International Migration Outlook: SOPEMI Summary in Greek. Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI Περίληψη στα ελληνικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Greek. Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI 2010. Περίληψη στα ελληνικά"

Transcript

1 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Greek Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI 2010 Περίληψη στα ελληνικά Ζ δηεζλήο κεηαλάζηεπζε παξακέλεη πξνηεξαηφηεηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ, παξά ηε κείσζε ηεο δήηεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. ην εηήζην απηφ δεκνζίεπκα αλαιχνληαη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα θαη πνιηηηθέο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηνλ πιεζπζκφ εξγάζηκεο ειηθίαο θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία θαη ν ξφινο ησλ πξνβιεπφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο πιεζπζκηαθήο απηήο νκάδαο θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία. Δπίζεο δίλεηαη έκθαζε ζηνπο δηεζλείο ζπνπδαζηέο θαη θαηαβάιιεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ησλ πνζνζηψλ παξακνλήο ηνπο ζηε θηινμελνχζα ρψξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ην δεκνζίεπκα απηφ δηεξεπλψληαη επίζεο νη θχξηεο αιιαγέο πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ είζνδν, ηε δηακνλή θαη ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πεξηγξάθεηαη ε επηιεθηηθή πξφζιεςε ησλ κεηαλαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηα ζπζηήκαηα κνξίσλ, θαζψο θαη ηα κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμήο ηνπο. Αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο. Δμεηάδεηαη ν αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιν, ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο θαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ε δεκνγξαθηθή δπλακηθή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ γεγελψλ θαη ησλ γελλεκέλσλ ζηελ αιινδαπή θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. Η έκδοζη ηος 2010 ηυν «Πποοπηικών ηηρ διεθνούρ μεηανάζηεςζηρ» δείσνει μια ελαθπά πηώζη ηυν μεηαναζηεςηικών ποών ππορ ηον ΟΟΣΑ Ζ λφκηκε, κφληκνπ ραξαθηήξα, κεηαλάζηεπζε ησλ αιινδαπψλ ππεθφσλ (πεξίπνπ 4,4 εθαη.) ππνρψξεζε ζην 6% ην 2008, ζεκεηψλνληαο γηα πξψηε θνξά κείσζε χζηεξα απφ πέληε ρξφληα κέζεο αχμεζεο 11%. Δληνχηνηο, ε κείσζε απηή νθεηιφηαλ θπξίσο ζε πηψζε πνπ θαηαγξάθεθε ζε ιίγεο κφλν ρψξεο θαη επίζεο απεηθφληδε ηηο ηδηαίηεξα πςειέο ξνέο θαηά ην Παξ'φια απηά, ε κείσζε ησλ ξνψλ ζπλερίζηεθε ην 2009 θαζψο ε κεηαλάζηεπζε αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ σο

2 απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. κςπίυρ ηηρ μεηανάζηεςζηρ ηυν ελεύθεπα διακινούμενυν πολιηών και ηηρ μεηανάζηεςζηρ για λόγοςρ οικογενειακήρ επανένυζηρ. Ζ κεηαλάζηεπζε ζην εζσηεξηθφ ρψξσλ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο αληηπξνζψπεπε ην 25% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο κεηαλάζηεπζεο ζηε δψλε ηνπ ΟΟΑ ην 2008 θαη ην 44% ζηελ Δπξψπε. ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηελ Απζηξία θαη ηε Γαλία ην είδνο απηφ κεηαλάζηεπζεο αληηπξνζσπεχεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ζπλνιηθήο κεηαλάζηεπζεο. Μεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηηαιία ήηαλ φιεο ζεκαληηθέο ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην 2008, θαζψο ην 20%-30% ησλ κφληκσλ κεηαλαζηψλ κεηέβεθε ζηηο ρψξεο απηέο γηα εξγαζηαθνχο ιφγνπο. ε άιιεο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηελ Ηαπσλία θαη ηελ Κνξέα, ε νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε εμαθνινπζεί λα είλαη ε θπξηαξρνχζα κνξθή κεηαλάζηεπζεο κεηαμχ ησλ εηζξνψλ κφληκσλ κεηαλαζηψλ. Ζ νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε παξακέλεη ε επηθξαηέζηεξε κνξθή κεηαλάζηεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (65%), ζηε Γαιιία θαη ηε νπεδία. Η πποζυπινή μεηανάζηεςζη παπαμένει ζημανηική, αν και έσει επηπεαζηεί από ηην οικονομική ύθεζη Ζ πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε, πνπ απμαλφηαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θη έπεηηα, άξρηζε λα ππνρσξεί ην 2008, αλ θαη ε κείσζε απηή ήηαλ θπξίσο έθδειε ζηα πξνγξάκκαηα πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν 2008 πάλσ απφ 2,3 εθαη. πξνζσξηλνί κεηαλάζηεο εξγαδφκελνη κεηέβεθαλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πνπ αληηζηνηρεί ζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% κεηά ηέζζεξα ρξφληα ζηαζεξήο αχμεζεο, θαη φιεο νη ελδείμεηο ππνδεηθλχνπλ πεξαηηέξσ κείσζε θαηά ην Ζ επνρηαθή εξγαζία, ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ εξγαζία θαη δηαθνπέο θαη νη ελδνεηαηξηθέο κεηαζέζεηο απμήζεθαλ θαηά ην 2008, ελψ άιιεο θαηεγνξίεο - πξνπαληφο ε κεηαλάζηεπζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ - κεηψζεθαλ. Ζ πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε εξγαδνκέλσλ ήηαλ επίζεο κία απφ ηηο πξψηεο κεηαλαζηεπηηθέο νδνχο πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. ενώ ο απιθμόρ ηυν αιηούνηυν άζςλο εξακολοςθεί να αςξάνεηαι. Ο αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ άξρηζε λα απμάλεηαη εθ λένπ απφ ην 2006 θη έπεηηα. Σν 2008 νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ ε θπξηφηεξε ρψξα ππνδνρήο ( αηηνχληεο) θαη ζηε Γαιιία, ηνλ Καλαδά, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηηαιία μεπεξλνχζαλ ηνπο Ζ Ννξβεγία, ε νπεδία θαη ε Διβεηία είλαη νη θχξηεο ρψξεο ππνδνρήο θαηά θεθαιή. Σν Ηξάθ, ε εξβία θαη ην Αθγαληζηάλ είλαη νη θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο. Οι αςξανόμενερ ποέρ διεθνών ζποςδαζηών καηαλήγοςν μεπικέρ θοπέρ ζε μόνιμη διαμονή. πλνιηθά, ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ ζπνπδαζηψλ ππεξδηπιαζηάζηεθε θαηά ηελ επηαεηία ππεξβαίλνληαο ηα 2 εθαη., κε θχξηεο ρψξεο πξννξηζκνχ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία θαη ηελ Απζηξαιία. Οη κεγαιχηεξεο πνζνζηηαίεο απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηε Νέα Εειαλδία θαη ηελ Κνξέα, θαη αθνινπζνχλ νη Κάησ Χψξεο, ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Ηξιαλδία. Οη δηεζλείο ζπνπδαζηέο είλαη κηα δπλεηηθή πεγή κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ κε πςειή εηδίθεπζε γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ζηελ έθδνζε ηνπ 2010 ησλ «Πξννπηηθψλ ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο» θαηαβάιιεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ πνζνζηψλ δηακνλήο - αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο απηψλ πνπ δελ αλαλεψλνπλ ηηο άδεηεο δηακνλήο ηνπο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ηα πνζνζηά δηακνλήο ππνινγίδνληαη κεηαμχ 15% θαη 35% κε κέζν φξν ην 21%. Οι ποέρ από ηην Κίνα ανέπσονηαι ζηο 10% ηος

3 ζςνόλος, και οι ανηίζηοισερ από ηην Πολυνία, ηην Ινδία και ηο Μεξικό είναι λιγόηεπερ από ηο μιζό ηος ποζοζηού αςηού. Οη ζεκαληηθφηεξεο είθνζη ρψξεο πξνέιεπζεο φζνλ αθνξά ηηο εηζξνέο αληηπξνζψπεπαλ πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ην 2008, κε ηελ Κίλα, ηελ Πνισλία, ηελ Ηλδία θαη ην Μεμηθφ λα θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο. ε ζχγθξηζε κε ηηο ξνέο πνπ θαηαγξάθζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο πξνήξζαλ απφ ηελ Κνινκβία, ηελ Κίλα, ηε Ρνπκαλία θαη ην Μαξφθν. Δληνχηνηο, απφ ην 2000 θη έπεηηα νη ξνέο απφ ηηο Φηιηππίλεο θαη ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ζεκείσλαλ κείσζε. Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ ηελ Πνισλία πξνο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο παξέκεηλαλ πςειέο ην Σημανηικό μέπορ ηηρ αύξηζηρ ηος πληθςζμού - και ηος πληθςζμού επγάζιμηρ ηλικίαρ - ζε πολλέρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ καηά ηα ηελεςηαία σπόνια οθειλόηαν ζηη διεθνή μεηανάζηεςζη. Δάλ ηα πνζνζηά κεηαλάζηεπζεο παξακείλνπλ θαηά κέγα κέξνο ζηα ηξέρνληα επίπεδά ηνπο, ν πιεζπζκφο εξγάζηκεο ειηθίαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζα απμεζεί θαηά 1,9% θαηά ηε δεθαεηία έλαληη ηνπ 8,6% κεηαμχ ηνπ Καηά ηελ ηεηξαεηία ην 59% ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο νθεηιφηαλ ζηε κεηαλάζηεπζε. Οη κεηαλάζηεο αληηπξνζσπεχνπλ έσο ην έλα ηξίην ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζηνλ πιεζπζκφ εξγάζηκεο ειηθίαο, αλ θαη ε άθημε παηδηψλ θαη κεηαλαζηψλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ πεξηνξίδεη ηε ζπκβνιή απηή. Μφλν ζηε Γαιιία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηε Νέα Εειαλδία ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο δεκνγξαθηθήο αλφδνπ ήηαλ ε θπζηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. ε νξηζκέλεο ρψξεο - ζηε λφηηα Δπξψπε, ηελ Απζηξία θαη ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο - ην 90% πεξίπνπ ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο νθεηιφηαλ ζηε κεηαλάζηεπζε. Ωζηόζο, η αύξηζη ηηρ απαζσόληζηρ οθειλόηαν κςπίυρ ζηα ςτηλόηεπα ποζοζηά απαζσόληζηρ ηυν καηοίκυν παπά ζηη διεθνή μεηανάζηεςζη. πλνιηθά, ην 51% ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο νθεηιφηαλ ζην πςειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ην 39% ζηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε, κε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο πξνήξζε θπξίσο απφ ηε κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ήηαλ εθείλεο πνπ θαηέγξαςαλ ζρεηηθά πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο (πάλσ απφ 75%), φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε Γαλία, ε Διβεηία θαη ε νπεδία. Αληίζεηα, κε εμαίξεζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηηο ρψξεο φπνπ ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο νθεηιφηαλ θπξίσο ζε εμσηεξηθέο πεγέο ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ήηαλ ρακειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ΟΟΑ. Σηη θεηινή έκθεζη παπέσεηαι μια επιζκόπηζη ηυν διαπθπυηικών και ηυν θεζμικών εξελίξευν ζηιρ μεηαναζηεςηικέρ πολιηικέρ Ζ έκθαζε ζηνπο κεηαλάζηεο κε πςειή εηδίθεπζε θαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ κνξίσλ ζπλερίζηεθε (φπσο ζηε Γαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο Κάησ Χψξεο), φπσο θαη ε κεηαζηξνθή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνζθνξά πξνο ηελ πξαθηηθή λα επλννχληαη ζηα κφληκα πξνγξάκκαηα νη αηηνχληεο ζηνπο νπνίνπο έρεη ήδε πξνζθεξζεί εξγαζία (Απζηξαιία θαη Καλαδάο). Δλψ κηα ρψξα (ε νπεδία) επέηξεςε ηελ είζνδν κεηαλαζηψλ απφ φια ηα επίπεδα δεμηνηήησλ, αιινχ ην θαζεζηψο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ κε ρακειφηεξε θαηάξηηζε ηξνπνπνηήζεθε κφλν ζε κεξηθά πξνγξάκκαηα επνρηαθήο απαζρφιεζεο, ψζηε λα επλνεζεί απηφ ην είδνο πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο (Απζηξαιία θαη Πνισλία). καθώρ και ηυν πολιηικών ένηαξηρ και πολιηογπάθηζηρ. Οη αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε έηεηλαλ λα επηβάιινπλ πεξηνξηζηηθά θξηηήξηα,

4 φπσο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο θαη εηζνδήκαηνο. Ζ ρξήζε ησλ εμεηάζεσλ ζηε γιψζζα ή ζηελ αγσγή ηνπ πνιίηε σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε εμαθνινπζεί λα επεθηείλεηαη. Μεπικέρ αλλαγέρ μποπούν να αποδοθούν καη'εξοσήν ζηη σπημαηοοικονομική κπίζη. Σν έλαο αξηζκφο λέσλ πξσηνβνπιηψλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο είραλ σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ έζεζε ε νηθνλνκηθή χθεζε. Οη νδνί κεηαλάζηεπζεο εξγαδνκέλσλ εμεηάζηεθαλ πξνζερηηθά θαη νη πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο εμεηδηθεχηεθαλ ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δηζήρζεθαλ ξπζκίζεηο γηα ηνπο άλεξγνπο κεηαλάζηεο πνπ αδπλαηνχλ λα αλαλεψζνπλ ηηο πξνζσξηλέο άδεηεο (ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηξιαλδία) θαη παξαζρέζεθε βνήζεηα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο (ζηελ Ηζπαλία, ηελ Ηαπσλία θαη ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο). Κάπνηεο πνζνζηψζεηο πεξηθφπεθαλ (ζηελ Ηηαιία, ηελ Κνξέα, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Απζηξαιία). Σηην έκθεζη αςηή εξεηάζεηαι ο δςζανάλογορ ανηίκηςπορ ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ ζηην απαζσόληζη ηυν μεηαναζηών ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ. Καηά ηελ πεξίνδν ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ αηφκσλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή ήηαλ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ γεγελψλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Παξνκνίσο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γελλεκέλσλ ζηελ αιινδαπή κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ απφ φ,ηη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ γεγελψλ, αλ θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ν ζπλαθφινπζνο αληίθηππνο πεξηνξίζηεθε απφ ηα απμαλφκελα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ. Δλψ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ γεγελψλ ππνρψξεζε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο, ζε έλα αξηζκφ ρσξψλ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ γελλεκέλσλ ζηελ αιινδαπή απμήζεθε ζεκαληηθά. Μνιαηαχηα, ε άλνδνο ηεο απαζρφιεζεο δε ζπκβάδηζε κε ηελ αχμεζε ηνπ γελλεκέλνπ ζηελ αιινδαπή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ιφγσ ησλ ζπλερψλ εηζξνψλ. Οι νέοι μεηανάζηερ θίγονηαι ιδιαίηεπα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ε απαζρφιεζε ησλ λέσλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή ζεκείσζε κεγαιχηεξε πηψζε απφ φ,ηη ε απαζρφιεζε ησλ γεγελψλ ζπλνκήιηθψλ ηνπο. Μνινλφηη ε ζπλνιηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ (15-24 εηψλ) αλεξρφηαλ ζην 7% κεηαμχ ηνπ β' ηξηκήλνπ ηνπ 2008 θαη ηνπ β' ηξηκήλνπ ηνπ 2009, ε κείσζε ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηα γηα ηνπο λένπο κεηαλάζηεο. Δπηπιένλ, ε αλεξγία ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ ήηαλ ήδε πςειή θαη απφ ην 2009 είρε δηακνξθσζεί ζην 15% ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζην 20% ζηνλ Καλαδά θαη ζην 24% ζηελ Δπξψπε ησλ 15. Δπεηδή ε ηαρεία έληαμε ησλ λέσλ θαη ησλ πξφζθαηα αθηρζέλησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζεσξείηαη πιένλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ έληαμή ηνπο καθξνπξφζεζκα, ηα ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο είλαη αλεζπρεηηθά. Μία χθεζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο δπζάξεζησλ «νπιψλ», θαζψο νη κεηαλάζηεο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα πξνζιεθζνχλ γξήγνξα κεηά ηελ άθημή ηνπο πηζαλφ λα ζηηγκαηηζηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ γιψζζα, ε θαηάξηηζε, ε θαζνδήγεζε απφ ζχκβνπιν θαη ε καζεηεία θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ ζε πεξίνδν χθεζεο. αν και οι γςναίκερ μεηανάζηερ ηα καηαθέπνοςν καλύηεπα από ηοςρ άνδπερ. Ζ θξίζε έζημε ιηγφηεξν ηηο γπλαίθεο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή απφ φ,ηη ηνπο άλδξεο, θαζψο ε απαζρφιεζε ησλ αλδξψλ ζπγθεληξψλεηαη ζε ηνκείο πνπ πιήρζεθαλ πεξηζζφηεξν (θαηαζθεπέο, κεηαπνίεζε, νηθνλνκηθά). ε φιεο ηηο ρψξεο, εθηφο απφ ην Βέιγην θαη ηελ Οπγγαξία, ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή ήηαλ κηθξφηεξε απφ απηή ησλ αλδξψλ. ε κεξηθέο ρψξεο, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ελ ιφγσ γπλαηθψλ απμήζεθαλ, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα

5 αληηζηαζκηζηεί ε απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθφκηδαλ ηα αλδξηθά κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Οι παπάγονηερ πος εκθέηοςν ηοςρ μεηανάζηερ ζε μεγαλύηεπο κίνδςνο απώλειαρ ηηρ επγαζίαρ ηοςρ επίζηρ δςζσεπαίνοςν ηη δςναηόηηηα να υθεληθούν από ηιρ ενεπγηηικέρ πολιηικέρ για ηην αγοπά επγαζίαρ. ηελ έθζεζε εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ θαζφξηζαλ ηηο πξφζθαηεο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη κεηαλάζηεο ηείλνπλ λα ππεξεθπξνζσπνχληαη ζε ηνκείο πνπ είλαη επάισηνη ζε νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, νη ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο πξφζιεςήο ηνπο είλαη γεληθά πην επηζθαιείο θαη ζπρλά νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη είλαη πξνζσξηλέο, έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κνληκνπνηεζνχλ θαη ελδερνκέλσο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν επηιεθηηθήο απφιπζεο. Οη κεηαλάζηεο ίζσο λα απνθιείνληαη εθ ησλ πξαγκάησλ απφ νξηζκέλα κέηξα γηα ηα νπνία ε επηιεμηκφηεηα ζπλδέεηαη ξεηψο ή εκκέζσο κε ηε δηάξθεηα δηακνλήο ζηε ρψξα ή κε ην δηνηθεηηθφ θαζεζηψο, φπσο ηα δεκφζηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ απαζρφιεζε ή απηά πνπ απαηηνχλ ειάρηζηε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ή κφληκεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. ηελ έθζεζε πξνζδηνξίδνληαη κεξηθνί ηνκείο φπνπ ε πνιηηηθή κπνξεί λα βνεζήζεη λα πεξηνξηζηνχλ νη αξλεηηθέο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ. Δςο ειδικά κεθάλαια ππαγμαηεύονηαι επίκαιπα θέμαηα Γπν ηδηαίηεξα εμέρνληα ζέκαηα θαιχπηνληαη ζε εηδηθά θεθάιαηα. ην πξψην εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ε θνηλή γλψκε ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε. ην δεχηεξν εμεηάδνληαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη ν αληίθηππνο ηεο πνιηηνγξάθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ζηο ππώηο διεπεςνάηαι ηο θέμα ηηρ κοινήρ γνώμηρ και ηηρ μεηανάζηεςζηρ ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη έλαο αξηζκφο απφ δεκνζθνπήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία θαη παξνπζηάδνληαη λέα εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε. Αμηνινγείηαη ε επίδξαζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηφζν ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη ησλ πξνηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο. Έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ αλάιπζε είλαη φηη νη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ αληίθηππν ηεο κεηαλάζηεπζεο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε ζηάζε ησλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ζηνπο κεηαλάζηεο. Ο δεκφζηνο δηάινγνο γηα ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο εμαθνινπζεί λα θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα ζέκαηα απηά θαιχπηνληαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη απφ ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ κεξηθέο ζπιινγηθέο πεπνηζήζεηο. Οξηζκέλεο κεξίδεο ηνπ πιεζπζκνχ πηζαλφλ λα πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, κεηαμχ άιισλ, φρη κφλν ιφγσ ησλ δηαλεκεηηθψλ επηδξάζεψλ ηεο, αιιά επίζεο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία. Σν ζέκα σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη ηφζν λα επηηεπρζεί νκνθσλία ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά ζέκαηα, αιιά λα πεξηνξηζηεί ε επίδξαζε ησλ ιατθψλ πεπνηζήζεσλ θαη παξαλνήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ε κεηαξξχζκηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ πξέπεη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ αληίθηππν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο, θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζπγθξίζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε. Ο ηαθηηθφο θαη αλνηθηφο δηάινγνο κε νκάδεο ζπκθεξφλησλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζρεηηθά επξήκαηα εξεπλψλ. Οη γλψζεηο ησλ πνιηηψλ κπνξνχλ επίζεο λα βειηησζνχλ κέζσ αληηθεηκεληθήο θαη επξχηεξεο θάιπςεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζεκάησλ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. και ζηο δεύηεπο αναλύεηαι ο ανηίκηςπορ ηηρ πολιηογπάθηζηρ ζηην ένηαξη ζηην αγοπά

6 επγαζίαρ Ζ απφθηεζε ηεο ππεθνφηεηαο πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. ηηο ρψξεο νη νπνίεο επνηθίζηεθαλ κέζσ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζρεδφλ φινη νη λφκηκνη κεηαλάζηεο απνθηνχλ ηελ ηζαγέλεηα κέζα ζε δηάζηεκα δέθα ρξφλσλ απφ ηελ άθημή ηνπο. ηηο επξσπατθέο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ ην κεξίδην ησλ επί καθξφλ δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί απμήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σα πνζνζηά πνιηηνγξάθεζεο ησλ κεηαλαζηψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. ε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο, ην πνζνζηφ απφθηεζεο ηεο ππεθνφηεηαο είλαη κεγαιχηεξν κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο απφ φ,ηη κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο κέιε ηνπ ΟΟΑ. Παξνκνίσο, νη γπλαίθεο κεηαλάζηεο είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο, φπσο θαη νη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σνχην ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη γηα ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηεο. Οη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ ήδε πνιηηνγξαθεζεί ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ πνιηηνγξάθεζε, φκσο ε επηπξφζζεηε βειηίσζε κεηά ηελ πνιηηνγξάθεζε ππνδεηθλχεη φηη, απφ κφλε ηεο, αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ βειηίσζε απηή ησλ επηδφζεσλ ίζσο λα νθείιεηαη ζηα κηθξφηεξα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα θαη ζηηο ιηγφηεξεο δηαθξίζεηο. Ζ πνιηηνγξάθεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη εηδηθφηεξα ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε θαιχηεξα ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηελ απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα. Έλα απφ ηα δηδάγκαηα πνπ αληινχληαη απφ ην θεθάιαην απηφ είλαη φηη ε κείσζε ησλ εκπνδίσλ, φπσο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηπιή ηζαγέλεηα θαη ησλ ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθψλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο, ζα βνεζνχζε ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλνιηθά. Οη κεηαλάζηεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα απνθηνχλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο.

7 OECD 2010 Η περίληυη ασηή δεν αποηελεί επίζημη μεηάθραζη ηοσ ΟΟΣΑ. Η αναπαπαγυγή ηηρ πεπίλητηρ αςηήρ επιηπέπεηαι ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι παπαηίθεηαι ηο δικαίυμα αποκλειζηικήρ εκμεηάλλεςζηρ ηος ΟΟΣΑ, καθώρ και ο ηίηλορ ηηρ ππυηόηςπηρ έκδοζηρ. Οι Πολύγλφζζες Περιλήυεις είναι μεηαθραζμένα αποζπάζμαηα ηφν δημοζιεσμάηφν ηοσ ΟΟΣΑ ποσ εκδόθηκαν αρτικά ζηην αγγλική και ηη γαλλική γλώζζα. Γιαηίθενηαι δφρεάν ζηο Ηλεκηρονικό Βιβλιοπφλείο ηοσ ΟΟΣΑ Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινυνήζηε με ηο Τμήμα Δικαιυμάηυν και Μεηαθπάζευν ηηρ Διεύθςνζηρ Δημοζίυν Υποθέζευν και Επικοινυνιών ηος ΟΟΣΑ μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηη διεύθςνζη: ή μέζυ θαξ: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Επιζκεθηείηε ηον ηλεκηπονικό μαρ κόμβο

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Growing Unequal? : Income Distribution and Poverty in OECD Countries Summary in Greek Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα ελληνικά Απμήζεθε ε αληζφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009

Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009 International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Greek Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009 Περίληψη στα Ελληνικά Η κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ απμήζεθε απόηνκα ηηο δύν ηειεπηαίεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο.

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο. 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η έληαμε ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα θαη πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Greek Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία και κατανομή εισοδήματος Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία Οη θφξνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ δεκφζηα έξγα Οη θφξνη πξνθαινχλ πάληα απψιεηα επεκεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

OECD-FAO Agricultural Outlook 2010. Summary in Greek. ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές τοσ γεωργικού τομέα 2010. Περίληψη στα ελληνικά

OECD-FAO Agricultural Outlook 2010. Summary in Greek. ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές τοσ γεωργικού τομέα 2010. Περίληψη στα ελληνικά OECD-FAO Agricultural Outlook 2010 Summary in Greek ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές τοσ γεωργικού τομέα 2010 Περίληψη στα ελληνικά Οι Προοπτικές σσνοπτικά Τα ηειεπηαία ρξόληα ν γεσξγηθόο ηνκέαο ππέζηε αξθεηνύο ηζρπξνύο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 17 Σεπηεμβπίος 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 Οι μεπικοί επιηόπιοι έλεγσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ Διειζδύζεις Αειυόπορ ανάπτςξη: Σςσσέτιση τηρ οικονομίαρ, τηρ κοινωνίαρ και τος πεπιβάλλοντορ

ΟΟΣΑ Διειζδύζεις Αειυόπορ ανάπτςξη: Σςσσέτιση τηρ οικονομίαρ, τηρ κοινωνίαρ και τος πεπιβάλλοντορ OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Greek ΟΟΣΑ Διειζδύζεις Αειυόπορ ανάπτςξη: Σςσσέτιση τηρ οικονομίαρ, τηρ κοινωνίαρ και τος πεπιβάλλοντορ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Development Co-operation Report 2010. Έκθεση Αναπτσξιακής Σσνεργασίας 2010. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Development Co-operation Report 2010. Έκθεση Αναπτσξιακής Σσνεργασίας 2010. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Development Co-operation Report 2010 Summary in Greek Έκθεση Αναπτσξιακής Σσνεργασίας 2010 Περίληψη στα ελληνικά Η «Έθζεζε Αλαπηπμηαθήο Σπλεξγαζίαο» ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο (DAC) ηνπ ΟΟΣΑ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα