Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /& #. 6!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!"

Transcript

1 ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:<./%#!1= +%#2>/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ # <:;#Ε 7Φ +!+ 7Γ7Α22 7 7Η/Χ3 <9#>!#. 2#. & +Ι9/ϑ!#,/+9Γ7 Α./&3:.# 7ϑΧΧΧ/26; !: % :3! :2#!#7, :7#Η:7#/./&3 &.# 7! #5 Α./&#. + : ;/7!/+/>/! +),/+ 1 %# Ε/%/ 76! Χ9%#5: Ι %&!/!/ 3 #,1 Ι.! +&;/ 9/./ 7#>?#3/ 1 5#!#>7/. + %&!/!, 921 </ 9#. &/ Γ7# 7#+2&97/. +! /;>#Γ / Η17# 9/ %#.2/+ 917#+9/!+ 3;#96;/ Κ!1!+. 2>3/ Η.2/&7/+#%6#. +! # / 6Λ+<12/!/7 &7/+ Μ Ν#569/ 7! !+ 36./ ),/+.Γ /+.6%#+# %: % 6;+9/ϑ Η%# /&!/7 5 7!!/&!/%: #3 1,/! +.6%#+# :! 7.Γ7/+ ;&,! 9/Ι:,+% %67 Ι9%#5: Ο1 /!/%: # # % Γ7/+.6%#+# 9#./917#!# ΧΙ :,+%.6! Ι3 <9#> Ο1 /!/% /& &7/+!#.# # #>,# %Κ!#.# 9& # Ο1 /!/% /&7 +9 Β&9/!#7 1 7Κ 7 &7/+. +.# 7#>%+ Π,+Ι;/7Ε1 /!/8>!// /& Ι#>!/#+ 6,/!#+;+,/+ +!1 (%# 9 5#!Γ!/ 8>!/7 5 7!!/&!/9%# /&!/Θ+!&/.!: %:7Γ ;/71,/!/#>!/5 7! & ),/!/9:7#7:9# = +%67 Κ!#>!# 7:9# %!#>7! ΡΣΤ! 9#;6! %27% # #;#5: # #+.#2#&. +! 7, #5: 7Η=8%#!#! &Β# 7Ι!# # 7Γ7# 7Ι!# % Γ,7# 7!7% #;# & Α&7 +5:3+#% 69 #362!# 7;/7!#7Ε1 /+ = +!#75#36 +%+#%#2>:! 7!#77 & /+ % 9!+.6Λ#77 &Β/+ Ι;/7!#79 < &7/+ = 7/& %#!1;/7!#719 </ ΑΕ +!&!Γ7! Γ7 7<.Γ7Ι/9/& #+.! %!!1 (,6 9/. + 7< Γ%#. +ΒΓ Φ6 9/:9. +!7 %#9#7 9 = + 9/!/2/+Γ7/+! +!# & 0/7;/,:9!/%+62:+. + %#,1 /+ Ι#>!/ %/ ! +5# & 9! =4ΜΑΥ Ι:%#+#.+ 7/&7 +.+: #Ν &./! +;/79%# /&7 % # 51 /+!&%#!!#7 Γ7 9 9:7#!# Π2#+9 Β&< % 21Ν# 9/+!#7!:%#9 Π%#+# ;/7!!/ </&9 Β&9 Ι:%#+# ;/7 7 %# 6Ν/+Ι:%#+# ;/7 %#;/&Ε/+! 5+2&!# Ε/,7Γ7!!#% # %+.:. +%#2+!+.:.:!# :5/2# Ι17 % 69 9:7#9%# /&7 /&7 + + ς9 ΑΦΩΞ8 Λ1 9! 2:+. +#+ %/.5 1 ) <12# 9/Η/ 5 &;/. + %# 51 4%:!Κ622,#!6 9/. +.6</! /&. +2&#.!# #>9/7#+Ι3 /<. 9/%+6 Ψ +.:6 < #!# 7!69!# /&7 +Υ 8Μ8ΗΥ4=4ΥΥ 8 8ΖΥΛΑΥ48Ζ[ΜΛ[ΜΑΖΖ Μ[Μ 8ΖΥΛ[Μ

2 Θ+!&;/7!127# 7% :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+#2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!!Ω 6.Α./&/&7 +622#. 6!# %6,# 7622#+7:9#+!#9122#7/9/& #7#9! #+,!6<! &Β# 9/:%#+#79! +Ε/Ω /&9!//767!+#+ / :%#+# Ν/ >7!#9.6%#+#+< 7.!#>77 2##;#! # 7 Π2#+Ι </ 9+.#&. + % / +.#& % 6#7!/ Ι 9 21!/ % 1,# 9/ ;&.+#Ι % ;/7 % 1%/+ 7 %/+,!#>7#+. 2>3/!#012! ] 8ΘΞ4 ΛΑΛ8_Λ1 9! />.#2 2:+ Λ# %#2+!+.#>!/&2 9//./&%# /&!/:,++ 7 % /! /!/.#99!+.1 %/+<,&/ Ι:,++ 7 %#! &Ε/!/ #7! Ι/.!: %Κ! 951 #7!!# 2 #> 47;/79%# /&!/% +!</&!/47;/7!#296!/ 5>/!/=#!. 9/ΑΕ# +!. 9/ Θ+!&9 %#,1<. 79/%,+1.# 317!/ Θ+!&9 /Ε %6! 79/; </7 71; + Ι9/ &;/ Ι9/21!/ +!7 76%! Ε!#!:%# Θ+!&.6%#+#+.#7:9 791 %Κ!6 /36 # ;+.:9. +! %! &; 9 Θ+!&9, +9#%#& 7%#2+!+.6+!7Ν 5#9 Θ+!&;/79 1; 7622% ##%!+. %:!#7 3:.# 9//26;+. +% :3! Ι7 Ν /># 9/Ι7. 769/Ι7 % 2/># 9/9/!!#+,/&. +!!#+,/+6! 5> Ι%# 9Κ:2!6!72! /># 9/ 5#>/&7 +#!:%# 9. +;/79%# #>9/7 5 7!!#>9/!Β ! # ;/7<12# 9/ 7 5 7!!#>9/!Β ! Θ+!&9!/&2 7/! %#+7+.6;+.! +.+ < <. 9/ 226%#2/#;#9&.:99!127/+ % :!+9 Θ+!& 9 %#,/<. 7/ %!# ;+#+.!+.: % :329 < ;#</& %#2+!+. 2>.+ >!/ 9 Ε/,6 7/.+/96. +!#% :32969 Θ+!&%+!/># 9/% %# ; 9/!7#%#& /%+,/+ #>77 9 %#9. >7# 7 %:!#,Γ #;/71,/+ 7.67/+9/!#/#7: % /&9!/% 67#9#+ 5#>;/71,# 9/!&!2# +;+#.! & +!+. 2>3/ 9 226/%/+; ;/71,# 9/!&!2# +;+#.! & Γ!/7 # 6 # 7!7+;+#.! & 9 #+9:7#+ #!1!Ω 6.Ω /&.+ 7/&, 9/<!7%# 2#> 9/ 9 %.6%#+#+1,# 7 ; /+ % 6Ε/++Κ!!.+#%/26! 3+6Β/! +α =6%#!/!#;&.+# /%7&/+Ι.# #β;& # &Β/+! !:!/.67/+!# ;+ 7:!#!#7:!# =4ΜΑΥ Λ8 =4Ω =8Μ 8] & 7/+!Κ:%2#. + %/ %&Β/ +!# %&!+ # 0/7 /&9!/ /.29!&/ Ι/ /& % # % <!/7 9.67/!/ = +%# /&7 +!#1.29 =4Λ4 4Λ 4ΗΑ0 Η8 Υ4Θ ΖΑΑΥΗ %! Γ 9 /&7 +Θ+! 7%#219 7!#.!.!!1. + Ε/. 7 /% 7!6 /+ #+ % #:7#+ 9 0/7!7.! %6! 7!7! Λ Μ 4 ΑΖΑ]ΩΑΞ[ 4Μ), 7!# &9!# +Κ! Λ# 1! Ε 72 #> 9/%/!, 2+ Ι!:!/ 9/!127# 7! /:7+!#! ;+.! + 2!6!#!!#>.# 3 2#> 7! 2+.6+!#,!& +9:!# Ι!:!/Φ #5>2./ χφ # #> /! >7# % 2+6δ3#<#> 7!# % %%#>;/ 9 7! # 7!. 2>3+!# Ι!:!/ 9/ #+! 7#9+.#& 9% &7# 7 9/ 2/Ε& !:9!!,1 + Ι < /&. + % &7# 7 /291 +2!Γ7. +< #.#22#>7;+! 1.!/;65+ 0/7!#<12# 7. +9!#217/ 7#+,!6Ο1 # 7% /&7 +26<# Ι9 /&7 +;# 2/+6!# 7 /.!/2#>7!+ /7!#21 %# % & 7# 7Μ /5 9:Β# 7!#7:9#α 8+% Γ!/. 2>3/ 5!+6,!. 7!#7. & )3 #Ι!7 2+#96 +!!76. ϑ Γ %67! >7# Η 21 7/!:!/#+ 9:;+#+% % 1%/+7 /&7 +%# /%#226 9/& Μ Κ,/+Β % 7!#>Λ+ 622 Ε/ %:!:!/ 8+Λ#>.#+%67! :,+= +!Γ Ι:%. +!:!/Ι >7# #%# ;/7%!6!#,67/+ Μ>,!, 2+6 9%. 7 #+ Λ#>.#+. +!+ 1. Ν 7!+ % Γ!/. 2>3/ Θ+!& 6 / Λ+ Ε 7 5!+6Ε 9/!7 Α < 699+ Ι 9/ +.1 /.!#7!6;/ 91! %+# %& Ι !+ Ε 7.!! 1Ν# 7#+Λ#>.#+= + 9/ <12# 77!+. /9& # 7#+)227/ (Θ+!&6 / Φ Γ9! 9 1;+7/#!!: Ι7!+ 365# 9/% 22 Ι7 7#9&Β# 7#+ %17 7!+% /&7 +!!+!+.1 /.!!6 /+ Η /!/ 6!+/ Α &/ 7 7! # 9/Ι 7!#7&Β/! + Α227+.:!!!#!:%#! 7#9& Ι % / & %2 #5# +Γ7Ι #!!: Ι #+ 7# +#5>2./. +.6</2# 622.!+. % / &!+, +9#%#& 7. +!+, +9#%#+#>7!1!+. 2>3/. +!#.!#&.#!# Α9/& % &7# 9/!9, 7!#. 6!#!76.!#. 6!# Α&7 ++;+ &!/ #!#91 # Ι; % : +!#Ι6 +#Ι/%+.&7; 7#+.6%#+#7%# ;/7Ε1 /+ Α9/& /7!#%&Β# 9/% Γ!#+!+,71 ε%.71 %:%/+ /! 7 %17 7!+7 %! # 7%:;+!#7!:%# Α9/& /+;#%#+#>9/Ξ!!/!+ % / &/ 7 %# 7 8%#+ ; %#!/%/ +3 22#7!+..!! #5 /9/&!7 7! :9!/% Γ!#+= +!+ %/ + :!/ / 5# 1 9:7#+9!#;+,/+ +Β:9!/Ι9:7#+9 ;&7# 9/2> Ι, & /%+;#! /+. +/%+,# /+ %#.!6/.!#99> + % & 7# 7#+/%& 9#+;+,/+ +!1 (%# 9!/&2!/. +%# ΓΒ# 7(!# %/ +3622#791 %:! 5/&. +!# %#2#+!1!# %!#. %&7+!# ;/7 %6! /

3 Ξ!!/!# 6,#7!/!# )3 # 7 %# 7Λ:!/%#.#!Γ 7/! ΒΓ!# 012! Ι2:!# 5<Γ;# % /!#>Ι /9& 91 Ι Ν5Γ7!!#7.&7; 7#! <17/+ Ι#+Λ#>.#+%1 7!.#%6;+!#!7 %:ς;γ%2/ 6!# %#! 9#>4!#&#+.!7#! :5#+Ι%# 9/. 76!/Ι, & 7 1,# % # %+.::5/2# Ι9+. +;/7/&, 7%+ ΒΓ Ι!#&#+ /.!7#! :5#+!# ;12! Ι1! /Ε 7. +1;+ Ε 7!.#%6;+ ε.! %!!1 %& 4!#&#+. 7#&Ι%# 9/ 9/ /.#2&,.! &Β/!/ 5#7+6;/ (!6<. 7 9/! 2+ 7#7!#>5/. %17 7!+! %#2 3:2! 7 Λ#>.+. 7%/ +%:2 7%# /&, 7/ε!, & ϑ%.7γ /+./&7/!+ 91 / Π,++ 7 2!Γ # 7!#7. 7:!#%#Ι;/7% &Β/+. 7/&!Β!# + 7 Γ /+!#,:9%+!# Θ+ 7 2!Γ # 7/!#,Γ9! %! &;!#!#.67 7/Η %# 7.! 263/!/!7 Ε&!#>!#,Γ9!# Ι!! 9 > 26 % / /& Α /& %!6!/9:7#6 5 2!# 0/Β! 9/%#!1. 7/7: /&;# 7! 9#+3 Λ#</ #> 9/. <.#79 = +#+67< %#+%# Β# 7! >7# Ε1 # 7 %:. <.#7Ι 7!&</! %Κ!#> %# Ν5&Β# 7Ι / 97/># 7Ι /.9/! 22/>#7! + /5 9:Β# 7!#7:9#.!6! % : #7! %# % /!#>7 >95 7 9/!. & %# 3#2/>/+! #+.#7# #7! %#. >3#7! +%&!# 0/7;+/.;+. 9/%#!1!7. +:!!! 0/Β! 9/!&!2# /&7 +!! &; 9 =+ /9/& Ε1 # 9/7 %/< &7# 9/+!# 951 #7!! &; 9 Ι 7!&</! %:622# %# /&7 + 1!#+9#+7, & # 7φΧΧΧΧ! 199! Α227+.!# Λ#>.# % # <Γ7!! ;+.6!# Ι! % # %+.6!# <# #7! Λ7,& 9 1Ν 9/9:7#= +Ι% 6!+ %#,1 /+ :2 7 Ι#>!/! 79%# #>9/7 1,# 9/ Π!+9 Β! /! &; 9!#;Γ 9/Λ :%2 %# 9 ;Γ!/ 7/<7#5>2./! % 9/ !#.#+9:9!/! ΧΙ! ΧΙ! γχ, : !6 #+/&9!/Α /& /,:!/+ γ9 7/!#7)3 #.+#+9 76;/ 9 22+#! 3+#>7! +Λ 5 269/! >7# 6 Ι:% 9 Β!!/0/7;+. +#>9!/17. 2>3+ =6%#!/#+1227/ ;&7 7/!#. &!/ #>7! >7# 9/ /9/& ;/7;+. +#>9!/ &7 %67 %Κ!#./ !#3+: 9 Η,/+ #. #!!/ %#2> :9 Ι % 6%#7# ;/7 1,# 9/ Π2#+ 9,/+ #. #!!/_ Ψ# 2/!1 Ι %# #&Ι % < %# #&Ι!!#&. +,+! 6!#+Ι % :/; #+! 09#.!&. + 4,+/%&.#%#+Ι : #+ %/ 6!/ %: ; Ι !/Ι 9,! %!/!7 %26! Η /, +!!/ Η % +71Ν!/ Η /&%!/ % /&9!/ #+ >, #7#+. &!/ Ι % 5 269/ Ω/ 9#%>2/ #./, !+ /&,!/#7#96 /+!+. 2>3/ !& %Κ! 9+ 91!7 622 &7 9/.! %!!1 Ι % 67#9#+Ι ;+.:9/7#+ Η %#,/<.!/% < 9 % +9#;#! /!/+ 7 9/&7# 9//;ΓΛΓ 9 /%+3622/!/% :!+9 Λ+ 622 Ε/ :!//5 9#Β:! 7/!6#7:9# +7Χ, :7+ 9/ 4 8η Λ 4ΗΑΑΗ 8ΞΥ=8=ΑΞ08 Η %.!& 9//7#+.+ Β:9/7 ; 96!+ Ο/7#;#,/& 9 %! 31 7/. + 7 Ν.! + )7.!& 9!# 0,/&# %,/Ι%# /&,/%, </&!#0 9#. + 2/+!# #> / 7 7 Ν.! +#.+!:9!#%!/%& Κ622/ 9/ +1!,Γ 9 Ι> %:.6!+!/,7!6Ι9+! 2+6Ι ,# 7!</&;/.6;/! 31 7/. +/!+!: + #.:3# 7 #+!#%+.1.#+7 7&/ Ι36Β# 79/ #.69!##+7!:%+#+Ι;9+# #>7! +<1 /+ / & Ι917# 7! % +;+6! %&!+!# Ι 7 %!> /! +#!:%# Α;Γ;/79%# #>9/7 1,# 9/#>!/17 8+!# &!/ %#.!6,+2+6;/ /%+.1%!#7! +!#,Γ #Ι% 6!,+2+:9/!, 9!:; #9# Ι/96!#.: #>3/ %# % 1%/+7 ;+ 7> # !6 # 7/;ΓΙ;/71,# 79+!# 21! Ι17,Γ #7 %6 # Ν.!+.:Ι 7 %+#>7 17 %#! +. & =! 2+.#>.6<#7! + ϑ: #+ 7!1,# <#7! +ϑ. + %/ +917# 7! 36. %# <!#.67/+!7 #9# 5:!/. + 9/ 2>!/ #+.#!# +!+. %/ + %# %6,/+!7Α226; Λ!# +!+.62/ 5# /& ;/79% &7# 7 < &7# 7Β9+6#+ 7< Γ%#+!#7% 2+:; #9#Θ+ %#+!# +!+. 76%! Ε9+26!/ 0ΑΜΑΦ8]Μ8Υ=808ΗΥ= 40ΑΥ4#+. 2>3/ 9 Ι21/+Η +!&7 362# 7 =#+7 5/2/& % / &/ % 1,# 7 4%#.2/& 9/!7,!# %:.6%#+# Π, %:! /&7 + 7#+,! Π%#+# 3 /</&!7 76.7!:%+# Ε17# 9%# /&7 9%/++ 7 </&ΑΥΜ4ΥΑ 8ΗΑΜ[ =8ΥΜ8ΦΞ ΛΑ ),# 79 % #+.#;#9+. 6;/+!!6;+ Ι!!!:%/; Ι# Ι! Ι!,#2/+6 47 <12/!/!#Ν6,7# 9/ = +!!/!+ % / &/ 7 96</!/47 %,/9+. 2>3!7%/ +#,,26;+(<! 7 Α227+.:!#91 # 9/ 47 %,/9+. 2>3!#! & 7#!# Η/2+ #.#9/&# !# 7 6.+! 2+#96 +! ;/7 <! /&, 9/,6 /+ Η+269/ + Α %/ +#,1 Ι %# %#2> % : 5!.! %6! 7#+/&!#7/ /%/+; ;/7 %,/ 7< Γ%+7% # & 4226%#+# 7#+6Β/! + Λ#Κ,/!/%/&622!/. 2>!/ 7,6 # 9/2&! 199!. +7 1,# 9/!7,& 9 ( Η:7#%# /;Γ9+269/+ 9/ +.1,+2+6;/! 199! =+ 7/ /& %#.67/!/.# 967!!7 4< 7 <12/!/!7,& Ι#+.6!#+.#+!#, +#> : # %# % 7/!#4,26;+(7.:Ν# 7 Ε>2 Ι!71, 7Ι+!&!# #+Λ#>.# / 9677!# %6 # 9/%& Λ# %+6 7/! &;+!#!, !# > 7/!+ Λ#>.+./ Λ Ε1 /!/6 /:2!6! 1,# /+%#!1#+;+,/+ +!1 (

4 /&% 76 /% 7;+ΓΕ/!/!+. 2>3/! 7Α22 7 7Ι!+. 2>3/! 7Λ#>. 7%# < 5!+,!#>7!<1!# ;/7< 9%# /&!/7!+ ;+ΓΕ/!/ 5#>< /&7 +!;9: ,Γ :, /7! 217/!6#+%.# 9+#%#+917#+ ;+,/+ +!1 0/7!# 7#+6Β/+ /&% 76 /% #+Α3 &!/ /&, 7/./&. 2>3/. +/%&Λ#.#.!& Π,+0/7!# 951 /+ 7!#%# 7 =4Λ4 ΛΞΑ 4ΗΑΛ8?] Υ=8 ΑΞΥΨ4ΖΖ8ΜΖΑΑΥη#> 9//./&% +7/ /& 7. 2>Ν/!/!#%/ +3622#7 Η Β/> 9/!.# %&;+! 7Ψ#>2 7. +! 7Λ#>. 7Ι%#226, :7+ % +7/ /&.67/!/9:;!7 #+.#2#&!#. 7 %1 67!#!/#+Α3 &!/ /&, 7. 2>3/ /!!7!#%#</ & = +!+ 1+7/ Λ+.2 #7:9 7! % +;+6!# 0ΑΜ!+ %#>2 7 47<12/!/7 ;/&!/%#+#+.!1! /Ν 7!#%/ +3622#7Ι/26!/7 %69/9+ 3:2!!#5 69! / < 699+ Η/!6 %:, #%2 917/ 9/21!/ Ι9/ >95 77Γ9/%+!9:7 7(. +;+.Γ7 % / +Γ75!+6,!./ 67 %:!#5 69 < ;/&!/!75> Κ:2#!!#9/ 2/&#Λ7.!& Ι!#!#%&#Ι1! +:%!#Κ5!+ Ε/#Ω/:.7 326! Ι2/>./ Ι7/ #β!+1 Ι.2 &# / Ι36! Ι 2# 2#>;+ Ι% +76;/ Η+ #9# 5+6 =6! %:!# /<62 Ι.6./#!:%# 4 9 & :7#?#>7! /!#. 269+Ι%7&./#!:%# Α! #5+ 9:(!#217/#+;+,/+ +!1 ( 226%#!1;/7.67 7/!&%#! +Κ!: Η% &7# 7#+Λ#>.#+Ι36Β# 75!+6!#. 2 9+Γ7/ Ι+ 7 9,6 # 7/!7% : 3!#,Γ # Λ8Μ ΑΖΖ ΜΥ=8 Φ[Ξ8_ Ο1 /!/!+.67# 7 #+ ;+,/+ +!1 ( Η.#5 7!#>7 %!6, /9/& 36Β# 9/!+ 5! !+1!1 36Β# 7 /.&7; 7#!+. 2>3/ 9. + %#221 5# 1.+7; 71Ν 9/.+/9/& #+&;+#+= +#+Ν/>!/ 9.!# #>7 %:9. +6χ+!&.#7!6;/79%# #>7 7 5!6 # 7Ι;/7Ε1 # 7! δ%!+ 36Β# 9//9/& Α9/& % #!/&7# 9/!# 0+/ < 7!1! 709# & 7 % / +Γ7Ι!# 0,/&# Ι! #2/#;#9& Ι! 4! 7#9& Ι! / +51 /+ Ι:2# / 6 %#. 3/ 76!/Ι%# 7#9#</!/&!/. +/5 9:Β/!/!# 7:9#Ι. <Γ /%&!# 97!1. +!# ;+Γ.!/ 9 Ι%# 3 67+! /%13 2 7% :!+9. + %1 Ν 7 %#56 /+.!/;65+. +;+ %:9%/ 7!#.!#&.#!# 012! 7 <#>79 Β&9!#./. +917# 9/&#Ι7 9/&7# 7!#,Γ # !#74>#!# !#Θ/76 Ι./&7 9 %#,/<#>7:!+!#&;/7<, +9#%#+ # 7. 2>3?ΥΖ8ΥΛ8] ΑΞΥΨ4ΖΖ8ΜΛ8 Μ ;#>9/%#+#+/&7 +. +!+.#%#> /Ε % /!#>7 4% Ε+Γ7#7!!#!#%+.#> 9 6,#7!/ Ι!# + /!#> Ι!# </ 9+.#> !# ;+# + 917# %:!7 #2+!/& Ι%. 7&Β#7!!+ 09: +/,1. + % / &/ Ι+; >!/17 7 5# 1 ;+,/& + Ι17 7#9+.:% : %#+;+!+.#>;+. &#. +!#7362!/Ι9/!#1! +<12 Ι7 9. 3/ 7 /+Ι 7 ;+,/+ +!/&!# 012! </!+.6 ;# 2/+6!# 5# 1! 7 7 7!#7&Β/+Ι 7.!/ <>7/ % 1,/+ /%+!9#7+. %#! +Ε!+ /9%2/.:9/7/ ;9: +/ % / &/. +,1!7% 6Ε1+7/9+!:7# Ι. 6!# /7. 6!/+Ι%# 2>7/+. +;17/+.!6!# ;#.#>7Ι, & 7 ;&7/+ 2:# / !# ;/. 9/21 0!# #+.6!#+.#+!# 012! ;/7 /.% # %#>7! +9/. 717! :%#=6%#+/ Η=8%# ΓΒ# 7(!5Γ.+ Ι!,/2Γ7 Ι!#2>.# χ. 717 %:!! & /&;;/7Β/+!#012!!# )3 # δ1,# 72:#Α9/& %# <6Ν 9/ 7< Γ%# 9 /./&;/71,# 9/ ι7< %#+Ε17#+% #!#7!:%#. +!# 7< Γ%#!# Ι%# % 19/+7 7Ε17#++!&;/7<12 7 %#!1 7 5#.!#>7! 5 7!# )3 # Ι.2/+ 917#+ %& %: 9% 917/ %:!/. + #, 917#+%& %:%!,&.6%#+ /%+! 9 (%# ;/7<!# /Ε 562+Β 7;# 2/+6#>!/!7 /%+,/&!# %!1!# Ι 7;/7 %, 7#+5# /& (. +#+Η=8Ι. 9917#+%& %:3#2+.#> +!#>. +!# %:7 # 1!# 7:9# Ι362< Ε# 7!#012!!# )3 #. +!#.!#&.#!# Ω12# ;+ΓΕ# 7 +!& #+. 7:7/ ;+,/& + 9+.!#+.917 % #!!/ :9/7 %/ +#, /&7 + ;+ 5# /!+.#& %: 9+.!#&.! Ι %+# 3#2+.#& +Κ!#>! ;/>!/ %/ &%!? &7/! +%! % 7/%+! 9+ %# %# ;6 7/;/7!# /&% 7% :! 7 ;+Γ,7/+ 17 /&;# %:!#5 +.:!# %/ +3622#7 %6Β/+!7 2 &;. +%2Γ7/+ 3 +6!# #+.# >!9! 7!#&%# ;/7/%1! /Ν 7!#7!/2/! &#9 Μ#96,7 5!+6Ε/+17 ; :9#! % #.#% Ι %:5:3#9 % 7 %!,</&%/ +#,! 7!#& %# ;/7 /%1! /Ν 7! 9, 7 9!!# Λ8ΑΨ 7. < & # 7! %#! +! Ι 9/ %#!12/ 9 7 %299 & / % 9/&7/+ % # #.69%# Ι 7.!! 5#>7 #;/+1.+ 7< Γ%#+! 7!#&%# %&/ 7!#0,/&#7.2/& /+!#9#7 ;+.:9 7 Ν.! +#. +/&7 +!#&%#! 9!#>7Ι5 /76 # 7Ι/9%#;&Β# 79/.6</</9+!: <19+!#91 #!7% #.#%. +!7 76%! Ε!#>!#!:%# Α&7 +!#& %# %+1Β# 7Ι %/+2Γ7! 9/ % # 5!#7 /%+</! ;9: + ;+#&. Ι!+ 9:;+/ % / &/ Γ!/7 %/!>,# 7!# ! 7 < + 1! 7(. 2 3+Γ79 = +% Κ:2# %# 321%# 7%. 7/& ;/7<12/+7 % #, /+!#1.29 Ι7 #2#.2 Γ /+!7% #;# & Ι 7/,&Β# 7 7 %/+2#> %+1Β# 7 =+ 1! + 5!6 9/ /;Γ Ω /&. +!12/+ 7! < & /!!7,Γ. +9/&7 7/!. 2>3+!# )3 # α

5 6 #7! #17!#7622#9/21!/ 9/21!!/ Ι %#9 Β#>7!/ 6!+, 9!+.6%# 6 %:!.!+.6. +Α % β.6! 9/& Ι, & %#!17 1,# 7% # 51 /+!#% 9+. :!#,Γ #85# 1 ;+,/& +.!67! / 17 9 Β6.+Ι 9+ #+.#/7/+. /%+,/& Η+ /%+,/& ;&!.! 7 7< Γ% 7%# 9/.#%:!#;+.:!# :5/2# ;/7;+!6Β# 77 %# 2 # 7!7! &;!# >99,:!# /.;:!!#%+. /59/ &; %# 9/%!# 12+; Ν/>;. +.#5 7!&/ % # % </& 7 %+1 /+!#.!+.#> 2/+!# #> 7 /5 9: # 717 7:9#%# :2#+Ε1 # 7% ε /:!+ 5# 6!+. 2>3/!# 012! ϑ /&7 + 26<# Ι +Κ!:. 7/& ;/7!#7 /5 9:Β/+ Α7: /.;:! %# /&7 +, :7. +/ #263# # /& #!+.: >93# 2# #! 7#9:7# 9/+#Ν5 :! 7!# 09#!+.: 93#>2+#!# = 22+.!+.#> 0 9# 42/Ε 7; #>%#2 Ι % +7 2&# 9 7/ Ι %#56 + / 7 Β! /+ %:!7./7! +. ;+#&.!#.2/& +9#!# 5# 1 ;+,/& +. +!7 %# :5!# % # %+.#>. +! 7 % / +Γ7!# %:!+ % / &/!# 0 9# # % & 7/+!./&9/7!# 5# 1 ;+,/& +. +!.!/36Β/+!#09#!+.: 93#>2+# 7;+.1!# % #!6 /+ 0+ %2#. % 22+Γ 21/! +!7 % # %6</ <#>9/Ι #+ 67< %#+ %# Β#>9/!# 362!#Ι +; > 9/!# >22## 4ΥΜ Υ80ΑΖΛ4(!# 12+; #/.;:! ε/ #263# ε47/ε6!!# χ_δ09#!+.: >93# 2# Ι;9# &/ /./&9/7#!# 5# 1 ;+,/& + %# 9 % # +6Β/+ 7% 67#9# Ι/.29!&/ Ι.! %!!1 Ι 99# &!/.2% Θ+!7 2 </+ :,+!# ;9# +/>9!# < %#5 7</&0+. +# >7 ;+. 9 %67! /&7 + %2. +/>.#2#7!7.! 263/+.+#%+# 7:!#! 912!# 22:# 9 %/ #7! + 8!/2/! &# Μ#96, )3 # )+7/912# : #! 7.:9 Μ#96, 8!/2/! &# 0 9,#!# 0 9#?/ Γ7Ι 9/ +7: / +5/ /+.: >93# 2# )+7/912# : #! 7.:9 0 9,# 8!/2/! &# 0 9,#!# 0 9# Λ β 7#>%#2 )+7/912# : #! 7.:9 0 9,# 8; 9,#!# = 22+.!+.#>0 9# 42/Ε 7; #>%#2 847!+; 9,#?/ Γ7!# = 22+.!+.#>0 9# 42/Ε 7; #>%#2!!#&. + 7Γ!/ #+. + 7Γ!!#+ Ε+ 9!+.#&!#!!#>. +! 4! 7#9& %# % 1! 7!#7)3 #Ι9/!6%# %#!!/>! Ι 5#>: #! 7/7/7/ /& ;/7!# /%+! /%:! 7 99/!#, Ζ 9% #& 7!#%&!/ 9 Ι67< %#+! 7 996! 7. +! 7!/,7Γ7Ι/%+! 9#7/. +%#2+!/!1 6;/ Ι. 7#&Ι :!/. +.!7#! :5#+Ι 67< %#+!# 9:,<# Ι 7#+.#.> ;/. + %/7!.6< #+ 4!#&/&9!/!79& %2/ 68+67< %#+!# )3 # Ι#2 :! Ω 6. Ι#+.6!#+.#+!# 012! Ι 9/!#! #>. +!# 1!/ 9!7622%2/ 6/&7 +%17!/ε1Ε+Ε/7:5/!#+. +>%#%!#++ 9 Ι;+# + 917#+..#;+,/+ +!1 Ι /7: 5# 1 %#.! /&! +9/! 71 91!.+#/.;:! 5&2#!# ΙΕ/7:5/!#.+!: Ι%#!# 9:7#%# 1,# 7!/ /:! % 7 7!+!6Ε# 7/&7 +7 /5 9#!/&#7:9# ( 47:9 /5 9#!/&#7:9# Ι< 1,/+ 7!/2/!/&9+.:9Α<7+. 9/+#;# & Η+ % #;# & / 36 #!! &; 9 Ω.26Ν# 9/.+622/, 917/ %! &;/ Ι< < 7 # 9/%62+. &Β/ ΒΓ7/ 4226Ε!/2#+%:7!#7:9#Ι/ /& %# 9%# /&!/Ι#+ 9:;+#+Ι % # 9:!/!#71! +%# 7 9/&7# 7!#7!:%#!#! % #./, #+69+ <#+5>2./ %#! /% 7; Γ7# 7/;Γ. + ;/. /!&/ Ψ /&!/! :%#Ι/ /& %# /9+ 7>,!. Γ7/!/ 936 /+ Ι %#56 /+.+:!+.1 ;+ /9/ Γ7/ ;/. /!+Γ7#2 :! Α226; Ι7. Γ /!/! % :!+9 Ι!+ ;+#+.!+.1 %#3#21. +!+ /7!#21.!/;65+ ΛΓ Ι% +77 /&7 + 6 = + %2 #5# #>9/% 9/ Ι/%1!/+#! %/2/ <1! Ω 6.. +! % # 6!!!#7 Α<7+.:.# 9:Ι!# 012!!# %#! 9#> )3 # ;/7. 9!&Β# 7 Α &/ Λ+.!/36 9/9:7# !+.!/36 # 7#+Λ#>.#+Λ+ ;+%2Γ 9/. +! /!# /7!#>.+Ι!7. ;+69 Ι.6! %:!#9 Ε Ι91, +%# 7 %/2/ </ </&Ε 76#!:%# 9 Ω!+ ΝΓ # 9/%62+Ι/9/& Ι! % +;+6! /:7+ 9 Ι:! 7!:7!#7!:%#!#7;+,/+ &Β#7! + )227/.+!#&%# 5!+6,7# 7!# 7:9# /&7 +%! +Γ!/ Θ+!&.:9. +!! #!#%& Ι:%# /9+ 7>,! # &7/! +;+.:9/7# Ι#. &!,.! &Β/! +.! %!!. +# Γ7!# ;+# &Β/! +;+,/+ +! Ι.:9. + Κ!!!# % ;:Ε# Ι:%#+#, &Β/+!! 7% +;+Γ7!# Κ!#> %# 56Ε 7/!# % #:7#!# Ι /&!/!#.67/+ %: 951 #7Ι /&!/!#.67/+ %: 912/+ Ι /&!/!#.67/+ %: 32./& Ι % #;:! 21/! + Θ+Γ # =4%#!#2:%# 2# ΘΘ 22:# 4+7 +#012! ( =6!#+.# 012! )3 #

6 & ( ) %) ) ΣϕΡΤϕϑΣΤϑϑΡΡϑϑΤΣϑϑϑΤϑ ΡϑΤϑΤ Α%+!#2 % #!#7 ]%# : 09: + Λ6Ε. + #! &!# #2&!Ι. Μ+.:2 # 017;+ Ι %1!/+2/)7 7# +.Γ7? 26. 7Μ#9#>)3 # +!#<19 %# % #1. Ν/ %:!7% :</.!/; 5& /! Γ7!#012!!# %#! 9#>)3 # <1!# 9/!#> +!7/%+!#2 %.6! ςκ=> +/]%# 1Ι Η/!7% #> /%+!#2 9 /%+< 9#>9/7 /.5 6 # 9/!7! +Ε 9 /9& #96; 9%#2+!Γ !!:, #7 7 Β! # 9/!7;+. % 193 /17 <19 9/&Β#7# 9 &!7 / >!/ %/ +#,!# Μ)3 # Α;Γ. +;/. /!&/!#012!!# %#! 9#>)3 # ;! +#%#+#>7! + /+ 6/% /29!+Γ7%#,#2#>7! + 9/!7.!7#! #5& Ι!7 2+/& Ι!#. 7 +Ι!#7!# + 9: /% 129! Ι +!7 2/+!# & ;/!Γ7! 7 ;! +#!! 7Ι %6,# 7 /;Γ. +, :7+ % % 9! Ι! #%#&, +9#%#+#>7! + /&!/ %#<./!+.#&,Γ #+ + / 2/& /% /29!+.Γ7;! +#!! 7Ι/&!/ % :,/+ #+.#+!Γ7/ +!9+. ;+6./+ ;+ 9#7! 7 /./&;! +#%#+#>9/7 7/% /29!+Γ7Ι, & # ;1%#!/7 1,/+;9+# </&% :329 9/!7 >% Ε!Γ7! 7% :,/+ 7.!./ Γ7 9/ 7.>%!/+<19.!/;65+!Γ7! 7% :,/+ 7% %96! 7Ι.6!+%# ;!,Γ < 1,/+ 71%/+/ / %#226 /%&%/;!.#+7 7+.##+.#7#9+. Β!#!:%#. + :,+ 9:7# Α%+ 99!+.6 9:7# # 9/ :!+ /67 #+ % / &/ % #3#>7 /.!/;65+!Γ7 #+ +;+#.!!/!# %:!7%&/! 7% #!&9 7%# < %#, / <#>77 %2 Γ # 7!/2+.6!#.67# 7 %: 9:7#+!# Ι!# %#!12/ 9 %# < % #.>Ν/+ /&7 + /Ε62/+Ν :2 7,/;:7! 7 ;! +#!! 7 %:!#012! Α%+% : </! Ι< /2,+!#%#+</& < 9;/7+!/&/ < Γ%+7% # & Κ!:Ι9/:!+!: 7/%6/! +Ι. <Γ 4&7#. +622/!#.+.1 %:2/+ 3 &.#7! + / %:! 7 %7# Λ12# Ι :% %#2> &Β/!/Ι # %#! 9: )3 # /&7 + &!#. +:!/ # 9/&# /+ :;# 2 < #9/! 7!Γ7!7,Γ < %#+ %# ;! +#%#+#>7! +!#7 %#! 9: )3 # 93622# 7. <9/ +76! 91+!!7%6! Ε! < : 12/ 2 < #9/! 7!Γ7!7,Γ γ

7 9 /&!/9/!75 +.!# % # & %# %:9:7! %#!/2/& 7! 2!+.:/9%:;+#/&!/9/!7 /7/ 99/!#,!#!# 1 #! /227+.! 7#9& χ%, 1. + /791 +!,:7 >%#%!/.+7 /+.2%δ ΑΕ +!&! #3 :!!!# <19!# ! 7; 6 /! 7 7/%/+Γ7%# < % #. 21 /+ / 9!# ;12!!# )3 # 9/!7.!/;65+!Γ7! 7.!./ Γ7Ι > 9#2:.2!#%+..#+7 7& #+%#2+!+.1 ; 769/+!#!:%# 1,# 7;! +#%#+</&% #./+917# 7 3 /</&9& 2> +!#<19!:Ι#+;/ 9:;+#+5# /& 1,# 7.! <1 /+% #!6 /+ /%λ!#> Θ+ :2#!#>!# 2:# </ #>9/:!+!#/72: Β!9 %# 1,/+;9+# </&Ι2:! 7 %#22 %2Γ7/.567 / 7%# 1,/+Ι6%!/! +. +!# ;+.#> /7;+ 51 #7!#. +%+!/># 9/:!+9/!7/ + < & %# ;+. &7/+Ι< 93622/!/9/!7% 193!7 7!+9/!Γ%+!# ΚΚ +!#;+#+.!+.: 93#>2+# #% :/; # Φ 62 9%# 7!/2&; #/7 99!1 Ψ &2/+# =#7!#7 κ

8 & + % ΧΧ Η//+ /2+. /7!#2 6,+ 7 %:!7% ##>9/7 /3;#96; 7 /%+;&;#7! + %:!#;,/&#. +!7! 7#9& /7!#21.!/;65+! 7.!+ 96! 7/7!:!# #3+:!#%#!# 012!!# )3 # 8++;+#.!!/! 7 2/:9/7 7. 2>3 7( /%+. 2#>7! + 2:# /<7+.#> 951 #7!#. +Β!#>7 %:!7%#2+!/& 7 ;/+ 9/ / + < &!# Β!9 ΘΜ[Η ( 1,/+,#2</& %#221 5# 1 9/!# 012!!# )3 # 7 ;/+.7>#7!!: #!+ #9# !+ ; 7!:!!1!# Ι : #. +!..Γ./&9/7 Η/ 5# 9!7 % : 5! /Ε12+ΕΙ # /.;:!! /59/ &;. + ;9#!+.: >93# 2# Θ+677 Ζ. 6. Ι 9/+Γ7/+! %.6! +7 %: #.!Γ 9 7/!# 26,+!#7Ι /&, Β! /+ / 65 %:!#7 :/; #!# 09#!+.#> 93# 2&# 42/Ε 7; #>%#2 Ι7 51 /+ <19!#09#!+.: 93#>2+#!7+;+:9# 5.!6! %# /%+.!/&!#7 #3+:!#%#!# 012!!# )3 # ! %#3622#7!. +./. +917/ % #!6 /+ +!7% #! & Ι 76;/+Ε. + Ε+#%#&!#? 7 3#Γ7!# /7! / 9 (= 9& 7! %:. + Ι#>!/. 79+ %67! Λ+!/2/! &/ 91 /. +/%/+; 9//7!#2!# /+ /21 /%+;&;#7! + %:;+#+.!+.1,1!# +;+#.!!/! 7.!+ 96! 7!Γ7/7!#21.!/;65+! 7 < + 1! 7Ι# + 917#+. 2#</2!1 Ι+ 7 /%+ /& # 7!+ ;+.1!# / <>7/ Ι;+ ;&;# 7:!++ :2 / <>7/! +ΘΜ[Η Ι%# ;9# &/ /!7 %:5!#?# 1 0+,/& +. +5!# 5&/ %:!+. 2>3/!#012!!# )3 # 47!&7,! % # 7!#6+; #,! %67/!# 96 +(Ι%# < 12//#2 : #+ <#>7 2#+%:7!+ / <>7/!# :2#+!#&%#.:%!#7! +(+!#%/ +3622#7. +!7% #! &!# 012! Ι 226 %#!:, :7+ ;/7!#29#> 7 7!# 7!+9/! %& # <6 9/ 9/ 7 5 7# 71.</!# : # Β# 7!+ #+.#17/+1!# 9/7:9+9#! :%#!#012!!# )3 # ( 8+ = 2>3/! 7 Ν 6; 7 / #Ι!+ 5# 6!# /% /29!&/ 2+/& %# 36Β# 7 /./&!# 9/ #.69!:!#. +, +9#%#+#>7!+ % :,/+ /. 2>3/ Ι:%# %#<./># 7! >7/ 6!# Ι< % 1%/+#+,1 7 ;/&Ε# 7.! 7:. +7 ;#</&#, :7# /!#> 7!+, +9#%#+#>7Ι91, /</&2> Ι 7! %# % #!/&7# 9/. +%# < 1% /%/ ;#0 9# / 7/ & 9/!#7?# 1 ;+,/& + 7 % # < /+ Λ7 ;9+# & ;2 ;. 2 & <! 7. + %: !./ Γ7Ι 9/!7 7:9+9 7.!./! 7 % 2 +Γ7!7 71/ 71 7Ι / /%+2/917 9/& Ι/7! 917!#5 +.:%/ +3622#7. +! Ε+#<1!! 7/%+./%!Γ7#+.#!# +!Γ !#. 7#> < 9%# #> /7 3 /</&9+ 7!&!#+,2> Ι9/!7.!./ 7:9+9 7.! 5 & 7 ϑχ!:9 7 /. <# + 917/ %/ +#,1 Ι 9/ +;+!+. Ι ;9#! !, 9!#;:!. +/.9/!622/ Ι% 1,#7! 9//7#&.+#!+ % / &/!#!# 26! /+!#. 7&# Η/!#7! :%#!:< /Ε 5 2&Β/! < Γ%+7% # &!7%/ +#, Θ+ :2!6 % +!/&! + #3 7!+9/!Γ%+!# Β! 9!# %:!+!#%+.1 Ι%/ +5/ / !+.1,1 Ι9/!7#+.#7#9+. 7; #9! Α % β. )7 Θ/#7: /&7 +:!+15! / Γ! 2 </+!#>!# %#2>!+9# +!#%/ +3622#73+:!#%# Ι !+.#>%: # + 76%! Ε!# 0 9# 9. +< % 1%/+ :2# # 7!+ / <>7/!# (Ι.! 2 /+#. Ζ. 6. = 6#2# +.!/;65+. 2>3 7!#012! Α&7 +9&!#,& ( Λ;1 9/!# :!+< /%+25</&!# <19!# 9/!7/+ /2+. /7!#2 +.!/;65+! 7 < & /! 7.!+ 96! 7/7!:!# 012!!# )3 # % /&,/% #!#; 9,#42/Ε 7; #>%#2 # %# : Η./;#7& Ω 6. Ω/:; # = 6#2# Ι!,</ !!# Π% 9/& /Ι < %6 Ε/+/.!/7 /791 % #!. 3/ 7!+.6!/21, Ν%!#3# 2+Γ7Γ!/7 97 2#%#+</&!!#,& (Ι:% /&%/ +!/> % %#2> >7!#9 9/! 7/ &! 7!#%+.Γ73# 2/!Γ7. +!# ;96,# < 2> # 9/!#<19 %# % #1. Ν/(

9 , µν+!+ϑ;/7ϑ% /%/+ϑ7 ϑ.!/; 5+!# 7ϑ#+ϑ. 2 3/ ϑ!#ϑ;/2! 83# 2/!!# 7#9#>)3 #! Μ0.421Ε 7; # 0/ 9/7!Β:%# 2# χροµνδ 9&2 /!# µ + 17 Β!9 %# %,#2/&!7 %2/+#Ν5&! 7 Α Γ7Ι. <Γ. +!#.!#&.#!# 7#9#>)3 # Λ#Β!9! /%+./&9/7.!/;65+! Γ7!#012!!# )3 #!#7)3 # %6,# 7Ι/67;/ <# Ι%67 %: ΧΧ. 2>3/ Ι #+ #%#&/ %6,# 7 /;Γ. +, :7+. + ;17# 7 9#7+.69/!#5 +.:%/ +3622#74%:% 2+6!+, +9#%#+#> 7 #+ 2+/& + 7 Ν /># 7Ι #+. 7#& +!#. 7 +!#. + #+.!7#! :5#+ %# % #. # 7! ΒΓ!# 4!1 #+. 2>3/ /&7 + % #5 7Γ < & /!/. +!: ;/ !/&! + %: %: %17!/, :7+ Ι!# ΧΧΙ 9/!6 %:.! /2& # #+.#2: 7Ι %#2/#;#9& % #,Γ / /.! 5!# Ι!+,.! + / < & /!/. +!:9!.+7 <. 7#+;+ ;+. &/ + 7.!/; 5+!#>7Α&, 7! 2/&962+!. +! 9/+Γ9!.!/;65+ Ι 226/Ε +!&! 17!#7 7!&; > 9!!#%+..#+7 7& Ι!#<19 %6 /. % ) +7 %: !#%+. /59/ &; 9/;9# &/ 96! Ι 7#;/ :9/7#. + %:5!# 5&/ Ι,.! + /!7.!6! #+.#2# <!+.6 % 6;/.!. + 7!+:! 7 +!& ;/7 #2#.2 Γ<./% ##>9/7.&7 4!:/&,/ 7 %#!12/ 9!7% 193!# /+ /21! %/ +#, Ι##%#&# Β! / %:!7%#2/#;#9& 7 /7/ /+69/ Γ!/7 /.!/2/ </&/./&7 % 2+6 %:5 Η/!#%# &7/! +7! /Ε12+Ε. +/.71# %#!#2! 7 9/+ 96! 7.!/;65+ Ι4ΗΑ 4.+7!#%#+ < # 2/!1!# 7#9#>%# </ #>7:!+% :!+#+. 2>3/ /&7 + < & /!/ /Ε % /!#> #%+# 9 7!+.:.#%: 80 9,# 42/Ε 7; #>%#2 9//%+!#2 % #!7= 31 7 Ι!7#%#& 7 %# 6Ν 9/#+! /+ %:!#!1 / + 3# 2/!1!# 7#9#> 8 622# 3# 2/!!# 7#9#> 1. 7/ 9:7# 9+ /%+!#2 Ι 226!#<19!7# & /&7 +&;+# 8+= 7/!+.#& >22##+ 8+Α7Γ /+ 4! 7#9+.Γ7. + 7# +# Λ#:2#<19 %,:2 /. + 7/,&Β/+7 %,#2/&:2!7.#+7 7&!# )3 #, ) ) % 8+2:#+%# %+!/> :!+% 1%/+7 % 9/&7/+.!6! 1,/+/&7 +%#22#&Π% 4!#&%# <12# 77.!/; 5+!#>7#+. 2>3/ %#! &Β# 7:!+.67# 7..:!#7#+.#2#+.:,.!! %/ +#, Π9 #+.#2#& ;/7/&7 +9:7#,2 &;. +% 7&; Α&7 +. +#&;+# # 67< %# = +#67< %# 9/!+. 2>3/. +!#%/ +3622#7 7 %6,# 7/;Γ. +%#226, :7+ 4%#!/2#>717 7 %: %!#.#996!+!# 8+. 2>3/ :,+9:7#;/7.67# 7Β9+6!#%/ +3622#7 2263#<#>7. +!;+!!# 3=6%#+#+ %#! &Β# 7:!+;/7/&7 +. 2>3/ 226/&7 +3&22/ (Η%# Γ7 3/3 +Γ Ι:% /Ε622# 7 &Β# 7. +#+:2#+#+. 7#&. +#+/%+.1%!/ Ι:!+;/7 %6,/+#>!/9+ 3&22 ( ]%6,# 7.6%#+/. 2>3/ %:!+ #%#&/ 9/ +.1 /&7 +%+#. 2 & <!/ %:.6%#+/ 622/ / φ

10 . 9& %/ &%! :9 ;/7/&7 +3&22/ (82:# %#! 217/!6/&7 +9:7#+ 7 %/!#7& # 7!#/#7:! < & /!.!./!# )7 3 +.: :9 2:# %# % 1%/+7 ;+! <#>7#+. 2>3/!#012!!# )3 # Ι/&7 + /<7+.: Α67.!/; 5+!#>7#+. 2>3/ ;/7< %6,/+. <9/ +7. +;+. /227+. % # &!7# & 917/+ 5>2.!%/ +#, Η%# /&:%#+# <12/+7 9% &7/+ %:!7 %17 7!+%2/ 6Λ# 9 7!+.:!/ #:9 /&7 +:!+1! +/>.#2 9%# #>77 ;9+# <#>7 7# +.6% #32 9!. +!:;/7/Ε % /!/&!#/<7+.:9 951 #7 ι 2#+%:7 % #>.!6! %1 %:!7 % #! &!# %/ +3622#7!# /Ε % /!/&. + /<7+.#> 2:# ΛΓ %/ +917# 9/7 ;#>9/!+< &7/+4!:%# Β!69//9/& 9/!7/%+!#2 9 Ι/&7 +7 %/ 6 # 7#+. 2>3/!;9: + %/ +# &. +7 % 9/&7# 7 1,# 7Ψ &7/+.6!+!1!#+#, /+6Β/! + %# +. %:5 Ι+!&:%.! 2 3 &7/!/;/79%# #>77 7#9+9#%#+<#>7! < & /! ) / =2/&7#7! <12 7 % :!+;/7 &Β 7!/2+.6< %#5/,</&.!/;65+ Ι 226#+)227/. 7#&% 1%/+7 Ε1 # 7:!+< 7+!#>9/: #9%# #>9/+ 7!7 %#! 1Ν# 9/ / +917# 9/!<1! = 31 7 Χ

11 , ) 0, (% ΣϕΡϑΡϑϑϑϕΤϑϑϕΤΣϑΤϑΣΤϑΤϑ Τϑ Α+7 + %&!/!#!#% #7! + %#56 /+ %#!7./7! +. ;+#&., & 7 /,/+% #</&!#+,/+Γ; %2 #5: Ι/+;+.6 // & <! /<7+.6<19! 7: 7. +/+;+.Γ7 %/ +!6 / 747.!/; 5+!#>7#+. 2>3/!# Α3 # Ι#+9:7#+%# < 5/2<#>7< /&7 + 5/7: #+;# 219%# #+9/! 5# 6 2 < #9/! 7!Γ7. +#+19%# #+7.!+.Γ7. + 5/!1 #. +. &!:Ι#!!:! /&!#7#,Γ Λ!/21,! #+;+.!+.#&%# !!7 %:5 Ι% #5 7Γ 5 7!6Β#7! +!#7)3 # :%#!69+9/% 6222/!+ ; # :,</!# #+#%#&/,9!&Β# 7;+. +!6 >7# 769/! ; #. 6!. +#!+!91. 26/+ 7/ :. +.#2 9%#>7% % #Α3 # Ι%# /+7 +#% 6;/+ #! 75 +#;5Γ7Ι! 72+#!Γ7/.; #91 7χ#! #;/>#7! + %:7Γ!/ 7!:%+# Γ!/7 9 7%7+#>7δ. +! 7%#22Γ7. 7Γ7Ι!+ 7>,!/. <Γ. +!+,71 %/ +:;#..#. + &!# Ι9/! 9# 5Γ7/! + /.:2 8%#+# ;17!#7 7 &Β/+ 6 +!. +!# /!.+7/&! +!:7Ι /,/+ % #;+ / 9917#!12# Ι/&!/ /+7 + 5!# 65# % 7& 7%# 2+Γ7Ι/&!/#+.#2:# Ι/&!/9/! 76! Ι/&!/!!+Γ! Λ >7# 6!# 9/! 3622#7! +. <9/ +76Ι/&7 +; % # ;+: +!. +#% # 7!#2+ 9: /+7 +,/;:7 ;>7!# )2ϑ% &;/ %#. >3#7! + /!/2/&!# %.7#>. 2 9+Γ7/ Ι% %:! 9#+ %# 9%21.#7! +.6</!: # /91 7; #. +9/!6, &Β# 7+ 7 &7# 72&97/ Ι#!:!! 9;17 2:!,2 &;. +! 7.2+9!#2#+.Γ7 7<.Γ7Ι7 &;/ %#! %6,# 7. +!7 622:,+.+:! 7!+ 321%/+ ;17/& + &# # /%#+:7 7.# 7Ι% #,Γ /+ Ι.:%/2#+Ι/; 5# %#,76< 9&Β/+.+7#>9/7699#Ι+22> %#> 226Β/+!#!#%&#.6</Γ Ι %1 7!/ /.!6 /+, & 5!6 %# ;17 /,# /&# 7 5# % # 7!#2+!/& Ι.!1 %# /; /+7 + / &#%+#.6! ;17/ ,/+. 7;+,& /+!# ;6!+7#!#+,/&#Ι!: /+7 +# Α3 #.+622 %#226 8%#+# /,/+ % /! /+/./&!#7.# 3 26/++ %67! 91!# Ι9 Β&9/! 7 %67!! /!9!+.6!# Ι%# +!#> %+#/ 567!!# &Β# 7! >7#! 9/! 5 +. %/ + :!/ # # 6 %#!+ &Β# 7! >7#!,Γ 9/!7#%#& 1,# 9/!7!,& 7 7# /># 9/ Η1!:!# 7/,Γ 9/! 3 22:9/7#!#%&#Ι9/!+ /.%2 Ε/+. +!#>.+7;>7# 7 /22#,/># 7.:9. ++! /7;9+.6/&;! % 7&;!# χ;/.6;/ +##> # 7 %7+#7! +.6</, :7# Β % +;/>#7! +! 9/ %# 2&/ 91 / % &7/,# 7, </&9/! 76!/ 9/! % +;6.+!#. +,76. + #+ &;+#+ #+ ;# 219%# #+δι% #3622/ :7#! </ : 9/&# 7 5# >3/ 8+. 2>3/ 9/!+ Ν,1 %#!+ 1,! /!+ Ν,1 %# 5+2#Ε/7#>78+67< %#+! 7. 2>3 7!Γ7 /+7 + #+ 4. &!/, & /+ +.6 %#.!#>7!7 Α226;! 9/ +76! >7# Α+7 +!#9:7#π!1 /#π!#+,/&#%# %6,/+ /17 ;6!+7#Ι 3!,!#. + 7/,Γ.+7#>9/7#Ι 5+2:Ε/7#%/ +3622#78+67< %#+!#&/./&Ι9/!+. 2>3/. +!+,.! +! :!/7/

12 36./!# Ι! &Β# 7!#7!!: 9 Ι%2 #5# #>7. +.!/ <>7# 7!#> 1 9#!#> 7# +#5>2./ Ι ΓΒ# 7 7< Γ%# Ι.!#>7 Α226;. +.!#>7 7/,Γ Ν 917 χ. +#2/.!+.6δ!7 9 & 9 47!#> Ε/ +ΒΓ # 9/1! %:67#+ Ι< 1,# 9/ 71%/+/ %# < % # #9#+6Β# 7 /% #;# &. +#Α3 # < &7/+!#1 9 +#!#.6</2# π/9%: # π. +, 6!# Λ#>.# %# < 2 7&Β/+ 7/Ε12/.!# 8Α227+.:!!:. +Α<7+. 9 ]% / & 2 #5# +Γ7Ι%#!/2#>7 /7Γ! 7 7!1. <Γ. +%#22Γ7622 7% 96! 7%# ;17 65#7! +Ι#5/&2# 77 9 % #!!1Ν# 7 %:.6%#+# %#2+!+.#> %# / &# %# #&/ & <! 7 %# /& 7. + %#5 &Β# 7, & 7 7 &Β# 7Ι <1!#7! /.&7; 7#!7 %! &; 9. +!7 2# /&2# 7 7!#.67# 7Ι/79/ Γ7#7!6!# Ι +!+ 67#+.+ ;+ 5# & /+7 +,76 %+# /%+.&7; 7/. + /%+Β 9+/.+ %:!#7;:2# 8+. 2>3/!# )3 # % 1%/+7 9/&7# 7/./&Ι: <+/. +πβ 7! 71 π 76.! ;+6./+6!# /+7 +9/ 2>!/ %#/./&7! 7: 7/2 5 6!. ;& %#5 &Β# 7+!1 Θ+!+9+269/+ >7#! %! &; 9 &7 %#5 + </&#!+; %#!/+!+. 2>3/ Ι 9%# 7!#7.:%##+ 9:;+#+7 9%# 7!+ 3./. +7!+ /%+./5!#>7Μ>,! 8. Θ+Γ # Η /&7 + ;+.: # %# 1,/+ ;+!/21 /+ 7#9+.: >93# 2#! %# /& Α9%# +. Μ!+2&. +09: + Λ6Ε

13 %! 1 ϑκχϑ /ϑ/ # ϑ#+ϑ= 7/!+.#+ϑ >22##+ Α7:Ν/+! 59#2#&. + %2 #5# +Γ7 %# 1,# 9/ +!7 1.;# #/; +.#> 0+!69!# >95 7 9/!#7γΧφγΙ:% +,>/+ 9/ Ι/.5 6Β# 9/9/!#% : Ι%# %# 65/! + %::2#!# #1; #! 70+#+.!+.Γ7 93# 2& 7! 7= 7/!+.Γ7 22: 7! Ω 6. Ι!7/7!#7:!!;+ 9! & 9 +!7 % 6;/.!!6! %#2+!/&!#Β!9!#,.! + 9#>!# 012!!# )3 # Α<7+.#>] #!#%+.#> 6.#. +!7 ;+. +#2:! /99#7!!/2/! & 7 /%+3622/+9 7. &# %/ +# + 9#>!+ % ;# +.1 7< Γ%+7/ ;! +:!!/ %#.#>7! +!7%/ +#, 9 Ι9/! Ε>! 7#%#& 7.! 21/! < Λ#1!# ΧΧχ9/!7 %Κ +<9:7ϑγϑΧΧ %:5!# Θ/7+.#>0+/ < 7!#>! / +51 /+ 47! Η./;#7& Ω 6. δ #+ % # / 917/ +!#. 7 + %/ +#,1 /&, 7 /% 7 # +#</!</& χ/%/.!/+7:9/7/ 5 +.6δ 9/! >95 7 7Γ9! 7 9#;& 7 % / +Γ7 χ0,/& 7δΙ! 7!#%+.Γ7,Γ7χ =#+7#!! 7δΙ! 7!#%+.Γ75# ! 7. 7/!+.Γ7# 7Γ / 7Ι. 2>%!#7!!#κΧθ%/ &%#!# 7:2#! 1.!!# # +#</!917# #!:%# 7#2+.!:!/1.!!#.! 5 &# 6 + Β!#012!.62 %!/%2!+ 76./ % #! &! 7 < 96! 7. +!>, 7/! %:2! %#;#,!#. 7/!+.#>.: 9#. +! %:2#+%!#%+..#+7 7& Φ &!: # /%+!9#7+.: 1 /+ 9 Ι %# 7. <+!#> / 7. &!7 /%1.!! 7 % # / 917 7Β 7Γ7+!< Ι. +% 6!+ 17!#7/ 7!+; 6 /+. + 7!&</!/ %#;/&Ε/+! 7!#%+.Γ7 5# 1 7Ι %# 65./ =]4 ΧφϑϑΧΧκ χ?α= Χ0γϑϑΧΧκδΙ %# /%1.!/+7/ ;+. +#2:!!+ % # / 917/ +!#. 7 + %/ +#,1!# 012! Ι &.7 /!7 7#2+. 7< Γ%+7 ;! +:!!!#7 ; #3+:!#%# /%+3622#7!!/& / % # /> /+. +. </!Γ %:2! % #! &. +% #.62/ / /& 7!+; 6 / 7 %:!#. 7#>. + > 9!7.#+7 7&! %/ +#, 9 Λ#Μ#9,+.: 93#>2+#Μ)3 # 9/!7 %Κ +<9:7ΧΧΧ %:5!# /&,/ %#5 & /+,/!+.6. 7/!+. ;! +:!!!7 %/ +#,!# :!#%# </&Ι #>!/, +.6#>!/, #7+.6Ι+!&!# 9/ +7:. </!Γ. 2>%!/+%2!+ % +! /+ % #! &! 6 + Β Ι /7Γ /%+%21#7 &.7! < /%+51 /+ 9622#7 7!+.6Ι % 6 </!+.6 %#!/21 9! Ι+!&/.!:! %6,/+ 9 7!+.:,/+9/ +7:!# + 9: +!#. 7 +( 8+0 9,#+! /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. +Λ + 7#>%#2 /&, 7/.5 6 /+9//%+!#21!#!#1!# ΧΧγ!7/%+< 9&!# 7 % 9/&7/++!# !69/7.!6! %#5 + </& #%#+ ; %#!/ 622 9/! 3#2!.! 5>+ 6 + Β :%!6 /% 7 # +#</! <. 7!#ΧΧ 8?# 1 0+,/& +!# 012!!# )3 # Ι!#%21#7 9:;+#: 7#Ι;+ %+!Γ7#7!! % #32 9! %# % #.62/ //5 9#! =]4!3+ +9:!!!# ; #3+:!#%#!# 012! Ι % :!/+7/9/!7 %Κ +<9:7ΧΧ %:5!# χ25</& 9/%2/+#Ν5& κ% # δ 7 5# +.6 9/!# % # / 917/ +!#. 7 +%/ +#,1!# 012!!# )3 # Ι7!!&Β#7! +9/!7 1.! %# %/ +/2693 7/!#.! 5>+#6 + Β!# :!#%#!# 012!!# )3 # % +7!7 %# 5! =]4Χ36! %Κ +<9:7 %:5 ϑγϑχχ!# /7+.#>07!#! / +51 /+ 47!#2+. Η./;#7&. +Ω %6,/+69/ 7/ &. + 7!#7+ 9: 9/! Ε>!#?# 1 0+,/& +. +! < # %#!/2/ 9!+.:!/.! %#219! 2 < #< &. <Γ Β!<#>7! :%#+ ρ.#7;>2+ +!7 /7&,!# % # %+.#> 5>2 Ε!# 012!!# )3 # ( 8&;+#?# 1 9/!7 %Κ +<9:7γΧΧκ %:5!# /&,/;+ %+!Γ /+!#17!#7#.#+7 7+.: % :329 %# ;9+# #>7! 7 %:! 7#2+. /5 9#! =]4. + +! <./!7 7!#2! Η/!6 %:% # 5 2#+%:7!#. 7/!+.#>.: 9#!70+. +# >7=]4Χ. Γ<./9/!7 %Κ +<9:7φΧΧΧφ %:5!# 93# 2&#! Α%+.!/& Η/!7 ;+.!+.! /Ε12+Ε. +!7.!6!#. </!Γ!#!!/& % #! & ;9+# <./ / :2# 9 %/%#&< :!+ # ; #3+:!#%# < %#.! /+. + %62+ Β Ι < 7 3 <9+!/&. +< 7 ;/+,!/& /17 Ν&! 9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.# >95 7 :9 9/%2 #5# &/. +#;&/!# 9:;+# %# /&# % #!# /9%2/.:9/7# 5# /& Ι/%&./+! + /.71# 1.;# %;,/!+.69/!#7,.! + 9:!# 012!!# )3 # Α<7+.:] #!#%+.:

14 6.#Ι9/!##%#&#%; 7 917/! +7 /%+32<#>7#+&;+/. +! :!/ / % # /> /+ 9/!1!. </& =]4Χ 7 5# +.69/!+ /%+! /%:9/7/ ΒΓ7/ < Η/!7!6!! #2+!/&. +;!# 9:;+#]%# /&# %#;/+.7>/+ %26. +9:7#!7 7!+. 7/!+.! /9%6</+ Ι. <: #7 % #!&</! +. + %62+ 7 /%+3622/+!/& / % # /> /+ Ι, &!7.# &7/. + %#;#, Ι%# Ι >95 7 9/!7Α % β.. +!7/,Γ + 7#9#</ & Ι/&7 + % &!!/ +!7/%+!,&! 791! 7.#%:! %#2+!/& 5 &7/! +7 /&7 + %#.2/+! :7#/%+3#2 /7:. </!Γ!# %:2! % #! & Ι% 6!+ 7!&</!/ 5 71! 7/%+!9:7 7:!+;/77#/&! +#+.# >!9, &!7 7< Γ%+7% # & 8+ % # /> /+ ;/%# /%+3622#7! +% 1%/+7!/.9 +Γ7#7! +/%+!9# %:/+;+.1. +/9%/ +!! 917/ 9/21!/ Α+;+.6+!7< % 1%/+7 % 9!#%#+<#>7 9/21!/.! 5!. 7/!+..6 % Ι 9/! /+ %2< 9Γ7. +.! 7#9! 7 < 9!+.Γ7/+;Γ7Ι.6!+%# ;/71,/+&7/+91, + 9/ #>!/ %:!#% : 5!#,1;+#;+,/& +! % #!!/ :9/7 %/ +#, Ι. + +!# 2:#!: #+ :%#+#+ %/ +# + 9#&!/<#>7 < /&7 + < & /!#+Ι 7 +!+#2:!# &#+ Λ# 012!!# )3 # %#!/2/&!#7 9 7!+.:!/ # ; #3+:!#%#!,Γ 9 Ι/!& 7 Ν, +!#7. 7/!+.:.: 9#! %/ +#, 9 Ι%:2# 12Ε +. 7#>. +!# +!+.#> /%+.1%!/ %::2!,Γ !79 Β 917 #+.#7#9&!. +!+. %/ +#, 9 0/7% :./+! +7 7/,<#>9/. 9& 622 % : / Ι#>!/!#%+. #>!/, #7+. Ι!. 7/!+. 9 ;! +:!!. + < 7!+! <#>9/ </7 6 /.6</ /%+3#2 % :9#+ 7 91! 7Ι %# #7! +, &!7.!6</ 9. +;/73 &Β#7! + /!/ / %#;/&Ε/+ +!7 7. +:!!!# Λ# % :7 Ν 5+ 9 /&7 + %, 9:7#! 7 7!+; 6 / 7 9!7 7!+. 7/!+. %#2+!+. Ι. <: #7/&9!/ %# #+7.+7<#>9/; %/+ 917#+% #.6</.!/>< 7 Ι, +9#%#+Γ7!.6</ 91 #. + 9# 5 %&/ /!#%+.1,1 Ι 5# /&. + %#2+!+.#> /.% # Γ%# Ι % #./+917# 7 %#! %/& 91 6.#% 7 % # /> / 7 %#36<9+!#. 7+#>. +! %/ +#, 9 /7+.:!/ Α&7 + ;/ 313 +# :!+!#7 Γ7 9!: 1,# 9/ 9%!6! > 9!7!#%+..#+7 7&! 7 %:2/ 7 9 Ι %# ;/7 71,/! + %21#7!7 %#36<9+. +!#79 9:! Η/!+9 Ι 8+ :/; #+! 7= 7/!+.Γ7 22: 7Ω 6. = 7/!+.: >22## 42/Ε 7; #>%#2 = 7/!+.: >22## 0+; 9#!/&,# = 7/!+.: >22## =#9#!7 = 7/!+.: >22## Η/! Ε6; 7 = 7/!+.: >22## Ο67< γ= 7/!+.: >22## 8 /!+6; κ= 7/!+.: >22## %Γ7 = 7/!+.: >22## # 52&# φ= 7/!+.: >22##! #>%#2 Χ= 7/!+.: >22##?/ Γ7

15 )!82 8. ΤνρΡσφγτστνΡσφ :/; # Μ?2Γ # Α+! Φ % 7+.#26# 0+.: #+ 2Ω/#; 6!# ΙΨ % </#;Γ # Ι %=# 2#> Ι4<42/567! Η/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < #!# 7 ΧΧΧΙ +; ><. 7 9/7 5# /& ;+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7%# % +<9#>7! +!#6 < #!:Ι#,.! + 9:!# :9.!6!+ ;+. & /+!# 7 γχφγ ϑ;2 ; %!# / 9+ %:!+.!# &/ %# % #321%#7! +9/!#7:9#!:Ι9/! Ε>! 7#%#& 7. +! /<7+.6%6. ϑ %:!#7#%#&#/Ε!6! +!#.!67:9#%/ +/,:9/7#! % #! & Ι, /&.!6!;+ ;+. & %# </ %&Β/! +9/!#6 < #!# 7γΧφγΙ;2 ; 9/!71.;# % #/; +.#>;+!69!#.!:%+7/+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! 7/%Γ Ι ) )) % ) )) % 9 0 % Ι9/=]4! 7]%# Γ7 ΑΦ[0ΑΙ476%! Ε Ι4 #!+. 476%! Ε Ι Α9%# +. Μ!+2&. +Η./;#7& Ω 6. Λ#.> #! /72: =]4. 7#7+!+. % 6Ε /Ε/!6Β/! + % /9%+%!:7! Ι.!6!7 /Ε1!! 7#9+9:!! % 6Ε!# 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Ι9/!7#%#& %# &5<./ &!9. 7Γ7+ 6. <!7%/ +#, Α5: #7 /72: 7!+. % 6Ε /.;:<./.!λ /%&.2. + /5 9#! =]4Ι /&7 + % 67#9. +.!1 : ; Α%/+; Ι9/!7 &!! Β!/&! +.> δ! %υ +<γφφχχ% 6Ε!# 0 6,42/Ε 7; #>%#2 Ι9/!7#%#& %# &5<./ &!9! 7!/ 6 7% Γ! 7 +!#>7! 7Ι#+ #%#&#+/& /!+.Γ7 22: 7Ι+!76. <!7%/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!# )3 #. +3δ! %υ +<ΧφΧΧκ.#+7 %:5! 7]%# Γ7 ΑΦ[0ΑΙ 476%! Ε Ι4 #!+. 476%! Ε ΙΑ9%# +. Μ!+2&. +Η./;#7& Ω 6. ϖ.! + 9:!,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # (χ?α=χ0γχχκδ Α%/+; Ι!#6 < #γ!# 0 +.#>=Γ;+. χ7;γφγφι?α=κ4υδι:%! #%#%#+ <./9/!# 6 < #!# 7;φφγφκχ?Α=φ4υδΙ# &Β/! +:!+Ι < /%+! 1%/! +9:7#7/+!#7.6!#,#7 ;/& < Ι/.;+;#917 /+!#7!:%#7! 9#7&9#.!#+.&!# %:! 9#;& ; +., 8 ;/& ;>7! ;/+ 7 < Ι /67 ;/7 /& #. 7/!+.#> 22:# 6;/+ < Ι#> % # % /! 3&3!# Ι+,>/+;+!7. 7/!+. 7 %/ &#;#7. +%/ +51 /+ 7Ι;+λ7/Ε/;:<(!7% #./&9/7%/ &%! 9/!7 %:ΧΧ &!!# % #!#0,/&#42/Ε 7; #>%#2 χ %!γφχχδ#+!1 / + % Γ!#+! 7 +!#>7! 7 Β! 7 %:!# 0,/&# 7 /. +</& 6. %:!#> < 9!+. ;! +:!!!7 %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!# )3 #. +./. +917!+ #!#%+.1. +,1 / /.!6 /+! 7 %/ +#,Γ7 Η :!#%# Ι Μ &. + Ψ62!#!: #.!6!7 /%:9/7. 7/!+. %/ &#;# : #. +!+ /%:9/7/ Η/!7 % Γ! % # 3 22:9/7 % 6Ε # 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 %1 +Ν/!# &!9 9/!7 +!+#2#& :!+#+ 7!1 %/ +#,1!# 012!!# )3 # %/ #7! +!ηγ7ψ!# Α<7+.#>] #!#%+.#> 6.#!# 012!!# %#! 9#> )3 # :%# % # />/! + < Ι :% ΒΓ7!. <# &!./ 9/! ;/>!/ % # 3 22:9/7 %:5 Ι % : / ;/! +,>/+. + 9/!6!7 1.;#! 7 /.6!#!/ <9+!+.Γ7 %#56 / 7!# ]%# #>4 #!+. 476%! Ε. +Λ #5&9 7Α7:Ν/+! 7 7!1 Ι % Γ!% # 3 22:9/7% 6Ε51 /+/.!/2/!:,.!. +% ;/.!Γ % # 3622/! +9/!7 &!. Γ / Ι /5: #7 ;+υ! # 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Ι.!υ /76.! % #32/%:9/7!# 7; γφγφ 9#;+:!!6!# Ι %1 +Ν/.!υ /%&.2! ;/>!/ % # 3 22:9/7. 7#7+!+. %:5. +.!6! :%## +!+.:. +;+. Ι!#+ 7/Ε!!! 1.;#! 7/.6!#!/ <9+!+.Γ7 %#56 / 7! < %:!#]%# :4 #!+. 476%! Ε. +Λ #5&9 7Ι!# &!9! 7 +!#>7! 7+!76. <!+ 7!1 %/ +#,1 Α%/+; Ι9/177#9# 951 #7./&! + %:. & &! %:!#!1 / + % Γ!# +!#>7!/ Ι #+ #%#&#+ /& /!+.Γ7 22: 7. + /&, 7 %#362/+!7 7!1 %υ +< γφχχ &! +!7 6. < % #!# 0,/&# 42/Ε 7; #>%#2 Ι #%#& %# &5<./9/!7% Γ!% # 3 22:9/7% 6ΕΑΕ622# Ι9/177#9# 951 #7./&! + &!. Γ /. + %:!# +!#>7 9!/&#Ι!##%#&#Ι.!6!#.!!!+.:!# Ι1,/+.#%:Ι9/! Ε> 622 7Ι!7% #! &!# < 69!# Ι. <Γ. +!7 76%! Ε. + Ε+#%#&!# < 9!+.#> %2#>!#!,Γ / +!1 Ι #+ +!#>7!/ % ;/.!Γ #9#;+.#>7Ι % #3622#7! 2:#

16 . Γ /.!6! ;/>!/ % # 3 22:9/7. 7#7+!+. %:5 Ι.!υ/%&.2. +.!υ /5 9#! #%#& /.;:<./ %υ +< γφφχχ 7!+. % 6Ε!# 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Α%/+; Ι.!6!#6 < #γ%!# %;!# φφχ?α=4δ/ε.#7< 9/ % #</ 9& % # 3#2! % # 3 22:9/7.#+7 %# +. %:5 Ι #%#& 1,/+. 7#7+!+.:,.! Ι9/ &!. Γ / /7Γ%+#7!# 93# 2&#! Α%+.!/& 6,+ /!7/%#917 %:!79/ #97& ;9# &/! %:5!!7Α59/ &;! = 3/ 7 / Ι;2 ; %: κχχκ Α%#917 Ι. +7:9/7 &!. Γ / ϑ #%#&.!!1<./!+ γχχ! Θ 99!/&!# 0+.! &# Ι./&! + /.% #<1 9. <υ : 91 #! 15/! +.!6! % # 3 22:9/7 =]4Ι! #%#& %67!!#.> #. 7#7+!+. 9%# /& 7 /2/,</& % /9%+%!:7!.!6!7/Ε1!! 7#9+9:!!! % Γ! % # 3 22:9/7 7!+. % 6Ε!# 0 6,42/Ε 7; #>%#2 γ Α%/+; Ι!#./562 +# 0υΙ 6 < 1!# 7 γχφγ +!7 % #! &!# %/ +3622#7!# (χ?α=4υγχδι%/ +1,#7! +# + 9#&! 7!#+,/& 7! 5> /. +!#!#%&# %#, Β# 7+;+ &!/ % #! &. +% #321%#7! +!. +! +. +;+ ;+. &,.! + 9#>!# Α+;+.:!/ Ι!#6 < #Ι %:!#7!&!2# 7!+./&9/7 % #! &. +;+! (# &Β#7! +! /Ε 5>. +!#!#%&#% #!!/>#7! +. +;+! #>7! +ΙΓ!/7 ;+ 5 2&Β#7! +# ;+/ &/ Ι %#;#!+.:!!! 75 +.Γ7%: 7Ι+ # #%&. +/Ε12+Ε! 7#+.#!96! 7. <Γ. +%#+.+2#9# 5& Ι+;+ +!/ :!! 9#7 ;+.:!!6!# Φ/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι 9/9#7 917!#+,/& >7#2! 5>. +!#!#%&# Ι 9%# #>7 7 %#!/21 # 7 7!+./&9/7 % #! &. + ;+! 2:! #+.#2#+. Ι / 9# 5#2#+. Ι 3+#2#+. Ι/%+!9#7+. + <!+. 9 &!# 8+%/ +#,1 Ι!!#+,/&! >7#2! % ## 917 % 65# 9%# #>77,.! &Β#7! +Ι >95 7 9/!. +! +!# 6 < # φ %/ +#,1 %:2! % #! &! 5> ϑ%/ +#,1 % #! &! 5> ϑ/<7+.6%6. ϑ % #!!/ :9/7#+5 +.#&,9!+ 9#&Ι% #!!/ :9/7!#%&. +!#+,/&!#!#%&# ϑ%/ +#,1 #+.# 76%! Ε 47 +!7 % #! &. + ;+!! 7 %/ +#,Γ7Ι! 7!#+,/& 7! 7 7:2 7! % ## 917 % 65# Ι/%+3622/! +% 6222 /5 9# # ! 7 //+!#7+.1 /.!6 /+ Ι#+% %67 %/ +#,1 Ι!!#+,/&! >7#2 %#!/2#>7./7! +.:! / >!/ %/ +#, Ι!7#%#&! 7. & 91! % #! &.2+9.Γ7#7! +.!6ΒΓ7/ χ:% 7!+.!!6<./ 9/!7 %!# 6 < # γ!# 7 κφφφι?α= 4υ Χκδ Λ 7!+./&9/7 % #! &. +;+!! % 9/!+ ΒΓ7/!# ;+1%#7! + %:. 7#7+ 9#> ;+#&.. + 2/+!# & Ι!# #%#&#. <# &Β#7! +! 7. & 91! # /+!# &! 7% #!!/ :9/7 7 7!+./ /Ε/+;+./>#7! +#+/7+.#&: #+. +%/ +# + 9#& 6. ;! +#!! 7. +/.!12/ 1 7Ι%#. <# &Β#7! +9/!#% #/; +.:;+6! 9 %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < # 8+ 7!1. 7#7+ 9#&.!!&Β#7! +/7!: 1!# %:!;9# &/!# % #/; +.#>;+!69!# %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < #. +/. &7#7! +9/.#+71 %#56 /+!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7) 7. +! 7.!6%/ &%! 9:;+ 7]%# Γ7. +;9# +/>#7! +!7Α59/ &;! = 3/ 7 / Ι 3 Η/!+ &;+/ :9#+/ %# +.1 %#56 /+ /. &7#7! + /%& %/7! /!,1;+ 0+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7 7!+./+917 7! % 65# Η/!,1;+ 0+,/& + % # ;+# &Β#7! +Ι!#%2 & +#! 7/7+.:!/ 7: 7. +% #ω%#<1 / 7%#!&</7! +! % #/; +.6 ;+!69!! 7 % !# 6 < # Ι #+.!/ <>7 /+. + #+ % #!/ +:!!/ +!7 /5 9#! 7 1 7Ι ; 6 / ! 7 %# % +!#>7! + +!7 %#!/2/ 9!+. % #! &. +;+,/& +! 7.!6%/ &%! % #!!/ # !+./+917 7Λ,1;+ 0+,/& + 7#;/>#7! + %:% # 699! ; 6! #%#& /Ε/+;+./>#7! +! 7. & 91! Ι ; 6 /+ Ι 1. + % # 699! Ι #+ 56 /+ Ι!#.:!# Ι #+ %1. + #+ 5# /&, 9!#;:!!# Ι. <Γ. +!#, #7#;+6 99 /.!12/!#. +#+5# /& /5 9#!# 8+ ;+!6Ε/+! %/ +%!Γ /! /5 9:Β#7! + 7 2:. + +!7.!6!+,/;& 7 0+,/& + +! % #!!/ :9/7 /&;!,2 &;. +% 7&; %# 7 51 #7! +!#6 < #ΧΙ. <Γ. + +!# #+.#!:%# %# # &Β#7! +!7.#+7 %# +. %:5 Χφφχ?Α=φΨλφφδγ47!+./&9/7 % #! &. +;+! Ι.!6!7 177#+! % Ι %#!/2#>7 /%&! /&;!!#5 #>,2 &;. +! 6 + % 7&; (!#6 < #φ. <# &Β#7! +!. +! +!#,.! + 9#>Ι#+.#%#&Ι!# #%#&# % /!/&.6</.!# & % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7. +#+,1! % #! & Α+;+.:!/ Ι!7 % Ι %# 5# 6! Α< Ι # &Β/! + :!+ /<7+.6 %6.,.! &Β#7! + /.!/! 917/,/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι#+#%#&/ % 917# 7 7/% 1!/ 1,# 7 /26,+! /% /!/& %:!+ 7< Γ%+7/ ;! +:!!/. +!+ #%#&/ ;+! /&! + 9/62# +<9:. + %#+.+2& Ε+:2# 7 3+#2#+.Γ7Ι #+.#2#+.Γ7Ι / 9# 5#2#+.Γ <!+.Γ7!#+,/& 7Π! 7!#/<7+.:%6.#Ι 9/62#!9 9!#.! /+< 26 + %/ +#, /.!6 /+ ; +.#>,.! Ι9%# /&7,.! &Β/! +/+;+.:!/ < 26 +#%6.# /<7+.: ; 9: Ι 7!&!#+, 8,.! + 9: %/ +#,Γ7 /<7+.Γ7%6. 7 %#.#%/&!;+ 5>2 Ε! #7#9+6. +! ;+!! #+.#2#+. + # #%& / >!/ 7 %/ +#,Γ7!,Γ 9/ % 6222 % #,!#.#+7: ; 7!#!! 7 %/ +3 22#7!+. /.% &;/. + γ

17 5 +#2! +.Γ7;! +#!! 7Θ+!7/.%2! 7.#%Γ7!Γ #7! +!.! ! ΙΓ!/#+%/ +#,1!1 7 % #!!/>#7! +/%.Γ!: # %: !&/ %#36<9+ : #. + %: 7< Γ%+7/ /71 /+/ Ι/%/936 /+. +;! +:!!/! /<7+.6%6. /%+! 1%/! + 7 /.!/2#>7! +1 Ι7 &7#7! +1 / 7/. +7.#>7! +;! +:!!/ Ι. & % ;# +.#>,.! Ι9/!# : #. +%/ +# + 9#> %#. <# &Β#7! +/+;+.:!/ %:!#7#+./&#. 7#7+ 9: 2/+!# &. +;+,/& + Λ /<7+.6%6. /&7 +; 7!:7 %/ # 7%/ +#,1! 7%. +χ;2 ; %/ +#,1 %:2! % #! &! 5>. +%/ +#,1 % #! &! 5> δ( / +!1 Ι!# 6 < #!# &;+# 7:9#. <# &Β#7! +! 9:;+ : 7. + ;+ ;+. &,.! + 9#>! 7 %:% #! & %/ +#,Γ7. +!#+,/& 7Α+;+.:!/ Ι!7% # &Β/! +8,.! + 9: %/ +#,Γ7Ι!#+,/& 7 7:2 7! 5>. +!#!#%&# Ι >95 7 9/! 6 <. + φ. + #. <# + 9:! 7 # & 7!#. +! 7!,:7 Β 7Γ7 % #! &!# &7#7! + 9/ % #/; +.:;+6! 9 Ι%# /.;&;/! +>!/ %:% :!! 7]%# Γ7Θ/ & Ι / +3622#7!# Ι Φ #! Ε&. +09# & 7) 7ΙΨ+#9, 7& ΙΑ71 /+. +Λ/,7#2#&. +!#.!6%/ &%! 9#;&# %# #>>!/ %:7Γ9!# 7#9,+.#> 93# 2&# Ι //5 9# %/ +5/ /+.#> 7#9,+.#> /+;+.#>, #! Ε+.#>,/;&# /7+.#> %#2/#;#9+.#>,/;&# /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! /.6</ %/ &%! >7! Ε /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! /&7 + % &!!+!7!/.9 &! 9 &!# % #!!/!1# 7!+./+917#. +!.#%+9:!!! 7% #!/+7# ! 7% #! & Η/ %:5!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7) 7. +!#.!6%/ &%! 9:;+# %# #>. <# &Β/! +;+ ;+. &.!6! ! 7 /+;+.Γ7!Γ7 %/ +3 22#7!+.Γ7 9/2/!Γ7. +!# %/ +/,:9/7#!# Α+;+.6 #,.! + 9:. +#. <# + 9:! 7# & 7. +! 7!,:7Β 7Γ7% #! & %/ +#,Γ7Ι!#+,/& 7 7:2 7! 5>. +!#!#%&# Ι%# %/ #7! + /ηγ78+.+!+.#>α21,# χη8αδ &7/! +9/!7% 6Ε. <# + 9#>! η8α. +9/!;+ ;+. &!# 6 < # φ!# 7κφΙ :% +,>/+(!7% Ι:% 7!+.!!6<./9/!7%!# 6 < # γ!# 7κφφφΙ # &Β/! +Η/!#% %67 % #/; +.:;+6! 9. <# &Β#7! +#+ 7. &#++!7% #! &!#./. +917# 7!+./+917# /7+.#& : #+Ι % # /> /+. + %/ +# + 9#&!+, /+ Ι! ;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7/.!6!. +6. ;! +#!! 7. +!7/.!12/ 1 7Η/!#&;+#% #/; +.:;+6! 9 9%# /&7 % #321%/! + %#, 1 >7! Ε 9/21! %/ +3 22#7!+.Γ7 /%+%!Γ / ;! +:!!/ %# ;/7 %/ #7! +!7% Γ!.!# & ϑ;! +#!! 7!# 6 < #!# % :7!# 7:9# ( ΑΕ622#!7 %!# &;+# 6 < # # &Β/! + :!+ Λ,1;+! 7 % #/; +.Γ7 ;+! 96! 7 %# % #321%/! +!+ %. + 7.#+7Γ7#7! + % +7 %:!7 # +!+. ;+!>%!#!# /7;+ 5/ #917# Η/ %:5!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09: + 7) 7. <# &Β#7! +#+: #+. +;+ ;+. &! 7.#&7! 7,/;& 7. +! %#3#2! 7 % #!6 / 7 7!+ / 7! 7 /7;+ 5/ # <9&Β/! +.6</ 7. & 2/%!#91 /+ (!7% Ι:% 7!+.!!6<./9/!7%!# 6 < # γ!# 7κφφφΙ # &Β/! +:!+ Λ % #/; +.6;+!69!! 7% Ι. <Γ. +#+= 7#7+ 9#& 0+#&.. + Ζ/+!# &. +!,1;+ 0+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7 7!+./ </ #>7! + 76%/7! /!& Ι >95 7 9/: # &Β#7! +!7/%:9/7%/ &%!!#, #7+.:!:;+6!9 Ι/%+! 1%/! +.!λ/ε & /! #%#%#&!# Ι9/!6 %:!/ /+!#?# 1 0+,/& + Ι/5: #71,/+! </&Ι! 7 % / +Γ7 7#9+.Γ7% # Γ% 7! #%#& 1,/+ 7!/</&,/!+. 9#;+:!! δ+!7 7!+9/!Γ%+ 1.!.! 7/#7:! 7%#,/!&Β#7! + 9/!7% #! &! %/ +#, Ι3δ+!7% # 9#!# / %#;/&Ε/+. +%! /+! /! & 1.</ Ε+#2:! /%:9/7 %/ +%!Γ / Ιδ+ 7 /.!/2/ <#> ! +;+ &!/ 9 7!+.: +!7 % #! &. + ;+,/& +! %/ +#, Ι 3 %.#2#><. + Ε+#2:! /5 9#! 7 <9& / 7! 7% #/; +.Γ7;+! 96! 7! 7% Ι. <Γ. +! 7= 7#7+ 9Γ70+#&.. +2/+!# &. +! 7,/;& 70+,/& +! % 65#!# 6 < # Ι&7/! +/&!/ %:!#7#+./&#?# 1 0+,/& + Ι/5: #71,/+! </&Ι/&!/ %:!+ % / &/ 7#9+.:% : %! #%#& 1,/+ 7!/</&,/!+. 9#;+:!! Θ+!#.#%:!:7Ι! % : %!# % ##>9/7# /; 5&# 7!6 # 7/! + 1.</ Ε+#2: %#.#+7#%#+/&! + 9/9/ +976!#!#]%# /&# / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09: + 7) 7. +!#]%# /&# Θ/ & Ι. <Γ. + /622 ]%# /&! 7#%#& 7#+ 9#;+:!!/ /9%&%!# 7!7%/ +#,!# % #!!/ :9/7#.!6%/ &%! 7!+./+917# 1.</! 9%# /&7.#+7#%#+/&! +/%& / # 7+ 9#>!# / >!/ # ;9: +#!#91 Ι! 7#%#& 7;! +:!! /.!/&7/! +!7%/ +#, ;+,/& + Ι!+ 9:;+/ % / &/! #+./& %/ +51 /+. +!# #+./&# # 7+ 9#>!#;+#&.. +! 7; #3 <9&; 7Ι% #./+917# /! + %:Ν.!6!7/%/Ε/ & 91! 7Ι; 6 / 7Ι/7/ /+Γ7. + <9& / 7 9#;+:!!!# Ι%# % # <#>7!7 %#!/2/ 9!+. /5 9#! 7,/!+.Γ7 % #/; +.Γ7 ;+! 96! 7Ι. 7#7+ 9Γ7 ;+#&.. + 2/+!# &. +,/;& 7;+,/& + (!7% 6 5#γ!# 6 < #!# &;+# 7:9# # &Β/! +:!+γθ+ %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2! 5>. +!#!#%&# Ι+! #%#& 1,/+,& /+;+ ;+. &,.! + 9#>!#. +/ :!# /.;#</&!#% #/; +.:;+6! 9 Ι%# % #321%/! +!7% Ι9%# /&7. <# &Β#7! +Ι9/.#+7 %:5! 7]%# Γ7Θ/ & Ι / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09: + 7 ) 7. +!#.!6 %/ &%! 9:;+# %# #>Ι % # /> /+ Ι : #+. + κ

18 %/ +# + 9#&+ /%/936 /+. +;! +:!!/ %# /&7 +; 7!:7 1,# 732 %!+.6 %#!/21 9! +!+ % %67 %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2 +,>! %# +.! %:5 ;/79%# /& 7 %/ 3 &7/+! ;># 1! 47 7! 1,# 7 /Ε + /!+.#& 2:#+Ι % #</ 9&! 9%# /& 7 %!/&7/! +Ι 9/ :9#+ %# +. %:5 Ι + 17.:9 1!# ( ΑΕ622# Ι!7 %!# 6 < #!# 7κφφφ# &Β/! +:!+ Η/!#% #/; +.:;+6! 9 %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < #!# 7γΧφγ9%# /&7 7+!Γ7! +7#9+.6% : % +;+!+.#> ;+. &# 5# /& ;+,/& + Ι 9/.#%:! ;+#&.. + ;+,/& +! 7 %/ +#,Γ7Ι!#+,/& :2 7! 5>. +!#!#%&# %# 7 51 #7! +!#6 < #!# 7γΧφγΙ. <Γ. +! 7%/ +#,Γ7%#,.! &Β#7! + Α+;+.1 ηγ7/ 0+!.!6!#6 < #!.#+7 %# +. %:5 φφχ?α=φψλφφδ. +7. <# &Β#7! +! : +!, +.!# 9#;+:!! Λ 7#9+.6!6% : % 1,# 7!71;!# 91.#7!6!+ %/ +#,1!+ #%#&/ 3 &.#7! +! % #!!/ :9/7 7!+./&9/7 Ι/&7 +.#+7 5/2#>,.!. +/%#%!/>#7! + %:!#7]%# : / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7(Λ12# Ι9/!7%!# 6 < #!# 7ΧΧΧχ?Α=φκ4δ% #!1<. 7!# 67 6 < #!# 7 κφφφ% 6 5#+ΧΙΙ. + /Ε Χ+; >#7! +#+.!!1 /&.# +%17!/5# /& ;+,/& + 9/.#%:!;+#&.. +;+,/& +! 7 7!&!#+, 7% #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7, +. 9#;+:!!.6</5# 1 /.!/&7/! +/7!:! 7# & 7%#. <# &Β#7! +9/;+./.# !# 7!&!#+,#,6!/! Θ]. +! 7 #%#& 7 7!& 5# / 5!# 9&. 7 ;9# +/>/! + 9 Β& 9/!7 % #> ;+6! Ε!7 Α59/ &;! = 3/ 7 /?# 1 0+,/& + 012! )3 # Η/.#+7 %:5! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7 ) 7Ι Θ/ & Ι 476%! Ε. +!#.!6 %/ &%! 9:;+# ]%# #>Ι! : +, +. 9#;+:!!! 75# 1 7! % ##>9/7 % 65# 9%# /&7! #%#%#+#>7! + 7 %6#7! +!;+#&.. +;+,/& +!#. +622/ %/ +#,1 %:!+ % #32/%:9/7/!7%!# % :7!# 6 < # Η/:9#+ %:5. <# &Β#7! +#+ΒΓ7/ % #! & /7!:! 7# & 7!, +.!# 9#;+:!! Ι. <Γ. +#+ 7. &#++!7% #! &! 7%/ +#,Γ7/7+.#&: #+Ι % # /> /+. +%/ +# + 9#&!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7 /.!6! ;! +#!! 7. +!7 /.!12/ 1 7Ι >95 7 9/!+ ;+!6Ε/+! 7%. +!# 6 < #!# 7γΧφγΙ#+#%#&/ /5 9:Β#7! + 762# Η/.#+7 %:5! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7Ι476%! Ε. + Θ/ &. <# &Β#7! +Ι+!# 5# /&! % 65# ΧΙ# +<9:! 79/2Γ7!# :!!#.!65# 1 Ι9/ 762#/5 9#! 7;+!6Ε/ 7! % Θ+! 5> Ι!7/%#%!/& Ι!#.#%:Ι!+ 9#;+:!!/ Ι!;+#&. Ι!# %: # Ι!!/21, Ι!#7 #+.#7#9+.:. + ;+,/+ +!+.: 12/,#Ι!#7 /!/ +.:. 7#7+ 9: 2/+!# &. +!,1;+ ;+,/& +! 75# 1 7;+,/& +! % ΧΙ/5 9:Β#7! +#+% 1. +!# % :7!# 6 < # Ι#+;+!6Ε/+! %!# 6 < #!# 7γΧφγΙ. <Γ. +#+;+!6Ε/+!# 7 κφφκ(!7 +!+#2#+. 1.</ ;/! #%#2#& Ι9/!7#%#& % #!1<./!#,/!+.:,1;+# 7:9# ;+6! Ε%# %#!/2/&!#% # 7 5/ :9/7#6 < #!# 7ΧΧΧΙ 7 51 /! +:!+ =!6!7/5 9#!# 6 < #!# 7κφφ;+ %+!Γ<./:!+%6+ ;+ ;+. & &; 5# 1 7 ;+,/& + %# % #321%/! +Ι /&7 + +;+ &!/, #7#3:. + /.!#>!# 7 %#!/2/ 9!+. 4!:1,/+ 7 %#!12/ 9 7 % /9%#;&Β/! + %#!/2/ 9!+. % #! &. + ;+,/& +! 7Ι.!6!#/<7+.:. +.#+7#!+.:;&. +#Ι% #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ <&!! + ;>7! /.%2! 7 %#, /Γ / 7! Α226;.!6!#.#+7#!+.: ;&. +# +!+ % #!!/ :9/7/ %/ +#,1 Η/!7% #!/+7:9/7% # <.ϑ! #%#2#& +; >#7! +9/!#7:9# 5# /& ;+,/& + % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7. +. <# &Β#7! + /,6!/ %# 7#;/># 7!7 % #> ;+6! ΕΙ! / 5+.6 : +, +.!# 9#;+:!! Η/!+ % #!+<19/7/ % 65# Ι. +# &Β/! +:!+#+% 6 5#+Ι. +!# 6 < #!# 7γΧφγ. <Γ. +#+;+!6Ε/+! 7% 1. +!# 6 < #!# 7κφφ/5 9:Β#7! + 762#. + +!# 5# /& ;+,/& + %# +; >#7! + 9/!7 % #!/+7:9/7! #%#2#&. + % 1,/! + /Ε# +#;:! 9/.#+71 %#56 /+! 7 9#;& 7]%# Γ7Ι7. <# &Β#7! +! : +!, +. 9#;+:!!! 75# 1 7Ι#+ΒΓ7/ % #! &. <Γ. +#+ 7. &#++!7% #! &! 7 %/ +#,Γ7 /7+.#& : #+Ι % # /> /+. + %/ +# + 9#&!+, /+ Ι! ;:9. +!7.!6!9.+7! 7( κα%/+; Ι %:!#7 7; 9:! 7%!/</+ Γ7;+!6Ε/ 7% #.>%!# 7! /Ε 8+%/ +#,1!#+,/&! 5> /. +!#!#%&# Ι+! #%#& 7! 1,# 7#+# +Β:9/7/! 6 <. +φ!# 7γΧφγ% #ω%#<1 /+ Ι!&</7! + %:. </!Γ /+;+. % #! & 9/% #/; +.:;+6! 9./ Ι9/!#;+6! 9!: 5/7:!# % :9/7# /. </!Γ % #! & 7!+./&9/7#Ι 7 2:! 7,.! +!+.Γ7!# Ι.!!6 /! + /9& %:!+ % #32/%:9/7/! 6 <!6.!# &/ Ι #+ #%#&/ /&7 + 5Γ ;+./. +917/.!6!# 7:9# 9/ 36!. +! + %# % #321%#7! +! &;+ 6 < Ι. + 5/!1 # /%+3622#7! +#+ 7. &#++!7% #! & : #+Ι %/ +# + 9#&. + % # /> /+ Α+;+.Γ Ι /<7+.6%6.,.! &Β#7! +/.!/! 917/,/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι #+ #%#&/ % 917# 7 7/% 1!/ 1,# 7 /26,+! /% /!/& %:!+ 7< Γ%+7/ ;! +:!!/. +!+ #%#&/ ;+! /&! +9/62# +<9:. + %#+.+2& Ε+:2# 7 3+#2#+.Γ7Ι #+.#2#+.Γ7Ι / 9# 5#2#+.Γ <!+.Γ7!#+,/& 7 8

19 ,.! + 9: %/ +#,Γ7 /<7+.Γ7%6. 7 %#.#%/&!;+ 5>2 Ε! #7#9+6. +! ;+!! #+.#2#+. + # #%& / >!/ 7 %/ +#,Γ7!,Γ 9/ % 6222 % #,!#.#+7:; 7!#!! 7%/ +3 22#7!+. /.% &;/. +5 +#2! +.Γ7;! +#!! 7 Θ+!7/.%2! 7.#%Γ7!Γ #7! +!.! ! ΙΓ!/#+%/ +#,1!1 7 % #!!/>#7! +/%.Γ!: # %: !&/ %#36<9+ : #. + %: 7< Γ%+7/ Ι/71 /+/ Ι /%/936 /+. + ;! +:!!/ Θ+!7 /%+!12/! 7.#%Γ7!Γ7 /%+3622/! + %:!#7 7#9#<1!2 Ν91! 79/!#/.;+;:9/7#;+6! 9. +/7 7/,/& 9/!#7. 7#7+ 9:;+,/+ & / +!7 % #! &! 7 # +#</!#>9/7 7 %/ +#,Γ7 %: 7< %#/7/& /%/936 /+. + ;! +:!!/ %# < #;#> 7 / %#36<9+! #+.#! 9! ΑΕ622# Ι#7:9# /%+3622/+!#7%/ +# + 9:! 7;! +#!! 7!# 7< Γ%# /7!:! 7Α<7+.Γ /;! +:!!/ Ι. & % ;# +.#>,.!! Α< /&7 +; 7!:7 %/ #7! +. +%/ +#,1 %#./7! Γ7# 7!,.! +!+.6! 7 %/ +#,Γ7 %:2! % #! &! 5> ( % #! &! 5> ( Λ12# Ι % #!7 ;+ ;+. &!#,.! + 9#> # &Β/! + :!+ % &!!% #ω%:</ +!71.;#!# ;+!69!# /&7 + >7! Ε/+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! Ι#%#& <!/.9 +Γ7/+!7 9 &!# % #!!/!1# 7!+./+917#. +!7.#%+9:!!! 7% #!/+7# ! 7! % #! &!# χ32!αιχχδαε622# Ι#7γΧφγ % #321%/+9/!7;+6! Ε! % γ!# 6 < #!; 7!:!! 1.;#.#+7 %# +. %:5 Ι9/!7#%#&!&</7! +.!6! :%#% # +7:χ+, #7+.:;+6!9 :,+ 7Γ!/ #! ;+/!& ; 769/7#7 %! </&9& 9:7#5# !# δ. +/Ε 5 2+!+.: % # /> /+ Ι : #+. + %/ +# + 9#& + /%/936 /+. + ;! +:!!/ %# /&7 + ; 7!: 7 1,# 7 32 %!+.6 %#!/21 9! +!+ % %67 %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2 Ι! 7 #%#& 7 /%&./+! + #,.! + 9: 9/!71.;#!# %;!#! 7%. +!# 6 < # / +!1 Ι9/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < #!# 7ΧΧΧΙ+; ><. 79/75# /& ;+,/& + % #!!/ :9/7 7 %/ +#,Γ7%# % +<9#>7! +!#6 < #!:Ι#%/ +!1 Ι:9 Ι,.! + 9:! 7%/ +#,Γ7!Γ7.!6!+ ;+. & /+!# 7γΧφγΙ %:!#7#%#&#/Ε!6! +!#.!67:9#%/ +/,:9/7#! % #! &. + #+.#%#&!# #%#&# % 1%/+ 7 %#321%# 7 #+ /%+3 22:9/7#+ : #+. + %/ +# + 9#&Ι;2 ; %!# /9+ %:!+.!# &/ %# % #321%#7! +9/!#7:9#!:Ι 9/! Ε>! 7#%#& 7. +! /<7+.6%6. Ι, /&.!6!;+ ;+. & %# </ %&Β/! +9/!#6 < #!# % %67 7 γχφγι ;2 ; 9/!7 1.;# % #/; +.#> ;+!69!#.!:%+7 /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! = +7 +9/7!7% 6 5#!# 6 < #!# 7κφφφΙ%# % #!1<./9/!#% %67 6 < #!# 7ΧΧΧΙ% 1,/! +/Ε# +#;:! +!9/! 3#2! 7# & 7! 7%/ +#,Γ7%# 7.# 7!7 9#;+:!!! 7 7+!Γ9/7 75# !#7. <# + 9:/%+91 # Β 7Γ7% #! & /7!:! 7# & 7!, +. 9#;+:!!!#. <Γ. + : 7Ι % # /> / 7. +%/ +# + 9Γ7!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7/.!6!. +6. ;! +:!!#. +!7/.!12/ 1 7Ι% #ω%:</ Ι :9 Ι+!7/%+3#2! 7 <9& / 7!Γ7/&7 +#,.! + 9:! %/ +#,. + %! /9+ %:!+ % #32/%:9/7/!#7γΧφγ.!# &/ % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ79/!7 1.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7:9#!#>Ι9/36 ;/!#,.! + 9:!:. +!# %2 & +# %# <. <# + </& 9/!# % #/; +.: ;+6! 9 Ι % #!# : # Ι!+ % # /> /+. +!# %/ +# + 9#>! 7, / 7 Ι! ;:9. +!.!6!9! 7.+7! 7! %/ +#, #+.# 76%! Ε < <9+ <#>7 %/ +!1 Ι 9/ 7Γ9#7!#.#%#> % #! & %# # &Β#7! ++.6</.!# & % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ79/! 6 <. +φ!# 7γΧφγΙ!,/!+.6 <19! 9/!7.#+7 %# +. %:5 %# % #321%/! +!7 % %67 ;+6! Ε!# 7ΧΧΧχ!ΑφΧΧκκ9δ=!6!7Γ9:9!# 93#>2# 4 Ξ67!# %:! 5 ;+!>%! 7 7!1 ;+!6Ε/ 7!# 7ΧΧΧ !7 +!+#2#+. 1.</ %#!+ 7#;/>/+Ι % #.>%!/+ :!+ /+;+.Γ +!+ % #!!/ :9/7/ %/ +#,1 %# % +<9#>7! +!7%!# 6 < #!# 7ΧΧΧΙ+!+ #%#&/ +; ><. 79/!;+6! Ε! 7!&!#+,#+5# /& ;+,/& + 9/./ : +, +. 9#;+:!! Ι#. <# + 9:! 7 Β 7Γ7% #! &. <Γ. +! 7 7. & 7+!7% #! &! 7%/ +#,Γ7/7+.Γ7: 7Ι % # /> / 7. +%/ +# + 9Γ7!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7&7/! + 9/.#+71 %#56 /+! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7ΙΘ/ & Ι 476%! Ε. +!#.!6%/ &%! 9:;+# ]%# #>Ι, & 7 % +!/&! +% ##>9/71.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7γΧφγ+!#7,.! + 9:! 7%/ +#,Γ7. +!7 %!# / 9+ %:!+ % #32/%:9/7/!# 7 γχφγ.!# &/ % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7 Α%/+; Ι!7% #./&9/7%/ &%! Ι %:!!#+,/&!# 5.12# % #.>%!# 7! /Ε Λ#012!!# %#! 9#>)3 # 9%/ /! +!# #!:%# %# /71! Ε/Α226;!#7.!62##! 7 ] #!:% 7 0+/<7#> 9 & (! >93 Ξ 9 6 χ7; φφκι 4υ Χδ Λ# 012! )3 # Ι/%& Ι/&7 +ηγ7α+;+. #! & (χηα ϑξξ4δ >95 7 9/!. +! +! 8;& κφχφα8= +!7 6 + # 7+<#% 7&; / +!1 Ι %/ /! +!#7 Α<7+.: =!62## %/ +#,Γ7%# % #!/&7#7! ++ 17! Ε!#Α % β.:0&.! #ψµχχχι9/. ;+.:ζ{χχχκ. +1,/+,.! + </& Λ:%# =#+7#!+. 9 & (χ%λ= ϑξ Υδ+!# 5 +.#> #+.:!#%#. +!7!#5,2 &; % 7&; ; %:!#1!# φκ 7!1<./ %:!Θ 99!/& φ

20 !# Α<7+.#> 93# 2&# Φ #! Ε&. + / +3622#7!# / /%+! 9#7/ >7! Ε /+;+. ;+,/+ +!+. 9/21! +!#012! )3 # Η/36!!9/21!.!!&!./,1;+#0 6 / #! &!# / +3622#7!#!# 012!!# %#! 9#>)3 # (Ι!##%#&#/. &<./ %:!#Α<7+.: 93#>2+# Φ #! Ε&. + / +3622#7!#. + 7!1<./!#7 ]%# : 7!#7+ 9#>. +!# 7 9:;+# %# #> 7 263# 7:2! % &!! </ !. +7 % #3#>7 /:2/!+ 7. &/ /71 /+/!7 2#%#&!# χ %:5! φχι?α=ψυγδη/!7 >93 Η8 ϑ 4ΜΛ φφ!# Μ#9,+.: Λ 9/&# )3 # 71</ / / >9% Ε 9/2/!!+.Γ7 5/& 7 /.% # %#>9/7 7 %:!#70 4Θ./ :%# 2#!7/.%:7 9/21! 9/<19 Η/21! 0+,/& + Ψ+#!:% 7!# 012!!+ Α.3#21!# %#! 9#>)3 # (9/;>#.> +#!:,# δλ /7+..!, 7%/ + 5!# %/ +3622#7!#. +! 7/%&91 # #+.#!96! 7%# %#!/2#>7!#73+:!#%#!# 012!!# %#! 9#>)3 #. +3δ!;+!>% ;+,/+ +!+. % :! +!+ 7. &/ 7#9#</!+.1 ;+#+.!+.1.2% <9& /+. <Γ. ++! % +!#>9/7!/, !7/Ε 562+!# /%+< 9!#>3 <9#>% #! &! 73+#!:% 7. +! 7#+.#!96! 79/ +;+ &!/ #+.#2#+. Ι%#2+!+. Ι + <!+..2% 9 & 9/21!% ;:<./!#Η6+#!# φφ. + %/!12/ / 7!+./&9/7# ;+ 3#>2/ 9/! Ε>! 7 7 9:;+ 7 ]%# /& 7Ι! Μ#9,& )3 # Ι! 7!#%+.Γ7 8Λ4. +.!#&. 7! %/ +#, 4.#2#>< / 1.;#! %υ +< γχφφ=]4! 7]%# Γ7476%! Ε. +Θ/ &. +]5 %# Γ7 ΑΦ[0Α. + Α9%# +. Μ!+2& %/ &91! 7% #! &! 7 #!:% 7. +! 75 +.Γ7,9!+ 9Γ7!+ /.3#21!# )3 #. +! / >!/ %/ +#,!# (χ?α=ψυκγκφφδ %:5! /.;:<./.!υ/%&.2! ;+6! Ε! % γ!# 6 < #!# 7γΧφγ. +!#6 < #! Ι 1</!/ : #. + %/ +# + 9#> + /%/936 /+. + ;! +:!!/!# 012! )3 # Ι % #132/%/ ;/Ι 99# 5#>9/7 % #!7 7!1 ;+6! ΕΙ :!+ +,>! 6,+Β/ %:! ;9# &/!!7Α59/ &;! = 3/ 7 /. +12/9/!6% 12/ ;+/!& 9/; 7!:!! % 6! Ι /%/ &%! 7; #9 /Ε + /!+.Γ72: 7Ι+ 17.:91!# Π% % #.>%!/+ /Ε622# %:1 5! /%#, χ329/! Ε>622 7Ι!# %υ +<φχκχφφφ1 5#! 0+/>< 7 / +3 22#7!+.#>,/;+ 9#>Ι Λ9 9 0+,/& +? +.#> / +3622#7!#!# ] ΑΦ[0ΑδΙ %:5! /.;:<./! %2 & + ;+ ;+. & #%#& 1!/+7/!7 1.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7γΧφγΙ,1;+#!# #%#&# /&,/ 7!,</&!# %2 & +# % # 699!#!# ] ΑΦ[0Α 9/!&!2# : 99 7!+9/!Γ%+ /+;+.Γ7 %/ +3 22#7!+.Γ7% #3296! 7. +! 9!# 2/+!# &. +;+,/& +! % #!!/ :9/7 %/ +#, 012! )3 #. +! / >!/ %/ +#,!# ( +,> ;/! 7!1 %:5 %!6<./Ι.!υ/5 9#! ;+6! Ε! % γ!# 6 < #!# 7γΧφγΙ+ 17.:9 1!# 9/!7 ΧγγΧΧ χψυ κδ =]4 ;/>!/ % # 3 22:9/7 %:5 ;9# +/><./!+ γχχκχ?α=χ0υδ. +9/! 7,.! &Β/! +,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # %:5 /%+. 2/&! +!#% ##&9+:!!+ ;+!6Ε/+! 76 < 7Ιφ% Ιχ%. +διιφιχ. +χ% φ. +Χδ!# 7γΧφγΙ:%! 6 <. +! #%#%#+ <. 79/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < # γ!# 7κφφφ. +:%!#6 < #Χ! #%#%#+ <./9/!#6 < #φ%!# 7φφφΧ χ?α=χ4δ. +!+ ;+!6Ε/+! 76 < 7Ιγ. +κ!# 7κφφφ:%!#6 < #χ% δ 9%2 Γ<./ %:!#6 < #χ% δ!# 7ΧΧΧΑ+;+.:!/ Ι/72: %:5 1,/+.#%:!7% #! & Ι;+!. +;+,/& +! 5>. +!#!#%&# Ι #7#9+6. +%#2>!+9# /<7+.#>5 +.#>%: # /,/ &. + ;6!+7!9 9!! %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Ι%# ;+. &7#7! ++!79/623+#2#+. Ι#+.#2#+. Ι + <!+. Ι/%+!9#7+. Ι/ 9# 5#2#+.. +% +; +.!# Ε& Ι9/!#,.! + 9:! Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # Ι. <Γ. +!;+!. +;+,/& +! 7 % 7& 7#+.#!:% 7. +! 7/+;Γ7,2 &;. + % 7&; %# % 7!Γ7! +!./ %/ +#, Ι #%#& : #7 5# 6!7 # 7+<#% 7&; %#!/2/&17 7 %:!# %2# +:!/ # #!:%#! Α Γ% Ι!: # / +<9:/+;Γ7Ι: #. + / %2< 9:χ6 < #δη/!7 %:5,.! &Β/! + Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.: ] #!#%+.: 6.#012! )3 # (,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Ι%# 3 &./! +/.!:! 7# & 7! 7 /./ Θ/7+.Γ7 #2/#;#9+.Γ7,/;& 7. + /.!:! 7 # & 7 #+.+ 9Γ7.6!! 7 ΧΧΧ.!#& /9%&%!/+! ;+#+.!+.6 : +! /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. + Λ β 7#>%#2 Α7!:!# Α<7+.#> 6.#. <# &Β#7! +!,/ &. +< 26 + %/ +#, ΒΓ7/ 4ΙΨΙΘΙ#+#%#&/,.! &Β#7! + %/ +#, % #! &! 5> Α%& Ι/7!:!# Α<7+.#> 6.#. <# &Β#7! +ΒΓ7/ 0ΙΑΙηΙ. +Ω / +!1 Ι,.! &Β/! + / +5/ /+. ηγ7,/ & %/ +#, Ι%# 3 &./! +/.!:! 7# & 7! 7/./ Θ/7+.Γ7 #2/#;#9+.Γ7,/;& 7. +/.!: # & 7#+.+ 9Γ7.6!! 7ΧΧΧ.!#&. 7. +/9%&%!/+! ;+#+.!+.6: +! 7; /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. + Λ β 7#>%#2 Ι χ6 < # δ Η/!# 6 < #! %:5. <# &Β#7! +/7+.#&: #++,>#7!/ /:2/!+. <# +Β:9/7/ 9/!7 %:5 ΒΓ7/ % #! & Α+;+.:!/ /:2/!+ ΒΓ7/ /%+! 1%#7! + %:: # Ι9/! Ε>622 7Ι/%+!9#7+. 1 / 7! 7,.! +!+.Γ7!# #+.#! 9!# Ι % 9#7. + ;+12/!#.#+7#>Ι #+ # 7 917/ Χ

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα