:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ":: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;"

Transcript

1 :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα και περιςςότερεσ ανάγκεσ των ςυνδρομθτϊν μασ. Το πακζτο προςφορϊν COSMOTE DEALS for YOU παρζχει αποκλειςτικά ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE τθ δυνατότθτα να απολαφςουν προςφορζσ από τισ παρακάτω κατθγορίεσ: Ψυχαγωγία: Γεφςθ: 1. 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS: κάκε Τετάρτθ ςτα Village Cinemas ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν τθν ταινία που επικυμοφν μαηί με ζνα ακόμθ άτομο τθσ επιλογισ τουσ (ι και περιςςότερα) αγοράηοντασ 2 ι 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ι των 2 αντίςτοιχα ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΑΜΑΣΩΝ: κάκε Τετάρτθ ι Ρζμπτθ για τθ κεατρικι παράςταςθ που επικυμοφν μαηί με ζνα ακόμθ άτομο τθσ επιλογισ τουσ (ι και περιςςότερα) αγοράηοντασ 2 ι 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ι των 2 αντίςτοιχα. Ειδικά για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο ΚΛΒΩΤΟΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Κυριακι, για τθν παράςταςθ ΧΑΛΝΤΛ, ΤΟ ΚΟΛΤΣΛ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ςτο κζατρο ΡΕΛΑΛΩΣ 131 θ προςφορά ιςχφει επίςθσ κάκε Κυριακι, για τισ παραςτάςεισ τθσ ομάδασ ΚΩΜΛΚΟ ΜΡΟΥΜ ςτο κζατρο ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Δευτζρα και για τθν παράςταςθ ΤΩΛΚΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ςτο κζατρο ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Σάββατο ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΑΣΣΙΚΟ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ: Τισ κακθμερινζσ (Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι) 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ι 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι των 2 για το Αττικό Ηωολογικό Ράρκο 4. 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα Volta Fun Town: από Δευτζρα ζωσ και Τετάρτθ 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 για τθν είςοδο ςτον παιδότοπο και τθν είςοδο ςτθν πίςτα Roller Skating ροφιματα ςτθν τιμι του 1 ςτα COFFEE PLACES: ςε επιλεγμζνα café, από Δευτζρα ζωσ Τετάρτθ, 2 ροφιματα ςτθν τιμι του 1 ι 4 ροφιματα ςτθν τιμι των 2, γεφματα ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut: από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι για διανομι (delivery) ι παραλαβι από το κατάςτθμα (take away) Large πίτςασ, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων (dinein) Large πίτςασ, ηυμαρικϊν, μενοφ Wing Street και το Σαββατοκφριακο για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων Ραιδικοφ Μενοφ για τα παιδιά παγωτά ςτθν τιμι του 1 ςτθ Δωδϊνθ: Δευτζρα και Τετάρτθ 2 παγωτά ςε ατομικι ςυςκευαςία (κυπελλάκι ι χωνάκι) ςτθν τιμι του 1 ςτα καταςτιματα Δωδϊνθ frozen yogurt ςτθν τιμι του 1 ςτα Chillbox: Δευτζρα και Τετάρτθ 2 frozen yogurt ςε ατομικι ςυςκευαςία ςτθν τιμι του 1 από τα καταςτιματα Chillbox. Πολιτιςμόσ:

2 9. 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΝΕΟ ΨΘΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΘΣΑΡΙΟ του ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΤΓΕΝΙΔΟΤ: από Τετάρτθ ζωσ και Ραραςκευι για τισ προβολζσ των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ. Αποδράςεισ & Χαλάρωςθ: ςυμμετοχζσ ςτθν τιμι τθσ 1 ςτθν TREKKING HELLAS: όλθ τθν εβδομάδα 2 ςυμμετοχζσ ςε υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τιμι τθσ μίασ, ι 4 ςυμμετοχζσ ςε 2 δραςτθριότθτεσ ςτθν τιμι των 2 από τθν Trekking Hellas Σρόποι Μείωςθσ του Λογαριαςμοφ: 11. Ζκπτωςθ ςτο λογαριαςμό: επιςτροφι ζωσ 3% των μθνιαίων αγορϊν ςου ςτουσ λογαριαςμοφσ ςου ΟΤΕ ι/ και COSMOTE, με τθν ΟΤΕ COSMOTE World MasterCard (για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ προςφορζσ COSMOTE DEALS for YOU: 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS; Το COSMOTE DEALS for YOU προςφζρει 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 κάκε Τετάρτθ ςτα VILLAGE CINEMAS και θ προςφορά ιςχφει για όλεσ τισ mainstream αίκουςεσ. Θ προςφορά δεν ιςχφει τισ επίςθμεσ αργίεσ: 25θ Δεκεμβρίου 2013 και 1 θ Λανουαρίου 2014, κακϊσ και για τισ προβολζσ ςε αίκουςεσ GOLD CLASS, Comfort, ι ειδικζσ προβολζσ π.χ. πρεμιζρεσ ταινιϊν κτλ. :: Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS ιςχφει και για τισ 3D προβολζσ; Ναι, θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS ιςχφει και για τισ 3D προβολζσ. :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ). Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το 19019

3 περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ. Για παράδειγμα, αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ ζναν μόνο ψθφιακό τθν πρϊτθ Τετάρτθ ςτα VILLAGE CINEMAS, ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζναν μόνο ενεργό κωδικό για τα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ Τετάρτθ. Ζτςι, μπορείσ να ξαναςτείλεισ μινυμα για να λάβεισ ζναν καινοφριο ψθφιακό κωδικό κι ζτςι να ζχεισ πάλι δφο ενεργοφσ για τα VILLAGE CINEMAS αν επικυμείσ να πάρεισ 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι των 2 τθν επόμενθ Τετάρτθ. :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σί ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ Ο αρικμόσ του ψθφιακοφ κουπονιοφ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κάκε κωδικόσ, ιςχφει μόνο για μια επίςκεψθ ςτα VILLAGE CINEMAS. Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφσ του κεωρείται άκυροσ και καμία από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται. :: Μπορϊ να προωκιςω το απαντθτικό μινυμα με τον ψθφιακό κωδικό μου ςε κάποιον άλλο; Θ υπθρεςία ιςχφει αποκλειςτικά για τον κάτοχο τθσ κάρτασ sim και επομζνωσ του ψθφιακοφ κωδικοφ και δεν μεταφζρεται ςε άλλουσ. :: Από ποφ μπορϊ να κάνω αγορά/κράτθςθ ειςιτθρίων για τα VILLAGE CINEMAS μζςω του μθχανιςμοφ 2 ςτθν τιμι του 1; Αποκλειςτικά ςτα ταμεία των Village Cinemas, ςτα καταςτιματα του δικτφου ΓΕΜΑΝΟΣ ςε Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Βόλο και ςτθν ιςτοςελίδα Προςοχι: Δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για αγορά ειςιτθρίων τθλεφωνικά. :: Σι διάρκεια ζχει ο ψθφιακόσ κωδικόσ μου; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει μόνο για μια προβολι και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε από τισ επόμενεσ δφο διαδοχικζσ Τετάρτεσ από τθν ϊρα τθσ λιψθσ του ςτο κινθτό τθλζφωνο του ςυνδρομθτι COSMOTE, οι θμερομθνίεσ των οποίων αναγράφονται ςτο απαντθτικό μινυμα SMS που λαμβάνει. Σθμειϊνεται, ότι για τθν αποςτολι μθνυμάτων

4 ςυμμετοχισ κατά τθν θμζρα Τετάρτθ και μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Ρζμπτθσ που ακολουκεί, ο ψθφιακόσ κωδικόσ κα είναι ζγκυροσ για τθν ίδια θμζρα Τετάρτθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των παραςτάςεων που ξεκινάνε το αργότερο μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Ρζμπτθσ που ακολουκεί), κακϊσ και για τθν επόμενθ Τετάρτθ. :: Πότε να κάνω κράτθςθ ειςιτιριων για τα VILLAGE CINEMAS; Aν κζλεισ να προλάβεισ κζςεισ, αγόραςε τα ειςιτιριά ςου πριν τθν Τετάρτθ είτε μζςω του site είτε από τα ταμεία τθσ Village αν βρίςκεςαι κοντά, είτε από ζνα από τα καταςτιματα του δικτφου ΓΕΜΑΝΟΣ. Γιατί, ςθμαςία ζχει για ποιά προβολι αγοράηεισ ειςιτιρια, όχι ποιά μζρα τα αγοράηεισ! :: Θ προβολι για τθν οποία χρθςιμοποίθςα τον ψθφιακό κωδικό για να αγοράςω ειςιτιρια ακυρϊκθκε. Σι να κάνω; Τα Village Cinemas κα ςε εξυπθρετιςουν επανεκδίδοντασ τα ειςιτιριά ςου για μια άλλθ προβολι. :: Πωσ κα επικοινωνιςω με τον Τπεφκυνο των Village Cinemas; Μπορείσ να απευκυνκείσ ςτο προςωπικό των Village Cinemas, το οποίο είναι πάντα πρόκυμο να ςε εξυπθρετιςει. Επίςθσ, μπορείσ να ςτείλεισ μινυμα, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ :: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον ψθφιακό κωδικό που ζλαβα από το ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ; Με τον ψθφιακό κωδικό που λαμβάνεισ ςτζλνοντασ κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μπορείσ να απολαφςεισ τισ προςφορζσ ςυνδυαςτικά. Δθλαδι, αν ςτείλεισ κενό sms ςτο για παράδειγμα κάποια Τρίτθ κα λάβεισ απαντθτικό sms με τον ψθφιακό κωδικό ςου, με τον οποίο μπορείσ : 1. να πασ ςινεμά ςτα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ μζρα δθλ. τθν Τετάρτθ 2. να απολαφςεισ frozen yogurt ςτα Chillbox τθν ίδια μζρα (Τετάρτθ) 3. να πασ βόλτα ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο τθν μεκεπόμενθ μζρα δθλ. τθν Ρζμπτθ, 4. να πασ κζατρο ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ 5. να επιςκεφκείσ το Μδρυμα Ευγενίδου τθν Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ μία από τισ προβολζσ ςτο Νζο Ψθφιακό Ρλανθτάριο 6. να κάνεισ μια υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ ςου με τθν Trekking Hellas το Σαββατοκφριακο, 7. να πασ βόλτα τα παιδιά ςτα Volta Fun Town τθ Δευτζρα 8. να απολαφςεισ παγωτό Δωδϊνθ τθν ίδια θμζρα (Δευτζρα) 9. να επιλζξεισ να δοκιμάςεισ τα μενοφ τθσ Pizza Hut τθν Τρίτθ 10. να πασ για καφεδάκι ςε ζνα από τα επιλεγμζνα café των COFFEE PLACES τθν Τετάρτθ Αν πάλι ςε ενδιαφζρει μία από τισ προςφορζσ, τότε μπορείσ να επιλζξεισ μόνο αυτι που ςε ενδιαφζρει! Το πόςεσ προςφορζσ κα απολαφςεισ ςτο διάςτθμα των 2 εβδομάδων, εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από εςζνα!

5 Θυμιςου ότι: Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ιδθ δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ενεργοφσ, τουσ οποίουσ ΔΕΝ ζχεισ χρθςιμοποιιςει ςε καμία από τισ προςφορζσ, μθ ςτζλνεισ άλλα μθνφματα ςτο 19019, κακϊσ χρεϊνεςαι τθν αξία των μθνυμάτων SMS, ενϊ λαμβάνεισ απάντθςθ, θ οποία ςε ενθμερϊνει ότι ζχεισ ιδθ 2 μθ χρθςιμοποιθμζνουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ και δεν μπορείσ να αποκτιςεισ άλλουσ. Επιπλζον κωδικοφσ μπορείσ να λάβεισ ΜΟΝΟ όταν ζνασ ι και οι δφο επιτρεπόμενοι ψθφιακοί ςου κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ζςτω μία από τισ προςφορζσ (VILLAGE CINEMAS, κζατρα ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Ευγενίδειο Ρλανθτάριο, Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Pizza Hut, Trekking Hellas, Volta Fun Town, Δωδϊνθ Chillbox, COFFEE PLACES). 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΣΩΝ :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΑΜΑΣΩΝ; Σε ςυνεργαςία με τθν ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΕΑΜΑΤΩΝ το COSMOTE DEALS for YOU, προςφζρει τισ Τετάρτεσ και τισ Ρζμπτεσ τθ δυνατότθτα ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ να απολαφςουν 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 για τισ παραςτάςεισ των κεάτρων τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΕΑΜΑΤΩΝ και ςυγκεκριμζνα ςτα κζατρα: 1. ΑΛΛΚΘ, ΑΜΕΛΚΘΣ 4, ΑΚΘΝΑ, τθλζφωνο: ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ, ΑΜΕΛΚΘΣ 2 & ΣΤΟΑ ΣΡΥΟΜΘΛΛΟΥ, ΑΚΘΝΑ, τθλζφωνο: , 3. ΛΑΜΡΕΤΘ, ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ 106, ΑΚΘΝΑ, τθλζφωνο: Δ. ΧΟΝ ΑΜΕΛΚΘΣ 10, ΑΚΘΝΑ, τθλζφωνο: ΑΡΟΚΘΚΘ, ΣΑΘ 40, ΨΥΘ, τθλζφωνο: ΡΕΛΑΛΩΣ 131, ΡΕΛΑΛΩΣ 131, ΓΚΑΗΛ, τθλζφωνο: ΕΜΡΟΛΚΟΝ, ΣΑΘ 11, ΨΥΘ, τθλζφωνο : ΚΛΒΩΤΟΣ, ΡΕΛΑΛΩΣ 115, ΓΚΑΗΛ, (ΡΑΛΔΛΚΘ ΣΚΘΝΘ) τθλζφωνο: ΚΛΒΩΤΟΣ, ΡΕΛΑΛΩΣ 115, ΓΚΑΗΛ, τθλζφωνο: ΡΑΛΛΑΣ, ΒΟΥΚΟΥΕΣΤΛΟΥ 3-5 Ακινα, τθλζφωνο: Ειδικά για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο ΚΛΒΩΤΟΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Κυριακι, για τθν παράςταςθ ΧΑΛΝΤΛ, ΤΟ ΚΟΛΤΣΛ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ςτο κζατρο ΡΕΛΑΛΩΣ 131 θ προςφορά ιςχφει επίςθσ κάκε Κυριακι, για τισ παραςτάςεισ ΚΩΜΛΚΟ ΜΡΟΥΜ ςτο κζατρο ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Δευτζρα και για τθν παράςταςθ ΤΩΛΚΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ςτο κζατρο ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Σάββατο. :: Ποιεσ είναι οι παραςτάςεισ ςτισ οποίεσ μπορϊ να αγοράςω τισ Σετάρτεσ ι Πζμπτεσ 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 μζςω του προγράμματοσ COSMOTE DEALS for YOU; Αναλυτικά οι παραςτάςεισ τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ που ςυμμετζχουν ςτο COSMOTE DEALS for YOU, 2 ςτθν τιμι του 1, για τθ ςεηόν : Αλίκθ: ΨΥΛΛΟΛ ΣΤ ΑΦΤΛΑ Δ. Χορν ΕΡΛΣΤΑΤΘΣ Μικρό Ραλλάσ: ΡΑΜΑΤΑ ΚΑΛ ΚΑΜΑΤΑ/ ΚΩΜΛΚΟ ΜΡΟΥΜ

6 Αποκικθ: ΤΟ ΚΟΥΔΛΣΤΟ ΡΟΤΟΚΑΛΛ Λαμπζτθ: ΑΝΤΕΣ ΕΤΟΛΜΟΛ ΓΛΑ ΟΛΑ Ρειραιϊσ 131: ΟΛ ΦΟΝΛΣΣΕΣ ΤΘΣ ΡΑΡΑΔΛΑΜΑΝΤΘ Κιβωτόσ : ΚΤΕΛ Κιβωτόσ (παιδικι ςκθνι): ΤΟ ΜΑΓΛΚΟ ΚΛΕΛΔΛ Εμπορικόν: Θ ΕΚΔΟΧΘ ΤΟΥ BROWNING ΡΑΛΛΑΣ: ΣΥΑΝΟ ΝΤΕ ΜΡΕΗΕΑΚ από 22/02/14 Μπορείσ επίςθσ να αγοράςεισ 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 για: τθν παράςταςθ «ΧΑΙΝΣΙ, ΣΟ ΚΟΡΙΣΙ ΣΩΝ ΒΟΤΝΩΝ» ςτο κζατρο ΠΕΙΡΑΙΩ 131 κάκε Κυριακι ςτισ 11:30 και ςτισ 15:00 τθν παράςταςθ «ΣΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ» ςτο κζατρο ΚΙΒΩΣΟ (Ρειραιϊσ 115, Ακινα) κάκε Κυριακι ςτισ και ςτισ τισ παραςτάςεισ τθσ ομάδασ «ΚΩΜΙΚΟ ΜΠΟΤΜ» τθσ Δευτζρασ ςτο κζατρο ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑ (Αμερικισ 2 & Στοά Σπυρομιλιου Ακινα). τθν παράςταςθ «ΣΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ» ςτο κζατρο ΠΑΛΛΑ (Βουκουρεςτίου 3-5 Ακινα), κάκε Σάββατο ςτισ 11:30 και ςτισ 15:00 Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα κζατρα, τισ παραςτάςεισ και το ωράριο των παραςτάςεων κα βρεισ ςτο Ρροςοχι το ωράριο των παραςτάςεων ενδζχεται να αλλάξει κατά τθ διάρκεια των Εορτϊν! :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1, ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΑΜΑΣΩΝ; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ). Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Ποια είναι θ διάρκεια του ψθφιακοφ κωδικοφ; Κάκε ψθφιακόσ κωδικόσ ζχει διάρκεια ιςχφοσ 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα και ϊρα παραλαβισ του, ςτοιχεία τα οποία παρζχονται αναλυτικά ςτο απαντθτικό SMS. Ριο ςυγκεκριμζνα ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΑΜΑΣΩΝ: ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει για τθ μία από τισ 2 διαδοχικζσ Σετάρτεσ ι Πζμπτεσ από τθν θμζρα που οι χριςτεσ ζλαβαν τον ψθφιακό κωδικό (ι για τισ 2 διαδοχικζσ Κυριακζσ για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο Κιβωτόσ ι τθν παράςταςθ ΧΑΛΝΤΛ, ΤΟ ΚΟΛΤΣΛ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ςτο κζατρο ΡΕΛΑΛΩΣ 131 ι για τισ 2 διαδοχικζσ Δευτζρεσ για τισ παραςτάςεισ ΚΩΜΛΚΟ ΜΡΟΥΜ

7 ςτο κζατρο ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ ι για δφο διαδοχικά Σάββατα για τθν παράςταςθ ΤΩΛΚΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ςτο κζατρο ΡΑΛΛΑΣ). :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ. Για παράδειγμα, αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ ζναν μόνο ψθφιακό κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζναν μόνο ενεργό κωδικό για τα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν επόμενθ βδομάδα. :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σι ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ Ο αρικμόσ του ψθφιακοφ κουπονιοφ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κάκε κωδικόσ, ιςχφει μόνο για μια επίςκεψθ ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ. Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφσ του κεωρείται άκυροσ και καμία από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται. :: Μπορϊ να προωκιςω το απαντθτικό μινυμα με τον ψθφιακό κωδικό μου ςε κάποιον άλλο; Θ υπθρεςία ιςχφει αποκλειςτικά για τον κάτοχο τθσ κάρτασ sim και επομζνωσ του ψθφιακοφ κωδικοφ και δεν μεταφζρεται ςε άλλουσ. :: Από ποφ μπορϊ να κάνω αγορά/κράτθςθ ειςιτθρίων για τα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΑΜΑΣΩΝ μζςω του μθχανιςμοφ 2 ςτθν τιμι του 1; H αγορά ειςιτθρίων για το κζατρο με τθν επίδειξθ ι πλθκτρολόγθςθ του κωδικοφ που κα λάβετε, μπορεί να γίνει: ςτα ταμεία των ςυνεργαηόμενων κεάτρων τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, επιδεικνφοντασ τον ψθφιακό κωδικό ςου. ςτα καταςτιματα του δικτφου ΓΕΜΑΝΟΣ επιδεικνφοντασ τον κωδικό ςου ςτθν ιςτοςελίδα :: Θ κεατρικι παράςταςθ για τθν οποία χρθςιμοποίθςα τον ψθφιακό κωδικό για να αγοράςω ειςιτιρια ακυρϊκθκε. Σι να κάνω;

8 Τα ςυνεργαηόμενα κζατρα κα ςε εξυπθρετιςουν επανεκδίδοντασ τα ειςιτιριά ςου για μια άλλθ κεατρικι παράςταςθ που διεξάγεται θμζρα Τετάρτθ ι Ρζμπτθ, εφόςον υπάρχει διακεςιμότθτα. :: Πϊσ μπορϊ να επικοινωνιςω με τα κζατρα; Μπορείσ να απευκυνκείσ ςτο τθλζφωνο για το κζατρο ΡΑΛΛΑΣ 10:00-20:00 τισ κακθμερινζσ και 12:00-20:00 τισ Κυριακζσ και ςτα ταμεία των κεάτρων 17:00-21:00, εκτόσ Δευτζρασ και Τρίτθσ.. :: Πότε να κάνω κράτθςθ ειςιτιριων για τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ; Για να είςαι ςίγουροσ ότι κα βρεισ κζςεισ, καλό είναι να κάνεισ τθν κράτθςι ςου κάποιεσ μζρεσ πριν τθν παράςταςθ, είτε μζςω του site είτε από τα ταμεία των κεάτρων αν βρίςκεςαι κοντά, είτε από τα καταςτιματα του δικτφου ΓΕΜΑΝΟΣ. Πςο πιο ζγκαιρα κάνεισ τθν κράτθςι ςου, τόςο μεγαλφτερθ θ πικανότθτα να κλείςεισ τισ κζςεισ τθσ επιλογισ ςου! :: Πϊσ γίνεται θ αγορά μζςω του με χριςθ του ψθφιακοφ κωδικοφ; Για να αγοράςεισ τα ειςιτιριά ςου θλεκτρονικά κα πρζπει να ακολουκιςεισ τα παρακάτω απλά βιματα. 1. Στθ κεντρικι ςελίδα του επίλεξε «Ειςιτιρια» κάτω από τθν παράςταςθ τθσ επιλογισ ςου 2. Στθν επόμενθ οκόνθ επίλεξε «Ειςιτιρια» τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ για τθν παράςταςθ που ςε ενδιαφζρει να παρακολουκιςεισ μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που ιςχφει ο ψθφιακόσ κωδικόσ ςου (ειδικά για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο ΚΛΒΩΤΟΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Κυριακι και για τισ παραςτάςεισ ςτο κζατρο ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Δευτζρα ι Ραραςκευι) 3. Αυτόματα μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ «Επιλζξτε ειςιτιρια» όπου μπορείσ να επιλζξεισ τισ κζςεισ τθσ προτίμθςισ ςου, εφόςον είναι διακζςιμεσ 4. Μόλισ επιλζξεισ κζςεισ, μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ που ςου επιτρζπει να επιλζξεισ αρικμό ειςιτθρίων 5. Μόλισ επιλζξεισ πλικοσ ειςιτθρίων, επίλεξε «Ρροςκικθ ςτο καλάκι» 6. Αυτόματα μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ «Λογαριαςμόσ Χριςτθ» όπου πλθκτρολογείσ τον κωδικό χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ εφόςον ιδθ διακζτεισ. Αν είςαι καινοφργιοσ χριςτθσ, τότε κα πρζπει να προθγθκεί θ ζγγραφι ςου 7. Μόλισ πλθκτρολογιςεισ τα ςτοιχεία ςου, αυτόματα μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ «Καλάκι» 8. Επιλζγοντασ «Συνζχεια» μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ όπου φαίνονται οι «Ρλθροφορίεσ Λογαριαςμοφ», θ «Σφνοψθ» και ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ τα «Κουπόνια» όπου μπορείσ να πλθκτρολογιςεισ τον ψθφιακό κωδικό ςου, να πατιςεισ «Αποκικευςθ» και να αποκτιςεισ 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 9. Ρλθκτρολογϊντασ «Συνζχεια» μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ «Ρλθρωμι» όπου κα πρζπει να ςυμπλθρϊςεισ τα ςτοιχεία τθσ πιςτωτικισ ςου κάρτασ και «Ολοκλιρωςθ παραγγελίασ» 10. Ζτςι κα μεταφερκείσ ςτθν τελευταία οκόνθ όπου κα ζχεισ ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία και κα δεισ τα ειςιτιρια που μόλισ αγόραςεσ! :: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον ψθφιακό κωδικό που ζλαβα από το ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ;

9 Με τον ψθφιακό κωδικό που λαμβάνεισ ςτζλνοντασ κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μπορείσ να απολαφςεισ τισ προςφορζσ ςυνδυαςτικά. Δθλαδι, αν ςτείλεισ κενό sms ςτο για παράδειγμα κάποια Τρίτθ κα λάβεισ απαντθτικό sms με τον ψθφιακό κωδικό ςου, με τον οποίο μπορείσ : 1. να πασ ςινεμά ςτα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ μζρα δθλ. τθν Τετάρτθ 2. να απολαφςεισ frozen yogurt ςτα Chillbox τθν ίδια μζρα (Τετάρτθ) 3. να πασ βόλτα ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο τθν μεκεπόμενθ μζρα δθλ. τθν Ρζμπτθ, 4. να πασ κζατρο ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ 5. να επιςκεφκείσ το Μδρυμα Ευγενίδου τθν Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ μία από τισ προβολζσ ςτο Νζο Ψθφιακό Ρλανθτάριο 6. να κάνεισ μια υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ ςου με τθν Trekking Hellas το Σαββατοκφριακο, 7. να πασ βόλτα τα παιδιά ςτα Volta Fun Town τθ Δευτζρα 8. να απολαφςεισ παγωτό Δωδϊνθ τθν ίδια θμζρα (Δευτζρα) 9. να επιλζξεισ να δοκιμάςεισ τα μενοφ τθσ Pizza Hut τθν Τρίτθ 10. να πασ για καφεδάκι ςε ζνα από τα επιλεγμζνα café των COFFEE PLACES τθν Τετάρτθ Αν πάλι ςε ενδιαφζρει μία από τισ προςφορζσ, τότε μπορείσ να επιλζξεισ μόνο αυτι που ςε ενδιαφζρει! Το πόςεσ προςφορζσ κα απολαφςεισ ςτο διάςτθμα των 2 εβδομάδων, εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από εςζνα! Θυμιςου ότι: Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ιδθ δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ενεργοφσ, τουσ οποίουσ ΔΕΝ ζχεισ χρθςιμοποιιςει ςε καμία από τισ προςφορζσ, μθ ςτζλνεισ άλλα μθνφματα ςτο 19019, κακϊσ χρεϊνεςαι τθν αξία των μθνυμάτων SMS, ενϊ λαμβάνεισ απάντθςθ, θ οποία ςε ενθμερϊνει ότι ζχεισ ιδθ 2 μθ χρθςιμοποιθμζνουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ και δεν μπορείσ να αποκτιςεισ άλλουσ. Επιπλζον κωδικοφσ μπορείσ να λάβεισ ΜΟΝΟ όταν ζνασ ι και οι δφο επιτρεπόμενοι ψθφιακοί ςου κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ζςτω μία από τισ προςφορζσ (VILLAGE CINEMAS, κζατρα ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Ευγενίδειο Ρλανθτάριο, Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Pizza Hut, Trekking Hellas, Volta Fun Town, Δωδϊνθ, Chillbox, COFFEE PLACES). 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ; Το COSMOTE DEALS for YOU προςφζρει 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 κάκε Τετάρτθ ι Ρζμπτθ ι Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ τισ προβολζσ των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 που πραγματοποιοφνται για το κοινό ςτο ΝΕΟ ΨΘΦΛΑΚΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ του Λδρφματοσ Ευγενίδου. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ αγορά ενόσ ειςιτθρίου με τθν τιμι του κανονικοφ ειςιτθρίου τθσ κάκε παράςταςθσ/ προβολισ. Θ προςφορά δεν ιςχφει για άλλεσ

10 δραςτθριότθτεσ του Λδρφματοσ Ευγενίδου με επιπλζον χρζωςθ (λ.χ. Διαδραςτικι Ζκκεςθ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ). :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ). Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ. Για παράδειγμα, αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ ζναν μόνο ψθφιακό κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα (για Τετάρτθ ι Ρζμπτθ ι Ραραςκευι) ςτο ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ, ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζναν μόνο ενεργό κωδικό για το ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ τθν επόμενθ εβδομάδα (για Τετάρτθ ι Ρζμπτθ ι Ραραςκευι). Ζτςι, μπορείσ να ξαναςτείλεισ μινυμα για να λάβεισ ζναν καινοφριο ψθφιακό κωδικό κι ζτςι να ζχεισ πάλι δφο ενεργοφσ για το ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ αν επικυμείσ να πάρεισ 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι των 2 τθν επόμενθ εβδομάδα (για Τετάρτθ ι Ρζμπτθ ι Ραραςκευι). :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σί ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ Ο αρικμόσ του ψθφιακοφ κουπονιοφ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κάκε κωδικόσ, ιςχφει μόνο για μια επίςκεψθ ςτο ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ.

11 Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφσ του κεωρείται άκυροσ και καμία από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται. :: Μπορϊ να προωκιςω το απαντθτικό μινυμα με τον ψθφιακό κωδικό μου ςε κάποιον άλλο; Θ υπθρεςία ιςχφει αποκλειςτικά για τον κάτοχο τθσ κάρτασ sim και επομζνωσ του ψθφιακοφ κωδικοφ και δεν μεταφζρεται ςε άλλουσ. :: Από ποφ μπορϊ να κάνω αγορά ειςιτθρίων για το ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΘΣΑΡΙΟ μζςω του μθχανιςμοφ 2 ςτθν τιμι του 1; Αποκλειςτικά ςτο ταμείο/ εκδοτιριο ειςιτθρίων του Λδρφματοσ Ευγενίδου (Λ.Συγγροφ 387, Ρ.Φάλθρο). :: Σι διάρκεια ζχει ο ψθφιακόσ κωδικόσ μου; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει μόνο για μια προβολι και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε από τισ επόμενεσ δφο διαδοχικζσ Τετάρτεσ ι Ρζμπτεσ ι Ραραςκευζσ από τθν ϊρα τθσ λιψθσ του ςτο κινθτό τθλζφωνο του ςυνδρομθτι COSMOTE (για τισ προβολζσ των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30), οι θμερομθνίεσ των οποίων αναγράφονται ςτο απαντθτικό μινυμα SMS που λαμβάνει. :: Για ποιεσ θμζρεσ ΔΕΝ ιςχφει θ προςφορά ; Δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ εξαιρζςεισ θμερομθνιϊν από τθν προςφορά. Τισ θμζρεσ των αργιϊν ςυςτινεται να επικοινωνείτε τθλεφωνικά πριν από τθν επίςκεψι ςασ με το Μδρυμα Ευγενίδου ςτον αρικμό γιατί ενδζχεται να είναι κλειςτό. :: Πότε να κάνω αγορά ειςιτιριων για τισ προβολζσ ςτο ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΘΣΑΡΙΟ; Θ αγορά των ειςιτθρίων μπορεί να γίνει οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, αρκεί να υπάρχουν διακζςιμα ειςιτιρια για τθν επικυμθτι προβολι. Γιατί, ςθμαςία ζχει για ποιά προβολι αγοράηεισ ειςιτιρια, όχι ποιά μζρα τα αγοράηεισ! :: Θ προβολι για τθν οποία χρθςιμοποίθςα τον ψθφιακό κωδικό για να αγοράςω ειςιτιρια ακυρϊκθκε. Σι να κάνω; Κα ςε εξυπθρετιςουν επανεκδίδοντασ τα ειςιτιριά ςου για μια άλλθ προβολι. :: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον ψθφιακό κωδικό που ζλαβα από το ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ; Με τον ψθφιακό κωδικό που λαμβάνεισ ςτζλνοντασ κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μπορείσ να απολαφςεισ τισ προςφορζσ ςυνδυαςτικά. Δθλαδι, αν ςτείλεισ κενό sms ςτο για παράδειγμα κάποια Τρίτθ κα λάβεισ απαντθτικό sms με τον ψθφιακό κωδικό ςου, με τον οποίο μπορείσ : 1. να πασ ςινεμά ςτα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ μζρα δθλ. τθν Τετάρτθ 2. να απολαφςεισ frozen yogurt ςτα Chillbox τθν ίδια μζρα (Τετάρτθ) 3. να πασ βόλτα ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο τθν μεκεπόμενθ μζρα δθλ. τθν Ρζμπτθ,

12 4. να πασ κζατρο ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ 5. να επιςκεφκείσ το Μδρυμα Ευγενίδου τθν Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ μία από τισ προβολζσ ςτο Νζο Ψθφιακό Ρλανθτάριο 6. να κάνεισ μια υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ ςου με τθν Trekking Hellas το Σαββατοκφριακο, 7. να πασ βόλτα τα παιδιά ςτα Volta Fun Town τθ Δευτζρα 8. να απολαφςεισ παγωτό Δωδϊνθ τθν ίδια θμζρα (Δευτζρα) 9. να επιλζξεισ να δοκιμάςεισ τα μενοφ τθσ Pizza Hut τθν Τρίτθ 10. να πασ για καφεδάκι ςε ζνα από τα επιλεγμζνα café των COFFEE PLACES τθν Τετάρτθ Αν πάλι ςε ενδιαφζρει μία από τισ προςφορζσ, τότε μπορείσ να επιλζξεισ μόνο αυτι που ςε ενδιαφζρει! Το πόςεσ προςφορζσ κα απολαφςεισ ςτο διάςτθμα των 2 εβδομάδων, εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από εςζνα! Θυμιςου ότι: Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ιδθ δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ενεργοφσ, τουσ οποίουσ ΔΕΝ ζχεισ χρθςιμοποιιςει ςε καμία από τισ προςφορζσ, μθ ςτζλνεισ άλλα μθνφματα ςτο 19019, κακϊσ χρεϊνεςαι τθν αξία των μθνυμάτων SMS, ενϊ λαμβάνεισ απάντθςθ, θ οποία ςε ενθμερϊνει ότι ζχεισ ιδθ 2 μθ χρθςιμοποιθμζνουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ και δεν μπορείσ να αποκτιςεισ άλλουσ. Επιπλζον κωδικοφσ μπορείσ να λάβεισ ΜΟΝΟ όταν ζνασ ι και οι δφο επιτρεπόμενοι ψθφιακοί ςου κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ζςτω μία από τισ προςφορζσ (VILLAGE CINEMAS, κζατρα ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Ευγενίδειο Ρλανθτάριο, Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Pizza Hut, Trekking Hellas, Volta Fun Town, Δωδϊνθ, Chillbox, COFFEE PLACES). 2 γεφματα ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 γεφματα ςτθν τιμι του ενόσ ςτθν Pizza Hut; Θ προςφορά ιςχφει για τθν κατανάλωςθ δφο (2) γευμάτων ςτθν τιμι του ενόσ (1). Μπορείτε να απολαφςετε δφο ομοειδι γεφματα/ προϊόντα ίςθσ ι μικρότερθσ αξίασ από τα παρακάτω: 1. Large πίτςα από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, για διανομι (delivery) ι παραλαβι από το κατάςτθμα (take away) 2. Large πίτςα, Ηυμαρικά, Μενοφ Wing Street, από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων (dine-in) 3. Ραιδικό μενοφ τα Σαββατοκφριακα, για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων (dine-in) Θ χρζωςθ κα γίνεται επί του γεφματοσ με τθν υψθλότερθ τιμι τιμοκαταλόγου. :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut;

13 Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ) Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 γεφματα ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Ποια είναι θ διάρκεια του ψθφιακοφ κωδικοφ; Κάκε ψθφιακόσ κωδικόσ ζχει διάρκεια ιςχφοσ 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα και ϊρα παραλαβισ του, ςτοιχεία τα οποία παρζχονται αναλυτικά ςτο απαντθτικό SMS. Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν Pizza Hut ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει για 2 διαδοχικζσ εβδομάδεσ από τθν θμζρα που οι χριςτεσ ζλαβαν τον ψθφιακό κωδικό. :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ για τθν Pizza Hut. Για παράδειγμα, αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ τον ζναν κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα ςτθν Pizza Hut, ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζναν μόνο ενεργό κωδικό για τθν Pizza Hut για τθν επόμενθ εβδομάδα. Ζτςι, μπορείσ να ξαναςτείλεισ μινυμα για να λάβεισ ζναν καινοφριο ψθφιακό κωδικό κι ζτςι να ζχεισ πάλι δφο ενεργοφσ για τθν Pizza Hut αν επικυμείσ να πάρεισ 4 γεφματα ςτθν τιμι των 2 τθν επόμενθ εβδομάδα. :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σί ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ Ο αρικμόσ του ψθφιακοφ κουπονιοφ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κάκε κωδικόσ, ιςχφει μόνο για μία παραγγελία ςτθν Pizza Hut. Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κεωρείται άκυροσ και καμία από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται.

14 :: Μπορϊ να προωκιςω το απαντθτικό μινυμα με τον ψθφιακό κωδικό μου ςε κάποιον άλλο; Θ υπθρεςία ιςχφει αποκλειςτικά για τον κάτοχο τθσ κάρτασ sim και επομζνωσ του ψθφιακοφ κωδικοφ και δεν μεταφζρεται ςε άλλουσ. :: Όταν τα 2 γεφματα ζχουν διαφορετικζσ τιμζσ, ποια από τα δφο πρζπει να πλθρϊςω; Στθν Pizza Hut, θ χρζωςθ κα γίνεται επί του γεφματοσ με τθν υψθλότερθ τιμι τιμοκαταλόγου. :: Ποιον και πότε ενθμερϊνω για τον ψθφιακό κωδικό; Στθν Pizza Hut, ο ψθφιακόσ κωδικόσ πρζπει να αναφζρεται ςτον εκπρόςωπο τθσ Pizza Hut κατά τθν παραγγελία ςασ. :: Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut μπορεί να ςυνδυαςτεί με άλλεσ προςφορζσ τουσ; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut δεν ιςχφει ςυνδυαςτικά με άλλεσ προςφορζσ ι εκπτϊςεισ τθσ Pizza Hut. :: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον ψθφιακό κωδικό που ζλαβα από το ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ; Με τον ψθφιακό κωδικό που λαμβάνεισ ςτζλνοντασ κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μπορείσ να απολαφςεισ τισ προςφορζσ ςυνδυαςτικά. Δθλαδι, αν ςτείλεισ κενό sms ςτο για παράδειγμα κάποια Τρίτθ κα λάβεισ απαντθτικό sms με τον ψθφιακό κωδικό ςου, με τον οποίο μπορείσ : 1. να πασ ςινεμά ςτα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ μζρα δθλ. τθν Τετάρτθ 2. να απολαφςεισ frozen yogurt ςτα Chillbox τθν ίδια μζρα (Τετάρτθ) 3. να πασ βόλτα ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο τθν μεκεπόμενθ μζρα δθλ. τθν Ρζμπτθ, 4. να πασ κζατρο ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ 5. να επιςκεφκείσ το Μδρυμα Ευγενίδου τθν Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ μία από τισ προβολζσ ςτο Νζο Ψθφιακό Ρλανθτάριο 6. να κάνεισ μια υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ ςου με τθν Trekking Hellas το Σαββατοκφριακο, 7. να πασ βόλτα τα παιδιά ςτα Volta Fun Town τθ Δευτζρα 8. να απολαφςεισ παγωτό Δωδϊνθ τθν ίδια θμζρα (Δευτζρα) 9. να επιλζξεισ να δοκιμάςεισ τα μενοφ τθσ Pizza Hut τθν Τρίτθ 10. να πασ για καφεδάκι ςε ζνα από τα επιλεγμζνα café των COFFEE PLACES τθν Τετάρτθ Αν πάλι ςε ενδιαφζρει μία από τισ προςφορζσ, τότε μπορείσ να επιλζξεισ μόνο αυτι που ςε ενδιαφζρει! Το πόςεσ προςφορζσ κα απολαφςεισ ςτο διάςτθμα των 2 εβδομάδων, εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από εςζνα! Θυμιςου ότι:

15 Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ιδθ δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ενεργοφσ, τουσ οποίουσ ΔΕΝ ζχεισ χρθςιμοποιιςει ςε καμία από τισ προςφορζσ, μθ ςτζλνεισ άλλα μθνφματα ςτο 19019, κακϊσ χρεϊνεςαι τθν αξία των μθνυμάτων SMS, ενϊ λαμβάνεισ απάντθςθ, θ οποία ςε ενθμερϊνει ότι ζχεισ ιδθ 2 μθ χρθςιμοποιθμζνουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ και δεν μπορείσ να αποκτιςεισ άλλουσ. Επιπλζον κωδικοφσ μπορείσ να λάβεισ ΜΟΝΟ όταν ζνασ ι και οι δφο επιτρεπόμενοι ψθφιακοί ςου κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ζςτω μία από τισ προςφορζσ (VILLAGE CINEMAS, κζατρα ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Ευγενίδειο Ρλανθτάριο, Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Pizza Hut, Trekking Hellas, Volta Fun Town, Δωδϊνθ, Chillbox, COFFEE PLACES). 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΑΣΣΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΑΣΣΙΚΟ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ; Το COSMOTE DEALS for YOU παρζχει αποκλειςτικά ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν 2 ειςιτιρια για το Αττικό Ηωολογικό Ράρκο ςτθν τιμι του 1, για τισ θμζρεσ από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι. :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτο Αττικό Ηωολογικό Πάρκο; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ). Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο Αττικό Ηωολογικό. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Ποια είναι θ διάρκεια του ψθφιακοφ κωδικοφ; Κάκε ψθφιακόσ κωδικόσ ζχει διάρκεια ιςχφοσ 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα και ϊρα παραλαβισ του, ςτοιχεία τα οποία παρζχονται αναλυτικά ςτο απαντθτικό SMS. Ριο ςυγκεκριμζνα για το Αττικό Ηωολογικό Πάρκο ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει για 2 διαδοχικζσ βδομάδεσ κατά τισ κακθμερινζσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι) από τθν θμζρα που οι χριςτεσ ζλαβαν τον ψθφιακό κωδικό. :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ςτο Αττικό Ηωολογικό Πάρκο. Για παράδειγμα,

16 αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ ζναν μόνο ψθφιακό τθν πρϊτθ εβδομάδα Τετάρτθ ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζναν μόνο ενεργό κωδικό για το Αττικό Ηωολογικό Ράρκο για τθν επόμενθ εβδομάδα. Ζτςι, μπορείσ να ξαναςτείλεισ μινυμα για να λάβεισ ζναν καινοφριο ψθφιακό κωδικό κι ζτςι να ζχεισ πάλι δφο ενεργοφσ για το Αττικό Ηωολογικό Ράρκο αν επικυμείσ να πάρεισ 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι των 2 τθν επόμενθ εβδομάδα. :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σι ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ Ο αρικμόσ του ψθφιακοφ κουπονιοφ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κάκε κωδικόσ, ιςχφει μόνο για μια επίςκεψθ ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο. Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφσ του κεωρείται άκυροσ και καμία από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται. :: Μπορϊ να προωκιςω το απαντθτικό μινυμα με τον ψθφιακό κωδικό μου ςε κάποιον άλλο; Θ υπθρεςία ιςχφει αποκλειςτικά για τον κάτοχο τθσ κάρτασ sim και επομζνωσ του ψθφιακοφ κωδικοφ και δεν μεταφζρεται ςε άλλουσ. :: Από ποφ μπορϊ να κάνω αγορά ειςιτθρίων για το ΑΣΣΙΚΟ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ μζςω του μθχανιςμοφ 2 ςτθν τιμι του 1; Αποκλειςτικά ςτα ταμεία του Αττικοφ Ηωολογικοφ Ράρκου: Κζςθ Γιαλοφ, 19004, Σπάτα, τθλζφωνο: :: Πϊσ μπορϊ να ζρκω εφκολα ςτο ΑΣΣΙΚΟ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ; Με λεωφορείο: Από Δουκίςςθσ Ρλακεντίασ με τα λεωφορεία 319 Με αυτοκίνθτο: - Τζρμα τθσ Αττικισ οδοφ με κατεφκυνςθ προσ αφινα (από περιφερειακό Υμθττοφ) - Ζξοδοσ 16 τθσ Αττικισ Οδοφ για αφινα (από Ελευςίνα) - Ζξοδοσ 18 τθσ Αττικισ Οδοφ για Σπάτα (από το Αεροδρόμιο) Από Ρεριφερειακό Υμθττοφ:

17 Ρθγαίνετε με κατεφκυνςθ προσ αφινα και ςτο τζρμα τθσ Αττικισ Οδοφ ςτρίβετε δεξιά ςτο φανάρι, προσ Σπάτα. Σε 1,3 χλμ, ςτθν πινακίδα «Αττικό Ηωολογικό Ράρκο», ςτρίβετε δεξιά. Από Ελευςίνα: Βγαίνετε ςτθν ζξοδο 16 προσ αφινα, και ςτο τζρμα τθσ Αττικισ Οδοφ ςτρίβετε δεξιά ςτο φανάρι, προσ Σπάτα. Σε 1,3 χλμ, ςτθν πινακίδα «Αττικό Ηωολογικό Ράρκο», ςτρίβετε δεξιά. Από το Αεροδρόμιο: Βγαίνετε ςτθν ζξοδο 18, και ςτρίβετε δεξιά για Σπάτα. Ακολουκιςτε τον δρόμο, και όταν φτάςετε ςτθν μικρι πλατεία, ςυνεχίηεται ευκεία ςτθν οδό Ρλάτωνοσ. Στο φανάρι πθγαίνετε ευκεία, περνάτε το κοιμθτιριο και ςτα 600 μζτρα ςτθν πινακίδα «Αττικό Ηωολογικό Ράρκο», ςτρίβετε αριςτερά. :: Για ποιζσ θμζρεσ και ϊρεσ ιςχφει θ προςφορά; Λςχφει ΜΟΝΟ για τισ κακθμερινζσ, Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, από τισ 9:00 ζωσ τθν δφςθ του θλίου, ΕΚΤΟΣ από τισ επίςθμεσ αργίεσ. :: Για ποιεσ θμζρεσ ΔΕΝ ιςχφει θ προςφορά ; Θ προςφορά ΔΕΝ ιςχφει για τισ εξισ επίςθμεσ αργίεσ: 01 Λανουαρίου, 06 Λανουαρίου, Κακαρά Δευτζρα, 25 Μαρτίου, Δευτζρα Ράςχα, 01 Μαΐου, 15 Αυγοφςτου, 28 Οκτωβρίου, 25 και 26 Δεκεμβρίου. :: Όταν τα 2 ειςιτιρια ζχουν διαφορετικζσ τιμζσ, ποιό από τα δφο πρζπει να πλθρϊςω; Θ χρζωςθ ιςχφει για το πιο ακριβό από τα δφο ειςιτιρια. :: Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 μπορεί να ςυνδυαςτεί με άλλεσ προςφορζσ του ΑΣΣΙΚΟΤ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ; Δεν ιςχφει ςυνδυαςτικά με άλλεσ προςφορζσ ι εκπτϊςεισ του Αττικοφ Ηωολογικοφ Ράρκου. :: Σι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προςφορά του ΑΣΣΙΚΟΤ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ; Δεν ςυμπεριλαμβάνεται όποια δραςτθριότθτα (ξενάγθςθ, εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ) επιβαρφνεται με επιπλζον χρζωςθ. :: Πωσ μπορϊ να επικοινωνιςω με το ΑΣΣΙΚΟ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ; Από τθλεφϊνου ςτο , ςτο από το διαδίκτυο και από τθν ςελίδα ςτο Facebook :: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον ψθφιακό κωδικό που ζλαβα από το ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ; Με τον ψθφιακό κωδικό που λαμβάνεισ ςτζλνοντασ κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μπορείσ να απολαφςεισ τισ προςφορζσ ςυνδυαςτικά. Δθλαδι, αν ςτείλεισ κενό sms ςτο για παράδειγμα κάποια Τρίτθ κα λάβεισ απαντθτικό sms με τον ψθφιακό κωδικό ςου, με τον οποίο μπορείσ : 1. να πασ ςινεμά ςτα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ μζρα δθλ. τθν Τετάρτθ 2. να απολαφςεισ frozen yogurt ςτα Chillbox τθν ίδια μζρα (Τετάρτθ)

18 3. να πασ βόλτα ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο τθν μεκεπόμενθ μζρα δθλ. τθν Ρζμπτθ, 4. να πασ κζατρο ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ 5. να επιςκεφκείσ το Μδρυμα Ευγενίδου τθν Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ μία από τισ προβολζσ ςτο Νζο Ψθφιακό Ρλανθτάριο 6. να κάνεισ μια υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ ςου με τθν Trekking Hellas το Σαββατοκφριακο, 7. να πασ βόλτα τα παιδιά ςτα Volta Fun Town τθ Δευτζρα 8. να απολαφςεισ παγωτό Δωδϊνθ τθν ίδια θμζρα (Δευτζρα) 9. να επιλζξεισ να δοκιμάςεισ τα μενοφ τθσ Pizza Hut τθν Τρίτθ 10. να πασ για καφεδάκι ςε ζνα από τα επιλεγμζνα café των COFFEE PLACES τθν Τετάρτθ Αν πάλι ςε ενδιαφζρει μία από τισ προςφορζσ, τότε μπορείσ να επιλζξεισ μόνο αυτι που ςε ενδιαφζρει! Το πόςεσ προςφορζσ κα απολαφςεισ ςτο διάςτθμα των 2 εβδομάδων, εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από εςζνα! Θυμιςου ότι: Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ιδθ δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ενεργοφσ, τουσ οποίουσ ΔΕΝ ζχεισ χρθςιμοποιιςει ςε καμία από τισ προςφορζσ, μθ ςτζλνεισ άλλα μθνφματα ςτο 19019, κακϊσ χρεϊνεςαι τθν αξία των μθνυμάτων SMS, ενϊ λαμβάνεισ απάντθςθ, θ οποία ςε ενθμερϊνει ότι ζχεισ ιδθ 2 μθ χρθςιμοποιθμζνουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ και δεν μπορείσ να αποκτιςεισ άλλουσ. Επιπλζον κωδικοφσ μπορείσ να λάβεισ ΜΟΝΟ όταν ζνασ ι και οι δφο επιτρεπόμενοι ψθφιακοί ςου κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ζςτω μία από τισ προςφορζσ (VILLAGE CINEMAS, κζατρα ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Ευγενίδειο Ρλανθτάριο, Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Pizza Hut, Trekking Hellas, Volta Fun Town, Δωδϊνθ, Chillbox, COFFEE PLACES). 2 ςυμμετοχζσ ςτθν τιμι τθσ μίασ ςτθν TREKKING HELLAS :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 ςυμμετοχζσ ςτθν τιμι τθσ 1 ςτθν Trekking Hellas; Ραρζχει αποκλειςτικά ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE τθ δυνατότθτα να απολαφςουν 2 άτομα μία υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ τουσ ςτθν τιμι τoυ 1! Τα ςυνεργαηόμενα γραφεία τθσ Trekking Hellas βρίςκονται ςτισ παρακάτω περιοχζσ: 1. Δυτικι Κεςςαλία Ζδρα: Κρθνίτςα, Τρίκαλα, Τθλ: Κανάςθσ Σαμοφρθσ και , fax: : από Δευτζρα-Ραραςκευι 2. Ιπειροσ Ζδρα: Σπ. Λάμπρου 7, Λωάννινα

19 Τθλ και Fax: Γιϊργοσ Τόττασ από Δευτζρα-Ραραςκευι 3. Γρεβενά Ζδρα: Φελλί. Γρεβενά. ΤΚ Τθλ: Θρακλισ Γκουντρομίχοσ Fax: Ράρνθκα Ζδρα: Δθμοκρίτου 95, Αχαρναί. Βάςθ: ΚΑΤΑΦΥΓΛΟ ΜΡΑΦΛ, Ράρνθκα Τθλ: Ζφθ Γρθγορίου και Στζφανοσ Σιδθρόπουλοσ , fax Σαντορίνθ Ζδρα: Ρερίβολοσ, Βλυχάδα Σαντορίνθσ Τθλ: Χάρθσ Καραγιάννθσ και Από Δευτζρα-Ραραςκευι Ορεινι Αρκαδία Ζδρα: Αναξαγόρα 5, Τρίπολθ Βάςθ: Βλαχοράπτθσ (Μάρακα) Αρκαδίασ) Τθλζφωνο: Τρφφωνασ Κολίντηασ , fax: Από Δευτζρα-Ραραςκευι Λευκάδα Ζδρα: Βαςιλικι Λευκάδασ Τθλζφωνο: Γιϊργοσ Κυριακόσ και τθλ και faχ ςτθ Βαςιλικι Από Δευτζρα-Ραραςκευι Ευρυτανία Ζδρα: 3ο χλμ Καρπενθςίου-Λαμίασ, Καρπενιςι,36100 Τθλ και fax: Δθμιτρθσ Σταλίκασ και Ανατολικι Κεςςαλία Ζδρα: Βελίκα Μελιβοίασ Λάριςα Τθλ/fax: Ηωι Σαραφείδου και Νίκοσ Ντάγκασ και Θ προςφορά ιςχφει για όλθ τθν εβδομάδα με εξαίρεςθ το γραφείο τθσ Ορεινισ Αρκαδίασ για το οποίο ιςχφει από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και εφόςον θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα πραγματοποιείται εκείνθ τθν θμζρα και ζχει ςυμπλθρωκεί ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ατόμων για τθν πραγματοποίθςι τθσ.

20 :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Trekking Hellas; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Trekking Hellas ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ). Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 ςυμμετοχζσ ςτθν τιμι τθσ 1 για τισ υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Trekking Hellas. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Ποια είναι θ διάρκεια του ψθφιακοφ κωδικοφ; Κάκε ψθφιακόσ κωδικόσ ζχει διάρκεια ιςχφοσ 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα και ϊρα παραλαβισ του, ςτοιχεία τα οποία παρζχονται αναλυτικά ςτο απαντθτικό SMS. Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν Trekking Hellas ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει για 2 διαδοχικζσ βδομάδεσ από τθν θμερομθνία λιψθσ του κωδικοφ από τον Συμμετζχοντα. :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ για τθν Trekking Hellas. Για παράδειγμα, αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ ζναν μόνο ψθφιακό τθν πρϊτθ εβδομάδα ςτθν Trekking Hellas. Ζτςι, μπορείσ να ξαναςτείλεισ μινυμα για να λάβεισ ζναν καινοφριο ψθφιακό κωδικό κι ζτςι να ζχεισ πάλι δφο ενεργοφσ για τθν Trekking Hellas αν επικυμείσ να πάρεισ 4 ςυμμετοχζσ ςτθν τιμι των 2 τθν επόμενθ εβδομάδα. :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σί ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ; Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα