ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)"

Transcript

1 Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη ζην ζύγρξνλν ιηαληθό εκπόξην. Σν ζύζηεκα ζπζθεπαζίαο θελνύ, επηβξαδύλεη ηελ αλάπηπμε ελόο κεγάινπ αξηζκνύ κηθξννξγαληζκώλ πνπ απαηηνύλ νμπγόλν γηα λα πνιιαπιαζηαζζνύλ. Απηό κεηαθξάδεηαη ζε κεγάια πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: >Απνηειεζκαηηθόηεξν ζρέδην πξνγξακκαηηζκνύ εξγαζίαο ζηελ θνπδίλα. > Απνθπγή ηεο ζπαηάιεο > Αύμεζε ζην κέγεζνο ηνπ κελνύ θαη ηνλ αξηζκό ησλ πξντόλησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο > Καιύηεξε νξγάλσζε ζηνπο ρώξνπο ησλ ςπγείσλ > Καιύηεξε πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο ιόγσ ηεο ζσζηήο δηαηήξεζεο Οη επαγγεικαηηθέο κεραλέο θελνύ ηύπνπ θακπάλαο κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ζπζθεπαζηώλ κπνξνύλ εύθνια λα ζαο πξνζθέξνπλ απηά ηα πιενλεθηήκαηα. Μεγάιε δηάξθεηα δσήο γηα ηα ηξόθηκα Όια ηα ζπζθεπαζκέλα ζε θελό πξντόληα πνπ θπιάζζνληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, δηαηεξνύληαη γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Η δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη απμεκέλε ρσξίο λα κεηώλνληαη νη νξγαλνιεπηηθέο ηδηόηεηεο, όπσο ε πνηόηεηα, ην ρξώκα, ην άξσκα θαη ηε γεύζε. Σξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα. Ση είλαη; Με ηελ ζπζθεπαζία θελνύ ηξνπνπνηεκέλεο αηκόζθαηξαο, ν αέξαο απνκαθξύλεηαη από ηελ ζαθνύια θαη πξνζηίζεηαη κία ειεγρόκελε πνζόηεηα κίγκαηνο αεξίσλ, ην νπνίν πξνιακβάλεη απνηειεζκαηηθά ηελ θπζηθή θζνξά ηνπ πξντόληνο, απμάλεη ηελ δηάξθεηα δσήο, ειέγρεη ην επίπεδν πγξαζίαο θαη εκπνδίδεη ην πξντόλ από ην λα ζξπκκαηίδεηαη (π.ρ θξέζθα δπκαξηθά). Μεξηθέο θνξέο, ην θόθθηλν θξέαο κπνξεί λα ζθνπξύλεη θαη απηό ην πξόβιεκα αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε κίγκαηνο νμπγόλνπ, αδώηνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ην νπνίν βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηνπ ρξώκαηνο γηα πνιιέο εκέξεο. Μαγείξεκα ζε θελό (Sous vide) ην βξάζηκν ζε θελό, ην λεξό βξάδεη ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 100 C, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξνύληαη αλαιινίσηα ηα πην επαίζζεηα ζπζηαηηθά ηνπ ηξνθίκνπ. Πνιιά ρξήζηκα ζηνηρεία ησλ ηξνθίκσλ όπσο νη πξσηεΐλεο, νη βηηακίλεο θαη ηα ιίπε θαζώο θαη νη αξσκαηηθέο νπζίεο παξακέλνπλ αλαιινίσηα. Η ηερληθή απηή απαηηεί ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπζθεπαζηώλ αλζεθηηθώλ ζηε ζεξκόηεηα. Η πγηεηλή, ε πνηόηεηα, ε εκθάληζε θαη ε θξεζθάδα ηνπ πξντόληνο είλαη εμαζθαιηζκέλα.

2 Δηάξθεηα δσήο ησλ ζπζθεπαζκέλσλ πξντόλησλ Όια ηα πξντόληα δελ έρνπλ ηελ ίδηα δηάξθεηα δσήο. Π.ρ. : Σν λσπό θξέαο κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα πεξίπνπ 20 /30 εκέξεο. Σν θξέζθν ςάξη κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα πεξίπνπ 10 εκέξεο. Σα θξέζθα δπκαξηθά κε απγά κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ γηα πεξίπνπ 15 εκέξεο. Σα ηπξηά θαη ηα αιιαληηθά κπνξνύλ λα δηαηεξνύληαη αθόκε θαη γηα αξθεηνύο κήλεο. Γεληθά, ε δηάξθεηα δσήο επηκεθύλεηαη 3 έσο 5 θνξέο από ηελ δηάξθεηα ππό ζπλήζε ςύμε 4 C. ΠΡΟΟΥΗ: Σν ελ θελώ ζπζθεπαζκέλν πξντόλ πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ςπγείν από 1 C έσο 4 C Άιια πιενλεθηήκαηα ηνπ θελνύ πλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπζθεπαζίαο θελνύ είλαη ηα παξαθάησ: > Τγηεηλή > Πνηόηεηα > Φξεζθάδα > Εκθάληζε > Η θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζηελ θνπδίλα > Καηάξγεζε ησλ νζκώλ ζηα ςπγεία Τγηεηλή : Κάζε ζπζθεπαζκέλν πξντόλ ζε θελό είλαη κνλσκέλν από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνύηνπ πξνζηαηεύεηαη από ηε επηκόιπλζε πνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ εκθάληζε, ηε δηάξθεηα δσήο θαη ηηο θπζηθέο γεύζεηο ηνπ. Με ηελ ζπζθεπαζία ππό θελό, κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη όηη ζα πξνζθέξεηε έλα πξντόλ πνπ είλαη αζθαιέο θαη πγηεηλό. Πνηόηεηα: Σα ελ θελώ ζπζθεπαζκέλα πξντόληα δηαηεξνύλ ην αξρηθό ηνπο ρξώκα, ην άξσκα θαη ηελ γεύζε αλαιινίσηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Φξεζθάδα : Η αξρηθή θξεζθάδα ησλ ηξνθίκσλ είλαη αλαιινίσηε. Αξθεί λα αλνίμεηε έλα πξντόλ ζε θελό θαη ζα ην δηαπηζηώζεηε ακέζσο. Εκθάληζε : Η δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ ρξώκαηνο ελόο πξντόληνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Μηα κπξηδόια ζε ςπγείν κεηά από 20 /30 εκέξεο είλαη ην ίδην θόθθηλε όπσο ηελ εκέξα ηεο ζπζθεπαζίαο, ην ηπξί δελ έρεη αιινησκέλεο επηθάλεηεο θαη ε ζαιάηα δηαηεξεί αθέξαηα ηελ θξεζθάδαο ηεο. Η θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζηελ θνπδίλα: Η παξαγσγή κπνξεί λα νξγαλσζεί θαιύηεξα κε εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηόδσλ κε αηρκήο. Σα ηξόθηκα αθνύ αγνξαζηνύλ από ηνλ αμηόπηζην πξνκεζεπηή ζαο, κπνξνύλ λα κεξηδνπνηεζνύλ, λα θαζαξηζηνύλ θαη λα ζπζθεπαζηνύλ, αθόκε θαη ζε αηνκηθέο κεξίδεο, αθηεξώλνληαο κόλν ιίγεο ώξεο ηελ εβδνκάδα γηα απηό ην έξγν. Πξηλ ην καγείξεκα, ε έηνηκε πξνο ρξήζε ζπζθεπαζία κπνξεί απιά λα βγεη από ην ςπγείν θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαζθεπή ησλ πηάησλ, κεηώλνληαο έηζη ηα απνξξίκαηα θαη ηνπο ρξόλνπο πξνεηνηκαζίαο.

3 Εμάιεηςε νζκώλ: Αλνίγνληαο ην ςπγείν, δελ ππάξρνπλ πιένλ αλεπηζύκεηεο νζκέο κε θίλδπλν δηαζηαπξνύκελεο επηκόιπλζεο. Επηπιένλ, ν ρώξνο απνζήθεπζεο ησλ πξντόλησλ ζην ςπγείν κπνξεί λα κεησζεί, αθνύ ηα ελ θελώ ζπζθεπαζκέλα πξντόληα δηαθόξσλ ηύπσλ κπνξνύλ λα απνζεθεύνληαη καδί ζην ίδην ςπγείν, ην έλα πάλσ από ην άιιν ρσξίο θίλδπλν αιινηώζεσλ. Ση κπνξεί λα ζπζθεπαζηεί κε θελό. Σα πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα : > θξέαο > ςάξηα > ηπξί > ιαραληθά > δπκαξηθά > ζάιηζεο > θξνύηα > Κιπ. Αθόκε θαη ζηεξεά είδε επαίζζεηα ζε ζθόλε θαη ηελ πγξαζία κπνξεί λα ζπζθεπαζηνύλ ππό θελό.

4 Μεξηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο θελνύ INTERCOM Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί άξηζην απνηέιεζκα, αθνινπζείζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο. Με ηνλ δηαθόπηε Α ελεξγνπνηείηαη ε ζπζθεπή. Ακέζσο ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην ηειεπηαίν πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (πρ P1). Τπάξρνπλ 6 πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ πιήξσο από ηνλ ρεηξηζηή. Με ην θνπκπί C (SET) κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. Μία θόθθηλε παύια εκθαλίδεηαη δίπια ζηελ παξάκεηξν πνπ ξπζκίδνπκε. H ξύζκηζε γίλεηαη κε ην +/- θαη επηβεβαηώλεηαη κε ην SET. Οη παξάκεηξνη είλαη: -Ο ρξόλνο πνπ δνπιεύεη ε αληιία θελνύ γηα λα αδεηάζεη ηνλ αέξα. Ο κέζνο ρξόλνο είλαη 30-32sec. Εάλ εκθαληζηεί κηα ηειεία όζν παηάηε ην + ή -, δίπια ζηνλ ρξόλν ζθξαγίζκαηνο, ζεκαίλεη 0,5 sec επηπιένλ ζηνλ ρξόλν ηεο νζόλεο. -Ο ρξόλνο ζπγθόιιεζεο πνπ εμαξηάηαη από ην πιηθό ηεο ζαθνύιαο (PVC, PP θιπ). Ο κέζνο ρξόλνο είλαη 3-4sec. -Ο ρξόλνο έγρπζεο ηνπ κίγκαηνο (εάλ ε κεραλή δηαζέηεη κνλάδα αεξίνπ). -Η κέζνδνο απνζπκπίεζεο (πλερήο-con ή Απαιή-Soft) -O Αξηζκόο απνζπκπηέζεσλ (n-f) κόλν γηα ηελ soft κέζνδν γηα επαίζζεηα πξντόληα. Η επηινγή έγρπζεο αεξίνπ ή όρη (gas on ή off) ξπζκίδεηαη από ην +/- πξηλ κπνύκε ζηηο παξακέηξνπο θαη αλάβεη ή ζβήλεη ε ιπρλία Gas αλαιόγσο ηεο επηινγήο. Όηαλ ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί θαη ε θακπάλα είλαη αλνηρηή, ε αληιία ιεηηνπξγεί γηα 15sec γηα πξνζέξκαλζε. Σνπνζεηήζηε ηε ζαθνύια ζσζηά, απνθεύγνληαο πηπρώζεηο επάλσ ζηελ κπάξα.

5 Αθνύ βάιεηε ηελ ζαθνύια ζηελ κπάξα (Fig.6), απιώο θιείζηε ην θαπάθη θαη ε ζπζθεπή μεθηλάεη ην πξόγξακκα ελεκεξώλνληαο ζαο ζηελ νζόλε γηα ηελ θάζε θάζε. Εάλ ρξεζηκνπνηείηε κίγκα πξνζέμηε ώζηε ε ζαθνύια λα κπαίλεη ζηα αθξνθύζηα έγρπζεο πίζσ από ηελ κπάξα όπσο θαίλεηαη ζην Fig.7. Σν θνπκπί START/FORCE (D) Εάλ πηέζηε ην D ελώ ε αληιία ηξαβάεη αέξα από ηελ ζαθνύια, ε δηαδηθαζία ζηακαηάεη θαη ε ζαθνύια ζπγθνιιείηαη θαη αλνίγεη ε θακπάλα. Εάλ πηέζηε ην D 2 θνξέο γξήγνξα, ε κεραλή ζηακαηάεη όηη θάλεη θαη αλνίγεη ηελ θακπάλα. Υξεζηκνπνηείηε κόλν ζαθνύιεο γηα ηε ζπζθεπαζία θελνύ θαηάιιειεο γηα ηξόθηκα (ζπλήζσο ζεκεηώλνληαη κε ηα ζύκβνια PA / PE ή πνιπακίδην / πνιπαηζπιέλην). Γηα ην καγείξεκα ζε θελό νη ζαθνύιεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ζεξκνθξαζίεο κέρξη 90/110 C. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην CO 2 πξνηείλεηαη νη ζαθνύιεο θελνύ λα έρνπλ πάρνο 200 micron. Γηα ηα θαηάιιεια κίγκαηα αεξίσλ ζπκβνπιεπηείηε ηηο εηαηξείεο αεξίσλ ηξνθίκσλ νη νπνίεο πξνκεζεύνπλ ηηο θηάιεο θαη ηνπw κεραληζκνύο εμππεξέηεζεο (κεησηήξεο, πξνζεξκαληήξεο δηνμεηδίνπ θιπ).

6 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο θελνύ INTERCOM 1. Ειέγμηε θαη αληηθαηαζηήζηε πεξηνδηθά (θάζε 400 ώξεο ιεηηνπξγίαο) ην ιάδη ηνπ θηλεηήξα ζηελ αληιία αλαξξόθεζεο (Fig.2). Γεκίζηε ηελ δεμακέλε θαηά ¾ όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. Η απόδνζε ηεο αληιίαο εγγπάηαη ηελ κέγηζηε απόδνζε θαη επίηεπμε θελνύ. Σν αιεύξη ή ηα πγξά κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαίνπ ζηελ αληιία θαη ζπλεπώο ηε ιεηηνπξγία ηεο. Λάδη κπνξείηε λα βξείηε ζην εκπόξην ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ ηύπνπο. 2. Ειέγμηε ηε θιάληδα ηνπ θαιύκκαηνο (Fig.10). Καζαξίζηε ηελ κε νηλόπλεπκα θάζε 15 εκέξεο.

7 3. Ειέγμηε θαη αληηθαηαζηήζηε πεξηνδηθά (θάζε 200 ώξεο ιεηηνπξγίαο εάλ απαηηείηαη) ην Teflon ζηελ κπάξα ζθξαγίζκαηνο (Fig.9). Καζαξίζηε ηελ κε νηλόπλεπκα θάζε 15 εκέξεο. 4. Κξαηήζηε ην εζσηεξηθό ζάιακν ηεο κεραλήο θαζαξό ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθά πξντόληα γηα ηνλ αλνμείδσην ράιπβα.

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα