ςτθν ουρικρα τουσ, με αποτζλεςμα τα ενοχλιματα να υποχωριςουν εντελϊσ. Δυςτυχϊσ όμωσ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ςυμβαίνει το εντελϊσ αντίκετο. Ο γονόκοκκοσ, όπωσ είπαμε, ςτθν αρχι προςβάλλει όλουσ τουσ βλεννογόνουσ του ςϊματοσ. Επομζνωσ, δεν παραμζνει εντοπιςμζνοσ ςτθν ουρικρα μόνο αλλά προχωρεί και προςβάλλει όλα τα γεννθτικά όργανα. Στον άνδρα προχωρεί και προςβάλλει τθν επιδιδυμίτιδα θ οποία πριηεται, πονάει και φζρνει πυρετό. Μετά τθ φλεγμονι που υποχωρεί φράηει ο ςπερματικόσ πόροσ και ο άνκρωποσ γίνεται ςτείροσ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 13

14 Επίςθσ προςβάλλει τον προςτάτθ και προκαλεί τθ βλεννορριακι προςτατίτιδα. Στθ γυναίκα προςβάλλει το αιδοίο, τον κόλπο, τθν ουρικρα και τθ μιτρα. Ειδικότερα ςτθ γυναίκα, επειδι ςτον κόλπο υπάρχουν υγρά, δεν γίνεται εφκολα φανερι και μπορεί να υπάρχει και να μθ γίνεται αντιλθπτι. Ζτςι, χωρίσ κεραπεία προχωρεί ςτα εξαρτιματα, προκαλεί γονοκοκκικι ςαλπιγγίτιδα ι ωοκθκίτιδα, με αποτζλεςμα τθν ςτείρωςθ. Επίςθσ, μπορεί να κολλιςει ςτον πρωκτό, μάτια και δζρμα και να προκαλζςει ακόμα κα γονοκοκκικι περιτονίτιδα ι και γονοκοκκικι ςθψαιμία. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 14

15 Στισ επιπλοκζσ τθσ βλεννόρροιασ περιλαμβάνονται επίςθσ προςβολι των αρκρϊςεων και τθσ καρδιάσ ακόμθ. «Γονοκοκκικι ενδοκαρδίτιδα». Είναι, λοιπόν, φανερό πόςο επικίνδυνθ αρρϊςτια είναι αν αφεκεί άνευ κεραπείασ και Γιϋαυτό πρζπει αμζςωσ να καταφεφγουμε ςτον ειδικό γιατρό και ποτζ να μθ κάνουμε πρακτικζσ κεραπείεσ. (Γονοκοκκικι οφκαλμία) ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ Συμβουλευτικά ζχω να πω, καλό είναι όταν υπάρχουν επιπόλαιεσ ςχζςεισ, να γίνεται πάντοτε χριςθ προφυλακτικοφ. Να πλζνονται καλά τα χζρια για τθν πρόλθψθ τθσ γονοκοκκικισ οφκαλμίασ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 15

16 ΙΣΟΡΙΚΟ Ιρκε κάποτε ςτο ιατρείο μου ζνα ηευγάρι το οποίο ιταν παντρεμζνο προ διετίασ και μου παραπονζκθκαν ότι δεν μποροφςαν να κάνουν παιδιά. Ηιτθςα ςτον άνδρα να κάνει μια εξζταςθ ςπζρματοσ και θ εξζταςθ ιρκε με τθν ζνδειξθ Αηωοςπερμία. Θ εξζταςθ ιταν καταδικαςτικι. μποροφςε ποτζ να κάνει παιδιά. Αυτόσ ο άνκρωποσ δεν κα Ψάχνοντασ ςτο ιςτορικό του ανακάλυψα ότι ς ζνα από τα ταξίδια του είχε παρουςιάςει τρζξιμο πφου από τθν ουρικρα. Ριγε ςτον Γραμματικό του πλοίου και του παραπονζκθκε για κάποια μόλυνςθ. Αυτόσ του ζδωςε να πάρει μερικζσ κάψουλεσ αντιβιοτικοφ. Σιγά-ςιγά και με τισ κάψουλεσ θ φλεγμονι υποχϊρθςε και δεν τον ενόχλθςε πια. Ππωσ κα καταλάβατε ο αςκενισ μου είχε προςβλθκεί κάποτε από βλεννόρροια, τθν οποία δυςτυχϊσ γι αυτόν δεν κεράπευςε με τθν κατάλλθλθ κεραπεία, με αποτζλεςμα να πάκει ςτείρωςθ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ κεραπεία εκλογισ είναι θ πενικιλίνθ ςε μεγάλεσ δόςεισ πζντε, ζξι μζρεσ. Υπάρχει πικανότθτα ανκεκτικότθτασ, οπότε δίνουμε ερυκρομικίνθ ι άλλα αντιβιοτικά. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 16

17 ΤΦΙΛΗ Η ςφφιλθ είναι πάκθςθ θ οποία οφείλεται ςτο ωχρό τρεπόνθμα και μεταδίδεται κατά τθ ςεξουαλικι επαφι. Ωσ νόςοσ θ ςφφιλθ διακρίνεται ςε πρϊιμθ και όψιμθ ζχοντασ ωσ διαχωριςτικό όριο τα δυο πρϊτα χρόνια. Η πρϊιμθ μορφι τθσ ςφφιλθσ είναι μεταδοτικι και χαρακτθρίηεται ωσ πρϊιμθ διότι εμφανίηεται ςτθν αρχικι φάςθ τθσ αςκζνειασ περιλαμβάνοντασ τθν πρωτογενι, δευτερογενι και τθν πρϊιμθ λανκάνουςα ςφφιλθ. Η όψιμθ ςφφιλθ χωρίηεται ςε όψιμθ λανκάνουςα και τριτογενι. ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΤΦΙΛΗ Αρχικά, λοιπόν, για να καταλάβει μερικά πράγματα ο αναγνϊςτθσ, κα περιγράψουμε τθν πρωτογενι ςφφιλθ. Σ αυτιν κφρια το μικρόβιο μπαίνει ςτον οργανιςμό με ςεξουαλικι επαφι. Μετά 3-4 εβδομάδεσ εμφανίηεται μια πλθγοφλα ςτα γεννθτικά όργανα ι και καμιά φορά ςτο ςτόμα, τθ γλϊςςα, ι και αλλοφ. Αυτι θ πλθγοφλα κζλει μεγάλθ προςοχι. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 17

18 ΠΡΟΟΧΗ: Θ πλθγι μπορεί να μθ εμφανιςκεί αν ζχουμε πάρει προθγουμζνωσ αντιβιοτικά για κάποια άλλθ αιτία. Ζτςι, μπορεί να μποφμε ςτο δεφτερο ςτάδιο, χωρίσ να πάρουμε είδθςθ. Η πλθγι δεν πονάει και είναι ςκλθρι ςτο πιάςιμο. ΠΡΟΟΧΗ: Αν δοφμε κάποιο ςπυράκι ςτα γεννθτικά μασ όργανα να μθν προςπακοφμε να το κεραπεφςουμε μόνοι μασ με ποφδρεσ, κρζμεσ ι αντιςθπτικά, γιατί ακόμα και τίποτα να μθ του κάνουμε, θ πλθγι ςε 2-4 εβδομάδεσ φεφγει από μόνθ τθσ, που ςθμαίνει ότι εμείσ νομίηοντασ ότι ζφυγε θ πλθγι με τα φάρμακα που χρθςιμοποιιςαμε, θςυχάηουμε ότι κεραπευτικαμε, ενϊ θ αρρϊςτια μζςα μασ προχωράει. Γι αυτό, αν δοφμε μια πλθγι ςτα γεννθτικά μασ, γραμμι ςτον ειδικό γιατρό. Επίςθσ, αυτι θ πλθγοφλα, ςυνικωσ, ςυνοδεφεται από ζνα πριξιμο από τθ μια μεριά των αδζνων, δίπλα ςτα γεννθτικά μασ όργανα, εκεί που λαϊκά τισ λζμε «ελιζσ». Χαρακτθριςτικό είναι ότι οι «ελιζσ» αυτζσ απλϊσ είναι πρθςμζνεσ, δεν είναι οφτε ερεκιςμζνεσ, οφτε πονάνε και ςυνικωσ μζνουν πρθςμζνεσ ακόμθ και όταν υποχωρεί θ πλθγοφλα. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 18

19 ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΤΦΙΛΗ Σ αυτι τθ φάςθ πια το μικρόβιο, δθλαδι θ «ωχρά ςπειροχαίτθ», όπωσ λζγεται ζχει μπει ςτον οργανιςμό. Ζτςι, λοιπόν, μποροφμε να παρατθριςουμε εκδθλϊςεισ από ολόκλθρο τον οργανιςμό. Εκείνο επίςθσ που ζχει ςθμαςία είναι ότι μποροφμε να ανιχνεφςουμε τθν αρρϊςτια ςτο αίμα. Πρζπει εδϊ να προςεχτεί κάτι, μόνο μετά από μζρεσ από τθ μζρα που βγικε θ πλθγοφλα μποροφμε να κάνουμε εξζταςθ ςτο αίμα και να βροφμε τθν αρρϊςτια. Πρζπει ακόμα να ςθμειωκεί ότι και ςτο πρϊτο ςτάδιο όταν ζχουμε τθν πλθγοφλα, πάλι μποροφμε να κάνουμε μία εξζταςθ τοπικά πάνω ςτθν πλθγι για να βροφμε το μικρόβιο. Πολλζσ φορζσ, όμωσ είναι πικανό θ εξζταςθ αυτι να βγει αρνθτικι, μολονότι ζχουμε ςφφιλθ. Γι αυτό μόνο θ εξζταςθ αίματοσ είναι εκείνθ που ςίγουρα κα μασ δείξει τθ διάγνωςθ. Τϊρα κα ποφμε μερικά πράγματα για τα ςυμπτϊματα που παρατθροφμε ςτον οργανιςμό και ςτο δζρμα ςτο δεφτερο ςτάδιο, ϊςτε ζτςι να μποροφμε να τθν καταλαβαίνουμε και να πθγαίνουμε αμζςωσ ςτον ειδικό γιατρό. Στθν περίοδο αυτι υπάρχουν ςυμπτϊματα που οφείλονται ςτθ ςπειροχαιτικι ςθψαιμία. Αυτό ςθμαίνει ότι το μικρόβιο κυκλοφορϊντασ ςτο αίμα διαςπείρεται παντοφ ςτον οργανιςμό και ςε όλα τα όργανα αυτοφ, π.χ. ςυκϊτι, ςπλινα, νεφρά, νευρικό ςφςτθμα κλπ. Ζτςι, λοιπόν, από το γενικό οργανιςμό ζχουμε ζντονουσ πονοκεφάλουσ, που παρατθροφνται κυρίωσ το απόγευμα ι τθ νφχτα. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 19

20 Είναι δυνατό να βροφμε τθ ςπλινα μασ πρθςμζνθ, ι ακόμα να ψθλαφίςουμε πρθςμζνουσ αδζνεσ ςε όλο μασ το ςϊμα και κφρια ςτο λαιμό ι κάτω από τισ μαςχάλεσ. Ζχει παρατθρθκεί ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ νεφρίτιδα ι και ίκτεροσ, δθλαδι ο άρρωςτοσ κιτρινίηει ςτα μάτια και ςτο ςϊμα. Βγάηει αυτό που λζει ο λαόσ τθ «χρυςι». Ο άρρωςτοσ παρουςιάηει ανορεξία, του πονάνε οι αρκρϊςεισ και ζχει αχπνίεσ. Είναι νευρικόσ, αγχϊδθσ και, γενικά, αιςκάνεται αδιάκετοσ. Ρολλζσ φορζσ παρουςιάηει πυρετό, αιςκάνεται ςτεναχϊρια και μελαγχολία. Τϊρα κα προγράψουμε μερικζσ εκδθλϊςεισ που παρουςιάηονται ςτο δζρμα. Κφριο ςφμπτωμα και πρϊτθ εκδιλωςθ είναι θ ροδάνκθ. Το ςϊμα γεμίηει από μικρζσ κθλίδεσ χρϊματοσ ρόδινου, οι οποίεσ είναι διάςπαρτεσ παντοφ. Βρίςκονται ςε υγιζσ δζρμα και άμα τισ πιζςουμε με το δάχτυλο εξαφανίηονται. Το χαρακτθριςτικό ς αυτό το εξάνκθμα είναι ότι δεν παρουςιάηει κνθςμό. Μπορεί να επεκτακεί ςε ολόκλθρο το ςϊμα, εκτόσ του προςϊπου, αλλά κφρια εμφανίηεται ςτο Κϊρακα και ςτθν κοιλιά. Το εξάνκθμα αυτό εμφανίηεται ςυνικωσ δφο μινεσ από τθν αρχικι μόλυνςθ. Μετά τθν εξαφάνιςι του από το ςϊμα, δεν αφινει ςθμάδια. Θ αιτία αυτοφ του εξανκιματοσ είναι θ αφκονία των μικροβίων τθσ αρρϊςτιασ που λζγονται ςπειροχαίτεσ, οι οποίεσ και μπαίνουν μζςα και ςτα μικρά τριχοειδι αγγεία του δζρματοσ και προκαλοφν μικρζσ εμβολζσ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 20

21 φφιλθ (δεφτερο ςτάδιο) Γι αυτό και θ δευτερογενι ςφφιλθ κεωρείται, από άποψθ μεταδοτικότθτασ, θ πιο επικίνδυνθ περίοδοσ τθσ νόςου. Θ ροδάνκθ διαρκεί από τρεισ ζωσ οκτϊ εβδομάδεσ και βακμιαία εξαφανίηεται μόνθ τθσ χωρίσ κεραπεία. Εδϊ χρειάηεται πολφ προςοχι και γι αυτό ςτισ περιπτϊςεισ που ζχουμε εξάνκθμα ςτο ςϊμα πρζπει πάντα να πθγαίνουμε ςτον ειδικό γιατρό, γιατί μπορεί να γίνει λάκοσ, παίρνοντασ μόνοι μασ κάποιο αντί-αλλεργικό φάρμακο, νομίηοντασ ότι είναι αλλεργία ι ζκηεμα ι και από μόνο του όπωσ είπα πιο πάνω, να Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 21

22 φφγει. Ζτςι νομίηοντασ ότι γίναμε καλά να θςυχάςουμε, ενϊ αντίκετα θ αρρϊςτια να προχωράει ςε βακφτερα ςτάδια. Εκτόσ, λοιπόν, από τθ ροδάνκθ, άλλο ςφμπτωμα είναι θ αλωπεκία. Πταν λζμε αλωπεκία εννοοφμε το πζςιμο των μαλλιϊν. Αυτό δθμιουργείται ςε ςχιμα μικρϊν πλακϊν, κατά τόπουσ, ςτα μαλλιά. Ρρζπει να τονιςκεί ότι το πζςιμο των μαλλιϊν είναι προςωρινό και οι τρίχεσ ξαναβγαίνουν μετά από ζνα οριςμζνο διάςτθμα δυο εβδομάδων ζωσ μθνϊν... Κζλω να τονίςω εδϊ κι ζνα χαρακτθριςτικό εφρθμα ςτθ ςφφιλθ: Το πζςιμο τθσ ουράσ των φρυδιϊν. Αυτό είναι χαρακτθριςτικό διαγνωςτικό ςθμείο, πολφ ςθμαντικό, και λζγεται ςθμείο του λεωφορείου. Επίςθσ, μπορεί ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να πζςουν οι τρίχεσ από τα γεννθτικά όργανα, τα γζνια, το πρόςωπο και τισ μαςχάλεσ. Επίςθσ μποροφμε να βροφμε μελαχρϊςεισ, ιδιαίτερα χρϊματοσ κιτρινοκαφζ, κυρίωσ ςτο λαιμό. Αυτζσ λζγονται περιδζραιο τθσ Αφροδίτθσ. Θ μελάχρωςθ μζνει από μινεσ μζχρι χρόνια και μετά εξαφανίηεται ςιγά-ςιγά. Χαρακτθριςτικό επίςθσ είναι ς αυτό το ςτάδιο θ παρουςίαςθ των ςυφιλιδικϊν πλακϊν. Αυτζσ είναι διαβρϊςεισ, γεμάτεσ μικρόβια τθσ ςφφιλθσ και ςυνικωσ, εμφανίηονται ςτθ γλϊςςα, ςτισ αμυγδαλζσ, ςτα γεννθτικά όργανα, και τισ πτυχζσ του δακτυλίου. Αργότερα ςτο δεφτερο ςτάδιο εμφανίηονται και οι βλατίδεσ. Πταν λζμε βλατίδεσ εννοοφμε μικρά, ςκλθρά ςπυράκια, παντοφ ςτο ςϊμα, τα οποία εξζχουν και ζχουν χρϊμα ρόδινο και αργότερα γίνονται καφετί. ΠΡΟΟΧΗ: Πταν δοφμε αυτζσ τισ βλατίδεσ ςτισ παλάμεσ και ςτα πζλματα των ποδιϊν, αυτό ζχει μεγάλθ διαγνωςτικι ςθμαςία και κα πρζπει αμζςωσ να πάμε ςτο γιατρό. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 22

23 ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΤΦΙΛΗ Εδϊ είναι πολφ δφςκολο να κακορίςουμε πότε τελειϊνει θ δευτερογενι ςφφιλθ. Συνικωσ παραδεχόμαςτε ότι διαρκεί από δφο ζωσ τζςςερα χρόνια. Πταν πάψουμε να ζχουμε εκδθλϊςεισ από το δζρμα, λζμε πια ότι μπαίνουμε ςε μία περίοδο λανκάνουςα, δθλαδι μια περίοδο που ετοιμάηεται να εμφανιςτεί θ τριτόγονθ ςφφιλθ και ο χρόνοσ που παρεμβάλλεται μζχρι τότε, δεν μπορεί να προςδιοριςτεί. φφιλθ (τρίτο ςτάδιο) Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 23

24 Εκείνο που ζχει ςθμαςία είναι ότι οι εκδθλϊςεισ από το δζρμα ςτθν τριτόγονθ ςφφιλθ δεν είναι μολυςματικζσ ς αυτό το ςτάδιο. Εμφανίηονται ςτα χζρια, ςτισ κνιμεσ, ςτο κεφάλι και ςτο κϊρακα, κάτω από το δζρμα, μικρά γρομπαλάκια, το οποία ςιγά ςιγά μεγαλϊνουν και μποροφν να φτάςουν μζχρι το μζγεκοσ αυγοφ. Αυτά δεν πονάνε, είναι ςκλθρά και ευκίνθτα. Κινοφνται κάτω από το δζρμα. Αργότερα αυτά γίνονται μαλακά και ανοίγουν και από μζςα τουσ βγαίνει ζνα υγρό γλοιϊδεσ. Αργότερα επουλϊνονται και μζνει μια ουλι. Θ επιςτθμονικι τουσ λζξθ είναι κομμιϊματα. Μποροφν να εμφανιςτοφν παντοφ: ςτο δζρμα, ςτουσ βλεννογόνουσ και ςτα ςπλάχνα. Ειδικότερα ςτθ μφτθ και ςτο άνω μζροσ του ςτόματοσ, όπου είναι ικανά να τρυπιςουν κόκαλα. (φφιλθ χειλζων) Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 24

25 Άλλεσ παρόμοιεσ μορφζσ είναι τα φφματα. Στο τρίτο ςτάδιο εκτόσ από το δζρμα και του βλεννογόνουσ βρίςκουμε βλάβεσ ςτα ςπλάχνα, ςτθν καρδιά και ςτα αγγεία, ςτο νευρικό ςφςτθμα και ςτα κόκαλα. Σϊρα κα ποφμε μερικά λόγια για τθ λεγόμενθ ςυγγενι ςφφιλθ. υγγενισ ςφφιλθ λζγεται εκείνθ που μεταδίδεται από τθ μολυςμζνθ μθτζρα ςτο ζμβρυο μζςα ςτθν κοιλιά τθσ, μζςω του πλακοφντοσ. Δθλαδι, τον τζταρτο μινα τθσ κυιςεωσ. Οι εκδθλϊςεισ τθσ ςυγγενοφσ ςφφιλθσ από το δζρμα ι τα ςπλάχνα, είναι δυνατό να εμφανιςτοφν αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ του μωροφ ι να λείπουν κατά τθ γζννθςθ και να παρουςιαςτοφν μετά από μινεσ ι μετά από χρόνια. Στθν πρϊιμθ ςυγγενι ςφφιλθ ζχουμε τθ λεγόμενθ ςυφιλιδικι πζμφυγα, δθλαδι μεγάλεσ φυςαλίδεσ με διαυγζσ υγρό και αργότερα πυϊδεσ, γεμάτο μικρόβια τθσ ςφφιλθσ. Αυτζσ οι φυςαλίδεσ εντοπίηονται κυρίωσ ςτισ παλάμεσ και τα πζλματα και είναι χαρακτθριςτικζσ. Ζχουμε επίςθσ εκδθλϊςεισ από τουσ βλεννογόνουσ, τα ςπλάχνα, τα μάτια, τα αυτιά, το ςυκϊτι κλπ. Τϊρα κα ποφμε και για τθν όψιμθ ςυγγενι ςφφιλθ, ςτθν οποία το βρζφοσ είναι δυνατό να γεννθκεί από μθτζρα ςυφιλιδικι και να είναι φαινομενικά υγιζσ. Οι εκδθλϊςεισ τθσ ςφφιλθσ μπορεί να παρουςιαςτοφν αργότερα κατά τθν παιδικι, τθν εφθβικι και τθν ϊριμθ θλικία. ΙΣΟΡΙΚΟ Κάποτε ιρκε ζνασ νεαρόσ ςτο ιατρείο μου, γφρω ςτα εικοςιπζντε χρόνια, με ςπυριά που τα περιςςότερα εντοπίηονταν ςτο κϊρακά του. Ιτανε κάπωσ ςβθςμζνα και άχρωμα ςαν μια δερματοπάκεια που πιγαινε να περάςει. Μου είπε, λοιπόν, ότι είχε κάνει κεραπεία για αλλεργία με χάπια και κρζμεσ αλλά μολονότι είχαν περάςει αρκετζσ θμζρεσ, τα ςπυράκια δεν εξαφανίηονταν, γι αυτό και κζλθςε να με ςυμβουλευτεί. Εξζταςα Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 25

26 όλο το ςϊμα του καλά και παρατιρθςα ότι τζτοια ςπυράκια υπιρχαν ςτισ πατοφςεσ του και, το ακόμα πιο περίεργο ιταν, ότι είχε τζτοια ςπυράκια ςτισ παλάμεσ και των δφο χεριϊν του. Ιταν ανεπαίςκθτα και διακρίνονταν με πολλι προςοχι, αλλά πάντωσ υπιρχαν. Υποπτεφτθκα αμζςωσ τθ ςφφιλθ, γιατί μόνο ςε πολφ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ ζχουμε εξανκιματα ςτισ παλάμεσ των χεριϊν. Και μια απ αυτζσ τισ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ είναι θ ςφφιλθ. Του εκμυςτθρεφτθκα τισ υποψίεσ μου, του είπα ότι μπορεί να ζχει ςφφιλθ. Τότε αυτόσ, χαμογελϊντασ, μου ζδειξε κάποια εξζταςθ αίματοσ που είχε κάνει γι αυτιν ακριβϊσ τθν αρρϊςτια και θ οποία ιταν αρνθτικι. Ρροσ ςτιγμιν βρζκθκα ςε αμθχανία, αλλά ίςωσ από ζνςτικτο ι από τθν πείρα μου, επζμεινα ςτθ διάγνωςθ. Του είπα ότι πικανόν να ζχει γίνει κάποιο λάκοσ με το αντιδραςτιριο τθσ εξζταςθσ και του ηιτθςα να τθν επαναλάβει. Τθν άλλθ μζρα ιρκε με μια απάντθςθ, ςτθν οποία ζλεγε ότι θ εξζταςθ ιταν κετικι για ςφφιλθ και με τρεισ ςταυροφσ. Ο άρρωςτοσ ζκανε κεραπεία και ζγινε καλά. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Θ ςφφιλθ είναι μια μεγάλθ μάγιςςα, μπορεί να εκδθλωκεί με χιλιάδεσ μορφζσ, διαφορετικι θ μια από τθν άλλθ. Και το πιο ακϊο εξάνκθμα, που μπορεί να μοιάηει με μφκθτεσ, αλλεργία θ μόλυνςθ μπορεί να είναι ςυφιλιδικι μόλυνςθ. ε περίπτωςθ που παρουςιάηεται κάποιο εξάνκθμα, ςυμβουλευτείτε πάντα το γιατρό ςασ. Η διάγνωςθ γίνεται, εκτόσ από το δζρμα, με ειδικζσ εξετάςεισ του αίματοσ, αλλά αυτι είναι δουλειά του γιατροφ και δεν ενδιαφζρει τον αναγνϊςτθ. Πςον αφορά τθ κεραπεία, αυτι γίνεται με επιτυχία και με ειδικι ςειρά ενζςεων. Ο αςκενισ, όμωσ πρζπει να παρακολουκείτε επί δφο ςυνεχι χρόνια για τθν πικανότθτα υποτροπισ. Βρείτε περιςςότερα ςτο Σελίδα 26

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Λόγοι για τουσ οποίουσ κάνουμε γονιδιωματικι βιβλιοκικθ Για οργανιςμοφσ που κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. Για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ. Για να κάνουμε μελζτθ ςτθν εξελικτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Είναι ασθένειες που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Τα κυριότερα σεξουαλικά νοσήματα: Κονδυλώματα Γονόρροια Σύφιλη Χλαμύδια HIV/ AIDS, ηπατίτιδα β Ψείρες,

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου.

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου. ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH-SCHOENLEIN Η Πορφφρα Henoch-Schoenlein (HSP) είναι μία κατάςταςθ κατά τθν οποία υπάρχει φλεγμονι ςτα μικρά αγγεία του αίματοσ (τριχοειδι αγγεία). Η φλεγμονι αυτι ονομάηεται αγγειίτιδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στη βιολογία κατεύθυνσης

Κριτήριο αξιολόγησης στη βιολογία κατεύθυνσης ΘΕΜΑ Α. Στισ παρακάτω ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ να ςημειώςετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. Α1. Θ ανκρϊπινθ ινςουλίνθ αποτελείτε από : α. 50 αμινοξζα β. 51 αμινοξζα γ. 52 αμινοξζα δ.

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα