= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (."

Transcript

1 ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. # 4 0 # # ( 5# ( & % 8 # & 5 #4 6 # 5# 2 # 1 & # # ) # # # & 2 ( & & ( # & 2 & 1# 6 5 # # % & # ( # # 5 # & 1 # & # & 1# & 6 # # # & # # # # # 5 # & & # 5 # # % # & # # # & # 1 1 % & # #! : # & & & # # 2 # ; # # # # 9 # # # & # # # 4 6 & % & # # #1 5 & # 1&5 4 # & # 5 # & 1# 0 1 : # & & 5 % & # # 1 ## # & # & 3 & ( & # & < # # ( & # # 5 4 = # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. 6 0 # # #! & # 5 # % & # # 1 & # 1 % 5 # & 7 & # # # 4 6 % & # # # & 4

2 !! # % &! ( (! ( # # ) ) ) ) +,

3 ! # % & ( ) +,. & / 0 12/ !3!5328/9!32!/ % : ; 4 % : 0 # (!0 ) # < )= > &! ) >? ) & + ;Α ) % & Β Χ Χ %, 3 2 > ;!? )Ε % Φ!! 3 2

4 . / % 0 %1 2 3#,! ) 4 0/ #, 0 %1 9 3: 7#, 0 %1 72 ;#, 0 %1.. ) % <, 0 %1 % % =7 & 23 & % >8

5

6 / : ; & 0 ) & Γ + Η + Γ +! ; Η + 4 Α Ι < Γ + ϑ Κ ϑ Κ Λ Ε ϑ= + Φ Μ 0 Γ 1 ;, Η + Γ, 4 ; Γ : Η Α = Φ &Η Α ϑ, Κ 3 0, Α Γ Ε 4 : 0!, Α 4 ; ; 8 :, Α Γ 0 Α 0 Γ ; Ε.

7 Ν, Α Ο? Γ 4 ΠΗ & : Π Η Α : + Θ! Ε + & ; 0 & Γ + ; =

8 Ε 12// # ) 4# & +, Γ Α & 0 4 Α Ε Ο = 4 ϑ, Κ ; Χ 4? Η Η )=0? 4??? Η :, Γ Α Π +Η + # Π? ΕΗ # 0 ΗΓ 0 Φ, Η ) 0 + ( 12/3 + ϑ Κ : Η + > Γ Π < 4 Γ ; Η + ϑ Γ Κ = Χ # Χ4# 4 = : % : Ρ 4 52 : ; Ρ : : # Γ >! /6 78Ν3 18 / 12/1 0 ϑ % Κ > 52 ; = Γ 16 // 12/1 ϑ=?η 4 Γ Ο 0 Α, Γ Η Α Κ 4 ; : Α Γ %Η Η Γ + )!!; Ο :!; /1 ; 4 /657 4 ϑ 4 ; :! > Γ + Η! 2

9 % = ; 4, Η Σ 4?, Α 0 + ; 0 :, + = = & < 0 Η + Π Α ; Γ + + Π Η + = +? Ε +? < ) Α, ; = + Γ 4 + Π 4 : Γ 4 ; +, 4 ; %! 0 Η! 4 );:>? Κ, /Ν // 12/1 : > 4 : 4 ϑ, Κ, /3!!12/32111!! Ε + Α Η & + Τ4 Γ Υ + 0 Η ; Γ >

10 /, Η < ; ; # ;? Ε ;! = 4 + +Η >Η Α 0 4 = ; Α Α 4 Η < 4 : 4 4 % ; = : &Α Γ 4 Ο % Π ;?! Ο = Γ 4 Η 4 4 = Α &, ; ; Θ Η Γ & Γ Π 0 Σ Η Τ& Υ & + & Γ ; ; ;, 0 /7 1/ 0 1 ; ; & + Α Η 4 ; ; & )Η < ; + 0 Γ ; 0 + Γ ϑ Γ :

11 % Κ = & < Γ 4 + & < + Σ Γ Η : ; /6, Α %Η +! ΠΗ, ϑ Μ ; + Α ) Γ %, Α, Α Β 0 % 1 = + : 4 Η, Γ #! & Γ =, Α Γ # >, /57/ > ϑ ) 4 + Κ 0 Λ ;, /55/ > ϑε Τ, ς Ο ) 4 + Κ Π + = 0, Γ & & % : Α 0 Γ, + Γ 3Χ

12 / ; ; = Γ,, Γ 4 0 < ; + + Ε Α +Η 4 4 & 4 Ε ϑ, Γ Κ + Α Γ # 4 Η Ι + Α, Γ %Η # 4 Ε + ; % & ΗΓ 0 Π + ) 0 Γ Α +! Γ? 0 Η? = + : %Α 4 # Χ % + &, 12/1 33

13

14 ! # % & :, Α + Η = + 4 Η ϑ: Κ 4! = )Χ4# Π + Γ 12// 4 12/1 Γ + ; + ϑ+ Κ /7 1/ = ϑ Γ ; Κ Α ; +, Α + ; 4 Α 4 +, = + Φ ϑ: Κ + ϑ ; Κ Α Β & 6 Η &!, 0 Ν 7 ; Γ & Γ ( & 0 Ν ; Α & 0 7 ; Γ ), # & Η ϑ Κ & ; Γ 4, 4 Α )ΩΩ /7Ν 4 ; + Ι < ; ), Ο Ω /32 4 ; + =Η + Ε ; 37

15 % + + Α & Π & + & Η + + : Α & +Η Η & & & Γ & & + < & 4 Γ 4Φ + & Ο Ο Η & Α Γ Ο Γ + Ο ; Η + Γ Ε ; Π + Γ > ; 0 Ε Γ Η +, : 18 & 122Ν # ϑ Γ, + : + Ι < = ; Η Κ )? 61 0 Η : ), Γ Α 0 & + 0 ϑ= + Φ Γ Κ : Γ Η< & # 0 / /261 2/ 3;

16 3#,! ) 4 0/5 16, 8Χ3Χ< 0/5 1!! # + < ϑ Κ Σ 4 = + Φ,? 7 12/2 ϑ: Κ Γ Π + & Η & + + : Γ 0 = ΩΩ 97 4 ; +,, < 4 + ϑ! # Κ 0 Σ Γ +, ϑ % &! ( )! Κ 4 Ι < + 4 Ι < + + Γ, & ; & Γ )? // # Γ Η? 12 :!!! # % & %! ( ) % + 0 / //

17 %! #! ( #,! #,! # ( & +. Ε ϑ 0 Μ + + Γ Α 4 + ) ; + Ο Λ : Γ 4 Π + & + ϑ + Γ Π : Η Μ + ϑ Κ + + & = + Φ > Η ϑ, Γ Κ? = + Φ + Ρ Η Ε & < + Γ Π, Α :, Α : + + Η ( 1221 Ο Ο + 4# 4! ϑε < Ε Κ + Η 0 ϑ, Κ & ( 12/3, Γ Α 0 Η ϑ Κ ; Ο ϑ= + Γ Φ Κ 4 # Η = 4! + 0 Η + ϑ, Κ Η ; Γ 3=

18 3#,! ) 4 0/ Α, Γ Α Θ + ) 52 Ξ ϑ: Κ 0 & + # Σ Γ 4 Α +, Γ Α + Η Η, Η = + Φ 0 & + + Α, Α + Α Θ, Α + + = + Φ Ψ & Ε + = 0 Η Γ ; Π Ε ϑ= + Φ Κ : Γ, Α + Γ Σ Ε! ) %! = + Γ ; 4 Σ Η< Η 4! ; + Ο +. Ο Σ 4 : # + Η Γ ( Η : ϑ= + Φ Κ 32

19

20 (! ) 4 ;, ), ( /5Ν2 ( & Η, % Η )%, 0 =Η, 4 Γ +Α, & + + Ε Η : : Γ + Ε Φ %, ) ) Ε 9 % < 4 Α Η, ), ( Α Ε Η 4 + = : : + /5Ν2 Η, /5Ν8 + Η # Η Σ +, Ε +Π? Ε Η & Η : Η + ( Σ Ε /5ΝΝ, + Η + % (? % : 4, ΑΓ < Ι, + Η + Γ + & Α +++ Γ! 3:

21 % /5ΝΝ + %, + Σ ( Σ Η < Η Η # ! 4!0 Α +? > Α Η /593?+ & Γ, 4 0 Α &, # Γ Η > Α Η 4 Η 0 Η Α 0 ϑ, Κ & 44 4 ; Η + : + & + ϑ4 Γ Κ ϑ Α Κ ϑ 4 Κ : Γ ϑ 4 + Κ 4 /561 >Η 4!( +Η? + Γ + = Σ Γ! 0 Ι + + ),! =? 0 ;, 0! Γ ) 12// ΠΗ = Π > ϑσ, /5Ν2!/56Ν 4! & Γ ; Κ Ε ; ) + = Ε Π + Η ϑ + 4 Γ 4 Κ Ε 0 Π Γ = 4 0 # Γ 0 + Η 8Χ

22 8#, 0 %1 9? + Η, = ; 4, Η Α # Η + /56Ν Ο :!4 ; ; /573 Ο, + Η >Α, /57Ν Ο + Π > Γ, Η 4 + /57Ν!/576! Η 4 Η Γ 122Ν +, 4 12// + Α Η /55Ν # Ο, ; 12/1 % && Ο + 0? & # ) 4# 0 % Η + ; 4 /563 + Η %, Ε + % 0 ϑ, Κ 0 Γ ϑ, Κ + + ϑ, Κ Η & ) ;, 0 =0? 12 / 12// 0 Η 0 ; ϑ, Κ Ε = Ε Π + 4 Η Ε 83

23 % 4 # +,!& Χ # 0 ( 4 Α ; Γ + # Η + + ϑ Κ Η Γ ( >, Η & ( ) ) 0 Η + % Γ Γ 0 Α + 0 Η,!& > > 4 1Ν 222 : Ε 4 %, + : 1222 Γ : Ε ; 0 Η Α Η & Η & = Γ 122/ + & Χ 4 %, &Η %, & Γ!, & % Χ )Χ # Α + ϑ Γ Κ, ϑ, Η Γ Κ ϑ Η 0 Γ Κ + & + Γ % % + + Η Η Γ 4 Ο Χ % 17 3 / > ϑ =, : Γ Κ >0? /Ν // 12/1 ϑε, Κ 88

24 8#, 0 %1 9 Ο % ; + & 122/ %, 0, 4 0 Η 12/1 4, 0 Α & Γ # ) 4# 4? 0 Η 0 > ), & 4 ). 4!0 ) # &, 0! 0, Α, + = Γ & ΕΗ Α < & 0 = # Η Γ Η, + 0 Γ + Ι,? < & Η %Η Ε Φ )4 17 ( /561 Ρ Γ Π + Π +, ; ; : Γ 0 + & Η Α %Η Γ?+, + + Η ϑ, Κ Ε Γ + +? 0 Α 4 Π 0 > ϑ Χ ; + Γ Α Κ 87

25 % Η < > Α Γ & Η & ϑ Η Κ # Σ, = Η > Γ 0 + Η, Γ Α + : Α + % + ϑ, Γ Κ?+ & & + /562 /572 ( ϑ, Κ ϑ, Κ // 222 +, / 1Ν2 + + Γ 19Ν Α : & < /55Ν : Η ; & Γ / 0 ( # Ε Γ & Χ Ζ Φ ; : 4 Χ Ζ Φ + /1 (, Γ & 0 &Η 1226, +!Ε % : Γ # Γ % ΠΗ 4 3!>? 4 & / /567 4 /69 4 > / Ν ϑ Κ 8;

26 8#, 0 %1 9, : Η : 0 82 ( + Ε : Α<? > Π : Α? Α Π & Η!Ε Ε ) 52 ; # 0 Α Π Η Γ &, 0 % 1 Φ Γ9 0 ϑ, Κ : Π + Ψ ) >Η 4 Ο Ι + # + 0 Ε + > ; Γ Ι /57Ν ϑ0 % Κ, 4 Γ 0 /6 ( /57Ν > Η + + # + + & Ε ) Ε : 4 Η + : /567 0 ;Φ )>0? /2 8 12/1 ϑ + Ε Γ Κ 8.

27 % % 0 %Α Η? Η + Α Γ + Ρ +, Γ +! /57Ν : Γ, + 0 &! = Η & ; , Σ Γ & Η < Γ + : + 0 = Η ϑ Κ, ϑ% 4 Κ Σ Σ Η ϑ +,!!!. # Μ ϑ/ 0 / ) 1! (. 2 # 3 # 4 ) %!! Κ Α & & ) # 0 > Η ;!&, # + 1/ 6 12/2 4 Γ +, )9 Χ /2Ν #, + ) # < 0 = ;! 12/2 4 /7Ν + 0, Γ ;! 12// 4 /51 Ρ # +, + Γ 8=

28 8#, 0 %1 9 ; 4 # + ) # Ο +, ϑ, Κ,!% /571 /573 ; = Η :, % ). + > +, Η < / ϑ, Κ ϑ Η Η Μ + + Α /2 63 6/ Γ % Ε % >Η Η< Γ & Η %, /57/ Α /56Ν.. 1 : &# ) # % Ε 4 Γ + Ο /572 + Ν7 222 Γ /57/ : %, & /573 0 < & % Ο + + & Ρ Γ Η /579 % 4 % Γ?? Ε Χ + 4! ;! = + + ; 0 Γ 0 + % 4 1Ν /57Ν ϑ, > 62 +, [Κ 4 > Ε!Ε, Γ Ο Χ % 17 3 / Ε /1 ϑ, Μ 82

29 % % &, + = 0 4 +? /57Ν 0 Σ? Π ϑ ; Κ 4 %, 0 4 & + ; 4?+ + ( 12/1 4! 25. ϑ % Κ, + + & Η : ΠΗ = 0 /2 4 Ν : > ) 11 / 12/3 + ϑ % Κ 0! = )Χ4# & 12/1 ;, + ϑ?, Γ Κ ϑ Κ ϑ % Κ ϑ0; Χ 4 Κ ϑ& = Κ ϑ 0 Γ % Κ Α, 69 = Γ % + 16 ϑ Κ 1Ν + 0 & + % > 12/1 + Η ϑ, Γ Κ 8 && # & Γ + 0 Α, 4! 0 : Η & ;,!&, ) 4 /5 /1 /577 ϑ55 % + Η + 4 +, + Κ > 11 / 12/3 ϑ,, % Η Κ 8>

30 8#, 0 %1 9 Ο Ρ + : & ΑΓ Η + 0 Γ + ;! ( Ε ϑ, Γ Κ 0 0 ϑ Κ ; ; ( Η 0 4 Α 12// Η + ; Ρ + < 4 Γ 4 ϑ, Κ Η Η< + 4, Γ + Α ;< =0 ( ) % ) > = 12// ;Α + 4 /562 Γ, + 0 <Γ ( 122Ν Η 0 = +, + ; /1 Ξ ;Α 0 = Γ ) 4, Α < +Η Η 4 Η Θ 0 Γ ;Α : 12// Γ!+ Η, Π Γ = ;Α : 0 ) ϑ% % Ο 4 4 Κ = ; < + 82 (!+ % Γ, + ( Ρ + Γ > Ν // 12/1 ϑ; 0 Κ 4 > &! 82 ( ; # Γ, ;! 12/1 4 /Ν9 8:

31 % = 12/ Η ; + = Η, + ( 12/1 ΠΗ Ρ + % Η + 7& 9 ) Η # 4 &Η 12/2 Π Ρ + 0 ϑ Κ ϑ Γ Κ + Η = : <Γ + > + Σ, Γ ϑ? > Κ Γ & () +,.. / ! (!! , %,!% + Ε # Π ; ϑ, Κ ϑ Κ Η & Η 0 < 0 & : Η 0 Γ # 4 > / 3 12/1 4 > /5 9 12/2 ϑ > Κ %, Χ

32 8#, 0 % : + Η Γ, + ; > 4 +, Η,! % + ϑ! Κ ; 4 ; + :,!% Η Ι : ϑ & Κ!, Γ,!% ϑ, Κ = + Γ + +!0 ; Γ? Η + 0 < # + /562 # 4 Ε 0 ϑ,!4 Κ ;Α 4 Γ ϑ;,!%, Γ 4 Κ ; +Η!, /6 0 /5Ν9 Α + Γ 4 ϑ, Κ = Γ Π 4,!% # 4# = +Α,!% &Η = Γ + =Η ; / Ο 1 / 2/ Ο Χ % /6 / /578 : /1!! 4 Ο Χ % 17 3 /576 4 /9 73

33 % Χ % + & 0 ϑ, Κ Ε 0, + =Η Η Ε,!% : 0 Η,!% # 4# + + Γ # Ε Π Α +?+ =Η /562 ( +Η &,!& # 4 0 1Ν ( /567 & Η Χ % 0 < ( < > 4 = % Γ, > # ; = + ( Η? 0 Ε & % 4 ϑ, Κ ;4; 5 0!4 + :,!& Γ,!& > ; + & Η : 0 ϑ 4 Κ 0 0 ϑ + Ε Ψ Η > Η Κ : + + ( > = ; Η % ϑ ; > Α + 4 Χ % + & ϑ, Κ 12/1 4 69!7/ 78

34 8#, 0 %1 9 + ) Η > Κ =? & # ( / ( /568 4 & ϑ + 1 ( Κ + ϑ, Κ,!& )> Γ ϑ Κ & Γ ;, Η Η 4 & ϑ + 1 ( Κ ; /55/ 4 Γ ϑ, Κ ϑ, Γ Κ, # Γ <, 4,!& Γ + Η Π 4, Η + 0 Γ 0 ; + + # # ϑ + 1 ( Κ Η ϑ, Κ! 4,!&, Ε Η ϑε Κ + = 4 4 ϑ, Κ Η > ( /568 > + # 4 < + + : Η 0 #,!& < Ε > + : /Ν ( Η Α + 0 Η Ε Η /565 : %, &!& Α > /579 ) Ε > 8Ν2 222!& Η + : Ε % 4 /7 /579 ϑ Σ Κ # 4 : 4!, Γ 4 Ο Χ % 17 3 / /!9Ν 77

35 % ; = ; =Η & ϑ, Κ ; 4 Γ ( + Γ? / < ) % #, ϑ> Κ ϑ> Κ ϑ4 Κ +? ϑ Ο Χ % Κ ; Γ + 0 =Η + + & & : Η Ι Σ +Η : 4Φ, Γ Η, 4 4Φ 4 0 Η,!% ϑ, Κ /592 ( + Γ 0,!% # 4# 122/ 0,!% ( : Ε 4 > Α > Γ 0,!% +, Γ ; Π ; # : + 4#!& + & + 7;

36 8#, 0 %1 9 ΠΗ,, Γ ϑ= + Κ 4 Ε /575 )Π 4#!& 4 6, ) 0 0 = ϑ % Κ? > ; Π 87 =Η + % Η Γ 4 4 Η = < 0 ( 12// Γ + 4#!& 52 =Η >Η Γ 0 + ( 1225? 87 Η % 0 + Ε Γ > + + Ι ϑ, Κ Η,!% ; Π 4 ϑ Κ % 0 4 Α &Η ; Η Η Ε Γ Ι ϑ, Κ Α ; + ϑ, Κ = + Φ ϑ Κ ; + % + Γ 0 Φ Η ϑ, Κ % + Ρ? + >? = Γ + +? % 4 >! /6 6/9/ // > 5 // 12// ϑ, & Η > Μ 7.

37

38 ! + 0, 4 12/1 Α + = ϑ, Κ = + Η >Η Η!+, Γ Α &Η 12/3 ϑ= 92 ( Η %,!Ε Κ ; ; :, Α 4 ϑ& : Π + 4 Α Η + ; 0 +, ; Α + ; < + + Κ )4 /Ν +, Α Γ + < Π Α 0 : Ο 4 0 = + ϑ, Κ? + Ο ϑ= + Φ Κ Α Γ Α + + & Ε + ϑ= + Γ Φ Κ Η 4 < % ϑ# Κ +, Α Γ Λ +Η + ϑ: Κ +Η + Ε, Γ 72

39 % Α 0 4 # Π 0, Γ Α 4 Γ Ε, Γ + ; + = 4 Γ Α 4, ; 4 Η + ϑ, Κ Η Γ 4 Φ 4 + Γ Η Ο + 4#!, Γ Η Ο 0 Η 4 + ϑ, Κ ; 0 + Γ 4 Α Η ) ϑ= + Κ : ; +, Γ 0 Φ 0 ϑ, Γ Κ & 4,, 4, + ; +Η )0 76 ; + ; Π Α ) 4, Γ 0 76 ;; ϑ # )! 4 ) Κ /? /2 ;; < ; Γ =? %Η 4 ;, Α Σ, Α + = 0, Α ; 7>

40 7#, 0 % Ο Ι, Γ 6 0 /561 0 Ο ϑ, Γ Κ )! 4 8 6: + 1 ; + : + 6 < + =! 2 8 : ( =! 3 7 /> 8! 1 ( <0 Ε +? + ; 6 4 < / 0 +! )! 6 ( 4 :?! ( 2!! <!! 7 /> 8! ( <0 ; Η< 0 1 Η ϑ ; Κ 4 ; ϑ, 4 + Ε 0 Σ ; ; +, Ε +Η 7:

41 % ; Η< Σ ; + ; 0 Σ Γ 0 Α, +, # Η ; 0 Π ; +! Ε ; & Κ 0 4 Π : Γ ; Η : Γ Ο ϑ ; Κ ) ;Σ Ο +Α : Γ, )/5Ν9, Γ 4 )/5Ν1 : + ;Σ!: 11 & /56Ν ; ϑ! ; Κ Γ Π Γ +!: Γ 4 ϑ, Κ 0 Η Γ! ϑ Κ ) + Π Π Π ΑΓ > &, Ο, ;: ;Χ

42 7#, 0 %1 Ο = + ; Π Π Α, Γ ϑ ; Κ ; ;, + ϑ Κ ϑ Κ Ρ ϑ ; Κ Γ 0 Γ + ;, + Α + Γ 0 > Α ;,, : ; & Γ 4 +, Γ Ε, Η Α ; ; Α +,, Ψ 0 Η + & Γ & & Η Γ Ο ; Γ & ϑ, Κ ( Α Π 0 Ο & :, ϑ 4 + Κ 1 )4 13, ϑ: Κ! / )4 /Ν 4 / )4 /3 ; : + ( 12/3 +, Γ ; ΠΗ /6, ϑ Κ + Π Α =Α Η ;, ) Σ Γ #!& 1/6 1 12/1 ;3

43 % 4, 0 52 Ξ : Θ + Α ϑ, Κ & 0 Ψ & Γ Ε + ϑ, Γ Κ + 4 ; Α & & + ; Η + Γ Α + & 7 0 # #! : +Η, Α Α : + Ο Α ϑ + Κ, Α ϑ= Γ + Φ Κ 4 < 4 / &, Η Ε < ϑ Κ ϑ Κ ; Γ 4 Γ ) ; + + Η Η Γ Α 4 + Η > : Η Η < 4 Γ Η : Η Ε 4 ( Ο + + Ο +, Γ )Ω /// 4 ; + & Γ ;8

44 7#, 0 %1 )Ω /15 4 ;, )Ω /15 4 ; & , )Ω /32 4 ; 0 4 )Ω /32 4 ; ; + )Ω /3/ 4 ;, + + < Γ ; = ϑ, Κ 4, Α )4 ; + ; Ε!Α & )+ Γ & Ε + Α Α & ; + ΗΓ 4, 0 0 ϑ, Κ Α 8! 8# 8 9 # 4 ϑ Γ ; Κ 4 ϑ Κ 0 + Α > + ) Γ Ε Ε Φ ϑ: Κ Π < & Η Γ, ϑ 4 + Κ 1 )4 13 ;7

45 % ( Ε 7 12/2 ϑ: Κ Π + & Η & ϑ: Γ Κ! 0 # Η,, Γ Α Φ!ϑ: Κ Γ >Η Γ + )! : >Η : 0 Ε Ψ & : + Φ + + ;ΣΥ Γ = # ΗΓ = 4 Γ ; + : ϑ, Γ Α Κ? Η 0, 12// ) ϑ Κ : + Σ / Π ) + Γ + # = Γ!:!4 0 ϑ&!4 Κ % Η !(! Φ Γ 4 ϑ > ; & < Κ, Α, 4! : & ; Γ / //29 27 # 4 / )4 /3 Σ ( : Η & # Γ : 12/1 =!:!4 Γ & 12/1 ;;

46 7#, 0 %1 <, Α Γ + % : ; 7 < 3 2 ; )Ω 3 0 / 4 / 1, 4 ;, Γ Α ϑ ( =( Κ ; Ρ ϑ, Κ >Η 4 4, 4 Α Ε Γ Η + Α? + Η 4 Η ϑ &Η Κ? 0 ϑ, Κ 4 +! : Π? ; + ϑ4 Κ, Α Η + +Η Α Η ; Γ Η 4 ; + + Η, Γ Ο 0 Ο ϑ & Κ + < + Σ + : Γ 4! Π + Σ Γ 0 + Η Ε %, /2 Η % ϑ? Η Κ Ε Φ 4 Α ) !12// ;.

47 % 4 = Η + 0 Η /552 Α : #!4 + 4!& + Α 4 + Ε + 4 Ω /6 #Ε; 4 Γ 0 Ε Η Γ Ω ; 0 < Π # Γ 0 Η ; Π 0 Π + Γ Γ Η ; 0 # < # 4 + Ε + : < 4 + %, 12// ) 4 8/8 ; + ( /8 : +, 0 Η + + % Γ Η + +, : ϑ, Γ Κ + 4 Η + %! 4 + /6, Α 4 + Ο + /561 Ο 4 Α ;=

48 7#, 0 %1 > #! ( 7? 1 Ε ϑ, Κ + Γ 0 + ; +, +Η Η + ;,Α Γ Η?,Α ), ;; )Ω 3 0 / 4 /? 3 8, 4 ; ; + +, Γ 0 & Η ), Γ Ω /15 4 ; =? Η Γ 4 Α Γ ϑ +Η Γ Η Κ )+ +. Α + Γ + ϑ, Κ Ω 3 0 1, 4 ; +, Α Γ %Η 4 Α > Γ Η + Γ 4! + : Η + < 4 Γ < ( /561, Γ Α + : Ρ Α Ο Η Π + 0 Α + # Α 4 +, Γ 12// ) ϑ, + 4 Γ ;2

49 % < Η 4 Α Η 4 Η Α Α Ε Γ +, 4 +Η + Ε Γ >, + + Κ )4 8/9 + Γ Ε ( 0 Α + ; 4! + ; 4 Α + Ο :, Α : Ο Ο 4Φ Π Α # + Π =,Η, ϑε = Κ Ρ Α + 4 Γ < 0 + % Η Γ Ε Η 4 Γ Α.? ( Β! # Ω / 0 1, 4 ; %Η 0 Γ, /9 Η, Α + + Η % Η 0 % Γ ;>

50 7#, 0 %1 + Α< +Α 0,, 4 ; : %Η + Γ ϑ, Κ Η 0 Η 4 Η & + : Α Ρ : + 0 Η + 4 ϑ + 4 >Η 4 Κ 0 :, Γ Α 0 Φ )0 / 3 )Ω 1 4 )ΩΩ / 3 Ν + > )Ω 1 0, Α 4 Σ Η 4 + ΩΩ / 1 = 4Η, # 1/ ( 122Ν Γ + Η + % +? Σ Γ Η + ϑ; ( Γ! %Η? 4 Γ +, Σ Η Κ Η ϑ Α! 4 Γ Α Κ + 4Η,? /25 # ; 4! /? / ; %Η Η Σ Γ Η? Η +Η!Ε )Ω 3 Φ )0 3 4 )Ω 1 > )Ω 1 + %, Ρ + Ψ : Γ + + Η< Ρ 0 Η 0 Η 0, 96!!28 ;:

51 % Ρ, + Ψ + : & Γ Η ( /561 : Γ Η ; & ϑ Κ Γ : Η & Η Γ Ρ + Ψ % % + 4 ϑ Γ ; Κ + Ρ %Η : 4 /561 + Γ Α Η 0 ϑ, Γ Κ + Η %Η # < +Η =, & + ϑ, Γ Κ : Ψ Ο Ο ϑ4 Κ + +, 0 ϑ + >, Α + ) Κ Α = : Ο 0 Γ Η ; Ρ + + Ο Γ, Η Η : + +, < 4 ; + Ο +, Α = Ο Γ, 0 ϑ 4 + Κ 1 Γ )4 13, ;: 9Ν / + # // Ρ + Α 4 Γ < : Ε! ), ;: / /63.Χ

52 7#, 0 %1 + Π = =? Ε + ϑ4 Κ 4:!&! 4 4 < + + +!& Γ = ϑ Κ + ; & + ϑ, Κ Ρ Γ : + 0 Η 0 Η Γ Ε /3 /9 Γ Η Ρ 4 %Η +Η!Ε Γ Φ 4 0 Ρ : + 0 Η & < 0 Η Γ ϑ: Κ % 0 4 ϑ: Κ ϑ, Κ 4 < Γ & & Γ Η, & Π Χ ( 2 ϑ0 Η Κ, Γ Α Η : Γ Η & %Η ; + & Γ 4 Φ, %, Γ!Ε & : Η ) ϑ % Η & Η = Κ Γ ϑ =? ; + Η : Η Γ 0 Κ ϑ, Α Κ +.3

53 % ϑ + Σ ) 4 + Γ Κ 0 & % Γ ϑ, Κ + Π : 4 & Γ Η & 0 Α = + Ο + & Ο ; % ; =1 / 4 < %Η Η 4 )Ω 1 0 /? 8 4!0 )Ω 8 0 /? 1 > )Ω 1 0 /? 9 0 ϑ, Κ 4 ϑ + 4 >Η 0 Η! 0 + Γ ; ; Κ 0! Η +? / ( 4 + Γ & 4 Η 4 Η 4 + Η< Η Γ + Π % ; Ρ Η Ε, /5Ν1!12/1 = 92 ( Η %,!Ε ( )12/ !165,? Φ 4 & Γ 0! Α!4 12//.8

54 7#, 0 %1 ) % < Β Γ Η Γ ϑ, Κ Η : Η Γ ϑ Γ ; Κ 4 Η 0 : ; ; ) Π &!, Γ ) ; 4 Α Η < + + Η Ο + = + Ο 4, Γ ; Η & Η < Ε? Α ; Γ Ε ; ; + 4 ; ; Γ + Α ) 4 Η 4 < : 0 Η Π Η + + ϑ % Κ ϑ Ψ 0 Η Π Κ Χ ; Φ 4 Α? 12/ )133.7

55

56 ,! + + / % # + ) % Α ϑ, Κ + Ο 0 Α ) %Η Γ /,4!; # 1. :# 0 0 Γ 0 Η ϑ 4 Γ Κ 0 4 Α Ο 0 4 < ϑ Κ 0 + 0, Ι Ι Ι ϑ ; Η 0 0 Γ 0 Θ ) +,!%, : Η Α 0 : 0 +,..

57 % Ι 0 Α 4 Η Ε % + Ι > 4 Γ Ε + + Γ + Κ ) Ω /Ν, 4 ; + Γ %, Α, + Γ Α 1 =Η Α %. 0 : Η<! Γ Η, Α + 0 Ο, Α ϑθ Κ Ο # Α + & 4 Α ϑ, Κ 4 Η Γ 0 0 Γ ; 0 Γ + : 4 & Ρ 0 0 < : & 0 Γ +, Α + : > = : + & Γ ) +! ΠΗ Α >Η Γ Α.=

58 ;#, 0 %1 =Η! Π +,4! Α = Ι Η Α 0 : 0 Γ Γ Η &Α ; + + &Α Γ Λ! : + Η 3? =( Ε? 8 &? Φ Γ ; %Η! % Γ,! Α % ( & 8?+ ) ; & )0 Γ,4! ;!; # 0!?,4!,4! Γ 4 Η ;! /2! %Η ; + Γ? Η + 0 Α! < & < Η!! = )0 /2!; Ο ; /2 Η 0 Γ ; + + Γ + & 7 ( % 9 ; Γ Φ Η Η 4 + = Π +.2

59 % 8 & Γ Ο! Γ 4 # 8 = & + Η Σ ) Γ + Ε + 0 Ε Γ ) + > + # Ε Α Α ϑ, Κ + Γ # : : # 1 % 1 ) + ϑ, Κ 0 ; Ο 0 Ψ & ; & : >Η + Ο & Γ =? 0 ; ϑ Κ ; Γ, & < Η Γ Η : Η &Α ) +, Η Ψ + + ) 1 & Ο 0 Α + & + + & Γ? < ; Γ Η + 0 # : 8 & Η.>

60 ;#, 0 %1 4 + Γ ) Α 0 /2 222 ;, ) & Η 0 )&0 Γ 0 ;!& Η 0 ; +? 0 Η Ε % Γ Ε Ο ; Γ Η + & ; = 0 < ) Γ ; 0 4 Γ + Ε : # # ( 1 & # 8 & % Ε Α ) + ; + Α 4 & + Γ # + = & Η = 4 Α 3? ;( 2, Γ Χ ; Φ 3 ;( 2 # 8 ; Φ ϑ, Κ % ; Γ Ο #? ; Φ? Γ , + ; Φ & 0, / Ν )8Ν.:

61 % ; ;,!% Γ + ) &1, + Ο ; ϑθ Κ ϑ0 Γ Κ ϑ4 + Κ Ο 0 +Η?,4!& Η 0 Γ ϑ? Α Κ 0 + ) +,!&!= 0,! & 0 + ; Γ Ν, 0!4 ϑ, Κ + 0 4#!& +, Φ Ο Φ ; Φ Γ :, Α ( 0 & Α 9! Γ &0 & & & Ρ ; ; Γ % Ψ Γ 0 ; + ϑ, Κ Γ Φ, Η : Η & 4 < ; & Α > Η Η 92ΠΗ ;, ; 4 Ν5, 1 ϑ, Η Κ )4 /5 =Χ

62 ;#, 0 %1 ϑ,!4? Η + + ϑ, Κ Η &1 0 Φ! 4 Η Γ 0 Γ ϑ: Κ! Η Γ Η % Α, Α,4! Α Γ + & 0 % + Γ : Η ; Γ Ε ϑ Κ ; Η + + Η &!,!,!? Γ < % : Π + : Η & # ( 7 % 9 + < Π 4 Η + : ; + + Γ + ; Γ # Η, Π + + ; Ε Ο ϑ: Κ =3

63 % ϑ, Κ 0 Γ ; ϑ&φ ; Κ Ο ϑ; Κ,!&!# + ϑθ Γ Κ ϑ= Η Κ ; Φ + Γ + :,!%, ϑ, Κ +! + Ο Β& 1 % 9/ : =,!% + :,!% Γ, Α Π : Φ + 4Φ Η< % Ε = & & + + >Η Γ + Η 0 : Η ; Η Γ + Η Ο,4! Α 1 % ; Γ =,!% ϑ Η Κ 4 4 Ρ + ; Γ % Ε Γ ϑ, Κ Γ % 4 ; Φ 1227 )= Ν7, ;Α ; & 1223 )12/1 =8

64 ! + + 3#, 0 %1 ) 4 ϑ, Κ + = + Φ! Γ Η +! Η ϑ Κ ; 4 ) + + Σ + ) 4 < Γ, ; Η > Η & Ε ; >, < Σ 4 4 Π? Γ Α + ϑ, Κ & Π + 0 Η ; 4 Γ > & 4 : Α + ϑ, Κ?+ ϑ= + Κ : & ) / 8#, 0 %1 9 ϑ, Κ Η ; + + ; ϑ, Κ ; 4, >Η Γ Ρ 0 Φ Η Γ Φ # Η : Γ =7

65 % > Η 0 < Π & Η + Γ 4#!& ϑ, Κ Π % Γ ϑ, Κ, Γ Α ) 1 7#, 0 %1 ϑ, Κ ( Α ϑ, Γ Κ 0 Α Α + 0 Γ Η 0, Α Γ /561 + )? Η 4 Γ + > Η Η Σ Η 4 0 +Η 4 Γ 0? Η Ε & + : Ρ, + Α 0 + ;,Α Γ Η = 4 <Γ ; / , Α 4 ( /5Ν2 & Η Ρ + Α, ϑ, Κ Η 4, 0 4 ) 3 ;#, 0 %1 : Α + ϑ, Κ + ; Γ =;

66 ) % <, 0 %1 % % + ( + ;!; ϑθ Κ <, ϑ, Κ Ε Γ + + : ; + + ; # Η, Π + + ; Γ Ε Ο ϑ: Κ ϑ, Κ 0 + ) 8.# % & 0 % 16 : 0 ϑ, Κ > Γ +, Γ + 0 ; + + ; +Η, + ; +, Α + Γ Α + 0 Γ # 4 + Η, > Γ 4 & + Γ ; Η 4 Α, Γ, Γ 4 + Η Ε + + > ϑ, Κ =.

67 % =#, < % 0 %1 ϑ, Κ ϑ Κ ϑ ; Κ ϑ Γ Κ ; + & Ο 4 Γ ; + ϑ Κ : Α, Γ 0 Ε + 4 ϑ, Κ : Α & + ϑ, Κ Α > 4 ; Γ 4 ϑ0 Κ, ϑ Κ? ϑ, Μ # 0 & Π ; ϑ, Μ + = % ( +Η : Η< + Α,? ; 0 + Ε ; : 0 ϑ % Κ Α Ε 2# 0 % 1 Χ!+ ϑ, Κ Η = ϑ, Κ + 4 Η Α Γ ==

68 ) % <, 0 %1 % % < 0 ϑ / & 0! ( 2 + Α + % %? Α! & Π 0 < # 0 = Γ + Π =!:! : Γ & ; ΠΗ, 0 + Η +Η : = < + 4, Ο + Η Ο ϑ: Κ,, Α Ψ Α ; Α +Η + Α < Γ : Α 0 ; + ># Κ 6 & + & Λ 4#!4? %Η +? Α Ε Η? Ν /1 12/1 ϑ% 92!ΠΗ Γ Κ =2

69 % Η +, Ε Φ # Η Φ # Η Γ /6, Α %Η & & ) &0 ; :#, 0 %1 Φ % Λ = 9 222, Η Ρ Η!+, Η Γ Α 0, Γ Α ϑ Η,!&!= Σ > + Κ : + ϑ Κ & & + : 4 Α Ψ, Γ Α, + > 4 + Π Η ϑ, Κ Π +,!& Η 4 + Γ ϑ, Κ : & 0 Α ϑ, Κ + 4 < <? 0 Η Η ϑ Κ Γ Ο ;,!% Ο + Γ? +, Γ ( ϑ Γ Κ Ι < ; Γ 4 Γ + : =>

70 ) % <, 0 %1 % %? 4 :?, /9 % Α Γ Ν 622 &, Γ Α Η Γ, :,! Γ 4! +?,! % 0 + ; Α ΠΗ & :, Α Α + ;, + + ; + : Ο + & Η Ο Η Α Α 3Χ# / Κ (? Π & % Γ + +. :, % ( Γ? = Γ + Α ; 0 Η, Α Α Γ + ; Π & Α Γ 4, Η Γ = 0 Η ϑ, Γ Κ =:

71 % 0 & 0 0, Γ Η ; + ϑ % Κ ϑ, Κ Η ϑ! Γ 4 ; Κ Γ! &, + Ε? Η # , Α Η + % Ε Π = Α ϑ, Κ : Γ Η?! Γ + = > %>! Ν 8/9/ /3 3 12/1 %>! /7 9/69 /6 5 12/1 0 Η +? = Χ

72 . 5 % ( Γ ; Γ ;, Γ > Α 4 +, ϑ?+ > Κ 0 = > /8 Ν 12/1 +++ /12Ν/Ν] ]? & Γ Η Γ Γ6 0 Γ!%Η! /3 +++ ] /8656_ ] //Ν391_] 33 0 < 12// ϑ4 Κ : 0 4#!& 4 0 ( 12/3 + ( 12/ # /6 ϑ> # Κ : 19 / 12/1 >! /6 78Ν3 0 0 Η > 4#!> 4 : 4? Θ 4! : Γ Α + Η 23

73 %, / # Ν > % ϑ Α Κ : 19 / 12/1 4 %>! Ν 3595? /3 %>! Ν Ν7/2 0 Η, + > 4! ( Γ Α? )! 0 4# 1 # ϑ0 Η,!&!>Η!= Η!#+ > > %, Κ %>! Ν Ν35/ /8 /1 12/1α 3 # Ν 4Η % ϑ > + 4 Κ : /1 %>! Ν # Α, Η 4 + Α # 4# # # + 4 : Γ 4 Σ? Γ Θ Η ; +. Β 1 # /9 Φ % ϑ Φ Ο 4#Κ : /1 %>! /9 /3/Ν2 0 = 4 0 Η Φ + 0 Φ 4 Α? Γ / / /558!8 6 12/1 : Η 4 + Σ : Γ? 4! ( Γ Α + & < 28

74 & 86 3 ( 6 )! Α 8 : 8 9 )+ 6 ) 8 : %! : 6 + Β <? 6! ( Α 8?! 8 4 : Χ 6 Β 5! 6=Χ Χ =! 6 Α 9 : < ) Χ! : Ε < /Φ : 0! =! 6 27

75 % Φ : : 6 5 Β 588 Α 5 8 : 9 6 ( : < ) % Γ 5 Γ :& : /557 4 Λ 0 ; Γ? Γ Η Α 7ΓΓ ΓΓ 8 8, Α + 0 Η 7ΓΓ )0 : Σ 0 + Ι Ι Ι Ι 0 +++! & +++! +++ 2;

76 & Ι Ι Ι +++!! : +++! :β >! Ο 0 +++! /!%Η! 4 Η! %Η 1?+!%Η Γ!: 4 16 // 12/1!, Γ =Α Α 12/1 ) Φ 0 Γ? ), >, % )!!#!%!4 12/1.! ΓΗ? Γ ( 7 & # : 12/1 =!:Γ!4 &!, 12/1 :? : +++ Γ!! /1 ] ] ]12/1 & >!&, 12/1 ) ; 6 Ε6 Φ? Η = 5 = & 12// ; 6 Ε6 Φ? Η = /2 = & 12// =? < # Χ, 12/1 <! &? : & > 12/3 2.

77 %? %, 0 %1 =. 6! 6# ) &, Γ 4 4!: /1 )% / ; Η Ο, Γ = 1Ν 5 12/1 6 ; )& 4 ; 3/ 7 12/1. Χ6 ϑ=?η 4 Ο 0 Α, ΗΓ Α = 16 // 12/1 # Η?,, Η 0 ΑΓ Γ /Ν 7 12/1 ; <! )&, Ο Π 0 Ο. 18 /2 12/1 2=

78 & 5 % ) &? Ι Β 6, Η Φ 4 12/1 )0 ( ϑ, Κ Ρ : 4 + Η /2 12/ = ; Γ Ο Χ % /22 )3 12// 4 69!76 6 < & ;. : & 0 & Ο Χ % /22 )3 12// 4 77!71 Ο Χ % /2/!/21 )/!1 12/1 4 + Γ ϑ4 Κ Η Ι 6 # 4# = %Α 4 8!/1 Ι, Λ 4#!0 4 Ν/!Ν7 Ι 1 0# 4#,!%, Γ 4 Ν5!96 Ι 6? = ( 4#! 4 96!69 Ι 4 Η ), ! 7Ν 0 Η = Ε6 Φ, Γ Ε! ; + ϑ% Γ Κ 12/3 # ;,!%, Γ 4!! & 12/1 > ϑ, Κ = 1/ 5 12/1 4 Ν 22

79 %, : = Α = /1 ϑ, Κ 0 + ϑ4 Κ + ) /3 0 3 Β 2 Β < ; 0 < Ε, Γ, 12/1 +++! Β 2 = Β ϑε + 4, ;! & Κ Γ 0 Α > % /1 : 1 & 8=, & 0 Φ 0 Α = /1 6 & Ε,, : 0! 12/1 Ε6 Φ Ε > Γ Α & Γ 12/3 Ε6 Φ & >!>, Γ!4 12/1 ;, 4 ; Γ > & 12/3 ) ; ; 4#!,4! Ε # Ο + Α 4 & 12/3 2>

80 & =! 9 9 :! ! 3 Α ; 2? 8 ) 5 Β +++! ΓΕ5Χ18 Γ 6 5 Β 1! Γ : +++! 9 :! 2 Η 6 ) < /9Η<0 ; 2 =? Ι ϑ Κ +++! Γ : 6 5 Β Χ Ι ( Η!! 5 Β Γ ) ); 2 6 Β ), 2:

81 %? % ϑ 9 >Χ

82 & Ο Η )% 0, & Ο & 0 Θ ) 0 )0, +, Α ),4 4 : 4 ) 4 0 ϑ, ΗΛ Κ ϑ 0 Κ Η Η % Η, + 0, Α, 0 + Η< :!& + Ε + + : 4 Η % Η, ) : ( Α< 4 ) %Η + : +? & <,! + ) Φ Η %Η ) 3Ν Α Η > 4 Η Η = /3 9 12/1 ) & 12/ Α Ο < ; ϑ? )., Κ Ο Η 0 4! 4 Α + + Π 4 >3

83 %.+ % ,, ;!! >!!, ;, ;: :, 4 ; + + ; ; + < =0? = 0? = = < ;; ; ;4; 5 ; 5 ) >8

84 & % %, %>! &0 %, %! & Η 0 4 4# ϑ # Κ ; 0 ) ) 4: 4 : ) 44 4 ) 4 ; 4 4? 4? >0? ϑ> Κ ) #Ε; ; Ε +,4,? >? > >7

85 / % 0 % & Η 4, + Γ : + & 4 0 : Η & /587 : Η & /5Ν2 + #!?! 4 )/599 & % Γ < ;! + + Γ 4! > % /98 4 +!% Ν2 = ), Ε % & Γ : Η,, & 0: ) &, Ε : Ε +! & : + + Γ + : + + Π : Η Γ : Ε Ε Η ; 0 Φ Ε + & ϑ 4 Γ Κ Π + Η + %Η Ε Η Γ 4 ; : Γ 0 + Α Ψ : & < + Α Ε % &, & ; + 4 8! /282Ν > / 11 = / :!& χ /Ν 22 Ο /5 22 #

86 ! # % & ( ) # +!, ) / 0 ), 1 2 & 3 & ). / ) 0 ), + 4. ) 5 ) ) 5! + ( ). 5 6! #! % 5277

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΡΗΣΙΙΑΚΚΟ ΠΡΡΟΓΡΡΑΜΜΑ ΕΚΚΠΑΙΙ ΕΥΣΗΣ ΚΚΑΙΙ ΑΡΡΧΙΙΚΚΗΣ ΕΕΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ 22000000 -- 22000066 (ΕΕΠΕΕΑΑΕΕΚΚ ( ΙΙΙΙ) ) Άξξοοννααςς 44,, Μέέττρροο 44...11,, ΕΕννέέρργγεει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ( ΠΛΑΤΥ ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 005-006 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΤΑΞΗ : Γ ΧΡΟΝΟΣ : ώρες ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ηµεροµηνία: 29-01-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 544 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίου το ν γί ρει θ κα Λαµπαδο σίων» χος δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίου το ν γί ρει θ κα Λαµπαδο σίων» χος δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίυ τ ν γί ρι θ κα Λαµπαδ σίων» χς δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ' (ρύς* E,λγητ$ς Θ$ς 0µ1ν, πάνττ* νν κα κα 4ς τ5ς α41νας τ1ν α4ώνων. ' ναγνώστης* µήν. [' πρστ9ς : α,τ$ς (ρύς* όξα

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας & τετράδιο ασκήσεων επίπεδο Α1 γλώσσα, την Σχεδιασμός έκδοσης: Εκτύπωση: access Γραφικές Τέχνες Α.Ε. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. DOSSIER_1.indd 1 19/5/2011

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευ τικές ανάγκες.... 1 Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα