Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ηµ.Υπογραφής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046"

Transcript

1 Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ηµ.Υπογραφής: Τίτλος Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν Ιδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού. Θέµατα Ενοπλες υνάµεις,, Κωδικοποίηση νοµοθεσίας, ιοίκηση, ιαχείριση, εκπροσώπηση, πόροι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 1.Ι. Συνιστάται εν Αθήναις Νοσηλευτικόν Ιδρυµα δυνάµενον να πριλάβη απάσας τας ειδικότητας νοσηλείας και άπαντα τα προς τούτο αναγκαιούντα επιστηµονικά Εργαστήρια υπό την επωνυµίαν "Νοσηλευτικόν Ιδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού" (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.). ΙΙ. Το Ιδρυµα τούτο αποτελούν Νοµικόν Πρόσωπον ηµοσίου ικαίου µε έδραν τας Αθήνας τελεί υπό την ανωτέραν Εποπτείαν του Υπουργείου Στρατιωτικών και ιοικείται υπό ιοικητικού Συµβουλίου. ΙΙΙ. Το ιοικητικόν Συµβούλιον του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος δύναται να συστήση µετ' απόφασιν των Υπουργών Στρατιωτικών και Οικονοµικών Παραρτήµατα του δια του παρόντος ιδρυοµένου νοσοκοµείου και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος, αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών και των οικονοµικών δυνατοτήτων του, ενισχυοµένων και δια παροχής προς τούτο ειδικής Κρατικής επιχορηγήσεως. Αρθρο: 2

2 Ι. Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η παροχή νοσηλευτικής περιθάλψεως θεραπείας, εργαστηριακών εξετάσεων, χειρουργικών επεµβάσεων και ιατρικής εν γένει αντιλήψεως επ' αναλόγω αµοιβή, εις τους Μετόχους και Μερισµατούχους του Μετοχικού Ταµείου Στρατού, Αξιωµατικούς και Ανθυπασπιστάς του Στρατού της Ξηράς και Χωροφυλακής, τα µέλη των οικογενειών αυτών, ως και τας ορφανικάς οικογενείας τούτων. Πρόσωπα δικαιούµενα νοσηλείας Α'.α) Αξιωµατικοί και Ανθυπασπισταί εν ενεργεία. β) Αξιωµατικοί και Ανθυπασπισταί εν αποστρατεία εν γένει. Απαντες οι ανωτέρω δέον να ώσιν µέτοχοι ή µερισµατούχοι του Μ.Τ.Σ. Β'. Μέλη οικογενειών των ανωτέρω Αξιωµατικών, ήτοι: α) Νόµιµοι σύζυγοι. β) Νόµιµα τέκνα, θήλεα µέχρι των γάµου των, άρρενα δε µέχρις ενηλικιώσεώς των. γ) Πατήρ, µήτηρ και άγαµοι αδελφαί διαβιούσαι υπό την αυτήν στέγην µε τον εξ ου εκπηγάζει το δικαίωµα της νοσηλείας των πρόσωπον και συντηρούµεναι υπό τούτου, µη έχουσαι δε έτερον βιοποριστικόν επάγγελµα. Γ'. Αι αποµείνασαι ορφανικαί οικογένειαι των εις την κατηγορίαν Α', αναφεροµένων προσώπων εις α απονεµήθη σύνταξις και εφ' όσον χρόνον απονέµεται τοιαύτη. '. Το µόνιµον προσωπικόν του Μετοχικού Ταµείου Στρατού υπό τας αυτάς µε τα δικαιούµενα νοσηλείας λοιπά µέλη υποχρεώσεις, υποχρεούµενον και εις την καταβολήν της µηνιαίας εισφοράς. Ε'. Παρέχεται το δικαίωµα εις το ιοικητικόν Συµβούλιον του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος όπως εγκρίνη δι' ητιολογηµένης αποφάσεώς του την νοσηλείαν εις το Ιδρυµα εις εξαιρετικάς περιπτώσεις και άλλων προσώπων ων κρίνεται επιβεβληµένη η εν αυτώ νοσηλεία και µέχρι 4 κλινών συγχρόνως. Αρθρο: 3 Σχόλια Η περ. β' του παρόντος άρθρου τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 1 του Β. /τος 28 Απρ./19 Μαΐου 1959 (ΦΕΚ Α" 95) που όρισε στη συνέχεια ότι "όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται ιευθυντής του Ιδρύµατος εννοείται ο Γενικός ιευθυντής αυτού". Για τον άνω Γεν. ιευθυντή βλέπε Απ. Φ.950/138/421655/1983 (ΦΕΚ Β' 330)Απ. Υπ. Εθν. Αµυνας και Προεδρίας. Η διοίκησις του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ασκείται: α) Υπό του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος και β) "υπό του Γενικού ιευθυντού αυτού". Αρθρο: 4

3 Σχόλια Οι παρ. Ι και ΙΙ τίθενται όπως τροποποιήθηκαν µε την Φ.870/35/ της 9/13 Ιουν (ΦΕΚ Β' 392) απόφ. Υπ. Εθν. Αµυνας και Συντονισµού. Για την αναµόρφωση του άνω ιοικ. Συµβουλίου βλέπε την Φ.956.1/230/433597/1984 (ΦΕΚ Β' 22) απόφ. Υπ. Προεδρίας και Εθν. Αµυνας. Ι. Το ιοικητικόν Συµβούλιον αποτελείται: α) Εκ του εκάστοτε Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού ως Προέδρου. β) Εκ του εκάστοτε Β'Υ/ΓΕΣ. γ) Εξ ενός µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως Ελλήνων Αποστράτων Αξιωµατικών. δ) Εξ ενός µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Βασιλικής Αεροπορίας. ε) Εκ δύο εν ενεργεία Ανωτάτων ή Ανωτέρων Αξιωµατικών, ων ο εις του Υγειονοµικού Σώµατος και ο έτερος της Στρατιωτικής ικαιοσύνης, οριζοµένων δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. ς) Εκ του Γενικού ιευθυντού του Ιδρύµατος µετέχοντος ως εισηγητού µετά ψήφου. Η θητεία των τεσσάρων (τελευταίων) µελών περί ων αι ανωτέρω παρ. (ε' και ζ) "γ,δ και ε" ορίζεται διετής, δυναµένη να ανανεούται δια διαταγής του Υπουργού (Στρατιωτικών) "Εθνικής Αµύνης". Αι καθ' οιονδήποτε τρόπον χηρεύουσαι θέσεις των ανωτέρω πληρούνται δια των νοµίµων αναπληρωτών των και δι' ετέρων προσώπων κατά την καθοριζοµένην ως άνω διαδικασίαν. ΙΙ. Το ιοικητικόν Συµβούλιον συνέρχεται εις τακτικήν συνεδρίασιν άπαξ τουλάχιστον του µηνός εις τόπον και χρόνον οριζόµενον υπό του Προέδρου. ύναται και ενωρίτερον του µηνός να συγκληθή εις έκτακτον συνεδρίασιν εφ' όσον κρίνεται αναγκαίον υπό του Προέδρου τούτου ή και τη εισηγήσει του ιευθυντού του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. ΙΙΙ. "Το Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον εκ των µελών αυτού µε συµµετοχήν του Προέδρου. Αι αποφάσεις του λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων µελών εν περιπτώσει δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου". ΙV. Το ιοικητικόν Συµβούλιον επιµελείται, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσίαν του Ιδρύµατος, εντέλλεται τας προς τούτο δαπάνας εφ' όσον βαρύνουσι τους πόρους του Ιδρύµατος δυνάµενον να µεταβιβάζη το δικαίωµα ενεργείας συνήθων δαπανών δια παροχής µέχρις ωρισµένου ποσού πιστώσεως εις τον ιευθυντήν του Ιδρύµατος. V. Η αρµοδιότης του ιοικητικού Συµβουλίου κανονίζεται λεπτοµερέστερον δια του Ειδικού Κανονισµού λειτουργίας του Ιδρύµατος κυρουµένου δια Β. /τος, προκαλουµένου υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών.

4 Αρθρο: 5 Ι. Ο ιευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού διορίζεται επί θητεία ουχί κατωτέραν των εξ ετών, ανώτερος εν ενεργεία ή αποστρατεία Υγειονοµικός Αξιωµατικός δι' αποφάσεως του Υπουργού των Στρατιωτικών και κατόπιν προτάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου. Ούτος δέον όπως έχη τουλάχιστον διετίαν εν τω Ιδρύµατι. Ο ιευθυντής βοηθείται υπό του Υποδιευθυντού εις τα επιστηµονικής και διοικητικής φύσεως ζητήµατα και υπό του Επόπτου των Οικονοµικών Υπηρεσιών εις τας της οικονοµικής φύσεως, δυνάµενος να αναθέτη εις τούτους την κατ' εντολήν του υπογραφήν εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας. ΙΙ. Ο ιευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος συµµετέχει των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος µετά ψήφου ως Εισηγητής. ΙΙΙ. Μεριµνά δια την κανονικήν είσπραξιν των πόρων του Ιδρύµατος εν γένει εφαρµοζοµένων και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων υποχρεουµένων προς τούτο των ηµοσίων Ταµείων. IV. Εκπροσωπεί το Νοσηλευτικόν Ιδρυµα Μ.Τ.Σ. δικαστικώς και εξοδίκως εις απάσας αυτού τας σχέσεις ενώπιον πάσης ικαστικής και ιοικητικής ή άλλης τινός Αρχής και παντός τρίτου, αναπληρούµενος εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύµατος υπό του νοµίµου αναπληρωτού του. Αρθρο: 6 Σχόλια Το δεύτερο εδάφιο της παρ. ΙΙΙ του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρ. 7 Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ Α' 205). Ι. Υποδιευθυντής του Ιδρύµατος ορίζεται ανώτερος Υγειονοµικός Αξιωµατικός εν ενεργεία ή αποστρατεία υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών, εισηγήσει του ιευθυντού του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και εγκρίσει του ιοικητικού Συµβουλίου τούτου επί θητεία ουχί κατωτέρα των τριών ετών. ΙΙ. Επόπτης Οικονοµικών Υπηρεσιών και προϊστάµενος Λογιστηρίου του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ορίζεται ανώτερος εν ενεργεία ή αποστρατεία Αξιωµατικός του Οικονοµικού υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών, εισηγήσει του ιευθυντού του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και εγκρίσει του ιοικητικού Συµβουλίου τούτου. ΙΙΙ. ιευθυνταί Κλινικών και Εργαστηρίων διορίζονται κατά προτίµησιν Υγειονοµικοί Αξιωµατικοί εν

5 ενεργεία ή αποστρατεία ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους και ειδικευµένοι εις τον κλάδον ιατρικής δι' ον προορίζονται εκ των εχόντων απαραιτήτως δεκαετή τουλάχιστον πραγµατικήν υπηρεσίαν εν τω στρατώ εις ην να περιλαµβάνηται πενταετής τουλάχιστον υπεύθυνος ιεύθυνσις ή Τµήµατος ή Εργαστηρίου ή τριετής υπηρεσία Επιµελητού ή πενταετής βοηθού εν τω Ιδρύµατι. "Η διάρκεια της θητείας των ανακαλουµένων στην ενέργεια αποστράτων Αξιωµατικών Υγειονοµικού, ως επίσης και των Συµβούλων Ιατρών, που διορίζονται στο Ιδρυµα ως ιευθυντές Κλινικών, Τµηµάτων, Εργαστηρίων ή Αυτοτελών Εξωτερικών Ιατρείων, ορίζεται σε δύο έτη δυναµένη να παραταθεί, το πολύ µέχρι δύο επιπλέον έτη, µετά από αιτιολογηµένη, κατ' έτος, εισήγηση του Γενικού ιευθυντή και απόφαση - πρόταση του.σ. του Ιδρύµατος, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Αµυνας. Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας, η θέση επαναπροκηρύσσεται και πληρούται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις". IV. ι' άπαντας τους ανωτέρω εν περιπτώσει καθ' ην το Υπουργείον Στρατιωτικών δεν δύναται να διαθέση τους προτεινοµένους υπό του ιοικητικού Συµβουλίου, τούτο δικαιούται να προβαίνη εις την πρόσληψιν ιδιωτών προτιµωµένων των εν αποστρατεία Αξιωµατικών τηρουµένων των υπό του παρόντος και του ειδικού Κανονισµού λειτουργίας του Ιδρύµατος προβλεποµένων διατάξεων. Αρθρο: 7 Ι. Επιµεληταί Κλινικών και Εργαστηρίων διορίζονται υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών εκ των µονίµων εν ενεργεία Αξιωµατικών των κεκτηµένων την ειδικότητα ή βοηθών των Κλινικών και Εργαστηρίων και τη εγκρίσει του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος. Η θητεία τούτων είναι τριετής δυναµένη να ανανεωθή άπαξ. ΙΙ. Βοηθοί Κλινικών και Εργαστηρίων τοποθετούνται δια διαταγής του Υπουργού Στρατιωτικών, τη προτάσει των ιευθυντών των Κλινικών και Εργαστηρίων και κατόπιν εγκρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, κατώτεροι εν ενεργεία Αξιωµατικοί έχοντες την ειδικότητα δι' ην προορίζονται ή επιθυµούντες να αποκτήσωσιν τοιαύτην και κρινόµενοι ως ανωτέρω κατάλληλοι. Η θητεία των βοηθών είναι διετής δυναµένη να ανανεούται εκάστοτε τη εισηγήσει του ιευθυντού του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος µετά γνωµάτευσιν των ιευθυντών Κλινικών ή Εργαστηρίων και εγκρίσει του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος δια διαταγών του Υπουργείου Στρατιωτικών. ΙΙΙ. Εφ' όσον εις το Ιδρυµα λειτουργούσιν Ιατρεία ειδικοτήτων άνευ αντιστοίχων Κλινικών, τα της προσλήψεως των ιευθυντών Επιµελητών και βοηθών τούτων, διέπονται από τα οριζόµενα σχετικώς µε την πρόσληψιν ιευθυντών, Επιµελητών και βοηθών Κλινικών και Εργαστηρίων. IV. Εν περιπτώσει αριθµητικής ανεπαρκείας εν ενεργεία Αξιωµατικών προσλαµβάνονται ιδιώται ιατροί κατόπιν διαγωνισµού. Αι λεπτοµέρειαι του τρόπου προσλήψεως και η εξέτασις των προσόντων τούτων, τα καθήκοντα και αι υποχρεώσεις αυτών εν γένει κανονισθήσονται λεπτοµερώς υπό του δια του παρόντος Νόµου προβλεποµένου Ειδικού Κανονισµού λειτουργίας του Ιδρύµατος. Αρθρο: 8

6 Ο ιευθυντής του Φαρµακείου του Ιδρύµατος δύναται να είναι είτε εν ενεργεία Αξιωµατικός του Φαρµακευτικού, διοριζόµενος υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών τη προτάσει του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, κατόπιν εισηγήσεως του ιευθυντού τούτου, είτε ιδιώτης επιστήµων φαρµακοποιός προτιµωµένου εν αποστρατεία Αξιωµατικού του Φαρµακευτικού. Αρθρο: 9 Ηµ/νία: Σχόλια Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο υπαλλήλων ΝΙΜΙΤΣ συγχωνεύτηκε µε το αντίστοιχο ΜΤΣ από την Φ.870/214/738425/1982 (ΦΕΚ Β' 442) Απ. Υπ. Προεδρίας και Εθν. Αµυνας. Για τη διατήρηση δε των Συλλογικών Οργάνων του άνω ΝΙΜΙΤΣ βλέπε ΑΠ. Φ.670/ Ιουν (ΦΕΚ Β' 430) Απ. Υπ. Προεδρίας και Εθν. Αµυνας. - Το εντός "" δεύτερο εδάφιο στη παρ. 5 προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 2 Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ Α' 102), του οποίου η ισχύς αρχίζει από Ι. Αι Υπηρεσίαι του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. υπαγόµεναι υπό την ιεύθυνσιν αυτού είναι αι κάτωθι: Α' ιοικητικού. - Β' Οικονοµικού. - Γ' Τεχνικού. - '. Υγειονοµικού. Α' ιοικητικού 1. Τµήµα Προσωπικού - 2. Γραµµατεία - Β' Οικονοµικού 1. Εποπτεία Οικονοµικών Υπηρεσιών Λογιστήριον Ταµείον ιαχείρισις Υλικού Ιµατιοθήκη Ραφείον, Σιδερωτήριον, Πλυντήριον ιαχείρισις Τροφών Μαγειρείον. Γ' Τεχνικού 1. Επίβλεψις Μηχανολογικόν Τµήµα Οικοδοµικόν Τµήµα. ' Υγειονοµικού 1. Κλινική Παθολογική Κλινική Χειρουργική Χειρουργείον Ιατρείον Οφθαλµολογικόν Ιατρείον Ωτορινολαρυγγολογικόν Ιατρείον Νευρολογικόν Ιατρείον ερµατολογικόν Εργαστήριον Μικροβιολογικόν Εργαστήριον Ακτινολογικόν Εργαστήριον Ανατοµοπαθολογικόν Φαρµακείον. ύναται η ιεύθυνσις του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος τη εγκρίσει του ιοικητικού Συµβουλίου τούτου να συστήση και ετέραν Υπηρεσίαν τµήµατα και γραφεία εφ' όσον η ανάγκη της συστάσεώς των

7 καταδειχθή εκ της εν προόδω κανονικής λειτουργίας του Ιδρύµατος. ΙΙ. Οργανική σύνθεσις του προσωπικού και βαθµολογική και µισθολογική αντιστοιχία τούτου. ιευθυνταί Α' 1. - ιευθυνταί Β' 3. - Τµηµατάρχαι Α' και Β' Εισηγηταί Γραµµατείς Α' και Β' Ακόλουθοι Γραφείς Α' και Β' Αρχικλητήρ 1. - Κλητήρες Α' Β' και Γ' 8. - Καθαρίστριαι 16.- Το άνω αναγραφόµενον προσωπικόν εφ' όσον δεν προέρχεται κατ' απόσπασιν εκ των εν ενεργεία Αξιωµατικών ή υπαλλήλων του Υπουργείου Στρατιωτικών, εξοµοιούται µισθολογικώς προς τους αντιστοίχους βαθµούς των µονίµων ιοικητικών υπαλλήλων του ηµοσίου. Εις το σύνολον των άνω θέσεων συµπεριλαµβάνται 32 θέσεις αδελφών νοσοκόµων ων όµως η διαβάθµισις και η µισθολογική αντιστοιχία καθορισθήσονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Στρατιωτικών και Οικονοµικών, προτάσει του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μ.Τ.Σ., αναλόγως των προσόντων και χρόνου υπηρεσίας των, µη δυνάµεναι να είναι µεγαλύτεραι των αντιστοίχων θέσεων των Στρατιωτικών νοσοκοµείων. ι' οµοίας αποφάσεως και µετά πρότασιν του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ορισθήσονται τα της διαβαθµίσεως και εντάξεως του ήδη υπηρετούντος λοιπού προσωπικού εις τας δια του παρόντος άρθρου προβλεποµένας οργανικάς θέσεις. ΙΙΙ. Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρ. 5,6,7 και 8 του παρόντος η πρόσληψις του λοιπού εν γένει προσωπικού ανωτέρου ή κατωτέρου ως και βοηθητικού αποτελουµένου εκ τακτικού, εκτάκτου και επί συµβάσει του Ιδρύµατος, ενεργείται προτάσει του /ντού του Ιδρύµατος και εγκρίσει του ιοικητικού Συµβουλίου τούτου δια διορισµού ιδιωτών εχόντων τα υπό του Ειδικού Κανονισµού λειτουργίας του Ιδρύµατος προσόντα και µετά εξάµηνον υπηρεσίαν δοκίµου και εν ανάγκη δι' αποσπάσεως εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. IV. Τα προς κάλυψιν των ανωτέρω θέσεων απαιτούµενα προσόντα ως και εν γένει τα αφορώντα προαγωγάς τούτου καθορισθήσονται λεπτοµερώς δια του Ειδικού Κανονισµού λειτουργίας Νοσηλευτικου Ιδρύµατος. V. Το Μόνιµον ιδιωτικόν προσωπικόν του Ιδρύµατος απολαµβάνει από το Μετοχικόν Ταµείον Στρατού απάντων των δικαιωµάτων και οικονοµικών ευεργετηµάτων ήτοι συντάξεως Ταµείου αλληλοβοηθείας κλπ. εν περιπτώσει αποχωρήσεώς του εκ της υπηρεσίας, υφ' ους όρους και προϋποθέσεις απολαµβάνει τούτων και το µόνιµον προσωπικόν του Μετοχικού Ταµείου Στρατού, απαλλασσόµενον εφεξής πάσης προς το Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποχρεώσεως ως και οι υπάλληλοι του Μετοχικού Ταµείου Στρατού. "Η ετήσια δαπάνη, που απαιτείται για την πληρωµή συντάξεων και την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη του προσωπικού αυτού, καταβάλλεται από τους πόρους του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) στο Μ.Τ.Σ. και συµπίπτει κάθε έτος µε χρηµατικό ποσό, που έχει διατεθεί από το Μ.Τ.Σ. για τις παραπάνω δαπάνες κατά το προηγούµενο έτος." Αρθρο: 10

8 Πόροι του Ιδρύµατος είναι οι κάτωθι: Ι. Υποχρεωτική µηνιαία εισφορά των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου Στρατού και Μερισµατούχων αυτού, Αξιωµατικών και Ανθυπασπιστών εν γένει των δικαιουµένων νοσηλείας και των Ορφανικών οικογενειών. Η εισφορά αύτη δια τας διαφόρους κατηγορίας των δικαιουµένων νοσηλείας δεν δύναται να υπερβή δια µεν τους εν ενεργεία Αξιωµατικούς ποσοστόν 1% επί των συνολικών µηνιαίων αποδοχών του βαθµού των, δια δε τους εν αποστρατεία και τας ορφανικάς οικογενείας αυτών ποσοστόν επίσης εξ 1% επί της αντιστοιχούσης αυτοίς µηνιαίας συντάξεως και καθορίζεται εκάστοτε υπό του Υπουργού Στρατιωτικών κατόπιν προτάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος. ΙΙ. Αι εισπράξεις εκ των νοσηλείων, εγχειρίστρων, αντιτίµου Εργαστηριακών εξετάσεων και λοιπών µεταβολών των νοσηλευοµένων, θεραπευοµένων ή και εξεταζοµένων εξωτερικώς εν γένει ασθενών καθοριζοµένων εκάστοτε υπό του ιοικητικού Συµβουλίου. ΙΙΙ. Κληρονοµίαι, κληροδοτήµατα, δωρεαί, έρανοι και λοιπαί παντός είδους προσφοραί προς το Ιδρυµα. IV. Ετησία Κρατική Επιχορήγησις αναγραφοµένη εις τον προϋπολογισµόν του Υπουργείου Στρατιωτικών και V. Πάσης φύσεως εισοδήµατα εκ της κινητής και ακινήτου περιουσίας του Ιδρύµατος, τόκοι και κέρδη εκ της εκµεταλλεύσεως αυτής και το προϊόν εκ της τυχόν εκποιήσεως περιουσιακών στοιχείων αυτής. Αρθρο: 11 Το Ιδρυµα απαλλάσσεται παντός οιουδήποτε ηµοσίου, ηµοτικού και Κοινοτικού φόρου και τέλους καθώς και τέλους χαρτοσήµου και πάσης εισφοράς υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νοµικού ή Φυσικού Προσώπου ή Ιδρύµατος. Αρθρο: 12 Αι διατάξεις των α) Α.Ν. 966/1937 "περί οργανώσεως των ηµοσίων Νοσηλευτικών και Υγειονοµικών Ιδρυµάτων, β) Ν.. 289/1941 "περί ρυθµίσεως των ζητηµάτων των αναγοµένων εις

9 την επιστηµονικήν και διοικητικήν λειτουργίαν των νοσηλευτικών και Υγειονοµικών Ιδρυµάτων κοινής οφελείας ως και πάσαι άλλαι συναφείς τοιαύται δεν έχουσιν εφαρµογήν επί του νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μ.Τ.Σ., διεποµένου αποκλειστικώς υπό των διατάξεων του παρόντος Νόµου Ειδικού Κανονισµού λειτουργίας και της εν γένει περί αυτού νοµοθεσίας. Αρθρο: 13 Ι. Η Οικονοµική Υπηρεσία και ιαχείρισις εν γένει του Ιδρύµατος διέπεται υπό των διατάξεων περί δηµοσίου λογιστικού και της νοµοθεσίας της σχετικής µε την εκτέλεσιν των προµηθειών και εν γένει έργων του ηµοσίου. ΙΙ. ια ιατάξεων του Ειδικού Κανονισµού λειτουργίας του Ιδρύµατος ή δι' ητιολογηµένων αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου, εγκρινοµένων υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών δύναται να επιτραπή η ενέργεια δαπανών ή η εκτέλεσις προµηθειών ή έργων κατά παρέκκλισιν του κατά την προηγουµένην παράγραφον τιθεµένου κανόνος καθοριζοµένης της διαδικασίας της εκτελέσεως της εργασίας ή δαπάνης δι' ειδικών Επιτροπών και εν γένει άλλων µέτρων εξασφαλιστικών των συµφερόντων του Ιδρύµατος. ΙΙΙ. Ο τρόπος πληρωµής των δαπανών εν γένει των βαρυνουσών το ηµόσιον, η έγκρισις και εκκαθάρισις τούτων ως και ο έλεγχος των διαχειριστικών στοιχείων των δαπανών τούτων ενεργείται συµφώνως ταις κειµέναις διατάξεσιν περί εκκαθαρίσεως και ελέγχου Στρατιωτικών ιαχειρίσεων. IV. Αι ευθύναι των διατακτών και ιαχειριστών εν γένει των διαχειριζοµένων χρήµατα ή υλικά του Ιδρύµατος των ανεγνωρισµένων κατά τα κεκανονισµένα είναι αι αυταί µε τας των υπολόγων του ηµοσίου. Αρθρο: 14 Ι. Τα νοσήλεια των εν ενεργεία Αξιωµατικών και Ανθυπασπιστών και των του Ν. 4001/1929 εν αποστρατεία τοιούτων δικαιουµένων νοσηλείας εις βάρος του δηµοσίου καταβάλλονται παρά τούτου εκ του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Στρατιωτικών εις το Ιδρυµα βάσει των κατά τον µήνα πραγµατοποιηθέντων εν συνόλω εξόδων υπό του Ιδρύµατος δια την εν γένει λειτουργίαν τούτου. ΙΙ. Εκ των ανωτέρω πραγµατοποιηθέντων εξόδων θα εκπίπτεται κατά τον έλεγχον χρηµατικόν ποσόν αναλογούν δια την νοσηλείαν των µελών των οικογενειών των Αξιωµατικών βάσει των εξόδων µόνον της διατροφής και των φαρµάκων. ΙΙΙ. Το εναπόµενον µετά την αφαίρεσιν υπόλοιπον χρηµατικόν ποσόν βαρύνει το δηµόσιον δια την εν τη πρώτη παραγράφω αιτίαν.

10 Αρθρο: 15 Σχόλια Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3821/1958. Εκδόθηκαν: α) το Β.. 16/24 Ιουλ (ΦΕΚ Α' 150) "περί Κανονισµού λειτουργίας του ΝΙΜΙΤΣ, β) το Β.. 12/21 Ιουλ (ΦΕΚ Α' 109) "περί κυρώσεως Κανονισµού Λειτουργίας των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΝΙΜΙΤΣ", γ) το Β.. 28 Απρ./19 Μαΐου 1959 (ΦΕΚ Α' 95, διόρθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α' 125/1959) "περί κυρώσεως Ειδικού Κανονισµού Λειτουργίας του ΝΙΜΙΤΣ, δ) τα Β της 24/14 Ιουν (ΦΕΚ Α' 82), Β της 29 Απρ./11 Μαΐου 1961 (ΦΕΚ Α' 78), Β της 19/25 Σεπτ (ΦΕΚ Α' 153), Β της 16/22 Αυγ (ΦΕΚ Α' 161), Β της 20/28 Μαρτ (ΦΕΚ Α' 40), Π της 28/28 Ιουλ (ΦΕΚ Α' 166), "περί τροποποιήσεως του από Β. /τος", ε) τα Β της 23 Μαρτ./4 Απρ (ΦΕΚ Α' 70) "περί συµπληρώσεως των διατάξεων του από 16/ Β. /τος, στ) Π της 31 Μαΐου/17 Ιουν (ΦΕΚ Α' 165), Π της 19/23 Απρ (ΦΕΚ Α' 78), Π /7-13 Νοεµ (ΦΕΚ Α' 324, διορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α' 8/25 Ιαν. 1982), Π.. 429/2-6 Οκτ (ΦΕΚ Α' 182) "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ειδικού Κανονισµού Λειτουργίας του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΝΙΜΙΤΣ). "1. Τα της λειτουργίας εν γένει του Ιδρύµατος, η διάρθρωσις και αρµοδιότης των υπηρεσιών αυτού, η εις αριθµόν και βαθµούς σύνθεσις του προσωπικού των υπηρεσιών τούτων και η εν γένει, υπηρεσιακή κατάστασις του προσωπικού τούτου, καθορίζονται δια ειδικού Κανονισµού Λειτουργίας, καταρτιζοµένου υπό του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος και κυρουµένου δια Β. /τος προκαλουµένου υπό των Υπουργών Εθνικής Αµύνης και Οικονοµικών". ΙΙ. Προτάσει του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος δύνανται να προκαλώνται /τα τροποποιήσεως ή συµπληρώσεως του εν ισχύϊ κανονισµού του Ιδρύµατος εν όλω ή εν µέρει. ΙΙΙ. ια τους εν ενεργεία Αξιωµατικούς και δια το προσωπικόν της Στρατιωτικής Υπηρεσίας του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος εφαρµόζονται αι διατάξεις αι ισχύουσαι δια τους Στρατιωτικούς και το προσωπικόν της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Αρθρο: 16 Μέχρι κυρώσεως του νέου ειδικού κανονισµού λειτουργίας του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μ.Τ.Σ. θέλει ισχύη ο ήδη τοιούτος εκτός εάν διάταξίς τις του παρόντος αντίκειται προς τούτον. Αρθρο: 17

11 Τα κατωτέρω κατά την διάρκειαν της Κατοχής εκδοθέντα Νοµοθετήµατα κυρούµενα εξ υπαρχής, καταργούνται από της ισχύος του παρόντος Νόµου. α) Ν.Σ. 597/1941 "περί συστάσεως Νοσηλευτικού Ιδρύµατος υπό τον τίτλον "Νοσηλευτικόν Ιδρυµα του Μετοχικού Ταµείου Στρατού" πλην του άρθρ. 6 τούτου τηρουµένου εν ισχύϊ ως ηρµενεύθη και συνεπληρώθη δια του άρθρ. 1 του Ν. 1678/44, β) Ν /42, γ) Ν /1943, δ) Ν. 1017/43, ε) Ν. 1446/44 και ς) ν. 1858/44. Η ισχύς του παρόντος Α.Νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 'Αρθρον 1 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α 196) Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων ΝΔ 721/1970 / Α-251 Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων Ν.Δ. 721 της 16/23.11.1970. Περί Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. (Α' 251). Αρθρον 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου

Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου 'Αρθρο 1 : Γενικές ιατάξεις 1. Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 Ταχ. ιεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα