ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ Κνκνηελή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Ολνκαηεπώλπκν ζπδύγνπ έξξεο Διιεληθή Έγγακε κε δύν παηδηά Γξεγόξηνο Παπαγηάλλεο Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ Κνκνηελή Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε Σειέθσλν , Δθπαίδεπζε Παξαθνινύζεζα ηα καζήκαηα ζηνηρεηώδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο ζηηο έξξεο. Απνθνίηεζα από ην Λύθεην ην 1983 κε γεληθό βαζκό απνιπηεξίνπ «20 άξηζηα». ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα ην 1983 πέηπρα ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 2 ε αλάκεζα ζε 900 επηηπρόληεο, θαη έιαβα ππνηξνθία ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ.), ηελ νπνία δηαηήξεζα ζε όια ηα έηε ησλ ζπνπδώλ. Από ην 1983 σο ην 1987 ζπνύδαζα Διιεληθή Φηινινγία (εηδίθεπζε θιαζηθή) ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Πήξα ην πηπρίν ηεο Φηινινγίαο ζηηο κε γεληθό βαζκό «9,203 άξηζηα». Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Μεηαμύ 1988 θαη 1992 επεμεξγάζζεθα θαη έγξαςα ηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ ππό ηελ επνπηεία ηνπ αείκλεζηνπ θαζεγεηή Winfried Bühler. Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εξγαζίαο σο δεύηεξνο επόπηεο θαζεγεηήο αλέιαβε ν θ. Αζαλάζηνο Κακπύιεο. Ζ ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο έγηλε 1

2 ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1992 ζην Ακβνύξγν, θαη ε εξγαζία βαζκνινγήζεθε από ηνπο επόπηεο θαζεγεηέο κε ην βαζκό summa cum laude («άξηζηα»). Ζ εξγαζία απηή έγηλε ζηε ζπλέρεηα δεθηή από ηνλ εθδνηηθό νίθν B.G. Teubner (ππεύζπλνο έθδνζεο ήηαλ ν θαζεγεηήο Δrnst Heitsch) θαη εθδόζεθε ην 1994 ζηε ζεηξά Beiträge zur Altertumskunde (51 νο ηόκνο) κε ηνλ ηίηιν Die Sprüche der sieben Weisen. Zwei byzantinische Sammlungen. Einleitung, Text, Testimonien und Kommentar («Tα γλσκηθά ησλ επηά ζνθώλ. Γύν βπδαληηλέο ζπιινγέο. Δηζαγσγή, θείκελν, πεγέο θαη παξάιιεια, ζρόιηα»). Σν δηδαθηνξηθό δίπισκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ αλαγλσξίζζεθε από ην Γηαπαλεπηζηεκηαθό Κέληξν Αλαγλσξίζεσο Σίηισλ πνπδώλ ηεο Αιινδαπήο (ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.) ζηηο (αξ. πξάμεο 24/707 Φηι.). Άιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Από κέρξη ππήξμα κέινο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Κνιιεγίνπ «Παξάδνζε ησλ θεηκέλσλ» (βι. «Τπνηξνθίεο»). ηα πιαίζηα ηνπ Κνιιεγίνπ απηνύ θαη ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ παξαθνινύζεζα πνιπάξηζκα ζεκηλάξηα θαη καζήκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο Κιαζηθήο, ηεο Βπδαληηλήο, ηεο Νενειιεληθήο θαη ηεο Νενιαηηληθήο Φηινινγίαο, θαζώο θαη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Ηαηξηθή, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Αζηξνλνκία ηεο Αξραηόηεηαο. Τπνηξνθίεο ρεηηθά κε ηηο ππνηξνθίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζηελ Διιάδα βι. παξαπάλσ «Δθπαίδεπζε». Από κέρξη ππήξμα ππόηξνθνο ηεο Γεξκαληθήο Αθαδεκατθήο Τπεξεζίαο Αληαιιαγώλ (Deutscher Akademischer Austauschdienst D.A.A.D.). Γηα ηελ αγνξά κηθξνηαηληώλ ησλ 180 πεξίπνπ ρεηξνγξάθσλ κε γλσκηθά ησλ επηά ζνθώλ, πνπ βξίζθνληαη ζε 50 πεξίπνπ βηβιηνζήθεο, έιαβα, κεηά από αίηεζε ηνπ αείκλεζηνπ θαζεγεηή W. Bühler, νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε γεξκαληθώλ κάξθσλ από ηε Γεξκαληθή Δηαηξεία Δξεπλώλ (Deutsche Forschungsgemeinschaft D.F.G.). Aπό κέρξη ππήξμα ππόηξνθνο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Κνιιεγίνπ (Graduiertenkolleg) «Παξάδνζε ησλ θεηκέλσλ» ( Textüberlieferung - πιήξεο ηίηινο: «Παξάδνζε ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ θαη βπδαληηλώλ θεηκέλσλ, Ηζηνξία ησλ Δπηζηεκώλ, Έξεπλα ηνπ Αλζξσπηζκνύ θαη Νενιαηηληθέο πνπδέο») ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ. Από κέρξη ππήξμα θάηνρνο κεηαδηδαθηνξηθήο ππνηξνθίαο ηεο Deutsche Forschungsgemeinschaft κε ζθνπό ηελ εθπόλεζε κνλνγξαθίαο κε ζέκα ηε ζρνιηαζκέλε θξηηηθή έθδνζε κε πεγέο θαη παξάιιεια δύν κέρξη ζηηγκήο αλέθδνησλ θαη κηαο αλεπαξθώο εθδνκέλεο ζπιινγήο γλσκηθώλ ησλ επηά ζνθώλ. Αύγνπζηνο 2004: Υνξήγεζε ππνηξνθίαο ύςνπο 1200 από ηελ Δηαηξεία Claus-Von Kotze-Stiftung ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνισλίαο ύζηεξα από εηζήγεζε 2

3 ηνπ θαζεγεηή θ. Peter Schreiner γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ κεηάβαζεο θαη παξακνλήο κνπ ζηελ Κνισλία, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηώ εξεπλεηηθά ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Σκήκαηνο Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ θαη ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Κιαζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνισλίαο. Αύγνπζηνο 2005: Αληίζηνηρε ππνηξνθία ύςνπο 820 κνπ ρνξεγήζεθε θαη γηα ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2005, θαηά ηνλ νπνίν νινθιήξσζα ηελ έξεπλά κνπ ζηηο παξαπάλσ βηβιηνζήθεο. Ηνύιηνο 2007: Από ηελ ίδηα Δηαηξεία ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο θαζεγήηξηαο θ. Claudia Sode κνπ ρνξεγήζεθε ππνηξνθία ύςνπο 600 γηα ηνλ Ηνύιην ηνπ 2007, θαηά ηνλ νπνίν εξγάζηεθα εξεπλεηηθά ζηηο Βηβιηνζήθεο ηεο Κνισλίαο ζπγθεληξώλνληαο Βηβιηνγξαθία γηα ηε ζπγγξαθή άξζξσλ θαη γηα ηα παλεπηζηεκηαθά κνπ καζήκαηα. Ξέλεο γιώζζεο ηηο πήξα ην Αλώηαην Γίπισκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο γηα αιινδαπνύο (Großes Deutsches Sprachdiplom) κε ηε γεληθή βαζκνινγία «θαιώο» ( gut ), κε αλώηεξν βαζκό ην «ιίαλ θαιώο» ( sehr gut ), ην νπνίν κνπ επηηξέπεη λα δηδάζθσ ηε γεξκαληθή γιώζζα. Καηέρσ επίζεο ηελ αγγιηθή, ηε γαιιηθή θαη ηελ ηηαιηθή. Σν ρεηκεξηλό εμάκελν 1995/96 άξρηζα ηελ εθκάζεζε ηεο ξσζηθήο, ηελ νπνία ζπλέρηζα θαη θαηά ην εαξηλό εμάκελν Δθινγέο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ Δζωηεξηθνύ θαη ηνπ Δμωηεξηθνύ 1993 Γίδαμα κε εληνιή δηδαζθαιίαο (Lehrauftrag) ζην Παλεπηζηήκην ηεο Βόλλεο Γίδαμα κε εληνιή δηδαζθαιίαο (Lehrauftrag) ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ. Ηνύιηνο 1995 Δμειέγελ πακςεθεί ζηε ζέζε ιέθηνξνο (Lehrkraft für besondere Aufgaben in der Tätigkeit eines Lektors) ζηνλ ηνκέα Βπδαληηλνινγίαο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ, ζέζε ζηελ νπνία παξέκεηλα κέρξη ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηνπ Γίδαμα κε Π.Γ. 407/80 ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Δμειέγελ (κε 8 ζηηο 10 ςήθνπο) ζηε ζέζε ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Βπδαληηλή Φηινινγία», ΦΔΚ δηνξηζκνύ 129/ η. ΝΠΓΓ. 3

4 Έιαβε ρώξα, ύζηεξα από αίηεζή κνπ, ζπλεδξίαζε εηδηθνύ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο ζην Γ.Π.Θ., θαηά ηελ νπνία απνθαζίζηεθε νκόθσλα ε κνληκνπνίεζή κνπ ζηε βαζκίδα ηεο επίθνπξεο θαζεγήηξηαο. Ζ ζρεηηθή Πξπηαληθή Πξάμε δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ αξηζ Γύν από ηνπο εθιέθηνξεο πνπ δελ κπόξεζαλ λα παξαζηνύλ ζηε δηαδηθαζία, νη θαζεγ. Απόζη. Καξπόδεινο θαη Θενρ. Γεηνξάθεο, απέζηεηιαλ ζηνλ ηόηε Πξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο, θαζεγ. θ. Αξηζη. Υαξαιακπάθε, επηζηνιέο κε ηηο ζεηηθέο θξίζεηο ηνπο γηα ην έξγν κνπ Δμειέγελ πακςεθεί ζηε ζέζε ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Βπδαληηλή Φηινινγία». Με ηελ αξηζ. Α 5263/ Πξπηαληθή Πξάμε πνπ δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. 737/ ΦΔΚ η. Σξίην δηνξίζηεθα ζηε βαζκίδα ηεο Αλαπιεξ. Καζεγήηξηαο (ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο αξηζ. 228/ η. Παξάξηεκα) Δμειέγελ πακςεθεί ζηε ζέζε ηεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Βπδαληηλή Φηινινγία». Με ηελ αξηζ. Α 304/ Πξπηαληθή Πξάμε πνπ δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. 1146/ ΦΔΚ η. Σξίην δηνξίζηεθα ζηε βαζκίδα ηεο Καζεγήηξηαο (ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο αξηζ. 53/ η.γ ). Γηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα 1. ην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 1988 πξνεηνίκαζα ηνπο θνηηεηέο σο αθαδεκατθή πξνγπκλάζηξηα Σutorin γηα ην κάζεκα «Αλάγλσζε θαη εξκελεία» ηνπ θαζεγεηή θ. Αζαλ. Κακπύιε κε ζέκα «Δπηιεγκέλα θείκελα γηα ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο»: Μεηαθξάζακε θείκελα θαη ησλ ηεζζάξσλ ηζηνξηθώλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, Γνύθα, Κξηηόβνπινπ, θξαληδή θαη Υαιθνθνλδύιε, θαη ηαπηόρξνλα αλαιύζακε γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλόκελα ή πξνβιήκαηα θαζώο θαη γισζζηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σν ρεηκεξηλό εμάκελν 1988/89 αλέιαβα έλα Tutorium γηα ην Φξνληηζηήξην (Ζauptseminar) ηνπ ίδηνπ θαζεγεηή κε ζέκα «Σν 15 ν βηβιίν ηεο Αιεμηάδαο ηεο Άλλαο Κνκλελήο»: Αλαιύζακε θαη επεμεξγαζζήθακε πξνβιήκαηα θξηηηθήο ηνπ θεηκέλνπ θαη κεηάθξαζήο ηνπ ζηε γεξκαληθή γιώζζα, γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά, θαζώο θαη πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Κνιιεγίνπ πνπ αλαθέξζεθε (βι. «Τπνηξνθίεο»), παξνπζίαζα ζην 4

5 «ζεκηλάξην νινκέιεηαο» (Plenarkolloquium) ηνπ Κνιιεγίνπ ( ) ηκήκαηα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο θαη ζπδήηεζα ηηο πξνβιεκαηηθέο πνπ έζεηαλ απηά. 3. Χο δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ δίδαμα ζην Φηινινγηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βόλλεο ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 1993 ηα εμήο καζήκαηα λενειιεληθήο γιώζζαο κε εληνιή δηδαζθαιίαο ( Lehrauftrag ): «Νέα Διιεληθά γηα ηε κέζε βαζκίδα (ηάμεηο Η θαη ΗΗ)» θαη «Αλάγλσζε λενειιεληθήο ινγνηερλίαο γηα πξνρσξεκέλνπο». 4. Σν εαξηλό εμάκελν ηνπ 1994 δίδαμα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ (επίζεο κε εληνιή δηδαζθαιίαο) «Νέα Διιεληθά γηα ηε κέζε βαζκίδα» θαη ζην ρεηκεξηλό εμάκελν 1994/5 θαζώο θαη ζην εαξηλό εμάκελν ηνπ 1995 «Νέα Διιεληθά γηα αξράξηνπο» ζην ίδην Παλεπηζηήκην. 5. Από κέρξη θαηείρα ηε ζέζε ιέθηνξνο ζηνλ ηνκέα Βπδαληηλνινγίαο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ ύζηεξα από ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο θαη πακςεθεί εθινγή κνπ. Ζ ζέζε απηή έθεξε ηνλ ηίηιν Lehrkraft für besondere Aufgaben in der Tätigkeit eines Lektors θαη πξνέβιεπε 16 ώξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα. Σν ρεηκεξηλό εμάκελν 1995/96 δίδαμα Νέα Διιεληθά γηα αξράξηνπο (4 ώξεο), γηα ηε κέζε βαζκίδα (4 ώξεο) θαη γηα πξνρσξεκέλνπο (2 ώξεο), κεηαθξαζηηθέο αζθήζεηο από ηα γεξκαληθά ζηα λέα ειιεληθά γηα θνηηεηέο ηνπ ηνκέα (2 ώξεο), θαζώο θαη ηα εμήο δύν καζήκαηα κε ζέκαηα από ηε ιόγηα βπδαληηλή ινγνηερλία: 1. έλα Φξνληηζηήξην κε ζέκα «Ρσκαλόο Μεισδόο: θνληάθηα α) ζηε ακαξείηηδα, β) ζηνλ Ηνύδα θαη γ) ζηα Υξηζηνύγελλα (Η) (2 ώξεο) θαη 2. έλα εξκελεπηηθό κάζεκα (Lektüre mit Interpretation) κε ζέκα «Οη ηζηνξηθνί ηεο Αιώζεσο: Γνύθαο, Μηραήι Κξηηόβνπινο, Γεώξγηνο θξαληδήο θαη Λαόληθνο Υαιθνθνλδύιεο» (2 ώξεο). ην πξώην αζρνιεζήθακε θπξίσο κε ηελ θξηηηθή ηνπ θεηκέλνπ, ηηο πεγέο, ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα θαη ηηο γξακκαηηθέο / ζπληαθηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο γιώζζαο ηνπ Ρσκαλνύ, ελώ ζην δεύηεξν, πέξα από ηε γιώζζα ηνπ θάζε ηζηνξηθνύ, καο απαζρόιεζε ε πξνζσπηθόηεηα, ε νπηηθή γσλία θαη ε αμηνπηζηία ηνπ θαζελόο. Σν εαξηλό εμάκελν 1996 δίδαμα, εθηόο από ηα ηξία γισζζηθά καζήκαηα θαη ηηο κεηαθξαζηηθέο αζθήζεηο (βι. παξαπάλσ), 1. έλα εξκελεπηηθό κάζεκα (Lektüre mit Interpretation) κε ζέκα «Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία» θαη 2. κία «άζθεζε» (Übung) κε ζέκα «Σαμηδησηηθή ινγνηερλία» (κε θείκελα ησλ Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ, Ν. Καδαληδάθε θαη ζπγγξαθέσλ ηεο γεληάο ηνπ 30). ην πξώην από ηα δύν ηειεπηαία δηαβάζακε θαη εξκελεύζακε επηζηνιέο ησλ Μεγάινπ Βαζηιείνπ, Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιόγνπ, πλεζίνπ, Θενδώξνπ ηνπ ηνπδίηε, Φσηίνπ, Μηραήι Φειινύ, Ησάλλε Σδέηδε, Νηθεθόξνπ Υνύκλνπ, Γεκεηξίνπ Κπδώλε θ.ά. Καηά ην ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 1996/7 θαζώο θαη ζε όιν ζρεδόλ ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 1997/8 παξέκεηλα ζηελ Διιάδα κε αλαξξσηηθή άδεηα (ιόγσ πξνβιεκαηηθήο εγθπκνζύλεο ζην πξώην κνπ παηδί), άδεηα θπήζεσο θαη ηνθεηνύ θαη, ζηε ζπλέρεηα, άδεηα αλαηξνθήο. Από ηελ 1 ε Φεβξνπαξίνπ σο ηελ 1 ε Μαΐνπ 1998 αλέιαβα πάιη ηα θαζήθνληά κνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ νινθιεξώλνληαο ηα καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ 1997/8 θαη δηδάζθνληαο ηνλ πξώην κήλα ηνπ εαξηλνύ (Απξίιην 1998). ηηο 2 Μαΐνπ 5

6 άξρηζε ε άδεηα θπήζεσο, ηνθεηνύ θαη, ζηε ζπλέρεηα, αλαηξνθήο γηα ην δεύηεξό κνπ παηδί, πνπ ζπλερίζηεθε σο ηελ 7 ε επηεκβξίνπ 1999, νπόηε δήισζα εγγξάθσο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ ηελ παξαίηεζή κνπ από ηελ παξαπάλσ ζέζε ελόςεη ηνπ δηνξηζκνύ κνπ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. 6. Από έωο δίδαμα σο πξνζσξηλή αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ζην Λύθεην Πξνβαηά εξξώλ. 7. Καηά ηα εμάκελα ρεηκεξηλό 1998/99 (από 19 Ννεκβξίνπ 1998) θαη εαξηλό 1999 δίδαμα (κε Π.Γ. 407/80) ηα καζήκαηα Βπδαληηλήο Φηινινγίαο («Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Γξακκαηεία», «Βπδαληηλή Τκλνγξαθία», «Λόγηα Βπδαληηλή Πνίεζε», «Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία») θαη Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 8. Από ην ρεηκεξηλό εμάκελν 1999/2000 δηδάζθσ ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. καζήκαηα Βπδαληηλήο Φηινινγίαο ηνπ θνξκνύ θαη ηεο εηδίθεπζεο (π.ρ. «Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Γξακκαηεία», «Βπδαληηλή Ρεηνξηθή», «Βπδαληηλή Δπηγξακκαηνπνηία» (είηε σο κάζεκα εηζαγσγηθό είηε κε εηδηθόηεξα ζέκαηα, π.ρ. «Δπηγξακκαηνπνηνί ηνπ 11 νπ αη.»), «Βπδαληηλή Ηζηνξηνγξαθία», «Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία», «Ζ εηθαζία σο κέζνδνο απνθαηάζηαζεο ησλ θεηκέλσλ», «Βπδαληηλή Τκλνγξαθία» θ.ά. Γίδαμα επίζεο (εαξηλό εμάκελν 2000 θαη 2010) ην κάζεκα ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο θαη ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 2010 θαη ην κάζεκα ηεο Μλεκεηαθήο Σνπνγξαθίαο. Από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζην Σκήκα ( ) πξνζθέξσ θαη έλα κεηαπηπρηαθό κάζεκα αλά εμάκελν. 9. ηηο 16 Μαΐνπ 2006 πξαγκαηνπνίεζα δηδαζθαιία ηεζζάξσλ σξώλ κε ζέκα «Σα Γξάκκαηα ζηελ Παιαηνιόγεηα Αλαγέλλεζε» ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Γξάκκαηα θαη Σέρλεο» ηνπ Β έηνπο ηεο θαηεύζπλζεο Ηζηνξίαο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «πνπδέο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο» ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Σν κάζεκα απηό επαλέιαβα θαη θαηά ην εαξηλό εμάκελν ησλ εηώλ 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 θαη Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από Ηνπλίνπ 2008 δίδαμα ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus ζην Ludwig-Maximilians Universität ηνπ Μνλάρνπ 5 ώξεο πξνζθέξνληαο κία παξάδνζε, έλα ζεκηλάξην θαη κία δηάιεμε γηα ην επξύηεξν θνηλό κε ζέκα Die byzantinische Epistolographie und ihre Bedeutung für die Forschung von Personen und Sachen. Das Beispiel des Theodoros von Kyzikos. (Δπεμεξγαζκέλε κνξθή ηεο δηάιεμεο δεκνζηεύηεθε ζηνλ 2 ν ηόκν ηεο Δπεηεξίδαο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. «Ρνδόπε»). πκκεηνρή ζε εηζεγεηηθέο επηηξνπέο θαη εθιεθηνξηθά ζώκαηα 6

7 Τπήξμα εηζεγήηξηα θαηά ηελ εθινγή ηνπ θ. Raimondo Tocci ζε ζέζε Λέθηνξα ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ ζηηο , όπσο θαη θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θ. Γηνλύζε Καιακάθε ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α ζηηο πκκεηείρα ζε πνιιά εθιεθηνξηθά ζώκαηα ή επηηξνπέο γηα εθινγέο ή εμειίμεηο κειώλ Γ.Δ.Π. ηόζν ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. όζν θαη ζε άιια Φηινινγηθά Σκήκαηα ζε όιε ηελ Διιάδα, π.ρ. ζηελ εθινγή ηεο θ. Μαξίλαο Γεηνξάθε ζε ζέζε Δπίθ. Καζεγήηξηαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζηελ εθινγή ηνπ θ. Υ. ηκειίδε ζε ζέζε Λέθηνξα ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ζηηο , ζηελ εθινγή ηεο θ. Διέλεο Καιηζνγηάλλε ζε ζέζε Λέθηνξα ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2009, ζηελ εθινγή ηνπ θ. Tocci ζε ζέζε Δπίθ. Καζεγεηή ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηηο , ζηελ εθινγή ηνπ θ. Παΐδα ζε ζέζε Δπίθ. Καζεγεηή ζηηο ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θ.ι.π. πκκεηνρή ζε εμεηαζηηθή επηηξνπή πκκεηείρα ηέζζεξηο θνξέο σο κέινο επηακεινύο επηηξνπήο ζηελ θξίζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: α) ηνπ θ. Εήζε Μειηζζάθε ( ) ζην Σκήκα Ηζηνξίαο Δζλνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ., β) ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Γ.. Παΐδα ( ) ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ., γ) ηνπ θ. πύξνπ ππξόπνπινπ ( ) ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη δ) ηνπ Πξσηνπξεζβπηέξνπ ηπιηαλνύ Υαηδεγξεγνξίνπ ( ) ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ζην Σκήκα καο επέβιεςα θαη ππήξμα εηζεγήηξηα ζηελ θξίζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο θ. Αηθ. Παηξηθίνπ ( ), ελώ ππήξμα κέινο ηεο ηξηκεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη ζηηο δηπισκαηηθέο κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο ηεο θ. Δηξήλεο Μπάξκπα, ηεο θ. Αλαζηαζίαο Νηθνιάνπ, ηεο θ. Υξπζήο Παπαδηακαληάθε θαη ηνπ θ. Φσηίνπ Ράκκνπ. πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα 1. Μάηνο (11-13) 2000: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζηελ Θ Δπηζηεκνληθή πλάληεζε «Λόγηα θαη δεκώδεο γξακκαηεία ηνπ ειιεληθνύ κεζαίσλα», πνπ δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Μεζαησληθώλ θαη Νέσλ Διιεληθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ζηε Θεζζαινλίθε. Θέκα: «Ζ επηζηνιή αξ. 6 Darrouzès ηνπ Θενδώξνπ Κπδίθνπ ζηνλ θώδ. Χ 126 ηεο Η. Μνλήο Μεγίζηεο Λαύξαο». 2. Μάξηηνο (16-17) 2001: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην «Πνίεζε θαη Ηζηνξία», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. Θέκα: «Σν πνίεκα ηνπ Ησάλλε Γεσκέηξε Εἰο ηὴλ ἀπνζηαζίαλ». 7

8 3. Αύγνπζηνο (19-25) 2001: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην 20ό Γηεζλέο πλέδξην Βπδαληηλώλ πνπδώλ, πνπ δηεμήρζε ζην Παξίζη. Θέκα: Die Korrespondenz des Theodoros, Bischofs von Kyzikos. 4. Μάηνο (26-28) 2006: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην «Λόγνο γπλαηθώλ», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. Θέκα: «Άλλα Κνκλελή: Μεηαμύ ηζηνξίαο θαη κνλσδίαο». 5. Απξίιηνο (18-22) 2007: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην 4 ν Γηεζλέο πκπόζην Θξαθηθώλ πνπδώλ «Βπδαληηλή Θξάθε: Μαξηπξίεο θαη Καηάινηπα» πνπ δηνξγάλσζαλ ην Κέληξν Θξαθηθώλ Μειεηώλ ηνπ Μνξθσηηθνύ Οκίινπ Κνκνηελήο, ε 12 ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ, ην Αξραηνινγηθό Ηλζηηηνύην Μαθεδνληθώλ θαη Θξαθηθώλ πνπδώλ θαη ν Γήκνο Κνκνηελήο ζηελ Κνκνηελή. Θέκα: «Ὅζηηο πνη ἂλ βνύινηην καζεῖλ ηὴλ Θξάθελ: Ζ Θξάθε κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηεηή Μαλνπήι Φηιή». 6. επηέκβξηνο (20-23) 2007: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζηελ Ε πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ «Παξάδνζε θαη αλαλέσζε ζην Βπδάληην», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. Θέκα: «Φηινινγηθέο παξαηεξήζεηο ζην θνληάθην ηνπ Ρσκαλνύ ηνπ Μεισδνύ «Εἰο ηὸλ ρωιὸλ ηὸλ παξὰ ηὴλ πύιελ ηνῦ ἱεξνῦ ζεξαπεπζέληα ὑπὸ ηῶλ Ἀπνζηόιωλ». 7. Φεβξνπάξηνο (19-21) 2009: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζηελ 23 ε εκεξίδα ηεο Γεξκαληθήο Δηαηξείαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Βπδαληηλώλ πνπδώλ (Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Byzantinischer Studien), πνπ έιαβε ρώξα ζην Ακβνύξγν ηεο Γεξκαλίαο. Θέκα: Das zweite Kontakion des Pseudo-Romanos auf den heiligen Nikolaos (= Maas-Trypanis 78). 8. Απξίιηνο (23-25) 2010: πκκεηείρα ζηελ Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ησλ κειώλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Παξάδνζε θεηκέλσλ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ κε εηζήγεζε θαη σο ζπληνλίζηξηα ηξνγγπιήο Σξαπέδεο ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζεγεηή θ. Dieter Harlfinger. Θέκα ηεο εηζήγεζεο: «Ζ επηζηεκνληθή εμέιημε θαη νη πξννπηηθέο ηεο Βπδαληηλνινγίαο ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα θαζώο θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Θέκα ηεο ηξνγγπιήο Σξαπέδεο: «Δπηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ησλ κειώλ θαη ζπλεξγαηώλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο "Παξάδνζε θεηκέλσλ"» (Curriculare Entwicklungen und Perspektive der Kollegiaten und Gäste mit besonderem Blick auf die Bereiche Universität, andere Wissenschafteinrichtungen, Schule). 9. Αύγνπζηνο (22-27) 2011: πκκεηείρα κε ειεύζεξε αλαθνίλσζε ζην 22 ν Γηεζλέο πλέδξην Βπδαληηλώλ πνπδώλ πνπ έιαβε ρώξα ζηε όθηα ηεο Βνπιγαξίαο. 8

9 Θέκα: Zu einer neuen kritischen und kommentierten Edition der Gedichte des Michael Choniates. 10. Ινύιηνο (13-20) 2014: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην 18 ν Γηεζλέο πλέδξην Euroclassica ηεο Οκεξηθήο Αθαδεκίαο ηεο Υίνπ, πνπ έιαβε ρώξα ζηε Υίν. Θέκα: «Οκεξηθά παξαζέκαηα ζην πνίεκα «Θεαλώ» ηνπ Μηραήι Υσληάηε». 11. Φεβξνπάξηνο (26-28) 2015: πκκεηείρα κε αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην «Δπζηάζηνο Θεζζαινλίθεο», πνπ έιαβε ρώξα ζηε Θεζζαινλίθε. Θέκα: «Παξαηεξήζεηο ζηα έξγα ηνπ Δπζηαζίνπ Λόγνο ἐθζεηηθὸο ηνῦ καξηπξίνπ ηῶλ ἁγίωλ ηξηαζινθόξωλ ἀδειθῶλ Ἀιθεηνῦ, Ζωζίκνπ θαὶ Ἀιεμάλδξνπ, ηῶλ Καιπηελῶλ, θαὶ ηνῦ ζπκκάξηπξνο αὐηῶλ Μάξθνπ θαη Εἰο ηνὺο αὐηνὺο Καιπηελνὺο ἁγίνπο ἀθνινπζία ἑζπεξηλὴ θαὶ ὀξζξηλή». πκκεηνρέο ζε νξγαλωηηθέο επηηξνπέο πλεδξίωλ Βπδαληηλώλ πνπδώλ Οη Γηνξγαλσηέο ηνπ 21 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Βπδαληηλώλ πνπδώλ (Λνλδίλν 2006) κε επέιεμαλ σο κέινο επηακεινύο επηηξνπήο, ε νπνία, αθνύ κειέηεζε ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζ απηήλ, απνθάζηζε πνηα πξνγξάκκαηα ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ εηδηθή ζπλεδξία Νews, πνπ έιαβε ρώξα γηα πξώηε θνξά ζην πλέδξην απηό. (Πξόθεηηαη γηα κηα επέθηαζε ηνπ ηνκέα Instrumenta studiorum ). Ήκνπλ επίζεο γεληθή γξακκαηέαο ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο Ε πλάληεζεο Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ «Παξάδνζε θαη αλαλέσζε ζην Βπδάληην», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηηο επηεκβξίνπ 2007 ζηελ Κνκνηελή. Παξαθνινύζεζε άιιωλ ζπλεδξίωλ 1. Φεβξνπάξηνο (20-22) 1991: Παξαθνινύζεζα ηε 14 ε Ζκεξίδα ηεο Δηαηξείαο ησλ Βπδαληηλνιόγσλ ηεο Γεξκαλίαο (Αrbeitsgemeinschaft Deutscher Byzantinisten), πνπ έιαβε ρώξα ζηε Φξαγθθνύξηε. 2. Οθηώβξηνο (23-24) 1992: Παξαθνινύζεζα ην πκπόζην Die Antike in der Europäischen Gegenwart ηεο Δηαηξείαο ησλ Δπηζηεκώλ Joachim Jungius (Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften), πνπ έιαβε ρώξα ζηo Ακβνύξγν. 3. Φεβξνπάξηνο (24-26) 1993: Παξαθνινύζεζα ηε 15 ε Ζκεξίδα ηεο Δηαηξείαο ησλ Βπδαληηλνιόγσλ ηεο Γεξκαλίαο (Αrbeitsgemeinschaft Deutscher Byzantinisten), πνπ έιαβε ρώξα ζηε Ζalle/Saale. 4. Οθηώβξηνο (14-17) 1993: Παξαθνινύζεζα ην πκπόζην ηνπ Κέληξνπ Βπδαληηλώλ Δξεπλώλ «Μλήκε Αγίσλ Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιόγνπ θαη Μεγάινπ Φσηίνπ Αξρηεπη- 9

10 ζθόπσλ Κσλζηαληηλνππόιεσο», πνπ δηεμήρζε ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 5. Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο (30-3) 1994: Παξαθνινύζεζα ην Γηεζλέο πκπόζην πξνο ηηκήλ ηνπ Herbert Hunger Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, πνπ δηεμήρζε ζηε Βηέλλε. 6. Φεβξνπάξηνο (16-18) 1995: Παξαθνινύζεζα ηε 16 ε Ζκεξίδα ηεο Δηαηξείαο ησλ Βπδαληηλνιόγσλ ηεο Γεξκαλίαο (Αrbeitsgemeinschaft Deutscher Byzantinisten), πνπ έιαβε ρώξα ζηε Βόλλε. 7. Ινύληνο (23-24) 1995: Παξαθνινύζεζα ην 4ν πλέδξην ηεο Δηαηξείαο ησλ Νενειιεληζηώλ ηεο Γεξκαλίαο (Αrbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in der Bundesrepublik Deutschland), ηεο νπνίαο ήκνπλ ηόηε κέινο, πνπ έιαβε ρώξα ζην Βνchum. 8. Aύγνπζηνο (18-24) 1996: Παξαθνινύζεζα ην 19ν Γηεζλέο πλέδξην Βπδαληηλώλ πνπδώλ, πνπ δηεμήρζε ζηελ Κνπεγράγε. 9. Ννέκβξηνο (9) 1997: Παξαθνινύζεζα ηε Γηεζλή Ζκεξίδα «Ζ Λεμηθνγξαθία ηεο Αξραίαο, Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο: Παξνύζα θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ησλ ζύγρξνλσλ ιεμηθνγξαθηθώλ εγρεηξεκάησλ», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Λεμηθνγξαθίαο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο ζηε Θεζζαινλίθε. 10. επηέκβξηνο (24-26) 1999: Παξαθνινύζεζα ηε Β πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ, πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Αζήλα. 11. Ννέκβξηνο (26-28) 1999: Παξαθνινύζεζα ην 2 ν Γηεζλέο πκπόζην «Βπδαληηλή Μαθεδνλία: Γίθαην, Θενινγία, Φηινινγία», πνπ δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ ζηε Θεζζαινλίθε. 12. επηέκβξηνο (22-24) 2000: Παξαθνινύζεζα ηελ Γ πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ, πνπ έιαβε ρώξα ζην Ρέζπκλν. 13. Ννέκβξηνο (5-6) 2000: Παξαθνινύζεζα ην Γηεζλέο Forum Digitale Palimpsestforschung («Έξεπλα παιηκςήζησλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο») πνπ δηεμήρζε ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Ακβνύξγνπ. 14. Ννέκβξηνο (24-25) 2000: Παξαθνινύζεζα ην Γηεζλέο πκπόζην «Αθύπληζε ησλ αηζζήζεσλ θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο (11 νο 15 νο αη.)» πνπ δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνύην Βπδαληηλώλ Δξεπλώλ ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ ζηελ Αζήλα. 15. Μάηνο (17) 2001: Παξαθνινύζεζα ην πλέδξην Λαηηληθήο Φηινινγίαο «Ρσκατθό κπζηζηόξεκα», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. 10

11 16. Γεθέκβξηνο (5) 2001: Παξαθνινύζεζα ην 1 ν πκπόζην γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα (Ζκεξίδα Γηδαθηηθήο) κε ζέκα «Ζ δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο κεηξηθήο γιώζζαο», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 17. επηέκβξηνο (20-22) 2002: Παξαθνινύζεζα ηελ Γ πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ, πνπ έιαβε ρώξα ζηε Θεζζαινλίθε. 18. Απξίιηνο (4-5) 2003: Παξαθνινύζεζα ην Ζ Παλειιήλην πλέδξην, ην νπνίν δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Γιώζζαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα «Παγγισζία». 19. επηέκβξηνο (21-27) 2003: Παξαθνινύζεζα ην η Γηεζλέο πκπόζην Διιεληθήο Παιαηνγξαθίαο, πνπ δηνξγάλσζε ε Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ζηε Γξάκα. 20. Γεθέκβξηνο (3-4) 2004: Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ηεο «Φηινζνθηθήο Γηεκεξίδαο» ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα «Φηινζνθία ινγνηερλία θαη ηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα». 21. Μάηνο (2-5) 2007: Παξαθνινύζεζα ην Ζ Παλειιήλην πκπόζην Λαηηληθώλ πνπδώλ «Πνιππνιηηηζκηθόηεηα ζηε Ρώκε», πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. 22. Ινύιηνο (13-15) 2007: Παξαθνινύζεζα ην πλέδξην Βπδαληηλήο Λεμηθνγξαθίαο (Kolloquium zur byzantinischen Lexikographie), πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βόλλεο ζηε Βόλλε ηεο Γεξκαλίαο. 23. Οθηώβξηνο (2-4) 2008: Παξαθνινύζεζα ην 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα «Ο Οξθέαο πεγή πνιηηηζκνύ - Ζ Θξάθε σο ηόπνο έκπλεπζεο, πνπ δηνξγάλσζαλ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ρνδόπεο- Έβξνπ ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. 24. Ινύιηνο (29) 2009: Παξαθνινύζεζα ηελ εκεξίδα Thementag Antigone 2009 Präsenzen von Sophokles Tragödie in Wissenschaft, Schule und schönen Künsten, πνπ δηνξγάλσζε ν ηνκέαο Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ αξραίσλ γισζζώλ ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ ζην Μόλαρν ηεο Γεξκαλίαο. 25. επηέκβξηνο (3-7) 2009: πκκεηείρα σο ζύλεδξνο ζην Γηεζλέο Παππξνινγηθό πλέδξην κε ζέκα Raising the Fragment to the Status of the whole? («Απόζπαζκα: Αλαγσγή από ην κέξνο ζην όινλ;»), πνπ δηνξγάλσζαλ ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. θαη ην Πξόγξακκα Reception of Greek Literature 300 BC- 800AD: Traditions of the fragment ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο ζηελ Κνκνηελή. 11

12 26. Απξίιηνο (21-23) 2010: Παξαθνινύζεζα ην πλέδξην «Υεηξόγξαθα θαη έξεπλα ησλ θεηκέλσλ ζήκεξα», πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Teuchos ζην Ακβνύξγν ηεο Γεξκαλίαο. 27. Μάηνο (7-8) 2010: πκκεηείρα σο ζύλεδξνο θαη απεύζπλα ραηξεηηζκό σο Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Δπηζηεκνληό πλέδξην «Εεηήκαηα Γηδαθηηθήο ηεο Γιώζζαο», πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμεηλίσλ Υσξώλ θαη ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 28. Μάηνο (27-29) 2010: Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ηνπ Γηεζλνύο Γισζζνινγηθνύ πλεδξίνπ NOOJ (2010 NOOJ Conference), πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. 29. Ινύιηνο (21-23) 2011: πκκεηείρα σο ζύλεδξνο ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα Inter latinos graecissimus, inter graecos latinissimus: Bessarion im Wechselspiel kultureller Integration, πνπ δηνξγάλσζε ν ηνκέαο Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ. 30. επηέκβξηνο (1-4) 2011: πκκεηείρα σο ζύλεδξνο θαη απεύζπλα ραηξεηηζκό σο Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην 10 ν Γηεζλέο πλέδξην Διιεληθήο Γισζζνινγίαο, πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ηα Σκήκαηα Διιεληθήο Φηινινγίαο, Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμεηλίσλ Υσξώλ θαη ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ Κνκνηελή. 31. Μάηνο (23 ε ) 2013: Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ηεο Ζκεξίδαο Καβάθε, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. 32. Οθηώβξηνο (18 ε ) 2014: Παξαθνινύζεζα θαη ζπκκεηείρα ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηεο Ζκεξίδαο «Μύζνο: Ηζηνξίεο πνπ δελ εηπώζεθαλ», ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. 33. Ννέκβξηνο (1-2) 2014: Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ηεο ΗΕ πλάληεζεο Ηζηνξηθώλ ηνπ Γηθαίνπ, πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Κνκνηελή (Ννκηθή ρνιή). Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο Σν επηέκβξην-ννέκβξην 1993 παξαθνινύζεζα ηελ Δηζαγσγηθή Δπηκόξθσζε ζην 2 ν Πεξηθεξεηαθό Δπηκνξθσηηθό Κέληξν Θεζζαινλίθεο. Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν 1995/96 ζπκκεηείρα ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ησλ «Ζκεξώλ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ» ζην Ακβνύξγν (Απξίιηνο-Γεθέκβξηνο 1996). Καηά ην εαξηλό εμάκελν 2002 πξνζθάιεζα ηνλ αείκλεζην νκόηηκν θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ Winfried Bühler, ν νπνίνο έδσζε δηάιεμε ζηελ 12

13 ειιεληθή γιώζζα ζηηο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα: «Δκπεηξίεο από ηελ έξεπλα πάλσ ζηνπο Έιιελεο παξνηκηνγξάθνπο». Ζ δηάιεμε είρε κεγάιε επηηπρία θαη ε αίζνπζα ήηαλ θαηάκεζηε από θνηηεηέο, ελώ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ήηαλ κεγάιε. Αλέιαβα θαη έθεξα ζε πέξαο καδί κε ηνλ ζπλάδειθν θαη ζύδπγό κνπ Γξεγόξε Παπαγηάλλε ηελ επηκέιεηα έθδνζεο ηηκεηηθνύ ηόκνπ πνπ εηνίκαζε ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο πξνο ηηκήλ ηνπ πξώηνπ κέινπο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, ηνπ αείκλεζηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Γεσξγίνπ Γεκεηξνθάιιε, κε αθνξκή ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ. Ο ηόκνο θπθινθόξεζε ην 2003 κε ηίηιν «Θεκέιηνο. Σηκεηηθόο ηόκνο Γεσξγίνπ Ν. Γεκεηξνθάιιε». Από 22/11/2004 έσο 17/02/2005 παξαθνινύζεζα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 40 σξώλ, «Σνπηθή ηζηνξία» (Γλωξηκία κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ ηόπνπ, δηαρξνληθά), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην Κ.Δ.Δ. Ρνδόπεο. Με ην Γξεγόξε Παπαγηάλλε επσκηζηήθακε ην βάξνο θαη ηελ επζύλε ηεο Γηνξγάλσζεο ζηελ Κνκνηελή από ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ηεο Ε πλάληεζεο Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζηηο επηεκβξίνπ ηνπ 2007 (όπσο καξηπξνύλ ζπγραξεηήξηεοεπραξηζηήξηεο επηζηνιέο ηνπ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θ. Γεκήηξε Σξηαληαθπιιόπνπινπ, θεληξηθνύ εηζεγεηή ηεο πλάληεζεο, ηεο Αλ. Καζεγήηξηαο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηόηε Δηδηθήο πκβνύινπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ θ. Καιιηόπεο Μπνπξδάξα θαη ηεο Καζεγήηξηαο θαη Αξραηνιόγνπ θ. Φαλήο Γξνζνγηάλλε, θαζώο θαη επραξηζηήξην ζεκείσκα ηεο ηόηε Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Βπδαληηλώλ πνπδώλ Καζεγήηξηαο θ. Μαξίαο Νπζηαδνπνύινπ-Πειεθίδνπ). ηε πλάληεζε ζπκκεηείραλ 120 ζύλεδξνη κε αλαθνίλσζε, ελώ θαη πνιινί άιινη παξαθνινύζεζαλ ηηο εξγαζίεο ηεο, πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζε παξάιιειεο ζπλεδξίεο κε θνηλέο ζεκαηηθέο ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ αλαθνηλώζεσλ. Δπίζεο, επηκειεζήθακε ην πξόγξακκα, ηελ αθίζα θαη ηέινο ηελ έθδνζε ησλ Πξαθηηθώλ ζε έλαλ ηόκν πεξίπνπ 460 ζειίδσλ, ν νπνίνο είδε ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2011 θαη απέζπαζε πνιύ ζεηηθέο θξηηηθέο (βι. Βηβιηνθξηζία από ηνλ Κσλζη. Παΐδα, ζην: Βπδαληηλά Σύκκεηθηα 21 (2011) ). Από έσο παξαθνινύζεζα θαη νινθιήξσζα κε επηηπρία ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα δηάξθεηαο 50 σξώλ «Πιεξνθνξηθή ΗΗΗ: Δηζαγσγή ζε Τπνινγηζηηθά Φύιια-Παξνπζηάζεηο-Βάζεηο Γεδνκέλσλ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ.) ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Ρνδόπεο. πκκεηείρα σο πξνζθεθιεκέλε νκηιήηξηα ζε εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ζηηο ν Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Αγίνπ Υξηζηνθόξνπ «Ο Άγηνο Υαξάιακπνο» πξνο ηηκήλ ησλ παηδηώλ κε θαηαγσγή από ηνλ Άγην Υξηζηόθνξν εξξώλ πνπ πέηπραλ ζε Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα ηεο Υώξαο. Όζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Μνξθσηηθνύ Οκίινπ Κνκνηελήο ζηα πιαίζηα ηεο ζεηξάο «Μνξθσηηθέο πλαληήζεηο » παξνπζίαζα ηελ ζηελ Αίζνπζα Οκηιηώλ ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ νκηιία κε ζέκα «Ζ ινγνηερλία ησλ Βπδαληηλώλ. Έλαο παξακειεκέλνο ζεζαπξόο». 13

14 ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009 νξίζηεθα Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ Ηδξύκαηνο Οηθνγελείαο Νηθνιάνπ Εαθεηξίνπ Παπαληθνιάνπ θαη αγσλίδνκαη έσο ζήκεξα καδί κε ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξύκαηνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Πλεπκαηηθνύ απηνύ Κέληξνπ Μνπζείνπ ηεο Κνκνηελήο. Καηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 2014 πξνζθάιεζα ηνλ νκόηηκν θαζεγεηή Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνισλίαο Peter Schreiner θαη πξόηεηλα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο Βπδαληηλνιόγνπο ηνπ Σκήκαηνο ηελ αλαγόξεπζή ηνπ ζε πξώην επίηηκν δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ., ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Μαΐνπ ηνπ Σελ ίδηα κέξα ν ίδηνο έδσζε δηάιεμε ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο, ύζηεξα από πξόζθιεζή κνπ σο επηζηεκνληθά ππεύζπλεο, κε ζέκα «Κσλζηαληηλνύπνιε: Απηνθξαηνξηθή απιή θαη πόιε». ηηο 7 Ννεκβξίνπ ηνπ 2014 πξνζέθεξα αλνηθηό κάζεκα γηα ην επξύ θνηλό ηεο πόιεο ηεο Κνκνηελήο κε ζέκα «Ζ καγεία ηεο Βπδαληηλήο Δπηζηνινγξαθίαο» ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ κε ηίηιν «Σν Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο αλνίγεηαη ζην θνηλό ηεο πόιεο» γηα ηα 40 ρξόληα από ηελ Ίδξπζε ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 2015 παξνπζίαζα νκηιία κε ζέκα «Σν πνίεκα "Θεαλώ" ηνπ Μηραήι Υσληάηε» ζην πιαίζην ηνπ Colloquium ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηεο ρνιήο Κιαζηθώλ θαη Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Κνκνηελή. Βηβιηνπαξνπζηάζεηο ηηο παξνπζίαζα ην βηβιίν ηνπ θ. Υξήζηνπ Μηραιόπνπινπ (Πξνέδξνπ ησλ Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ Δθεηείνπ Θξάθεο) «Ζ Λαηηληθή Απηνθξαηνξία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ( )» ζην Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο ζηελ Ξάλζε, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ παλίδε. ηελ βηβιηνπαξνπζίαζε ζπκκεηείραλ κε νκηιία θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Ξάλζεο θ. Κώζηαο Γνύλαξεο, θαζώο θαη ν θηιόινγνο θαη ηζηνξηθόο θ. αξάληνο Καξγάθνο. ηηο παξνπζίαζα ην ηκήκα πνπ αθνξά ζηνλ ηζηνξηθό ηεο Αιώζεσο Γεώξγην θξαληδή θαη Φεπδν-θξαληδή από ην βηβιίν ηεο Γήκεηξαο Η. Μνληνύ «Μλήκεο Αιώζεσο. Κσλζηαληηλνύπνιε 1453» (Βπδαληηλή Γξακκαηεία 3) ζην Βηβιηνπσιείν ηνπ Δθδνη. Οξγαληζκνύ Π. Κπξηαθίδε ζηε Θεζζαινλίθε. Σα ηκήκαηα ηνπ βηβιίνπ πνπ αθνξνύλ ζηνπο ππόινηπνπο ηξεηο ηζηνξηθνύο ηεο Αιώζεσο παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο θθ. Δπζύκην Λίηζα, Ησάλλε Λενληηάδε θαη Αλδξέα Γθνπηδηνπθώζηα. Γηάθξηζε Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο κνπ θαη ηνπ ινηπνύ επηζηεκνληθνύ κνπ έξγνπ ζηελ έξεπλα ην Δπηζηεκνληθό Ίδξπκα ηνπ Ακβνύξγνπ (Hamburgische 14

15 Wissenschaftliche Stiftung) κνπ απέλεηκε ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1996 ην βξαβείν Kurt- Hartwig-Siemers-Preis γηα ην έηνο 1995, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα λένπο επηζηήκνλεο κε ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο επηδόζεηο. Σν βξαβείν πξνέβιεπε θαη ρξεκαηηθή ακνηβή ύςνπο γεξκαληθώλ κάξθσλ. πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθή επηηξνπή ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2006 εγθξίζεθε ε εγγξαθή κνπ σο κέινπο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Βπδαληηλώλ πνπδώλ. πλεηζθνξά ζηε Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. Οξίζηεθα από ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. κέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ( ) θαη εμαθνινπζώ λα είκαη έσο ζήκεξα. Δπί δύν ζπλερείο δηεηίεο από έσο θαη από έσο εμειέγελ κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. θαη πξνζπάζεζα λα ζπλεηζθέξσ όζν κπνξνύζα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιακβάλνληαο ζε θάπνηεο επείγνπζεο πεξηπηώζεηο θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Χο παξάδεηγκα αλαθέξσ ηελ ηξίκελε εληαηηθή ελαζρνιεζή κνπ ζην ρεηκεξηλό εμάκελν κε ηηο γξακκαηεηαθέο εθθξεκόηεηεο (ειιηπείο θαξηέιεο θνηηεηώλ κε πιήζνο απέξαζηεο βαζκνινγίεο), πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε νξθσκνζία 82 θνηηεηώλ πνπ βξίζθνληαλ ζε αλακνλή πάλσ από έλα ρξόλν. Ζ ελ ιόγσ νξθσκνζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ ηνπ ηηο 11 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013 ε 3 ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο κε όξηζε νκόθσλα δηεπζύληξηα - επηζηεκνληθή ππεύζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο. ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 (ζηα πιαίζηα ηεο 4 εο Γεληθήο πλέιεπζεο) νξίζηεθα επίζεκα Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, ύζηεξα από πξόηαζε ηεο Πξνέδξνπ, Καζεγήηξηαο Εσήο Γαβξηειίδνπ. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΔ Die Sprüche der sieben Weisen. Zwei byzantinische Sammlungen. Einleitung, Text, Testimonien und Kommentar Beiträge zur Altertumskunde, 51, Stuttgart/ Leipzig 1994, ζει. XXV, 497. (ISBN ). 15

16 Theodori Metropolitae Cyzici epistulae. Accedunt epistulae mutuae Constantini Porphyrogeniti, recensuit Maria Tziatzi-Papagianni [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 48. Series Berolinensis], Berlin/Boston 2012, ζει. Υ, 112*, 243, 3 Tafeln, ISBN ΑΡΘΡΑ/ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ Theodoros Prodromos. Historisches Gedicht LXXVIII, ζην: Byzantinische Zeitschrift 86/87, 2 (1993/94), ζει Δine gekürzte Fassung der delphischen Sprüche der sieben Weisen, ζην: Hermes (1997), ζει Eine neue Variante eines Distichons der Comparatio Menandri et Philistionis, ζην: Hermes (1998), ζει Ein bisher unediertes byzantinisches Alphabet: Ζ κειέηε απηή δεκνζηεύηεθε ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν γηα ηα 70 ρξόληα ηνπ θαζεγεηή ηεο Βπδαληηλήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ θ. Αζαλαζίνπ Κακπύιε: Lesarten. Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden. Herausgegeben von I. Vassis, G.S. Henrich, D.R. Reinsch, Berlin New York 1998, ζει Zu Plutarch, De comparatione Aristophanis et Menandri epitome 4, 854D, ζην: Ἑιιεληθά 48 (1998), ζει Η επηζηνιή αξ. 6 Darrouzès ηνπ Θενδώξνπ Κπδίθνπ ζηνλ θώδ. Ω 126 ηεο Μνλήο Μεγίζηεο Λαύξαο: δεκνζηεύηεθε ζηνλ Σόκν ησλ Πξαθηηθώλ ηεο Θ Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο πνπ δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Μεζαησληθώλ θαη Νέσλ Διιεληθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε ηίηιν «Λόγηα θαη Γεκώδεο Γξακκαηεία ηνπ Διιεληθνύ Μεζαίσλα» σο αθηέξσκα ζηνλ Δύδνμν Θ. Σζνιάθε, Θεζζαινλίθε 2002, ζει Σν πνίεκα ηνπ Ιωάλλε Γεωκέηξε «Δἰο ηὴλ ἀπνζηαζίαλ», ζην: Ἑιιεληθά 52 (2002), ζει Die Epistel Nr. 3 (ed. Lampros) des Theodoros, Bischofs von Kyzikos, im Codex Vind. phil. Gr. 342: δεκνζηεύηεθε ζηνλ Σόκν ησλ Πξαθηηθώλ ηεο 16 εο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο ηνπ 20 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Βπδαληηλώλ πνπδώλ κε ηίηιν «L épistolographie et la poésie épigrammatique» (Dossiers Byzantins 3), Paris 2003, ζει Η επηζηνιή αξ. 3 (έθδ. π. Λάκπξνπ) ηνπ Θενδώξνπ Κπδίθνπ ζηνλ θώδηθα Vind. phil. Gr. 342, ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν «Θεκέιηνο» πνπ εμέδσζαλ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. πξνο ηηκήλ ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Γεσξγίνπ Ν. Γεκεηξνθάιιε κε αθνξκή ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ, Κνκνηελή 2003, ζει Die Korrespondenz des Theodoros von Kyzikos im Codex Laura Ω 126: Σextkritische Beiträge, ζην: Βyzantinische Zeitschrift 96.1 (2003), ζει Παξαηεξήζεηο ζηὴλ ἐπηζηνιὴ ἀξ. 111 (Darrouzès) ηνῦ «πκεὼλ καγίζηξνπ θαὶ ινγνζέηνπ ηνῦ δξόκνπ», ζην: ΕΕΒΣ NA (2003), ζει (ηηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ θαζεγεηή Αζαλάζην Κνκίλε). Über Zitate und Anspielungen in der Alexias Anna Komnenes sowie Anklänge derselben in den späteren Geschichtsschreibern, ζην: Byzantinische Zeitschrift (2004), ζει

17 Zur panegyrischen Rede des Theophylaktos von Achrida auf Kaiser Alexios I. Komnenos, ζην: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 54 (2004), ζει Άλλα Κνκλελή: Μεηαμύ ηζηνξίαο θαη κνλωδίαο, ζην: «Λόγνο γπλαηθώλ»: Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ, Κνκνηελή Μαΐνπ 2006 (επηκ. Β. Κνληνγηάλλε), Δ.Λ.Η.Α., Αζήλα 2008, ζει Tν θνληάθην ηνπ Ρωκαλνύ ηνπ Μειωδνύ «Eἰς τὸν τωλὸν τὸν παρὰ τὴν πύλην τοῦ ἱεροῦ θεραπεσθέντα ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων» (αξ. 39 M. Tr.): Φηινινγηθέο παξαηεξήζεηο θαη λέα θξηηηθή έθδνζε, ζην: Βπδαληηλά 29 (2009) (Σν άξζξν απνηειεί ηελ θαηά πνιύ δηεπξπκέλε κνξθή αλαθνίλσζεο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο δεκνζηεύηεθε ζηνλ αληίζηνηρν ηόκν Πξαθηηθώλ: Ε πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ «Παξάδνζε θαη αλαλέσζε ζην Βπδάληην», επηεκβξίνπ 2007, Κνκνηελή, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο, Κεληξηθέο εηζεγήζεηο, Πεξηιήςεηο Αλαθνηλώζεσλ, Δξεπλεηηθά - Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, Κνκνηελή 2011, ζει ) Das zweite Kontakion des Pseudo-Romanos auf den heiligen Nikolaνs (= Maas-Trypanis 78), ζην: Βπδαληηλά 30 (2010) Ὅστις ποτ ἂν βούλοιτο μαθεῖν τὴν Θρᾴκην: Η Θξάθε κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηεηή Μαλνπήι Φηιή, ζην: Byzantinische Forschungen ΥΥΥ (2011) Πξόθεηηαη γηα ηελ αλαζεσξεκέλε θαη επαπμεκέλε κνξθή ηεο Αλαθνίλσζήο κνπ ζην 4 ν Γηεζλέο πκπόζην Θξαθηθώλ πνπδώλ «Βπδαληηλή Θξάθε: Μαξηπξίεο θαη θαηάινηπα» πνπ έιαβε ρώξα ζηηο Απξηιίνπ 2007 ζηελ Κνκνηελή. Zu einer neuen kritischen und kommentierten Edition der Gedichte des Michael Choniates, ζην: Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, August 2011, vol. III, Abstracts of free communications, Sofia 2011, ζει. 151 (Πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζήο κνπ ζην 22 ν Γηεζλέο Βπδαληηλνινγηθό πλέδξην ζηε όθηα.). Die byzantinische Epistolographie und ihre Bedeutung für die Forschung von Personen und Sachen. Das Beispiel des Theodoros von Kyzikos, ζην: Ρνδόπε (Δπεηεξίδα Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο) η. 2 (2013) (Σηκεηηθόο Σόκνο αθηεξσκέλνο ζηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο Αλδξέα Μάλν). Homerzitate im Gedicht Θεανώ des Michael Choniates, ζην: Lemmata. Beiträge zum Gedenken an Christos Theodoridis. Herausgegeben von Maria Tziatzi, Margarethe Billerbeck, Franco Montanari, Kyriakos Tsantsanoglou, De Gruyter, Berlin/München/Boston 2015, (Σηκεηηθόο ηόκνο αθηεξσκέλνο ζηε κλήκε ηνπ αείκλεζηνπ θαζεγεηή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Υξίζηνπ Θενδσξίδε). ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΙΔ Annae Comnenae Alexias, recensuerunt D. R. Reinsch et A. Kambylis. Pars prior: Prolegomena et textus, Pars altera: Indices, digesserunt F. Kolovou et D. R. Reinsch (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series 17

18 Berolinensis, 40/1-2.) Berlin/New York, de Gruyter * + 512, 272 S., ζην: Byzantinische Zeitschrift (2003), ζει Anna Komnene, Alexias: übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von D. R. Reinsch, (Walter de Gruyter - Berlin - N. York) 2001, 607 S., ζην: Byzantinische Zeitschrift (2003), ζει Discours annuels en l honneur du patriarche Georges Xiphilin. Σextes édités et commentés par Marina Loukaki, traduits par Corinne Jνuanno, Monographies 18, CNRS, Centre de recherche d histoire et civilisation de Byzance, Paris 2005, ζην: Βπδαληηλά 27 (2007) ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ «Θεκέιηνο. Σηκεηηθόο ηόκνο Γεσξγίνπ Ν. Γεκεηξνθάιιε», Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο, Κνκνηελή Σόκνο Πξαθηηθώλ: Ε πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ «Παξάδνζε θαη αλαλέσζε ζην Βπδάληην», επηεκβξίνπ 2007, Κνκνηελή, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο, Κεληξηθέο εηζεγήζεηο, Πεξηιήςεηο Αλαθνηλώζεσλ, Δξεπλεηηθά - Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, Κνκνηελή Lemmata. Beiträge zum Gedenken an Christos Theodoridis. Herausgegeben von Maria Tziatzi, Margarethe Billerbeck, Franco Montanari, Kyriakos Tsantsanoglou, De Gruyter, Berlin/München/Boston 2015 (Σηκεηηθόο ηόκνο αθηεξσκέλνο ζηε κλήκε ηνπ αείκλεζηνπ θαζεγεηή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Υξίζηνπ Θενδσξίδε). ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δίκαη ζπλεξγάηξηα ζην Γηαδηθηπαθό Γηαρξνληθό Λεμηθό (D.I-A.L.G.), ηνπ νπνίνπ ε ζύληαμε εγθαηληάζηεθε ην αθαδεκατθό έηνο ζην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη α) ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ Λεμηθώλ ηεο Διιεληθήο (θάζε επνρήο θαη είδνπο) θαη β) ηελ έθδνζε ελόο λένπ δηαρξνληθνύ Λεμηθνύ ηεο Διιεληθήο επί ηε βάζεη ησλ Λεμηθώλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί. Σν πξόγξακκα ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 18

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν: Καηεξίλεο Παλαγηώηεο ηνπ Δπαγγέινπ. Γ/λζε-ηειέθσλν: Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παηεζίσλ 76, 10434 ΑΘΗΝΑ 210-8203557.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1)

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1) Βηνγξαθηθό εκείωκα επηέκβξηνο 2009 (Α) Πξνζωπηθά ηνηρεία Δπίζεην: θνύξηνπ Όλνκα: Διέλε Σόπνο & Υξόλνο γέλλεζεο: Ρόδνο, 1954 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Παληξεκέλε, κία θόξε Γηεύζπλζε: Παύινπ Μειά 20, 851 00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα