International Migration Outlook: SOPEMI Summary in Greek. Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI Περίληψη στα ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Greek. Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI 2010. Περίληψη στα ελληνικά"

Transcript

1 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Greek Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI 2010 Περίληψη στα ελληνικά Ζ δηεζλήο κεηαλάζηεπζε παξακέλεη πξνηεξαηφηεηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ, παξά ηε κείσζε ηεο δήηεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. ην εηήζην απηφ δεκνζίεπκα αλαιχνληαη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα θαη πνιηηηθέο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηνλ πιεζπζκφ εξγάζηκεο ειηθίαο θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία θαη ν ξφινο ησλ πξνβιεπφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο πιεζπζκηαθήο απηήο νκάδαο θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία. Δπίζεο δίλεηαη έκθαζε ζηνπο δηεζλείο ζπνπδαζηέο θαη θαηαβάιιεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ησλ πνζνζηψλ παξακνλήο ηνπο ζηε θηινμελνχζα ρψξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ην δεκνζίεπκα απηφ δηεξεπλψληαη επίζεο νη θχξηεο αιιαγέο πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ είζνδν, ηε δηακνλή θαη ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πεξηγξάθεηαη ε επηιεθηηθή πξφζιεςε ησλ κεηαλαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηα ζπζηήκαηα κνξίσλ, θαζψο θαη ηα κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμήο ηνπο. Αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο. Δμεηάδεηαη ν αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιν, ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο θαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ε δεκνγξαθηθή δπλακηθή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ γεγελψλ θαη ησλ γελλεκέλσλ ζηελ αιινδαπή θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. Η έκδοζη ηος 2010 ηυν «Πποοπηικών ηηρ διεθνούρ μεηανάζηεςζηρ» δείσνει μια ελαθπά πηώζη ηυν μεηαναζηεςηικών ποών ππορ ηον ΟΟΣΑ Ζ λφκηκε, κφληκνπ ραξαθηήξα, κεηαλάζηεπζε ησλ αιινδαπψλ ππεθφσλ (πεξίπνπ 4,4 εθαη.) ππνρψξεζε ζην 6% ην 2008, ζεκεηψλνληαο γηα πξψηε θνξά κείσζε χζηεξα απφ πέληε ρξφληα κέζεο αχμεζεο 11%. Δληνχηνηο, ε κείσζε απηή νθεηιφηαλ θπξίσο ζε πηψζε πνπ θαηαγξάθεθε ζε ιίγεο κφλν ρψξεο θαη επίζεο απεηθφληδε ηηο ηδηαίηεξα πςειέο ξνέο θαηά ην Παξ'φια απηά, ε κείσζε ησλ ξνψλ ζπλερίζηεθε ην 2009 θαζψο ε κεηαλάζηεπζε αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ σο

2 απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. κςπίυρ ηηρ μεηανάζηεςζηρ ηυν ελεύθεπα διακινούμενυν πολιηών και ηηρ μεηανάζηεςζηρ για λόγοςρ οικογενειακήρ επανένυζηρ. Ζ κεηαλάζηεπζε ζην εζσηεξηθφ ρψξσλ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο αληηπξνζψπεπε ην 25% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο κεηαλάζηεπζεο ζηε δψλε ηνπ ΟΟΑ ην 2008 θαη ην 44% ζηελ Δπξψπε. ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηελ Απζηξία θαη ηε Γαλία ην είδνο απηφ κεηαλάζηεπζεο αληηπξνζσπεχεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ζπλνιηθήο κεηαλάζηεπζεο. Μεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηηαιία ήηαλ φιεο ζεκαληηθέο ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην 2008, θαζψο ην 20%-30% ησλ κφληκσλ κεηαλαζηψλ κεηέβεθε ζηηο ρψξεο απηέο γηα εξγαζηαθνχο ιφγνπο. ε άιιεο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηελ Ηαπσλία θαη ηελ Κνξέα, ε νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε εμαθνινπζεί λα είλαη ε θπξηαξρνχζα κνξθή κεηαλάζηεπζεο κεηαμχ ησλ εηζξνψλ κφληκσλ κεηαλαζηψλ. Ζ νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε παξακέλεη ε επηθξαηέζηεξε κνξθή κεηαλάζηεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (65%), ζηε Γαιιία θαη ηε νπεδία. Η πποζυπινή μεηανάζηεςζη παπαμένει ζημανηική, αν και έσει επηπεαζηεί από ηην οικονομική ύθεζη Ζ πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε, πνπ απμαλφηαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θη έπεηηα, άξρηζε λα ππνρσξεί ην 2008, αλ θαη ε κείσζε απηή ήηαλ θπξίσο έθδειε ζηα πξνγξάκκαηα πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν 2008 πάλσ απφ 2,3 εθαη. πξνζσξηλνί κεηαλάζηεο εξγαδφκελνη κεηέβεθαλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πνπ αληηζηνηρεί ζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% κεηά ηέζζεξα ρξφληα ζηαζεξήο αχμεζεο, θαη φιεο νη ελδείμεηο ππνδεηθλχνπλ πεξαηηέξσ κείσζε θαηά ην Ζ επνρηαθή εξγαζία, ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ εξγαζία θαη δηαθνπέο θαη νη ελδνεηαηξηθέο κεηαζέζεηο απμήζεθαλ θαηά ην 2008, ελψ άιιεο θαηεγνξίεο - πξνπαληφο ε κεηαλάζηεπζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ - κεηψζεθαλ. Ζ πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε εξγαδνκέλσλ ήηαλ επίζεο κία απφ ηηο πξψηεο κεηαλαζηεπηηθέο νδνχο πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. ενώ ο απιθμόρ ηυν αιηούνηυν άζςλο εξακολοςθεί να αςξάνεηαι. Ο αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ άξρηζε λα απμάλεηαη εθ λένπ απφ ην 2006 θη έπεηηα. Σν 2008 νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ ε θπξηφηεξε ρψξα ππνδνρήο ( αηηνχληεο) θαη ζηε Γαιιία, ηνλ Καλαδά, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηηαιία μεπεξλνχζαλ ηνπο Ζ Ννξβεγία, ε νπεδία θαη ε Διβεηία είλαη νη θχξηεο ρψξεο ππνδνρήο θαηά θεθαιή. Σν Ηξάθ, ε εξβία θαη ην Αθγαληζηάλ είλαη νη θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο. Οι αςξανόμενερ ποέρ διεθνών ζποςδαζηών καηαλήγοςν μεπικέρ θοπέρ ζε μόνιμη διαμονή. πλνιηθά, ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ ζπνπδαζηψλ ππεξδηπιαζηάζηεθε θαηά ηελ επηαεηία ππεξβαίλνληαο ηα 2 εθαη., κε θχξηεο ρψξεο πξννξηζκνχ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία θαη ηελ Απζηξαιία. Οη κεγαιχηεξεο πνζνζηηαίεο απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηε Νέα Εειαλδία θαη ηελ Κνξέα, θαη αθνινπζνχλ νη Κάησ Χψξεο, ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Ηξιαλδία. Οη δηεζλείο ζπνπδαζηέο είλαη κηα δπλεηηθή πεγή κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ κε πςειή εηδίθεπζε γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ζηελ έθδνζε ηνπ 2010 ησλ «Πξννπηηθψλ ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο» θαηαβάιιεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ πνζνζηψλ δηακνλήο - αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο απηψλ πνπ δελ αλαλεψλνπλ ηηο άδεηεο δηακνλήο ηνπο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ηα πνζνζηά δηακνλήο ππνινγίδνληαη κεηαμχ 15% θαη 35% κε κέζν φξν ην 21%. Οι ποέρ από ηην Κίνα ανέπσονηαι ζηο 10% ηος

3 ζςνόλος, και οι ανηίζηοισερ από ηην Πολυνία, ηην Ινδία και ηο Μεξικό είναι λιγόηεπερ από ηο μιζό ηος ποζοζηού αςηού. Οη ζεκαληηθφηεξεο είθνζη ρψξεο πξνέιεπζεο φζνλ αθνξά ηηο εηζξνέο αληηπξνζψπεπαλ πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ην 2008, κε ηελ Κίλα, ηελ Πνισλία, ηελ Ηλδία θαη ην Μεμηθφ λα θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο. ε ζχγθξηζε κε ηηο ξνέο πνπ θαηαγξάθζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο πξνήξζαλ απφ ηελ Κνινκβία, ηελ Κίλα, ηε Ρνπκαλία θαη ην Μαξφθν. Δληνχηνηο, απφ ην 2000 θη έπεηηα νη ξνέο απφ ηηο Φηιηππίλεο θαη ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ζεκείσλαλ κείσζε. Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ ηελ Πνισλία πξνο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο παξέκεηλαλ πςειέο ην Σημανηικό μέπορ ηηρ αύξηζηρ ηος πληθςζμού - και ηος πληθςζμού επγάζιμηρ ηλικίαρ - ζε πολλέρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ καηά ηα ηελεςηαία σπόνια οθειλόηαν ζηη διεθνή μεηανάζηεςζη. Δάλ ηα πνζνζηά κεηαλάζηεπζεο παξακείλνπλ θαηά κέγα κέξνο ζηα ηξέρνληα επίπεδά ηνπο, ν πιεζπζκφο εξγάζηκεο ειηθίαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζα απμεζεί θαηά 1,9% θαηά ηε δεθαεηία έλαληη ηνπ 8,6% κεηαμχ ηνπ Καηά ηελ ηεηξαεηία ην 59% ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο νθεηιφηαλ ζηε κεηαλάζηεπζε. Οη κεηαλάζηεο αληηπξνζσπεχνπλ έσο ην έλα ηξίην ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζηνλ πιεζπζκφ εξγάζηκεο ειηθίαο, αλ θαη ε άθημε παηδηψλ θαη κεηαλαζηψλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ πεξηνξίδεη ηε ζπκβνιή απηή. Μφλν ζηε Γαιιία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηε Νέα Εειαλδία ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο δεκνγξαθηθήο αλφδνπ ήηαλ ε θπζηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. ε νξηζκέλεο ρψξεο - ζηε λφηηα Δπξψπε, ηελ Απζηξία θαη ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο - ην 90% πεξίπνπ ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο νθεηιφηαλ ζηε κεηαλάζηεπζε. Ωζηόζο, η αύξηζη ηηρ απαζσόληζηρ οθειλόηαν κςπίυρ ζηα ςτηλόηεπα ποζοζηά απαζσόληζηρ ηυν καηοίκυν παπά ζηη διεθνή μεηανάζηεςζη. πλνιηθά, ην 51% ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο νθεηιφηαλ ζην πςειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ην 39% ζηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε, κε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο πξνήξζε θπξίσο απφ ηε κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ήηαλ εθείλεο πνπ θαηέγξαςαλ ζρεηηθά πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο (πάλσ απφ 75%), φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε Γαλία, ε Διβεηία θαη ε νπεδία. Αληίζεηα, κε εμαίξεζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηηο ρψξεο φπνπ ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο νθεηιφηαλ θπξίσο ζε εμσηεξηθέο πεγέο ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ήηαλ ρακειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ΟΟΑ. Σηη θεηινή έκθεζη παπέσεηαι μια επιζκόπηζη ηυν διαπθπυηικών και ηυν θεζμικών εξελίξευν ζηιρ μεηαναζηεςηικέρ πολιηικέρ Ζ έκθαζε ζηνπο κεηαλάζηεο κε πςειή εηδίθεπζε θαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ κνξίσλ ζπλερίζηεθε (φπσο ζηε Γαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο Κάησ Χψξεο), φπσο θαη ε κεηαζηξνθή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνζθνξά πξνο ηελ πξαθηηθή λα επλννχληαη ζηα κφληκα πξνγξάκκαηα νη αηηνχληεο ζηνπο νπνίνπο έρεη ήδε πξνζθεξζεί εξγαζία (Απζηξαιία θαη Καλαδάο). Δλψ κηα ρψξα (ε νπεδία) επέηξεςε ηελ είζνδν κεηαλαζηψλ απφ φια ηα επίπεδα δεμηνηήησλ, αιινχ ην θαζεζηψο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ κε ρακειφηεξε θαηάξηηζε ηξνπνπνηήζεθε κφλν ζε κεξηθά πξνγξάκκαηα επνρηαθήο απαζρφιεζεο, ψζηε λα επλνεζεί απηφ ην είδνο πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο (Απζηξαιία θαη Πνισλία). καθώρ και ηυν πολιηικών ένηαξηρ και πολιηογπάθηζηρ. Οη αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε έηεηλαλ λα επηβάιινπλ πεξηνξηζηηθά θξηηήξηα,

4 φπσο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο θαη εηζνδήκαηνο. Ζ ρξήζε ησλ εμεηάζεσλ ζηε γιψζζα ή ζηελ αγσγή ηνπ πνιίηε σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε εμαθνινπζεί λα επεθηείλεηαη. Μεπικέρ αλλαγέρ μποπούν να αποδοθούν καη'εξοσήν ζηη σπημαηοοικονομική κπίζη. Σν έλαο αξηζκφο λέσλ πξσηνβνπιηψλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο είραλ σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ έζεζε ε νηθνλνκηθή χθεζε. Οη νδνί κεηαλάζηεπζεο εξγαδνκέλσλ εμεηάζηεθαλ πξνζερηηθά θαη νη πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο εμεηδηθεχηεθαλ ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δηζήρζεθαλ ξπζκίζεηο γηα ηνπο άλεξγνπο κεηαλάζηεο πνπ αδπλαηνχλ λα αλαλεψζνπλ ηηο πξνζσξηλέο άδεηεο (ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηξιαλδία) θαη παξαζρέζεθε βνήζεηα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο (ζηελ Ηζπαλία, ηελ Ηαπσλία θαη ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο). Κάπνηεο πνζνζηψζεηο πεξηθφπεθαλ (ζηελ Ηηαιία, ηελ Κνξέα, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Απζηξαιία). Σηην έκθεζη αςηή εξεηάζεηαι ο δςζανάλογορ ανηίκηςπορ ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ ζηην απαζσόληζη ηυν μεηαναζηών ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ. Καηά ηελ πεξίνδν ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ αηφκσλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή ήηαλ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ γεγελψλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Παξνκνίσο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γελλεκέλσλ ζηελ αιινδαπή κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ απφ φ,ηη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ γεγελψλ, αλ θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ν ζπλαθφινπζνο αληίθηππνο πεξηνξίζηεθε απφ ηα απμαλφκελα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ. Δλψ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ γεγελψλ ππνρψξεζε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο, ζε έλα αξηζκφ ρσξψλ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ γελλεκέλσλ ζηελ αιινδαπή απμήζεθε ζεκαληηθά. Μνιαηαχηα, ε άλνδνο ηεο απαζρφιεζεο δε ζπκβάδηζε κε ηελ αχμεζε ηνπ γελλεκέλνπ ζηελ αιινδαπή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ιφγσ ησλ ζπλερψλ εηζξνψλ. Οι νέοι μεηανάζηερ θίγονηαι ιδιαίηεπα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ε απαζρφιεζε ησλ λέσλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή ζεκείσζε κεγαιχηεξε πηψζε απφ φ,ηη ε απαζρφιεζε ησλ γεγελψλ ζπλνκήιηθψλ ηνπο. Μνινλφηη ε ζπλνιηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ (15-24 εηψλ) αλεξρφηαλ ζην 7% κεηαμχ ηνπ β' ηξηκήλνπ ηνπ 2008 θαη ηνπ β' ηξηκήλνπ ηνπ 2009, ε κείσζε ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηα γηα ηνπο λένπο κεηαλάζηεο. Δπηπιένλ, ε αλεξγία ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ ήηαλ ήδε πςειή θαη απφ ην 2009 είρε δηακνξθσζεί ζην 15% ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζην 20% ζηνλ Καλαδά θαη ζην 24% ζηελ Δπξψπε ησλ 15. Δπεηδή ε ηαρεία έληαμε ησλ λέσλ θαη ησλ πξφζθαηα αθηρζέλησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζεσξείηαη πιένλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ έληαμή ηνπο καθξνπξφζεζκα, ηα ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο είλαη αλεζπρεηηθά. Μία χθεζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο δπζάξεζησλ «νπιψλ», θαζψο νη κεηαλάζηεο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα πξνζιεθζνχλ γξήγνξα κεηά ηελ άθημή ηνπο πηζαλφ λα ζηηγκαηηζηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ γιψζζα, ε θαηάξηηζε, ε θαζνδήγεζε απφ ζχκβνπιν θαη ε καζεηεία θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ ζε πεξίνδν χθεζεο. αν και οι γςναίκερ μεηανάζηερ ηα καηαθέπνοςν καλύηεπα από ηοςρ άνδπερ. Ζ θξίζε έζημε ιηγφηεξν ηηο γπλαίθεο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή απφ φ,ηη ηνπο άλδξεο, θαζψο ε απαζρφιεζε ησλ αλδξψλ ζπγθεληξψλεηαη ζε ηνκείο πνπ πιήρζεθαλ πεξηζζφηεξν (θαηαζθεπέο, κεηαπνίεζε, νηθνλνκηθά). ε φιεο ηηο ρψξεο, εθηφο απφ ην Βέιγην θαη ηελ Οπγγαξία, ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή ήηαλ κηθξφηεξε απφ απηή ησλ αλδξψλ. ε κεξηθέο ρψξεο, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ελ ιφγσ γπλαηθψλ απμήζεθαλ, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα

5 αληηζηαζκηζηεί ε απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθφκηδαλ ηα αλδξηθά κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Οι παπάγονηερ πος εκθέηοςν ηοςρ μεηανάζηερ ζε μεγαλύηεπο κίνδςνο απώλειαρ ηηρ επγαζίαρ ηοςρ επίζηρ δςζσεπαίνοςν ηη δςναηόηηηα να υθεληθούν από ηιρ ενεπγηηικέρ πολιηικέρ για ηην αγοπά επγαζίαρ. ηελ έθζεζε εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ θαζφξηζαλ ηηο πξφζθαηεο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη κεηαλάζηεο ηείλνπλ λα ππεξεθπξνζσπνχληαη ζε ηνκείο πνπ είλαη επάισηνη ζε νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, νη ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο πξφζιεςήο ηνπο είλαη γεληθά πην επηζθαιείο θαη ζπρλά νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη είλαη πξνζσξηλέο, έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κνληκνπνηεζνχλ θαη ελδερνκέλσο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν επηιεθηηθήο απφιπζεο. Οη κεηαλάζηεο ίζσο λα απνθιείνληαη εθ ησλ πξαγκάησλ απφ νξηζκέλα κέηξα γηα ηα νπνία ε επηιεμηκφηεηα ζπλδέεηαη ξεηψο ή εκκέζσο κε ηε δηάξθεηα δηακνλήο ζηε ρψξα ή κε ην δηνηθεηηθφ θαζεζηψο, φπσο ηα δεκφζηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ απαζρφιεζε ή απηά πνπ απαηηνχλ ειάρηζηε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ή κφληκεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. ηελ έθζεζε πξνζδηνξίδνληαη κεξηθνί ηνκείο φπνπ ε πνιηηηθή κπνξεί λα βνεζήζεη λα πεξηνξηζηνχλ νη αξλεηηθέο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ. Δςο ειδικά κεθάλαια ππαγμαηεύονηαι επίκαιπα θέμαηα Γπν ηδηαίηεξα εμέρνληα ζέκαηα θαιχπηνληαη ζε εηδηθά θεθάιαηα. ην πξψην εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ε θνηλή γλψκε ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε. ην δεχηεξν εμεηάδνληαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη ν αληίθηππνο ηεο πνιηηνγξάθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ζηο ππώηο διεπεςνάηαι ηο θέμα ηηρ κοινήρ γνώμηρ και ηηρ μεηανάζηεςζηρ ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη έλαο αξηζκφο απφ δεκνζθνπήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία θαη παξνπζηάδνληαη λέα εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε. Αμηνινγείηαη ε επίδξαζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηφζν ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη ησλ πξνηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο. Έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ αλάιπζε είλαη φηη νη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ αληίθηππν ηεο κεηαλάζηεπζεο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε ζηάζε ησλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ζηνπο κεηαλάζηεο. Ο δεκφζηνο δηάινγνο γηα ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο εμαθνινπζεί λα θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα ζέκαηα απηά θαιχπηνληαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη απφ ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ κεξηθέο ζπιινγηθέο πεπνηζήζεηο. Οξηζκέλεο κεξίδεο ηνπ πιεζπζκνχ πηζαλφλ λα πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, κεηαμχ άιισλ, φρη κφλν ιφγσ ησλ δηαλεκεηηθψλ επηδξάζεψλ ηεο, αιιά επίζεο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία. Σν ζέκα σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη ηφζν λα επηηεπρζεί νκνθσλία ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά ζέκαηα, αιιά λα πεξηνξηζηεί ε επίδξαζε ησλ ιατθψλ πεπνηζήζεσλ θαη παξαλνήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ε κεηαξξχζκηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ πξέπεη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ αληίθηππν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο, θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζπγθξίζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε. Ο ηαθηηθφο θαη αλνηθηφο δηάινγνο κε νκάδεο ζπκθεξφλησλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζρεηηθά επξήκαηα εξεπλψλ. Οη γλψζεηο ησλ πνιηηψλ κπνξνχλ επίζεο λα βειηησζνχλ κέζσ αληηθεηκεληθήο θαη επξχηεξεο θάιπςεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζεκάησλ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. και ζηο δεύηεπο αναλύεηαι ο ανηίκηςπορ ηηρ πολιηογπάθηζηρ ζηην ένηαξη ζηην αγοπά

6 επγαζίαρ Ζ απφθηεζε ηεο ππεθνφηεηαο πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. ηηο ρψξεο νη νπνίεο επνηθίζηεθαλ κέζσ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζρεδφλ φινη νη λφκηκνη κεηαλάζηεο απνθηνχλ ηελ ηζαγέλεηα κέζα ζε δηάζηεκα δέθα ρξφλσλ απφ ηελ άθημή ηνπο. ηηο επξσπατθέο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ ην κεξίδην ησλ επί καθξφλ δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί απμήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σα πνζνζηά πνιηηνγξάθεζεο ησλ κεηαλαζηψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. ε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο, ην πνζνζηφ απφθηεζεο ηεο ππεθνφηεηαο είλαη κεγαιχηεξν κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο απφ φ,ηη κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο κέιε ηνπ ΟΟΑ. Παξνκνίσο, νη γπλαίθεο κεηαλάζηεο είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο, φπσο θαη νη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σνχην ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη γηα ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηεο. Οη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ ήδε πνιηηνγξαθεζεί ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ πνιηηνγξάθεζε, φκσο ε επηπξφζζεηε βειηίσζε κεηά ηελ πνιηηνγξάθεζε ππνδεηθλχεη φηη, απφ κφλε ηεο, αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ βειηίσζε απηή ησλ επηδφζεσλ ίζσο λα νθείιεηαη ζηα κηθξφηεξα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα θαη ζηηο ιηγφηεξεο δηαθξίζεηο. Ζ πνιηηνγξάθεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη εηδηθφηεξα ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε θαιχηεξα ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηελ απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα. Έλα απφ ηα δηδάγκαηα πνπ αληινχληαη απφ ην θεθάιαην απηφ είλαη φηη ε κείσζε ησλ εκπνδίσλ, φπσο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηπιή ηζαγέλεηα θαη ησλ ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθψλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο, ζα βνεζνχζε ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλνιηθά. Οη κεηαλάζηεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα απνθηνχλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο.

7 OECD 2010 Η περίληυη ασηή δεν αποηελεί επίζημη μεηάθραζη ηοσ ΟΟΣΑ. Η αναπαπαγυγή ηηρ πεπίλητηρ αςηήρ επιηπέπεηαι ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι παπαηίθεηαι ηο δικαίυμα αποκλειζηικήρ εκμεηάλλεςζηρ ηος ΟΟΣΑ, καθώρ και ο ηίηλορ ηηρ ππυηόηςπηρ έκδοζηρ. Οι Πολύγλφζζες Περιλήυεις είναι μεηαθραζμένα αποζπάζμαηα ηφν δημοζιεσμάηφν ηοσ ΟΟΣΑ ποσ εκδόθηκαν αρτικά ζηην αγγλική και ηη γαλλική γλώζζα. Γιαηίθενηαι δφρεάν ζηο Ηλεκηρονικό Βιβλιοπφλείο ηοσ ΟΟΣΑ Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινυνήζηε με ηο Τμήμα Δικαιυμάηυν και Μεηαθπάζευν ηηρ Διεύθςνζηρ Δημοζίυν Υποθέζευν και Επικοινυνιών ηος ΟΟΣΑ μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηη διεύθςνζη: ή μέζυ θαξ: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Επιζκεθηείηε ηον ηλεκηπονικό μαρ κόμβο

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ππξίδσλ Σζνπθαιάο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ηνχιηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΟΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ θνηλνηήησλ ησλ μεηαλαζηώλ:

Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ θνηλνηήησλ ησλ μεηαλαζηώλ: Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ θνηλνηήησλ ησλ μεηαλαζηώλ: μηα ζπγθξηηηθή μειέηε. Οη πεξηπηψζεηο ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Διιάδαο πληνμεπμέλε έθδνζε 1 Βξπμέιιεο, Δεθέμβξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΕΕΝΟΣΣΗΣΣΑΑ ΙΙ :: : ΣΣΟ ΘΕΕΩΡΡΗΣΣΙΙΚΚΟ ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΟ ΣΣΟΤΤ ΕΕΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΣΣΙΙΚΚΟΤΤ ΔΔΙΙΑΑΧΧΩΡΡΙΙΜΟΤΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΚΑΛΑΜΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα