ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην ντινο ν τ χνην ν µ στιν, καταγελ σιν χαλεπα νουσιν, κα ο ο κε οι προσι ντες νουθετο σιν ς µαιν µενον ν δ δικαιοσ ν κα ν τ λλ πολιτικ ρετ, ν τινα κα ε δ σιν τι δικ ς στιν, ν ο τος α τ ς καθ' α το τ ληθ λ γ ναντ ον πολλ ν, κε σωφροσ νην γο ντο ε ναι, τ ληθ λ γειν, ντα θα µαν αν, κα φασιν π ντας δε ν φ ναι ε ναι δικα ους, ντε σιν ντε µ, µα νεσθαι τ ν µ προσποιο µενον [δικαιοσ νην] ς ναγκα ον ο δ να ντιν' ο χ µ ς γ πως µετ χειν α τ ς, µ ε ναι ν νθρ ποις. τι µ ν ο ν π ντ' νδρα ε κ τως ποδ χονται περ τα της τ ς ρετ ς σ µβουλον δι τ γε σθαι παντ µετε ναι α τ ς, τα τα λ γω τι δ α τ ν ο φ σει γο νται ε ναι ο δ' π το α τοµ του, λλ διδακτ ν τε κα ξ πιµελε ας παραγ γνεσθαι ν παραγ γνηται, το τ σοι µετ το το πειρ σοµαι ποδε ξαι. σα γ ρ γο νται λλ λους κακ χειν νθρωποι φ σει τ χ, ο δε ς θυµο ται ο δ νουθετε ο δ διδ σκει ο δ κολ ζει το ς τα τα χοντας, να µ τοιο τοι σιν, λλ' λεο σιν ο ον το ς α σχρο ς σµικρο ς σθενε ς τ ς ο τως ν ητος στε τι το των πιχειρε ν ποιε ν; Τα τα µ ν γ ρ ο µαι σασιν τι φ σει τε κα τ χ το ς νθρ ποις γ γνεται, τ καλ κα τ ναντ α το τοις σα δ ξ πιµελε ας κα σκ σεως κα διδαχ ς ο ονται γ γνεσθαι γαθ νθρ ποις, ν τις τα τα µ χ, λλ τ ναντ α το των κακ, π το τοις που ο τε θυµο γ γνονται κα α κολ σεις κα α νουθετ σεις. ν στιν ν κα δικ α κα σ βεια κα συλλ βδην π ν τ ναντ ον τ ς πολιτικ ς ρετ ς. Α. Απ το κε µενο που σας δ νεται να µεταφρ σετε στο τετρ δι σας το απ σπασµα: " ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς... τα τα λ γω". Β. Να γρ ψετε στο τετρ δι σας τις απαντ σεις των παρακ τω ερωτ σεων: Β1. " ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς... µ ε ναι ν νθρ ποις": Να εκθ σετε το επιχε ρηµα που χρησιµοποιε στην παρ γραφο αυτ ο Πρωταγ ρας, για να αποδε ξει το "διδακτ ν" της αρετ ς, και να το αξιολογ σετε. 1

2 Β2. " σα γ ρ γο νται λλ λους κακ... τ ναντ ον τ ς πολιτικ ς ρετ ς": Σ µφωνα µε τον Πρωταγ ρα, οι νθρωποι χουν ελαττ µατα που προ ρχονται απ τη φ ση τυχα ους παρ γοντες. χουν µως και ελαττ µατα που οφε λονται στην λλειψη αγωγ ς. Π ς αντιµετωπ ζεται στην εποχ του σοφιστ καθεµι απ τις κατηγορ ες αυτ ς των ανθρωπ νων ελαττωµ των στο πλα σιο της κοινωνικ ς συµβ ωσης και γιατ ; Β3. "... π το τοις που ο τε θυµο γ γνονται κα α κολ σεις": Κατ τον Πρωταγ ρα, οι τιµωρ ες (κολ σεις) επιβ λλονται στους ανθρ πους, ταν δε διαθ τουν την πολιτικ αρετ. Σε ποιους και για ποιο λ γο επιβ λλονται κυρ σεις απ την π λη, σ µφωνα µε τα στοιχε α του µεταφρασµ νου κειµ νου που ακολουθε ; Πλ τωνος Πρωταγ ρας (326 D-E) Και ταν πια φ γουν αυτο [δηλ. οι ν οι νδρες] απ τους δασκ λους, η π λη, µε τη σειρ της, τους αναγκ ζει να µ θουν τους ν µους και να ζουν σ µφωνα µε αυτο ς, στε να µην ενεργο ν απ µ νοι τους και πως νοµ ζουν οι διοι [...]. τσι, και η π λη, υπογραµµ ζοντας τους ν µους, αυτ τα επινο µατα των καλ ν, παλαι ν νοµοθετ ν, αναγκ ζει και σους ασκο ν να αξ ωµα και σους ρχονται να συµµορφ νονται µε αυτο ς. Εκε νος δε ο οπο ος τους παραβα νει, υφ σταται κυρ σεις και οι κυρ σεις αυτ ς ονοµ ζονται, και σε σας εδ [δηλ. στην Αθ να] και σε πολλ λλα µ ρη, ε θ νες, λες και η δικαιοσ νη ξαναβ ζει [τον παραβ τη] στην ευθε α. Εν λοιπ ν ε ναι τ σο µεγ λη η προσπ θεια που καταβ λλεται για την αρετ και στο ιδιωτικ και στο δηµ σιο επ πεδο, εσ Σωκρ τη εκπλ ττεσαι και απορε ς αν η αρετ ε ναι διδακτ ; Το εκπληκτικ µως θα ταν µ λλον το να µην µπορε να διδαχθε η αρετ. Β4. Να προσδιορ σετε το περιεχ µενο και τη λειτουργ α του µ θου ως µεθ δου ανάπτυξης απόψεων του Πρωταγόρα και του Πλάτωνα. Β5. Να γρ ψετε δ ο οµ ρριζες λ ξεις της ν ας ελληνικ ς γλ σσας, απλ ς σ νθετες, για καθεµι απ τις παρακ τω λ ξεις του κειµ νου: καταγελ σιν, ε δ σιν, µετ χειν, προσποιο µενον, ποδε ξαι. Γ. Αδ δακτο κε µενο ηµοσθ νης κατ Μειδ ου ( ) γ γ ρ ο δ' τι πολλο πολλ κ γ θ' µ ς ε σιν ε ργασµ νοι, ο κατ τ ς Μειδ ου λ τουργ ας, ο µ ν ναυµαχ ας νενικηκ τες, ο δ π λεις ε ληφ τες, ο δ πολλ κα καλ τ π λει στ σαντες τρ παια λλ' µως ο δεν π ποτε το των δεδ κατε τ ν δωρει ν τα την ο δ' ν δο ητε, ξε ναι το ς δ ους χθρο ς βρ ζειν α τ ν κ στ, π τ' ν βο ληται κα ν ν δ νηται τρ πον. 2

3 ο δ γ ρ ρµοδ κα ριστογε τονι το τοις γ ρ δ µ γισται δ δονται δωρεια παρ' µ ν κα π ρ µεγ στων. ο δ' ν ν σχεσθ', ε προσ γραψ τις ν τ στ λ " ξε ναι δ κα βρ ζειν α το ς ν ν βο λωνται". δωρει : δωρε, προν µιο. Γ1. Να µεταφρ σετε στο τετρ δι σας το κε µενο. Μον δες 20 Γ2.α. Καλ Να µεταφ ρετε στο τετρ δι σας τους παρακ τω π νακες, στα κεν των οπο ων θα συµπληρ σετε τους τ πους που ζητο νται. (Το επ θετο να γραφε στην πτ ση, στο γ νος και στον αριθµ που βρ σκεται ο τ πος που δ νεται). Επ ρρηµα Θετικ ς Συγκριτικ ς Υπερθετικ ς µεγ στων Θετικ ς Επ θετο Συγκριτικ ς Γ2.β. Γ3.α. Γ3.β. Να γρ ψετε τους ζητουµ νους τ πους για καθεµι απ τις παρακ τω λ ξεις του κειµ νου: ο δ(α): το τρ το ενικ πρ σωπο της υποτακτικ ς και προστακτικ ς του διου χρ νου. δεδ κατε: το διο πρ σωπο της οριστικ ς του παρατατικο και του αορ στου β της διας φων ς. δ νηται: το διο πρ σωπο της ευκτικ ς στο χρ νο που βρ σκεται. " γ γ ρ ο δ' τι πολλο πολλ κ γ θ' µ ς ε σιν ε ργασµ νοι": Να γρ ψετε τη δευτερε ουσα πρ ταση του χωρ ου αυτο, να δηλ σετε το ε δος της και να προσδιορ σετε το συντακτικ της ρ λο (Μον δες 3). Να µεταφ ρετε τον πλ γιο λ γο σε ευθ (Μον δες 2). Να αναγνωρ σετε συντακτικ τις παρακ τω λ ξεις φρ σεις του κειµ νου: κατ τ ς λ τουργ ας, τ π λει, ο δεν, βρ ζειν, π ρ µεγ στων. 3

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, όπως ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος υποστηρίζει ότι είναι ικανός αυλητής ή (ικανός) σε οποιαδήποτε άλλη τέχνη, στην οποία δεν είναι, ή τον εµπαίζουν ή αγανακτούν, και οι δικοί του πλησιάζοντάς τον τον συµβουλεύουν µε την ιδέα ότι είναι τρελό. στη δικαιοσύνη όµως και στην άλλη πολιτική αρετή, αν και γνωρίζουν για κάποιον ότι είναι άδικος, αν αυτός ο ίδιος λέει την αλήθεια σε βάρος του µπροστά σε πολλούς, πράγµα το οποίο θεωρούσαν σε εκείνη την περίπτωση ότι είναι σωφροσύνη, δηλαδή το να λέει την αλήθεια, σε τούτη την περίπτωση (το θεωρούν) τρέλα, και ισχυρίζονται ότι πρέπει όλοι να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, αλλιώς (λένε) ότι είναι τρελός αυτός που δεν οικειοποιείται τη δικαιοσύνη. γιατί είναι αναγκαίο ο καθένας να έχει µερίδιο σ' αυτήν µ' οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικά να µη συγκαταλέγεται ανάµεσα στους ανθρώπους. Ότι λοιπόν εύλογα δέχονται κάθε άνδρα ως σύµβολο σ' αυτήν την αρετή, επειδή νοµίζουν ότι όλοι έχουν µερίδιο σ' αυτή, αυτά λέω. Β1. Στην προηγούµενη ενότητα (4Η) ο Πρωταγόρας υποστήριξε µέσα από το µύθο ότι η αιδώς και η δίκη, τα δύο συστατικά της πολιτικής αρετής δόθηκαν µε απόφαση του ία σέ όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως ως απαραίτητες και αναγκαίες προ ποθέσεις για τη συγκρότηση και ύπαρξη των πόλεων. Αυτός ο ισχυρισµός θα µπορούσε να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι η πολιτική αρετή είναι απλά µια φυσική καταβολή και εποµένως, όχι κάτι που χρειάζεται διδασκαλία. Γι' αυτό και στο χωρίο της 5ης ενότητας " ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς... µ ε ναι ν νθρ ποις." προσπαθεί να αποδείξει ότι η πολιτική αρετή είναι διδακτή, τεκµηριώνοντας εµπειρικά την αναγκαιότητα καθολικής συµµετοχής σε αυτήν. Αναφέρονται, λοιπόν, δύο εµπειρικές περιπτώσεις: στην πρώτη πρόκειται για κάποιον που υποστηρίζει ότι κατέχει κάποια τέχνη που στην πραγµατικότητα δεν τη ξέρει. Αυτόν όλοι τον περιγελούν και τον συµβουλεύουν, σαν να είναι τρελός. Αν παραδεχτεί ότι δεν την ξέρει, θεωρείται συνετός. Αντίθετα, αν κάποιος παραδεχτεί σε βάρος του ότι είναι άδικος, κι αν ακόµη αυτό είναι ολοφάνερο, τον χαρακτηρίζουν τρελό. Ενώ, δηλαδή στην προηγούµενη περίπτωση η ειλικρινής παραδοχή της αδυναµίας θεωρούνταν σωφροσύνη, τώρα θεωρείται τρέλα. Αυτό δείχνει πως το να είναι κανείς δίκαιος είναι όρος αναγκαίος της ανθρώπινης ύπαρξης και της συµµετοχής του στην κοινωνική ζωή. Έτσι, δικαιολογείται η διανοµή της "αιδούς" και της "δίκης" σε όλους τους ανθρώπους σύµφωνα µε το µύθο. Αυτό, δηλαδή, που προβάλλει ο σοφιστής είναι ότι η πολιτική αρετή δεν είναι έµφυτη, όχι τουλάχιστον µε τον τρόπο που είναι η έντεχνος σοφία. Αποτελεί συστατικό στοιχείο που δόθηκε εκ των υστέρων, µετά τη δηµιουργία του ανθρώπου και ενώ είχε ήδη προχωρήσει στο στάδιο της κοινωνικής 4

5 συµβίωσης. Υπάρχει " ν δυνάµε " στον άνθρωπο, σίγουρα όµως απαιτείται καλλιέργεια, συστηµατική προσπάθεια, προφανώς διδασκαλία και µάθηση για να γίνει " ν νεργεία". Η αναγκαιότητά της ως όρος και προ πόθεση της ύπαρξης πόλεων και της αρµονικής κοινωνικής συµβίωσης εφιστά απαραίτητη τη διδασκαλία της, θεωρώντας αυτό ως δεδοµένο ερµηνεύεται και η στάση των ανθρώπων απέναντι σε αυτόν που ισχυρίζεται ότι δεν είναι δίκαιος (τον θεωρούν παράλογο). Όλοι πρέπει να λένε ότι είναι δίκαιοι, γιατί όλοι πρέπει να συµµετέχουν, εποµένως όλοι τη διδάσκονται. Αξιολογώντας τη συλλογιστική πορεία του Πρωταγόρα µπορούµε να επισηµάνουµε ότι σ' αυτό το σηµείο προσκοµίζει εµπειρική απόδειξη, το επιχείρηµά του στηρίζεται στην κοινή αντίληψη, σε δεδοµένα της καθηµερινής ζωής και λογικής, που είναι πιο άµεσα και οικεία για το ακροατήριο. Παρόλ' αυτά όµως διακρίνονται κάποιες αδυναµίες κυρίως λόγω της χρήσης δεοντολογικών εκφράσεων, όπως: "π ντας δε ν φ ναι ε ναι δικα ους" και " ναγκα ον ο δ να ντιν' ο χ... ν νθρ ποις", οι οποίες αναφέρονται όχι σε ό,τι γίνεται και ισχύει στην πραγµατικότητα αλλά στο τι πρέπει να γίνεται. Αδυναµία επίσης µπορεί να θεωρηθεί η φαινοµενική αντίφαση ανάµεσα σ' αυτό που είπε στο µύθο, για µοίρασµα της πολιτικής αρετής σε όλους από το ία, και στη βασική του θέση ότι η πολιτική αρετή διδάσκεται. Β2. Ο Πρωταγόρας στο σηµείο αυτό διακρίνει τα προτερήµατα και τα ελαττώµατα των ανθρώπων σε φυσικά ("φύσει, τύχ, πό το α τοµάτου) και επίκτητα ή διδακτά ( ξ πιµελείας και σκήσεως και διδαχ ς). Αναφέρει λοιπόν στη συνέχεια ποια είναι η στάση των ανθρώπων απέναντι σε όσους έχουν τις παραπάνω κατηγορίες ελαττωµάτων. Συγκεκριµένα απέναντι στα φυσικά ελαττώµατα οι άνθρωποι δείχνουν κατανόηση, συµπόνοια, ανεκτικότητα και µεγαλοψυχία. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν έχουν το δικαίωµα να επιπλήξουν, να συµβουλεύσουν ή να τιµωρήσουν κάποιον για µία φυσική µειονεξία του, αφού στα φυσικά ελαττώµατα ο άνθρωπος δεν µπορεί να παρέµβει διορθωτικά και να τα διαµορφώσει. Αντίθετα θυµώνουν µε εκείνους που δεν φρόντισαν να εξαλείψουν ή να αναπληρώσουν µε προτερήµατα τα επίκτητα ελαττώµατά τους, αυτά δηλαδή που οφείλονται στην έλλειψη αγωγής, και τους διδάσκουν ή τους νουθετούν. Η στάση αυτή ξεκινά από την πεποίθηση ότι αυτά τα ελαττώµατα µε την κατάλληλη φροντίδα και άσκηση θα µπορούσαν ν' αντικατασταθούν µε τα αντίστοιχα προτερήµατα. Συµπερασµατικά λοιπόν θα λέγαµε ότι η άποψη του Πρωταγόρα απηχεί και σηµερινές αντιλήψεις της κοινωνίας µας. Οι άνθρωποι κατά κανόνα αναγνωρίζουν πως δεν µπορούν να ενοχοποιούν κάποιον για τα φυσικά του ελαττώµατα, ενώ είναι πάντοτε αυστηροί απέναντι σε όσους συµπεριφέρονται µε αδικία ή ασέβεια από αδιαφορία, αµέλεια ή ολιγωρία. Β3. Στο προηγούµενο απόσπασµα ο Πρωταγόρας έχει εκφράσει την άποψη ότι οι τιµωρίες επιβάλλονται στους ανθρώπους, όταν ε διαθέτουν την πολιτική αρετή. Στο µεταφρασµένο απόσπασµα και θέλοντας ο σοφιστής να 5

6 αποδείξει τη βασική θέση του για το διδακτό της αρετής περιγράφει τη φροντίδα που δείχνουν για την καλλλιέργειά της σε ιδιωτικό επίπεδο οι γονείς και οι δάσκαλοι και σε δηµόσιο η πόλη µε τους νόµους της. Έτσι λοιπόν µετά το 18 ο έτος της ηλικίας των παιδιών η ευθύνη για τη διαπαιδαγώγησή τους περνά από τα χέρια των δασκάλων στα χέρια της πολιτείας και τη διδαχή την αντικαθιστούν οι νόµοι, προκειµένου οι νέοι να ενταχθούν οµαλά µέσα στην κοινωνία. Οι νόµοι σύµφωνα µε το σοφιστή καθοδηγούν, κατευθύνουν και προσανατολίζουν σωστά τη συµπεριφορά των νέων συµβάλλοντας στην αρµονική συµβίωση των µελών της κοινωνίας. Μάλιστα οι νόµοι δεν επιβάλλονται µόνο στους απλούς πολίτες αλλά και στους άρχοντες οι οποίοι ελέγχονται και λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Κατά συνέπεια όποιος δεν υπακούει στους νόµους υφίσταται τις ανάλογες κυρώσεις που ονοµάζονται "ευθύνες". Στο σηµείο αυτό ο σοφιστής κάνει χρήση του όρου "ε θ ναι". πρόκειται για τη λογοδοσία κάθε δηµόσιου λειτουργού της Αθήνας µπροστά σε ειδικούς ελεγκτές του κράτους, όταν τελείωνε ο χρόνος της εξουσίας του. Μάλιστα η ίδια λέξη χρησιµοποιούνταν και για την αντίστοιχη τιµωρία που επιβαλλόταν στον απερχόµενο άρχοντα. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η πόλη µε τους νόµους και τις ποινές υποχρεώνει τους πολίτες να οδηγηθούν στο δρόµο της αρετής. Η πολιτεία παρεµβαίνει δυναµικά συµβάλλοντας στην εκµάθηση και τήρηση των νόµων από τους νέους και στη συµµόρφωση των αρχόντων προς αυτούς. Β4. Εισαγωγής Ερώτηση σελ. 56 «Η µέθοδος του Πρωταγόρα προς τον Πρωταγόρα στο σηµείο αυτό». Β5. Ερώτηση ετυµολογική καταγελ σιν : ε δ σιν : µετέχειν : προσποιούµενον : γέλιο γελοίος ειδήµονας ιστορία κάτοχος µέθεξη προσποίηση ποιητής 6

7 ποδε ξαι : δείγµα αποδεικτέος Γ1. Γιατί ξέρω εγώ ότι πολλοί έχουν κάνει πολλά και καλά σε σας, όχι σύµφωνα µε τον τρόπο που άσκησε τις δηµόσιες υπηρεσίες ο Μειδίας, άλλοι µεν έχοντας νικήσει σε ναυµαχίες, άλλοι έχοντας καταλάβει πόλεις, και άλλοι, αφού έστησαν πολλά και ωραία τρόπαια νίκης για την πόλη αλλά όµως σε κανέναν από αυτούς ποτέ µέχρι τώρα δεν έχετε δώσει αυτό το προνόµιο ούτε θα το δίνατε εξάλλου, να επιτρέπεται δηλαδή στον καθένα απ' αυτούς να προσβάλλει τους δικούς του εχθρούς, όποτε τυχόν θέλει και µε όποιον τρόπο µπορεί ούτε βέβαια στον Αρµόδιο και τον Αριστογείτονα γιατί βέβαια σ' αυτούς έχουν δοθεί τα πιο µεγάλα προνόµια από σας και για τις πιο σπουδαίες υπηρεσίες. Ούτε θα ανεχόσασταν, αν κάποιος συµπλήρωνε στη στήλη "να επιτρέπεται επιπλέον σ' αυτούς να προσβάλλουν όποιον θέλουν". Γ2.α. καλ ς κάλλιον κάλλιστα µεγάλων µειζόνων µεγίστων Γ2.β. ε δ, στω δίδοτε, δοτε δύναιτο Γ3.α. τι πολλοί πολλά κ γ θ' µ ς ε σιν ε ργασµ νοι: δευτερεύουσα ειδική πρόταση που έχει θέση αντικειµένου στο ρήµα "ο δα". Ευθύς λόγος: Πολλοί πολλά κ γ θ' µ ς ε σιν ε ργασµ νοι Γ3.β. κατ τ ς λ τουργ ας: εµπρόθετος προσδιορισµός της σύγκρισης - συµφωνίας στο ρήµα "ε σιν ε ργασµ νοι". τ π λει: οτική προσωπική χαριστική στη µετοχή "στήσαντες". ο δεν : έµµεσο αντικέιµενο στο ρήµα "δεδώκατε" (και εννοείται ως έµµεσο αντικείµενο στο " ν δο ητε"). βρ ζειν: τελικό απαρέµφατο ως υποκείµενο στο απρόσωπο " ξε ναι". π ρ µεγ στων: εµπρόθετος προσδιορισµός της αιτίας στο ρήµα "δ δονται". 7

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο σοκρ τους Περ ε ρ νης, 14-15 14 γ δ' ο δα µ ν τι πρ σαντ ς στιν ναντιο σθαι τα ς µετ ραις διανο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερμηνευτικές λεξιλογικές παρατηρήσεις και στην ερώτηση της εισαγωγής.

Απαντήσεις στις ερμηνευτικές λεξιλογικές παρατηρήσεις και στην ερώτηση της εισαγωγής. Απαντήσεις στις ερμηνευτικές λεξιλογικές παρατηρήσεις και στην ερώτηση της εισαγωγής. Β1. Η άποψη ότι η πολεμική τέχνη αναπτύσσεται σε πολιτικά οργανωμένες κοινωνίες, φαίνεται ενδεχομένως περίεργη, αφύσικη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPIOY E. A XA I H

HMHTPIOY E. A XA I H HMHTPIOY E. A XA I H YKEIOY ˆÚËÙÈÎ K Ù ı ÓÛË ñ K ÌÂÓÔ ñ MÂÙ ÊÚ ÛË ñ EÚÌËÓ ÙÈÎ Ó Ï ÛË ñ AÛÎ ÛÂÈ : EÚÌËÓ ÙÈÎ, ËÌ ÛÈÔÏÔÁÈÎ, EÙ ÌÔÏÔÁÈÎ ñ Aapple ÓÙ ÛÂÈ ÛÎ ÛÂˆÓ ñ AÛÎ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ñ KÚÈÙ ÚÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 42) Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη (σς 34-1. Ποια ήταν η φιλοσοφική στάση του Σωκράτη απέναντι στην ανθρώπινη σοφία και τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) Δ2.Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Τεύχος 95-96 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Τεύχος 95-96 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Τεύχος 95-96 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 1. Βώρος Φανούριος, Αξιολόγηση της μη Αξιολόγησης: Μαρασμός της Εκπαίδευσης....σελ. 1 2. Βώρος Φανούριος, Προβληματισμοί από ένα Ψήφισμα εγγραμμάτων για

Διαβάστε περισσότερα