= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (."

Transcript

1 ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. # 4 0 # # ( 5# ( & % 8 # & 5 #4 6 # 5# 2 # 1 & # # ) # # # & 2 ( & & ( # & 2 & 1# 6 5 # # % & # ( # # 5 # & 1 # & # & 1# & 6 # # # & # # # # # 5 # & & # 5 # # % # & # # # & # 1 1 % & # #! : # & & & # # 2 # ; # # # # 9 # # # & # # # 4 6 & % & # # #1 5 & # 1&5 4 # & # 5 # & 1# 0 1 : # & & 5 % & # # 1 ## # & # & 3 & ( & # & < # # ( & # # 5 4 = # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. 6 0 # # #! & # 5 # % & # # 1 & # 1 % 5 # & 7 & # # # 4 6 % & # # # & 4

2 !! # % &! ( (! ( # # ) ) ) ) +,

3 ! # % & ( ) +,. & / 0 12/ !3!5328/9!32!/ % : ; 4 % : 0 # (!0 ) # < )= > &! ) >? ) & + ;Α ) % & Β Χ Χ %, 3 2 > ;!? )Ε % Φ!! 3 2

4 . / % 0 %1 2 3#,! ) 4 0/ #, 0 %1 9 3: 7#, 0 %1 72 ;#, 0 %1.. ) % <, 0 %1 % % =7 & 23 & % >8

5

6 / : ; & 0 ) & Γ + Η + Γ +! ; Η + 4 Α Ι < Γ + ϑ Κ ϑ Κ Λ Ε ϑ= + Φ Μ 0 Γ 1 ;, Η + Γ, 4 ; Γ : Η Α = Φ &Η Α ϑ, Κ 3 0, Α Γ Ε 4 : 0!, Α 4 ; ; 8 :, Α Γ 0 Α 0 Γ ; Ε.

7 Ν, Α Ο? Γ 4 ΠΗ & : Π Η Α : + Θ! Ε + & ; 0 & Γ + ; =

8 Ε 12// # ) 4# & +, Γ Α & 0 4 Α Ε Ο = 4 ϑ, Κ ; Χ 4? Η Η )=0? 4??? Η :, Γ Α Π +Η + # Π? ΕΗ # 0 ΗΓ 0 Φ, Η ) 0 + ( 12/3 + ϑ Κ : Η + > Γ Π < 4 Γ ; Η + ϑ Γ Κ = Χ # Χ4# 4 = : % : Ρ 4 52 : ; Ρ : : # Γ >! /6 78Ν3 18 / 12/1 0 ϑ % Κ > 52 ; = Γ 16 // 12/1 ϑ=?η 4 Γ Ο 0 Α, Γ Η Α Κ 4 ; : Α Γ %Η Η Γ + )!!; Ο :!; /1 ; 4 /657 4 ϑ 4 ; :! > Γ + Η! 2

9 % = ; 4, Η Σ 4?, Α 0 + ; 0 :, + = = & < 0 Η + Π Α ; Γ + + Π Η + = +? Ε +? < ) Α, ; = + Γ 4 + Π 4 : Γ 4 ; +, 4 ; %! 0 Η! 4 );:>? Κ, /Ν // 12/1 : > 4 : 4 ϑ, Κ, /3!!12/32111!! Ε + Α Η & + Τ4 Γ Υ + 0 Η ; Γ >

10 /, Η < ; ; # ;? Ε ;! = 4 + +Η >Η Α 0 4 = ; Α Α 4 Η < 4 : 4 4 % ; = : &Α Γ 4 Ο % Π ;?! Ο = Γ 4 Η 4 4 = Α &, ; ; Θ Η Γ & Γ Π 0 Σ Η Τ& Υ & + & Γ ; ; ;, 0 /7 1/ 0 1 ; ; & + Α Η 4 ; ; & )Η < ; + 0 Γ ; 0 + Γ ϑ Γ :

11 % Κ = & < Γ 4 + & < + Σ Γ Η : ; /6, Α %Η +! ΠΗ, ϑ Μ ; + Α ) Γ %, Α, Α Β 0 % 1 = + : 4 Η, Γ #! & Γ =, Α Γ # >, /57/ > ϑ ) 4 + Κ 0 Λ ;, /55/ > ϑε Τ, ς Ο ) 4 + Κ Π + = 0, Γ & & % : Α 0 Γ, + Γ 3Χ

12 / ; ; = Γ,, Γ 4 0 < ; + + Ε Α +Η 4 4 & 4 Ε ϑ, Γ Κ + Α Γ # 4 Η Ι + Α, Γ %Η # 4 Ε + ; % & ΗΓ 0 Π + ) 0 Γ Α +! Γ? 0 Η? = + : %Α 4 # Χ % + &, 12/1 33

13

14 ! # % & :, Α + Η = + 4 Η ϑ: Κ 4! = )Χ4# Π + Γ 12// 4 12/1 Γ + ; + ϑ+ Κ /7 1/ = ϑ Γ ; Κ Α ; +, Α + ; 4 Α 4 +, = + Φ ϑ: Κ + ϑ ; Κ Α Β & 6 Η &!, 0 Ν 7 ; Γ & Γ ( & 0 Ν ; Α & 0 7 ; Γ ), # & Η ϑ Κ & ; Γ 4, 4 Α )ΩΩ /7Ν 4 ; + Ι < ; ), Ο Ω /32 4 ; + =Η + Ε ; 37

15 % + + Α & Π & + & Η + + : Α & +Η Η & & & Γ & & + < & 4 Γ 4Φ + & Ο Ο Η & Α Γ Ο Γ + Ο ; Η + Γ Ε ; Π + Γ > ; 0 Ε Γ Η +, : 18 & 122Ν # ϑ Γ, + : + Ι < = ; Η Κ )? 61 0 Η : ), Γ Α 0 & + 0 ϑ= + Φ Γ Κ : Γ Η< & # 0 / /261 2/ 3;

16 3#,! ) 4 0/5 16, 8Χ3Χ< 0/5 1!! # + < ϑ Κ Σ 4 = + Φ,? 7 12/2 ϑ: Κ Γ Π + & Η & + + : Γ 0 = ΩΩ 97 4 ; +,, < 4 + ϑ! # Κ 0 Σ Γ +, ϑ % &! ( )! Κ 4 Ι < + 4 Ι < + + Γ, & ; & Γ )? // # Γ Η? 12 :!!! # % & %! ( ) % + 0 / //

17 %! #! ( #,! #,! # ( & +. Ε ϑ 0 Μ + + Γ Α 4 + ) ; + Ο Λ : Γ 4 Π + & + ϑ + Γ Π : Η Μ + ϑ Κ + + & = + Φ > Η ϑ, Γ Κ? = + Φ + Ρ Η Ε & < + Γ Π, Α :, Α : + + Η ( 1221 Ο Ο + 4# 4! ϑε < Ε Κ + Η 0 ϑ, Κ & ( 12/3, Γ Α 0 Η ϑ Κ ; Ο ϑ= + Γ Φ Κ 4 # Η = 4! + 0 Η + ϑ, Κ Η ; Γ 3=

18 3#,! ) 4 0/ Α, Γ Α Θ + ) 52 Ξ ϑ: Κ 0 & + # Σ Γ 4 Α +, Γ Α + Η Η, Η = + Φ 0 & + + Α, Α + Α Θ, Α + + = + Φ Ψ & Ε + = 0 Η Γ ; Π Ε ϑ= + Φ Κ : Γ, Α + Γ Σ Ε! ) %! = + Γ ; 4 Σ Η< Η 4! ; + Ο +. Ο Σ 4 : # + Η Γ ( Η : ϑ= + Φ Κ 32

19

20 (! ) 4 ;, ), ( /5Ν2 ( & Η, % Η )%, 0 =Η, 4 Γ +Α, & + + Ε Η : : Γ + Ε Φ %, ) ) Ε 9 % < 4 Α Η, ), ( Α Ε Η 4 + = : : + /5Ν2 Η, /5Ν8 + Η # Η Σ +, Ε +Π? Ε Η & Η : Η + ( Σ Ε /5ΝΝ, + Η + % (? % : 4, ΑΓ < Ι, + Η + Γ + & Α +++ Γ! 3:

21 % /5ΝΝ + %, + Σ ( Σ Η < Η Η # ! 4!0 Α +? > Α Η /593?+ & Γ, 4 0 Α &, # Γ Η > Α Η 4 Η 0 Η Α 0 ϑ, Κ & 44 4 ; Η + : + & + ϑ4 Γ Κ ϑ Α Κ ϑ 4 Κ : Γ ϑ 4 + Κ 4 /561 >Η 4!( +Η? + Γ + = Σ Γ! 0 Ι + + ),! =? 0 ;, 0! Γ ) 12// ΠΗ = Π > ϑσ, /5Ν2!/56Ν 4! & Γ ; Κ Ε ; ) + = Ε Π + Η ϑ + 4 Γ 4 Κ Ε 0 Π Γ = 4 0 # Γ 0 + Η 8Χ

22 8#, 0 %1 9? + Η, = ; 4, Η Α # Η + /56Ν Ο :!4 ; ; /573 Ο, + Η >Α, /57Ν Ο + Π > Γ, Η 4 + /57Ν!/576! Η 4 Η Γ 122Ν +, 4 12// + Α Η /55Ν # Ο, ; 12/1 % && Ο + 0? & # ) 4# 0 % Η + ; 4 /563 + Η %, Ε + % 0 ϑ, Κ 0 Γ ϑ, Κ + + ϑ, Κ Η & ) ;, 0 =0? 12 / 12// 0 Η 0 ; ϑ, Κ Ε = Ε Π + 4 Η Ε 83

23 % 4 # +,!& Χ # 0 ( 4 Α ; Γ + # Η + + ϑ Κ Η Γ ( >, Η & ( ) ) 0 Η + % Γ Γ 0 Α + 0 Η,!& > > 4 1Ν 222 : Ε 4 %, + : 1222 Γ : Ε ; 0 Η Α Η & Η & = Γ 122/ + & Χ 4 %, &Η %, & Γ!, & % Χ )Χ # Α + ϑ Γ Κ, ϑ, Η Γ Κ ϑ Η 0 Γ Κ + & + Γ % % + + Η Η Γ 4 Ο Χ % 17 3 / > ϑ =, : Γ Κ >0? /Ν // 12/1 ϑε, Κ 88

24 8#, 0 %1 9 Ο % ; + & 122/ %, 0, 4 0 Η 12/1 4, 0 Α & Γ # ) 4# 4? 0 Η 0 > ), & 4 ). 4!0 ) # &, 0! 0, Α, + = Γ & ΕΗ Α < & 0 = # Η Γ Η, + 0 Γ + Ι,? < & Η %Η Ε Φ )4 17 ( /561 Ρ Γ Π + Π +, ; ; : Γ 0 + & Η Α %Η Γ?+, + + Η ϑ, Κ Ε Γ + +? 0 Α 4 Π 0 > ϑ Χ ; + Γ Α Κ 87

25 % Η < > Α Γ & Η & ϑ Η Κ # Σ, = Η > Γ 0 + Η, Γ Α + : Α + % + ϑ, Γ Κ?+ & & + /562 /572 ( ϑ, Κ ϑ, Κ // 222 +, / 1Ν2 + + Γ 19Ν Α : & < /55Ν : Η ; & Γ / 0 ( # Ε Γ & Χ Ζ Φ ; : 4 Χ Ζ Φ + /1 (, Γ & 0 &Η 1226, +!Ε % : Γ # Γ % ΠΗ 4 3!>? 4 & / /567 4 /69 4 > / Ν ϑ Κ 8;

26 8#, 0 %1 9, : Η : 0 82 ( + Ε : Α<? > Π : Α? Α Π & Η!Ε Ε ) 52 ; # 0 Α Π Η Γ &, 0 % 1 Φ Γ9 0 ϑ, Κ : Π + Ψ ) >Η 4 Ο Ι + # + 0 Ε + > ; Γ Ι /57Ν ϑ0 % Κ, 4 Γ 0 /6 ( /57Ν > Η + + # + + & Ε ) Ε : 4 Η + : /567 0 ;Φ )>0? /2 8 12/1 ϑ + Ε Γ Κ 8.

27 % % 0 %Α Η? Η + Α Γ + Ρ +, Γ +! /57Ν : Γ, + 0 &! = Η & ; , Σ Γ & Η < Γ + : + 0 = Η ϑ Κ, ϑ% 4 Κ Σ Σ Η ϑ +,!!!. # Μ ϑ/ 0 / ) 1! (. 2 # 3 # 4 ) %!! Κ Α & & ) # 0 > Η ;!&, # + 1/ 6 12/2 4 Γ +, )9 Χ /2Ν #, + ) # < 0 = ;! 12/2 4 /7Ν + 0, Γ ;! 12// 4 /51 Ρ # +, + Γ 8=

28 8#, 0 %1 9 ; 4 # + ) # Ο +, ϑ, Κ,!% /571 /573 ; = Η :, % ). + > +, Η < / ϑ, Κ ϑ Η Η Μ + + Α /2 63 6/ Γ % Ε % >Η Η< Γ & Η %, /57/ Α /56Ν.. 1 : &# ) # % Ε 4 Γ + Ο /572 + Ν7 222 Γ /57/ : %, & /573 0 < & % Ο + + & Ρ Γ Η /579 % 4 % Γ?? Ε Χ + 4! ;! = + + ; 0 Γ 0 + % 4 1Ν /57Ν ϑ, > 62 +, [Κ 4 > Ε!Ε, Γ Ο Χ % 17 3 / Ε /1 ϑ, Μ 82

29 % % &, + = 0 4 +? /57Ν 0 Σ? Π ϑ ; Κ 4 %, 0 4 & + ; 4?+ + ( 12/1 4! 25. ϑ % Κ, + + & Η : ΠΗ = 0 /2 4 Ν : > ) 11 / 12/3 + ϑ % Κ 0! = )Χ4# & 12/1 ;, + ϑ?, Γ Κ ϑ Κ ϑ % Κ ϑ0; Χ 4 Κ ϑ& = Κ ϑ 0 Γ % Κ Α, 69 = Γ % + 16 ϑ Κ 1Ν + 0 & + % > 12/1 + Η ϑ, Γ Κ 8 && # & Γ + 0 Α, 4! 0 : Η & ;,!&, ) 4 /5 /1 /577 ϑ55 % + Η + 4 +, + Κ > 11 / 12/3 ϑ,, % Η Κ 8>

30 8#, 0 %1 9 Ο Ρ + : & ΑΓ Η + 0 Γ + ;! ( Ε ϑ, Γ Κ 0 0 ϑ Κ ; ; ( Η 0 4 Α 12// Η + ; Ρ + < 4 Γ 4 ϑ, Κ Η Η< + 4, Γ + Α ;< =0 ( ) % ) > = 12// ;Α + 4 /562 Γ, + 0 <Γ ( 122Ν Η 0 = +, + ; /1 Ξ ;Α 0 = Γ ) 4, Α < +Η Η 4 Η Θ 0 Γ ;Α : 12// Γ!+ Η, Π Γ = ;Α : 0 ) ϑ% % Ο 4 4 Κ = ; < + 82 (!+ % Γ, + ( Ρ + Γ > Ν // 12/1 ϑ; 0 Κ 4 > &! 82 ( ; # Γ, ;! 12/1 4 /Ν9 8:

31 % = 12/ Η ; + = Η, + ( 12/1 ΠΗ Ρ + % Η + 7& 9 ) Η # 4 &Η 12/2 Π Ρ + 0 ϑ Κ ϑ Γ Κ + Η = : <Γ + > + Σ, Γ ϑ? > Κ Γ & () +,.. / ! (!! , %,!% + Ε # Π ; ϑ, Κ ϑ Κ Η & Η 0 < 0 & : Η 0 Γ # 4 > / 3 12/1 4 > /5 9 12/2 ϑ > Κ %, Χ

32 8#, 0 % : + Η Γ, + ; > 4 +, Η,! % + ϑ! Κ ; 4 ; + :,!% Η Ι : ϑ & Κ!, Γ,!% ϑ, Κ = + Γ + +!0 ; Γ? Η + 0 < # + /562 # 4 Ε 0 ϑ,!4 Κ ;Α 4 Γ ϑ;,!%, Γ 4 Κ ; +Η!, /6 0 /5Ν9 Α + Γ 4 ϑ, Κ = Γ Π 4,!% # 4# = +Α,!% &Η = Γ + =Η ; / Ο 1 / 2/ Ο Χ % /6 / /578 : /1!! 4 Ο Χ % 17 3 /576 4 /9 73

33 % Χ % + & 0 ϑ, Κ Ε 0, + =Η Η Ε,!% : 0 Η,!% # 4# + + Γ # Ε Π Α +?+ =Η /562 ( +Η &,!& # 4 0 1Ν ( /567 & Η Χ % 0 < ( < > 4 = % Γ, > # ; = + ( Η? 0 Ε & % 4 ϑ, Κ ;4; 5 0!4 + :,!& Γ,!& > ; + & Η : 0 ϑ 4 Κ 0 0 ϑ + Ε Ψ Η > Η Κ : + + ( > = ; Η % ϑ ; > Α + 4 Χ % + & ϑ, Κ 12/1 4 69!7/ 78

34 8#, 0 %1 9 + ) Η > Κ =? & # ( / ( /568 4 & ϑ + 1 ( Κ + ϑ, Κ,!& )> Γ ϑ Κ & Γ ;, Η Η 4 & ϑ + 1 ( Κ ; /55/ 4 Γ ϑ, Κ ϑ, Γ Κ, # Γ <, 4,!& Γ + Η Π 4, Η + 0 Γ 0 ; + + # # ϑ + 1 ( Κ Η ϑ, Κ! 4,!&, Ε Η ϑε Κ + = 4 4 ϑ, Κ Η > ( /568 > + # 4 < + + : Η 0 #,!& < Ε > + : /Ν ( Η Α + 0 Η Ε Η /565 : %, &!& Α > /579 ) Ε > 8Ν2 222!& Η + : Ε % 4 /7 /579 ϑ Σ Κ # 4 : 4!, Γ 4 Ο Χ % 17 3 / /!9Ν 77

35 % ; = ; =Η & ϑ, Κ ; 4 Γ ( + Γ? / < ) % #, ϑ> Κ ϑ> Κ ϑ4 Κ +? ϑ Ο Χ % Κ ; Γ + 0 =Η + + & & : Η Ι Σ +Η : 4Φ, Γ Η, 4 4Φ 4 0 Η,!% ϑ, Κ /592 ( + Γ 0,!% # 4# 122/ 0,!% ( : Ε 4 > Α > Γ 0,!% +, Γ ; Π ; # : + 4#!& + & + 7;

36 8#, 0 %1 9 ΠΗ,, Γ ϑ= + Κ 4 Ε /575 )Π 4#!& 4 6, ) 0 0 = ϑ % Κ? > ; Π 87 =Η + % Η Γ 4 4 Η = < 0 ( 12// Γ + 4#!& 52 =Η >Η Γ 0 + ( 1225? 87 Η % 0 + Ε Γ > + + Ι ϑ, Κ Η,!% ; Π 4 ϑ Κ % 0 4 Α &Η ; Η Η Ε Γ Ι ϑ, Κ Α ; + ϑ, Κ = + Φ ϑ Κ ; + % + Γ 0 Φ Η ϑ, Κ % + Ρ? + >? = Γ + +? % 4 >! /6 6/9/ // > 5 // 12// ϑ, & Η > Μ 7.

37

38 ! + 0, 4 12/1 Α + = ϑ, Κ = + Η >Η Η!+, Γ Α &Η 12/3 ϑ= 92 ( Η %,!Ε Κ ; ; :, Α 4 ϑ& : Π + 4 Α Η + ; 0 +, ; Α + ; < + + Κ )4 /Ν +, Α Γ + < Π Α 0 : Ο 4 0 = + ϑ, Κ? + Ο ϑ= + Φ Κ Α Γ Α + + & Ε + ϑ= + Γ Φ Κ Η 4 < % ϑ# Κ +, Α Γ Λ +Η + ϑ: Κ +Η + Ε, Γ 72

39 % Α 0 4 # Π 0, Γ Α 4 Γ Ε, Γ + ; + = 4 Γ Α 4, ; 4 Η + ϑ, Κ Η Γ 4 Φ 4 + Γ Η Ο + 4#!, Γ Η Ο 0 Η 4 + ϑ, Κ ; 0 + Γ 4 Α Η ) ϑ= + Κ : ; +, Γ 0 Φ 0 ϑ, Γ Κ & 4,, 4, + ; +Η )0 76 ; + ; Π Α ) 4, Γ 0 76 ;; ϑ # )! 4 ) Κ /? /2 ;; < ; Γ =? %Η 4 ;, Α Σ, Α + = 0, Α ; 7>

40 7#, 0 % Ο Ι, Γ 6 0 /561 0 Ο ϑ, Γ Κ )! 4 8 6: + 1 ; + : + 6 < + =! 2 8 : ( =! 3 7 /> 8! 1 ( <0 Ε +? + ; 6 4 < / 0 +! )! 6 ( 4 :?! ( 2!! <!! 7 /> 8! ( <0 ; Η< 0 1 Η ϑ ; Κ 4 ; ϑ, 4 + Ε 0 Σ ; ; +, Ε +Η 7:

41 % ; Η< Σ ; + ; 0 Σ Γ 0 Α, +, # Η ; 0 Π ; +! Ε ; & Κ 0 4 Π : Γ ; Η : Γ Ο ϑ ; Κ ) ;Σ Ο +Α : Γ, )/5Ν9, Γ 4 )/5Ν1 : + ;Σ!: 11 & /56Ν ; ϑ! ; Κ Γ Π Γ +!: Γ 4 ϑ, Κ 0 Η Γ! ϑ Κ ) + Π Π Π ΑΓ > &, Ο, ;: ;Χ

42 7#, 0 %1 Ο = + ; Π Π Α, Γ ϑ ; Κ ; ;, + ϑ Κ ϑ Κ Ρ ϑ ; Κ Γ 0 Γ + ;, + Α + Γ 0 > Α ;,, : ; & Γ 4 +, Γ Ε, Η Α ; ; Α +,, Ψ 0 Η + & Γ & & Η Γ Ο ; Γ & ϑ, Κ ( Α Π 0 Ο & :, ϑ 4 + Κ 1 )4 13, ϑ: Κ! / )4 /Ν 4 / )4 /3 ; : + ( 12/3 +, Γ ; ΠΗ /6, ϑ Κ + Π Α =Α Η ;, ) Σ Γ #!& 1/6 1 12/1 ;3

43 % 4, 0 52 Ξ : Θ + Α ϑ, Κ & 0 Ψ & Γ Ε + ϑ, Γ Κ + 4 ; Α & & + ; Η + Γ Α + & 7 0 # #! : +Η, Α Α : + Ο Α ϑ + Κ, Α ϑ= Γ + Φ Κ 4 < 4 / &, Η Ε < ϑ Κ ϑ Κ ; Γ 4 Γ ) ; + + Η Η Γ Α 4 + Η > : Η Η < 4 Γ Η : Η Ε 4 ( Ο + + Ο +, Γ )Ω /// 4 ; + & Γ ;8

44 7#, 0 %1 )Ω /15 4 ;, )Ω /15 4 ; & , )Ω /32 4 ; 0 4 )Ω /32 4 ; ; + )Ω /3/ 4 ;, + + < Γ ; = ϑ, Κ 4, Α )4 ; + ; Ε!Α & )+ Γ & Ε + Α Α & ; + ΗΓ 4, 0 0 ϑ, Κ Α 8! 8# 8 9 # 4 ϑ Γ ; Κ 4 ϑ Κ 0 + Α > + ) Γ Ε Ε Φ ϑ: Κ Π < & Η Γ, ϑ 4 + Κ 1 )4 13 ;7

45 % ( Ε 7 12/2 ϑ: Κ Π + & Η & ϑ: Γ Κ! 0 # Η,, Γ Α Φ!ϑ: Κ Γ >Η Γ + )! : >Η : 0 Ε Ψ & : + Φ + + ;ΣΥ Γ = # ΗΓ = 4 Γ ; + : ϑ, Γ Α Κ? Η 0, 12// ) ϑ Κ : + Σ / Π ) + Γ + # = Γ!:!4 0 ϑ&!4 Κ % Η !(! Φ Γ 4 ϑ > ; & < Κ, Α, 4! : & ; Γ / //29 27 # 4 / )4 /3 Σ ( : Η & # Γ : 12/1 =!:!4 Γ & 12/1 ;;

46 7#, 0 %1 <, Α Γ + % : ; 7 < 3 2 ; )Ω 3 0 / 4 / 1, 4 ;, Γ Α ϑ ( =( Κ ; Ρ ϑ, Κ >Η 4 4, 4 Α Ε Γ Η + Α? + Η 4 Η ϑ &Η Κ? 0 ϑ, Κ 4 +! : Π? ; + ϑ4 Κ, Α Η + +Η Α Η ; Γ Η 4 ; + + Η, Γ Ο 0 Ο ϑ & Κ + < + Σ + : Γ 4! Π + Σ Γ 0 + Η Ε %, /2 Η % ϑ? Η Κ Ε Φ 4 Α ) !12// ;.

47 % 4 = Η + 0 Η /552 Α : #!4 + 4!& + Α 4 + Ε + 4 Ω /6 #Ε; 4 Γ 0 Ε Η Γ Ω ; 0 < Π # Γ 0 Η ; Π 0 Π + Γ Γ Η ; 0 # < # 4 + Ε + : < 4 + %, 12// ) 4 8/8 ; + ( /8 : +, 0 Η + + % Γ Η + +, : ϑ, Γ Κ + 4 Η + %! 4 + /6, Α 4 + Ο + /561 Ο 4 Α ;=

48 7#, 0 %1 > #! ( 7? 1 Ε ϑ, Κ + Γ 0 + ; +, +Η Η + ;,Α Γ Η?,Α ), ;; )Ω 3 0 / 4 /? 3 8, 4 ; ; + +, Γ 0 & Η ), Γ Ω /15 4 ; =? Η Γ 4 Α Γ ϑ +Η Γ Η Κ )+ +. Α + Γ + ϑ, Κ Ω 3 0 1, 4 ; +, Α Γ %Η 4 Α > Γ Η + Γ 4! + : Η + < 4 Γ < ( /561, Γ Α + : Ρ Α Ο Η Π + 0 Α + # Α 4 +, Γ 12// ) ϑ, + 4 Γ ;2

49 % < Η 4 Α Η 4 Η Α Α Ε Γ +, 4 +Η + Ε Γ >, + + Κ )4 8/9 + Γ Ε ( 0 Α + ; 4! + ; 4 Α + Ο :, Α : Ο Ο 4Φ Π Α # + Π =,Η, ϑε = Κ Ρ Α + 4 Γ < 0 + % Η Γ Ε Η 4 Γ Α.? ( Β! # Ω / 0 1, 4 ; %Η 0 Γ, /9 Η, Α + + Η % Η 0 % Γ ;>

50 7#, 0 %1 + Α< +Α 0,, 4 ; : %Η + Γ ϑ, Κ Η 0 Η 4 Η & + : Α Ρ : + 0 Η + 4 ϑ + 4 >Η 4 Κ 0 :, Γ Α 0 Φ )0 / 3 )Ω 1 4 )ΩΩ / 3 Ν + > )Ω 1 0, Α 4 Σ Η 4 + ΩΩ / 1 = 4Η, # 1/ ( 122Ν Γ + Η + % +? Σ Γ Η + ϑ; ( Γ! %Η? 4 Γ +, Σ Η Κ Η ϑ Α! 4 Γ Α Κ + 4Η,? /25 # ; 4! /? / ; %Η Η Σ Γ Η? Η +Η!Ε )Ω 3 Φ )0 3 4 )Ω 1 > )Ω 1 + %, Ρ + Ψ : Γ + + Η< Ρ 0 Η 0 Η 0, 96!!28 ;:

51 % Ρ, + Ψ + : & Γ Η ( /561 : Γ Η ; & ϑ Κ Γ : Η & Η Γ Ρ + Ψ % % + 4 ϑ Γ ; Κ + Ρ %Η : 4 /561 + Γ Α Η 0 ϑ, Γ Κ + Η %Η # < +Η =, & + ϑ, Γ Κ : Ψ Ο Ο ϑ4 Κ + +, 0 ϑ + >, Α + ) Κ Α = : Ο 0 Γ Η ; Ρ + + Ο Γ, Η Η : + +, < 4 ; + Ο +, Α = Ο Γ, 0 ϑ 4 + Κ 1 Γ )4 13, ;: 9Ν / + # // Ρ + Α 4 Γ < : Ε! ), ;: / /63.Χ

52 7#, 0 %1 + Π = =? Ε + ϑ4 Κ 4:!&! 4 4 < + + +!& Γ = ϑ Κ + ; & + ϑ, Κ Ρ Γ : + 0 Η 0 Η Γ Ε /3 /9 Γ Η Ρ 4 %Η +Η!Ε Γ Φ 4 0 Ρ : + 0 Η & < 0 Η Γ ϑ: Κ % 0 4 ϑ: Κ ϑ, Κ 4 < Γ & & Γ Η, & Π Χ ( 2 ϑ0 Η Κ, Γ Α Η : Γ Η & %Η ; + & Γ 4 Φ, %, Γ!Ε & : Η ) ϑ % Η & Η = Κ Γ ϑ =? ; + Η : Η Γ 0 Κ ϑ, Α Κ +.3

53 % ϑ + Σ ) 4 + Γ Κ 0 & % Γ ϑ, Κ + Π : 4 & Γ Η & 0 Α = + Ο + & Ο ; % ; =1 / 4 < %Η Η 4 )Ω 1 0 /? 8 4!0 )Ω 8 0 /? 1 > )Ω 1 0 /? 9 0 ϑ, Κ 4 ϑ + 4 >Η 0 Η! 0 + Γ ; ; Κ 0! Η +? / ( 4 + Γ & 4 Η 4 Η 4 + Η< Η Γ + Π % ; Ρ Η Ε, /5Ν1!12/1 = 92 ( Η %,!Ε ( )12/ !165,? Φ 4 & Γ 0! Α!4 12//.8

54 7#, 0 %1 ) % < Β Γ Η Γ ϑ, Κ Η : Η Γ ϑ Γ ; Κ 4 Η 0 : ; ; ) Π &!, Γ ) ; 4 Α Η < + + Η Ο + = + Ο 4, Γ ; Η & Η < Ε? Α ; Γ Ε ; ; + 4 ; ; Γ + Α ) 4 Η 4 < : 0 Η Π Η + + ϑ % Κ ϑ Ψ 0 Η Π Κ Χ ; Φ 4 Α? 12/ )133.7

55

56 ,! + + / % # + ) % Α ϑ, Κ + Ο 0 Α ) %Η Γ /,4!; # 1. :# 0 0 Γ 0 Η ϑ 4 Γ Κ 0 4 Α Ο 0 4 < ϑ Κ 0 + 0, Ι Ι Ι ϑ ; Η 0 0 Γ 0 Θ ) +,!%, : Η Α 0 : 0 +,..

57 % Ι 0 Α 4 Η Ε % + Ι > 4 Γ Ε + + Γ + Κ ) Ω /Ν, 4 ; + Γ %, Α, + Γ Α 1 =Η Α %. 0 : Η<! Γ Η, Α + 0 Ο, Α ϑθ Κ Ο # Α + & 4 Α ϑ, Κ 4 Η Γ 0 0 Γ ; 0 Γ + : 4 & Ρ 0 0 < : & 0 Γ +, Α + : > = : + & Γ ) +! ΠΗ Α >Η Γ Α.=

58 ;#, 0 %1 =Η! Π +,4! Α = Ι Η Α 0 : 0 Γ Γ Η &Α ; + + &Α Γ Λ! : + Η 3? =( Ε? 8 &? Φ Γ ; %Η! % Γ,! Α % ( & 8?+ ) ; & )0 Γ,4! ;!; # 0!?,4!,4! Γ 4 Η ;! /2! %Η ; + Γ? Η + 0 Α! < & < Η!! = )0 /2!; Ο ; /2 Η 0 Γ ; + + Γ + & 7 ( % 9 ; Γ Φ Η Η 4 + = Π +.2

59 % 8 & Γ Ο! Γ 4 # 8 = & + Η Σ ) Γ + Ε + 0 Ε Γ ) + > + # Ε Α Α ϑ, Κ + Γ # : : # 1 % 1 ) + ϑ, Κ 0 ; Ο 0 Ψ & ; & : >Η + Ο & Γ =? 0 ; ϑ Κ ; Γ, & < Η Γ Η : Η &Α ) +, Η Ψ + + ) 1 & Ο 0 Α + & + + & Γ? < ; Γ Η + 0 # : 8 & Η.>

60 ;#, 0 %1 4 + Γ ) Α 0 /2 222 ;, ) & Η 0 )&0 Γ 0 ;!& Η 0 ; +? 0 Η Ε % Γ Ε Ο ; Γ Η + & ; = 0 < ) Γ ; 0 4 Γ + Ε : # # ( 1 & # 8 & % Ε Α ) + ; + Α 4 & + Γ # + = & Η = 4 Α 3? ;( 2, Γ Χ ; Φ 3 ;( 2 # 8 ; Φ ϑ, Κ % ; Γ Ο #? ; Φ? Γ , + ; Φ & 0, / Ν )8Ν.:

61 % ; ;,!% Γ + ) &1, + Ο ; ϑθ Κ ϑ0 Γ Κ ϑ4 + Κ Ο 0 +Η?,4!& Η 0 Γ ϑ? Α Κ 0 + ) +,!&!= 0,! & 0 + ; Γ Ν, 0!4 ϑ, Κ + 0 4#!& +, Φ Ο Φ ; Φ Γ :, Α ( 0 & Α 9! Γ &0 & & & Ρ ; ; Γ % Ψ Γ 0 ; + ϑ, Κ Γ Φ, Η : Η & 4 < ; & Α > Η Η 92ΠΗ ;, ; 4 Ν5, 1 ϑ, Η Κ )4 /5 =Χ

62 ;#, 0 %1 ϑ,!4? Η + + ϑ, Κ Η &1 0 Φ! 4 Η Γ 0 Γ ϑ: Κ! Η Γ Η % Α, Α,4! Α Γ + & 0 % + Γ : Η ; Γ Ε ϑ Κ ; Η + + Η &!,!,!? Γ < % : Π + : Η & # ( 7 % 9 + < Π 4 Η + : ; + + Γ + ; Γ # Η, Π + + ; Ε Ο ϑ: Κ =3

63 % ϑ, Κ 0 Γ ; ϑ&φ ; Κ Ο ϑ; Κ,!&!# + ϑθ Γ Κ ϑ= Η Κ ; Φ + Γ + :,!%, ϑ, Κ +! + Ο Β& 1 % 9/ : =,!% + :,!% Γ, Α Π : Φ + 4Φ Η< % Ε = & & + + >Η Γ + Η 0 : Η ; Η Γ + Η Ο,4! Α 1 % ; Γ =,!% ϑ Η Κ 4 4 Ρ + ; Γ % Ε Γ ϑ, Κ Γ % 4 ; Φ 1227 )= Ν7, ;Α ; & 1223 )12/1 =8

64 ! + + 3#, 0 %1 ) 4 ϑ, Κ + = + Φ! Γ Η +! Η ϑ Κ ; 4 ) + + Σ + ) 4 < Γ, ; Η > Η & Ε ; >, < Σ 4 4 Π? Γ Α + ϑ, Κ & Π + 0 Η ; 4 Γ > & 4 : Α + ϑ, Κ?+ ϑ= + Κ : & ) / 8#, 0 %1 9 ϑ, Κ Η ; + + ; ϑ, Κ ; 4, >Η Γ Ρ 0 Φ Η Γ Φ # Η : Γ =7

65 % > Η 0 < Π & Η + Γ 4#!& ϑ, Κ Π % Γ ϑ, Κ, Γ Α ) 1 7#, 0 %1 ϑ, Κ ( Α ϑ, Γ Κ 0 Α Α + 0 Γ Η 0, Α Γ /561 + )? Η 4 Γ + > Η Η Σ Η 4 0 +Η 4 Γ 0? Η Ε & + : Ρ, + Α 0 + ;,Α Γ Η = 4 <Γ ; / , Α 4 ( /5Ν2 & Η Ρ + Α, ϑ, Κ Η 4, 0 4 ) 3 ;#, 0 %1 : Α + ϑ, Κ + ; Γ =;

66 ) % <, 0 %1 % % + ( + ;!; ϑθ Κ <, ϑ, Κ Ε Γ + + : ; + + ; # Η, Π + + ; Γ Ε Ο ϑ: Κ ϑ, Κ 0 + ) 8.# % & 0 % 16 : 0 ϑ, Κ > Γ +, Γ + 0 ; + + ; +Η, + ; +, Α + Γ Α + 0 Γ # 4 + Η, > Γ 4 & + Γ ; Η 4 Α, Γ, Γ 4 + Η Ε + + > ϑ, Κ =.

67 % =#, < % 0 %1 ϑ, Κ ϑ Κ ϑ ; Κ ϑ Γ Κ ; + & Ο 4 Γ ; + ϑ Κ : Α, Γ 0 Ε + 4 ϑ, Κ : Α & + ϑ, Κ Α > 4 ; Γ 4 ϑ0 Κ, ϑ Κ? ϑ, Μ # 0 & Π ; ϑ, Μ + = % ( +Η : Η< + Α,? ; 0 + Ε ; : 0 ϑ % Κ Α Ε 2# 0 % 1 Χ!+ ϑ, Κ Η = ϑ, Κ + 4 Η Α Γ ==

68 ) % <, 0 %1 % % < 0 ϑ / & 0! ( 2 + Α + % %? Α! & Π 0 < # 0 = Γ + Π =!:! : Γ & ; ΠΗ, 0 + Η +Η : = < + 4, Ο + Η Ο ϑ: Κ,, Α Ψ Α ; Α +Η + Α < Γ : Α 0 ; + ># Κ 6 & + & Λ 4#!4? %Η +? Α Ε Η? Ν /1 12/1 ϑ% 92!ΠΗ Γ Κ =2

69 % Η +, Ε Φ # Η Φ # Η Γ /6, Α %Η & & ) &0 ; :#, 0 %1 Φ % Λ = 9 222, Η Ρ Η!+, Η Γ Α 0, Γ Α ϑ Η,!&!= Σ > + Κ : + ϑ Κ & & + : 4 Α Ψ, Γ Α, + > 4 + Π Η ϑ, Κ Π +,!& Η 4 + Γ ϑ, Κ : & 0 Α ϑ, Κ + 4 < <? 0 Η Η ϑ Κ Γ Ο ;,!% Ο + Γ? +, Γ ( ϑ Γ Κ Ι < ; Γ 4 Γ + : =>

70 ) % <, 0 %1 % %? 4 :?, /9 % Α Γ Ν 622 &, Γ Α Η Γ, :,! Γ 4! +?,! % 0 + ; Α ΠΗ & :, Α Α + ;, + + ; + : Ο + & Η Ο Η Α Α 3Χ# / Κ (? Π & % Γ + +. :, % ( Γ? = Γ + Α ; 0 Η, Α Α Γ + ; Π & Α Γ 4, Η Γ = 0 Η ϑ, Γ Κ =:

71 % 0 & 0 0, Γ Η ; + ϑ % Κ ϑ, Κ Η ϑ! Γ 4 ; Κ Γ! &, + Ε? Η # , Α Η + % Ε Π = Α ϑ, Κ : Γ Η?! Γ + = > %>! Ν 8/9/ /3 3 12/1 %>! /7 9/69 /6 5 12/1 0 Η +? = Χ

72 . 5 % ( Γ ; Γ ;, Γ > Α 4 +, ϑ?+ > Κ 0 = > /8 Ν 12/1 +++ /12Ν/Ν] ]? & Γ Η Γ Γ6 0 Γ!%Η! /3 +++ ] /8656_ ] //Ν391_] 33 0 < 12// ϑ4 Κ : 0 4#!& 4 0 ( 12/3 + ( 12/ # /6 ϑ> # Κ : 19 / 12/1 >! /6 78Ν3 0 0 Η > 4#!> 4 : 4? Θ 4! : Γ Α + Η 23

73 %, / # Ν > % ϑ Α Κ : 19 / 12/1 4 %>! Ν 3595? /3 %>! Ν Ν7/2 0 Η, + > 4! ( Γ Α? )! 0 4# 1 # ϑ0 Η,!&!>Η!= Η!#+ > > %, Κ %>! Ν Ν35/ /8 /1 12/1α 3 # Ν 4Η % ϑ > + 4 Κ : /1 %>! Ν # Α, Η 4 + Α # 4# # # + 4 : Γ 4 Σ? Γ Θ Η ; +. Β 1 # /9 Φ % ϑ Φ Ο 4#Κ : /1 %>! /9 /3/Ν2 0 = 4 0 Η Φ + 0 Φ 4 Α? Γ / / /558!8 6 12/1 : Η 4 + Σ : Γ? 4! ( Γ Α + & < 28

74 & 86 3 ( 6 )! Α 8 : 8 9 )+ 6 ) 8 : %! : 6 + Β <? 6! ( Α 8?! 8 4 : Χ 6 Β 5! 6=Χ Χ =! 6 Α 9 : < ) Χ! : Ε < /Φ : 0! =! 6 27

75 % Φ : : 6 5 Β 588 Α 5 8 : 9 6 ( : < ) % Γ 5 Γ :& : /557 4 Λ 0 ; Γ? Γ Η Α 7ΓΓ ΓΓ 8 8, Α + 0 Η 7ΓΓ )0 : Σ 0 + Ι Ι Ι Ι 0 +++! & +++! +++ 2;

76 & Ι Ι Ι +++!! : +++! :β >! Ο 0 +++! /!%Η! 4 Η! %Η 1?+!%Η Γ!: 4 16 // 12/1!, Γ =Α Α 12/1 ) Φ 0 Γ? ), >, % )!!#!%!4 12/1.! ΓΗ? Γ ( 7 & # : 12/1 =!:Γ!4 &!, 12/1 :? : +++ Γ!! /1 ] ] ]12/1 & >!&, 12/1 ) ; 6 Ε6 Φ? Η = 5 = & 12// ; 6 Ε6 Φ? Η = /2 = & 12// =? < # Χ, 12/1 <! &? : & > 12/3 2.

77 %? %, 0 %1 =. 6! 6# ) &, Γ 4 4!: /1 )% / ; Η Ο, Γ = 1Ν 5 12/1 6 ; )& 4 ; 3/ 7 12/1. Χ6 ϑ=?η 4 Ο 0 Α, ΗΓ Α = 16 // 12/1 # Η?,, Η 0 ΑΓ Γ /Ν 7 12/1 ; <! )&, Ο Π 0 Ο. 18 /2 12/1 2=

78 & 5 % ) &? Ι Β 6, Η Φ 4 12/1 )0 ( ϑ, Κ Ρ : 4 + Η /2 12/ = ; Γ Ο Χ % /22 )3 12// 4 69!76 6 < & ;. : & 0 & Ο Χ % /22 )3 12// 4 77!71 Ο Χ % /2/!/21 )/!1 12/1 4 + Γ ϑ4 Κ Η Ι 6 # 4# = %Α 4 8!/1 Ι, Λ 4#!0 4 Ν/!Ν7 Ι 1 0# 4#,!%, Γ 4 Ν5!96 Ι 6? = ( 4#! 4 96!69 Ι 4 Η ), ! 7Ν 0 Η = Ε6 Φ, Γ Ε! ; + ϑ% Γ Κ 12/3 # ;,!%, Γ 4!! & 12/1 > ϑ, Κ = 1/ 5 12/1 4 Ν 22

79 %, : = Α = /1 ϑ, Κ 0 + ϑ4 Κ + ) /3 0 3 Β 2 Β < ; 0 < Ε, Γ, 12/1 +++! Β 2 = Β ϑε + 4, ;! & Κ Γ 0 Α > % /1 : 1 & 8=, & 0 Φ 0 Α = /1 6 & Ε,, : 0! 12/1 Ε6 Φ Ε > Γ Α & Γ 12/3 Ε6 Φ & >!>, Γ!4 12/1 ;, 4 ; Γ > & 12/3 ) ; ; 4#!,4! Ε # Ο + Α 4 & 12/3 2>

80 & =! 9 9 :! ! 3 Α ; 2? 8 ) 5 Β +++! ΓΕ5Χ18 Γ 6 5 Β 1! Γ : +++! 9 :! 2 Η 6 ) < /9Η<0 ; 2 =? Ι ϑ Κ +++! Γ : 6 5 Β Χ Ι ( Η!! 5 Β Γ ) ); 2 6 Β ), 2:

81 %? % ϑ 9 >Χ

82 & Ο Η )% 0, & Ο & 0 Θ ) 0 )0, +, Α ),4 4 : 4 ) 4 0 ϑ, ΗΛ Κ ϑ 0 Κ Η Η % Η, + 0, Α, 0 + Η< :!& + Ε + + : 4 Η % Η, ) : ( Α< 4 ) %Η + : +? & <,! + ) Φ Η %Η ) 3Ν Α Η > 4 Η Η = /3 9 12/1 ) & 12/ Α Ο < ; ϑ? )., Κ Ο Η 0 4! 4 Α + + Π 4 >3

83 %.+ % ,, ;!! >!!, ;, ;: :, 4 ; + + ; ; + < =0? = 0? = = < ;; ; ;4; 5 ; 5 ) >8

84 & % %, %>! &0 %, %! & Η 0 4 4# ϑ # Κ ; 0 ) ) 4: 4 : ) 44 4 ) 4 ; 4 4? 4? >0? ϑ> Κ ) #Ε; ; Ε +,4,? >? > >7

85 / % 0 % & Η 4, + Γ : + & 4 0 : Η & /587 : Η & /5Ν2 + #!?! 4 )/599 & % Γ < ;! + + Γ 4! > % /98 4 +!% Ν2 = ), Ε % & Γ : Η,, & 0: ) &, Ε : Ε +! & : + + Γ + : + + Π : Η Γ : Ε Ε Η ; 0 Φ Ε + & ϑ 4 Γ Κ Π + Η + %Η Ε Η Γ 4 ; : Γ 0 + Α Ψ : & < + Α Ε % &, & ; + 4 8! /282Ν > / 11 = / :!& χ /Ν 22 Ο /5 22 #

86 ! # % & ( ) # +!, ) / 0 ), 1 2 & 3 & ). / ) 0 ), + 4. ) 5 ) ) 5! + ( ). 5 6! #! % 5277

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΔΕΥΤΕΡΑ 03.09 ΕΕΛΛΛΛΗΗ ΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΤΤΕΕΧΧΝΝΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΙ ΙΙΣΣΚΚΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙ ΙΙΑΑ ΗΗΧΧΟΟΛΛΗΗΨΨΙ ΙΙΑΑΣΣ && ΗΗΧΧΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗΣΣ 1144 Μππεελλώώννηηςς

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9. Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4 d ago5d D d aza d d d ag\#j, qp

Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9. Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4 d ago5d D d aza d d d ag\#j, qp Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9 pfe d s dza d d aa;f d ssdh{2a a\#a;cd. 1 Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0)

LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0) LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0) For I = 1 (π, b, ρ, a): ud, (uu dd)/ 2, du; for I = 0 (η, η, h, h, ω, φ, f, f ): c 1 (uu + d d) + c 2 (s s) π ± I G (J P ) = 1 (0 ) Mass m = 139.57018 ± 0.00035

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Από τις (1) και (2) έχουμε:

Από τις (1) και (2) έχουμε: ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 3 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΕΣ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚ ΑΣΕΝΟΒ (OR STEVE HARRIS FOR MY FRIENDS FROM THE SHMMY FORUM) Θέμα ον : Έχουμε ιοντικό

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΩΩ ΠΠ Ι ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΟΟ Ι ΧΧ ΕΕ Ι ΑΑ Επώνυµο Βέργας Όνοµα ηµήτρης Τηλ. +30 210 9370311 Κινητό +30 6942 471022 e-mail dvergas@yahoo.com ΣΣ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΕΕ ΣΣ 1998 Master in Total Quality Management,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá

Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá 8 Eíüôçôá 1 Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá speak about everyday activities school life ôá åëëçíéêü êé åìåßò... Παιδιά, αύριο θα είστε έτοιμοι αργότερα, γύρω στις δέκα. Στις έντεκα μας περιμένει η πρώτη τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24.

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24. 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Ι ΡΥΣΗ Η εταιρία «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» πρώην «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.» ιδρύθηκε το 1926, ως Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ο ΕΙΟ Α Ε Ω Ο Ω ΕΙΟ ΑΠΟ ΝΙ Η ΑΝΑΓ Η ΠΟ ΕΓΙΝΕ ΠΟ Ε ΕΙΑ Η Α Α Η Ο Ε Ι Ε Ο Ε ΕΙΑ ΧΟ Ι Ο Ε Ο -14 Ε Ε H Ι Η Ε Α ΙΑ

Ε Ι Ο ΕΙΟ Α Ε Ω Ο Ω ΕΙΟ ΑΠΟ ΝΙ Η ΑΝΑΓ Η ΠΟ ΕΓΙΝΕ ΠΟ Ε ΕΙΑ Η Α Α Η Ο Ε Ι Ε Ο Ε ΕΙΑ ΧΟ Ι Ο Ε Ο -14 Ε Ε H Ι Η Ε Α ΙΑ Ε Ι Ο ΕΙΟ Α Ε Ο ΕΙΟ ΑΠΟ ΝΙ Η ΑΝΑΓ Η ΠΟ ΕΓΙΝΕ ΠΟ ΗΑ Α Η Ο Ε Ι Ε Ο ΧΟ Ι Ο Ε Ο Ε Ε H Ι Η Ε Α ΙΑ -14 Γ ΓΓ Θ Γ Γ Γ Φ Γ Χ Θ Χ Γ Θ Η Η Η Γ Γ Γ 4 1 Σ λί 1 Χ 1 11 12 13 14 15 16 2 Χ Έ 23 24 31 Χ 32 51 52 42 34

Διαβάστε περισσότερα

Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique

Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique Vincent Bouvatier To cite this version: Vincent Bouvatier. Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique. Economies and

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Ασκήσεις (Version )

Αποδεικτικές Ασκήσεις (Version ) Αποδεικτικές Ασκήσεις (Version 30-8-05) Α. O παρατηρητής ΑΒ βλέπει το φως του λαμπτήρα Γ μέσα από τον καθρέπτη Κ. Να υπολογίσετε το ύψος του φανοστάτη ΔΓ, όταν είναι ΔΚ=3m, ΑΚ=m και το ύψος του παρατηρητή,70m.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Β. Κοτζαμάνη, Στοιχεία Δημογραφίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 9, σσ. 95-99. IV.5 Υποδείγματα πληθυσμού: στάσιμος και σταθερός

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα