Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /& #. 6!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!"

Transcript

1 ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:<./%#!1= +%#2>/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ # <:;#Ε 7Φ +!+ 7Γ7Α22 7 7Η/Χ3 <9#>!#. 2#. & +Ι9/ϑ!#,/+9Γ7 Α./&3:.# 7ϑΧΧΧ/26; !: % :3! :2#!#7, :7#Η:7#/./&3 &.# 7! #5 Α./&#. + : ;/7!/+/>/! +),/+ 1 %# Ε/%/ 76! Χ9%#5: Ι %&!/!/ 3 #,1 Ι.! +&;/ 9/./ 7#>?#3/ 1 5#!#>7/. + %&!/!, 921 </ 9#. &/ Γ7# 7#+2&97/. +! /;>#Γ / Η17# 9/ %#.2/+ 917#+9/!+ 3;#96;/ Κ!1!+. 2>3/ Η.2/&7/+#%6#. +! # / 6Λ+<12/!/7 &7/+ Μ Ν#569/ 7! !+ 36./ ),/+.Γ /+.6%#+# %: % 6;+9/ϑ Η%# /&!/7 5 7!!/&!/%: #3 1,/! +.6%#+# :! 7.Γ7/+ ;&,! 9/Ι:,+% %67 Ι9%#5: Ο1 /!/%: # # % Γ7/+.6%#+# 9#./917#!# ΧΙ :,+%.6! Ι3 <9#> Ο1 /!/% /& &7/+!#.# # #>,# %Κ!#.# 9& # Ο1 /!/% /&7 +9 Β&9/!#7 1 7Κ 7 &7/+. +.# 7#>%+ Π,+Ι;/7Ε1 /!/8>!// /& Ι#>!/#+ 6,/!#+;+,/+ +!1 (%# 9 5#!Γ!/ 8>!/7 5 7!!/&!/9%# /&!/Θ+!&/.!: %:7Γ ;/71,/!/#>!/5 7! & ),/!/9:7#7:9# = +%67 Κ!#>!# 7:9# %!#>7! ΡΣΤ! 9#;6! %27% # #;#5: # #+.#2#&. +! 7, #5: 7Η=8%#!#! &Β# 7Ι!# # 7Γ7# 7Ι!# % Γ,7# 7!7% #;# & Α&7 +5:3+#% 69 #362!# 7;/7!#7Ε1 /+ = +!#75#36 +%+#%#2>:! 7!#77 & /+ % 9!+.6Λ#77 &Β/+ Ι;/7!#79 < &7/+ = 7/& %#!1;/7!#719 </ ΑΕ +!&!Γ7! Γ7 7<.Γ7Ι/9/& #+.! %!!1 (,6 9/. + 7< Γ%#. +ΒΓ Φ6 9/:9. +!7 %#9#7 9 = + 9/!/2/+Γ7/+! +!# & 0/7;/,:9!/%+62:+. + %#,1 /+ Ι#>!/ %/ ! +5# & 9! =4ΜΑΥ Ι:%#+#.+ 7/&7 +.+: #Ν &./! +;/79%# /&7 % # 51 /+!&%#!!#7 Γ7 9 9:7#!# Π2#+9 Β&< % 21Ν# 9/+!#7!:%#9 Π%#+# ;/7!!/ </&9 Β&9 Ι:%#+# ;/7 7 %# 6Ν/+Ι:%#+# ;/7 %#;/&Ε/+! 5+2&!# Ε/,7Γ7!!#% # %+.:. +%#2+!+.:.:!# :5/2# Ι17 % 69 9:7#9%# /&7 /&7 + + ς9 ΑΦΩΞ8 Λ1 9! 2:+. +#+ %/.5 1 ) <12# 9/Η/ 5 &;/. + %# 51 4%:!Κ622,#!6 9/. +.6</! /&. +2&#.!# #>9/7#+Ι3 /<. 9/%+6 Ψ +.:6 < #!# 7!69!# /&7 +Υ 8Μ8ΗΥ4=4ΥΥ 8 8ΖΥΛΑΥ48Ζ[ΜΛ[ΜΑΖΖ Μ[Μ 8ΖΥΛ[Μ

2 Θ+!&;/7!127# 7% :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+#2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!!Ω 6.Α./&/&7 +622#. 6!# %6,# 7622#+7:9#+!#9122#7/9/& #7#9! #+,!6<! &Β# 9/:%#+#79! +Ε/Ω /&9!//767!+#+ / :%#+# Ν/ >7!#9.6%#+#+< 7.!#>77 2##;#! # 7 Π2#+Ι </ 9+.#&. + % / +.#& % 6#7!/ Ι 9 21!/ % 1,# 9/ ;&.+#Ι % ;/7 % 1%/+ 7 %/+,!#>7#+. 2>3/!#012! ] 8ΘΞ4 ΛΑΛ8_Λ1 9! />.#2 2:+ Λ# %#2+!+.#>!/&2 9//./&%# /&!/:,++ 7 % /! /!/.#99!+.1 %/+<,&/ Ι:,++ 7 %#! &Ε/!/ #7! Ι/.!: %Κ! 951 #7!!# 2 #> 47;/79%# /&!/% +!</&!/47;/7!#296!/ 5>/!/=#!. 9/ΑΕ# +!. 9/ Θ+!&9 %#,1<. 79/%,+1.# 317!/ Θ+!&9 /Ε %6! 79/; </7 71; + Ι9/ &;/ Ι9/21!/ +!7 76%! Ε!#!:%# Θ+!&.6%#+#+.#7:9 791 %Κ!6 /36 # ;+.:9. +! %! &; 9 Θ+!&9, +9#%#& 7%#2+!+.6+!7Ν 5#9 Θ+!&;/79 1; 7622% ##%!+. %:!#7 3:.# 9//26;+. +% :3! Ι7 Ν /># 9/Ι7. 769/Ι7 % 2/># 9/9/!!#+,/&. +!!#+,/+6! 5> Ι%# 9Κ:2!6!72! /># 9/ 5#>/&7 +#!:%# 9. +;/79%# #>9/7 5 7!!#>9/!Β ! # ;/7<12# 9/ 7 5 7!!#>9/!Β ! Θ+!&9!/&2 7/! %#+7+.6;+.! +.+ < <. 9/ 226%#2/#;#9&.:99!127/+ % :!+9 Θ+!& 9 %#,/<. 7/ %!# ;+#+.!+.: % :329 < ;#</& %#2+!+. 2>.+ >!/ 9 Ε/,6 7/.+/96. +!#% :32969 Θ+!&%+!/># 9/% %# ; 9/!7#%#& /%+,/+ #>77 9 %#9. >7# 7 %:!#,Γ #;/71,/+ 7.67/+9/!#/#7: % /&9!/% 67#9#+ 5#>;/71,# 9/!&!2# +;+#.! & +!+. 2>3/ 9 226/%/+; ;/71,# 9/!&!2# +;+#.! & Γ!/7 # 6 # 7!7+;+#.! & 9 #+9:7#+ #!1!Ω 6.Ω /&.+ 7/&, 9/<!7%# 2#> 9/ 9 %.6%#+#+1,# 7 ; /+ % 6Ε/++Κ!!.+#%/26! 3+6Β/! +α =6%#!/!#;&.+# /%7&/+Ι.# #β;& # &Β/+! !:!/.67/+!# ;+ 7:!#!#7:!# =4ΜΑΥ Λ8 =4Ω =8Μ 8] & 7/+!Κ:%2#. + %/ %&Β/ +!# %&!+ # 0/7 /&9!/ /.29!&/ Ι/ /& % # % <!/7 9.67/!/ = +%# /&7 +!#1.29 =4Λ4 4Λ 4ΗΑ0 Η8 Υ4Θ ΖΑΑΥΗ %! Γ 9 /&7 +Θ+! 7%#219 7!#.!.!!1. + Ε/. 7 /% 7!6 /+ #+ % #:7#+ 9 0/7!7.! %6! 7!7! Λ Μ 4 ΑΖΑ]ΩΑΞ[ 4Μ), 7!# &9!# +Κ! Λ# 1! Ε 72 #> 9/%/!, 2+ Ι!:!/ 9/!127# 7! /:7+!#! ;+.! + 2!6!#!!#>.# 3 2#> 7! 2+.6+!#,!& +9:!# Ι!:!/Φ #5>2./ χφ # #> /! >7# % 2+6δ3#<#> 7!# % %%#>;/ 9 7! # 7!. 2>3+!# Ι!:!/ 9/ #+! 7#9+.#& 9% &7# 7 9/ 2/Ε& !:9!!,1 + Ι < /&. + % &7# 7 /291 +2!Γ7. +< #.#22#>7;+! 1.!/;65+ 0/7!#<12# 7. +9!#217/ 7#+,!6Ο1 # 7% /&7 +26<# Ι9 /&7 +;# 2/+6!# 7 /.!/2#>7!+ /7!#21 %# % & 7# 7Μ /5 9:Β# 7!#7:9#α 8+% Γ!/. 2>3/ 5!+6,!. 7!#7. & )3 #Ι!7 2+#96 +!!76. ϑ Γ %67! >7# Η 21 7/!:!/#+ 9:;+#+% % 1%/+7 /&7 +%# /%#226 9/& Μ Κ,/+Β % 7!#>Λ+ 622 Ε/ %:!:!/ 8+Λ#>.#+%67! :,+= +!Γ Ι:%. +!:!/Ι >7# #%# ;/7%!6!#,67/+ Μ>,!, 2+6 9%. 7 #+ Λ#>.#+. +!+ 1. Ν 7!+ % Γ!/. 2>3/ Θ+!& 6 / Λ+ Ε 7 5!+6Ε 9/!7 Α < 699+ Ι 9/ +.1 /.!#7!6;/ 91! %+# %& Ι !+ Ε 7.!! 1Ν# 7#+Λ#>.#+= + 9/ <12# 77!+. /9& # 7#+)227/ (Θ+!&6 / Φ Γ9! 9 1;+7/#!!: Ι7!+ 365# 9/% 22 Ι7 7#9&Β# 7#+ %17 7!+% /&7 +!!+!+.1 /.!!6 /+ Η /!/ 6!+/ Α &/ 7 7! # 9/Ι 7!#7&Β/! + Α227+.:!!!#!:%#! 7#9& Ι % / & %2 #5# +Γ7Ι #!!: Ι #+ 7# +#5>2./. +.6</2# 622.!+. % / &!+, +9#%#& 7. +!+, +9#%#+#>7!1!+. 2>3/. +!#.!#&.#!# Α9/& % &7# 9/!9, 7!#. 6!#!76.!#. 6!# Α&7 ++;+ &!/ #!#91 # Ι; % : +!#Ι6 +#Ι/%+.&7; 7#+.6%#+#7%# ;/7Ε1 /+ Α9/& /7!#%&Β# 9/% Γ!#+!+,71 ε%.71 %:%/+ /! 7 %17 7!+7 %! # 7%:;+!#7!:%# Α9/& /+;#%#+#>9/Ξ!!/!+ % / &/ 7 %# 7 8%#+ ; %#!/%/ +3 22#7!+..!! #5 /9/&!7 7! :9!/% Γ!#+= +!+ %/ + :!/ / 5# 1 9:7#+9!#;+,/+ +Β:9!/Ι9:7#+9 ;&7# 9/2> Ι, & /%+;#! /+. +/%+,# /+ %#.!6/.!#99> + % & 7# 7#+/%& 9#+;+,/+ +!1 (%# 9!/&2!/. +%# ΓΒ# 7(!# %/ +3622#791 %:! 5/&. +!# %#2#+!1!# %!#. %&7+!# ;/7 %6! /

3 Ξ!!/!# 6,#7!/!# )3 # 7 %# 7Λ:!/%#.#!Γ 7/! ΒΓ!# 012! Ι2:!# 5<Γ;# % /!#>Ι /9& 91 Ι Ν5Γ7!!#7.&7; 7#! <17/+ Ι#+Λ#>.#+%1 7!.#%6;+!#!7 %:ς;γ%2/ 6!# %#! 9#>4!#&#+.!7#! :5#+Ι%# 9/. 76!/Ι, & 7 1,# % # %+.::5/2# Ι9+. +;/7/&, 7%+ ΒΓ Ι!#&#+ /.!7#! :5#+!# ;12! Ι1! /Ε 7. +1;+ Ε 7!.#%6;+ ε.! %!!1 %& 4!#&#+. 7#&Ι%# 9/ 9/ /.#2&,.! &Β/!/ 5#7+6;/ (!6<. 7 9/! 2+ 7#7!#>5/. %17 7!+! %#2 3:2! 7 Λ#>.+. 7%/ +%:2 7%# /&, 7/ε!, & ϑ%.7γ /+./&7/!+ 91 / Π,++ 7 2!Γ # 7!#7. 7:!#%#Ι;/7% &Β/+. 7/&!Β!# + 7 Γ /+!#,:9%+!# Θ+ 7 2!Γ # 7/!#,Γ9! %! &;!#!#.67 7/Η %# 7.! 263/!/!7 Ε&!#>!#,Γ9!# Ι!! 9 > 26 % / /& Α /& %!6!/9:7#6 5 2!# 0/Β! 9/%#!1. 7/7: /&;# 7! 9#+3 Λ#</ #> 9/. <.#79 = +#+67< %#+%# Β# 7! >7# Ε1 # 7 %:. <.#7Ι 7!&</! %Κ!#> %# Ν5&Β# 7Ι / 97/># 7Ι /.9/! 22/>#7! + /5 9:Β# 7!#7:9#.!6! % : #7! %# % /!#>7 >95 7 9/!. & %# 3#2/>/+! #+.#7# #7! %#. >3#7! +%&!# 0/7;+/.;+. 9/%#!1!7. +:!!! 0/Β! 9/!&!2# /&7 +!! &; 9 =+ /9/& Ε1 # 9/7 %/< &7# 9/+!# 951 #7!! &; 9 Ι 7!&</! %:622# %# /&7 + 1!#+9#+7, & # 7φΧΧΧΧ! 199! Α227+.!# Λ#>.# % # <Γ7!! ;+.6!# Ι! % # %+.6!# <# #7! Λ7,& 9 1Ν 9/9:7#= +Ι% 6!+ %#,1 /+ :2 7 Ι#>!/! 79%# #>9/7 1,# 9/ Π!+9 Β! /! &; 9!#;Γ 9/Λ :%2 %# 9 ;Γ!/ 7/<7#5>2./! % 9/ !#.#+9:9!/! ΧΙ! ΧΙ! γχ, : !6 #+/&9!/Α /& /,:!/+ γ9 7/!#7)3 #.+#+9 76;/ 9 22+#! 3+#>7! +Λ 5 269/! >7# 6 Ι:% 9 Β!!/0/7;+. +#>9!/17. 2>3+ =6%#!/#+1227/ ;&7 7/!#. &!/ #>7! >7# 9/ /9/& ;/7;+. +#>9!/ &7 %67 %Κ!#./ !#3+: 9 Η,/+ #. #!!/ %#2> :9 Ι % 6%#7# ;/7 1,# 9/ Π2#+ 9,/+ #. #!!/_ Ψ# 2/!1 Ι %# #&Ι % < %# #&Ι!!#&. +,+! 6!#+Ι % :/; #+! 09#.!&. + 4,+/%&.#%#+Ι : #+ %/ 6!/ %: ; Ι !/Ι 9,! %!/!7 %26! Η /, +!!/ Η % +71Ν!/ Η /&%!/ % /&9!/ #+ >, #7#+. &!/ Ι % 5 269/ Ω/ 9#%>2/ #./, !+ /&,!/#7#96 /+!+. 2>3/ !& %Κ! 9+ 91!7 622 &7 9/.! %!!1 Ι % 67#9#+Ι ;+.:9/7#+ Η %#,/<.!/% < 9 % +9#;#! /!/+ 7 9/&7# 9//;ΓΛΓ 9 /%+3622/!/% :!+9 Λ+ 622 Ε/ :!//5 9#Β:! 7/!6#7:9# +7Χ, :7+ 9/ 4 8η Λ 4ΗΑΑΗ 8ΞΥ=8=ΑΞ08 Η %.!& 9//7#+.+ Β:9/7 ; 96!+ Ο/7#;#,/& 9 %! 31 7/. + 7 Ν.! + )7.!& 9!# 0,/&# %,/Ι%# /&,/%, </&!#0 9#. + 2/+!# #> / 7 7 Ν.! +#.+!:9!#%!/%& Κ622/ 9/ +1!,Γ 9 Ι> %:.6!+!/,7!6Ι9+! 2+6Ι ,# 7!</&;/.6;/! 31 7/. +/!+!: + #.:3# 7 #+!#%+.1.#+7 7&/ Ι36Β# 79/ #.69!##+7!:%+#+Ι;9+# #>7! +<1 /+ / & Ι917# 7! % +;+6! %&!+!# Ι 7 %!> /! +#!:%# Α;Γ;/79%# #>9/7 1,# 9/#>!/17 8+!# &!/ %#.!6,+2+6;/ /%+.1%!#7! +!#,Γ #Ι% 6!,+2+:9/!, 9!:; #9# Ι/96!#.: #>3/ %# % 1%/+7 ;+ 7> # !6 # 7/;ΓΙ;/71,# 79+!# 21! Ι17,Γ #7 %6 # Ν.!+.:Ι 7 %+#>7 17 %#! +. & =! 2+.#>.6<#7! + ϑ: #+ 7!1,# <#7! +ϑ. + %/ +917# 7! 36. %# <!#.67/+!7 #9# 5:!/. + 9/ 2>!/ #+.#!# +!+. %/ + %# %6,/+!7Α226; Λ!# +!+.62/ 5# /& ;/79% &7# 7 < &7# 7Β9+6#+ 7< Γ%#+!#7% 2+:; #9#Θ+ %#+!# +!+. 76%! Ε9+26!/ 0ΑΜΑΦ8]Μ8Υ=808ΗΥ= 40ΑΥ4#+. 2>3/ 9 Ι21/+Η +!&7 362# 7 =#+7 5/2/& % / &/ % 1,# 7 4%#.2/& 9/!7,!# %:.6%#+# Π, %:! /&7 + 7#+,! Π%#+# 3 /</&!7 76.7!:%+# Ε17# 9%# /&7 9%/++ 7 </&ΑΥΜ4ΥΑ 8ΗΑΜ[ =8ΥΜ8ΦΞ ΛΑ ),# 79 % #+.#;#9+. 6;/+!!6;+ Ι!!!:%/; Ι# Ι! Ι!,#2/+6 47 <12/!/!#Ν6,7# 9/ = +!!/!+ % / &/ 7 96</!/47 %,/9+. 2>3!7%/ +#,,26;+(<! 7 Α227+.:!#91 # 9/ 47 %,/9+. 2>3!#! & 7#!# Η/2+ #.#9/&# !# 7 6.+! 2+#96 +! ;/7 <! /&, 9/,6 /+ Η+269/ + Α %/ +#,1 Ι %# %#2> % : 5!.! %6! 7#+/&!#7/ /%/+; ;/7 %,/ 7< Γ%+7% # & 4226%#+# 7#+6Β/! + Λ#Κ,/!/%/&622!/. 2>!/ 7,6 # 9/2&! 199!. +7 1,# 9/!7,& 9 ( Η:7#%# /;Γ9+269/+ 9/ +.1,+2+6;/! 199! =+ 7/ /& %#.67/!/.# 967!!7 4< 7 <12/!/!7,& Ι#+.6!#+.#+!#, +#> : # %# % 7/!#4,26;+(7.:Ν# 7 Ε>2 Ι!71, 7Ι+!&!# #+Λ#>.# / 9677!# %6 # 9/%& Λ# %+6 7/! &;+!#!, !# > 7/!+ Λ#>.+./ Λ Ε1 /!/6 /:2!6! 1,# /+%#!1#+;+,/+ +!1 (

4 /&% 76 /% 7;+ΓΕ/!/!+. 2>3/! 7Α22 7 7Ι!+. 2>3/! 7Λ#>. 7%# < 5!+,!#>7!<1!# ;/7< 9%# /&!/7!+ ;+ΓΕ/!/ 5#>< /&7 +!;9: ,Γ :, /7! 217/!6#+%.# 9+#%#+917#+ ;+,/+ +!1 0/7!# 7#+6Β/+ /&% 76 /% #+Α3 &!/ /&, 7/./&. 2>3/. +/%&Λ#.#.!& Π,+0/7!# 951 /+ 7!#%# 7 =4Λ4 ΛΞΑ 4ΗΑΛ8?] Υ=8 ΑΞΥΨ4ΖΖ8ΜΖΑΑΥη#> 9//./&% +7/ /& 7. 2>Ν/!/!#%/ +3622#7 Η Β/> 9/!.# %&;+! 7Ψ#>2 7. +! 7Λ#>. 7Ι%#226, :7+ % +7/ /&.67/!/9:;!7 #+.#2#&!#. 7 %1 67!#!/#+Α3 &!/ /&, 7. 2>3/ /!!7!#%#</ & = +!+ 1+7/ Λ+.2 #7:9 7! % +;+6!# 0ΑΜ!+ %#>2 7 47<12/!/7 ;/&!/%#+#+.!1! /Ν 7!#%/ +3622#7Ι/26!/7 %69/9+ 3:2!!#5 69! / < 699+ Η/!6 %:, #%2 917/ 9/21!/ Ι9/ >95 77Γ9/%+!9:7 7(. +;+.Γ7 % / +Γ75!+6,!./ 67 %:!#5 69 < ;/&!/!75> Κ:2#!!#9/ 2/&#Λ7.!& Ι!#!#%&#Ι1! +:%!#Κ5!+ Ε/#Ω/:.7 326! Ι2/>./ Ι7/ #β!+1 Ι.2 &# / Ι36! Ι 2# 2#>;+ Ι% +76;/ Η+ #9# 5+6 =6! %:!# /<62 Ι.6./#!:%# 4 9 & :7#?#>7! /!#. 269+Ι%7&./#!:%# Α! #5+ 9:(!#217/#+;+,/+ +!1 ( 226%#!1;/7.67 7/!&%#! +Κ!: Η% &7# 7#+Λ#>.#+Ι36Β# 75!+6!#. 2 9+Γ7/ Ι+ 7 9,6 # 7/!7% : 3!#,Γ # Λ8Μ ΑΖΖ ΜΥ=8 Φ[Ξ8_ Ο1 /!/!+.67# 7 #+ ;+,/+ +!1 ( Η.#5 7!#>7 %!6, /9/& 36Β# 9/!+ 5! !+1!1 36Β# 7 /.&7; 7#!+. 2>3/ 9. + %#221 5# 1.+7; 71Ν 9/.+/9/& #+&;+#+= +#+Ν/>!/ 9.!# #>7 %:9. +6χ+!&.#7!6;/79%# #>7 7 5!6 # 7Ι;/7Ε1 # 7! δ%!+ 36Β# 9//9/& Α9/& % #!/&7# 9/!# 0+/ < 7!1! 709# & 7 % / +Γ7Ι!# 0,/&# Ι! #2/#;#9& Ι! 4! 7#9& Ι! / +51 /+ Ι:2# / 6 %#. 3/ 76!/Ι%# 7#9#</!/&!/. +/5 9:Β/!/!# 7:9#Ι. <Γ /%&!# 97!1. +!# ;+Γ.!/ 9 Ι%# 3 67+! /%13 2 7% :!+9. + %1 Ν 7 %#56 /+.!/;65+. +;+ %:9%/ 7!#.!#&.#!# 012! 7 <#>79 Β&9!#./. +917# 9/&#Ι7 9/&7# 7!#,Γ # !#74>#!# !#Θ/76 Ι./&7 9 %#,/<#>7:!+!#&;/7<, +9#%#+ # 7. 2>3?ΥΖ8ΥΛ8] ΑΞΥΨ4ΖΖ8ΜΛ8 Μ ;#>9/%#+#+/&7 +. +!+.#%#> /Ε % /!#>7 4% Ε+Γ7#7!!#!#%+.#> 9 6,#7!/ Ι!# + /!#> Ι!# </ 9+.#> !# ;+# + 917# %:!7 #2+!/& Ι%. 7&Β#7!!+ 09: +/,1. + % / &/ Ι+; >!/17 7 5# 1 ;+,/& + Ι17 7#9+.:% : %#+;+!+.#>;+. &#. +!#7362!/Ι9/!#1! +<12 Ι7 9. 3/ 7 /+Ι 7 ;+,/+ +!/&!# 012! </!+.6 ;# 2/+6!# 5# 1! 7 7 7!#7&Β/+Ι 7.!/ <>7/ % 1,/+ /%+!9#7+. %#! +Ε!+ /9%2/.:9/7/ ;9: +/ % / &/. +,1!7% 6Ε1+7/9+!:7# Ι. 6!# /7. 6!/+Ι%# 2>7/+. +;17/+.!6!# ;#.#>7Ι, & 7 ;&7/+ 2:# / !# ;/. 9/21 0!# #+.6!#+.#+!# 012! ;/7 /.% # %#>7! +9/. 717! :%#=6%#+/ Η=8%# ΓΒ# 7(!5Γ.+ Ι!,/2Γ7 Ι!#2>.# χ. 717 %:!! & /&;;/7Β/+!#012!!# )3 # δ1,# 72:#Α9/& %# <6Ν 9/ 7< Γ%# 9 /./&;/71,# 9/ ι7< %#+Ε17#+% #!#7!:%#. +!# 7< Γ%#!# Ι%# % 19/+7 7Ε17#++!&;/7<12 7 %#!1 7 5#.!#>7! 5 7!# )3 # Ι.2/+ 917#+ %& %: 9% 917/ %:!/. + #, 917#+%& %:%!,&.6%#+ /%+! 9 (%# ;/7<!# /Ε 562+Β 7;# 2/+6#>!/!7 /%+,/&!# %!1!# Ι 7;/7 %, 7#+5# /& (. +#+Η=8Ι. 9917#+%& %:3#2+.#> +!#>. +!# %:7 # 1!# 7:9# Ι362< Ε# 7!#012!!# )3 #. +!#.!#&.#!# Ω12# ;+ΓΕ# 7 +!& #+. 7:7/ ;+,/& + 9+.!#+.917 % #!!/ :9/7 %/ +#, /&7 + ;+ 5# /!+.#& %: 9+.!#&.! Ι %+# 3#2+.#& +Κ!#>! ;/>!/ %/ &%!? &7/! +%! % 7/%+! 9+ %# %# ;6 7/;/7!# /&% 7% :! 7 ;+Γ,7/+ 17 /&;# %:!#5 +.:!# %/ +3622#7 %6Β/+!7 2 &;. +%2Γ7/+ 3 +6!# #+.# >!9! 7!#&%# ;/7/%1! /Ν 7!#7!/2/! &#9 Μ#96,7 5!+6Ε/+17 ; :9#! % #.#% Ι %:5:3#9 % 7 %!,</&%/ +#,! 7!#& %# ;/7 /%1! /Ν 7! 9, 7 9!!# Λ8ΑΨ 7. < & # 7! %#! +! Ι 9/ %#!12/ 9 7 %299 & / % 9/&7/+ % # #.69%# Ι 7.!! 5#>7 #;/+1.+ 7< Γ%#+! 7!#&%# %&/ 7!#0,/&#7.2/& /+!#9#7 ;+.:9 7 Ν.! +#. +/&7 +!#&%#! 9!#>7Ι5 /76 # 7Ι/9%#;&Β# 79/.6</</9+!: <19+!#91 #!7% #.#%. +!7 76%! Ε!#>!#!:%# Α&7 +!#& %# %+1Β# 7Ι %/+2Γ7! 9/ % # 5!#7 /%+</! ;9: + ;+#&. Ι!+ 9:;+/ % / &/ Γ!/7 %/!>,# 7!# ! 7 < + 1! 7(. 2 3+Γ79 = +% Κ:2# %# 321%# 7%. 7/& ;/7<12/+7 % #, /+!#1.29 Ι7 #2#.2 Γ /+!7% #;# & Ι 7/,&Β# 7 7 %/+2#> %+1Β# 7 =+ 1! + 5!6 9/ /;Γ Ω /&. +!12/+ 7! < & /!!7,Γ. +9/&7 7/!. 2>3+!# )3 # α

5 6 #7! #17!#7622#9/21!/ 9/21!!/ Ι %#9 Β#>7!/ 6!+, 9!+.6%# 6 %:!.!+.6. +Α % β.6! 9/& Ι, & %#!17 1,# 7% # 51 /+!#% 9+. :!#,Γ #85# 1 ;+,/& +.!67! / 17 9 Β6.+Ι 9+ #+.#/7/+. /%+,/& Η+ /%+,/& ;&!.! 7 7< Γ% 7%# 9/.#%:!#;+.:!# :5/2# ;/7;+!6Β# 77 %# 2 # 7!7! &;!# >99,:!# /.;:!!#%+. /59/ &; %# 9/%!# 12+; Ν/>;. +.#5 7!&/ % # % </& 7 %+1 /+!#.!+.#> 2/+!# #> 7 /5 9: # 717 7:9#%# :2#+Ε1 # 7% ε /:!+ 5# 6!+. 2>3/!# 012! ϑ /&7 + 26<# Ι +Κ!:. 7/& ;/7!#7 /5 9:Β/+ Α7: /.;:! %# /&7 +, :7. +/ #263# # /& #!+.: >93# 2# #! 7#9:7# 9/+#Ν5 :! 7!# 09#!+.: 93#>2+#!# = 22+.!+.#> 0 9# 42/Ε 7; #>%#2 Ι % +7 2&# 9 7/ Ι %#56 + / 7 Β! /+ %:!7./7! +. ;+#&.!#.2/& +9#!# 5# 1 ;+,/& +. +!7 %# :5!# % # %+.#>. +! 7 % / +Γ7!# %:!+ % / &/!# 0 9# # % & 7/+!./&9/7!# 5# 1 ;+,/& +. +!.!/36Β/+!#09#!+.: 93#>2+# 7;+.1!# % #!6 /+ 0+ %2#. % 22+Γ 21/! +!7 % # %6</ <#>9/Ι #+ 67< %#+ %# Β#>9/!# 362!#Ι +; > 9/!# >22## 4ΥΜ Υ80ΑΖΛ4(!# 12+; #/.;:! ε/ #263# ε47/ε6!!# χ_δ09#!+.: >93# 2# Ι;9# &/ /./&9/7#!# 5# 1 ;+,/& + %# 9 % # +6Β/+ 7% 67#9# Ι/.29!&/ Ι.! %!!1 Ι 99# &!/.2% Θ+!7 2 </+ :,+!# ;9# +/>9!# < %#5 7</&0+. +# >7 ;+. 9 %67! /&7 + %2. +/>.#2#7!7.! 263/+.+#%+# 7:!#! 912!# 22:# 9 %/ #7! + 8!/2/! &# Μ#96, )3 # )+7/912# : #! 7.:9 Μ#96, 8!/2/! &# 0 9,#!# 0 9#?/ Γ7Ι 9/ +7: / +5/ /+.: >93# 2# )+7/912# : #! 7.:9 0 9,# 8!/2/! &# 0 9,#!# 0 9# Λ β 7#>%#2 )+7/912# : #! 7.:9 0 9,# 8; 9,#!# = 22+.!+.#>0 9# 42/Ε 7; #>%#2 847!+; 9,#?/ Γ7!# = 22+.!+.#>0 9# 42/Ε 7; #>%#2!!#&. + 7Γ!/ #+. + 7Γ!!#+ Ε+ 9!+.#&!#!!#>. +! 4! 7#9& %# % 1! 7!#7)3 #Ι9/!6%# %#!!/>! Ι 5#>: #! 7/7/7/ /& ;/7!# /%+! /%:! 7 99/!#, Ζ 9% #& 7!#%&!/ 9 Ι67< %#+! 7 996! 7. +! 7!/,7Γ7Ι/%+! 9#7/. +%#2+!/!1 6;/ Ι. 7#&Ι :!/. +.!7#! :5#+Ι 67< %#+!# 9:,<# Ι 7#+.#.> ;/. + %/7!.6< #+ 4!#&/&9!/!79& %2/ 68+67< %#+!# )3 # Ι#2 :! Ω 6. Ι#+.6!#+.#+!# 012! Ι 9/!#! #>. +!# 1!/ 9!7622%2/ 6/&7 +%17!/ε1Ε+Ε/7:5/!#+. +>%#%!#++ 9 Ι;+# + 917#+..#;+,/+ +!1 Ι /7: 5# 1 %#.! /&! +9/! 71 91!.+#/.;:! 5&2#!# ΙΕ/7:5/!#.+!: Ι%#!# 9:7#%# 1,# 7!/ /:! % 7 7!+!6Ε# 7/&7 +7 /5 9#!/&#7:9# ( 47:9 /5 9#!/&#7:9# Ι< 1,/+ 7!/2/!/&9+.:9Α<7+. 9/+#;# & Η+ % #;# & / 36 #!! &; 9 Ω.26Ν# 9/.+622/, 917/ %! &;/ Ι< < 7 # 9/%62+. &Β/ ΒΓ7/ 4226Ε!/2#+%:7!#7:9#Ι/ /& %# 9%# /&!/Ι#+ 9:;+#+Ι % # 9:!/!#71! +%# 7 9/&7# 7!#7!:%#!#! % #./, #+69+ <#+5>2./ %#! /% 7; Γ7# 7/;Γ. + ;/. /!&/ Ψ /&!/! :%#Ι/ /& %# /9+ 7>,!. Γ7/!/ 936 /+ Ι %#56 /+.+:!+.1 ;+ /9/ Γ7/ ;/. /!+Γ7#2 :! Α226; Ι7. Γ /!/! % :!+9 Ι!+ ;+#+.!+.1 %#3#21. +!+ /7!#21.!/;65+ ΛΓ Ι% +77 /&7 + 6 = + %2 #5# #>9/% 9/ Ι/%1!/+#! %/2/ <1! Ω 6.. +! % # 6!!!#7 Α<7+.:.# 9:Ι!# 012!!# %#! 9#> )3 # ;/7. 9!&Β# 7 Α &/ Λ+.!/36 9/9:7# !+.!/36 # 7#+Λ#>.#+Λ+ ;+%2Γ 9/. +! /!# /7!#>.+Ι!7. ;+69 Ι.6! %:!#9 Ε Ι91, +%# 7 %/2/ </ </&Ε 76#!:%# 9 Ω!+ ΝΓ # 9/%62+Ι/9/& Ι! % +;+6! /:7+ 9 Ι:! 7!:7!#7!:%#!#7;+,/+ &Β#7! + )227/.+!#&%# 5!+6,7# 7!# 7:9# /&7 +%! +Γ!/ Θ+!&.:9. +!! #!#%& Ι:%# /9+ 7>,! # &7/! +;+.:9/7# Ι#. &!,.! &Β/! +.! %!!. +# Γ7!# ;+# &Β/! +;+,/+ +! Ι.:9. + Κ!!!# % ;:Ε# Ι:%#+#, &Β/+!! 7% +;+Γ7!# Κ!#> %# 56Ε 7/!# % #:7#!# Ι /&!/!#.67/+ %: 951 #7Ι /&!/!#.67/+ %: 912/+ Ι /&!/!#.67/+ %: 32./& Ι % #;:! 21/! + Θ+Γ # =4%#!#2:%# 2# ΘΘ 22:# 4+7 +#012! ( =6!#+.# 012! )3 #

6 & ( ) %) ) ΣϕΡΤϕϑΣΤϑϑΡΡϑϑΤΣϑϑϑΤϑ ΡϑΤϑΤ Α%+!#2 % #!#7 ]%# : 09: + Λ6Ε. + #! &!# #2&!Ι. Μ+.:2 # 017;+ Ι %1!/+2/)7 7# +.Γ7? 26. 7Μ#9#>)3 # +!#<19 %# % #1. Ν/ %:!7% :</.!/; 5& /! Γ7!#012!!# %#! 9#>)3 # <1!# 9/!#> +!7/%+!#2 %.6! ςκ=> +/]%# 1Ι Η/!7% #> /%+!#2 9 /%+< 9#>9/7 /.5 6 # 9/!7! +Ε 9 /9& #96; 9%#2+!Γ !!:, #7 7 Β! # 9/!7;+. % 193 /17 <19 9/&Β#7# 9 &!7 / >!/ %/ +#,!# Μ)3 # Α;Γ. +;/. /!&/!#012!!# %#! 9#>)3 # ;! +#%#+#>7! + /+ 6/% /29!+Γ7%#,#2#>7! + 9/!7.!7#! #5& Ι!7 2+/& Ι!#. 7 +Ι!#7!# + 9: /% 129! Ι +!7 2/+!# & ;/!Γ7! 7 ;! +#!! 7Ι %6,# 7 /;Γ. +, :7+ % % 9! Ι! #%#&, +9#%#+#>7! + /&!/ %#<./!+.#&,Γ #+ + / 2/& /% /29!+.Γ7;! +#!! 7Ι/&!/ % :,/+ #+.#+!Γ7/ +!9+. ;+6./+ ;+ 9#7! 7 /./&;! +#%#+#>9/7 7/% /29!+Γ7Ι, & # ;1%#!/7 1,/+;9+# </&% :329 9/!7 >% Ε!Γ7! 7% :,/+ 7.!./ Γ7 9/ 7.>%!/+<19.!/;65+!Γ7! 7% :,/+ 7% %96! 7Ι.6!+%# ;!,Γ < 1,/+ 71%/+/ / %#226 /%&%/;!.#+7 7+.##+.#7#9+. Β!#!:%#. + :,+ 9:7# Α%+ 99!+.6 9:7# # 9/ :!+ /67 #+ % / &/ % #3#>7 /.!/;65+!Γ7 #+ +;+#.!!/!# %:!7%&/! 7% #!&9 7%# < %#, / <#>77 %2 Γ # 7!/2+.6!#.67# 7 %: 9:7#+!# Ι!# %#!12/ 9 %# < % #.>Ν/+ /&7 + /Ε62/+Ν :2 7,/;:7! 7 ;! +#!! 7 %:!#012! Α%+% : </! Ι< /2,+!#%#+</& < 9;/7+!/&/ < Γ%+7% # & Κ!:Ι9/:!+!: 7/%6/! +Ι. <Γ 4&7#. +622/!#.+.1 %:2/+ 3 &.#7! + / %:! 7 %7# Λ12# Ι :% %#2> &Β/!/Ι # %#! 9: )3 # /&7 + &!#. +:!/ # 9/&# /+ :;# 2 < #9/! 7!Γ7!7,Γ < %#+ %# ;! +#%#+#>7! +!#7 %#! 9: )3 # 93622# 7. <9/ +76! 91+!!7%6! Ε! < : 12/ 2 < #9/! 7!Γ7!7,Γ γ

7 9 /&!/9/!75 +.!# % # & %# %:9:7! %#!/2/& 7! 2!+.:/9%:;+#/&!/9/!7 /7/ 99/!#,!#!# 1 #! /227+.! 7#9& χ%, 1. + /791 +!,:7 >%#%!/.+7 /+.2%δ ΑΕ +!&! #3 :!!!# <19!# ! 7; 6 /! 7 7/%/+Γ7%# < % #. 21 /+ / 9!# ;12!!# )3 # 9/!7.!/;65+!Γ7! 7.!./ Γ7Ι > 9#2:.2!#%+..#+7 7& #+%#2+!+.1 ; 769/+!#!:%# 1,# 7;! +#%#+</&% #./+917# 7 3 /</&9& 2> +!#<19!:Ι#+;/ 9:;+#+5# /& 1,# 7.! <1 /+% #!6 /+ /%λ!#> Θ+ :2#!#>!# 2:# </ #>9/:!+!#/72: Β!9 %# 1,/+;9+# </&Ι2:! 7 %#22 %2Γ7/.567 / 7%# 1,/+Ι6%!/! +. +!# ;+.#> /7;+ 51 #7!#. +%+!/># 9/:!+9/!7/ + < & %# ;+. &7/+Ι< 93622/!/9/!7% 193!7 7!+9/!Γ%+!# ΚΚ +!#;+#+.!+.: 93#>2+# #% :/; # Φ 62 9%# 7!/2&; #/7 99!1 Ψ &2/+# =#7!#7 κ

8 & + % ΧΧ Η//+ /2+. /7!#2 6,+ 7 %:!7% ##>9/7 /3;#96; 7 /%+;&;#7! + %:!#;,/&#. +!7! 7#9& /7!#21.!/;65+! 7.!+ 96! 7/7!:!# #3+:!#%#!# 012!!# )3 # 8++;+#.!!/! 7 2/:9/7 7. 2>3 7( /%+. 2#>7! + 2:# /<7+.#> 951 #7!#. +Β!#>7 %:!7%#2+!/& 7 ;/+ 9/ / + < &!# Β!9 ΘΜ[Η ( 1,/+,#2</& %#221 5# 1 9/!# 012!!# )3 # 7 ;/+.7>#7!!: #!+ #9# !+ ; 7!:!!1!# Ι : #. +!..Γ./&9/7 Η/ 5# 9!7 % : 5! /Ε12+ΕΙ # /.;:!! /59/ &;. + ;9#!+.: >93# 2# Θ+677 Ζ. 6. Ι 9/+Γ7/+! %.6! +7 %: #.!Γ 9 7/!# 26,+!#7Ι /&, Β! /+ / 65 %:!#7 :/; #!# 09#!+.#> 93# 2&# 42/Ε 7; #>%#2 Ι7 51 /+ <19!#09#!+.: 93#>2+#!7+;+:9# 5.!6! %# /%+.!/&!#7 #3+:!#%#!# 012!!# )3 # ! %#3622#7!. +./. +917/ % #!6 /+ +!7% #! & Ι 76;/+Ε. + Ε+#%#&!#? 7 3#Γ7!# /7! / 9 (= 9& 7! %:. + Ι#>!/. 79+ %67! Λ+!/2/! &/ 91 /. +/%/+; 9//7!#2!# /+ /21 /%+;&;#7! + %:;+#+.!+.1,1!# +;+#.!!/! 7.!+ 96! 7!Γ7/7!#21.!/;65+! 7 < + 1! 7Ι# + 917#+. 2#</2!1 Ι+ 7 /%+ /& # 7!+ ;+.1!# / <>7/ Ι;+ ;&;# 7:!++ :2 / <>7/! +ΘΜ[Η Ι%# ;9# &/ /!7 %:5!#?# 1 0+,/& +. +5!# 5&/ %:!+. 2>3/!#012!!# )3 # 47!&7,! % # 7!#6+; #,! %67/!# 96 +(Ι%# < 12//#2 : #+ <#>7 2#+%:7!+ / <>7/!# :2#+!#&%#.:%!#7! +(+!#%/ +3622#7. +!7% #! &!# 012! Ι 226 %#!:, :7+ ;/7!#29#> 7 7!# 7!+9/! %& # <6 9/ 9/ 7 5 7# 71.</!# : # Β# 7!+ #+.#17/+1!# 9/7:9+9#! :%#!#012!!# )3 # ( 8+ = 2>3/! 7 Ν 6; 7 / #Ι!+ 5# 6!# /% /29!&/ 2+/& %# 36Β# 7 /./&!# 9/ #.69!:!#. +, +9#%#+#>7!+ % :,/+ /. 2>3/ Ι:%# %#<./># 7! >7/ 6!# Ι< % 1%/+#+,1 7 ;/&Ε# 7.! 7:. +7 ;#</&#, :7# /!#> 7!+, +9#%#+#>7Ι91, /</&2> Ι 7! %# % #!/&7# 9/. +%# < 1% /%/ ;#0 9# / 7/ & 9/!#7?# 1 ;+,/& + 7 % # < /+ Λ7 ;9+# & ;2 ;. 2 & <! 7. + %: !./ Γ7Ι 9/!7 7:9+9 7.!./! 7 % 2 +Γ7!7 71/ 71 7Ι / /%+2/917 9/& Ι/7! 917!#5 +.:%/ +3622#7. +! Ε+#<1!! 7/%+./%!Γ7#+.#!# +!Γ !#. 7#> < 9%# #> /7 3 /</&9+ 7!&!#+,2> Ι9/!7.!./ 7:9+9 7.! 5 & 7 ϑχ!:9 7 /. <# + 917/ %/ +#,1 Ι 9/ +;+!+. Ι ;9#! !, 9!#;:!. +/.9/!622/ Ι% 1,#7! 9//7#&.+#!+ % / &/!#!# 26! /+!#. 7&# Η/!#7! :%#!:< /Ε 5 2&Β/! < Γ%+7% # &!7%/ +#, Θ+ :2!6 % +!/&! + #3 7!+9/!Γ%+!# Β! 9!# %:!+!#%+.1 Ι%/ +5/ / !+.1,1 Ι9/!7#+.#7#9+. 7; #9! Α % β. )7 Θ/#7: /&7 +:!+15! / Γ! 2 </+!#>!# %#2>!+9# +!#%/ +3622#73+:!#%# Ι !+.#>%: # + 76%! Ε!# 0 9# 9. +< % 1%/+ :2# # 7!+ / <>7/!# (Ι.! 2 /+#. Ζ. 6. = 6#2# +.!/;65+. 2>3 7!#012! Α&7 +9&!#,& ( Λ;1 9/!# :!+< /%+25</&!# <19!# 9/!7/+ /2+. /7!#2 +.!/;65+! 7 < & /! 7.!+ 96! 7/7!:!# 012!!# )3 # % /&,/% #!#; 9,#42/Ε 7; #>%#2 # %# : Η./;#7& Ω 6. Ω/:; # = 6#2# Ι!,</ !!# Π% 9/& /Ι < %6 Ε/+/.!/7 /791 % #!. 3/ 7!+.6!/21, Ν%!#3# 2+Γ7Γ!/7 97 2#%#+</&!!#,& (Ι:% /&%/ +!/> % %#2> >7!#9 9/! 7/ &! 7!#%+.Γ73# 2/!Γ7. +!# ;96,# < 2> # 9/!#<19 %# % #1. Ν/(

9 , µν+!+ϑ;/7ϑ% /%/+ϑ7 ϑ.!/; 5+!# 7ϑ#+ϑ. 2 3/ ϑ!#ϑ;/2! 83# 2/!!# 7#9#>)3 #! Μ0.421Ε 7; # 0/ 9/7!Β:%# 2# χροµνδ 9&2 /!# µ + 17 Β!9 %# %,#2/&!7 %2/+#Ν5&! 7 Α Γ7Ι. <Γ. +!#.!#&.#!# 7#9#>)3 # Λ#Β!9! /%+./&9/7.!/;65+! Γ7!#012!!# )3 #!#7)3 # %6,# 7Ι/67;/ <# Ι%67 %: ΧΧ. 2>3/ Ι #+ #%#&/ %6,# 7 /;Γ. +, :7+. + ;17# 7 9#7+.69/!#5 +.:%/ +3622#74%:% 2+6!+, +9#%#+#> 7 #+ 2+/& + 7 Ν /># 7Ι #+. 7#& +!#. 7 +!#. + #+.!7#! :5#+ %# % #. # 7! ΒΓ!# 4!1 #+. 2>3/ /&7 + % #5 7Γ < & /!/. +!: ;/ !/&! + %: %: %17!/, :7+ Ι!# ΧΧΙ 9/!6 %:.! /2& # #+.#2: 7Ι %#2/#;#9& % #,Γ / /.! 5!# Ι!+,.! + / < & /!/. +!:9!.+7 <. 7#+;+ ;+. &/ + 7.!/; 5+!#>7Α&, 7! 2/&962+!. +! 9/+Γ9!.!/;65+ Ι 226/Ε +!&! 17!#7 7!&; > 9!!#%+..#+7 7& Ι!#<19 %6 /. % ) +7 %: !#%+. /59/ &; 9/;9# &/ 96! Ι 7#;/ :9/7#. + %:5!# 5&/ Ι,.! + /!7.!6! #+.#2# <!+.6 % 6;/.!. + 7!+:! 7 +!& ;/7 #2#.2 Γ<./% ##>9/7.&7 4!:/&,/ 7 %#!12/ 9!7% 193!# /+ /21! %/ +#, Ι##%#&# Β! / %:!7%#2/#;#9& 7 /7/ /+69/ Γ!/7 /.!/2/ </&/./&7 % 2+6 %:5 Η/!#%# &7/! +7! /Ε12+Ε. +/.71# %#!#2! 7 9/+ 96! 7.!/;65+ Ι4ΗΑ 4.+7!#%#+ < # 2/!1!# 7#9#>%# </ #>7:!+% :!+#+. 2>3/ /&7 + < & /!/ /Ε % /!#> #%+# 9 7!+.:.#%: 80 9,# 42/Ε 7; #>%#2 9//%+!#2 % #!7= 31 7 Ι!7#%#& 7 %# 6Ν 9/#+! /+ %:!#!1 / + 3# 2/!1!# 7#9#> 8 622# 3# 2/!!# 7#9#> 1. 7/ 9:7# 9+ /%+!#2 Ι 226!#<19!7# & /&7 +&;+# 8+= 7/!+.#& >22##+ 8+Α7Γ /+ 4! 7#9+.Γ7. + 7# +# Λ#:2#<19 %,:2 /. + 7/,&Β/+7 %,#2/&:2!7.#+7 7&!# )3 #, ) ) % 8+2:#+%# %+!/> :!+% 1%/+7 % 9/&7/+.!6! 1,/+/&7 +%#22#&Π% 4!#&%# <12# 77.!/; 5+!#>7#+. 2>3/ %#! &Β# 7:!+.67# 7..:!#7#+.#2#+.:,.!! %/ +#, Π9 #+.#2#& ;/7/&7 +9:7#,2 &;. +% 7&; Α&7 +. +#&;+# # 67< %# = +#67< %# 9/!+. 2>3/. +!#%/ +3622#7 7 %6,# 7/;Γ. +%#226, :7+ 4%#!/2#>717 7 %: %!#.#996!+!# 8+. 2>3/ :,+9:7#;/7.67# 7Β9+6!#%/ +3622#7 2263#<#>7. +!;+!!# 3=6%#+#+ %#! &Β# 7:!+;/7/&7 +. 2>3/ 226/&7 +3&22/ (Η%# Γ7 3/3 +Γ Ι:% /Ε622# 7 &Β# 7. +#+:2#+#+. 7#&. +#+/%+.1%!/ Ι:!+;/7 %6,/+#>!/9+ 3&22 ( ]%6,# 7.6%#+/. 2>3/ %:!+ #%#&/ 9/ +.1 /&7 +%+#. 2 & <!/ %:.6%#+/ 622/ / φ

10 . 9& %/ &%! :9 ;/7/&7 +3&22/ (82:# %#! 217/!6/&7 +9:7#+ 7 %/!#7& # 7!#/#7:! < & /!.!./!# )7 3 +.: :9 2:# %# % 1%/+7 ;+! <#>7#+. 2>3/!#012!!# )3 # Ι/&7 + /<7+.: Α67.!/; 5+!#>7#+. 2>3/ ;/7< %6,/+. <9/ +7. +;+. /227+. % # &!7# & 917/+ 5>2.!%/ +#, Η%# /&:%#+# <12/+7 9% &7/+ %:!7 %17 7!+%2/ 6Λ# 9 7!+.:!/ #:9 /&7 +:!+1! +/>.#2 9%# #>77 ;9+# <#>7 7# +.6% #32 9!. +!:;/7/Ε % /!/&!#/<7+.:9 951 #7 ι 2#+%:7 % #>.!6! %1 %:!7 % #! &!# %/ +3622#7!# /Ε % /!/&. + /<7+.#> 2:# ΛΓ %/ +917# 9/7 ;#>9/!+< &7/+4!:%# Β!69//9/& 9/!7/%+!#2 9 Ι/&7 +7 %/ 6 # 7#+. 2>3/!;9: + %/ +# &. +7 % 9/&7# 7 1,# 7Ψ &7/+.6!+!1!#+#, /+6Β/! + %# +. %:5 Ι+!&:%.! 2 3 &7/!/;/79%# #>77 7#9+9#%#+<#>7! < & /! ) / =2/&7#7! <12 7 % :!+;/7 &Β 7!/2+.6< %#5/,</&.!/;65+ Ι 226#+)227/. 7#&% 1%/+7 Ε1 # 7:!+< 7+!#>9/: #9%# #>9/+ 7!7 %#! 1Ν# 9/ / +917# 9/!<1! = 31 7 Χ

11 , ) 0, (% ΣϕΡϑΡϑϑϑϕΤϑϑϕΤΣϑΤϑΣΤϑΤϑ Τϑ Α+7 + %&!/!#!#% #7! + %#56 /+ %#!7./7! +. ;+#&., & 7 /,/+% #</&!#+,/+Γ; %2 #5: Ι/+;+.6 // & <! /<7+.6<19! 7: 7. +/+;+.Γ7 %/ +!6 / 747.!/; 5+!#>7#+. 2>3/!# Α3 # Ι#+9:7#+%# < 5/2<#>7< /&7 + 5/7: #+;# 219%# #+9/! 5# 6 2 < #9/! 7!Γ7. +#+19%# #+7.!+.Γ7. + 5/!1 #. +. &!:Ι#!!:! /&!#7#,Γ Λ!/21,! #+;+.!+.#&%# !!7 %:5 Ι% #5 7Γ 5 7!6Β#7! +!#7)3 # :%#!69+9/% 6222/!+ ; # :,</!# #+#%#&/,9!&Β# 7;+. +!6 >7# 769/! ; #. 6!. +#!+!91. 26/+ 7/ :. +.#2 9%#>7% % #Α3 # Ι%# /+7 +#% 6;/+ #! 75 +#;5Γ7Ι! 72+#!Γ7/.; #91 7χ#! #;/>#7! + %:7Γ!/ 7!:%+# Γ!/7 9 7%7+#>7δ. +! 7%#22Γ7. 7Γ7Ι!+ 7>,!/. <Γ. +!+,71 %/ +:;#..#. + &!# Ι9/! 9# 5Γ7/! + /.:2 8%#+# ;17!#7 7 &Β/+ 6 +!. +!# /!.+7/&! +!:7Ι /,/+ % #;+ / 9917#!12# Ι/&!/ /+7 + 5!# 65# % 7& 7%# 2+Γ7Ι/&!/#+.#2:# Ι/&!/9/! 76! Ι/&!/!!+Γ! Λ >7# 6!# 9/! 3622#7! +. <9/ +76Ι/&7 +; % # ;+: +!. +#% # 7!#2+ 9: /+7 +,/;:7 ;>7!# )2ϑ% &;/ %#. >3#7! + /!/2/&!# %.7#>. 2 9+Γ7/ Ι% %:! 9#+ %# 9%21.#7! +.6</!: # /91 7; #. +9/!6, &Β# 7+ 7 &7# 72&97/ Ι#!:!! 9;17 2:!,2 &;. +! 7.2+9!#2#+.Γ7 7<.Γ7Ι7 &;/ %#! %6,# 7. +!7 622:,+.+:! 7!+ 321%/+ ;17/& + &# # /%#+:7 7.# 7Ι% #,Γ /+ Ι.:%/2#+Ι/; 5# %#,76< 9&Β/+.+7#>9/7699#Ι+22> %#> 226Β/+!#!#%&#.6</Γ Ι %1 7!/ /.!6 /+, & 5!6 %# ;17 /,# /&# 7 5# % # 7!#2+!/& Ι.!1 %# /; /+7 + / &#%+#.6! ;17/ ,/+. 7;+,& /+!# ;6!+7#!#+,/&#Ι!: /+7 +# Α3 #.+622 %#226 8%#+# /,/+ % /! /+/./&!#7.# 3 26/++ %67! 91!# Ι9 Β&9/! 7 %67!! /!9!+.6!# Ι%# +!#> %+#/ 567!!# &Β# 7! >7#! 9/! 5 +. %/ + :!/ # # 6 %#!+ &Β# 7! >7#!,Γ 9/!7#%#& 1,# 9/!7!,& 7 7# /># 9/ Η1!:!# 7/,Γ 9/! 3 22:9/7#!#%&#Ι9/!+ /.%2 Ε/+. +!#>.+7;>7# 7 /22#,/># 7.:9. ++! /7;9+.6/&;! % 7&;!# χ;/.6;/ +##> # 7 %7+#7! +.6</, :7# Β % +;/>#7! +! 9/ %# 2&/ 91 / % &7/,# 7, </&9/! 76!/ 9/! % +;6.+!#. +,76. + #+ &;+#+ #+ ;# 219%# #+δι% #3622/ :7#! </ : 9/&# 7 5# >3/ 8+. 2>3/ 9/!+ Ν,1 %#!+ 1,! /!+ Ν,1 %# 5+2#Ε/7#>78+67< %#+! 7. 2>3 7!Γ7 /+7 + #+ 4. &!/, & /+ +.6 %#.!#>7!7 Α226;! 9/ +76! >7# Α+7 +!#9:7#π!1 /#π!#+,/&#%# %6,/+ /17 ;6!+7#Ι 3!,!#. + 7/,Γ.+7#>9/7#Ι 5+2:Ε/7#%/ +3622#78+67< %#+!#&/./&Ι9/!+. 2>3/. +!+,.! +! :!/7/

12 36./!# Ι! &Β# 7!#7!!: 9 Ι%2 #5# #>7. +.!/ <>7# 7!#> 1 9#!#> 7# +#5>2./ Ι ΓΒ# 7 7< Γ%# Ι.!#>7 Α226;. +.!#>7 7/,Γ Ν 917 χ. +#2/.!+.6δ!7 9 & 9 47!#> Ε/ +ΒΓ # 9/1! %:67#+ Ι< 1,# 9/ 71%/+/ %# < % # #9#+6Β# 7 /% #;# &. +#Α3 # < &7/+!#1 9 +#!#.6</2# π/9%: # π. +, 6!# Λ#>.# %# < 2 7&Β/+ 7/Ε12/.!# 8Α227+.:!!:. +Α<7+. 9 ]% / & 2 #5# +Γ7Ι%#!/2#>7 /7Γ! 7 7!1. <Γ. +%#22Γ7622 7% 96! 7%# ;17 65#7! +Ι#5/&2# 77 9 % #!!1Ν# 7 %:.6%#+# %#2+!+.#> %# / &# %# #&/ & <! 7 %# /& 7. + %#5 &Β# 7, & 7 7 &Β# 7Ι <1!#7! /.&7; 7#!7 %! &; 9. +!7 2# /&2# 7 7!#.67# 7Ι/79/ Γ7#7!6!# Ι +!+ 67#+.+ ;+ 5# & /+7 +,76 %+# /%+.&7; 7/. + /%+Β 9+/.+ %:!#7;:2# 8+. 2>3/!# )3 # % 1%/+7 9/&7# 7/./&Ι: <+/. +πβ 7! 71 π 76.! ;+6./+6!# /+7 +9/ 2>!/ %#/./&7! 7: 7/2 5 6!. ;& %#5 &Β# 7+!1 Θ+!+9+269/+ >7#! %! &; 9 &7 %#5 + </&#!+; %#!/+!+. 2>3/ Ι 9%# 7!#7.:%##+ 9:;+#+7 9%# 7!+ 3./. +7!+ /%+./5!#>7Μ>,! 8. Θ+Γ # Η /&7 + ;+.: # %# 1,/+ ;+!/21 /+ 7#9+.: >93# 2#! %# /& Α9%# +. Μ!+2&. +09: + Λ6Ε

13 %! 1 ϑκχϑ /ϑ/ # ϑ#+ϑ= 7/!+.#+ϑ >22##+ Α7:Ν/+! 59#2#&. + %2 #5# +Γ7 %# 1,# 9/ +!7 1.;# #/; +.#> 0+!69!# >95 7 9/!#7γΧφγΙ:% +,>/+ 9/ Ι/.5 6Β# 9/9/!#% : Ι%# %# 65/! + %::2#!# #1; #! 70+#+.!+.Γ7 93# 2& 7! 7= 7/!+.Γ7 22: 7! Ω 6. Ι!7/7!#7:!!;+ 9! & 9 +!7 % 6;/.!!6! %#2+!/&!#Β!9!#,.! + 9#>!# 012!!# )3 # Α<7+.#>] #!#%+.#> 6.#. +!7 ;+. +#2:! /99#7!!/2/! & 7 /%+3622/+9 7. &# %/ +# + 9#>!+ % ;# +.1 7< Γ%+7/ ;! +:!!/ %#.#>7! +!7%/ +#, 9 Ι9/! Ε>! 7#%#& 7.! 21/! < Λ#1!# ΧΧχ9/!7 %Κ +<9:7ϑγϑΧΧ %:5!# Θ/7+.#>0+/ < 7!#>! / +51 /+ 47! Η./;#7& Ω 6. δ #+ % # / 917/ +!#. 7 + %/ +#,1 /&, 7 /% 7 # +#</!</& χ/%/.!/+7:9/7/ 5 +.6δ 9/! >95 7 7Γ9! 7 9#;& 7 % / +Γ7 χ0,/& 7δΙ! 7!#%+.Γ7,Γ7χ =#+7#!! 7δΙ! 7!#%+.Γ75# ! 7. 7/!+.Γ7# 7Γ / 7Ι. 2>%!#7!!#κΧθ%/ &%#!# 7:2#! 1.!!# # +#</!917# #!:%# 7#2+.!:!/1.!!#.! 5 &# 6 + Β!#012!.62 %!/%2!+ 76./ % #! &! 7 < 96! 7. +!>, 7/! %:2! %#;#,!#. 7/!+.#>.: 9#. +! %:2#+%!#%+..#+7 7& Φ &!: # /%+!9#7+.: 1 /+ 9 Ι %# 7. <+!#> / 7. &!7 /%1.!! 7 % # / 917 7Β 7Γ7+!< Ι. +% 6!+ 17!#7/ 7!+; 6 /+. + 7!&</!/ %#;/&Ε/+! 7!#%+.Γ7 5# 1 7Ι %# 65./ =]4 ΧφϑϑΧΧκ χ?α= Χ0γϑϑΧΧκδΙ %# /%1.!/+7/ ;+. +#2:!!+ % # / 917/ +!#. 7 + %/ +#,1!# 012! Ι &.7 /!7 7#2+. 7< Γ%+7 ;! +:!!!#7 ; #3+:!#%# /%+3622#7!!/& / % # /> /+. +. </!Γ %:2! % #! &. +% #.62/ / /& 7!+; 6 / 7 %:!#. 7#>. + > 9!7.#+7 7&! %/ +#, 9 Λ#Μ#9,+.: 93#>2+#Μ)3 # 9/!7 %Κ +<9:7ΧΧΧ %:5!# /&,/ %#5 & /+,/!+.6. 7/!+. ;! +:!!!7 %/ +#,!# :!#%# </&Ι #>!/, +.6#>!/, #7+.6Ι+!&!# 9/ +7:. </!Γ. 2>%!/+%2!+ % +! /+ % #! &! 6 + Β Ι /7Γ /%+%21#7 &.7! < /%+51 /+ 9622#7 7!+.6Ι % 6 </!+.6 %#!/21 9! Ι+!&/.!:! %6,/+ 9 7!+.:,/+9/ +7:!# + 9: +!#. 7 +( 8+0 9,#+! /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. +Λ + 7#>%#2 /&, 7/.5 6 /+9//%+!#21!#!#1!# ΧΧγ!7/%+< 9&!# 7 % 9/&7/++!# !69/7.!6! %#5 + </& #%#+ ; %#!/ 622 9/! 3#2!.! 5>+ 6 + Β :%!6 /% 7 # +#</! <. 7!#ΧΧ 8?# 1 0+,/& +!# 012!!# )3 # Ι!#%21#7 9:;+#: 7#Ι;+ %+!Γ7#7!! % #32 9! %# % #.62/ //5 9#! =]4!3+ +9:!!!# ; #3+:!#%#!# 012! Ι % :!/+7/9/!7 %Κ +<9:7ΧΧ %:5!# χ25</& 9/%2/+#Ν5& κ% # δ 7 5# +.6 9/!# % # / 917/ +!#. 7 +%/ +#,1!# 012!!# )3 # Ι7!!&Β#7! +9/!7 1.! %# %/ +/2693 7/!#.! 5>+#6 + Β!# :!#%#!# 012!!# )3 # % +7!7 %# 5! =]4Χ36! %Κ +<9:7 %:5 ϑγϑχχ!# /7+.#>07!#! / +51 /+ 47!#2+. Η./;#7&. +Ω %6,/+69/ 7/ &. + 7!#7+ 9: 9/! Ε>!#?# 1 0+,/& +. +! < # %#!/2/ 9!+.:!/.! %#219! 2 < #< &. <Γ Β!<#>7! :%#+ ρ.#7;>2+ +!7 /7&,!# % # %+.#> 5>2 Ε!# 012!!# )3 # ( 8&;+#?# 1 9/!7 %Κ +<9:7γΧΧκ %:5!# /&,/;+ %+!Γ /+!#17!#7#.#+7 7+.: % :329 %# ;9+# #>7! 7 %:! 7#2+. /5 9#! =]4. + +! <./!7 7!#2! Η/!6 %:% # 5 2#+%:7!#. 7/!+.#>.: 9#!70+. +# >7=]4Χ. Γ<./9/!7 %Κ +<9:7φΧΧΧφ %:5!# 93# 2&#! Α%+.!/& Η/!7 ;+.!+.! /Ε12+Ε. +!7.!6!#. </!Γ!#!!/& % #! & ;9+# <./ / :2# 9 %/%#&< :!+ # ; #3+:!#%# < %#.! /+. + %62+ Β Ι < 7 3 <9+!/&. +< 7 ;/+,!/& /17 Ν&! 9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.# >95 7 :9 9/%2 #5# &/. +#;&/!# 9:;+# %# /&# % #!# /9%2/.:9/7# 5# /& Ι/%&./+! + /.71# 1.;# %;,/!+.69/!#7,.! + 9:!# 012!!# )3 # Α<7+.:] #!#%+.:

14 6.#Ι9/!##%#&#%; 7 917/! +7 /%+32<#>7#+&;+/. +! :!/ / % # /> /+ 9/!1!. </& =]4Χ 7 5# +.69/!+ /%+! /%:9/7/ ΒΓ7/ < Η/!7!6!! #2+!/&. +;!# 9:;+#]%# /&# %#;/+.7>/+ %26. +9:7#!7 7!+. 7/!+.! /9%6</+ Ι. <: #7 % #!&</! +. + %62+ 7 /%+3622/+!/& / % # /> /+ Ι, &!7.# &7/. + %#;#, Ι%# Ι >95 7 9/!7Α % β.. +!7/,Γ + 7#9#</ & Ι/&7 + % &!!/ +!7/%+!,&! 791! 7.#%:! %#2+!/& 5 &7/! +7 /&7 + %#.2/+! :7#/%+3#2 /7:. </!Γ!# %:2! % #! & Ι% 6!+ 7!&</!/ 5 71! 7/%+!9:7 7:!+;/77#/&! +#+.# >!9, &!7 7< Γ%+7% # & 8+ % # /> /+ ;/%# /%+3622#7! +% 1%/+7!/.9 +Γ7#7! +/%+!9# %:/+;+.1. +/9%/ +!! 917/ 9/21!/ Α+;+.6+!7< % 1%/+7 % 9!#%#+<#>7 9/21!/.! 5!. 7/!+..6 % Ι 9/! /+ %2< 9Γ7. +.! 7#9! 7 < 9!+.Γ7/+;Γ7Ι.6!+%# ;/71,/+&7/+91, + 9/ #>!/ %:!#% : 5!#,1;+#;+,/& +! % #!!/ :9/7 %/ +#, Ι. + +!# 2:#!: #+ :%#+#+ %/ +# + 9#&!/<#>7 < /&7 + < & /!#+Ι 7 +!+#2:!# &#+ Λ# 012!!# )3 # %#!/2/&!#7 9 7!+.:!/ # ; #3+:!#%#!,Γ 9 Ι/!& 7 Ν, +!#7. 7/!+.:.: 9#! %/ +#, 9 Ι%:2# 12Ε +. 7#>. +!# +!+.#> /%+.1%!/ %::2!,Γ !79 Β 917 #+.#7#9&!. +!+. %/ +#, 9 0/7% :./+! +7 7/,<#>9/. 9& 622 % : / Ι#>!/!#%+. #>!/, #7+. Ι!. 7/!+. 9 ;! +:!!. + < 7!+! <#>9/ </7 6 /.6</ /%+3#2 % :9#+ 7 91! 7Ι %# #7! +, &!7.!6</ 9. +;/73 &Β#7! + /!/ / %#;/&Ε/+ +!7 7. +:!!!# Λ# % :7 Ν 5+ 9 /&7 + %, 9:7#! 7 7!+; 6 / 7 9!7 7!+. 7/!+. %#2+!+. Ι. <: #7/&9!/ %# #+7.+7<#>9/; %/+ 917#+% #.6</.!/>< 7 Ι, +9#%#+Γ7!.6</ 91 #. + 9# 5 %&/ /!#%+.1,1 Ι 5# /&. + %#2+!+.#> /.% # Γ%# Ι % #./+917# 7 %#! %/& 91 6.#% 7 % # /> / 7 %#36<9+!#. 7+#>. +! %/ +#, 9 /7+.:!/ Α&7 + ;/ 313 +# :!+!#7 Γ7 9!: 1,# 9/ 9%!6! > 9!7!#%+..#+7 7&! 7 %:2/ 7 9 Ι %# ;/7 71,/! + %21#7!7 %#36<9+. +!#79 9:! Η/!+9 Ι 8+ :/; #+! 7= 7/!+.Γ7 22: 7Ω 6. = 7/!+.: >22## 42/Ε 7; #>%#2 = 7/!+.: >22## 0+; 9#!/&,# = 7/!+.: >22## =#9#!7 = 7/!+.: >22## Η/! Ε6; 7 = 7/!+.: >22## Ο67< γ= 7/!+.: >22## 8 /!+6; κ= 7/!+.: >22## %Γ7 = 7/!+.: >22## # 52&# φ= 7/!+.: >22##! #>%#2 Χ= 7/!+.: >22##?/ Γ7

15 )!82 8. ΤνρΡσφγτστνΡσφ :/; # Μ?2Γ # Α+! Φ % 7+.#26# 0+.: #+ 2Ω/#; 6!# ΙΨ % </#;Γ # Ι %=# 2#> Ι4<42/567! Η/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < #!# 7 ΧΧΧΙ +; ><. 7 9/7 5# /& ;+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7%# % +<9#>7! +!#6 < #!:Ι#,.! + 9:!# :9.!6!+ ;+. & /+!# 7 γχφγ ϑ;2 ; %!# / 9+ %:!+.!# &/ %# % #321%#7! +9/!#7:9#!:Ι9/! Ε>! 7#%#& 7. +! /<7+.6%6. ϑ %:!#7#%#&#/Ε!6! +!#.!67:9#%/ +/,:9/7#! % #! & Ι, /&.!6!;+ ;+. & %# </ %&Β/! +9/!#6 < #!# 7γΧφγΙ;2 ; 9/!71.;# % #/; +.#>;+!69!#.!:%+7/+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! 7/%Γ Ι ) )) % ) )) % 9 0 % Ι9/=]4! 7]%# Γ7 ΑΦ[0ΑΙ476%! Ε Ι4 #!+. 476%! Ε Ι Α9%# +. Μ!+2&. +Η./;#7& Ω 6. Λ#.> #! /72: =]4. 7#7+!+. % 6Ε /Ε/!6Β/! + % /9%+%!:7! Ι.!6!7 /Ε1!! 7#9+9:!! % 6Ε!# 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Ι9/!7#%#& %# &5<./ &!9. 7Γ7+ 6. <!7%/ +#, Α5: #7 /72: 7!+. % 6Ε /.;:<./.!λ /%&.2. + /5 9#! =]4Ι /&7 + % 67#9. +.!1 : ; Α%/+; Ι9/!7 &!! Β!/&! +.> δ! %υ +<γφφχχ% 6Ε!# 0 6,42/Ε 7; #>%#2 Ι9/!7#%#& %# &5<./ &!9! 7!/ 6 7% Γ! 7 +!#>7! 7Ι#+ #%#&#+/& /!+.Γ7 22: 7Ι+!76. <!7%/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!# )3 #. +3δ! %υ +<ΧφΧΧκ.#+7 %:5! 7]%# Γ7 ΑΦ[0ΑΙ 476%! Ε Ι4 #!+. 476%! Ε ΙΑ9%# +. Μ!+2&. +Η./;#7& Ω 6. ϖ.! + 9:!,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # (χ?α=χ0γχχκδ Α%/+; Ι!#6 < #γ!# 0 +.#>=Γ;+. χ7;γφγφι?α=κ4υδι:%! #%#%#+ <./9/!# 6 < #!# 7;φφγφκχ?Α=φ4υδΙ# &Β/! +:!+Ι < /%+! 1%/! +9:7#7/+!#7.6!#,#7 ;/& < Ι/.;+;#917 /+!#7!:%#7! 9#7&9#.!#+.&!# %:! 9#;& ; +., 8 ;/& ;>7! ;/+ 7 < Ι /67 ;/7 /& #. 7/!+.#> 22:# 6;/+ < Ι#> % # % /! 3&3!# Ι+,>/+;+!7. 7/!+. 7 %/ &#;#7. +%/ +51 /+ 7Ι;+λ7/Ε/;:<(!7% #./&9/7%/ &%! 9/!7 %:ΧΧ &!!# % #!#0,/&#42/Ε 7; #>%#2 χ %!γφχχδ#+!1 / + % Γ!#+! 7 +!#>7! 7 Β! 7 %:!# 0,/&# 7 /. +</& 6. %:!#> < 9!+. ;! +:!!!7 %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!# )3 #. +./. +917!+ #!#%+.1. +,1 / /.!6 /+! 7 %/ +#,Γ7 Η :!#%# Ι Μ &. + Ψ62!#!: #.!6!7 /%:9/7. 7/!+. %/ &#;# : #. +!+ /%:9/7/ Η/!7 % Γ! % # 3 22:9/7 % 6Ε # 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 %1 +Ν/!# &!9 9/!7 +!+#2#& :!+#+ 7!1 %/ +#,1!# 012!!# )3 # %/ #7! +!ηγ7ψ!# Α<7+.#>] #!#%+.#> 6.#!# 012!!# %#! 9#> )3 # :%# % # />/! + < Ι :% ΒΓ7!. <# &!./ 9/! ;/>!/ % # 3 22:9/7 %:5 Ι % : / ;/! +,>/+. + 9/!6!7 1.;#! 7 /.6!#!/ <9+!+.Γ7 %#56 / 7!# ]%# #>4 #!+. 476%! Ε. +Λ #5&9 7Α7:Ν/+! 7 7!1 Ι % Γ!% # 3 22:9/7% 6Ε51 /+/.!/2/!:,.!. +% ;/.!Γ % # 3622/! +9/!7 &!. Γ / Ι /5: #7 ;+υ! # 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Ι.!υ /76.! % #32/%:9/7!# 7; γφγφ 9#;+:!!6!# Ι %1 +Ν/.!υ /%&.2! ;/>!/ % # 3 22:9/7. 7#7+!+. %:5. +.!6! :%## +!+.:. +;+. Ι!#+ 7/Ε!!! 1.;#! 7/.6!#!/ <9+!+.Γ7 %#56 / 7! < %:!#]%# :4 #!+. 476%! Ε. +Λ #5&9 7Ι!# &!9! 7 +!#>7! 7+!76. <!+ 7!1 %/ +#,1 Α%/+; Ι9/177#9# 951 #7./&! + %:. & &! %:!#!1 / + % Γ!# +!#>7!/ Ι #+ #%#&#+ /& /!+.Γ7 22: 7. + /&, 7 %#362/+!7 7!1 %υ +< γφχχ &! +!7 6. < % #!# 0,/&# 42/Ε 7; #>%#2 Ι #%#& %# &5<./9/!7% Γ!% # 3 22:9/7% 6ΕΑΕ622# Ι9/177#9# 951 #7./&! + &!. Γ /. + %:!# +!#>7 9!/&#Ι!##%#&#Ι.!6!#.!!!+.:!# Ι1,/+.#%:Ι9/! Ε> 622 7Ι!7% #! &!# < 69!# Ι. <Γ. +!7 76%! Ε. + Ε+#%#&!# < 9!+.#> %2#>!#!,Γ / +!1 Ι #+ +!#>7!/ % ;/.!Γ #9#;+.#>7Ι % #3622#7! 2:#

16 . Γ /.!6! ;/>!/ % # 3 22:9/7. 7#7+!+. %:5 Ι.!υ/%&.2. +.!υ /5 9#! #%#& /.;:<./ %υ +< γφφχχ 7!+. % 6Ε!# 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Α%/+; Ι.!6!#6 < #γ%!# %;!# φφχ?α=4δ/ε.#7< 9/ % #</ 9& % # 3#2! % # 3 22:9/7.#+7 %# +. %:5 Ι #%#& 1,/+. 7#7+!+.:,.! Ι9/ &!. Γ / /7Γ%+#7!# 93# 2&#! Α%+.!/& 6,+ /!7/%#917 %:!79/ #97& ;9# &/! %:5!!7Α59/ &;! = 3/ 7 / Ι;2 ; %: κχχκ Α%#917 Ι. +7:9/7 &!. Γ / ϑ #%#&.!!1<./!+ γχχ! Θ 99!/&!# 0+.! &# Ι./&! + /.% #<1 9. <υ : 91 #! 15/! +.!6! % # 3 22:9/7 =]4Ι! #%#& %67!!#.> #. 7#7+!+. 9%# /& 7 /2/,</& % /9%+%!:7!.!6!7/Ε1!! 7#9+9:!!! % Γ! % # 3 22:9/7 7!+. % 6Ε!# 0 6,42/Ε 7; #>%#2 γ Α%/+; Ι!#./562 +# 0υΙ 6 < 1!# 7 γχφγ +!7 % #! &!# %/ +3622#7!# (χ?α=4υγχδι%/ +1,#7! +# + 9#&! 7!#+,/& 7! 5> /. +!#!#%&# %#, Β# 7+;+ &!/ % #! &. +% #321%#7! +!. +! +. +;+ ;+. &,.! + 9#>!# Α+;+.:!/ Ι!#6 < #Ι %:!#7!&!2# 7!+./&9/7 % #! &. +;+! (# &Β#7! +! /Ε 5>. +!#!#%&#% #!!/>#7! +. +;+! #>7! +ΙΓ!/7 ;+ 5 2&Β#7! +# ;+/ &/ Ι %#;#!+.:!!! 75 +.Γ7%: 7Ι+ # #%&. +/Ε12+Ε! 7#+.#!96! 7. <Γ. +%#+.+2#9# 5& Ι+;+ +!/ :!! 9#7 ;+.:!!6!# Φ/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι 9/9#7 917!#+,/& >7#2! 5>. +!#!#%&# Ι 9%# #>7 7 %#!/21 # 7 7!+./&9/7 % #! &. + ;+! 2:! #+.#2#+. Ι / 9# 5#2#+. Ι 3+#2#+. Ι/%+!9#7+. + <!+. 9 &!# 8+%/ +#,1 Ι!!#+,/&! >7#2! % ## 917 % 65# 9%# #>77,.! &Β#7! +Ι >95 7 9/!. +! +!# 6 < # φ %/ +#,1 %:2! % #! &! 5> ϑ%/ +#,1 % #! &! 5> ϑ/<7+.6%6. ϑ % #!!/ :9/7#+5 +.#&,9!+ 9#&Ι% #!!/ :9/7!#%&. +!#+,/&!#!#%&# ϑ%/ +#,1 #+.# 76%! Ε 47 +!7 % #! &. + ;+!! 7 %/ +#,Γ7Ι! 7!#+,/& 7! 7 7:2 7! % ## 917 % 65# Ι/%+3622/! +% 6222 /5 9# # ! 7 //+!#7+.1 /.!6 /+ Ι#+% %67 %/ +#,1 Ι!!#+,/&! >7#2 %#!/2#>7./7! +.:! / >!/ %/ +#, Ι!7#%#&! 7. & 91! % #! &.2+9.Γ7#7! +.!6ΒΓ7/ χ:% 7!+.!!6<./ 9/!7 %!# 6 < # γ!# 7 κφφφι?α= 4υ Χκδ Λ 7!+./&9/7 % #! &. +;+!! % 9/!+ ΒΓ7/!# ;+1%#7! + %:. 7#7+ 9#> ;+#&.. + 2/+!# & Ι!# #%#&#. <# &Β#7! +! 7. & 91! # /+!# &! 7% #!!/ :9/7 7 7!+./ /Ε/+;+./>#7! +#+/7+.#&: #+. +%/ +# + 9#& 6. ;! +#!! 7. +/.!12/ 1 7Ι%#. <# &Β#7! +9/!#% #/; +.:;+6! 9 %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < # 8+ 7!1. 7#7+ 9#&.!!&Β#7! +/7!: 1!# %:!;9# &/!# % #/; +.#>;+!69!# %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < #. +/. &7#7! +9/.#+71 %#56 /+!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7) 7. +! 7.!6%/ &%! 9:;+ 7]%# Γ7. +;9# +/>#7! +!7Α59/ &;! = 3/ 7 / Ι 3 Η/!+ &;+/ :9#+/ %# +.1 %#56 /+ /. &7#7! + /%& %/7! /!,1;+ 0+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7 7!+./+917 7! % 65# Η/!,1;+ 0+,/& + % # ;+# &Β#7! +Ι!#%2 & +#! 7/7+.:!/ 7: 7. +% #ω%#<1 / 7%#!&</7! +! % #/; +.6 ;+!69!! 7 % !# 6 < # Ι #+.!/ <>7 /+. + #+ % #!/ +:!!/ +!7 /5 9#! 7 1 7Ι ; 6 / ! 7 %# % +!#>7! + +!7 %#!/2/ 9!+. % #! &. +;+,/& +! 7.!6%/ &%! % #!!/ # !+./+917 7Λ,1;+ 0+,/& + 7#;/>#7! + %:% # 699! ; 6! #%#& /Ε/+;+./>#7! +! 7. & 91! Ι ; 6 /+ Ι 1. + % # 699! Ι #+ 56 /+ Ι!#.:!# Ι #+ %1. + #+ 5# /&, 9!#;:!!# Ι. <Γ. +!#, #7#;+6 99 /.!12/!#. +#+5# /& /5 9#!# 8+ ;+!6Ε/+! %/ +%!Γ /! /5 9:Β#7! + 7 2:. + +!7.!6!+,/;& 7 0+,/& + +! % #!!/ :9/7 /&;!,2 &;. +% 7&; %# 7 51 #7! +!#6 < #ΧΙ. <Γ. + +!# #+.#!:%# %# # &Β#7! +!7.#+7 %# +. %:5 Χφφχ?Α=φΨλφφδγ47!+./&9/7 % #! &. +;+! Ι.!6!7 177#+! % Ι %#!/2#>7 /%&! /&;!!#5 #>,2 &;. +! 6 + % 7&; (!#6 < #φ. <# &Β#7! +!. +! +!#,.! + 9#>Ι#+.#%#&Ι!# #%#&# % /!/&.6</.!# & % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7. +#+,1! % #! & Α+;+.:!/ Ι!7 % Ι %# 5# 6! Α< Ι # &Β/! + :!+ /<7+.6 %6.,.! &Β#7! + /.!/! 917/,/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι#+#%#&/ % 917# 7 7/% 1!/ 1,# 7 /26,+! /% /!/& %:!+ 7< Γ%+7/ ;! +:!!/. +!+ #%#&/ ;+! /&! + 9/62# +<9:. + %#+.+2& Ε+:2# 7 3+#2#+.Γ7Ι #+.#2#+.Γ7Ι / 9# 5#2#+.Γ <!+.Γ7!#+,/& 7Π! 7!#/<7+.:%6.#Ι 9/62#!9 9!#.! /+< 26 + %/ +#, /.!6 /+ ; +.#>,.! Ι9%# /&7,.! &Β/! +/+;+.:!/ < 26 +#%6.# /<7+.: ; 9: Ι 7!&!#+, 8,.! + 9: %/ +#,Γ7 /<7+.Γ7%6. 7 %#.#%/&!;+ 5>2 Ε! #7#9+6. +! ;+!! #+.#2#+. + # #%& / >!/ 7 %/ +#,Γ7!,Γ 9/ % 6222 % #,!#.#+7: ; 7!#!! 7 %/ +3 22#7!+. /.% &;/. + γ

17 5 +#2! +.Γ7;! +#!! 7Θ+!7/.%2! 7.#%Γ7!Γ #7! +!.! ! ΙΓ!/#+%/ +#,1!1 7 % #!!/>#7! +/%.Γ!: # %: !&/ %#36<9+ : #. + %: 7< Γ%+7/ /71 /+/ Ι/%/936 /+. +;! +:!!/! /<7+.6%6. /%+! 1%/! + 7 /.!/2#>7! +1 Ι7 &7#7! +1 / 7/. +7.#>7! +;! +:!!/ Ι. & % ;# +.#>,.! Ι9/!# : #. +%/ +# + 9#> %#. <# &Β#7! +/+;+.:!/ %:!#7#+./&#. 7#7+ 9: 2/+!# &. +;+,/& + Λ /<7+.6%6. /&7 +; 7!:7 %/ # 7%/ +#,1! 7%. +χ;2 ; %/ +#,1 %:2! % #! &! 5>. +%/ +#,1 % #! &! 5> δ( / +!1 Ι!# 6 < #!# &;+# 7:9#. <# &Β#7! +! 9:;+ : 7. + ;+ ;+. &,.! + 9#>! 7 %:% #! & %/ +#,Γ7. +!#+,/& 7Α+;+.:!/ Ι!7% # &Β/! +8,.! + 9: %/ +#,Γ7Ι!#+,/& 7 7:2 7! 5>. +!#!#%&# Ι >95 7 9/! 6 <. + φ. + #. <# + 9:! 7 # & 7!#. +! 7!,:7 Β 7Γ7 % #! &!# &7#7! + 9/ % #/; +.:;+6! 9 Ι%# /.;&;/! +>!/ %:% :!! 7]%# Γ7Θ/ & Ι / +3622#7!# Ι Φ #! Ε&. +09# & 7) 7ΙΨ+#9, 7& ΙΑ71 /+. +Λ/,7#2#&. +!#.!6%/ &%! 9#;&# %# #>>!/ %:7Γ9!# 7#9,+.#> 93# 2&# Ι //5 9# %/ +5/ /+.#> 7#9,+.#> /+;+.#>, #! Ε+.#>,/;&# /7+.#> %#2/#;#9+.#>,/;&# /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! /.6</ %/ &%! >7! Ε /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! /&7 + % &!!+!7!/.9 &! 9 &!# % #!!/!1# 7!+./+917#. +!.#%+9:!!! 7% #!/+7# ! 7% #! & Η/ %:5!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7) 7. +!#.!6%/ &%! 9:;+# %# #>. <# &Β/! +;+ ;+. &.!6! ! 7 /+;+.Γ7!Γ7 %/ +3 22#7!+.Γ7 9/2/!Γ7. +!# %/ +/,:9/7#!# Α+;+.6 #,.! + 9:. +#. <# + 9:! 7# & 7. +! 7!,:7Β 7Γ7% #! & %/ +#,Γ7Ι!#+,/& 7 7:2 7! 5>. +!#!#%&# Ι%# %/ #7! + /ηγ78+.+!+.#>α21,# χη8αδ &7/! +9/!7% 6Ε. <# + 9#>! η8α. +9/!;+ ;+. &!# 6 < # φ!# 7κφΙ :% +,>/+(!7% Ι:% 7!+.!!6<./9/!7%!# 6 < # γ!# 7κφφφΙ # &Β/! +Η/!#% %67 % #/; +.:;+6! 9. <# &Β#7! +#+ 7. &#++!7% #! &!#./. +917# 7!+./+917# /7+.#& : #+Ι % # /> /+. + %/ +# + 9#&!+, /+ Ι! ;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7/.!6!. +6. ;! +#!! 7. +!7/.!12/ 1 7Η/!#&;+#% #/; +.:;+6! 9 9%# /&7 % #321%/! + %#, 1 >7! Ε 9/21! %/ +3 22#7!+.Γ7 /%+%!Γ / ;! +:!!/ %# ;/7 %/ #7! +!7% Γ!.!# & ϑ;! +#!! 7!# 6 < #!# % :7!# 7:9# ( ΑΕ622#!7 %!# &;+# 6 < # # &Β/! + :!+ Λ,1;+! 7 % #/; +.Γ7 ;+! 96! 7 %# % #321%/! +!+ %. + 7.#+7Γ7#7! + % +7 %:!7 # +!+. ;+!>%!#!# /7;+ 5/ #917# Η/ %:5!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09: + 7) 7. <# &Β#7! +#+: #+. +;+ ;+. &! 7.#&7! 7,/;& 7. +! %#3#2! 7 % #!6 / 7 7!+ / 7! 7 /7;+ 5/ # <9&Β/! +.6</ 7. & 2/%!#91 /+ (!7% Ι:% 7!+.!!6<./9/!7%!# 6 < # γ!# 7κφφφΙ # &Β/! +:!+ Λ % #/; +.6;+!69!! 7% Ι. <Γ. +#+= 7#7+ 9#& 0+#&.. + Ζ/+!# &. +!,1;+ 0+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7 7!+./ </ #>7! + 76%/7! /!& Ι >95 7 9/: # &Β#7! +!7/%:9/7%/ &%!!#, #7+.:!:;+6!9 Ι/%+! 1%/! +.!λ/ε & /! #%#%#&!# Ι9/!6 %:!/ /+!#?# 1 0+,/& + Ι/5: #71,/+! </&Ι! 7 % / +Γ7 7#9+.Γ7% # Γ% 7! #%#& 1,/+ 7!/</&,/!+. 9#;+:!! δ+!7 7!+9/!Γ%+ 1.!.! 7/#7:! 7%#,/!&Β#7! + 9/!7% #! &! %/ +#, Ι3δ+!7% # 9#!# / %#;/&Ε/+. +%! /+! /! & 1.</ Ε+#2:! /%:9/7 %/ +%!Γ / Ιδ+ 7 /.!/2/ <#> ! +;+ &!/ 9 7!+.: +!7 % #! &. + ;+,/& +! %/ +#, Ι 3 %.#2#><. + Ε+#2:! /5 9#! 7 <9& / 7! 7% #/; +.Γ7;+! 96! 7! 7% Ι. <Γ. +! 7= 7#7+ 9Γ70+#&.. +2/+!# &. +! 7,/;& 70+,/& +! % 65#!# 6 < # Ι&7/! +/&!/ %:!#7#+./&#?# 1 0+,/& + Ι/5: #71,/+! </&Ι/&!/ %:!+ % / &/ 7#9+.:% : %! #%#& 1,/+ 7!/</&,/!+. 9#;+:!! Θ+!#.#%:!:7Ι! % : %!# % ##>9/7# /; 5&# 7!6 # 7/! + 1.</ Ε+#2: %#.#+7#%#+/&! + 9/9/ +976!#!#]%# /&# / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09: + 7) 7. +!#]%# /&# Θ/ & Ι. <Γ. + /622 ]%# /&! 7#%#& 7#+ 9#;+:!!/ /9%&%!# 7!7%/ +#,!# % #!!/ :9/7#.!6%/ &%! 7!+./+917# 1.</! 9%# /&7.#+7#%#+/&! +/%& / # 7+ 9#>!# / >!/ # ;9: +#!#91 Ι! 7#%#& 7;! +:!! /.!/&7/! +!7%/ +#, ;+,/& + Ι!+ 9:;+/ % / &/! #+./& %/ +51 /+. +!# #+./&# # 7+ 9#>!#;+#&.. +! 7; #3 <9&; 7Ι% #./+917# /! + %:Ν.!6!7/%/Ε/ & 91! 7Ι; 6 / 7Ι/7/ /+Γ7. + <9& / 7 9#;+:!!!# Ι%# % # <#>7!7 %#!/2/ 9!+. /5 9#! 7,/!+.Γ7 % #/; +.Γ7 ;+! 96! 7Ι. 7#7+ 9Γ7 ;+#&.. + 2/+!# &. +,/;& 7;+,/& + (!7% 6 5#γ!# 6 < #!# &;+# 7:9# # &Β/! +:!+γθ+ %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2! 5>. +!#!#%&# Ι+! #%#& 1,/+,& /+;+ ;+. &,.! + 9#>!#. +/ :!# /.;#</&!#% #/; +.:;+6! 9 Ι%# % #321%/! +!7% Ι9%# /&7. <# &Β#7! +Ι9/.#+7 %:5! 7]%# Γ7Θ/ & Ι / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09: + 7 ) 7. +!#.!6 %/ &%! 9:;+# %# #>Ι % # /> /+ Ι : #+. + κ

18 %/ +# + 9#&+ /%/936 /+. +;! +:!!/ %# /&7 +; 7!:7 1,# 732 %!+.6 %#!/21 9! +!+ % %67 %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2 +,>! %# +.! %:5 ;/79%# /& 7 %/ 3 &7/+! ;># 1! 47 7! 1,# 7 /Ε + /!+.#& 2:#+Ι % #</ 9&! 9%# /& 7 %!/&7/! +Ι 9/ :9#+ %# +. %:5 Ι + 17.:9 1!# ( ΑΕ622# Ι!7 %!# 6 < #!# 7κφφφ# &Β/! +:!+ Η/!#% #/; +.:;+6! 9 %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < #!# 7γΧφγ9%# /&7 7+!Γ7! +7#9+.6% : % +;+!+.#> ;+. &# 5# /& ;+,/& + Ι 9/.#%:! ;+#&.. + ;+,/& +! 7 %/ +#,Γ7Ι!#+,/& :2 7! 5>. +!#!#%&# %# 7 51 #7! +!#6 < #!# 7γΧφγΙ. <Γ. +! 7%/ +#,Γ7%#,.! &Β#7! + Α+;+.1 ηγ7/ 0+!.!6!#6 < #!.#+7 %# +. %:5 φφχ?α=φψλφφδ. +7. <# &Β#7! +! : +!, +.!# 9#;+:!! Λ 7#9+.6!6% : % 1,# 7!71;!# 91.#7!6!+ %/ +#,1!+ #%#&/ 3 &.#7! +! % #!!/ :9/7 7!+./&9/7 Ι/&7 +.#+7 5/2#>,.!. +/%#%!/>#7! + %:!#7]%# : / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7(Λ12# Ι9/!7%!# 6 < #!# 7ΧΧΧχ?Α=φκ4δ% #!1<. 7!# 67 6 < #!# 7 κφφφ% 6 5#+ΧΙΙ. + /Ε Χ+; >#7! +#+.!!1 /&.# +%17!/5# /& ;+,/& + 9/.#%:!;+#&.. +;+,/& +! 7 7!&!#+, 7% #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7, +. 9#;+:!!.6</5# 1 /.!/&7/! +/7!:! 7# & 7%#. <# &Β#7! +9/;+./.# !# 7!&!#+,#,6!/! Θ]. +! 7 #%#& 7 7!& 5# / 5!# 9&. 7 ;9# +/>/! + 9 Β& 9/!7 % #> ;+6! Ε!7 Α59/ &;! = 3/ 7 /?# 1 0+,/& + 012! )3 # Η/.#+7 %:5! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7 ) 7Ι Θ/ & Ι 476%! Ε. +!#.!6 %/ &%! 9:;+# ]%# #>Ι! : +, +. 9#;+:!!! 75# 1 7! % ##>9/7 % 65# 9%# /&7! #%#%#+#>7! + 7 %6#7! +!;+#&.. +;+,/& +!#. +622/ %/ +#,1 %:!+ % #32/%:9/7/!7%!# % :7!# 6 < # Η/:9#+ %:5. <# &Β#7! +#+ΒΓ7/ % #! & /7!:! 7# & 7!, +.!# 9#;+:!! Ι. <Γ. +#+ 7. &#++!7% #! &! 7%/ +#,Γ7/7+.#&: #+Ι % # /> /+. +%/ +# + 9#&!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7 /.!6! ;! +#!! 7. +!7 /.!12/ 1 7Ι >95 7 9/!+ ;+!6Ε/+! 7%. +!# 6 < #!# 7γΧφγΙ#+#%#&/ /5 9:Β#7! + 762# Η/.#+7 %:5! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7Ι476%! Ε. + Θ/ &. <# &Β#7! +Ι+!# 5# /&! % 65# ΧΙ# +<9:! 79/2Γ7!# :!!#.!65# 1 Ι9/ 762#/5 9#! 7;+!6Ε/ 7! % Θ+! 5> Ι!7/%#%!/& Ι!#.#%:Ι!+ 9#;+:!!/ Ι!;+#&. Ι!# %: # Ι!!/21, Ι!#7 #+.#7#9+.:. + ;+,/+ +!+.: 12/,#Ι!#7 /!/ +.:. 7#7+ 9: 2/+!# &. +!,1;+ ;+,/& +! 75# 1 7;+,/& +! % ΧΙ/5 9:Β#7! +#+% 1. +!# % :7!# 6 < # Ι#+;+!6Ε/+! %!# 6 < #!# 7γΧφγΙ. <Γ. +#+;+!6Ε/+!# 7 κφφκ(!7 +!+#2#+. 1.</ ;/! #%#2#& Ι9/!7#%#& % #!1<./!#,/!+.:,1;+# 7:9# ;+6! Ε%# %#!/2/&!#% # 7 5/ :9/7#6 < #!# 7ΧΧΧΙ 7 51 /! +:!+ =!6!7/5 9#!# 6 < #!# 7κφφ;+ %+!Γ<./:!+%6+ ;+ ;+. & &; 5# 1 7 ;+,/& + %# % #321%/! +Ι /&7 + +;+ &!/, #7#3:. + /.!#>!# 7 %#!/2/ 9!+. 4!:1,/+ 7 %#!12/ 9 7 % /9%#;&Β/! + %#!/2/ 9!+. % #! &. + ;+,/& +! 7Ι.!6!#/<7+.:. +.#+7#!+.:;&. +#Ι% #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ <&!! + ;>7! /.%2! 7 %#, /Γ / 7! Α226;.!6!#.#+7#!+.: ;&. +# +!+ % #!!/ :9/7/ %/ +#,1 Η/!7% #!/+7:9/7% # <.ϑ! #%#2#& +; >#7! +9/!#7:9# 5# /& ;+,/& + % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7. +. <# &Β#7! + /,6!/ %# 7#;/># 7!7 % #> ;+6! ΕΙ! / 5+.6 : +, +.!# 9#;+:!! Η/!+ % #!+<19/7/ % 65# Ι. +# &Β/! +:!+#+% 6 5#+Ι. +!# 6 < #!# 7γΧφγ. <Γ. +#+;+!6Ε/+! 7% 1. +!# 6 < #!# 7κφφ/5 9:Β#7! + 762#. + +!# 5# /& ;+,/& + %# +; >#7! + 9/!7 % #!/+7:9/7! #%#2#&. + % 1,/! + /Ε# +#;:! 9/.#+71 %#56 /+! 7 9#;& 7]%# Γ7Ι7. <# &Β#7! +! : +!, +. 9#;+:!!! 75# 1 7Ι#+ΒΓ7/ % #! &. <Γ. +#+ 7. &#++!7% #! &! 7 %/ +#,Γ7 /7+.#& : #+Ι % # /> /+. + %/ +# + 9#&!+, /+ Ι! ;:9. +!7.!6!9.+7! 7( κα%/+; Ι %:!#7 7; 9:! 7%!/</+ Γ7;+!6Ε/ 7% #.>%!# 7! /Ε 8+%/ +#,1!#+,/&! 5> /. +!#!#%&# Ι+! #%#& 7! 1,# 7#+# +Β:9/7/! 6 <. +φ!# 7γΧφγ% #ω%#<1 /+ Ι!&</7! + %:. </!Γ /+;+. % #! & 9/% #/; +.:;+6! 9./ Ι9/!#;+6! 9!: 5/7:!# % :9/7# /. </!Γ % #! & 7!+./&9/7#Ι 7 2:! 7,.! +!+.Γ7!# Ι.!!6 /! + /9& %:!+ % #32/%:9/7/! 6 <!6.!# &/ Ι #+ #%#&/ /&7 + 5Γ ;+./. +917/.!6!# 7:9# 9/ 36!. +! + %# % #321%#7! +! &;+ 6 < Ι. + 5/!1 # /%+3622#7! +#+ 7. &#++!7% #! & : #+Ι %/ +# + 9#&. + % # /> /+ Α+;+.Γ Ι /<7+.6%6.,.! &Β#7! +/.!/! 917/,/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι #+ #%#&/ % 917# 7 7/% 1!/ 1,# 7 /26,+! /% /!/& %:!+ 7< Γ%+7/ ;! +:!!/. +!+ #%#&/ ;+! /&! +9/62# +<9:. + %#+.+2& Ε+:2# 7 3+#2#+.Γ7Ι #+.#2#+.Γ7Ι / 9# 5#2#+.Γ <!+.Γ7!#+,/& 7 8

19 ,.! + 9: %/ +#,Γ7 /<7+.Γ7%6. 7 %#.#%/&!;+ 5>2 Ε! #7#9+6. +! ;+!! #+.#2#+. + # #%& / >!/ 7 %/ +#,Γ7!,Γ 9/ % 6222 % #,!#.#+7:; 7!#!! 7%/ +3 22#7!+. /.% &;/. +5 +#2! +.Γ7;! +#!! 7 Θ+!7/.%2! 7.#%Γ7!Γ #7! +!.! ! ΙΓ!/#+%/ +#,1!1 7 % #!!/>#7! +/%.Γ!: # %: !&/ %#36<9+ : #. + %: 7< Γ%+7/ Ι/71 /+/ Ι /%/936 /+. + ;! +:!!/ Θ+!7 /%+!12/! 7.#%Γ7!Γ7 /%+3622/! + %:!#7 7#9#<1!2 Ν91! 79/!#/.;+;:9/7#;+6! 9. +/7 7/,/& 9/!#7. 7#7+ 9:;+,/+ & / +!7 % #! &! 7 # +#</!#>9/7 7 %/ +#,Γ7 %: 7< %#/7/& /%/936 /+. + ;! +:!!/ %# < #;#> 7 / %#36<9+! #+.#! 9! ΑΕ622# Ι#7:9# /%+3622/+!#7%/ +# + 9:! 7;! +#!! 7!# 7< Γ%# /7!:! 7Α<7+.Γ /;! +:!!/ Ι. & % ;# +.#>,.!! Α< /&7 +; 7!:7 %/ #7! +. +%/ +#,1 %#./7! Γ7# 7!,.! +!+.6! 7 %/ +#,Γ7 %:2! % #! &! 5> ( % #! &! 5> ( Λ12# Ι % #!7 ;+ ;+. &!#,.! + 9#> # &Β/! + :!+ % &!!% #ω%:</ +!71.;#!# ;+!69!# /&7 + >7! Ε/+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! Ι#%#& <!/.9 +Γ7/+!7 9 &!# % #!!/!1# 7!+./+917#. +!7.#%+9:!!! 7% #!/+7# ! 7! % #! &!# χ32!αιχχδαε622# Ι#7γΧφγ % #321%/+9/!7;+6! Ε! % γ!# 6 < #!; 7!:!! 1.;#.#+7 %# +. %:5 Ι9/!7#%#&!&</7! +.!6! :%#% # +7:χ+, #7+.:;+6!9 :,+ 7Γ!/ #! ;+/!& ; 769/7#7 %! </&9& 9:7#5# !# δ. +/Ε 5 2+!+.: % # /> /+ Ι : #+. + %/ +# + 9#& + /%/936 /+. + ;! +:!!/ %# /&7 + ; 7!: 7 1,# 7 32 %!+.6 %#!/21 9! +!+ % %67 %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2 Ι! 7 #%#& 7 /%&./+! + #,.! + 9: 9/!71.;#!# %;!#! 7%. +!# 6 < # / +!1 Ι9/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < #!# 7ΧΧΧΙ+; ><. 79/75# /& ;+,/& + % #!!/ :9/7 7 %/ +#,Γ7%# % +<9#>7! +!#6 < #!:Ι#%/ +!1 Ι:9 Ι,.! + 9:! 7%/ +#,Γ7!Γ7.!6!+ ;+. & /+!# 7γΧφγΙ %:!#7#%#&#/Ε!6! +!#.!67:9#%/ +/,:9/7#! % #! &. + #+.#%#&!# #%#&# % 1%/+ 7 %#321%# 7 #+ /%+3 22:9/7#+ : #+. + %/ +# + 9#&Ι;2 ; %!# /9+ %:!+.!# &/ %# % #321%#7! +9/!#7:9#!:Ι 9/! Ε>! 7#%#& 7. +! /<7+.6%6. Ι, /&.!6!;+ ;+. & %# </ %&Β/! +9/!#6 < #!# % %67 7 γχφγι ;2 ; 9/!7 1.;# % #/; +.#> ;+!69!#.!:%+7 /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! = +7 +9/7!7% 6 5#!# 6 < #!# 7κφφφΙ%# % #!1<./9/!#% %67 6 < #!# 7ΧΧΧΙ% 1,/! +/Ε# +#;:! +!9/! 3#2! 7# & 7! 7%/ +#,Γ7%# 7.# 7!7 9#;+:!!! 7 7+!Γ9/7 75# !#7. <# + 9:/%+91 # Β 7Γ7% #! & /7!:! 7# & 7!, +. 9#;+:!!!#. <Γ. + : 7Ι % # /> / 7. +%/ +# + 9Γ7!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7/.!6!. +6. ;! +:!!#. +!7/.!12/ 1 7Ι% #ω%:</ Ι :9 Ι+!7/%+3#2! 7 <9& / 7!Γ7/&7 +#,.! + 9:! %/ +#,. + %! /9+ %:!+ % #32/%:9/7/!#7γΧφγ.!# &/ % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ79/!7 1.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7:9#!#>Ι9/36 ;/!#,.! + 9:!:. +!# %2 & +# %# <. <# + </& 9/!# % #/; +.: ;+6! 9 Ι % #!# : # Ι!+ % # /> /+. +!# %/ +# + 9#>! 7, / 7 Ι! ;:9. +!.!6!9! 7.+7! 7! %/ +#, #+.# 76%! Ε < <9+ <#>7 %/ +!1 Ι 9/ 7Γ9#7!#.#%#> % #! & %# # &Β#7! ++.6</.!# & % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ79/! 6 <. +φ!# 7γΧφγΙ!,/!+.6 <19! 9/!7.#+7 %# +. %:5 %# % #321%/! +!7 % %67 ;+6! Ε!# 7ΧΧΧχ!ΑφΧΧκκ9δ=!6!7Γ9:9!# 93#>2# 4 Ξ67!# %:! 5 ;+!>%! 7 7!1 ;+!6Ε/ 7!# 7ΧΧΧ !7 +!+#2#+. 1.</ %#!+ 7#;/>/+Ι % #.>%!/+ :!+ /+;+.Γ +!+ % #!!/ :9/7/ %/ +#,1 %# % +<9#>7! +!7%!# 6 < #!# 7ΧΧΧΙ+!+ #%#&/ +; ><. 79/!;+6! Ε! 7!&!#+,#+5# /& ;+,/& + 9/./ : +, +. 9#;+:!! Ι#. <# + 9:! 7 Β 7Γ7% #! &. <Γ. +! 7 7. & 7+!7% #! &! 7%/ +#,Γ7/7+.Γ7: 7Ι % # /> / 7. +%/ +# + 9Γ7!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7&7/! + 9/.#+71 %#56 /+! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7ΙΘ/ & Ι 476%! Ε. +!#.!6%/ &%! 9:;+# ]%# #>Ι, & 7 % +!/&! +% ##>9/71.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7γΧφγ+!#7,.! + 9:! 7%/ +#,Γ7. +!7 %!# / 9+ %:!+ % #32/%:9/7/!# 7 γχφγ.!# &/ % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7 Α%/+; Ι!7% #./&9/7%/ &%! Ι %:!!#+,/&!# 5.12# % #.>%!# 7! /Ε Λ#012!!# %#! 9#>)3 # 9%/ /! +!# #!:%# %# /71! Ε/Α226;!#7.!62##! 7 ] #!:% 7 0+/<7#> 9 & (! >93 Ξ 9 6 χ7; φφκι 4υ Χδ Λ# 012! )3 # Ι/%& Ι/&7 +ηγ7α+;+. #! & (χηα ϑξξ4δ >95 7 9/!. +! +! 8;& κφχφα8= +!7 6 + # 7+<#% 7&; / +!1 Ι %/ /! +!#7 Α<7+.: =!62## %/ +#,Γ7%# % #!/&7#7! ++ 17! Ε!#Α % β.:0&.! #ψµχχχι9/. ;+.:ζ{χχχκ. +1,/+,.! + </& Λ:%# =#+7#!+. 9 & (χ%λ= ϑξ Υδ+!# 5 +.#> #+.:!#%#. +!7!#5,2 &; % 7&; ; %:!#1!# φκ 7!1<./ %:!Θ 99!/& φ

20 !# Α<7+.#> 93# 2&# Φ #! Ε&. + / +3622#7!# / /%+! 9#7/ >7! Ε /+;+. ;+,/+ +!+. 9/21! +!#012! )3 # Η/36!!9/21!.!!&!./,1;+#0 6 / #! &!# / +3622#7!#!# 012!!# %#! 9#>)3 # (Ι!##%#&#/. &<./ %:!#Α<7+.: 93#>2+# Φ #! Ε&. + / +3622#7!#. + 7!1<./!#7 ]%# : 7!#7+ 9#>. +!# 7 9:;+# %# #> 7 263# 7:2! % &!! </ !. +7 % #3#>7 /:2/!+ 7. &/ /71 /+/!7 2#%#&!# χ %:5! φχι?α=ψυγδη/!7 >93 Η8 ϑ 4ΜΛ φφ!# Μ#9,+.: Λ 9/&# )3 # 71</ / / >9% Ε 9/2/!!+.Γ7 5/& 7 /.% # %#>9/7 7 %:!#70 4Θ./ :%# 2#!7/.%:7 9/21! 9/<19 Η/21! 0+,/& + Ψ+#!:% 7!# 012!!+ Α.3#21!# %#! 9#>)3 # (9/;>#.> +#!:,# δλ /7+..!, 7%/ + 5!# %/ +3622#7!#. +! 7/%&91 # #+.#!96! 7%# %#!/2#>7!#73+:!#%#!# 012!!# %#! 9#>)3 #. +3δ!;+!>% ;+,/+ +!+. % :! +!+ 7. &/ 7#9#</!+.1 ;+#+.!+.1.2% <9& /+. <Γ. ++! % +!#>9/7!/, !7/Ε 562+!# /%+< 9!#>3 <9#>% #! &! 73+#!:% 7. +! 7#+.#!96! 79/ +;+ &!/ #+.#2#+. Ι%#2+!+. Ι + <!+..2% 9 & 9/21!% ;:<./!#Η6+#!# φφ. + %/!12/ / 7!+./&9/7# ;+ 3#>2/ 9/! Ε>! 7 7 9:;+ 7 ]%# /& 7Ι! Μ#9,& )3 # Ι! 7!#%+.Γ7 8Λ4. +.!#&. 7! %/ +#, 4.#2#>< / 1.;#! %υ +< γχφφ=]4! 7]%# Γ7476%! Ε. +Θ/ &. +]5 %# Γ7 ΑΦ[0Α. + Α9%# +. Μ!+2& %/ &91! 7% #! &! 7 #!:% 7. +! 75 +.Γ7,9!+ 9Γ7!+ /.3#21!# )3 #. +! / >!/ %/ +#,!# (χ?α=ψυκγκφφδ %:5! /.;:<./.!υ/%&.2! ;+6! Ε! % γ!# 6 < #!# 7γΧφγ. +!#6 < #! Ι 1</!/ : #. + %/ +# + 9#> + /%/936 /+. + ;! +:!!/!# 012! )3 # Ι % #132/%/ ;/Ι 99# 5#>9/7 % #!7 7!1 ;+6! ΕΙ :!+ +,>! 6,+Β/ %:! ;9# &/!!7Α59/ &;! = 3/ 7 /. +12/9/!6% 12/ ;+/!& 9/; 7!:!! % 6! Ι /%/ &%! 7; #9 /Ε + /!+.Γ72: 7Ι+ 17.:91!# Π% % #.>%!/+ /Ε622# %:1 5! /%#, χ329/! Ε>622 7Ι!# %υ +<φχκχφφφ1 5#! 0+/>< 7 / +3 22#7!+.#>,/;+ 9#>Ι Λ9 9 0+,/& +? +.#> / +3622#7!#!# ] ΑΦ[0ΑδΙ %:5! /.;:<./! %2 & + ;+ ;+. & #%#& 1!/+7/!7 1.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7γΧφγΙ,1;+#!# #%#&# /&,/ 7!,</&!# %2 & +# % # 699!#!# ] ΑΦ[0Α 9/!&!2# : 99 7!+9/!Γ%+ /+;+.Γ7 %/ +3 22#7!+.Γ7% #3296! 7. +! 9!# 2/+!# &. +;+,/& +! % #!!/ :9/7 %/ +#, 012! )3 #. +! / >!/ %/ +#,!# ( +,> ;/! 7!1 %:5 %!6<./Ι.!υ/5 9#! ;+6! Ε! % γ!# 6 < #!# 7γΧφγΙ+ 17.:9 1!# 9/!7 ΧγγΧΧ χψυ κδ =]4 ;/>!/ % # 3 22:9/7 %:5 ;9# +/><./!+ γχχκχ?α=χ0υδ. +9/! 7,.! &Β/! +,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # %:5 /%+. 2/&! +!#% ##&9+:!!+ ;+!6Ε/+! 76 < 7Ιφ% Ιχ%. +διιφιχ. +χ% φ. +Χδ!# 7γΧφγΙ:%! 6 <. +! #%#%#+ <. 79/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < # γ!# 7κφφφ. +:%!#6 < #Χ! #%#%#+ <./9/!#6 < #φ%!# 7φφφΧ χ?α=χ4δ. +!+ ;+!6Ε/+! 76 < 7Ιγ. +κ!# 7κφφφ:%!#6 < #χ% δ 9%2 Γ<./ %:!#6 < #χ% δ!# 7ΧΧΧΑ+;+.:!/ Ι/72: %:5 1,/+.#%:!7% #! & Ι;+!. +;+,/& +! 5>. +!#!#%&# Ι #7#9+6. +%#2>!+9# /<7+.#>5 +.#>%: # /,/ &. + ;6!+7!9 9!! %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Ι%# ;+. &7#7! ++!79/623+#2#+. Ι#+.#2#+. Ι + <!+. Ι/%+!9#7+. Ι/ 9# 5#2#+.. +% +; +.!# Ε& Ι9/!#,.! + 9:! Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # Ι. <Γ. +!;+!. +;+,/& +! 7 % 7& 7#+.#!:% 7. +! 7/+;Γ7,2 &;. + % 7&; %# % 7!Γ7! +!./ %/ +#, Ι #%#& : #7 5# 6!7 # 7+<#% 7&; %#!/2/&17 7 %:!# %2# +:!/ # #!:%#! Α Γ% Ι!: # / +<9:/+;Γ7Ι: #. + / %2< 9:χ6 < #δη/!7 %:5,.! &Β/! + Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.: ] #!#%+.: 6.#012! )3 # (,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Ι%# 3 &./! +/.!:! 7# & 7! 7 /./ Θ/7+.Γ7 #2/#;#9+.Γ7,/;& 7. + /.!:! 7 # & 7 #+.+ 9Γ7.6!! 7 ΧΧΧ.!#& /9%&%!/+! ;+#+.!+.6 : +! /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. + Λ β 7#>%#2 Α7!:!# Α<7+.#> 6.#. <# &Β#7! +!,/ &. +< 26 + %/ +#, ΒΓ7/ 4ΙΨΙΘΙ#+#%#&/,.! &Β#7! + %/ +#, % #! &! 5> Α%& Ι/7!:!# Α<7+.#> 6.#. <# &Β#7! +ΒΓ7/ 0ΙΑΙηΙ. +Ω / +!1 Ι,.! &Β/! + / +5/ /+. ηγ7,/ & %/ +#, Ι%# 3 &./! +/.!:! 7# & 7! 7/./ Θ/7+.Γ7 #2/#;#9+.Γ7,/;& 7. +/.!: # & 7#+.+ 9Γ7.6!! 7ΧΧΧ.!#&. 7. +/9%&%!/+! ;+#+.!+.6: +! 7; /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. + Λ β 7#>%#2 Ι χ6 < # δ Η/!# 6 < #! %:5. <# &Β#7! +/7+.#&: #++,>#7!/ /:2/!+. <# +Β:9/7/ 9/!7 %:5 ΒΓ7/ % #! & Α+;+.:!/ /:2/!+ ΒΓ7/ /%+! 1%#7! + %:: # Ι9/! Ε>622 7Ι/%+!9#7+. 1 / 7! 7,.! +!+.Γ7!# #+.#! 9!# Ι % 9#7. + ;+12/!#.#+7#>Ι #+ # 7 917/ Χ

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο α. I. Σχολικό βιβλίο σελ. 41. ΙΙ. Σχολικό βιβλίο σελ. 89. β. Σχολικό βιβλίο σελ. 71. γ. Σχολικό βιβλίο σελ.60. δ. Σ, Λ,

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Χ.1 Βασικοί πόλοι. Κηφισιά ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Μαρούσι. Περιστέρι. Κέντρο Αθήνας. Ζωγράφου.

Χ.1 Βασικοί πόλοι. Κηφισιά ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Μαρούσι. Περιστέρι. Κέντρο Αθήνας. Ζωγράφου. αρούσι Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ ΘΚ Β ΠΛΧ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κέντρο θήνας Χ1 Βασικοί πόλοι πόμνημα Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ ήί έέ ςήςές ώ έ ής ά ς ίςέςές ίςήός ύός ί ύ έ ίς ς ής ές ώ έά ς ς ίςέςέςς ς ΐ ίό ίίςήςίίέςίςέ ό ό έ έ ώ ό έ ές ς ίς ά έ ς ής ής ή ά ό ά ό ί ίςόόί ίςίάήίόί ό ίς ός ό ί ές ές ί έ ί ά ή ί ό ύ ές έςόςήόςόςήύά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του Ν.4024/2011 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: ΕΠΑΛ Ειδικότητες Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: Τα τμήματα των ΕΠΑΛ είναι χωρισμένα έξι (6) Ομάδες Προσανατολισμού.

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1152 ΑΔΑ: ΒΙΦ8Η-ΟΜΕ

ΠΟΛ. 1152 ΑΔΑ: ΒΙΦ8Η-ΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ: Β - Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήριο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. ώστε τον ορισµό της υπερβολής και γράψτε τις εξισώσεις των ασύµπτωτων της ( C ): (Μονάδες 9) α β Β. Να διατυπώσετε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.) Α.Κ. 300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ.Ζ. 640,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 / 11 /

Διαβάστε περισσότερα

Bebe 09010/06.20 ΣΙΕΛ-ΜΠΕΖ-ΜΠΛΕ 46-48-50 08414 Α /07.50 ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ 48-50 08214/07.00 ΣΙΕΛ-ΜΠΛΕ-ΜΠΕΖ 46-48-50 08413/07.50 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ 48-50

Bebe 09010/06.20 ΣΙΕΛ-ΜΠΕΖ-ΜΠΛΕ 46-48-50 08414 Α /07.50 ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ 48-50 08214/07.00 ΣΙΕΛ-ΜΠΛΕ-ΜΠΕΖ 46-48-50 08413/07.50 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ 48-50 09010/06.20 ΣΙΕΛ-ΜΠΕΖ-ΜΠΛΕ 46-48-50 08414 Α /07.50 ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ 48-50 Bebe 08214/07.00 ΣΙΕΛ-ΜΠΛΕ-ΜΠΕΖ 46-48-50 08413/07.50 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ 48-50 08216/07.00 ΛΕΥΚΟ-ΕΚΡΟΥ-ΜΠΛΕ-ΣΙΕΛ 46-48-50 2 0880/06.00 ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ-ΕΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1076661/370/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Β - Α ΠΟΛ: 1099 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 3 ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015.

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 3 ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΑΙΡΕΤΙΣίνίΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19 1. ΙΣΤΟΡΪΑ ΤΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΑΙΡΕΤΙΣίνίΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19 1. ΙΣΤΟΡΪΑ ΤΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣίνίΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19 1. ΙΣΤΟΡΪΑ ΤΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ (ΓΥΑΛΙΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ 0: - 0:00 0:0-0:0 0:00-0: 0: - :0 :0 - :0 :00 - :0 αγαλ αγερ α γυµνασίου ΑΠΛ αγερ Θεοδωράκος Λάµπρος Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ ΕργΚΑ ΑχορΑίθΘΑ Αθ-κ Αεικ ΕργΚΑ Αχορ ΑίθΧΑ Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ αγαλ Βιω ρ ΑχορΑίθΘΑ Αεικ

Διαβάστε περισσότερα