Υγεία [ Prime Med ] Eιδικός Όρος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 325)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υγεία [ Prime Med ] Eιδικός Όρος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 325)"

Transcript

1 Υγεία [ Prime Med ] Eιδικός Όρος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 325) ΜΕΡΟΣ Α. Έννοιες & Ορισμοί Με σκοπό να κάνουμε το Ασφαλιστήριό σας πιο φιλικό και κατανοητό, σας παραθέτουμε εδώ ένα «λεξικό ασφαλιστικής ορολογίας». Οι λέξεις ή όροι που ακολουθούν, έχουν το ίδιο νόημα οπουδήποτε και αν τους συναντάτε στο Ασφαλιστήριο και έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω. ΑΣΘΕΝΕΙΑ Κάθε μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού του Ασφαλιζόμενου, που δεν οφείλεται σε ατύχημα, και προέρχεται από παθολογικά αίτια. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου, παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. Με τον όρο «Ασφαλιζόμενος» υποδηλώνονται και τυχόν προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, όταν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ασφάλιση και η κάλυψή τους αναφέρεται ρητά στο Ασφαλιστήριο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το έγγραφο που ορίζει, περιγράφει και κατοχυρώνει την Ασφαλιστική Σύμβαση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία του Ασφαλιζόμενου ή/και Λήπτη της Ασφάλισης, τη διάρκεια και την περιγραφή της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης, τα ασφαλιζόμενα ποσά, τη συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου στις αποζημιωτέες δαπάνες τις εξαιρέσεις, το κόστος της ασφάλισης, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, και οποιαδήποτε ειδική συμφωνία ισχύει στην Ασφαλιστική Σύμβαση. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Το περιστατικό εκείνο (ασφαλιζόμενος κίνδυνος) από την επέλευση του οποίου έχει συμφωνηθεί να εξαρτάται η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ Το χρηματικό ποσό, από την εμπρόθεσμη καταβολή του οποίου εξαρτάται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου. ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός, οφειλόμενο σε αιτία εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια και ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλιζόμενου και προκαλεί σ αυτόν, ως αποκλειστική και μόνη ενεργή αιτία, σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας που χρήζει ιατρικής αποκατάστασης. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που καθορίζουν το πλαίσιο της ασφάλισης και όπου μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, πώς καταρτίζεται και ακυρώνεται η Ασφαλιστική Σύμβαση, ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου, πώς καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται τα ασφάλιστρα, τις γενικές εξαιρέσεις και διάφορες χρήσιμες νομικές διατάξεις. Οι Γενικοί Όροι αφορούν στο σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που εξειδικεύουν κάθε συγκεκριμένη κάλυψη στην οποία αναφέρονται και μπορεί ακόμα και να τροποποιούν τους Γενικούς Όρους. ΕΤΑΙΡΙΑ Η Κυπριακή Ασφαλιστική Εταιρία PRIME ΙNSURANCE COMPANY LIMITED, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης εγκατάστασης με τη μορφή Υποκαταστήματος. Σελίδα 1 από 11

2 ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση και έχει την υποχρέωση να εξοφλεί το ασφάλιστρο. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία με σκοπό να συμπεριλάβει τυχόν αλλαγές σε Ασφαλιστήριο που ήδη ισχύει. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Ο/Η σύζυγος του Ασφαλιζόμενου, καθώς και τα άγαμα παιδιά του. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Το Διαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η Ιδιωτική Κλινική που παρέχει τις υπηρεσίες της με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Είναι ο φυσικοθεραπευτής - φυσικοθεραπευτήριο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Είναι ο οδοντίατρος - οδοντιατρείο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ Είναι οφθαλμίατρος - οφθαλμιατρείο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΜΕΡΟΣ Β. Γενικοί Όροι ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1.1 Γενικά Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου καθορίζονται από την ασφαλιστική σύμβαση, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω έγγραφα που συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο: Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που περιέχονται σε αυτό και που φέρουν την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας. Την Πρόταση Ασφάλισης και τις σχετικές με την ασφάλιση δηλώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου. Τις πρόσθετες πράξεις που τυχόν θα εκδοθούν. Σελίδα 2 από 11

3 Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις επ αυτού. 1.2 Έναρξη ισχύος καλύψεων Οι ασφαλιστικές καλύψεις ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων. 1.3 Λήξη - Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση είναι ετήσιας διάρκειας και λήγει στην ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία μπορεί να ανανεώνει την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση έχοντας το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους, τις παροχές και το ασφάλιστρο κάθε Ασφαλιστηρίου. 1.4 Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 2.1 Καταβολή ασφαλίστρων Ο Λήπτης της Ασφάλισης προκαταβάλλει τα ετήσια ασφάλιστρα εφάπαξ. Η εκπλήρωση των παροχών προαπαιτεί την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οφειλόμενων ασφαλίστρων. 2.2 Είσπραξη ασφαλίστρων Σε περίπτωση καταβολής των ασφαλίστρων μέσω ΕΛ.ΤΑ., Τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας, ως ημερομηνία εξόφλησης θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής δοσοληψίας και τα αντίστοιχα παραστατικά επέχουν θέση εξοφλητικής απόδειξης. Αν η καταβολή των ασφαλίστρων γίνει με τρόπο διαφορετικό από τους πιο πάνω αναφερόμενους, θα εκδίδεται βεβαίωση είσπραξης ασφαλίστρων, η οποία θα επέχει θέση εξοφλητικής απόδειξης. 2.3 Επιστροφή ασφαλίστρων Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης η Εταιρία θα επιστρέφει στον Λήπτη της Ασφάλισης το τυχόν μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο, εκτός αν έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε υπηρεσία οφειλόμενη σε ασφαλιστική περίπτωση που επήλθε στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ή την τελευταία ανανέωση του Ασφαλιστηρίου μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3.1 Χαρτόσημα-Φόροι-Επιβαρύνσεις Κάθε φορολογική επιβάρυνση (όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώματα, κ.λπ.) που επιβάλλεται σε όλες τις δοσοληψίες που έχουν σχέση με την σύμβαση της ασφάλισης σύμφωνα με διατάξεις που ίσχυαν πριν ή μετά την έκδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου, βαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόμενο, ανάλογα με την περίπτωση. 3.2 Αρμοδιότητα Δικαστηρίων Για κάθε διαφορά που είναι δυνατόν να προκύψει από το παρόν Ασφαλιστήριο τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την εφαρμογή των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστικών Αρχών της πόλης των Αθηνών. 3.3 Έγγραφα που υποχρεώνουν την Εταιρία Σελίδα 3 από 11

4 Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που φέρουν υπογραφή των εξουσιοδοτημένων οργάνων της. Διευκρινίζεται, ότι έγγραφα που υπογράφονται από πρόσωπα που διαμεσολαβούν για την σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δεν δεσμεύουν την Εταιρία. 3.4 Δικαιώματα Εναντίωσης-Υπαναχώρησης Δικαίωμα Εναντίωσης Ο Λήπτης της Ασφάλισης, σε περίπτωση που, στα αναφερόμενα παραπάνω περί εξαιρέσεων ή σε κάποια άλλη διάταξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, διαπιστώσει παρεκκλίσεις από την Πρόταση Ασφάλισης, έχει το δικαίωμα Εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση που θα σταλεί αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την ημέρα παραλαβής του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Έντυπη Δήλωση Εναντίωσης (υπόδειγμα Α ) επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Επισημαίνεται ότι παρεδόθησαν στον Λήπτη της Ασφάλισης τα εξής: Ενημερωτικό Δελτίο κατά την υποβολή της Πρότασης Ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τον Νόμο (άρθρο 4, παρ. 3, περ. Δ του Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 252/96). Ασφαλιστικοί Όροι ενσωματωμένοι στο παρόν Ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν παρέλαβε οποιοδήποτε από τα δύο παραπάνω έγγραφα, έχει δικαίωμα Εναντίωσης στο Ασφαλιστήριο μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω (υπόδειγμα Β ) Δικαίωμα Υπαναχώρησης Εκτός από το Δικαίωμα Εναντίωσης, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει και Δικαίωμα Υπαναχώρησης, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, από το Ασφαλιστήριο μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του, με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά του (Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης), το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ακυρώνεται εξαρχής και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή, και μετά από αυτήν, μέχρι την περιέλευσή της στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, έχει καταβληθεί από την Εταιρία αποζημίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. ΜΕΡΟΣ Γ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης Έκταση της κάλυψης: Η Prime Insurance παρέχει στον Ασφαλισμένο την κάλυψη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Prime Med μέσω του συνεργαζόμενου Δικτύου Υγείας Integrated Medical Servises P.C. και των συμβεβλημένων με αυτό γιατρών, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών κλινικών. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που δίδονται με το παρόν παρέχονται από συνεργαζόμενους τρίτους φορείς, η Prime Insurance δικαιούται να καταργήσει ή να τροποποιήσει, οποτεδήποτε, οποιαδήποτε από αυτές, αν διακοπεί ή τροποποιηθεί η Σελίδα 4 από 11

5 συνεργασία της, για οποιονδήποτε λόγο, με κάποιον από τους εν λόγω φορείς. Στον Ασφαλισμένο παρέχονται οι ακόλουθες ιατρικές υπηρεσίες: Α. Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο Ο Ασφαλισμένος έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες ειδικού Συντονιστικού Τηλεφωνικού Κέντρου (τηλ: ), στελεχωμένου με άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο. Το Κέντρο, κοινό και ενιαίο για το δίκτυο των συμβεβλημένων γιατρών και διαγνωστικών κέντρων, παρέχει: Ιατρικές συμβουλές. Οδηγίες για τη χρήση των παροχών της παρούσας κάλυψης. Το Συντονιστικό Κέντρο ενεργοποιεί την διαδικασία εξυπηρέτησης του Ασφαλισμένου και η παρεμβολή του συνιστά προϋπόθεση κάλυψης. Β. Ιατρικές Επισκέψεις Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει ανάγκη ιατρικής βοήθειας, μπορεί να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε ιατρεία συνεργαζόμενων γιατρών, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο, καταβάλλοντας για κάθε επίσκεψη το ποσό των 15 ευρώ. Καλύπτεται απεριόριστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες προγραμματισμένες, συνεδρίες σε Πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων Φυσιοθεραπευτών, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο, καταβάλλοντας για κάθε επίσκεψη το ποσό των 18 ευρώ. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες επισκέψεις για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά, στους εφημερεύοντες γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων, των ειδικοτήτων, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Χειρουργικής, Ωτορινολαρυγγολογίας, και Γυναικολογίας, των εξωτερικών ιατρείων των κλινικών Υγεία, και Γενική Κλινική Μητέρα, 24 ώρες το 24ωρο χωρίς επιπλέον κόστος. Επισκέψεις για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά στους εφημερεύοντες γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων στις ειδικότητες του Παιδίατρου και του Παιδοχειρουργού, των εξωτερικών ιατρείων της κλινικής Παίδων Μητέρα, 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς επιπλέον κόστος. Καλύπτεται απεριόριστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων. Προγραμματισμένες απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού υποχρεωτικά, στα εξωτερικά ιατρεία για τις ειδικότητες, Αγγειοχειρουργική, Αιματολογία, Ακτινοθεραπευτική, Ανδρολογία, Γαστρεντερολογία, Γενική, Παθολογία, Καρδιολογία, Ενδοκρινολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Χειρουργική, Οφθαλμολογία, Ορθοπεδική, Δερματολογία, των κλινικών Υγεία, Γενική Κλινική Μητέρα, με κόστος 10 ευρώ. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο για τις ειδικότητες, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Χειρουργικής, Παιδιατρικής, παιδορθοπαιδικής, στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, χωρίς επιπλέον κόστος. Σελίδα 5 από 11

6 Προγραμματισμένες απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού υποχρεωτικά, στα εξωτερικά ιατρεία για τις ειδικότητες, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Χειρουργικής, Παιδιατρικής, στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, με κόστος 10 ευρώ. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια των ιατρικών επισκέψεων, πάντα κατόπιν επικοινωνίας με το Συντονιστικό Κέντρο. Γ. Ιατρικές πράξεις Ο ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες ιατρικές πράξεις σε γιατρούς του δικτύου που κοστολογούνται με τιμές «Δημοσίου/ΦΕΚ». Επίσης ιατρικές πράξεις που κοστολογούνται εκτός τιμών «Δημοσίου/ΦΕΚ» μπορεί να τις πραγματοποιήσει σε γιατρούς του δικτύου με έκπτωση 20% έως 50% επί του εκάστου ιδιωτικού τιμοκαταλόγου των ιατρών μελών του δικτύου. Δ. Διαγνωστικές Εξετάσεις Καλύπτεται η διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, που κοστολογούνται με τιμές «Δημοσίου/ΦΕΚ». Καλύπτεται η διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, που κοστολογούνται έκτος τιμών «Δημοσίου/ΦΕΚ», με έκπτωση έως 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του διαγνωστικού κέντρου. Καλύπτεται η διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων στις κλινικές, Υγεία, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Μητέρα, καθώς και Παίδων Μητέρα, με ειδικό προνομιακό τιμοκατάλογο βασισμένο σε τιμές «Δημοσίου/ΦΕΚ». Καλύπτονται ψηφιακές ακτινογραφίες και υπέρηχοι στις κλινικές Υγεία, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Μητέρα, καθώς και Παίδων Μητέρα, με προνομιακές τιμές. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων, πάντα κατόπιν επικοινωνίας με το Συντονιστικό Κέντρο. Ε. Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check-Up) Παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο η δυνατότητα διενέργειας, ετήσιου προληπτικού ελέγχου της υγείας του με το παρακάτω «πακέτο» εξετάσεων, Δωρεάν. Ενηλίκων: Λιπιδαιμικός έλεγχος, Χοληστερίνη Αίματος, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια. Ανήλικων: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, SGOT, SGPT. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο συντονίζει τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα. Σημειώνεται ότι ο προληπτικός έλεγχος υγείας μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου. ΣΤ. Διακομιδή με ασθενοφόρο Σελίδα 6 από 11

7 Παρέχεται στον Ασφαλισμένο, η δυνατότητα διακομιδής με ασθενοφόρο σε περίπτωση εκτάκτου και επείγοντος περιστατικού και που απαιτείται εισαγωγή στις συνεργαζόμενες κλινικές, Δωρεάν. Παρέχεται η δυνατότητα διακομιδής με ασθενοφόρο για προγραμματισμένες διακομιδές εντός της Αττικής με κόστος 65 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα διακομιδής αιμοκαθαρόμενων ασθενών, ασθενών ΜΕΘ, ατόμων με κινητικά προβλήματα εντός μεγάλων αστικών κέντρων με κόστος 65 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμένης διακομιδής σε ιατρεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα καθώς και υγειονομικές επιτροπές, εντός μεγάλων αστικών κέντρων με κόστος 65 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμένης διακομιδής με ασθενοφόρο εκτός Αττικής κατά περίπτωση με τιμή ανά χιλιομετρική αποστάση και ανάλογα με την ανάγκη της μεταφοράς, ή συμφωνημένη τιμή κατά αποκοπή. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διακομιδή, πάντα κατόπιν επικοινωνίας με το Συντονιστικό Κέντρο. Ζ. Λοιπές Παροχές Οδοντιατρική φροντίδα Παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο η δυνατότητα να απευθύνεται, μέσω του Συντονιστικού Κέντρου, σε συνεργαζόμενα οδοντιατρεία, στα οποία θα έχει προνομιακή έκπτωση 30% εως 50% στις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου για οδοντιατρικές πράξεις, παιδοοδοντία και ορθοδοντική. Οφθαλμολογική φροντίδα Παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο η δυνατότητα να πραγματοποιήσει απεριόριστες επισκέψεις, μέσω του Συντονιστικού Κέντρου, σε συνεργαζόμενο Πανελλαδικό Δίκτυο οφθαλμιατρών καταβάλλοντας για κάθε επίσκεψη το ποσό των 20 ευρώ. Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο καταστημάτων οπτικών με εκπτώσεις από 20% έως 50%. Ψυχολογική υποστήριξη Παρέχεται η δυνατότητα στον Ασφαλισμένο να πραγματοποιήσει απεριόριστες προγραμματισμένες συνεδρίες μέσω του Συντονιστικού Κέντρου, με ψυχολόγο, ψυχίατρο καταβάλλοντας το ποσό των 50 ευρώ ανά συνεδρία. Ηλεκτρονική εφαρμογή Παρέχεται η δυνατότατη στον Ασφαλισμένο ηλεκτρονικής εφαρμογής για SMART PHONES με σκοπό την άμεση ιατρική υποστήριξη με το πάτημα ενός πλήκτρου, από οποιαδήποτε σημείο του κόσμου (HWA ALERT) ΜΕΡΟΣ Δ. Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση Άρθρο 1. Ορισμοί Σελίδα 7 από 11

8 1.1 Θεράπων Ιατρός: Το άτομο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του γιατρού, είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Ασφαλιζόμενο και παρέχει συμβουλές θεραπείας σχετικά με Καλυπτόμενη Ιατρική Πάθηση του Ασφαλιζόμενου. 1.2 Κορυφαίο Ιατρικό Κέντρο: Ένα κέντρο ιατρικής περίθαλψης που είναι ευρέως γνωστό και αναγνωρισμένο για την εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα που παρέχει, η οποία αναγνωρίζεται εντός της ιατρικής κοινότητας ως εξαιρετική για το συγκεκριμένο πεδίο κλινικής φροντίδας. 1.3 Καλυπτόμενη Ιατρική Πάθηση: Η ασθένεια ή ιατρική πάθηση για την οποία παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο η δυνατότητα να λάβει τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του παρόντος προγράμματος. Οι Καλυπτόμενες Ιατρικές Παθήσεις (ΚΙΠ) που ισχύουν για το πρόγραμμα αυτό αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 5. Άρθρο 2. Έκταση της Κάλυψης Η Εταιρία, σε συνεργασία με την MediGuide America (μέσω του εκπροσώπου της στην Ελλάδα MediGuide Hellas), είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον Ασφαλιζόμενο μια γραπτή Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση για τη διάγνωση που έχει ήδη παρασχεθεί από άλλο ιατρικό φορέα, και πρόταση για τη θεραπεία, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία όλα τα σχετικά ιατρικά αρχεία και αποτελέσματα των εξετάσεων (υπό την προϋπόθεση ότι η πάθηση για την οποία αιτείται μια Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση εμπίπτει στις Καλυπτόμενες Ιατρικές Παθήσεις) φθάνουν στο Κορυφαίο Ιατρικό Κέντρο που έχει επιλεγεί. Άρθρο 3. Προϋποθέσεις 3.1 Περίοδος Αναμονής Η παρούσα κάλυψη ενεργοποιείται μετά την πάροδο τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών από την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου. 3.2 Διακοπή της παροχής Δεδομένου ότι όλες οι καλύψεις του παρόντος παρέχονται από συνεργαζόμενο τρίτο φορέα, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει, οποτεδήποτε, οποιαδήποτε από αυτές, αν διακοπεί ή τροποποιηθεί η συνεργασία της, για οποιονδήποτε λόγο, με τον εν λόγω φορέα. 3.3 Μη-Καλυπτόμενες Ιατρικές Παθήσεις Η παροχή της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης μπορεί να είναι διαθέσιμη και για μια ασθένεια ή ιατρική πάθηση που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των Καλυπτομένων Ιατρικών Παθήσεων. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στον Ασφαλιζόμενο για Μη-Καλυπτόμενες Ιατρικές Παθήσεις θα παρέχονται με χρέωση ανά εξυπηρέτηση. Η χρέωση αυτή θα γνωστοποιείται στον Ασφαλιζόμενο εκ των προτέρων και θα ζητείται η έγκρισή του. 3.4 Επαναλαμβανόμενες Αιτήσεις Οι παροχές του παρόντος επιτρέπουν στον Ασφαλιζόμενο να λαμβάνει Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση κατά τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους για μια συγκεκριμένη Καλυπτόμενη Ιατρική Πάθηση. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος ζητήσει μια επιπλέον Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση για μια ξεχωριστή και μη συσχετιζόμενη Καλυπτόμενη Ιατρική Πάθηση κατά τη διάρκεια του ίδιου ασφαλιστικού έτους, η λήψη αυτής της επιπλέον Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης θα παρέχεται και πάλι δωρεάν. Αν ο Ασφαλιζόμενος ζητήσει μια επιπλέον Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση κατά τη διάρκεια του ίδιου ασφαλιστικού έτους για μια πάθηση για την οποία έχει ήδη λάβει μια δωρεάν Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση, και για την οποία η Σελίδα 8 από 11

9 ιατρική κατάσταση δεν έχει παρουσιάσει υποχώρηση, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να εκπληρώσει την επιθυμία του, ωστόσο θα υπάρξει μια χρέωση - την οποία θα προεγκρίνει ο Ασφαλιζόμενος - για αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες. 3.5 Επανεμφάνιση Αν η ιατρική πάθηση ενός Ασφαλιζόμενου, μετά τη λήψη της υπηρεσίας Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης, υποχωρήσει και μετά επανεμφανιστεί, ο Ασφαλιζόμενος θα δικαιούται μία πρόσθετη Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση, με την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα είχαν καταβληθεί τη στιγμή όπου η ιατρική πάθηση εμφανίστηκε και πάλι. Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του Ασφαλιζόμενου και της Εταιρίας για τη συλλογή των Ιατρικών Αρχείων 4.1 Τα ιατρικά αρχεία που παρέχονται από τον Θεράποντα Ιατρό του Ασφαλιζόμενου θα πρέπει να περιλαμβάνουν γραπτή και ενυπόγραφη αναφορά για τη διάγνωση και την προτεινόμενη θεραπεία Καθότι οι προσωπικές πληροφορίες των ασθενών, όπως επίσης και τα ιατρικά τους αρχεία, εμπίπτουν στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, για την παραλαβή και αποστολή των παραπάνω πληροφοριών η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει από τον Ασφαλιζόμενο που αιτείται Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση εξουσιοδότηση για να κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών. 4.3 H Εταιρία θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μεταφραστούν τα ιατρικά αρχεία του Ασφαλιζόμενου στην αγγλική, αν χρειαστεί, ώστε να μπορέσει το Κορυφαίο Ιατρικό Κέντρο που έχει επιλεγεί να παράσχει τη Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση. Η Εταιρία θα πραγματοποιήσει επίσης κάθε ενέργεια ώστε να μεταφραστεί η ολοκληρωμένη Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση στη γλώσσα που παρασχέθηκαν τα ιατρικά αρχεία του Ασφαλιζόμενου, αν απαιτηθεί. 4.4 Η Εταιρία θα παρέχει στον Ασφαλιζόμενο τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών Κορυφαίων Ιατρικών Κέντρων, τα οποία θα έχουν επιλεγεί από τη MediGuide America ως εξειδικευμένα στην συγκεκριμένη ασθένεια του Ασφαλιζόμενου. Από αυτά τα τρία, ο Ασφαλιζόμενος θα επιλέξει ένα, το οποίο θα αποτελέσει και το Κορυφαίο Ιατρικό Κέντρο που θα παράσχει την Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση. 4.5 Σε περίπτωση που ο Θεράπων Ιατρός δεν μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία των νοσοκομείων ή/και διαγνωστικών κέντρων, ο Ασφαλιζόμενος θα καταστεί ο τελικός υπεύθυνος για τη συλλογή αυτών των αρχείων και αποτελεσμάτων. Η Εταιρία δεν μπορεί και δεν θα είναι υπεύθυνη για την παροχή Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης αν ο Θεράπων Ιατρός ή το προσωπικό του δεν παράσχει αντίγραφα όλων των ιατρικών αρχείων και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την Καλυπτόμενη Ιατρική Πάθηση, ούτε αν το σχετικό νοσοκομείο δεν συνεργαστεί ώστε να παράσχει τα απαραίτητα ιατρικά αρχεία της Καλυπτόμενης Ιατρικής Πάθησης. 4.6 Η διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τη Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση γίνεται μέσω της χρήσης του MediGuide μια αποκλειστική διαδικασία της MediGuide America που βασίζεται σε ειδικά αναπτυγμένο λογισμικό που περιλαμβάνει μια πληθώρα από διαθέσιμες παραμέτρους και δεδομένα. Αυτή η διαδικασία βοηθά στην αναγνώριση κορυφαίων και αναγνωρισμένων ιατρικών κέντρων ανάλογα με τις συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις. Ο Ασφαλιζόμενος και οι Θεράποντες Ιατροί του λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ως ένα Σελίδα 9 από 11

10 ενημερωτικό βοήθημα για την επιλογή Κορυφαίου Ιατρικού Κέντρου που θα παράσχει τη Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση. Ο Ασφαλιζόμενος και ο Θεράπων Ιατρός του θα μπορούν επίσης να εκφράσουν τις δικές τους προτιμήσεις σχετικά με την επιλογή του Κορυφαίου Ιατρικού Κέντρου, και, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, θα εφαρμοστεί η παραπάνω διαδικασία για την εξασφάλιση της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης για τον Ασφαλιζόμενο. Άρθρο 5. Καλυπτόμενες Ιατρικές Παθήσεις Μη Καρκινικές Νόσοι Μη Καρκινικές Νόσοι Καρκινικές Νόσοι AIDS/HIV Απώλεια ακοής Καρκίνος ουροδόχου κύστης Νόσος Αλτσχάιμερ Απώλεια άκρων Καρκίνος των οστών Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση Απώλεια ομιλίας Όγκος στον εγκέφαλο Αγγειοπλαστική Εκτεταμένα εγκαύματα Καρκίνος του στήθους Aνεύρυσμα αορτής Μεταμόσχευση βασικού οργάνου Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας Σύνδρομο Παλλαισθησίας (φυτική κατάσταση) Κυστική μυελική νόσος Ορθοκολικός καρκίνος (καρκίνος του παχέος εντέρου) Απλαστική αναιμία Νόσος του κινητικού νευρώνα Οισοφαγικός καρκίνος Καλοήθης όγκος στον εγκέφαλο Σκλήρυνση κατά πλάκας Οφθαλμικός καρκίνος Τύφλωση Μυϊκή δυστροφία Καρκίνος της χοληδόχου κύστης Μεταμόσχευση μυελού των οστών Βαριά μυασθένεια Καρκίνος των νεφρών Μυοκαρδιοπάθεια Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (Μυελοδυσπλασία) Λευχαιμία Εγκεφαλοαγγειακές διαταραχές Έμφραγμα μυοκαρδίου Καρκίνος του Ήπατος Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Χρόνια υποτροπιάζουσα παγκρεατίτιδα Νεκρωτική περιτονίτιδα Παράλυση Καρκίνος των πνευμόνων Λέμφωμα Κίρρωση Νόσος Πάρκινσον Μελάνωμα Κώμα Πολιομυελίτιδα Πολλαπλό Μυέλωμα Συγγενής καρδιοπάθεια Πρωτοπαθής πλάγια σκλήρυνση Ρινοφαρυγγικός καρκίνος Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by pass) Ιδιοπαθής πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Νευροβλάστωμα Στεφανιαία Νόσος Προοδευτική μυϊκή ατροφία μη-hodgkin λέμφωμα Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια Προοδευτική σκληροδερμία Καρκίνος της στοματικής κοιλότητας Κυστική ίνωση Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Καρκίνος των ωοθηκών Ελεφαντίαση (Βαρύ) Άσθμα Καρκίνος του παγκρέατος Εμφύσημα Βαριά εγκεφαλική βλάβη Καρκίνος του προστάτη Ηπατικές παθήσεις (τελικό στάδιο) (Βαριά) Ρευματοειδής αρθρίτιδα Καρκίνος του δέρματος, Σελίδα 10 από 11

11 Πνευμονικές παθήσεις (τελικό στάδιο) Εγκεφαλικό επεισόδιο όχι μελάνωμα Καρκίνος του στομάχου (Κεραυνοβόλος) λοιμώδης ηπατίτιδα Επέμβαση στην αορτή Καρκίνος των όρχεων Χειρουργική επέμβαση καρδιακής βαλβίδας Μόλυνση με HIV μέσω μετάγγισης αίματος Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος Ελκώδης κολίτιδα Καρκίνος του θυρεοειδούς Καρκίνος της μήτρας Νεφρική ανεπάρκεια Βαλβιδική καρδιοπάθεια Καρκίνος του κόλπου Ηπατική ανεπάρκεια Σελίδα 11 από 11

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων για ενήλικες Ονοματεπώνυμο συνδρομητή Ημερομηνία έναρξης προγράμματος Ημερομηνία λήξης προγράμματος Υπογραφή συνδρομητή Σφραγίδα παρόχου για παιδιά Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ)

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance ή C.I.Ins. ; Είναι το ΝΕΟ ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο:351 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013 Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία, σε συνέχεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504053 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :185 Αθήνα, 26 Μαΐου 2009. Θέµα: Safe Life PASS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :185 Αθήνα, 26 Μαΐου 2009. Θέµα: Safe Life PASS ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :185 Αθήνα, 26 Μαΐου 2009 Θέµα: Safe Life PASS Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία µε γνώµονα και στόχο την ουσιαστική και πλήρη φροντίδα µέσω ενός ολοκληρωµένου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών.

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών. Σημαντικό κομμάτι για τη στήριξη κάθε ανθρώπου που μπορεί να προσβληθεί από μια σοβαρή ασθένεια είναι το οικονομικό. H ΕuroLife θέλοντας να βρίσκεται δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές και να σας στηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων»

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Θέμα : «Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές:

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: 1. Προκαθορισμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι για τα μέλη σας με προσωπική τους χρέωση, θα βρείτε αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Mε την εγγύηση των LLOYD S

Mε την εγγύηση των LLOYD S Mε την εγγύηση των LLOYD S Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance; Είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των LLOYD S, ΝΕΟ ειδικά σχεδιασμένο από την Karavias & associates για την Ελλάδα. Είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 27.11.2015, ώρα 11:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 27.11.2015, ώρα 11:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 2756 Θεσσαλονίκη, 18.11.2015 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ & Α ΕΛΦΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Οδηγός Mediσυν Care. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Οδηγός. Οδηγός Mediσυν Care. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα Οδηγός Mediσυν Care Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Τι είναι το πρόγραμμα Mediσυν Care;... 3 2. Ποιες είναι οι παροχές του προγράμματος Mediσυν Care;... 3 3. Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25%

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25% ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ Ο ΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γενική Αίµατος Γενική Ούρων Ολική Χοληστερίνη ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Θέµα : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΑ - GL / 60000540 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ στους Ασφαλισμένους

Θέμα : Παροχές ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ στους Ασφαλισμένους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 19 Απριλίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Όροι αυτόνομου πακέτου Mediσυν Care

Όροι αυτόνομου πακέτου Mediσυν Care Πίνακας Περιεχομένων Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου... 2 Άρθρο 1: Ορισμοί... 2 Άρθρο 2: Τι περιλαμβάνει το Ασφαλιστήριό σας... 3 Άρθρο 3: Ποια είναι η ισχύς της Ασφάλισης... 3 Άρθρο 4: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife εκδίδει αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο σε συνδυασμό με το Βασικό Ασφαλιστήριο στο οποίο είναι προσαρτημένο,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Απαραίτητη η χρήση του Νοσοκομειακού Προγράμματος Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Ιατρικές Επισκέψεις 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προς τα Σωµατεία Μέλη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 3 εκεµβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 585 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με ευχαρίστηση σας ενηµερώνουµε ότι ανανεώθηκε η συνεργασία της ΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Το οικονομικό φορτίο του καπνίσματος για το ιατροασφαλιστικό σύστημα σε κρίση στην Ελλάδα Tσαλαπάτη Κωνσταντίνα ΒScEcon, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Απρίλιος 2013 Το

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα