Υγεία [ Prime Med ] Eιδικός Όρος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 325)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υγεία [ Prime Med ] Eιδικός Όρος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 325)"

Transcript

1 Υγεία [ Prime Med ] Eιδικός Όρος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 325) ΜΕΡΟΣ Α. Έννοιες & Ορισμοί Με σκοπό να κάνουμε το Ασφαλιστήριό σας πιο φιλικό και κατανοητό, σας παραθέτουμε εδώ ένα «λεξικό ασφαλιστικής ορολογίας». Οι λέξεις ή όροι που ακολουθούν, έχουν το ίδιο νόημα οπουδήποτε και αν τους συναντάτε στο Ασφαλιστήριο και έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω. ΑΣΘΕΝΕΙΑ Κάθε μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού του Ασφαλιζόμενου, που δεν οφείλεται σε ατύχημα, και προέρχεται από παθολογικά αίτια. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου, παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. Με τον όρο «Ασφαλιζόμενος» υποδηλώνονται και τυχόν προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, όταν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ασφάλιση και η κάλυψή τους αναφέρεται ρητά στο Ασφαλιστήριο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το έγγραφο που ορίζει, περιγράφει και κατοχυρώνει την Ασφαλιστική Σύμβαση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία του Ασφαλιζόμενου ή/και Λήπτη της Ασφάλισης, τη διάρκεια και την περιγραφή της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης, τα ασφαλιζόμενα ποσά, τη συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου στις αποζημιωτέες δαπάνες τις εξαιρέσεις, το κόστος της ασφάλισης, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, και οποιαδήποτε ειδική συμφωνία ισχύει στην Ασφαλιστική Σύμβαση. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Το περιστατικό εκείνο (ασφαλιζόμενος κίνδυνος) από την επέλευση του οποίου έχει συμφωνηθεί να εξαρτάται η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ Το χρηματικό ποσό, από την εμπρόθεσμη καταβολή του οποίου εξαρτάται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου. ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός, οφειλόμενο σε αιτία εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια και ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλιζόμενου και προκαλεί σ αυτόν, ως αποκλειστική και μόνη ενεργή αιτία, σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας που χρήζει ιατρικής αποκατάστασης. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που καθορίζουν το πλαίσιο της ασφάλισης και όπου μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, πώς καταρτίζεται και ακυρώνεται η Ασφαλιστική Σύμβαση, ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου, πώς καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται τα ασφάλιστρα, τις γενικές εξαιρέσεις και διάφορες χρήσιμες νομικές διατάξεις. Οι Γενικοί Όροι αφορούν στο σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που εξειδικεύουν κάθε συγκεκριμένη κάλυψη στην οποία αναφέρονται και μπορεί ακόμα και να τροποποιούν τους Γενικούς Όρους. ΕΤΑΙΡΙΑ Η Κυπριακή Ασφαλιστική Εταιρία PRIME ΙNSURANCE COMPANY LIMITED, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης εγκατάστασης με τη μορφή Υποκαταστήματος. Σελίδα 1 από 11

2 ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση και έχει την υποχρέωση να εξοφλεί το ασφάλιστρο. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία με σκοπό να συμπεριλάβει τυχόν αλλαγές σε Ασφαλιστήριο που ήδη ισχύει. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Ο/Η σύζυγος του Ασφαλιζόμενου, καθώς και τα άγαμα παιδιά του. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Το Διαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η Ιδιωτική Κλινική που παρέχει τις υπηρεσίες της με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Είναι ο φυσικοθεραπευτής - φυσικοθεραπευτήριο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Είναι ο οδοντίατρος - οδοντιατρείο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ Είναι οφθαλμίατρος - οφθαλμιατρείο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. ΜΕΡΟΣ Β. Γενικοί Όροι ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1.1 Γενικά Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου καθορίζονται από την ασφαλιστική σύμβαση, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω έγγραφα που συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο: Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που περιέχονται σε αυτό και που φέρουν την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας. Την Πρόταση Ασφάλισης και τις σχετικές με την ασφάλιση δηλώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου. Τις πρόσθετες πράξεις που τυχόν θα εκδοθούν. Σελίδα 2 από 11

3 Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις επ αυτού. 1.2 Έναρξη ισχύος καλύψεων Οι ασφαλιστικές καλύψεις ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων. 1.3 Λήξη - Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση είναι ετήσιας διάρκειας και λήγει στην ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία μπορεί να ανανεώνει την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση έχοντας το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους, τις παροχές και το ασφάλιστρο κάθε Ασφαλιστηρίου. 1.4 Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 2.1 Καταβολή ασφαλίστρων Ο Λήπτης της Ασφάλισης προκαταβάλλει τα ετήσια ασφάλιστρα εφάπαξ. Η εκπλήρωση των παροχών προαπαιτεί την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οφειλόμενων ασφαλίστρων. 2.2 Είσπραξη ασφαλίστρων Σε περίπτωση καταβολής των ασφαλίστρων μέσω ΕΛ.ΤΑ., Τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας, ως ημερομηνία εξόφλησης θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής δοσοληψίας και τα αντίστοιχα παραστατικά επέχουν θέση εξοφλητικής απόδειξης. Αν η καταβολή των ασφαλίστρων γίνει με τρόπο διαφορετικό από τους πιο πάνω αναφερόμενους, θα εκδίδεται βεβαίωση είσπραξης ασφαλίστρων, η οποία θα επέχει θέση εξοφλητικής απόδειξης. 2.3 Επιστροφή ασφαλίστρων Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης η Εταιρία θα επιστρέφει στον Λήπτη της Ασφάλισης το τυχόν μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο, εκτός αν έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε υπηρεσία οφειλόμενη σε ασφαλιστική περίπτωση που επήλθε στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ή την τελευταία ανανέωση του Ασφαλιστηρίου μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3.1 Χαρτόσημα-Φόροι-Επιβαρύνσεις Κάθε φορολογική επιβάρυνση (όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώματα, κ.λπ.) που επιβάλλεται σε όλες τις δοσοληψίες που έχουν σχέση με την σύμβαση της ασφάλισης σύμφωνα με διατάξεις που ίσχυαν πριν ή μετά την έκδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου, βαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόμενο, ανάλογα με την περίπτωση. 3.2 Αρμοδιότητα Δικαστηρίων Για κάθε διαφορά που είναι δυνατόν να προκύψει από το παρόν Ασφαλιστήριο τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την εφαρμογή των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστικών Αρχών της πόλης των Αθηνών. 3.3 Έγγραφα που υποχρεώνουν την Εταιρία Σελίδα 3 από 11

4 Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που φέρουν υπογραφή των εξουσιοδοτημένων οργάνων της. Διευκρινίζεται, ότι έγγραφα που υπογράφονται από πρόσωπα που διαμεσολαβούν για την σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δεν δεσμεύουν την Εταιρία. 3.4 Δικαιώματα Εναντίωσης-Υπαναχώρησης Δικαίωμα Εναντίωσης Ο Λήπτης της Ασφάλισης, σε περίπτωση που, στα αναφερόμενα παραπάνω περί εξαιρέσεων ή σε κάποια άλλη διάταξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, διαπιστώσει παρεκκλίσεις από την Πρόταση Ασφάλισης, έχει το δικαίωμα Εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση που θα σταλεί αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την ημέρα παραλαβής του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Έντυπη Δήλωση Εναντίωσης (υπόδειγμα Α ) επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Επισημαίνεται ότι παρεδόθησαν στον Λήπτη της Ασφάλισης τα εξής: Ενημερωτικό Δελτίο κατά την υποβολή της Πρότασης Ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τον Νόμο (άρθρο 4, παρ. 3, περ. Δ του Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 252/96). Ασφαλιστικοί Όροι ενσωματωμένοι στο παρόν Ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν παρέλαβε οποιοδήποτε από τα δύο παραπάνω έγγραφα, έχει δικαίωμα Εναντίωσης στο Ασφαλιστήριο μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω (υπόδειγμα Β ) Δικαίωμα Υπαναχώρησης Εκτός από το Δικαίωμα Εναντίωσης, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει και Δικαίωμα Υπαναχώρησης, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, από το Ασφαλιστήριο μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του, με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά του (Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης), το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ακυρώνεται εξαρχής και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή, και μετά από αυτήν, μέχρι την περιέλευσή της στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, έχει καταβληθεί από την Εταιρία αποζημίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. ΜΕΡΟΣ Γ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης Έκταση της κάλυψης: Η Prime Insurance παρέχει στον Ασφαλισμένο την κάλυψη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Prime Med μέσω του συνεργαζόμενου Δικτύου Υγείας Integrated Medical Servises P.C. και των συμβεβλημένων με αυτό γιατρών, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών κλινικών. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που δίδονται με το παρόν παρέχονται από συνεργαζόμενους τρίτους φορείς, η Prime Insurance δικαιούται να καταργήσει ή να τροποποιήσει, οποτεδήποτε, οποιαδήποτε από αυτές, αν διακοπεί ή τροποποιηθεί η Σελίδα 4 από 11

5 συνεργασία της, για οποιονδήποτε λόγο, με κάποιον από τους εν λόγω φορείς. Στον Ασφαλισμένο παρέχονται οι ακόλουθες ιατρικές υπηρεσίες: Α. Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο Ο Ασφαλισμένος έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες ειδικού Συντονιστικού Τηλεφωνικού Κέντρου (τηλ: ), στελεχωμένου με άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο. Το Κέντρο, κοινό και ενιαίο για το δίκτυο των συμβεβλημένων γιατρών και διαγνωστικών κέντρων, παρέχει: Ιατρικές συμβουλές. Οδηγίες για τη χρήση των παροχών της παρούσας κάλυψης. Το Συντονιστικό Κέντρο ενεργοποιεί την διαδικασία εξυπηρέτησης του Ασφαλισμένου και η παρεμβολή του συνιστά προϋπόθεση κάλυψης. Β. Ιατρικές Επισκέψεις Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει ανάγκη ιατρικής βοήθειας, μπορεί να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε ιατρεία συνεργαζόμενων γιατρών, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο, καταβάλλοντας για κάθε επίσκεψη το ποσό των 15 ευρώ. Καλύπτεται απεριόριστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες προγραμματισμένες, συνεδρίες σε Πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων Φυσιοθεραπευτών, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο, καταβάλλοντας για κάθε επίσκεψη το ποσό των 18 ευρώ. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες επισκέψεις για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά, στους εφημερεύοντες γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων, των ειδικοτήτων, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Χειρουργικής, Ωτορινολαρυγγολογίας, και Γυναικολογίας, των εξωτερικών ιατρείων των κλινικών Υγεία, και Γενική Κλινική Μητέρα, 24 ώρες το 24ωρο χωρίς επιπλέον κόστος. Επισκέψεις για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά στους εφημερεύοντες γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων στις ειδικότητες του Παιδίατρου και του Παιδοχειρουργού, των εξωτερικών ιατρείων της κλινικής Παίδων Μητέρα, 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς επιπλέον κόστος. Καλύπτεται απεριόριστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων. Προγραμματισμένες απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού υποχρεωτικά, στα εξωτερικά ιατρεία για τις ειδικότητες, Αγγειοχειρουργική, Αιματολογία, Ακτινοθεραπευτική, Ανδρολογία, Γαστρεντερολογία, Γενική, Παθολογία, Καρδιολογία, Ενδοκρινολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Χειρουργική, Οφθαλμολογία, Ορθοπεδική, Δερματολογία, των κλινικών Υγεία, Γενική Κλινική Μητέρα, με κόστος 10 ευρώ. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο για τις ειδικότητες, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Χειρουργικής, Παιδιατρικής, παιδορθοπαιδικής, στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, χωρίς επιπλέον κόστος. Σελίδα 5 από 11

6 Προγραμματισμένες απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού υποχρεωτικά, στα εξωτερικά ιατρεία για τις ειδικότητες, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Χειρουργικής, Παιδιατρικής, στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, με κόστος 10 ευρώ. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια των ιατρικών επισκέψεων, πάντα κατόπιν επικοινωνίας με το Συντονιστικό Κέντρο. Γ. Ιατρικές πράξεις Ο ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες ιατρικές πράξεις σε γιατρούς του δικτύου που κοστολογούνται με τιμές «Δημοσίου/ΦΕΚ». Επίσης ιατρικές πράξεις που κοστολογούνται εκτός τιμών «Δημοσίου/ΦΕΚ» μπορεί να τις πραγματοποιήσει σε γιατρούς του δικτύου με έκπτωση 20% έως 50% επί του εκάστου ιδιωτικού τιμοκαταλόγου των ιατρών μελών του δικτύου. Δ. Διαγνωστικές Εξετάσεις Καλύπτεται η διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, που κοστολογούνται με τιμές «Δημοσίου/ΦΕΚ». Καλύπτεται η διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, που κοστολογούνται έκτος τιμών «Δημοσίου/ΦΕΚ», με έκπτωση έως 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του διαγνωστικού κέντρου. Καλύπτεται η διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων στις κλινικές, Υγεία, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Μητέρα, καθώς και Παίδων Μητέρα, με ειδικό προνομιακό τιμοκατάλογο βασισμένο σε τιμές «Δημοσίου/ΦΕΚ». Καλύπτονται ψηφιακές ακτινογραφίες και υπέρηχοι στις κλινικές Υγεία, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Μητέρα, καθώς και Παίδων Μητέρα, με προνομιακές τιμές. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων, πάντα κατόπιν επικοινωνίας με το Συντονιστικό Κέντρο. Ε. Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check-Up) Παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο η δυνατότητα διενέργειας, ετήσιου προληπτικού ελέγχου της υγείας του με το παρακάτω «πακέτο» εξετάσεων, Δωρεάν. Ενηλίκων: Λιπιδαιμικός έλεγχος, Χοληστερίνη Αίματος, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια. Ανήλικων: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, SGOT, SGPT. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο συντονίζει τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα. Σημειώνεται ότι ο προληπτικός έλεγχος υγείας μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου. ΣΤ. Διακομιδή με ασθενοφόρο Σελίδα 6 από 11

7 Παρέχεται στον Ασφαλισμένο, η δυνατότητα διακομιδής με ασθενοφόρο σε περίπτωση εκτάκτου και επείγοντος περιστατικού και που απαιτείται εισαγωγή στις συνεργαζόμενες κλινικές, Δωρεάν. Παρέχεται η δυνατότητα διακομιδής με ασθενοφόρο για προγραμματισμένες διακομιδές εντός της Αττικής με κόστος 65 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα διακομιδής αιμοκαθαρόμενων ασθενών, ασθενών ΜΕΘ, ατόμων με κινητικά προβλήματα εντός μεγάλων αστικών κέντρων με κόστος 65 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμένης διακομιδής σε ιατρεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα καθώς και υγειονομικές επιτροπές, εντός μεγάλων αστικών κέντρων με κόστος 65 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμένης διακομιδής με ασθενοφόρο εκτός Αττικής κατά περίπτωση με τιμή ανά χιλιομετρική αποστάση και ανάλογα με την ανάγκη της μεταφοράς, ή συμφωνημένη τιμή κατά αποκοπή. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διακομιδή, πάντα κατόπιν επικοινωνίας με το Συντονιστικό Κέντρο. Ζ. Λοιπές Παροχές Οδοντιατρική φροντίδα Παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο η δυνατότητα να απευθύνεται, μέσω του Συντονιστικού Κέντρου, σε συνεργαζόμενα οδοντιατρεία, στα οποία θα έχει προνομιακή έκπτωση 30% εως 50% στις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου για οδοντιατρικές πράξεις, παιδοοδοντία και ορθοδοντική. Οφθαλμολογική φροντίδα Παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο η δυνατότητα να πραγματοποιήσει απεριόριστες επισκέψεις, μέσω του Συντονιστικού Κέντρου, σε συνεργαζόμενο Πανελλαδικό Δίκτυο οφθαλμιατρών καταβάλλοντας για κάθε επίσκεψη το ποσό των 20 ευρώ. Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο καταστημάτων οπτικών με εκπτώσεις από 20% έως 50%. Ψυχολογική υποστήριξη Παρέχεται η δυνατότητα στον Ασφαλισμένο να πραγματοποιήσει απεριόριστες προγραμματισμένες συνεδρίες μέσω του Συντονιστικού Κέντρου, με ψυχολόγο, ψυχίατρο καταβάλλοντας το ποσό των 50 ευρώ ανά συνεδρία. Ηλεκτρονική εφαρμογή Παρέχεται η δυνατότατη στον Ασφαλισμένο ηλεκτρονικής εφαρμογής για SMART PHONES με σκοπό την άμεση ιατρική υποστήριξη με το πάτημα ενός πλήκτρου, από οποιαδήποτε σημείο του κόσμου (HWA ALERT) ΜΕΡΟΣ Δ. Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση Άρθρο 1. Ορισμοί Σελίδα 7 από 11

8 1.1 Θεράπων Ιατρός: Το άτομο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του γιατρού, είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Ασφαλιζόμενο και παρέχει συμβουλές θεραπείας σχετικά με Καλυπτόμενη Ιατρική Πάθηση του Ασφαλιζόμενου. 1.2 Κορυφαίο Ιατρικό Κέντρο: Ένα κέντρο ιατρικής περίθαλψης που είναι ευρέως γνωστό και αναγνωρισμένο για την εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα που παρέχει, η οποία αναγνωρίζεται εντός της ιατρικής κοινότητας ως εξαιρετική για το συγκεκριμένο πεδίο κλινικής φροντίδας. 1.3 Καλυπτόμενη Ιατρική Πάθηση: Η ασθένεια ή ιατρική πάθηση για την οποία παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο η δυνατότητα να λάβει τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του παρόντος προγράμματος. Οι Καλυπτόμενες Ιατρικές Παθήσεις (ΚΙΠ) που ισχύουν για το πρόγραμμα αυτό αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 5. Άρθρο 2. Έκταση της Κάλυψης Η Εταιρία, σε συνεργασία με την MediGuide America (μέσω του εκπροσώπου της στην Ελλάδα MediGuide Hellas), είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον Ασφαλιζόμενο μια γραπτή Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση για τη διάγνωση που έχει ήδη παρασχεθεί από άλλο ιατρικό φορέα, και πρόταση για τη θεραπεία, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία όλα τα σχετικά ιατρικά αρχεία και αποτελέσματα των εξετάσεων (υπό την προϋπόθεση ότι η πάθηση για την οποία αιτείται μια Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση εμπίπτει στις Καλυπτόμενες Ιατρικές Παθήσεις) φθάνουν στο Κορυφαίο Ιατρικό Κέντρο που έχει επιλεγεί. Άρθρο 3. Προϋποθέσεις 3.1 Περίοδος Αναμονής Η παρούσα κάλυψη ενεργοποιείται μετά την πάροδο τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών από την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου. 3.2 Διακοπή της παροχής Δεδομένου ότι όλες οι καλύψεις του παρόντος παρέχονται από συνεργαζόμενο τρίτο φορέα, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει, οποτεδήποτε, οποιαδήποτε από αυτές, αν διακοπεί ή τροποποιηθεί η συνεργασία της, για οποιονδήποτε λόγο, με τον εν λόγω φορέα. 3.3 Μη-Καλυπτόμενες Ιατρικές Παθήσεις Η παροχή της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης μπορεί να είναι διαθέσιμη και για μια ασθένεια ή ιατρική πάθηση που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των Καλυπτομένων Ιατρικών Παθήσεων. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στον Ασφαλιζόμενο για Μη-Καλυπτόμενες Ιατρικές Παθήσεις θα παρέχονται με χρέωση ανά εξυπηρέτηση. Η χρέωση αυτή θα γνωστοποιείται στον Ασφαλιζόμενο εκ των προτέρων και θα ζητείται η έγκρισή του. 3.4 Επαναλαμβανόμενες Αιτήσεις Οι παροχές του παρόντος επιτρέπουν στον Ασφαλιζόμενο να λαμβάνει Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση κατά τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους για μια συγκεκριμένη Καλυπτόμενη Ιατρική Πάθηση. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος ζητήσει μια επιπλέον Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση για μια ξεχωριστή και μη συσχετιζόμενη Καλυπτόμενη Ιατρική Πάθηση κατά τη διάρκεια του ίδιου ασφαλιστικού έτους, η λήψη αυτής της επιπλέον Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης θα παρέχεται και πάλι δωρεάν. Αν ο Ασφαλιζόμενος ζητήσει μια επιπλέον Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση κατά τη διάρκεια του ίδιου ασφαλιστικού έτους για μια πάθηση για την οποία έχει ήδη λάβει μια δωρεάν Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση, και για την οποία η Σελίδα 8 από 11

9 ιατρική κατάσταση δεν έχει παρουσιάσει υποχώρηση, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να εκπληρώσει την επιθυμία του, ωστόσο θα υπάρξει μια χρέωση - την οποία θα προεγκρίνει ο Ασφαλιζόμενος - για αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες. 3.5 Επανεμφάνιση Αν η ιατρική πάθηση ενός Ασφαλιζόμενου, μετά τη λήψη της υπηρεσίας Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης, υποχωρήσει και μετά επανεμφανιστεί, ο Ασφαλιζόμενος θα δικαιούται μία πρόσθετη Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση, με την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα είχαν καταβληθεί τη στιγμή όπου η ιατρική πάθηση εμφανίστηκε και πάλι. Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του Ασφαλιζόμενου και της Εταιρίας για τη συλλογή των Ιατρικών Αρχείων 4.1 Τα ιατρικά αρχεία που παρέχονται από τον Θεράποντα Ιατρό του Ασφαλιζόμενου θα πρέπει να περιλαμβάνουν γραπτή και ενυπόγραφη αναφορά για τη διάγνωση και την προτεινόμενη θεραπεία Καθότι οι προσωπικές πληροφορίες των ασθενών, όπως επίσης και τα ιατρικά τους αρχεία, εμπίπτουν στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, για την παραλαβή και αποστολή των παραπάνω πληροφοριών η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει από τον Ασφαλιζόμενο που αιτείται Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση εξουσιοδότηση για να κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών. 4.3 H Εταιρία θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μεταφραστούν τα ιατρικά αρχεία του Ασφαλιζόμενου στην αγγλική, αν χρειαστεί, ώστε να μπορέσει το Κορυφαίο Ιατρικό Κέντρο που έχει επιλεγεί να παράσχει τη Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση. Η Εταιρία θα πραγματοποιήσει επίσης κάθε ενέργεια ώστε να μεταφραστεί η ολοκληρωμένη Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση στη γλώσσα που παρασχέθηκαν τα ιατρικά αρχεία του Ασφαλιζόμενου, αν απαιτηθεί. 4.4 Η Εταιρία θα παρέχει στον Ασφαλιζόμενο τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών Κορυφαίων Ιατρικών Κέντρων, τα οποία θα έχουν επιλεγεί από τη MediGuide America ως εξειδικευμένα στην συγκεκριμένη ασθένεια του Ασφαλιζόμενου. Από αυτά τα τρία, ο Ασφαλιζόμενος θα επιλέξει ένα, το οποίο θα αποτελέσει και το Κορυφαίο Ιατρικό Κέντρο που θα παράσχει την Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση. 4.5 Σε περίπτωση που ο Θεράπων Ιατρός δεν μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία των νοσοκομείων ή/και διαγνωστικών κέντρων, ο Ασφαλιζόμενος θα καταστεί ο τελικός υπεύθυνος για τη συλλογή αυτών των αρχείων και αποτελεσμάτων. Η Εταιρία δεν μπορεί και δεν θα είναι υπεύθυνη για την παροχή Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης αν ο Θεράπων Ιατρός ή το προσωπικό του δεν παράσχει αντίγραφα όλων των ιατρικών αρχείων και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την Καλυπτόμενη Ιατρική Πάθηση, ούτε αν το σχετικό νοσοκομείο δεν συνεργαστεί ώστε να παράσχει τα απαραίτητα ιατρικά αρχεία της Καλυπτόμενης Ιατρικής Πάθησης. 4.6 Η διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τη Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση γίνεται μέσω της χρήσης του MediGuide μια αποκλειστική διαδικασία της MediGuide America που βασίζεται σε ειδικά αναπτυγμένο λογισμικό που περιλαμβάνει μια πληθώρα από διαθέσιμες παραμέτρους και δεδομένα. Αυτή η διαδικασία βοηθά στην αναγνώριση κορυφαίων και αναγνωρισμένων ιατρικών κέντρων ανάλογα με τις συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις. Ο Ασφαλιζόμενος και οι Θεράποντες Ιατροί του λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ως ένα Σελίδα 9 από 11

10 ενημερωτικό βοήθημα για την επιλογή Κορυφαίου Ιατρικού Κέντρου που θα παράσχει τη Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση. Ο Ασφαλιζόμενος και ο Θεράπων Ιατρός του θα μπορούν επίσης να εκφράσουν τις δικές τους προτιμήσεις σχετικά με την επιλογή του Κορυφαίου Ιατρικού Κέντρου, και, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, θα εφαρμοστεί η παραπάνω διαδικασία για την εξασφάλιση της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης για τον Ασφαλιζόμενο. Άρθρο 5. Καλυπτόμενες Ιατρικές Παθήσεις Μη Καρκινικές Νόσοι Μη Καρκινικές Νόσοι Καρκινικές Νόσοι AIDS/HIV Απώλεια ακοής Καρκίνος ουροδόχου κύστης Νόσος Αλτσχάιμερ Απώλεια άκρων Καρκίνος των οστών Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση Απώλεια ομιλίας Όγκος στον εγκέφαλο Αγγειοπλαστική Εκτεταμένα εγκαύματα Καρκίνος του στήθους Aνεύρυσμα αορτής Μεταμόσχευση βασικού οργάνου Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας Σύνδρομο Παλλαισθησίας (φυτική κατάσταση) Κυστική μυελική νόσος Ορθοκολικός καρκίνος (καρκίνος του παχέος εντέρου) Απλαστική αναιμία Νόσος του κινητικού νευρώνα Οισοφαγικός καρκίνος Καλοήθης όγκος στον εγκέφαλο Σκλήρυνση κατά πλάκας Οφθαλμικός καρκίνος Τύφλωση Μυϊκή δυστροφία Καρκίνος της χοληδόχου κύστης Μεταμόσχευση μυελού των οστών Βαριά μυασθένεια Καρκίνος των νεφρών Μυοκαρδιοπάθεια Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (Μυελοδυσπλασία) Λευχαιμία Εγκεφαλοαγγειακές διαταραχές Έμφραγμα μυοκαρδίου Καρκίνος του Ήπατος Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Χρόνια υποτροπιάζουσα παγκρεατίτιδα Νεκρωτική περιτονίτιδα Παράλυση Καρκίνος των πνευμόνων Λέμφωμα Κίρρωση Νόσος Πάρκινσον Μελάνωμα Κώμα Πολιομυελίτιδα Πολλαπλό Μυέλωμα Συγγενής καρδιοπάθεια Πρωτοπαθής πλάγια σκλήρυνση Ρινοφαρυγγικός καρκίνος Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by pass) Ιδιοπαθής πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Νευροβλάστωμα Στεφανιαία Νόσος Προοδευτική μυϊκή ατροφία μη-hodgkin λέμφωμα Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια Προοδευτική σκληροδερμία Καρκίνος της στοματικής κοιλότητας Κυστική ίνωση Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Καρκίνος των ωοθηκών Ελεφαντίαση (Βαρύ) Άσθμα Καρκίνος του παγκρέατος Εμφύσημα Βαριά εγκεφαλική βλάβη Καρκίνος του προστάτη Ηπατικές παθήσεις (τελικό στάδιο) (Βαριά) Ρευματοειδής αρθρίτιδα Καρκίνος του δέρματος, Σελίδα 10 από 11

11 Πνευμονικές παθήσεις (τελικό στάδιο) Εγκεφαλικό επεισόδιο όχι μελάνωμα Καρκίνος του στομάχου (Κεραυνοβόλος) λοιμώδης ηπατίτιδα Επέμβαση στην αορτή Καρκίνος των όρχεων Χειρουργική επέμβαση καρδιακής βαλβίδας Μόλυνση με HIV μέσω μετάγγισης αίματος Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος Ελκώδης κολίτιδα Καρκίνος του θυρεοειδούς Καρκίνος της μήτρας Νεφρική ανεπάρκεια Βαλβιδική καρδιοπάθεια Καρκίνος του κόλπου Ηπατική ανεπάρκεια Σελίδα 11 από 11

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οκτ 2008 Σελίδα 1 από 32 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Ολοκληρωµένο, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK) ΣΤΑΔIΟΥ 40 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚHΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Critical illness insurance www.karavias.gr ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Εμείς οι Ασφαλιστές συμφωνούμε να καταβάλουμε στον Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Χειρουργικό Επίδομα

ΑΚΥΡΟ. Χειρουργικό Επίδομα Χειρουργικό Επίδομα Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος (Άρθρα 2,9,10 παρ.11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD H Citibank International Plc., (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, Αθήνα), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MetLife

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD H Citibank International Plc., (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, Αθήνα), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MetLife ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD H Citibank International Plc., (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, Αθήνα), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MetLife Α.Ε.Α.Ζ. (Λ. Κηφισίας 119, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι), καλουμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα