ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ"

Transcript

1 Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γαζηπονομία ωρ εναλλακηική μοπθή ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ. Δπηβιέπσλ/νπζα: Κνπξεκέλνπ Ινπιία πνπδάζηξηα: Κηνπκνπξηδή Κπξηαθή ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ...3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ 4 ABSTUCT 6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ... 7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΣΟΤ ΑΙΧΝΔ Η γαζηξνλνκία ζηελ Αξραία Διιάδα Η γαζηξνλνκία ζηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ Η ειιεληθή γαζηξνλνκία ζήκεξα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ:ΜΙΑ ΔΝΝΑΛΑΚΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Έλλνηα ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ Καηεγνξίεο γαζηξνλνκηθψλ ηνπξηζηψλ HACCP :χζηεκα ειέγρνπ γηα ηε παξνρή πγηεηλψλ θαη αζθαιψλ ηξνθίκσλ Δηδηθφ ήκα Πνηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Σνπηθή Κνπδίλα Ξελνδνρεηαθή Κνπδίλα Δπηζθέςηκνη ρψξνη παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη εθηάζεηο κε θαιιηέξγεηεο Γηαδξνκέο θαη πεξηεγήζεηο

3 4.5 Δθδειψζεηο θαη γηνξηέο γαζηξηκαξγίαο εκηλάξηα θαη καζήκαηα Μαγεηξηθήο Μνπζεία θαη εθζεζηαθνί ρψξνη ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΧΘΗΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ Δλέξγεηεο δεκνζηφηεηαο θαη Φηινμελίαο ηνρεπκέλεο θαηαρσξήζεηο/δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο Υξήζε ειιεληθήο θνπδίλαο θαη κπνπθέ ζε δεκφζηεο εθδειψζεηο πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο θαη ειιεληθή γαζηξνλνκία ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...62 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ..65 2

4 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Η ζπνπδάζηξηα ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη, πάλσ απφ φια, ηελ θ. Κνπξεκέλνπ Ινπιία, γηα ηελ επίβιεςε θαη ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο θαζψο θαη γηα ηε πνιχηηκε βνήζεηα πνπ παξείρε κε θάζε κέζσ. Δπίζεο ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη ηελ θπξία φληα Σδηφια- Γεξνβαζηιείνπ γηα ην πνιχηηκν πιηθφ πνπ ηεο παξείρε ζε φ, ηη αθνξά ην Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ζπνπδάζηξηα ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη ηελ θπξία Μνπξαηίδνπ Μαξία, Βηνιφγνο θαη ππεχζπλε ηεο ΠΔΡΔΚ ΔΠΔ γηα ηηο πξψηεο χιεο, γηα ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ηεο παξείρε αλαθνξηθά κε ηελ ΠΔΡΔΚ ΔΠΔ. Δπίζεο, ζα ήζειε λα απνδψζεη ζεξκέο επραξηζηίεο ζηνλ θχξην Μπαθάιε Υξήζην γηα ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο νηλνπνηίαο αιιά θπξίσο γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ ηεο παξείρε γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Σέινο, ε ζπνπδάζηξηα ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη ζεξκά ηηο ζπλαδέιθνπο ζπνπδάζηξηεο Υξεζηίδνπ Βαζηιηθή θαη Καξαβαζίιε Αηθαηεξίλε γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπο ψζηε ε εξγαζία λα νινθιεξσζεί θαη λα απνθηήζεη αξηηφηεηα. 3

5 ΠΕΡΙΛΗΧΗ θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πξνηείλεη ηελ γαζηξνλνκία ηεο Διιάδνο σο κία κνξθή ελαιιαθηηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Η δηαηξνθή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. Σα ηνπηθά πξντφληα, ηα πνηά θαη γεληθά ε ηνπηθή παξαδνζηαθή θνπδίλα, απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηνπο ηνπξίζηεο, γηα λα επηιέμνπλ έλαλ ηφπν σο πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο, θαη παξάιιεια ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ εζληθή θιεξνλνκηά απηνχ. ην πξψην θεθάιαην ζα γίλεη κία πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη εηδηθψλ κνξθψλ απηνχ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ γαζηξνλνκία. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, απφ ηελ αξραία Διιάδα, ηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ έσο θαη ζήκεξα. ην ηξίην θεθάιαην ζα αλαιπζεί ε έλλνηα ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζα επηζεκαλζεί ε αλάγθε γηα ρξήζε αζθαιψλ θαη πνηνηηθψλ ηξνθίκσλ, ην νπνίν γίλεηαη εθηθηφ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Πνηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα. ην ηέηαξην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε γαζηξνλνκηθή πξνζθνξά ηεο Διιάδνο. ην πέκπην θεθάιαην ζα θαηαδεηρηνχλ νη ελέξγεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνβιεζεί ε ειιεληθή θνπδίλα, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ web 2. ην έθην θεθάιαην δηαπηζηψλεηαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο ζηνλ ηνκέα ηεο γαζηξνλνκίαο, κε πξνβιήκαηα λα εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ αλεπαξθή πξνζθνξά πνηνηηθψλ θαη ειιεληθψλ, παξαδνζηαθψλ εδεζκάησλ θαη θξαζηψλ απφ εζηηαηφξηα θαη μελνδνρεία κε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. Σέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο νθείιεη λα επελδχζεη ζην ηνκέα ηεο γαζηξνλνκίαο ψζηε λα γίλεη πην 4

6 αληαγσληζηηθφο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη εθηθηφ θπξίσο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Κνπδίλαο, νπφηε θαη πξνηείλνληαη νξηζκέλνη ηξφπνη γηα ηελ επίηεπμε απηνχ. Λέξεις-Κλειδιά: γαζηξνλνκία, γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο, ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ειιεληθή παξαδνζηαθή θνπδίλα, μελνδνρεηαθή θνπδίλα, πνιηηηζκηθφ απφζεκα 5

7 ABSTUCT Objective of this project is to suggest greek gastronomy as an alternative form of tourism development. Nutrition constitutes an important part of tourism experience. The local products, the drinks and the local traditional cuisine in general offer an important motivation to the tourist in order to choose a holiday destination. Besides they want to get familiar with the civilization and the national heritage of a tourism destination. In the first part of this project we will try to approach the concept of tourism, of alternative and special forms of tourism and the gastronomy as an alternative form of tourism. In the second part we will present briefly the history of greek cuisine from the antique Greece and the Byzantine era until now. In the third part the essence of gastronomic tourism will be analysed whereas the need to use safe and quality products will be pointed out. This can be achieved through the HACCP system and through the special quality certificate of greek cuisine awarded by GNTO. In the fourth part the gastronomical contribution of Greece will be presented. In the fifth part, marketing actions through which the greek cuisine can be promoted will be presented, emphasizing on the use of internet and web 2. In the sixth part we will observe the existing situation in our country in the gastronomy area and which are the existing problems. These are the insufficient supply of qualitative greek, traditional food and wines especially from restaurants and hotels. Last but not least, in the seventh part, we conclude that greek tourism should invest in gastronomy so that it can become more competitive. This can be achieved through the promotion of greek cuisine. Therefore, in the direction of this goal certain suggestions are being made. 6

8 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΑΓΨΓΗ Ο ηνπξηζκφο,δειαδή ε θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν, δελ είλαη ππφζεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ αιιά ρξνλνινγείηαη αξθεηά πίζσ ζην ρξφλν. Απνηειεί κηα γηγάληηα βηνκεραλία πνπ ζήκεξα είλαη ε κεγαιχηεξε παγθφζκηα δχλακε ζην εμσηεξηθφ εκπφξην.δπίζεο ζεσξείηαη ν κεγαιχηεξνο ηνκέαο έληαζεο απαζρφιεζεο άκεζα θαη έκκεζα Όιεο νη ρψξεο επελδχνπλ ζεκαληηθά πνζά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ κε ζθνπφ ηε πξνζέιθπζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ, δηφηη ηα νθέιε ηνπ ηνπξηζκνχ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ εζληθή νηθνλνκία αιιά δηαρένληαη θαη ζηελ θνηλσλία θαη ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ. Βέβαηα, πην έληνλα είλαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, νη επηδξάζεηο ησλ νπνίσλ δηαθξίλνληαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο. Άκεζεο επηδξάζεηο 1 ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξαηεξνχληαη α) ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο εηζξνέο θαη εθξνέο (νπφηε θαη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ) β) ζηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαζψο ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε (δαπάλεο πνπ πξνθαιεί ε ηνπξηζηηθή δήηεζε ηελ γηα απφθηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη απηήο θαη γ) ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαζψο ν ηνπξηζκφο είλαη δεκηνπξγφο πιήζνπο άκεζσλ θαη έκκεζσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έκκεζεο 2 είλαη νη επηδξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα παξάγσγα απνηειέζκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη αθνξνχλ α) ην εζληθφ εηζφδεκα β) ηελ απαζρφιεζε γ) ηηο ηηκέο, επεξεάδνληαο νπφηε θαη ην επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ δ) ηα θξαηηθά έζνδα ηα νπνία απμάλνληαη κέζσ ηεο 1 Ντοφβασ, Λουκάσ (2009). Τουριςτικι Οικονομία και Επιχειρθματικό Σχζδιο, Σθμειώςεισ ΕΚΔΔΑ, ΤΟΑ, Ακινα 2 Ντοφβασ, Λουκάσ (2009). Τουριςτικι Οικονομία και Επιχειρθματικό Σχζδιο, Σθμειώςεισ ΕΚΔΔΑ, ΤΟΑ, Ακινα 7

9 θνξνιφγεζεο πεξηζζφηεξνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ε) ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ζη) ηελ βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη δ) ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε πνπ επεθηείλεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. πλεπψο, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ ζεσξείηαη κεγαιεηψδεο γηα έλα κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ θαη πεξηνρψλ ηνπ θφζκνπ. Ο ηνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη έλα ζχλνιν ζπληνληζκέλσλ έξγσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ζα ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αλζξψπσλ. Δπηπξφζζεηα, αληηπξνζσπεχεη κηα βηνκεραλία δηφηη απνηειεί έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη ηελ κεηαηξνπή ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ αλζξψπηλσλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ πφξσλ ζε ηνπξηζηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο 3. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο αιια θαη γηα πνιινχο άιινπο νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Πξνζπαζνχλ ινηπφλ λα πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο, λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, λα βειηηψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο θαη θαιχηεξεο. Με ην πέξαζκα φκσο ησλ ρξφλσλ, ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη πξνηχπσλ, ε δεκηνπξγία λέσλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλαδήηεζε ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ αιια θαη ε εκθάληζε ησλ πξψησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ καδηθνχ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ (ην πξφηππν πνπ επηθξαηνχζε παλεγπξηθά έσο ηφηε) θπξίσο ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο, δεκηνχξγεζε έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο πάλσ ζην ζέκα ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε λέσλ πξνηχπσλ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Σα πξφηππα απηά ζα έπξεπε λα ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ 3 Ντοφβασ, Λουκάσ (2009). Τουριςτικι Οικονομία και Επιχειρθματικό Σχζδιο, Σθμειώςεισ ΕΚΔΔΑ, ΤΟΑ, Ακινα 8

10 αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηνλ ηφπν ππνδνρήο, ζηε πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ζηε πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ. Έηζη, αλαπηχρζεθαλ νη εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Οη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 4 ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο εηδηθνχ θαη θπξίαξρνπ θηλήηξνπ ζηε δήηεζε (π.ρ. ζπλέδξηα, πνιηηηζκφο θιπ) θαη απφ ηελ αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο εηδηθήο ππνδνκήο ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ θάζε κνξθήο. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 5 απνηεινχλ ηκήκα ησλ εηδηθψλ κνξθψλ θη ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ ηελ χπαξμε ελφο θπξίαξρνπ εηδηθνχ θηλήηξνπ ζηε δήηεζε, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα φπσο: θπζηνιαηξία, ηαμίδηα πεξηπέηεηαο, αζιεηηζκφο, πεξηήγεζε, πεξηβάιινλ, γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο, νη ηνπξίζηεο ζπρλά επηιέγνπλ έλαλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί ε απηνλνκία ζηηο επηινγέο θαη ε πεξηήγεζε κε κηθξή ή ειάρηζηε ρξήζε ππεξεζηψλ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαηαγξάθεηαη ε αλάπηπμε κηαο εηδηθήο ππνδνκήο πνπ εμππεξεηεί ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνπξίζηεο. Σέινο, θνηλφο παξαλνκαζηήο ηφζν ζηε δήηεζε φζν θαη ζηε πξνζθνξά ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, απνηειεί ν ζεβαζκφο ηεο ηνπηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δνκήο. Οη εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ δπλακηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη 6 : Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ 4 Τςάρτασ, Π.- Διδαςκάλου, Ελ. (2009). Τουριςτικι Ανάπτυξθ, ςθμειώςεισ ΕΚΔΔΑ, ΤΟΑ, Ακινα 5 Τςάρτασ, Π.- Διδαςκάλου, Ελ. (2009). Τουριςτικι Ανάπτυξθ, ςθμειώςεισ ΕΚΔΔΑ, ΤΟΑ, Ακινα 6 Τςάρτασ, Π.- Διδαςκάλου, Ελ. (2009). Τουριςτικι Ανάπτυξθ, ςθμειώςεισ ΕΚΔΔΑ, ΤΟΑ, Ακινα 9

11 Αγξνηνπξηζκφο Σνπξηζκφο ζηελ χπαηζξν-θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο Σνπξηζκφο ηξίηεο ειηθίαο Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο Πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο Οηθνινγηθφο ηνπξηζκφο-νηθνηνπξηζκφο Σνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο Ιακαηηθφο ηνπξηζκφο-ζεξκαιηζηηθφο Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο Δθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο Δπαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο Δθζεζηαθφο ηνπξηζκφο Σνπξηζκφο θηλήηξσλ Οξεηλφο ηνπξηζκφο Υεηκεξηλφο ηνπξηζκφο Υξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο Αζηηθφο ηνπξηζκφο Σνπξηζκφο ζε νξγαλσκέλα ηνπξηζηηθά ρσξηά εηδηθνχ ηχπνπ (club) Σνπξηζκφο ζε ζεκαηηθά πάξθα θαη ζεκαηηθά κνπζεία Οη εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ινηπφλ, πξνσζνχλ ην πξφηππν ηνπ ελεξγνχ ηνπξίζηα ν νπνίνο απαγθηζηξψλεηαη απφ ηνλ καδηθφ νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ θαη αλαδεηά φιν θαη πεξηζζφηεξε απηνλνκία θαη ειεπζεξία ζηε δηνξγάλσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνπ ηαμηδηνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νη νπνίεο είλαη ζπλαθείο κε ην πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Μηα απφ ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ αλαθέξζεθαλ απνηειεί ν πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο. Κνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο απνηειεί ε 10

12 γαζηξνλνκία ηεο θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ιανχ ηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα έρνληαο σο θίλεηξν ηελ ηνπηθή ηεο θνπδίλα, ηηο παξαδνζηαθέο ηεο γεχζεηο, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηάθνξσλ ηνπηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζεκαηνινγία ηνπο είλαη ε γαζηξνλνκία θαη ηελ επίζθεςε ακπειψλσλ, ηπξνθνκηψλ θαη άιισλ εξγαζηεξίσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ φπνπ παξαθνινπζνχλ απφ θνληά ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ληφπηνπο θαη ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο, νπφηε γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηελ θνπιηνχξα ηνπ ιανχ ηεο ρψξαο θαη ηε ιανγξαθία ηνπ. πλεπψο, ην θαγεηφ δελ επηηειεί απιά θαη κφλν ην ξφιν ηεο «θαχζηκεο χιεο» πνπ ζα δψζεη ελέξγεηα ζην ζψκα καο, αιιά απνηειεί ζηνηρείν πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο, πξνάγνληαο ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θιεξνλνκία κηαο ρψξαο. Δπηπξφζζεηα, ε γαζηξνλνκία ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηηο ππφινηπεο εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ δεκηνπξγψληαο έλα πιέγκα ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξεκαηηψλ. Έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ επεμίαο θαζψο ζηα πιαίζηα απηνχ πξνζθέξνληαη ζηνπο ηνπξίζηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνθέο-θπξίσο ιαραληθά, θξνχηα, ηξφθηκα πινχζηα ζε θπηηθέο ίλεο -πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο ζπλδέεηαη κε ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ δηφηη νη αζιεηέο πξέπεη λα ηξέθνληαη λαη κελ πγηεηλά αιιά θαη κε ηξνθέο πξσηετλνχρεο θαη κε ρακειφ γιπθαηκηθφ δείθηε ψζηε λα δηαηεξείηαη ε άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο. ρεηίδεηαη κε ην ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ φπνπ θαηαλαιψλνληαη λεζηήζηκα θαγεηά αιιά θαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ θαζψο νη αγξνηνπξίζηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δηάθνξεο αγξνηηθέο εξγαζίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε παξαγσγή ηπξηνχ, γηανπξηηνχ, δπκσηνχ ςσκηνχ θιπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα απνιακβάλνπλ. Παξάιιεια, άκεζε είλαη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ πνιηηηζκηθφ ηνπξηζκφ θαζψο κέζα απφ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ελφο ηφπνπ θαη ηηο παξαδνζηαθέο ηνπ ζπληαγέο ν πνιηηηζκηθφο ηνπξίζηαο καζαίλεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο (π.ρ. πνηα είλαη ε ηζηνξία ησλ εδεζκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη θαη πσο απηφ 11

13 ζπλδέεηαη κε ηηο παξαδφζεηο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ) φπσο επίζεο θαη ε ζχλδεζή ηεο θαη κε ηνλ νηληθφ ηνπξηζκφ θαζψο γαζηξνλνκία ζεκαίλεη πξνζθνξά θαη θαηαλάισζε θαγεηνχ θα νίλνπ, νπφηε θαη ε απφιαπζε ηνπ θξαζηνχ ζπλδπάδεηαη πάληα κε ηε παξνπζία ηνπ θαηάιιεινπ θαγεηνχ πνπ αλαδεηθλχεη ηε γεχζε θαη ην άξσκα ηνπ. πλεπψο, ε γαζηξνλνκία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ελαιιαθηηθή ηνπξηζηηθή κνξθή πνπ αληηπξνζσπεχεη αιιά ππεηζέξρεηαη θαη ζε πνιιέο άιιεο κνξθέο εληζρχνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο. ηελ Διιάδα, ε παξαδνζηαθή θνπδίλα ηεο ρψξαο καο κε ηελ απζεληηθφηεηα, άξηζηε πνηφηεηα θαη εληνπηφηεηα ησλ πιηθψλ ηεο, πξνάγεη ηελ πγεία θαη ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ καο απνζέκαηνο. Η κνλαδηθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ην θιίκα ηεο, ε πνιπκνξθία ηνπ εδάθνπο ηεο θαη ην ζαιάζζην ζηνηρείν πνπ ηελ αγθαιηάδεη δεκηνχξγεζαλ ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγή εμαηξεηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο εθιεπηπζκέλεο θαη πγηεηλήο θνπδίλαο ε νπνία αληαλαθιά ηελ ηζηνξία καο, ηηο παξαδφζεηο θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο. Οθείινπκε ινηπφλ λα ηελ πξνζηαηεχζνπκε απφ ηηο δηάθνξεο απεηιέο θαη θηλδχλνπο πνπ ηελ απεηινχλ θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ηε δηαδψζνπκε ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη κάιηζηα γηα 12 κήλεο ηνπ ρξφλνπ. 12

14 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΣΟΤ ΑΙΨΝΕ 2.1 Η γαζηξνλνκία ζηελ Αξραία Διιάδα Η ειιεληθή δηαηξνθή θαη γαζηξνλνκία απνηειεί κέξνο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Γηα αηψλεο, βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ειιεληθήο δηαηξνθήο απνηέιεζαλ ην ςσκί, ην ιάδη θαη ην θξαζί. Αξρηθά, ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα ηα πιηθά πνπ ζπλαληνχληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ειάρηζηα αιιά ζηε ζπλέρεηα ε λαπηηιία, ηα ηαμίδηα, νη πφιεκνη, νη απνηθίεο, νη εθζηξαηείεο(πρ, κε ηηο εθζηξαηείεο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ εμειίζζεηαη θαη ε Μαθεδνληθή θνπδίλα πνπ κέρξη ηφηε είρε θπξίαξρε ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο) φπσο θαη νη θαηαθηεηέο (Ρσκαίνη, Οζσκαλνί, Δλεηνί) θέξλνπλ ηνπο Έιιελεο ζε επαθή κε λένπο πνιηηηζκνχο θαη λέεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, επεξεάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηηο δηθέο ηνπο. ηα αξραία ρξφληα βαζηθέο ηξνθέο ζηελ αξραία Διιάδα (ζχκθσλα κε αλαθνξέο) ήηαλ νη θαθέο ζαλ ζνχπα, ην ζηηάξη σο ςσκί, ην θξηζάξη σο πνιηφο ε παμηκάδη. Με ηα δεκεηξηαθά παξαζθεχαδαλ ρπινχο θαη θνπξθνχηηα. Απηά ζπλνδεχνληαλ απφ ηνλ "φςνλ", απηφ πνπ ηξψεη θάπνηνο κε ην ςσκί, δειαδή ιαραληθά, ηπξί, απγά, ςάξηα θξέζθα ε παζηά θαη ιηγφηεξν ζπρλά θξέαο θπξίσο αξλί θαη ρνίξν. Σελ δηαηξνθή ηνπο ζπκπιήξσλε ην θπλήγη, θπξίσο νη ιαγνί ( π.ρ. ιαγφο κε ζάιηζα απφ θφιηαλδξν θαη ιάδη) αιιά θαη ηα νξηχθηα 7. αλ επηδφξπην πξνηηκνχληαλ νη μεξνί θαξπνί(θπξίσο θαξχδηα, ακχγδαια, θνπληνχθηα θαη θάζηαλα), ηα νπνία ζπλφδεπαλ θαη ην θξαζί αιιά πνιιέο θνξέο ηξψγνληαο θαη σο επηδφξπηα. ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή, ην ιεγφκελν 5 ν Υξπζφ Αηψλα ηνπ Πεξηθιένπο, ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ πνπ επηθέξεη θαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζα επεξεάζεη ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία εκπινπηίδνληαο ηεn εληππσζηαθά. 7 Τοπικι ελλθνικι κουηίνα-ζνα ταξίδι ανά τουσ αιώνεσ 13

15 2.2 Η γαζηξνλνκία ζηα ρξόληα ηνπ Βπδαληίνπ ηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ, ε δηαηξνθή επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε ρξήζε ηνπ ςσκηνχ, ηνπ ιαδηνχ, ησλ ειηψλ θαη ηνπ ηπξηνχ. Η πνηφηεηα ηνπ ςσκηνχ παξνπζίαδε πνηθηιία θαη ήηαλ αλάινγε κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θαηαλαισηή (δειαδή, ζπλαληάκε ςσκί απφ θαζαξφ ζηηάξη ή ζηκηγδάιη αιιά θαη ςσκί δπκσκέλν κε άιια ρακειήο πνηφηεηαο πιηθά γηα ηα θαηψηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ). Δπίζεο, πνιχ δηαδεδνκέλε ήηαλ ε ρξήζε ησλ νζπξίσλ θαη ησλ ιαραληθψλ ιφγσ ησλ παξαηεηακέλσλ πεξηφδσλ λεζηείαο ρσξίο φκσο λα απνπζηάδεη θαη ε θαηαλάισζε ςαξηψλ, θξέαηνο, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη απγψλ 8 ( «Σα δψα ηεο νηθνγέλεηαο εθηξέθνληαλ θπξίσο γηα ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη ηα απγά. Η θαηαλάισζε θξέαηνο, αθφκε θαη ηνπ παζηνχ, ήηαλ κηα ζπάληα πνιπηέιεηα γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Αληίζεηα, ζηα ηξαπέδηα ησλ πινπζίσλ έβξηζθαλ ζπρλφηεξα ηε ζέζε ηνπο αξληά, θαηζίθηα, θφηεο, πνπιεξηθά, θαζψο θαη θπλήγηα. ε ηδηαίηεξε εθηίκεζε είραλ ηα ρνηξηλά θξέαηα»). 9 Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ νη Βπδαληηλνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ιάδη θαη δσηθά ιίπε θαη πνιιά κπξσδηθά, κπαραξηθά αιιά θαη ζάιηζεο. Μία πνιχ δεκνθηιή ζάιηζα ηεο επνρήο ήηαλ ζηε βπδαληηλή θνπδίλα ήηαλ ην γάξνλ ή ν γάξνο. χκθσλα κε ην άξζξν : Οη Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ιανχ καο «Γλσζηφ απφ ηελ αξραηφηεηα, ην γάξνλ θηηαρλφηαλ απφ εληφζζηα 8 Οι Διατροφικζσ ςυνικειεσ του λαοφ μασ 9 Οι Διατροφικζσ ςυνικειεσ του λαοφ μασ 14

16 ςαξηψλ θαη κηθξά ςάξηα, ηα νπνία αθνχ αιάηηδαλ θαη πηζαλψο αλαθάηεπαλ κε θξαζί, ηα άθελαλ ζηνλ ήιην γηα δχν έσο ηξεηο κήλεο ή ηα έβξαδαλ γηα αξθεηέο ψξεο. Σν πγξφ απηφ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο (αλαθαηεκέλν κε λεξφ, θξαζί, ιάδη ή μχδη) γηα λα αξηχζνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηα θαγεηά, ιαραληθά, θξέαηα, ςάξηα. Η Βπδαληηλή θνπδίλα είλαη ε πξψηε θνπδίλα ζηελ νπνία θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο νη γαζηξνλνκηθνί πεηξακαηηζκνί θαη θαηλνηνκίεο. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη εκθάληζε εδεζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ απνμεξακέλνπ θξέαηνο ( εκθάληζε ηνπ παζηνπξκά). Σνλ 12ν αηψλα εληάρηεθε ζηελ δηαηξνθή ην ραβηάξη, ην απγνηάξαρν θαη νη παζηέο ξέγγεο απφ ηελ Βξεηαλία. Αθφκε ε κειηηδάλα θαη ην λεξάληδη ήηαλ ηα λέα πιηθά ελψ ζεσξείηαη θαηλνηνκία ε παξαζθεπή ληνικάδσλ κε ακπειφθπιια θαη φρη θχιια ζπθηάο ζηελ άικε φπσο έθαλαλ ηφζα ρξφληα. Σελ ίδηα πεξίνδν ζην Αηγαίν αιιά θαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα άξρηζαλ νη πεηξακαηηζκνί ζηα γαιαθηνθνκηθά θαη έηζη μεθίλεζε ε παξαγσγή κπδήζξαο θαη θέηαο. 10 Απφ ηα πξψηα ρξφληα χπαξμεο ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δηαηξνθήο απνηειεί ην θξαζί αξαησκέλν κε λεξφ («νίλνο θεθξακέλνο»). Μάιηζηα ζηε βπδαληηλή θνπδίλα είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν λα εληζρχνπλ ην άξσκα ησλ θξαζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα αξσκαηηθά θπηά φπσο γιπθάληζν, καζηίρα ε ξεηζίλη πξφγνλνη, ηα νπνία ζεσξνχληαη ησλ ζεκεξηλψλ ιηθέξ. Δπίζεο, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε απφ παιηά ήηαλ ε ρξήζε ηνπ κειηνχ, ην νπνίν ζεσξείηαη κελ σο είδνο πνιπηειείαο αιιά ραξαθηεξίδεηαη γηα ηε ζξεπηηθή ηνπ αμία θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο γιπθαληηθφ αιιά θαη σο κέζν ζπληήξεζεο. 10 Οι Διατροφικζσ ςυνικειεσ του λαοφ μασ 15

17 2.3 Η ειιεληθή γαζηξνλνκία ζήκεξα Με ην πέξαζκα ηνλ ρξφλσλ θαζηεξψλνληαη δχν είδε θνπδίλαο, απηή ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη απηή ηεο ππφινηπεο Διιάδνο. Όκσο, κε ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ε Διιάδα δέρεηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο καδηθά θχκαηα πξνζθχγσλ νη νπνίνη θνπβαινχλ καδί ηνπο θαη ηηο γαζηξνλνκηθέο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα επέιζεη κία δχκσζε ησλ γαζηξνλνκηθψλ ηάζεσλ θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα κηθηή θνπδίλα ε νπνία είλαη εκθαλψο επεξεαζκέλε απφ ηε ηνπξθηθή (θαη ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο αιιά θαη ιφγσ ηεο ππνδνχισζεο καο απφ ηνπο Σνχξθνπο), ην νπνίν άιισζηε θαίλεηαη θαη απφ πνιιά πηάηα φπσο ην ηκακ κπατιληί, ην ηδαηδίθη, ηα θεκπάπ, ην γηαρλί θιπ. Όια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία απηνχ πνπ απνθαινχκε «ειιεληθή θνπδίλα». 2.4 Χαξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο ήκεξα ινηπφλ, ε ειιεληθή παξαδνζηαθή θνπδίλα απνηεινχκελε απφ πιεζψξα εδεζκάησλ θαγεηψλ θαη γιπθηζκάησλ ησλ νπνίσλ ν ηξφπνο παξαζθεπήο δηαθνξνπνηείηαη απφ πφιε ζε πφιε θαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ θαη είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνο κε ηηο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκά καο, ηηο ζξεζθεπηηθέο καο εθδειψζεηο, ην θιίκα θιπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα γαζηξνλνκηθή παλδαηζία γεχζεσλ, ρξσκάησλ θαη αξσκάησλ. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο είλαη ηα θξέζθα θαη ληφπηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ γαζηξνλνκηθψλ πξνηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ηα βαζηθά πιηθά πνπ ηε ζπλζέηνπλ θαη δε ιείπνπλ πνηέ απφ ην ειιεληθφ ηξαπέδη είλαη ηα αθφινπζα: Σν ειαηφιαδν. Γηάζεκν παγθνζκίσο ηφζν γηα ηελ αγλφηεηα θαη λνζηηκηά ηνπ φζν θαη γηα ηηο σθέιηκεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία καο, απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ θαη ζην καγείξεκα αιιά θαη ζηηο ζαιάηεο. 16

18 Σν ηπξί, είηε είλαη ε θέηα, είηε μηλνκπδήζξα, θνξκαέια, θεθαινηχξη, θαζέξη θιπ, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ θαη Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο. Σν ςσκί, πνπ ζπλνδεχεη πάληα ηα γεχκαηα θαη παξαδνζηαθά είλαη δπκσηφ ζην ρέξη ( ην γλσζηφ ρσξηάηηθν) θαη ςήλεηαη ζε παξαδνζηαθνχο θηηζηνχο θνχξλνπο κε μχια. Σν κέιη, ην νπνίν θεκίδεηαη γηα ηελ αγλφηεηα, ην ππέξνρν άξσκα θαη γεχζε ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη είηε ζην πξσηλφ, είηε ζε δηάθνξα γιπθά, είηε σο επηδφξπην ζπλνδεχνληαο ην γηανχξηη. Γλσζηέο πνηθηιίεο είλαη ην ζπκαξίζην κέιη, ην αλζφκειν, ην ειαηίζην, ην κέιη απφ άλζε πνξηνθαιηάο, ην θνπκαξφκειν, ην πεπθφκειν θιπ. Σα θξέζθα ιαραληθά, θξνχηα, ρφξηα. Σα παξαδνζηαθά γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ θαη νη θνκπφζηεο, θηηαγκέλα είηε απφ θξνχηα είηε θαη απφ ιαραληθά (πρ γιπθφ κειηηδαλάθη, θνινθπζάθη, αγγνπξάθη θιπ) είηε απφ μεξνχο θαξπνχο(γιπθφ θαξπδάθη, θάζηαλν θιπ) απνηεινχλ ην θιαζζηθφ ηξφπν γηα ην θαισζφξηζκα ηνπ επηζθέπηε. Οη γεπζηηθφηαηεο πίηεο κε ην ρεηξνπνίεην θχιν θαη ςεκέλεο ζε θνχξλνπο παξαδνζηαθνχο θαη κε, γεκηζκέλεο κε δηάθνξα πιηθά γεγνλφο πνπ αηηηνινγεί ηε κεγάιε πνηθηιία ηνπο (ηπξφπηηεο, πξαζφπηηεο, ιαραλφπηηεο, θνινθπζφπηηεο, πίηεο κε πιηγνχξη, κε ζπαξάγγηα, κε θξέκα, κε θηκά, κε θξέαο, κε παηάηεο, κε ρηαπφδη θιπ). Ο ειιεληθφο θαθέο ςεκέλνο ζηε θσηηά ή ζηε ρφβνιε, κε θαηαγσγέο απφ ηελ Αξαβία, είλαη ηδαληθφο γηα απφιαπζε θάζε ψξα ηεο εκέξαο ζπλήζσο 17

19 ζπλνδεπφκελνο κε έλα θνκκάηη ινπθνχκη. Δμίζνπ δεκνθηιήο είλαη θαη ν θξαπέ. Καη θπζηθά ν νίλνο ή δηαθνξεηηθά ην θξαζί, φπσο κεηαιιάρζεθε γισζζηθά ν άθξαηνο νίλνο απφ ηελ αξραηφηεηα, απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ηδηαίηεξνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηνχ. Ο πνηθηιηαθφο πινχηνο ηνπ ειιεληθνχ ακπειψλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο, απνηειεί γηα ην θξαζί αζηείξεπηε πεγή ρξσκάησλ, αξσκάησλ θαη γεχζεσλ. Δξπζξά θξαζηά κε βαζχ πινχζην ρξψκα, μεξά ή γιπθά φπσο ε «Μαπξνδάθλε Παηξψλ»,Διεγρφκελεο Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο. Λεπθά θξαζηά απφ ραξαθηεξηζηηθέο ειιεληθέο πνηθηιίεο φπσο ην «Μνζράην άκνπ» κε ην πνιχ έληνλν αξσκαηηθφ δπλακηθφ. Η Ρεηζίλα, πνπ απνηειεί ειιεληθή πξσηνηππία παγθνζκίσο ζηνπο ιεπθνχο νίλνπο. Όπσο επίζεο θαη ηα απνζηάγκαηα ησλ εμαίξεησλ απηψλ νίλσλ, πνπ θαηά ηελ ζρεδφλ ηειεηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο απφζηαμεο, απειεπζεξψλνπλ ην πλεχκα ηνπο (ην νηλφ-πλεπκα) θαη πγξνπνηψληαο ην, ζηαγφλα ηε ζηαγφλα, γελληέηαη ην ξαθί, ην ηζίπνπξν θαη ην νχδν. Μνλαδηθά ειιεληθά απνζηάγκαηα εκπινπηηζκέλα κε ηε γεπζηηθή παξάδνζε θαη ην κεξάθη ηεο θάζε πεξηνρήο, ηα νπνία είηε ζθέηα είηε αξαησκέλα κε λεξφ ή πάγν, ζπλνδεχνπλ ηνπο ειιεληθνχο κεδέδεο θαη απνηεινχλ ην πνηφ κε ην νπνίν νη Έιιελεο θαισζνξίδνπλ ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπο ζην ηξαπέδη (ζπλνδεπφκελα ζπλήζσο κε παμηκάδη θαη ειηέο ή πάζηα ειηάο). Η πνηθηινκνξθία απηή ησλ ειιεληθψλ νίλσλ θαη απνζηαγκάησλ, ράξηλ ζην πινχζην γεγελέο γελεηηθφ πιηθφ, ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ην κεξάθη ησλ παξαγσγψλ, είλαη απηή πνπ ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεζνχλ αξκνληθά, λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ πινχην ηνπ ειιεληθνχ θαγεηνχ. Σα πξναλαθεξφκελα παξαδνζηαθά πξντφληα ζπλζέηνπλ ηα παξαδνζηαθφ ειιεληθφ ηξαπέδη, ην νπνίν φκσο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 18

20 παξνπζία ηεο νηθνγέλεηα ή ηεο θαιήο παξέαο. Άιισζηε είλαη ζηηο ζπλήζεηεο αιιά θαη ζηε θηινζνθία ησλ Διιήλσλ λα καδεχνληαη γχξσ απφ ην ηξαπέδη ζην ζπίηη ή ζε κηα ηαβέξλα, λα γεχνληαη ην θαγεηφ θαη ηελ πνηθηιία ησλ κεδέδσλ θαη λα απνιακβάλνπλ ην θξαζί ζπληξνθηά κε αγαπεκέλα πξφζσπα. Απηή ε δεζηή θαη νηθεία αηκφζθαηξα εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην πεξηβάιινλ θπζηθφ ηνπίν είηε απηφ είλαη νξεηλφ(πρ κηα παξαδνζηαθή ηαβέξλα ζην βνπλφ) είηε δίπια ζηε ζάιαζζα (πρ ςαξνηαβέξλα φπνπ δίπια ηεο ζθάεη ην θχκα) 11. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ειιεληθή γαζηξηκαξγία δηαζέηεη αλεμάληιεην πινχην γεχζεσλ θαη λνζηηκηψλ, ηθαλέο λα εμηηάξνπλ ηελ εδνλή θαη ηνπ πην απαηηεηηθνχ νπξαλίζθνπ

21 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΜΙΑ ΕΝΝΑΛΑΚΣΙΚΗ ΜΟΡΥΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 3.1 Έλλνηα ηνπ γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο φπσο θαη ν νηλνηνπξηζκφο πξνζειθχνπλ εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ αλά ην θφζκν νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηε ηαμηδησηηθή εκπεηξία κε ηελ αλαδήηεζε γαζηξνλνκηθψλ γεχζεσλ θαη απνιαχζεσλ. Η αλαδήηεζε παξαδνζηαθψλ εδεζκάησλ θαη ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ν ζπγθεξαζκφο απηψλ κε ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ, ηε ιανγξαθία ηνπ, ηελ ηζηνξία αιια θαη κπζνινγία ηνπ απνηεινχλ πιένλ βαζηθφ θίλεηξν γηα πνιινχο ηνπξίζηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο ρψξεο επελδχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο ηνπο θνπδίλαο αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ ηνπο πξντφλησλ (πρ, Γαιιία, Ιηαιία, Ιζπαλία, Αγγιία). Απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ φπνπ ην 44% ησλ ηαμηδησηψλ αλά ηνλ θφζκν ζεσξνχλ ην θαγεηφ σο έλα απφ ηα πξσηεχνληα θξηηήξηα ηνπ ηφπνπ πνπ ζα επηζθεθηνχλ. 12 Δπίζεο, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξαηεξείηαη κηα ηφλσζε ηνπ κάξθεηηλγθ δηακέζνπ ηεο γαζηξνλνκίαο. Παξαδείγκαηα έρνπκε απφ ην δηεζλή ρψξν, φπνπ πνιπεζληθέο εηαηξίεο (Hilton Group), γθξνππ μελνδνρείσλ (Château & Relais, The Leading Hotels of The World), εζηηαηφξηα κεκνλσκέλα, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο (Lufthansa, Austrian Airlines), λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (Super Fast Ferries, Cruise Group) θαη θάπνηεο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο (TGV, Swiss Train, California Amtrak) πξνβάινπλ ηηο γαζηξνλνκηθέο 12 www. AegeanCuisine.gr/content/file/Gastronomikos Tourismos.pdf «Γαςτρονομικόσ Τουριςμόσ και προχποκζςεισ για τθν Ανάπτυξθ του» 20

22 πξνηάζεηο ηνπο βαζηζκέλεο ζηε ζηαζεξή πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ζηνλ επαίζζεην ραξαθηήξα ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ 13. Ση αθξηβψο φκσο ελλννχκε κε ηελ έλλνηα «γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο»; ίγνπξα, δελ ελλννχκε κφλν ην ηη ζα θάκε φηαλ επηζθεθηνχκε θάπνηνλ ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ. Όηαλ κηιάκε γηα γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ αλαθεξφκαζηε νπζηαζηηθά ζε κηα ππνθαηεγνξία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ (δηφηη ε γαζηξνλνκία πεγάδεη θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηα ήζε, ηα έζηκα, ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά, ην θιίκα, ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο) ζηελ νπνία νη ηαμηδηψηεο επηδηψθνπλ λα βηψζνπλ κνλαδηθέο γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηνπηθά εδέζκαηα, ηφζν κέζσ ηεο δνθηκήο απηψλ αιιά θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο πξνζθεξφκελεο γαζηξνλνκηθέο ππεξεζίεο 14 (πρ, ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο γεπζηγλσζίαο θαη νηλνγλσζίαο, επίζθεςε ζε νηλνπνηεία θαη εξγαζηήξηα κεηαπνίεζεο πξντφλησλ θαη παξαθνινχζεζε απφ θνληά ηνπ ηξφπνπ παξαζθεπήο ηνπο θιπ). 3.2 Καηεγνξίεο γαζηξνλνκηθώλ ηνπξηζηώλ χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία 15, ν γαζηξνλνκηθφο ηξφπνο δσήο ησλ ηνπξηζηψλ θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ην θαγεηφ θαη ην πνηφ παξνπζηάδεηαη ζε ηέζζεξηο κνξθέο: ζηνλ ππαξμηαθφ ηνπξίζηα, ζηνλ ηνπξίζηα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλαςπρή,ζηνλ ηνπξίζηα πνπ επηζπκεί λα απνθιίλεη θαη ζηνλ ηνπξίζηα πνπ πεηξακαηίδεηαη γαζηξνλνκηθά. Πην αλαιπηηθά: Τπαξμηαθνί ηνπξίζηεο είλαη απηνί νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα ζπλδπάζνπλ ην θαγεηφ, ην πνηφ θαη ηηο γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζή ηνπο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη εθηθηή ε απφθηεζε γλψζεο πάλσ ζηελ εζληθή ή ηνπηθή θνπδίλα, ζην πνηφ αιιά θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. Αλαδεηνχλ ινηπφ, εζηηαηφξηα πνπ ηα Σιγάλα Μαριάννα (2009), Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτον Τουριςμό, ςθμειώςεισ ΕΚΔΔΑ, ΤΟΑ, Ακινα 21

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «Δπιπηώζειρ ηος ηοςπιζμού ζηην πεπιθεπειακή ανάπηςξη Μελέηη πεπίπηυζη Αναηολικήρ Δύβοιαρ» Από ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΝΣΟΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΚΑΒΑΛΑ 2013 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα