ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες"

Transcript

1 ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΚΣΔΝΙΓΗ Γ. ΚΤΡΙΑΚΟ, MD, PhD, EBSQ-VASC Αλαπι. Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Α.Π.Θ Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξίαο

2 ΔΙΑΓΩΓΗ Η Φιεβνζξνκβνεκβνιηθή Νόζνο (ΦΘΔΝ) απνηειεί κείδνλ ηαηξηθό, θνηλωληθό θαη νηθνλνκηθό πξόβιεκα. Τπνινγίδεηαη 1 εθ. πεξίπνπ αζζελείο εηεζίωο ζηηο ΗΠΑ¹ από θάπνηα κνξθή ΦΘΔΝ, ηδίωο ηελ ελ ηω βάζεη θιεβνζξόκβωζε θαη πλεπκνληθή εκβνιή κε δηαξθώο απμαλόκελε ηάζε, απνηειώληαο έλα ζεκαληηθό ζέκα πξνο επίιπζε. 1. Th. Wakahd et al: Surgery;2007(6):

3 Σξηάδα Virchow ηάζε Αγγεηαθόο ηξαπκαηηζκόο Τπεξπεθηηθόηεηα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θαλόλα ηεο αηηηνπαζνγέλεηαο ηεο λόζνπ

4 ΑΙΣΙΑ 1. Ηιηθία, Νενπιαζκαηηθή λόζνο 2. Φεηξνπξγηθή επέκβαζε, Τξαύκα 3. Αθηλεζία, θιηλνζηαηηζκόο 4. Θεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο 5. Φξόληα θιεβηθή αλεπάξθεηα 6. Φξήζε αληηζπιιεπηηθώλ δηζθίσλ, Δγθπκνζύλε 7. ΑΔΔ/Νεπξνινγηθέο λόζνη κε θηλεηηθέο δηαηαξαρέο 8. Αληηθσζθνιηπηδηθά αληηζώκαηα 9. Γηαηαξαρέο πήμεο(atiii, PC,PS,V Leiden, 20210, MTHFR, F VIII) 10. Αηκαηνινγηθά λνζήκαηα 11. Ιαηξνγελείο θαθώζεηο θιεβηθώλ ζηειερώλ Gruing J,Priset Th: Thromboembolic Disease Treatment, Vasc.Surgery 2008(6);

5 ΤΝΔΠΔΙΔ Ιαηξηθέο Κνηλσληθέο Οηθνλνκηθέο

6 ΙΑΣΡΙΚΔ ΤΝΔΠΔΙΔ 12 ε αηηία λνζειείαο & 7 ε αηηία λνζνθνκεηαθήο ζλεηόηεηνο ζηηο ΗΠΑ¹.Α Υπάξρεη έιιεηςε επηζήκσλ λνζνθνκεηαθώλ κεραλνγξαθεκέλσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. ζεσξείηαη σο λόζνο κείδνλνο ζεκαζίαο σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο θαη ηελ επηβάξπλζε αζζελνύο-ζπζηήκαηνο πγείαο. 1. Parel et al: Thomboembolic Disease Cost in National Health System. Am Jour Med 2008(5);25-32

7 ΙΑΣΡΙΚΔ ΤΝΔΠΔΙΔ Δλ ησ βάζεη θιεβνζξόκβσζε Μεηαζξνκβσηηθό ζύλδξνκν Πλεπκνληθή εκβνιή

8 ΔΣΒ ΦΛΔΒΟΘΡΟΜΒΩΗ Σε αζζελείο κε εθηεηακέλν θιηλνζηαηηζκό, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θνηιίαο, ππέινπ, άθξσλ, νξζνπαηδηθέο επεκβάζεηο απνηειεί ην 2-18% ησλ επηπινθώλ ηεο λνζειείαο ηνπο. Σπρλόηεξα (85%) εκθαλίδεηαη ζηα θ. άθξα Πεξίπνπ ζην 10% ζε κεγάια θιεβηθά ζηειέρε (ΚΚΦ) ζπλνδνύ ζπζηεκαηηθνύ λνζήκαηνο(λενπιαζία, αηκαηνινγηθή δηαηαξαρή).

9 ΤΝΔΠΔΙΔ 1. Παξάηαζε λνζειείαο 2. Αύμεζε λνζεξόηεηνο/ζλεηόηεηνο 3. Καζπζηέξεζε αλάξξσζεο-απνθαηάζηαζεο αζζελνύο 4. Δπηβάξπλζε ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη ηξνπνπνίεζε πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο αζζελνύο αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ 5. Ιαηξηθά δηιήκκαηα θαη εξσηήκαηα θαξκ. Αγσγήο ζπλεπεία ζπλνδώλ λνζεκάησλ

10 ΜΔΣΑΘΡΟΜΒΩΣΙΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ Πεξίπνπ 5-30% ησλ αζζελώλ πνπ αλαπηύζζνπλ ελ ησ βάζεη θιεβνζξόκβσζε ζα ππνηξνπηάζνπλ θαη εμ απηώλ 60-85% ζα αλαπηύμνπλ κεηαζξνκβσηηθό ζύλδξνκν (ΜΘΣ). Η αλάπηπμή ηνπ πξνδηθάδεη πεξηνξηζκνύο θαη έθπησζε ηεο πνηόηεηνο δσήο ηνπ πάζρνληνο, αύμεζε ηεο λνζεξόηεηνο θαη ζλεηόηεηνο ζε πεξαηηέξσ λνζειείεο θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απνηειεί ζπλέπεηα ηεο κε έγθαηξεο αληηκεηώπηζεο DVT ή ηεο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ αζζελνύο ζηε ζεξαπεία.

11 ΤΝΔΠΔΙΔ ΜΘ 1. Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο-δξαζηεξηόηεηνο 2. Άηνλα θιεβηθά έιθε, ζπρλέο επηκνιύλζεηο 3. Σπλνδό ιεκθνίδεκα πνπ επηηείλεη ηελ θιηληθή εηθόλα θαη επηβαξύλεη ηελ πξόγλσζε 4. Απμεκέλε λνζεξόηεηα ιόγσ ηεο ρξόληαο θιεβηθήο ζηάζεο θαη ηεο θαθήο ζσκαηηθήο πγηεηλήο. 5. Αύμεζε εκεξώλ λνζειείαο θαη ζεξαπείαο ζε ζπλππάξρνληα λνζήκαηα επηβάξπλζε επηπινθώλ ηνπο.

12 ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ Πεξίπνπ ζάλαηνη εηεζίσο ζπκβαίλνπλ ζηηο ΗΠΑ ζπλεπεία πλεπκνληθήο εκβνιήο. Σην 30-40% ησλ πεξηπηώζεσλ απνηειεί ηελ 1 ε θαη ζπρλά ζαλαηεθόξα εθδήισζε ΦΘΔΝ θαηά ηε δηάγλσζή ηεο. Η βαξύηεηά ηεο πνηθίιεη αλαιόγσο ηεο απόθξαμεο θιάδσλ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο πνπ πξνθαιείηαη. Οη ζπλέπεηεο είλαη θαηαζηξνθηθέο ηδίσο ζε πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη ππόλνηα θιηληθήο ΦΘΔΝ ή ε Γηαθνξηθή δηάγλσζε θαζπζηεξεί έλεθα επηβαξπκέλνπ ηζηνξηθνύ θαξδηνπλεπκνληθήο λόζνπ ηνπ αζζελνύο. Stein PD et al: Spiral CT for the Diagnosis of Acute Pulmonary Embolism. Thromb Haemost 2007;98:713

13 ΤΝΔΠΔΙΔ 1. Θάλαηνο 2. Μόληκε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 3. Παξάηαζε λνζειείαο κε αύμεζε ζλεηόηεηνο λνζεξόηεηνο 4. Μαθξά δηάξθεηα ζεξαπείαο κε αληηπεθηηθά πνπ δύλαηαη λα παξαηαζεί εθ όξνπ δσήο 5. Δπηξξέπεηα ζε ινηκώμεηο αλαπλεπζηηθνύ 6. Σπλδπαζκόο ζεξαπείαο κε απηή δηα DVT θαη ΜΘΣ!!!!! Η ηνπνζέηεζε θίιηξνπ ΚΚΦ ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο βνεζά ζηελ κείσζε ηεο ζλεηόηεηνο δελ απνηέπεη όκσο ηελ εκθάληζε λέσλ επεηζνδίσλ.

14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΤΝΔΠΔΙΔ Οη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο θαηαλέκνληαη ηόζν ζηνλ πάζρνληα όζν θαη ην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ. Αλ θαη ζηε ρώξα καο δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία θαη κειέηεο ηαηξνθνηλσληθήο πθήο, ζηηο ΗΠΑ ζεσξείηαη ε 8 ε ζε βαξύηεηα λόζνο πνπ επηβαξύλεη ην θνηλσληθό ζύλνιν¹. 1. Parel et al: Thomboembolic Disease Cost in National Health System. Am Journ Med 2008(5);25-32

15 ΑΣΟΜΙΚΔ ΤΝΔΠΔΙ 1. Πεξηνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ 2. Απνρή από εξγαζηαθά θαζήθνληα κόληκε δηαθνπή εξγαζίαο 3. Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο, ηδίσο ζε θιεηζηέο θαη βηνηηθά ππαλάπηπθηεο θνηλσλίεο 4. Απαζρόιεζε αηόκσλ γηα εμππεξέηεζε αλαγθώλ 5. Καηαζιηπηηθά ζύλδξνκα, ηδίσο ζε λεαξά άηνκα θαη θνηλσληθά αζζελείο 6. Αλαπεξηθά επηδόκαηα-ζπληάμεηο ζε πξνρσξεκέλεο/θαηαζηξνθηθέο πεξηπηώζεηο λόζνπ

16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1. Απώιεηα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 2. Αύμεζε λνζειείαο θαη επηβάξπλζε νηθείνπ πεξηβάιινληνο 3. Δπηβάξπλζε ζπζηήκαηνο πγείαο-πεξίζαιςεο 4. Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο, ηδίσο ζε παξακειεκέλεο πεξηπηώζεηο 5. Οηθνγελεηαθόο ζηηγκαηηζκόο θαη απνθιεηζκόο, ηδίσο ζε θνηλσλίεο ρακεινύ βηνηηθνύ επηπέδνπ

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΝΔΠΔΙΔ Σηηο ΗΠΑ ππνινγίδεηαη ην εηήζην θόζηνο ζε 3,6 bil $ κε δηαξθώο απμαλόκελεο ηάζεηο¹. Τν θόζηνο αθνξά ηόζν ηε λνζειεία όζν θαη ηεο επηπινθέο ηεο λόζνπ λνζνθνκεηαθά. Τν θόζηνο απμάλεη δξακαηηθά κε ην πέξαο ηεο λνζειείαο θαη ζρεηίδεηαη κε κε ηε καθξνρξόληα ζεξαπεία, ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν, ηελ αληηκεηώπηζε ησλ όπνησλ επηπινθώλ. Παξάιιεια πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ην θόζηνο από ηελ απώιεηα εξγαηνεκεξώλ θαη ε αζθαιηζηηθή επηβάξπλζε από ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 1. Parel et al: Thomboembolic Disease Cost in National Health System. Am Jour Med 2008(5);25-32

18 Ηκέηεξε Δκπεηξία (Α ΠΥ Α.Π.Θ) Οθηώβξηνο Οθηώβξηνο 2011: 242 αζζελείο κε ΦΘΔΝ - 6 ε αηηία εηζαγσγήο ζηελ θιηληθή Μ.Ο λνζειείαο 6,36 εκέξεο Μ.Ο ειηθίαο 48,61 έηε (18-84) 59,61% άλδξεο, 40,39% γπλαίθεο 14 ζάλαηνη 426 παξαθιηληθέο εθηηκήζεηο γηα ΦΘΔΝ ζε άιιεο θιηληθέο/ηκήκαηα Παξαθνινύζεζε εηο ΤΔΙ: 186 αζζελείο 18 αζζελείο κε ΜΘΣ εθ ησλ νπνίσλ 14 κε ρξόληα άηππα έιθε

19 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η ΦΘΔΝ απνηειεί κηα θιηληθή νληόηεηα κε ζνβαξέο ηαηξηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο, νη ζπλέπεηεο ηεο νπνίαο επεξεάδνπλ ην θαζεκεξηλό θιηληθό έξγν ηνπ ζύγρξνλνπ ηαηξνύ. Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε ζσζηή, ζηνρεπκέλε ζεξαπεία θαη παξαθνινύζεζε απνηεινύλ ηα όπια καο ζηε κάρε γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζπλεπεηώλ ηεο.

20 Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

21 Φξνληα Φιεβηθή Αλεπάξθεηα

22 Πιεζπζκηαθή ππξακίδα

23 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηαηξν-νηθνλνκηθή δηάζηαζε Σην ζύλνιν 15% ηνπ πιεζπζκνύ πάζρεη από θιηληθά ζεκαληηθή ΦΦΑ 1-2% ηνπ πιεζπζκνύ παξνπζηάδεη βαξηά ζπκπηώκαηα όπσο άηνλα θιεβηθά έιθε θ.ά. 12.5% αζζελώλ είλαη εξγαδόκελνη, πνπ αηηνύληαη πξόσξεο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ πξνρσξεκέλσλ ζπκπησκάησλ (C5-C6 θαηά CEAP) Η ΦΦΑ θαη νη επηπινθέο ηεο επζύλνληαη γηα ην 1-2% ησλ ζπλνιηθώλ δαπαλώλ γηα ηελ πγεία ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο

24 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηαηξν-θνηλσληθή δηάζηαζε Σην γεληθό πιεζπζκό, 10-20% ησλ αλδξώλ θαη 60-70% ησλ γπλαηθώλ πάζρνπλ από ηε λόζν Σπλνιηθά ην 10% ησλ εξγαδνκέλσλ εκθαλίδεη θηξζνύο, ελώ 25% από απηνύο έρεη ήδε ζπκπηώκαηα θαη επηπινθέο ηεο λόζνπ 27% ησλ παζρόλησλ δελ ιακβάλεη κέξνο ζε θνηλσληθέο εθδειώζεηο-δξαζηεξηόηεηεο, ελώ 19% αθπξώλεη απηέο ιόγσ ηεο λόζνπ πεξίπνπ ην 10% ησλ παζρόλησλ απνθεύγεη θπξίσο γηα αηζζεηηθνύο ιόγνπο ελδύκαηα πνπ εθζέηνπλ ηα άθξα, ελώ ην 7% δελ θάλεη ζεξηλέο δηαθνπέο, θνβνύκελνη ηηο επηπινθέο

25 Τη ζεκαίλεη ΦΦΑ? Αδπλακία ηνπ θιεβηθνύ ζπζηήκαηνο ηωλ θάηω άθξωλ λα πξνωζήζεη ην αίκα θεληξηθόηεξα πξνο ηελ θαξδηά, κε ζπλέπεηα ηελ ζηάζε ηνπ αίκαηνο ζην θιεβηθό δίθηπν θαη ηελ θιεβηθή ππέξηαζε

26 Πώο πξνθαιείηαη; Η θιεβηθή ξνή είλαη θπζηνινγηθά θεληξνκόινο θαη επηηπγράλεηαη από ηελ ζύκπξαμε ησλ θιεβηθώλ βαιβίδσλ ηεο κπτθήο αληιίαο ηεο ζθπγκηθήο πηέζεσο ησλ αξηεξηώλ ζηηο παξαθείκελεο θιέβεο ηε δηαθνξά πίεζεο κεηαμύ δεμηνύ θόιπνπ θαη ηξηρνεηδώλ αγγείσλ θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ελδνζσξαθηθήο θαη ελδνθνηιηαθήο πίεζεο θαηά ηελ αλαπλνή.

27 Αηηηνινγία ηεο λόζνπ Πξωηνπαζή θαη δεπηεξνπαζή ΥΦΑ Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο Πξωηεύνληεο: Γελεηηθνί παξάγνληεο :π.ρ. αξηζκόο βαιβίδσλ ζηα θιεβηθά αγγεία Ηιηθία: απμάλεηαη κε ηελ ειηθία Φύιν: ζηηο γπλαίθεο ζπρλόηεξα : π.ρ., εγθπκνζύλε, αξηζκόο ηνθεηώλ, ρξήζε αληηζπιιεπηηθώλ, Γεπηεξεύνληεο: παρπζαξθία, έιιεηςε θπζηθήο άζθεζεο, όξζηα ή θαζηζηή ζηάζε, έθζεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο παζήζεηο ησλ αξζξώζεσλ.δπζθνηιηόηεηα θαη θαθή δηαηξνθή ρξήζε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ (π.ρ. θνξηηδόλε, αληηππεξηαζηθά, αληηθαηαζιηπηηθά, νξκόλεο, αληηθιεγκνλώδε).

28 Γνκή ηνπ θιεβηθνύ ζπζηήκαηνο

29 Φιεβηθέο Βαιβίδεο Βαιβίδεο, ιεηηνπξγνύλ σο θξάγκαηα, αλνίγνπλ γηα λα επηηξέςνπλ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηελ θαξδηά θαη θιείλνπλ γηα λα εκπνδίζνπλ ηε ξνή πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε θπζηνινγηθή ζύγθιηζε αλεπάξθεηα βαιβίδαο

30 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ηα αξρηθά ζηάδηα αίζζεκα εύθνιεο θόπωζεο, βάξνπο ή ηάζεο ε πξνρωξεκέλα ζηάδηα εκθαλίδνληαη: - Άιγνο, - Καπζαιγία - Κλεζκόο - Νπρηεξηλέο θξάκπεο

31 Σηλαγγειεκταςίεσ ζρεκαηηζκόο από δηαηεηακέλα, ελδνδεξκηθά θιεβίδηα δηακέηξνπ <1mm (ζπλ. Αξαρλνεηδείο θιέβεο)

32 Γηθηπόκνξθεο θιέβεο διατεταμζνεσ, κυανόμορφεσ υποδερματικζσ φλζβεσ διαμζτρου 1-3 mm (ςυν. Φλεβεκταςίεσ)

33 Φλεβικοί κιρςοί ππνδόξηεο δηαηεηακέλεο θιέβεο κε δηάκεηξν 3mm ή κεγαιύηεξε (κέηξεζε ζηελ όξζηα ζηάζε)

34 Φλεβεκτατικό ςτζμμα (Corona Phlebectatica) θιεβεθηαηηθόο ζρεκαηηζκόο από πνιπάξηζκεο κηθξέο ελδνδεξκηθέο θιέβεο επί ηεο έζω θαη έμω επηθάλεηαο ηωλ ζθπξώλ

35 Οίδεκα αηζζεηή αύμεζε ηνπ όγθνπ πγξνύ ζην δέξκα θαη ηνλ ππνδόξην ηζηό πνπ δεκηνπξγεί εληύπωκα θαηά ηελ άζθεζε πίεζεο. Σπλήζωο εληνπίδεηαη ζηα ζθπξά κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ζε θλήκε θαη πόδα

36 Γεξκαηηθέο αιινηώζεηο - Μειάρξωζε: θαθενεηδήο ππέξρξωζε ηνπ δέξκαηνο πξνθαινύκελε από εμαγγεηωκέλν αίκα (αηκνζηδεξίλε). - Έθδεκα: εξπζεκαηώδεο δεξκαηίηηδα πνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζωο θνληά ζε θηξζνύο, αιιά θαη ζε άιια ζεκεία θαη ππνδειώλεη κε ειεγρόκελε ΥΦΑ.

37 Γεξκαηηθέο αιινηώζεηο - Ληπνδεξκαηνζθιήξπλζε: εληνπηζκέλε ρξόληα θιεγκνλή θαη ίλωζε ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδνξίνπ ηζηνύ ζην πεξηθεξηθό ηκήκα ηεο θλήκεο πνπ ππνδειώλεη πξνρωξεκέλε ΥΦΑ. - Λεπθή αηξνθία: εληνπηζκέλε, ζπρλά θπθινηεξήο, ιεπθωπή θαη αηξνθηθή πεξηνρή δέξκαηνο πνπ πεξηβάιιεηαη ελίνηε από δηαηεηακέλα ηξηρνεηδή θαη ππέξρξωζε. Έλδεημε ζνβαξήο ΥΦΑ.

38 Γεξκαηηθέο αιινηώζεηο Δπνπιωζέλ θιεβηθό έιθνο. Δλεξγό θιεβηθό έιθνο. - Φιεβηθό έιθνο: νιηθνύ πάρνπο βιάβε ηνπ δέξκαηνο, ζπρλόηεξα ζηελ πεξηνρή ηωλ έζω ζθπξώλ, πνπ δελ επνπιώλεηαη απηόκαηα θαη δηαηεξείηαη ή επηδεηλώλεηαη, όηαλ δελ ιακβάλνληαη θαηάιιεια ζεξαπεπηηθά κέηξα.

39 Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ιήςε ηζηνξηθνύ θιηληθή εμέηαζε-εηδηθέο θιηληθέο δνθηκαζίεο Υ/Γ Doppler ζπλερνύο θύκαηνο έγρξσκν Υ/Γ Duplex(Triplex) Σπκβαηηθή θιεβνγξαθία, αμνληθή/καγλεηηθή ηνκνγξαθία/θιεβνγξαθία.

40 Γηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο 1. Δοκιμαςία Trendelenburg (ζλεγχοσ λειτουργίασ εν τω βάθει δικτφου) 2. Δοκιμαςία βήχα (ζλεγχοσ επάρκειασ ςαφηνομηριαίασ ςυμβολήσ) 3. Δοκιμαςία Perthes (ζλεγχοσ επάρκειασ και βατότητασ του εν τω βάθει δικτφου) 4. Δοκιμαςία Schwartz (ζλεγχοσ επάρκειασ ςαφηνών)

41 Παξαθιηληθή δηάγλσζε Έγχρωμο υπερηχογράφημα duplex

42 Παξαθιηληθή δηάγλσζε Κιαζζηθή θιεβνγξαθία

43 Παξαθιηληθή δηάγλσζε Μαγλεηηθή θιεβνγξαθία

44 Παξαθιηληθή δηάγλσζε Πιεζπζκνγξαθία

45 ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε δύλαηαη λα ελδείθλπηαη γηα πξνιεπηηθνύο (απνθπγή επηπινθώλ), ζεξαπεπηηθνύο (αληηκεηώπηζε επηπινθώλ) αιιά θαη γηα αηζζεηηθνύο ιόγνπο. πεξηιακβάλεη γεληθά θαη εηδηθά κέηξα. Γεληθά κέηξα είλαη απώιεηα βάξνπο θαη ηαθηηθή άζθεζε ρνξήγεζε Φιεβνηνληθώλ θαξκάθσλ θαη ειαζηηθή ζεξαπεία ηελ εηδηθή ζπληεξεηηθή αγσγή Πεξηζζόηεξν επεκβαηηθά κέηξα είλαη ε ζθιεξνζεξαπεία, ε ζεξκνπεμία κε ιέτδεξ ή ξαδηνθύκαηα θαζώο επίζεο θαη ε αθαίξεζε θηξζώλ (θηξζεθηνκή).

46 LASER/RADIOFREQUENCY

47 Φεηξνπξγηθή ζεξαπεία

48 Φεηξνπξγηθή ζεξαπεία

49 Πξόγλσζε Η ΦΦΑ έρεη ζε βάζνο ρξόλνπ ρσξίο ζπλεπή θαη ζπλερή ζεξαπεία ζνβαξέο επηπηώζεηο απνηειώληαο κηα ζπρλή αηηία αλαπεξίαο Οη αζζελείο κε ζπκπηώκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά Η ζεξαπεία πξέπεη λα εμαηνκηθεύεηαη. Η ζεξαπεία ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη ζπληεξεηηθή, ελώ θαη ε επεκβαηηθή ζεξαπεία αλεμαξηήησο κνξθήο έρεη ζρεδόλ κεδεληθή ζλεηόηεηα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα