INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ"

Transcript

1 Προς ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ Κε σνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την Πολωνία Παπαθέηοςμε ζςνημμένα ηο 3 ο ενημεπωηικό δεληίο με ειδήζειρ για ηην Πολωνία μεηαξύ ηων οποίων και πληποθοπίερ για ηην αγοπά αγποηικών πποϊόνηων ηων νωπών θπούηων, λασανικών & σςμών πος ζςνέηαξε ηο Γπαθείο Οικ.& Εμποπικών Υποθέζεων ηηρ Ππεζβείαρ μαρ ζηην Βαπζοβία καηά ηο σπονικό διάζηημα 7 Φεβποςαπίος , ππόρ ενημέπωζή ζαρ Ο Ππόεδπορ Γεώπγιορ Φπαγκίζηαρ Συν.: 5 σελ ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr1

2 Δλεκεξωηηθό Οηθνλνκηθό Γειηίν Πνιωλίαο Αξηζκόο 3 (7/2-3/3/2009) Α. Οηθνλνκηθέο Δηδήζεηο 1. Δηζδνρή ζηνλ κεραληζκό επξσπατθώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ ERM-2 2. Μείσζε επηηνθίσλ από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 3. Αύμεζε αλεξγίαο 4. Υξεκαηηζηήξην Βαξζνβίαο 5. εκαληηθή αύμεζε αεξνπνξηθώλ επηβαηώλ Β. Θέκαηα πνιωληθήο γεωξγίαο 1. Καιιηέξγεηα γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ 2. Nordzucker, αίηεκα κεηαθνξάο πνζόζησζεο Γ. Ο πνιωληθόο ηνκέαο θαηαζθεπώλ Γ. Δπξωπαϊθά ζέκαηα ελέξγεηαο / αγωγόο θ.α. Nord Stream Δ. Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο 1. Ryanair, αθύξσζε 11 αεξνπνξηθώλ ζπλδέζεσλ κε Πνισλία 2. Απνιύζεηο ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία PZU 3. Πξόγξακκα επελδύζεσλ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Solaris 4. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο εξεπλεηηθνύ θέληξνπ ηεο Unilever Δπηκέιεηα: Παληειήο Γηαλλνύιεο, Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr2

3 Α. Οηθνλνκηθέο Δηδήζεηο 1. Δηζδνρή ζηνλ επξωπαϊθό κεραληζκό ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ ERM-2 : Καηά ηελ επξσπατθή ύλνδν θνξπθήο ηεο 1 εο Μαξηίνπ η.ε., ε πνισληθή θπβέξλεζε επηβεβαίσζε ηελ πξόζεζή ηεο γηα έληαμε ζηνλ ERM-2 εληόο ηνπ η.ε. (ππνινγίδεηαη ζην 2 ν εμάκελν) θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επξσδώλε ην 2012, ελώ εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλαθνηλώζεθε όηη ζα εμεηαζζεί ε πξόηαζε ηεο Οπγγξηθήο Κπβέξλεζεο γηα ζπληόκεπζε ηεο πεξηόδνπ παξακνλήο ζηνλ κεραληζκό ERM-2 πνπ ζηελ παξνύζα θάζε είλαη 2 ρξόληα. 2. Μείωζε επηηνθίωλ από ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα : ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα από ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ η.ε. πξνρώξεζε ζε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηεο θαηά 25 κνλάδεο βάζεο, θζάλνληαο ζην 4% ζε εηήζηα βάζε (κε ην επηηόθην θαηαζέζεσλ λα θζάλεη ζην 2,5% θαη ην επηηόθην Lombard λα θζάλεη ην 5,5%) 3. Αύμεζε αλεξγίαο : ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ε αλεξγία ζηελ ρώξα αλήιζε ηνλ Ιαλνπάξην ζην 10,3% πνζνζηό πνπ αληηπξνζσπεύεη αλέξγνπο. Σα κεγαιύηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ ρώξα θαηαγξάθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο Lubuskie (πξσηεύνπζα Zielona Gora), Wielkopolska (πξσηεύνπζα Poznan) θαη Opolskie (πξσηεύνπζα Opole) κε πνζνζηά 16.5%, 14.7% θαη 13.9% αληίζηνηρα, ελώ νη θιάδνη πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν είλαη απηνί ησλ θαηαζθεπώλ (απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηζηκεληνβηνκεραλία, ειαζηηθά θαη ειεθηξνληθά), ν ηνπξηζκόο, ν ρξεκαηννηθνλνκηθόο θαη απηόο ησλ κεηαθνξώλ. 4. Χξεκαηηζηήξην Βαξζνβίαο : ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Βαξζνβίαο, θαηά ην 2008 ε ζπκκεηνρή ησλ μέλσλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ (θπξίσο από Μ.Βξεηαλία, Απζηξία, Γαιιία θαη Σζερία) ζην Υξεκαηηζηήξην έθζαζε ζηo 43% έλαληη πνζνζηνύ 39% ησλ πνισλώλ ζεζκηθώλ θαη 18% ηδησηώλ επελδπηώλ. 5. Σεκαληηθή αύμεζε επηβαηηθήο θίλεζεο ζηα πνιωληθά αεξνδξόκηα θαηά ην 2008: ύκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ζεκαληηθή αύμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο θαηά 8% ζεκεηώζεθε ην 2008 ζην ζύλνιν ησλ πνισληθώλ αεξνδξνκίσλ θαζώο νη επηβάηεο από/πξνο ηελ Πνισλία απμήζεθαλ θαηά 1,5 εθ. έλαληη ηνπ 2007 θζάλνληαο ζηα 20,6 εθ. άηνκα ζπλνιηθά. Σν αεξνδξόκην ηεο πξσηεύνπζαο Βαξζνβίαο Okęcie δηαρεηξίζηεθε 9,4 εθ. επηβάηεο θαη θαηέρεη 46% ηεο ζπλνιηθήο επηβαηηθήο θίλεζεο, ελώ αθνινπζνύλ ηα αεξνδξόκηα ηεο Κξαθνβίαο Balice ( κε 14% κεξίδην), ηνπ Καηνβίηζε Pyrzowice (11.6%), ηνπ Γθληάζθ Rębiechowo (9.4%), ηνπ Βξόηζιαβ Strachowice (7.2%) θαη ηνπ Πόδλαλ Ławica (6.1%). εκεηώλεηαη όηη όια ηα πξναλαθεξόκελα αεξνδξόκηα εμππεξέηεζαλ άλσ ηνπ 1 εθ. επηβαηώλ. Β.Θέκαηα πνιωληθήο γεωξγίαο 1. Η Πνιωλία θαιιηεξγεί ηα πεξηζζόηεξα γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα ζηελ Δ.Δ.: ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γηεζλνύο Ιλζηηηνύηνπ International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), ε Πνισλία είλαη από ηνπο κεγαιύηεξνπο θαιιηεξγεηέο γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ (GMO s- Genetically Modified Organism )ζηελ ΔΔ. Οη θαιιηέξγεηέο ηνπο κάιηζηα θαηά ην 2008 έθζαζαλ ζε έθηαζε ηα εθη., ελλέα θνξέο πεξηζζόηεξε από απηήλ ηνπ 2007 ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr3

4 Η ζέζε ηεο Πνισληθήο Κπβέξλεζεο είλαη κελ ελάληηα ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ GMO s, αιιά θαζώο κέρξη ηώξα δελ έρεη δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν ζεζκηθό πιαίζην (ζρεηηθέο ξπζκίζεηο αλακέλνληαη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Βνπιή έσο ην ηέινο Μαξηίνπ η.ε.), ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη νη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο. εκεηώλεηαη επίζεο όηη ε θαιιηέξγεηα ή κε ησλ GMO s ζηελ Πνισλία, δελ έρεη αθόκε ηειεζηδηθήζεη ζηα επξσπατθά όξγαλα θαζώο εθξεκεί ε απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ην ζέκα. 2. Βηνκεραλία δάραξεο Nordzucker, αίηεκα κεηαθνξάο πνζόζηωζεο : ύκθσλα κε ηα εδώ ΜΜΔ ε πνισληθή βηνκεραλία δάραξεο Nordzucker ππέβαιε ηνλ πξνεγνύκελν Γεθέκβξην αίηεκα ζην πνισληθό Τπνπξγείν Γεσξγίαο (ζπγθεθξηκέλα ζηελ Τπεξεζία Agricultural Market Agency ARR- ), γηα κεηαθνξά ηνπ ππνινίπνπ ηεο πνζόζησζεο ηεο γηα ην 2008 ζηα εξγνζηάζηά ηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Γεξκαλία θαη ινβαθία. Σν αλσηέξσ αίηεκα ππνβιήζεθε θαζώο ιόγσ μεξαζίαο ζηελ Πνισλία θαηά ην 2008, νη παξαρζείζεο πνζόηεηεο δελ έθζαζαλ απηέο ηεο πνζόζησζεο θαη θαζώο νη επξσπαίνη παξαγσγνί ππνρξενύληαη γηα θάζε ηόλν παξαγόκελεο δάραξεο από ηνπο ζπλνιηθνύο ηεο πνζόζησζεο λα θαηαβάιινπλ 125 επξώ, ε Nordzucker ζα ρξεηαζζεί λα θαηαβάιεη ζπλνιηθά 1,5 εθ. Δπξώ γηα πνζόηεηεο νη νπνίεο ηειηθά δελ παξήρζεζαλ. εκεηώλνπκε όηη ε πνισληθή Nordzucker, αλήθεη ζηνλ όκηιν γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ Nordzucker (έδξα ην Braunsweig) από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζε παλεπξσπατθό επίπεδν. Ο ίδηνο όκηινο Nordzucker κάιηζηα απνηειεί ηκήκα ηνπ νκίινπ γαιιηθώλ ζπκθεξόλησλ Eurosugar καδί κε ηηο εηαηξείεο Cristal Union (έδξα Γαιιία) θαη ED&F Man (έδξα Αγγιία). Γ.Ο πνιωληθόο ηνκέαο θαηαζθεπώλ: ύκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο εηαηξείαο Deloite&Touche n νπνία θπθινθόξεζε πξόζθαηα κε ηίηιν European Powers of Construction 2008 (ηα ζηνηρεία αλαθνξάο είλαη ηνπ 2007, πξν ηεο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο), ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ ζηελ Πνισλία είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξόο θαη δπλακηθόο θαζώο : ν ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ ππνινγίδεηαη ζηα 35 δηο Δπξώ, πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί ζην 11% πεξίπνπ ηνπ πνισληθνύ ΑΔΠ, απαζρνιεί πεξί ηνπο εξγαδνκέλνπο αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ πνισληθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ελώ νη αηηήζεηο αδεηώλ θαηαζθεπήο απμάλνληαη αικαησδώο αλά έηνο, θαζώο ην 2005 ήηαλ , ην 2006 αλήιζαλ ζηηο ελώ ην 2007 έθζαζαλ ζηηο Οη 5 κεγαιύηεξεο εηαηξείεο (ζύκθσλα κε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπο), νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πνισληθή αγνξά είλαη νη : 1. ε πνισληθή Polimex-Mostostal SA, κε θύθιν εξγαζηώλ ζηα 984 εθ.δπξώ 2. ε ζνπεδηθή Skanska SA, κε θύθιν εξγαζηώλ ζηα 859 εθ.δπξώ 3. ε πνισληθή Budimex SA, κε θύθιν εξγαζηώλ ζηα 813 εθ.δπξώ 4. ε απζηξηαθή Strabag Sp zoo, κε θύθιν εξγαζηώλ ζηα 595 εθ.δπξώ θαη 5. ε πνισληθή Mostostal Warsawa SA,(www.mostostal.waw.pl) κε θύθιν εξγαζηώλ ζηα 510 εθ.δπξώ εκεηώλνπκε επίζεο όηη ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηόζν ε Polimex-Mostostal SΑ (www.polimex-mostostal.pl), όζν θαη ε Budimex SA (www.budimex.pl) πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν κε ηηο 100 κεγαιύηεξεο επξσπατθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη βξίζθνληαη ε κελ Polimex- Mostostal ζηελ 75 ε ζέζε, ε δε Budimex ζηελ 82 ε ζέζε. ηνλ αλσηέξσ θαηάινγν, βξίζθνληαη επίζεο θαη ηξεηο ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ε Σερληθή Οιπκπηαθή ζηελ 35 ε ζέζε, ε Διιεληθή Σερλνδνκηθή (λπλ Διιάθησξ) ζηελ 83 ε ζέζε θαη ε J&P Avax (ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ Πνισλία) ζηελ 90 ε ζέζε. ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr4

5 Γ. Δπξωπαϊθά ζέκαηα ελέξγεηαο Αγωγόο θπζηθνύ αεξίνπ Nord Stream : ύκθσλα κε αλαθνίλσζή (Διζίλθη, 13 Φεβξνπαξίνπ η.ε.) ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ Nord Stream (ζα παξέρεη ξσζηθό θπζηθό αέξην ζηελ Γπη.Δπξώπε), νινθιεξώζεθε ε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, ε νπνία αθνύ κεηαθξαζζεί ζε ελλέα γιώζζεο ζα παξαδνζεί ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε ώζηε λα μεθηλήζνπλ νη ηειηθέο δηαβνπιεύζεηο θαη λα δνζνύλ νη ηειηθέο εγθξίζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή, αθελόο από ηηο ρώξεο ησλ νπνίσλ ην έδαθνο δηαζρίδεη ν αγσγόο (Ρσζία, Φηλιαλδία, νπεδία, Γαλία θαη Γεξκαλία) θαη αθ εηέξνπ από εθείλεο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα (Δζζνλία, Ληζνπαλία, Λεηνλία θαη Πνισλία). Μεηά θαη από απηήλ ηελ εμέιημε, αλ αθνινπζεζνύλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη 55 δηο. θ.κ. από ηελ Ρσζία κέζσ ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο ζηελ Γεξκαλία, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ ηελ θνηλνπξαμία θαηαζθεπήο ηνπ Nord Stream ζπκκεηέρνπλ : ε ξσζηθή Gazprom κε 51%, ε γεξκαληθή Wintershall ην 40% (αλήθεη ζηνλ όκηιν BASF ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε 20% θαη ζηνλ όκηιν E.ON ν νπνίνο δηαζέηεη επίζεο 20%), ελώ ην ππόινηπν 9% αλήθεη ζηελ νιιαλδηθό όκηιν Gasunie. Δ. Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο 1. Αθύξωζε 11 αεξνπνξηθώλ ζπλδέζεωλ κε Πνιωλία από ηελ Ryanair : Η ρακεινύ θόζηνπο ηξιαλδηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία Ryanair αλαθνίλσζε ηελ αθύξσζε 11 αεξνπνξηθώλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ Μ.Βξεηαλίαο θαη Πνισλίαο (από ηα αεξνδξόκηα ηνπ : Bristol, Birmingham, Bournemouth, East Midlands, Luton θαη Liverpool) αξρήο γελνκέλεο από ηνλ πξνζερή Μάξηην (ζεκεηώλνπκε κάιηζηα όηη ε Ryanair αθνινύζεζε αλάινγεο θηλήζεηο ησλ Easyjet θαη Wizz Air). Η εηαηξεία νδεγήζεθε ζε απηή ηελ απόθαζε κεηά από ηελ θαηά 1000% αύμεζε ησλ ηειώλ ησλ πνισληθώλ αεξνδξνκίσλ, γεγνλόο πνπ θάλεη αζύκθνξε ηελ ηηκή ησλ λαύισλ. 2. Απνιύζεηο πεξίπνπ 10% ηνπ εξγαηηθνύ ηεο δπλακηθνύ από ηελ αζθαιηζηηθή PZU : Ο κεγαιύηεξνο αζθαιηζηηθόο όκηινο ηεο ρώξαο PZU, αλαθνίλσζε όηη κέρξη ην ηέινο ηνπ η.ε. ζα έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπλνιηθέο απνιύζεηο πεξίπνπ εξγαδνκέλσλ, αξηζκόο πνπ αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ ηεο δπλακηθνύ. 3. Πξόγξακκα επελδύζεωλ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Solaris : Από ηελ πνισληθή βηνκεραλία θαηαζθεπήο ιεσθνξείσλ Solaris Bus & Coach, αλαθνηλώζεθε όηη ζρεδηάδνληαη επελδύζεηο γηα ηα επόκελα 2 ρξόληα, ε αμία ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ζηα 7 εθ. Δπξώ. Οη επελδύζεηο ζα θαηεπζπλζνύλ ζηελ παξαγσγή λέσλ κνληέισλ ιεσθνξείσλ θαζώο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηξακ, ελώ κέρξη ην 2015 ε εηαηξεία ππνινγίδεη όηη ζα έρεη θαηαζθεπάζεη θαη κνληέιν πβξηδηθνύ ιεσθνξείνπ. Η Solaris ππνινγίδεη ζεκαληηθή αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο θαηά ην 2009 (από 1050 ιεσθνξεία ην 2008 ππνινγίδεη όηη ζα θζάζεη ζηα 1200 ην 2009), ελώ θύξηα εμαγσγηθή ηεο αγνξά είλαη απηή ηεο Γεξκαλίαο όπνπ θαηέρνληαο ην 9% βξίζθεηαη ζηελ 3 ε ζέζε κεηά από ηελ Mercedes θαη ηελ MAN. ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr5

6 Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζεκεηώλνπκε επίζεο, όηη ηνλ Ινύλην ηνπ 2008 ε Solaris θέξδηζε ην δηαγσληζκό πξνκήζεηαο 320 ιεσθνξείσλ ηεο ειιεληθήο Δ.ΘΔ.Λ. (Δηαηξεία Θεξκηθώλ Λεσθνξείσλ) ζπλνιηθήο αμίαο 80 εθ.δπξώ. 4. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο εξεπλεηηθνύ Κέληξνπ ηεο Unilever ζην Poznan : Από ηελ αγγιν-νιιαλδηθώλ ζπκθεξόλησλ πνιπεζληθή Unilever (πξντόληα : Knorr, Hellmann s, Lipton, Bertoli, Becel, Dove, Lux, Axe, Rexona, θιπ) αλαθνηλώζεθε ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζην Poznan, επέλδπζε πνπ ππνινγίδεηαη ζηα 15 εθ.δπξώ. Σν Κέληξν ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε πξντόλησλ ηξνθίκσλ ζε ξεπζηή κνξθή όπσο : ζνύπεο, δσκνύο, ketchup θιπ θαη ζα απαζρνιεί ζπλνιηθά 65 εξγαδνκέλνπο. εκεηώλνπκε όηη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ε Unilever έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπλνιηθέο επελδύζεηο ύςνπο 65 εθ.δπξώ ζηελ Πνισλία, όπνπ θαη δηαζέηεη εξγνζηάζην παξαγσγήο επίζεο ζην Poznan, ελώ δηαζέηεη εξγνζηάζην παξαγσγήο ηζαγηνύ θαη δηαθνκεηακηζηηθό θέληξν ζην Katowice. ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr6

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΟΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε κνπ, γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα