:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ":: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;"

Transcript

1 :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα και περιςςότερεσ ανάγκεσ των ςυνδρομθτϊν μασ. Το πακζτο προςφορϊν COSMOTE DEALS for YOU παρζχει αποκλειςτικά ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE τθ δυνατότθτα να απολαφςουν προςφορζσ από τισ παρακάτω κατθγορίεσ: Ψυχαγωγία: Γεφςθ: 1. 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS: κάκε Τετάρτθ ςτα Village Cinemas ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν τθν ταινία που επικυμοφν μαηί με ζνα ακόμθ άτομο τθσ επιλογισ τουσ (ι και περιςςότερα) αγοράηοντασ 2 ι 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ι των 2 αντίςτοιχα ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΑΜΑΣΩΝ: κάκε Τετάρτθ ι Ρζμπτθ για τθ κεατρικι παράςταςθ που επικυμοφν μαηί με ζνα ακόμθ άτομο τθσ επιλογισ τουσ (ι και περιςςότερα) αγοράηοντασ 2 ι 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ι των 2 αντίςτοιχα. Ειδικά για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο ΚΛΒΩΤΟΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Κυριακι, για τθν παράςταςθ ΧΑΛΝΤΛ, ΤΟ ΚΟΛΤΣΛ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ςτο κζατρο ΡΕΛΑΛΩΣ 131 θ προςφορά ιςχφει επίςθσ κάκε Κυριακι, για τισ παραςτάςεισ τθσ ομάδασ ΚΩΜΛΚΟ ΜΡΟΥΜ ςτο κζατρο ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Δευτζρα και για τθν παράςταςθ ΤΩΛΚΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ςτο κζατρο ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Σάββατο ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΑΣΣΙΚΟ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ: Τισ κακθμερινζσ (Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι) 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ι 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι των 2 για το Αττικό Ηωολογικό Ράρκο 4. 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα Volta Fun Town: από Δευτζρα ζωσ και Τετάρτθ 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 για τθν είςοδο ςτον παιδότοπο και τθν είςοδο ςτθν πίςτα Roller Skating ροφιματα ςτθν τιμι του 1 ςτα COFFEE PLACES: ςε επιλεγμζνα café, από Δευτζρα ζωσ Τετάρτθ, 2 ροφιματα ςτθν τιμι του 1 ι 4 ροφιματα ςτθν τιμι των 2, γεφματα ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut: από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι για διανομι (delivery) ι παραλαβι από το κατάςτθμα (take away) Large πίτςασ, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων (dinein) Large πίτςασ, ηυμαρικϊν, μενοφ Wing Street και το Σαββατοκφριακο για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων Ραιδικοφ Μενοφ για τα παιδιά παγωτά ςτθν τιμι του 1 ςτθ Δωδϊνθ: Δευτζρα και Τετάρτθ 2 παγωτά ςε ατομικι ςυςκευαςία (κυπελλάκι ι χωνάκι) ςτθν τιμι του 1 ςτα καταςτιματα Δωδϊνθ frozen yogurt ςτθν τιμι του 1 ςτα Chillbox: Δευτζρα και Τετάρτθ 2 frozen yogurt ςε ατομικι ςυςκευαςία ςτθν τιμι του 1 από τα καταςτιματα Chillbox. Πολιτιςμόσ:

2 9. 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΝΕΟ ΨΘΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΘΣΑΡΙΟ του ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΤΓΕΝΙΔΟΤ: από Τετάρτθ ζωσ και Ραραςκευι για τισ προβολζσ των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ. Αποδράςεισ & Χαλάρωςθ: ςυμμετοχζσ ςτθν τιμι τθσ 1 ςτθν TREKKING HELLAS: όλθ τθν εβδομάδα 2 ςυμμετοχζσ ςε υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τιμι τθσ μίασ, ι 4 ςυμμετοχζσ ςε 2 δραςτθριότθτεσ ςτθν τιμι των 2 από τθν Trekking Hellas Σρόποι Μείωςθσ του Λογαριαςμοφ: 11. Ζκπτωςθ ςτο λογαριαςμό: επιςτροφι ζωσ 3% των μθνιαίων αγορϊν ςου ςτουσ λογαριαςμοφσ ςου ΟΤΕ ι/ και COSMOTE, με τθν ΟΤΕ COSMOTE World MasterCard (για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ προςφορζσ COSMOTE DEALS for YOU: 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS; Το COSMOTE DEALS for YOU προςφζρει 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 κάκε Τετάρτθ ςτα VILLAGE CINEMAS και θ προςφορά ιςχφει για όλεσ τισ mainstream αίκουςεσ. Θ προςφορά δεν ιςχφει τισ επίςθμεσ αργίεσ: 25θ Δεκεμβρίου 2013 και 1 θ Λανουαρίου 2014, κακϊσ και για τισ προβολζσ ςε αίκουςεσ GOLD CLASS, Comfort, ι ειδικζσ προβολζσ π.χ. πρεμιζρεσ ταινιϊν κτλ. :: Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS ιςχφει και για τισ 3D προβολζσ; Ναι, θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS ιςχφει και για τισ 3D προβολζσ. :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ). Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα VILLAGE CINEMAS. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το 19019

3 περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ. Για παράδειγμα, αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ ζναν μόνο ψθφιακό τθν πρϊτθ Τετάρτθ ςτα VILLAGE CINEMAS, ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζναν μόνο ενεργό κωδικό για τα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ Τετάρτθ. Ζτςι, μπορείσ να ξαναςτείλεισ μινυμα για να λάβεισ ζναν καινοφριο ψθφιακό κωδικό κι ζτςι να ζχεισ πάλι δφο ενεργοφσ για τα VILLAGE CINEMAS αν επικυμείσ να πάρεισ 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι των 2 τθν επόμενθ Τετάρτθ. :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σί ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ Ο αρικμόσ του ψθφιακοφ κουπονιοφ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κάκε κωδικόσ, ιςχφει μόνο για μια επίςκεψθ ςτα VILLAGE CINEMAS. Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφσ του κεωρείται άκυροσ και καμία από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται. :: Μπορϊ να προωκιςω το απαντθτικό μινυμα με τον ψθφιακό κωδικό μου ςε κάποιον άλλο; Θ υπθρεςία ιςχφει αποκλειςτικά για τον κάτοχο τθσ κάρτασ sim και επομζνωσ του ψθφιακοφ κωδικοφ και δεν μεταφζρεται ςε άλλουσ. :: Από ποφ μπορϊ να κάνω αγορά/κράτθςθ ειςιτθρίων για τα VILLAGE CINEMAS μζςω του μθχανιςμοφ 2 ςτθν τιμι του 1; Αποκλειςτικά ςτα ταμεία των Village Cinemas, ςτα καταςτιματα του δικτφου ΓΕΜΑΝΟΣ ςε Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Βόλο και ςτθν ιςτοςελίδα Προςοχι: Δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για αγορά ειςιτθρίων τθλεφωνικά. :: Σι διάρκεια ζχει ο ψθφιακόσ κωδικόσ μου; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει μόνο για μια προβολι και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε από τισ επόμενεσ δφο διαδοχικζσ Τετάρτεσ από τθν ϊρα τθσ λιψθσ του ςτο κινθτό τθλζφωνο του ςυνδρομθτι COSMOTE, οι θμερομθνίεσ των οποίων αναγράφονται ςτο απαντθτικό μινυμα SMS που λαμβάνει. Σθμειϊνεται, ότι για τθν αποςτολι μθνυμάτων

4 ςυμμετοχισ κατά τθν θμζρα Τετάρτθ και μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Ρζμπτθσ που ακολουκεί, ο ψθφιακόσ κωδικόσ κα είναι ζγκυροσ για τθν ίδια θμζρα Τετάρτθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των παραςτάςεων που ξεκινάνε το αργότερο μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Ρζμπτθσ που ακολουκεί), κακϊσ και για τθν επόμενθ Τετάρτθ. :: Πότε να κάνω κράτθςθ ειςιτιριων για τα VILLAGE CINEMAS; Aν κζλεισ να προλάβεισ κζςεισ, αγόραςε τα ειςιτιριά ςου πριν τθν Τετάρτθ είτε μζςω του site είτε από τα ταμεία τθσ Village αν βρίςκεςαι κοντά, είτε από ζνα από τα καταςτιματα του δικτφου ΓΕΜΑΝΟΣ. Γιατί, ςθμαςία ζχει για ποιά προβολι αγοράηεισ ειςιτιρια, όχι ποιά μζρα τα αγοράηεισ! :: Θ προβολι για τθν οποία χρθςιμοποίθςα τον ψθφιακό κωδικό για να αγοράςω ειςιτιρια ακυρϊκθκε. Σι να κάνω; Τα Village Cinemas κα ςε εξυπθρετιςουν επανεκδίδοντασ τα ειςιτιριά ςου για μια άλλθ προβολι. :: Πωσ κα επικοινωνιςω με τον Τπεφκυνο των Village Cinemas; Μπορείσ να απευκυνκείσ ςτο προςωπικό των Village Cinemas, το οποίο είναι πάντα πρόκυμο να ςε εξυπθρετιςει. Επίςθσ, μπορείσ να ςτείλεισ μινυμα, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ :: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον ψθφιακό κωδικό που ζλαβα από το ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ; Με τον ψθφιακό κωδικό που λαμβάνεισ ςτζλνοντασ κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μπορείσ να απολαφςεισ τισ προςφορζσ ςυνδυαςτικά. Δθλαδι, αν ςτείλεισ κενό sms ςτο για παράδειγμα κάποια Τρίτθ κα λάβεισ απαντθτικό sms με τον ψθφιακό κωδικό ςου, με τον οποίο μπορείσ : 1. να πασ ςινεμά ςτα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ μζρα δθλ. τθν Τετάρτθ 2. να απολαφςεισ frozen yogurt ςτα Chillbox τθν ίδια μζρα (Τετάρτθ) 3. να πασ βόλτα ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο τθν μεκεπόμενθ μζρα δθλ. τθν Ρζμπτθ, 4. να πασ κζατρο ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ 5. να επιςκεφκείσ το Μδρυμα Ευγενίδου τθν Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ μία από τισ προβολζσ ςτο Νζο Ψθφιακό Ρλανθτάριο 6. να κάνεισ μια υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ ςου με τθν Trekking Hellas το Σαββατοκφριακο, 7. να πασ βόλτα τα παιδιά ςτα Volta Fun Town τθ Δευτζρα 8. να απολαφςεισ παγωτό Δωδϊνθ τθν ίδια θμζρα (Δευτζρα) 9. να επιλζξεισ να δοκιμάςεισ τα μενοφ τθσ Pizza Hut τθν Τρίτθ 10. να πασ για καφεδάκι ςε ζνα από τα επιλεγμζνα café των COFFEE PLACES τθν Τετάρτθ Αν πάλι ςε ενδιαφζρει μία από τισ προςφορζσ, τότε μπορείσ να επιλζξεισ μόνο αυτι που ςε ενδιαφζρει! Το πόςεσ προςφορζσ κα απολαφςεισ ςτο διάςτθμα των 2 εβδομάδων, εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από εςζνα!

5 Θυμιςου ότι: Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ιδθ δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ενεργοφσ, τουσ οποίουσ ΔΕΝ ζχεισ χρθςιμοποιιςει ςε καμία από τισ προςφορζσ, μθ ςτζλνεισ άλλα μθνφματα ςτο 19019, κακϊσ χρεϊνεςαι τθν αξία των μθνυμάτων SMS, ενϊ λαμβάνεισ απάντθςθ, θ οποία ςε ενθμερϊνει ότι ζχεισ ιδθ 2 μθ χρθςιμοποιθμζνουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ και δεν μπορείσ να αποκτιςεισ άλλουσ. Επιπλζον κωδικοφσ μπορείσ να λάβεισ ΜΟΝΟ όταν ζνασ ι και οι δφο επιτρεπόμενοι ψθφιακοί ςου κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ζςτω μία από τισ προςφορζσ (VILLAGE CINEMAS, κζατρα ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Ευγενίδειο Ρλανθτάριο, Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Pizza Hut, Trekking Hellas, Volta Fun Town, Δωδϊνθ Chillbox, COFFEE PLACES). 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΣΩΝ :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΑΜΑΣΩΝ; Σε ςυνεργαςία με τθν ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΕΑΜΑΤΩΝ το COSMOTE DEALS for YOU, προςφζρει τισ Τετάρτεσ και τισ Ρζμπτεσ τθ δυνατότθτα ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ να απολαφςουν 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 για τισ παραςτάςεισ των κεάτρων τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΕΑΜΑΤΩΝ και ςυγκεκριμζνα ςτα κζατρα: 1. ΑΛΛΚΘ, ΑΜΕΛΚΘΣ 4, ΑΚΘΝΑ, τθλζφωνο: ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ, ΑΜΕΛΚΘΣ 2 & ΣΤΟΑ ΣΡΥΟΜΘΛΛΟΥ, ΑΚΘΝΑ, τθλζφωνο: , 3. ΛΑΜΡΕΤΘ, ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ 106, ΑΚΘΝΑ, τθλζφωνο: Δ. ΧΟΝ ΑΜΕΛΚΘΣ 10, ΑΚΘΝΑ, τθλζφωνο: ΑΡΟΚΘΚΘ, ΣΑΘ 40, ΨΥΘ, τθλζφωνο: ΡΕΛΑΛΩΣ 131, ΡΕΛΑΛΩΣ 131, ΓΚΑΗΛ, τθλζφωνο: ΕΜΡΟΛΚΟΝ, ΣΑΘ 11, ΨΥΘ, τθλζφωνο : ΚΛΒΩΤΟΣ, ΡΕΛΑΛΩΣ 115, ΓΚΑΗΛ, (ΡΑΛΔΛΚΘ ΣΚΘΝΘ) τθλζφωνο: ΚΛΒΩΤΟΣ, ΡΕΛΑΛΩΣ 115, ΓΚΑΗΛ, τθλζφωνο: ΡΑΛΛΑΣ, ΒΟΥΚΟΥΕΣΤΛΟΥ 3-5 Ακινα, τθλζφωνο: Ειδικά για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο ΚΛΒΩΤΟΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Κυριακι, για τθν παράςταςθ ΧΑΛΝΤΛ, ΤΟ ΚΟΛΤΣΛ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ςτο κζατρο ΡΕΛΑΛΩΣ 131 θ προςφορά ιςχφει επίςθσ κάκε Κυριακι, για τισ παραςτάςεισ ΚΩΜΛΚΟ ΜΡΟΥΜ ςτο κζατρο ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Δευτζρα και για τθν παράςταςθ ΤΩΛΚΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ςτο κζατρο ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Σάββατο. :: Ποιεσ είναι οι παραςτάςεισ ςτισ οποίεσ μπορϊ να αγοράςω τισ Σετάρτεσ ι Πζμπτεσ 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 μζςω του προγράμματοσ COSMOTE DEALS for YOU; Αναλυτικά οι παραςτάςεισ τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ που ςυμμετζχουν ςτο COSMOTE DEALS for YOU, 2 ςτθν τιμι του 1, για τθ ςεηόν : Αλίκθ: ΨΥΛΛΟΛ ΣΤ ΑΦΤΛΑ Δ. Χορν ΕΡΛΣΤΑΤΘΣ Μικρό Ραλλάσ: ΡΑΜΑΤΑ ΚΑΛ ΚΑΜΑΤΑ/ ΚΩΜΛΚΟ ΜΡΟΥΜ

6 Αποκικθ: ΤΟ ΚΟΥΔΛΣΤΟ ΡΟΤΟΚΑΛΛ Λαμπζτθ: ΑΝΤΕΣ ΕΤΟΛΜΟΛ ΓΛΑ ΟΛΑ Ρειραιϊσ 131: ΟΛ ΦΟΝΛΣΣΕΣ ΤΘΣ ΡΑΡΑΔΛΑΜΑΝΤΘ Κιβωτόσ : ΚΤΕΛ Κιβωτόσ (παιδικι ςκθνι): ΤΟ ΜΑΓΛΚΟ ΚΛΕΛΔΛ Εμπορικόν: Θ ΕΚΔΟΧΘ ΤΟΥ BROWNING ΡΑΛΛΑΣ: ΣΥΑΝΟ ΝΤΕ ΜΡΕΗΕΑΚ από 22/02/14 Μπορείσ επίςθσ να αγοράςεισ 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 για: τθν παράςταςθ «ΧΑΙΝΣΙ, ΣΟ ΚΟΡΙΣΙ ΣΩΝ ΒΟΤΝΩΝ» ςτο κζατρο ΠΕΙΡΑΙΩ 131 κάκε Κυριακι ςτισ 11:30 και ςτισ 15:00 τθν παράςταςθ «ΣΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ» ςτο κζατρο ΚΙΒΩΣΟ (Ρειραιϊσ 115, Ακινα) κάκε Κυριακι ςτισ και ςτισ τισ παραςτάςεισ τθσ ομάδασ «ΚΩΜΙΚΟ ΜΠΟΤΜ» τθσ Δευτζρασ ςτο κζατρο ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑ (Αμερικισ 2 & Στοά Σπυρομιλιου Ακινα). τθν παράςταςθ «ΣΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ» ςτο κζατρο ΠΑΛΛΑ (Βουκουρεςτίου 3-5 Ακινα), κάκε Σάββατο ςτισ 11:30 και ςτισ 15:00 Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα κζατρα, τισ παραςτάςεισ και το ωράριο των παραςτάςεων κα βρεισ ςτο Ρροςοχι το ωράριο των παραςτάςεων ενδζχεται να αλλάξει κατά τθ διάρκεια των Εορτϊν! :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1, ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΑΜΑΣΩΝ; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ). Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Ποια είναι θ διάρκεια του ψθφιακοφ κωδικοφ; Κάκε ψθφιακόσ κωδικόσ ζχει διάρκεια ιςχφοσ 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα και ϊρα παραλαβισ του, ςτοιχεία τα οποία παρζχονται αναλυτικά ςτο απαντθτικό SMS. Ριο ςυγκεκριμζνα ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΑΜΑΣΩΝ: ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει για τθ μία από τισ 2 διαδοχικζσ Σετάρτεσ ι Πζμπτεσ από τθν θμζρα που οι χριςτεσ ζλαβαν τον ψθφιακό κωδικό (ι για τισ 2 διαδοχικζσ Κυριακζσ για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο Κιβωτόσ ι τθν παράςταςθ ΧΑΛΝΤΛ, ΤΟ ΚΟΛΤΣΛ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ςτο κζατρο ΡΕΛΑΛΩΣ 131 ι για τισ 2 διαδοχικζσ Δευτζρεσ για τισ παραςτάςεισ ΚΩΜΛΚΟ ΜΡΟΥΜ

7 ςτο κζατρο ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ ι για δφο διαδοχικά Σάββατα για τθν παράςταςθ ΤΩΛΚΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ςτο κζατρο ΡΑΛΛΑΣ). :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ. Για παράδειγμα, αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ ζναν μόνο ψθφιακό κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζναν μόνο ενεργό κωδικό για τα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν επόμενθ βδομάδα. :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σι ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ Ο αρικμόσ του ψθφιακοφ κουπονιοφ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κάκε κωδικόσ, ιςχφει μόνο για μια επίςκεψθ ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ. Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφσ του κεωρείται άκυροσ και καμία από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται. :: Μπορϊ να προωκιςω το απαντθτικό μινυμα με τον ψθφιακό κωδικό μου ςε κάποιον άλλο; Θ υπθρεςία ιςχφει αποκλειςτικά για τον κάτοχο τθσ κάρτασ sim και επομζνωσ του ψθφιακοφ κωδικοφ και δεν μεταφζρεται ςε άλλουσ. :: Από ποφ μπορϊ να κάνω αγορά/κράτθςθ ειςιτθρίων για τα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΑΜΑΣΩΝ μζςω του μθχανιςμοφ 2 ςτθν τιμι του 1; H αγορά ειςιτθρίων για το κζατρο με τθν επίδειξθ ι πλθκτρολόγθςθ του κωδικοφ που κα λάβετε, μπορεί να γίνει: ςτα ταμεία των ςυνεργαηόμενων κεάτρων τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, επιδεικνφοντασ τον ψθφιακό κωδικό ςου. ςτα καταςτιματα του δικτφου ΓΕΜΑΝΟΣ επιδεικνφοντασ τον κωδικό ςου ςτθν ιςτοςελίδα :: Θ κεατρικι παράςταςθ για τθν οποία χρθςιμοποίθςα τον ψθφιακό κωδικό για να αγοράςω ειςιτιρια ακυρϊκθκε. Σι να κάνω;

8 Τα ςυνεργαηόμενα κζατρα κα ςε εξυπθρετιςουν επανεκδίδοντασ τα ειςιτιριά ςου για μια άλλθ κεατρικι παράςταςθ που διεξάγεται θμζρα Τετάρτθ ι Ρζμπτθ, εφόςον υπάρχει διακεςιμότθτα. :: Πϊσ μπορϊ να επικοινωνιςω με τα κζατρα; Μπορείσ να απευκυνκείσ ςτο τθλζφωνο για το κζατρο ΡΑΛΛΑΣ 10:00-20:00 τισ κακθμερινζσ και 12:00-20:00 τισ Κυριακζσ και ςτα ταμεία των κεάτρων 17:00-21:00, εκτόσ Δευτζρασ και Τρίτθσ.. :: Πότε να κάνω κράτθςθ ειςιτιριων για τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ; Για να είςαι ςίγουροσ ότι κα βρεισ κζςεισ, καλό είναι να κάνεισ τθν κράτθςι ςου κάποιεσ μζρεσ πριν τθν παράςταςθ, είτε μζςω του site είτε από τα ταμεία των κεάτρων αν βρίςκεςαι κοντά, είτε από τα καταςτιματα του δικτφου ΓΕΜΑΝΟΣ. Πςο πιο ζγκαιρα κάνεισ τθν κράτθςι ςου, τόςο μεγαλφτερθ θ πικανότθτα να κλείςεισ τισ κζςεισ τθσ επιλογισ ςου! :: Πϊσ γίνεται θ αγορά μζςω του με χριςθ του ψθφιακοφ κωδικοφ; Για να αγοράςεισ τα ειςιτιριά ςου θλεκτρονικά κα πρζπει να ακολουκιςεισ τα παρακάτω απλά βιματα. 1. Στθ κεντρικι ςελίδα του επίλεξε «Ειςιτιρια» κάτω από τθν παράςταςθ τθσ επιλογισ ςου 2. Στθν επόμενθ οκόνθ επίλεξε «Ειςιτιρια» τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ για τθν παράςταςθ που ςε ενδιαφζρει να παρακολουκιςεισ μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που ιςχφει ο ψθφιακόσ κωδικόσ ςου (ειδικά για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο ΚΛΒΩΤΟΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Κυριακι και για τισ παραςτάςεισ ςτο κζατρο ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Δευτζρα ι Ραραςκευι) 3. Αυτόματα μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ «Επιλζξτε ειςιτιρια» όπου μπορείσ να επιλζξεισ τισ κζςεισ τθσ προτίμθςισ ςου, εφόςον είναι διακζςιμεσ 4. Μόλισ επιλζξεισ κζςεισ, μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ που ςου επιτρζπει να επιλζξεισ αρικμό ειςιτθρίων 5. Μόλισ επιλζξεισ πλικοσ ειςιτθρίων, επίλεξε «Ρροςκικθ ςτο καλάκι» 6. Αυτόματα μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ «Λογαριαςμόσ Χριςτθ» όπου πλθκτρολογείσ τον κωδικό χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ εφόςον ιδθ διακζτεισ. Αν είςαι καινοφργιοσ χριςτθσ, τότε κα πρζπει να προθγθκεί θ ζγγραφι ςου 7. Μόλισ πλθκτρολογιςεισ τα ςτοιχεία ςου, αυτόματα μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ «Καλάκι» 8. Επιλζγοντασ «Συνζχεια» μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ όπου φαίνονται οι «Ρλθροφορίεσ Λογαριαςμοφ», θ «Σφνοψθ» και ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ τα «Κουπόνια» όπου μπορείσ να πλθκτρολογιςεισ τον ψθφιακό κωδικό ςου, να πατιςεισ «Αποκικευςθ» και να αποκτιςεισ 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 9. Ρλθκτρολογϊντασ «Συνζχεια» μεταφζρεςαι ςτθν οκόνθ «Ρλθρωμι» όπου κα πρζπει να ςυμπλθρϊςεισ τα ςτοιχεία τθσ πιςτωτικισ ςου κάρτασ και «Ολοκλιρωςθ παραγγελίασ» 10. Ζτςι κα μεταφερκείσ ςτθν τελευταία οκόνθ όπου κα ζχεισ ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία και κα δεισ τα ειςιτιρια που μόλισ αγόραςεσ! :: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον ψθφιακό κωδικό που ζλαβα από το ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ;

9 Με τον ψθφιακό κωδικό που λαμβάνεισ ςτζλνοντασ κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μπορείσ να απολαφςεισ τισ προςφορζσ ςυνδυαςτικά. Δθλαδι, αν ςτείλεισ κενό sms ςτο για παράδειγμα κάποια Τρίτθ κα λάβεισ απαντθτικό sms με τον ψθφιακό κωδικό ςου, με τον οποίο μπορείσ : 1. να πασ ςινεμά ςτα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ μζρα δθλ. τθν Τετάρτθ 2. να απολαφςεισ frozen yogurt ςτα Chillbox τθν ίδια μζρα (Τετάρτθ) 3. να πασ βόλτα ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο τθν μεκεπόμενθ μζρα δθλ. τθν Ρζμπτθ, 4. να πασ κζατρο ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ 5. να επιςκεφκείσ το Μδρυμα Ευγενίδου τθν Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ μία από τισ προβολζσ ςτο Νζο Ψθφιακό Ρλανθτάριο 6. να κάνεισ μια υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ ςου με τθν Trekking Hellas το Σαββατοκφριακο, 7. να πασ βόλτα τα παιδιά ςτα Volta Fun Town τθ Δευτζρα 8. να απολαφςεισ παγωτό Δωδϊνθ τθν ίδια θμζρα (Δευτζρα) 9. να επιλζξεισ να δοκιμάςεισ τα μενοφ τθσ Pizza Hut τθν Τρίτθ 10. να πασ για καφεδάκι ςε ζνα από τα επιλεγμζνα café των COFFEE PLACES τθν Τετάρτθ Αν πάλι ςε ενδιαφζρει μία από τισ προςφορζσ, τότε μπορείσ να επιλζξεισ μόνο αυτι που ςε ενδιαφζρει! Το πόςεσ προςφορζσ κα απολαφςεισ ςτο διάςτθμα των 2 εβδομάδων, εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από εςζνα! Θυμιςου ότι: Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ιδθ δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ενεργοφσ, τουσ οποίουσ ΔΕΝ ζχεισ χρθςιμοποιιςει ςε καμία από τισ προςφορζσ, μθ ςτζλνεισ άλλα μθνφματα ςτο 19019, κακϊσ χρεϊνεςαι τθν αξία των μθνυμάτων SMS, ενϊ λαμβάνεισ απάντθςθ, θ οποία ςε ενθμερϊνει ότι ζχεισ ιδθ 2 μθ χρθςιμοποιθμζνουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ και δεν μπορείσ να αποκτιςεισ άλλουσ. Επιπλζον κωδικοφσ μπορείσ να λάβεισ ΜΟΝΟ όταν ζνασ ι και οι δφο επιτρεπόμενοι ψθφιακοί ςου κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ζςτω μία από τισ προςφορζσ (VILLAGE CINEMAS, κζατρα ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Ευγενίδειο Ρλανθτάριο, Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Pizza Hut, Trekking Hellas, Volta Fun Town, Δωδϊνθ, Chillbox, COFFEE PLACES). 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ; Το COSMOTE DEALS for YOU προςφζρει 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 κάκε Τετάρτθ ι Ρζμπτθ ι Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ τισ προβολζσ των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 που πραγματοποιοφνται για το κοινό ςτο ΝΕΟ ΨΘΦΛΑΚΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ του Λδρφματοσ Ευγενίδου. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ αγορά ενόσ ειςιτθρίου με τθν τιμι του κανονικοφ ειςιτθρίου τθσ κάκε παράςταςθσ/ προβολισ. Θ προςφορά δεν ιςχφει για άλλεσ

10 δραςτθριότθτεσ του Λδρφματοσ Ευγενίδου με επιπλζον χρζωςθ (λ.χ. Διαδραςτικι Ζκκεςθ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ). :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ). Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ. Για παράδειγμα, αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ ζναν μόνο ψθφιακό κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα (για Τετάρτθ ι Ρζμπτθ ι Ραραςκευι) ςτο ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ, ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζναν μόνο ενεργό κωδικό για το ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ τθν επόμενθ εβδομάδα (για Τετάρτθ ι Ρζμπτθ ι Ραραςκευι). Ζτςι, μπορείσ να ξαναςτείλεισ μινυμα για να λάβεισ ζναν καινοφριο ψθφιακό κωδικό κι ζτςι να ζχεισ πάλι δφο ενεργοφσ για το ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ αν επικυμείσ να πάρεισ 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι των 2 τθν επόμενθ εβδομάδα (για Τετάρτθ ι Ρζμπτθ ι Ραραςκευι). :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σί ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ Ο αρικμόσ του ψθφιακοφ κουπονιοφ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κάκε κωδικόσ, ιςχφει μόνο για μια επίςκεψθ ςτο ΕΥΓΕΝΛΔΕΛΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ.

11 Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφσ του κεωρείται άκυροσ και καμία από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται. :: Μπορϊ να προωκιςω το απαντθτικό μινυμα με τον ψθφιακό κωδικό μου ςε κάποιον άλλο; Θ υπθρεςία ιςχφει αποκλειςτικά για τον κάτοχο τθσ κάρτασ sim και επομζνωσ του ψθφιακοφ κωδικοφ και δεν μεταφζρεται ςε άλλουσ. :: Από ποφ μπορϊ να κάνω αγορά ειςιτθρίων για το ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΘΣΑΡΙΟ μζςω του μθχανιςμοφ 2 ςτθν τιμι του 1; Αποκλειςτικά ςτο ταμείο/ εκδοτιριο ειςιτθρίων του Λδρφματοσ Ευγενίδου (Λ.Συγγροφ 387, Ρ.Φάλθρο). :: Σι διάρκεια ζχει ο ψθφιακόσ κωδικόσ μου; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει μόνο για μια προβολι και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε από τισ επόμενεσ δφο διαδοχικζσ Τετάρτεσ ι Ρζμπτεσ ι Ραραςκευζσ από τθν ϊρα τθσ λιψθσ του ςτο κινθτό τθλζφωνο του ςυνδρομθτι COSMOTE (για τισ προβολζσ των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30), οι θμερομθνίεσ των οποίων αναγράφονται ςτο απαντθτικό μινυμα SMS που λαμβάνει. :: Για ποιεσ θμζρεσ ΔΕΝ ιςχφει θ προςφορά ; Δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ εξαιρζςεισ θμερομθνιϊν από τθν προςφορά. Τισ θμζρεσ των αργιϊν ςυςτινεται να επικοινωνείτε τθλεφωνικά πριν από τθν επίςκεψι ςασ με το Μδρυμα Ευγενίδου ςτον αρικμό γιατί ενδζχεται να είναι κλειςτό. :: Πότε να κάνω αγορά ειςιτιριων για τισ προβολζσ ςτο ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΘΣΑΡΙΟ; Θ αγορά των ειςιτθρίων μπορεί να γίνει οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, αρκεί να υπάρχουν διακζςιμα ειςιτιρια για τθν επικυμθτι προβολι. Γιατί, ςθμαςία ζχει για ποιά προβολι αγοράηεισ ειςιτιρια, όχι ποιά μζρα τα αγοράηεισ! :: Θ προβολι για τθν οποία χρθςιμοποίθςα τον ψθφιακό κωδικό για να αγοράςω ειςιτιρια ακυρϊκθκε. Σι να κάνω; Κα ςε εξυπθρετιςουν επανεκδίδοντασ τα ειςιτιριά ςου για μια άλλθ προβολι. :: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον ψθφιακό κωδικό που ζλαβα από το ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ; Με τον ψθφιακό κωδικό που λαμβάνεισ ςτζλνοντασ κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μπορείσ να απολαφςεισ τισ προςφορζσ ςυνδυαςτικά. Δθλαδι, αν ςτείλεισ κενό sms ςτο για παράδειγμα κάποια Τρίτθ κα λάβεισ απαντθτικό sms με τον ψθφιακό κωδικό ςου, με τον οποίο μπορείσ : 1. να πασ ςινεμά ςτα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ μζρα δθλ. τθν Τετάρτθ 2. να απολαφςεισ frozen yogurt ςτα Chillbox τθν ίδια μζρα (Τετάρτθ) 3. να πασ βόλτα ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο τθν μεκεπόμενθ μζρα δθλ. τθν Ρζμπτθ,

12 4. να πασ κζατρο ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ 5. να επιςκεφκείσ το Μδρυμα Ευγενίδου τθν Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ μία από τισ προβολζσ ςτο Νζο Ψθφιακό Ρλανθτάριο 6. να κάνεισ μια υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ ςου με τθν Trekking Hellas το Σαββατοκφριακο, 7. να πασ βόλτα τα παιδιά ςτα Volta Fun Town τθ Δευτζρα 8. να απολαφςεισ παγωτό Δωδϊνθ τθν ίδια θμζρα (Δευτζρα) 9. να επιλζξεισ να δοκιμάςεισ τα μενοφ τθσ Pizza Hut τθν Τρίτθ 10. να πασ για καφεδάκι ςε ζνα από τα επιλεγμζνα café των COFFEE PLACES τθν Τετάρτθ Αν πάλι ςε ενδιαφζρει μία από τισ προςφορζσ, τότε μπορείσ να επιλζξεισ μόνο αυτι που ςε ενδιαφζρει! Το πόςεσ προςφορζσ κα απολαφςεισ ςτο διάςτθμα των 2 εβδομάδων, εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από εςζνα! Θυμιςου ότι: Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ιδθ δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ενεργοφσ, τουσ οποίουσ ΔΕΝ ζχεισ χρθςιμοποιιςει ςε καμία από τισ προςφορζσ, μθ ςτζλνεισ άλλα μθνφματα ςτο 19019, κακϊσ χρεϊνεςαι τθν αξία των μθνυμάτων SMS, ενϊ λαμβάνεισ απάντθςθ, θ οποία ςε ενθμερϊνει ότι ζχεισ ιδθ 2 μθ χρθςιμοποιθμζνουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ και δεν μπορείσ να αποκτιςεισ άλλουσ. Επιπλζον κωδικοφσ μπορείσ να λάβεισ ΜΟΝΟ όταν ζνασ ι και οι δφο επιτρεπόμενοι ψθφιακοί ςου κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ζςτω μία από τισ προςφορζσ (VILLAGE CINEMAS, κζατρα ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Ευγενίδειο Ρλανθτάριο, Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Pizza Hut, Trekking Hellas, Volta Fun Town, Δωδϊνθ, Chillbox, COFFEE PLACES). 2 γεφματα ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 γεφματα ςτθν τιμι του ενόσ ςτθν Pizza Hut; Θ προςφορά ιςχφει για τθν κατανάλωςθ δφο (2) γευμάτων ςτθν τιμι του ενόσ (1). Μπορείτε να απολαφςετε δφο ομοειδι γεφματα/ προϊόντα ίςθσ ι μικρότερθσ αξίασ από τα παρακάτω: 1. Large πίτςα από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, για διανομι (delivery) ι παραλαβι από το κατάςτθμα (take away) 2. Large πίτςα, Ηυμαρικά, Μενοφ Wing Street, από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων (dine-in) 3. Ραιδικό μενοφ τα Σαββατοκφριακα, για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων (dine-in) Θ χρζωςθ κα γίνεται επί του γεφματοσ με τθν υψθλότερθ τιμι τιμοκαταλόγου. :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut;

13 Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ) Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 γεφματα ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Ποια είναι θ διάρκεια του ψθφιακοφ κωδικοφ; Κάκε ψθφιακόσ κωδικόσ ζχει διάρκεια ιςχφοσ 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα και ϊρα παραλαβισ του, ςτοιχεία τα οποία παρζχονται αναλυτικά ςτο απαντθτικό SMS. Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν Pizza Hut ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει για 2 διαδοχικζσ εβδομάδεσ από τθν θμζρα που οι χριςτεσ ζλαβαν τον ψθφιακό κωδικό. :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ για τθν Pizza Hut. Για παράδειγμα, αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ τον ζναν κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα ςτθν Pizza Hut, ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζναν μόνο ενεργό κωδικό για τθν Pizza Hut για τθν επόμενθ εβδομάδα. Ζτςι, μπορείσ να ξαναςτείλεισ μινυμα για να λάβεισ ζναν καινοφριο ψθφιακό κωδικό κι ζτςι να ζχεισ πάλι δφο ενεργοφσ για τθν Pizza Hut αν επικυμείσ να πάρεισ 4 γεφματα ςτθν τιμι των 2 τθν επόμενθ εβδομάδα. :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σί ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ Ο αρικμόσ του ψθφιακοφ κουπονιοφ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κάκε κωδικόσ, ιςχφει μόνο για μία παραγγελία ςτθν Pizza Hut. Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κεωρείται άκυροσ και καμία από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται.

14 :: Μπορϊ να προωκιςω το απαντθτικό μινυμα με τον ψθφιακό κωδικό μου ςε κάποιον άλλο; Θ υπθρεςία ιςχφει αποκλειςτικά για τον κάτοχο τθσ κάρτασ sim και επομζνωσ του ψθφιακοφ κωδικοφ και δεν μεταφζρεται ςε άλλουσ. :: Όταν τα 2 γεφματα ζχουν διαφορετικζσ τιμζσ, ποια από τα δφο πρζπει να πλθρϊςω; Στθν Pizza Hut, θ χρζωςθ κα γίνεται επί του γεφματοσ με τθν υψθλότερθ τιμι τιμοκαταλόγου. :: Ποιον και πότε ενθμερϊνω για τον ψθφιακό κωδικό; Στθν Pizza Hut, ο ψθφιακόσ κωδικόσ πρζπει να αναφζρεται ςτον εκπρόςωπο τθσ Pizza Hut κατά τθν παραγγελία ςασ. :: Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut μπορεί να ςυνδυαςτεί με άλλεσ προςφορζσ τουσ; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Pizza Hut δεν ιςχφει ςυνδυαςτικά με άλλεσ προςφορζσ ι εκπτϊςεισ τθσ Pizza Hut. :: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον ψθφιακό κωδικό που ζλαβα από το ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ; Με τον ψθφιακό κωδικό που λαμβάνεισ ςτζλνοντασ κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μπορείσ να απολαφςεισ τισ προςφορζσ ςυνδυαςτικά. Δθλαδι, αν ςτείλεισ κενό sms ςτο για παράδειγμα κάποια Τρίτθ κα λάβεισ απαντθτικό sms με τον ψθφιακό κωδικό ςου, με τον οποίο μπορείσ : 1. να πασ ςινεμά ςτα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ μζρα δθλ. τθν Τετάρτθ 2. να απολαφςεισ frozen yogurt ςτα Chillbox τθν ίδια μζρα (Τετάρτθ) 3. να πασ βόλτα ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο τθν μεκεπόμενθ μζρα δθλ. τθν Ρζμπτθ, 4. να πασ κζατρο ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ 5. να επιςκεφκείσ το Μδρυμα Ευγενίδου τθν Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ μία από τισ προβολζσ ςτο Νζο Ψθφιακό Ρλανθτάριο 6. να κάνεισ μια υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ ςου με τθν Trekking Hellas το Σαββατοκφριακο, 7. να πασ βόλτα τα παιδιά ςτα Volta Fun Town τθ Δευτζρα 8. να απολαφςεισ παγωτό Δωδϊνθ τθν ίδια θμζρα (Δευτζρα) 9. να επιλζξεισ να δοκιμάςεισ τα μενοφ τθσ Pizza Hut τθν Τρίτθ 10. να πασ για καφεδάκι ςε ζνα από τα επιλεγμζνα café των COFFEE PLACES τθν Τετάρτθ Αν πάλι ςε ενδιαφζρει μία από τισ προςφορζσ, τότε μπορείσ να επιλζξεισ μόνο αυτι που ςε ενδιαφζρει! Το πόςεσ προςφορζσ κα απολαφςεισ ςτο διάςτθμα των 2 εβδομάδων, εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από εςζνα! Θυμιςου ότι:

15 Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ιδθ δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ενεργοφσ, τουσ οποίουσ ΔΕΝ ζχεισ χρθςιμοποιιςει ςε καμία από τισ προςφορζσ, μθ ςτζλνεισ άλλα μθνφματα ςτο 19019, κακϊσ χρεϊνεςαι τθν αξία των μθνυμάτων SMS, ενϊ λαμβάνεισ απάντθςθ, θ οποία ςε ενθμερϊνει ότι ζχεισ ιδθ 2 μθ χρθςιμοποιθμζνουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ και δεν μπορείσ να αποκτιςεισ άλλουσ. Επιπλζον κωδικοφσ μπορείσ να λάβεισ ΜΟΝΟ όταν ζνασ ι και οι δφο επιτρεπόμενοι ψθφιακοί ςου κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ζςτω μία από τισ προςφορζσ (VILLAGE CINEMAS, κζατρα ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Ευγενίδειο Ρλανθτάριο, Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Pizza Hut, Trekking Hellas, Volta Fun Town, Δωδϊνθ, Chillbox, COFFEE PLACES). 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΑΣΣΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο ΑΣΣΙΚΟ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ; Το COSMOTE DEALS for YOU παρζχει αποκλειςτικά ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν 2 ειςιτιρια για το Αττικό Ηωολογικό Ράρκο ςτθν τιμι του 1, για τισ θμζρεσ από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι. :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτο Αττικό Ηωολογικό Πάρκο; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ). Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 ειςιτιρια ςτθν τιμι του 1 ςτο Αττικό Ηωολογικό. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Ποια είναι θ διάρκεια του ψθφιακοφ κωδικοφ; Κάκε ψθφιακόσ κωδικόσ ζχει διάρκεια ιςχφοσ 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα και ϊρα παραλαβισ του, ςτοιχεία τα οποία παρζχονται αναλυτικά ςτο απαντθτικό SMS. Ριο ςυγκεκριμζνα για το Αττικό Ηωολογικό Πάρκο ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει για 2 διαδοχικζσ βδομάδεσ κατά τισ κακθμερινζσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι) από τθν θμζρα που οι χριςτεσ ζλαβαν τον ψθφιακό κωδικό. :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ςτο Αττικό Ηωολογικό Πάρκο. Για παράδειγμα,

16 αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ ζναν μόνο ψθφιακό τθν πρϊτθ εβδομάδα Τετάρτθ ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζναν μόνο ενεργό κωδικό για το Αττικό Ηωολογικό Ράρκο για τθν επόμενθ εβδομάδα. Ζτςι, μπορείσ να ξαναςτείλεισ μινυμα για να λάβεισ ζναν καινοφριο ψθφιακό κωδικό κι ζτςι να ζχεισ πάλι δφο ενεργοφσ για το Αττικό Ηωολογικό Ράρκο αν επικυμείσ να πάρεισ 4 ειςιτιρια ςτθν τιμι των 2 τθν επόμενθ εβδομάδα. :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σι ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ Ο αρικμόσ του ψθφιακοφ κουπονιοφ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κάκε κωδικόσ, ιςχφει μόνο για μια επίςκεψθ ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο. Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφσ του κεωρείται άκυροσ και καμία από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται. :: Μπορϊ να προωκιςω το απαντθτικό μινυμα με τον ψθφιακό κωδικό μου ςε κάποιον άλλο; Θ υπθρεςία ιςχφει αποκλειςτικά για τον κάτοχο τθσ κάρτασ sim και επομζνωσ του ψθφιακοφ κωδικοφ και δεν μεταφζρεται ςε άλλουσ. :: Από ποφ μπορϊ να κάνω αγορά ειςιτθρίων για το ΑΣΣΙΚΟ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ μζςω του μθχανιςμοφ 2 ςτθν τιμι του 1; Αποκλειςτικά ςτα ταμεία του Αττικοφ Ηωολογικοφ Ράρκου: Κζςθ Γιαλοφ, 19004, Σπάτα, τθλζφωνο: :: Πϊσ μπορϊ να ζρκω εφκολα ςτο ΑΣΣΙΚΟ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ; Με λεωφορείο: Από Δουκίςςθσ Ρλακεντίασ με τα λεωφορεία 319 Με αυτοκίνθτο: - Τζρμα τθσ Αττικισ οδοφ με κατεφκυνςθ προσ αφινα (από περιφερειακό Υμθττοφ) - Ζξοδοσ 16 τθσ Αττικισ Οδοφ για αφινα (από Ελευςίνα) - Ζξοδοσ 18 τθσ Αττικισ Οδοφ για Σπάτα (από το Αεροδρόμιο) Από Ρεριφερειακό Υμθττοφ:

17 Ρθγαίνετε με κατεφκυνςθ προσ αφινα και ςτο τζρμα τθσ Αττικισ Οδοφ ςτρίβετε δεξιά ςτο φανάρι, προσ Σπάτα. Σε 1,3 χλμ, ςτθν πινακίδα «Αττικό Ηωολογικό Ράρκο», ςτρίβετε δεξιά. Από Ελευςίνα: Βγαίνετε ςτθν ζξοδο 16 προσ αφινα, και ςτο τζρμα τθσ Αττικισ Οδοφ ςτρίβετε δεξιά ςτο φανάρι, προσ Σπάτα. Σε 1,3 χλμ, ςτθν πινακίδα «Αττικό Ηωολογικό Ράρκο», ςτρίβετε δεξιά. Από το Αεροδρόμιο: Βγαίνετε ςτθν ζξοδο 18, και ςτρίβετε δεξιά για Σπάτα. Ακολουκιςτε τον δρόμο, και όταν φτάςετε ςτθν μικρι πλατεία, ςυνεχίηεται ευκεία ςτθν οδό Ρλάτωνοσ. Στο φανάρι πθγαίνετε ευκεία, περνάτε το κοιμθτιριο και ςτα 600 μζτρα ςτθν πινακίδα «Αττικό Ηωολογικό Ράρκο», ςτρίβετε αριςτερά. :: Για ποιζσ θμζρεσ και ϊρεσ ιςχφει θ προςφορά; Λςχφει ΜΟΝΟ για τισ κακθμερινζσ, Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, από τισ 9:00 ζωσ τθν δφςθ του θλίου, ΕΚΤΟΣ από τισ επίςθμεσ αργίεσ. :: Για ποιεσ θμζρεσ ΔΕΝ ιςχφει θ προςφορά ; Θ προςφορά ΔΕΝ ιςχφει για τισ εξισ επίςθμεσ αργίεσ: 01 Λανουαρίου, 06 Λανουαρίου, Κακαρά Δευτζρα, 25 Μαρτίου, Δευτζρα Ράςχα, 01 Μαΐου, 15 Αυγοφςτου, 28 Οκτωβρίου, 25 και 26 Δεκεμβρίου. :: Όταν τα 2 ειςιτιρια ζχουν διαφορετικζσ τιμζσ, ποιό από τα δφο πρζπει να πλθρϊςω; Θ χρζωςθ ιςχφει για το πιο ακριβό από τα δφο ειςιτιρια. :: Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 μπορεί να ςυνδυαςτεί με άλλεσ προςφορζσ του ΑΣΣΙΚΟΤ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ; Δεν ιςχφει ςυνδυαςτικά με άλλεσ προςφορζσ ι εκπτϊςεισ του Αττικοφ Ηωολογικοφ Ράρκου. :: Σι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προςφορά του ΑΣΣΙΚΟΤ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ; Δεν ςυμπεριλαμβάνεται όποια δραςτθριότθτα (ξενάγθςθ, εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ) επιβαρφνεται με επιπλζον χρζωςθ. :: Πωσ μπορϊ να επικοινωνιςω με το ΑΣΣΙΚΟ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ; Από τθλεφϊνου ςτο , ςτο από το διαδίκτυο και από τθν ςελίδα ςτο Facebook :: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον ψθφιακό κωδικό που ζλαβα από το ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ; Με τον ψθφιακό κωδικό που λαμβάνεισ ςτζλνοντασ κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μπορείσ να απολαφςεισ τισ προςφορζσ ςυνδυαςτικά. Δθλαδι, αν ςτείλεισ κενό sms ςτο για παράδειγμα κάποια Τρίτθ κα λάβεισ απαντθτικό sms με τον ψθφιακό κωδικό ςου, με τον οποίο μπορείσ : 1. να πασ ςινεμά ςτα VILLAGE CINEMAS τθν επόμενθ μζρα δθλ. τθν Τετάρτθ 2. να απολαφςεισ frozen yogurt ςτα Chillbox τθν ίδια μζρα (Τετάρτθ)

18 3. να πασ βόλτα ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο τθν μεκεπόμενθ μζρα δθλ. τθν Ρζμπτθ, 4. να πασ κζατρο ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθν Τετάρτθ ι τθν Ρζμπτθ 5. να επιςκεφκείσ το Μδρυμα Ευγενίδου τθν Ραραςκευι για να παρακολουκιςεισ μία από τισ προβολζσ ςτο Νζο Ψθφιακό Ρλανθτάριο 6. να κάνεισ μια υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ ςου με τθν Trekking Hellas το Σαββατοκφριακο, 7. να πασ βόλτα τα παιδιά ςτα Volta Fun Town τθ Δευτζρα 8. να απολαφςεισ παγωτό Δωδϊνθ τθν ίδια θμζρα (Δευτζρα) 9. να επιλζξεισ να δοκιμάςεισ τα μενοφ τθσ Pizza Hut τθν Τρίτθ 10. να πασ για καφεδάκι ςε ζνα από τα επιλεγμζνα café των COFFEE PLACES τθν Τετάρτθ Αν πάλι ςε ενδιαφζρει μία από τισ προςφορζσ, τότε μπορείσ να επιλζξεισ μόνο αυτι που ςε ενδιαφζρει! Το πόςεσ προςφορζσ κα απολαφςεισ ςτο διάςτθμα των 2 εβδομάδων, εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από εςζνα! Θυμιςου ότι: Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ιδθ δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ ενεργοφσ, τουσ οποίουσ ΔΕΝ ζχεισ χρθςιμοποιιςει ςε καμία από τισ προςφορζσ, μθ ςτζλνεισ άλλα μθνφματα ςτο 19019, κακϊσ χρεϊνεςαι τθν αξία των μθνυμάτων SMS, ενϊ λαμβάνεισ απάντθςθ, θ οποία ςε ενθμερϊνει ότι ζχεισ ιδθ 2 μθ χρθςιμοποιθμζνουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ και δεν μπορείσ να αποκτιςεισ άλλουσ. Επιπλζον κωδικοφσ μπορείσ να λάβεισ ΜΟΝΟ όταν ζνασ ι και οι δφο επιτρεπόμενοι ψθφιακοί ςου κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ζςτω μία από τισ προςφορζσ (VILLAGE CINEMAS, κζατρα ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Ευγενίδειο Ρλανθτάριο, Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Pizza Hut, Trekking Hellas, Volta Fun Town, Δωδϊνθ, Chillbox, COFFEE PLACES). 2 ςυμμετοχζσ ςτθν τιμι τθσ μίασ ςτθν TREKKING HELLAS :: Σι ακριβϊσ είναι θ προςφορά 2 ςυμμετοχζσ ςτθν τιμι τθσ 1 ςτθν Trekking Hellas; Ραρζχει αποκλειςτικά ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE τθ δυνατότθτα να απολαφςουν 2 άτομα μία υπαίκρια δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ τουσ ςτθν τιμι τoυ 1! Τα ςυνεργαηόμενα γραφεία τθσ Trekking Hellas βρίςκονται ςτισ παρακάτω περιοχζσ: 1. Δυτικι Κεςςαλία Ζδρα: Κρθνίτςα, Τρίκαλα, Τθλ: Κανάςθσ Σαμοφρθσ και , fax: : από Δευτζρα-Ραραςκευι 2. Ιπειροσ Ζδρα: Σπ. Λάμπρου 7, Λωάννινα

19 Τθλ και Fax: Γιϊργοσ Τόττασ από Δευτζρα-Ραραςκευι 3. Γρεβενά Ζδρα: Φελλί. Γρεβενά. ΤΚ Τθλ: Θρακλισ Γκουντρομίχοσ Fax: Ράρνθκα Ζδρα: Δθμοκρίτου 95, Αχαρναί. Βάςθ: ΚΑΤΑΦΥΓΛΟ ΜΡΑΦΛ, Ράρνθκα Τθλ: Ζφθ Γρθγορίου και Στζφανοσ Σιδθρόπουλοσ , fax Σαντορίνθ Ζδρα: Ρερίβολοσ, Βλυχάδα Σαντορίνθσ Τθλ: Χάρθσ Καραγιάννθσ και Από Δευτζρα-Ραραςκευι Ορεινι Αρκαδία Ζδρα: Αναξαγόρα 5, Τρίπολθ Βάςθ: Βλαχοράπτθσ (Μάρακα) Αρκαδίασ) Τθλζφωνο: Τρφφωνασ Κολίντηασ , fax: Από Δευτζρα-Ραραςκευι Λευκάδα Ζδρα: Βαςιλικι Λευκάδασ Τθλζφωνο: Γιϊργοσ Κυριακόσ και τθλ και faχ ςτθ Βαςιλικι Από Δευτζρα-Ραραςκευι Ευρυτανία Ζδρα: 3ο χλμ Καρπενθςίου-Λαμίασ, Καρπενιςι,36100 Τθλ και fax: Δθμιτρθσ Σταλίκασ και Ανατολικι Κεςςαλία Ζδρα: Βελίκα Μελιβοίασ Λάριςα Τθλ/fax: Ηωι Σαραφείδου και Νίκοσ Ντάγκασ και Θ προςφορά ιςχφει για όλθ τθν εβδομάδα με εξαίρεςθ το γραφείο τθσ Ορεινισ Αρκαδίασ για το οποίο ιςχφει από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και εφόςον θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα πραγματοποιείται εκείνθ τθν θμζρα και ζχει ςυμπλθρωκεί ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ατόμων για τθν πραγματοποίθςι τθσ.

20 :: Με ποιον τρόπο μπορϊ να αποκτιςω τθν προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Trekking Hellas; Θ προςφορά 2 ςτθν τιμι του 1 ςτθν Trekking Hellas ιςχφει για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE (ΣΥΜΒΟΛΑΛΑ, What s up?, Frog, COSMOKATA, ΚΑΤΟΣΥΜΒΟΛΑΛΟ). Πςοι επικυμοφν να αποκτιςουν τθν προςφορά ςτζλνουν από κινθτό COSMOTE ζνα κενό SMS ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και λαμβάνουν με ζνα SMS ζναν μοναδικό ψθφιακό κωδικό που παρζχει αποκλειςτικά ςτον κάτοχό του 2 ςυμμετοχζσ ςτθν τιμι τθσ 1 για τισ υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Trekking Hellas. :: Πϊσ είναι ο ψθφιακόσ κωδικόσ; Ο ψθφιακόσ κωδικόσ είναι ζνασ 9ψιφιοσ μοναδικόσ κωδικόσ που λαμβάνεισ ςτο απαντθτικό μινυμα SMS μόλισ ςτείλεισ κενό μινυμα ςτον πενταψιφιο αρικμό (χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Το απαντθτικό μινυμα από το περιζχει εκτόσ από τον ψθφιακό αρικμό και τισ θμερομθνίεσ των θμερϊν ςτισ οποίεσ μπορείσ να τον χρθςιμοποιιςεισ. :: Ποια είναι θ διάρκεια του ψθφιακοφ κωδικοφ; Κάκε ψθφιακόσ κωδικόσ ζχει διάρκεια ιςχφοσ 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα και ϊρα παραλαβισ του, ςτοιχεία τα οποία παρζχονται αναλυτικά ςτο απαντθτικό SMS. Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν Trekking Hellas ο ψθφιακόσ κωδικόσ ιςχφει για 2 διαδοχικζσ βδομάδεσ από τθν θμερομθνία λιψθσ του κωδικοφ από τον Συμμετζχοντα. :: Πόςουσ ψθφιακοφσ κωδικοφσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω; Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ανά μζρα μζχρι δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ για τθν Trekking Hellas. Για παράδειγμα, αν ζχεισ ςτείλει δφο μθνφματα (οπότε κα ζχεισ λάβει δφο ψθφιακοφσ κωδικοφσ) και χρθςιμοποιιςεισ ζναν μόνο ψθφιακό τθν πρϊτθ εβδομάδα ςτθν Trekking Hellas. Ζτςι, μπορείσ να ξαναςτείλεισ μινυμα για να λάβεισ ζναν καινοφριο ψθφιακό κωδικό κι ζτςι να ζχεισ πάλι δφο ενεργοφσ για τθν Trekking Hellas αν επικυμείσ να πάρεισ 4 ςυμμετοχζσ ςτθν τιμι των 2 τθν επόμενθ εβδομάδα. :: Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ που χάςω το απαντθτικό sms και κατά ςυνζπεια τον κωδικό μου; Στθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει χάςει από λάκοσ το απαντθτικό μινυμα SMS με τον αρικμό κουπονιοφ του, μπορεί να το ανακτιςει ςτζλνοντασ τθ λζξθ STATUS ςτον ίδιο πενταψιφιο αρικμό με χρζωςθ 0,50 /SMS, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να καλζςει ςτο (χρζωςθ 0,19/κλιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Καλό είναι, να φυλάςςετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο το απαντθτικό SMS με τον ψθφιακό κωδικό και τισ θμερομθνίεσ που αυτόσ ιςχφει! :: Σί ςθμαίνει όταν ο ψθφιακόσ κωδικόσ δεν είναι ςε ιςχφ; Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ςυμβαίνουν τα εξισ: ζχετε διαβάςει λάκοσ τον ψθφιακό ςασ κωδικό, οπότε κα πρζπει να ελζγξετε ξανά τον ψθφιακό κωδικό που ζχετε ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο, ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του κουπονιοφ, δθλαδι οι 2 εβδομάδεσ από τθν θμζρα που λάβατε τον κωδικό ςασ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η υπηρεσία COSMOTE 2 FOR ONE; :: Με ποιον τρόπο συμμετέχω στο 2FOR ONE? :: Πως είναι ο ψηφιακός κωδικός;

Τι είναι η υπηρεσία COSMOTE 2 FOR ONE; :: Με ποιον τρόπο συμμετέχω στο 2FOR ONE? :: Πως είναι ο ψηφιακός κωδικός; Τι είναι η υπηρεσία COSMOTE 2 FOR ONE; Η υπηρεσία 2FOR ONE είναι μια πρωτοποριακή και αποκλειστική υπηρεσία της εταιρίας COSMOTE με σκοπό την επιβράβευση των καταναλωτών μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU»

ΑΝΑΛΤΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» ΑΝΑΛΤΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα