ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ"

Transcript

1 ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη ε πεξίνδνο ηεο θιηκαθηεξίνπ ηνπο θαη απηό γηαηί αθνύλε από ηηο θίιεο ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο γηα θάπνηεο «θαθέο θιηκαθηεξίνπο». Τη ζεκαίλεη απηό θαη πσο ζα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε θαλνληθά ηε δσή καο βηώλνληαο θαη επηβηώλνληαο απηήο ηεο ηόζν ζεκαληηθήο πεξηόδνπ; Τι είναι κλιμακηήπιορ; Σηα ιεμηθά αλαθέξεηαη «ζηελ επνρή θαη ζην θαηλόκελν ηεο κεηαβνιήο ζηε γνληκόηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα». Οπζηαζηηθά όκσο πξόθεηηαη γηα ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα πξηλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εκκελόπαπζε. Ο κέζνο όξνο ειηθίαο γπλαηθώλ πνπ ζηακαηάεη ε πεξίνδνο ηνπο (εκκελόπαπζε) είλαη ηα 2 ρξόληα, παξ νι απηά κπνξεί λα ζπκβεί ζηα 30 ή ηα 60. Απηή ε πεξίνδνο ζηε δσή κηαο γπλαίθαο κπνξεί λα είλαη δξακαηηθή ή πνιύ απιή, δηαθέξεη από γπλαηθά ζε γπλαίθα αιιά ην απνηέιεζκα είλαη ίδην: παύνπλ λα έρνπλ πεξίνδν. Κάπνηνη ιέλε πσο είλαη ε αλάπνδε εθεβεία- κηα επνρή κε ζπγθξνύζεηο κε πνιιέο νξκόλεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Η πεξίνδνο ηεο θιηκαθηεξίνπ δηαξθεί 2- ρξόληα πξηλ ηελ εκκελόπαπζε, σο ηελ πεξίνδν απνθαηάζηαζεο ησλ νξκνλώλ ηεο γπλαίθαο κεηά από απηή (2- ρξόληα κεηά-κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ηα 10). Ποια είναι ηα ζςμπηώμαηα ηηρ εμμηνόπαςζηρ; Τα ζπκπηώκαηα ηεο εκκελόπαπζεο κπνξνύλ λα πνηθίινπλ από ειαθξέο εμάςεηο κέζα ζηελ λύρηα σο πνιύ ηδξώηα όιε ηε κέξα θαη ηε λύρηα. Μεξηθέο γπλαίθεο έρνπλ θειίδεο αίκαηνο γηα κεξηθνύο κήλεο θαη άιιεο αηκνξξαγίεο γηα ρξόληα. Απηά ηα ζπκπηώκαηα πξνθαινύληαη από ηελ νξκνληθή αληζνξξνπία θαη αιιαγή αιιά ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ δηαηξνθή, ηνλ ηξόπν δσήο θαη γελεηηθνύο παξάγνληεο. Πνιιέο γπλαίθεο ην 200 έθηαζαλ ηα 0 ρξόληα, εξγαδόκελεο 60 ώξεο ηελ εβδνκάδα, θξνληίδνληαο κηα νηθνγέλεηα παηδηά θαη γνλείο- έρνληαο ειάρηζην ρξόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Με απνηέιεζκα λα εμαληιήζνπλ ηηο νξκόλεο ηνπο θαη λα έρνπλ ειάρηζην απόζεκα γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζε απηή ηε θπζηθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο όηαλ ην

2 ζώκα εμνηθνλνκεί νξκόλεο γηα ην δεύηεξν κηζό ηεο δσήο καο. Ιδαληθά νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν λα μεθνπξάδνληαη θαη λα απνιαύζνπλ ηελ αιιαγή ησλ ρξόλσλ πνπ αθνινπζνύλ, ειάρηζηεο έρνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα. Τι είναι η κακή κλιμακηήπιορ; Πνιιέο θνξέο αθνύκε γπλαίθεο λα παξαπνληνύληαη όηη πεξλνύλ κηα πνιύ θαθή θιηκαθηήξην. Απηό όκσο ηη ζεκαίλεη γηαηί γηα εκέλα ε αϋπλία κπνξεί λα είλαη θαθή θιηκαθηήξηνο θαη γηα θάπνηα άιιε πνπ έρεη πεξηζζόηεξα ζπκπηώκαηα λα είλαη ε δηθή ηεο. Καθή θιηκαθηήξηνο είλαη όηαλ θηάλνπκε ζε ζεκεία πνπ δελ αλαγλσξίδνπκε ηνλ εαπηό καο: πέξα από ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο βηώλνπκε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο. Τν όηη δελ κπνξώ λα θάλσ πιένλ παηδηά κπνξεί λα εξκελεπηεί σο είλαη άρξεζηε, δελ ζέισ πηα ζεμ, δελ έρσ ιόγν ύπαξμεο, βπζίδνκαη ζε θαηάζιηςε, θιαίσ, γίλνκαη ππεξεπαίζζεηε, αηζζάλνκαη εγθαηάιεηςε. Πνιιέο θνξέο απηή ε πεξίνδνο ζπκπίπηεη κε άιιεο αιιαγέο ζηελ νηθνγέλεηα: ηα παηδηά θεύγνπλ από ην ζπίηη (γηα ζπνπδέο ή γάκν), πεζαίλνπλ νη γνλείο θαη απηό επηβαξύλεη ηελ θαηάζηαζε. Τα ζπλαηζζήκαηα πεξηπιέθνληαη θαη ην άγρνο γίλεηαη κεγαιύηεξν. Ξαθληθά λνηώζσ κόλε, πσο όηη πξόζθεξα ηόζα ρξόληα δελ αλαγλσξίζηεθε θαη πσο δελ έρσ θαλέλα λα κηιήζσ. Η βνήζεηα θάπνηνπ εηδηθνύ ζε απηή ηε θάζε είλαη ζεκαληηθή. Τι μποπώ να κάνω; Απηό πνπ αξρηθά ρξεηάδεηαη λα θάλεηο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο πσο είλαη κηα πεξίνδνο αιιαγώλ θαη κπνξείο λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηο ππέξ ζνπ: λα αξρίζεηο λα απνιακβάλεηο πξάγκαηα (θαιύηεξε δηαηξνθή, άζθεζε, πεξηπνίεζε). Γώζε ηελ επθαηξία ζηνλ εαπηό ζνπ λα εθθξαζηεί, λα εμσηεξηθεύζεη απηό πνπ λνηώζεηο θαη λα βηώζεηο απηή ηελ πνξεία πξνο ηελ σξηκόηεηα. Μελ θξαηάο πξάγκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα κέζα ζνπ: απηά ζε θάλνπλ λα μππλάο ηελ λύρηα. Φάε ζσζηά γπκλάζνπ πξνζπάζεζε λα θνηκάζαη θαιύηεξα, αθνινύζεζε πξόγξακκα απνηνμίλσζεο γηα λα δηώμεηο ηηο ηνμίλεο πνπ ζε έρνπλ θαηαβάιεη. Πάξε ζπκπιεξώκαηα πνπ ζα ζπζηήζεη ν γηαηξόο. Αλαδήηεζε ηηο ηζνξξνπίεο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, γλσξίδνληαο πσο πνιιά έρνπλ αιιάμεη θαη δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ όπσο πξηλ 30 ρξόληα. Απηό δε ζεκαίλεη θαηάζιηςε θαη αληηθαηαζιηπηηθά. Γεο ην θαιό πνπ κπνξεί λα βγεη από απηό. Δίλαη πξάγκαηη ε δεύηεξε εθεβεία θαη θαιό είλαη λα κπνξέζεηο λα ηελ βηώζεηο κε απηό ηνλ ηξόπν. Μποπώ να αναγνωπίζω ηα ζςμπηώμαηα; Απάληεζε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα δεηο πνηα θαη ζε πνην βαζκό είλαη ηα ζπκπηώκαηα πνπ έρεηο. Τζέθαξε όηη ζνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα Απιό: είλαη απιό δήηεκα, δελ κε επεξεάδεη πνιύ Σεκαληηθό: είλαη πξαγκαηηθό πξόβιεκα αιιά πξνζπαζώ λα ην μεπεξάζσ Γύζθνιν: δελ κπνξώ λα ιεηηνπξγήζσ θαη λα ην αληηκεησπίζσ κε δπζθνιεύεη πνιύ. Ππώηον: Τι ζος λέει ηο ζώμα ζος;

3 Τζέκαπε όζα ζςμπηώμαηα είσερ ηοςρ ηελεςηαίοςρ 3 μήνερ 1 Οη πεξίνδνη κνπ δελ είλαη ζηαζεξέο 2 Έρσ εμάςεηο ή ηδξώηα ηελ λύρηα 3 Έρσ αϋπλία ή δηαηαξαγκέλν ύπλν Ννηώζσ θνύξαζε ηδηαίηεξα ην απόγεπκα. Δίκαη θαθόθεθε ιππεκέλε θαη ζηελαρσξεκέλε Ννηώζσ πσο πάρπλα ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν Τν ελδηαθέξνλ κνπ ζην ζεμ έρεη αιιάμεη Αλαδεηώ γιπθά, πδαηάλζξαθεο θαη αιθνόι 9 Υπνθέξσ από μεξό θόιπν Παζαίλσ δηάξξνηεο, έρσ αέξηα θαη αθξάηεηα Ξερλάσ πξάγκαηα, είκαη αθεξεκέλε θαη κπεξδεύνκαη Δίκαη αγρώδεο ή παζαίλσ θξίζεηο άγρνπο Έρσ έληνλνπο πνλνθεθάινπο ή εκηθξαλίεο Ννηώζσ ζθίμηκν ή πόλν ζηηο αξζξώζεηο κνπ ηδηαίηεξα ην πξσί Πνιιέο θνξέο λνηώζσ πσο δελ είκαη ν εαπηόο κνπ ΑΠΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΥΣΚΟΛΟ Αλ έρεηο πεξηζζόηεξα ΓΥΣΚΟΛΑ ηόηε πεξλάο κηα πνιύ δύζθνιε θιηκαθηήξην κε ηα πεξηζζόηεξα ζπκπηώκαηα. Φξεηάδεζαη ηελ βνήζεηα γηαηξνύ θαη ςπρνιόγνπ γηα λα ζε βνεζήζνπλ λα ζηεξηρηείο θαιύηεξα ζηα πόδηα ζνπ. Αλ έρεηο πεξηζζόηεξα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ζεκαίλεη πσο ειέγρεηο ηελ θαηάζηαζε, αλ θαη ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ λνηώζεηο ηηο δπλάκεηο ζνπ λα ζε εγθαηαιείπνπλ. Αλ έρεηο πεξηζζόηεξα ΑΠΛΑ είλαη γηα ζέλα κηα απιή κεηαβαηηθή πεξίνδνο ή δελ έρεη νινθιεξσζεί ε θάζε απηή γηα ζέλα.

4 Δεύηεπον : Ποιερ απαιηήζειρ έσειρ από ηο ζώμα ζος Απάνηηζε Ναι ή όσι ζηιρ παπακάηω επωηήζειρ Παίξλεηο αγσγή γηα θάπνηα αξξώζηηα ή θάπνην πξόβιεκα; Ναη Όρη Δίλαη ε δνπιεηά ζνπ παξάγνληαο άγρνπο; Ναη Όρη Παξαιείπεηο γεύκαηα ή θάλεηο ηξειέο δίαηηεο; Ναη Όρη Ννηώζεηο πσο έρεηο ππεξ πιήξεο πξόγξακκα θαη πλίγεζαη; Ναη Όρη Παίξλεηο πάλσ από έλα ζπληαγνγξαθνύκελν θάξκαθν; Ναη Όρη Βηώλεηο εληάζεηο θαη ζηξεο ζηηο ζρέζεηο ζνπ; Ναη Όρη Πίλεηο πάλσ από έλα θαθέ ή αλαςπθηηθά ηελ εκέξα; Ναη Όρη Έδεζεο έλα κεγάιν ηξαύκα ή απώιεηα ηα ηειεπηαία ρξόληα; Ναη Όρη Αλ έρεηο πεξηζζόηεξα ΝΑΙ ηόηε έρεηο πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο από ηνλ εαπηό ζνπ θαη πξέπεη λα ηνλ πξνζέρεηο ιίγν πεξηζζόηεξν. Αλ έρεηο πεξηζζόηεξα όρη, βνεζάο ηνλ εαπηό ζνπ λα αληεπεμέιζεη θαιύηεξα Τπίηον: Τι είδοςρ ζηήπιξη ζος δίνει ηο ζώμα ζος Απάληεζε Ναη ή Όρη ζηηο εξσηήζεηο 1 Τξσο πξσηεΐλε ζε θάζε γεύκα; Ναη Όρη 2 3 Τξσο ή παξαπάλσ κεξίδεο θξνύηα θαη ιαραληθά θάζε κέξα; Ναη Όρη Έρεηο ειαηηώζεη ηνπο πδαηάλζξαθεο ηα γιπθά θαη ην αιθνόι; Ναη Όρη Αζθείζαη ή παξαπάλσ θνξέο ηελ εβδνκάδα; Ναη Όρη Ννηώζεηο όηη έρεηο αξθεηό ρξόλν γηα ηηο πξνζσπηθέο ζνπ αλάγθεο Ναη Όρη 6 Παίξλεηο ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο; Ναη Όρη

5 7 Πξνζπαζείο λα κεηώζεηο ηηο ηνμίλεο ηνπ θαγεηνύ ζηε δηαηξνθή ζνπ; Ναη Όρη Αλ έρεηο πεξηζζόηεξα ΝΑΙ γλσξίδεηο θαιύηεξα ηη πξέπεη λα θάλεηο γηα ην ζώκα ζνπ θαη ην ζηεξίδεηο γηα λα ζε ζηεξίμεη. Αλ έρεηο πεξηζζόηεξα όρη ηόηε ρξεηάδεηαη λα θαηαζηξώζεηο έλα βειηησκέλν πιάλν γηα ηελ θαζεκεξηλόηεηα ζνπ γηα λα λνηώζεηο θαιύηεξα.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ

σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ Γξ. Παπαγηαλλίδνπ Διέλε Κιηληθή Γηαηηνιόγνο Σκήκα Γηαηξνθήο Γ.Ν. «Αζθιεπηείν Βνύιαο» Ννέκβξηνο 2011 Βαρικέπ αουέπ ρςη ρσμβξσλεσςική Αθνύκε Εμεγνύκε

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΔΦΖΒΔΗΑ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΔ: 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε ηνπ Δαπηνύ 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Τη ζα ιέγαηε εάλ ππήξρε ηξόπνο λ απμήζεηε ηα επίπεδα ελέξγεηαο ζην ζώκα ζαο, ρσξίο δηεγεξηηθά. Τώξα κπνξείηε κε ηελ LifeWave.

Τη ζα ιέγαηε εάλ ππήξρε ηξόπνο λ απμήζεηε ηα επίπεδα ελέξγεηαο ζην ζώκα ζαο, ρσξίο δηεγεξηηθά. Τώξα κπνξείηε κε ηελ LifeWave. ΔΠΑΤΞΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γηα αλαθνύθηζε από ζπκπηώκαηα θνύξαζεο όπσο: Ύπλνπ, λεπξηθόηεηαο, εμάληιεζεο, κπτθή αδπλακία, ππλειία, δπζθνιία ύπλνπ. Υπνζηεξίδεη: Τελ παξαγσγή ελέξγεηαο, αλαπλνήο & αληνρήο. Mε διέγεπζη

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές.

Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές. Αθηνά Ανδροσηζοπούλοσ Σεύτος 2012.1 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα