Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο"

Transcript

1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία Διιάδα Ηξιαλδία Κχπξνο Ληζνπαλία Μεγάιε Βξεηαλία νπεδία Φηλιαλδία Κεθάιαην δεχηεξν Ο ξφινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ ΓΤΑ Οη ΓΤΑ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γαιιία Γεξκαλία Διιάδα Ηξιαλδία Κχπξνο Ληζνπαλία Μεγάιε Βξεηαλία νπεδία Φηλιαλδία Κεθάιαην ηξίην χδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο (job-broking) Γαιιία Γεξκαλία Διιάδα Ηξιαλδία Κχπξνο Ληζνπαλία Μεγάιε Βξεηαλία νπεδία Φηλιαλδία Κεθάιαην ηέηαξην Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε Διιάδα Ηξιαλδία Κεθάιαην πέκπην πκπιεξσκαηηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ ΓΤΑ Γαιιία Γεξκαλία Διιάδα Ηξιαλδία Κχπξνο Ληζνπαλία Μεγάιε Βξεηαλία... 89

2 νπεδία Φηλιαλδία πκπεξάζκαηα Παξαξηήκαηα Βηβιηνγξαθία

3 Δηζαγσγή Σν βαζηθφ πεξηερφκελν ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο απνξξέεη απφ ηηο δχν θχξηεο πκβάζεηο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO) ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο απηέο: 1) ηε πλζήθε Νν. 88 αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο (1948) 1 θαη 2) ηε πλζήθε Νν. 181 ζρεηηθά κε ηηο Ηδησηηθέο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο (ΗΓΤΑ) (1997). Βάζεη ησλ πκβάζεσλ απηψλ ηα θξάηε νθείινπλ: o Να εληζρχζνπλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ΓΤΑ. o Να ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα αμηνπξεπή εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη o Να πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ΓΤΑ θαη ησλ ΗΓΤΑ. Κάζε έλαο απφ ηνπο ηξεηο απηνχο ξφινπο εθαξκφδεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο ιεηηνπξγεί ζηελά ζπλεξγαδφκελε κε ηελ Παγθφζκηα Έλσζε ησλ ΓΤΑ (WAPES) θαη ηε Γηεζλή πλνκνζπνλδία Πξνζσξηλψλ Δπηρεηξήζεσλ (CIETT). (www.ilo.org) Οη ΓΤΑ απνηεινχλ ζπρλά ηνλ θχξην δεκφζην θνξέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Χζηφζν δελ απνηειεί παξνρέα απζηεξά θαζνξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, αιιά έλα επέιηθην φξγαλν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ απαηηείηαη ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε: 1 Ζ χκβαζε γηα ηηο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο ηνπ 1948 (Νν. 88) πξνζδηνξίδεη ην ξφιν θαη ην πεδίν ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΤΑ, ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηε ζρέζε ηνπο κε άιινπο νξγαληζκνχο. Σν Άξζξν 1 ηεο πκβάζεσο νξίδεη ην ξφιν ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο σο αθνινχζσο: 1. Κάζε Μέινο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο γηα ην νπνίν ηζρχεη ε χκβαζε απηή νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο απαζρφιεζεο. 2. Σν θχξην θαζήθνλ ηεο ππεξεζίαο απαζρφιεζεο είλαη - ζε ζπλεξγαζία φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη κε άιιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ππεξεζίεο ε βέιηηζηε νξγάλσζε ηεο αγνξάο απαζρφιεζεο σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επίηεπμε πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. Σν άξζξν δίδεη θχξηα έκθαζε ζηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο ΓΤΑ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φρη κφλν σο έλαο άκεζνο παξνρέαο ππεξεζηψλ ηνπνζέηεζεο ζε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά, αιιά επίζεο σο εηαίξνο, κεζνιαβεηήο θαη θαηαιχηεο ζηελ επίηεπμε πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ πφξσλ. Πάληνηε απνηεινχζε θηιφδνμε πξννπηηθή θαη ίζσο αθφκε πεξηζζφηεξν ζήκεξα πνπ ν ζηφρνο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαίλεηαη αθφκε ιηγφηεξν επηηεπθηένο απ φηη ήηαλ ην

4 1. Καηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 2. Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα απνδνηηθφηεξε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο. Ζ αλάπηπμε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο απαηηεί ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. (www.ilo.org) H ελίζρπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε (ΔΑ). Οη ζηφρνη απηνί απαηηνχλ έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ, ζην νπνίν νη Δπξσπατθέο ΓΤΑ δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν. Σν 1977 δεκηνπξγήζεθε έλα δίθηπν κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ΓΤΑ (EURES) 2 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Σν δίθηπν ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ εηήζησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζε ζπλεδξηάζεηο ζηειερψλ ησλ εζληθψλ ΓΤΑ. Σα θχξηα ζέκαηα είλαη: ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ΓΤΑ ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ είλαη : ε πξφιεςε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ε νπνία πάζρεη απφ δπζθνιίεο πξφζιεςεο, ε έληαμε ηνπ EURES ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα δξάζεσλ ησλ ΓΤΑ, ε ρξήζε ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηε κηθηή αγνξά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο, ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ απηνεμππεξέηεζεο βάζεη ηεο ζχγρξνλεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (Information and Communication Technology (ICT)) 3, 2 Eπξσπατθέο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο EURES (European Employment Services): είλαη έλα ζπλεηαηξηζηηθφ δίθηπν πνπ ελψλεη ηηο ΓΤΑ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. Πξνζθέξεη, ζε απηνχο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, πιεξνθνξίεο γηα αλνηθηέο ζέζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε άιιεο ρψξεο θαη ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ. (www.medlab.cs.uoi.gr) 3 Ζ ζχγρξνλε ICT είλαη νπζηαζηηθή δηφηη: 4

5 ε ζχλδεζε ησλ ελεξγψλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ επηδφηεζεο ηεο αλεξγίαο, ε αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ΓΤΑ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Οη ΓΤΑ ηεο ΔΔ/Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κέζσ ελφο δηθηχνπ πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπηθψλ γξαθείσλ απαζρφιεζεο θαη πξνζσπηθφ πνπ μεπεξλά ηηο , ζηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηνπο εξγνδφηεο. Αλ θαη νη ΓΤΑ έρνπλ δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε ζε θάζε ρψξα, φιεο έρνπλ σο βαζηθή ιεηηνπξγία λα ζπκβάιινπλ ζηελ ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ππεξεζηψλ κεζνιάβεζεο θαη ελεξγνχο ππνζηήξημεο. Οη ΓΤΑ πξνζθέξνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν φρη κφλν ζηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θαη ζηνπο εξγνδφηεο αιιά θαη ζε εηαηξείεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξέρνπλ ελεκέξσζε γηα θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, γηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θη άιια ζρεηηθά ζέκαηα. Όηαλ νη ζέζεηο δελ επαξθνχλ θαη/ή φηαλ νη δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε ηεο αγνξάο ή φηαλ ππάξρνπλ άιια πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εχξεζε εξγαζίαο, νη ΓΤΑ πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε πιεξέζηεξεο α) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο εζληθήο ελζσκάησζεο ηνπηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (Β.Γ.) αλέξγσλ θαη θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχδεπμεο. Σν πξνζσπηθφ ησλ ΓΤΑ είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνχλ σο κεζνιαβεηέο ζηηο εζληθέο αγνξέο. Μέζσ ηνπ EURES ε αγνξά απηή ππεξβαίλεη ηα εζληθά φξηα. β) Πξνζθέξεη θαιχηεξεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηδνκάησλ κέζσ ησλ ΓΤΑ κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο αλέξγνπο. γ) Γεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο Β.Γ. απηνεμππεξέηεζεο ζηα ηνπηθά γξαθεία, κέζσ ησλ ζηαζκψλ απηνεμππεξέηεζεο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν Γηαδίθηπν δηεπξχλεη ην ρψξν ηεο αγνξάο ησλ ΓΤΑ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα γηα ηνπο αηηνχληεο εξγαζία αιιά θαη γηα ηνπο εξγνδφηεο. Ζ ελζσκάησζε ηειεθσληθψλ θέληξσλ (call centers) θαη δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ νπζηαζηηθφ παξάγνληα. δ) Δληζρχεη ηελ αλάπηπμε ησλ «πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ» ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΓΤΑ (έιεγρνο απνδνηηθφηεηαο) θαη ηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. (www.europa.eu.int) 5

6 ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηνκηθώλ αλαγθψλ. Φξνληίδνπλ ψζηε λα κελ απνθιείεηαη θαλέλα άηνκν ην νπνίν αλαδεηά εξγαζία ιφγσ έιιεηςεο επαξθνχο βνήζεηαο θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα ελζαξξχλνληαη λα θαηαβάιινπλ ελεξγείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο. ηηο επηρεηξήζεηο παξέρνληαη ππεξεζίεο πνηφηεηαο κε ηελ αλίρλεπζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ησλ φξσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Με ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ νη ΓΤΑ ζπκπξάηηνπλ κε ηνπο εξγνδφηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο έληαμεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη ΓΤΑ ζπλεξγάδνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Δίλαη εηαίξνη ηνπ EURES γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θηλεηηθόηεηαο κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο θαη γη απηφ απνηεινχλ βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηεο επξσπατθήο πχιεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα (European Job Mobility Portal). (www.europa.eu.int) H Δπξσπατθή Οδεγία 641 αλαθέξεη φηη : «Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λ αλαπηχμνπλ ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο γηα ηηο ΓΤΑ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζε κηα αγνξά κε απμαλφκελν αξηζκφ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο απαζρφιεζεο. Σψξα νθείινπλ λα επηηχρνπλ ζ έλα πην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά, εμππεξεηψληαο ηνπο πειάηεο ηνπο.» (www.papaki.panteion.gr) 6

7 Κεθάιαην πξώην Η αγνξά εξγαζίαο Οη ΓΤΑ ιεηηνπξγνχλ ζε κηα γξήγνξα κεηαβαιιφκελε αγνξά εξγαζίαο. Ζ απμαλφκελε γήξαλζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ε ζπλερηδφκελε πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ αηφκσλ. Οη δπλάκεηο ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μηα ζεκαληηθή ζπλέπεηα απηήο ηεο εμέιημεο ππήξμε ε πηψζε ησλ ρεηξσλαθηηθψλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζα ζπλερίζνπλ λα πξνθαινχλ γεληθή κείσζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο απαζρφιεζεο θαη ζην κέιινλ. Σα επαγγέικαηα ηνπ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε ησλ ρεηξσλαθηηθψλ εξγαζηψλ. Οη ΓΤΑ ζα ζπλερίζνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο ηα άηνκα πνπ είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ππφ ηέηνηεο ζπλζήθεο. Ζ αγνξά εξγαζίαο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε. Ζ ηάζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο απηναπαζρφιεζεο, ηεο κεξηθήο θαη πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο εκθαλείο δηαθπκάλζεηο ζην εξγαζηαθφ σξάξην. Ζ θαηάζηαζε απηή επηδξά ζεηηθά θαη ζην πνζνζηφ ησλ πξνζιήςεσλ. Δάλ νη ΓΤΑ επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα λα ζηεξίδνπλ ηεο πειάηεο ηνπο, επηβάιιεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο ζηηο λέεο κνξθέο ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ. (Thuy P., 2001). θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε πεξηγξαθή ησλ αγνξψλ εξγαζίαο ησλ εμεηαδνκέλσλ ρσξψλ γηα λα ππνγξακκηζζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε αγνξά, ψζηε λα απνζαθεληζηεί ε εηθφλα ηεο αγνξάο εληφο ηεο νπνίαο ιεηηνπξγνχλ νη ΓΤΑ. 7

8 Γαιιία Απαζρόιεζε Ζ αλνδηθή ηάζε ηεο απαζρφιεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε Γαιιία απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ζπλερίζηεθε έσο ην Δληνχηνηο, ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ πνιχ ρακειφ, ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Σν απαζρνινχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ απμήζεθε κφλν θαηά άηνκα κεηαμχ ησλ πξψησλ ηξηκήλσλ ηνπ 2002 θαη Ζ επηβξάδπλζε ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο νθείιεηαη ζηελ εμνκάιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο: ην ΑΔΠ απμήζεθε κφλν θαηά 1,2% ην 2002 θαη απηφ είλαη νπζηαζηηθά ην κηζφ πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ζ επηβξάδπλζε αλάπηπμεο ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο άζθεζε αθφκε ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζηελ ακεηβφκελε απαζρφιεζε, ε νπνία ππνρψξεζε θαηά 0,3% ην πξψην ηξίκελν ηνπ Ζ γαιιηθή νηθνλνκία δελ είρε ηφζν θαθή απφδνζε απφ ην Γράφημα 1 : Τάση αμειβόμενης απασχόλησης Πεγή : INSEΔ (National Statistics Institute) Ζ πηψζε ηεο ακεηβφκελεο απαζρφιεζεο νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηελ χθεζε πνπ ζεκεηψλεηαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ζηε Γαιιηθή βηνκεραλία, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο δηαδνρηθέο καδηθέο απνιχζεηο. Οη θιάδνη ησλ νηθνδνκηθψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ αιιά θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη νη κφλνη ηνκείο φπνπ ηα πνζνζηά αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο δηαηεξνχληαη ζε ζηαζεξά επίπεδα. 8

9 Πίλαθαο 1: Μεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε αλά ηνκέα απφ ην (%) Σνκέαο Γεσξγία 8,8 5,9 5,0 4,1 Υεηξσλαθηηθφο 33,1 27,5 24,6 22,7 Τπεξεζίεο 58,1 66,6 70,4 73,2 Πεγή : INSEE Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ νη αιιαγέο απηέο ζπλέβαιαλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δνκήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αλάινγα κε ηα επαγγέικαηα: o αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζηειερψλ ππεξδηπιαζηάζηεθε ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα εηο βάξνο ησλ εξγαηψλ, ησλ αγξνηψλ θαη ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ απμάλεηαη ζπλερψο. Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2003, ην 63,4% ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο εηψλ αλήθε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη αληίζηνηρα ην 74,6% ησλ αλδξψλ. Ζ γπλαηθεία απαζρφιεζε αληηζηάζεθε απέλαληη ζηηο δηάθνξεο θξίζεηο θαη νηθνλνκηθέο πθέζεηο θαη ζπλερίδεη κε ζπλέπεηα λα απμάλεηαη, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ζηα επαγγέικαηα παξνρήο ππεξεζηψλ. Απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, ε Γαιιηθή αγνξά εξγαζίαο παξνπζίαζε ηδηαίηεξε αχμεζε ζε νξηζκέλεο κνξθέο απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα ζηελ πξνζσξηλή απαζρφιεζε. Ο αξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ησλ πξνζσξηλψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ησλ επηδνηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ καζεηείαο έρεη ηξηπιαζηαζηεί. Αθφκε θη αλ ν αξηζκφο ηνπο έρεη ειαθξψο κεησζεί πξφζθαηα, αθνξά ηνλ έλαλ ζηνπο νθηψ ππαιιήινπο. 9

10 Πίλαθαο 2: Καηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2003 (ζε ρηιηάδεο) Απηναπαζρνινύκελνη 2,830 Τπάιιεινη 21,527 Πξνζσξηλνί εξγάηεο 428 Δξγαδόκελνη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 1,987 - κε επηδνηνύκελεο ζπκβάζεηο 410 Μαζεηείεο 273 Δξγαδόκελνη κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα 14,299 - κε επηδνηνύκελεο ζπκβάζεηο 59 Δξγαδόκελνη κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξόλνπ ζην δεκόζην ηνκέα 4,540 Πεγή: INSEE Αλεξγία Σν Γαιιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ απμάλεηαη εηεζίσο θαηά 0,6%. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ έιιεηςε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε αχμεζε απηή νδεγεί ζε άλνδν ηεο αλεξγίαο θαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο (πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαη γηα ηνπο άλδξεο αιιά θαη γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο εηψλ έρεη απμεζεί θαηά 46,9% θαη 38,3% αληίζηνηρα). Ζ κεηάβαζε ζην 35σξν εβδνκαδηαίν σξάξην δελ έρεη πιένλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ πιεπξά ηεο απαζρφιεζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο απμάλεη αλαπφθεπθηα ηηο ξνέο ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ. Καηά ζπλέπεηα, κεηά απφ αξθεηά ρξφληα κείσζεο, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμήζεθε θαη πάιη απφ ην έηνο Σν Μάξηην ηνπ 2003, ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλεξρφηαλ ζην 9,4%. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο εηψλ έθζαζε ην 10,42% (ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη νη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο), ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο ήηαλ 7,1%. Ζ αληζφηεηα απηή εκκέλεη αθφκε, θαη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ηδηαίηεξα ζε γπλαίθεο κε απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Σειηθά, ελψ ηα πξνζφληα παξέρνπλ γεληθψο θάπνηα πξνζηαζία απέλαληη ζηελ αλεξγία, ε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ζε εξγαδφκελνπο κε δχν ρξφληα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 10

11 Δθηφο απφ ηε κεηαβαηηθή αλεξγία, ε γαιιηθή αγνξά εξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηε καθξνρξφληα αλεξγία. Απηφ αθνξά θαηά πξνζέγγηζε έλαλ ζηνπο ηξεηο άλεξγνπο εξγάηεο, κε ζρεδφλ ειάρηζηεο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζηνπο καθξννηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αληηπαξαγσγηθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο. Φζάλνληαο ζε πςειά επίπεδα ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, ην πνζνζηφ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ κεηψζεθε αηζζεηά ηα επφκελα ρξφληα (κεηαμχ 1997 θαη 2002 ν αξηζκφο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ κεηψζεθε θαηά ). Δληνχηνηο, ε ηάζε απηή αληηζηξάθεθε ην 2003 θαη ν αξηζκφο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ άξρηζε λ απμάλεηαη θαη πάιη. Δθείλνη πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ αλαδήηεζε απαζρφιεζεο είλαη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο άλεξγνη. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα απαζρφιεζεο πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζηνπο πέληε άλεξγνπο εξγάηεο είλαη άλεξγνη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 2 εηψλ. (www.wapes.org) Γεξκαλία Λφγσ ηεο χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζπγθεθξηκέλα, ε Γεξκαληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε κεηαξξπζκίζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα λα βξεζνχλ ηξφπνη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Δληνχηνηο, άξγεζαλ λα θαλνχλ νξαηά ζεκάδηα βειηίσζεο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο άξρηζε λ απμάλεηαη ζε ηξηκεληαία βάζε απφ ην 2001 θαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμήζεθε πεξηζζφηεξν απφ 4.7 εθαηνκκχξηα ηελ άλνημε ηνπ 2003, αξηζκφο ξεθφξ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζην 9,4% ην επηέκβξην ηνπ 2003, πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπ 8,2% θαη 7,8% γηα ην 2002 θαη 2001 αληίζηνηρα. Σα λνχκεξα γηα ην δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Μεηαμχ ηνπ 1999 θαη 2000, ε απαζρφιεζε απμήζεθε θαηά 2,5%. Δλψ απμήζεθε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2001, κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 1% ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2002 θαζψο ρεηξνηέξεπζε ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. πγθξηηηθά κε ην 1991, ν κέζνο φξνο ηεο εηήζηαο απαζρφιεζεο απμήζεθε νξηαθά θαηά 0,1%. Πην πξφζθαηα, ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2003 κεηψζεθε θαηά 2,2% θάησ απφ ην φξην ηνπ 2001 θαη ε εηθφλα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο παξακέλεη δνθεξή. 11

12 Ζ Γεξκαληθή αγνξά εξγαζίαο ππέθεξε απφ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ έρνληαο σο αληίθηππν ζηηο εηαηξίεο λα κελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο. (www.niesr.ac.uk) H αδπλακία ηεο γεξκαληθήο θπβέξλεζεο λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε κε ην ζχζηεκα ησλ ακνηβψλ. Δλψ ν γεληθφο πεξηνξηζκφο βνήζεζε ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θη ζπλέβαιε ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, ε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ δελ είλαη αξθεηά επέιηθηε ψζηε λα απνηξέςεη ηνπο δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο απφ ηελ επηξξνή ζηελ απαζρφιεζε. Αλ θαη ηα θίλεηξα γηα εξγαζία έρνπλ βειηησζεί, ην ζχζηεκα επηδφηεζεο πξνηξέπεη ηνπο κεγαιχηεξνπο εξγαδφκελνπο λ απνζπξζνχλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ νη πςειέο δαπάλεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νη άθακπηεο ξπζκίζεηο πξνζζέηνπλ ζηνπο εξγνδφηεο εξγαζηαθφ θφζηνο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ θαιχπηεη αξθεηά ηηο απαηηήζεηο γηα βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απμάλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηε δνκηθή αλεξγία. εκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά εξγαζίαο ππάξρνπλ γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο θαηφρνπο δεχηεξεο εξγαζίαο, θπξίσο ηηο γπλαίθεο. Οη καθξνρξφληεο πεξίνδνη δηθαηψκαηνο επηδφηεζεο ηεο αλεξγίαο ρσξίο ηελ ππνρξέσζε αλαδήηεζεο εξγαζίαο γηα ηνπο αλέξγνπο ειηθίαο 58 εηψλ θαη άλσ ρξεζηκεχνπλ σο δίνδνη γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε. Απφ ην 2006 θαη κεηά ε εθηεηακέλε δηάξθεηα ησλ επηδνκάησλ αζθάιηζεο ηεο αλεξγίαο γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο αλέξγνπο ζα κεησζεί ζεκαληηθά θαη ζα ππφθεηληαη επίζεο ζηελ ππνρξέσζε αλαδήηεζεο εξγαζίαο γηα ηελ παξνρή επηδφκαηνο. Σα αληηθίλεηξα γηα κεγαιχηεξε πξνζθνξά εξγαζίαο πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ. εκαληηθά κέηξα έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηελ αλάθακςε ηεο απαζρφιεζεο. Σν 2005 ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ζα ελνπνηεζεί κε ηελ θνηλσληθή βνήζεηα ζε έλα εληαίν επίδνκα θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο εξγαζίαο ζα επαλεμεηαζηνχλ. Ζ νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Γξαθείνπ Δξγαζίαο πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαηάιιεια θαη ε κεηαξξχζκηζε λα δηεπξπλζεί, ζπγθεθξηκέλα: Θα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε παξνχζα λνκνζεζία, πνπ δίλεη ζηηο ηνπηθέο αξρέο ηε δηαρείξηζε ησλ λέσλ επηδνκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πξφζιεςεο αληί ζηελ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Δξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ζα ζπκβίβαδε ηα κεγάια πνζνζηά 12

13 απνδνηηθφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ κηαο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο ελφο ελνπνηεκέλνπ ζπλφινπ ππεξεζηψλ πξνζιήςεσλ θαη επηδνκάησλ. Πξέπεη λ αμηνινγεζνχλ απζηεξά ηα ελεξγά πξνγξάκκαηα εξγαζίαο φπσο πξνβιέπεηαη θαη λα δηαθνπνχλ άκεζα ηα αλαπνηειεζκαηηθά κέηξα. Σα πξψηα βήκαηα γηα ηελ παξνρή πφξσλ θαη θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηα γξαθεία εξγαζίαο είλαη εππξφζδεθηα ελψ πξέπεη λα επεθηαζνχλ ηα θίλεηξα απφδνζεο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Ζ Γεξκαλία έρεη ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ ζπγθξηηηθά κε δηεζλείο ζηαηηζηηθέο, ιφγσ ηεο ζρεηηθά απνδνηηθήο κεηάβαζεο απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία. Δληνχηνηο, νη ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ νδεγήζεη ζε ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηελ απμαλφκελε αλεξγία ησλ λέσλ. Δπηπιένλ, νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ ψζηε λα ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο θαη λα βειηηψλεηαη ην πξνθίι καζεηείαο απφ επέιηθηεο κεζφδνπο θαηά ηηο πεξηφδνπο θαηάξηηζεο. (www.oecd.org) ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζε ηεο ρψξαο ηα έηε

14 Πίλαθαο 3 Απαζρόιεζε Υαξαθηεξηζηηθά Μνλάδα Γεξκαλία Δλεξγόο πιεζπζκόο Άηνκα πνπ είλαη ζε ελεξγφ δξάζε Γπλαίθεο Άλεξγνη Γπλαίθεο Με ελεξγόο πιεζπζκόο Άλδξεο Γπλαίθεο Πνζνζηό απαζρόιεζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ αηόκσλ ειηθίαο εηώλ Άλδξεο % 79,0 79,0 79,2 Γπλαίθεο % Δλεξγόο πιεζπζκόο (ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο) Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία Γπλαίθεο Βηνκεραλίεο παξαγσγήο Γπλαίθεο Δκπφξην, κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο Γπλαίθεο Άιινη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο Γπλαίθεο Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε Απηναπαζρνινχκελνη Γπλαίθεο Με ακεηβφκελνη εξγαδφκελνη ζηελ νηθνγέλεηα Γπλαίθεο Τπάιιεινη Γπλαίθεο Ακεηβφκελνη εξγαδφκελνη Γπλαίθεο Ακεηβφκελνη εκεξεζίσο Γπλαίθεο Απνηειέζκαηα θαηαγξαθήο Απξίιηνο 2001 θαη Μάηνο Ο κε ελεξγφο πιεζπζκφο πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ δελ είλαη ζε ελεξγφ δξάζε αλαδεηψληαο εξγαζία αιιά δελ είλαη δηαζέζηκνη άκεζα. 4 Πεξηιακβάλνληαη καζεηεπφκελνη ζε ελαζρνιήζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εκπνξηθνχ ή ηερληθνχ ηχπνπ. 5 Πεξηιακβάλνληαη καζεηεπφκελνη ζε ελαζρνιήζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο βηνκεραληθνχ ηχπνπ. Πεγή: (www.destatis.de) 14

15 Διιάδα Ζ αλεξγία απμήζεθε ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ζηελ Διιάδα, πνπ αγγίδεη πξφζθαηα ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. εκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο είλαη ε καθξνρξφληα αλεξγία. Οη γπλαίθεο θαη νη λένη είλαη νη πην επάισηεο νκάδεο απέλαληη ζηελ αλεξγία θαη ηε καθξνρξφληα αλεξγία απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Ζ αλεξγία ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν πξφβιεκα εχξεζεο εξγαζίαο ε νπνία νδεγεί ζε κηα καθξά ζεηξά αλακνλήο ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, παξά πξφβιεκα απψιεηαο ηεο εξγαζίαο (αλ θαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα απνιχνληαη αξθεηνί εξγαδφκελνη). Ζ πίεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο απμήζεθε απφ ηελ εηζξνή κεηαλαζηψλ εξγαηψλ. Οη ξηδηθέο αιιαγέο ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο, ε εγθαηάζηαζε εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηνρέο εθηφο Διιάδνο ή ε αλαζπγθξφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξνβιήκαηα θαη πηέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα λα δηαηεξεζεί ε αλεξγία ζε ρακειά επίπεδα, ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ηάζεσλ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ δνκηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη εηδηθά κέηξα πνπ βξίζθνπλ ηελ έθθξαζή ηνπο σο νινθιεξσκέλν ζχλνιν ζην εηήζην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Απαζρόιεζε (ΔΓΑ). Οη θχξηνη άμνλεο ηνπ ΔΓΑ είλαη: 1. ε ζχληαμε ελφο καθξννηθνλνκηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, 2. ε πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ζεζκψλ, 3. ε ελίζρπζε ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη 4. ε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. ηφρνο ησλ ΔΓΑ είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζε επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ απέλαληη ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ ηα νπνία ζα εληζρχζνπλ ηελ επειημία ζηελ αγνξά θαη ζα απνξξνθεζνχλ επθνιφηεξα νη άλεξγνη. (www.wapes.org) ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο γηα ην έηνο (www.paep.org) 15

16 Πίλαθαο 4 ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ 2003 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία Δξγαηηθφ Γπλακηθφ Απαζρνινχκελνη Άλεξγνη Μαθξνρξφληα Άλεξγνη Με ελεξγνί Πίλαθαο 5 ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ 2003 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ζηνλ 63,9% 77,2% 51,1% πιεζπζκφ ζε ειηθία πξνο εξγαζία Πνζνζηφ Απαζρφιεζεο ζε ειηθία πξνο εξγαζία 58,0% 72,7% 44,0% Πνζνζηφ Αλεξγίαο ζην Δξγαηηθφ Γπλακηθφ 9,1% 5,9% 13,8% Πνζνζηφ Μαθξνρξφληαο Αλεξγίαο ζην ζχλνιν ησλ 58,3% 51,9% 62,3% Αλέξγσλ Πνζνζηφ Με Δλεξγψλ ζηνλ Πιεζπζκφ ζε ειηθία πξνο εξγαζία 36,1% 22,8% 48,9% Πεγή : ΔΤΔ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ηηο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη άηνκα ειηθίαο εηψλ). Ιξιαλδία Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ε πξσηνθαλήο νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηπιαζίαζε ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη αχμεζε ηελ απαζρφιεζε θαηά 50% πεξίπνπ. Σν θαηλνκεληθφ πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη βάζεηο ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο απμήζεηο ζηελ πνζφηεηα αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δληνχηνηο, ην πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηειηθά 16

17 ππνρψξεζε κε νπζηαζηηθά κεδεληθή αχμεζε ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ Αλαπφθεπθηα, ε πξφζθαηε κείσζε νδήγεζε ζε ιηγφηεξεο εξγαζηαθέο επθαηξίεο. Καηά ζπλέπεηα, ην πνζνζηφ αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο κεηψζεθε απφ 3,6% ην 2001 ζε 2,1% ην Ζ αλεξγία, απφ ηελ άιιε πιεπξά, απμήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην 1993 κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλεξγίαο λ απμάλεηαη απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ 3,7% ην 2000 ζην 4,4% ην Πεξηθεξεηαθά, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ ρακειφηεξν ζην Γνπβιίλν θαη ηε Μεζν-Αλαηνιηθή πεξηθέξεηα θαηά 3,6% θαη 3,4% αληίζηνηρα θαη ην πςειφηεξν ζηελ παξακεζφξηα πεξηνρή θαηά 6,9%. Ζ αχμεζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 κεηψζεθε δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο (ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθείσλ). Ζ κεηαλάζηεπζε απμήζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθδηδφκελσλ αδεηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο εθηφο Δπξσπατθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) δηπιαζηάδνληέο ηεο απφ ην 2000 ζε ην Δλψ απμήζεθαλ νη ειιείςεηο ζηελ εξγαζία θαη ηηο δεμηφηεηεο ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, ππήξμε αληίζηξνθα κηα κείσζε θαη ζηε δήηεζε ησλ πξνζιήςεσλ ην Σα επίπεδα απνδνρψλ απμήζεθαλ θαηά 10% ην 2001 θαη θαηά 8% ην Σν πνζνζηφ ηεο νηθνλνκίαο απμήζεθε ην 2002 ζηελ πεξηθέξεηα θαηά 3,5%. Ζ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο νδήγεζε ζε αξγή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνέβιεςε εηήζηα αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο κφλν θαηά 1,5% γηα ηελ πεξίνδν Πάλησο είλαη ζεηηθφηεξε ζην κεζνδηάζηεκα ε πξννπηηθή γηα ηελ νηθνλνκία θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά πεξίπνπ ηελ πεξίνδν κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ, επαγγεικαηηψλ θαη εξγαδφκελσλ πνπ παξέρνπλ πξνζσπηθέο ππεξεζίεο. Γεδνκέλνπ φηη νη επθαηξίεο απαζρφιεζεο αλακέλνληαη λ απμεζνχλ ζην κεζνδηάζηεκα, ζα πξέπεη επίζεο λα απμεζεί ζεκαληηθά θαη ε πξνζθνξά εξγαζίαο. Απηφ θαίλεηαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί δεδνκέλνπ φηη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δειαδή ε εθξνή απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηα απμαλφκελα πνζνζηά γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο θαη ε κεησκέλε αλεξγία πξφθεηηαη λα κεησζνχλ ζεκαληηθά ζην κεζνδηάζηεκα. (www.fas.ie) 17

18 Κύπξνο Σν ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ αχμεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Κχπξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζπλνδεχηεθε απφ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, κε ζπλέπεηα ηελ απμαλφκελε απαζρφιεζε, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ. εκαληηθή πηπρή ηεο αχμεζεο απηήο ήηαλ ε ηεξάζηηα επέθηαζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα απφ ηελ άπνςε ηεο απαζρφιεζεο, θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα. χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ε απαζρφιεζε απμήζεθε θαηά 3,7% ην έηνο 2003 έλαληη 1,9% ην 2002, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε Σν 58% ηεο αχμεζεο απνηεινχληαλ απφ γπλαίθεο κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο λ απμάλεηαη θαηά 5%. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο επεθηάζεθε θαηά 4%, απνηειψληαο ην 72% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζρεδφλ ην 85% ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ. Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο είρε σο ζπλέπεηα θαη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ, αλεξρφκελν ζε 69,2% γηα ηα άηνκα ειηθίαο εηψλ ην 2003 (60,2% γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο εηψλ θαη 78,8% γηα ηνπο άλδξεο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο). Οη αξηζκνί απηνί ζπγθιίλνπλ επλντθά κε ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. θαη είλαη πνιχ θνληά ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηε Ληζζαβφλα γηα ην έηνο 2010 (70% πνζνζηφ απαζρφιεζεο γηα ηνπο άλδξεο ειηθίαο εηψλ θαη 60% γηα ηηο γπλαίθεο ηεο ίδηαο ειηθίαο). Δπίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξνο ησλ απμαλφκελσλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο είλαη φηη κεηψζεθε ζεκαληηθά ην ράζκα κεηαμχ ηεο αλδξηθήο θαη γπλαηθείαο απαζρφιεζεο (18.6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εηψλ). Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απμάλεηαη ζηαζεξά. Απηφ βνήζεζε ζηελ κεηαηφπηζε ηεο απαζρφιεζεο ζε ηνκείο θαη επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο. Δίλαη πξνθαλέο θαη απφ ηε βαζκηαία αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζ απηά ηα επαγγέικαηα δηεπζπληέο, θαηεξηηζκέλνη θαη ηερληθνί βνεζνί- σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο (απφ 23% ην 1992 ζε 29% ην 2003). Ζ αλεξγία ζηε ρψξα θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα ηα νπνία ζπγθιίλνπλ επλντθά κε ηα επίπεδα ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλεξρφηαλ ζε 4,1% ην εκαληηθή παξάκεηξνο είλαη φηη ην γπλαηθείν πνζνζηφ είλαη πάληνηε πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ αλδξψλ (4,6% θαη 3,8%) θαη είλαη πνιχ επάισην ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ νηθνλνκία. Σν 18

19 ζεκαληηθφηεξν φισλ είλαη φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο εηψλ (8,8%) θαη εηψλ (5,6%). Γεληθά, ην πνζνζηφ γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εηψλ είλαη αλεζπρεηηθά πςειφ (8,9%). εκαληηθή πηπρή ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο είλαη νη κεηαλάζηεο. Οη μέλνη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ζήκεξα ην 11,7% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη θιάδνη φπνπ παξνπζηάδνληαη δπζαλαινγίεο είλαη ηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, νη θαηαζθεπέο θαη ην εκπφξην ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο, νη νπνίνη απαζρνινχλ έλα πςειφ πνζνζηφ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ θαη έρνπλ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Απηφ είλαη κηα έλδεημε φηη ν αλεθνδηαζκφο ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο αλέξγνπο δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε γηα εξγαζία απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ε έιιεηςε θαιχπηεηαη κε ηελ απαζρφιεζε ησλ αιινδαπψλ. Οη πνηνηηθέο δπζαλαινγίεο θαη ε έιιεηςε ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη ην απνηέιεζκα πνιπάξηζκσλ παξαγφλησλ, φπσο ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Κχπξν, ην θβαληηθφ άικα ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη νη λέεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Κππξηαθή αγνξά εξγαζίαο ιφγσ ηεο εηζφδνπ ηεο ζηελ εληαία Δπξσπατθή αγνξά, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηε βαζκηαία κεηαζηξνθή απφ παξαδνζηαθέο ζε λέεο νηθνλνκίεο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε. Πξνθεηκέλνπ λ αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά απηέο νη πξνθιήζεηο, ε αγνξά εξγαζίαο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί κε ηε δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ παξαγσγηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ελζαξξχλνληαο ηηο αιιαγέο ζηηο δνκέο εξγαζίαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε απαζρφιεζε βειηηψλεηαη θαη πνηνηηθά θαη φρη κφλν πνζνηηθά. (www.europa.eu.int) Ληζνπαλία Μεηά ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηε ρψξα απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ην 1990, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε νηθνλνκία ηεο αγνξάο γίλεηαη ηζρπξφηεξε θαη φηη απηή ε δηαδηθαζία είλαη ακεηάθιεηε. Σελ πεξίνδν απηή δεκηνπξγήζεθε ζηε ρψξα έλα ζχζηεκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σν ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ εξγαζία πξνβιέπεηαη απφ ην Άξζξν 48 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1992 ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ληζνπαλίαο θαη ε εξγαζία ησλ αιινδαπψλ ζηε Γεκνθξαηία ηεο Ληζνπαλίαο ξπζκίδεηαη απφ ην λφκν. 19

20 Ζ αγνξά εξγαζίαο ζην πξφζθαην παξειζφλ παξνπζίαζε ζεηηθέο αιιαγέο επεξεαζκέλεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζηε ρψξα θαζψο θαη απφ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο ηεο ρψξαο: ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ κεηψλεηαη παξάιιεια κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο. Ζ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απαζρφιεζεο θαη νη επλντθνί φξνη γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ απηναπαζρφιεζε είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επέθηαζε ηεο νηθνλνκίαο. Σν εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηθαλφ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο φξνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. ηε Ληζνπαλία νη ππάιιεινη θαη ησλ δχν θχισλ έρνπλ έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο. Δληνχηνηο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο έλα πνζνζηφ 40% δελ είλαη αθφκε έηνηκνη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε εδαθηθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ζηελ απαζρφιεζε πεξηνξίδεηαη απφ απζηεξνχο λφκνπο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ακνηβέο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Με ηελ εκθάληζε πνιιψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο λένπο, εμειηζζφκελνπο ηνκείο, παξνπζηάδεηαη θαη ε αλάγθε γηα πςειφηεξν επίπεδν πξνζφλησλ θαη ηερληθήο εκπεηξίαο. Μηα ηάζε πνπ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ είλαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα αλεηδίθεπηε εξγαζία θαη αληίζηξνθα ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα εμεηδηθεπκέλε. Απφ ηηο θελέο ζέζεηο πνπ θαηεγξάθεζαλ ζηα γξαθεία απαζρφιεζεο ηεο Ληζνπαλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2003 ην 74% ήηαλ γηα εξγαδφκελνπο κε πςειά ή επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Μφλν ην ¼ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζέζεσλ ήηαλ γηα αλεηδίθεπηε εξγαζία. Ζ κεγαιχηεξε δήηεζε είλαη γηα ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (50%) θαη ηεο βηνκεραλίαο (30%). Ζ ηδηφηεηα ηεο Ληζνπαλίαο σο κέινο ηεο Δ.Δ. ζ αζθήζεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. (www.europa.eu.int) Μεγάιε Βξεηαλία χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ρψξαο ην πνζνζηφ αλεξγίαο δελ κεηαβιήζεθε. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ κεηψζεθε αιιά ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θελέο ζέζεηο απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. Απαζρόιεζε 20

21 Οη πην πξφζθαηεο κεηξήζεηο δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο κεηψζεθε (-0,2%) θαη ηψξα αλέξρεηαη ζην 74,7%. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ειηθίαο 16 εηψλ θαη άλσ κεηψζεθε ( ) ψζηε ην επίπεδν απαζρφιεζεο λα αλέξρεηαη ζηα εθαηνκκχξηα άηνκα. Οη απηναπαζρνινχκελνη πιήξνπο σξαξίνπ θαη νη εξγαδφκελνη κεξηθήο απαζρφιεζεο κείσζαλ ηα επίπεδα ηεο απαζρφιεζεο. Αληηζηξφθσο, ε θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ παξνπζίαζε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ (21.000). Οη πξφζθαηεο ηάζεηο εθηηκνχλ φηη ην πνζνζηφ κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο κπνξεί λα ζηακαηήζεη. Γηα ηνπο άλδξεο ε ηάζε είλαη φηη απμάλεηαη ειαθξψο θαη γηα ηηο γπλαίθεο φηη κπνξεί λα ζηακαηήζεη. Γηα ηα άηνκα ειηθίαο 16 εηψλ θαη άλσ νη ηάζεηο δείρλνπλ ζπλερή αχμεζε ζην ζπλνιηθφ επίπεδν απαζρφιεζεο. Μηα κηθξή ππνρψξεζε ηελ άλνημε αθνινχζεζε ηα πνιχ πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο ζηηο αξρέο ηνπ Αλεξγία Σν πνζνζηφ αλεξγίαο γηα άηνκα ειηθίαο 16 εηψλ θαη άλσ παξέκεηλε ζηαζεξφ θαη θπκαίλεηαη ζην 4,8%. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ειηθίαο 16 εηψλ θαη άλσ απμήζεθε θαηά θαη ην επίπεδν ησλ αλέξγσλ θπκαίλεηαη ζηα εθαηνκκχξηα άηνκα. Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο νθείιεηαη ζηηο γπλαίθεο ελψ ζηνπο άλδξεο κεηψζεθε. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη. (www.statistics.gov.uk) νπεδία Ζ νπεδηθή αγνξά εξγαζίαο έρεη αλαπηπρζεί πνιχ ζεηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ έρεη κεησζεί δξακαηηθά. ην ηέινο ηνπ έηνπο 2000 ην πνζνζηφ ηνπ άλεξγνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ήηαλ ζην 4% θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζπλερψο απμαλφηαλ. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ζπκβνπιεπηηθφ ηνκέα (ππεξεζίεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο) απμήζεθε ζεκαληηθά. Γηα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο δελ ππάξρνπλ μεθάζαξεο ελδείμεηο αχμεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πξνζιήςεσλ κε εμαίξεζε ζε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα φπσο θπζηθνί, λνζνθφκεο θαη εθπαηδεπηηθνί. (www.ams.se) 21

22 Ζ ζνπεδηθή νηθνλνκία ζπλερίδεη λ απμάλεηαη αξγά. Αλ θη έρεη ππάξμεη θάπνηα βειηίσζε ζηηο εηζξνέο ζηα ηκήκαηα ησλ βηνκεραληθψλ εμαγσγψλ σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, ηεο εληζρπκέλεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, ν ηνκέαο απηφο δεκηνπξγεί ζρεηηθά ιίγεο λέεο ζέζεηο. Οη ηάζεηο ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε είλαη επλντθέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί θάπνηα επηβξάδπλζε. Ζ απαζρφιεζε αλακέλεηαη φηη ζα είλαη ακεηάβιεηε, ζηνπο ηνκείο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο, ησλ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ. Ζ νηθνγελεηαθή θαηαλάισζε παξέκεηλε πςειή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2003 θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ηάζε απηή ζα ζπλερίζεη θαη ην Δπηβάξπλζε ζηε νπεδηθή αγνξά εξγαζίαο θαηά ην 2004 απνηειεί ε κηθξή αλάπηπμε πνιιψλ δήκσλ θαη λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ, φπνπ ηα κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα αλαγθάδνπλ ην πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ θξίζε ζηνλ ηνκέα ηεο ΣΠ θαη ηεο βηνκεραλίαο θαηαζθεπήο πξντφλησλ ηειεπηθνηλσληψλ, πνπ άζθεζαλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ πξσηεχνπζα αιιά θαη ζε δηάθνξεο κηθξέο πφιεηο ηεο ρψξαο, έρεη πεξάζεη θαη κηα ζεηηθφηεξε ηάζε είλαη έηνηκε λα πξνρσξήζεη κε ζεηηθφηεξεο πξννπηηθέο. (www.europa.eu.int) Φηλιαλδία Ο πιεζπζκφο ηεο Φηλιαλδίαο αγγίδεη θαηά πξνζέγγηζε ηα 5 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ αξηζκεί θαηά πξνζέγγηζε άηνκα ή ζρεδφλ ην 67% απηψλ πνπ είλαη ζε εξγάζηκε ειηθία. Σν 2002, ην πνζνζηφ αλεξγίαο (ην επίζεκν πνζνζηφ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Eurostat) ήηαλ πεξίπνπ 9,1%. Ζ αλεξγία ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη, αθφκε θη αλ νη νηθνλνκηθέο ηάζεηο παξέκεηλαλ κάιινλ αζηαζείο (βιέπε πίλαθα 6). 22

23 Πίλαθαο 6: Ζ αλεξγία απφ ην έηνο Αλεξγία Έηος Άνεργοι, ζε τιλιάδες Ποζοζηό ανεργίας % Σύνολο Άνδρες Γσναίκες Σύνολο Άνδρες Γσναίκες ,2 3,6 2, ,6 8,0 5, ,7 13,6 9, ,3 18,1 14, ,6 18,1 14, ,4 15,7 15, ,6 14,3 14, ,7 12,3 13, ,4 10,9 12, ,2 9,8 10, ,8 9,1 10, ,1 8,6 9, ,1 9,1 9, ,0 9,2 8,9 Η ανεπγία ηων νέων (ηλικιακή ομάδα εηών) ανήλθε ζηο 21,8% ηο έηορ Σύμθωνα με ηην Έπεςνα Επγαηικού Δςναμικού ηηρ Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ ηηρ Φινλανδίαρ ηο 23,4% ηων ανέπγων ήηαν μακποσπόνια άνεπγοι (άνεπγοι για ένα έηορ και άνω) ηο Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Φηλιαλδίαο, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (www.stat.fi) Ζ Φηλιαλδία έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα καθξνρξφληαο αλεξγίαο, ε νπνία έρεη κεησζεί επηηπρψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν πνζνζηφ κεηψζεθε πεξηζζφηεξν ζηνπο ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πεξίζαιςεο αιιά απμήζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ επαγγεικάησλ γηα απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ απμαλφκελε αλεξγία ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα επεξεάδεη θπξίσο άλδξεο εξγαδφκελνπο ελψ ε αλεξγία κεηψζεθε ζηνπο ηνκείο πεξίζαιςεο πνπ απαζρνινχλ ζπλήζσο γπλαηθείν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Με ην πνζνζηφ απαζρφιεζήο ηνπο ζην 66%, νη γπλαίθεο ζπκπεξηιακβάλνληαη επξέσο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γεληθά θαζψο είλαη ππάιιεινη πιήξνπο σξαξίνπ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Ο αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο απμήζεθε. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε εληνπίδεηαη ζηνπο ηνκείο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, ηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσλίαο θαη ιφγσ επνρηαθψλ αιιαγψλ ζηε δαζνπνλία θαη ηελ θαηαζθεπή νηθνδνκψλ. Οη λέεο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ αιιά νη ζπκβάζεηο αλέξρνληαη ζε ιηγφηεξν απφ ην 1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ ζέζεσλ. Οη ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο δελ είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηε Φηλιαλδία ην 9% πεξίπνπ ησλ ζέζεσλ είλαη κεξηθήο απαζρφιεζεο. 23

24 Διιείςεηο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη αλεξγία εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ηαπηφρξνλα ζηε Φηλιαλδηθή αγνξά εξγαζίαο. Ζ δήηεζε ηεο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηα αζηηθά αλάπηπμεο ζηε Νφηηα Φηλιαλδία, ηδηαίηεξα ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Διζίλθη. Οη πςειέο ηηκέο, νη δαπάλεο ζηέγαζεο θαη ηα επίπεδα ησλ ακνηβψλ θαζηζηνχλ δχζθνιν ην ελδερφκελν κεηαθίλεζεο ησλ αηφκσλ ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή. Απηφ επίζεο επεξεάδεη θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ. Ζ δπζαλαινγία κεηαμχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο νθείιεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Με ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ, δεηνχληαη ιηγφηεξνη ππάιιεινη ζην παξαδνζηαθφ εκπφξην ησλ θαηαζθεπψλ θαη νη απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ζηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη δηαθνξεηηθέο, απαηηψληαο ζπρλά πςειφ επίπεδν εκπεηξίαο. πγθξηηηθά κε άιιεο Γπηηθέο ρψξεο, ε Φηλιαλδία δελ έρεη αθφκε κηα αλαπηπγκέλε αγνξά παξνρήο ππεξεζηψλ. (www.europa.eu.int) ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 24

25 Πίλαθαο 7. Πιεζπζκφο αλά δξαζηεξηφηεηα Ανά τιλιάδες Πληθσζμός *5 213 Πληθσζμός ηλικίας εηών Επγαηικό δςναμικό Απαζσολούμενοι Άνεπγοι Μη επγαηικό δςναμικό Ποζοζηό επγαηικού δςναμικού, % 69,2 64,6 64,7 64,3 64,7 65,7 66,4 66, ,2 Ποζοζηό ανεπγίαρ, % 3,2 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1 9 9,0 Ποζοζηό απαζσόληζηρ (άηομα ηλικίαρ 15-74,1 61,1 61,9 62,9 64,1 66,0 66,9 67, ,3 64 εηών), % Απαζτολούμενοι Μορθές εργαζίας Μεπική απαζσόληζη Πλήπηρ απαζσόληζη Άγνωζηοι Εργοδόηης Ιδιωηικόρ Τοπική κςβέπνηζη Κενηπική κςβέπνηζη Άγνωζηοι Βιομητανική καηάζηαζη Αςηοαπαζσολούμενοι και έσονηαρ εξαπηώμενα μέλη Αμειβόμενοι ημεπηζίωρ και μηνιαίωρ Άγνωζηοι Βιομητανία Γεωπγία και δαζοκομία Παπαγωγή Καηαζκεςέρ Εμπόπιο, ξενοδοσεία και εζηιαηόπια Μεηαθοπέρ και επικοινωνίερ Δπαζηηπιόηηηερ βοηθηηικέρ για ςπηπεζίερ αζθάλιζηρ και εηαιπειών Δημόζιερ & άλλερ ςπηπεζίερ Αγνώζηων ζηοισείων Ώρες εργαζίας, ζε εκαηομμύρια I * πποκαηαπκηικά δεδομένα Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Φηλιαλδίαο, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (www.stat.fi) 25

26 Κεθάιαην δεύηεξν Ο ξόινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ ΓΤΑ Οη ΓΤΑ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ΓΤΑ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππιψλα ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζηελ Δ.Δ. Bαζηθή ηνπο αξκνδηφηεηα θαηαξράο είλαη ε αλαθάιπςε ησλ αηφκσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηε καθξνρξφληα αλεξγία θαη ε θαηάξηηζε αηνκηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνπο αλέξγνπο. Δπίζεο, ε ελζσκάησζε ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο. Ζ Δπηηξνπή απαηηεί κεηαμχ άιισλ, ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αλέξγσλ. Οη ΓΤΑ ζπρλά ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ππφινηπσλ ηξηψλ ππιψλσλ ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ απαζρφιεζεο (επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ίζεο επθαηξίεο). Λακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο απηέο γξακκέο, νη ΓΤΑ ησλ Κξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζπκθψλεζαλ ζε κηα θνηλή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Ζ ζηξαηεγηθή κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα παξαθάησ βαζηθά ζεκεία: 1. Οη ΓΤΑ νθείινπλ λ αλαπηχμνπλ ραξαθηεξηζηηθά επηρείξεζεο ππεξεζηψλ, δειαδή λα επηδηψμνπλ θεληξηθή ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 2. Κξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 3. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλέξγσλ πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ έγθαηξε δξάζε θαη ζε ππεξεζίεο ζπληνληζκέλεο κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο. 4. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ζα σθειήζνπλ πεξηζζφηεξν παξάιιεια κε ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 5. Δπηβάιιεηαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ πνηθίισλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ΓΤΑ. 6. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνψζεζε ζηελφηεξεο ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο (θνηλσληθνχο εηαίξνπο, εθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο, δεκνηηθά ζπκβνχιηα, ππεξεζίεο επηδφηεζεο θαη ΗΓΤΑ). 7. Πξέπεη λα πξνσζεζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ΓΤΑ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. (Thuy P, θ.ά, 2001) 26

27 Ο ξφινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ ΓΤΑ νθείινπλ ινηπφλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο βαζηθέο απηέο αξρέο θαη ζπλερψο λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Γαιιία Ζ Δζληθή Τπεξεζία γηα ηελ Απαζρφιεζε (Agence Nationale Pour l` Emploi (ANPE)) ηδξχζεθε κε δηάηαγκα ην 1967 γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο παξέκβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Τπάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Ζ ΑΝΡΔ δεκηνπξγήζεθε ζε κηα πεξίνδν φπνπ ν θνηλσληθννηθνλνκηθφο νξίδνληαο πξνζέβιεπε ζηελ πξννπηηθή ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ αλεξγία δελ απνηεινχζε ηφηε ζεκαληηθφ πξφβιεκα φζν ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Ηδξχζεθε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ αλέξγσλ πνπ δηθαηνχληαλ θπβεξλεηηθήο ππνζηήξημεο. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο ζπλίζηαληαη σο πξνο: ηε δεκηνπξγία πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο θαη πξφζιεςε αλέξγσλ ηελ πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία έξεπλαο επαγγεικαηηθήο θαη γεσγξαθηθήο θηλεηηθφηεηαο ηε ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ηελ εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ θάιπςε ηεο ρψξαο απφ Σνπηθά Γξαθεία Απαζρφιεζεο ήηαλ ζρεηηθά άκεζε. (www.anpe.fr) Απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ην 1967 ε ΑΝΡΔ κε ηελ ηθαλφηεηά ηεο σο πξνλνκηνχρνο θνξέαο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, ζπλέβαιε ζην ζρεδηαζκφ, καδί κε ηηο ελψζεηο θαη ηελ θπβέξλεζε, ησλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΑΝΡΔ ζπλίζηαηαη απφ 15 άηνκα (ζπλ ηνλ πξφεδξν πνπ δηνξίδεηαη κε ππνπξγηθφ δηάηαγκα) ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηξηκεξνχο εθπξνζψπεζεο εξγνδνηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη θξάηνπο. Ζ ΑΝΡΔ αληηπξνζσπεχεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ απφ αξρέο πνπ θπκαίλνληαη απφ ππνπξγηθφ έσο ηνπηθφ επίπεδν θαη θαζνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ηηο αλάγθεο θαη ηελ εθαξκνγή θαηάξηηζεο, ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ, ηηο αλάγθεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ αλέξγσλ. 27

28 Οη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ηεο ΑΝΡΔ εθαξκφδνληαη πάληα κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. (www.wapes.org) Γεξκαλία Ζ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία γηα ηελ Απαζρφιεζε ζηε Γεξκαλία είλαη ε έδξα 181 ηνπηθψλ γξαθείσλ απαζρφιεζεο θαη 660 ζπγαηξηθψλ θέληξσλ εξγαζίαο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο ππεξεζίαο κεηαμχ άιισλ είλαη : Ζ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζπκβνπιψλ γηα λένπο θαη ελήιηθεο. Υξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα απφθνηηνπο ζρνιείνπ θαη αλέξγνπο. Δθαξκνγή θαη ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξφζιεςεο θαη ησλ ηνπηθψλ γξαθείσλ εξγαζίαο. Έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α) θαη κεηνλεθηνχλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα γπλαίθεο θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε θαη εθπαίδεπζε. Παξνρή επηδνκάησλ αζθάιηζεο ηεο αλεξγίαο θαη άιια νηθνλνκηθά επηδφκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Κνηλσληθφ Κψδηθα ΗΗΗ (Πξνψζεζε ηεο Δξγαζίαο). Ζ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία γηα ηελ Απαζρφιεζε δηνηθείηαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ (εξγνδνηηθέο ελψζεηο, εξγαηηθά ζπλδηθάηα) θαη νκνζπνλδηψλ θαζψο θαη ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη θαλνληθά δελ θνξνινγείηαη (εθηφο απφ κεξηθέο κηθξέο εμαηξέζεηο). Ζ Τπεξεζία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο νη νπνίνη θσδηθνπνηνχληαη θαη πεξηέρνληαη ζηνλ Κνηλσληθφ Κψδηθα ΗΗΗ ν νπνίνο αλαλεψζεθε πιήξσο ην Δπηπιένλ ε Τπεξεζία δηαρεηξίδεηαη εηδηθά θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα εθ κέξνπο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο ή πξνγξάκκαηα ησλ Οκφζπνλδσλ θξαηψλ (Lander) ηα νπνία παξέρνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ή επηρνξεγήζεηο ζε εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ πξφζζεηα θέληξα θαηάξηηζεο θαη καζεηείαο, εηδηθά ζηα Αλαηνιηθνγεξκαληθά Lander. (www.wapes.org) 28

29 Διιάδα Αξρηθά ηδξχζεθε ην Σαµείν Αλεξγίαο ην 1946, σο πξνάγγεινο ηεο ίδξπζεο ηνπ ΟΑΔΓ θαη σο ν πξψηνο απηνηειήο νξγαληζµφο αζθάιηζεο θαηά ηεο αλεξγίαο, πνπ ην 1951 µε ην λφµν 1846/51 ζπγρσλεχζεθε µε ην ΗΚΑ. Μεηεμειίρζε ζε Οξγαληζµφ Απαζρφιεζεο θαη Αζθάιηζεο Αλεξγίαο (ΟΑΑΑ) µε ην Ν. 2961/54 θαη πήξε ηε ζεµεξηλή ηνπ νλνµαζία σο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) µε ην Ν. 212/69, πνπ ξχζµηδε θαη ζέµαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζήο ηνπ. Με ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 405/71 θαζνξίζηεθε ε νξγάλσζε, ε ζπγθξφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ θαη µε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 416/90 θαη 396/98, ζπζηάζεθαλ νη ηξεηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο. ήµεξα, ιεηηνπξγεί σο Ννµηθφ Πξφζσπν Γεµνζίνπ Γηθαίνπ, εδξεχεη ζηελ Αζήλα, αιιά έρεη παξαξηήµαηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα µε ηε µνξθή Γξαθείσλ Δξγαζίαο, Δθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, Αληαπνθξηηψλ ηνπ ΟΑΔΓ, ελψ επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηνπ νπνίνπ ηηο πνιηηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο εθαξµφδεη. Έρεη απηφλνµε Γηνίθεζε πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή θαη έλα δεθαπεληαµειέο δηνηθεηηθφ πµβνχιην πνπ πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή. Σν Γηνηθεηηθφ πµβνχιην απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ κηζζσηψλ (ΓΔΔ) θαη ησλ εξγνδνηψλ (ΔΒ, ΔΔΔ, Γεληθή πλνµνζπνλδία Δπαγγειµαηνβηνηερλψλ), θαζψο θαη απφ εθπξνζψπνπο ππαιιήισλ ηνπ ΟΑΔΓ. Ζ δξάζε ηνπ Οξγαληζµνχ, ρξεµαηνδνηείηαη ζπλνιηθά απφ θνλδχιηα πξνεξρφµελα θχξηα απφ εηζθνξέο εξγαδνµέλσλ θαη εξγνδνηψλ, απφ ηελ Δ.Δ, απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σαµείν (Δ.Κ.Σ) θαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζµφ. Ο πην πξφζθαηνο λφµνο, ν 2956/2001, πνπ ηηηινθνξείηαη «Αλαδηάξζξσζε ΟΑΔΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο» επηρεηξεί λα εθζπγρξνλίζεη ηνλ Οξγαληζµφ, θαζηζηψληαο ηνλ πην ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζµαηηθφ. Έηζη, δεµηνπξγήζεθαλ δχν Αλψλπµεο Δηαηξίεο, µε κνλαδηθφ κέηνρν ηνλ ΟΑΔΓ θαη επφπηε ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο µε ηηο επσλπµίεο: α) «Δπαγγειµαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ.» θαη β) «Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο Δξεπλεηηθή Πιεξνθνξηθή Α.Δ.». (Μνίξνπ θ.α., 2003) Απνζηνιή Σηόρνη Ο Οξγαληζκφο είλαη ην θχξην φξγαλν εθαξκνγήο ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ηαρείαο πξνζαξκνγήο ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο, ζε αξκνλία κε ην εθάζηνηε 29

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο.

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο. 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η έληαμε ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα θαη πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΟΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΤ HΛΗΓΑ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο ηα πλαίζια ηος σεδίος Γπάζηρ: «Δπάζειρ κοινωνικήρ ένηαξηρ εςάλωηων ομάδων Δήμος Ήλιδαρ» Αλαπηπμηαθή χκπξαμε: Γίθηπν ζπλεξγαζίαο Ήιηδαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ Σα βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο Απαζρνινύκελνη: είλαη ηα άηνκα ηα νπνία ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο είλαη απαζρνινχκελνη έλαληη ακνηβήο ή απηναπαζρνινχκελνη. Άλεξγνη: είλαη ηα άηνκα

Διαβάστε περισσότερα

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011 Ζ αγνξά εξγαζίαο ζην λνκό Κεζζελίαο Γειηίν Ηαλνπαξίνπ 2011 Ρν Λνέκβξην 2010 μεθηλήζακε ηελ έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. Πην ηξίην δειηίν (Γειηίν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΔΠΙΓΟΜΑΣΧΝ ΑΝΔΡΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΔΠΙΓΟΜΑΣΧΝ ΑΝΔΡΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΔΠΙΓΟΜΑΣΧΝ ΑΝΔΡΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ Δπιβλέπων: Υλέηζορ Μισαήλ ποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ. Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1

ΔΡΓΑΙΑ. Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1 ΔΡΓΑΙΑ Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1 Σν παξαθάησ δελδξνδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε δνκή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ κηαο ρώξαο. Σν 1995, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο απηήο ηεο ρώξαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα