Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ"

Transcript

1 Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

2 ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ

3

4 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ Ν ΚΠ Ι EQF πέπ κ4 ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ Ν(Σ Ι) ΣΜΗΜ ΝΜ ΘΗΣ Ι Ν Π ΛΝ- Ι Κ EQF πέπ κ3 Ι) Γ Λ- Π Λ- Κ EQF πέπ κ ΓΤΜΝ ΙΟ EQF πέπ κ1 ΗΜΟΣΙΚΟ

5 Γ (Γ έλέ) ΘΗ

6 Γ (Γ έλέ) 35 ω :

7 Γ Γ ι ή ώσσ θ ι σι έ ισ ή ΘΗ Η ι ή ώσσ έ ι ή ώσσ Ά β σι ή ι ι σ ι ι ή ι ι, ι ι σ ι έ ι ι ι ι σ ι ι ή σ σ θ ι ή σ/project * έ ώσσ ι ή ι ή ι σι ή ή* φ έ φ ι ή ι ι ισ σι ώ ό ι ό ϊ ό ι ισ ό ι ι ή ι * ι 5 3 3

8 & ΟδΝΰλπ ΫμΝπλκΰωΰδεΫμΝ ι Ϊ δμν δ ιϊΰκθ δν θ κ χκζδεϊν εδ π λδζηϊθκυθνσζν Ν δ εση θνηγη Ν ε σμν βμν λ υθβ δεμν λΰ έμνεδν βμνφυ δεμν ΰωΰμ η ΝεκδθΪΝγΫη ΝΰδΝσζΝ Ν ηη ΝΝΝ κυνέ δκυν χκζ έκυέ ΣΝγΫη Νκλέκθ δνωμν ιμνμ ησνη Νεζλω βνπσν λϊπ Νγ ηϊ ωθν δγηδ ηϋθβμν υ εκζέμνεδ ησνπσν κθν δ Ϊ εκθ έ ΣΝΰλπ ΪΝ δκλγυθκθ δνπσν κθν δ Ϊ εκθ έ

9 ΠΡΟ ΓΓΗΝΜ ΘΗΣΗΝ ΝΣ ΞΗ ΝΛΤΚ ΙΟΤ πλέ β βνπλκπσγ βνΰδν βθνπλκΰωΰν κυνηγβ Νπκ ζ έμ )ΝβΝ πέ υιβνΰ θδεκτνγηκτνέ κυννθυ λκυν κυν Ϋε(1)ΝεδΝ )ΝΜέΟέΝπλκφκλδεμΝεδΝΰλπ μνγηκζκΰέμνε ΪΝ δελδ σνΰθω δεσν θ δε έη θκν ωθνηγβηϊ ωθμν ζζβθδεμνΰζυ μ,νμγβη δευθ κυζϊχδ κθν Ϋε(1)ΝεδΝ κυζϊχδ κθνκε υν(κ)ν ΝεγΫθΝπσΝ Ν υπσζκδπνηγη έν Ό θνηγβ μν θνπζβλκέν δμνπλκπκγϋ δμν ΝεδΝ κυνπλκβΰκτη θκυν φέκυν πθζηϊθ δν βνφκέ β β, θυνσ θν θνπζβλκέν βθνπλκπσγ βν κυνπλκβΰκτη θκυν φέκυ,νε ΪΝ δελδ σνν δελδ ΪΝΰθω δεϊν θ δε έη θνηγβηϊ ωθνν ΝυπσζκδπΝηγη,ΝπλπΫηπ δν πθ ιϋ β Νυ σνν Νυ ΪΝεδΝ πλκϊΰ δνν πθζηϊθ δν βνφκέ β β ε ΪΝ Νκλδση θνωμνϊθωέ Ν

10 - ΕΤ Η Ο Η: : ω.. χ ω ω Ά ω 10,5>10.

11 - ΕΤ Η Ο Η: Ι χ Ά ω 10 ω 8.. ω 9<10. χ χ 8( 7,4 ).

12 .. χ : : χ , ,3 1,8 1,5.: (10,3+1,8+1,5)/3=11,9

13 . : Ά : ω ,4 7,7 : ,5..: (7,7+10,5)/=09,1

14 Γ (Γ έλέ) 35 ω 30 5

15 Γ (Γ έλέ) Γ Γ ΘΗ Η ι ή ώσσ ι σι έ έ ι ι ώ ισ ώ ι ι, ι ι ή ισ ή ι ι ι ή ισ ή 3 σι ή θ ι 3

16 Γ Γ ι ή ώσσ ΘΗ ι ή ώσσ έ ι ή ώσσ ι Η β σι ή σι έ ισ ή ι ισ ή σ ι έ ισ ή / σ ι σφ ι ι ή ι ι, ι ι σ ι έ ι ι ι ι σ ι ι ή σ σ θ ι ή σ/project * έ ώσσ ι ή ι ή ι σι ή ή* ύ * ι 3 1 θ ι Ά

17 ΠΡΟ ΓΓΗΝΜ ΘΗΣΗΝ ΝΣ ΞΗ ΝΛΤΚ ΙΟΤ πλέ β βνπλκπσγ βνΰδν βθνπλκΰωΰν κυνηγβ Νπκ ζ έμ )ΝβΝ πέ υιβνΰ θδεκτνγηκτνέ κυννθυ λκυν κυν ΫεΝ(1)Νεδ )ΝΜέΟέΝπλκφκλδεμΝεδΝΰλπ μνγηκζκΰέμνε ΪΝ δελδ σνΰθω δεσν θ δε έη θκν ωθνηγβηϊ ωθμν ζζβθδεμνΰζυ μ,νμγβη δευθνεδν ωθνηγβηϊ ωθνοηϊ μνπλκ θ κζδ ηκτ κυζϊχδ κθν Ϋε(1)ΝεδΝ κυζϊχδ κθνκε υ(κ)ν ΝεγΫθΝπσΝ ΝυπσζκδπΝηγη έ Ό θνηγβ μν θνπζβλκέν δμνπλκπκγϋ δμν ΝεδΝ κυνπλκβΰκτη θκυν φέκυν πθζηϊθ δν βνφκέ β β, θυνσ θν θνπζβλκέν βθνπλκπσγ βνν κυνπλκβΰκτη θκυν φέκυν ε ΪΝ δελδ σνν δελδ ΪΝΰθω δεϊνθ δε έη θνηγβηϊ ωθννηγη Ν πλκ θ κζδ ηκτννυπσζκδπνηγη ΝπλπΫηπ δν Ν πθ ιϋ β Νυ σννυ ΪΝεδΝπλκΪΰ δνν πθζηϊθ δν βν φκέ β βνε ΪΝ Νκλδση θνωμνϊθωέ

18 Γ (Γ έλέ) 34 ω 14 0

19 Γ Γ ΘΗ Γ Η ιι σ ι ή ώσσ ι 10 σι ή θ ι 4 ή ι ι ι ισ ή θ ι ι ι ισ ι ή 8 έ ι ι ή ισ ή 8 ή έ σι ώ ισ ώ ι ι ι ή 6 ι ι ι ώ ι ι ι ώ 6 ισ ώ ή σ ι ι ι ή 6

20 Γ Γ Πέ ώσσ ισ ι ή ι ή σ ι ΘΗ Γ Η έ ι ή έ ώσσ 4 ισ ή / σ σ έ ι 1 ώσσ σι ή ι ή ι ή ι ή* 1 ύ 14 * ι

21 ΞΙΟΛΟΓΗ ΗΝ& ΠΟΛΤ ΗΝ ΣΗΝΝΓ ΝΣ ΞΗ ΟδΝΰλπ ΫμΝπκζυ λδ μν ι Ϊ δμν δ ιϊΰκθ δν θ κ χκζδεϊνεδνπ λδζηϊθκυθν Νηγη ΝμΝ βμννϋμν ζζβθδεμνγζυ μν(60%) εδνλκΰκ χθέμν(40%), βμν δ ΰωΰμΝ δμν λχϋμν βμν πδ ηβμν ωθνη/y, βμνι κλέμ, ωθνθλβ ε υ δευθ, βμνξϋθβμνγζυ μ εδ λέν(3) πσν Νηγη Ν βμν πδζ χγ έ μνοηϊ μνπλκ θ κζδ ηκτ η ΝεκδθΪΝ γϋη ΝΰδΝσζΝ Ν ηη ΝΝΝ κυνέ δκυν χκζ έκυέ ΣΝγΫη Νκλέκθ δνωμν ιμνμ ησνη Νεζλω βνπσν λϊπ Νγ ηϊ ωθν δγηδ ηϋθβμν υ εκζέμνεδ ησνπσν κθν δ Ϊ εκθ έ ΣΝΰλπ ΪΝ δκλγυθκθ δνπσν κθν δ Ϊ εκθ έ

22 ΠΡΟ ΓΓΗΝ& ΠΟΛΤ ΗΝ ΣΗΝΝΓ ΝΣ ΞΗ πλέ β βνπλκπσγ βνΰδν βθνπλκΰωΰν κυνηγβ Νπκ ζ έμ )ΝβΝ πέ υιβνΰ θδεκτνγηκτνέ κυννθυ λκυν κυν Ϋε(1)ΝεδΝ )ΝΜέΟέΝπλκφκλδεμΝεδΝΰλπ μνγηκζκΰέμν ωθνηγβηϊ ωθμν ΝΫμΝ ζζβθδεμνγζυ μνεδνλκΰκ χθέμ εδνεγ θσμνπσν Νηγη Ν βμν πδζ ΰ έ μνοηϊ μνπλκ θ κζδ ηκτ κυζϊχδ κθν Ϋε(1) εδν κυζϊχδ κθνκε υ(κ)ν ΝεγΫθΝπσΝ ΝυπσζκδπΝηγη έ Ό θνηγβ μν θνπζβλκέν δμνπλκπκγϋ φέκυν πθζηϊθ δν βνφκέ β β, δμν ΝεδΝ κυνπλκβΰκτη θκυν θυνσ θν θνπζβλκέν βθνπλκπσγ βν κυνπλκβΰκτη θκυν φέκυ,ν ε ΪΝηΪγβη,ΝπλπΫηπ δν Ν πθ ιϋ βν Νυ σννυ Ϊ εδνπκζτ δνν πθζηϊθ δν βνφκέ β βνε ΪΝ Νκλδση θνωμνϊθωέ

23 ΟδΝ ι Ϊ δμνΰδν βθν δ ΰωΰΝ βθνσλδ κϊγηδν επέ υ βν δ ιϊΰκθ δνη ΪΝ βθνπσζυ βν κυνηγβ ΝπσΝ κνλτε δκ ΝΠθ ζζ δεσν πέπ κννη ΝγΫη ΝπσΝ βθν ι ΫΝτζβΝ βμνγ Ν ΪιβμΝ ωμν ιμνμ ησνη Νεζλω βνπσν λϊπ Νγ ηϊ ωθν δγηδ ηϋθβμν υ εκζέμνεδν ησνπσνε θ λδεν πδ λκπν ι Ϊ ωθ

24 Η. Θ. Θ & & Χ Γ Η I. Η & V. V. Η Η Γ, Η ΓΓ Η

25 /... σ ό θ ισ ι έ έ ι ή θ σ ισ ύ θή ώσσ ι ι ή ώσσ ι σ ι ι ι έ ι ι έ ισ ή ι ή ώσσ ι ι ή ώσσ ι ι ή ώσσ ι θ ι ι θ ι σι ή ισ ή ι σι ή ισ ή ι - ι σ ι ι ι ώ ισ ώ έ ι ι ι ώ ισ ώ ι ι ι ή ι ισ ή ι ώ ι ή θ ι ι έ σι ώ ι ι ι ώ ώσσ ι ι σ ισ ι ή ισ ώ ισ ισ ι ή ώ

26 Γ Γ Θ Η Η Θ θ ό θ ό ι ώ ό θή θ ό θ ό ι ώ ό θή θ ό θ ό ι ώ ό θή θ ό θ ό ι ώ ό θή θ ό θ ό ή ι ό ) * ι ισ ό θ ύ όσβσ σ σ ι ι θ ό ή ι ό σ ή, ι ι, ό φ θύ σ σ ή ι βθ ι σ, σ ό ι σ ι ιφ ι Η

27 Η Φ Γ Η ΓΓΗ Η

28 Γ Γ Θ Η Γ Η Θ

29 Η ΓΗ ι ό βθ ύ ή ή ό σ ι ύ σ σ έσ.. ώ ό θ σ ό ι ώσ έ ι ό ό βθ ό.. σ βθ ό ή ι θώ ι βθ ό ό σ ι ύ έ ι ι σ σ έσ.. σσ σ ισ ύ θ ι σ ι έ σ ι, βθ ό ό σ ό ι σι ι έ ι β ό σ σ ή. σ βθ ό ή ή ό σ ι ι ό σ σ έσ.. σσ σ ισ ύ θ, βθ ό ό σ ό ι ύ ι έ ι.. ισ ό β ό σ σ ή. θ ύ ι ισ ήσ / :, β,,, ι ώ ό θ ι «βθ ό» ό... ιώ. έ ι ώ σ : % : ό θ ιβθ ισ έ σ ή σ σ ι ή ι % : ι ή ι σ

30 Γ θ ή Χ έ ι : θ ό ή: θ ό ή : θ ό ό σ : θ ή Χ έ ι ι σ ι Ο θ ή Χ έχ ι.ο. βθ σ 1 : σ ή: έ ισ ό ι Ά : ό θή :,,, ι ό θή : Ο βθ ό ι: Ο βθ ό έ ι ω έχ ι ή Ο βθ ό ι β ιώ ι ι βθ ό. Έ σι θ ή Χ έ ι βθ ύ:,,,,, θ ι ι ήσ ι σ σ /. ι ι

31 Η Η Ά ι ό βή θύ ι έ βθ ύ θ ι ι ήσ ι έ θ ή / ι: βθ ό ό σ Ο.Ο. ό ω ι ώ.. σ ή ι ι ω θ ω σσ σ ό βθ ύ βθ ό ό σ ι ι έ βθ ό. θ ό σ ισ ή σ ή ή ι ό ό θ ό θ ι θώ ι σ.. ι

32 ΓΓ OMA σ ισ ύ έ. ι ό. ι ό. ι ό φ ι φ / ι φ ι ώ & φ Η ώ ή ώ φ ι ή ι ύ / ώ ισ ι ύ έ. ι ό ι ώ ι ώ σ σ σ ώ ι ό ι ό σ σ ι ι ι σι ύ. ι ό σ σ ύ ισ ύ ι ι ισ ύ. ι ό. ι ό σ θέ σ φώ έ, ι ή ι ισ ύ. ι ό ι ώ ι ισ ι ώ σ. ι ό ι ώ σ, ι ύ ι. ι ό ισ ύ. ι ό ι ύ ι ι ι ιώ έ ι ώ Έ. ισ ή ι ώ έ ιβ. ι ό ι. ι ό έ Έ ι ι σι ώ ισ ι ύ ύ σ ι, σ σ ι ι ιώ φ ι ή ό σ σ σ ι ύ σ

33 ΓΓ OMA έ - σ ισ ύ ι σ ι 1.. θή ι ι σ ι ι σ ι ι ι ώ ι σ σιώ φ ισ ύ ι ιφή ισ ι ι ι σ σ,, ι ή φ φ ισ ό ι ι φή ι ι φή 1. ι ό. ι ό 3. ι ό ι ι 4. ι ό θ ι ι ι ό φ ι ώ ι ό σ ι ι ισ σι ύ ι ή Η ι σ ισ ύ έ & ή ή ι ιώ ι ή ιβ

34 ΓΓ OMA έ 1. - σ ισ ύ ι ι ώ ι έ 1. ι ύ ι ύ ι ώ ι ό ι ύ ι ύ & Η

35

36

37

38 Η ΘΗ ισ ι ή σ ι ή ( έ / β ) «ό θ σ σ θ 7 σ σ ώ σ. σι ό ώ» (5 έ / β ) 8

39

40 ι ι ό σ ισ ύ, Η φ 1. ϊ ή ή. 3. ι ι 4. φ ύσ θ - 9. ι ή ή θ ιέ - ι ι ώ ι - ι ι ιώ ι σ ισσ ι ό ι ώ ώ... ι ι φή

41 σ ισ ύ ι ι ό 1. ι ι ώ ι σ ώσ ι σϊ ώ σ έ σ 11. ιό ι ώ ι ι ό ι ό ύ ) ύ - ι φ ώσ ι ι ι ι ή ι θ ώ ώσ ι ή... ώ ι ιθ σ ώ ι ι 16. φ σιώ ( σ -σ έ ) ι ώ Η ισ ή ιθ ό ι ώ ι ό ι ι ή φή ι σ σ ώ ι ή ώ,φ ι ώ ή ι ώ ι ι ώ ό ώ ι ώ, (, ώ θ σσ φό, ό σ σ ι σ σ Έ ϋ CNC ι ώ σ ύ σ σ σ φώ

42 σ ισ ύ ι ι ήσ ι ι ι ό 1. ή - ισ ι ώ σ όφ - ι ι Η ισ ι ώ ι ήσ φι σ). 3. ώ ι ι ( σ ) σ ι. ισι ισ ύ ( βι ό ) σ ι ή ι ι ι ή έ ι έ ι ι ι ό ι... ι ήσ ( ι σ ι έ 1. ισθ. ι ή έ ι ή έ ι ι ι 3. ισθ ι ό - ισ ύ ιώ ι 4. ι ισ ή / ι φ ι ώ έ, ή ι έ σ ώ ισ ι ι φ ύ ι β ή ό σ σ ι ή φ ιώ

43 σ ισ ύ ι ι ό φ σ έ Η ώ ι... ι ι ώ σ ώ 1. ι σ 6. ι ή - 7. ι 8. φι σ ΐ σ ή ι ι ή ι ι ι ι φ σ ι ή έ ι ι φιώ φ ι ό ώ ι ή. 11. σ ι σ 14. ι ή 15. ή σ 16. ή σ Έ ή φι ώ φι ό φ. σι ώ φ (βι ό) ώ ι ώ φ ώ σι ώ έ ι ιβ ι ύ ι ι ύ ι ύ

44

45 ...

46 ι (5) Τέσσ (4) θ ω σ ι ή ι ι ι ι ή & σ ι ή ισ ι ι έ ώ Έ (1) ι ή σ σ ή σ ι ή ι ι ω ώ θ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα