Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /& #. 6!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!"

Transcript

1 ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:<./%#!1= +%#2>/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ # <:;#Ε 7Φ +!+ 7Γ7Α22 7 7Η/Χ3 <9#>!#. 2#. & +Ι9/ϑ!#,/+9Γ7 Α./&3:.# 7ϑΧΧΧ/26; !: % :3! :2#!#7, :7#Η:7#/./&3 &.# 7! #5 Α./&#. + : ;/7!/+/>/! +),/+ 1 %# Ε/%/ 76! Χ9%#5: Ι %&!/!/ 3 #,1 Ι.! +&;/ 9/./ 7#>?#3/ 1 5#!#>7/. + %&!/!, 921 </ 9#. &/ Γ7# 7#+2&97/. +! /;>#Γ / Η17# 9/ %#.2/+ 917#+9/!+ 3;#96;/ Κ!1!+. 2>3/ Η.2/&7/+#%6#. +! # / 6Λ+<12/!/7 &7/+ Μ Ν#569/ 7! !+ 36./ ),/+.Γ /+.6%#+# %: % 6;+9/ϑ Η%# /&!/7 5 7!!/&!/%: #3 1,/! +.6%#+# :! 7.Γ7/+ ;&,! 9/Ι:,+% %67 Ι9%#5: Ο1 /!/%: # # % Γ7/+.6%#+# 9#./917#!# ΧΙ :,+%.6! Ι3 <9#> Ο1 /!/% /& &7/+!#.# # #>,# %Κ!#.# 9& # Ο1 /!/% /&7 +9 Β&9/!#7 1 7Κ 7 &7/+. +.# 7#>%+ Π,+Ι;/7Ε1 /!/8>!// /& Ι#>!/#+ 6,/!#+;+,/+ +!1 (%# 9 5#!Γ!/ 8>!/7 5 7!!/&!/9%# /&!/Θ+!&/.!: %:7Γ ;/71,/!/#>!/5 7! & ),/!/9:7#7:9# = +%67 Κ!#>!# 7:9# %!#>7! ΡΣΤ! 9#;6! %27% # #;#5: # #+.#2#&. +! 7, #5: 7Η=8%#!#! &Β# 7Ι!# # 7Γ7# 7Ι!# % Γ,7# 7!7% #;# & Α&7 +5:3+#% 69 #362!# 7;/7!#7Ε1 /+ = +!#75#36 +%+#%#2>:! 7!#77 & /+ % 9!+.6Λ#77 &Β/+ Ι;/7!#79 < &7/+ = 7/& %#!1;/7!#719 </ ΑΕ +!&!Γ7! Γ7 7<.Γ7Ι/9/& #+.! %!!1 (,6 9/. + 7< Γ%#. +ΒΓ Φ6 9/:9. +!7 %#9#7 9 = + 9/!/2/+Γ7/+! +!# & 0/7;/,:9!/%+62:+. + %#,1 /+ Ι#>!/ %/ ! +5# & 9! =4ΜΑΥ Ι:%#+#.+ 7/&7 +.+: #Ν &./! +;/79%# /&7 % # 51 /+!&%#!!#7 Γ7 9 9:7#!# Π2#+9 Β&< % 21Ν# 9/+!#7!:%#9 Π%#+# ;/7!!/ </&9 Β&9 Ι:%#+# ;/7 7 %# 6Ν/+Ι:%#+# ;/7 %#;/&Ε/+! 5+2&!# Ε/,7Γ7!!#% # %+.:. +%#2+!+.:.:!# :5/2# Ι17 % 69 9:7#9%# /&7 /&7 + + ς9 ΑΦΩΞ8 Λ1 9! 2:+. +#+ %/.5 1 ) <12# 9/Η/ 5 &;/. + %# 51 4%:!Κ622,#!6 9/. +.6</! /&. +2&#.!# #>9/7#+Ι3 /<. 9/%+6 Ψ +.:6 < #!# 7!69!# /&7 +Υ 8Μ8ΗΥ4=4ΥΥ 8 8ΖΥΛΑΥ48Ζ[ΜΛ[ΜΑΖΖ Μ[Μ 8ΖΥΛ[Μ

2 Θ+!&;/7!127# 7% :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+#2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!!Ω 6.Α./&/&7 +622#. 6!# %6,# 7622#+7:9#+!#9122#7/9/& #7#9! #+,!6<! &Β# 9/:%#+#79! +Ε/Ω /&9!//767!+#+ / :%#+# Ν/ >7!#9.6%#+#+< 7.!#>77 2##;#! # 7 Π2#+Ι </ 9+.#&. + % / +.#& % 6#7!/ Ι 9 21!/ % 1,# 9/ ;&.+#Ι % ;/7 % 1%/+ 7 %/+,!#>7#+. 2>3/!#012! ] 8ΘΞ4 ΛΑΛ8_Λ1 9! />.#2 2:+ Λ# %#2+!+.#>!/&2 9//./&%# /&!/:,++ 7 % /! /!/.#99!+.1 %/+<,&/ Ι:,++ 7 %#! &Ε/!/ #7! Ι/.!: %Κ! 951 #7!!# 2 #> 47;/79%# /&!/% +!</&!/47;/7!#296!/ 5>/!/=#!. 9/ΑΕ# +!. 9/ Θ+!&9 %#,1<. 79/%,+1.# 317!/ Θ+!&9 /Ε %6! 79/; </7 71; + Ι9/ &;/ Ι9/21!/ +!7 76%! Ε!#!:%# Θ+!&.6%#+#+.#7:9 791 %Κ!6 /36 # ;+.:9. +! %! &; 9 Θ+!&9, +9#%#& 7%#2+!+.6+!7Ν 5#9 Θ+!&;/79 1; 7622% ##%!+. %:!#7 3:.# 9//26;+. +% :3! Ι7 Ν /># 9/Ι7. 769/Ι7 % 2/># 9/9/!!#+,/&. +!!#+,/+6! 5> Ι%# 9Κ:2!6!72! /># 9/ 5#>/&7 +#!:%# 9. +;/79%# #>9/7 5 7!!#>9/!Β ! # ;/7<12# 9/ 7 5 7!!#>9/!Β ! Θ+!&9!/&2 7/! %#+7+.6;+.! +.+ < <. 9/ 226%#2/#;#9&.:99!127/+ % :!+9 Θ+!& 9 %#,/<. 7/ %!# ;+#+.!+.: % :329 < ;#</& %#2+!+. 2>.+ >!/ 9 Ε/,6 7/.+/96. +!#% :32969 Θ+!&%+!/># 9/% %# ; 9/!7#%#& /%+,/+ #>77 9 %#9. >7# 7 %:!#,Γ #;/71,/+ 7.67/+9/!#/#7: % /&9!/% 67#9#+ 5#>;/71,# 9/!&!2# +;+#.! & +!+. 2>3/ 9 226/%/+; ;/71,# 9/!&!2# +;+#.! & Γ!/7 # 6 # 7!7+;+#.! & 9 #+9:7#+ #!1!Ω 6.Ω /&.+ 7/&, 9/<!7%# 2#> 9/ 9 %.6%#+#+1,# 7 ; /+ % 6Ε/++Κ!!.+#%/26! 3+6Β/! +α =6%#!/!#;&.+# /%7&/+Ι.# #β;& # &Β/+! !:!/.67/+!# ;+ 7:!#!#7:!# =4ΜΑΥ Λ8 =4Ω =8Μ 8] & 7/+!Κ:%2#. + %/ %&Β/ +!# %&!+ # 0/7 /&9!/ /.29!&/ Ι/ /& % # % <!/7 9.67/!/ = +%# /&7 +!#1.29 =4Λ4 4Λ 4ΗΑ0 Η8 Υ4Θ ΖΑΑΥΗ %! Γ 9 /&7 +Θ+! 7%#219 7!#.!.!!1. + Ε/. 7 /% 7!6 /+ #+ % #:7#+ 9 0/7!7.! %6! 7!7! Λ Μ 4 ΑΖΑ]ΩΑΞ[ 4Μ), 7!# &9!# +Κ! Λ# 1! Ε 72 #> 9/%/!, 2+ Ι!:!/ 9/!127# 7! /:7+!#! ;+.! + 2!6!#!!#>.# 3 2#> 7! 2+.6+!#,!& +9:!# Ι!:!/Φ #5>2./ χφ # #> /! >7# % 2+6δ3#<#> 7!# % %%#>;/ 9 7! # 7!. 2>3+!# Ι!:!/ 9/ #+! 7#9+.#& 9% &7# 7 9/ 2/Ε& !:9!!,1 + Ι < /&. + % &7# 7 /291 +2!Γ7. +< #.#22#>7;+! 1.!/;65+ 0/7!#<12# 7. +9!#217/ 7#+,!6Ο1 # 7% /&7 +26<# Ι9 /&7 +;# 2/+6!# 7 /.!/2#>7!+ /7!#21 %# % & 7# 7Μ /5 9:Β# 7!#7:9#α 8+% Γ!/. 2>3/ 5!+6,!. 7!#7. & )3 #Ι!7 2+#96 +!!76. ϑ Γ %67! >7# Η 21 7/!:!/#+ 9:;+#+% % 1%/+7 /&7 +%# /%#226 9/& Μ Κ,/+Β % 7!#>Λ+ 622 Ε/ %:!:!/ 8+Λ#>.#+%67! :,+= +!Γ Ι:%. +!:!/Ι >7# #%# ;/7%!6!#,67/+ Μ>,!, 2+6 9%. 7 #+ Λ#>.#+. +!+ 1. Ν 7!+ % Γ!/. 2>3/ Θ+!& 6 / Λ+ Ε 7 5!+6Ε 9/!7 Α < 699+ Ι 9/ +.1 /.!#7!6;/ 91! %+# %& Ι !+ Ε 7.!! 1Ν# 7#+Λ#>.#+= + 9/ <12# 77!+. /9& # 7#+)227/ (Θ+!&6 / Φ Γ9! 9 1;+7/#!!: Ι7!+ 365# 9/% 22 Ι7 7#9&Β# 7#+ %17 7!+% /&7 +!!+!+.1 /.!!6 /+ Η /!/ 6!+/ Α &/ 7 7! # 9/Ι 7!#7&Β/! + Α227+.:!!!#!:%#! 7#9& Ι % / & %2 #5# +Γ7Ι #!!: Ι #+ 7# +#5>2./. +.6</2# 622.!+. % / &!+, +9#%#& 7. +!+, +9#%#+#>7!1!+. 2>3/. +!#.!#&.#!# Α9/& % &7# 9/!9, 7!#. 6!#!76.!#. 6!# Α&7 ++;+ &!/ #!#91 # Ι; % : +!#Ι6 +#Ι/%+.&7; 7#+.6%#+#7%# ;/7Ε1 /+ Α9/& /7!#%&Β# 9/% Γ!#+!+,71 ε%.71 %:%/+ /! 7 %17 7!+7 %! # 7%:;+!#7!:%# Α9/& /+;#%#+#>9/Ξ!!/!+ % / &/ 7 %# 7 8%#+ ; %#!/%/ +3 22#7!+..!! #5 /9/&!7 7! :9!/% Γ!#+= +!+ %/ + :!/ / 5# 1 9:7#+9!#;+,/+ +Β:9!/Ι9:7#+9 ;&7# 9/2> Ι, & /%+;#! /+. +/%+,# /+ %#.!6/.!#99> + % & 7# 7#+/%& 9#+;+,/+ +!1 (%# 9!/&2!/. +%# ΓΒ# 7(!# %/ +3622#791 %:! 5/&. +!# %#2#+!1!# %!#. %&7+!# ;/7 %6! /

3 Ξ!!/!# 6,#7!/!# )3 # 7 %# 7Λ:!/%#.#!Γ 7/! ΒΓ!# 012! Ι2:!# 5<Γ;# % /!#>Ι /9& 91 Ι Ν5Γ7!!#7.&7; 7#! <17/+ Ι#+Λ#>.#+%1 7!.#%6;+!#!7 %:ς;γ%2/ 6!# %#! 9#>4!#&#+.!7#! :5#+Ι%# 9/. 76!/Ι, & 7 1,# % # %+.::5/2# Ι9+. +;/7/&, 7%+ ΒΓ Ι!#&#+ /.!7#! :5#+!# ;12! Ι1! /Ε 7. +1;+ Ε 7!.#%6;+ ε.! %!!1 %& 4!#&#+. 7#&Ι%# 9/ 9/ /.#2&,.! &Β/!/ 5#7+6;/ (!6<. 7 9/! 2+ 7#7!#>5/. %17 7!+! %#2 3:2! 7 Λ#>.+. 7%/ +%:2 7%# /&, 7/ε!, & ϑ%.7γ /+./&7/!+ 91 / Π,++ 7 2!Γ # 7!#7. 7:!#%#Ι;/7% &Β/+. 7/&!Β!# + 7 Γ /+!#,:9%+!# Θ+ 7 2!Γ # 7/!#,Γ9! %! &;!#!#.67 7/Η %# 7.! 263/!/!7 Ε&!#>!#,Γ9!# Ι!! 9 > 26 % / /& Α /& %!6!/9:7#6 5 2!# 0/Β! 9/%#!1. 7/7: /&;# 7! 9#+3 Λ#</ #> 9/. <.#79 = +#+67< %#+%# Β# 7! >7# Ε1 # 7 %:. <.#7Ι 7!&</! %Κ!#> %# Ν5&Β# 7Ι / 97/># 7Ι /.9/! 22/>#7! + /5 9:Β# 7!#7:9#.!6! % : #7! %# % /!#>7 >95 7 9/!. & %# 3#2/>/+! #+.#7# #7! %#. >3#7! +%&!# 0/7;+/.;+. 9/%#!1!7. +:!!! 0/Β! 9/!&!2# /&7 +!! &; 9 =+ /9/& Ε1 # 9/7 %/< &7# 9/+!# 951 #7!! &; 9 Ι 7!&</! %:622# %# /&7 + 1!#+9#+7, & # 7φΧΧΧΧ! 199! Α227+.!# Λ#>.# % # <Γ7!! ;+.6!# Ι! % # %+.6!# <# #7! Λ7,& 9 1Ν 9/9:7#= +Ι% 6!+ %#,1 /+ :2 7 Ι#>!/! 79%# #>9/7 1,# 9/ Π!+9 Β! /! &; 9!#;Γ 9/Λ :%2 %# 9 ;Γ!/ 7/<7#5>2./! % 9/ !#.#+9:9!/! ΧΙ! ΧΙ! γχ, : !6 #+/&9!/Α /& /,:!/+ γ9 7/!#7)3 #.+#+9 76;/ 9 22+#! 3+#>7! +Λ 5 269/! >7# 6 Ι:% 9 Β!!/0/7;+. +#>9!/17. 2>3+ =6%#!/#+1227/ ;&7 7/!#. &!/ #>7! >7# 9/ /9/& ;/7;+. +#>9!/ &7 %67 %Κ!#./ !#3+: 9 Η,/+ #. #!!/ %#2> :9 Ι % 6%#7# ;/7 1,# 9/ Π2#+ 9,/+ #. #!!/_ Ψ# 2/!1 Ι %# #&Ι % < %# #&Ι!!#&. +,+! 6!#+Ι % :/; #+! 09#.!&. + 4,+/%&.#%#+Ι : #+ %/ 6!/ %: ; Ι !/Ι 9,! %!/!7 %26! Η /, +!!/ Η % +71Ν!/ Η /&%!/ % /&9!/ #+ >, #7#+. &!/ Ι % 5 269/ Ω/ 9#%>2/ #./, !+ /&,!/#7#96 /+!+. 2>3/ !& %Κ! 9+ 91!7 622 &7 9/.! %!!1 Ι % 67#9#+Ι ;+.:9/7#+ Η %#,/<.!/% < 9 % +9#;#! /!/+ 7 9/&7# 9//;ΓΛΓ 9 /%+3622/!/% :!+9 Λ+ 622 Ε/ :!//5 9#Β:! 7/!6#7:9# +7Χ, :7+ 9/ 4 8η Λ 4ΗΑΑΗ 8ΞΥ=8=ΑΞ08 Η %.!& 9//7#+.+ Β:9/7 ; 96!+ Ο/7#;#,/& 9 %! 31 7/. + 7 Ν.! + )7.!& 9!# 0,/&# %,/Ι%# /&,/%, </&!#0 9#. + 2/+!# #> / 7 7 Ν.! +#.+!:9!#%!/%& Κ622/ 9/ +1!,Γ 9 Ι> %:.6!+!/,7!6Ι9+! 2+6Ι ,# 7!</&;/.6;/! 31 7/. +/!+!: + #.:3# 7 #+!#%+.1.#+7 7&/ Ι36Β# 79/ #.69!##+7!:%+#+Ι;9+# #>7! +<1 /+ / & Ι917# 7! % +;+6! %&!+!# Ι 7 %!> /! +#!:%# Α;Γ;/79%# #>9/7 1,# 9/#>!/17 8+!# &!/ %#.!6,+2+6;/ /%+.1%!#7! +!#,Γ #Ι% 6!,+2+:9/!, 9!:; #9# Ι/96!#.: #>3/ %# % 1%/+7 ;+ 7> # !6 # 7/;ΓΙ;/71,# 79+!# 21! Ι17,Γ #7 %6 # Ν.!+.:Ι 7 %+#>7 17 %#! +. & =! 2+.#>.6<#7! + ϑ: #+ 7!1,# <#7! +ϑ. + %/ +917# 7! 36. %# <!#.67/+!7 #9# 5:!/. + 9/ 2>!/ #+.#!# +!+. %/ + %# %6,/+!7Α226; Λ!# +!+.62/ 5# /& ;/79% &7# 7 < &7# 7Β9+6#+ 7< Γ%#+!#7% 2+:; #9#Θ+ %#+!# +!+. 76%! Ε9+26!/ 0ΑΜΑΦ8]Μ8Υ=808ΗΥ= 40ΑΥ4#+. 2>3/ 9 Ι21/+Η +!&7 362# 7 =#+7 5/2/& % / &/ % 1,# 7 4%#.2/& 9/!7,!# %:.6%#+# Π, %:! /&7 + 7#+,! Π%#+# 3 /</&!7 76.7!:%+# Ε17# 9%# /&7 9%/++ 7 </&ΑΥΜ4ΥΑ 8ΗΑΜ[ =8ΥΜ8ΦΞ ΛΑ ),# 79 % #+.#;#9+. 6;/+!!6;+ Ι!!!:%/; Ι# Ι! Ι!,#2/+6 47 <12/!/!#Ν6,7# 9/ = +!!/!+ % / &/ 7 96</!/47 %,/9+. 2>3!7%/ +#,,26;+(<! 7 Α227+.:!#91 # 9/ 47 %,/9+. 2>3!#! & 7#!# Η/2+ #.#9/&# !# 7 6.+! 2+#96 +! ;/7 <! /&, 9/,6 /+ Η+269/ + Α %/ +#,1 Ι %# %#2> % : 5!.! %6! 7#+/&!#7/ /%/+; ;/7 %,/ 7< Γ%+7% # & 4226%#+# 7#+6Β/! + Λ#Κ,/!/%/&622!/. 2>!/ 7,6 # 9/2&! 199!. +7 1,# 9/!7,& 9 ( Η:7#%# /;Γ9+269/+ 9/ +.1,+2+6;/! 199! =+ 7/ /& %#.67/!/.# 967!!7 4< 7 <12/!/!7,& Ι#+.6!#+.#+!#, +#> : # %# % 7/!#4,26;+(7.:Ν# 7 Ε>2 Ι!71, 7Ι+!&!# #+Λ#>.# / 9677!# %6 # 9/%& Λ# %+6 7/! &;+!#!, !# > 7/!+ Λ#>.+./ Λ Ε1 /!/6 /:2!6! 1,# /+%#!1#+;+,/+ +!1 (

4 /&% 76 /% 7;+ΓΕ/!/!+. 2>3/! 7Α22 7 7Ι!+. 2>3/! 7Λ#>. 7%# < 5!+,!#>7!<1!# ;/7< 9%# /&!/7!+ ;+ΓΕ/!/ 5#>< /&7 +!;9: ,Γ :, /7! 217/!6#+%.# 9+#%#+917#+ ;+,/+ +!1 0/7!# 7#+6Β/+ /&% 76 /% #+Α3 &!/ /&, 7/./&. 2>3/. +/%&Λ#.#.!& Π,+0/7!# 951 /+ 7!#%# 7 =4Λ4 ΛΞΑ 4ΗΑΛ8?] Υ=8 ΑΞΥΨ4ΖΖ8ΜΖΑΑΥη#> 9//./&% +7/ /& 7. 2>Ν/!/!#%/ +3622#7 Η Β/> 9/!.# %&;+! 7Ψ#>2 7. +! 7Λ#>. 7Ι%#226, :7+ % +7/ /&.67/!/9:;!7 #+.#2#&!#. 7 %1 67!#!/#+Α3 &!/ /&, 7. 2>3/ /!!7!#%#</ & = +!+ 1+7/ Λ+.2 #7:9 7! % +;+6!# 0ΑΜ!+ %#>2 7 47<12/!/7 ;/&!/%#+#+.!1! /Ν 7!#%/ +3622#7Ι/26!/7 %69/9+ 3:2!!#5 69! / < 699+ Η/!6 %:, #%2 917/ 9/21!/ Ι9/ >95 77Γ9/%+!9:7 7(. +;+.Γ7 % / +Γ75!+6,!./ 67 %:!#5 69 < ;/&!/!75> Κ:2#!!#9/ 2/&#Λ7.!& Ι!#!#%&#Ι1! +:%!#Κ5!+ Ε/#Ω/:.7 326! Ι2/>./ Ι7/ #β!+1 Ι.2 &# / Ι36! Ι 2# 2#>;+ Ι% +76;/ Η+ #9# 5+6 =6! %:!# /<62 Ι.6./#!:%# 4 9 & :7#?#>7! /!#. 269+Ι%7&./#!:%# Α! #5+ 9:(!#217/#+;+,/+ +!1 ( 226%#!1;/7.67 7/!&%#! +Κ!: Η% &7# 7#+Λ#>.#+Ι36Β# 75!+6!#. 2 9+Γ7/ Ι+ 7 9,6 # 7/!7% : 3!#,Γ # Λ8Μ ΑΖΖ ΜΥ=8 Φ[Ξ8_ Ο1 /!/!+.67# 7 #+ ;+,/+ +!1 ( Η.#5 7!#>7 %!6, /9/& 36Β# 9/!+ 5! !+1!1 36Β# 7 /.&7; 7#!+. 2>3/ 9. + %#221 5# 1.+7; 71Ν 9/.+/9/& #+&;+#+= +#+Ν/>!/ 9.!# #>7 %:9. +6χ+!&.#7!6;/79%# #>7 7 5!6 # 7Ι;/7Ε1 # 7! δ%!+ 36Β# 9//9/& Α9/& % #!/&7# 9/!# 0+/ < 7!1! 709# & 7 % / +Γ7Ι!# 0,/&# Ι! #2/#;#9& Ι! 4! 7#9& Ι! / +51 /+ Ι:2# / 6 %#. 3/ 76!/Ι%# 7#9#</!/&!/. +/5 9:Β/!/!# 7:9#Ι. <Γ /%&!# 97!1. +!# ;+Γ.!/ 9 Ι%# 3 67+! /%13 2 7% :!+9. + %1 Ν 7 %#56 /+.!/;65+. +;+ %:9%/ 7!#.!#&.#!# 012! 7 <#>79 Β&9!#./. +917# 9/&#Ι7 9/&7# 7!#,Γ # !#74>#!# !#Θ/76 Ι./&7 9 %#,/<#>7:!+!#&;/7<, +9#%#+ # 7. 2>3?ΥΖ8ΥΛ8] ΑΞΥΨ4ΖΖ8ΜΛ8 Μ ;#>9/%#+#+/&7 +. +!+.#%#> /Ε % /!#>7 4% Ε+Γ7#7!!#!#%+.#> 9 6,#7!/ Ι!# + /!#> Ι!# </ 9+.#> !# ;+# + 917# %:!7 #2+!/& Ι%. 7&Β#7!!+ 09: +/,1. + % / &/ Ι+; >!/17 7 5# 1 ;+,/& + Ι17 7#9+.:% : %#+;+!+.#>;+. &#. +!#7362!/Ι9/!#1! +<12 Ι7 9. 3/ 7 /+Ι 7 ;+,/+ +!/&!# 012! </!+.6 ;# 2/+6!# 5# 1! 7 7 7!#7&Β/+Ι 7.!/ <>7/ % 1,/+ /%+!9#7+. %#! +Ε!+ /9%2/.:9/7/ ;9: +/ % / &/. +,1!7% 6Ε1+7/9+!:7# Ι. 6!# /7. 6!/+Ι%# 2>7/+. +;17/+.!6!# ;#.#>7Ι, & 7 ;&7/+ 2:# / !# ;/. 9/21 0!# #+.6!#+.#+!# 012! ;/7 /.% # %#>7! +9/. 717! :%#=6%#+/ Η=8%# ΓΒ# 7(!5Γ.+ Ι!,/2Γ7 Ι!#2>.# χ. 717 %:!! & /&;;/7Β/+!#012!!# )3 # δ1,# 72:#Α9/& %# <6Ν 9/ 7< Γ%# 9 /./&;/71,# 9/ ι7< %#+Ε17#+% #!#7!:%#. +!# 7< Γ%#!# Ι%# % 19/+7 7Ε17#++!&;/7<12 7 %#!1 7 5#.!#>7! 5 7!# )3 # Ι.2/+ 917#+ %& %: 9% 917/ %:!/. + #, 917#+%& %:%!,&.6%#+ /%+! 9 (%# ;/7<!# /Ε 562+Β 7;# 2/+6#>!/!7 /%+,/&!# %!1!# Ι 7;/7 %, 7#+5# /& (. +#+Η=8Ι. 9917#+%& %:3#2+.#> +!#>. +!# %:7 # 1!# 7:9# Ι362< Ε# 7!#012!!# )3 #. +!#.!#&.#!# Ω12# ;+ΓΕ# 7 +!& #+. 7:7/ ;+,/& + 9+.!#+.917 % #!!/ :9/7 %/ +#, /&7 + ;+ 5# /!+.#& %: 9+.!#&.! Ι %+# 3#2+.#& +Κ!#>! ;/>!/ %/ &%!? &7/! +%! % 7/%+! 9+ %# %# ;6 7/;/7!# /&% 7% :! 7 ;+Γ,7/+ 17 /&;# %:!#5 +.:!# %/ +3622#7 %6Β/+!7 2 &;. +%2Γ7/+ 3 +6!# #+.# >!9! 7!#&%# ;/7/%1! /Ν 7!#7!/2/! &#9 Μ#96,7 5!+6Ε/+17 ; :9#! % #.#% Ι %:5:3#9 % 7 %!,</&%/ +#,! 7!#& %# ;/7 /%1! /Ν 7! 9, 7 9!!# Λ8ΑΨ 7. < & # 7! %#! +! Ι 9/ %#!12/ 9 7 %299 & / % 9/&7/+ % # #.69%# Ι 7.!! 5#>7 #;/+1.+ 7< Γ%#+! 7!#&%# %&/ 7!#0,/&#7.2/& /+!#9#7 ;+.:9 7 Ν.! +#. +/&7 +!#&%#! 9!#>7Ι5 /76 # 7Ι/9%#;&Β# 79/.6</</9+!: <19+!#91 #!7% #.#%. +!7 76%! Ε!#>!#!:%# Α&7 +!#& %# %+1Β# 7Ι %/+2Γ7! 9/ % # 5!#7 /%+</! ;9: + ;+#&. Ι!+ 9:;+/ % / &/ Γ!/7 %/!>,# 7!# ! 7 < + 1! 7(. 2 3+Γ79 = +% Κ:2# %# 321%# 7%. 7/& ;/7<12/+7 % #, /+!#1.29 Ι7 #2#.2 Γ /+!7% #;# & Ι 7/,&Β# 7 7 %/+2#> %+1Β# 7 =+ 1! + 5!6 9/ /;Γ Ω /&. +!12/+ 7! < & /!!7,Γ. +9/&7 7/!. 2>3+!# )3 # α

5 6 #7! #17!#7622#9/21!/ 9/21!!/ Ι %#9 Β#>7!/ 6!+, 9!+.6%# 6 %:!.!+.6. +Α % β.6! 9/& Ι, & %#!17 1,# 7% # 51 /+!#% 9+. :!#,Γ #85# 1 ;+,/& +.!67! / 17 9 Β6.+Ι 9+ #+.#/7/+. /%+,/& Η+ /%+,/& ;&!.! 7 7< Γ% 7%# 9/.#%:!#;+.:!# :5/2# ;/7;+!6Β# 77 %# 2 # 7!7! &;!# >99,:!# /.;:!!#%+. /59/ &; %# 9/%!# 12+; Ν/>;. +.#5 7!&/ % # % </& 7 %+1 /+!#.!+.#> 2/+!# #> 7 /5 9: # 717 7:9#%# :2#+Ε1 # 7% ε /:!+ 5# 6!+. 2>3/!# 012! ϑ /&7 + 26<# Ι +Κ!:. 7/& ;/7!#7 /5 9:Β/+ Α7: /.;:! %# /&7 +, :7. +/ #263# # /& #!+.: >93# 2# #! 7#9:7# 9/+#Ν5 :! 7!# 09#!+.: 93#>2+#!# = 22+.!+.#> 0 9# 42/Ε 7; #>%#2 Ι % +7 2&# 9 7/ Ι %#56 + / 7 Β! /+ %:!7./7! +. ;+#&.!#.2/& +9#!# 5# 1 ;+,/& +. +!7 %# :5!# % # %+.#>. +! 7 % / +Γ7!# %:!+ % / &/!# 0 9# # % & 7/+!./&9/7!# 5# 1 ;+,/& +. +!.!/36Β/+!#09#!+.: 93#>2+# 7;+.1!# % #!6 /+ 0+ %2#. % 22+Γ 21/! +!7 % # %6</ <#>9/Ι #+ 67< %#+ %# Β#>9/!# 362!#Ι +; > 9/!# >22## 4ΥΜ Υ80ΑΖΛ4(!# 12+; #/.;:! ε/ #263# ε47/ε6!!# χ_δ09#!+.: >93# 2# Ι;9# &/ /./&9/7#!# 5# 1 ;+,/& + %# 9 % # +6Β/+ 7% 67#9# Ι/.29!&/ Ι.! %!!1 Ι 99# &!/.2% Θ+!7 2 </+ :,+!# ;9# +/>9!# < %#5 7</&0+. +# >7 ;+. 9 %67! /&7 + %2. +/>.#2#7!7.! 263/+.+#%+# 7:!#! 912!# 22:# 9 %/ #7! + 8!/2/! &# Μ#96, )3 # )+7/912# : #! 7.:9 Μ#96, 8!/2/! &# 0 9,#!# 0 9#?/ Γ7Ι 9/ +7: / +5/ /+.: >93# 2# )+7/912# : #! 7.:9 0 9,# 8!/2/! &# 0 9,#!# 0 9# Λ β 7#>%#2 )+7/912# : #! 7.:9 0 9,# 8; 9,#!# = 22+.!+.#>0 9# 42/Ε 7; #>%#2 847!+; 9,#?/ Γ7!# = 22+.!+.#>0 9# 42/Ε 7; #>%#2!!#&. + 7Γ!/ #+. + 7Γ!!#+ Ε+ 9!+.#&!#!!#>. +! 4! 7#9& %# % 1! 7!#7)3 #Ι9/!6%# %#!!/>! Ι 5#>: #! 7/7/7/ /& ;/7!# /%+! /%:! 7 99/!#, Ζ 9% #& 7!#%&!/ 9 Ι67< %#+! 7 996! 7. +! 7!/,7Γ7Ι/%+! 9#7/. +%#2+!/!1 6;/ Ι. 7#&Ι :!/. +.!7#! :5#+Ι 67< %#+!# 9:,<# Ι 7#+.#.> ;/. + %/7!.6< #+ 4!#&/&9!/!79& %2/ 68+67< %#+!# )3 # Ι#2 :! Ω 6. Ι#+.6!#+.#+!# 012! Ι 9/!#! #>. +!# 1!/ 9!7622%2/ 6/&7 +%17!/ε1Ε+Ε/7:5/!#+. +>%#%!#++ 9 Ι;+# + 917#+..#;+,/+ +!1 Ι /7: 5# 1 %#.! /&! +9/! 71 91!.+#/.;:! 5&2#!# ΙΕ/7:5/!#.+!: Ι%#!# 9:7#%# 1,# 7!/ /:! % 7 7!+!6Ε# 7/&7 +7 /5 9#!/&#7:9# ( 47:9 /5 9#!/&#7:9# Ι< 1,/+ 7!/2/!/&9+.:9Α<7+. 9/+#;# & Η+ % #;# & / 36 #!! &; 9 Ω.26Ν# 9/.+622/, 917/ %! &;/ Ι< < 7 # 9/%62+. &Β/ ΒΓ7/ 4226Ε!/2#+%:7!#7:9#Ι/ /& %# 9%# /&!/Ι#+ 9:;+#+Ι % # 9:!/!#71! +%# 7 9/&7# 7!#7!:%#!#! % #./, #+69+ <#+5>2./ %#! /% 7; Γ7# 7/;Γ. + ;/. /!&/ Ψ /&!/! :%#Ι/ /& %# /9+ 7>,!. Γ7/!/ 936 /+ Ι %#56 /+.+:!+.1 ;+ /9/ Γ7/ ;/. /!+Γ7#2 :! Α226; Ι7. Γ /!/! % :!+9 Ι!+ ;+#+.!+.1 %#3#21. +!+ /7!#21.!/;65+ ΛΓ Ι% +77 /&7 + 6 = + %2 #5# #>9/% 9/ Ι/%1!/+#! %/2/ <1! Ω 6.. +! % # 6!!!#7 Α<7+.:.# 9:Ι!# 012!!# %#! 9#> )3 # ;/7. 9!&Β# 7 Α &/ Λ+.!/36 9/9:7# !+.!/36 # 7#+Λ#>.#+Λ+ ;+%2Γ 9/. +! /!# /7!#>.+Ι!7. ;+69 Ι.6! %:!#9 Ε Ι91, +%# 7 %/2/ </ </&Ε 76#!:%# 9 Ω!+ ΝΓ # 9/%62+Ι/9/& Ι! % +;+6! /:7+ 9 Ι:! 7!:7!#7!:%#!#7;+,/+ &Β#7! + )227/.+!#&%# 5!+6,7# 7!# 7:9# /&7 +%! +Γ!/ Θ+!&.:9. +!! #!#%& Ι:%# /9+ 7>,! # &7/! +;+.:9/7# Ι#. &!,.! &Β/! +.! %!!. +# Γ7!# ;+# &Β/! +;+,/+ +! Ι.:9. + Κ!!!# % ;:Ε# Ι:%#+#, &Β/+!! 7% +;+Γ7!# Κ!#> %# 56Ε 7/!# % #:7#!# Ι /&!/!#.67/+ %: 951 #7Ι /&!/!#.67/+ %: 912/+ Ι /&!/!#.67/+ %: 32./& Ι % #;:! 21/! + Θ+Γ # =4%#!#2:%# 2# ΘΘ 22:# 4+7 +#012! ( =6!#+.# 012! )3 #

6 & ( ) %) ) ΣϕΡΤϕϑΣΤϑϑΡΡϑϑΤΣϑϑϑΤϑ ΡϑΤϑΤ Α%+!#2 % #!#7 ]%# : 09: + Λ6Ε. + #! &!# #2&!Ι. Μ+.:2 # 017;+ Ι %1!/+2/)7 7# +.Γ7? 26. 7Μ#9#>)3 # +!#<19 %# % #1. Ν/ %:!7% :</.!/; 5& /! Γ7!#012!!# %#! 9#>)3 # <1!# 9/!#> +!7/%+!#2 %.6! ςκ=> +/]%# 1Ι Η/!7% #> /%+!#2 9 /%+< 9#>9/7 /.5 6 # 9/!7! +Ε 9 /9& #96; 9%#2+!Γ !!:, #7 7 Β! # 9/!7;+. % 193 /17 <19 9/&Β#7# 9 &!7 / >!/ %/ +#,!# Μ)3 # Α;Γ. +;/. /!&/!#012!!# %#! 9#>)3 # ;! +#%#+#>7! + /+ 6/% /29!+Γ7%#,#2#>7! + 9/!7.!7#! #5& Ι!7 2+/& Ι!#. 7 +Ι!#7!# + 9: /% 129! Ι +!7 2/+!# & ;/!Γ7! 7 ;! +#!! 7Ι %6,# 7 /;Γ. +, :7+ % % 9! Ι! #%#&, +9#%#+#>7! + /&!/ %#<./!+.#&,Γ #+ + / 2/& /% /29!+.Γ7;! +#!! 7Ι/&!/ % :,/+ #+.#+!Γ7/ +!9+. ;+6./+ ;+ 9#7! 7 /./&;! +#%#+#>9/7 7/% /29!+Γ7Ι, & # ;1%#!/7 1,/+;9+# </&% :329 9/!7 >% Ε!Γ7! 7% :,/+ 7.!./ Γ7 9/ 7.>%!/+<19.!/;65+!Γ7! 7% :,/+ 7% %96! 7Ι.6!+%# ;!,Γ < 1,/+ 71%/+/ / %#226 /%&%/;!.#+7 7+.##+.#7#9+. Β!#!:%#. + :,+ 9:7# Α%+ 99!+.6 9:7# # 9/ :!+ /67 #+ % / &/ % #3#>7 /.!/;65+!Γ7 #+ +;+#.!!/!# %:!7%&/! 7% #!&9 7%# < %#, / <#>77 %2 Γ # 7!/2+.6!#.67# 7 %: 9:7#+!# Ι!# %#!12/ 9 %# < % #.>Ν/+ /&7 + /Ε62/+Ν :2 7,/;:7! 7 ;! +#!! 7 %:!#012! Α%+% : </! Ι< /2,+!#%#+</& < 9;/7+!/&/ < Γ%+7% # & Κ!:Ι9/:!+!: 7/%6/! +Ι. <Γ 4&7#. +622/!#.+.1 %:2/+ 3 &.#7! + / %:! 7 %7# Λ12# Ι :% %#2> &Β/!/Ι # %#! 9: )3 # /&7 + &!#. +:!/ # 9/&# /+ :;# 2 < #9/! 7!Γ7!7,Γ < %#+ %# ;! +#%#+#>7! +!#7 %#! 9: )3 # 93622# 7. <9/ +76! 91+!!7%6! Ε! < : 12/ 2 < #9/! 7!Γ7!7,Γ γ

7 9 /&!/9/!75 +.!# % # & %# %:9:7! %#!/2/& 7! 2!+.:/9%:;+#/&!/9/!7 /7/ 99/!#,!#!# 1 #! /227+.! 7#9& χ%, 1. + /791 +!,:7 >%#%!/.+7 /+.2%δ ΑΕ +!&! #3 :!!!# <19!# ! 7; 6 /! 7 7/%/+Γ7%# < % #. 21 /+ / 9!# ;12!!# )3 # 9/!7.!/;65+!Γ7! 7.!./ Γ7Ι > 9#2:.2!#%+..#+7 7& #+%#2+!+.1 ; 769/+!#!:%# 1,# 7;! +#%#+</&% #./+917# 7 3 /</&9& 2> +!#<19!:Ι#+;/ 9:;+#+5# /& 1,# 7.! <1 /+% #!6 /+ /%λ!#> Θ+ :2#!#>!# 2:# </ #>9/:!+!#/72: Β!9 %# 1,/+;9+# </&Ι2:! 7 %#22 %2Γ7/.567 / 7%# 1,/+Ι6%!/! +. +!# ;+.#> /7;+ 51 #7!#. +%+!/># 9/:!+9/!7/ + < & %# ;+. &7/+Ι< 93622/!/9/!7% 193!7 7!+9/!Γ%+!# ΚΚ +!#;+#+.!+.: 93#>2+# #% :/; # Φ 62 9%# 7!/2&; #/7 99!1 Ψ &2/+# =#7!#7 κ

8 & + % ΧΧ Η//+ /2+. /7!#2 6,+ 7 %:!7% ##>9/7 /3;#96; 7 /%+;&;#7! + %:!#;,/&#. +!7! 7#9& /7!#21.!/;65+! 7.!+ 96! 7/7!:!# #3+:!#%#!# 012!!# )3 # 8++;+#.!!/! 7 2/:9/7 7. 2>3 7( /%+. 2#>7! + 2:# /<7+.#> 951 #7!#. +Β!#>7 %:!7%#2+!/& 7 ;/+ 9/ / + < &!# Β!9 ΘΜ[Η ( 1,/+,#2</& %#221 5# 1 9/!# 012!!# )3 # 7 ;/+.7>#7!!: #!+ #9# !+ ; 7!:!!1!# Ι : #. +!..Γ./&9/7 Η/ 5# 9!7 % : 5! /Ε12+ΕΙ # /.;:!! /59/ &;. + ;9#!+.: >93# 2# Θ+677 Ζ. 6. Ι 9/+Γ7/+! %.6! +7 %: #.!Γ 9 7/!# 26,+!#7Ι /&, Β! /+ / 65 %:!#7 :/; #!# 09#!+.#> 93# 2&# 42/Ε 7; #>%#2 Ι7 51 /+ <19!#09#!+.: 93#>2+#!7+;+:9# 5.!6! %# /%+.!/&!#7 #3+:!#%#!# 012!!# )3 # ! %#3622#7!. +./. +917/ % #!6 /+ +!7% #! & Ι 76;/+Ε. + Ε+#%#&!#? 7 3#Γ7!# /7! / 9 (= 9& 7! %:. + Ι#>!/. 79+ %67! Λ+!/2/! &/ 91 /. +/%/+; 9//7!#2!# /+ /21 /%+;&;#7! + %:;+#+.!+.1,1!# +;+#.!!/! 7.!+ 96! 7!Γ7/7!#21.!/;65+! 7 < + 1! 7Ι# + 917#+. 2#</2!1 Ι+ 7 /%+ /& # 7!+ ;+.1!# / <>7/ Ι;+ ;&;# 7:!++ :2 / <>7/! +ΘΜ[Η Ι%# ;9# &/ /!7 %:5!#?# 1 0+,/& +. +5!# 5&/ %:!+. 2>3/!#012!!# )3 # 47!&7,! % # 7!#6+; #,! %67/!# 96 +(Ι%# < 12//#2 : #+ <#>7 2#+%:7!+ / <>7/!# :2#+!#&%#.:%!#7! +(+!#%/ +3622#7. +!7% #! &!# 012! Ι 226 %#!:, :7+ ;/7!#29#> 7 7!# 7!+9/! %& # <6 9/ 9/ 7 5 7# 71.</!# : # Β# 7!+ #+.#17/+1!# 9/7:9+9#! :%#!#012!!# )3 # ( 8+ = 2>3/! 7 Ν 6; 7 / #Ι!+ 5# 6!# /% /29!&/ 2+/& %# 36Β# 7 /./&!# 9/ #.69!:!#. +, +9#%#+#>7!+ % :,/+ /. 2>3/ Ι:%# %#<./># 7! >7/ 6!# Ι< % 1%/+#+,1 7 ;/&Ε# 7.! 7:. +7 ;#</&#, :7# /!#> 7!+, +9#%#+#>7Ι91, /</&2> Ι 7! %# % #!/&7# 9/. +%# < 1% /%/ ;#0 9# / 7/ & 9/!#7?# 1 ;+,/& + 7 % # < /+ Λ7 ;9+# & ;2 ;. 2 & <! 7. + %: !./ Γ7Ι 9/!7 7:9+9 7.!./! 7 % 2 +Γ7!7 71/ 71 7Ι / /%+2/917 9/& Ι/7! 917!#5 +.:%/ +3622#7. +! Ε+#<1!! 7/%+./%!Γ7#+.#!# +!Γ !#. 7#> < 9%# #> /7 3 /</&9+ 7!&!#+,2> Ι9/!7.!./ 7:9+9 7.! 5 & 7 ϑχ!:9 7 /. <# + 917/ %/ +#,1 Ι 9/ +;+!+. Ι ;9#! !, 9!#;:!. +/.9/!622/ Ι% 1,#7! 9//7#&.+#!+ % / &/!#!# 26! /+!#. 7&# Η/!#7! :%#!:< /Ε 5 2&Β/! < Γ%+7% # &!7%/ +#, Θ+ :2!6 % +!/&! + #3 7!+9/!Γ%+!# Β! 9!# %:!+!#%+.1 Ι%/ +5/ / !+.1,1 Ι9/!7#+.#7#9+. 7; #9! Α % β. )7 Θ/#7: /&7 +:!+15! / Γ! 2 </+!#>!# %#2>!+9# +!#%/ +3622#73+:!#%# Ι !+.#>%: # + 76%! Ε!# 0 9# 9. +< % 1%/+ :2# # 7!+ / <>7/!# (Ι.! 2 /+#. Ζ. 6. = 6#2# +.!/;65+. 2>3 7!#012! Α&7 +9&!#,& ( Λ;1 9/!# :!+< /%+25</&!# <19!# 9/!7/+ /2+. /7!#2 +.!/;65+! 7 < & /! 7.!+ 96! 7/7!:!# 012!!# )3 # % /&,/% #!#; 9,#42/Ε 7; #>%#2 # %# : Η./;#7& Ω 6. Ω/:; # = 6#2# Ι!,</ !!# Π% 9/& /Ι < %6 Ε/+/.!/7 /791 % #!. 3/ 7!+.6!/21, Ν%!#3# 2+Γ7Γ!/7 97 2#%#+</&!!#,& (Ι:% /&%/ +!/> % %#2> >7!#9 9/! 7/ &! 7!#%+.Γ73# 2/!Γ7. +!# ;96,# < 2> # 9/!#<19 %# % #1. Ν/(

9 , µν+!+ϑ;/7ϑ% /%/+ϑ7 ϑ.!/; 5+!# 7ϑ#+ϑ. 2 3/ ϑ!#ϑ;/2! 83# 2/!!# 7#9#>)3 #! Μ0.421Ε 7; # 0/ 9/7!Β:%# 2# χροµνδ 9&2 /!# µ + 17 Β!9 %# %,#2/&!7 %2/+#Ν5&! 7 Α Γ7Ι. <Γ. +!#.!#&.#!# 7#9#>)3 # Λ#Β!9! /%+./&9/7.!/;65+! Γ7!#012!!# )3 #!#7)3 # %6,# 7Ι/67;/ <# Ι%67 %: ΧΧ. 2>3/ Ι #+ #%#&/ %6,# 7 /;Γ. +, :7+. + ;17# 7 9#7+.69/!#5 +.:%/ +3622#74%:% 2+6!+, +9#%#+#> 7 #+ 2+/& + 7 Ν /># 7Ι #+. 7#& +!#. 7 +!#. + #+.!7#! :5#+ %# % #. # 7! ΒΓ!# 4!1 #+. 2>3/ /&7 + % #5 7Γ < & /!/. +!: ;/ !/&! + %: %: %17!/, :7+ Ι!# ΧΧΙ 9/!6 %:.! /2& # #+.#2: 7Ι %#2/#;#9& % #,Γ / /.! 5!# Ι!+,.! + / < & /!/. +!:9!.+7 <. 7#+;+ ;+. &/ + 7.!/; 5+!#>7Α&, 7! 2/&962+!. +! 9/+Γ9!.!/;65+ Ι 226/Ε +!&! 17!#7 7!&; > 9!!#%+..#+7 7& Ι!#<19 %6 /. % ) +7 %: !#%+. /59/ &; 9/;9# &/ 96! Ι 7#;/ :9/7#. + %:5!# 5&/ Ι,.! + /!7.!6! #+.#2# <!+.6 % 6;/.!. + 7!+:! 7 +!& ;/7 #2#.2 Γ<./% ##>9/7.&7 4!:/&,/ 7 %#!12/ 9!7% 193!# /+ /21! %/ +#, Ι##%#&# Β! / %:!7%#2/#;#9& 7 /7/ /+69/ Γ!/7 /.!/2/ </&/./&7 % 2+6 %:5 Η/!#%# &7/! +7! /Ε12+Ε. +/.71# %#!#2! 7 9/+ 96! 7.!/;65+ Ι4ΗΑ 4.+7!#%#+ < # 2/!1!# 7#9#>%# </ #>7:!+% :!+#+. 2>3/ /&7 + < & /!/ /Ε % /!#> #%+# 9 7!+.:.#%: 80 9,# 42/Ε 7; #>%#2 9//%+!#2 % #!7= 31 7 Ι!7#%#& 7 %# 6Ν 9/#+! /+ %:!#!1 / + 3# 2/!1!# 7#9#> 8 622# 3# 2/!!# 7#9#> 1. 7/ 9:7# 9+ /%+!#2 Ι 226!#<19!7# & /&7 +&;+# 8+= 7/!+.#& >22##+ 8+Α7Γ /+ 4! 7#9+.Γ7. + 7# +# Λ#:2#<19 %,:2 /. + 7/,&Β/+7 %,#2/&:2!7.#+7 7&!# )3 #, ) ) % 8+2:#+%# %+!/> :!+% 1%/+7 % 9/&7/+.!6! 1,/+/&7 +%#22#&Π% 4!#&%# <12# 77.!/; 5+!#>7#+. 2>3/ %#! &Β# 7:!+.67# 7..:!#7#+.#2#+.:,.!! %/ +#, Π9 #+.#2#& ;/7/&7 +9:7#,2 &;. +% 7&; Α&7 +. +#&;+# # 67< %# = +#67< %# 9/!+. 2>3/. +!#%/ +3622#7 7 %6,# 7/;Γ. +%#226, :7+ 4%#!/2#>717 7 %: %!#.#996!+!# 8+. 2>3/ :,+9:7#;/7.67# 7Β9+6!#%/ +3622#7 2263#<#>7. +!;+!!# 3=6%#+#+ %#! &Β# 7:!+;/7/&7 +. 2>3/ 226/&7 +3&22/ (Η%# Γ7 3/3 +Γ Ι:% /Ε622# 7 &Β# 7. +#+:2#+#+. 7#&. +#+/%+.1%!/ Ι:!+;/7 %6,/+#>!/9+ 3&22 ( ]%6,# 7.6%#+/. 2>3/ %:!+ #%#&/ 9/ +.1 /&7 +%+#. 2 & <!/ %:.6%#+/ 622/ / φ

10 . 9& %/ &%! :9 ;/7/&7 +3&22/ (82:# %#! 217/!6/&7 +9:7#+ 7 %/!#7& # 7!#/#7:! < & /!.!./!# )7 3 +.: :9 2:# %# % 1%/+7 ;+! <#>7#+. 2>3/!#012!!# )3 # Ι/&7 + /<7+.: Α67.!/; 5+!#>7#+. 2>3/ ;/7< %6,/+. <9/ +7. +;+. /227+. % # &!7# & 917/+ 5>2.!%/ +#, Η%# /&:%#+# <12/+7 9% &7/+ %:!7 %17 7!+%2/ 6Λ# 9 7!+.:!/ #:9 /&7 +:!+1! +/>.#2 9%# #>77 ;9+# <#>7 7# +.6% #32 9!. +!:;/7/Ε % /!/&!#/<7+.:9 951 #7 ι 2#+%:7 % #>.!6! %1 %:!7 % #! &!# %/ +3622#7!# /Ε % /!/&. + /<7+.#> 2:# ΛΓ %/ +917# 9/7 ;#>9/!+< &7/+4!:%# Β!69//9/& 9/!7/%+!#2 9 Ι/&7 +7 %/ 6 # 7#+. 2>3/!;9: + %/ +# &. +7 % 9/&7# 7 1,# 7Ψ &7/+.6!+!1!#+#, /+6Β/! + %# +. %:5 Ι+!&:%.! 2 3 &7/!/;/79%# #>77 7#9+9#%#+<#>7! < & /! ) / =2/&7#7! <12 7 % :!+;/7 &Β 7!/2+.6< %#5/,</&.!/;65+ Ι 226#+)227/. 7#&% 1%/+7 Ε1 # 7:!+< 7+!#>9/: #9%# #>9/+ 7!7 %#! 1Ν# 9/ / +917# 9/!<1! = 31 7 Χ

11 , ) 0, (% ΣϕΡϑΡϑϑϑϕΤϑϑϕΤΣϑΤϑΣΤϑΤϑ Τϑ Α+7 + %&!/!#!#% #7! + %#56 /+ %#!7./7! +. ;+#&., & 7 /,/+% #</&!#+,/+Γ; %2 #5: Ι/+;+.6 // & <! /<7+.6<19! 7: 7. +/+;+.Γ7 %/ +!6 / 747.!/; 5+!#>7#+. 2>3/!# Α3 # Ι#+9:7#+%# < 5/2<#>7< /&7 + 5/7: #+;# 219%# #+9/! 5# 6 2 < #9/! 7!Γ7. +#+19%# #+7.!+.Γ7. + 5/!1 #. +. &!:Ι#!!:! /&!#7#,Γ Λ!/21,! #+;+.!+.#&%# !!7 %:5 Ι% #5 7Γ 5 7!6Β#7! +!#7)3 # :%#!69+9/% 6222/!+ ; # :,</!# #+#%#&/,9!&Β# 7;+. +!6 >7# 769/! ; #. 6!. +#!+!91. 26/+ 7/ :. +.#2 9%#>7% % #Α3 # Ι%# /+7 +#% 6;/+ #! 75 +#;5Γ7Ι! 72+#!Γ7/.; #91 7χ#! #;/>#7! + %:7Γ!/ 7!:%+# Γ!/7 9 7%7+#>7δ. +! 7%#22Γ7. 7Γ7Ι!+ 7>,!/. <Γ. +!+,71 %/ +:;#..#. + &!# Ι9/! 9# 5Γ7/! + /.:2 8%#+# ;17!#7 7 &Β/+ 6 +!. +!# /!.+7/&! +!:7Ι /,/+ % #;+ / 9917#!12# Ι/&!/ /+7 + 5!# 65# % 7& 7%# 2+Γ7Ι/&!/#+.#2:# Ι/&!/9/! 76! Ι/&!/!!+Γ! Λ >7# 6!# 9/! 3622#7! +. <9/ +76Ι/&7 +; % # ;+: +!. +#% # 7!#2+ 9: /+7 +,/;:7 ;>7!# )2ϑ% &;/ %#. >3#7! + /!/2/&!# %.7#>. 2 9+Γ7/ Ι% %:! 9#+ %# 9%21.#7! +.6</!: # /91 7; #. +9/!6, &Β# 7+ 7 &7# 72&97/ Ι#!:!! 9;17 2:!,2 &;. +! 7.2+9!#2#+.Γ7 7<.Γ7Ι7 &;/ %#! %6,# 7. +!7 622:,+.+:! 7!+ 321%/+ ;17/& + &# # /%#+:7 7.# 7Ι% #,Γ /+ Ι.:%/2#+Ι/; 5# %#,76< 9&Β/+.+7#>9/7699#Ι+22> %#> 226Β/+!#!#%&#.6</Γ Ι %1 7!/ /.!6 /+, & 5!6 %# ;17 /,# /&# 7 5# % # 7!#2+!/& Ι.!1 %# /; /+7 + / &#%+#.6! ;17/ ,/+. 7;+,& /+!# ;6!+7#!#+,/&#Ι!: /+7 +# Α3 #.+622 %#226 8%#+# /,/+ % /! /+/./&!#7.# 3 26/++ %67! 91!# Ι9 Β&9/! 7 %67!! /!9!+.6!# Ι%# +!#> %+#/ 567!!# &Β# 7! >7#! 9/! 5 +. %/ + :!/ # # 6 %#!+ &Β# 7! >7#!,Γ 9/!7#%#& 1,# 9/!7!,& 7 7# /># 9/ Η1!:!# 7/,Γ 9/! 3 22:9/7#!#%&#Ι9/!+ /.%2 Ε/+. +!#>.+7;>7# 7 /22#,/># 7.:9. ++! /7;9+.6/&;! % 7&;!# χ;/.6;/ +##> # 7 %7+#7! +.6</, :7# Β % +;/>#7! +! 9/ %# 2&/ 91 / % &7/,# 7, </&9/! 76!/ 9/! % +;6.+!#. +,76. + #+ &;+#+ #+ ;# 219%# #+δι% #3622/ :7#! </ : 9/&# 7 5# >3/ 8+. 2>3/ 9/!+ Ν,1 %#!+ 1,! /!+ Ν,1 %# 5+2#Ε/7#>78+67< %#+! 7. 2>3 7!Γ7 /+7 + #+ 4. &!/, & /+ +.6 %#.!#>7!7 Α226;! 9/ +76! >7# Α+7 +!#9:7#π!1 /#π!#+,/&#%# %6,/+ /17 ;6!+7#Ι 3!,!#. + 7/,Γ.+7#>9/7#Ι 5+2:Ε/7#%/ +3622#78+67< %#+!#&/./&Ι9/!+. 2>3/. +!+,.! +! :!/7/

12 36./!# Ι! &Β# 7!#7!!: 9 Ι%2 #5# #>7. +.!/ <>7# 7!#> 1 9#!#> 7# +#5>2./ Ι ΓΒ# 7 7< Γ%# Ι.!#>7 Α226;. +.!#>7 7/,Γ Ν 917 χ. +#2/.!+.6δ!7 9 & 9 47!#> Ε/ +ΒΓ # 9/1! %:67#+ Ι< 1,# 9/ 71%/+/ %# < % # #9#+6Β# 7 /% #;# &. +#Α3 # < &7/+!#1 9 +#!#.6</2# π/9%: # π. +, 6!# Λ#>.# %# < 2 7&Β/+ 7/Ε12/.!# 8Α227+.:!!:. +Α<7+. 9 ]% / & 2 #5# +Γ7Ι%#!/2#>7 /7Γ! 7 7!1. <Γ. +%#22Γ7622 7% 96! 7%# ;17 65#7! +Ι#5/&2# 77 9 % #!!1Ν# 7 %:.6%#+# %#2+!+.#> %# / &# %# #&/ & <! 7 %# /& 7. + %#5 &Β# 7, & 7 7 &Β# 7Ι <1!#7! /.&7; 7#!7 %! &; 9. +!7 2# /&2# 7 7!#.67# 7Ι/79/ Γ7#7!6!# Ι +!+ 67#+.+ ;+ 5# & /+7 +,76 %+# /%+.&7; 7/. + /%+Β 9+/.+ %:!#7;:2# 8+. 2>3/!# )3 # % 1%/+7 9/&7# 7/./&Ι: <+/. +πβ 7! 71 π 76.! ;+6./+6!# /+7 +9/ 2>!/ %#/./&7! 7: 7/2 5 6!. ;& %#5 &Β# 7+!1 Θ+!+9+269/+ >7#! %! &; 9 &7 %#5 + </&#!+; %#!/+!+. 2>3/ Ι 9%# 7!#7.:%##+ 9:;+#+7 9%# 7!+ 3./. +7!+ /%+./5!#>7Μ>,! 8. Θ+Γ # Η /&7 + ;+.: # %# 1,/+ ;+!/21 /+ 7#9+.: >93# 2#! %# /& Α9%# +. Μ!+2&. +09: + Λ6Ε

13 %! 1 ϑκχϑ /ϑ/ # ϑ#+ϑ= 7/!+.#+ϑ >22##+ Α7:Ν/+! 59#2#&. + %2 #5# +Γ7 %# 1,# 9/ +!7 1.;# #/; +.#> 0+!69!# >95 7 9/!#7γΧφγΙ:% +,>/+ 9/ Ι/.5 6Β# 9/9/!#% : Ι%# %# 65/! + %::2#!# #1; #! 70+#+.!+.Γ7 93# 2& 7! 7= 7/!+.Γ7 22: 7! Ω 6. Ι!7/7!#7:!!;+ 9! & 9 +!7 % 6;/.!!6! %#2+!/&!#Β!9!#,.! + 9#>!# 012!!# )3 # Α<7+.#>] #!#%+.#> 6.#. +!7 ;+. +#2:! /99#7!!/2/! & 7 /%+3622/+9 7. &# %/ +# + 9#>!+ % ;# +.1 7< Γ%+7/ ;! +:!!/ %#.#>7! +!7%/ +#, 9 Ι9/! Ε>! 7#%#& 7.! 21/! < Λ#1!# ΧΧχ9/!7 %Κ +<9:7ϑγϑΧΧ %:5!# Θ/7+.#>0+/ < 7!#>! / +51 /+ 47! Η./;#7& Ω 6. δ #+ % # / 917/ +!#. 7 + %/ +#,1 /&, 7 /% 7 # +#</!</& χ/%/.!/+7:9/7/ 5 +.6δ 9/! >95 7 7Γ9! 7 9#;& 7 % / +Γ7 χ0,/& 7δΙ! 7!#%+.Γ7,Γ7χ =#+7#!! 7δΙ! 7!#%+.Γ75# ! 7. 7/!+.Γ7# 7Γ / 7Ι. 2>%!#7!!#κΧθ%/ &%#!# 7:2#! 1.!!# # +#</!917# #!:%# 7#2+.!:!/1.!!#.! 5 &# 6 + Β!#012!.62 %!/%2!+ 76./ % #! &! 7 < 96! 7. +!>, 7/! %:2! %#;#,!#. 7/!+.#>.: 9#. +! %:2#+%!#%+..#+7 7& Φ &!: # /%+!9#7+.: 1 /+ 9 Ι %# 7. <+!#> / 7. &!7 /%1.!! 7 % # / 917 7Β 7Γ7+!< Ι. +% 6!+ 17!#7/ 7!+; 6 /+. + 7!&</!/ %#;/&Ε/+! 7!#%+.Γ7 5# 1 7Ι %# 65./ =]4 ΧφϑϑΧΧκ χ?α= Χ0γϑϑΧΧκδΙ %# /%1.!/+7/ ;+. +#2:!!+ % # / 917/ +!#. 7 + %/ +#,1!# 012! Ι &.7 /!7 7#2+. 7< Γ%+7 ;! +:!!!#7 ; #3+:!#%# /%+3622#7!!/& / % # /> /+. +. </!Γ %:2! % #! &. +% #.62/ / /& 7!+; 6 / 7 %:!#. 7#>. + > 9!7.#+7 7&! %/ +#, 9 Λ#Μ#9,+.: 93#>2+#Μ)3 # 9/!7 %Κ +<9:7ΧΧΧ %:5!# /&,/ %#5 & /+,/!+.6. 7/!+. ;! +:!!!7 %/ +#,!# :!#%# </&Ι #>!/, +.6#>!/, #7+.6Ι+!&!# 9/ +7:. </!Γ. 2>%!/+%2!+ % +! /+ % #! &! 6 + Β Ι /7Γ /%+%21#7 &.7! < /%+51 /+ 9622#7 7!+.6Ι % 6 </!+.6 %#!/21 9! Ι+!&/.!:! %6,/+ 9 7!+.:,/+9/ +7:!# + 9: +!#. 7 +( 8+0 9,#+! /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. +Λ + 7#>%#2 /&, 7/.5 6 /+9//%+!#21!#!#1!# ΧΧγ!7/%+< 9&!# 7 % 9/&7/++!# !69/7.!6! %#5 + </& #%#+ ; %#!/ 622 9/! 3#2!.! 5>+ 6 + Β :%!6 /% 7 # +#</! <. 7!#ΧΧ 8?# 1 0+,/& +!# 012!!# )3 # Ι!#%21#7 9:;+#: 7#Ι;+ %+!Γ7#7!! % #32 9! %# % #.62/ //5 9#! =]4!3+ +9:!!!# ; #3+:!#%#!# 012! Ι % :!/+7/9/!7 %Κ +<9:7ΧΧ %:5!# χ25</& 9/%2/+#Ν5& κ% # δ 7 5# +.6 9/!# % # / 917/ +!#. 7 +%/ +#,1!# 012!!# )3 # Ι7!!&Β#7! +9/!7 1.! %# %/ +/2693 7/!#.! 5>+#6 + Β!# :!#%#!# 012!!# )3 # % +7!7 %# 5! =]4Χ36! %Κ +<9:7 %:5 ϑγϑχχ!# /7+.#>07!#! / +51 /+ 47!#2+. Η./;#7&. +Ω %6,/+69/ 7/ &. + 7!#7+ 9: 9/! Ε>!#?# 1 0+,/& +. +! < # %#!/2/ 9!+.:!/.! %#219! 2 < #< &. <Γ Β!<#>7! :%#+ ρ.#7;>2+ +!7 /7&,!# % # %+.#> 5>2 Ε!# 012!!# )3 # ( 8&;+#?# 1 9/!7 %Κ +<9:7γΧΧκ %:5!# /&,/;+ %+!Γ /+!#17!#7#.#+7 7+.: % :329 %# ;9+# #>7! 7 %:! 7#2+. /5 9#! =]4. + +! <./!7 7!#2! Η/!6 %:% # 5 2#+%:7!#. 7/!+.#>.: 9#!70+. +# >7=]4Χ. Γ<./9/!7 %Κ +<9:7φΧΧΧφ %:5!# 93# 2&#! Α%+.!/& Η/!7 ;+.!+.! /Ε12+Ε. +!7.!6!#. </!Γ!#!!/& % #! & ;9+# <./ / :2# 9 %/%#&< :!+ # ; #3+:!#%# < %#.! /+. + %62+ Β Ι < 7 3 <9+!/&. +< 7 ;/+,!/& /17 Ν&! 9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.# >95 7 :9 9/%2 #5# &/. +#;&/!# 9:;+# %# /&# % #!# /9%2/.:9/7# 5# /& Ι/%&./+! + /.71# 1.;# %;,/!+.69/!#7,.! + 9:!# 012!!# )3 # Α<7+.:] #!#%+.:

14 6.#Ι9/!##%#&#%; 7 917/! +7 /%+32<#>7#+&;+/. +! :!/ / % # /> /+ 9/!1!. </& =]4Χ 7 5# +.69/!+ /%+! /%:9/7/ ΒΓ7/ < Η/!7!6!! #2+!/&. +;!# 9:;+#]%# /&# %#;/+.7>/+ %26. +9:7#!7 7!+. 7/!+.! /9%6</+ Ι. <: #7 % #!&</! +. + %62+ 7 /%+3622/+!/& / % # /> /+ Ι, &!7.# &7/. + %#;#, Ι%# Ι >95 7 9/!7Α % β.. +!7/,Γ + 7#9#</ & Ι/&7 + % &!!/ +!7/%+!,&! 791! 7.#%:! %#2+!/& 5 &7/! +7 /&7 + %#.2/+! :7#/%+3#2 /7:. </!Γ!# %:2! % #! & Ι% 6!+ 7!&</!/ 5 71! 7/%+!9:7 7:!+;/77#/&! +#+.# >!9, &!7 7< Γ%+7% # & 8+ % # /> /+ ;/%# /%+3622#7! +% 1%/+7!/.9 +Γ7#7! +/%+!9# %:/+;+.1. +/9%/ +!! 917/ 9/21!/ Α+;+.6+!7< % 1%/+7 % 9!#%#+<#>7 9/21!/.! 5!. 7/!+..6 % Ι 9/! /+ %2< 9Γ7. +.! 7#9! 7 < 9!+.Γ7/+;Γ7Ι.6!+%# ;/71,/+&7/+91, + 9/ #>!/ %:!#% : 5!#,1;+#;+,/& +! % #!!/ :9/7 %/ +#, Ι. + +!# 2:#!: #+ :%#+#+ %/ +# + 9#&!/<#>7 < /&7 + < & /!#+Ι 7 +!+#2:!# &#+ Λ# 012!!# )3 # %#!/2/&!#7 9 7!+.:!/ # ; #3+:!#%#!,Γ 9 Ι/!& 7 Ν, +!#7. 7/!+.:.: 9#! %/ +#, 9 Ι%:2# 12Ε +. 7#>. +!# +!+.#> /%+.1%!/ %::2!,Γ !79 Β 917 #+.#7#9&!. +!+. %/ +#, 9 0/7% :./+! +7 7/,<#>9/. 9& 622 % : / Ι#>!/!#%+. #>!/, #7+. Ι!. 7/!+. 9 ;! +:!!. + < 7!+! <#>9/ </7 6 /.6</ /%+3#2 % :9#+ 7 91! 7Ι %# #7! +, &!7.!6</ 9. +;/73 &Β#7! + /!/ / %#;/&Ε/+ +!7 7. +:!!!# Λ# % :7 Ν 5+ 9 /&7 + %, 9:7#! 7 7!+; 6 / 7 9!7 7!+. 7/!+. %#2+!+. Ι. <: #7/&9!/ %# #+7.+7<#>9/; %/+ 917#+% #.6</.!/>< 7 Ι, +9#%#+Γ7!.6</ 91 #. + 9# 5 %&/ /!#%+.1,1 Ι 5# /&. + %#2+!+.#> /.% # Γ%# Ι % #./+917# 7 %#! %/& 91 6.#% 7 % # /> / 7 %#36<9+!#. 7+#>. +! %/ +#, 9 /7+.:!/ Α&7 + ;/ 313 +# :!+!#7 Γ7 9!: 1,# 9/ 9%!6! > 9!7!#%+..#+7 7&! 7 %:2/ 7 9 Ι %# ;/7 71,/! + %21#7!7 %#36<9+. +!#79 9:! Η/!+9 Ι 8+ :/; #+! 7= 7/!+.Γ7 22: 7Ω 6. = 7/!+.: >22## 42/Ε 7; #>%#2 = 7/!+.: >22## 0+; 9#!/&,# = 7/!+.: >22## =#9#!7 = 7/!+.: >22## Η/! Ε6; 7 = 7/!+.: >22## Ο67< γ= 7/!+.: >22## 8 /!+6; κ= 7/!+.: >22## %Γ7 = 7/!+.: >22## # 52&# φ= 7/!+.: >22##! #>%#2 Χ= 7/!+.: >22##?/ Γ7

15 )!82 8. ΤνρΡσφγτστνΡσφ :/; # Μ?2Γ # Α+! Φ % 7+.#26# 0+.: #+ 2Ω/#; 6!# ΙΨ % </#;Γ # Ι %=# 2#> Ι4<42/567! Η/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < #!# 7 ΧΧΧΙ +; ><. 7 9/7 5# /& ;+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7%# % +<9#>7! +!#6 < #!:Ι#,.! + 9:!# :9.!6!+ ;+. & /+!# 7 γχφγ ϑ;2 ; %!# / 9+ %:!+.!# &/ %# % #321%#7! +9/!#7:9#!:Ι9/! Ε>! 7#%#& 7. +! /<7+.6%6. ϑ %:!#7#%#&#/Ε!6! +!#.!67:9#%/ +/,:9/7#! % #! & Ι, /&.!6!;+ ;+. & %# </ %&Β/! +9/!#6 < #!# 7γΧφγΙ;2 ; 9/!71.;# % #/; +.#>;+!69!#.!:%+7/+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! 7/%Γ Ι ) )) % ) )) % 9 0 % Ι9/=]4! 7]%# Γ7 ΑΦ[0ΑΙ476%! Ε Ι4 #!+. 476%! Ε Ι Α9%# +. Μ!+2&. +Η./;#7& Ω 6. Λ#.> #! /72: =]4. 7#7+!+. % 6Ε /Ε/!6Β/! + % /9%+%!:7! Ι.!6!7 /Ε1!! 7#9+9:!! % 6Ε!# 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Ι9/!7#%#& %# &5<./ &!9. 7Γ7+ 6. <!7%/ +#, Α5: #7 /72: 7!+. % 6Ε /.;:<./.!λ /%&.2. + /5 9#! =]4Ι /&7 + % 67#9. +.!1 : ; Α%/+; Ι9/!7 &!! Β!/&! +.> δ! %υ +<γφφχχ% 6Ε!# 0 6,42/Ε 7; #>%#2 Ι9/!7#%#& %# &5<./ &!9! 7!/ 6 7% Γ! 7 +!#>7! 7Ι#+ #%#&#+/& /!+.Γ7 22: 7Ι+!76. <!7%/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!# )3 #. +3δ! %υ +<ΧφΧΧκ.#+7 %:5! 7]%# Γ7 ΑΦ[0ΑΙ 476%! Ε Ι4 #!+. 476%! Ε ΙΑ9%# +. Μ!+2&. +Η./;#7& Ω 6. ϖ.! + 9:!,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # (χ?α=χ0γχχκδ Α%/+; Ι!#6 < #γ!# 0 +.#>=Γ;+. χ7;γφγφι?α=κ4υδι:%! #%#%#+ <./9/!# 6 < #!# 7;φφγφκχ?Α=φ4υδΙ# &Β/! +:!+Ι < /%+! 1%/! +9:7#7/+!#7.6!#,#7 ;/& < Ι/.;+;#917 /+!#7!:%#7! 9#7&9#.!#+.&!# %:! 9#;& ; +., 8 ;/& ;>7! ;/+ 7 < Ι /67 ;/7 /& #. 7/!+.#> 22:# 6;/+ < Ι#> % # % /! 3&3!# Ι+,>/+;+!7. 7/!+. 7 %/ &#;#7. +%/ +51 /+ 7Ι;+λ7/Ε/;:<(!7% #./&9/7%/ &%! 9/!7 %:ΧΧ &!!# % #!#0,/&#42/Ε 7; #>%#2 χ %!γφχχδ#+!1 / + % Γ!#+! 7 +!#>7! 7 Β! 7 %:!# 0,/&# 7 /. +</& 6. %:!#> < 9!+. ;! +:!!!7 %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!# )3 #. +./. +917!+ #!#%+.1. +,1 / /.!6 /+! 7 %/ +#,Γ7 Η :!#%# Ι Μ &. + Ψ62!#!: #.!6!7 /%:9/7. 7/!+. %/ &#;# : #. +!+ /%:9/7/ Η/!7 % Γ! % # 3 22:9/7 % 6Ε # 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 %1 +Ν/!# &!9 9/!7 +!+#2#& :!+#+ 7!1 %/ +#,1!# 012!!# )3 # %/ #7! +!ηγ7ψ!# Α<7+.#>] #!#%+.#> 6.#!# 012!!# %#! 9#> )3 # :%# % # />/! + < Ι :% ΒΓ7!. <# &!./ 9/! ;/>!/ % # 3 22:9/7 %:5 Ι % : / ;/! +,>/+. + 9/!6!7 1.;#! 7 /.6!#!/ <9+!+.Γ7 %#56 / 7!# ]%# #>4 #!+. 476%! Ε. +Λ #5&9 7Α7:Ν/+! 7 7!1 Ι % Γ!% # 3 22:9/7% 6Ε51 /+/.!/2/!:,.!. +% ;/.!Γ % # 3622/! +9/!7 &!. Γ / Ι /5: #7 ;+υ! # 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Ι.!υ /76.! % #32/%:9/7!# 7; γφγφ 9#;+:!!6!# Ι %1 +Ν/.!υ /%&.2! ;/>!/ % # 3 22:9/7. 7#7+!+. %:5. +.!6! :%## +!+.:. +;+. Ι!#+ 7/Ε!!! 1.;#! 7/.6!#!/ <9+!+.Γ7 %#56 / 7! < %:!#]%# :4 #!+. 476%! Ε. +Λ #5&9 7Ι!# &!9! 7 +!#>7! 7+!76. <!+ 7!1 %/ +#,1 Α%/+; Ι9/177#9# 951 #7./&! + %:. & &! %:!#!1 / + % Γ!# +!#>7!/ Ι #+ #%#&#+ /& /!+.Γ7 22: 7. + /&, 7 %#362/+!7 7!1 %υ +< γφχχ &! +!7 6. < % #!# 0,/&# 42/Ε 7; #>%#2 Ι #%#& %# &5<./9/!7% Γ!% # 3 22:9/7% 6ΕΑΕ622# Ι9/177#9# 951 #7./&! + &!. Γ /. + %:!# +!#>7 9!/&#Ι!##%#&#Ι.!6!#.!!!+.:!# Ι1,/+.#%:Ι9/! Ε> 622 7Ι!7% #! &!# < 69!# Ι. <Γ. +!7 76%! Ε. + Ε+#%#&!# < 9!+.#> %2#>!#!,Γ / +!1 Ι #+ +!#>7!/ % ;/.!Γ #9#;+.#>7Ι % #3622#7! 2:#

16 . Γ /.!6! ;/>!/ % # 3 22:9/7. 7#7+!+. %:5 Ι.!υ/%&.2. +.!υ /5 9#! #%#& /.;:<./ %υ +< γφφχχ 7!+. % 6Ε!# 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Α%/+; Ι.!6!#6 < #γ%!# %;!# φφχ?α=4δ/ε.#7< 9/ % #</ 9& % # 3#2! % # 3 22:9/7.#+7 %# +. %:5 Ι #%#& 1,/+. 7#7+!+.:,.! Ι9/ &!. Γ / /7Γ%+#7!# 93# 2&#! Α%+.!/& 6,+ /!7/%#917 %:!79/ #97& ;9# &/! %:5!!7Α59/ &;! = 3/ 7 / Ι;2 ; %: κχχκ Α%#917 Ι. +7:9/7 &!. Γ / ϑ #%#&.!!1<./!+ γχχ! Θ 99!/&!# 0+.! &# Ι./&! + /.% #<1 9. <υ : 91 #! 15/! +.!6! % # 3 22:9/7 =]4Ι! #%#& %67!!#.> #. 7#7+!+. 9%# /& 7 /2/,</& % /9%+%!:7!.!6!7/Ε1!! 7#9+9:!!! % Γ! % # 3 22:9/7 7!+. % 6Ε!# 0 6,42/Ε 7; #>%#2 γ Α%/+; Ι!#./562 +# 0υΙ 6 < 1!# 7 γχφγ +!7 % #! &!# %/ +3622#7!# (χ?α=4υγχδι%/ +1,#7! +# + 9#&! 7!#+,/& 7! 5> /. +!#!#%&# %#, Β# 7+;+ &!/ % #! &. +% #321%#7! +!. +! +. +;+ ;+. &,.! + 9#>!# Α+;+.:!/ Ι!#6 < #Ι %:!#7!&!2# 7!+./&9/7 % #! &. +;+! (# &Β#7! +! /Ε 5>. +!#!#%&#% #!!/>#7! +. +;+! #>7! +ΙΓ!/7 ;+ 5 2&Β#7! +# ;+/ &/ Ι %#;#!+.:!!! 75 +.Γ7%: 7Ι+ # #%&. +/Ε12+Ε! 7#+.#!96! 7. <Γ. +%#+.+2#9# 5& Ι+;+ +!/ :!! 9#7 ;+.:!!6!# Φ/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι 9/9#7 917!#+,/& >7#2! 5>. +!#!#%&# Ι 9%# #>7 7 %#!/21 # 7 7!+./&9/7 % #! &. + ;+! 2:! #+.#2#+. Ι / 9# 5#2#+. Ι 3+#2#+. Ι/%+!9#7+. + <!+. 9 &!# 8+%/ +#,1 Ι!!#+,/&! >7#2! % ## 917 % 65# 9%# #>77,.! &Β#7! +Ι >95 7 9/!. +! +!# 6 < # φ %/ +#,1 %:2! % #! &! 5> ϑ%/ +#,1 % #! &! 5> ϑ/<7+.6%6. ϑ % #!!/ :9/7#+5 +.#&,9!+ 9#&Ι% #!!/ :9/7!#%&. +!#+,/&!#!#%&# ϑ%/ +#,1 #+.# 76%! Ε 47 +!7 % #! &. + ;+!! 7 %/ +#,Γ7Ι! 7!#+,/& 7! 7 7:2 7! % ## 917 % 65# Ι/%+3622/! +% 6222 /5 9# # ! 7 //+!#7+.1 /.!6 /+ Ι#+% %67 %/ +#,1 Ι!!#+,/&! >7#2 %#!/2#>7./7! +.:! / >!/ %/ +#, Ι!7#%#&! 7. & 91! % #! &.2+9.Γ7#7! +.!6ΒΓ7/ χ:% 7!+.!!6<./ 9/!7 %!# 6 < # γ!# 7 κφφφι?α= 4υ Χκδ Λ 7!+./&9/7 % #! &. +;+!! % 9/!+ ΒΓ7/!# ;+1%#7! + %:. 7#7+ 9#> ;+#&.. + 2/+!# & Ι!# #%#&#. <# &Β#7! +! 7. & 91! # /+!# &! 7% #!!/ :9/7 7 7!+./ /Ε/+;+./>#7! +#+/7+.#&: #+. +%/ +# + 9#& 6. ;! +#!! 7. +/.!12/ 1 7Ι%#. <# &Β#7! +9/!#% #/; +.:;+6! 9 %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < # 8+ 7!1. 7#7+ 9#&.!!&Β#7! +/7!: 1!# %:!;9# &/!# % #/; +.#>;+!69!# %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < #. +/. &7#7! +9/.#+71 %#56 /+!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7) 7. +! 7.!6%/ &%! 9:;+ 7]%# Γ7. +;9# +/>#7! +!7Α59/ &;! = 3/ 7 / Ι 3 Η/!+ &;+/ :9#+/ %# +.1 %#56 /+ /. &7#7! + /%& %/7! /!,1;+ 0+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7 7!+./+917 7! % 65# Η/!,1;+ 0+,/& + % # ;+# &Β#7! +Ι!#%2 & +#! 7/7+.:!/ 7: 7. +% #ω%#<1 / 7%#!&</7! +! % #/; +.6 ;+!69!! 7 % !# 6 < # Ι #+.!/ <>7 /+. + #+ % #!/ +:!!/ +!7 /5 9#! 7 1 7Ι ; 6 / ! 7 %# % +!#>7! + +!7 %#!/2/ 9!+. % #! &. +;+,/& +! 7.!6%/ &%! % #!!/ # !+./+917 7Λ,1;+ 0+,/& + 7#;/>#7! + %:% # 699! ; 6! #%#& /Ε/+;+./>#7! +! 7. & 91! Ι ; 6 /+ Ι 1. + % # 699! Ι #+ 56 /+ Ι!#.:!# Ι #+ %1. + #+ 5# /&, 9!#;:!!# Ι. <Γ. +!#, #7#;+6 99 /.!12/!#. +#+5# /& /5 9#!# 8+ ;+!6Ε/+! %/ +%!Γ /! /5 9:Β#7! + 7 2:. + +!7.!6!+,/;& 7 0+,/& + +! % #!!/ :9/7 /&;!,2 &;. +% 7&; %# 7 51 #7! +!#6 < #ΧΙ. <Γ. + +!# #+.#!:%# %# # &Β#7! +!7.#+7 %# +. %:5 Χφφχ?Α=φΨλφφδγ47!+./&9/7 % #! &. +;+! Ι.!6!7 177#+! % Ι %#!/2#>7 /%&! /&;!!#5 #>,2 &;. +! 6 + % 7&; (!#6 < #φ. <# &Β#7! +!. +! +!#,.! + 9#>Ι#+.#%#&Ι!# #%#&# % /!/&.6</.!# & % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7. +#+,1! % #! & Α+;+.:!/ Ι!7 % Ι %# 5# 6! Α< Ι # &Β/! + :!+ /<7+.6 %6.,.! &Β#7! + /.!/! 917/,/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι#+#%#&/ % 917# 7 7/% 1!/ 1,# 7 /26,+! /% /!/& %:!+ 7< Γ%+7/ ;! +:!!/. +!+ #%#&/ ;+! /&! + 9/62# +<9:. + %#+.+2& Ε+:2# 7 3+#2#+.Γ7Ι #+.#2#+.Γ7Ι / 9# 5#2#+.Γ <!+.Γ7!#+,/& 7Π! 7!#/<7+.:%6.#Ι 9/62#!9 9!#.! /+< 26 + %/ +#, /.!6 /+ ; +.#>,.! Ι9%# /&7,.! &Β/! +/+;+.:!/ < 26 +#%6.# /<7+.: ; 9: Ι 7!&!#+, 8,.! + 9: %/ +#,Γ7 /<7+.Γ7%6. 7 %#.#%/&!;+ 5>2 Ε! #7#9+6. +! ;+!! #+.#2#+. + # #%& / >!/ 7 %/ +#,Γ7!,Γ 9/ % 6222 % #,!#.#+7: ; 7!#!! 7 %/ +3 22#7!+. /.% &;/. + γ

17 5 +#2! +.Γ7;! +#!! 7Θ+!7/.%2! 7.#%Γ7!Γ #7! +!.! ! ΙΓ!/#+%/ +#,1!1 7 % #!!/>#7! +/%.Γ!: # %: !&/ %#36<9+ : #. + %: 7< Γ%+7/ /71 /+/ Ι/%/936 /+. +;! +:!!/! /<7+.6%6. /%+! 1%/! + 7 /.!/2#>7! +1 Ι7 &7#7! +1 / 7/. +7.#>7! +;! +:!!/ Ι. & % ;# +.#>,.! Ι9/!# : #. +%/ +# + 9#> %#. <# &Β#7! +/+;+.:!/ %:!#7#+./&#. 7#7+ 9: 2/+!# &. +;+,/& + Λ /<7+.6%6. /&7 +; 7!:7 %/ # 7%/ +#,1! 7%. +χ;2 ; %/ +#,1 %:2! % #! &! 5>. +%/ +#,1 % #! &! 5> δ( / +!1 Ι!# 6 < #!# &;+# 7:9#. <# &Β#7! +! 9:;+ : 7. + ;+ ;+. &,.! + 9#>! 7 %:% #! & %/ +#,Γ7. +!#+,/& 7Α+;+.:!/ Ι!7% # &Β/! +8,.! + 9: %/ +#,Γ7Ι!#+,/& 7 7:2 7! 5>. +!#!#%&# Ι >95 7 9/! 6 <. + φ. + #. <# + 9:! 7 # & 7!#. +! 7!,:7 Β 7Γ7 % #! &!# &7#7! + 9/ % #/; +.:;+6! 9 Ι%# /.;&;/! +>!/ %:% :!! 7]%# Γ7Θ/ & Ι / +3622#7!# Ι Φ #! Ε&. +09# & 7) 7ΙΨ+#9, 7& ΙΑ71 /+. +Λ/,7#2#&. +!#.!6%/ &%! 9#;&# %# #>>!/ %:7Γ9!# 7#9,+.#> 93# 2&# Ι //5 9# %/ +5/ /+.#> 7#9,+.#> /+;+.#>, #! Ε+.#>,/;&# /7+.#> %#2/#;#9+.#>,/;&# /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! /.6</ %/ &%! >7! Ε /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! /&7 + % &!!+!7!/.9 &! 9 &!# % #!!/!1# 7!+./+917#. +!.#%+9:!!! 7% #!/+7# ! 7% #! & Η/ %:5!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7) 7. +!#.!6%/ &%! 9:;+# %# #>. <# &Β/! +;+ ;+. &.!6! ! 7 /+;+.Γ7!Γ7 %/ +3 22#7!+.Γ7 9/2/!Γ7. +!# %/ +/,:9/7#!# Α+;+.6 #,.! + 9:. +#. <# + 9:! 7# & 7. +! 7!,:7Β 7Γ7% #! & %/ +#,Γ7Ι!#+,/& 7 7:2 7! 5>. +!#!#%&# Ι%# %/ #7! + /ηγ78+.+!+.#>α21,# χη8αδ &7/! +9/!7% 6Ε. <# + 9#>! η8α. +9/!;+ ;+. &!# 6 < # φ!# 7κφΙ :% +,>/+(!7% Ι:% 7!+.!!6<./9/!7%!# 6 < # γ!# 7κφφφΙ # &Β/! +Η/!#% %67 % #/; +.:;+6! 9. <# &Β#7! +#+ 7. &#++!7% #! &!#./. +917# 7!+./+917# /7+.#& : #+Ι % # /> /+. + %/ +# + 9#&!+, /+ Ι! ;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7/.!6!. +6. ;! +#!! 7. +!7/.!12/ 1 7Η/!#&;+#% #/; +.:;+6! 9 9%# /&7 % #321%/! + %#, 1 >7! Ε 9/21! %/ +3 22#7!+.Γ7 /%+%!Γ / ;! +:!!/ %# ;/7 %/ #7! +!7% Γ!.!# & ϑ;! +#!! 7!# 6 < #!# % :7!# 7:9# ( ΑΕ622#!7 %!# &;+# 6 < # # &Β/! + :!+ Λ,1;+! 7 % #/; +.Γ7 ;+! 96! 7 %# % #321%/! +!+ %. + 7.#+7Γ7#7! + % +7 %:!7 # +!+. ;+!>%!#!# /7;+ 5/ #917# Η/ %:5!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09: + 7) 7. <# &Β#7! +#+: #+. +;+ ;+. &! 7.#&7! 7,/;& 7. +! %#3#2! 7 % #!6 / 7 7!+ / 7! 7 /7;+ 5/ # <9&Β/! +.6</ 7. & 2/%!#91 /+ (!7% Ι:% 7!+.!!6<./9/!7%!# 6 < # γ!# 7κφφφΙ # &Β/! +:!+ Λ % #/; +.6;+!69!! 7% Ι. <Γ. +#+= 7#7+ 9#& 0+#&.. + Ζ/+!# &. +!,1;+ 0+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7 7!+./ </ #>7! + 76%/7! /!& Ι >95 7 9/: # &Β#7! +!7/%:9/7%/ &%!!#, #7+.:!:;+6!9 Ι/%+! 1%/! +.!λ/ε & /! #%#%#&!# Ι9/!6 %:!/ /+!#?# 1 0+,/& + Ι/5: #71,/+! </&Ι! 7 % / +Γ7 7#9+.Γ7% # Γ% 7! #%#& 1,/+ 7!/</&,/!+. 9#;+:!! δ+!7 7!+9/!Γ%+ 1.!.! 7/#7:! 7%#,/!&Β#7! + 9/!7% #! &! %/ +#, Ι3δ+!7% # 9#!# / %#;/&Ε/+. +%! /+! /! & 1.</ Ε+#2:! /%:9/7 %/ +%!Γ / Ιδ+ 7 /.!/2/ <#> ! +;+ &!/ 9 7!+.: +!7 % #! &. + ;+,/& +! %/ +#, Ι 3 %.#2#><. + Ε+#2:! /5 9#! 7 <9& / 7! 7% #/; +.Γ7;+! 96! 7! 7% Ι. <Γ. +! 7= 7#7+ 9Γ70+#&.. +2/+!# &. +! 7,/;& 70+,/& +! % 65#!# 6 < # Ι&7/! +/&!/ %:!#7#+./&#?# 1 0+,/& + Ι/5: #71,/+! </&Ι/&!/ %:!+ % / &/ 7#9+.:% : %! #%#& 1,/+ 7!/</&,/!+. 9#;+:!! Θ+!#.#%:!:7Ι! % : %!# % ##>9/7# /; 5&# 7!6 # 7/! + 1.</ Ε+#2: %#.#+7#%#+/&! + 9/9/ +976!#!#]%# /&# / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09: + 7) 7. +!#]%# /&# Θ/ & Ι. <Γ. + /622 ]%# /&! 7#%#& 7#+ 9#;+:!!/ /9%&%!# 7!7%/ +#,!# % #!!/ :9/7#.!6%/ &%! 7!+./+917# 1.</! 9%# /&7.#+7#%#+/&! +/%& / # 7+ 9#>!# / >!/ # ;9: +#!#91 Ι! 7#%#& 7;! +:!! /.!/&7/! +!7%/ +#, ;+,/& + Ι!+ 9:;+/ % / &/! #+./& %/ +51 /+. +!# #+./&# # 7+ 9#>!#;+#&.. +! 7; #3 <9&; 7Ι% #./+917# /! + %:Ν.!6!7/%/Ε/ & 91! 7Ι; 6 / 7Ι/7/ /+Γ7. + <9& / 7 9#;+:!!!# Ι%# % # <#>7!7 %#!/2/ 9!+. /5 9#! 7,/!+.Γ7 % #/; +.Γ7 ;+! 96! 7Ι. 7#7+ 9Γ7 ;+#&.. + 2/+!# &. +,/;& 7;+,/& + (!7% 6 5#γ!# 6 < #!# &;+# 7:9# # &Β/! +:!+γθ+ %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2! 5>. +!#!#%&# Ι+! #%#& 1,/+,& /+;+ ;+. &,.! + 9#>!#. +/ :!# /.;#</&!#% #/; +.:;+6! 9 Ι%# % #321%/! +!7% Ι9%# /&7. <# &Β#7! +Ι9/.#+7 %:5! 7]%# Γ7Θ/ & Ι / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09: + 7 ) 7. +!#.!6 %/ &%! 9:;+# %# #>Ι % # /> /+ Ι : #+. + κ

18 %/ +# + 9#&+ /%/936 /+. +;! +:!!/ %# /&7 +; 7!:7 1,# 732 %!+.6 %#!/21 9! +!+ % %67 %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2 +,>! %# +.! %:5 ;/79%# /& 7 %/ 3 &7/+! ;># 1! 47 7! 1,# 7 /Ε + /!+.#& 2:#+Ι % #</ 9&! 9%# /& 7 %!/&7/! +Ι 9/ :9#+ %# +. %:5 Ι + 17.:9 1!# ( ΑΕ622# Ι!7 %!# 6 < #!# 7κφφφ# &Β/! +:!+ Η/!#% #/; +.:;+6! 9 %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < #!# 7γΧφγ9%# /&7 7+!Γ7! +7#9+.6% : % +;+!+.#> ;+. &# 5# /& ;+,/& + Ι 9/.#%:! ;+#&.. + ;+,/& +! 7 %/ +#,Γ7Ι!#+,/& :2 7! 5>. +!#!#%&# %# 7 51 #7! +!#6 < #!# 7γΧφγΙ. <Γ. +! 7%/ +#,Γ7%#,.! &Β#7! + Α+;+.1 ηγ7/ 0+!.!6!#6 < #!.#+7 %# +. %:5 φφχ?α=φψλφφδ. +7. <# &Β#7! +! : +!, +.!# 9#;+:!! Λ 7#9+.6!6% : % 1,# 7!71;!# 91.#7!6!+ %/ +#,1!+ #%#&/ 3 &.#7! +! % #!!/ :9/7 7!+./&9/7 Ι/&7 +.#+7 5/2#>,.!. +/%#%!/>#7! + %:!#7]%# : / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7(Λ12# Ι9/!7%!# 6 < #!# 7ΧΧΧχ?Α=φκ4δ% #!1<. 7!# 67 6 < #!# 7 κφφφ% 6 5#+ΧΙΙ. + /Ε Χ+; >#7! +#+.!!1 /&.# +%17!/5# /& ;+,/& + 9/.#%:!;+#&.. +;+,/& +! 7 7!&!#+, 7% #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7, +. 9#;+:!!.6</5# 1 /.!/&7/! +/7!:! 7# & 7%#. <# &Β#7! +9/;+./.# !# 7!&!#+,#,6!/! Θ]. +! 7 #%#& 7 7!& 5# / 5!# 9&. 7 ;9# +/>/! + 9 Β& 9/!7 % #> ;+6! Ε!7 Α59/ &;! = 3/ 7 /?# 1 0+,/& + 012! )3 # Η/.#+7 %:5! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7 ) 7Ι Θ/ & Ι 476%! Ε. +!#.!6 %/ &%! 9:;+# ]%# #>Ι! : +, +. 9#;+:!!! 75# 1 7! % ##>9/7 % 65# 9%# /&7! #%#%#+#>7! + 7 %6#7! +!;+#&.. +;+,/& +!#. +622/ %/ +#,1 %:!+ % #32/%:9/7/!7%!# % :7!# 6 < # Η/:9#+ %:5. <# &Β#7! +#+ΒΓ7/ % #! & /7!:! 7# & 7!, +.!# 9#;+:!! Ι. <Γ. +#+ 7. &#++!7% #! &! 7%/ +#,Γ7/7+.#&: #+Ι % # /> /+. +%/ +# + 9#&!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7 /.!6! ;! +#!! 7. +!7 /.!12/ 1 7Ι >95 7 9/!+ ;+!6Ε/+! 7%. +!# 6 < #!# 7γΧφγΙ#+#%#&/ /5 9:Β#7! + 762# Η/.#+7 %:5! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7Ι476%! Ε. + Θ/ &. <# &Β#7! +Ι+!# 5# /&! % 65# ΧΙ# +<9:! 79/2Γ7!# :!!#.!65# 1 Ι9/ 762#/5 9#! 7;+!6Ε/ 7! % Θ+! 5> Ι!7/%#%!/& Ι!#.#%:Ι!+ 9#;+:!!/ Ι!;+#&. Ι!# %: # Ι!!/21, Ι!#7 #+.#7#9+.:. + ;+,/+ +!+.: 12/,#Ι!#7 /!/ +.:. 7#7+ 9: 2/+!# &. +!,1;+ ;+,/& +! 75# 1 7;+,/& +! % ΧΙ/5 9:Β#7! +#+% 1. +!# % :7!# 6 < # Ι#+;+!6Ε/+! %!# 6 < #!# 7γΧφγΙ. <Γ. +#+;+!6Ε/+!# 7 κφφκ(!7 +!+#2#+. 1.</ ;/! #%#2#& Ι9/!7#%#& % #!1<./!#,/!+.:,1;+# 7:9# ;+6! Ε%# %#!/2/&!#% # 7 5/ :9/7#6 < #!# 7ΧΧΧΙ 7 51 /! +:!+ =!6!7/5 9#!# 6 < #!# 7κφφ;+ %+!Γ<./:!+%6+ ;+ ;+. & &; 5# 1 7 ;+,/& + %# % #321%/! +Ι /&7 + +;+ &!/, #7#3:. + /.!#>!# 7 %#!/2/ 9!+. 4!:1,/+ 7 %#!12/ 9 7 % /9%#;&Β/! + %#!/2/ 9!+. % #! &. + ;+,/& +! 7Ι.!6!#/<7+.:. +.#+7#!+.:;&. +#Ι% #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ <&!! + ;>7! /.%2! 7 %#, /Γ / 7! Α226;.!6!#.#+7#!+.: ;&. +# +!+ % #!!/ :9/7/ %/ +#,1 Η/!7% #!/+7:9/7% # <.ϑ! #%#2#& +; >#7! +9/!#7:9# 5# /& ;+,/& + % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7. +. <# &Β#7! + /,6!/ %# 7#;/># 7!7 % #> ;+6! ΕΙ! / 5+.6 : +, +.!# 9#;+:!! Η/!+ % #!+<19/7/ % 65# Ι. +# &Β/! +:!+#+% 6 5#+Ι. +!# 6 < #!# 7γΧφγ. <Γ. +#+;+!6Ε/+! 7% 1. +!# 6 < #!# 7κφφ/5 9:Β#7! + 762#. + +!# 5# /& ;+,/& + %# +; >#7! + 9/!7 % #!/+7:9/7! #%#2#&. + % 1,/! + /Ε# +#;:! 9/.#+71 %#56 /+! 7 9#;& 7]%# Γ7Ι7. <# &Β#7! +! : +!, +. 9#;+:!!! 75# 1 7Ι#+ΒΓ7/ % #! &. <Γ. +#+ 7. &#++!7% #! &! 7 %/ +#,Γ7 /7+.#& : #+Ι % # /> /+. + %/ +# + 9#&!+, /+ Ι! ;:9. +!7.!6!9.+7! 7( κα%/+; Ι %:!#7 7; 9:! 7%!/</+ Γ7;+!6Ε/ 7% #.>%!# 7! /Ε 8+%/ +#,1!#+,/&! 5> /. +!#!#%&# Ι+! #%#& 7! 1,# 7#+# +Β:9/7/! 6 <. +φ!# 7γΧφγ% #ω%#<1 /+ Ι!&</7! + %:. </!Γ /+;+. % #! & 9/% #/; +.:;+6! 9./ Ι9/!#;+6! 9!: 5/7:!# % :9/7# /. </!Γ % #! & 7!+./&9/7#Ι 7 2:! 7,.! +!+.Γ7!# Ι.!!6 /! + /9& %:!+ % #32/%:9/7/! 6 <!6.!# &/ Ι #+ #%#&/ /&7 + 5Γ ;+./. +917/.!6!# 7:9# 9/ 36!. +! + %# % #321%#7! +! &;+ 6 < Ι. + 5/!1 # /%+3622#7! +#+ 7. &#++!7% #! & : #+Ι %/ +# + 9#&. + % # /> /+ Α+;+.Γ Ι /<7+.6%6.,.! &Β#7! +/.!/! 917/,/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι #+ #%#&/ % 917# 7 7/% 1!/ 1,# 7 /26,+! /% /!/& %:!+ 7< Γ%+7/ ;! +:!!/. +!+ #%#&/ ;+! /&! +9/62# +<9:. + %#+.+2& Ε+:2# 7 3+#2#+.Γ7Ι #+.#2#+.Γ7Ι / 9# 5#2#+.Γ <!+.Γ7!#+,/& 7 8

19 ,.! + 9: %/ +#,Γ7 /<7+.Γ7%6. 7 %#.#%/&!;+ 5>2 Ε! #7#9+6. +! ;+!! #+.#2#+. + # #%& / >!/ 7 %/ +#,Γ7!,Γ 9/ % 6222 % #,!#.#+7:; 7!#!! 7%/ +3 22#7!+. /.% &;/. +5 +#2! +.Γ7;! +#!! 7 Θ+!7/.%2! 7.#%Γ7!Γ #7! +!.! ! ΙΓ!/#+%/ +#,1!1 7 % #!!/>#7! +/%.Γ!: # %: !&/ %#36<9+ : #. + %: 7< Γ%+7/ Ι/71 /+/ Ι /%/936 /+. + ;! +:!!/ Θ+!7 /%+!12/! 7.#%Γ7!Γ7 /%+3622/! + %:!#7 7#9#<1!2 Ν91! 79/!#/.;+;:9/7#;+6! 9. +/7 7/,/& 9/!#7. 7#7+ 9:;+,/+ & / +!7 % #! &! 7 # +#</!#>9/7 7 %/ +#,Γ7 %: 7< %#/7/& /%/936 /+. + ;! +:!!/ %# < #;#> 7 / %#36<9+! #+.#! 9! ΑΕ622# Ι#7:9# /%+3622/+!#7%/ +# + 9:! 7;! +#!! 7!# 7< Γ%# /7!:! 7Α<7+.Γ /;! +:!!/ Ι. & % ;# +.#>,.!! Α< /&7 +; 7!:7 %/ #7! +. +%/ +#,1 %#./7! Γ7# 7!,.! +!+.6! 7 %/ +#,Γ7 %:2! % #! &! 5> ( % #! &! 5> ( Λ12# Ι % #!7 ;+ ;+. &!#,.! + 9#> # &Β/! + :!+ % &!!% #ω%:</ +!71.;#!# ;+!69!# /&7 + >7! Ε/+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! Ι#%#& <!/.9 +Γ7/+!7 9 &!# % #!!/!1# 7!+./+917#. +!7.#%+9:!!! 7% #!/+7# ! 7! % #! &!# χ32!αιχχδαε622# Ι#7γΧφγ % #321%/+9/!7;+6! Ε! % γ!# 6 < #!; 7!:!! 1.;#.#+7 %# +. %:5 Ι9/!7#%#&!&</7! +.!6! :%#% # +7:χ+, #7+.:;+6!9 :,+ 7Γ!/ #! ;+/!& ; 769/7#7 %! </&9& 9:7#5# !# δ. +/Ε 5 2+!+.: % # /> /+ Ι : #+. + %/ +# + 9#& + /%/936 /+. + ;! +:!!/ %# /&7 + ; 7!: 7 1,# 7 32 %!+.6 %#!/21 9! +!+ % %67 %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2 Ι! 7 #%#& 7 /%&./+! + #,.! + 9: 9/!71.;#!# %;!#! 7%. +!# 6 < # / +!1 Ι9/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < #!# 7ΧΧΧΙ+; ><. 79/75# /& ;+,/& + % #!!/ :9/7 7 %/ +#,Γ7%# % +<9#>7! +!#6 < #!:Ι#%/ +!1 Ι:9 Ι,.! + 9:! 7%/ +#,Γ7!Γ7.!6!+ ;+. & /+!# 7γΧφγΙ %:!#7#%#&#/Ε!6! +!#.!67:9#%/ +/,:9/7#! % #! &. + #+.#%#&!# #%#&# % 1%/+ 7 %#321%# 7 #+ /%+3 22:9/7#+ : #+. + %/ +# + 9#&Ι;2 ; %!# /9+ %:!+.!# &/ %# % #321%#7! +9/!#7:9#!:Ι 9/! Ε>! 7#%#& 7. +! /<7+.6%6. Ι, /&.!6!;+ ;+. & %# </ %&Β/! +9/!#6 < #!# % %67 7 γχφγι ;2 ; 9/!7 1.;# % #/; +.#> ;+!69!#.!:%+7 /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! = +7 +9/7!7% 6 5#!# 6 < #!# 7κφφφΙ%# % #!1<./9/!#% %67 6 < #!# 7ΧΧΧΙ% 1,/! +/Ε# +#;:! +!9/! 3#2! 7# & 7! 7%/ +#,Γ7%# 7.# 7!7 9#;+:!!! 7 7+!Γ9/7 75# !#7. <# + 9:/%+91 # Β 7Γ7% #! & /7!:! 7# & 7!, +. 9#;+:!!!#. <Γ. + : 7Ι % # /> / 7. +%/ +# + 9Γ7!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7/.!6!. +6. ;! +:!!#. +!7/.!12/ 1 7Ι% #ω%:</ Ι :9 Ι+!7/%+3#2! 7 <9& / 7!Γ7/&7 +#,.! + 9:! %/ +#,. + %! /9+ %:!+ % #32/%:9/7/!#7γΧφγ.!# &/ % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ79/!7 1.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7:9#!#>Ι9/36 ;/!#,.! + 9:!:. +!# %2 & +# %# <. <# + </& 9/!# % #/; +.: ;+6! 9 Ι % #!# : # Ι!+ % # /> /+. +!# %/ +# + 9#>! 7, / 7 Ι! ;:9. +!.!6!9! 7.+7! 7! %/ +#, #+.# 76%! Ε < <9+ <#>7 %/ +!1 Ι 9/ 7Γ9#7!#.#%#> % #! & %# # &Β#7! ++.6</.!# & % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ79/! 6 <. +φ!# 7γΧφγΙ!,/!+.6 <19! 9/!7.#+7 %# +. %:5 %# % #321%/! +!7 % %67 ;+6! Ε!# 7ΧΧΧχ!ΑφΧΧκκ9δ=!6!7Γ9:9!# 93#>2# 4 Ξ67!# %:! 5 ;+!>%! 7 7!1 ;+!6Ε/ 7!# 7ΧΧΧ !7 +!+#2#+. 1.</ %#!+ 7#;/>/+Ι % #.>%!/+ :!+ /+;+.Γ +!+ % #!!/ :9/7/ %/ +#,1 %# % +<9#>7! +!7%!# 6 < #!# 7ΧΧΧΙ+!+ #%#&/ +; ><. 79/!;+6! Ε! 7!&!#+,#+5# /& ;+,/& + 9/./ : +, +. 9#;+:!! Ι#. <# + 9:! 7 Β 7Γ7% #! &. <Γ. +! 7 7. & 7+!7% #! &! 7%/ +#,Γ7/7+.Γ7: 7Ι % # /> / 7. +%/ +# + 9Γ7!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7&7/! + 9/.#+71 %#56 /+! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7ΙΘ/ & Ι 476%! Ε. +!#.!6%/ &%! 9:;+# ]%# #>Ι, & 7 % +!/&! +% ##>9/71.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7γΧφγ+!#7,.! + 9:! 7%/ +#,Γ7. +!7 %!# / 9+ %:!+ % #32/%:9/7/!# 7 γχφγ.!# &/ % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7 Α%/+; Ι!7% #./&9/7%/ &%! Ι %:!!#+,/&!# 5.12# % #.>%!# 7! /Ε Λ#012!!# %#! 9#>)3 # 9%/ /! +!# #!:%# %# /71! Ε/Α226;!#7.!62##! 7 ] #!:% 7 0+/<7#> 9 & (! >93 Ξ 9 6 χ7; φφκι 4υ Χδ Λ# 012! )3 # Ι/%& Ι/&7 +ηγ7α+;+. #! & (χηα ϑξξ4δ >95 7 9/!. +! +! 8;& κφχφα8= +!7 6 + # 7+<#% 7&; / +!1 Ι %/ /! +!#7 Α<7+.: =!62## %/ +#,Γ7%# % #!/&7#7! ++ 17! Ε!#Α % β.:0&.! #ψµχχχι9/. ;+.:ζ{χχχκ. +1,/+,.! + </& Λ:%# =#+7#!+. 9 & (χ%λ= ϑξ Υδ+!# 5 +.#> #+.:!#%#. +!7!#5,2 &; % 7&; ; %:!#1!# φκ 7!1<./ %:!Θ 99!/& φ

20 !# Α<7+.#> 93# 2&# Φ #! Ε&. + / +3622#7!# / /%+! 9#7/ >7! Ε /+;+. ;+,/+ +!+. 9/21! +!#012! )3 # Η/36!!9/21!.!!&!./,1;+#0 6 / #! &!# / +3622#7!#!# 012!!# %#! 9#>)3 # (Ι!##%#&#/. &<./ %:!#Α<7+.: 93#>2+# Φ #! Ε&. + / +3622#7!#. + 7!1<./!#7 ]%# : 7!#7+ 9#>. +!# 7 9:;+# %# #> 7 263# 7:2! % &!! </ !. +7 % #3#>7 /:2/!+ 7. &/ /71 /+/!7 2#%#&!# χ %:5! φχι?α=ψυγδη/!7 >93 Η8 ϑ 4ΜΛ φφ!# Μ#9,+.: Λ 9/&# )3 # 71</ / / >9% Ε 9/2/!!+.Γ7 5/& 7 /.% # %#>9/7 7 %:!#70 4Θ./ :%# 2#!7/.%:7 9/21! 9/<19 Η/21! 0+,/& + Ψ+#!:% 7!# 012!!+ Α.3#21!# %#! 9#>)3 # (9/;>#.> +#!:,# δλ /7+..!, 7%/ + 5!# %/ +3622#7!#. +! 7/%&91 # #+.#!96! 7%# %#!/2#>7!#73+:!#%#!# 012!!# %#! 9#>)3 #. +3δ!;+!>% ;+,/+ +!+. % :! +!+ 7. &/ 7#9#</!+.1 ;+#+.!+.1.2% <9& /+. <Γ. ++! % +!#>9/7!/, !7/Ε 562+!# /%+< 9!#>3 <9#>% #! &! 73+#!:% 7. +! 7#+.#!96! 79/ +;+ &!/ #+.#2#+. Ι%#2+!+. Ι + <!+..2% 9 & 9/21!% ;:<./!#Η6+#!# φφ. + %/!12/ / 7!+./&9/7# ;+ 3#>2/ 9/! Ε>! 7 7 9:;+ 7 ]%# /& 7Ι! Μ#9,& )3 # Ι! 7!#%+.Γ7 8Λ4. +.!#&. 7! %/ +#, 4.#2#>< / 1.;#! %υ +< γχφφ=]4! 7]%# Γ7476%! Ε. +Θ/ &. +]5 %# Γ7 ΑΦ[0Α. + Α9%# +. Μ!+2& %/ &91! 7% #! &! 7 #!:% 7. +! 75 +.Γ7,9!+ 9Γ7!+ /.3#21!# )3 #. +! / >!/ %/ +#,!# (χ?α=ψυκγκφφδ %:5! /.;:<./.!υ/%&.2! ;+6! Ε! % γ!# 6 < #!# 7γΧφγ. +!#6 < #! Ι 1</!/ : #. + %/ +# + 9#> + /%/936 /+. + ;! +:!!/!# 012! )3 # Ι % #132/%/ ;/Ι 99# 5#>9/7 % #!7 7!1 ;+6! ΕΙ :!+ +,>! 6,+Β/ %:! ;9# &/!!7Α59/ &;! = 3/ 7 /. +12/9/!6% 12/ ;+/!& 9/; 7!:!! % 6! Ι /%/ &%! 7; #9 /Ε + /!+.Γ72: 7Ι+ 17.:91!# Π% % #.>%!/+ /Ε622# %:1 5! /%#, χ329/! Ε>622 7Ι!# %υ +<φχκχφφφ1 5#! 0+/>< 7 / +3 22#7!+.#>,/;+ 9#>Ι Λ9 9 0+,/& +? +.#> / +3622#7!#!# ] ΑΦ[0ΑδΙ %:5! /.;:<./! %2 & + ;+ ;+. & #%#& 1!/+7/!7 1.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7γΧφγΙ,1;+#!# #%#&# /&,/ 7!,</&!# %2 & +# % # 699!#!# ] ΑΦ[0Α 9/!&!2# : 99 7!+9/!Γ%+ /+;+.Γ7 %/ +3 22#7!+.Γ7% #3296! 7. +! 9!# 2/+!# &. +;+,/& +! % #!!/ :9/7 %/ +#, 012! )3 #. +! / >!/ %/ +#,!# ( +,> ;/! 7!1 %:5 %!6<./Ι.!υ/5 9#! ;+6! Ε! % γ!# 6 < #!# 7γΧφγΙ+ 17.:9 1!# 9/!7 ΧγγΧΧ χψυ κδ =]4 ;/>!/ % # 3 22:9/7 %:5 ;9# +/><./!+ γχχκχ?α=χ0υδ. +9/! 7,.! &Β/! +,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # %:5 /%+. 2/&! +!#% ##&9+:!!+ ;+!6Ε/+! 76 < 7Ιφ% Ιχ%. +διιφιχ. +χ% φ. +Χδ!# 7γΧφγΙ:%! 6 <. +! #%#%#+ <. 79/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < # γ!# 7κφφφ. +:%!#6 < #Χ! #%#%#+ <./9/!#6 < #φ%!# 7φφφΧ χ?α=χ4δ. +!+ ;+!6Ε/+! 76 < 7Ιγ. +κ!# 7κφφφ:%!#6 < #χ% δ 9%2 Γ<./ %:!#6 < #χ% δ!# 7ΧΧΧΑ+;+.:!/ Ι/72: %:5 1,/+.#%:!7% #! & Ι;+!. +;+,/& +! 5>. +!#!#%&# Ι #7#9+6. +%#2>!+9# /<7+.#>5 +.#>%: # /,/ &. + ;6!+7!9 9!! %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Ι%# ;+. &7#7! ++!79/623+#2#+. Ι#+.#2#+. Ι + <!+. Ι/%+!9#7+. Ι/ 9# 5#2#+.. +% +; +.!# Ε& Ι9/!#,.! + 9:! Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # Ι. <Γ. +!;+!. +;+,/& +! 7 % 7& 7#+.#!:% 7. +! 7/+;Γ7,2 &;. + % 7&; %# % 7!Γ7! +!./ %/ +#, Ι #%#& : #7 5# 6!7 # 7+<#% 7&; %#!/2/&17 7 %:!# %2# +:!/ # #!:%#! Α Γ% Ι!: # / +<9:/+;Γ7Ι: #. + / %2< 9:χ6 < #δη/!7 %:5,.! &Β/! + Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.: ] #!#%+.: 6.#012! )3 # (,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Ι%# 3 &./! +/.!:! 7# & 7! 7 /./ Θ/7+.Γ7 #2/#;#9+.Γ7,/;& 7. + /.!:! 7 # & 7 #+.+ 9Γ7.6!! 7 ΧΧΧ.!#& /9%&%!/+! ;+#+.!+.6 : +! /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. + Λ β 7#>%#2 Α7!:!# Α<7+.#> 6.#. <# &Β#7! +!,/ &. +< 26 + %/ +#, ΒΓ7/ 4ΙΨΙΘΙ#+#%#&/,.! &Β#7! + %/ +#, % #! &! 5> Α%& Ι/7!:!# Α<7+.#> 6.#. <# &Β#7! +ΒΓ7/ 0ΙΑΙηΙ. +Ω / +!1 Ι,.! &Β/! + / +5/ /+. ηγ7,/ & %/ +#, Ι%# 3 &./! +/.!:! 7# & 7! 7/./ Θ/7+.Γ7 #2/#;#9+.Γ7,/;& 7. +/.!: # & 7#+.+ 9Γ7.6!! 7ΧΧΧ.!#&. 7. +/9%&%!/+! ;+#+.!+.6: +! 7; /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. + Λ β 7#>%#2 Ι χ6 < # δ Η/!# 6 < #! %:5. <# &Β#7! +/7+.#&: #++,>#7!/ /:2/!+. <# +Β:9/7/ 9/!7 %:5 ΒΓ7/ % #! & Α+;+.:!/ /:2/!+ ΒΓ7/ /%+! 1%#7! + %:: # Ι9/! Ε>622 7Ι/%+!9#7+. 1 / 7! 7,.! +!+.Γ7!# #+.#! 9!# Ι % 9#7. + ;+12/!#.#+7#>Ι #+ # 7 917/ Χ

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1836 17 Αυγούστου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Eτήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Θέµα: Τα διανύσµατα ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Η έννοια του διανύσµατος Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσµάτων Πολλαπλασιασµός αριθµού µε διάνυσµα Συντεταγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Σελίδα 1 από 36 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Other DREAMATORS Π.Γ. DREAMETORS Π.Γ. DREMATORS Π.Γ. Σύνολο Ομάδων 3 ΑΣΤΡΟΣ, ΓΕΛ 'ΑΣΤΡΟΥΣ Δ.Θ.ΣΑΚΑΛΗ KNIGHT Ν.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο α. I. Σχολικό βιβλίο σελ. 41. ΙΙ. Σχολικό βιβλίο σελ. 89. β. Σχολικό βιβλίο σελ. 71. γ. Σχολικό βιβλίο σελ.60. δ. Σ, Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Σχολικό βιβλίο Άλγεβρα Α' Λυκείου Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Μπορείτε να αντιγράψετε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις 1 ου Διαγωνίσματος Θέμα 1 ο α) Από μία κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy ΒΓ. Τότε ω = Β και φ = Γ, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ 2 ου ΒΑΜΟΥ

ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ 2 ου ΒΑΜΟΥ 5 ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΕΠΙ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ ου ΒΑΜΟΥ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Για να βρούμε το πρόσημο του τριωνύμου αχ +βχ+γ βρίκουμε την διακρίνουσα Δ=β - 4αγ και αν: Δ>0,το τριώνυμο έχει δυο ρίζες χ 1,χ και το προσημό

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

4.2 4.3 ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ 1 4.2 4.3 ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΙΑ 1. Θεώρηµα Αν α, β ακέραιοι µε β 0, τότε υπάρχουν µοναδικοί ακέραιοι κ και υ, έτσι ώστε α = κβ + υ µε 0 υ < β. 2. Τέλεια διαίρεση Αν το υπόλοιπο υ της Ευκλείδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Βασικά θεωρήματα Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΧΟ ΒΙΙΛΟ ΑΝΗΑΝβ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΝΕΧ ΑΝΝΕΧΕ ΑΙΙΕΟΑΤΟ Β^ΙΛΟΕ ΑΝΕΧΟ ΕΙΙΤΕ ΒΙ ΙΛΟ Α

ΑΝΕΧΟ ΒΙΙΛΟ ΑΝΗΑΝβ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΝΕΧ ΑΝΝΕΧΕ ΑΙΙΕΟΑΤΟ Β^ΙΛΟΕ ΑΝΕΧΟ ΕΙΙΤΕ ΒΙ ΙΛΟ Α ΑΝΕΧΟ ΒΙΙΛΟ ΑΝΗΑΝβ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΝΕΧ ΑΝΝΕΧΕ ΑΙΙΕΟΑΤΟ Β^ΙΛΟΕ ΑΝΕΧΟ ΕΙΙΤΕ ΒΙ ΙΛΟ Α Εδίβάο πιίειηβγο Μεά1ειη$5[3[ Μί[ 1ϊε(ΐ5ΐ33ΐ Κράτος μέλος ΜεπιβεΓ 6ΐ3ΐ δοΐε ιηεηιβγε 5[3 θ ΠΐεΓηΐ3Γ0 ίί(35ΐ33 ΕδΙβάο-πιεΓηΙίΓο

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + και. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 67ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + και. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 67ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 GR. 06 79 - Athens - HELLAS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Να προσδιορίσετε τους φυσικούς αριθμούς ν που είναι τέτοιοι ώστε ο αριθμός 42 2 ν + να είναι ακέραιος. 2. Θεωρούμε οξεία γωνία ΑΟΒ και

Διαβάστε περισσότερα