ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ. Άπθπο 2: Επμηνεςηικέρ διαηάξειρ 1. Σν έξγν Elderly Care Vocational Training and Certification είλαη έλα θνηλνηηθό ζρέδην πνπ ζπλεζηήζε ην 2008 κε ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο Leonardo da Vinci κε εηαίξνπο από ηελ Κύπξν, ηελ Διιάδα, ηελ Ιζπαλία, ηε Ληζνπαλία θαη ηελ Οπγγαξία. Σν ζρέδην βαζίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε θαηάιιειεο θνηλσληθήο ππνδνκήο γηα ηελ παξνρή επαγγεικαηηθήο θξνληίδαο ζηνπο ειηθησκέλνπο. 2. Οη εηαίξνη ηνπ ζρεδίνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα ζπζηήζνπλ Παξαηεξεηήξην κε ηελ νλνκαζία «Δπξσπατθό Παξαηεξεηήξην Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ» θαη κε θύξην ζθνπό λα παξαθνινπζνύλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ παξνρή θξνληίδαο ειηθησκέλσλ ζην θνηλσληθό, πνιηηηθό θαη λνκηθό πεδίν θαη λα ππνβάινπλ εηζεγήζεηο πξνο ππεπζύλνπο ζε ηνπηθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν. 3. Σα ηδξπηηθά κέιε ηνπ παξόληνο ζσκαηείνπ πξνέξρνληαη θαηά θύξην ιόγν από ηνπο εηαίξνπο ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ Άπθπο 3: κοποί θνπνί ηνπ ζσκαηείνπ είλαη: 1. Να αλαιακβάλεη, ππνζηεξίδεη θαη πξνάγεη δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα, παξαηήξεζε, θαηαγξαθή θαη θνηλνπνίεζε θoηvσvηθώv, εξγαηηθώλ, πνιηηηθώλ, επαγγεικαηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ δξσκέλσλ θαη ηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ επαγγεικαηηθή θξνληίδα ειηθησκέλσλ ζηελ Δπξώπε. 2. Να πξνσζεί ηελ δεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία επηηξνπώλ θαη νκάδσλ κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δνκώλ θαη θνπιηνύξαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ ειηθησκέλσλ πξνο απόιεςε επαγγεικαηηθήο θξνληίδαο. Άπθπο 4: Μέζα για ηην επίηεςξη ηων ζκοπών Σα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ απηώλ είλαη: 1. Η δηνξγάλσζε εξεπλώλ, κειεηώλ, ζεκηλαξίσλ, δηαζθέςεσλ, δηαιέμεσλ, εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη άιισλ ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 2. Η πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ζρέζεσλ, ζπλεξγαζηώλ θαη επαθώλ κε νξγαληζκνύο θαη ηδξύκαηα αλάινγνπ ραξαθηήξα γηα ηελ δηνξγάλσζε δηεζλώλ θαη ηνπηθώλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, επηκόξθσζε θαη αλάπηπμε γλώζεσλ πνπ άπηνληαη ησλ ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ. 1

2 3. Η έθδνζε, κεηάθξαζε, εθηύπσζε, δηαλνκή, πξνώζεζε, εηζαγσγή θαη εμαγσγή βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ, εληύπσλ θαη πάζεο θύζεσο νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζπλαθνύο ραξαθηήξα θαη πεξηερνκέλνπ πξνο ηνπο ζθνπνύο ηνπ σκαηείνπ. 4. Η απόθηεζε, βειηίσζε, δηαρείξηζε, αλάπηπμε, εθκεηάιιεπζε, αληαιιαγή, εθκίζζσζε, ππνζήθεπζε, επηβάξπλζε, πώιεζε, δσξεά, παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο θαη πξνλνκίσλ πνπ αθνξνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαη άιια ζπκθέξνληα ηνπ σκαηείνπ θαη ε πηνζέηεζε επσθειώλ κέζσλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε θαη πξνώζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξντόλησλ ηνπ. 5. Η θαηαβνιή ζπλδξνκώλ ή εηζθνξώλ γηα θηιαλζξσπηθνύο, αγαζνεξγνύο ή ζθνπνύο δεκνζίνπ ραξαθηήξα. 6. Η εξγνδόηεζε ππαιιήισλ ή/θαη ζπλεξγαηώλ θαη ε θαηαβνιή εύινγεο θαη αξκόδνπζαο αληακνηβήο ζε κέιε γηα παξνρή πξαγκαηηθώλ ππεξεζηώλ πξνο ην ζσκαηείν. Άπθπο 5: Οικονομικοί Πόποι 1. Οη νηθνλνκηθνί πόξνη ηνπ σκαηείνπ πξνέξρνληαη από ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ, από εηζθνξέο, δσξεέο, ή θιεξνδνηήκαηα από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, θαη έζνδα από έληππεο ή ειεθηξνληθέο εθδόζεηο, δηαιέμεηο, επηρνξεγεκέλα πξνγξάκκαηα, θξαηηθέο ή άιιεο δεκόζηεο επηρνξεγήζεηο, πξνζθνξέο ππεξεζηώλ ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο εζεινληηθνύ ραξαθηήξα νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνπο ζθνπνύο ηνπ. 2. Σν σκαηείν κπνξεί λα αγνξάδεη ή λα δέρεηαη δσξεέο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, ηελ νπνία λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ή λα ηε δηαρεηξίδεηαη γηα ηελ αύμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ. 3. Ννείηαη όηη ην σκαηείν δε δύλαηαη λα αζρνιείηαη κε δξαζηεξηόηεηεο εκπνξίαο γεο θαη αθηλήησλ, ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα. Άπθπο 6: Μέλη ηος ζωμαηείος 1. Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ απνδέρνληαη ηνπο ζθνπνύο θαη ππνβάιινπλ αίηεζε πξνο ην πκβνύιην. Σν πκβνύιην έρεη απόιπηε δηθαηνδνζία λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε αίηεζε εγγξαθήο κέινπο θαη δελ ππνρξενύηαη λα αηηηνινγήζεη ηελ απόθαζε ηνπ. 2. Κάζε κέινο ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί θαη λα ζέβεηαη ην παξόλ θαηαζηαηηθό, λα πιεξώλεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπ θαη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 3. Κάζε κέινο ηνπ σκαηείνπ πνπ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ (ηαθηηθό κέινο) έρεη δηθαίσκα λα ιέγεη ειεύζεξα ηε γλώκε ηνπ γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο ζθνπνύο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ σκαηείνπ, λα ειέγρεη ηε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ, λα ιακβάλεη κέξνο ζηηο γεληθέο, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλειεύζεηο, λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. 4. ε έλδεημε εθηίκεζεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνο ην σκαηείν, ην πκβνύιην κπνξεί λα αλαθεξύμεη Δπίηηκα Μέιε, ηα νπνία δελ πιεξώλνπλ εηήζηα ζπλδξνκή θαη δελ δηθαηνύληαη λα εθιέγνπλ ή λα εθιέγνληαη 2

3 Άπθπο 7: Αποσώπηζη και Διαγπαθή Μελών 1. Σα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ δηθαηνύληαη όπνηε ζέινπλ λα απνρσξήζνπλ από απηό κε επηζηνιή ηνπο πξνο ην πκβνύιην. 2. Σν πκβνύιην κπνξεί λα δηαγξάςεη κέινο ηνπ αλ γηα δύν ρξόληα δελ εθπιεξώλεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη εηδνπνηεζεί ζρεηηθά. 3. Σν πκβνύιην κπνξεί λα δηαγξάςεη κέινο πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ην παξόλ θαηαζηαηηθό ή ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ή πνπ αληηζηξαηεύεηαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ ή ελεξγεί κε ηξόπν πνπ παξαβιάπηεη ην ζσκαηείν. 4. Κάζε κέινο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε αλ λνκίδεη όηη αδηθήζεθε ή ππέζηε βιάβε. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα αθπξώζεη, λα κεηαηξέςεη ή λα επηθπξώζεη ηηο θπξώζεηο. 5. Κάζε κέινο πνπ δηαγξάθεηαη ζηεξείηαη όια ηα δηθαηώκαηά ηνπ δηθαηνύηαη όκσο λα ππνβάιεη λέα αίηεζε γηα εγγξαθή Άπθπο 8: Διοίκηζη ηος ωμαηείος 1. Σν σκαηείν δηνηθείηαη από επηακειέο πκβνύιην ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη ηξηεηήο. Σν πκβνύιην εθιέγεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ θαη απνηειείηαη από ηνπο Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα, Σακία θαη ηξείο πκβνύινπο. 2. Σν πκβνύιην επνπηεύεη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ, εθπξνζσπεί ην ζσκαηείν θαη αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ σκαηείνπ. 3. Όιεο νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ζε ζπλεδξία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ ηνπιάρηζην κειώλ. Η ζπλεδξία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη εμ απνζηάζεσο ηειεθσληθά ή κε ειεθηξνληθή ζύλδεζε. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξόεδξνο έρεη ηε ληθήηξηα ςήθν. Οη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε ζπλέιεπζε εμ απνζηάζεσο είλαη έγθπξεο θαη ηζρπξέο σο εάλ απηέο απεθαζίζζεζαλ από θπζηθή ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ αλ θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο ή ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαηλέζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ πνπ παξεπξέζεζαλ 4. Ο Πξόεδξνο εθπξνζσπεί δηθαζηηθά θαη εμώδηθα ην σκαηείν θαη θαηεπζύλεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο δξάζεο ηνπ. πγθαιεί θαη πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ, θαηεπζύλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ θαη επνπηεύεη ηελ ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ. Δίλαη επίζεο ζπλππεύζπλνο κε ηνλ Σακία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ ζσκαηείνπ ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ. 5. Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν ζε πεξίπησζε πνπ απηόο θσιύεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ 6. Ο Γξακκαηέαο έρεη ηελ επζύλε ηεο ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ, ηεο πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ, γεληθά ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηεο εηνηκαζίαο ηνπ απνινγηζκνύ θαη ηεο έθζεζεο δξάζεσο. Ο Γξακκαηέαο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνπ Αληηπξνέδξνπ. 7. Ο Σακίαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ, ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ θαη ηελ εηνηκαζία ηεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο 8. Σν πκβνύιην δύλαηαη λα αλαπιεξώλεη κέρξη θαη ηξείο θελσζείζεο ζέζεηο ηνπ πκβνπιίνπ κε κέιε πνπ πιεξνύλ ηα πξνβιεπόκελα θξηηήξηα 3

4 9. Σν πκβνύιην ξπζκίδεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηπρόλ παξαιείςεσλ ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ Άπθπο 9: Γενική ςνέλεςζη 1. Ο πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ζπγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε ην πξώην εμάκελν θάζε ρξόλν, κε πξόζθιεζε πνπ απεπζύλεη πξνο ηα κέιε ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ από ηελ θαζνξηζκέλε κέξα θαη ώξα. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθεηαη ην έλα ηξίην ησλ κειώλ πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην ζσκαηείν. Σα κέιε κπνξεί λα εθπξνζσπνύληαη δηα πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζώπνπ 3. Αλ θαηά ηελ θαζνξηζκέλε ώξα δελ έρεη ζρεκαηηζζεί απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα κηζή ώξα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο κηζήο ώξαο όζνη παξεπξίζθνληαη απνηεινύλ απαξηία. 4. Η γεληθή ζπλέιεπζε εθιέγεη ηνλ πξόεδξν ηεο, απηόο δε δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο θαη θεξύζζεη ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 5. Η Γεληθή πλέιεπζε εμεηάδεη ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ έθζεζε ινγαξηαζκώλ, ηελ έθζεζε ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο θαη ην πξόγξακκα δξάζεο 6. Η Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ην πκβνύιην εθόζνλ έρεη ιήμεη ε ζεηεία ηνπ, θαη εθιέγεη ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή. 7. Οη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία, ζε πεξίπησζε δε πνπ ππάξρεη ηζνςεθία, ν Πξόεδξνο ηεο πλέιεπζεο έρεη ηε ληθεηήξηα ςήθν. Άπθπο 10: Έκηακηη Γενική ςνέλεςζη 1. Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη από ηνλ Πξόεδξν είηε κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, είηε κεηά από αίηεζε ηνπ ελόο πέκπηνπ ησλ κειώλ, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη επαθξηβώο ην ζέκα ή ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία δεηείηαη ε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε. 2. Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη επίζεο από ηνλ Πξόεδξν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα θελσζνύλ πέξαλ ησλ ηξηώλ ζέζεσλ ζην πκβνύιην, νπόηε γίλεηαη αλαπιεξσκαηηθή εθινγή γηα ηηο θελσζείζεο ζέζεηο. 3. Η πξόζθιεζε πξνο ηα κέιε απεπζύλεηαη ηνπιάρηζην 15 κέξεο πξηλ από ηελ θαζνξηζκέλε κέξα ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 4. Σσλ έθηαθησλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ πξνεδξεύεη ν πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ καδί κε ηξία άιια κέιε Άπθπο 11: Ελεγκηική Επιηποπή 1. Οη ινγαξηαζκνί ηνπ ζσκαηείνπ ειέγρνληαη από ηξηκειή ειεγθηηθή επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη από ηε γεληθή ζπλέιεπζε θάζε ηξία ρξόληα. Σα κέιε ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο δελ δηθαηνύληαη λα είλαη κέιε ηνπ ζσκαηείνπ 2. Η ειεγθηηθή επηηξνπή πξαγκαηνπνηεί εηήζην έιεγρν ησλ ινγαξηαζκώλ θαη παξαδίδεη έθζεζε ζην πκβνύιην. θαιείηαη από ην πκβνύιην έγθαηξα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα έιεγρν ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ζσκαηείνπ, παξνπζηάδεη δε ηα απνηειέζκαηα ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 4

5 Άπθπο 12: Ππόζθεηερ αποθάζειρ Οηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό απνθαζίδεηαη από ην πκβνύιην ηνπ ζσκαηείνπ κε απιή πιεηνςεθία. Άπθπο 13:Έμβλημα / θπαγίδα Σν ζσκαηείν έρεη έκβιεκα θαη ζθξαγίδα ηε ιέμε «εθε» (επαγγεικαηηθή θξνληίδα ειηθησκέλσλ) ή ecv (elderly care vocation) θαη αληηπξνζσπεύνληαη κε ην θαησηέξσ γξάθεκα: εφη ή Άπθπο 14:Σποποποίηζη Καηαζηαηικού 1. Σν παξόλ θαηαζηαηηθό κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί από Καηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε εηδηθά ζπγθαινύκελε θαη βξηζθόκελε ζε απαξηία όηαλ ζε απηήλ παξεπξίζθεηαη ην έλα δεύηεξν ησλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ. 2. Δηδηθά γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ Άπθπο 15: Διάλςζη ηος ωμαηείος 1. Σν ζσκαηείν δηαιύεηαη ζε πεξίπησζε κείσζεο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ ζε αξηζκό θάησ ησλ 20. Σν ζσκαηείν επίζεο δηαιύεηαη θαη κεηά από απόθαζε ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ. 2. ε πεξίπησζε δηάιπζεο, αθνύ εμνθιεζνύλ όιεο νη ππνρξεώζεηο ηνπ ζσκαηείνπ, θάζε ππόινηπν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνδίδεηαη ζε ίδξπκα αλαιόγνπ δξάζεσο πνπ ζα νξίδεη ε απόθαζε ηεο δηάιπζεο 5

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60.

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60. Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο γηαηξνύο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνύ Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα