διψήωδιψήω-διψῶ διψῶμεν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διψήωδιψήω-διψῶ διψῶμεν"

Transcript

1 Α τάξη συνηρημένων ρημάτων ((-άω,άω,-ῶ) τιμάωτιμάω-ῶ τιμάτιμά-ῶ μι ν ν ς ς ς τίμα σα τιμά τιμάτω ν μεν μεν μεν τε τε τε τε σιν σιν εν τιμώ τιμώντων ἐτίμων ἐτίμας ἐτίμα ἐ μεν ἐ τε ἐτίμων τιμήσω ἐτίμησα τετίμηκα Υπερσυντέλικος ἐτετιμήκειν Μέση τιμάομαιτιμάομαι-ῶμαι μαι τιμῴ τιμώ τιμῴμην μαι μαι σθαι τιμώμενος τιμωμ ο τιμωμέ ωμένη τιμώ ται ται το τιμά τιμάσθω τιμώμενον τιμώ τιμώμεθα τιμώ τιμώμεθα τιμῴ τιμῴμεθα σθε σθε σθε σθε νται νται ντο τιμά τιμάσθων ἐτιμώ τιμώμην ἐ ἐ το ἐτιμώ τιμώμεθα ἐ σθε ἐ ντο τιμήσoμαι ἐτιμησάμην τετίμημαι Υπερσυντέλικος ἐτετιμήμην

2 ζήωζήω-ζῶ Μετοχή ζῶ ζ ῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ζῶ ζ ῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ζῴην ζῴης ζῴη ζῷμεν ζῷτε ζῷεν ζῆ ν ζῆ ζήτω ζῶν ζῶσα ζῶν ἔ ζων ἔ ζης ἔ ζη ἐζῶμεν ἐζῆτε ἔ ζων πεινήωπεινήω- Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ς μεν τε σιν ἐπείνων πείνων ἐπείνης ἐπείνη ἐ μεν ἐ τε ἐπείνων ς μεν τε σιν μι ς μεν τε εν πείνη πεινήτω τε πεινώντων ν ν σα ν

3 διψήωδιψήω- ς μεν τε σιν ς μεν τε σιν μι ς μεν τε εν ν δίψη διψήτω ν σα ν τε διψώντων ἐδίψων ἐδίψης ἐδίψη ἐ μεν ἐ τε ἐδίψων χρήομαιχρήομαι- μαι Μέση μαι ται μεθα σθε νται ἐ μην ἐ ἐ το ἐ μεθα ἐ σθε ἐ ντο ντο χρήσομαι ἐχρησάμην κέχρημαι Υπερσυντέλικος ἐκεχρήμην μαι ται μεθα σθε νται χρῴ χρῴμην ο το χρῴ χρῴμεθα σθε ντο σθαι χρή χρήσθω σθε χρή χρήσθων ή χρή χρήσθωσαν μενος χρωμένη μενον

4 ποιέωποιέω-ῶ ποιέωποιέω-ῶ ῖ μι ῖ ν ν ῦ ῖ ς ς ῖ ς ποί ποίει ῦσα ῦ ῖ ῖ ῦν ίτω ῦμεν μεν ῖ -μεν ποιῆ ῖ τε ποιῆτε ῖ τε ῖ -τε ῦσιν σιν ῖ -εν ύντων ποίουν ποίεις ποίει ἐ ῦμεν ἐ ῖ τε ποίουν ποιήσω ἐποίησα πεποίηκα Υπερσυντέλικος ἐπεποιήκειν Μέση ποιέομαιποιέομαι-οῦμαι ῦμαι (ε ( εῖ ) ῖ ται ύμεθα ῖ σθε ῦνται ἐ ύμην ἐ ῦ ἐ ῖ το ἐ ύμεθα ἐ ῖ σθε ἐ ῦντο ποιήσομαι ἐποιησάμην πεποίημαι Υπερσυντέλικος ἐπεποιήμην Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο μαι ποιῆ ποιῆται ποιώ ποιώμεθα ποιῆ ποιῆσθε νται ίμην ῖ ο ῖ το ίμεθα ῖ σθε ῖ ντο ῖ σθαι ῦ ίσθω ῖ σθε ίσθων Μετοχή ύμενος υμ υμέ ουμένη ύμενον

5 δουλόωδουλόω-ῶ ῖ ς ῖ ῦμεν ῦτε ῦσιν δούλουν δούλους δούλου ἐ ῦμεν ἐ ῦτε δούλουν δουλόωδουλόω-ῶ Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ῖ μι ῦν ν ῖ ς ῖ ς δού δούλου ῦσα ῖ ῖ ύτω ῦν μεν ῖ μεν τε ῦτε ῖ τε υλούντων σιν ῖ εν δουλ δουλώσω ἐδούλωσα δεδούλωκα Υπερσυντέλικος ἐδεδουλώκειν Μέση δουλόομαιδουλόομαι-οῦμαι ῦμαι ῖ ῦται ύμεθα ῦσθε ῦνται ἐ ύμην ἐ ῦ ἐ ῦτο ἐ ύμεθα ἐ ῦσθε ἐ ῦντο δουλώσομαι ἐδουλωσάμην δεδούλωμαι Υπερσυντέλικος Υπερσυντέλικος ἐδεδουλώμην Υποτακτική Ευκτική μαι ῖ ται δουλώ δουλώμεθα σθε νται ίμην ῖ ο ῖ το ίμεθα ῖ σθε ῖ ντο Προστακτική Απαρέμφατο ῦσθαι ῦ ύσθω Μετοχή ύμενος υμ υμέ ουμένη ύμενον ῦσθε ύσθων

6 πλέω πλέω ς πλέομεν τε πλέουσι ἔ πλεον ἔ πλεις ἔ πλει ἐπλέομεν έ έ τε ἔ πλεον πλεύσομαι ἔπλευσα πέπλευκα Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή πλέω πλέῃ πλέῃς πλέῃ πλέῃ πλέωμεν πλέητε πλέωσι πλέοιμι πλέοις πλέοι πλέοιμεν πλέοιτε πλέοιεν ν πλείτω πλέων πλέουσα πλέον τε πλεόντων Υπερσυντέλικος ἐπεπλεύκειν δέομαι Μέση δέομαι δέῃ δέῃ (ει) (ει) ται δεόμεθα σθε δέονται ἐδεόμην ἐδέου ἐ το ἐδεόμεθα ἐ σθε ἐδέοντο δεήσομαι δεηθήσομαι ἐδεήθην δεδέημαι Υπερσυντέλικος ἐδεδεήμην Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή δέωμαι δέῃ ῃ δέ δέηται δεώμεθα δέησθε δέωνται δεοίμην δέοιο δέοιτο δεοίμεθα δέοισθε δέοιντο σθαι δέου δείσθω σθε δείσθων ή δείσθωσαν δεόμενος δεομένη δεόμενον

7