Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /& #. 6!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!"

Transcript

1 ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:<./%#!1= +%#2>/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ # <:;#Ε 7Φ +!+ 7Γ7Α22 7 7Η/Χ3 <9#>!#. 2#. & +Ι9/ϑ!#,/+9Γ7 Α./&3:.# 7ϑΧΧΧ/26; !: % :3! :2#!#7, :7#Η:7#/./&3 &.# 7! #5 Α./&#. + : ;/7!/+/>/! +),/+ 1 %# Ε/%/ 76! Χ9%#5: Ι %&!/!/ 3 #,1 Ι.! +&;/ 9/./ 7#>?#3/ 1 5#!#>7/. + %&!/!, 921 </ 9#. &/ Γ7# 7#+2&97/. +! /;>#Γ / Η17# 9/ %#.2/+ 917#+9/!+ 3;#96;/ Κ!1!+. 2>3/ Η.2/&7/+#%6#. +! # / 6Λ+<12/!/7 &7/+ Μ Ν#569/ 7! !+ 36./ ),/+.Γ /+.6%#+# %: % 6;+9/ϑ Η%# /&!/7 5 7!!/&!/%: #3 1,/! +.6%#+# :! 7.Γ7/+ ;&,! 9/Ι:,+% %67 Ι9%#5: Ο1 /!/%: # # % Γ7/+.6%#+# 9#./917#!# ΧΙ :,+%.6! Ι3 <9#> Ο1 /!/% /& &7/+!#.# # #>,# %Κ!#.# 9& # Ο1 /!/% /&7 +9 Β&9/!#7 1 7Κ 7 &7/+. +.# 7#>%+ Π,+Ι;/7Ε1 /!/8>!// /& Ι#>!/#+ 6,/!#+;+,/+ +!1 (%# 9 5#!Γ!/ 8>!/7 5 7!!/&!/9%# /&!/Θ+!&/.!: %:7Γ ;/71,/!/#>!/5 7! & ),/!/9:7#7:9# = +%67 Κ!#>!# 7:9# %!#>7! ΡΣΤ! 9#;6! %27% # #;#5: # #+.#2#&. +! 7, #5: 7Η=8%#!#! &Β# 7Ι!# # 7Γ7# 7Ι!# % Γ,7# 7!7% #;# & Α&7 +5:3+#% 69 #362!# 7;/7!#7Ε1 /+ = +!#75#36 +%+#%#2>:! 7!#77 & /+ % 9!+.6Λ#77 &Β/+ Ι;/7!#79 < &7/+ = 7/& %#!1;/7!#719 </ ΑΕ +!&!Γ7! Γ7 7<.Γ7Ι/9/& #+.! %!!1 (,6 9/. + 7< Γ%#. +ΒΓ Φ6 9/:9. +!7 %#9#7 9 = + 9/!/2/+Γ7/+! +!# & 0/7;/,:9!/%+62:+. + %#,1 /+ Ι#>!/ %/ ! +5# & 9! =4ΜΑΥ Ι:%#+#.+ 7/&7 +.+: #Ν &./! +;/79%# /&7 % # 51 /+!&%#!!#7 Γ7 9 9:7#!# Π2#+9 Β&< % 21Ν# 9/+!#7!:%#9 Π%#+# ;/7!!/ </&9 Β&9 Ι:%#+# ;/7 7 %# 6Ν/+Ι:%#+# ;/7 %#;/&Ε/+! 5+2&!# Ε/,7Γ7!!#% # %+.:. +%#2+!+.:.:!# :5/2# Ι17 % 69 9:7#9%# /&7 /&7 + + ς9 ΑΦΩΞ8 Λ1 9! 2:+. +#+ %/.5 1 ) <12# 9/Η/ 5 &;/. + %# 51 4%:!Κ622,#!6 9/. +.6</! /&. +2&#.!# #>9/7#+Ι3 /<. 9/%+6 Ψ +.:6 < #!# 7!69!# /&7 +Υ 8Μ8ΗΥ4=4ΥΥ 8 8ΖΥΛΑΥ48Ζ[ΜΛ[ΜΑΖΖ Μ[Μ 8ΖΥΛ[Μ

2 Θ+!&;/7!127# 7% :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+#2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!!Ω 6.Α./&/&7 +622#. 6!# %6,# 7622#+7:9#+!#9122#7/9/& #7#9! #+,!6<! &Β# 9/:%#+#79! +Ε/Ω /&9!//767!+#+ / :%#+# Ν/ >7!#9.6%#+#+< 7.!#>77 2##;#! # 7 Π2#+Ι </ 9+.#&. + % / +.#& % 6#7!/ Ι 9 21!/ % 1,# 9/ ;&.+#Ι % ;/7 % 1%/+ 7 %/+,!#>7#+. 2>3/!#012! ] 8ΘΞ4 ΛΑΛ8_Λ1 9! />.#2 2:+ Λ# %#2+!+.#>!/&2 9//./&%# /&!/:,++ 7 % /! /!/.#99!+.1 %/+<,&/ Ι:,++ 7 %#! &Ε/!/ #7! Ι/.!: %Κ! 951 #7!!# 2 #> 47;/79%# /&!/% +!</&!/47;/7!#296!/ 5>/!/=#!. 9/ΑΕ# +!. 9/ Θ+!&9 %#,1<. 79/%,+1.# 317!/ Θ+!&9 /Ε %6! 79/; </7 71; + Ι9/ &;/ Ι9/21!/ +!7 76%! Ε!#!:%# Θ+!&.6%#+#+.#7:9 791 %Κ!6 /36 # ;+.:9. +! %! &; 9 Θ+!&9, +9#%#& 7%#2+!+.6+!7Ν 5#9 Θ+!&;/79 1; 7622% ##%!+. %:!#7 3:.# 9//26;+. +% :3! Ι7 Ν /># 9/Ι7. 769/Ι7 % 2/># 9/9/!!#+,/&. +!!#+,/+6! 5> Ι%# 9Κ:2!6!72! /># 9/ 5#>/&7 +#!:%# 9. +;/79%# #>9/7 5 7!!#>9/!Β ! # ;/7<12# 9/ 7 5 7!!#>9/!Β ! Θ+!&9!/&2 7/! %#+7+.6;+.! +.+ < <. 9/ 226%#2/#;#9&.:99!127/+ % :!+9 Θ+!& 9 %#,/<. 7/ %!# ;+#+.!+.: % :329 < ;#</& %#2+!+. 2>.+ >!/ 9 Ε/,6 7/.+/96. +!#% :32969 Θ+!&%+!/># 9/% %# ; 9/!7#%#& /%+,/+ #>77 9 %#9. >7# 7 %:!#,Γ #;/71,/+ 7.67/+9/!#/#7: % /&9!/% 67#9#+ 5#>;/71,# 9/!&!2# +;+#.! & +!+. 2>3/ 9 226/%/+; ;/71,# 9/!&!2# +;+#.! & Γ!/7 # 6 # 7!7+;+#.! & 9 #+9:7#+ #!1!Ω 6.Ω /&.+ 7/&, 9/<!7%# 2#> 9/ 9 %.6%#+#+1,# 7 ; /+ % 6Ε/++Κ!!.+#%/26! 3+6Β/! +α =6%#!/!#;&.+# /%7&/+Ι.# #β;& # &Β/+! !:!/.67/+!# ;+ 7:!#!#7:!# =4ΜΑΥ Λ8 =4Ω =8Μ 8] & 7/+!Κ:%2#. + %/ %&Β/ +!# %&!+ # 0/7 /&9!/ /.29!&/ Ι/ /& % # % <!/7 9.67/!/ = +%# /&7 +!#1.29 =4Λ4 4Λ 4ΗΑ0 Η8 Υ4Θ ΖΑΑΥΗ %! Γ 9 /&7 +Θ+! 7%#219 7!#.!.!!1. + Ε/. 7 /% 7!6 /+ #+ % #:7#+ 9 0/7!7.! %6! 7!7! Λ Μ 4 ΑΖΑ]ΩΑΞ[ 4Μ), 7!# &9!# +Κ! Λ# 1! Ε 72 #> 9/%/!, 2+ Ι!:!/ 9/!127# 7! /:7+!#! ;+.! + 2!6!#!!#>.# 3 2#> 7! 2+.6+!#,!& +9:!# Ι!:!/Φ #5>2./ χφ # #> /! >7# % 2+6δ3#<#> 7!# % %%#>;/ 9 7! # 7!. 2>3+!# Ι!:!/ 9/ #+! 7#9+.#& 9% &7# 7 9/ 2/Ε& !:9!!,1 + Ι < /&. + % &7# 7 /291 +2!Γ7. +< #.#22#>7;+! 1.!/;65+ 0/7!#<12# 7. +9!#217/ 7#+,!6Ο1 # 7% /&7 +26<# Ι9 /&7 +;# 2/+6!# 7 /.!/2#>7!+ /7!#21 %# % & 7# 7Μ /5 9:Β# 7!#7:9#α 8+% Γ!/. 2>3/ 5!+6,!. 7!#7. & )3 #Ι!7 2+#96 +!!76. ϑ Γ %67! >7# Η 21 7/!:!/#+ 9:;+#+% % 1%/+7 /&7 +%# /%#226 9/& Μ Κ,/+Β % 7!#>Λ+ 622 Ε/ %:!:!/ 8+Λ#>.#+%67! :,+= +!Γ Ι:%. +!:!/Ι >7# #%# ;/7%!6!#,67/+ Μ>,!, 2+6 9%. 7 #+ Λ#>.#+. +!+ 1. Ν 7!+ % Γ!/. 2>3/ Θ+!& 6 / Λ+ Ε 7 5!+6Ε 9/!7 Α < 699+ Ι 9/ +.1 /.!#7!6;/ 91! %+# %& Ι !+ Ε 7.!! 1Ν# 7#+Λ#>.#+= + 9/ <12# 77!+. /9& # 7#+)227/ (Θ+!&6 / Φ Γ9! 9 1;+7/#!!: Ι7!+ 365# 9/% 22 Ι7 7#9&Β# 7#+ %17 7!+% /&7 +!!+!+.1 /.!!6 /+ Η /!/ 6!+/ Α &/ 7 7! # 9/Ι 7!#7&Β/! + Α227+.:!!!#!:%#! 7#9& Ι % / & %2 #5# +Γ7Ι #!!: Ι #+ 7# +#5>2./. +.6</2# 622.!+. % / &!+, +9#%#& 7. +!+, +9#%#+#>7!1!+. 2>3/. +!#.!#&.#!# Α9/& % &7# 9/!9, 7!#. 6!#!76.!#. 6!# Α&7 ++;+ &!/ #!#91 # Ι; % : +!#Ι6 +#Ι/%+.&7; 7#+.6%#+#7%# ;/7Ε1 /+ Α9/& /7!#%&Β# 9/% Γ!#+!+,71 ε%.71 %:%/+ /! 7 %17 7!+7 %! # 7%:;+!#7!:%# Α9/& /+;#%#+#>9/Ξ!!/!+ % / &/ 7 %# 7 8%#+ ; %#!/%/ +3 22#7!+..!! #5 /9/&!7 7! :9!/% Γ!#+= +!+ %/ + :!/ / 5# 1 9:7#+9!#;+,/+ +Β:9!/Ι9:7#+9 ;&7# 9/2> Ι, & /%+;#! /+. +/%+,# /+ %#.!6/.!#99> + % & 7# 7#+/%& 9#+;+,/+ +!1 (%# 9!/&2!/. +%# ΓΒ# 7(!# %/ +3622#791 %:! 5/&. +!# %#2#+!1!# %!#. %&7+!# ;/7 %6! /

3 Ξ!!/!# 6,#7!/!# )3 # 7 %# 7Λ:!/%#.#!Γ 7/! ΒΓ!# 012! Ι2:!# 5<Γ;# % /!#>Ι /9& 91 Ι Ν5Γ7!!#7.&7; 7#! <17/+ Ι#+Λ#>.#+%1 7!.#%6;+!#!7 %:ς;γ%2/ 6!# %#! 9#>4!#&#+.!7#! :5#+Ι%# 9/. 76!/Ι, & 7 1,# % # %+.::5/2# Ι9+. +;/7/&, 7%+ ΒΓ Ι!#&#+ /.!7#! :5#+!# ;12! Ι1! /Ε 7. +1;+ Ε 7!.#%6;+ ε.! %!!1 %& 4!#&#+. 7#&Ι%# 9/ 9/ /.#2&,.! &Β/!/ 5#7+6;/ (!6<. 7 9/! 2+ 7#7!#>5/. %17 7!+! %#2 3:2! 7 Λ#>.+. 7%/ +%:2 7%# /&, 7/ε!, & ϑ%.7γ /+./&7/!+ 91 / Π,++ 7 2!Γ # 7!#7. 7:!#%#Ι;/7% &Β/+. 7/&!Β!# + 7 Γ /+!#,:9%+!# Θ+ 7 2!Γ # 7/!#,Γ9! %! &;!#!#.67 7/Η %# 7.! 263/!/!7 Ε&!#>!#,Γ9!# Ι!! 9 > 26 % / /& Α /& %!6!/9:7#6 5 2!# 0/Β! 9/%#!1. 7/7: /&;# 7! 9#+3 Λ#</ #> 9/. <.#79 = +#+67< %#+%# Β# 7! >7# Ε1 # 7 %:. <.#7Ι 7!&</! %Κ!#> %# Ν5&Β# 7Ι / 97/># 7Ι /.9/! 22/>#7! + /5 9:Β# 7!#7:9#.!6! % : #7! %# % /!#>7 >95 7 9/!. & %# 3#2/>/+! #+.#7# #7! %#. >3#7! +%&!# 0/7;+/.;+. 9/%#!1!7. +:!!! 0/Β! 9/!&!2# /&7 +!! &; 9 =+ /9/& Ε1 # 9/7 %/< &7# 9/+!# 951 #7!! &; 9 Ι 7!&</! %:622# %# /&7 + 1!#+9#+7, & # 7φΧΧΧΧ! 199! Α227+.!# Λ#>.# % # <Γ7!! ;+.6!# Ι! % # %+.6!# <# #7! Λ7,& 9 1Ν 9/9:7#= +Ι% 6!+ %#,1 /+ :2 7 Ι#>!/! 79%# #>9/7 1,# 9/ Π!+9 Β! /! &; 9!#;Γ 9/Λ :%2 %# 9 ;Γ!/ 7/<7#5>2./! % 9/ !#.#+9:9!/! ΧΙ! ΧΙ! γχ, : !6 #+/&9!/Α /& /,:!/+ γ9 7/!#7)3 #.+#+9 76;/ 9 22+#! 3+#>7! +Λ 5 269/! >7# 6 Ι:% 9 Β!!/0/7;+. +#>9!/17. 2>3+ =6%#!/#+1227/ ;&7 7/!#. &!/ #>7! >7# 9/ /9/& ;/7;+. +#>9!/ &7 %67 %Κ!#./ !#3+: 9 Η,/+ #. #!!/ %#2> :9 Ι % 6%#7# ;/7 1,# 9/ Π2#+ 9,/+ #. #!!/_ Ψ# 2/!1 Ι %# #&Ι % < %# #&Ι!!#&. +,+! 6!#+Ι % :/; #+! 09#.!&. + 4,+/%&.#%#+Ι : #+ %/ 6!/ %: ; Ι !/Ι 9,! %!/!7 %26! Η /, +!!/ Η % +71Ν!/ Η /&%!/ % /&9!/ #+ >, #7#+. &!/ Ι % 5 269/ Ω/ 9#%>2/ #./, !+ /&,!/#7#96 /+!+. 2>3/ !& %Κ! 9+ 91!7 622 &7 9/.! %!!1 Ι % 67#9#+Ι ;+.:9/7#+ Η %#,/<.!/% < 9 % +9#;#! /!/+ 7 9/&7# 9//;ΓΛΓ 9 /%+3622/!/% :!+9 Λ+ 622 Ε/ :!//5 9#Β:! 7/!6#7:9# +7Χ, :7+ 9/ 4 8η Λ 4ΗΑΑΗ 8ΞΥ=8=ΑΞ08 Η %.!& 9//7#+.+ Β:9/7 ; 96!+ Ο/7#;#,/& 9 %! 31 7/. + 7 Ν.! + )7.!& 9!# 0,/&# %,/Ι%# /&,/%, </&!#0 9#. + 2/+!# #> / 7 7 Ν.! +#.+!:9!#%!/%& Κ622/ 9/ +1!,Γ 9 Ι> %:.6!+!/,7!6Ι9+! 2+6Ι ,# 7!</&;/.6;/! 31 7/. +/!+!: + #.:3# 7 #+!#%+.1.#+7 7&/ Ι36Β# 79/ #.69!##+7!:%+#+Ι;9+# #>7! +<1 /+ / & Ι917# 7! % +;+6! %&!+!# Ι 7 %!> /! +#!:%# Α;Γ;/79%# #>9/7 1,# 9/#>!/17 8+!# &!/ %#.!6,+2+6;/ /%+.1%!#7! +!#,Γ #Ι% 6!,+2+:9/!, 9!:; #9# Ι/96!#.: #>3/ %# % 1%/+7 ;+ 7> # !6 # 7/;ΓΙ;/71,# 79+!# 21! Ι17,Γ #7 %6 # Ν.!+.:Ι 7 %+#>7 17 %#! +. & =! 2+.#>.6<#7! + ϑ: #+ 7!1,# <#7! +ϑ. + %/ +917# 7! 36. %# <!#.67/+!7 #9# 5:!/. + 9/ 2>!/ #+.#!# +!+. %/ + %# %6,/+!7Α226; Λ!# +!+.62/ 5# /& ;/79% &7# 7 < &7# 7Β9+6#+ 7< Γ%#+!#7% 2+:; #9#Θ+ %#+!# +!+. 76%! Ε9+26!/ 0ΑΜΑΦ8]Μ8Υ=808ΗΥ= 40ΑΥ4#+. 2>3/ 9 Ι21/+Η +!&7 362# 7 =#+7 5/2/& % / &/ % 1,# 7 4%#.2/& 9/!7,!# %:.6%#+# Π, %:! /&7 + 7#+,! Π%#+# 3 /</&!7 76.7!:%+# Ε17# 9%# /&7 9%/++ 7 </&ΑΥΜ4ΥΑ 8ΗΑΜ[ =8ΥΜ8ΦΞ ΛΑ ),# 79 % #+.#;#9+. 6;/+!!6;+ Ι!!!:%/; Ι# Ι! Ι!,#2/+6 47 <12/!/!#Ν6,7# 9/ = +!!/!+ % / &/ 7 96</!/47 %,/9+. 2>3!7%/ +#,,26;+(<! 7 Α227+.:!#91 # 9/ 47 %,/9+. 2>3!#! & 7#!# Η/2+ #.#9/&# !# 7 6.+! 2+#96 +! ;/7 <! /&, 9/,6 /+ Η+269/ + Α %/ +#,1 Ι %# %#2> % : 5!.! %6! 7#+/&!#7/ /%/+; ;/7 %,/ 7< Γ%+7% # & 4226%#+# 7#+6Β/! + Λ#Κ,/!/%/&622!/. 2>!/ 7,6 # 9/2&! 199!. +7 1,# 9/!7,& 9 ( Η:7#%# /;Γ9+269/+ 9/ +.1,+2+6;/! 199! =+ 7/ /& %#.67/!/.# 967!!7 4< 7 <12/!/!7,& Ι#+.6!#+.#+!#, +#> : # %# % 7/!#4,26;+(7.:Ν# 7 Ε>2 Ι!71, 7Ι+!&!# #+Λ#>.# / 9677!# %6 # 9/%& Λ# %+6 7/! &;+!#!, !# > 7/!+ Λ#>.+./ Λ Ε1 /!/6 /:2!6! 1,# /+%#!1#+;+,/+ +!1 (

4 /&% 76 /% 7;+ΓΕ/!/!+. 2>3/! 7Α22 7 7Ι!+. 2>3/! 7Λ#>. 7%# < 5!+,!#>7!<1!# ;/7< 9%# /&!/7!+ ;+ΓΕ/!/ 5#>< /&7 +!;9: ,Γ :, /7! 217/!6#+%.# 9+#%#+917#+ ;+,/+ +!1 0/7!# 7#+6Β/+ /&% 76 /% #+Α3 &!/ /&, 7/./&. 2>3/. +/%&Λ#.#.!& Π,+0/7!# 951 /+ 7!#%# 7 =4Λ4 ΛΞΑ 4ΗΑΛ8?] Υ=8 ΑΞΥΨ4ΖΖ8ΜΖΑΑΥη#> 9//./&% +7/ /& 7. 2>Ν/!/!#%/ +3622#7 Η Β/> 9/!.# %&;+! 7Ψ#>2 7. +! 7Λ#>. 7Ι%#226, :7+ % +7/ /&.67/!/9:;!7 #+.#2#&!#. 7 %1 67!#!/#+Α3 &!/ /&, 7. 2>3/ /!!7!#%#</ & = +!+ 1+7/ Λ+.2 #7:9 7! % +;+6!# 0ΑΜ!+ %#>2 7 47<12/!/7 ;/&!/%#+#+.!1! /Ν 7!#%/ +3622#7Ι/26!/7 %69/9+ 3:2!!#5 69! / < 699+ Η/!6 %:, #%2 917/ 9/21!/ Ι9/ >95 77Γ9/%+!9:7 7(. +;+.Γ7 % / +Γ75!+6,!./ 67 %:!#5 69 < ;/&!/!75> Κ:2#!!#9/ 2/&#Λ7.!& Ι!#!#%&#Ι1! +:%!#Κ5!+ Ε/#Ω/:.7 326! Ι2/>./ Ι7/ #β!+1 Ι.2 &# / Ι36! Ι 2# 2#>;+ Ι% +76;/ Η+ #9# 5+6 =6! %:!# /<62 Ι.6./#!:%# 4 9 & :7#?#>7! /!#. 269+Ι%7&./#!:%# Α! #5+ 9:(!#217/#+;+,/+ +!1 ( 226%#!1;/7.67 7/!&%#! +Κ!: Η% &7# 7#+Λ#>.#+Ι36Β# 75!+6!#. 2 9+Γ7/ Ι+ 7 9,6 # 7/!7% : 3!#,Γ # Λ8Μ ΑΖΖ ΜΥ=8 Φ[Ξ8_ Ο1 /!/!+.67# 7 #+ ;+,/+ +!1 ( Η.#5 7!#>7 %!6, /9/& 36Β# 9/!+ 5! !+1!1 36Β# 7 /.&7; 7#!+. 2>3/ 9. + %#221 5# 1.+7; 71Ν 9/.+/9/& #+&;+#+= +#+Ν/>!/ 9.!# #>7 %:9. +6χ+!&.#7!6;/79%# #>7 7 5!6 # 7Ι;/7Ε1 # 7! δ%!+ 36Β# 9//9/& Α9/& % #!/&7# 9/!# 0+/ < 7!1! 709# & 7 % / +Γ7Ι!# 0,/&# Ι! #2/#;#9& Ι! 4! 7#9& Ι! / +51 /+ Ι:2# / 6 %#. 3/ 76!/Ι%# 7#9#</!/&!/. +/5 9:Β/!/!# 7:9#Ι. <Γ /%&!# 97!1. +!# ;+Γ.!/ 9 Ι%# 3 67+! /%13 2 7% :!+9. + %1 Ν 7 %#56 /+.!/;65+. +;+ %:9%/ 7!#.!#&.#!# 012! 7 <#>79 Β&9!#./. +917# 9/&#Ι7 9/&7# 7!#,Γ # !#74>#!# !#Θ/76 Ι./&7 9 %#,/<#>7:!+!#&;/7<, +9#%#+ # 7. 2>3?ΥΖ8ΥΛ8] ΑΞΥΨ4ΖΖ8ΜΛ8 Μ ;#>9/%#+#+/&7 +. +!+.#%#> /Ε % /!#>7 4% Ε+Γ7#7!!#!#%+.#> 9 6,#7!/ Ι!# + /!#> Ι!# </ 9+.#> !# ;+# + 917# %:!7 #2+!/& Ι%. 7&Β#7!!+ 09: +/,1. + % / &/ Ι+; >!/17 7 5# 1 ;+,/& + Ι17 7#9+.:% : %#+;+!+.#>;+. &#. +!#7362!/Ι9/!#1! +<12 Ι7 9. 3/ 7 /+Ι 7 ;+,/+ +!/&!# 012! </!+.6 ;# 2/+6!# 5# 1! 7 7 7!#7&Β/+Ι 7.!/ <>7/ % 1,/+ /%+!9#7+. %#! +Ε!+ /9%2/.:9/7/ ;9: +/ % / &/. +,1!7% 6Ε1+7/9+!:7# Ι. 6!# /7. 6!/+Ι%# 2>7/+. +;17/+.!6!# ;#.#>7Ι, & 7 ;&7/+ 2:# / !# ;/. 9/21 0!# #+.6!#+.#+!# 012! ;/7 /.% # %#>7! +9/. 717! :%#=6%#+/ Η=8%# ΓΒ# 7(!5Γ.+ Ι!,/2Γ7 Ι!#2>.# χ. 717 %:!! & /&;;/7Β/+!#012!!# )3 # δ1,# 72:#Α9/& %# <6Ν 9/ 7< Γ%# 9 /./&;/71,# 9/ ι7< %#+Ε17#+% #!#7!:%#. +!# 7< Γ%#!# Ι%# % 19/+7 7Ε17#++!&;/7<12 7 %#!1 7 5#.!#>7! 5 7!# )3 # Ι.2/+ 917#+ %& %: 9% 917/ %:!/. + #, 917#+%& %:%!,&.6%#+ /%+! 9 (%# ;/7<!# /Ε 562+Β 7;# 2/+6#>!/!7 /%+,/&!# %!1!# Ι 7;/7 %, 7#+5# /& (. +#+Η=8Ι. 9917#+%& %:3#2+.#> +!#>. +!# %:7 # 1!# 7:9# Ι362< Ε# 7!#012!!# )3 #. +!#.!#&.#!# Ω12# ;+ΓΕ# 7 +!& #+. 7:7/ ;+,/& + 9+.!#+.917 % #!!/ :9/7 %/ +#, /&7 + ;+ 5# /!+.#& %: 9+.!#&.! Ι %+# 3#2+.#& +Κ!#>! ;/>!/ %/ &%!? &7/! +%! % 7/%+! 9+ %# %# ;6 7/;/7!# /&% 7% :! 7 ;+Γ,7/+ 17 /&;# %:!#5 +.:!# %/ +3622#7 %6Β/+!7 2 &;. +%2Γ7/+ 3 +6!# #+.# >!9! 7!#&%# ;/7/%1! /Ν 7!#7!/2/! &#9 Μ#96,7 5!+6Ε/+17 ; :9#! % #.#% Ι %:5:3#9 % 7 %!,</&%/ +#,! 7!#& %# ;/7 /%1! /Ν 7! 9, 7 9!!# Λ8ΑΨ 7. < & # 7! %#! +! Ι 9/ %#!12/ 9 7 %299 & / % 9/&7/+ % # #.69%# Ι 7.!! 5#>7 #;/+1.+ 7< Γ%#+! 7!#&%# %&/ 7!#0,/&#7.2/& /+!#9#7 ;+.:9 7 Ν.! +#. +/&7 +!#&%#! 9!#>7Ι5 /76 # 7Ι/9%#;&Β# 79/.6</</9+!: <19+!#91 #!7% #.#%. +!7 76%! Ε!#>!#!:%# Α&7 +!#& %# %+1Β# 7Ι %/+2Γ7! 9/ % # 5!#7 /%+</! ;9: + ;+#&. Ι!+ 9:;+/ % / &/ Γ!/7 %/!>,# 7!# ! 7 < + 1! 7(. 2 3+Γ79 = +% Κ:2# %# 321%# 7%. 7/& ;/7<12/+7 % #, /+!#1.29 Ι7 #2#.2 Γ /+!7% #;# & Ι 7/,&Β# 7 7 %/+2#> %+1Β# 7 =+ 1! + 5!6 9/ /;Γ Ω /&. +!12/+ 7! < & /!!7,Γ. +9/&7 7/!. 2>3+!# )3 # α

5 6 #7! #17!#7622#9/21!/ 9/21!!/ Ι %#9 Β#>7!/ 6!+, 9!+.6%# 6 %:!.!+.6. +Α % β.6! 9/& Ι, & %#!17 1,# 7% # 51 /+!#% 9+. :!#,Γ #85# 1 ;+,/& +.!67! / 17 9 Β6.+Ι 9+ #+.#/7/+. /%+,/& Η+ /%+,/& ;&!.! 7 7< Γ% 7%# 9/.#%:!#;+.:!# :5/2# ;/7;+!6Β# 77 %# 2 # 7!7! &;!# >99,:!# /.;:!!#%+. /59/ &; %# 9/%!# 12+; Ν/>;. +.#5 7!&/ % # % </& 7 %+1 /+!#.!+.#> 2/+!# #> 7 /5 9: # 717 7:9#%# :2#+Ε1 # 7% ε /:!+ 5# 6!+. 2>3/!# 012! ϑ /&7 + 26<# Ι +Κ!:. 7/& ;/7!#7 /5 9:Β/+ Α7: /.;:! %# /&7 +, :7. +/ #263# # /& #!+.: >93# 2# #! 7#9:7# 9/+#Ν5 :! 7!# 09#!+.: 93#>2+#!# = 22+.!+.#> 0 9# 42/Ε 7; #>%#2 Ι % +7 2&# 9 7/ Ι %#56 + / 7 Β! /+ %:!7./7! +. ;+#&.!#.2/& +9#!# 5# 1 ;+,/& +. +!7 %# :5!# % # %+.#>. +! 7 % / +Γ7!# %:!+ % / &/!# 0 9# # % & 7/+!./&9/7!# 5# 1 ;+,/& +. +!.!/36Β/+!#09#!+.: 93#>2+# 7;+.1!# % #!6 /+ 0+ %2#. % 22+Γ 21/! +!7 % # %6</ <#>9/Ι #+ 67< %#+ %# Β#>9/!# 362!#Ι +; > 9/!# >22## 4ΥΜ Υ80ΑΖΛ4(!# 12+; #/.;:! ε/ #263# ε47/ε6!!# χ_δ09#!+.: >93# 2# Ι;9# &/ /./&9/7#!# 5# 1 ;+,/& + %# 9 % # +6Β/+ 7% 67#9# Ι/.29!&/ Ι.! %!!1 Ι 99# &!/.2% Θ+!7 2 </+ :,+!# ;9# +/>9!# < %#5 7</&0+. +# >7 ;+. 9 %67! /&7 + %2. +/>.#2#7!7.! 263/+.+#%+# 7:!#! 912!# 22:# 9 %/ #7! + 8!/2/! &# Μ#96, )3 # )+7/912# : #! 7.:9 Μ#96, 8!/2/! &# 0 9,#!# 0 9#?/ Γ7Ι 9/ +7: / +5/ /+.: >93# 2# )+7/912# : #! 7.:9 0 9,# 8!/2/! &# 0 9,#!# 0 9# Λ β 7#>%#2 )+7/912# : #! 7.:9 0 9,# 8; 9,#!# = 22+.!+.#>0 9# 42/Ε 7; #>%#2 847!+; 9,#?/ Γ7!# = 22+.!+.#>0 9# 42/Ε 7; #>%#2!!#&. + 7Γ!/ #+. + 7Γ!!#+ Ε+ 9!+.#&!#!!#>. +! 4! 7#9& %# % 1! 7!#7)3 #Ι9/!6%# %#!!/>! Ι 5#>: #! 7/7/7/ /& ;/7!# /%+! /%:! 7 99/!#, Ζ 9% #& 7!#%&!/ 9 Ι67< %#+! 7 996! 7. +! 7!/,7Γ7Ι/%+! 9#7/. +%#2+!/!1 6;/ Ι. 7#&Ι :!/. +.!7#! :5#+Ι 67< %#+!# 9:,<# Ι 7#+.#.> ;/. + %/7!.6< #+ 4!#&/&9!/!79& %2/ 68+67< %#+!# )3 # Ι#2 :! Ω 6. Ι#+.6!#+.#+!# 012! Ι 9/!#! #>. +!# 1!/ 9!7622%2/ 6/&7 +%17!/ε1Ε+Ε/7:5/!#+. +>%#%!#++ 9 Ι;+# + 917#+..#;+,/+ +!1 Ι /7: 5# 1 %#.! /&! +9/! 71 91!.+#/.;:! 5&2#!# ΙΕ/7:5/!#.+!: Ι%#!# 9:7#%# 1,# 7!/ /:! % 7 7!+!6Ε# 7/&7 +7 /5 9#!/&#7:9# ( 47:9 /5 9#!/&#7:9# Ι< 1,/+ 7!/2/!/&9+.:9Α<7+. 9/+#;# & Η+ % #;# & / 36 #!! &; 9 Ω.26Ν# 9/.+622/, 917/ %! &;/ Ι< < 7 # 9/%62+. &Β/ ΒΓ7/ 4226Ε!/2#+%:7!#7:9#Ι/ /& %# 9%# /&!/Ι#+ 9:;+#+Ι % # 9:!/!#71! +%# 7 9/&7# 7!#7!:%#!#! % #./, #+69+ <#+5>2./ %#! /% 7; Γ7# 7/;Γ. + ;/. /!&/ Ψ /&!/! :%#Ι/ /& %# /9+ 7>,!. Γ7/!/ 936 /+ Ι %#56 /+.+:!+.1 ;+ /9/ Γ7/ ;/. /!+Γ7#2 :! Α226; Ι7. Γ /!/! % :!+9 Ι!+ ;+#+.!+.1 %#3#21. +!+ /7!#21.!/;65+ ΛΓ Ι% +77 /&7 + 6 = + %2 #5# #>9/% 9/ Ι/%1!/+#! %/2/ <1! Ω 6.. +! % # 6!!!#7 Α<7+.:.# 9:Ι!# 012!!# %#! 9#> )3 # ;/7. 9!&Β# 7 Α &/ Λ+.!/36 9/9:7# !+.!/36 # 7#+Λ#>.#+Λ+ ;+%2Γ 9/. +! /!# /7!#>.+Ι!7. ;+69 Ι.6! %:!#9 Ε Ι91, +%# 7 %/2/ </ </&Ε 76#!:%# 9 Ω!+ ΝΓ # 9/%62+Ι/9/& Ι! % +;+6! /:7+ 9 Ι:! 7!:7!#7!:%#!#7;+,/+ &Β#7! + )227/.+!#&%# 5!+6,7# 7!# 7:9# /&7 +%! +Γ!/ Θ+!&.:9. +!! #!#%& Ι:%# /9+ 7>,! # &7/! +;+.:9/7# Ι#. &!,.! &Β/! +.! %!!. +# Γ7!# ;+# &Β/! +;+,/+ +! Ι.:9. + Κ!!!# % ;:Ε# Ι:%#+#, &Β/+!! 7% +;+Γ7!# Κ!#> %# 56Ε 7/!# % #:7#!# Ι /&!/!#.67/+ %: 951 #7Ι /&!/!#.67/+ %: 912/+ Ι /&!/!#.67/+ %: 32./& Ι % #;:! 21/! + Θ+Γ # =4%#!#2:%# 2# ΘΘ 22:# 4+7 +#012! ( =6!#+.# 012! )3 #

6 & ( ) %) ) ΣϕΡΤϕϑΣΤϑϑΡΡϑϑΤΣϑϑϑΤϑ ΡϑΤϑΤ Α%+!#2 % #!#7 ]%# : 09: + Λ6Ε. + #! &!# #2&!Ι. Μ+.:2 # 017;+ Ι %1!/+2/)7 7# +.Γ7? 26. 7Μ#9#>)3 # +!#<19 %# % #1. Ν/ %:!7% :</.!/; 5& /! Γ7!#012!!# %#! 9#>)3 # <1!# 9/!#> +!7/%+!#2 %.6! ςκ=> +/]%# 1Ι Η/!7% #> /%+!#2 9 /%+< 9#>9/7 /.5 6 # 9/!7! +Ε 9 /9& #96; 9%#2+!Γ !!:, #7 7 Β! # 9/!7;+. % 193 /17 <19 9/&Β#7# 9 &!7 / >!/ %/ +#,!# Μ)3 # Α;Γ. +;/. /!&/!#012!!# %#! 9#>)3 # ;! +#%#+#>7! + /+ 6/% /29!+Γ7%#,#2#>7! + 9/!7.!7#! #5& Ι!7 2+/& Ι!#. 7 +Ι!#7!# + 9: /% 129! Ι +!7 2/+!# & ;/!Γ7! 7 ;! +#!! 7Ι %6,# 7 /;Γ. +, :7+ % % 9! Ι! #%#&, +9#%#+#>7! + /&!/ %#<./!+.#&,Γ #+ + / 2/& /% /29!+.Γ7;! +#!! 7Ι/&!/ % :,/+ #+.#+!Γ7/ +!9+. ;+6./+ ;+ 9#7! 7 /./&;! +#%#+#>9/7 7/% /29!+Γ7Ι, & # ;1%#!/7 1,/+;9+# </&% :329 9/!7 >% Ε!Γ7! 7% :,/+ 7.!./ Γ7 9/ 7.>%!/+<19.!/;65+!Γ7! 7% :,/+ 7% %96! 7Ι.6!+%# ;!,Γ < 1,/+ 71%/+/ / %#226 /%&%/;!.#+7 7+.##+.#7#9+. Β!#!:%#. + :,+ 9:7# Α%+ 99!+.6 9:7# # 9/ :!+ /67 #+ % / &/ % #3#>7 /.!/;65+!Γ7 #+ +;+#.!!/!# %:!7%&/! 7% #!&9 7%# < %#, / <#>77 %2 Γ # 7!/2+.6!#.67# 7 %: 9:7#+!# Ι!# %#!12/ 9 %# < % #.>Ν/+ /&7 + /Ε62/+Ν :2 7,/;:7! 7 ;! +#!! 7 %:!#012! Α%+% : </! Ι< /2,+!#%#+</& < 9;/7+!/&/ < Γ%+7% # & Κ!:Ι9/:!+!: 7/%6/! +Ι. <Γ 4&7#. +622/!#.+.1 %:2/+ 3 &.#7! + / %:! 7 %7# Λ12# Ι :% %#2> &Β/!/Ι # %#! 9: )3 # /&7 + &!#. +:!/ # 9/&# /+ :;# 2 < #9/! 7!Γ7!7,Γ < %#+ %# ;! +#%#+#>7! +!#7 %#! 9: )3 # 93622# 7. <9/ +76! 91+!!7%6! Ε! < : 12/ 2 < #9/! 7!Γ7!7,Γ γ

7 9 /&!/9/!75 +.!# % # & %# %:9:7! %#!/2/& 7! 2!+.:/9%:;+#/&!/9/!7 /7/ 99/!#,!#!# 1 #! /227+.! 7#9& χ%, 1. + /791 +!,:7 >%#%!/.+7 /+.2%δ ΑΕ +!&! #3 :!!!# <19!# ! 7; 6 /! 7 7/%/+Γ7%# < % #. 21 /+ / 9!# ;12!!# )3 # 9/!7.!/;65+!Γ7! 7.!./ Γ7Ι > 9#2:.2!#%+..#+7 7& #+%#2+!+.1 ; 769/+!#!:%# 1,# 7;! +#%#+</&% #./+917# 7 3 /</&9& 2> +!#<19!:Ι#+;/ 9:;+#+5# /& 1,# 7.! <1 /+% #!6 /+ /%λ!#> Θ+ :2#!#>!# 2:# </ #>9/:!+!#/72: Β!9 %# 1,/+;9+# </&Ι2:! 7 %#22 %2Γ7/.567 / 7%# 1,/+Ι6%!/! +. +!# ;+.#> /7;+ 51 #7!#. +%+!/># 9/:!+9/!7/ + < & %# ;+. &7/+Ι< 93622/!/9/!7% 193!7 7!+9/!Γ%+!# ΚΚ +!#;+#+.!+.: 93#>2+# #% :/; # Φ 62 9%# 7!/2&; #/7 99!1 Ψ &2/+# =#7!#7 κ

8 & + % ΧΧ Η//+ /2+. /7!#2 6,+ 7 %:!7% ##>9/7 /3;#96; 7 /%+;&;#7! + %:!#;,/&#. +!7! 7#9& /7!#21.!/;65+! 7.!+ 96! 7/7!:!# #3+:!#%#!# 012!!# )3 # 8++;+#.!!/! 7 2/:9/7 7. 2>3 7( /%+. 2#>7! + 2:# /<7+.#> 951 #7!#. +Β!#>7 %:!7%#2+!/& 7 ;/+ 9/ / + < &!# Β!9 ΘΜ[Η ( 1,/+,#2</& %#221 5# 1 9/!# 012!!# )3 # 7 ;/+.7>#7!!: #!+ #9# !+ ; 7!:!!1!# Ι : #. +!..Γ./&9/7 Η/ 5# 9!7 % : 5! /Ε12+ΕΙ # /.;:!! /59/ &;. + ;9#!+.: >93# 2# Θ+677 Ζ. 6. Ι 9/+Γ7/+! %.6! +7 %: #.!Γ 9 7/!# 26,+!#7Ι /&, Β! /+ / 65 %:!#7 :/; #!# 09#!+.#> 93# 2&# 42/Ε 7; #>%#2 Ι7 51 /+ <19!#09#!+.: 93#>2+#!7+;+:9# 5.!6! %# /%+.!/&!#7 #3+:!#%#!# 012!!# )3 # ! %#3622#7!. +./. +917/ % #!6 /+ +!7% #! & Ι 76;/+Ε. + Ε+#%#&!#? 7 3#Γ7!# /7! / 9 (= 9& 7! %:. + Ι#>!/. 79+ %67! Λ+!/2/! &/ 91 /. +/%/+; 9//7!#2!# /+ /21 /%+;&;#7! + %:;+#+.!+.1,1!# +;+#.!!/! 7.!+ 96! 7!Γ7/7!#21.!/;65+! 7 < + 1! 7Ι# + 917#+. 2#</2!1 Ι+ 7 /%+ /& # 7!+ ;+.1!# / <>7/ Ι;+ ;&;# 7:!++ :2 / <>7/! +ΘΜ[Η Ι%# ;9# &/ /!7 %:5!#?# 1 0+,/& +. +5!# 5&/ %:!+. 2>3/!#012!!# )3 # 47!&7,! % # 7!#6+; #,! %67/!# 96 +(Ι%# < 12//#2 : #+ <#>7 2#+%:7!+ / <>7/!# :2#+!#&%#.:%!#7! +(+!#%/ +3622#7. +!7% #! &!# 012! Ι 226 %#!:, :7+ ;/7!#29#> 7 7!# 7!+9/! %& # <6 9/ 9/ 7 5 7# 71.</!# : # Β# 7!+ #+.#17/+1!# 9/7:9+9#! :%#!#012!!# )3 # ( 8+ = 2>3/! 7 Ν 6; 7 / #Ι!+ 5# 6!# /% /29!&/ 2+/& %# 36Β# 7 /./&!# 9/ #.69!:!#. +, +9#%#+#>7!+ % :,/+ /. 2>3/ Ι:%# %#<./># 7! >7/ 6!# Ι< % 1%/+#+,1 7 ;/&Ε# 7.! 7:. +7 ;#</&#, :7# /!#> 7!+, +9#%#+#>7Ι91, /</&2> Ι 7! %# % #!/&7# 9/. +%# < 1% /%/ ;#0 9# / 7/ & 9/!#7?# 1 ;+,/& + 7 % # < /+ Λ7 ;9+# & ;2 ;. 2 & <! 7. + %: !./ Γ7Ι 9/!7 7:9+9 7.!./! 7 % 2 +Γ7!7 71/ 71 7Ι / /%+2/917 9/& Ι/7! 917!#5 +.:%/ +3622#7. +! Ε+#<1!! 7/%+./%!Γ7#+.#!# +!Γ !#. 7#> < 9%# #> /7 3 /</&9+ 7!&!#+,2> Ι9/!7.!./ 7:9+9 7.! 5 & 7 ϑχ!:9 7 /. <# + 917/ %/ +#,1 Ι 9/ +;+!+. Ι ;9#! !, 9!#;:!. +/.9/!622/ Ι% 1,#7! 9//7#&.+#!+ % / &/!#!# 26! /+!#. 7&# Η/!#7! :%#!:< /Ε 5 2&Β/! < Γ%+7% # &!7%/ +#, Θ+ :2!6 % +!/&! + #3 7!+9/!Γ%+!# Β! 9!# %:!+!#%+.1 Ι%/ +5/ / !+.1,1 Ι9/!7#+.#7#9+. 7; #9! Α % β. )7 Θ/#7: /&7 +:!+15! / Γ! 2 </+!#>!# %#2>!+9# +!#%/ +3622#73+:!#%# Ι !+.#>%: # + 76%! Ε!# 0 9# 9. +< % 1%/+ :2# # 7!+ / <>7/!# (Ι.! 2 /+#. Ζ. 6. = 6#2# +.!/;65+. 2>3 7!#012! Α&7 +9&!#,& ( Λ;1 9/!# :!+< /%+25</&!# <19!# 9/!7/+ /2+. /7!#2 +.!/;65+! 7 < & /! 7.!+ 96! 7/7!:!# 012!!# )3 # % /&,/% #!#; 9,#42/Ε 7; #>%#2 # %# : Η./;#7& Ω 6. Ω/:; # = 6#2# Ι!,</ !!# Π% 9/& /Ι < %6 Ε/+/.!/7 /791 % #!. 3/ 7!+.6!/21, Ν%!#3# 2+Γ7Γ!/7 97 2#%#+</&!!#,& (Ι:% /&%/ +!/> % %#2> >7!#9 9/! 7/ &! 7!#%+.Γ73# 2/!Γ7. +!# ;96,# < 2> # 9/!#<19 %# % #1. Ν/(

9 , µν+!+ϑ;/7ϑ% /%/+ϑ7 ϑ.!/; 5+!# 7ϑ#+ϑ. 2 3/ ϑ!#ϑ;/2! 83# 2/!!# 7#9#>)3 #! Μ0.421Ε 7; # 0/ 9/7!Β:%# 2# χροµνδ 9&2 /!# µ + 17 Β!9 %# %,#2/&!7 %2/+#Ν5&! 7 Α Γ7Ι. <Γ. +!#.!#&.#!# 7#9#>)3 # Λ#Β!9! /%+./&9/7.!/;65+! Γ7!#012!!# )3 #!#7)3 # %6,# 7Ι/67;/ <# Ι%67 %: ΧΧ. 2>3/ Ι #+ #%#&/ %6,# 7 /;Γ. +, :7+. + ;17# 7 9#7+.69/!#5 +.:%/ +3622#74%:% 2+6!+, +9#%#+#> 7 #+ 2+/& + 7 Ν /># 7Ι #+. 7#& +!#. 7 +!#. + #+.!7#! :5#+ %# % #. # 7! ΒΓ!# 4!1 #+. 2>3/ /&7 + % #5 7Γ < & /!/. +!: ;/ !/&! + %: %: %17!/, :7+ Ι!# ΧΧΙ 9/!6 %:.! /2& # #+.#2: 7Ι %#2/#;#9& % #,Γ / /.! 5!# Ι!+,.! + / < & /!/. +!:9!.+7 <. 7#+;+ ;+. &/ + 7.!/; 5+!#>7Α&, 7! 2/&962+!. +! 9/+Γ9!.!/;65+ Ι 226/Ε +!&! 17!#7 7!&; > 9!!#%+..#+7 7& Ι!#<19 %6 /. % ) +7 %: !#%+. /59/ &; 9/;9# &/ 96! Ι 7#;/ :9/7#. + %:5!# 5&/ Ι,.! + /!7.!6! #+.#2# <!+.6 % 6;/.!. + 7!+:! 7 +!& ;/7 #2#.2 Γ<./% ##>9/7.&7 4!:/&,/ 7 %#!12/ 9!7% 193!# /+ /21! %/ +#, Ι##%#&# Β! / %:!7%#2/#;#9& 7 /7/ /+69/ Γ!/7 /.!/2/ </&/./&7 % 2+6 %:5 Η/!#%# &7/! +7! /Ε12+Ε. +/.71# %#!#2! 7 9/+ 96! 7.!/;65+ Ι4ΗΑ 4.+7!#%#+ < # 2/!1!# 7#9#>%# </ #>7:!+% :!+#+. 2>3/ /&7 + < & /!/ /Ε % /!#> #%+# 9 7!+.:.#%: 80 9,# 42/Ε 7; #>%#2 9//%+!#2 % #!7= 31 7 Ι!7#%#& 7 %# 6Ν 9/#+! /+ %:!#!1 / + 3# 2/!1!# 7#9#> 8 622# 3# 2/!!# 7#9#> 1. 7/ 9:7# 9+ /%+!#2 Ι 226!#<19!7# & /&7 +&;+# 8+= 7/!+.#& >22##+ 8+Α7Γ /+ 4! 7#9+.Γ7. + 7# +# Λ#:2#<19 %,:2 /. + 7/,&Β/+7 %,#2/&:2!7.#+7 7&!# )3 #, ) ) % 8+2:#+%# %+!/> :!+% 1%/+7 % 9/&7/+.!6! 1,/+/&7 +%#22#&Π% 4!#&%# <12# 77.!/; 5+!#>7#+. 2>3/ %#! &Β# 7:!+.67# 7..:!#7#+.#2#+.:,.!! %/ +#, Π9 #+.#2#& ;/7/&7 +9:7#,2 &;. +% 7&; Α&7 +. +#&;+# # 67< %# = +#67< %# 9/!+. 2>3/. +!#%/ +3622#7 7 %6,# 7/;Γ. +%#226, :7+ 4%#!/2#>717 7 %: %!#.#996!+!# 8+. 2>3/ :,+9:7#;/7.67# 7Β9+6!#%/ +3622#7 2263#<#>7. +!;+!!# 3=6%#+#+ %#! &Β# 7:!+;/7/&7 +. 2>3/ 226/&7 +3&22/ (Η%# Γ7 3/3 +Γ Ι:% /Ε622# 7 &Β# 7. +#+:2#+#+. 7#&. +#+/%+.1%!/ Ι:!+;/7 %6,/+#>!/9+ 3&22 ( ]%6,# 7.6%#+/. 2>3/ %:!+ #%#&/ 9/ +.1 /&7 +%+#. 2 & <!/ %:.6%#+/ 622/ / φ

10 . 9& %/ &%! :9 ;/7/&7 +3&22/ (82:# %#! 217/!6/&7 +9:7#+ 7 %/!#7& # 7!#/#7:! < & /!.!./!# )7 3 +.: :9 2:# %# % 1%/+7 ;+! <#>7#+. 2>3/!#012!!# )3 # Ι/&7 + /<7+.: Α67.!/; 5+!#>7#+. 2>3/ ;/7< %6,/+. <9/ +7. +;+. /227+. % # &!7# & 917/+ 5>2.!%/ +#, Η%# /&:%#+# <12/+7 9% &7/+ %:!7 %17 7!+%2/ 6Λ# 9 7!+.:!/ #:9 /&7 +:!+1! +/>.#2 9%# #>77 ;9+# <#>7 7# +.6% #32 9!. +!:;/7/Ε % /!/&!#/<7+.:9 951 #7 ι 2#+%:7 % #>.!6! %1 %:!7 % #! &!# %/ +3622#7!# /Ε % /!/&. + /<7+.#> 2:# ΛΓ %/ +917# 9/7 ;#>9/!+< &7/+4!:%# Β!69//9/& 9/!7/%+!#2 9 Ι/&7 +7 %/ 6 # 7#+. 2>3/!;9: + %/ +# &. +7 % 9/&7# 7 1,# 7Ψ &7/+.6!+!1!#+#, /+6Β/! + %# +. %:5 Ι+!&:%.! 2 3 &7/!/;/79%# #>77 7#9+9#%#+<#>7! < & /! ) / =2/&7#7! <12 7 % :!+;/7 &Β 7!/2+.6< %#5/,</&.!/;65+ Ι 226#+)227/. 7#&% 1%/+7 Ε1 # 7:!+< 7+!#>9/: #9%# #>9/+ 7!7 %#! 1Ν# 9/ / +917# 9/!<1! = 31 7 Χ

11 , ) 0, (% ΣϕΡϑΡϑϑϑϕΤϑϑϕΤΣϑΤϑΣΤϑΤϑ Τϑ Α+7 + %&!/!#!#% #7! + %#56 /+ %#!7./7! +. ;+#&., & 7 /,/+% #</&!#+,/+Γ; %2 #5: Ι/+;+.6 // & <! /<7+.6<19! 7: 7. +/+;+.Γ7 %/ +!6 / 747.!/; 5+!#>7#+. 2>3/!# Α3 # Ι#+9:7#+%# < 5/2<#>7< /&7 + 5/7: #+;# 219%# #+9/! 5# 6 2 < #9/! 7!Γ7. +#+19%# #+7.!+.Γ7. + 5/!1 #. +. &!:Ι#!!:! /&!#7#,Γ Λ!/21,! #+;+.!+.#&%# !!7 %:5 Ι% #5 7Γ 5 7!6Β#7! +!#7)3 # :%#!69+9/% 6222/!+ ; # :,</!# #+#%#&/,9!&Β# 7;+. +!6 >7# 769/! ; #. 6!. +#!+!91. 26/+ 7/ :. +.#2 9%#>7% % #Α3 # Ι%# /+7 +#% 6;/+ #! 75 +#;5Γ7Ι! 72+#!Γ7/.; #91 7χ#! #;/>#7! + %:7Γ!/ 7!:%+# Γ!/7 9 7%7+#>7δ. +! 7%#22Γ7. 7Γ7Ι!+ 7>,!/. <Γ. +!+,71 %/ +:;#..#. + &!# Ι9/! 9# 5Γ7/! + /.:2 8%#+# ;17!#7 7 &Β/+ 6 +!. +!# /!.+7/&! +!:7Ι /,/+ % #;+ / 9917#!12# Ι/&!/ /+7 + 5!# 65# % 7& 7%# 2+Γ7Ι/&!/#+.#2:# Ι/&!/9/! 76! Ι/&!/!!+Γ! Λ >7# 6!# 9/! 3622#7! +. <9/ +76Ι/&7 +; % # ;+: +!. +#% # 7!#2+ 9: /+7 +,/;:7 ;>7!# )2ϑ% &;/ %#. >3#7! + /!/2/&!# %.7#>. 2 9+Γ7/ Ι% %:! 9#+ %# 9%21.#7! +.6</!: # /91 7; #. +9/!6, &Β# 7+ 7 &7# 72&97/ Ι#!:!! 9;17 2:!,2 &;. +! 7.2+9!#2#+.Γ7 7<.Γ7Ι7 &;/ %#! %6,# 7. +!7 622:,+.+:! 7!+ 321%/+ ;17/& + &# # /%#+:7 7.# 7Ι% #,Γ /+ Ι.:%/2#+Ι/; 5# %#,76< 9&Β/+.+7#>9/7699#Ι+22> %#> 226Β/+!#!#%&#.6</Γ Ι %1 7!/ /.!6 /+, & 5!6 %# ;17 /,# /&# 7 5# % # 7!#2+!/& Ι.!1 %# /; /+7 + / &#%+#.6! ;17/ ,/+. 7;+,& /+!# ;6!+7#!#+,/&#Ι!: /+7 +# Α3 #.+622 %#226 8%#+# /,/+ % /! /+/./&!#7.# 3 26/++ %67! 91!# Ι9 Β&9/! 7 %67!! /!9!+.6!# Ι%# +!#> %+#/ 567!!# &Β# 7! >7#! 9/! 5 +. %/ + :!/ # # 6 %#!+ &Β# 7! >7#!,Γ 9/!7#%#& 1,# 9/!7!,& 7 7# /># 9/ Η1!:!# 7/,Γ 9/! 3 22:9/7#!#%&#Ι9/!+ /.%2 Ε/+. +!#>.+7;>7# 7 /22#,/># 7.:9. ++! /7;9+.6/&;! % 7&;!# χ;/.6;/ +##> # 7 %7+#7! +.6</, :7# Β % +;/>#7! +! 9/ %# 2&/ 91 / % &7/,# 7, </&9/! 76!/ 9/! % +;6.+!#. +,76. + #+ &;+#+ #+ ;# 219%# #+δι% #3622/ :7#! </ : 9/&# 7 5# >3/ 8+. 2>3/ 9/!+ Ν,1 %#!+ 1,! /!+ Ν,1 %# 5+2#Ε/7#>78+67< %#+! 7. 2>3 7!Γ7 /+7 + #+ 4. &!/, & /+ +.6 %#.!#>7!7 Α226;! 9/ +76! >7# Α+7 +!#9:7#π!1 /#π!#+,/&#%# %6,/+ /17 ;6!+7#Ι 3!,!#. + 7/,Γ.+7#>9/7#Ι 5+2:Ε/7#%/ +3622#78+67< %#+!#&/./&Ι9/!+. 2>3/. +!+,.! +! :!/7/

12 36./!# Ι! &Β# 7!#7!!: 9 Ι%2 #5# #>7. +.!/ <>7# 7!#> 1 9#!#> 7# +#5>2./ Ι ΓΒ# 7 7< Γ%# Ι.!#>7 Α226;. +.!#>7 7/,Γ Ν 917 χ. +#2/.!+.6δ!7 9 & 9 47!#> Ε/ +ΒΓ # 9/1! %:67#+ Ι< 1,# 9/ 71%/+/ %# < % # #9#+6Β# 7 /% #;# &. +#Α3 # < &7/+!#1 9 +#!#.6</2# π/9%: # π. +, 6!# Λ#>.# %# < 2 7&Β/+ 7/Ε12/.!# 8Α227+.:!!:. +Α<7+. 9 ]% / & 2 #5# +Γ7Ι%#!/2#>7 /7Γ! 7 7!1. <Γ. +%#22Γ7622 7% 96! 7%# ;17 65#7! +Ι#5/&2# 77 9 % #!!1Ν# 7 %:.6%#+# %#2+!+.#> %# / &# %# #&/ & <! 7 %# /& 7. + %#5 &Β# 7, & 7 7 &Β# 7Ι <1!#7! /.&7; 7#!7 %! &; 9. +!7 2# /&2# 7 7!#.67# 7Ι/79/ Γ7#7!6!# Ι +!+ 67#+.+ ;+ 5# & /+7 +,76 %+# /%+.&7; 7/. + /%+Β 9+/.+ %:!#7;:2# 8+. 2>3/!# )3 # % 1%/+7 9/&7# 7/./&Ι: <+/. +πβ 7! 71 π 76.! ;+6./+6!# /+7 +9/ 2>!/ %#/./&7! 7: 7/2 5 6!. ;& %#5 &Β# 7+!1 Θ+!+9+269/+ >7#! %! &; 9 &7 %#5 + </&#!+; %#!/+!+. 2>3/ Ι 9%# 7!#7.:%##+ 9:;+#+7 9%# 7!+ 3./. +7!+ /%+./5!#>7Μ>,! 8. Θ+Γ # Η /&7 + ;+.: # %# 1,/+ ;+!/21 /+ 7#9+.: >93# 2#! %# /& Α9%# +. Μ!+2&. +09: + Λ6Ε

13 %! 1 ϑκχϑ /ϑ/ # ϑ#+ϑ= 7/!+.#+ϑ >22##+ Α7:Ν/+! 59#2#&. + %2 #5# +Γ7 %# 1,# 9/ +!7 1.;# #/; +.#> 0+!69!# >95 7 9/!#7γΧφγΙ:% +,>/+ 9/ Ι/.5 6Β# 9/9/!#% : Ι%# %# 65/! + %::2#!# #1; #! 70+#+.!+.Γ7 93# 2& 7! 7= 7/!+.Γ7 22: 7! Ω 6. Ι!7/7!#7:!!;+ 9! & 9 +!7 % 6;/.!!6! %#2+!/&!#Β!9!#,.! + 9#>!# 012!!# )3 # Α<7+.#>] #!#%+.#> 6.#. +!7 ;+. +#2:! /99#7!!/2/! & 7 /%+3622/+9 7. &# %/ +# + 9#>!+ % ;# +.1 7< Γ%+7/ ;! +:!!/ %#.#>7! +!7%/ +#, 9 Ι9/! Ε>! 7#%#& 7.! 21/! < Λ#1!# ΧΧχ9/!7 %Κ +<9:7ϑγϑΧΧ %:5!# Θ/7+.#>0+/ < 7!#>! / +51 /+ 47! Η./;#7& Ω 6. δ #+ % # / 917/ +!#. 7 + %/ +#,1 /&, 7 /% 7 # +#</!</& χ/%/.!/+7:9/7/ 5 +.6δ 9/! >95 7 7Γ9! 7 9#;& 7 % / +Γ7 χ0,/& 7δΙ! 7!#%+.Γ7,Γ7χ =#+7#!! 7δΙ! 7!#%+.Γ75# ! 7. 7/!+.Γ7# 7Γ / 7Ι. 2>%!#7!!#κΧθ%/ &%#!# 7:2#! 1.!!# # +#</!917# #!:%# 7#2+.!:!/1.!!#.! 5 &# 6 + Β!#012!.62 %!/%2!+ 76./ % #! &! 7 < 96! 7. +!>, 7/! %:2! %#;#,!#. 7/!+.#>.: 9#. +! %:2#+%!#%+..#+7 7& Φ &!: # /%+!9#7+.: 1 /+ 9 Ι %# 7. <+!#> / 7. &!7 /%1.!! 7 % # / 917 7Β 7Γ7+!< Ι. +% 6!+ 17!#7/ 7!+; 6 /+. + 7!&</!/ %#;/&Ε/+! 7!#%+.Γ7 5# 1 7Ι %# 65./ =]4 ΧφϑϑΧΧκ χ?α= Χ0γϑϑΧΧκδΙ %# /%1.!/+7/ ;+. +#2:!!+ % # / 917/ +!#. 7 + %/ +#,1!# 012! Ι &.7 /!7 7#2+. 7< Γ%+7 ;! +:!!!#7 ; #3+:!#%# /%+3622#7!!/& / % # /> /+. +. </!Γ %:2! % #! &. +% #.62/ / /& 7!+; 6 / 7 %:!#. 7#>. + > 9!7.#+7 7&! %/ +#, 9 Λ#Μ#9,+.: 93#>2+#Μ)3 # 9/!7 %Κ +<9:7ΧΧΧ %:5!# /&,/ %#5 & /+,/!+.6. 7/!+. ;! +:!!!7 %/ +#,!# :!#%# </&Ι #>!/, +.6#>!/, #7+.6Ι+!&!# 9/ +7:. </!Γ. 2>%!/+%2!+ % +! /+ % #! &! 6 + Β Ι /7Γ /%+%21#7 &.7! < /%+51 /+ 9622#7 7!+.6Ι % 6 </!+.6 %#!/21 9! Ι+!&/.!:! %6,/+ 9 7!+.:,/+9/ +7:!# + 9: +!#. 7 +( 8+0 9,#+! /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. +Λ + 7#>%#2 /&, 7/.5 6 /+9//%+!#21!#!#1!# ΧΧγ!7/%+< 9&!# 7 % 9/&7/++!# !69/7.!6! %#5 + </& #%#+ ; %#!/ 622 9/! 3#2!.! 5>+ 6 + Β :%!6 /% 7 # +#</! <. 7!#ΧΧ 8?# 1 0+,/& +!# 012!!# )3 # Ι!#%21#7 9:;+#: 7#Ι;+ %+!Γ7#7!! % #32 9! %# % #.62/ //5 9#! =]4!3+ +9:!!!# ; #3+:!#%#!# 012! Ι % :!/+7/9/!7 %Κ +<9:7ΧΧ %:5!# χ25</& 9/%2/+#Ν5& κ% # δ 7 5# +.6 9/!# % # / 917/ +!#. 7 +%/ +#,1!# 012!!# )3 # Ι7!!&Β#7! +9/!7 1.! %# %/ +/2693 7/!#.! 5>+#6 + Β!# :!#%#!# 012!!# )3 # % +7!7 %# 5! =]4Χ36! %Κ +<9:7 %:5 ϑγϑχχ!# /7+.#>07!#! / +51 /+ 47!#2+. Η./;#7&. +Ω %6,/+69/ 7/ &. + 7!#7+ 9: 9/! Ε>!#?# 1 0+,/& +. +! < # %#!/2/ 9!+.:!/.! %#219! 2 < #< &. <Γ Β!<#>7! :%#+ ρ.#7;>2+ +!7 /7&,!# % # %+.#> 5>2 Ε!# 012!!# )3 # ( 8&;+#?# 1 9/!7 %Κ +<9:7γΧΧκ %:5!# /&,/;+ %+!Γ /+!#17!#7#.#+7 7+.: % :329 %# ;9+# #>7! 7 %:! 7#2+. /5 9#! =]4. + +! <./!7 7!#2! Η/!6 %:% # 5 2#+%:7!#. 7/!+.#>.: 9#!70+. +# >7=]4Χ. Γ<./9/!7 %Κ +<9:7φΧΧΧφ %:5!# 93# 2&#! Α%+.!/& Η/!7 ;+.!+.! /Ε12+Ε. +!7.!6!#. </!Γ!#!!/& % #! & ;9+# <./ / :2# 9 %/%#&< :!+ # ; #3+:!#%# < %#.! /+. + %62+ Β Ι < 7 3 <9+!/&. +< 7 ;/+,!/& /17 Ν&! 9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.# >95 7 :9 9/%2 #5# &/. +#;&/!# 9:;+# %# /&# % #!# /9%2/.:9/7# 5# /& Ι/%&./+! + /.71# 1.;# %;,/!+.69/!#7,.! + 9:!# 012!!# )3 # Α<7+.:] #!#%+.:

14 6.#Ι9/!##%#&#%; 7 917/! +7 /%+32<#>7#+&;+/. +! :!/ / % # /> /+ 9/!1!. </& =]4Χ 7 5# +.69/!+ /%+! /%:9/7/ ΒΓ7/ < Η/!7!6!! #2+!/&. +;!# 9:;+#]%# /&# %#;/+.7>/+ %26. +9:7#!7 7!+. 7/!+.! /9%6</+ Ι. <: #7 % #!&</! +. + %62+ 7 /%+3622/+!/& / % # /> /+ Ι, &!7.# &7/. + %#;#, Ι%# Ι >95 7 9/!7Α % β.. +!7/,Γ + 7#9#</ & Ι/&7 + % &!!/ +!7/%+!,&! 791! 7.#%:! %#2+!/& 5 &7/! +7 /&7 + %#.2/+! :7#/%+3#2 /7:. </!Γ!# %:2! % #! & Ι% 6!+ 7!&</!/ 5 71! 7/%+!9:7 7:!+;/77#/&! +#+.# >!9, &!7 7< Γ%+7% # & 8+ % # /> /+ ;/%# /%+3622#7! +% 1%/+7!/.9 +Γ7#7! +/%+!9# %:/+;+.1. +/9%/ +!! 917/ 9/21!/ Α+;+.6+!7< % 1%/+7 % 9!#%#+<#>7 9/21!/.! 5!. 7/!+..6 % Ι 9/! /+ %2< 9Γ7. +.! 7#9! 7 < 9!+.Γ7/+;Γ7Ι.6!+%# ;/71,/+&7/+91, + 9/ #>!/ %:!#% : 5!#,1;+#;+,/& +! % #!!/ :9/7 %/ +#, Ι. + +!# 2:#!: #+ :%#+#+ %/ +# + 9#&!/<#>7 < /&7 + < & /!#+Ι 7 +!+#2:!# &#+ Λ# 012!!# )3 # %#!/2/&!#7 9 7!+.:!/ # ; #3+:!#%#!,Γ 9 Ι/!& 7 Ν, +!#7. 7/!+.:.: 9#! %/ +#, 9 Ι%:2# 12Ε +. 7#>. +!# +!+.#> /%+.1%!/ %::2!,Γ !79 Β 917 #+.#7#9&!. +!+. %/ +#, 9 0/7% :./+! +7 7/,<#>9/. 9& 622 % : / Ι#>!/!#%+. #>!/, #7+. Ι!. 7/!+. 9 ;! +:!!. + < 7!+! <#>9/ </7 6 /.6</ /%+3#2 % :9#+ 7 91! 7Ι %# #7! +, &!7.!6</ 9. +;/73 &Β#7! + /!/ / %#;/&Ε/+ +!7 7. +:!!!# Λ# % :7 Ν 5+ 9 /&7 + %, 9:7#! 7 7!+; 6 / 7 9!7 7!+. 7/!+. %#2+!+. Ι. <: #7/&9!/ %# #+7.+7<#>9/; %/+ 917#+% #.6</.!/>< 7 Ι, +9#%#+Γ7!.6</ 91 #. + 9# 5 %&/ /!#%+.1,1 Ι 5# /&. + %#2+!+.#> /.% # Γ%# Ι % #./+917# 7 %#! %/& 91 6.#% 7 % # /> / 7 %#36<9+!#. 7+#>. +! %/ +#, 9 /7+.:!/ Α&7 + ;/ 313 +# :!+!#7 Γ7 9!: 1,# 9/ 9%!6! > 9!7!#%+..#+7 7&! 7 %:2/ 7 9 Ι %# ;/7 71,/! + %21#7!7 %#36<9+. +!#79 9:! Η/!+9 Ι 8+ :/; #+! 7= 7/!+.Γ7 22: 7Ω 6. = 7/!+.: >22## 42/Ε 7; #>%#2 = 7/!+.: >22## 0+; 9#!/&,# = 7/!+.: >22## =#9#!7 = 7/!+.: >22## Η/! Ε6; 7 = 7/!+.: >22## Ο67< γ= 7/!+.: >22## 8 /!+6; κ= 7/!+.: >22## %Γ7 = 7/!+.: >22## # 52&# φ= 7/!+.: >22##! #>%#2 Χ= 7/!+.: >22##?/ Γ7

15 )!82 8. ΤνρΡσφγτστνΡσφ :/; # Μ?2Γ # Α+! Φ % 7+.#26# 0+.: #+ 2Ω/#; 6!# ΙΨ % </#;Γ # Ι %=# 2#> Ι4<42/567! Η/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < #!# 7 ΧΧΧΙ +; ><. 7 9/7 5# /& ;+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7%# % +<9#>7! +!#6 < #!:Ι#,.! + 9:!# :9.!6!+ ;+. & /+!# 7 γχφγ ϑ;2 ; %!# / 9+ %:!+.!# &/ %# % #321%#7! +9/!#7:9#!:Ι9/! Ε>! 7#%#& 7. +! /<7+.6%6. ϑ %:!#7#%#&#/Ε!6! +!#.!67:9#%/ +/,:9/7#! % #! & Ι, /&.!6!;+ ;+. & %# </ %&Β/! +9/!#6 < #!# 7γΧφγΙ;2 ; 9/!71.;# % #/; +.#>;+!69!#.!:%+7/+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! 7/%Γ Ι ) )) % ) )) % 9 0 % Ι9/=]4! 7]%# Γ7 ΑΦ[0ΑΙ476%! Ε Ι4 #!+. 476%! Ε Ι Α9%# +. Μ!+2&. +Η./;#7& Ω 6. Λ#.> #! /72: =]4. 7#7+!+. % 6Ε /Ε/!6Β/! + % /9%+%!:7! Ι.!6!7 /Ε1!! 7#9+9:!! % 6Ε!# 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Ι9/!7#%#& %# &5<./ &!9. 7Γ7+ 6. <!7%/ +#, Α5: #7 /72: 7!+. % 6Ε /.;:<./.!λ /%&.2. + /5 9#! =]4Ι /&7 + % 67#9. +.!1 : ; Α%/+; Ι9/!7 &!! Β!/&! +.> δ! %υ +<γφφχχ% 6Ε!# 0 6,42/Ε 7; #>%#2 Ι9/!7#%#& %# &5<./ &!9! 7!/ 6 7% Γ! 7 +!#>7! 7Ι#+ #%#&#+/& /!+.Γ7 22: 7Ι+!76. <!7%/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!# )3 #. +3δ! %υ +<ΧφΧΧκ.#+7 %:5! 7]%# Γ7 ΑΦ[0ΑΙ 476%! Ε Ι4 #!+. 476%! Ε ΙΑ9%# +. Μ!+2&. +Η./;#7& Ω 6. ϖ.! + 9:!,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # (χ?α=χ0γχχκδ Α%/+; Ι!#6 < #γ!# 0 +.#>=Γ;+. χ7;γφγφι?α=κ4υδι:%! #%#%#+ <./9/!# 6 < #!# 7;φφγφκχ?Α=φ4υδΙ# &Β/! +:!+Ι < /%+! 1%/! +9:7#7/+!#7.6!#,#7 ;/& < Ι/.;+;#917 /+!#7!:%#7! 9#7&9#.!#+.&!# %:! 9#;& ; +., 8 ;/& ;>7! ;/+ 7 < Ι /67 ;/7 /& #. 7/!+.#> 22:# 6;/+ < Ι#> % # % /! 3&3!# Ι+,>/+;+!7. 7/!+. 7 %/ &#;#7. +%/ +51 /+ 7Ι;+λ7/Ε/;:<(!7% #./&9/7%/ &%! 9/!7 %:ΧΧ &!!# % #!#0,/&#42/Ε 7; #>%#2 χ %!γφχχδ#+!1 / + % Γ!#+! 7 +!#>7! 7 Β! 7 %:!# 0,/&# 7 /. +</& 6. %:!#> < 9!+. ;! +:!!!7 %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!# )3 #. +./. +917!+ #!#%+.1. +,1 / /.!6 /+! 7 %/ +#,Γ7 Η :!#%# Ι Μ &. + Ψ62!#!: #.!6!7 /%:9/7. 7/!+. %/ &#;# : #. +!+ /%:9/7/ Η/!7 % Γ! % # 3 22:9/7 % 6Ε # 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 %1 +Ν/!# &!9 9/!7 +!+#2#& :!+#+ 7!1 %/ +#,1!# 012!!# )3 # %/ #7! +!ηγ7ψ!# Α<7+.#>] #!#%+.#> 6.#!# 012!!# %#! 9#> )3 # :%# % # />/! + < Ι :% ΒΓ7!. <# &!./ 9/! ;/>!/ % # 3 22:9/7 %:5 Ι % : / ;/! +,>/+. + 9/!6!7 1.;#! 7 /.6!#!/ <9+!+.Γ7 %#56 / 7!# ]%# #>4 #!+. 476%! Ε. +Λ #5&9 7Α7:Ν/+! 7 7!1 Ι % Γ!% # 3 22:9/7% 6Ε51 /+/.!/2/!:,.!. +% ;/.!Γ % # 3622/! +9/!7 &!. Γ / Ι /5: #7 ;+υ! # 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Ι.!υ /76.! % #32/%:9/7!# 7; γφγφ 9#;+:!!6!# Ι %1 +Ν/.!υ /%&.2! ;/>!/ % # 3 22:9/7. 7#7+!+. %:5. +.!6! :%## +!+.:. +;+. Ι!#+ 7/Ε!!! 1.;#! 7/.6!#!/ <9+!+.Γ7 %#56 / 7! < %:!#]%# :4 #!+. 476%! Ε. +Λ #5&9 7Ι!# &!9! 7 +!#>7! 7+!76. <!+ 7!1 %/ +#,1 Α%/+; Ι9/177#9# 951 #7./&! + %:. & &! %:!#!1 / + % Γ!# +!#>7!/ Ι #+ #%#&#+ /& /!+.Γ7 22: 7. + /&, 7 %#362/+!7 7!1 %υ +< γφχχ &! +!7 6. < % #!# 0,/&# 42/Ε 7; #>%#2 Ι #%#& %# &5<./9/!7% Γ!% # 3 22:9/7% 6ΕΑΕ622# Ι9/177#9# 951 #7./&! + &!. Γ /. + %:!# +!#>7 9!/&#Ι!##%#&#Ι.!6!#.!!!+.:!# Ι1,/+.#%:Ι9/! Ε> 622 7Ι!7% #! &!# < 69!# Ι. <Γ. +!7 76%! Ε. + Ε+#%#&!# < 9!+.#> %2#>!#!,Γ / +!1 Ι #+ +!#>7!/ % ;/.!Γ #9#;+.#>7Ι % #3622#7! 2:#

16 . Γ /.!6! ;/>!/ % # 3 22:9/7. 7#7+!+. %:5 Ι.!υ/%&.2. +.!υ /5 9#! #%#& /.;:<./ %υ +< γφφχχ 7!+. % 6Ε!# 0 6, 42/Ε 7; #>%#2 Α%/+; Ι.!6!#6 < #γ%!# %;!# φφχ?α=4δ/ε.#7< 9/ % #</ 9& % # 3#2! % # 3 22:9/7.#+7 %# +. %:5 Ι #%#& 1,/+. 7#7+!+.:,.! Ι9/ &!. Γ / /7Γ%+#7!# 93# 2&#! Α%+.!/& 6,+ /!7/%#917 %:!79/ #97& ;9# &/! %:5!!7Α59/ &;! = 3/ 7 / Ι;2 ; %: κχχκ Α%#917 Ι. +7:9/7 &!. Γ / ϑ #%#&.!!1<./!+ γχχ! Θ 99!/&!# 0+.! &# Ι./&! + /.% #<1 9. <υ : 91 #! 15/! +.!6! % # 3 22:9/7 =]4Ι! #%#& %67!!#.> #. 7#7+!+. 9%# /& 7 /2/,</& % /9%+%!:7!.!6!7/Ε1!! 7#9+9:!!! % Γ! % # 3 22:9/7 7!+. % 6Ε!# 0 6,42/Ε 7; #>%#2 γ Α%/+; Ι!#./562 +# 0υΙ 6 < 1!# 7 γχφγ +!7 % #! &!# %/ +3622#7!# (χ?α=4υγχδι%/ +1,#7! +# + 9#&! 7!#+,/& 7! 5> /. +!#!#%&# %#, Β# 7+;+ &!/ % #! &. +% #321%#7! +!. +! +. +;+ ;+. &,.! + 9#>!# Α+;+.:!/ Ι!#6 < #Ι %:!#7!&!2# 7!+./&9/7 % #! &. +;+! (# &Β#7! +! /Ε 5>. +!#!#%&#% #!!/>#7! +. +;+! #>7! +ΙΓ!/7 ;+ 5 2&Β#7! +# ;+/ &/ Ι %#;#!+.:!!! 75 +.Γ7%: 7Ι+ # #%&. +/Ε12+Ε! 7#+.#!96! 7. <Γ. +%#+.+2#9# 5& Ι+;+ +!/ :!! 9#7 ;+.:!!6!# Φ/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι 9/9#7 917!#+,/& >7#2! 5>. +!#!#%&# Ι 9%# #>7 7 %#!/21 # 7 7!+./&9/7 % #! &. + ;+! 2:! #+.#2#+. Ι / 9# 5#2#+. Ι 3+#2#+. Ι/%+!9#7+. + <!+. 9 &!# 8+%/ +#,1 Ι!!#+,/&! >7#2! % ## 917 % 65# 9%# #>77,.! &Β#7! +Ι >95 7 9/!. +! +!# 6 < # φ %/ +#,1 %:2! % #! &! 5> ϑ%/ +#,1 % #! &! 5> ϑ/<7+.6%6. ϑ % #!!/ :9/7#+5 +.#&,9!+ 9#&Ι% #!!/ :9/7!#%&. +!#+,/&!#!#%&# ϑ%/ +#,1 #+.# 76%! Ε 47 +!7 % #! &. + ;+!! 7 %/ +#,Γ7Ι! 7!#+,/& 7! 7 7:2 7! % ## 917 % 65# Ι/%+3622/! +% 6222 /5 9# # ! 7 //+!#7+.1 /.!6 /+ Ι#+% %67 %/ +#,1 Ι!!#+,/&! >7#2 %#!/2#>7./7! +.:! / >!/ %/ +#, Ι!7#%#&! 7. & 91! % #! &.2+9.Γ7#7! +.!6ΒΓ7/ χ:% 7!+.!!6<./ 9/!7 %!# 6 < # γ!# 7 κφφφι?α= 4υ Χκδ Λ 7!+./&9/7 % #! &. +;+!! % 9/!+ ΒΓ7/!# ;+1%#7! + %:. 7#7+ 9#> ;+#&.. + 2/+!# & Ι!# #%#&#. <# &Β#7! +! 7. & 91! # /+!# &! 7% #!!/ :9/7 7 7!+./ /Ε/+;+./>#7! +#+/7+.#&: #+. +%/ +# + 9#& 6. ;! +#!! 7. +/.!12/ 1 7Ι%#. <# &Β#7! +9/!#% #/; +.:;+6! 9 %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < # 8+ 7!1. 7#7+ 9#&.!!&Β#7! +/7!: 1!# %:!;9# &/!# % #/; +.#>;+!69!# %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < #. +/. &7#7! +9/.#+71 %#56 /+!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7) 7. +! 7.!6%/ &%! 9:;+ 7]%# Γ7. +;9# +/>#7! +!7Α59/ &;! = 3/ 7 / Ι 3 Η/!+ &;+/ :9#+/ %# +.1 %#56 /+ /. &7#7! + /%& %/7! /!,1;+ 0+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7 7!+./+917 7! % 65# Η/!,1;+ 0+,/& + % # ;+# &Β#7! +Ι!#%2 & +#! 7/7+.:!/ 7: 7. +% #ω%#<1 / 7%#!&</7! +! % #/; +.6 ;+!69!! 7 % !# 6 < # Ι #+.!/ <>7 /+. + #+ % #!/ +:!!/ +!7 /5 9#! 7 1 7Ι ; 6 / ! 7 %# % +!#>7! + +!7 %#!/2/ 9!+. % #! &. +;+,/& +! 7.!6%/ &%! % #!!/ # !+./+917 7Λ,1;+ 0+,/& + 7#;/>#7! + %:% # 699! ; 6! #%#& /Ε/+;+./>#7! +! 7. & 91! Ι ; 6 /+ Ι 1. + % # 699! Ι #+ 56 /+ Ι!#.:!# Ι #+ %1. + #+ 5# /&, 9!#;:!!# Ι. <Γ. +!#, #7#;+6 99 /.!12/!#. +#+5# /& /5 9#!# 8+ ;+!6Ε/+! %/ +%!Γ /! /5 9:Β#7! + 7 2:. + +!7.!6!+,/;& 7 0+,/& + +! % #!!/ :9/7 /&;!,2 &;. +% 7&; %# 7 51 #7! +!#6 < #ΧΙ. <Γ. + +!# #+.#!:%# %# # &Β#7! +!7.#+7 %# +. %:5 Χφφχ?Α=φΨλφφδγ47!+./&9/7 % #! &. +;+! Ι.!6!7 177#+! % Ι %#!/2#>7 /%&! /&;!!#5 #>,2 &;. +! 6 + % 7&; (!#6 < #φ. <# &Β#7! +!. +! +!#,.! + 9#>Ι#+.#%#&Ι!# #%#&# % /!/&.6</.!# & % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7. +#+,1! % #! & Α+;+.:!/ Ι!7 % Ι %# 5# 6! Α< Ι # &Β/! + :!+ /<7+.6 %6.,.! &Β#7! + /.!/! 917/,/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι#+#%#&/ % 917# 7 7/% 1!/ 1,# 7 /26,+! /% /!/& %:!+ 7< Γ%+7/ ;! +:!!/. +!+ #%#&/ ;+! /&! + 9/62# +<9:. + %#+.+2& Ε+:2# 7 3+#2#+.Γ7Ι #+.#2#+.Γ7Ι / 9# 5#2#+.Γ <!+.Γ7!#+,/& 7Π! 7!#/<7+.:%6.#Ι 9/62#!9 9!#.! /+< 26 + %/ +#, /.!6 /+ ; +.#>,.! Ι9%# /&7,.! &Β/! +/+;+.:!/ < 26 +#%6.# /<7+.: ; 9: Ι 7!&!#+, 8,.! + 9: %/ +#,Γ7 /<7+.Γ7%6. 7 %#.#%/&!;+ 5>2 Ε! #7#9+6. +! ;+!! #+.#2#+. + # #%& / >!/ 7 %/ +#,Γ7!,Γ 9/ % 6222 % #,!#.#+7: ; 7!#!! 7 %/ +3 22#7!+. /.% &;/. + γ

17 5 +#2! +.Γ7;! +#!! 7Θ+!7/.%2! 7.#%Γ7!Γ #7! +!.! ! ΙΓ!/#+%/ +#,1!1 7 % #!!/>#7! +/%.Γ!: # %: !&/ %#36<9+ : #. + %: 7< Γ%+7/ /71 /+/ Ι/%/936 /+. +;! +:!!/! /<7+.6%6. /%+! 1%/! + 7 /.!/2#>7! +1 Ι7 &7#7! +1 / 7/. +7.#>7! +;! +:!!/ Ι. & % ;# +.#>,.! Ι9/!# : #. +%/ +# + 9#> %#. <# &Β#7! +/+;+.:!/ %:!#7#+./&#. 7#7+ 9: 2/+!# &. +;+,/& + Λ /<7+.6%6. /&7 +; 7!:7 %/ # 7%/ +#,1! 7%. +χ;2 ; %/ +#,1 %:2! % #! &! 5>. +%/ +#,1 % #! &! 5> δ( / +!1 Ι!# 6 < #!# &;+# 7:9#. <# &Β#7! +! 9:;+ : 7. + ;+ ;+. &,.! + 9#>! 7 %:% #! & %/ +#,Γ7. +!#+,/& 7Α+;+.:!/ Ι!7% # &Β/! +8,.! + 9: %/ +#,Γ7Ι!#+,/& 7 7:2 7! 5>. +!#!#%&# Ι >95 7 9/! 6 <. + φ. + #. <# + 9:! 7 # & 7!#. +! 7!,:7 Β 7Γ7 % #! &!# &7#7! + 9/ % #/; +.:;+6! 9 Ι%# /.;&;/! +>!/ %:% :!! 7]%# Γ7Θ/ & Ι / +3622#7!# Ι Φ #! Ε&. +09# & 7) 7ΙΨ+#9, 7& ΙΑ71 /+. +Λ/,7#2#&. +!#.!6%/ &%! 9#;&# %# #>>!/ %:7Γ9!# 7#9,+.#> 93# 2&# Ι //5 9# %/ +5/ /+.#> 7#9,+.#> /+;+.#>, #! Ε+.#>,/;&# /7+.#> %#2/#;#9+.#>,/;&# /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! /.6</ %/ &%! >7! Ε /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! /&7 + % &!!+!7!/.9 &! 9 &!# % #!!/!1# 7!+./+917#. +!.#%+9:!!! 7% #!/+7# ! 7% #! & Η/ %:5!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7) 7. +!#.!6%/ &%! 9:;+# %# #>. <# &Β/! +;+ ;+. &.!6! ! 7 /+;+.Γ7!Γ7 %/ +3 22#7!+.Γ7 9/2/!Γ7. +!# %/ +/,:9/7#!# Α+;+.6 #,.! + 9:. +#. <# + 9:! 7# & 7. +! 7!,:7Β 7Γ7% #! & %/ +#,Γ7Ι!#+,/& 7 7:2 7! 5>. +!#!#%&# Ι%# %/ #7! + /ηγ78+.+!+.#>α21,# χη8αδ &7/! +9/!7% 6Ε. <# + 9#>! η8α. +9/!;+ ;+. &!# 6 < # φ!# 7κφΙ :% +,>/+(!7% Ι:% 7!+.!!6<./9/!7%!# 6 < # γ!# 7κφφφΙ # &Β/! +Η/!#% %67 % #/; +.:;+6! 9. <# &Β#7! +#+ 7. &#++!7% #! &!#./. +917# 7!+./+917# /7+.#& : #+Ι % # /> /+. + %/ +# + 9#&!+, /+ Ι! ;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7/.!6!. +6. ;! +#!! 7. +!7/.!12/ 1 7Η/!#&;+#% #/; +.:;+6! 9 9%# /&7 % #321%/! + %#, 1 >7! Ε 9/21! %/ +3 22#7!+.Γ7 /%+%!Γ / ;! +:!!/ %# ;/7 %/ #7! +!7% Γ!.!# & ϑ;! +#!! 7!# 6 < #!# % :7!# 7:9# ( ΑΕ622#!7 %!# &;+# 6 < # # &Β/! + :!+ Λ,1;+! 7 % #/; +.Γ7 ;+! 96! 7 %# % #321%/! +!+ %. + 7.#+7Γ7#7! + % +7 %:!7 # +!+. ;+!>%!#!# /7;+ 5/ #917# Η/ %:5!# ]%# #> / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09: + 7) 7. <# &Β#7! +#+: #+. +;+ ;+. &! 7.#&7! 7,/;& 7. +! %#3#2! 7 % #!6 / 7 7!+ / 7! 7 /7;+ 5/ # <9&Β/! +.6</ 7. & 2/%!#91 /+ (!7% Ι:% 7!+.!!6<./9/!7%!# 6 < # γ!# 7κφφφΙ # &Β/! +:!+ Λ % #/; +.6;+!69!! 7% Ι. <Γ. +#+= 7#7+ 9#& 0+#&.. + Ζ/+!# &. +!,1;+ 0+,/& +! 7 % #!!/ :9/7 7 7!+./ </ #>7! + 76%/7! /!& Ι >95 7 9/: # &Β#7! +!7/%:9/7%/ &%!!#, #7+.:!:;+6!9 Ι/%+! 1%/! +.!λ/ε & /! #%#%#&!# Ι9/!6 %:!/ /+!#?# 1 0+,/& + Ι/5: #71,/+! </&Ι! 7 % / +Γ7 7#9+.Γ7% # Γ% 7! #%#& 1,/+ 7!/</&,/!+. 9#;+:!! δ+!7 7!+9/!Γ%+ 1.!.! 7/#7:! 7%#,/!&Β#7! + 9/!7% #! &! %/ +#, Ι3δ+!7% # 9#!# / %#;/&Ε/+. +%! /+! /! & 1.</ Ε+#2:! /%:9/7 %/ +%!Γ / Ιδ+ 7 /.!/2/ <#> ! +;+ &!/ 9 7!+.: +!7 % #! &. + ;+,/& +! %/ +#, Ι 3 %.#2#><. + Ε+#2:! /5 9#! 7 <9& / 7! 7% #/; +.Γ7;+! 96! 7! 7% Ι. <Γ. +! 7= 7#7+ 9Γ70+#&.. +2/+!# &. +! 7,/;& 70+,/& +! % 65#!# 6 < # Ι&7/! +/&!/ %:!#7#+./&#?# 1 0+,/& + Ι/5: #71,/+! </&Ι/&!/ %:!+ % / &/ 7#9+.:% : %! #%#& 1,/+ 7!/</&,/!+. 9#;+:!! Θ+!#.#%:!:7Ι! % : %!# % ##>9/7# /; 5&# 7!6 # 7/! + 1.</ Ε+#2: %#.#+7#%#+/&! + 9/9/ +976!#!#]%# /&# / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09: + 7) 7. +!#]%# /&# Θ/ & Ι. <Γ. + /622 ]%# /&! 7#%#& 7#+ 9#;+:!!/ /9%&%!# 7!7%/ +#,!# % #!!/ :9/7#.!6%/ &%! 7!+./+917# 1.</! 9%# /&7.#+7#%#+/&! +/%& / # 7+ 9#>!# / >!/ # ;9: +#!#91 Ι! 7#%#& 7;! +:!! /.!/&7/! +!7%/ +#, ;+,/& + Ι!+ 9:;+/ % / &/! #+./& %/ +51 /+. +!# #+./&# # 7+ 9#>!#;+#&.. +! 7; #3 <9&; 7Ι% #./+917# /! + %:Ν.!6!7/%/Ε/ & 91! 7Ι; 6 / 7Ι/7/ /+Γ7. + <9& / 7 9#;+:!!!# Ι%# % # <#>7!7 %#!/2/ 9!+. /5 9#! 7,/!+.Γ7 % #/; +.Γ7 ;+! 96! 7Ι. 7#7+ 9Γ7 ;+#&.. + 2/+!# &. +,/;& 7;+,/& + (!7% 6 5#γ!# 6 < #!# &;+# 7:9# # &Β/! +:!+γθ+ %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2! 5>. +!#!#%&# Ι+! #%#& 1,/+,& /+;+ ;+. &,.! + 9#>!#. +/ :!# /.;#</&!#% #/; +.:;+6! 9 Ι%# % #321%/! +!7% Ι9%# /&7. <# &Β#7! +Ι9/.#+7 %:5! 7]%# Γ7Θ/ & Ι / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09: + 7 ) 7. +!#.!6 %/ &%! 9:;+# %# #>Ι % # /> /+ Ι : #+. + κ

18 %/ +# + 9#&+ /%/936 /+. +;! +:!!/ %# /&7 +; 7!:7 1,# 732 %!+.6 %#!/21 9! +!+ % %67 %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2 +,>! %# +.! %:5 ;/79%# /& 7 %/ 3 &7/+! ;># 1! 47 7! 1,# 7 /Ε + /!+.#& 2:#+Ι % #</ 9&! 9%# /& 7 %!/&7/! +Ι 9/ :9#+ %# +. %:5 Ι + 17.:9 1!# ( ΑΕ622# Ι!7 %!# 6 < #!# 7κφφφ# &Β/! +:!+ Η/!#% #/; +.:;+6! 9 %# % #321%/! +!+ % 65#. +!# 6 < #!# 7γΧφγ9%# /&7 7+!Γ7! +7#9+.6% : % +;+!+.#> ;+. &# 5# /& ;+,/& + Ι 9/.#%:! ;+#&.. + ;+,/& +! 7 %/ +#,Γ7Ι!#+,/& :2 7! 5>. +!#!#%&# %# 7 51 #7! +!#6 < #!# 7γΧφγΙ. <Γ. +! 7%/ +#,Γ7%#,.! &Β#7! + Α+;+.1 ηγ7/ 0+!.!6!#6 < #!.#+7 %# +. %:5 φφχ?α=φψλφφδ. +7. <# &Β#7! +! : +!, +.!# 9#;+:!! Λ 7#9+.6!6% : % 1,# 7!71;!# 91.#7!6!+ %/ +#,1!+ #%#&/ 3 &.#7! +! % #!!/ :9/7 7!+./&9/7 Ι/&7 +.#+7 5/2#>,.!. +/%#%!/>#7! + %:!#7]%# : / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7(Λ12# Ι9/!7%!# 6 < #!# 7ΧΧΧχ?Α=φκ4δ% #!1<. 7!# 67 6 < #!# 7 κφφφ% 6 5#+ΧΙΙ. + /Ε Χ+; >#7! +#+.!!1 /&.# +%17!/5# /& ;+,/& + 9/.#%:!;+#&.. +;+,/& +! 7 7!&!#+, 7% #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7, +. 9#;+:!!.6</5# 1 /.!/&7/! +/7!:! 7# & 7%#. <# &Β#7! +9/;+./.# !# 7!&!#+,#,6!/! Θ]. +! 7 #%#& 7 7!& 5# / 5!# 9&. 7 ;9# +/>/! + 9 Β& 9/!7 % #> ;+6! Ε!7 Α59/ &;! = 3/ 7 /?# 1 0+,/& + 012! )3 # Η/.#+7 %:5! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. + 09# & 7 ) 7Ι Θ/ & Ι 476%! Ε. +!#.!6 %/ &%! 9:;+# ]%# #>Ι! : +, +. 9#;+:!!! 75# 1 7! % ##>9/7 % 65# 9%# /&7! #%#%#+#>7! + 7 %6#7! +!;+#&.. +;+,/& +!#. +622/ %/ +#,1 %:!+ % #32/%:9/7/!7%!# % :7!# 6 < # Η/:9#+ %:5. <# &Β#7! +#+ΒΓ7/ % #! & /7!:! 7# & 7!, +.!# 9#;+:!! Ι. <Γ. +#+ 7. &#++!7% #! &! 7%/ +#,Γ7/7+.#&: #+Ι % # /> /+. +%/ +# + 9#&!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7 /.!6! ;! +#!! 7. +!7 /.!12/ 1 7Ι >95 7 9/!+ ;+!6Ε/+! 7%. +!# 6 < #!# 7γΧφγΙ#+#%#&/ /5 9:Β#7! + 762# Η/.#+7 %:5! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7Ι476%! Ε. + Θ/ &. <# &Β#7! +Ι+!# 5# /&! % 65# ΧΙ# +<9:! 79/2Γ7!# :!!#.!65# 1 Ι9/ 762#/5 9#! 7;+!6Ε/ 7! % Θ+! 5> Ι!7/%#%!/& Ι!#.#%:Ι!+ 9#;+:!!/ Ι!;+#&. Ι!# %: # Ι!!/21, Ι!#7 #+.#7#9+.:. + ;+,/+ +!+.: 12/,#Ι!#7 /!/ +.:. 7#7+ 9: 2/+!# &. +!,1;+ ;+,/& +! 75# 1 7;+,/& +! % ΧΙ/5 9:Β#7! +#+% 1. +!# % :7!# 6 < # Ι#+;+!6Ε/+! %!# 6 < #!# 7γΧφγΙ. <Γ. +#+;+!6Ε/+!# 7 κφφκ(!7 +!+#2#+. 1.</ ;/! #%#2#& Ι9/!7#%#& % #!1<./!#,/!+.:,1;+# 7:9# ;+6! Ε%# %#!/2/&!#% # 7 5/ :9/7#6 < #!# 7ΧΧΧΙ 7 51 /! +:!+ =!6!7/5 9#!# 6 < #!# 7κφφ;+ %+!Γ<./:!+%6+ ;+ ;+. & &; 5# 1 7 ;+,/& + %# % #321%/! +Ι /&7 + +;+ &!/, #7#3:. + /.!#>!# 7 %#!/2/ 9!+. 4!:1,/+ 7 %#!12/ 9 7 % /9%#;&Β/! + %#!/2/ 9!+. % #! &. + ;+,/& +! 7Ι.!6!#/<7+.:. +.#+7#!+.:;&. +#Ι% #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ <&!! + ;>7! /.%2! 7 %#, /Γ / 7! Α226;.!6!#.#+7#!+.: ;&. +# +!+ % #!!/ :9/7/ %/ +#,1 Η/!7% #!/+7:9/7% # <.ϑ! #%#2#& +; >#7! +9/!#7:9# 5# /& ;+,/& + % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7. +. <# &Β#7! + /,6!/ %# 7#;/># 7!7 % #> ;+6! ΕΙ! / 5+.6 : +, +.!# 9#;+:!! Η/!+ % #!+<19/7/ % 65# Ι. +# &Β/! +:!+#+% 6 5#+Ι. +!# 6 < #!# 7γΧφγ. <Γ. +#+;+!6Ε/+! 7% 1. +!# 6 < #!# 7κφφ/5 9:Β#7! + 762#. + +!# 5# /& ;+,/& + %# +; >#7! + 9/!7 % #!/+7:9/7! #%#2#&. + % 1,/! + /Ε# +#;:! 9/.#+71 %#56 /+! 7 9#;& 7]%# Γ7Ι7. <# &Β#7! +! : +!, +. 9#;+:!!! 75# 1 7Ι#+ΒΓ7/ % #! &. <Γ. +#+ 7. &#++!7% #! &! 7 %/ +#,Γ7 /7+.#& : #+Ι % # /> /+. + %/ +# + 9#&!+, /+ Ι! ;:9. +!7.!6!9.+7! 7( κα%/+; Ι %:!#7 7; 9:! 7%!/</+ Γ7;+!6Ε/ 7% #.>%!# 7! /Ε 8+%/ +#,1!#+,/&! 5> /. +!#!#%&# Ι+! #%#& 7! 1,# 7#+# +Β:9/7/! 6 <. +φ!# 7γΧφγ% #ω%#<1 /+ Ι!&</7! + %:. </!Γ /+;+. % #! & 9/% #/; +.:;+6! 9./ Ι9/!#;+6! 9!: 5/7:!# % :9/7# /. </!Γ % #! & 7!+./&9/7#Ι 7 2:! 7,.! +!+.Γ7!# Ι.!!6 /! + /9& %:!+ % #32/%:9/7/! 6 <!6.!# &/ Ι #+ #%#&/ /&7 + 5Γ ;+./. +917/.!6!# 7:9# 9/ 36!. +! + %# % #321%#7! +! &;+ 6 < Ι. + 5/!1 # /%+3622#7! +#+ 7. &#++!7% #! & : #+Ι %/ +# + 9#&. + % # /> /+ Α+;+.Γ Ι /<7+.6%6.,.! &Β#7! +/.!/! 917/,/ &/ Ι ;6!+7/ 9+.!#>,.! %/ +#,1 Ι #+ #%#&/ % 917# 7 7/% 1!/ 1,# 7 /26,+! /% /!/& %:!+ 7< Γ%+7/ ;! +:!!/. +!+ #%#&/ ;+! /&! +9/62# +<9:. + %#+.+2& Ε+:2# 7 3+#2#+.Γ7Ι #+.#2#+.Γ7Ι / 9# 5#2#+.Γ <!+.Γ7!#+,/& 7 8

19 ,.! + 9: %/ +#,Γ7 /<7+.Γ7%6. 7 %#.#%/&!;+ 5>2 Ε! #7#9+6. +! ;+!! #+.#2#+. + # #%& / >!/ 7 %/ +#,Γ7!,Γ 9/ % 6222 % #,!#.#+7:; 7!#!! 7%/ +3 22#7!+. /.% &;/. +5 +#2! +.Γ7;! +#!! 7 Θ+!7/.%2! 7.#%Γ7!Γ #7! +!.! ! ΙΓ!/#+%/ +#,1!1 7 % #!!/>#7! +/%.Γ!: # %: !&/ %#36<9+ : #. + %: 7< Γ%+7/ Ι/71 /+/ Ι /%/936 /+. + ;! +:!!/ Θ+!7 /%+!12/! 7.#%Γ7!Γ7 /%+3622/! + %:!#7 7#9#<1!2 Ν91! 79/!#/.;+;:9/7#;+6! 9. +/7 7/,/& 9/!#7. 7#7+ 9:;+,/+ & / +!7 % #! &! 7 # +#</!#>9/7 7 %/ +#,Γ7 %: 7< %#/7/& /%/936 /+. + ;! +:!!/ %# < #;#> 7 / %#36<9+! #+.#! 9! ΑΕ622# Ι#7:9# /%+3622/+!#7%/ +# + 9:! 7;! +#!! 7!# 7< Γ%# /7!:! 7Α<7+.Γ /;! +:!!/ Ι. & % ;# +.#>,.!! Α< /&7 +; 7!:7 %/ #7! +. +%/ +#,1 %#./7! Γ7# 7!,.! +!+.6! 7 %/ +#,Γ7 %:2! % #! &! 5> ( % #! &! 5> ( Λ12# Ι % #!7 ;+ ;+. &!#,.! + 9#> # &Β/! + :!+ % &!!% #ω%:</ +!71.;#!# ;+!69!# /&7 + >7! Ε/+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! Ι#%#& <!/.9 +Γ7/+!7 9 &!# % #!!/!1# 7!+./+917#. +!7.#%+9:!!! 7% #!/+7# ! 7! % #! &!# χ32!αιχχδαε622# Ι#7γΧφγ % #321%/+9/!7;+6! Ε! % γ!# 6 < #!; 7!:!! 1.;#.#+7 %# +. %:5 Ι9/!7#%#&!&</7! +.!6! :%#% # +7:χ+, #7+.:;+6!9 :,+ 7Γ!/ #! ;+/!& ; 769/7#7 %! </&9& 9:7#5# !# δ. +/Ε 5 2+!+.: % # /> /+ Ι : #+. + %/ +# + 9#& + /%/936 /+. + ;! +:!!/ %# /&7 + ; 7!: 7 1,# 7 32 %!+.6 %#!/21 9! +!+ % %67 %/ +#,1 Ι!#+,/& >7#2 Ι! 7 #%#& 7 /%&./+! + #,.! + 9: 9/!71.;#!# %;!#! 7%. +!# 6 < # / +!1 Ι9/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < #!# 7ΧΧΧΙ+; ><. 79/75# /& ;+,/& + % #!!/ :9/7 7 %/ +#,Γ7%# % +<9#>7! +!#6 < #!:Ι#%/ +!1 Ι:9 Ι,.! + 9:! 7%/ +#,Γ7!Γ7.!6!+ ;+. & /+!# 7γΧφγΙ %:!#7#%#&#/Ε!6! +!#.!67:9#%/ +/,:9/7#! % #! &. + #+.#%#&!# #%#&# % 1%/+ 7 %#321%# 7 #+ /%+3 22:9/7#+ : #+. + %/ +# + 9#&Ι;2 ; %!# /9+ %:!+.!# &/ %# % #321%#7! +9/!#7:9#!:Ι 9/! Ε>! 7#%#& 7. +! /<7+.6%6. Ι, /&.!6!;+ ;+. & %# </ %&Β/! +9/!#6 < #!# % %67 7 γχφγι ;2 ; 9/!7 1.;# % #/; +.#> ;+!69!#.!:%+7 /+;+. %/ +3 22#7!+. 9/21! = +7 +9/7!7% 6 5#!# 6 < #!# 7κφφφΙ%# % #!1<./9/!#% %67 6 < #!# 7ΧΧΧΙ% 1,/! +/Ε# +#;:! +!9/! 3#2! 7# & 7! 7%/ +#,Γ7%# 7.# 7!7 9#;+:!!! 7 7+!Γ9/7 75# !#7. <# + 9:/%+91 # Β 7Γ7% #! & /7!:! 7# & 7!, +. 9#;+:!!!#. <Γ. + : 7Ι % # /> / 7. +%/ +# + 9Γ7!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7Ι. <Γ. +!7/.!6!. +6. ;! +:!!#. +!7/.!12/ 1 7Ι% #ω%:</ Ι :9 Ι+!7/%+3#2! 7 <9& / 7!Γ7/&7 +#,.! + 9:! %/ +#,. + %! /9+ %:!+ % #32/%:9/7/!#7γΧφγ.!# &/ % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ79/!7 1.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7:9#!#>Ι9/36 ;/!#,.! + 9:!:. +!# %2 & +# %# <. <# + </& 9/!# % #/; +.: ;+6! 9 Ι % #!# : # Ι!+ % # /> /+. +!# %/ +# + 9#>! 7, / 7 Ι! ;:9. +!.!6!9! 7.+7! 7! %/ +#, #+.# 76%! Ε < <9+ <#>7 %/ +!1 Ι 9/ 7Γ9#7!#.#%#> % #! & %# # &Β#7! ++.6</.!# & % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ79/! 6 <. +φ!# 7γΧφγΙ!,/!+.6 <19! 9/!7.#+7 %# +. %:5 %# % #321%/! +!7 % %67 ;+6! Ε!# 7ΧΧΧχ!ΑφΧΧκκ9δ=!6!7Γ9:9!# 93#>2# 4 Ξ67!# %:! 5 ;+!>%! 7 7!1 ;+!6Ε/ 7!# 7ΧΧΧ !7 +!+#2#+. 1.</ %#!+ 7#;/>/+Ι % #.>%!/+ :!+ /+;+.Γ +!+ % #!!/ :9/7/ %/ +#,1 %# % +<9#>7! +!7%!# 6 < #!# 7ΧΧΧΙ+!+ #%#&/ +; ><. 79/!;+6! Ε! 7!&!#+,#+5# /& ;+,/& + 9/./ : +, +. 9#;+:!! Ι#. <# + 9:! 7 Β 7Γ7% #! &. <Γ. +! 7 7. & 7+!7% #! &! 7%/ +#,Γ7/7+.Γ7: 7Ι % # /> / 7. +%/ +# + 9Γ7!+, /+ Ι!;:9. +!7.!6!9.+7! 7&7/! + 9/.#+71 %#56 /+! 7]%# Γ7 / +3622#7!# ΙΦ #! Ε&. +09# & 7) 7ΙΘ/ & Ι 476%! Ε. +!#.!6%/ &%! 9:;+# ]%# #>Ι, & 7 % +!/&! +% ##>9/71.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7γΧφγ+!#7,.! + 9:! 7%/ +#,Γ7. +!7 %!# / 9+ %:!+ % #32/%:9/7/!# 7 γχφγ.!# &/ % #!!/ :9/7 7%/ +#,Γ7 Α%/+; Ι!7% #./&9/7%/ &%! Ι %:!!#+,/&!# 5.12# % #.>%!# 7! /Ε Λ#012!!# %#! 9#>)3 # 9%/ /! +!# #!:%# %# /71! Ε/Α226;!#7.!62##! 7 ] #!:% 7 0+/<7#> 9 & (! >93 Ξ 9 6 χ7; φφκι 4υ Χδ Λ# 012! )3 # Ι/%& Ι/&7 +ηγ7α+;+. #! & (χηα ϑξξ4δ >95 7 9/!. +! +! 8;& κφχφα8= +!7 6 + # 7+<#% 7&; / +!1 Ι %/ /! +!#7 Α<7+.: =!62## %/ +#,Γ7%# % #!/&7#7! ++ 17! Ε!#Α % β.:0&.! #ψµχχχι9/. ;+.:ζ{χχχκ. +1,/+,.! + </& Λ:%# =#+7#!+. 9 & (χ%λ= ϑξ Υδ+!# 5 +.#> #+.:!#%#. +!7!#5,2 &; % 7&; ; %:!#1!# φκ 7!1<./ %:!Θ 99!/& φ

20 !# Α<7+.#> 93# 2&# Φ #! Ε&. + / +3622#7!# / /%+! 9#7/ >7! Ε /+;+. ;+,/+ +!+. 9/21! +!#012! )3 # Η/36!!9/21!.!!&!./,1;+#0 6 / #! &!# / +3622#7!#!# 012!!# %#! 9#>)3 # (Ι!##%#&#/. &<./ %:!#Α<7+.: 93#>2+# Φ #! Ε&. + / +3622#7!#. + 7!1<./!#7 ]%# : 7!#7+ 9#>. +!# 7 9:;+# %# #> 7 263# 7:2! % &!! </ !. +7 % #3#>7 /:2/!+ 7. &/ /71 /+/!7 2#%#&!# χ %:5! φχι?α=ψυγδη/!7 >93 Η8 ϑ 4ΜΛ φφ!# Μ#9,+.: Λ 9/&# )3 # 71</ / / >9% Ε 9/2/!!+.Γ7 5/& 7 /.% # %#>9/7 7 %:!#70 4Θ./ :%# 2#!7/.%:7 9/21! 9/<19 Η/21! 0+,/& + Ψ+#!:% 7!# 012!!+ Α.3#21!# %#! 9#>)3 # (9/;>#.> +#!:,# δλ /7+..!, 7%/ + 5!# %/ +3622#7!#. +! 7/%&91 # #+.#!96! 7%# %#!/2#>7!#73+:!#%#!# 012!!# %#! 9#>)3 #. +3δ!;+!>% ;+,/+ +!+. % :! +!+ 7. &/ 7#9#</!+.1 ;+#+.!+.1.2% <9& /+. <Γ. ++! % +!#>9/7!/, !7/Ε 562+!# /%+< 9!#>3 <9#>% #! &! 73+#!:% 7. +! 7#+.#!96! 79/ +;+ &!/ #+.#2#+. Ι%#2+!+. Ι + <!+..2% 9 & 9/21!% ;:<./!#Η6+#!# φφ. + %/!12/ / 7!+./&9/7# ;+ 3#>2/ 9/! Ε>! 7 7 9:;+ 7 ]%# /& 7Ι! Μ#9,& )3 # Ι! 7!#%+.Γ7 8Λ4. +.!#&. 7! %/ +#, 4.#2#>< / 1.;#! %υ +< γχφφ=]4! 7]%# Γ7476%! Ε. +Θ/ &. +]5 %# Γ7 ΑΦ[0Α. + Α9%# +. Μ!+2& %/ &91! 7% #! &! 7 #!:% 7. +! 75 +.Γ7,9!+ 9Γ7!+ /.3#21!# )3 #. +! / >!/ %/ +#,!# (χ?α=ψυκγκφφδ %:5! /.;:<./.!υ/%&.2! ;+6! Ε! % γ!# 6 < #!# 7γΧφγ. +!#6 < #! Ι 1</!/ : #. + %/ +# + 9#> + /%/936 /+. + ;! +:!!/!# 012! )3 # Ι % #132/%/ ;/Ι 99# 5#>9/7 % #!7 7!1 ;+6! ΕΙ :!+ +,>! 6,+Β/ %:! ;9# &/!!7Α59/ &;! = 3/ 7 /. +12/9/!6% 12/ ;+/!& 9/; 7!:!! % 6! Ι /%/ &%! 7; #9 /Ε + /!+.Γ72: 7Ι+ 17.:91!# Π% % #.>%!/+ /Ε622# %:1 5! /%#, χ329/! Ε>622 7Ι!# %υ +<φχκχφφφ1 5#! 0+/>< 7 / +3 22#7!+.#>,/;+ 9#>Ι Λ9 9 0+,/& +? +.#> / +3622#7!#!# ] ΑΦ[0ΑδΙ %:5! /.;:<./! %2 & + ;+ ;+. & #%#& 1!/+7/!7 1.;# % #/; +.#>;+!69!#.!6!#6 < #!# 7γΧφγΙ,1;+#!# #%#&# /&,/ 7!,</&!# %2 & +# % # 699!#!# ] ΑΦ[0Α 9/!&!2# : 99 7!+9/!Γ%+ /+;+.Γ7 %/ +3 22#7!+.Γ7% #3296! 7. +! 9!# 2/+!# &. +;+,/& +! % #!!/ :9/7 %/ +#, 012! )3 #. +! / >!/ %/ +#,!# ( +,> ;/! 7!1 %:5 %!6<./Ι.!υ/5 9#! ;+6! Ε! % γ!# 6 < #!# 7γΧφγΙ+ 17.:9 1!# 9/!7 ΧγγΧΧ χψυ κδ =]4 ;/>!/ % # 3 22:9/7 %:5 ;9# +/><./!+ γχχκχ?α=χ0υδ. +9/! 7,.! &Β/! +,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # %:5 /%+. 2/&! +!#% ##&9+:!!+ ;+!6Ε/+! 76 < 7Ιφ% Ιχ%. +διιφιχ. +χ% φ. +Χδ!# 7γΧφγΙ:%! 6 <. +! #%#%#+ <. 79/!+ ;+!6Ε/+!# 6 < # γ!# 7κφφφ. +:%!#6 < #Χ! #%#%#+ <./9/!#6 < #φ%!# 7φφφΧ χ?α=χ4δ. +!+ ;+!6Ε/+! 76 < 7Ιγ. +κ!# 7κφφφ:%!#6 < #χ% δ 9%2 Γ<./ %:!#6 < #χ% δ!# 7ΧΧΧΑ+;+.:!/ Ι/72: %:5 1,/+.#%:!7% #! & Ι;+!. +;+,/& +! 5>. +!#!#%&# Ι #7#9+6. +%#2>!+9# /<7+.#>5 +.#>%: # /,/ &. + ;6!+7!9 9!! %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Ι%# ;+. &7#7! ++!79/623+#2#+. Ι#+.#2#+. Ι + <!+. Ι/%+!9#7+. Ι/ 9# 5#2#+.. +% +; +.!# Ε& Ι9/!#,.! + 9:! Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.:] #!#%+.: 6.#012! )3 # Ι. <Γ. +!;+!. +;+,/& +! 7 % 7& 7#+.#!:% 7. +! 7/+;Γ7,2 &;. + % 7&; %# % 7!Γ7! +!./ %/ +#, Ι #%#& : #7 5# 6!7 # 7+<#% 7&; %#!/2/&17 7 %:!# %2# +:!/ # #!:%#! Α Γ% Ι!: # / +<9:/+;Γ7Ι: #. + / %2< 9:χ6 < #δη/!7 %:5,.! &Β/! + Α<7+.: 6.#9/!7#7#9 & Α<7+.: ] #!#%+.: 6.#012! )3 # (,/ &. +< 26 + %/ +#,! 7 #!:% 7!# 012!!+ /.3#21!# %#! 9#>)3 #. +! / >!/ %/ +#,!# Ι%# 3 &./! +/.!:! 7# & 7! 7 /./ Θ/7+.Γ7 #2/#;#9+.Γ7,/;& 7. + /.!:! 7 # & 7 #+.+ 9Γ7.6!! 7 ΧΧΧ.!#& /9%&%!/+! ;+#+.!+.6 : +! /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. + Λ β 7#>%#2 Α7!:!# Α<7+.#> 6.#. <# &Β#7! +!,/ &. +< 26 + %/ +#, ΒΓ7/ 4ΙΨΙΘΙ#+#%#&/,.! &Β#7! + %/ +#, % #! &! 5> Α%& Ι/7!:!# Α<7+.#> 6.#. <# &Β#7! +ΒΓ7/ 0ΙΑΙηΙ. +Ω / +!1 Ι,.! &Β/! + / +5/ /+. ηγ7,/ & %/ +#, Ι%# 3 &./! +/.!:! 7# & 7! 7/./ Θ/7+.Γ7 #2/#;#9+.Γ7,/;& 7. +/.!: # & 7#+.+ 9Γ7.6!! 7ΧΧΧ.!#&. 7. +/9%&%!/+! ;+#+.!+.6: +! 7; /Ε 7; #>%#2 Ι?/ Γ7. + Λ β 7#>%#2 Ι χ6 < # δ Η/!# 6 < #! %:5. <# &Β#7! +/7+.#&: #++,>#7!/ /:2/!+. <# +Β:9/7/ 9/!7 %:5 ΒΓ7/ % #! & Α+;+.:!/ /:2/!+ ΒΓ7/ /%+! 1%#7! + %:: # Ι9/! Ε>622 7Ι/%+!9#7+. 1 / 7! 7,.! +!+.Γ7!# #+.#! 9!# Ι % 9#7. + ;+12/!#.#+7#>Ι #+ # 7 917/ Χ

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Β Γ Ω Γ. Β/. Ω Β/ Β. & Γ Θ Ω α. Β/ : α & 2 α.. : 104 37 α φ ί : Γ. π υ φ : 210 52.37.312 FAX : 210 52.36.769 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr α 13/05/2014. π.:β5 1074406 2014 14PROC002048988 2014-05-14

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1836 17 Αυγούστου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Eτήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...9 Πίνακας Α: Α 1: Σύνθεση ΑΣΕΠ από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 11 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

α και γ και να 3. Δίνεται τραπέζιο ΟΑΒΓ με ΟΑ = α, ΟΓ =γ και ΓΒ= 2ΟΑ αποδείξετε ότι ΓΑ = 2ΕΔ ΛΥΣΗ Έχουμε: ΓΑ = ΓΟ + ΟΑ = γ + α

α και γ και να 3. Δίνεται τραπέζιο ΟΑΒΓ με ΟΑ = α, ΟΓ =γ και ΓΒ= 2ΟΑ αποδείξετε ότι ΓΑ = 2ΕΔ ΛΥΣΗ Έχουμε: ΓΑ = ΓΟ + ΟΑ = γ + α 3 Δίνεται τραπέζιο ΟΑΒΓ με ΟΑ = α, ΟΓ =γ και ΓΒ= ΟΑ Αν Δ και Ε είναι τα μέσα των ΑΒ και ΒΓ αντίστοιχα, να βρείτε τα διανύσματα ΓΑ, ΑΒ και ΕΔ συναρτήσει των α και γ και να αποδείξετε ότι ΓΑ = ΕΔ ΛΥΣΗ Έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...9 Πίνακας Α: Α 1: Σύνθεση ΑΣΕΠ από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 17 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...7 Πίνακας Α: Σύνθεση ΑΣΕΠ...9 ιάγραµµα Α: Ισχύον οργανόγραµµα ΑΣΕΠ (2003)...10

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %!

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %! ! ## %& !! # % (! )! +,, / 0 %,2!, # 3 % # #4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % ;# # )!, =>=?!# +! ) %, #, + Β ; Χ 4 Ε >ΓΗΙ =>?Η! )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + 4 %, % #, Ε # ) Χ :, #, %#! 4 # :+

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â = 90 ο ) µε ΒΓ = 0 και ΑΓ =. Αν το µέσο της ΒΓ και Ε ΒΓ (Ε σηµείο της ΑΒ) τότε το µήκος της ΑΕ είναι: i) 3 3,5 i 4 iv) 4,5 v) 5. Έστω ορθογώνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Για να είναι όμοια δυο τρίγωνα αρκεί να ισχύει ένα από τα παρακάτω: ΐ) Να έχουν 2 γωνίες ίσες μία προς μία. (Ασκήσεις: Εμπέδωσης 1). ϊϊ) Να έχουν δυο πλευρές ανάλογες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος σε ν ίσα τμήματα

Διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος σε ν ίσα τμήματα ΜΕΡΟΣ Β. ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 7. ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ίσα τμήματα μεταξύ παραλλήλων ευθειών Αν παράλληλες ευθείες ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία, τότε θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & # & ( # ) +

!! # % & # & ( # ) + !! # % & #& ( # ) + ! # %&! # #%#, %.# /,0#1 ( ) (+!!!,!!.!!!/! 0 1!2 ! + 3(4 (54 (!26 7( ( 2! 2!2(!8 (!! 9 :;! 4!? 1!!6# (=!! 6 Α( (!!?. 4 Β!Β ΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Θέµα: Τα διανύσµατα ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Η έννοια του διανύσµατος Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσµάτων Πολλαπλασιασµός αριθµού µε διάνυσµα Συντεταγµένες

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα