Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995). 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος.. και του άρθρου του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. Α) Την από μελέτη του Γραφείου Προμηθειών Β την αριθ 40/2015 απόφαση του νομικού προσώπου Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Προποντίδας Γ) την αριθ. 13/2015 απόφαση του νομικού προσώπου Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Δ) την αριθ.14/205 απόφαση του νομικού προσώπου Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, Ε) Την 96/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. ΣΤ) Το άρθρο 4 της από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18) Ζ) Τις Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που υποχρεούνται στην έκδοση αυτής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την ΔΕ Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1 Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

2 2 Απορρυπαντικό γενικής χρήσης 5 lit τεμ ,20 366,00 3 Αποσμητικό χώρου spray τεμ. 6 4,96 29,76 4 Γάντια Latex 100 τεμαχίων τεμ , ,00 5 Γουνάκι τζαμιών τεμ. 2 13,00 26,00 6 Εντομοκτόνο τεμ. 10 2,65 26,50 7 Καλάθι wc τεμ. 4 2,44 9,76 8 Κεζάπ τεμ. 10 0,32 3,20 9 Κοντάρι ΙΝΟΧ-Ξύλινο τεμ. 10 1,65 16,50 10 Κοντάρι απλό 1,2 μ. τεμ. 5 0,59 2,95 11 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μ. τεμ. 2 20,00 40,00 12 Κουβάς στίφτης σετ τεμ. 4 3,31 13,24 13 Κρέμα γενικής χρήσης τεμ. 2 2,68 5,36 14 Κρεμοσάπουνο 5 lit τεμ. 11 9,25 101,75 15 Παρκετέζα ΜΟΠ σετ τεμ. 1 33,39 33,39 16 Οινόπνευμα φωτιστικό τεμ. 10 0,84 8,40 17 Πετσέτα microfibra 2 τεμ. τεμ. 20 4,00 80,00 18 Πετσέτα ρολό 15 μέτρα τεμ. 10 9,80 98,00 19 Πετσέτα τύπου wettex τεμ. 25 0,84 21,00 20 Πιγκάλ (βουρτσάκι wc) τεμ. 5 3,00 15,00 21 Ποτήρια τεμ. τεμ. 35 0,84 29,40 22 Πρέσα πλαστική για καρότσι τεμ. 2 24,05 48, Σακούλες απορριμμάτων 52Χ75 συσκευασία 20 τεμ.σε ρολό τεμ. 70 1,43 100,10 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες συσκ. 20 κιλών κιλό , ,00 Σακούλες απορριμμάτων μικρές συσκ.40 τεμ.σε ρολό τεμ ,84 113,40 26 Σκούπα Ν. 104 τεμ. 55 0,89 48,95 27 Σκούπα χόρτου με κοντάρι (κονταρόσκουπα) τεμ. 15 4,00 60,00 28 Σφουγγάρια πιάτων 3 τεμ. τεμ. 20 0,60 12,00 29 Σφουγγαρίστρα τεμ. 16 1,47 23,52 30 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική για καρότσι τεμ. 6 6,72 40,32 31 Υγρό καθαρισμού αλάτων 1 τεμ. 11 3,60 39,60

3 kg 32 Υγρό πατώματος 5 lit τεμ. 25 5,95 148,75 33 Υγρό πιάτων 5 lit τεμ. 4 5,50 22,00 34 Υγρό τζαμιών 5 lit τεμ. 4 6,50 26,00 35 Υγρό τζαμιών 750 ml τεμ. 5 1,21 6, Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι τεμ. 30 3,38 101,40 Χαρτί κουζίνας 12χ450 γρ, πακέτο τεμ ,24 396,24 Χαρτί κουζίνας 6χ800 γρ πακέτο τεμ ,00 442,00 Χαρτί κουζίνας jumbo 2x5 kg τεμ ,00 330,00 Χαρτί υγείας 12χ200 γρ πακέτο τεμ ,80 696,00 Χαρτί υγείας συσκευών wc 12x450 γρ πακέτο τεμ ,00 150,00 Χαρτιά χεριών (χειροπετσέτες) 4000 τεμ. Κιβώτιο τεμ ,40 184,00 Χαρτοπετσέτες 100 τεμαχίων τεμ. 10 0,60 6,00 44 Χλωρίνη 5 lit τεμ. 30 4,40 132,00 ΟΜΑΔΑ Β. ΝΠΔΔ: Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟ 8.129,56 ΦΠΑ 23% 1.869,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.999,36 α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο 1 Απολυμαντικό γεν. Χρήσης 4 λίτρα τεμ. 16 7,88 126,08 2 Απολυμαντικό χεριών 300ml τεμ. 4 2,82 11,28 3 Γάντια latex 100τεμαχίων τεμ. 8 6,30 50,40 4 Γάντι κουζίνας ζευγος τεμ. 2 0,84 1,68 5 Κάδος απορριμμάτων 55 λίτρα τεμ. 2 18,00 36,00 6 Καλαθάκι τουαλέτας τεμ. 10 2,44 24,40 7 κεζάπ τεμ. 30 0,32 9,60 8 κοντάρι τεμ. 7 0,59 4,13 9 Κοντάρι ξύλινο - ΙΝΟΧ τεμ. 2 1,65 3,30

4 10 Κουβάς με στηπτήρι τεμ. 14 3,31 46,34 11 Κρέμα γενικού καθαρισμού 1,5 κιλού τεμ. 2 2,68 5,36 12 Κρεμοσάπουνο 5 λίτρων τεμ. 58 9,25 536,50 13 Πετσέτα ρολό τεμ. 2 9,80 19,60 14 Ρολά υγείας 30*120 γραμμαρίων τεμ , ,20 15 Ρολά υγείας συσκευών WC τεμ. 2 15,00 30, Ρολό κουζίνας 6*800 γραμμαρίων τεμ , ,00 Σακούλες απορριμμάτων μίνι 48*50 40τεμαχίων τεμ. Σακούλες απορριμμάτων ρολό 52*75 20 τεμαχίων τεμ. 87 0, ,43 73,08 311,74 19 Σκούπα 104 τεμ. 22 0,89 19,58 20 Σύρμα μεταλλικό σπόγγος τεμ. 10 0,23 2,30 21 Συσκ. Σπόγγοι 3 τεμαχίων τεμ. 26 0,60 15,60 22 Σφουγγαρίστρα τεμ. 18 1,47 26, Τζάμπο ρολό κουζίνας 2*5 κιλά τεμ. 1 30,00 30,00 Τραπεζομάντιλα 100* τεμαχιών τεμ. 6 13,96 83,76 25 Υγρό δαπέδου 5 λίτρα τεμ 47 5,95 279,65 26 Υγρό κατά των αλάτων 1 λίτρου τεμ 5 3,60 18,00 27 Υγρό πιάτων 5 λίτρα τεμ 6 5,50 33,00 28 Υγρό τζαμιών 5 λίτρα τεμ 56 6,50 364,00 29 Φαράσι με κοντάρι τεμ 12 3,38 40,56 30 Χαρτοπετσέτες 28*28 τεμ 40 0,60 24,00 31 Χειροπετσέτα ζ-ζ κιβώτιο κιβωτιο 35 18,40 644,00 32 Χλωρίνη 5 λίτρα τεμ 102 4,40 448,80 ΣΥΝΟΛΟ ,40 Φ.Π.Α. 23% 2.413,25 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,65 ΟΜΑΔΑ Γ: ΝΠΔΔ: Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο

5 1 2 Αντισηπτικό γενικής χρήσης 4 λίτρα τεμ. 50 9,68 484,00 Απολυμαντικό γενικής χρήσης 4 λίτρα τεμ. 50 7,88 394,00 3 Αράχνη επαγγελματική τεμ. 2 7,04 14,08 4 Βαμβάκι τεμ. 20 0,94 18,80 5 Γάντια Latex 100 τεμαχίων τεμ. 5 6,30 31,50 6 Γουνάκι τζαμιών τεμ. 2 12,19 24,38 7 Δαγκάνα επαγγελματικής σφουγγαρίστρας τεμ. 3 4,67 14,01 8 Εντομοκτόνο τεμ. 10 2,65 26, Επαγγελματική σφουγγαρίστρα τεμ. 20 6,72 134,40 Κάδος απορριμμάτων 55 λίτρων τεμ. 5 18,00 90,00 10 Καλαθάκι τουαλέτας τεμ. 30 2,44 73,20 11 Κεζάπ τεμ ,32 54,40 12 Κοντάρι επαγγελματίκης σφουγγαρίστρας τεμ. 7 5,67 39,69 13 Κοντάρι ξύλινο -ΙΝΟΧ τεμ. 7 1,65 11,55 14 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μέτρα τεμ. 4 17,25 69,00 15 Κουβάς με στηπτήρι τεμ. 4 3,31 13,24 16 Κρεμοσάπουνο 5 λίτρων τεμ. 40 9,25 370,00 17 Ξεσκονήστρα ηλεκτροστατική τεμ. 2 4,21 8,42 18 Ξύστρα δαπέδου τεμ. 2 7,49 14,98 19 Ξύστρα Τζαμιών τεμ. 2 6,97 13,94 20 Οινόπνευμα τεμ ,84 92,40 21 Παρκετέζα σετ τεμ. 2 25,69 51,38 22 Πατάκι εισόδου τεμ. 1 11,00 11,00 23 Πετσέτα ρολό τεμ. 30 9,80 294,00 24 Πιγκαλ τεμ. 10 3,00 30,00 25 Ρολά Υγείας 30*120 γραμμαρίων τεμ , ,00 26 Ρολά υγείας συσκευών WC τεμ , ,00 27 Ρολά κουζίνας 6*800 γραμμαρίων τεμ ,00 544,00 28 Σακούλες απορριμμάτων μίνι τεμ. 5 0,84 4,20

6 48*50 40 τεμαχίων 29 Σακούλες χαρτοπλάστ κιλό κιλό 100 3,15 315, Σακούλες απορριμμάτων ρολο 52*75 20 τεμαχίων τεμ ,43 157,30 Σακούλες απορριμμάτων κιλό κιλό 100 1,40 140,00 32 Σκούπα σκληρή 40cm τεμ. 32 4,00 128,00 33 Σύρμα μεταλλικό σπόγγος τεμ. 30 0,23 6,90 34 Σφουγγαρίστρα Τεμ. 50 1,47 73,50 35 Κρέμα γενικού καθαρισμού 1,5 λίτρου τεμ ,68 447,56 36 Υγρό δαπέδου 5 λίτρα τεμ. 50 5,95 297,50 38 Υγρό κατά των αλάτων 1 λίτρο τεμ , ,00 39 Υγρό τζαμιων 5 λίτρα τεμ ,50 650,00 40 Υγρό τουαλέτας (παπί) τεμ ,55 201,50 41 Φαράσι με κοντάρι τεμ. 22 3,38 74,36 42 Φιαλίδιο τεμ. 3 0,62 1,86 43 Χαρτοπετσέτες τεμ. 5 0,60 3,00 44 Χειροπετσέτα ζ-ζ κιβώτιο κιβώτιο , ,60 45 Χλωρίνη 5 λίτρα τεμ ,40 462,00 ΣΥΝΟΛΟ ,15 Φ.Π.Α. 23% 3.195,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,34 ΟΜΑΔΑ Δ) ΝΠΙΔ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ A/A Είδος Μον άδα ποσότητα Τιμή μονάδας Τιμή 1 Αλάτι πλυντηρίου ρούχων 2,5 kg τεμ. 20 4,00 80,00 2 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2,5 kg τεμ 20 4,00 80,00 3 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100 μέτρων τεμ. 80 6,30 504,00 4 Αντιβακτηριδιακό σπρέι διαφανές 750ml τεμ. 60 3,30 198,00 5 Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος (των 58μέτρων) τεμ. 80 6,00 480,00 6 Απ ιονισμένα νερά 4lit τεμ. 30 0,95 28,50

7 7 Απορρυπαντικό γενικής χρήσης 5 lit τεμ ,20 610, Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε υγρό 20lit τεμ , ,00 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 4lit τεμ ,30 412,00 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη 10kg τεμ ,00 990,00 11 Αποσμητικό χώρου spray 500ml τεμ 20 4,96 99,20 12 Αποφρακτικό σωληνώσεων σε σκόνη 900gr τεμ. 50 2,23 111,50 13 Βαμβάκι (70gr) τεμ ,94 94,00 14 Γάντια Latex 100 τεμαχίων τεμ ,30 630,00 15 Γάντια κουζίνας τεμ. 30 0,84 25,20 16 Ειδικό καθαριστικό για θρανία- μάρμαρα πλακάκια 500ml τεμ. 10 8,35 83,50 17 Καθαριστικό λεκέδων 1 λίτρου τεμ. 20 5,20 104,00 18 Καλαμάκια (100ΤΕΜ) τεμ. 80 0,30 24,00 19 Καρότσι επαγγελματικό με πρέσα (1*25lit) τεμ. 2 40,00 80,00 20 Κεζάπ 450ml τεμ. 60 0,32 19,20 21 Κοντάρι απλό 1,2 μ. τεμ. 30 0,59 17,70 22 Κοντάρι επαγγελματικής σφουγγαρίστρας τεμ. 15 5,67 85,05 23 Κουβάς στίφτης σετ τεμ. 10 3,31 33,10 24 Κρεμοσάπουνο αντιβακτηριδιακό 5lit τεμ , ,90 25 Λιποδιαλύτες 1 λίτρου τεμ. 20 5,20 104,00 26 Μαλακτικό 5L τεμ. 60 8,48 508,80 27 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 30 μέτρων τεμ. 40 2,00 80,00 28 Μωρομάντηλα 72τμχ τεμ ,60 650,00 29 Πετσέτα microfibra 2 τεμ. τεμ. 90 4,00 360,00 30 Πετσέτα ρολό 15 μέτρα τεμ ,80 980,00 31 Πετσέτα τύπου wettex (των 3τμχ) τεμ ,95 195,00 32 Πιάτα πλαστικά μέτρια απλά (των 20τμχ) τεμ ,10 310,00 33 Ποτήρια 503 (των 50 τεμ.) τεμ ,84 168, Ποτήρια φελιζολ μεγάλα, 12 ΟΖ συσκευασία των 20 τεμαχίων τεμ. 80 0,60 48,00 Σακούλες απορριμμάτων μικρές συσκ.40 τεμ. σε ρολό τεμ ,84 168,00

8 36 37 Σακούλες σκουπιδιών γίγας (πακέτα) των 10 τεμαχίων, 90Χ1,20 τεμ ,10 525,00 Σακούλες σκουπιδιών μεσαίες (πακέτα) 65Χ85 των 20 τεμαχίων τεμ ,70 425,00 38 Σκούπα Ν. 104 τεμ. 50 0,89 44,50 39 Σόδα πλυντηρίου 500 γρ. τεμ. 40 1,60 64,00 40 Συντηρητικό-γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων (20lit) τεμ ,00 600,00 41 Σύρμα χοντρό (2τμχ) τεμ. 50 0,50 25,00 42 Σφουγγάρια πιάτων 3 τεμ. τεμ ,60 60,00 43 Σφουγγαρίστρα απλή τεμ ,47 147,00 44 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική για καρότσι 350gr τεμ. 50 6,72 336,00 45 Υγρό καθαρισμού αλάτων 1lit τεμ. 60 3,60 216,00 46 Υγρό πατώματος 5 lit τεμ , ,50 47 Υγρό πιάτων παχύρρευστο 5 lit τεμ. 80 5,50 440,00 48 Υγρό τζαμιών 750 ml τεμ. 70 1,21 84,70 49 Υγρό τουαλέτας παπί 750ml τεμ. 30 1,55 46,50 50 Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι τεμ. 20 3,38 67,60 51 Φιάλη βουτανίου 190 γρ. τεμ ,80 80,00 52 Φιάλη βουτανίου μεγάλη 500 γρ. τεμ. 30 2,50 75,00 53 Χαρτί κουζίνας 6χ800 γρ πακέτο τεμ , ,00 54 Χαρτί υγείας 12χ200 γρ πακέτο τεμ , ,00 55 Χαρτιά χεριών (χειροπετσέτες) 4000 τεμ. Κιβώτιο τεμ , ,00 56 Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές 28X28, συσκευασία των 700 τεμαχίων τεμ. 90 2,95 265,50 57 Χλωρίνη παχύρρευστη (5 lit) τεμ ,40 880,00 ΣΥΝΟΛΟ ,95 ΦΠΑ 23% 4.902,44 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,39

9 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Νομικό Πρόσωπο Καθαρό ποσό ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α. ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β. Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8.129, , , , , ,65 ΟΜΑΔΑ Γ. Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ , , , , , ,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,74 Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 στο Δημαρχείο, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται σ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων και των τευχών διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 7) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση Δημαρχείο Νέας Προποντίδας, Νέα Μουδανιά Μ. Αλεξάνδρου 26 ΤΚ Αρμόδιος Υπάλληλος: Γλαράκη

10 Γερακίνα μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 ( λήξη αποδοχής προσφορών). 8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 4 μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 10) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνεται περιοδικά (όπως ακριβώς αναφέρεται στη συγγραφή υποχρεώσεων) και κατόπιν εντολής, αρχίζοντας άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης. 11) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 12) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 13) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Α.Α ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β Α'ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ Γ' Β'ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ Δ' ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 8.129,56 406, ,40 524, ,15 694, , ,70 14) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει μέχρι τις 31/12/ ) Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να απορροφήσει όλες τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στο ενδεικτικό τιμολόγιο. 16) Ο Δήμος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ

11 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά Α) την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον Δήμο Ν. Προποντίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα: α) Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Νέας Ποποντίδας, β) Α/θμια Σχολική Επιτροπή, γ) Β/θμια Σχολική Επιτροπή, Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις -Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. -Την Εγκύκλιο 3/11543/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Ανάδειξη Προμηθευτώνχορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α και β βαθμού. Η πίστωση θα επιβαρύνει: α) για την ΟΜΑΔΑ Α, Δήμο Ν. Προποντίδας, θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α με τίτλο Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και ευπρεπισμού του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Ν. Προποντίδας με συνολικό ποσό 9.999,36 β) για την ΟΜΑΔΑ Β, το ΝΠΔΔ Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Νέας Ποποντίδας,, θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμου του προϋπολογισμού 2015 με συνολικό ποσό ,39 γ) για την ΟΜΑΔΑ Γ, ΝΠΔΔ Α/θμια Σχολική Επιτροπή, θα επιβαρύνει το ποσό της επιχορήγησης της Επιτροπής έτους 2015, με συνολικό ποσό ,65 δ) για την ΟΜΑΔΑ Δ ΝΠΔΔ Β/θμια Σχολική Επιτροπή, θα θα επιβαρύνει το ποσό της επιχορήγησης της Επιτροπής έτους 2015, με συνολικό ποσό ,34 Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 4 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) Διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 5 Δικαιολογητικά συμμετοχής Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του.

12 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 3. Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών (προαιρετικά). Άρθρο 6 Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 7 Τόπος παράδοσης Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής και ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά στα δημοτικά καταστήματα. Η τροφοδοσία θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου, ανάλογα με την γεωγραφική ενότητα όπως αυτή προσδιορίζεται στο αντικείμενο της προμήθειας της παρούσας. Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από το Δήμο. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών. Άρθρο 8 Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 9 Πλημμελής κατασκευή-λειτουργία Εάν η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 10 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Οι τεχνικές περιγραφές των ειδών είναι οι κάτωθι: Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφές Απολυμαντικό Αλάτι πλυντηρίου ρούχων Αλάτι πλυντηρίου πιάτων Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό Αντιβακτηριδιακό σπρέι διαφανές Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος απολυμαντικό υγρό γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες 4 λίτρων να καθαρίζει και να απολυμαίνει ειδικό αλάτι για πλυντήριο ρούχων, αποτρέπει τα άλατα και καθαρίζει τους σωλήνες, συσκευασία 2,5 kg ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων, αποτρέπει τα άλατα και καθαρίζει τους σωλήνες αλουμινόχαρτο κατάλληλο για τρόφιμα 100 μέτρων αντισηπτικό απολυμαντικό υγρό καθαρισμού επιφανειών 750 ml για υγιεινή οικιακή φροντίδα καθαριότητα και προστασία από τα μικρόβια Χαρτί Αντικολλητικό ψησίματος σε ρολό συσκευασία 30 μέτρων/τμχ 7 Απϊονισμένα νερά νερό απ ιονισμένο κατάλληλο για ατμοσίδερα ψυγεία κ.α. 4λίτρα Απολυμαντικό χεριών Απορρυπαντικό γενικής χρήσης Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 12 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη 13 Αποσμητικό χώρου spray Αντιβακτηριδιακό και ενυδατικό Jel χεριών, 300 ml, για χρήση χωρίς νερό. Ικανό να εξουδετερώσει μικρόβια και να μειώσει την πιθανότητα μικροβιακής μόλυνσης. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους, μελάνι, χαλιά, κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5λίτρων και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, συσκευασία 25 κιλών υγρό απορρυπαντικό για το πλύσιμο των ρούχων στο χέρι ή στο πλυντήριο, 3 λίτρων, να αφαιρεί τους λεκέδες και να αφήνει ευχάριστο άρωμα στα ρούχα Σκόνη πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα συσκευασία 10kg σε PE bag Αποσμητικό χώρου spray 500ml. Για εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών και ανανέωση του αέρα, σε διάφορα αρώματα Αποφρακτικό σωληνώσεων Αράχνη επαγγελματική υγρό αποφρακτικό σωληνώσεων, να ξεβουλώνει τους σωλήνες και να καθαρίζει αράχνη που εφαρμόζει σε τηλεσκοπικό κοντάρι για τον καθαρισμό των ταβανιών 16 Βαμβάκι υδρόφυλλο βαμβάκι 70 γρ

14 17 Γάντια Latex Γάντια κουζίνας ζεύγος Γάντια δερμάτινα ζεύγος γιαλυστικό για επιφάνειες INOX 1lit 21 Γουνάκι τζαμιών Δαγκάνα επαγγ. Σφουγγαρίστρας Ειδικό καθαριστικό για Θρανίαμάρμαρα πλακάκια Ενισχυτικό πλυντηρίου ρούχων 25 Εντομοκτόνο 26 Καθαριστικό λεκέδων 1 λίτρου 27 Καλάθι wc Καλάθι γραφείου πλαστικό λευκό Καλαμάκια (100ΤΕΜ) Καρότσι επαγγελματικό με πρέσα (1Χ25 lit) Καρότσι μεταλλικό για σφουγγάρισμα 32 Κεζάπ 33 Κοντάρι απλό Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση γάντια κουζίνας και γενικής χρήσης σε διάφορα χρώματα και μεγέθη Γάντια δερμάτινα εργασίας, ανθεκτικά σε σκληρές εργασίες Γιαλυστικό υγρό για καθαρισμό επιφανειών ΙΝΟΧ Εργαλείο πλύσεως ακρυλικό το οποίο χρησιμοποιείται για το καθάρισμα τζαμιών και τοίχων. Να εφαρμόζεται και σε πτυσσόμενο κοντάρι για τον καθαρισμό επιφανειών που βρίσκονται ψηλά. δαγκάνα πλαστική για επαγγελματική σφουγγαρίστρα που συνδέει το κοντάρι με τη σφουγγαρίστρα Ειδικό καθαριστικό χρωματιστών λεκέδων για θρανία μάρμαρα πλακάκια που αφαιρεί εύκολα λεκέδες συσκευασία 500ml ενισχυτικό υγρό πλύσης για το πλυντήριο ρούχων, να αφαιρεί τους λεκέδες χωρίς να φθείρει τα ρούχα. Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). ενισχυτικό υγρό πλύσης για το πλυντήριο ρούχων, να αφαιρεί τους λεκέδες και να βοηθά τα ρούχα να μην φθείρονται Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και να διαθέτει ποδοκίνητο μηχανισμό για να μην έρχεται σε επαφή με τον χρήστη. Να διαθέτει εσωτερικό δοχείο χωρητικότητας 12 λίτρων καλάθι απορριμμάτων μικρό πλαστικό για γραφείο πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης συσκευασία 100τεμαχίων Καρότσι σφουγγαρίσματος με μηχανισμό αρίστης ποιότητας, για ευκολία στη χρήση με 1 κουβά 25 λίτρων και μεταλλικό μοχλό. Το καρότσι μετακινείται με ροδάκια και δέχεται επαγγελματική σφουγγαρίστρα. καρότσι σφουγγαρίσματος με ρόδες και πρέσα για ευκολία στη χρήση Υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 450 ml, κατάλληλο για καθαρισμό αλάτων και πουρί για λεκάνες wc, μάρμαρα πλακάκια νιπτήρες κλπ. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας 1,2 μ. μεταλλικό με πλαστική επίστρωση.

15 Κοντάρι επαγγ. Σφουγγαρίστρας Κοντάρι ΙΝΟΧ- Ξύλινο Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μ. κοντάρι αλουμινίου ειδικό για να εφαρμόζει στη δαγκάνα της επαγγελματικής σφουγγαρίστρας Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας 1,2 μ. Ανοξείδωτο με πλαστική τάπα και ξύλινο με πλαστική τάπα. Κοντάρι αλουμινίου ενισχυμένο 4 μέτρων πτυσσόμενο για χρήση σε υαλοκαθαριστήρες, αράχνη και γουνάκια καθαρισμού τζαμιών. 37 Κουβάς στίφτης σετ Πλαστικός κουβάς 15 λίτρων με στίφτη. 38 ΚΟΧ για τουαλέτες υγρό αρωματικό χώρου συμπυκνωμένο 39 Κρέμα γενικής χρήσης 40 Κρεμοσάπουνο 41 Κρεμοσάπουνο αντιβακτηριδιακό 4 λίτρων 42 Λαδόκολλα 10 Kg Κρέμα γενικού καθαρισμού για κεραμικές επιφάνειες, όπως μπάνια, πατώματα ή κουζίνες σε συσκευασία του 1 λίτρου. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με ενυδατική κρέμα και ισορροπημένο ph, χωρίς φορμαλδεΰδη, συσκευασία των 5 λίτρων. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με αντιβακτιριδιακή δράση συσκευασία 4lt χαρτί αντικολλητικό ψησίματος σε φύλλα συσκευασία 10 κιλών (διάφορα μεγέθη) 43 Λεκάνη πλαστική λεκάνη από ανθεκτικό πλαστικό 44 Λιποδιαλύτες 45 Μαλακτικό ρούχων Μεγάλος κάδος σκουπιδιών Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 30χ250 μ. Περίπου Μεσαίος κάδος σκουπιδιών 49 Μωρομάντηλα 50 Ξεσκονίστρα ηλεκτροστατική 51 Ξύστρα δαπέδου 52 Ξύστρα τζαμιών 53 Οινόπνευμα φωτιστικό υγρό καθαριστικό για καμμένα λίπη και λάδια σε φούρνους και εστίες ηλεκτρικής κουζίνας και για όλες τις επιφάνειες συσκευασία 1 λίτρο συμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων. Να μαλακώνει και αρωματίζει τα ρούχα με άρωμα που διαρκεί, να βοηθά στο εύκολο σιδέρωμα, συσκευασία 5 λίτρων καλάθι απορριμμάτων 55λίτρων διάφανη μεμβράνη ειδική για τρόφιμα καλάθι απορριμμάτων 27 λίτρων υγρά μαντηλάκια υποαλλεγικά χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο ph συσκευασία 72 τεμαχίων ξεσκονίστρα με λαβή και ακρυλικό πανί που μαγνητίζει τη σκόνη ξύστρα για αφαίρεση λεκέδων από το δάπεδο με ειδικό ξυράφι για να μην χαράσσει οποιαδήποτε επιφάνεια δαπέδου ξύστρα για αφαίρεση λεκέδων από γυαλί με ειδικό ξυράφι για να μην χαράσσει οποιαδήποτε επιφάνεια Οινόπνευμα φωτιστικό, μπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι) περίπου έως 350 ml. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 54 Παγοκύστες Πλαστικά σακουλάκια για παγάκια 240 τεμαχίων

16 55 56 Πανιά ξεσκονίσματος Παρκετέζα ΜΟΠ σετ υφασματινο πανί για ξεσκόνισμα Σύστημα καθαρισμού δαπέδων με ακρυλικό πανί, κατάλληλο για όλα τα δάπεδα, 80 εκατοστών. 57 Πατάκι εισόδου πατάκι αντιολισθητικό 50X70cm 58 Πετσέτα microfibra 59 Πετσέτα ρολό Πανί μικροινών microfibra, για κάθε χρήση 40Χ40 εκατοστά. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι, συσκευασία 2 τεμαχίων. Ρολό συνθετικό πανί προτεμαχισμένο 0,32Χ14 μ. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. 60 Πετσέτα τύπου wettex πολυπετσέτα απορροφητική για καθαρισμό επιφανειών Πιάτα πλαστικά μέτρια απλά Πιγκάλ (βουρτσάκι wc) πλαστικά πιάτα μιας χρήσης 50 τεμαχίων διαμέτρου 19cm Βουρτσάκι τουαλέτας με βάση 63 Ποτήρια N. 503 Ποτήρια μιας χρήσεως πλαστικά, συσκευασία 50 τεμαχίων, 200 cc Ποτήρια φελιζολ μεγάλα Ποτήρια φελιζόλ μικρά Πρέσα πλαστική για καρότσι Σακούλες απορριμμάτων 52Χ75 συσκευασία 20 τεμ.σε ρολό ποτήρια φελιζολ μεγάλα, 12 ΟΖ, συσκευασία των 20 τεμαχίων ποτηριά ισοθερμικά φελιζόλ 4 ΟΖ, συσκευασία των 30 τεμαχίων Πρέσα πλαστική με χερούλι αλουμινίου για εύκολο στύψιμο της σφουγγαρίστρας. Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια από 52Χ75cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι ανακυκλωμένο πλαστικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 20 τεμαχίων σε ρολό. 68 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες συσκ. 20 κιλών Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια 65χ85cm και 85Χ1,20 cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι ανακυκλωμένο πλαστικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 20 κιλών. 69 Σακούλες απορριμμάτων μικρές Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια από 48X50cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι παρθένο υλικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 40 τεμαχίων σε ρολό. 70 Σακούλες σκουπιδιών γίγας (πακέτα) των 10 τεμαχίων, 90Χ1,20 σακούλες απορριμμάτων ανθεκτικές από ανακυκλωμένο υλικό διαστάσεων 90x120cm συσκευασία 10τεμαχίων σε ρολό

17 71 Σακούλες σκουπιδιών μεσαίες (πακέτα) 65Χ85 των 20 τεμαχίων 72 σακούλες τροφίμων 73 Σακούλες χαρτοπλάστ (κιλά) 74 Σκούπα Ν. 104 σακούλες απορριμμάτων ανθεκτικές από ανακυκλωμένο υλικό διαστάσεων 65x85cm συσκευασία 20τεμαχίων σε ρολό σακούλες ειδικές για την αποθήκευση τροφίμων, συσκευασία των 50 τεμαχίων σακούλες με χερούλι από παρθένο υλικό Πλαστική σκούπα ν. 104, χωρίς κοντάρι με πυκνή και πολύ ανθεκτική βούρτσα Σκούπα χόρτου με κοντάρι (κονταρόσκουπα) Σόδα πλυντηρίου 500 γρ. Συντηρητικό - γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων Σύρμα μεταλλικό σπόγγος Σκούπα χόρτου με κοντάρι, ανθεκτική σόδα πλυντηρίου ρούχων, βοηθά στην καλή συντήρηση του πλυντηρίου και αποτρέπει την εμφάνιση αλάτων 500 γρ στεγνωτικό συντηρητικό, γιαλυστικό υγρό για όλα τα πλυντήρια πιάτων και για οποιαδήποτε σκληρότητα νερού, στεγνώνει κ δίνει λάμψη συσκευασία 20 λίτρων μεταλλικός σπόγγος 79 Σύρμα χοντρό μεταλλικός σπόγγος 80 Σφουγγάρι (σπόγγος) γίγας 81 Σφουγγάρια πιάτων 82 Σφουγγαρίστρα Σφουγγαρίστρα επαγγελματική για καρότσι Τραπεζομάντιλα 110 τεμαχίων σφουγγάρια πιάτων συσκευασία 3 τεμαχίων Σφουγγάρι κίτρινο υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με νάιλον λειαντικό χαλαζία. Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων. (συσκευασία 3 τεμαχίων) Σφουγγαρίστρα 150 γρ. Περίπου τύπου wettex, από βισκόζη, πολυεστέρα, και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 350 γρ. (ανταλλακτικό) από βαμβάκι, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. τραπεζομάντιλα χάρτινα με πλαστική επένδυση στο κάτω μέρος, συσκευασία 110 τεμαχίων 85 Υαλοκαθαριστήρες καθαριστήρας με λάστιχο για τον καθαρισμό των τζαμιών 86 Υγρό καθαρισμού αλάτων 1 λίτρο Για όλες τις επιφάνειες, εκτός από φυσικά πορώδη υλικά (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκ. 1 λίτρου. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από

18 βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ, σύμφωνα με τις οδηγίες ευρωπαϊκής ένωσης. 87 Υγρό πατώματος Αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό για το πάτωμα 5 lt, σε διάφορα αρώματα. Για καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση, χωρίς ξέβγαλμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 88 Υγρό πιάτων 89 Υγρό τζαμιών 90 Υγρό τζαμιών Υγρό πιάτων 5 lt, ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις του πλυσίματος των πιάτων. Να αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα από λίπη, καφέ τσάι κλπ, συμπυκνωμένο. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Υγρό για τζάμια 5 λίτρων, για καθρέφτες και παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Υγρό για τζάμια 750 ml με αντλία ψεκασμού, για καθρέφτες και παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης Υγρό τουαλέτας παπί Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι Φιαλίδιο βουτανίου 190 γρ. φιαλίδιο βουτανίου 500 γρ. Χαρτί κουζίνας 12χ450 γρ, πακέτο Χαρτί κουζίνας 6χ800 γρ πακέτο Χαρτί κουζίνας jumbo 2x5 kg καθαριστικό και αρωματικό υγρό τουαλέτας 750 ml Φαράσι ορθοπεδικό για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων με κοντάρι. φιαλίδιο καμινέτου με βουτάνιο 190gr φιαλίδιο καμινέτου με βουτάνιο 500gr Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, γραμμαρίων, συσκευασία 12 τεμαχίων,450 γρ. δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, των 800 γραμμαρίων, συσκευασία έξι τεμαχίων, δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό κιλών 5, συσκευασία δύο τεμαχίων, δύο φύλλων, πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ.

19 Χαρτί υγείας 30χ200 γρ. Χαρτί υγείας 12χ200 γρ πακέτο Χαρτί υγείας συσκευών wc 12x450 γρ πακέτο Χαρτιά χεριών (χειροπετσέτες) Χαρτομάντιλα (κουτί) Χαρτί υγείας 200 γραμμαρίων δίφυλλο (πακέτο των 30 τεμαχίων), από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό. Χαρτί υγείας 200 γραμμαρίων δίφυλλο (πακέτο των 12 τεμαχίων), από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό. Χαρτί υγείας για τις συσκευές wc 450 γραμμαρίων, δίφυλλο,(πακέτο των 12 τεμαχίων), από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό. Χειροπετσέτες ζικ ζακ λευκές επαγγελματικού τύπου. Θα πρέπει να είναι μαλακή και απορροφητική μονόφυλλη από καθαρή χαρτομάζα. Συσκευασία φύλλων τουλάχιστον) χαρτομάντιλα σε κουτί 90τεμαχίων 2φυλλα 103 Χαρτοπετσέτες Χαρτοπετσέτες 33Χ33, συσκευασία 100 τεμαχίων 104 Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές 28X Χλωρίνη χαρτοπετσέτες μαλακές 28x28 cm μονόφυλλη, συσκευασία των 700 τεμαχίων Διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου, 5 lt 4,5% παχύρρευστο, κατάλληλο για γενικό καθαρισμό, απολύμανση και λεύκανση. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης.

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : Α/Α ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΟΜΑΔΑ Α' ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β' Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ Γ' Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ Δ' ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ...%...%...%...% Ν. Μουδανιά./../2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340

Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του Ευρωπαϊκού Έργου CIVILWATER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα