= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (."

Transcript

1 ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. # 4 0 # # ( 5# ( & % 8 # & 5 #4 6 # 5# 2 # 1 & # # ) # # # & 2 ( & & ( # & 2 & 1# 6 5 # # % & # ( # # 5 # & 1 # & # & 1# & 6 # # # & # # # # # 5 # & & # 5 # # % # & # # # & # 1 1 % & # #! : # & & & # # 2 # ; # # # # 9 # # # & # # # 4 6 & % & # # #1 5 & # 1&5 4 # & # 5 # & 1# 0 1 : # & & 5 % & # # 1 ## # & # & 3 & ( & # & < # # ( & # # 5 4 = # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. 6 0 # # #! & # 5 # % & # # 1 & # 1 % 5 # & 7 & # # # 4 6 % & # # # & 4

2 !! # % &! ( (! ( # # ) ) ) ) +,

3 ! # % & ( ) +,. & / 0 12/ !3!5328/9!32!/ % : ; 4 % : 0 # (!0 ) # < )= > &! ) >? ) & + ;Α ) % & Β Χ Χ %, 3 2 > ;!? )Ε % Φ!! 3 2

4 . / % 0 %1 2 3#,! ) 4 0/ #, 0 %1 9 3: 7#, 0 %1 72 ;#, 0 %1.. ) % <, 0 %1 % % =7 & 23 & % >8

5

6 / : ; & 0 ) & Γ + Η + Γ +! ; Η + 4 Α Ι < Γ + ϑ Κ ϑ Κ Λ Ε ϑ= + Φ Μ 0 Γ 1 ;, Η + Γ, 4 ; Γ : Η Α = Φ &Η Α ϑ, Κ 3 0, Α Γ Ε 4 : 0!, Α 4 ; ; 8 :, Α Γ 0 Α 0 Γ ; Ε.

7 Ν, Α Ο? Γ 4 ΠΗ & : Π Η Α : + Θ! Ε + & ; 0 & Γ + ; =

8 Ε 12// # ) 4# & +, Γ Α & 0 4 Α Ε Ο = 4 ϑ, Κ ; Χ 4? Η Η )=0? 4??? Η :, Γ Α Π +Η + # Π? ΕΗ # 0 ΗΓ 0 Φ, Η ) 0 + ( 12/3 + ϑ Κ : Η + > Γ Π < 4 Γ ; Η + ϑ Γ Κ = Χ # Χ4# 4 = : % : Ρ 4 52 : ; Ρ : : # Γ >! /6 78Ν3 18 / 12/1 0 ϑ % Κ > 52 ; = Γ 16 // 12/1 ϑ=?η 4 Γ Ο 0 Α, Γ Η Α Κ 4 ; : Α Γ %Η Η Γ + )!!; Ο :!; /1 ; 4 /657 4 ϑ 4 ; :! > Γ + Η! 2

9 % = ; 4, Η Σ 4?, Α 0 + ; 0 :, + = = & < 0 Η + Π Α ; Γ + + Π Η + = +? Ε +? < ) Α, ; = + Γ 4 + Π 4 : Γ 4 ; +, 4 ; %! 0 Η! 4 );:>? Κ, /Ν // 12/1 : > 4 : 4 ϑ, Κ, /3!!12/32111!! Ε + Α Η & + Τ4 Γ Υ + 0 Η ; Γ >

10 /, Η < ; ; # ;? Ε ;! = 4 + +Η >Η Α 0 4 = ; Α Α 4 Η < 4 : 4 4 % ; = : &Α Γ 4 Ο % Π ;?! Ο = Γ 4 Η 4 4 = Α &, ; ; Θ Η Γ & Γ Π 0 Σ Η Τ& Υ & + & Γ ; ; ;, 0 /7 1/ 0 1 ; ; & + Α Η 4 ; ; & )Η < ; + 0 Γ ; 0 + Γ ϑ Γ :

11 % Κ = & < Γ 4 + & < + Σ Γ Η : ; /6, Α %Η +! ΠΗ, ϑ Μ ; + Α ) Γ %, Α, Α Β 0 % 1 = + : 4 Η, Γ #! & Γ =, Α Γ # >, /57/ > ϑ ) 4 + Κ 0 Λ ;, /55/ > ϑε Τ, ς Ο ) 4 + Κ Π + = 0, Γ & & % : Α 0 Γ, + Γ 3Χ

12 / ; ; = Γ,, Γ 4 0 < ; + + Ε Α +Η 4 4 & 4 Ε ϑ, Γ Κ + Α Γ # 4 Η Ι + Α, Γ %Η # 4 Ε + ; % & ΗΓ 0 Π + ) 0 Γ Α +! Γ? 0 Η? = + : %Α 4 # Χ % + &, 12/1 33

13

14 ! # % & :, Α + Η = + 4 Η ϑ: Κ 4! = )Χ4# Π + Γ 12// 4 12/1 Γ + ; + ϑ+ Κ /7 1/ = ϑ Γ ; Κ Α ; +, Α + ; 4 Α 4 +, = + Φ ϑ: Κ + ϑ ; Κ Α Β & 6 Η &!, 0 Ν 7 ; Γ & Γ ( & 0 Ν ; Α & 0 7 ; Γ ), # & Η ϑ Κ & ; Γ 4, 4 Α )ΩΩ /7Ν 4 ; + Ι < ; ), Ο Ω /32 4 ; + =Η + Ε ; 37

15 % + + Α & Π & + & Η + + : Α & +Η Η & & & Γ & & + < & 4 Γ 4Φ + & Ο Ο Η & Α Γ Ο Γ + Ο ; Η + Γ Ε ; Π + Γ > ; 0 Ε Γ Η +, : 18 & 122Ν # ϑ Γ, + : + Ι < = ; Η Κ )? 61 0 Η : ), Γ Α 0 & + 0 ϑ= + Φ Γ Κ : Γ Η< & # 0 / /261 2/ 3;

16 3#,! ) 4 0/5 16, 8Χ3Χ< 0/5 1!! # + < ϑ Κ Σ 4 = + Φ,? 7 12/2 ϑ: Κ Γ Π + & Η & + + : Γ 0 = ΩΩ 97 4 ; +,, < 4 + ϑ! # Κ 0 Σ Γ +, ϑ % &! ( )! Κ 4 Ι < + 4 Ι < + + Γ, & ; & Γ )? // # Γ Η? 12 :!!! # % & %! ( ) % + 0 / //

17 %! #! ( #,! #,! # ( & +. Ε ϑ 0 Μ + + Γ Α 4 + ) ; + Ο Λ : Γ 4 Π + & + ϑ + Γ Π : Η Μ + ϑ Κ + + & = + Φ > Η ϑ, Γ Κ? = + Φ + Ρ Η Ε & < + Γ Π, Α :, Α : + + Η ( 1221 Ο Ο + 4# 4! ϑε < Ε Κ + Η 0 ϑ, Κ & ( 12/3, Γ Α 0 Η ϑ Κ ; Ο ϑ= + Γ Φ Κ 4 # Η = 4! + 0 Η + ϑ, Κ Η ; Γ 3=

18 3#,! ) 4 0/ Α, Γ Α Θ + ) 52 Ξ ϑ: Κ 0 & + # Σ Γ 4 Α +, Γ Α + Η Η, Η = + Φ 0 & + + Α, Α + Α Θ, Α + + = + Φ Ψ & Ε + = 0 Η Γ ; Π Ε ϑ= + Φ Κ : Γ, Α + Γ Σ Ε! ) %! = + Γ ; 4 Σ Η< Η 4! ; + Ο +. Ο Σ 4 : # + Η Γ ( Η : ϑ= + Φ Κ 32

19

20 (! ) 4 ;, ), ( /5Ν2 ( & Η, % Η )%, 0 =Η, 4 Γ +Α, & + + Ε Η : : Γ + Ε Φ %, ) ) Ε 9 % < 4 Α Η, ), ( Α Ε Η 4 + = : : + /5Ν2 Η, /5Ν8 + Η # Η Σ +, Ε +Π? Ε Η & Η : Η + ( Σ Ε /5ΝΝ, + Η + % (? % : 4, ΑΓ < Ι, + Η + Γ + & Α +++ Γ! 3:

21 % /5ΝΝ + %, + Σ ( Σ Η < Η Η # ! 4!0 Α +? > Α Η /593?+ & Γ, 4 0 Α &, # Γ Η > Α Η 4 Η 0 Η Α 0 ϑ, Κ & 44 4 ; Η + : + & + ϑ4 Γ Κ ϑ Α Κ ϑ 4 Κ : Γ ϑ 4 + Κ 4 /561 >Η 4!( +Η? + Γ + = Σ Γ! 0 Ι + + ),! =? 0 ;, 0! Γ ) 12// ΠΗ = Π > ϑσ, /5Ν2!/56Ν 4! & Γ ; Κ Ε ; ) + = Ε Π + Η ϑ + 4 Γ 4 Κ Ε 0 Π Γ = 4 0 # Γ 0 + Η 8Χ

22 8#, 0 %1 9? + Η, = ; 4, Η Α # Η + /56Ν Ο :!4 ; ; /573 Ο, + Η >Α, /57Ν Ο + Π > Γ, Η 4 + /57Ν!/576! Η 4 Η Γ 122Ν +, 4 12// + Α Η /55Ν # Ο, ; 12/1 % && Ο + 0? & # ) 4# 0 % Η + ; 4 /563 + Η %, Ε + % 0 ϑ, Κ 0 Γ ϑ, Κ + + ϑ, Κ Η & ) ;, 0 =0? 12 / 12// 0 Η 0 ; ϑ, Κ Ε = Ε Π + 4 Η Ε 83

23 % 4 # +,!& Χ # 0 ( 4 Α ; Γ + # Η + + ϑ Κ Η Γ ( >, Η & ( ) ) 0 Η + % Γ Γ 0 Α + 0 Η,!& > > 4 1Ν 222 : Ε 4 %, + : 1222 Γ : Ε ; 0 Η Α Η & Η & = Γ 122/ + & Χ 4 %, &Η %, & Γ!, & % Χ )Χ # Α + ϑ Γ Κ, ϑ, Η Γ Κ ϑ Η 0 Γ Κ + & + Γ % % + + Η Η Γ 4 Ο Χ % 17 3 / > ϑ =, : Γ Κ >0? /Ν // 12/1 ϑε, Κ 88

24 8#, 0 %1 9 Ο % ; + & 122/ %, 0, 4 0 Η 12/1 4, 0 Α & Γ # ) 4# 4? 0 Η 0 > ), & 4 ). 4!0 ) # &, 0! 0, Α, + = Γ & ΕΗ Α < & 0 = # Η Γ Η, + 0 Γ + Ι,? < & Η %Η Ε Φ )4 17 ( /561 Ρ Γ Π + Π +, ; ; : Γ 0 + & Η Α %Η Γ?+, + + Η ϑ, Κ Ε Γ + +? 0 Α 4 Π 0 > ϑ Χ ; + Γ Α Κ 87

25 % Η < > Α Γ & Η & ϑ Η Κ # Σ, = Η > Γ 0 + Η, Γ Α + : Α + % + ϑ, Γ Κ?+ & & + /562 /572 ( ϑ, Κ ϑ, Κ // 222 +, / 1Ν2 + + Γ 19Ν Α : & < /55Ν : Η ; & Γ / 0 ( # Ε Γ & Χ Ζ Φ ; : 4 Χ Ζ Φ + /1 (, Γ & 0 &Η 1226, +!Ε % : Γ # Γ % ΠΗ 4 3!>? 4 & / /567 4 /69 4 > / Ν ϑ Κ 8;

26 8#, 0 %1 9, : Η : 0 82 ( + Ε : Α<? > Π : Α? Α Π & Η!Ε Ε ) 52 ; # 0 Α Π Η Γ &, 0 % 1 Φ Γ9 0 ϑ, Κ : Π + Ψ ) >Η 4 Ο Ι + # + 0 Ε + > ; Γ Ι /57Ν ϑ0 % Κ, 4 Γ 0 /6 ( /57Ν > Η + + # + + & Ε ) Ε : 4 Η + : /567 0 ;Φ )>0? /2 8 12/1 ϑ + Ε Γ Κ 8.

27 % % 0 %Α Η? Η + Α Γ + Ρ +, Γ +! /57Ν : Γ, + 0 &! = Η & ; , Σ Γ & Η < Γ + : + 0 = Η ϑ Κ, ϑ% 4 Κ Σ Σ Η ϑ +,!!!. # Μ ϑ/ 0 / ) 1! (. 2 # 3 # 4 ) %!! Κ Α & & ) # 0 > Η ;!&, # + 1/ 6 12/2 4 Γ +, )9 Χ /2Ν #, + ) # < 0 = ;! 12/2 4 /7Ν + 0, Γ ;! 12// 4 /51 Ρ # +, + Γ 8=

28 8#, 0 %1 9 ; 4 # + ) # Ο +, ϑ, Κ,!% /571 /573 ; = Η :, % ). + > +, Η < / ϑ, Κ ϑ Η Η Μ + + Α /2 63 6/ Γ % Ε % >Η Η< Γ & Η %, /57/ Α /56Ν.. 1 : &# ) # % Ε 4 Γ + Ο /572 + Ν7 222 Γ /57/ : %, & /573 0 < & % Ο + + & Ρ Γ Η /579 % 4 % Γ?? Ε Χ + 4! ;! = + + ; 0 Γ 0 + % 4 1Ν /57Ν ϑ, > 62 +, [Κ 4 > Ε!Ε, Γ Ο Χ % 17 3 / Ε /1 ϑ, Μ 82

29 % % &, + = 0 4 +? /57Ν 0 Σ? Π ϑ ; Κ 4 %, 0 4 & + ; 4?+ + ( 12/1 4! 25. ϑ % Κ, + + & Η : ΠΗ = 0 /2 4 Ν : > ) 11 / 12/3 + ϑ % Κ 0! = )Χ4# & 12/1 ;, + ϑ?, Γ Κ ϑ Κ ϑ % Κ ϑ0; Χ 4 Κ ϑ& = Κ ϑ 0 Γ % Κ Α, 69 = Γ % + 16 ϑ Κ 1Ν + 0 & + % > 12/1 + Η ϑ, Γ Κ 8 && # & Γ + 0 Α, 4! 0 : Η & ;,!&, ) 4 /5 /1 /577 ϑ55 % + Η + 4 +, + Κ > 11 / 12/3 ϑ,, % Η Κ 8>

30 8#, 0 %1 9 Ο Ρ + : & ΑΓ Η + 0 Γ + ;! ( Ε ϑ, Γ Κ 0 0 ϑ Κ ; ; ( Η 0 4 Α 12// Η + ; Ρ + < 4 Γ 4 ϑ, Κ Η Η< + 4, Γ + Α ;< =0 ( ) % ) > = 12// ;Α + 4 /562 Γ, + 0 <Γ ( 122Ν Η 0 = +, + ; /1 Ξ ;Α 0 = Γ ) 4, Α < +Η Η 4 Η Θ 0 Γ ;Α : 12// Γ!+ Η, Π Γ = ;Α : 0 ) ϑ% % Ο 4 4 Κ = ; < + 82 (!+ % Γ, + ( Ρ + Γ > Ν // 12/1 ϑ; 0 Κ 4 > &! 82 ( ; # Γ, ;! 12/1 4 /Ν9 8:

31 % = 12/ Η ; + = Η, + ( 12/1 ΠΗ Ρ + % Η + 7& 9 ) Η # 4 &Η 12/2 Π Ρ + 0 ϑ Κ ϑ Γ Κ + Η = : <Γ + > + Σ, Γ ϑ? > Κ Γ & () +,.. / ! (!! , %,!% + Ε # Π ; ϑ, Κ ϑ Κ Η & Η 0 < 0 & : Η 0 Γ # 4 > / 3 12/1 4 > /5 9 12/2 ϑ > Κ %, Χ

32 8#, 0 % : + Η Γ, + ; > 4 +, Η,! % + ϑ! Κ ; 4 ; + :,!% Η Ι : ϑ & Κ!, Γ,!% ϑ, Κ = + Γ + +!0 ; Γ? Η + 0 < # + /562 # 4 Ε 0 ϑ,!4 Κ ;Α 4 Γ ϑ;,!%, Γ 4 Κ ; +Η!, /6 0 /5Ν9 Α + Γ 4 ϑ, Κ = Γ Π 4,!% # 4# = +Α,!% &Η = Γ + =Η ; / Ο 1 / 2/ Ο Χ % /6 / /578 : /1!! 4 Ο Χ % 17 3 /576 4 /9 73

33 % Χ % + & 0 ϑ, Κ Ε 0, + =Η Η Ε,!% : 0 Η,!% # 4# + + Γ # Ε Π Α +?+ =Η /562 ( +Η &,!& # 4 0 1Ν ( /567 & Η Χ % 0 < ( < > 4 = % Γ, > # ; = + ( Η? 0 Ε & % 4 ϑ, Κ ;4; 5 0!4 + :,!& Γ,!& > ; + & Η : 0 ϑ 4 Κ 0 0 ϑ + Ε Ψ Η > Η Κ : + + ( > = ; Η % ϑ ; > Α + 4 Χ % + & ϑ, Κ 12/1 4 69!7/ 78

34 8#, 0 %1 9 + ) Η > Κ =? & # ( / ( /568 4 & ϑ + 1 ( Κ + ϑ, Κ,!& )> Γ ϑ Κ & Γ ;, Η Η 4 & ϑ + 1 ( Κ ; /55/ 4 Γ ϑ, Κ ϑ, Γ Κ, # Γ <, 4,!& Γ + Η Π 4, Η + 0 Γ 0 ; + + # # ϑ + 1 ( Κ Η ϑ, Κ! 4,!&, Ε Η ϑε Κ + = 4 4 ϑ, Κ Η > ( /568 > + # 4 < + + : Η 0 #,!& < Ε > + : /Ν ( Η Α + 0 Η Ε Η /565 : %, &!& Α > /579 ) Ε > 8Ν2 222!& Η + : Ε % 4 /7 /579 ϑ Σ Κ # 4 : 4!, Γ 4 Ο Χ % 17 3 / /!9Ν 77

35 % ; = ; =Η & ϑ, Κ ; 4 Γ ( + Γ? / < ) % #, ϑ> Κ ϑ> Κ ϑ4 Κ +? ϑ Ο Χ % Κ ; Γ + 0 =Η + + & & : Η Ι Σ +Η : 4Φ, Γ Η, 4 4Φ 4 0 Η,!% ϑ, Κ /592 ( + Γ 0,!% # 4# 122/ 0,!% ( : Ε 4 > Α > Γ 0,!% +, Γ ; Π ; # : + 4#!& + & + 7;

36 8#, 0 %1 9 ΠΗ,, Γ ϑ= + Κ 4 Ε /575 )Π 4#!& 4 6, ) 0 0 = ϑ % Κ? > ; Π 87 =Η + % Η Γ 4 4 Η = < 0 ( 12// Γ + 4#!& 52 =Η >Η Γ 0 + ( 1225? 87 Η % 0 + Ε Γ > + + Ι ϑ, Κ Η,!% ; Π 4 ϑ Κ % 0 4 Α &Η ; Η Η Ε Γ Ι ϑ, Κ Α ; + ϑ, Κ = + Φ ϑ Κ ; + % + Γ 0 Φ Η ϑ, Κ % + Ρ? + >? = Γ + +? % 4 >! /6 6/9/ // > 5 // 12// ϑ, & Η > Μ 7.

37

38 ! + 0, 4 12/1 Α + = ϑ, Κ = + Η >Η Η!+, Γ Α &Η 12/3 ϑ= 92 ( Η %,!Ε Κ ; ; :, Α 4 ϑ& : Π + 4 Α Η + ; 0 +, ; Α + ; < + + Κ )4 /Ν +, Α Γ + < Π Α 0 : Ο 4 0 = + ϑ, Κ? + Ο ϑ= + Φ Κ Α Γ Α + + & Ε + ϑ= + Γ Φ Κ Η 4 < % ϑ# Κ +, Α Γ Λ +Η + ϑ: Κ +Η + Ε, Γ 72

39 % Α 0 4 # Π 0, Γ Α 4 Γ Ε, Γ + ; + = 4 Γ Α 4, ; 4 Η + ϑ, Κ Η Γ 4 Φ 4 + Γ Η Ο + 4#!, Γ Η Ο 0 Η 4 + ϑ, Κ ; 0 + Γ 4 Α Η ) ϑ= + Κ : ; +, Γ 0 Φ 0 ϑ, Γ Κ & 4,, 4, + ; +Η )0 76 ; + ; Π Α ) 4, Γ 0 76 ;; ϑ # )! 4 ) Κ /? /2 ;; < ; Γ =? %Η 4 ;, Α Σ, Α + = 0, Α ; 7>

40 7#, 0 % Ο Ι, Γ 6 0 /561 0 Ο ϑ, Γ Κ )! 4 8 6: + 1 ; + : + 6 < + =! 2 8 : ( =! 3 7 /> 8! 1 ( <0 Ε +? + ; 6 4 < / 0 +! )! 6 ( 4 :?! ( 2!! <!! 7 /> 8! ( <0 ; Η< 0 1 Η ϑ ; Κ 4 ; ϑ, 4 + Ε 0 Σ ; ; +, Ε +Η 7:

41 % ; Η< Σ ; + ; 0 Σ Γ 0 Α, +, # Η ; 0 Π ; +! Ε ; & Κ 0 4 Π : Γ ; Η : Γ Ο ϑ ; Κ ) ;Σ Ο +Α : Γ, )/5Ν9, Γ 4 )/5Ν1 : + ;Σ!: 11 & /56Ν ; ϑ! ; Κ Γ Π Γ +!: Γ 4 ϑ, Κ 0 Η Γ! ϑ Κ ) + Π Π Π ΑΓ > &, Ο, ;: ;Χ

42 7#, 0 %1 Ο = + ; Π Π Α, Γ ϑ ; Κ ; ;, + ϑ Κ ϑ Κ Ρ ϑ ; Κ Γ 0 Γ + ;, + Α + Γ 0 > Α ;,, : ; & Γ 4 +, Γ Ε, Η Α ; ; Α +,, Ψ 0 Η + & Γ & & Η Γ Ο ; Γ & ϑ, Κ ( Α Π 0 Ο & :, ϑ 4 + Κ 1 )4 13, ϑ: Κ! / )4 /Ν 4 / )4 /3 ; : + ( 12/3 +, Γ ; ΠΗ /6, ϑ Κ + Π Α =Α Η ;, ) Σ Γ #!& 1/6 1 12/1 ;3

43 % 4, 0 52 Ξ : Θ + Α ϑ, Κ & 0 Ψ & Γ Ε + ϑ, Γ Κ + 4 ; Α & & + ; Η + Γ Α + & 7 0 # #! : +Η, Α Α : + Ο Α ϑ + Κ, Α ϑ= Γ + Φ Κ 4 < 4 / &, Η Ε < ϑ Κ ϑ Κ ; Γ 4 Γ ) ; + + Η Η Γ Α 4 + Η > : Η Η < 4 Γ Η : Η Ε 4 ( Ο + + Ο +, Γ )Ω /// 4 ; + & Γ ;8

44 7#, 0 %1 )Ω /15 4 ;, )Ω /15 4 ; & , )Ω /32 4 ; 0 4 )Ω /32 4 ; ; + )Ω /3/ 4 ;, + + < Γ ; = ϑ, Κ 4, Α )4 ; + ; Ε!Α & )+ Γ & Ε + Α Α & ; + ΗΓ 4, 0 0 ϑ, Κ Α 8! 8# 8 9 # 4 ϑ Γ ; Κ 4 ϑ Κ 0 + Α > + ) Γ Ε Ε Φ ϑ: Κ Π < & Η Γ, ϑ 4 + Κ 1 )4 13 ;7

45 % ( Ε 7 12/2 ϑ: Κ Π + & Η & ϑ: Γ Κ! 0 # Η,, Γ Α Φ!ϑ: Κ Γ >Η Γ + )! : >Η : 0 Ε Ψ & : + Φ + + ;ΣΥ Γ = # ΗΓ = 4 Γ ; + : ϑ, Γ Α Κ? Η 0, 12// ) ϑ Κ : + Σ / Π ) + Γ + # = Γ!:!4 0 ϑ&!4 Κ % Η !(! Φ Γ 4 ϑ > ; & < Κ, Α, 4! : & ; Γ / //29 27 # 4 / )4 /3 Σ ( : Η & # Γ : 12/1 =!:!4 Γ & 12/1 ;;

46 7#, 0 %1 <, Α Γ + % : ; 7 < 3 2 ; )Ω 3 0 / 4 / 1, 4 ;, Γ Α ϑ ( =( Κ ; Ρ ϑ, Κ >Η 4 4, 4 Α Ε Γ Η + Α? + Η 4 Η ϑ &Η Κ? 0 ϑ, Κ 4 +! : Π? ; + ϑ4 Κ, Α Η + +Η Α Η ; Γ Η 4 ; + + Η, Γ Ο 0 Ο ϑ & Κ + < + Σ + : Γ 4! Π + Σ Γ 0 + Η Ε %, /2 Η % ϑ? Η Κ Ε Φ 4 Α ) !12// ;.

47 % 4 = Η + 0 Η /552 Α : #!4 + 4!& + Α 4 + Ε + 4 Ω /6 #Ε; 4 Γ 0 Ε Η Γ Ω ; 0 < Π # Γ 0 Η ; Π 0 Π + Γ Γ Η ; 0 # < # 4 + Ε + : < 4 + %, 12// ) 4 8/8 ; + ( /8 : +, 0 Η + + % Γ Η + +, : ϑ, Γ Κ + 4 Η + %! 4 + /6, Α 4 + Ο + /561 Ο 4 Α ;=

48 7#, 0 %1 > #! ( 7? 1 Ε ϑ, Κ + Γ 0 + ; +, +Η Η + ;,Α Γ Η?,Α ), ;; )Ω 3 0 / 4 /? 3 8, 4 ; ; + +, Γ 0 & Η ), Γ Ω /15 4 ; =? Η Γ 4 Α Γ ϑ +Η Γ Η Κ )+ +. Α + Γ + ϑ, Κ Ω 3 0 1, 4 ; +, Α Γ %Η 4 Α > Γ Η + Γ 4! + : Η + < 4 Γ < ( /561, Γ Α + : Ρ Α Ο Η Π + 0 Α + # Α 4 +, Γ 12// ) ϑ, + 4 Γ ;2

49 % < Η 4 Α Η 4 Η Α Α Ε Γ +, 4 +Η + Ε Γ >, + + Κ )4 8/9 + Γ Ε ( 0 Α + ; 4! + ; 4 Α + Ο :, Α : Ο Ο 4Φ Π Α # + Π =,Η, ϑε = Κ Ρ Α + 4 Γ < 0 + % Η Γ Ε Η 4 Γ Α.? ( Β! # Ω / 0 1, 4 ; %Η 0 Γ, /9 Η, Α + + Η % Η 0 % Γ ;>

50 7#, 0 %1 + Α< +Α 0,, 4 ; : %Η + Γ ϑ, Κ Η 0 Η 4 Η & + : Α Ρ : + 0 Η + 4 ϑ + 4 >Η 4 Κ 0 :, Γ Α 0 Φ )0 / 3 )Ω 1 4 )ΩΩ / 3 Ν + > )Ω 1 0, Α 4 Σ Η 4 + ΩΩ / 1 = 4Η, # 1/ ( 122Ν Γ + Η + % +? Σ Γ Η + ϑ; ( Γ! %Η? 4 Γ +, Σ Η Κ Η ϑ Α! 4 Γ Α Κ + 4Η,? /25 # ; 4! /? / ; %Η Η Σ Γ Η? Η +Η!Ε )Ω 3 Φ )0 3 4 )Ω 1 > )Ω 1 + %, Ρ + Ψ : Γ + + Η< Ρ 0 Η 0 Η 0, 96!!28 ;:

51 % Ρ, + Ψ + : & Γ Η ( /561 : Γ Η ; & ϑ Κ Γ : Η & Η Γ Ρ + Ψ % % + 4 ϑ Γ ; Κ + Ρ %Η : 4 /561 + Γ Α Η 0 ϑ, Γ Κ + Η %Η # < +Η =, & + ϑ, Γ Κ : Ψ Ο Ο ϑ4 Κ + +, 0 ϑ + >, Α + ) Κ Α = : Ο 0 Γ Η ; Ρ + + Ο Γ, Η Η : + +, < 4 ; + Ο +, Α = Ο Γ, 0 ϑ 4 + Κ 1 Γ )4 13, ;: 9Ν / + # // Ρ + Α 4 Γ < : Ε! ), ;: / /63.Χ

52 7#, 0 %1 + Π = =? Ε + ϑ4 Κ 4:!&! 4 4 < + + +!& Γ = ϑ Κ + ; & + ϑ, Κ Ρ Γ : + 0 Η 0 Η Γ Ε /3 /9 Γ Η Ρ 4 %Η +Η!Ε Γ Φ 4 0 Ρ : + 0 Η & < 0 Η Γ ϑ: Κ % 0 4 ϑ: Κ ϑ, Κ 4 < Γ & & Γ Η, & Π Χ ( 2 ϑ0 Η Κ, Γ Α Η : Γ Η & %Η ; + & Γ 4 Φ, %, Γ!Ε & : Η ) ϑ % Η & Η = Κ Γ ϑ =? ; + Η : Η Γ 0 Κ ϑ, Α Κ +.3

53 % ϑ + Σ ) 4 + Γ Κ 0 & % Γ ϑ, Κ + Π : 4 & Γ Η & 0 Α = + Ο + & Ο ; % ; =1 / 4 < %Η Η 4 )Ω 1 0 /? 8 4!0 )Ω 8 0 /? 1 > )Ω 1 0 /? 9 0 ϑ, Κ 4 ϑ + 4 >Η 0 Η! 0 + Γ ; ; Κ 0! Η +? / ( 4 + Γ & 4 Η 4 Η 4 + Η< Η Γ + Π % ; Ρ Η Ε, /5Ν1!12/1 = 92 ( Η %,!Ε ( )12/ !165,? Φ 4 & Γ 0! Α!4 12//.8

54 7#, 0 %1 ) % < Β Γ Η Γ ϑ, Κ Η : Η Γ ϑ Γ ; Κ 4 Η 0 : ; ; ) Π &!, Γ ) ; 4 Α Η < + + Η Ο + = + Ο 4, Γ ; Η & Η < Ε? Α ; Γ Ε ; ; + 4 ; ; Γ + Α ) 4 Η 4 < : 0 Η Π Η + + ϑ % Κ ϑ Ψ 0 Η Π Κ Χ ; Φ 4 Α? 12/ )133.7

55

56 ,! + + / % # + ) % Α ϑ, Κ + Ο 0 Α ) %Η Γ /,4!; # 1. :# 0 0 Γ 0 Η ϑ 4 Γ Κ 0 4 Α Ο 0 4 < ϑ Κ 0 + 0, Ι Ι Ι ϑ ; Η 0 0 Γ 0 Θ ) +,!%, : Η Α 0 : 0 +,..

57 % Ι 0 Α 4 Η Ε % + Ι > 4 Γ Ε + + Γ + Κ ) Ω /Ν, 4 ; + Γ %, Α, + Γ Α 1 =Η Α %. 0 : Η<! Γ Η, Α + 0 Ο, Α ϑθ Κ Ο # Α + & 4 Α ϑ, Κ 4 Η Γ 0 0 Γ ; 0 Γ + : 4 & Ρ 0 0 < : & 0 Γ +, Α + : > = : + & Γ ) +! ΠΗ Α >Η Γ Α.=

58 ;#, 0 %1 =Η! Π +,4! Α = Ι Η Α 0 : 0 Γ Γ Η &Α ; + + &Α Γ Λ! : + Η 3? =( Ε? 8 &? Φ Γ ; %Η! % Γ,! Α % ( & 8?+ ) ; & )0 Γ,4! ;!; # 0!?,4!,4! Γ 4 Η ;! /2! %Η ; + Γ? Η + 0 Α! < & < Η!! = )0 /2!; Ο ; /2 Η 0 Γ ; + + Γ + & 7 ( % 9 ; Γ Φ Η Η 4 + = Π +.2

59 % 8 & Γ Ο! Γ 4 # 8 = & + Η Σ ) Γ + Ε + 0 Ε Γ ) + > + # Ε Α Α ϑ, Κ + Γ # : : # 1 % 1 ) + ϑ, Κ 0 ; Ο 0 Ψ & ; & : >Η + Ο & Γ =? 0 ; ϑ Κ ; Γ, & < Η Γ Η : Η &Α ) +, Η Ψ + + ) 1 & Ο 0 Α + & + + & Γ? < ; Γ Η + 0 # : 8 & Η.>

60 ;#, 0 %1 4 + Γ ) Α 0 /2 222 ;, ) & Η 0 )&0 Γ 0 ;!& Η 0 ; +? 0 Η Ε % Γ Ε Ο ; Γ Η + & ; = 0 < ) Γ ; 0 4 Γ + Ε : # # ( 1 & # 8 & % Ε Α ) + ; + Α 4 & + Γ # + = & Η = 4 Α 3? ;( 2, Γ Χ ; Φ 3 ;( 2 # 8 ; Φ ϑ, Κ % ; Γ Ο #? ; Φ? Γ , + ; Φ & 0, / Ν )8Ν.:

61 % ; ;,!% Γ + ) &1, + Ο ; ϑθ Κ ϑ0 Γ Κ ϑ4 + Κ Ο 0 +Η?,4!& Η 0 Γ ϑ? Α Κ 0 + ) +,!&!= 0,! & 0 + ; Γ Ν, 0!4 ϑ, Κ + 0 4#!& +, Φ Ο Φ ; Φ Γ :, Α ( 0 & Α 9! Γ &0 & & & Ρ ; ; Γ % Ψ Γ 0 ; + ϑ, Κ Γ Φ, Η : Η & 4 < ; & Α > Η Η 92ΠΗ ;, ; 4 Ν5, 1 ϑ, Η Κ )4 /5 =Χ

62 ;#, 0 %1 ϑ,!4? Η + + ϑ, Κ Η &1 0 Φ! 4 Η Γ 0 Γ ϑ: Κ! Η Γ Η % Α, Α,4! Α Γ + & 0 % + Γ : Η ; Γ Ε ϑ Κ ; Η + + Η &!,!,!? Γ < % : Π + : Η & # ( 7 % 9 + < Π 4 Η + : ; + + Γ + ; Γ # Η, Π + + ; Ε Ο ϑ: Κ =3

63 % ϑ, Κ 0 Γ ; ϑ&φ ; Κ Ο ϑ; Κ,!&!# + ϑθ Γ Κ ϑ= Η Κ ; Φ + Γ + :,!%, ϑ, Κ +! + Ο Β& 1 % 9/ : =,!% + :,!% Γ, Α Π : Φ + 4Φ Η< % Ε = & & + + >Η Γ + Η 0 : Η ; Η Γ + Η Ο,4! Α 1 % ; Γ =,!% ϑ Η Κ 4 4 Ρ + ; Γ % Ε Γ ϑ, Κ Γ % 4 ; Φ 1227 )= Ν7, ;Α ; & 1223 )12/1 =8

64 ! + + 3#, 0 %1 ) 4 ϑ, Κ + = + Φ! Γ Η +! Η ϑ Κ ; 4 ) + + Σ + ) 4 < Γ, ; Η > Η & Ε ; >, < Σ 4 4 Π? Γ Α + ϑ, Κ & Π + 0 Η ; 4 Γ > & 4 : Α + ϑ, Κ?+ ϑ= + Κ : & ) / 8#, 0 %1 9 ϑ, Κ Η ; + + ; ϑ, Κ ; 4, >Η Γ Ρ 0 Φ Η Γ Φ # Η : Γ =7

65 % > Η 0 < Π & Η + Γ 4#!& ϑ, Κ Π % Γ ϑ, Κ, Γ Α ) 1 7#, 0 %1 ϑ, Κ ( Α ϑ, Γ Κ 0 Α Α + 0 Γ Η 0, Α Γ /561 + )? Η 4 Γ + > Η Η Σ Η 4 0 +Η 4 Γ 0? Η Ε & + : Ρ, + Α 0 + ;,Α Γ Η = 4 <Γ ; / , Α 4 ( /5Ν2 & Η Ρ + Α, ϑ, Κ Η 4, 0 4 ) 3 ;#, 0 %1 : Α + ϑ, Κ + ; Γ =;

66 ) % <, 0 %1 % % + ( + ;!; ϑθ Κ <, ϑ, Κ Ε Γ + + : ; + + ; # Η, Π + + ; Γ Ε Ο ϑ: Κ ϑ, Κ 0 + ) 8.# % & 0 % 16 : 0 ϑ, Κ > Γ +, Γ + 0 ; + + ; +Η, + ; +, Α + Γ Α + 0 Γ # 4 + Η, > Γ 4 & + Γ ; Η 4 Α, Γ, Γ 4 + Η Ε + + > ϑ, Κ =.

67 % =#, < % 0 %1 ϑ, Κ ϑ Κ ϑ ; Κ ϑ Γ Κ ; + & Ο 4 Γ ; + ϑ Κ : Α, Γ 0 Ε + 4 ϑ, Κ : Α & + ϑ, Κ Α > 4 ; Γ 4 ϑ0 Κ, ϑ Κ? ϑ, Μ # 0 & Π ; ϑ, Μ + = % ( +Η : Η< + Α,? ; 0 + Ε ; : 0 ϑ % Κ Α Ε 2# 0 % 1 Χ!+ ϑ, Κ Η = ϑ, Κ + 4 Η Α Γ ==

68 ) % <, 0 %1 % % < 0 ϑ / & 0! ( 2 + Α + % %? Α! & Π 0 < # 0 = Γ + Π =!:! : Γ & ; ΠΗ, 0 + Η +Η : = < + 4, Ο + Η Ο ϑ: Κ,, Α Ψ Α ; Α +Η + Α < Γ : Α 0 ; + ># Κ 6 & + & Λ 4#!4? %Η +? Α Ε Η? Ν /1 12/1 ϑ% 92!ΠΗ Γ Κ =2

69 % Η +, Ε Φ # Η Φ # Η Γ /6, Α %Η & & ) &0 ; :#, 0 %1 Φ % Λ = 9 222, Η Ρ Η!+, Η Γ Α 0, Γ Α ϑ Η,!&!= Σ > + Κ : + ϑ Κ & & + : 4 Α Ψ, Γ Α, + > 4 + Π Η ϑ, Κ Π +,!& Η 4 + Γ ϑ, Κ : & 0 Α ϑ, Κ + 4 < <? 0 Η Η ϑ Κ Γ Ο ;,!% Ο + Γ? +, Γ ( ϑ Γ Κ Ι < ; Γ 4 Γ + : =>

70 ) % <, 0 %1 % %? 4 :?, /9 % Α Γ Ν 622 &, Γ Α Η Γ, :,! Γ 4! +?,! % 0 + ; Α ΠΗ & :, Α Α + ;, + + ; + : Ο + & Η Ο Η Α Α 3Χ# / Κ (? Π & % Γ + +. :, % ( Γ? = Γ + Α ; 0 Η, Α Α Γ + ; Π & Α Γ 4, Η Γ = 0 Η ϑ, Γ Κ =:

71 % 0 & 0 0, Γ Η ; + ϑ % Κ ϑ, Κ Η ϑ! Γ 4 ; Κ Γ! &, + Ε? Η # , Α Η + % Ε Π = Α ϑ, Κ : Γ Η?! Γ + = > %>! Ν 8/9/ /3 3 12/1 %>! /7 9/69 /6 5 12/1 0 Η +? = Χ

72 . 5 % ( Γ ; Γ ;, Γ > Α 4 +, ϑ?+ > Κ 0 = > /8 Ν 12/1 +++ /12Ν/Ν] ]? & Γ Η Γ Γ6 0 Γ!%Η! /3 +++ ] /8656_ ] //Ν391_] 33 0 < 12// ϑ4 Κ : 0 4#!& 4 0 ( 12/3 + ( 12/ # /6 ϑ> # Κ : 19 / 12/1 >! /6 78Ν3 0 0 Η > 4#!> 4 : 4? Θ 4! : Γ Α + Η 23

73 %, / # Ν > % ϑ Α Κ : 19 / 12/1 4 %>! Ν 3595? /3 %>! Ν Ν7/2 0 Η, + > 4! ( Γ Α? )! 0 4# 1 # ϑ0 Η,!&!>Η!= Η!#+ > > %, Κ %>! Ν Ν35/ /8 /1 12/1α 3 # Ν 4Η % ϑ > + 4 Κ : /1 %>! Ν # Α, Η 4 + Α # 4# # # + 4 : Γ 4 Σ? Γ Θ Η ; +. Β 1 # /9 Φ % ϑ Φ Ο 4#Κ : /1 %>! /9 /3/Ν2 0 = 4 0 Η Φ + 0 Φ 4 Α? Γ / / /558!8 6 12/1 : Η 4 + Σ : Γ? 4! ( Γ Α + & < 28

74 & 86 3 ( 6 )! Α 8 : 8 9 )+ 6 ) 8 : %! : 6 + Β <? 6! ( Α 8?! 8 4 : Χ 6 Β 5! 6=Χ Χ =! 6 Α 9 : < ) Χ! : Ε < /Φ : 0! =! 6 27

75 % Φ : : 6 5 Β 588 Α 5 8 : 9 6 ( : < ) % Γ 5 Γ :& : /557 4 Λ 0 ; Γ? Γ Η Α 7ΓΓ ΓΓ 8 8, Α + 0 Η 7ΓΓ )0 : Σ 0 + Ι Ι Ι Ι 0 +++! & +++! +++ 2;

76 & Ι Ι Ι +++!! : +++! :β >! Ο 0 +++! /!%Η! 4 Η! %Η 1?+!%Η Γ!: 4 16 // 12/1!, Γ =Α Α 12/1 ) Φ 0 Γ? ), >, % )!!#!%!4 12/1.! ΓΗ? Γ ( 7 & # : 12/1 =!:Γ!4 &!, 12/1 :? : +++ Γ!! /1 ] ] ]12/1 & >!&, 12/1 ) ; 6 Ε6 Φ? Η = 5 = & 12// ; 6 Ε6 Φ? Η = /2 = & 12// =? < # Χ, 12/1 <! &? : & > 12/3 2.

77 %? %, 0 %1 =. 6! 6# ) &, Γ 4 4!: /1 )% / ; Η Ο, Γ = 1Ν 5 12/1 6 ; )& 4 ; 3/ 7 12/1. Χ6 ϑ=?η 4 Ο 0 Α, ΗΓ Α = 16 // 12/1 # Η?,, Η 0 ΑΓ Γ /Ν 7 12/1 ; <! )&, Ο Π 0 Ο. 18 /2 12/1 2=

78 & 5 % ) &? Ι Β 6, Η Φ 4 12/1 )0 ( ϑ, Κ Ρ : 4 + Η /2 12/ = ; Γ Ο Χ % /22 )3 12// 4 69!76 6 < & ;. : & 0 & Ο Χ % /22 )3 12// 4 77!71 Ο Χ % /2/!/21 )/!1 12/1 4 + Γ ϑ4 Κ Η Ι 6 # 4# = %Α 4 8!/1 Ι, Λ 4#!0 4 Ν/!Ν7 Ι 1 0# 4#,!%, Γ 4 Ν5!96 Ι 6? = ( 4#! 4 96!69 Ι 4 Η ), ! 7Ν 0 Η = Ε6 Φ, Γ Ε! ; + ϑ% Γ Κ 12/3 # ;,!%, Γ 4!! & 12/1 > ϑ, Κ = 1/ 5 12/1 4 Ν 22

79 %, : = Α = /1 ϑ, Κ 0 + ϑ4 Κ + ) /3 0 3 Β 2 Β < ; 0 < Ε, Γ, 12/1 +++! Β 2 = Β ϑε + 4, ;! & Κ Γ 0 Α > % /1 : 1 & 8=, & 0 Φ 0 Α = /1 6 & Ε,, : 0! 12/1 Ε6 Φ Ε > Γ Α & Γ 12/3 Ε6 Φ & >!>, Γ!4 12/1 ;, 4 ; Γ > & 12/3 ) ; ; 4#!,4! Ε # Ο + Α 4 & 12/3 2>

80 & =! 9 9 :! ! 3 Α ; 2? 8 ) 5 Β +++! ΓΕ5Χ18 Γ 6 5 Β 1! Γ : +++! 9 :! 2 Η 6 ) < /9Η<0 ; 2 =? Ι ϑ Κ +++! Γ : 6 5 Β Χ Ι ( Η!! 5 Β Γ ) ); 2 6 Β ), 2:

81 %? % ϑ 9 >Χ

82 & Ο Η )% 0, & Ο & 0 Θ ) 0 )0, +, Α ),4 4 : 4 ) 4 0 ϑ, ΗΛ Κ ϑ 0 Κ Η Η % Η, + 0, Α, 0 + Η< :!& + Ε + + : 4 Η % Η, ) : ( Α< 4 ) %Η + : +? & <,! + ) Φ Η %Η ) 3Ν Α Η > 4 Η Η = /3 9 12/1 ) & 12/ Α Ο < ; ϑ? )., Κ Ο Η 0 4! 4 Α + + Π 4 >3

83 %.+ % ,, ;!! >!!, ;, ;: :, 4 ; + + ; ; + < =0? = 0? = = < ;; ; ;4; 5 ; 5 ) >8

84 & % %, %>! &0 %, %! & Η 0 4 4# ϑ # Κ ; 0 ) ) 4: 4 : ) 44 4 ) 4 ; 4 4? 4? >0? ϑ> Κ ) #Ε; ; Ε +,4,? >? > >7

85 / % 0 % & Η 4, + Γ : + & 4 0 : Η & /587 : Η & /5Ν2 + #!?! 4 )/599 & % Γ < ;! + + Γ 4! > % /98 4 +!% Ν2 = ), Ε % & Γ : Η,, & 0: ) &, Ε : Ε +! & : + + Γ + : + + Π : Η Γ : Ε Ε Η ; 0 Φ Ε + & ϑ 4 Γ Κ Π + Η + %Η Ε Η Γ 4 ; : Γ 0 + Α Ψ : & < + Α Ε % &, & ; + 4 8! /282Ν > / 11 = / :!& χ /Ν 22 Ο /5 22 #

86 ! # % & ( ) # +!, ) / 0 ), 1 2 & 3 & ). / ) 0 ), + 4. ) 5 ) ) 5! + ( ). 5 6! #! % 5277

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Για να είναι όμοια δυο τρίγωνα αρκεί να ισχύει ένα από τα παρακάτω: ΐ) Να έχουν 2 γωνίες ίσες μία προς μία. (Ασκήσεις: Εμπέδωσης 1). ϊϊ) Να έχουν δυο πλευρές ανάλογες και

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! !

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! ! ! # %#&# () +,./#.! # %#&# () 0 + 1 2, +, 3,44 3 5 64%.74 3 5 5 0 + 3 3 5 3 5 3 5! 5 3 5 + 8 3 5 8 ) + &! 4 8 9 + 3! 3! & : + & 5 5 3 5! 3 + 3 3 3 + 5 3 5! 6! 5 5 + ; 3 3 9 3 5 3 5 5 33 + ) 3 3 5 3 3 5

Διαβάστε περισσότερα

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %!

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %! ! ## %& !! # % (! )! +,, / 0 %,2!, # 3 % # #4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % ;# # )!, =>=?!# +! ) %, #, + Β ; Χ 4 Ε >ΓΗΙ =>?Η! )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + 4 %, % #, Ε # ) Χ :, #, %#! 4 # :+

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΔΕΥΤΕΡΑ 03.09 ΕΕΛΛΛΛΗΗ ΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΤΤΕΕΧΧΝΝΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΙ ΙΙΣΣΚΚΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙ ΙΙΑΑ ΗΗΧΧΟΟΛΛΗΗΨΨΙ ΙΙΑΑΣΣ && ΗΗΧΧΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗΣΣ 1144 Μππεελλώώννηηςς

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0)

LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0) LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0) For I = 1 (π, b, ρ, a): ud, (uu dd)/ 2, du; for I = 0 (η, η, h, h, ω, φ, f, f ): c 1 (uu + d d) + c 2 (s s) π ± I G (J P ) = 1 (0 ) Mass m = 139.57018 ± 0.00035

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Από τις (1) και (2) έχουμε:

Από τις (1) και (2) έχουμε: ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 3 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΕΣ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚ ΑΣΕΝΟΒ (OR STEVE HARRIS FOR MY FRIENDS FROM THE SHMMY FORUM) Θέμα ον : Έχουμε ιοντικό

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9. Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4 d ago5d D d aza d d d ag\#j, qp

Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9. Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4 d ago5d D d aza d d d ag\#j, qp Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9 pfe d s dza d d aa;f d ssdh{2a a\#a;cd. 1 Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Η χρονική διάρκεια εκάστης εξεταστικής περιόδου (sitting) των γραπτών εξετάσεων ορίζεται σε ένα μήνα. (13 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια εκάστης εξεταστικής περιόδου (sitting) των γραπτών εξετάσεων ορίζεται σε ένα μήνα. (13 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων για την απόκτηση πτυχίων χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας εναερίων γραμμών και επαγγελματιών κατά PART-FCL1&2 (αεροπλάνα και ελικόπτερα). Οι γραπτές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & # & ( # ) +

!! # % & # & ( # ) + !! # % & #& ( # ) + ! # %&! # #%#, %.# /,0#1 ( ) (+!!!,!!.!!!/! 0 1!2 ! + 3(4 (54 (!26 7( ( 2! 2!2(!8 (!! 9 :;! 4!? 1!!6# (=!! 6 Α( (!!?. 4 Β!Β ΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οµοιότητα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Οµοιότητα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οµοιότητα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όµοια λέγονται δύο πολύγωνα που έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες. Λόγος οµοιότητας δύο όµοιων πολυγώνων λέγεται ο λόγος δύο

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΩΩ ΠΠ Ι ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΟΟ Ι ΧΧ ΕΕ Ι ΑΑ Επώνυµο Βέργας Όνοµα ηµήτρης Τηλ. +30 210 9370311 Κινητό +30 6942 471022 e-mail dvergas@yahoo.com ΣΣ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΕΕ ΣΣ 1998 Master in Total Quality Management,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá

Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá 8 Eíüôçôá 1 Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá speak about everyday activities school life ôá åëëçíéêü êé åìåßò... Παιδιά, αύριο θα είστε έτοιμοι αργότερα, γύρω στις δέκα. Στις έντεκα μας περιμένει η πρώτη τάξη

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24.

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24. 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Ι ΡΥΣΗ Η εταιρία «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» πρώην «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.» ιδρύθηκε το 1926, ως Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα