ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ Κνκνηελή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Ολνκαηεπώλπκν ζπδύγνπ έξξεο Διιεληθή Έγγακε κε δύν παηδηά Γξεγόξηνο Παπαγηάλλεο Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ Κνκνηελή Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε Σειέθσλν , Δθπαίδεπζε Παξαθνινύζεζα ηα καζήκαηα ζηνηρεηώδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο ζηηο έξξεο. Απνθνίηεζα από ην Λύθεην ην 1983 κε γεληθό βαζκό απνιπηεξίνπ «20 άξηζηα». ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα ην 1983 πέηπρα ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 2 ε αλάκεζα ζε 900 επηηπρόληεο, θαη έιαβα ππνηξνθία ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ.), ηελ νπνία δηαηήξεζα ζε όια ηα έηε ησλ ζπνπδώλ. Από ην 1983 σο ην 1987 ζπνύδαζα Διιεληθή Φηινινγία (εηδίθεπζε θιαζηθή) ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Πήξα ην πηπρίν ηεο Φηινινγίαο ζηηο κε γεληθό βαζκό «9,203 άξηζηα». Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Μεηαμύ 1988 θαη 1992 επεμεξγάζζεθα θαη έγξαςα ηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ ππό ηελ επνπηεία ηνπ αείκλεζηνπ θαζεγεηή Winfried Bühler. Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εξγαζίαο σο δεύηεξνο επόπηεο θαζεγεηήο αλέιαβε ν θ. Αζαλάζηνο Κακπύιεο. Ζ ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο έγηλε 1

2 ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1992 ζην Ακβνύξγν, θαη ε εξγαζία βαζκνινγήζεθε από ηνπο επόπηεο θαζεγεηέο κε ην βαζκό summa cum laude («άξηζηα»). Ζ εξγαζία απηή έγηλε ζηε ζπλέρεηα δεθηή από ηνλ εθδνηηθό νίθν B.G. Teubner (ππεύζπλνο έθδνζεο ήηαλ ν θαζεγεηήο Δrnst Heitsch) θαη εθδόζεθε ην 1994 ζηε ζεηξά Beiträge zur Altertumskunde (51 νο ηόκνο) κε ηνλ ηίηιν Die Sprüche der sieben Weisen. Zwei byzantinische Sammlungen. Einleitung, Text, Testimonien und Kommentar («Tα γλσκηθά ησλ επηά ζνθώλ. Γύν βπδαληηλέο ζπιινγέο. Δηζαγσγή, θείκελν, πεγέο θαη παξάιιεια, ζρόιηα»). Σν δηδαθηνξηθό δίπισκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ αλαγλσξίζζεθε από ην Γηαπαλεπηζηεκηαθό Κέληξν Αλαγλσξίζεσο Σίηισλ πνπδώλ ηεο Αιινδαπήο (ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.) ζηηο (αξ. πξάμεο 24/707 Φηι.). Άιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Από κέρξη ππήξμα κέινο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Κνιιεγίνπ «Παξάδνζε ησλ θεηκέλσλ» (βι. «Τπνηξνθίεο»). ηα πιαίζηα ηνπ Κνιιεγίνπ απηνύ θαη ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ παξαθνινύζεζα πνιπάξηζκα ζεκηλάξηα θαη καζήκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο Κιαζηθήο, ηεο Βπδαληηλήο, ηεο Νενειιεληθήο θαη ηεο Νενιαηηληθήο Φηινινγίαο, θαζώο θαη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Ηαηξηθή, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Αζηξνλνκία ηεο Αξραηόηεηαο. Τπνηξνθίεο ρεηηθά κε ηηο ππνηξνθίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζηελ Διιάδα βι. παξαπάλσ «Δθπαίδεπζε». Από κέρξη ππήξμα ππόηξνθνο ηεο Γεξκαληθήο Αθαδεκατθήο Τπεξεζίαο Αληαιιαγώλ (Deutscher Akademischer Austauschdienst D.A.A.D.). Γηα ηελ αγνξά κηθξνηαηληώλ ησλ 180 πεξίπνπ ρεηξνγξάθσλ κε γλσκηθά ησλ επηά ζνθώλ, πνπ βξίζθνληαη ζε 50 πεξίπνπ βηβιηνζήθεο, έιαβα, κεηά από αίηεζε ηνπ αείκλεζηνπ θαζεγεηή W. Bühler, νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε γεξκαληθώλ κάξθσλ από ηε Γεξκαληθή Δηαηξεία Δξεπλώλ (Deutsche Forschungsgemeinschaft D.F.G.). Aπό κέρξη ππήξμα ππόηξνθνο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Κνιιεγίνπ (Graduiertenkolleg) «Παξάδνζε ησλ θεηκέλσλ» ( Textüberlieferung - πιήξεο ηίηινο: «Παξάδνζε ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ θαη βπδαληηλώλ θεηκέλσλ, Ηζηνξία ησλ Δπηζηεκώλ, Έξεπλα ηνπ Αλζξσπηζκνύ θαη Νενιαηηληθέο πνπδέο») ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ. Από κέρξη ππήξμα θάηνρνο κεηαδηδαθηνξηθήο ππνηξνθίαο ηεο Deutsche Forschungsgemeinschaft κε ζθνπό ηελ εθπόλεζε κνλνγξαθίαο κε ζέκα ηε ζρνιηαζκέλε θξηηηθή έθδνζε κε πεγέο θαη παξάιιεια δύν κέρξη ζηηγκήο αλέθδνησλ θαη κηαο αλεπαξθώο εθδνκέλεο ζπιινγήο γλσκηθώλ ησλ επηά ζνθώλ. Αύγνπζηνο 2004: Υνξήγεζε ππνηξνθίαο ύςνπο 1200 από ηελ Δηαηξεία Claus-Von Kotze-Stiftung ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνισλίαο ύζηεξα από εηζήγεζε 2

3 ηνπ θαζεγεηή θ. Peter Schreiner γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ κεηάβαζεο θαη παξακνλήο κνπ ζηελ Κνισλία, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηώ εξεπλεηηθά ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Σκήκαηνο Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ θαη ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Κιαζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνισλίαο. Αύγνπζηνο 2005: Αληίζηνηρε ππνηξνθία ύςνπο 820 κνπ ρνξεγήζεθε θαη γηα ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2005, θαηά ηνλ νπνίν νινθιήξσζα ηελ έξεπλά κνπ ζηηο παξαπάλσ βηβιηνζήθεο. Ηνύιηνο 2007: Από ηελ ίδηα Δηαηξεία ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο θαζεγήηξηαο θ. Claudia Sode κνπ ρνξεγήζεθε ππνηξνθία ύςνπο 600 γηα ηνλ Ηνύιην ηνπ 2007, θαηά ηνλ νπνίν εξγάζηεθα εξεπλεηηθά ζηηο Βηβιηνζήθεο ηεο Κνισλίαο ζπγθεληξώλνληαο Βηβιηνγξαθία γηα ηε ζπγγξαθή άξζξσλ θαη γηα ηα παλεπηζηεκηαθά κνπ καζήκαηα. Ξέλεο γιώζζεο ηηο πήξα ην Αλώηαην Γίπισκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο γηα αιινδαπνύο (Großes Deutsches Sprachdiplom) κε ηε γεληθή βαζκνινγία «θαιώο» ( gut ), κε αλώηεξν βαζκό ην «ιίαλ θαιώο» ( sehr gut ), ην νπνίν κνπ επηηξέπεη λα δηδάζθσ ηε γεξκαληθή γιώζζα. Καηέρσ επίζεο ηελ αγγιηθή, ηε γαιιηθή θαη ηελ ηηαιηθή. Σν ρεηκεξηλό εμάκελν 1995/96 άξρηζα ηελ εθκάζεζε ηεο ξσζηθήο, ηελ νπνία ζπλέρηζα θαη θαηά ην εαξηλό εμάκελν Δθινγέο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ Δζωηεξηθνύ θαη ηνπ Δμωηεξηθνύ 1993 Γίδαμα κε εληνιή δηδαζθαιίαο (Lehrauftrag) ζην Παλεπηζηήκην ηεο Βόλλεο Γίδαμα κε εληνιή δηδαζθαιίαο (Lehrauftrag) ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ. Ηνύιηνο 1995 Δμειέγελ πακςεθεί ζηε ζέζε ιέθηνξνο (Lehrkraft für besondere Aufgaben in der Tätigkeit eines Lektors) ζηνλ ηνκέα Βπδαληηλνινγίαο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ, ζέζε ζηελ νπνία παξέκεηλα κέρξη ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηνπ Γίδαμα κε Π.Γ. 407/80 ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Δμειέγελ (κε 8 ζηηο 10 ςήθνπο) ζηε ζέζε ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Βπδαληηλή Φηινινγία», ΦΔΚ δηνξηζκνύ 129/ η. ΝΠΓΓ. 3

4 Έιαβε ρώξα, ύζηεξα από αίηεζή κνπ, ζπλεδξίαζε εηδηθνύ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο ζην Γ.Π.Θ., θαηά ηελ νπνία απνθαζίζηεθε νκόθσλα ε κνληκνπνίεζή κνπ ζηε βαζκίδα ηεο επίθνπξεο θαζεγήηξηαο. Ζ ζρεηηθή Πξπηαληθή Πξάμε δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ αξηζ Γύν από ηνπο εθιέθηνξεο πνπ δελ κπόξεζαλ λα παξαζηνύλ ζηε δηαδηθαζία, νη θαζεγ. Απόζη. Καξπόδεινο θαη Θενρ. Γεηνξάθεο, απέζηεηιαλ ζηνλ ηόηε Πξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο, θαζεγ. θ. Αξηζη. Υαξαιακπάθε, επηζηνιέο κε ηηο ζεηηθέο θξίζεηο ηνπο γηα ην έξγν κνπ Δμειέγελ πακςεθεί ζηε ζέζε ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Βπδαληηλή Φηινινγία». Με ηελ αξηζ. Α 5263/ Πξπηαληθή Πξάμε πνπ δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. 737/ ΦΔΚ η. Σξίην δηνξίζηεθα ζηε βαζκίδα ηεο Αλαπιεξ. Καζεγήηξηαο (ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο αξηζ. 228/ η. Παξάξηεκα) Δμειέγελ πακςεθεί ζηε ζέζε ηεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Βπδαληηλή Φηινινγία». Με ηελ αξηζ. Α 304/ Πξπηαληθή Πξάμε πνπ δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. 1146/ ΦΔΚ η. Σξίην δηνξίζηεθα ζηε βαζκίδα ηεο Καζεγήηξηαο (ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο αξηζ. 53/ η.γ ). Γηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα 1. ην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 1988 πξνεηνίκαζα ηνπο θνηηεηέο σο αθαδεκατθή πξνγπκλάζηξηα Σutorin γηα ην κάζεκα «Αλάγλσζε θαη εξκελεία» ηνπ θαζεγεηή θ. Αζαλ. Κακπύιε κε ζέκα «Δπηιεγκέλα θείκελα γηα ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο»: Μεηαθξάζακε θείκελα θαη ησλ ηεζζάξσλ ηζηνξηθώλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, Γνύθα, Κξηηόβνπινπ, θξαληδή θαη Υαιθνθνλδύιε, θαη ηαπηόρξνλα αλαιύζακε γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλόκελα ή πξνβιήκαηα θαζώο θαη γισζζηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σν ρεηκεξηλό εμάκελν 1988/89 αλέιαβα έλα Tutorium γηα ην Φξνληηζηήξην (Ζauptseminar) ηνπ ίδηνπ θαζεγεηή κε ζέκα «Σν 15 ν βηβιίν ηεο Αιεμηάδαο ηεο Άλλαο Κνκλελήο»: Αλαιύζακε θαη επεμεξγαζζήθακε πξνβιήκαηα θξηηηθήο ηνπ θεηκέλνπ θαη κεηάθξαζήο ηνπ ζηε γεξκαληθή γιώζζα, γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά, θαζώο θαη πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Κνιιεγίνπ πνπ αλαθέξζεθε (βι. «Τπνηξνθίεο»), παξνπζίαζα ζην 4

5 «ζεκηλάξην νινκέιεηαο» (Plenarkolloquium) ηνπ Κνιιεγίνπ ( ) ηκήκαηα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο θαη ζπδήηεζα ηηο πξνβιεκαηηθέο πνπ έζεηαλ απηά. 3. Χο δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ δίδαμα ζην Φηινινγηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βόλλεο ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 1993 ηα εμήο καζήκαηα λενειιεληθήο γιώζζαο κε εληνιή δηδαζθαιίαο ( Lehrauftrag ): «Νέα Διιεληθά γηα ηε κέζε βαζκίδα (ηάμεηο Η θαη ΗΗ)» θαη «Αλάγλσζε λενειιεληθήο ινγνηερλίαο γηα πξνρσξεκέλνπο». 4. Σν εαξηλό εμάκελν ηνπ 1994 δίδαμα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ (επίζεο κε εληνιή δηδαζθαιίαο) «Νέα Διιεληθά γηα ηε κέζε βαζκίδα» θαη ζην ρεηκεξηλό εμάκελν 1994/5 θαζώο θαη ζην εαξηλό εμάκελν ηνπ 1995 «Νέα Διιεληθά γηα αξράξηνπο» ζην ίδην Παλεπηζηήκην. 5. Από κέρξη θαηείρα ηε ζέζε ιέθηνξνο ζηνλ ηνκέα Βπδαληηλνινγίαο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ ύζηεξα από ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο θαη πακςεθεί εθινγή κνπ. Ζ ζέζε απηή έθεξε ηνλ ηίηιν Lehrkraft für besondere Aufgaben in der Tätigkeit eines Lektors θαη πξνέβιεπε 16 ώξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα. Σν ρεηκεξηλό εμάκελν 1995/96 δίδαμα Νέα Διιεληθά γηα αξράξηνπο (4 ώξεο), γηα ηε κέζε βαζκίδα (4 ώξεο) θαη γηα πξνρσξεκέλνπο (2 ώξεο), κεηαθξαζηηθέο αζθήζεηο από ηα γεξκαληθά ζηα λέα ειιεληθά γηα θνηηεηέο ηνπ ηνκέα (2 ώξεο), θαζώο θαη ηα εμήο δύν καζήκαηα κε ζέκαηα από ηε ιόγηα βπδαληηλή ινγνηερλία: 1. έλα Φξνληηζηήξην κε ζέκα «Ρσκαλόο Μεισδόο: θνληάθηα α) ζηε ακαξείηηδα, β) ζηνλ Ηνύδα θαη γ) ζηα Υξηζηνύγελλα (Η) (2 ώξεο) θαη 2. έλα εξκελεπηηθό κάζεκα (Lektüre mit Interpretation) κε ζέκα «Οη ηζηνξηθνί ηεο Αιώζεσο: Γνύθαο, Μηραήι Κξηηόβνπινο, Γεώξγηνο θξαληδήο θαη Λαόληθνο Υαιθνθνλδύιεο» (2 ώξεο). ην πξώην αζρνιεζήθακε θπξίσο κε ηελ θξηηηθή ηνπ θεηκέλνπ, ηηο πεγέο, ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα θαη ηηο γξακκαηηθέο / ζπληαθηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο γιώζζαο ηνπ Ρσκαλνύ, ελώ ζην δεύηεξν, πέξα από ηε γιώζζα ηνπ θάζε ηζηνξηθνύ, καο απαζρόιεζε ε πξνζσπηθόηεηα, ε νπηηθή γσλία θαη ε αμηνπηζηία ηνπ θαζελόο. Σν εαξηλό εμάκελν 1996 δίδαμα, εθηόο από ηα ηξία γισζζηθά καζήκαηα θαη ηηο κεηαθξαζηηθέο αζθήζεηο (βι. παξαπάλσ), 1. έλα εξκελεπηηθό κάζεκα (Lektüre mit Interpretation) κε ζέκα «Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία» θαη 2. κία «άζθεζε» (Übung) κε ζέκα «Σαμηδησηηθή ινγνηερλία» (κε θείκελα ησλ Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ, Ν. Καδαληδάθε θαη ζπγγξαθέσλ ηεο γεληάο ηνπ 30). ην πξώην από ηα δύν ηειεπηαία δηαβάζακε θαη εξκελεύζακε επηζηνιέο ησλ Μεγάινπ Βαζηιείνπ, Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιόγνπ, πλεζίνπ, Θενδώξνπ ηνπ ηνπδίηε, Φσηίνπ, Μηραήι Φειινύ, Ησάλλε Σδέηδε, Νηθεθόξνπ Υνύκλνπ, Γεκεηξίνπ Κπδώλε θ.ά. Καηά ην ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 1996/7 θαζώο θαη ζε όιν ζρεδόλ ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 1997/8 παξέκεηλα ζηελ Διιάδα κε αλαξξσηηθή άδεηα (ιόγσ πξνβιεκαηηθήο εγθπκνζύλεο ζην πξώην κνπ παηδί), άδεηα θπήζεσο θαη ηνθεηνύ θαη, ζηε ζπλέρεηα, άδεηα αλαηξνθήο. Από ηελ 1 ε Φεβξνπαξίνπ σο ηελ 1 ε Μαΐνπ 1998 αλέιαβα πάιη ηα θαζήθνληά κνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ νινθιεξώλνληαο ηα καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ 1997/8 θαη δηδάζθνληαο ηνλ πξώην κήλα ηνπ εαξηλνύ (Απξίιην 1998). ηηο 2 Μαΐνπ 5

6 άξρηζε ε άδεηα θπήζεσο, ηνθεηνύ θαη, ζηε ζπλέρεηα, αλαηξνθήο γηα ην δεύηεξό κνπ παηδί, πνπ ζπλερίζηεθε σο ηελ 7 ε επηεκβξίνπ 1999, νπόηε δήισζα εγγξάθσο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ ηελ παξαίηεζή κνπ από ηελ παξαπάλσ ζέζε ελόςεη ηνπ δηνξηζκνύ κνπ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. 6. Από έωο δίδαμα σο πξνζσξηλή αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ζην Λύθεην Πξνβαηά εξξώλ. 7. Καηά ηα εμάκελα ρεηκεξηλό 1998/99 (από 19 Ννεκβξίνπ 1998) θαη εαξηλό 1999 δίδαμα (κε Π.Γ. 407/80) ηα καζήκαηα Βπδαληηλήο Φηινινγίαο («Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Γξακκαηεία», «Βπδαληηλή Τκλνγξαθία», «Λόγηα Βπδαληηλή Πνίεζε», «Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία») θαη Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 8. Από ην ρεηκεξηλό εμάκελν 1999/2000 δηδάζθσ ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. καζήκαηα Βπδαληηλήο Φηινινγίαο ηνπ θνξκνύ θαη ηεο εηδίθεπζεο (π.ρ. «Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Γξακκαηεία», «Βπδαληηλή Ρεηνξηθή», «Βπδαληηλή Δπηγξακκαηνπνηία» (είηε σο κάζεκα εηζαγσγηθό είηε κε εηδηθόηεξα ζέκαηα, π.ρ. «Δπηγξακκαηνπνηνί ηνπ 11 νπ αη.»), «Βπδαληηλή Ηζηνξηνγξαθία», «Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία», «Ζ εηθαζία σο κέζνδνο απνθαηάζηαζεο ησλ θεηκέλσλ», «Βπδαληηλή Τκλνγξαθία» θ.ά. Γίδαμα επίζεο (εαξηλό εμάκελν 2000 θαη 2010) ην κάζεκα ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο θαη ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 2010 θαη ην κάζεκα ηεο Μλεκεηαθήο Σνπνγξαθίαο. Από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζην Σκήκα ( ) πξνζθέξσ θαη έλα κεηαπηπρηαθό κάζεκα αλά εμάκελν. 9. ηηο 16 Μαΐνπ 2006 πξαγκαηνπνίεζα δηδαζθαιία ηεζζάξσλ σξώλ κε ζέκα «Σα Γξάκκαηα ζηελ Παιαηνιόγεηα Αλαγέλλεζε» ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Γξάκκαηα θαη Σέρλεο» ηνπ Β έηνπο ηεο θαηεύζπλζεο Ηζηνξίαο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «πνπδέο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο» ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Σν κάζεκα απηό επαλέιαβα θαη θαηά ην εαξηλό εμάκελν ησλ εηώλ 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 θαη Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από Ηνπλίνπ 2008 δίδαμα ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus ζην Ludwig-Maximilians Universität ηνπ Μνλάρνπ 5 ώξεο πξνζθέξνληαο κία παξάδνζε, έλα ζεκηλάξην θαη κία δηάιεμε γηα ην επξύηεξν θνηλό κε ζέκα Die byzantinische Epistolographie und ihre Bedeutung für die Forschung von Personen und Sachen. Das Beispiel des Theodoros von Kyzikos. (Δπεμεξγαζκέλε κνξθή ηεο δηάιεμεο δεκνζηεύηεθε ζηνλ 2 ν ηόκν ηεο Δπεηεξίδαο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. «Ρνδόπε»). πκκεηνρή ζε εηζεγεηηθέο επηηξνπέο θαη εθιεθηνξηθά ζώκαηα 6

7 Τπήξμα εηζεγήηξηα θαηά ηελ εθινγή ηνπ θ. Raimondo Tocci ζε ζέζε Λέθηνξα ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ ζηηο , όπσο θαη θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θ. Γηνλύζε Καιακάθε ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α ζηηο πκκεηείρα ζε πνιιά εθιεθηνξηθά ζώκαηα ή επηηξνπέο γηα εθινγέο ή εμειίμεηο κειώλ Γ.Δ.Π. ηόζν ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. όζν θαη ζε άιια Φηινινγηθά Σκήκαηα ζε όιε ηελ Διιάδα, π.ρ. ζηελ εθινγή ηεο θ. Μαξίλαο Γεηνξάθε ζε ζέζε Δπίθ. Καζεγήηξηαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζηελ εθινγή ηνπ θ. Υ. ηκειίδε ζε ζέζε Λέθηνξα ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ζηηο , ζηελ εθινγή ηεο θ. Διέλεο Καιηζνγηάλλε ζε ζέζε Λέθηνξα ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2009, ζηελ εθινγή ηνπ θ. Tocci ζε ζέζε Δπίθ. Καζεγεηή ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηηο , ζηελ εθινγή ηνπ θ. Παΐδα ζε ζέζε Δπίθ. Καζεγεηή ζηηο ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θ.ι.π. πκκεηνρή ζε εμεηαζηηθή επηηξνπή πκκεηείρα ηέζζεξηο θνξέο σο κέινο επηακεινύο επηηξνπήο ζηελ θξίζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: α) ηνπ θ. Εήζε Μειηζζάθε ( ) ζην Σκήκα Ηζηνξίαο Δζλνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ., β) ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Γ.. Παΐδα ( ) ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ., γ) ηνπ θ. πύξνπ ππξόπνπινπ ( ) ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη δ) ηνπ Πξσηνπξεζβπηέξνπ ηπιηαλνύ Υαηδεγξεγνξίνπ ( ) ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ζην Σκήκα καο επέβιεςα θαη ππήξμα εηζεγήηξηα ζηελ θξίζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο θ. Αηθ. Παηξηθίνπ ( ), ελώ ππήξμα κέινο ηεο ηξηκεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη ζηηο δηπισκαηηθέο κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο ηεο θ. Δηξήλεο Μπάξκπα, ηεο θ. Αλαζηαζίαο Νηθνιάνπ, ηεο θ. Υξπζήο Παπαδηακαληάθε θαη ηνπ θ. Φσηίνπ Ράκκνπ. πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα 1. Μάηνο (11-13) 2000: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζηελ Θ Δπηζηεκνληθή πλάληεζε «Λόγηα θαη δεκώδεο γξακκαηεία ηνπ ειιεληθνύ κεζαίσλα», πνπ δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Μεζαησληθώλ θαη Νέσλ Διιεληθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ζηε Θεζζαινλίθε. Θέκα: «Ζ επηζηνιή αξ. 6 Darrouzès ηνπ Θενδώξνπ Κπδίθνπ ζηνλ θώδ. Χ 126 ηεο Η. Μνλήο Μεγίζηεο Λαύξαο». 2. Μάξηηνο (16-17) 2001: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην «Πνίεζε θαη Ηζηνξία», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. Θέκα: «Σν πνίεκα ηνπ Ησάλλε Γεσκέηξε Εἰο ηὴλ ἀπνζηαζίαλ». 7

8 3. Αύγνπζηνο (19-25) 2001: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην 20ό Γηεζλέο πλέδξην Βπδαληηλώλ πνπδώλ, πνπ δηεμήρζε ζην Παξίζη. Θέκα: Die Korrespondenz des Theodoros, Bischofs von Kyzikos. 4. Μάηνο (26-28) 2006: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην «Λόγνο γπλαηθώλ», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. Θέκα: «Άλλα Κνκλελή: Μεηαμύ ηζηνξίαο θαη κνλσδίαο». 5. Απξίιηνο (18-22) 2007: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην 4 ν Γηεζλέο πκπόζην Θξαθηθώλ πνπδώλ «Βπδαληηλή Θξάθε: Μαξηπξίεο θαη Καηάινηπα» πνπ δηνξγάλσζαλ ην Κέληξν Θξαθηθώλ Μειεηώλ ηνπ Μνξθσηηθνύ Οκίινπ Κνκνηελήο, ε 12 ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ, ην Αξραηνινγηθό Ηλζηηηνύην Μαθεδνληθώλ θαη Θξαθηθώλ πνπδώλ θαη ν Γήκνο Κνκνηελήο ζηελ Κνκνηελή. Θέκα: «Ὅζηηο πνη ἂλ βνύινηην καζεῖλ ηὴλ Θξάθελ: Ζ Θξάθε κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηεηή Μαλνπήι Φηιή». 6. επηέκβξηνο (20-23) 2007: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζηελ Ε πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ «Παξάδνζε θαη αλαλέσζε ζην Βπδάληην», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. Θέκα: «Φηινινγηθέο παξαηεξήζεηο ζην θνληάθην ηνπ Ρσκαλνύ ηνπ Μεισδνύ «Εἰο ηὸλ ρωιὸλ ηὸλ παξὰ ηὴλ πύιελ ηνῦ ἱεξνῦ ζεξαπεπζέληα ὑπὸ ηῶλ Ἀπνζηόιωλ». 7. Φεβξνπάξηνο (19-21) 2009: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζηελ 23 ε εκεξίδα ηεο Γεξκαληθήο Δηαηξείαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Βπδαληηλώλ πνπδώλ (Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Byzantinischer Studien), πνπ έιαβε ρώξα ζην Ακβνύξγν ηεο Γεξκαλίαο. Θέκα: Das zweite Kontakion des Pseudo-Romanos auf den heiligen Nikolaos (= Maas-Trypanis 78). 8. Απξίιηνο (23-25) 2010: πκκεηείρα ζηελ Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ησλ κειώλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Παξάδνζε θεηκέλσλ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ κε εηζήγεζε θαη σο ζπληνλίζηξηα ηξνγγπιήο Σξαπέδεο ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζεγεηή θ. Dieter Harlfinger. Θέκα ηεο εηζήγεζεο: «Ζ επηζηεκνληθή εμέιημε θαη νη πξννπηηθέο ηεο Βπδαληηλνινγίαο ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα θαζώο θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Θέκα ηεο ηξνγγπιήο Σξαπέδεο: «Δπηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ησλ κειώλ θαη ζπλεξγαηώλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο "Παξάδνζε θεηκέλσλ"» (Curriculare Entwicklungen und Perspektive der Kollegiaten und Gäste mit besonderem Blick auf die Bereiche Universität, andere Wissenschafteinrichtungen, Schule). 9. Αύγνπζηνο (22-27) 2011: πκκεηείρα κε ειεύζεξε αλαθνίλσζε ζην 22 ν Γηεζλέο πλέδξην Βπδαληηλώλ πνπδώλ πνπ έιαβε ρώξα ζηε όθηα ηεο Βνπιγαξίαο. 8

9 Θέκα: Zu einer neuen kritischen und kommentierten Edition der Gedichte des Michael Choniates. 10. Ινύιηνο (13-20) 2014: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην 18 ν Γηεζλέο πλέδξην Euroclassica ηεο Οκεξηθήο Αθαδεκίαο ηεο Υίνπ, πνπ έιαβε ρώξα ζηε Υίν. Θέκα: «Οκεξηθά παξαζέκαηα ζην πνίεκα «Θεαλώ» ηνπ Μηραήι Υσληάηε». 11. Φεβξνπάξηνο (26-28) 2015: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην «Δπζηάζηνο Θεζζαινλίθεο», πνπ έιαβε ρώξα ζηε Θεζζαινλίθε. Θέκα: «Παξαηεξήζεηο ζηα έξγα ηνπ Δπζηαζίνπ Λόγνο ἐθζεηηθὸο ηνῦ καξηπξίνπ ηῶλ ἁγίωλ ηξηαζινθόξωλ ἀδειθῶλ Ἀιθεηνῦ, Ζωζίκνπ θαὶ Ἀιεμάλδξνπ, ηῶλ Καιπηελῶλ, θαὶ ηνῦ ζπκκάξηπξνο αὐηῶλ Μάξθνπ θαη Εἰο ηνὺο αὐηνὺο Καιπηελνὺο ἁγίνπο ἀθνινπζία ἑζπεξηλὴ θαὶ ὀξζξηλή». πκκεηνρέο ζε νξγαλωηηθέο επηηξνπέο πλεδξίωλ Βπδαληηλώλ πνπδώλ Οη Γηνξγαλσηέο ηνπ 21 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Βπδαληηλώλ πνπδώλ (Λνλδίλν 2006) κε επέιεμαλ σο κέινο επηακεινύο επηηξνπήο, ε νπνία, αθνύ κειέηεζε ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζ απηήλ, απνθάζηζε πνηα πξνγξάκκαηα ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ εηδηθή ζπλεδξία Νews, πνπ έιαβε ρώξα γηα πξώηε θνξά ζην πλέδξην απηό. (Πξόθεηηαη γηα κηα επέθηαζε ηνπ ηνκέα Instrumenta studiorum ). Ήκνπλ επίζεο γεληθή γξακκαηέαο ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο Ε πλάληεζεο Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ «Παξάδνζε θαη αλαλέσζε ζην Βπδάληην», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηηο επηεκβξίνπ 2007 ζηελ Κνκνηελή. Παξαθνινύζεζε άιιωλ ζπλεδξίωλ 1. Φεβξνπάξηνο (20-22) 1991: Παξαθνινύζεζα ηε 14 ε Ζκεξίδα ηεο Δηαηξείαο ησλ Βπδαληηλνιόγσλ ηεο Γεξκαλίαο (Αrbeitsgemeinschaft Deutscher Byzantinisten), πνπ έιαβε ρώξα ζηε Φξαγθθνύξηε. 2. Οθηώβξηνο (23-24) 1992: Παξαθνινύζεζα ην πκπόζην Die Antike in der Europäischen Gegenwart ηεο Δηαηξείαο ησλ Δπηζηεκώλ Joachim Jungius (Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften), πνπ έιαβε ρώξα ζηo Ακβνύξγν. 3. Φεβξνπάξηνο (24-26) 1993: Παξαθνινύζεζα ηε 15 ε Ζκεξίδα ηεο Δηαηξείαο ησλ Βπδαληηλνιόγσλ ηεο Γεξκαλίαο (Αrbeitsgemeinschaft Deutscher Byzantinisten), πνπ έιαβε ρώξα ζηε Ζalle/Saale. 4. Οθηώβξηνο (14-17) 1993: Παξαθνινύζεζα ην πκπόζην ηνπ Κέληξνπ Βπδαληηλώλ Δξεπλώλ «Μλήκε Αγίσλ Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιόγνπ θαη Μεγάινπ Φσηίνπ Αξρηεπη- 9

10 ζθόπσλ Κσλζηαληηλνππόιεσο», πνπ δηεμήρζε ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 5. Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο (30-3) 1994: Παξαθνινύζεζα ην Γηεζλέο πκπόζην πξνο ηηκήλ ηνπ Herbert Hunger Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, πνπ δηεμήρζε ζηε Βηέλλε. 6. Φεβξνπάξηνο (16-18) 1995: Παξαθνινύζεζα ηε 16 ε Ζκεξίδα ηεο Δηαηξείαο ησλ Βπδαληηλνιόγσλ ηεο Γεξκαλίαο (Αrbeitsgemeinschaft Deutscher Byzantinisten), πνπ έιαβε ρώξα ζηε Βόλλε. 7. Ινύληνο (23-24) 1995: Παξαθνινύζεζα ην 4ν πλέδξην ηεο Δηαηξείαο ησλ Νενειιεληζηώλ ηεο Γεξκαλίαο (Αrbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in der Bundesrepublik Deutschland), ηεο νπνίαο ήκνπλ ηόηε κέινο, πνπ έιαβε ρώξα ζην Βνchum. 8. Aύγνπζηνο (18-24) 1996: Παξαθνινύζεζα ην 19ν Γηεζλέο πλέδξην Βπδαληηλώλ πνπδώλ, πνπ δηεμήρζε ζηελ Κνπεγράγε. 9. Ννέκβξηνο (9) 1997: Παξαθνινύζεζα ηε Γηεζλή Ζκεξίδα «Ζ Λεμηθνγξαθία ηεο Αξραίαο, Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο: Παξνύζα θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ησλ ζύγρξνλσλ ιεμηθνγξαθηθώλ εγρεηξεκάησλ», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Λεμηθνγξαθίαο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο ζηε Θεζζαινλίθε. 10. επηέκβξηνο (24-26) 1999: Παξαθνινύζεζα ηε Β πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ, πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Αζήλα. 11. Ννέκβξηνο (26-28) 1999: Παξαθνινύζεζα ην 2 ν Γηεζλέο πκπόζην «Βπδαληηλή Μαθεδνλία: Γίθαην, Θενινγία, Φηινινγία», πνπ δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ ζηε Θεζζαινλίθε. 12. επηέκβξηνο (22-24) 2000: Παξαθνινύζεζα ηελ Γ πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ, πνπ έιαβε ρώξα ζην Ρέζπκλν. 13. Ννέκβξηνο (5-6) 2000: Παξαθνινύζεζα ην Γηεζλέο Forum Digitale Palimpsestforschung («Έξεπλα παιηκςήζησλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο») πνπ δηεμήρζε ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Ακβνύξγνπ. 14. Ννέκβξηνο (24-25) 2000: Παξαθνινύζεζα ην Γηεζλέο πκπόζην «Αθύπληζε ησλ αηζζήζεσλ θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο (11 νο 15 νο αη.)» πνπ δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνύην Βπδαληηλώλ Δξεπλώλ ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ ζηελ Αζήλα. 15. Μάηνο (17) 2001: Παξαθνινύζεζα ην πλέδξην Λαηηληθήο Φηινινγίαο «Ρσκατθό κπζηζηόξεκα», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. 10

11 16. Γεθέκβξηνο (5) 2001: Παξαθνινύζεζα ην 1 ν πκπόζην γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα (Ζκεξίδα Γηδαθηηθήο) κε ζέκα «Ζ δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο κεηξηθήο γιώζζαο», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 17. επηέκβξηνο (20-22) 2002: Παξαθνινύζεζα ηελ Γ πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ, πνπ έιαβε ρώξα ζηε Θεζζαινλίθε. 18. Απξίιηνο (4-5) 2003: Παξαθνινύζεζα ην Ζ Παλειιήλην πλέδξην, ην νπνίν δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Γιώζζαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα «Παγγισζία». 19. επηέκβξηνο (21-27) 2003: Παξαθνινύζεζα ην η Γηεζλέο πκπόζην Διιεληθήο Παιαηνγξαθίαο, πνπ δηνξγάλσζε ε Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ζηε Γξάκα. 20. Γεθέκβξηνο (3-4) 2004: Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ηεο «Φηινζνθηθήο Γηεκεξίδαο» ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα «Φηινζνθία ινγνηερλία θαη ηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα». 21. Μάηνο (2-5) 2007: Παξαθνινύζεζα ην Ζ Παλειιήλην πκπόζην Λαηηληθώλ πνπδώλ «Πνιππνιηηηζκηθόηεηα ζηε Ρώκε», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. 22. Ινύιηνο (13-15) 2007: Παξαθνινύζεζα ην πλέδξην Βπδαληηλήο Λεμηθνγξαθίαο (Kolloquium zur byzantinischen Lexikographie), πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βόλλεο ζηε Βόλλε ηεο Γεξκαλίαο. 23. Οθηώβξηνο (2-4) 2008: Παξαθνινύζεζα ην 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα «Ο Οξθέαο πεγή πνιηηηζκνύ - Ζ Θξάθε σο ηόπνο έκπλεπζεο, πνπ δηνξγάλσζαλ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ρνδόπεο- Έβξνπ ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. 24. Ινύιηνο (29) 2009: Παξαθνινύζεζα ηελ εκεξίδα Thementag Antigone 2009 Präsenzen von Sophokles Tragödie in Wissenschaft, Schule und schönen Künsten, πνπ δηνξγάλσζε ν ηνκέαο Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ αξραίσλ γισζζώλ ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ ζην Μόλαρν ηεο Γεξκαλίαο. 25. επηέκβξηνο (3-7) 2009: πκκεηείρα σο ζύλεδξνο ζην Γηεζλέο Παππξνινγηθό πλέδξην κε ζέκα Raising the Fragment to the Status of the whole? («Απόζπαζκα: Αλαγσγή από ην κέξνο ζην όινλ;»), πνπ δηνξγάλσζαλ ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. θαη ην Πξόγξακκα Reception of Greek Literature 300 BC- 800AD: Traditions of the fragment ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο ζηελ Κνκνηελή. 11

12 26. Απξίιηνο (21-23) 2010: Παξαθνινύζεζα ην πλέδξην «Υεηξόγξαθα θαη έξεπλα ησλ θεηκέλσλ ζήκεξα», πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Teuchos ζην Ακβνύξγν ηεο Γεξκαλίαο. 27. Μάηνο (7-8) 2010: πκκεηείρα σο ζύλεδξνο θαη απεύζπλα ραηξεηηζκό σο Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Δπηζηεκνληό πλέδξην «Εεηήκαηα Γηδαθηηθήο ηεο Γιώζζαο», πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμεηλίσλ Υσξώλ θαη ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 28. Μάηνο (27-29) 2010: Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ηνπ Γηεζλνύο Γισζζνινγηθνύ πλεδξίνπ NOOJ (2010 NOOJ Conference), πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. 29. Ινύιηνο (21-23) 2011: πκκεηείρα σο ζύλεδξνο ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα Inter latinos graecissimus, inter graecos latinissimus: Bessarion im Wechselspiel kultureller Integration, πνπ δηνξγάλσζε ν ηνκέαο Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ. 30. επηέκβξηνο (1-4) 2011: πκκεηείρα σο ζύλεδξνο θαη απεύζπλα ραηξεηηζκό σο Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην 10 ν Γηεζλέο πλέδξην Διιεληθήο Γισζζνινγίαο, πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ηα Σκήκαηα Διιεληθήο Φηινινγίαο, Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμεηλίσλ Υσξώλ θαη ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ Κνκνηελή. 31. Μάηνο (23 ε ) 2013: Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ηεο Ζκεξίδαο Καβάθε, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. 32. Οθηώβξηνο (18 ε ) 2014: Παξαθνινύζεζα θαη ζπκκεηείρα ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηεο Ζκεξίδαο «Μύζνο: Ηζηνξίεο πνπ δελ εηπώζεθαλ», ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. 33. Ννέκβξηνο (1-2) 2014: Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ηεο ΗΕ πλάληεζεο Ηζηνξηθώλ ηνπ Γηθαίνπ, πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Κνκνηελή (Ννκηθή ρνιή). Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο Σν επηέκβξην-ννέκβξην 1993 παξαθνινύζεζα ηελ Δηζαγσγηθή Δπηκόξθσζε ζην 2 ν Πεξηθεξεηαθό Δπηκνξθσηηθό Κέληξν Θεζζαινλίθεο. Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν 1995/96 ζπκκεηείρα ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ησλ «Ζκεξώλ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ» ζην Ακβνύξγν (Απξίιηνο-Γεθέκβξηνο 1996). Καηά ην εαξηλό εμάκελν 2002 πξνζθάιεζα ηνλ αείκλεζην νκόηηκν θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ Winfried Bühler, ν νπνίνο έδσζε δηάιεμε ζηελ 12

13 ειιεληθή γιώζζα ζηηο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα: «Δκπεηξίεο από ηελ έξεπλα πάλσ ζηνπο Έιιελεο παξνηκηνγξάθνπο». Ζ δηάιεμε είρε κεγάιε επηηπρία θαη ε αίζνπζα ήηαλ θαηάκεζηε από θνηηεηέο, ελώ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ήηαλ κεγάιε. Αλέιαβα θαη έθεξα ζε πέξαο καδί κε ηνλ ζπλάδειθν θαη ζύδπγό κνπ Γξεγόξε Παπαγηάλλε ηελ επηκέιεηα έθδνζεο ηηκεηηθνύ ηόκνπ πνπ εηνίκαζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο πξνο ηηκήλ ηνπ πξώηνπ κέινπο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, ηνπ αείκλεζηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Γεσξγίνπ Γεκεηξνθάιιε, κε αθνξκή ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ. Ο ηόκνο θπθινθόξεζε ην 2003 κε ηίηιν «Θεκέιηνο. Σηκεηηθόο ηόκνο Γεσξγίνπ Ν. Γεκεηξνθάιιε». Από 22/11/2004 έσο 17/02/2005 παξαθνινύζεζα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 40 σξώλ, «Σνπηθή ηζηνξία» (Γλωξηκία κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ ηόπνπ, δηαρξνληθά), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην Κ.Δ.Δ. Ρνδόπεο. Με ην Γξεγόξε Παπαγηάλλε επσκηζηήθακε ην βάξνο θαη ηελ επζύλε ηεο Γηνξγάλσζεο ζηελ Κνκνηελή από ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ηεο Ε πλάληεζεο Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζηηο επηεκβξίνπ ηνπ 2007 (όπσο καξηπξνύλ ζπγραξεηήξηεοεπραξηζηήξηεο επηζηνιέο ηνπ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θ. Γεκήηξε Σξηαληαθπιιόπνπινπ, θεληξηθνύ εηζεγεηή ηεο πλάληεζεο, ηεο Αλ. Καζεγήηξηαο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηόηε Δηδηθήο πκβνύινπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ θ. Καιιηόπεο Μπνπξδάξα θαη ηεο Καζεγήηξηαο θαη Αξραηνιόγνπ θ. Φαλήο Γξνζνγηάλλε, θαζώο θαη επραξηζηήξην ζεκείσκα ηεο ηόηε Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Βπδαληηλώλ πνπδώλ Καζεγήηξηαο θ. Μαξίαο Νπζηαδνπνύινπ-Πειεθίδνπ). ηε πλάληεζε ζπκκεηείραλ 120 ζύλεδξνη κε αλαθνίλσζε, ελώ θαη πνιινί άιινη παξαθνινύζεζαλ ηηο εξγαζίεο ηεο, πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζε παξάιιειεο ζπλεδξίεο κε θνηλέο ζεκαηηθέο ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ αλαθνηλώζεσλ. Δπίζεο, επηκειεζήθακε ην πξόγξακκα, ηελ αθίζα θαη ηέινο ηελ έθδνζε ησλ Πξαθηηθώλ ζε έλαλ ηόκν πεξίπνπ 460 ζειίδσλ, ν νπνίνο είδε ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2011 θαη απέζπαζε πνιύ ζεηηθέο θξηηηθέο (βι. Βηβιηνθξηζία από ηνλ Κσλζη. Παΐδα, ζην: Βπδαληηλά Σύκκεηθηα 21 (2011) ). Από έσο παξαθνινύζεζα θαη νινθιήξσζα κε επηηπρία ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα δηάξθεηαο 50 σξώλ «Πιεξνθνξηθή ΗΗΗ: Δηζαγσγή ζε Τπνινγηζηηθά Φύιια-Παξνπζηάζεηο-Βάζεηο Γεδνκέλσλ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ.) ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Ρνδόπεο. πκκεηείρα σο πξνζθεθιεκέλε νκηιήηξηα ζε εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ζηηο ν Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Αγίνπ Υξηζηνθόξνπ «Ο Άγηνο Υαξάιακπνο» πξνο ηηκήλ ησλ παηδηώλ κε θαηαγσγή από ηνλ Άγην Υξηζηόθνξν εξξώλ πνπ πέηπραλ ζε Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα ηεο Υώξαο. Όζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Μνξθσηηθνύ Οκίινπ Κνκνηελήο ζηα πιαίζηα ηεο ζεηξάο «Μνξθσηηθέο πλαληήζεηο » παξνπζίαζα ηελ ζηελ Αίζνπζα Οκηιηώλ ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ νκηιία κε ζέκα «Ζ ινγνηερλία ησλ Βπδαληηλώλ. Έλαο παξακειεκέλνο ζεζαπξόο». 13

14 ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009 νξίζηεθα Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ Ηδξύκαηνο Οηθνγελείαο Νηθνιάνπ Εαθεηξίνπ Παπαληθνιάνπ θαη αγσλίδνκαη έσο ζήκεξα καδί κε ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξύκαηνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Πλεπκαηηθνύ απηνύ Κέληξνπ Μνπζείνπ ηεο Κνκνηελήο. Καηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 2014 πξνζθάιεζα ηνλ νκόηηκν θαζεγεηή Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνισλίαο Peter Schreiner θαη πξόηεηλα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο Βπδαληηλνιόγνπο ηνπ Σκήκαηνο ηελ αλαγόξεπζή ηνπ ζε πξώην επίηηκν δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ., ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Μαΐνπ ηνπ Σελ ίδηα κέξα ν ίδηνο έδσζε δηάιεμε ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο, ύζηεξα από πξόζθιεζή κνπ σο επηζηεκνληθά ππεύζπλεο, κε ζέκα «Κσλζηαληηλνύπνιε: Απηνθξαηνξηθή απιή θαη πόιε». ηηο 7 Ννεκβξίνπ ηνπ 2014 πξνζέθεξα αλνηθηό κάζεκα γηα ην επξύ θνηλό ηεο πόιεο ηεο Κνκνηελήο κε ζέκα «Ζ καγεία ηεο Βπδαληηλήο Δπηζηνινγξαθίαο» ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ κε ηίηιν «Σν Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο αλνίγεηαη ζην θνηλό ηεο πόιεο» γηα ηα 40 ρξόληα από ηελ Ίδξπζε ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 2015 παξνπζίαζα νκηιία κε ζέκα «Σν πνίεκα "Θεαλώ" ηνπ Μηραήι Υσληάηε» ζην πιαίζην ηνπ Colloquium ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηεο ρνιήο Κιαζηθώλ θαη Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. Βηβιηνπαξνπζηάζεηο ηηο παξνπζίαζα ην βηβιίν ηνπ θ. Υξήζηνπ Μηραιόπνπινπ (Πξνέδξνπ ησλ Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ Δθεηείνπ Θξάθεο) «Ζ Λαηηληθή Απηνθξαηνξία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ( )» ζην Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο ζηελ Ξάλζε, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ παλίδε. ηελ βηβιηνπαξνπζίαζε ζπκκεηείραλ κε νκηιία θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Ξάλζεο θ. Κώζηαο Γνύλαξεο, θαζώο θαη ν θηιόινγνο θαη ηζηνξηθόο θ. αξάληνο Καξγάθνο. ηηο παξνπζίαζα ην ηκήκα πνπ αθνξά ζηνλ ηζηνξηθό ηεο Αιώζεσο Γεώξγην θξαληδή θαη Φεπδν-θξαληδή από ην βηβιίν ηεο Γήκεηξαο Η. Μνληνύ «Μλήκεο Αιώζεσο. Κσλζηαληηλνύπνιε 1453» (Βπδαληηλή Γξακκαηεία 3) ζην Βηβιηνπσιείν ηνπ Δθδνη. Οξγαληζκνύ Π. Κπξηαθίδε ζηε Θεζζαινλίθε. Σα ηκήκαηα ηνπ βηβιίνπ πνπ αθνξνύλ ζηνπο ππόινηπνπο ηξεηο ηζηνξηθνύο ηεο Αιώζεσο παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο θθ. Δπζύκην Λίηζα, Ησάλλε Λενληηάδε θαη Αλδξέα Γθνπηδηνπθώζηα. Γηάθξηζε Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο κνπ θαη ηνπ ινηπνύ επηζηεκνληθνύ κνπ έξγνπ ζηελ έξεπλα ην Δπηζηεκνληθό Ίδξπκα ηνπ Ακβνύξγνπ (Hamburgische 14

15 Wissenschaftliche Stiftung) κνπ απέλεηκε ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1996 ην βξαβείν Kurt- Hartwig-Siemers-Preis γηα ην έηνο 1995, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα λένπο επηζηήκνλεο κε ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο επηδόζεηο. Σν βξαβείν πξνέβιεπε θαη ρξεκαηηθή ακνηβή ύςνπο γεξκαληθώλ κάξθσλ. πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθή επηηξνπή ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2006 εγθξίζεθε ε εγγξαθή κνπ σο κέινπο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Βπδαληηλώλ πνπδώλ. πλεηζθνξά ζηε Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. Οξίζηεθα από ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. κέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ( ) θαη εμαθνινπζώ λα είκαη έσο ζήκεξα. Δπί δύν ζπλερείο δηεηίεο από έσο θαη από έσο εμειέγελ κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. θαη πξνζπάζεζα λα ζπλεηζθέξσ όζν κπνξνύζα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιακβάλνληαο ζε θάπνηεο επείγνπζεο πεξηπηώζεηο θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Χο παξάδεηγκα αλαθέξσ ηελ ηξίκελε εληαηηθή ελαζρνιεζή κνπ ζην ρεηκεξηλό εμάκελν κε ηηο γξακκαηεηαθέο εθθξεκόηεηεο (ειιηπείο θαξηέιεο θνηηεηώλ κε πιήζνο απέξαζηεο βαζκνινγίεο), πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε νξθσκνζία 82 θνηηεηώλ πνπ βξίζθνληαλ ζε αλακνλή πάλσ από έλα ρξόλν. Ζ ελ ιόγσ νξθσκνζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ ηνπ ηηο 11 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013 ε 3 ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο κε όξηζε νκόθσλα δηεπζύληξηα - επηζηεκνληθή ππεύζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο. ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 (ζηα πιαίζηα ηεο 4 εο Γεληθήο πλέιεπζεο) νξίζηεθα επίζεκα Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, ύζηεξα από πξόηαζε ηεο Πξνέδξνπ, Καζεγήηξηαο Εσήο Γαβξηειίδνπ. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΔ Die Sprüche der sieben Weisen. Zwei byzantinische Sammlungen. Einleitung, Text, Testimonien und Kommentar Beiträge zur Altertumskunde, 51, Stuttgart/ Leipzig 1994, ζει. XXV, 497. (ISBN ). 15

16 Theodori Metropolitae Cyzici epistulae. Accedunt epistulae mutuae Constantini Porphyrogeniti, recensuit Maria Tziatzi-Papagianni [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 48. Series Berolinensis], Berlin/Boston 2012, ζει. Υ, 112*, 243, 3 Tafeln, ISBN ΑΡΘΡΑ/ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ Theodoros Prodromos. Historisches Gedicht LXXVIII, ζην: Byzantinische Zeitschrift 86/87, 2 (1993/94), ζει Δine gekürzte Fassung der delphischen Sprüche der sieben Weisen, ζην: Hermes (1997), ζει Eine neue Variante eines Distichons der Comparatio Menandri et Philistionis, ζην: Hermes (1998), ζει Ein bisher unediertes byzantinisches Alphabet: Ζ κειέηε απηή δεκνζηεύηεθε ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν γηα ηα 70 ρξόληα ηνπ θαζεγεηή ηεο Βπδαληηλήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ θ. Αζαλαζίνπ Κακπύιε: Lesarten. Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden. Herausgegeben von I. Vassis, G.S. Henrich, D.R. Reinsch, Berlin New York 1998, ζει Zu Plutarch, De comparatione Aristophanis et Menandri epitome 4, 854D, ζην: Ἑιιεληθά 48 (1998), ζει Η επηζηνιή αξ. 6 Darrouzès ηνπ Θενδώξνπ Κπδίθνπ ζηνλ θώδ. Ω 126 ηεο Μνλήο Μεγίζηεο Λαύξαο: δεκνζηεύηεθε ζηνλ Σόκν ησλ Πξαθηηθώλ ηεο Θ Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο πνπ δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Μεζαησληθώλ θαη Νέσλ Διιεληθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε ηίηιν «Λόγηα θαη Γεκώδεο Γξακκαηεία ηνπ Διιεληθνύ Μεζαίσλα» σο αθηέξσκα ζηνλ Δύδνμν Θ. Σζνιάθε, Θεζζαινλίθε 2002, ζει Σν πνίεκα ηνπ Ιωάλλε Γεωκέηξε «Δἰο ηὴλ ἀπνζηαζίαλ», ζην: Ἑιιεληθά 52 (2002), ζει Die Epistel Nr. 3 (ed. Lampros) des Theodoros, Bischofs von Kyzikos, im Codex Vind. phil. Gr. 342: δεκνζηεύηεθε ζηνλ Σόκν ησλ Πξαθηηθώλ ηεο 16 εο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο ηνπ 20 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Βπδαληηλώλ πνπδώλ κε ηίηιν «L épistolographie et la poésie épigrammatique» (Dossiers Byzantins 3), Paris 2003, ζει Η επηζηνιή αξ. 3 (έθδ. π. Λάκπξνπ) ηνπ Θενδώξνπ Κπδίθνπ ζηνλ θώδηθα Vind. phil. Gr. 342, ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν «Θεκέιηνο» πνπ εμέδσζαλ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. πξνο ηηκήλ ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Γεσξγίνπ Ν. Γεκεηξνθάιιε κε αθνξκή ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ, Κνκνηελή 2003, ζει Die Korrespondenz des Theodoros von Kyzikos im Codex Laura Ω 126: Σextkritische Beiträge, ζην: Βyzantinische Zeitschrift 96.1 (2003), ζει Παξαηεξήζεηο ζηὴλ ἐπηζηνιὴ ἀξ. 111 (Darrouzès) ηνῦ «πκεὼλ καγίζηξνπ θαὶ ινγνζέηνπ ηνῦ δξόκνπ», ζην: ΕΕΒΣ NA (2003), ζει (ηηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ θαζεγεηή Αζαλάζην Κνκίλε). Über Zitate und Anspielungen in der Alexias Anna Komnenes sowie Anklänge derselben in den späteren Geschichtsschreibern, ζην: Byzantinische Zeitschrift (2004), ζει

17 Zur panegyrischen Rede des Theophylaktos von Achrida auf Kaiser Alexios I. Komnenos, ζην: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 54 (2004), ζει Άλλα Κνκλελή: Μεηαμύ ηζηνξίαο θαη κνλωδίαο, ζην: «Λόγνο γπλαηθώλ»: Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ, Κνκνηελή Μαΐνπ 2006 (επηκ. Β. Κνληνγηάλλε), Δ.Λ.Η.Α., Αζήλα 2008, ζει Tν θνληάθην ηνπ Ρωκαλνύ ηνπ Μειωδνύ «Eἰς τὸν τωλὸν τὸν παρὰ τὴν πύλην τοῦ ἱεροῦ θεραπεσθέντα ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων» (αξ. 39 M. Tr.): Φηινινγηθέο παξαηεξήζεηο θαη λέα θξηηηθή έθδνζε, ζην: Βπδαληηλά 29 (2009) (Σν άξζξν απνηειεί ηελ θαηά πνιύ δηεπξπκέλε κνξθή αλαθνίλσζεο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο δεκνζηεύηεθε ζηνλ αληίζηνηρν ηόκν Πξαθηηθώλ: Ε πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ «Παξάδνζε θαη αλαλέσζε ζην Βπδάληην», επηεκβξίνπ 2007, Κνκνηελή, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο, Κεληξηθέο εηζεγήζεηο, Πεξηιήςεηο Αλαθνηλώζεσλ, Δξεπλεηηθά - Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, Κνκνηελή 2011, ζει ) Das zweite Kontakion des Pseudo-Romanos auf den heiligen Nikolaνs (= Maas-Trypanis 78), ζην: Βπδαληηλά 30 (2010) Ὅστις ποτ ἂν βούλοιτο μαθεῖν τὴν Θρᾴκην: Η Θξάθε κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηεηή Μαλνπήι Φηιή, ζην: Byzantinische Forschungen ΥΥΥ (2011) Πξόθεηηαη γηα ηελ αλαζεσξεκέλε θαη επαπμεκέλε κνξθή ηεο Αλαθνίλσζήο κνπ ζην 4 ν Γηεζλέο πκπόζην Θξαθηθώλ πνπδώλ «Βπδαληηλή Θξάθε: Μαξηπξίεο θαη θαηάινηπα» πνπ έιαβε ρώξα ζηηο Απξηιίνπ 2007 ζηελ Κνκνηελή. Zu einer neuen kritischen und kommentierten Edition der Gedichte des Michael Choniates, ζην: Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, August 2011, vol. III, Abstracts of free communications, Sofia 2011, ζει. 151 (Πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζήο κνπ ζην 22 ν Γηεζλέο Βπδαληηλνινγηθό πλέδξην ζηε όθηα.). Die byzantinische Epistolographie und ihre Bedeutung für die Forschung von Personen und Sachen. Das Beispiel des Theodoros von Kyzikos, ζην: Ρνδόπε (Δπεηεξίδα Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο) η. 2 (2013) (Σηκεηηθόο Σόκνο αθηεξσκέλνο ζηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο Αλδξέα Μάλν). Homerzitate im Gedicht Θεανώ des Michael Choniates, ζην: Lemmata. Beiträge zum Gedenken an Christos Theodoridis. Herausgegeben von Maria Tziatzi, Margarethe Billerbeck, Franco Montanari, Kyriakos Tsantsanoglou, De Gruyter, Berlin/München/Boston 2015, (Σηκεηηθόο ηόκνο αθηεξσκέλνο ζηε κλήκε ηνπ αείκλεζηνπ θαζεγεηή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Υξίζηνπ Θενδσξίδε). ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΙΔ Annae Comnenae Alexias, recensuerunt D. R. Reinsch et A. Kambylis. Pars prior: Prolegomena et textus, Pars altera: Indices, digesserunt F. Kolovou et D. R. Reinsch (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series 17

18 Berolinensis, 40/1-2.) Berlin/New York, de Gruyter * + 512, 272 S., ζην: Byzantinische Zeitschrift (2003), ζει Anna Komnene, Alexias: übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von D. R. Reinsch, (Walter de Gruyter - Berlin - N. York) 2001, 607 S., ζην: Byzantinische Zeitschrift (2003), ζει Discours annuels en l honneur du patriarche Georges Xiphilin. Σextes édités et commentés par Marina Loukaki, traduits par Corinne Jνuanno, Monographies 18, CNRS, Centre de recherche d histoire et civilisation de Byzance, Paris 2005, ζην: Βπδαληηλά 27 (2007) ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ «Θεκέιηνο. Σηκεηηθόο ηόκνο Γεσξγίνπ Ν. Γεκεηξνθάιιε», Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο, Κνκνηελή Σόκνο Πξαθηηθώλ: Ε πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ «Παξάδνζε θαη αλαλέσζε ζην Βπδάληην», επηεκβξίνπ 2007, Κνκνηελή, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο, Κεληξηθέο εηζεγήζεηο, Πεξηιήςεηο Αλαθνηλώζεσλ, Δξεπλεηηθά - Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, Κνκνηελή Lemmata. Beiträge zum Gedenken an Christos Theodoridis. Herausgegeben von Maria Tziatzi, Margarethe Billerbeck, Franco Montanari, Kyriakos Tsantsanoglou, De Gruyter, Berlin/München/Boston 2015 (Σηκεηηθόο ηόκνο αθηεξσκέλνο ζηε κλήκε ηνπ αείκλεζηνπ θαζεγεηή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Υξίζηνπ Θενδσξίδε). ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δίκαη ζπλεξγάηξηα ζην Γηαδηθηπαθό Γηαρξνληθό Λεμηθό (D.I-A.L.G.), ηνπ νπνίνπ ε ζύληαμε εγθαηληάζηεθε ην αθαδεκατθό έηνο ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη α) ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ Λεμηθώλ ηεο Διιεληθήο (θάζε επνρήο θαη είδνπο) θαη β) ηελ έθδνζε ελόο λένπ δηαρξνληθνύ Λεμηθνύ ηεο Διιεληθήο επί ηε βάζεη ησλ Λεμηθώλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί. Σν πξόγξακκα ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 18

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Σέγορ πςπίδων ηος Κων/νηίνος tegos@uoc.gr, Σηλ. 00306938610594 Λέκηοπαρ νεόηεπηρ θιλοζοθίαρ Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Βιογπαθικά ζηοισεία 1.1 Σόπορ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα