ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως, του οποίου την ύπαρξη και αξιόµαχη κατάσταση υπηρετεί και επιδιώκει όλη η οργάνωση του Π.Ν. Η επάνδρωση του συντίθεται από αριθµούς, βαθµούς και ειδικότητες Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωµατικών και Ναυτών, καταλλήλους ώστε να εξασφαλίζεται η µαχητική του ικανότης. Η εσωτερική του οργάνωση αποτελεί ουσιαστικά µία οργάνωση µάχης από τον καιρό της ειρήνης. 2. Η ευθύνη της ασφαλείας του Πολεµικού Πλοίου, της διαγωγής, εµφανίσεως, αποδόσεως, ευεξίας του προσωπικού του, της αποδοτικής λειτουργίας του υλικού του και της συνολικής αποτελεσµατικότητος και προς µάχην ικανότητος του Πλοίου, ανατίθεται πλήρως στον Κυβερνήτη. 3. Η ως άνω πλήρης και ευρεία ευθύνη του Κυβερνήτου απαιτεί και την αντίστοιχη εξουσία, µε την οποία και περιβάλλεται από τους Νόµους, τις ιατάξεις του Π. Ν. και τους Κανονισµούς. Ο Κυβερνήτης δύναται κατά την κρίση του, και όπου το επιτρέπουν οι κανονισµοί, να µεταβιβάσει µέρος της εξουσίας του διά την εκτέλεση λεπτοµερειών. Αυτή η µεταβίβαση εξουσίας, όµως, δεν τον απαλλάσσει της ως άνω πλήρους και συνεχούς ευθύνης του διά το Πλοίο. Άρθρο: Τα γενικά καθήκοντα του Κυβερνήτου. 1. Ο Κυβερνήτης έχει αποστολή να προετοιµάζει το πλοίο του προς πόλεµο, να το οδηγεί στη µάχη, να φέρει σε πέρας όλες τις αποστολές που του ανατίθενται και να υποστηρίζει σε όλες τις περιπτώσεις και µε όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή του την Σηµαία. Προσπαθεί να αναπτύξει στους υφισταµένους του την προσήλωση στο καθήκον, τη θέληση διά την νίκη και την πίστη στην επιτυχή εκτέλεση των ανατιθέµενων αποστολών. 2. Στις ενέργειες του ο Κυβερνήτης έχει ως οδηγό τις επιταγές του Συντάγµατος, τους Νόµους και τις ισχύουσες ιατάξεις του Π. Ν., καθώς και τις διαταγές και οδηγίες των προϊσταµένων του Αρχών. Σε περίπτωση ελλείψεως των τελευταίων και όπου πρέπει να ληφθούν αποφάσεις χωρίς καθυστέρηση, ενεργεί κατά την προσωπική του εκτίµηση µε οδηγό το ενιαίο πνεύµα και τις παραδόσεις του Π.Ν. και µε γνώµονα πάντοτε το συµφέρον της υπηρεσίας άνευ φόβου αναλήψεως ευθυνών.

2 3. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια διά την συνεχή διατήρηση του πλοίου στην µεγίστη αποτελεσµατικότητα και ικανότητα προς µάχην. Προς τούτο ελέγχει, επιβεβαιώνει και εξασφαλίζει ότι όλα τα συστήµατα σκάφους, οπλισµού και διοικήσεως/ελέγχου λειτουργούν µε τις προβλεπόµενες αποδόσεις τους. 4. Επιβάλλει, απαιτεί και ελέγχει κατ' αρµοδιότητα τη συµµόρφωση του προσωπικού του πλοίου προς τις διατάξεις ασφαλείας, µετά από διδαχή και εξάσκησή του σε αυτές. Τα καθήκοντα του Κυβερνήτου διά την ασφάλεια του πλοίου, πέραν της ασφαλούς πλοηγήσεως και χειρισµού, επιβάλλουν τον συνεχή έλεγχο αποτελεσµατικότητος της Επιστασίας Βλαβών δι' αντιµετώπιση των κινδύνων πυρκαϊάς, διαρροής, την λήψη µέτρων διά την ασφάλεια πυροµαχικών/ευφλέκτων υλικών, την προστασία του διαβαθµισµένου υλικού και των επικοινωνιών, ως και την ασφάλεια έναντι σκόπιµων ενεργειών τρίτων (δολιοφθοράς). 5. Το ηθικό και η εν γένει ευεξία του πληρώµατος αποτελούν διά τον Κυβερνήτη θέµατα συνεχούς φροντίδας. 6. Εν πλω και στην έκταση που επιβάλλεται από την κατάσταση, προετοιµάζει το πλοίο διά δράση και επαγρυπνά διά την αντιµετώπιση αιφνιδιαστικής επιθέσεως.με τα µέσα που διαθέτει, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα διά την ελαχιστοποίηση της πιθανότητος ανεντοπίστου προσεγγίσεως αντιπάλων αεροπορικών, επιφανείας και υποβρυχίων δυνάµεων. 7. Κατά την διάρκεια της µάχης προσβάλλει τον εχθρό, µάχεται χρησιµοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τις ικανότητες του πλοίου του και δεν διακόπτει την συµπλοκή µέχρις ολοκληρώσεως της δράσεως. 8. Ο Κυβερνήτης ασκεί ηγεσία διά του προσωπικού του παραδείγµατος, της ηθικής ευθύνης και του ενδιαφέροντος διά το σύνολο του πληρώµατός του, αρετών οι οποίες, κατά τις παραδόσεις του Π.Ν., εξασφαλίζουν θετική και κυρίαρχη επίδραση επί της αποδόσεως όλων των υπηρετούντων. Άρθρο: Ανάθεση καθηκόντων Κυβερνήτου. 1. Ο Μάχιµος Αξιωµατικός στον οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα του Κυβερνήτου Πολεµικού Πλοίου πρέπει να είναι κατά βαθµόν ανώτερος ή τουλάχιστον αρχαιότερος όλων των άλλων υπηρετούντων στο πλοίο Αξιωµατικών. Το αυτό ισχύει κατ' αναλογίαν και διά την σύµφωνα µε το άρθρο Ν 0404 των ιατάξεων Π.Ν. ανάθεση των καθηκόντων Κυβερνήτου βοηθητικού Πλοίου σε κατάλληλο Αξιωµατικό ΠΥ ή Επίκουρο Σηµαιοφόρο Μάχιµο ή Ανθυπασπιστή, ή Υπαξιωµατικό. 2. Η ανάθεση των καθηκόντων του Κυβερνήτου γίνεται: α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης κατόπιν εισηγήσεως της

3 ηγεσίας του Π.Ν., διά τους Αξιωµατικούς Ανωτέρων βαθµών. β. Με διαταγήν του Α/ΓΕΝ, διά τους Αξιωµατικούς κατωτέρων βαθµών. γ. Με διαταγή ιοικητού, µεγάλης ιοικήσεως δια τους Επίκουρους Σηµαιοφόρους ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωµατικούς του άρθρου Ν 0404 των ιατάξεων Π.Ν. 3. Στην ιεραρχία της ιοικήσεως οι Κυβερνήτες των Πολεµικών Πλοίων είναι ισότιµοι µε τους ιοικητές και ιευθυντές Ναυτικών Υπηρεσιών. Άρθρο: Ανάληψη καθηκόντων Κυβερνήτου. 1. Η ανάληψη των καθηκόντων του Κυβερνήτου γίνεται κατά την διάρκεια τελετής µε το πλήρωµα του πλοίου σε παράταξη δι' επιθεώρηση. Στην τελετή παρίσταται ο ιοικητής στον οποίον υπάγεται το πλοίο. Αν η παρουσία του ιοικητού καθίσταται αδύνατη, η τελετή λαµβάνει χώρα χωρίς αυτόν. 2. Η ηµέρα και ώρα της τελετής διά την παράδοση παραλαβή των Κυβερνητών ορίζεται µε διαταγή του ιοικητού στον οποίο υπάγεται το πλοίο και η οποία γνωστοποιεί εάν ο ιοικητής θα παρίσταται ή όχι. 3. Προ της ενάρξεως της τελετής ο παραδίδων Κυβερνήτης παρουσιάζει τους Αξιωµατικούς του πλοίου εις τον παραλαµβάνοντα Κυβερνήτη. 4. Μετά την άφιξη του ιοικητού επακολουθεί επιθεώρηση του προσωπικού από αυτόν, συνοδευόµενο από τον παραδίδοντα Κυβερνήτη.Εάν δεν παρίσταται ο ιοικητής, η επιθεώρηση του προσωπικού γίνεται από τον παραδίδοντα Κυβερνήτη. Μετά την επιθεώρηση λαµβάνει χώρα η προσευχή και επακολουθεί η ανάγνωση των διαταγών του παραδίδοντος και του παραλαµβάνοντος Κυβερνήτου. 5. Η παράδοση παραλαβή των καθηκόντων καταχωρείται στο ηµερολόγιο του Πλοίου και αναφέρεται µε σήµα υπογραφόµενο από αµφοτέρους, τον παραλαµβάνοντα και παραδίδοντα, προς τον αµέσως προιστάµενο ιοικητή, µε κοινοποίηση τον οικείο ιοικητή µεγάλης ιοικήσεως ή ανεξάρτητο ιοικητή και το ΓΕΝ. Άρθρο 1105: Ενηµέρωση του παραλαµβάνοντος Κυβερνήτου. 1. Ο παραλαµβάνων Κυβερνήτης επιβιβάζεται στο πλοιο εγκαίρως προ της παραλαβής του και διά χρονικό διάστηµα που ορίζεται µε ιαταγή του ΓΕΝ δια την αναγκαία ενηµέρωσή του. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα πραγµατοποιείται πλούς του πλοίου, ανεξαρτήτως ή σε συνδυασµό µε δραστηριότητες Στόλου, ώστε να ενηµερωθεί διά τα ελλειπτικά στοιχεία του

4 πλοίου, τις δυνατότητες των συστηµάτων του, την κατάσταση του υλικού και τον βαθµό εκπαιδεύσεως του προσωπικού του. 2. Πέραν των ανωτέρω, στα θέµατα διά τα οποία ο παραδίδων οφείλει να ενηµερώσει τον παραλαµβάνοντα Κυβερνήτη πρέπει να περιλαµβάνονται η κατάσταση των απογραφών, του χρηµατικού, της τροφοδοσίας, του ιµατισµού και των άλλων διαχειρίσεων, όπως επίσης και λεπτοµέρειες διά τις εκκρεµείς υποθέσεις και τις κατευθύνσεις των προισταµένων κλιµακιων. 3. Με µέριµνα του Αρχηγείου Στόλου και των οικείων µεγάλων ιοικήσεων του Π.Ν., οργανώνεται και λειτουργεί σχολείο µικράς διαρκείας διά την ενηµέρωση των νέων Κυβερνητών. Το σχολείο αυτό δύναται να λάβει χώρα πριν ή αµέσως µετά την παραλαβή των καθηκόντων από τον νέο Κυβερνήτη. Άρθρο: Πρωτόκολλα παραδόσεως παραλαβής. Της τελετής παραδόσεως - παραλαβής Κυβερνητών προηγείται η βασιζόµενη στα πρωτόκολλα ενηµέρωση του νέου Κυβερνήτου από τον προκάτοχό του και η υπογραφή από αµφοτέρους των πρωτοκόλλων αυτών, τα οποία είναι: α. Πρωτόκολλο παραδόσεως παραλαβής Κυβερνήσεως του Πλοίου. (1) Το πρωτόκολλο αυτό περιλαµβάνει: (α) Την κατάσταση του σκάφους και των συστηµάτων αυτού, µε στοιχεία διά τις τελευταίες µακρές ακινησίες, περιορισµένες ακινησίες, δεξαµενισµούς, αποµαγνητίσεις - ρυθµίσεις πυξίδων, επιθεωρήσεις στεγανών, ως και την κατάσταση και απόδοση των οπλικών συστηµάτων. (β) Στοιχεία διά την επάνδρωση, εκπαίδευση, επιχειρησιακή απόδοση και ελλείψεις προσωπικού από την οργανική δύναµη. (γ) Υπόλοιπα χρηµατικού, τροφοδοσίας, ιµατισµού, εφοδίων υλικών και γραφικής ύλης. (δ) Κλείσιµο της διαχειρίσεως πρατηρίου πληρώµατος, κυλικείων, σκευών, αναλωσίµων υλικών. (ε) Εκκρεµείς υποθέσεις. (στ) Υποβληθείσες προτάσεις βελτιώσεως. (2) Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα. Το πρώτο µένει στο αρχείο του πλοίου, ανά ένα αντίγραφο λαµβάνουν ο παραδίδων και ο παραλαµβάνων και το τέταρτο υποβάλλεται στον προϊστάµενο ιοικητή. Εάν στο πρωτόκολλο περιλαµβάνονται θέµατα διαβαθµίσεως

5 απορρήτου και άνω, αυτά καταγράφονται σε ιδιαίτερο παράρτηµα το οποίο αφαιρείται από τα αντίγραφα των Κυβερνητών. β. Πρωτόκολλο παραδόσεως παραλαβής απογραφών. (1) Το πρωτόκολλο συντάσσεται από τον Αξιωµατικό απογραφών και τον υπόλογο του γραφείου κεντρικής διαχειρίσεως των ανταλλακτικών φόρτου του πλοίου. Αναφέρονται σε αυτά οι ελλείψεις ή πλεονάσµατα του φόρτου και συνοδεύεται από βεβαιωτικά έγγραφα των υπολόγων των επιστασιών δι' εκείνο το υλικό διά το οποίο είναι υπεύθυνοι. (2) Συντάσσεται σε πέντε αντίγραφα από τα οποία τα τέσσερα διανέµονται όπως το πρωτόκολλο της προηγούµενης παραγράφου 1α, ενώ το πέµπτο διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία απογραφών του Π.Ν., ή στο µηχανογραφικό κέντρο τηρήσεως του φόρτου ανταλλακτικών των πλοίων, εάν ο φόρτος του πλοίου έχει µηχανογραφηθεί από το ενιαίο µηχανογραφικό σύστηµα του Κέντρου Εφοδιασµού του Π.Ν. γ. Πρωτόκολλο παραδόσεως - παραλαβής διαβαθµισµένων εκδόσεων ειδικού χειρισµού και αρχείου πολεµικής σχεδιάσεως. (1) Συντάσσεται στην περίπτωση κατά την οποία οι εκδόσεις ειδικού χειρισµού και το αρχείο πολεµικής σχεδιάσεως δεν έχουν παραληφθεί από εξουσιοδοτηµένους Αξιωµατικούς, άλλως επισυνάπτονται αντίστοιχα βεβαιωτικά έγγραφα των ως άνω Αξιωµατικών διά την κατάστασή τους. (2) Συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα, τα οποία διανέµονται όπως το πρωτόκολλο της ανωτέρω παραγράφου 1α. δ. Πρωτόκολλο υπηρεσιακού προσωπικού αρχείου. Τούτο συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα και διανέµεται, όπως το πρωτόκολλο της ανωτέρω παραγράφου 1α. Άρθρο: Έκθεση καταστάσεως του πλοίου µετά την παραλαβή. 1. Εντός δύο µηνών από της παραλαβής των καθηκόντων του και µετά από λεπτοµερή επιθεώρηση του πλοίου, ο Κυβερνήτης υποβάλλει έκθεση στον αµέσως προιστάµενό του ιοικητή, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση του πλοίου από απόψεως υλικού και προσωπικού. 2. ιά την σύνταξη της εκθέσεως ο Κυβερνήτης λαµβάνει από τους Αξιωµατικούς ιευθύνσεων του πλοίου έγγραφες αναφορές στις οποίες εκτίθενται οι παρατηρήσεις τους διά την εν γένει κατάσταση των διευθύνσεων και επιστασιών τους, οι εκκρεµείς εργασίες/υποθέσεις, η απόδοση του προσωπικού, οι ελλείψεις της Οργανικής υνάµεως και οι σχετικές προτάσεις διά βελτιωση. 3. Η έκθεση καταστάσεως του πλοίου υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα

6 ιεραρχικά στην µεγάλη ιοίκηση ή στην ανεξάρτητη ιοίκηση στην οποία υπάγεται το πλοίο. 4. Ο Αρχηγός ή ιοικητής της µεγάλης ιοικήσεως ή της ανεξαρτήτου ιοικήσεως αφού εξετάσει τα θέµατα της εκθέσεως και αναλάβει τις ενέργειες της αρµοδιότητός του προς τις άλλες αρµόδιες µεγάλες ιοικήσεις ή υπηρεσίες, την υποβάλλει µε προτάσεις του στο ΓΕΝ, µόνο εφ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίο. Άρθρο: Εξουσία του Κυβερνήτου. 1. Ο Κυβερνήτης ασκεί την εξουσία που του παρέχουν οι Νόµοι, οι ιατάξεις του Π.Ν. και οι Κανονισµοί, επί παντός προσώπου, στρατιωτικού ή µη, που επιβαίνει στο πλοίο ακόµη και µε την ιδιότητα του επιβάτου ή του επισκέπτου. 2. ιά την παραδοχή επιβατών µη στρατιωτικών επί του πλοίου προς µεταφορά ή διαµονή, απαιτείται διαταγή ή έγκριση του ΓΕΝ. ιά την παραδοχή επιβατών εκ του στρατιωτικού προσωπικού απαιτείται διαταγή ή έγκριση της µεγάλης ιοικήσεως ή ανεξάρτητης ιοικήσεως στην οποία υπάγεται το πλοίο. 3. Ουδείς δύναται να προσκαλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο δια επίσκεψη του πλοίου, χωρίς την άδεια του Κυβερνήτου. Ουδείς επισκέπτης δύναται να διανυκτερεύσει επί του πλοίου, χωρίς την άδεια της µεγάλης ιοικήσεως ή Ανεξάρτητης ιοικήσεως, στην οποία υπάγεται το πλοίο. Άρθρο 1109: Ειδικές διατάξεις διά τον Κυβερνήτη της Σηµαίας 1. Ο Κυβερνήτης του πλοίου επί του οποίου επιβαίνει και έχει επηρµένο το διακριτικό του Αρχηγός ή ιοικητής Ναυτικής υνάµεως, φέρει τον τίτλο του Κυβερνήτου της Σηµαίας (βλ. άρθρο Ν 0409 παρ. 5). 2. Οι σχετικές µε το πλοίο ευθύνες του Κυβερνήτου της Σηµαίας είναι οι ίδιες µε εκείνες των άλλων Κυβερνητών. 3. Εν πλω, ο Αρχηγός ή ιοικητής της Ναυτικής υνάµεως του οποίου το διακριτικό σήµα φέρει το πλοίο, καθορίζει την πορεία της Ναυτικής υνάµεως. Ο Κυβερνήτης της Σηµαίας οφείλει να ακολουθεί την πορεία αυτή επακριβώς, είναι όµως υποχρεωµένος να ειδοποιεί τον ιοικητή, όταν η πορεία που καθορίσθηκε φαίνεται επικίνδυνη, και να την αλλάξει, αν ο κίνδυνος είναι άµεσος. Στην περίπτωση αυτή ενηµερώνει τον ιοικητή αµέσως µετά την αλλαγή της πορείας.

7 Άρθρο 1110: Εποπτεία επί του πλοίου. 1. Ο Κυβερνήτης ασκεί την εποπτεία του επί του πλοίου: α. Με την καθηµερινή συνεργασία του µε τον Ύπαρχο. β. Με την σύγκληση περιοδικών και εκτάκτων συσκέψεων στις οποίες συµµετέχουν ο Ύπαρχος, οι ιευθυντές ιευθύνσεων και οι Αξιωµατικοί Επιστασιών του πλοίου. Σε αυτές ο Κυβερνήτης κατατοπίζεται διά την γενική κατάσταση του πλοίου σχετικά µε το προσωπικό και την εκπαίδευσή του, την κατάσταση και συντήρηση των συστηµάτων του πλοίου, την κατάσταση των υλικών και εφοδίων, την επωφελή χρησιµοποίηση του χρόνου και τις εκκρεµείς εν γένει υποθέσεις. Ο ίδιος, κατ' αυτές τις συσκέψεις, ελέγχει την πρόοδο των θεµάτων και δίδει κατευθύνσεις και οδηγίες διά την την απάλειψη αδυναµιών και βελτιώσεις, όπου απαιτείται. γ. Με τις προβλεπόµενες στο κεφάλαιο 49 των ιατάξεων Π.Ν. επιθεωρήσεις. Μετά από κάθε επιθεώρηση ο Κυβερνήτης εκδίδει διαταγή στην οποία εκτίθενται οι παρατηρηθείσες ελλείψει(ή ανωµαλίες και δίδονται οδηγίες διά την αποκατάστασή τους. Σε αυτή δεν παραλείπει να µνηµονεύσει και επαινέσει τις εξαιρετικές καταστάσεις και επιδόσεις. δ. Με τις έκτακτες εφοδείες και επιθεωρήσεις κατά την κρίση του και τις ανεπίσηµες επισκέψεις του στους χώρους του πλοίου. 2. Η κατά τα ανωτέρω ασκουµένη εποπτεία του Κυβερνήτου ολοκληρώνεται µε την εν πλω αντίληψη της διαγωγής και αποδόσεως όλων των λειτουργιών του πλοίου και την ανάλυση και εν συνεχεία διόρθωση τυχόν αδυναµιών και ατελειών. Άρθρο 1111: Αρχεία - βιβλία τηρούµενα από τον Κυβερνήτη. 1. Τα αρχεία και βιβλία που τηρούνται στο πλοίο και θεωρούνται από τον Κυβερνήτη, αναφέρονται στο Κεφάλαιο 38 του Βου µέρους των ιατάξεων Π.Ν., το οποίο καθορίζει την οργάνωση των ιευθύνσεων και Επιστασιών του πλοίου. Άρθρο 1112: Γραφείο Κυβερνήτου (Γραφείο Πλοίου). 1. Η τήρηση των αρχείων και βιβλίων του προηγουµένου άρθρου Ν 1111, ως και η γραµµατειακή υποστήριξη του Επιτελείου του πλοίου και η διακίνηση της εισερχοµένης και εξερχοµένης δι' εγγράφων αλληλογραφίας (λειτουργία Γραφείου Πλοίου), διεξάγονται από το Γραφείο Κυβερνήτου σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Κεφάλαιο 38 του Βου µέρους των ιατάξεων Π.Ν., τον Κανονισµό Αλληλογραφίας Π.Ν. και τις οδηγίες του Κυβερνήτου.

8 2. Ο Κυβερνήτης ορίζει διά διαταγής του κατάλληλο Αξιωµατικό του οποίου οι ευθύνες και τα καθήκοντα καθορίζονται στο αυτό ως άνω Κεφάλαιο 38 του Βου µέρους των ιατάξεων Π.Ν., διά την διεξαγωγή της υπηρεσίας του Γραφείου Κυβερνήτου. Άρθρο 1113: Ο Κυβερνήτης δεν δύναται να αποµακρυνθεί χωρίς άδεια. 1. Ο Κυβερνήτης δεν δύναται να αποµακρυνθεί από την περιοχή στην οποία ελλιµενίζεται το πλοίο του, χωρίς την άδεια του Αρχηγού ή ιοικητού της µεγάλης ιοικήσεως στην οποία υπάγεται το πλοίο. Οι Κυβερνήτες πλοίων υπαγοµένων απ' ευθείας στο ΓΕΝ ή στα Ναυτικά Συγκροτήµατα ή στις Ναυτικές ιοικήσεις δεν δύνανται να αποµακρυνθούν, χωρίς την άδεια των ως άνω αντιστοίχως αµέσων προϊσταµένων τους. 2. Ο Κυβερνήτης εξερχόµενος στην ξηρά λαµβάνει όλα τα µέτρα, ώστε όταν απαιτηθεί η επάνοδός του στο πλοίο να πραγµατοποιείται το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε µέσα στα όρια ετοιµότητος δι' απόπλουν, τα οποία έχουν διά κάθε περίπτωση καθιερωθεί. Άρθρο 1114: Αντικαταστάτης Κυβερνήτου. 1. Όταν ο Κυβερνήτης έχει σοβαρό κώλυµα που τον εµποδίζει να ασκήσει τα καθήκοντά του ή όταν πρόκειται να απουσιάσει δι' υπηρεσίαν ή σε κανονική άδεια, ορίζεται έγκαιρα αντικαταστάτης του από τον αρµόδιο Αρχηγό ή ιοικητή µεγάλης ή ανεξαρτήτου ιοικήσεως στον οποίο υπάγεται το πλοίο. 2. Σε περίπτωση απροσδοκήτου κωλύµατος εµποδίζοντος τον Κυβερνήτη να ασκήσει τα καθήκοντά του, η διαδοχή στην Κυβέρνηση του πλοίου γίνεται όπως καθορίζεται στην υποπαράγραφο 4η του άρθρου Ν 0413 των ιατάξεων Π.Ν. Η αυτόµατη αυτή αντικατάσταση του Κυβερνήτου ισχύει µέχρις ότου αποκατασταθεί το πρόβληµα του Κυβερνήτου ή ορισθεί από τον αρµόδιο προϊστάµενο ιοικητή ο αντικαταστάτης του. "2. Σε περίπτωση που ο Κυβερνήτης προβλέπεται να απουσιάσει για διάστηµα µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, µε µέριµνα της οικείας ιοικήσεως και ενηµέρωση ΓΕΝ, τοποθετείται "προσωρινός Κυβερνήτης"" εκ των "εφεδρικών Κυβερνητών" ή των άλλων Κυβερνητών Πλοίων της ιοικήσεως. Αν το κώλυµα ή η απουσία του Κυβερνήτου προβλέπεται να διαρκέσει για διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών, τότε µετά αίτηση της οικείας ιοικήσεως, το ΓΕΝ προβαίνει στην τοποθέτηση "προσωρινού Κυβερνήτου" εξ αυτών που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο τύπο πλοίου εντός της τελευταίας διετίας, µέχρις ότου κριθεί αν απαιτείται η οριστική η όχι αντικατάσταση του."".

9 ***Η νέα παρ.2 προστέθηκε µε το άρθρο 17 του Π..80/1998 (Α 74) Άρθρο 1115: Καθήκοντα του αντικαταστάτου Κυβερνήτου. 1. Ο Αξιωµατικός που ορίζεται αντικαταστάτης Κυβερνήτου Π. Πλοίου µε διαταγή του αρµοδίου προϊστάµενου ιοικητού στον οποίο υπάγεται τούτο, έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που προβλέπονται διά τον Κυβερνήτη Π.Πλοίου. 2. Ο Ύπαρχος ή ο βαθµοφόρος του πλοίου, ο οποίος αυτοµάτως αντικαθιστά τον Κυβερνήτη, ασκεί την εξουσία του Κυβερνήτου όπως επιβάλλεται από τις συνθήκες διά την οµαλή συνέχιση της αποστολής του µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα. Ο ίδιος οφείλει να ενηµερώσει τον Κυβερνήτη, ευθύς ως αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του, ή τον διά διαταγής του αρµοδίου προϊστάµενου ιοικητού ορισθέντα αντικαταστάτη Κυβερνήτου. Άρθρο 1116: Αναπλήρωση του Κυβερνήτου. 1. Ο Κυβερνήτης δεν δύναται να απουσιάσει από το πλοίο εάν δεν ευρίσκεται επ' αυτού πρόσωπο δικαιούµενο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου να τον αναπληρώσει. Ο αναπληρών τον Κυβερνήτη Αξιωµατικός καλείται αναπληρωτής Κυβερνήτου. 2. Τον Κυβερνήτη ευρισκόµενο εκτός πλοίου δι' υπηρεσίαν ή σε έξοδο στα πλαίσια της καθηµερινής συνήθους υπηρεσίας, αναπληρώνει ο ευρισκόµενος στο πλοίο Ύπαρχος. Κατά την απουσία και του Υπάρχου, τον Κυβερνήτη αναπληρώνει ο Αξιωµατικός Φυλακής του πλοίου, ανεξαρτήτως εάν ευρίσκονται επί του πλοίου ανώτεροι σε βαθµό ή αρχαιότεροί του Μάχιµοι Αξιωµατικοί. 3. Σε περίπτωση που συµβεί κάποιο σπουδαίο περιστατικό στη διάρκεια της αναπληρώσεως του Κυβερνήτου από τον Αξιωµατικό Φυλακής και ευρίσκονται στο πλοίο ανώτεροι ή αρχαιότεροί του Μάχιµοι Αξιωµατικοί, ο Αξιωµατικός Φυλακής οφείλει να ειδοποιεί εκείνον στον οποίο κανονικώς περιέρχεται η διαδοχή της Κυβερνήσεως του πλοίου σύµφωνα µε την παράγραφο 4η του άρθρου 0413 των ιατάξεων Π.Ν. Μέχρις ότου ο τελευταίος αυτός Αξιωµατικός αναλάβει πραγµατικώς την Κυβέρνηση του πλοίου, ο αναπληρών τον Κυβερνήτη Αξιωµατικός Φυλακής οφείλει να λάβει όλα τα επιβαλλόµενα από τις περιστάσεις µέτρα ασφαλείας στο πλοίο και τηρήσεως της τάξεως από το πλήρωµα αυτού. 4. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Αξιωµατικού Φυλακής καθορίζονται µε λεπτοµέρεια στο κεφάλαιο 37 του Βου µέρους των ιατάξεων Π.Ν.

10 5. Ο Κυβερνήτης σε έκτακτες κατά την κρίση του περιπτώσεις δύναται να αναθέσει καθήκοντα αναπληρωτού αυτού κατά την απουσία του ίδιου και του Υπάρχου, σε Αξιωµατικό ανώτερο ή αρχαιότερο του Αξιωµατικού Φυλακής. Υπό κανονικάς συνθήκας τα καθήκοντα του Αξιωµατικού στον οποίον ανατέθηκε η αναπλήρωση του Κυβερνήτου περιορίζονται στην εποπτεία επί της λειτουργίας της Υπηρεσίας, η οποία εξασφαλίζεται από τον Αξιωµατικό Φυλακής, και στην λήψη των αναγκαίων επιχειρησιακής ή γενικής φύσεως µέτρων. ιά παρόµοιες ως άνω έκτακτες περιπτώσεις, το µέτρο της τοιαύτης αναπληρώσεως του Κυβερνήτου δύναται να διαταχθεί από τον Αρχηγό ή ιοικητή µεγάλης ιοικήσεως ή Ανεξάρτητο ιοικητή στον οποίο υπάγεται το πλοίο. Άρθρο: Ενηµέρωση του Υπάρχου από τον Κυβερνήτη. Ο Κυβερνήτης µεριµνά ώστε ο Ύπαρχος να είναι σε θέση να τον αντικαταστήσει ανα πάσα στιγµή. Ενηµερώνει αυτόν διά τις διαταγές που λαµβάνει και δι' εκείνες που εκδίδει και συχνά του εµπιστεύεται τον χειρισµό του πλοίου. Άρθρο 1118: Πλοία υπαγόµενα απ' ευθείας στο ΓΕΝ. 1. Οι Κυβερνήτες των πλοίων που υπάγονται διοικητικώς στο ΓΕΝ αλληλογραφούν απ' ευθείας µε αυτό. 2. Ο ιοικητής Ναυτικής υνάµεως ή ο Κυβερνήτης µεµονωµένου πλοίου υπό τον Επιχειρησιακό έλεγχο του ΓΕΝ στην αλλοδαπή, κατά την διάρκεια της εκεί αποστολής τους θεωρούνται ως ιοικητές Ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως. (βλ. άρθρο Ν 0825). 3. Στην ηµεδαπή, κατά την προσωρινή απ' ευθείας υπαγωγή Ναυτικής υνάµεως ή µεµονωµένου πλοίου στο ΓΕΝ διά συγκεκριµένη αποστολή (συνήθως υπό Επιχειρησιακή οργάνωση), ο ιοικητής αυτής της Ναυτικής υνάµεως ή ο Κυβερνήτης αυτού του µεµονωµένου πλοίου, θεωρείται ως ανεξάρτητος ιοικητής και αλληλογραφεί απ' ευθείας µε το ΓΕΝ διά τα θέµατα που έχουν σχέση µε την αποστολή αυτή, ενώ διά τα υπόλοιπα θέµατα απευθύνεται στον οικείο προϊστάµενο της ιοικητικής Οργανώσεως. 4. Πλοία ορµούντα σε περιοχή Ναυστάθµου ή Ναυτικής Βάσεως και µη υπαγόµενα σε άλλη Ναυτική Αρχή ή µη έχοντα ενταχθεί διοικητικώς, υπάγονται στον ιοικητή του Ναυστάθµου ή της βάσεως ο οποίος και ασκεί την δικαιοδοσία του αρχαιότερου ιοικητού, εφ' όσον είναι αρχαιότερος των Κυβερνητών.

11 Άρθρο 1119: Κατανοµή καθηκόντων - ρύθµιση φυλακών Ο Κυβερνήτης στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του κατανέµει τα καθήκοντα και ρυθµίζει τις εν όρµω και εν πλω φυλακές του προσωπικού του πλοίου, ο ίδιος ή διά των οδηγιών του προς τον Ύπαρχο, όπως κατωτέρω καθορίζεται: α. Κατανοµή καθηκόντων. (1) Ο Κυβερνήτης δι' εγγράφου διαταγής του κατανέµει τους Αξιωµατικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς στις ιευθύνσεις και Επιστασίες του πλοίου σύµφωνα µε το βιβλίο οργανώσεως του πλοίου και αναλόγως των βαθµών και ειδικοτήτων τους. ιά µη έχοντες ειδικότητα Αξιωµατικούς µεριµνά διά την εναλλαγή τους σε Επιστασίες ή ιευθύνσεις, διά την καλύτερη εκπαίδευσή τους. (2) ιά το υπόλοιπο πλήρωµα ο Κυβερνήτης δίδει οδηγίες στον Ύπαρχο διά την σύνταξη των διαιρέσεων του πληρώµατος µε βάση το βιβλίο οργανώσεως και το βιβλίο µάχης. Μετά την συµπλήρωση των διαιρέσεων, τις θεωρεί και παρακολουθεί την τακτική τους ενηµέρωση. β. Ρύθµιση των φυλακών εν όρµω και εν πλω. (1) Ο Κυβερνήτης ρυθµίζει τις φυλακές των Αξιωµατικών εν όρµω και τον αριθµό των Αξιωµατικών που πρέπει να ευρίσκονται πάντοτε ένδον και δίδει οδηγίες στον Ύπαρχο διά την αντίστοιχη ρύθµιση των φυλακών εν όρµω των Ανθυπασπιστών - Υπαξιωµατικών και πληρώµατος, ώστε να παραµένει ένδον το αναγκαίο διά την ασφάλεια και εκάστοτε ισχύουσα ετοιµότητα του πλοίου προσωπικό. ιά το θέµα αυτό τηρούνται τα καθοριζόµενα οτις ισχύουσες διαταγές του οικείου Αρχηγού ή ιοικητού, στον οποίο υπάγεται το πλοίο. (2) Ο Κυβερνήτης ρυθµίζει τις φυλακές των Αξιωµατικών εν πλω σύµφωνα µε το βιβλίο µάχης και ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε επιχειρήσεως ή ασκήσεως εν πλω φυλακές του λοιπού πληρώµατος σύµφωνα µε το βιβλίο µάχης και τις τυχόν ειδικές εντολές του Κυβερνήτου. Άρθρο: Εκπαίδευση του προσωπικού. Ο Κυβερνήτης στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του: α. Προσπαθεί να αυξήσει τις γενικές και ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις του προσωπικού µε την συχνή εκτέλεση γυµνασίων εν όρµω και εν πλω, µαθηµάτων και οδηγιών και µε την χρησιµοποίηση των καταλλήλων σχολών και εκπαιδευτικών ευκολιών του Αρχηγείου ή της ιοικήσεώς του και της ιοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.

12 β. Ιδιαίτερα προσπαθεί να προάγει την τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση των Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και µονίµων Υπαξιωµατικών µε την οργάνωση διαλέξεων και οδηγιών. Σε πλοία όπου υπάρχουν οι δυνατότητες, φροντίζει διά την διαδοχική εναλλαγή σε καθήκοντα των Σηµαιοφόρων και των άνευ εξειδικεύσεως Ανθυποπλοιάρχων, ώστε να αποκτήσουν τις περισσότερες δυνατές πρακτικές γνώσεις. γ. Παρέχει συχνές ευκαιρίες στον Ύπαρχο και τους Μαχίµους Αξιωµατικούς του πλοίου δια την βελτίωση της επιδεξιότητός τους στον χειρισµό του πλοίου. Ειδικά διά τους Μαχίµους Σηµαιοφόρους εξασφαλίζει την εκπαίδευσή τους στα πλωτά µέσα του Πλοίου. δ. Ελέγχει την ουσιαστική εφαρµογή του Προγράµµατος Εβδοµαδιαίας Εκπαιδεύσεως (ΠΟΕΚ) εν όρµω, που εκδίδει ο προιστάµενος ιοικητής, καθώς και του αντίστοιχου που καταρτίζεται από το πλοίο και επιβάλλει την πλήρη εκµετάλλευση του χρόνου διά την εν γένει βελτίωση του επιπέδου εκπαιδεύσεως. εν διστάζει να αναφέρει προς τον ιοικητή του παρατηρηθείσες ατέλειες και αδυναµίες, διά βελτίωση του προγράµµατος εκπαιδεύσεως. ε. ιατάσσει την εκτέλεση γυµνασίων εν όρµω και εν πλω κατά την κρίση του και ελέγχει το επίπεδο της µαχητικής ικανότητος του πλοίου. Άρθρο: Ευεξία του πληρώµατος. Ο Κυβερνήτης καταβάλλει ιδιαίτερη φροντίδα διά να διατηρεί το ηθικό του πληρώµατος σε υψηλό επίπεδο και να ενισχύει και αναπτύσσει την υλική, πνευµατική και ηθική του ευεξία. Εντός των κατά την κρίση του καταλλήλων µέτρων και φροντίδων που θα εφαρµόσει και θα αναλάβει διά τον σκοπό αυτό, περιλαµβάνονται και τονίζονται τα ακόλουθα: α. Η παρακολούθηση της τροφοδοσίας του πληρώµατος, ώστε να είναι άρτια η προπαρασκευή και επιµεληµένη η διανοµή του συσσιτίου. β. Η µέριµνα διά την διατήρηση αρίστου επιπέδου συνθηκών διαβιώσεως του πληρώµατος. Όπου η παλαιότης των µονάδων δηµιουργεί προβλήµατα καταβάλλει προσπάθεια ώστε το επίπεδο να διατηρείται τουλάχιστον ικανοποιητικό και αιτεί συνδροµή όπου απαιτείται διά την βελτίωσή του. γ. Η επίβλεψη της υγιεινής του πληρώµατος µε τις προβλεπόµενες ιατρικές επιθεωρήσεις αλλά και µε την γενική υγειονοµική φροντίδα προσωπικού και χώρων. δ. Η εφαρµογή ενός προγράµµατος φυσικής αγωγής που εκπονείται από το πλοίο, όπως προβλέπουν οι διαταγές του ΓΕΝ, αλλά και η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας διά το θέµα αυτό από µέρους του πλοίου.

13 ε. Η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση και διατήρηση των θρησκευτικών µας παραδόσεων µε την παρακολούθηση του σχετικού προγράµµατος του οικείου Αρχηγείου ή ιοικητού στον οποίο υπάγεται το πλοίο, αλλά και µε την αξιοποίηση των ευκαιριών που δίδονται διά εκκλησιασµό κατά τις εορτές και τις επισκέψεις λιµένων και αγκυροβολίων. στ. Η τήρηση της αργίας της Κυριακής, όπου είναι δυνατόν, και η διαφοροποίηση του προγράµµατος κατ' αυτήν, όπου επίσης είναι δυνατόν, ώστε να δίδεται ευκαιρία διά περισσότερη ανάπαυση και χρησιµοποίηση του χρόνου δι' ατοµικές απασχολήσεις. ζ. Η προσπάθεια διά την γενικότερη επιµόρφωση και πνευµατική καλλιέργεια του προσωπικού µε την συµµετοχή του σε πνευµατικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. η. Η εξασφάλιση της αναπαύσεως και ψυχαγωγίας του πληρώµατος κατά την ένδον παραµονή του. θ. Η επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας της διαδικασίας ακροάσεως του προσωπικού και προωθήσεως αιτηµάτων του. ι. Η εξασφάλιση της αναγνωρίσεως και επαίνου των αξιών µνείας επιδόσεων και της καταχωρήσεώς τους, όπως απαιτείται. ια. Η διά του παραδείγµατος των ανωτέρων καλλιέργεια και ανάπτυξη των ηθικών, στρατιωτικών και ναυτικών αρετών του προσωπικού, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Κεφάλαιο 13 των ιατάξεων, αλλά και µε τις υποθήκες της Ναυτικής παραδόσεως του Π.Ν., η οποία θέλει αξιόµαχο πλοίο µε ευχαριστηµένο και υπερήφανο πλήρωµα. Άρθρο: Άδειες απουσίας. 1. Η δικαιοδοσία του Κυβερνήτου διά την χορήγηση αδειών απουσίας και οι λεπτοµέρειες διά τα αφορώντα σε αυτές, καθορίζονται στο Κεφάλαιο 19 των ιατάξεων Π.Ν. 2. Ο Κυβερνήτης οφείλει να διατηρεί επί του πλοίου τον απαραίτητο αριθµό ανδρών, βαθµοφόρων και πληρώµατος, ώστε να καλύπτεται από κάθε άποψη η ασφάλεια του πλοίου και να εξασφαλίζεται η εκάστοτε καθοριζοµένη ετοιµότης αυτού.

14 Άρθρο: Πειθαρχική δικαιοδοσία. 1. Ο Κυβερνήτης ασκεί την πειθαρχική του δικαιοδοσία σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Κεφάλαιο 17 των παρουσών ιατάξεων Π. Ν., το οποίο από της εκδόσεως αυτών αντικαθιστά πλήρως και ακυρώνει το Β../1939 "Περί πειθαρχικών ποινών". 2. Κατά την εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 1709 του ιδίου ως άνω Κεφαλαίου, θεωρεί τα ποινολόγια Υπαξιωµατικών και Ναυτών άπαξ της εβδοµάδος. Άρθρο: Θέµατα ασφαλείας. Στις ενέργειες και τα µέτρα που ο Κυβερνήτης λαµβάνει στα πλαίσια των ευθυνών του διά την ασφάλεια υλικού και προσωπικού του πλοίου, πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: α. ιά την φυσική ασφάλεια του πλοίου. (1) Η λήψη µέτρων διά την ασφάλεια του πλοίου από κινδύνους τροµοκρατικών ενεργειών ή δολιοφθοράς από ξένα προς την υπηρεσία πρόσωπα. (2) Η λήψη µέτρων διά την διατήρηση της ασφαλείας του πλοίου έναντι κινδύνων πυρκαϊάς και η οργάνωση των µέτρων διά την αντιµετώπιση κινδύνων από καταστάσεις καιρού και στοιχείων της φύσεως. β. ιά την ασφάλεια πυροµαχικών και ευφλέκτων ή επικινδύνων υλών. (1) Η οργάνωση φυλάξεως σε κλειδούχους των κλειδών χώρων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών, φορητού οπλισµού, κ/θ βληµάτων, ραδιενεργών υλικών και των συστηµάτων κατακλύσεως και καταιονισµού τούτων όπου αυτά υπάρχουν. Ο Κυβερνήτης ορίζει τα αναγκαία εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα τα οποία δύνανται να έχουν αντίγραφα των κλειδών και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα εισέρχονται σε αυτούς τους χώρους και θα διαχειρίζονται τον φορητό οπλισµό. (2) Ο έλεγχος και επιβεβαίωση ότι εκτός των περιόδων γενικής επισκευής και δοκιµών τους, τα συστήµατα κατακλύσεως και καταιονισµού των χώρων πυροµαχικών και οπλισµού είναι έτοιµα προς χρήση. (3) Ο έλεγχος ότι τα εύφλεκτα υλικά αποθηκεύονται και χειρίζονται κατ' ασφαλή τρόπο. γ. ιά τις διατάξεις ασφαλείας: (1) Η εποπτεία, ο έλεγχος και η απαίτηση του Κυβερνήτου από τους

15 Αξιωµατικούς ιευθυντές ιευθύνσεων και επικεφαλής Επιστασιών, όπως το προσωπικό κατόπιν διδασκαλίας και γυµνασίων, εφαρµόζει τις οδηγίες ασφαλείας και όπως αυτές δεικνύονται στις κατάλληλες θέσεις και χώρους. Σε περιπτώσεις που κατά την κρίση του διαπιστώνονται ελλείψεις, ο Κυβερνήτης επιβάλλει την περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού και την συµπλήρωση των οδηγιών, αν αυτές δεν είναι πλήρεις. Αναφέρει στις προϊστάµενες αρχές, εάν απαιτείται, διά σχετικές βελτιώσεις ή διορθώσεις των οδηγιών µέσα στις αρµοδιότητές τους. (2) Ο έλεγχος και εποπτεία διά την ύπαρξη και εφαρµογή οδηγιών ασφαλείας διά το προσωπικό που εργάζεται σε κλειστούς χώρους ή έξω από τις πλευρές του πλοίου ή σε υψηλά µέρη εγγύς περιστρεφοµένων συσκευών ή κεραιών. (3) Ο έλεγχος των µέσων ασφαλείας κυκλοφορίας του προσωπικού επί του καταστρώµατος σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. δ. ιά την ασφάλεια του διαβαθµισµένου υλικού και επικοινωνιών/ πληροφοριών: (1) Η λήψη των µέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τους σχετικούς Κανονισµούς, ιαταγές και εκδόσεις. (2) Η οργάνωση ενός συστήµατος ασφαλείας διά την φύλαξη, εξουσιοδοτηµένη διακίνηση και διαχείριση του διαβαθµισµένου υλικού και διαβαθµισµένων εκδόσεων, βιβλίων, εγγράφων που ανήκουν ή χρησιµοποιούνται στο πλοίο. (3) Η λήψη των µέτρων ασφαλείας των επικοινωνιών και πληροφοριών που προβλέπονται από τις σχετικές εκδόσεις και οδηγίες ως και από τα εκάστοτε σχέδια ή διαταγές επιχειρήσεων/ασκήσεων ειδικώτερα. Άρθρο: ράση κατά του εχθρού. 1. Ο Κυβερνήτης κατά την πολεµική περίοδο παρακαλουθεί συνεχώς την τακτική κατάσταση όπως διαµορφώνεται στα µέσα διοικήσεως και ελέγχου του πλοίου και ενηµερώνει τον Ύπαρχο και τους Αξιωµατικούς διά τις προθέσεις του και τον τρόπο δράσεως του πλοίου και αντιµετωπίσεως της εχθρικής απειλής αέρος, επιφανείας και Υποβρυχίων. 2. Πρώτιστο καθήκον του Κυβερνήτου είναι να λάβει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος στην δράση κατά του εχθρού, χρησιµοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τα όπλα, µέσα και ικανότητες εν γένει του πλοίου του. Σε ουδεµία περίπτωση εγκαταλείπει τον αγώνα πριν εξαντλήσει πλήρως όλα τα µέσα που διαθέτει. 3. Στο ακροτελεύτιο Κεφάλαιο 53 του Βου µέρους των ιατάξεων Π.Ν. γίνεται µνεία κυρίων σηµείων διά την προς µάχη προετοιµασία του πλοίου.

16 Άρθρο: Ευθύνες του Κυβερνήτου διά την ναυσιπλοΐα. 1. Ο Κυβερνήτης είναι υπεύθυνος διά την πλεύση του πλοίου. Υπό τις οδηγίες του ο Αξιωµατικός Ναυτιλίας διεξάγει την ναυτιλία του πλοίου. 2. Ο Κυβερνήτης του πλοίου που πλέει µεµονωµένος καθορίζει την πλεύση του. 3. Η παρουσία πλοηγού δεν µεταβάλλει την προσωπική ευθύνη του Κυβερνήτου. 4. Ο Κυβερνήτης ουδέποτε εµπιστεύεται την ευθύνη των κινήσεων του πλοίου εν πλω σε Αξιωµατικό ή άλλο πρόσωπο, εάν δεν έχει βεβαιωθεί ο Ίδιος ότι το πρόσωπο αυτό έχει τις γνώσεις διά να αναλάβει αυτήν την ευθύνη και ότι γνωρίζει καλά τον Κανονισµό προς αποφυγή συγκρούσεων και τις σχετικές µε το αντικείµενο εκδόσεις τακτικής. 5. Αξιωµατικός ή άλλο πρόσωπο που εκτελεί πρακτική εξάσκηση εν πλω διά τα καθήκοντα του Αξιωµατικού Φυλακής και ο οποίος δεν θεωρείται από τον Κυβερνήτη ικανός να αναλάβει την ευθύνη των κινήσεων του πλοίου και να εκτελεί υπεύθυνη υπηρεσία Αξιωµατικού Φυλακής εν πλω, πρέπει να επιτηρείται από ένα Αξιωµατικό έµπειρο και ικανό διά τα καθήκοντα του Α.Φ. εν πλω. Αυτός, ενώ δεν αποσύρει την διεύθυνση του πλοίου από τον εξασκούµενο, εκτός της περιπτώσεως κινδύνου, επιβλέπει ότι όλες οι διαταγές που δίνονται από τον εκπαιδευόµενο είναι ορθές και ασφαλείς. Σε αυτή την περίπτωση ο επιτηρών Αξιωµατικός είναι ο Αξιωµατικός Φυλακής και ο επιτηρούµενος ο υφιστάµενός του. 6. Κατά τον πλού εν σχηµατισµό, αν ο Κυβερνήτης κρίνει ότι η πορεία που διατάχθηκε είναι επικίνδυνη, οφείλει να το αναφέρει αµέσως και να µη διστάσει να την αλλάξει, αν ο κίνδυνος είναι άµεσος. Εάν επίσης αντιληφθεί ότι συµπλέον πλοίο κατευθύνεται προς κίνδυνο, οφείλει να το γνωστοποιήσει µε κάθε δυνατό τρόπο. 7. Προληπτικά µέτρα ασφαλείας κατά τον πλού: α. Κατά την προσέγγιση ξηράς και αβαθών και τον πλού εγγύς αυτών, ο Κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι η θέση του πλοίου, όχι µόνο επιβεβαιώνεται εγκαίρως, αλλά συνεχίζει να επιβεβαιώνεται διά στιγµάτων µε την χρήση των προσφορότερων µέσων, τα οποία, πέραν της χρησιµοποιήσεως ορατών σηµείων ξηράς, περιλαµβάνουν την χρήση της ραδιοεντοπιστικής συσκευής, των ραδιοναυτιλιακών βοηθηµάτων, των ηχοβολίσεων ή άλλων µεθόδων. β. Κατά την πλοήγηση σε περιοχή αβαθών και υφάλων ο Κυβερνήτης µεριµνά ώστε να λαµβάνονται βολίσµατα µε την καλύτερη µέθοδο. Η λειτουργία του ηχοβολιστικού ή διά άλλων µέσων λήψη βολισµάτων αποτελεί προληπτικό µέτρο εναντίον ναυτιλιακού λάθους και το µέτρο αυτό συνιστάται όπως λαµβάνεται ακόµη και στους πιο πολυσύχναστους διαύλους.

17 γ. Στις περιπτώσεις πλου σε περιωρισµένα ύδατα ή πλοηγήσεως προς την ακτή και λιµένες,ο Κυβερνήτης µεριµνά ώστε να έχει γίνει προετοιµασία αγκυροβολίας δι' ενδεχοµένην άµεση χρήση της αγκύρας διά λόγους ασφαλείας. δ. Κατά τους χειρισµούς µε άλλα Πολεµικά Πλοία ή κατά τους χειρισµούς Πολεµικών Πλοίων εγγύς εµπορικών πλοίων πρέπει να τηρείται αυστηρώς ο Κανονισµός προς αποφυγήν συγκρούσεως, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που ειδικώς και σαφώς καθορίζονται στις εκδόσεις τακτικής. ε. Κατά τους χειρισµούς σε σχηµατισµό, στολοδροµία ή κλειστή συνεργασία µε άλλα πλοία οι κινήσεις των συνεργαζοµένων πλοίων πρέπει να παρακολουθούνται µε προσοχή συνεχώς. στ. Ο έλεγχος της εγγύς του πλοίου περιοχής, προ της διαταγής αλλαγής πορείας, διά την εκτίµηση των συνεπειών της σε άλλα πλοία, είναι απαραίτητος. Ο Κυβερνήτης ελέγχει ότι τούτο έχει γίνει έξις στους Αξιωµατικούς Φυλακής. ζ. Οι περιορισµοί των ραδιοεντοπιστικών µέσων σε κλειστό σχηµατισµό και η απασχόληση του προσωπικού του Κέντρου Πληροφοριών Μάχης (ΚΠΜ) κυρίως µε την τακτική κατάσταση, πρέπει να λαµβάνονται συνεχώς υπόψη. Ο Αξιωµατικός Φυλακής επί της γεφύρας πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι υπεύθυνος έναντι του Κυβερνήτου, εκτός αν ο τελευταίος έχει αναλάβει τις κινήσεις του πλοίου, διά την ασφάλεια αυτού. η. Τα πλοϊκά φώτα του πλοίου χρησιµοποιούνται σε χαµηλή ένταση ή σβήνονται, όταν θεωρείται αναγκαίο από την τακτική κατάσταση. Τούτο αφήνεται στην κρίση του Τακτικού ιοικητού. Στην περίπτωση αυτή η αφή των πλοϊκών σε πλήρη ένταση πρέπει να γίνεται χωρίς δισταγµό, εάν διαφαίνεται κίνδυνος ασφαλείας διά το πλοίο. 8. Όταν, κατά την διάρκεια σκότους µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, το πλοίο προσγειώνεται σε ακτές επικίνδυνες ή πρόκειται να εισπλεύσει σε δυσχερείς και αφώτιστους όρµους, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις επειγούσης ανάγκης, ο Κυβερνήτης οφείλει να σταθµίσει, εάν αντί της ενεργείας αυτής, θα ήταν ασφαλέστερο διά την εκτέλεση της αποστολής του να ανακόψει τον πλού και να αναµένει το πρώτο φως. 9. ιά τα πλοία από τα οποία επιχειρούν ελικόπτερα, ο Κυβερνήτης διατάσσει την εκτέλεση των πτήσεων, αφού εξασφαλίσει ότι υπάρχουν οι δυνατότητες από τα πληρώµατα και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, σύµφωνα µε το πρόγραµµα πτήσεων της Ναυτικής υνάµεως και τις κατευθύνσεις και διαταγές που υπάρχουν. 10. Πέραν των ανωτέρω, της µερίµνης του Κυβερνήτου δεν πρέπει να διαφεύγουν τα ακόλουθα: α. Η καταχώρηση στο Ηµερολόγιο του πλοίου όλων των διαταγών του που αφορούν τον πλού και την ασφάλεια του πλοίου.

18 β. Η σήµανση προς τον ιοικητή της Ναυτικής υνάµεως κάθε πληροφορίας ναυτιλιακής φύσεως που ενδεχοµένως τον ενδιαφέρει. γ. Ο έλεγχος διά την επίδειξη από το πλοίο των πλοϊκών φώτων και των λοιπών φώτων ανάγκης και κινήσεων του πλοίου κατά την νύκτα, ώστε αυτά να είναι όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό προς αποφυγήν συγκρούσεων και από τις ειδικές δια το αντικείµενο τακτικές εκδόσεις και ειδικές διαταγές του ΓΕΝ. δ. Η ετοιµότης του πλοίου και εκπαίδευση των Αξιωµατικών στην ωκεανοπλοία και την χρήση της Αστρονοµικής Ναυτιλίας και η εκµετάλλευση κάθε παρουσιαζοµένης ευκαιρίας προς τον σκοπό αυτό. 11. Κατά την αγκυροβολία και την παραµονή του πλοίου στο αγκυροβόλιο ο Κυβερνήτης: α. Μεριµνά ώστε το πλοίο να αναλάβει ασφαλές αγκυροβόλιο µη θέτοντας σε κίνδυνο ήδη αγκυροβοληµένα πλοία. β. Μεριµνά διά την καταχώρηση στο Ηµερολόγιο του στίγµατος αγκυροβολίας και των διοπτεύσεων ασφαλείας, του βάθους και του είδους του βυθού, εφόσον το τελευταίο καθίσταται δυνατό. γ. Βεβαιώνεται ότι υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση διά την ασφάλεια του αγκυροβολίου και καθορίζει τις φυλακές ώστε να διατηρείται η ετοιµότης που έχει διαταχθεί ή απαιτείται σε κάθε περίπτωση. δ. Εξασφαλίζει ότι το αγκυροβόλιο του πλοίου ευρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από άλλο πλοίο που µεταφέρει εκρηκτικές ύλες και έχει υψωµένο το σχετικό σήµα από τον διεθνή κώδικα σηµάτων. ε. Λαµβάνει τα µέτρα που προβλέπονται διά την ασφάλεια του πλοίου από δολιοφθορείς και την επιτήρηση της περιοχής του αγκυροβολίου ανάλογα µε την τακτική κατάσταση. 12. Ο Κυβερνήτης Υποβρυχίου εφαρµόζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως επιβάλλεται από την ιδιαιτερότητα του πλοίου και τις συναφείς ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας της ναυσιπλοΐας αυτού Άρθρο: Μέτρα σε περίπτωση οµίχλης ή περιορισµένης ορατότητος. 1. Κατά τον πλού σε οµίχλη, δυνατή βροχόπτωση, χιονόπτωση ή άλλες καιρικές συνθήκες που περιορίζουν την ορατότητα, ο Κυβερνήτης οφείλει να συµµορφώνεται πιστά µε τις διατάξεις του ιεθνούς Κανονισµού προς

19 αποφυγή συγκρούσεων, µειώνοντας την ταχύτητα του πλοίου αναλόγως και, αν είναι απαραίτητο, στο ελάχιστο όριο που επιτρέπει την οµαλή κυβέρνηση του πλοίου. Κάνει χρήση όλων των συσκευών εντοπισµού (Ρ/ΕΑ/ Υ) που διαθέτει το πλοίο. Παράλληλα λαµβάνει αυξηµένα µέτρα ελέγχου βλαβών και ετοιµότητος χειρισµών. 2. Επιπλέον λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: α. Τοποθετούνται έµπειροι οπτήρες στο πρόστεγο, στο επίστεγο και στα υψηλότερα σηµεία του πλοίου. β. Ενεργοποιούνται τα σήµατα οµίχλης που προβλέπονται από τον ιεθνή Κανονισµό προς αποφυγή συγκρούσεων. γ. Γίνεται συνεχής χρήση των δυνατοτήτων ενδείξεως αποφυγής συγκρούσεως επί των ενδεικτών της ναυτιλιακής ραδιοεντοπιστικής συσκευής και υποτυπώσεως των στόχων. δ. Το προσωπικό της προωστηρίου εγκαταστάσεως τοποθετείται σε άµεση ετοιµότητα χειρισµών. ε. Γίνεται συνεχής ακρόαση µε την ανθυποβρυχιακή συσκευή. Το ηχοβολιστικό λειτουργεί συνεχώς σε περιοχές που τα βάθη το καθιστούν πρακτικώς χρήσιµο. στ. Ετοιµάζεται έγκυρα δι' αγκυροβολία σε περίπτωση πλού σε περιοχή όπου το βάθος ειναι κατάλληλο. ζ. Αναλαµβάνεται υψηλός βαθµός υδατοστεγανότητος σύµφωνα µε το βιβλίο µάχης του πλοίου και ετοιµάζονται τα µέσα αντιµετωπίσεως διαρροής. η. Σε περιοχή µικρών βαθών υπάρχει ετοιµότης διά την εκτέλεση βολισµάτων. 3. Σε περίπτωση πλού σε σχηµατισµό, ο Κυβερνήτης συµµορφώνεται µε τις σχετικές οδηγίες του ιοικητού, αλλά είναι έτοιµος να εκτελέσει χειρισµούς ανεξαρτήτως από τις οδηγίες αυτές, αν απαιτείται διά την ασφάλεια του πλοίου. Άρθρο: Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Κυβερνήτης αναλαµβάνει την διεύθυνση των χειρισµών. 1. Στις κινήσεις απόπλου και κατάπλου, κατά τον συναγερµό, στα γενικά γυµνάσια, στους προχωρητικούς ελιγµούς, στις κινήσεις εν πλω ανεφοδιασµού και στις ειδικές εν πλω ασκήσεις, όπου κατά την κρίση του Κυβερνήτου απαιτείται, τη διεύθυνση των χειρισµών αναλαµβάνει αυτοπροσώπως ο Κυβερνήτης. Αυτό γίνεται επίσης και στις διελεύσεις του πλοίου από στενά και διαύλους µε περιορισµένα ύδατα καθώς και σε κάθε

20 κατά την κρίση του δύσκολη περίπτωση. 2. Μετά από διαταγή του ιοικητού της Ναυτικής υνάµεως ή όταν ο Κυβερνήτης το κρίνει χρήσιµο, η διεύθυνση µερικών κινήσεων η χειρισµών του πλοίου δύναται να ανατεθεί, µε την ευθύνη του Κυβερνήτου, στον Ύπαρχο ή σε άλλον από τους µαχίµους Αξιωµατικούς του πλοίου από εκείνους που εκτελούν καθήκοντα Αξιωµατικού Φυλακής γεφύρας εν πλω, διά λόγους εκπαιδεύσεως. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί καθήκον του Κυβερνήτου, όπως διατυπώνεται στα άρθρα Ν 1117 και Ν 1120 του παρόντος Κεφαλαίου και ο έλεγχός της πρέπει να αποτελεί ειδικό αντικείµενο στις ιοικητικές επιθεωρήσεις. Άρθρο: Κινήσεις του πλοίου µέσα σε Ναύσταθµο. 1. Κατά τον κατάπλου του πλοίου σε Ναύσταθµο η θέση ελλιµενισµού (παραβολής, προσδέσεως σε σηµαντήρα, προδετήσεως ή αγκυροβολίας) καθορίζεται από τον ιοικητή του Ναυστάθµου µετά από συνεκτίµηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν και των τυχόν απαιτήσεων των οικείων ιοικητών των πλοίων. 2. Ο Ναύσταθµος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει ρυµουλκό διά την υποβοήθηση των χειρισµών του πλοίου κατά τον κατάπλου ή απόπλου, εφόσον ζητηθεί από το πλοίο. Αν δεν ζητηθεί ρυµουλκό, ο Ναύσταθµος είναι υποχρεωµένος να έχει σε ετοιµότητα τα απαραίτητα διά κάθε περίπτωση ρυµουλκά. 3. Με Βασική ιαταγή του Αρχηγού ή του οικείου ιοικητού µεγάλης ιοικήσεως, καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις στην περιοχή ενός Ναυστάθµου τα πλοία µετακινούνται στους σηµαντήρες µε τα ίδια τους τα µέσα ή µε την βοήθεια ρυµουλκών και πλοηγού. 4. Τα πλοία που ναυλοχούν µέσα σε Ναύσταθµο συµµορφώνονται µε τις διατάξεις λιµένος του ιοικητού του Ναυστάθµου. Άρθρο: Μεταφορά στρατευµάτων και υλικών. 1. Ο Κυβερνήτης πλοίου στο οποίο έχουν επιβιβασθεί στρατεύµατα προς µεταφορά, έχει εξουσία επ' αυτών δια θέµατα γενικής πειθαρχίας και δια την εκτέλεση των διαταγών των σχετικών µε την γενική ασφάλεια του πλοίου και την επ' αυτού διαβίωση. 2. Εάν ο ιοικητής των στρατευµάτων είναι ανωτέρου βαθµού του Κυβερνήτου αναθέτει σε νεότερο του Αξιωµατικό την φροντίδα δια την ρύθµιση των λεπτοµερειών της εσωτερικής υπηρεσίας των στρατευµάτων,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0701: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κυρίως στον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401: Κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. 1. Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/ και Υφυπουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο Η Γ Ι Ε Σ Γ Ε Φ Υ Ρ Α Σ Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ - αναλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2501. Μεγάλο και µικρό πένθος. Λαµβανόµενα µέτρα. 1. Τα ακόλουθα µέτρα λαµβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0801: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στον Αρχηγό Στόλου και τους ιοικητές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

185 K.A.U. Π/91. *ΕΈ. Παρ. Ill (I) Αρ. 2577,

185 K.A.U. Π/91. *ΕΈ. Παρ. Ill (I) Αρ. 2577, *ΕΈ. Παρ. Ill (I) Αρ. 2577,15.2.91 185 K.A.U. Π/91 Αριθμός 27 Οι περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (Κ.Ψ.Μ.) Κανονισμοί της Εθνικής Φρουράς του 1991, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρ. 227 επ. σε συνδ. µε άρθρ. 238 του Ν. 3852/2010) Tου. υπαλλήλου της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ΚΑΤΑ Της

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ο κος Γεώργιος Δασκαλάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, που θα αποκαλείται εφεξής ο «Εργοδότης»

ο κος Γεώργιος Δασκαλάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, που θα αποκαλείται εφεξής ο «Εργοδότης» Αχαρνές, 4/5//2015 Αριθμ. πρωτ.: 1560 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης Αγίας Τριάδος 39 Αχαρνές,Τ.Κ.13673 Τηλ.: 2102460800,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : 2301. Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 αποφασίζουμε: Κ.Υ.Α. αριθμ. 19676-19/05/2012 - Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 44(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο : 2401. Εκτέλεση επισκέψεων εντός 24 ωρών από του κατάπλου. 1. Οι πρώτες επισκέψεις εκτελούνται εντός 24 ωρών από τον κατάπλου, εάν δεν εκτελεσθούν αµέσως.

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ιαδικασία θα ελέγχεται περιοδικά ως προς την εφαρµογή της, θα δύναται να αναθεωρηθεί και να υπόκειται σε συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077929,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατεύσιμο και Πολιτικό Προσωπικό της Τακτικής Αεροπορίας, Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ αναλαμβάνω σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό 1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Ταξίδια στο Εξωτερικό/Γενικά α. Μέλη του Σ.Π.Κ., τα οποία κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0165/ Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη

A8-0165/ Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη 29.9.2017 A8-0165/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Dominique Riquet A8-0165/2017 Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:15649 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: 1/ Γενικό Επιτελείο Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασµα από το ΦΕΚ 1340/ Φ.353.1/324/105657/ 1/2002)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασµα από το ΦΕΚ 1340/ Φ.353.1/324/105657/ 1/2002) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασµα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14493 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Μαρτίου 17 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 1 ΚΟΧ και άνω: 16 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. (Πρόταση νόμου του βουλευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ.

ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 18-Νοε-14 1 ΓΕΕΘΑ/ 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.07.2014 Ν. 96(Ι)/2014 96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας )

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών CPV 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3834, 8.4.2004 1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Αριθμός 215 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19664 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: 1/ Γενικό Επιτελείο Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραµµάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (566208) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.: 2415.1/69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα