ΔΓΓΡΑΦΔ. Οι εγγραθές γίνονηαι ζηα αθληηικά κένηρα ηοσ Γήμοσ καηά ηην διάρκεια ηης τρονιάς. Σελίδα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΓΡΑΦΔ. Οι εγγραθές γίνονηαι ζηα αθληηικά κένηρα ηοσ Γήμοσ καηά ηην διάρκεια ηης τρονιάς. Σελίδα 1"

Transcript

1 ΔΓΓΡΑΦΔ Η εγγξαθή ζηα Αζιεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 20 επξώ γηα όινπο, πνζό ην νπνίν πιεξώλεηαη κηα θνξά κε ηελ πξώηε ζπκκεηνρή θαη ηζρύεη απεξηόξηζηα, γηα όια ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη αζιεηηθά θέληξα, εθόζνλ δελ ππάξμεη δηαθνπή ζπκκεηνρήο γηα πεξίνδν άλσ ησλ δπν εηώλ. ηη Γημοηική Δνόηηηα Παλλήνης και Ανθούζας - όπνπ δελ ππήξρε εγγξαθή όζνη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα πξνγξάκκαηα σο παιηά κέιε, δε ζα θαηαβάιινπλ ην πνζό ηεο εγγξαθήο γηα ηελ έθδνζε θάξηαο κέινπο. Σν πνζό απηό αθνξά κόλν λέα κέιε. Οι εγγραθές γίνονηαι ζηα αθληηικά κένηρα ηοσ Γήμοσ καηά ηην διάρκεια ηης τρονιάς. Σελίδα 1

2 ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΓΡΟΜΗ ΔΣΗΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΝΙΑΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΘΛΗΜΑΣΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΣΙΒΟ TAE KWON DO ΔΝΟΡΓΑΝΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ HATHA YOGA ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 1 ΑΣΟΜΟ 2 ΑΣΟΜΑ 3 ΑΣΟΜΑ 4 ΑΣΟΜΑ 1 ν ΑΘΛΗΜΑ ν ΑΘΛΗΜΑ ν ΑΘΛΗΜΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ ΚΟΣΟ ΗΠΙΑ ΑΚΗΗ* 12,50 ΑΜΔΑ ΓΧΡΔΑΝ *Γελ ηζρύνπλ νη εθπηώζεηο ησλ νηθνγελεηαθώλ παθέησλ. ΜΗ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΘΛΗΜΑΣΑ ΚΟΣΟ ΜΗ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΑΛΛΗΝΗ* 25 *Γελ ηζρύνπλ νη εθπηώζεηο ησλ νηθνγελεηαθώλ παθέησλ. Σελίδα 2

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 2 Ο ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΔΡΑΚΑ - ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 1 ΑΣΟΜΟ 2 ΑΣΟΜΑ 3 ΑΣΟΜΑ 4 ΑΣΟΜΑ ΠΑΙΓΙΧΝ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ν ΑΘΛΗΜΑ (εθηόο θνιύκβεζεο) ΜΗ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 1 ΑΣΟΜΟ 2 ΑΣΟΜΑ 3 ΑΣΟΜΑ 4 ΑΣΟΜΑ ΠΑΙΓΙΧΝ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ν ΑΘΛΗΜΑ (εθηόο θνιύκβεζεο) ΚΟΙΝΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΔΠΙΚΔΦΗ Με έθδνζε θάξηαο θνηλνύ 10. Αλ έρνπλ θάξηα κέινπο, ρσξίο έθδνζε λέαο θάξηαο. Κάηνηθνη Παιιήλεο θνηλό εκεξήζηα επίζθεςε 4 (ζπκπεξ. ΦΠΑ). Με θάηνηθνη θνηλό εκεξήζηα επίζθεςε 6 (ζπκπεξ. ΦΠΑ). Σελίδα 3

4 ΔΝΟΙΚΙΑΔΙ ΓΗΠΔΓΧΝ ΓΗΠΔΓΑ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ ΣΔΝΝΙ Αλά ώξα 10. Με έθδνζε θάξηαο θνηλνύ 10. Αλ έρνπλ θάξηα κέινπο, ρσξίο έθδνζε λέαο θάξηαο. ημείωζη: Δπηηξέπεηαη ην θιείζηκν ησλ γεπέδσλ έσο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα αλά δεύγνο παηθηώλ, ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ρξήζεο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ γεπέδσλ. ΓΗΠΔΓΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αλά πξνπνλεηηθή ώξα. 5Υ5 9Υ9 11Υ11 50 * 80 * 120 * * Πιένλ θόζηνο δηαηηεηώλ θαη ηαηξώλ. Με έθδνζε θάξηαο θνηλνύ 10. Αλ έρνπλ θάξηα κέινπο, ρσξίο έθδνζε λέαο θάξηαο. Οκαδηθέο εθπηώζεηο κόλν θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γ. ηεο επηρείξεζεο. ημείωζη: Δπηηξέπεηαη ην θιείζηκν ησλ γεπέδσλ έσο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα αλά ώξα, ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ρξήζεο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ γεπέδσλ. ΓΗΠΔΓΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ - ΜΠΑΚΔΣ Αλά πξνπνλεηηθή ώξα 35. * Πιένλ θόζηνο δηαηηεηώλ θαη ηαηξώλ ζηνπο επίζεκνπο αγώλεο. Με έθδνζε θάξηαο θνηλνύ 10. Αλ έρνπλ θάξηα κέινπο, ρσξίο έθδνζε λέαο θάξηαο. ημείωζη: Δπηηξέπεηαη ην θιείζηκν ησλ γεπέδσλ έσο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα αλά ώξα, ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ρξήζεο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ γεπέδσλ. Σελίδα 4

5 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: Αζιεηηθό Κέληξν Γξεγόξεο Λακπξάθεο θαη Γεκνηηθό Κνιπκβεηήξην Παιιήλεο (25κ). ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 4 εβδνκάδεο. Ώρες: 08:30 15:30 από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. Ώρα προζέλεσζης: 07:30 08:30. Ώρα αποτώρηζης: 15:30 16:00. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ: Κνιύκβεζε, Μπάζθεη, Βόιετ, Πνδόζθαηξν, Ρπζκηθή & Δλόξγαλε, Κιαζηθόο Αζιεηηζκόο, Tae Kwon Do, Σέληο, Γεκηνπξγηθή Απαζρόιεζε. ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 70 επξώ αλά εβδνκάδα/πεξίνδν. * Οη ηηκέο παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. ΔΚΠΣΧΔΙ: Σξίηεθλνη Πνιύηεθλνη: 50 επξώ αλά εβδνκάδα/πεξίνδν (αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ ηέθλσλ ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην CAMP). Πεξηζζόηεξεο από 3 ζπκκεηνρέο ζε νπνηνδήπνηε CAMP αλά νηθνγέλεηα: 20% ζην ζπλνιηθό πνζό. Σελίδα 5

6 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑΚΑ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 1 Ο & 2 Ο Αζιεηηθά Κέληξα Γέξαθα. ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 3 Πεξίνδνη ησλ δύν εβδνκάδσλ. Ώρες: 08:30 15:30 από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. Ώρα προζέλεσζης: 07:30 08:30. Ώρα πρώηης αποτώρηζης: 13:30 13:45. Ώρα δεύηερης αποτώρηζης: 15:30 16:00. Οη δξαζηεξηόηεηεο νξγαλώλνληαη αλά νκάδεο κε ηε κνξθή απηνηειώλ εκεξήζησλ θύθισλ. Όζνη γνλείο επηζπκνύλ λα παξακέλνπλ ηα παηδηά πέξαλ ηνπ βαζηθνύ σξαξίνπ, παξαθαινύληαη λα ην δειώζνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Η απνρώξεζε γηα όζνπο ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηλό πξόγξακκα γίλεηαη κεηαμύ θαη 13.45, ελώ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην νινήκεξν πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά από ηηο έσο ηηο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ: Κνιύκβεζε, Μπάζθεη, Βόιετ, Πνδόζθαηξν, Ρπζκηθή & Δλόξγαλε, Tae Kwon Do, Δηθαζηηθά, Θεαηξηθό Παηρλίδη, Υνξόο, Οκαδηθά Παηρλίδηα & Φπραγσγία, Δξγαζηήξηα αλαθύθισζεο, Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 67,5 επξώ αλά εβδνκάδα κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή παξνρή δσξεάλ κάρηας μέλοσς ζηα Αθληηικά Προγράμμαηα ηης Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. ΔΚΠΣΧΔΙ: ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΓΟ (δύο εβδομάδες) 1 ΠΑΙΓΙ 2 ΠΑΙΓΙ 3 ΠΑΙΓΙ ΚΑΘΔ ΔΠΙΠΛΔΟΝ Μία ζσμμεηοτή 135 Δπξώ +110 Δπξώ +95 Δπξώ Γσξεάλ Γεύηερη ζσμμεηοτή Δπξώ + 95 Δπξώ +85 Δπξώ Γσξεάλ Σρίηη ζσμμεηοτή + 95 Δπξώ + 85 Δπξώ +75 Δπξώ Γσξεάλ * Οι ηιμές παραμένοσν ζηα ίδια επίπεδα ηων προηγούμενων εηών Σελίδα 6

7 - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Αζιεηηθά θαη Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα έρνπλ κόλν ηα κέιε ηεο Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. ηα νπνία έρνπλ ΟΛΟΚΛΗΡΧΔΙ ΣΗΝ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ζε νπνηνδήπνηε Αζιεηηθό θέληξν ή Πνιηηηζηηθό Κέληξν αληίζηνηρα θαη είλαη ΣΑΜΔΙΑΚΑ ΔΝΗΜΔΡΑ. 2. Γηα λα ζεσξεζεί ε εγγξαθή πεξαησζείζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζθνκηζζεί ΟΛΑ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα (βεβαηώζεηο ηαηξώλ, θσηνγξαθίεο, θηι). ε αληίζεζε πεξίπησζε ΓΔΝ ζα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα, αθόκα θαη εάλ έρεη θαηαβιεζεί ην πόζν ζπκκεηνρήο έσο όηνπ πξνζθνκηζζνύλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά. 3. Σακεηαθά ελήκεξα ζεσξνύληαη ηα κέιε ηα νπνία εμνθινύλ ηηο δόζεηο ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα εληόο ηνλ νξηδνκέλσλ εκεξνκεληώλ. 4. Ο θάζε κήλαο πξνπιεξώλεηαη αλεμάξηεηα από ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ώζηε λα πξνγξακκαηίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ. 5. Γηα όια ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ην πνζό ηεο ζπλδξνκήο θαηαβάιιεηαη έσο ηελ 10 ελ εκέξα θάζε εκεξνινγηαθνύ κήλα. 6. Γηα λα εηζέιζνπλ ηα κέιε ζηα πξνγξάκκαηα ππνρξενύληαη λα επηδείμνπλ ηελ ΚΑΡΣΑ ΜΔΛΟΤ ζηηο γξακκαηείεο ησλ αζιεηηθώλ θέληξσλ. 7. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα νθείινπλ λα ελεκεξσζνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθώλ θέληξσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην πξνζσπηθό ησλ αζιεηηθώλ θέληξσλ ζα αξλείηαη ηελ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα κέιε ηα νπνία δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο θαλνληζκνύο θαη δελ έρνπλ ηελ πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά. 8. ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ζηα δεισζέληα πξνγξάκκαηα γηα ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζύλεηαη ε Γηεύζπλζε, ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί δελ επηζηξέθνληαη, νύηε ζπκςεθίδνληαη ηελ επόκελε ρξόληα. 9. Σα κέιε πνπ επηζπκνύλ λα δηαθόςνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο από ηα πξνγξάκκαηα νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ηελ γξακκαηεία θαη λα επηζηξέςνπλ ηελ θάξηα κέινπο πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί. Γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δελ δειώλεηαη ε δηαθνπή από ηα πξνγξάκκαηα, ην κέινο ζεσξείηαη ελεξγό. 10. ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνύ κέινπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα ε Γηεύζπλζε δελ θέξεη θακία επζύλε. Σελίδα 7

8 11. Αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηα νπνία αθνξνύλ ηα κέιε θαη πεξηέρνληαη ζην έληππν, ν ππνγξάθσλ ηελ αίηεζε ζπκθσλεί θαη απνδέρεηαη όηη ε ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ (Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π.), ζα δηαηεξεί ζε αξρείν θαη ζα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα απηά ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Ν.2472/97. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο έρεη ηελ ηζρύ ππεύζπλεο δήισζεο. Τπεύζπλνο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ είλαη ν ππνγξάθσλ. Σελίδα 8

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ Αξηζ. Πξση.31618 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΣ Α ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα