= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (."

Transcript

1 ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. # 4 0 # # ( 5# ( & % 8 # & 5 #4 6 # 5# 2 # 1 & # # ) # # # & 2 ( & & ( # & 2 & 1# 6 5 # # % & # ( # # 5 # & 1 # & # & 1# & 6 # # # & # # # # # 5 # & & # 5 # # % # & # # # & # 1 1 % & # #! : # & & & # # 2 # ; # # # # 9 # # # & # # # 4 6 & % & # # #1 5 & # 1&5 4 # & # 5 # & 1# 0 1 : # & & 5 % & # # 1 ## # & # & 3 & ( & # & < # # ( & # # 5 4 = # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. 6 0 # # #! & # 5 # % & # # 1 & # 1 % 5 # & 7 & # # # 4 6 % & # # # & 4

2 !! # % &! ( (! ( # # ) ) ) ) +,

3 ! # % & ( ) +,. & / 0 12/ !3!5328/9!32!/ % : ; 4 % : 0 # (!0 ) # < )= > &! ) >? ) & + ;Α ) % & Β Χ Χ %, 3 2 > ;!? )Ε % Φ!! 3 2

4 . / % 0 %1 2 3#,! ) 4 0/ #, 0 %1 9 3: 7#, 0 %1 72 ;#, 0 %1.. ) % <, 0 %1 % % =7 & 23 & % >8

5

6 / : ; & 0 ) & Γ + Η + Γ +! ; Η + 4 Α Ι < Γ + ϑ Κ ϑ Κ Λ Ε ϑ= + Φ Μ 0 Γ 1 ;, Η + Γ, 4 ; Γ : Η Α = Φ &Η Α ϑ, Κ 3 0, Α Γ Ε 4 : 0!, Α 4 ; ; 8 :, Α Γ 0 Α 0 Γ ; Ε.

7 Ν, Α Ο? Γ 4 ΠΗ & : Π Η Α : + Θ! Ε + & ; 0 & Γ + ; =

8 Ε 12// # ) 4# & +, Γ Α & 0 4 Α Ε Ο = 4 ϑ, Κ ; Χ 4? Η Η )=0? 4??? Η :, Γ Α Π +Η + # Π? ΕΗ # 0 ΗΓ 0 Φ, Η ) 0 + ( 12/3 + ϑ Κ : Η + > Γ Π < 4 Γ ; Η + ϑ Γ Κ = Χ # Χ4# 4 = : % : Ρ 4 52 : ; Ρ : : # Γ >! /6 78Ν3 18 / 12/1 0 ϑ % Κ > 52 ; = Γ 16 // 12/1 ϑ=?η 4 Γ Ο 0 Α, Γ Η Α Κ 4 ; : Α Γ %Η Η Γ + )!!; Ο :!; /1 ; 4 /657 4 ϑ 4 ; :! > Γ + Η! 2

9 % = ; 4, Η Σ 4?, Α 0 + ; 0 :, + = = & < 0 Η + Π Α ; Γ + + Π Η + = +? Ε +? < ) Α, ; = + Γ 4 + Π 4 : Γ 4 ; +, 4 ; %! 0 Η! 4 );:>? Κ, /Ν // 12/1 : > 4 : 4 ϑ, Κ, /3!!12/32111!! Ε + Α Η & + Τ4 Γ Υ + 0 Η ; Γ >

10 /, Η < ; ; # ;? Ε ;! = 4 + +Η >Η Α 0 4 = ; Α Α 4 Η < 4 : 4 4 % ; = : &Α Γ 4 Ο % Π ;?! Ο = Γ 4 Η 4 4 = Α &, ; ; Θ Η Γ & Γ Π 0 Σ Η Τ& Υ & + & Γ ; ; ;, 0 /7 1/ 0 1 ; ; & + Α Η 4 ; ; & )Η < ; + 0 Γ ; 0 + Γ ϑ Γ :

11 % Κ = & < Γ 4 + & < + Σ Γ Η : ; /6, Α %Η +! ΠΗ, ϑ Μ ; + Α ) Γ %, Α, Α Β 0 % 1 = + : 4 Η, Γ #! & Γ =, Α Γ # >, /57/ > ϑ ) 4 + Κ 0 Λ ;, /55/ > ϑε Τ, ς Ο ) 4 + Κ Π + = 0, Γ & & % : Α 0 Γ, + Γ 3Χ

12 / ; ; = Γ,, Γ 4 0 < ; + + Ε Α +Η 4 4 & 4 Ε ϑ, Γ Κ + Α Γ # 4 Η Ι + Α, Γ %Η # 4 Ε + ; % & ΗΓ 0 Π + ) 0 Γ Α +! Γ? 0 Η? = + : %Α 4 # Χ % + &, 12/1 33

13

14 ! # % & :, Α + Η = + 4 Η ϑ: Κ 4! = )Χ4# Π + Γ 12// 4 12/1 Γ + ; + ϑ+ Κ /7 1/ = ϑ Γ ; Κ Α ; +, Α + ; 4 Α 4 +, = + Φ ϑ: Κ + ϑ ; Κ Α Β & 6 Η &!, 0 Ν 7 ; Γ & Γ ( & 0 Ν ; Α & 0 7 ; Γ ), # & Η ϑ Κ & ; Γ 4, 4 Α )ΩΩ /7Ν 4 ; + Ι < ; ), Ο Ω /32 4 ; + =Η + Ε ; 37

15 % + + Α & Π & + & Η + + : Α & +Η Η & & & Γ & & + < & 4 Γ 4Φ + & Ο Ο Η & Α Γ Ο Γ + Ο ; Η + Γ Ε ; Π + Γ > ; 0 Ε Γ Η +, : 18 & 122Ν # ϑ Γ, + : + Ι < = ; Η Κ )? 61 0 Η : ), Γ Α 0 & + 0 ϑ= + Φ Γ Κ : Γ Η< & # 0 / /261 2/ 3;

16 3#,! ) 4 0/5 16, 8Χ3Χ< 0/5 1!! # + < ϑ Κ Σ 4 = + Φ,? 7 12/2 ϑ: Κ Γ Π + & Η & + + : Γ 0 = ΩΩ 97 4 ; +,, < 4 + ϑ! # Κ 0 Σ Γ +, ϑ % &! ( )! Κ 4 Ι < + 4 Ι < + + Γ, & ; & Γ )? // # Γ Η? 12 :!!! # % & %! ( ) % + 0 / //

17 %! #! ( #,! #,! # ( & +. Ε ϑ 0 Μ + + Γ Α 4 + ) ; + Ο Λ : Γ 4 Π + & + ϑ + Γ Π : Η Μ + ϑ Κ + + & = + Φ > Η ϑ, Γ Κ? = + Φ + Ρ Η Ε & < + Γ Π, Α :, Α : + + Η ( 1221 Ο Ο + 4# 4! ϑε < Ε Κ + Η 0 ϑ, Κ & ( 12/3, Γ Α 0 Η ϑ Κ ; Ο ϑ= + Γ Φ Κ 4 # Η = 4! + 0 Η + ϑ, Κ Η ; Γ 3=

18 3#,! ) 4 0/ Α, Γ Α Θ + ) 52 Ξ ϑ: Κ 0 & + # Σ Γ 4 Α +, Γ Α + Η Η, Η = + Φ 0 & + + Α, Α + Α Θ, Α + + = + Φ Ψ & Ε + = 0 Η Γ ; Π Ε ϑ= + Φ Κ : Γ, Α + Γ Σ Ε! ) %! = + Γ ; 4 Σ Η< Η 4! ; + Ο +. Ο Σ 4 : # + Η Γ ( Η : ϑ= + Φ Κ 32

19

20 (! ) 4 ;, ), ( /5Ν2 ( & Η, % Η )%, 0 =Η, 4 Γ +Α, & + + Ε Η : : Γ + Ε Φ %, ) ) Ε 9 % < 4 Α Η, ), ( Α Ε Η 4 + = : : + /5Ν2 Η, /5Ν8 + Η # Η Σ +, Ε +Π? Ε Η & Η : Η + ( Σ Ε /5ΝΝ, + Η + % (? % : 4, ΑΓ < Ι, + Η + Γ + & Α +++ Γ! 3:

21 % /5ΝΝ + %, + Σ ( Σ Η < Η Η # ! 4!0 Α +? > Α Η /593?+ & Γ, 4 0 Α &, # Γ Η > Α Η 4 Η 0 Η Α 0 ϑ, Κ & 44 4 ; Η + : + & + ϑ4 Γ Κ ϑ Α Κ ϑ 4 Κ : Γ ϑ 4 + Κ 4 /561 >Η 4!( +Η? + Γ + = Σ Γ! 0 Ι + + ),! =? 0 ;, 0! Γ ) 12// ΠΗ = Π > ϑσ, /5Ν2!/56Ν 4! & Γ ; Κ Ε ; ) + = Ε Π + Η ϑ + 4 Γ 4 Κ Ε 0 Π Γ = 4 0 # Γ 0 + Η 8Χ

22 8#, 0 %1 9? + Η, = ; 4, Η Α # Η + /56Ν Ο :!4 ; ; /573 Ο, + Η >Α, /57Ν Ο + Π > Γ, Η 4 + /57Ν!/576! Η 4 Η Γ 122Ν +, 4 12// + Α Η /55Ν # Ο, ; 12/1 % && Ο + 0? & # ) 4# 0 % Η + ; 4 /563 + Η %, Ε + % 0 ϑ, Κ 0 Γ ϑ, Κ + + ϑ, Κ Η & ) ;, 0 =0? 12 / 12// 0 Η 0 ; ϑ, Κ Ε = Ε Π + 4 Η Ε 83

23 % 4 # +,!& Χ # 0 ( 4 Α ; Γ + # Η + + ϑ Κ Η Γ ( >, Η & ( ) ) 0 Η + % Γ Γ 0 Α + 0 Η,!& > > 4 1Ν 222 : Ε 4 %, + : 1222 Γ : Ε ; 0 Η Α Η & Η & = Γ 122/ + & Χ 4 %, &Η %, & Γ!, & % Χ )Χ # Α + ϑ Γ Κ, ϑ, Η Γ Κ ϑ Η 0 Γ Κ + & + Γ % % + + Η Η Γ 4 Ο Χ % 17 3 / > ϑ =, : Γ Κ >0? /Ν // 12/1 ϑε, Κ 88

24 8#, 0 %1 9 Ο % ; + & 122/ %, 0, 4 0 Η 12/1 4, 0 Α & Γ # ) 4# 4? 0 Η 0 > ), & 4 ). 4!0 ) # &, 0! 0, Α, + = Γ & ΕΗ Α < & 0 = # Η Γ Η, + 0 Γ + Ι,? < & Η %Η Ε Φ )4 17 ( /561 Ρ Γ Π + Π +, ; ; : Γ 0 + & Η Α %Η Γ?+, + + Η ϑ, Κ Ε Γ + +? 0 Α 4 Π 0 > ϑ Χ ; + Γ Α Κ 87

25 % Η < > Α Γ & Η & ϑ Η Κ # Σ, = Η > Γ 0 + Η, Γ Α + : Α + % + ϑ, Γ Κ?+ & & + /562 /572 ( ϑ, Κ ϑ, Κ // 222 +, / 1Ν2 + + Γ 19Ν Α : & < /55Ν : Η ; & Γ / 0 ( # Ε Γ & Χ Ζ Φ ; : 4 Χ Ζ Φ + /1 (, Γ & 0 &Η 1226, +!Ε % : Γ # Γ % ΠΗ 4 3!>? 4 & / /567 4 /69 4 > / Ν ϑ Κ 8;

26 8#, 0 %1 9, : Η : 0 82 ( + Ε : Α<? > Π : Α? Α Π & Η!Ε Ε ) 52 ; # 0 Α Π Η Γ &, 0 % 1 Φ Γ9 0 ϑ, Κ : Π + Ψ ) >Η 4 Ο Ι + # + 0 Ε + > ; Γ Ι /57Ν ϑ0 % Κ, 4 Γ 0 /6 ( /57Ν > Η + + # + + & Ε ) Ε : 4 Η + : /567 0 ;Φ )>0? /2 8 12/1 ϑ + Ε Γ Κ 8.

27 % % 0 %Α Η? Η + Α Γ + Ρ +, Γ +! /57Ν : Γ, + 0 &! = Η & ; , Σ Γ & Η < Γ + : + 0 = Η ϑ Κ, ϑ% 4 Κ Σ Σ Η ϑ +,!!!. # Μ ϑ/ 0 / ) 1! (. 2 # 3 # 4 ) %!! Κ Α & & ) # 0 > Η ;!&, # + 1/ 6 12/2 4 Γ +, )9 Χ /2Ν #, + ) # < 0 = ;! 12/2 4 /7Ν + 0, Γ ;! 12// 4 /51 Ρ # +, + Γ 8=

28 8#, 0 %1 9 ; 4 # + ) # Ο +, ϑ, Κ,!% /571 /573 ; = Η :, % ). + > +, Η < / ϑ, Κ ϑ Η Η Μ + + Α /2 63 6/ Γ % Ε % >Η Η< Γ & Η %, /57/ Α /56Ν.. 1 : &# ) # % Ε 4 Γ + Ο /572 + Ν7 222 Γ /57/ : %, & /573 0 < & % Ο + + & Ρ Γ Η /579 % 4 % Γ?? Ε Χ + 4! ;! = + + ; 0 Γ 0 + % 4 1Ν /57Ν ϑ, > 62 +, [Κ 4 > Ε!Ε, Γ Ο Χ % 17 3 / Ε /1 ϑ, Μ 82

29 % % &, + = 0 4 +? /57Ν 0 Σ? Π ϑ ; Κ 4 %, 0 4 & + ; 4?+ + ( 12/1 4! 25. ϑ % Κ, + + & Η : ΠΗ = 0 /2 4 Ν : > ) 11 / 12/3 + ϑ % Κ 0! = )Χ4# & 12/1 ;, + ϑ?, Γ Κ ϑ Κ ϑ % Κ ϑ0; Χ 4 Κ ϑ& = Κ ϑ 0 Γ % Κ Α, 69 = Γ % + 16 ϑ Κ 1Ν + 0 & + % > 12/1 + Η ϑ, Γ Κ 8 && # & Γ + 0 Α, 4! 0 : Η & ;,!&, ) 4 /5 /1 /577 ϑ55 % + Η + 4 +, + Κ > 11 / 12/3 ϑ,, % Η Κ 8>

30 8#, 0 %1 9 Ο Ρ + : & ΑΓ Η + 0 Γ + ;! ( Ε ϑ, Γ Κ 0 0 ϑ Κ ; ; ( Η 0 4 Α 12// Η + ; Ρ + < 4 Γ 4 ϑ, Κ Η Η< + 4, Γ + Α ;< =0 ( ) % ) > = 12// ;Α + 4 /562 Γ, + 0 <Γ ( 122Ν Η 0 = +, + ; /1 Ξ ;Α 0 = Γ ) 4, Α < +Η Η 4 Η Θ 0 Γ ;Α : 12// Γ!+ Η, Π Γ = ;Α : 0 ) ϑ% % Ο 4 4 Κ = ; < + 82 (!+ % Γ, + ( Ρ + Γ > Ν // 12/1 ϑ; 0 Κ 4 > &! 82 ( ; # Γ, ;! 12/1 4 /Ν9 8:

31 % = 12/ Η ; + = Η, + ( 12/1 ΠΗ Ρ + % Η + 7& 9 ) Η # 4 &Η 12/2 Π Ρ + 0 ϑ Κ ϑ Γ Κ + Η = : <Γ + > + Σ, Γ ϑ? > Κ Γ & () +,.. / ! (!! , %,!% + Ε # Π ; ϑ, Κ ϑ Κ Η & Η 0 < 0 & : Η 0 Γ # 4 > / 3 12/1 4 > /5 9 12/2 ϑ > Κ %, Χ

32 8#, 0 % : + Η Γ, + ; > 4 +, Η,! % + ϑ! Κ ; 4 ; + :,!% Η Ι : ϑ & Κ!, Γ,!% ϑ, Κ = + Γ + +!0 ; Γ? Η + 0 < # + /562 # 4 Ε 0 ϑ,!4 Κ ;Α 4 Γ ϑ;,!%, Γ 4 Κ ; +Η!, /6 0 /5Ν9 Α + Γ 4 ϑ, Κ = Γ Π 4,!% # 4# = +Α,!% &Η = Γ + =Η ; / Ο 1 / 2/ Ο Χ % /6 / /578 : /1!! 4 Ο Χ % 17 3 /576 4 /9 73

33 % Χ % + & 0 ϑ, Κ Ε 0, + =Η Η Ε,!% : 0 Η,!% # 4# + + Γ # Ε Π Α +?+ =Η /562 ( +Η &,!& # 4 0 1Ν ( /567 & Η Χ % 0 < ( < > 4 = % Γ, > # ; = + ( Η? 0 Ε & % 4 ϑ, Κ ;4; 5 0!4 + :,!& Γ,!& > ; + & Η : 0 ϑ 4 Κ 0 0 ϑ + Ε Ψ Η > Η Κ : + + ( > = ; Η % ϑ ; > Α + 4 Χ % + & ϑ, Κ 12/1 4 69!7/ 78

34 8#, 0 %1 9 + ) Η > Κ =? & # ( / ( /568 4 & ϑ + 1 ( Κ + ϑ, Κ,!& )> Γ ϑ Κ & Γ ;, Η Η 4 & ϑ + 1 ( Κ ; /55/ 4 Γ ϑ, Κ ϑ, Γ Κ, # Γ <, 4,!& Γ + Η Π 4, Η + 0 Γ 0 ; + + # # ϑ + 1 ( Κ Η ϑ, Κ! 4,!&, Ε Η ϑε Κ + = 4 4 ϑ, Κ Η > ( /568 > + # 4 < + + : Η 0 #,!& < Ε > + : /Ν ( Η Α + 0 Η Ε Η /565 : %, &!& Α > /579 ) Ε > 8Ν2 222!& Η + : Ε % 4 /7 /579 ϑ Σ Κ # 4 : 4!, Γ 4 Ο Χ % 17 3 / /!9Ν 77

35 % ; = ; =Η & ϑ, Κ ; 4 Γ ( + Γ? / < ) % #, ϑ> Κ ϑ> Κ ϑ4 Κ +? ϑ Ο Χ % Κ ; Γ + 0 =Η + + & & : Η Ι Σ +Η : 4Φ, Γ Η, 4 4Φ 4 0 Η,!% ϑ, Κ /592 ( + Γ 0,!% # 4# 122/ 0,!% ( : Ε 4 > Α > Γ 0,!% +, Γ ; Π ; # : + 4#!& + & + 7;

36 8#, 0 %1 9 ΠΗ,, Γ ϑ= + Κ 4 Ε /575 )Π 4#!& 4 6, ) 0 0 = ϑ % Κ? > ; Π 87 =Η + % Η Γ 4 4 Η = < 0 ( 12// Γ + 4#!& 52 =Η >Η Γ 0 + ( 1225? 87 Η % 0 + Ε Γ > + + Ι ϑ, Κ Η,!% ; Π 4 ϑ Κ % 0 4 Α &Η ; Η Η Ε Γ Ι ϑ, Κ Α ; + ϑ, Κ = + Φ ϑ Κ ; + % + Γ 0 Φ Η ϑ, Κ % + Ρ? + >? = Γ + +? % 4 >! /6 6/9/ // > 5 // 12// ϑ, & Η > Μ 7.

37

38 ! + 0, 4 12/1 Α + = ϑ, Κ = + Η >Η Η!+, Γ Α &Η 12/3 ϑ= 92 ( Η %,!Ε Κ ; ; :, Α 4 ϑ& : Π + 4 Α Η + ; 0 +, ; Α + ; < + + Κ )4 /Ν +, Α Γ + < Π Α 0 : Ο 4 0 = + ϑ, Κ? + Ο ϑ= + Φ Κ Α Γ Α + + & Ε + ϑ= + Γ Φ Κ Η 4 < % ϑ# Κ +, Α Γ Λ +Η + ϑ: Κ +Η + Ε, Γ 72

39 % Α 0 4 # Π 0, Γ Α 4 Γ Ε, Γ + ; + = 4 Γ Α 4, ; 4 Η + ϑ, Κ Η Γ 4 Φ 4 + Γ Η Ο + 4#!, Γ Η Ο 0 Η 4 + ϑ, Κ ; 0 + Γ 4 Α Η ) ϑ= + Κ : ; +, Γ 0 Φ 0 ϑ, Γ Κ & 4,, 4, + ; +Η )0 76 ; + ; Π Α ) 4, Γ 0 76 ;; ϑ # )! 4 ) Κ /? /2 ;; < ; Γ =? %Η 4 ;, Α Σ, Α + = 0, Α ; 7>

40 7#, 0 % Ο Ι, Γ 6 0 /561 0 Ο ϑ, Γ Κ )! 4 8 6: + 1 ; + : + 6 < + =! 2 8 : ( =! 3 7 /> 8! 1 ( <0 Ε +? + ; 6 4 < / 0 +! )! 6 ( 4 :?! ( 2!! <!! 7 /> 8! ( <0 ; Η< 0 1 Η ϑ ; Κ 4 ; ϑ, 4 + Ε 0 Σ ; ; +, Ε +Η 7:

41 % ; Η< Σ ; + ; 0 Σ Γ 0 Α, +, # Η ; 0 Π ; +! Ε ; & Κ 0 4 Π : Γ ; Η : Γ Ο ϑ ; Κ ) ;Σ Ο +Α : Γ, )/5Ν9, Γ 4 )/5Ν1 : + ;Σ!: 11 & /56Ν ; ϑ! ; Κ Γ Π Γ +!: Γ 4 ϑ, Κ 0 Η Γ! ϑ Κ ) + Π Π Π ΑΓ > &, Ο, ;: ;Χ

42 7#, 0 %1 Ο = + ; Π Π Α, Γ ϑ ; Κ ; ;, + ϑ Κ ϑ Κ Ρ ϑ ; Κ Γ 0 Γ + ;, + Α + Γ 0 > Α ;,, : ; & Γ 4 +, Γ Ε, Η Α ; ; Α +,, Ψ 0 Η + & Γ & & Η Γ Ο ; Γ & ϑ, Κ ( Α Π 0 Ο & :, ϑ 4 + Κ 1 )4 13, ϑ: Κ! / )4 /Ν 4 / )4 /3 ; : + ( 12/3 +, Γ ; ΠΗ /6, ϑ Κ + Π Α =Α Η ;, ) Σ Γ #!& 1/6 1 12/1 ;3

43 % 4, 0 52 Ξ : Θ + Α ϑ, Κ & 0 Ψ & Γ Ε + ϑ, Γ Κ + 4 ; Α & & + ; Η + Γ Α + & 7 0 # #! : +Η, Α Α : + Ο Α ϑ + Κ, Α ϑ= Γ + Φ Κ 4 < 4 / &, Η Ε < ϑ Κ ϑ Κ ; Γ 4 Γ ) ; + + Η Η Γ Α 4 + Η > : Η Η < 4 Γ Η : Η Ε 4 ( Ο + + Ο +, Γ )Ω /// 4 ; + & Γ ;8

44 7#, 0 %1 )Ω /15 4 ;, )Ω /15 4 ; & , )Ω /32 4 ; 0 4 )Ω /32 4 ; ; + )Ω /3/ 4 ;, + + < Γ ; = ϑ, Κ 4, Α )4 ; + ; Ε!Α & )+ Γ & Ε + Α Α & ; + ΗΓ 4, 0 0 ϑ, Κ Α 8! 8# 8 9 # 4 ϑ Γ ; Κ 4 ϑ Κ 0 + Α > + ) Γ Ε Ε Φ ϑ: Κ Π < & Η Γ, ϑ 4 + Κ 1 )4 13 ;7

45 % ( Ε 7 12/2 ϑ: Κ Π + & Η & ϑ: Γ Κ! 0 # Η,, Γ Α Φ!ϑ: Κ Γ >Η Γ + )! : >Η : 0 Ε Ψ & : + Φ + + ;ΣΥ Γ = # ΗΓ = 4 Γ ; + : ϑ, Γ Α Κ? Η 0, 12// ) ϑ Κ : + Σ / Π ) + Γ + # = Γ!:!4 0 ϑ&!4 Κ % Η !(! Φ Γ 4 ϑ > ; & < Κ, Α, 4! : & ; Γ / //29 27 # 4 / )4 /3 Σ ( : Η & # Γ : 12/1 =!:!4 Γ & 12/1 ;;

46 7#, 0 %1 <, Α Γ + % : ; 7 < 3 2 ; )Ω 3 0 / 4 / 1, 4 ;, Γ Α ϑ ( =( Κ ; Ρ ϑ, Κ >Η 4 4, 4 Α Ε Γ Η + Α? + Η 4 Η ϑ &Η Κ? 0 ϑ, Κ 4 +! : Π? ; + ϑ4 Κ, Α Η + +Η Α Η ; Γ Η 4 ; + + Η, Γ Ο 0 Ο ϑ & Κ + < + Σ + : Γ 4! Π + Σ Γ 0 + Η Ε %, /2 Η % ϑ? Η Κ Ε Φ 4 Α ) !12// ;.

47 % 4 = Η + 0 Η /552 Α : #!4 + 4!& + Α 4 + Ε + 4 Ω /6 #Ε; 4 Γ 0 Ε Η Γ Ω ; 0 < Π # Γ 0 Η ; Π 0 Π + Γ Γ Η ; 0 # < # 4 + Ε + : < 4 + %, 12// ) 4 8/8 ; + ( /8 : +, 0 Η + + % Γ Η + +, : ϑ, Γ Κ + 4 Η + %! 4 + /6, Α 4 + Ο + /561 Ο 4 Α ;=

48 7#, 0 %1 > #! ( 7? 1 Ε ϑ, Κ + Γ 0 + ; +, +Η Η + ;,Α Γ Η?,Α ), ;; )Ω 3 0 / 4 /? 3 8, 4 ; ; + +, Γ 0 & Η ), Γ Ω /15 4 ; =? Η Γ 4 Α Γ ϑ +Η Γ Η Κ )+ +. Α + Γ + ϑ, Κ Ω 3 0 1, 4 ; +, Α Γ %Η 4 Α > Γ Η + Γ 4! + : Η + < 4 Γ < ( /561, Γ Α + : Ρ Α Ο Η Π + 0 Α + # Α 4 +, Γ 12// ) ϑ, + 4 Γ ;2

49 % < Η 4 Α Η 4 Η Α Α Ε Γ +, 4 +Η + Ε Γ >, + + Κ )4 8/9 + Γ Ε ( 0 Α + ; 4! + ; 4 Α + Ο :, Α : Ο Ο 4Φ Π Α # + Π =,Η, ϑε = Κ Ρ Α + 4 Γ < 0 + % Η Γ Ε Η 4 Γ Α.? ( Β! # Ω / 0 1, 4 ; %Η 0 Γ, /9 Η, Α + + Η % Η 0 % Γ ;>

50 7#, 0 %1 + Α< +Α 0,, 4 ; : %Η + Γ ϑ, Κ Η 0 Η 4 Η & + : Α Ρ : + 0 Η + 4 ϑ + 4 >Η 4 Κ 0 :, Γ Α 0 Φ )0 / 3 )Ω 1 4 )ΩΩ / 3 Ν + > )Ω 1 0, Α 4 Σ Η 4 + ΩΩ / 1 = 4Η, # 1/ ( 122Ν Γ + Η + % +? Σ Γ Η + ϑ; ( Γ! %Η? 4 Γ +, Σ Η Κ Η ϑ Α! 4 Γ Α Κ + 4Η,? /25 # ; 4! /? / ; %Η Η Σ Γ Η? Η +Η!Ε )Ω 3 Φ )0 3 4 )Ω 1 > )Ω 1 + %, Ρ + Ψ : Γ + + Η< Ρ 0 Η 0 Η 0, 96!!28 ;:

51 % Ρ, + Ψ + : & Γ Η ( /561 : Γ Η ; & ϑ Κ Γ : Η & Η Γ Ρ + Ψ % % + 4 ϑ Γ ; Κ + Ρ %Η : 4 /561 + Γ Α Η 0 ϑ, Γ Κ + Η %Η # < +Η =, & + ϑ, Γ Κ : Ψ Ο Ο ϑ4 Κ + +, 0 ϑ + >, Α + ) Κ Α = : Ο 0 Γ Η ; Ρ + + Ο Γ, Η Η : + +, < 4 ; + Ο +, Α = Ο Γ, 0 ϑ 4 + Κ 1 Γ )4 13, ;: 9Ν / + # // Ρ + Α 4 Γ < : Ε! ), ;: / /63.Χ

52 7#, 0 %1 + Π = =? Ε + ϑ4 Κ 4:!&! 4 4 < + + +!& Γ = ϑ Κ + ; & + ϑ, Κ Ρ Γ : + 0 Η 0 Η Γ Ε /3 /9 Γ Η Ρ 4 %Η +Η!Ε Γ Φ 4 0 Ρ : + 0 Η & < 0 Η Γ ϑ: Κ % 0 4 ϑ: Κ ϑ, Κ 4 < Γ & & Γ Η, & Π Χ ( 2 ϑ0 Η Κ, Γ Α Η : Γ Η & %Η ; + & Γ 4 Φ, %, Γ!Ε & : Η ) ϑ % Η & Η = Κ Γ ϑ =? ; + Η : Η Γ 0 Κ ϑ, Α Κ +.3

53 % ϑ + Σ ) 4 + Γ Κ 0 & % Γ ϑ, Κ + Π : 4 & Γ Η & 0 Α = + Ο + & Ο ; % ; =1 / 4 < %Η Η 4 )Ω 1 0 /? 8 4!0 )Ω 8 0 /? 1 > )Ω 1 0 /? 9 0 ϑ, Κ 4 ϑ + 4 >Η 0 Η! 0 + Γ ; ; Κ 0! Η +? / ( 4 + Γ & 4 Η 4 Η 4 + Η< Η Γ + Π % ; Ρ Η Ε, /5Ν1!12/1 = 92 ( Η %,!Ε ( )12/ !165,? Φ 4 & Γ 0! Α!4 12//.8

54 7#, 0 %1 ) % < Β Γ Η Γ ϑ, Κ Η : Η Γ ϑ Γ ; Κ 4 Η 0 : ; ; ) Π &!, Γ ) ; 4 Α Η < + + Η Ο + = + Ο 4, Γ ; Η & Η < Ε? Α ; Γ Ε ; ; + 4 ; ; Γ + Α ) 4 Η 4 < : 0 Η Π Η + + ϑ % Κ ϑ Ψ 0 Η Π Κ Χ ; Φ 4 Α? 12/ )133.7

55

56 ,! + + / % # + ) % Α ϑ, Κ + Ο 0 Α ) %Η Γ /,4!; # 1. :# 0 0 Γ 0 Η ϑ 4 Γ Κ 0 4 Α Ο 0 4 < ϑ Κ 0 + 0, Ι Ι Ι ϑ ; Η 0 0 Γ 0 Θ ) +,!%, : Η Α 0 : 0 +,..

57 % Ι 0 Α 4 Η Ε % + Ι > 4 Γ Ε + + Γ + Κ ) Ω /Ν, 4 ; + Γ %, Α, + Γ Α 1 =Η Α %. 0 : Η<! Γ Η, Α + 0 Ο, Α ϑθ Κ Ο # Α + & 4 Α ϑ, Κ 4 Η Γ 0 0 Γ ; 0 Γ + : 4 & Ρ 0 0 < : & 0 Γ +, Α + : > = : + & Γ ) +! ΠΗ Α >Η Γ Α.=

58 ;#, 0 %1 =Η! Π +,4! Α = Ι Η Α 0 : 0 Γ Γ Η &Α ; + + &Α Γ Λ! : + Η 3? =( Ε? 8 &? Φ Γ ; %Η! % Γ,! Α % ( & 8?+ ) ; & )0 Γ,4! ;!; # 0!?,4!,4! Γ 4 Η ;! /2! %Η ; + Γ? Η + 0 Α! < & < Η!! = )0 /2!; Ο ; /2 Η 0 Γ ; + + Γ + & 7 ( % 9 ; Γ Φ Η Η 4 + = Π +.2

59 % 8 & Γ Ο! Γ 4 # 8 = & + Η Σ ) Γ + Ε + 0 Ε Γ ) + > + # Ε Α Α ϑ, Κ + Γ # : : # 1 % 1 ) + ϑ, Κ 0 ; Ο 0 Ψ & ; & : >Η + Ο & Γ =? 0 ; ϑ Κ ; Γ, & < Η Γ Η : Η &Α ) +, Η Ψ + + ) 1 & Ο 0 Α + & + + & Γ? < ; Γ Η + 0 # : 8 & Η.>

60 ;#, 0 %1 4 + Γ ) Α 0 /2 222 ;, ) & Η 0 )&0 Γ 0 ;!& Η 0 ; +? 0 Η Ε % Γ Ε Ο ; Γ Η + & ; = 0 < ) Γ ; 0 4 Γ + Ε : # # ( 1 & # 8 & % Ε Α ) + ; + Α 4 & + Γ # + = & Η = 4 Α 3? ;( 2, Γ Χ ; Φ 3 ;( 2 # 8 ; Φ ϑ, Κ % ; Γ Ο #? ; Φ? Γ , + ; Φ & 0, / Ν )8Ν.:

61 % ; ;,!% Γ + ) &1, + Ο ; ϑθ Κ ϑ0 Γ Κ ϑ4 + Κ Ο 0 +Η?,4!& Η 0 Γ ϑ? Α Κ 0 + ) +,!&!= 0,! & 0 + ; Γ Ν, 0!4 ϑ, Κ + 0 4#!& +, Φ Ο Φ ; Φ Γ :, Α ( 0 & Α 9! Γ &0 & & & Ρ ; ; Γ % Ψ Γ 0 ; + ϑ, Κ Γ Φ, Η : Η & 4 < ; & Α > Η Η 92ΠΗ ;, ; 4 Ν5, 1 ϑ, Η Κ )4 /5 =Χ

62 ;#, 0 %1 ϑ,!4? Η + + ϑ, Κ Η &1 0 Φ! 4 Η Γ 0 Γ ϑ: Κ! Η Γ Η % Α, Α,4! Α Γ + & 0 % + Γ : Η ; Γ Ε ϑ Κ ; Η + + Η &!,!,!? Γ < % : Π + : Η & # ( 7 % 9 + < Π 4 Η + : ; + + Γ + ; Γ # Η, Π + + ; Ε Ο ϑ: Κ =3

63 % ϑ, Κ 0 Γ ; ϑ&φ ; Κ Ο ϑ; Κ,!&!# + ϑθ Γ Κ ϑ= Η Κ ; Φ + Γ + :,!%, ϑ, Κ +! + Ο Β& 1 % 9/ : =,!% + :,!% Γ, Α Π : Φ + 4Φ Η< % Ε = & & + + >Η Γ + Η 0 : Η ; Η Γ + Η Ο,4! Α 1 % ; Γ =,!% ϑ Η Κ 4 4 Ρ + ; Γ % Ε Γ ϑ, Κ Γ % 4 ; Φ 1227 )= Ν7, ;Α ; & 1223 )12/1 =8

64 ! + + 3#, 0 %1 ) 4 ϑ, Κ + = + Φ! Γ Η +! Η ϑ Κ ; 4 ) + + Σ + ) 4 < Γ, ; Η > Η & Ε ; >, < Σ 4 4 Π? Γ Α + ϑ, Κ & Π + 0 Η ; 4 Γ > & 4 : Α + ϑ, Κ?+ ϑ= + Κ : & ) / 8#, 0 %1 9 ϑ, Κ Η ; + + ; ϑ, Κ ; 4, >Η Γ Ρ 0 Φ Η Γ Φ # Η : Γ =7

65 % > Η 0 < Π & Η + Γ 4#!& ϑ, Κ Π % Γ ϑ, Κ, Γ Α ) 1 7#, 0 %1 ϑ, Κ ( Α ϑ, Γ Κ 0 Α Α + 0 Γ Η 0, Α Γ /561 + )? Η 4 Γ + > Η Η Σ Η 4 0 +Η 4 Γ 0? Η Ε & + : Ρ, + Α 0 + ;,Α Γ Η = 4 <Γ ; / , Α 4 ( /5Ν2 & Η Ρ + Α, ϑ, Κ Η 4, 0 4 ) 3 ;#, 0 %1 : Α + ϑ, Κ + ; Γ =;

66 ) % <, 0 %1 % % + ( + ;!; ϑθ Κ <, ϑ, Κ Ε Γ + + : ; + + ; # Η, Π + + ; Γ Ε Ο ϑ: Κ ϑ, Κ 0 + ) 8.# % & 0 % 16 : 0 ϑ, Κ > Γ +, Γ + 0 ; + + ; +Η, + ; +, Α + Γ Α + 0 Γ # 4 + Η, > Γ 4 & + Γ ; Η 4 Α, Γ, Γ 4 + Η Ε + + > ϑ, Κ =.

67 % =#, < % 0 %1 ϑ, Κ ϑ Κ ϑ ; Κ ϑ Γ Κ ; + & Ο 4 Γ ; + ϑ Κ : Α, Γ 0 Ε + 4 ϑ, Κ : Α & + ϑ, Κ Α > 4 ; Γ 4 ϑ0 Κ, ϑ Κ? ϑ, Μ # 0 & Π ; ϑ, Μ + = % ( +Η : Η< + Α,? ; 0 + Ε ; : 0 ϑ % Κ Α Ε 2# 0 % 1 Χ!+ ϑ, Κ Η = ϑ, Κ + 4 Η Α Γ ==

68 ) % <, 0 %1 % % < 0 ϑ / & 0! ( 2 + Α + % %? Α! & Π 0 < # 0 = Γ + Π =!:! : Γ & ; ΠΗ, 0 + Η +Η : = < + 4, Ο + Η Ο ϑ: Κ,, Α Ψ Α ; Α +Η + Α < Γ : Α 0 ; + ># Κ 6 & + & Λ 4#!4? %Η +? Α Ε Η? Ν /1 12/1 ϑ% 92!ΠΗ Γ Κ =2

69 % Η +, Ε Φ # Η Φ # Η Γ /6, Α %Η & & ) &0 ; :#, 0 %1 Φ % Λ = 9 222, Η Ρ Η!+, Η Γ Α 0, Γ Α ϑ Η,!&!= Σ > + Κ : + ϑ Κ & & + : 4 Α Ψ, Γ Α, + > 4 + Π Η ϑ, Κ Π +,!& Η 4 + Γ ϑ, Κ : & 0 Α ϑ, Κ + 4 < <? 0 Η Η ϑ Κ Γ Ο ;,!% Ο + Γ? +, Γ ( ϑ Γ Κ Ι < ; Γ 4 Γ + : =>

70 ) % <, 0 %1 % %? 4 :?, /9 % Α Γ Ν 622 &, Γ Α Η Γ, :,! Γ 4! +?,! % 0 + ; Α ΠΗ & :, Α Α + ;, + + ; + : Ο + & Η Ο Η Α Α 3Χ# / Κ (? Π & % Γ + +. :, % ( Γ? = Γ + Α ; 0 Η, Α Α Γ + ; Π & Α Γ 4, Η Γ = 0 Η ϑ, Γ Κ =:

71 % 0 & 0 0, Γ Η ; + ϑ % Κ ϑ, Κ Η ϑ! Γ 4 ; Κ Γ! &, + Ε? Η # , Α Η + % Ε Π = Α ϑ, Κ : Γ Η?! Γ + = > %>! Ν 8/9/ /3 3 12/1 %>! /7 9/69 /6 5 12/1 0 Η +? = Χ

72 . 5 % ( Γ ; Γ ;, Γ > Α 4 +, ϑ?+ > Κ 0 = > /8 Ν 12/1 +++ /12Ν/Ν] ]? & Γ Η Γ Γ6 0 Γ!%Η! /3 +++ ] /8656_ ] //Ν391_] 33 0 < 12// ϑ4 Κ : 0 4#!& 4 0 ( 12/3 + ( 12/ # /6 ϑ> # Κ : 19 / 12/1 >! /6 78Ν3 0 0 Η > 4#!> 4 : 4? Θ 4! : Γ Α + Η 23

73 %, / # Ν > % ϑ Α Κ : 19 / 12/1 4 %>! Ν 3595? /3 %>! Ν Ν7/2 0 Η, + > 4! ( Γ Α? )! 0 4# 1 # ϑ0 Η,!&!>Η!= Η!#+ > > %, Κ %>! Ν Ν35/ /8 /1 12/1α 3 # Ν 4Η % ϑ > + 4 Κ : /1 %>! Ν # Α, Η 4 + Α # 4# # # + 4 : Γ 4 Σ? Γ Θ Η ; +. Β 1 # /9 Φ % ϑ Φ Ο 4#Κ : /1 %>! /9 /3/Ν2 0 = 4 0 Η Φ + 0 Φ 4 Α? Γ / / /558!8 6 12/1 : Η 4 + Σ : Γ? 4! ( Γ Α + & < 28

74 & 86 3 ( 6 )! Α 8 : 8 9 )+ 6 ) 8 : %! : 6 + Β <? 6! ( Α 8?! 8 4 : Χ 6 Β 5! 6=Χ Χ =! 6 Α 9 : < ) Χ! : Ε < /Φ : 0! =! 6 27

75 % Φ : : 6 5 Β 588 Α 5 8 : 9 6 ( : < ) % Γ 5 Γ :& : /557 4 Λ 0 ; Γ? Γ Η Α 7ΓΓ ΓΓ 8 8, Α + 0 Η 7ΓΓ )0 : Σ 0 + Ι Ι Ι Ι 0 +++! & +++! +++ 2;

76 & Ι Ι Ι +++!! : +++! :β >! Ο 0 +++! /!%Η! 4 Η! %Η 1?+!%Η Γ!: 4 16 // 12/1!, Γ =Α Α 12/1 ) Φ 0 Γ? ), >, % )!!#!%!4 12/1.! ΓΗ? Γ ( 7 & # : 12/1 =!:Γ!4 &!, 12/1 :? : +++ Γ!! /1 ] ] ]12/1 & >!&, 12/1 ) ; 6 Ε6 Φ? Η = 5 = & 12// ; 6 Ε6 Φ? Η = /2 = & 12// =? < # Χ, 12/1 <! &? : & > 12/3 2.

77 %? %, 0 %1 =. 6! 6# ) &, Γ 4 4!: /1 )% / ; Η Ο, Γ = 1Ν 5 12/1 6 ; )& 4 ; 3/ 7 12/1. Χ6 ϑ=?η 4 Ο 0 Α, ΗΓ Α = 16 // 12/1 # Η?,, Η 0 ΑΓ Γ /Ν 7 12/1 ; <! )&, Ο Π 0 Ο. 18 /2 12/1 2=

78 & 5 % ) &? Ι Β 6, Η Φ 4 12/1 )0 ( ϑ, Κ Ρ : 4 + Η /2 12/ = ; Γ Ο Χ % /22 )3 12// 4 69!76 6 < & ;. : & 0 & Ο Χ % /22 )3 12// 4 77!71 Ο Χ % /2/!/21 )/!1 12/1 4 + Γ ϑ4 Κ Η Ι 6 # 4# = %Α 4 8!/1 Ι, Λ 4#!0 4 Ν/!Ν7 Ι 1 0# 4#,!%, Γ 4 Ν5!96 Ι 6? = ( 4#! 4 96!69 Ι 4 Η ), ! 7Ν 0 Η = Ε6 Φ, Γ Ε! ; + ϑ% Γ Κ 12/3 # ;,!%, Γ 4!! & 12/1 > ϑ, Κ = 1/ 5 12/1 4 Ν 22

79 %, : = Α = /1 ϑ, Κ 0 + ϑ4 Κ + ) /3 0 3 Β 2 Β < ; 0 < Ε, Γ, 12/1 +++! Β 2 = Β ϑε + 4, ;! & Κ Γ 0 Α > % /1 : 1 & 8=, & 0 Φ 0 Α = /1 6 & Ε,, : 0! 12/1 Ε6 Φ Ε > Γ Α & Γ 12/3 Ε6 Φ & >!>, Γ!4 12/1 ;, 4 ; Γ > & 12/3 ) ; ; 4#!,4! Ε # Ο + Α 4 & 12/3 2>

80 & =! 9 9 :! ! 3 Α ; 2? 8 ) 5 Β +++! ΓΕ5Χ18 Γ 6 5 Β 1! Γ : +++! 9 :! 2 Η 6 ) < /9Η<0 ; 2 =? Ι ϑ Κ +++! Γ : 6 5 Β Χ Ι ( Η!! 5 Β Γ ) ); 2 6 Β ), 2:

81 %? % ϑ 9 >Χ

82 & Ο Η )% 0, & Ο & 0 Θ ) 0 )0, +, Α ),4 4 : 4 ) 4 0 ϑ, ΗΛ Κ ϑ 0 Κ Η Η % Η, + 0, Α, 0 + Η< :!& + Ε + + : 4 Η % Η, ) : ( Α< 4 ) %Η + : +? & <,! + ) Φ Η %Η ) 3Ν Α Η > 4 Η Η = /3 9 12/1 ) & 12/ Α Ο < ; ϑ? )., Κ Ο Η 0 4! 4 Α + + Π 4 >3

83 %.+ % ,, ;!! >!!, ;, ;: :, 4 ; + + ; ; + < =0? = 0? = = < ;; ; ;4; 5 ; 5 ) >8

84 & % %, %>! &0 %, %! & Η 0 4 4# ϑ # Κ ; 0 ) ) 4: 4 : ) 44 4 ) 4 ; 4 4? 4? >0? ϑ> Κ ) #Ε; ; Ε +,4,? >? > >7

85 / % 0 % & Η 4, + Γ : + & 4 0 : Η & /587 : Η & /5Ν2 + #!?! 4 )/599 & % Γ < ;! + + Γ 4! > % /98 4 +!% Ν2 = ), Ε % & Γ : Η,, & 0: ) &, Ε : Ε +! & : + + Γ + : + + Π : Η Γ : Ε Ε Η ; 0 Φ Ε + & ϑ 4 Γ Κ Π + Η + %Η Ε Η Γ 4 ; : Γ 0 + Α Ψ : & < + Α Ε % &, & ; + 4 8! /282Ν > / 11 = / :!& χ /Ν 22 Ο /5 22 #

86 ! # % & ( ) # +!, ) / 0 ), 1 2 & 3 & ). / ) 0 ), + 4. ) 5 ) ) 5! + ( ). 5 6! #! % 5277

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΔΕΥΤΕΡΑ 03.09 ΕΕΛΛΛΛΗΗ ΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΤΤΕΕΧΧΝΝΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΙ ΙΙΣΣΚΚΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙ ΙΙΑΑ ΗΗΧΧΟΟΛΛΗΗΨΨΙ ΙΙΑΑΣΣ && ΗΗΧΧΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗΣΣ 1144 Μππεελλώώννηηςς

Διαβάστε περισσότερα

Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9. Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4 d ago5d D d aza d d d ag\#j, qp

Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9. Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4 d ago5d D d aza d d d ag\#j, qp Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9 pfe d s dza d d aa;f d ssdh{2a a\#a;cd. 1 Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0)

LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0) LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0) For I = 1 (π, b, ρ, a): ud, (uu dd)/ 2, du; for I = 0 (η, η, h, h, ω, φ, f, f ): c 1 (uu + d d) + c 2 (s s) π ± I G (J P ) = 1 (0 ) Mass m = 139.57018 ± 0.00035

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΩΩ ΠΠ Ι ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΟΟ Ι ΧΧ ΕΕ Ι ΑΑ Επώνυµο Βέργας Όνοµα ηµήτρης Τηλ. +30 210 9370311 Κινητό +30 6942 471022 e-mail dvergas@yahoo.com ΣΣ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΕΕ ΣΣ 1998 Master in Total Quality Management,

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24.

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24. 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Ι ΡΥΣΗ Η εταιρία «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» πρώην «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.» ιδρύθηκε το 1926, ως Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique

Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique Vincent Bouvatier To cite this version: Vincent Bouvatier. Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique. Economies and

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ο ΕΙΟ Α Ε Ω Ο Ω ΕΙΟ ΑΠΟ ΝΙ Η ΑΝΑΓ Η ΠΟ ΕΓΙΝΕ ΠΟ Ε ΕΙΑ Η Α Α Η Ο Ε Ι Ε Ο Ε ΕΙΑ ΧΟ Ι Ο Ε Ο -14 Ε Ε H Ι Η Ε Α ΙΑ

Ε Ι Ο ΕΙΟ Α Ε Ω Ο Ω ΕΙΟ ΑΠΟ ΝΙ Η ΑΝΑΓ Η ΠΟ ΕΓΙΝΕ ΠΟ Ε ΕΙΑ Η Α Α Η Ο Ε Ι Ε Ο Ε ΕΙΑ ΧΟ Ι Ο Ε Ο -14 Ε Ε H Ι Η Ε Α ΙΑ Ε Ι Ο ΕΙΟ Α Ε Ο ΕΙΟ ΑΠΟ ΝΙ Η ΑΝΑΓ Η ΠΟ ΕΓΙΝΕ ΠΟ ΗΑ Α Η Ο Ε Ι Ε Ο ΧΟ Ι Ο Ε Ο Ε Ε H Ι Η Ε Α ΙΑ -14 Γ ΓΓ Θ Γ Γ Γ Φ Γ Χ Θ Χ Γ Θ Η Η Η Γ Γ Γ 4 1 Σ λί 1 Χ 1 11 12 13 14 15 16 2 Χ Έ 23 24 31 Χ 32 51 52 42 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω μια συνάρτηση ff που έχει πεδίο ορισμού το ΔΔ. 1. Πότε η ffλέγεται συνεχής στο xx 0 ΔΔ ; 2. Πότε η ff λέγεται συνεχής; (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΡΜΜ ΞΤΣΩΝ ΞΤΙΚΗ ΠΡΙΟΟΣ ΣΠΤΜΡΙΟΥ 2013 ΞΜΗΝΟ ΥΤΡ 2/09/2013 3/09/2013 ΤΤΡΤΗ 4/09/2013 ΠΜΠΤΗ 5/09/2013 ΠΡΣΚΥΗ 6/09/2013 ΞΝΗ ΛΩΣΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΚΛΗ Φ (302) ΡΣΜΗΣ) ΛΟΙΣΜΟΣ Ι &

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 2: Γραφήματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 2: Γραφήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 2: Γραφήματα Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ ήί έέ ςήςές ώ έ ής ά ς ίςέςές ίςήός ύός ί ύ έ ίς ς ής ές ώ έά ς ς ίςέςέςς ς ΐ ίό ίίςήςίίέςίςέ ό ό έ έ ώ ό έ ές ς ίς ά έ ς ής ής ή ά ό ά ό ί ίςόόί ίςίάήίόί ό ίς ός ό ί ές ές ί έ ί ά ή ί ό ύ ές έςόςήόςόςήύά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας. τα ζώα του τόπου μας

Γνωρίζοντας. τα ζώα του τόπου μας Γνωρίζοντας τα ζώα του τόπου μας ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Αναγνωστοπούλου Θεοφανή, Κοματιανού Καλλιόπη ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Γνωρίζοντας τα ζώα του τόπου μας ΤΑΞΗ: Α ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

GAIUS MUSONIUS RUFUS PHILOSOPHUS DISSERTATIONUM A LUCIO DIGESTARUM RELIQUAE, 1-4

GAIUS MUSONIUS RUFUS PHILOSOPHUS DISSERTATIONUM A LUCIO DIGESTARUM RELIQUAE, 1-4 GAIUS MUSONIUS RUFUS PHILOSOPHUS DISSERTATIONUM A LUCIO DIGESTARUM RELIQUAE, 1-4 [1] Λόγου δέ ποτε γεομέου περ ὶ ἀποδείξεω, ἃ χρ ὴ ἀκούει τοὺ έου παρ ὰ τῶ φιλοσόφω πρὸ κατάληψι ὧ μαθάουσι, ἔ φη ὁ Μουσώιο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα