UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UPUTSTVO ZA UPOTREBU"

Transcript

1 Upotreba ovog uređaja je dozvoljena samo osobama koje su pročitale i razumele ovo uputstvo u celosti NEW LIFE ELITE AIR-SEP KONCENTRATOR KISEONIKA UPUTSTVO ZA UPOTREBU OVAJ UREĐAJ JE DEKLARISAN OD STRANE PROIZVOĐAČA KAO MEDICINSKO POMAGALO I STOGA NIJE UREĐAJ ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTA PREVRTANJE UREĐAJA SA OVLAŽIVAČEM UNAZAD ZNAČAJNO ĆE GA OŠTETITI MAJ

2 UPUTSTVO ZA UPOTREBU...1 SADRŽAJ...2 OPŠTI VODIČ ZA BEZBEDNO RUKOVANJE...3 UPOTREBA KISEONIKA...3 UPOTREBA / ODRŽAVANJE UREĐAJA...3 I OPIS...4 II STARTOVANJE / POSTAVLJANJE...6 III ČIŠĆENJE / ODRŽAVANJE ČIŠĆENJE SVAKODNEVNA DEZINFEKCIJA ODRŽAVANJE...8 IV KORISNE INFORMACIJE DODACI I REZERVNI DELOVI MATERIJALI KOJI SU DIREKTNO U KONTAKTU SA KORISNIKOM PRINCIP RADA UREĐAJA ALARMI,BEZBEDNOSNA OPREMA FUNKCIJA KISEONIČKOG MONITORA TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREDJAJA STANDARDI SIMBOLI PROBLEMI U RADU PROVERA PRI INSTALIRANJU, PRE UPOTREBE...12 DODATAK - DODATAK ZA ONE KOJI POZNAJU TEHNIKU ČESTA PITANJA KORISNIKA I NA KRAJU

3 OPŠTI VODIČ ZA BEZBEDNO RUKOVANJE UPOTREBA KISEONIKA Kiseonik nije zapaljiv gas, ali ubrzava sagorevanje materijala. Da bi sprečili sve rizike od požara, uređaj držite udaljen od otvorenog plamena, uređaja koji zrače ili odaju toplotu (npr.cigarete), kao i od svih zapaljivih materijala kao što su ulja, masnoće, rastvori, aerosoli itd. Nemojte koristiti uređaj u eksplozivnim sredinama. Izbegavajte da kiseonik iz uređaja, kada ga ne koristi pacijent, curi po tkaninama i materijalima već uputite gasni tok kiseonika prema ambijetalnom vazduhu. Postavite uređaj u ventilisan prostor u kome nema dima i atmosferskih nećistoća, najmanje 0.5 m od bilo kog objekta. UPOTREBA I ODRŽAVANJE UREĐAJA Koristite kablovski vod koji vam je isporučen i proverite da li utičnica odgovara standardu vaše zemlje. Podatke o električnim karakteristikama naći ćete na pločici postavljenoj sa zadnje strane uređaja. Preporučujemo da se ne koriste nikakvi nastavci za produženje kabla jer su oni uzroćnici varnica i samim tim i požara. Uređaj se sme koristiti samo za kiseoničku terapiju i samo uz lekarsku preporuku. Dužina upotrebe na dan kao i protok koji preporuči lekar moraju se poštovati jer se u suprotnom može ugroziti zdravlje pacijenta. Uređaj nemojte koristiti u posebnim magnetnim poljima Samo osobama koje su pročitale i razumele ovo celo uputstvo dozvoljeno je korišćenje uređaja. Uređaj poseduje alarm kaji je namenjen da upozori korisnika na probleme u radu. Maksimalno rastojanje korisnika od uređaja samim tim je definisano time da može da čuje alarm. 3

4 STANDARD EN (član b.) Proizvođač, distributer,instalater ili uvoznik neće snositi nikakvu odgovornost za bezbednost rada uređaja ako nisu ispunjeni sledeći uslovi: Spajanje, zaptivanje, podešavanja, modifikacije i popravke moraju se vršiti od strane autorizovanog osoblja, Električni spojevi moraju biti po važećim standardima, Uređaj se koristi u skladu sa uputstvom. Da se koriste originalni delovi za periodičnu i ostalu zamenu, Uređaj je uređen prema direktivi evropske zajednice 93/42 EEC, ali na rad mogu uticati razni uređaji koji se koriste u blizini kao visokofrekfentna hirurška oprema,defibrilatori,kratko talasni uređaji za terapiju,mobilni telefoni, mikrotalasne pećnice, pa čak i igrečke na daljinsko upravljanje, i svi ostali uređaji koji mogu dovesti do interferencije sa magnetnim poljem uređaja u skladu sa EN Standardom I. OPIS Uređaj AIRSEP je projektovan i izveden tako da zadovolji zahteve kiseoničke terapije kod kuće ili u bolnici.on ostvaruje kontinualni protok obogaćenog kiseonika nastalog separacijom ambijeltalnog vazduha na kiseonik i azot. Može se koristiti preko nosnih kanila ili klasičnih maski za udisanje. Uređaj AIRSEP je lako koristiti.. Dugme za kontrolu protoka jednostavno dozvoljava da uređaj isporučuje tačno zadati protok, Da medicinsko osoblje ograniči protok posebnim napravama unutar uredjaja UPOZORENJE: Upotreba koja je opisana u uputstvu namenjena je isključivo za korišćenje NEW LIFE ELITE uredjaja i pripadajućih dodataka. 4

5 PREDNJI PANEL ( SLIKA 1.1) 1. Prekidač za uključenje/isključenje 2. Prekostrujna zaštita 3. Merač broja sati rada 4. Mesto za ovlaživač 5. Izlaz kiseonika 6. Dugme za podešavanje protoka ( l/min) 7. Uputstva o bezbednosti 8. Lampica monitor kiseonika ZADNJI PANEL ( SLIKA 1.2) 9. Filter za prašinu, 10. Oznaka proizvođača, 11. Električni kabel 5

6 II STARTOVANJE / POSTAVLJANJE 1.Korišćenje u direktoj kiseoničkoj terapiji a)osigurajte da je prekidač (1)u isključenoj nultoj poziciji, b)ako se koristi ovlaživač: Odvrnite gornji deo i napunite posudu do nivoa koji je naznačen.tada uvrnite gornji deo tako da nema curenja na spoju. c) Spojite crevo za kiseonik sa izlazom iz ovlaživača, ili crevo od kanile. Crevo ne sme biti duže od 15 m jer se u suprotnom ne može garantovati zadati protok. d) Proverite da li su svi elementi dobro spojeni da ne dodje do curenja e) Uključite utičnicu u struju, f) Pritisnite prekidač na uključeno (poz I).Automatski će se ukopčati zvučni test signal kada se ukopča uređaj ( to traje oko 5 sec), g) Dugme za podešavanje protoka (6) podesite na preporučenu vrednost. h) Proverite da li kiseonik ističe iz opreme tako što izlaz uperite na vodeno ogledalo (na primer u čaši vode i slično). Strujanje treba da uznemiri vodeno ogledalo. i) Postavite i podesite kanilu ili masku na lice, Primedba: Optimalna koncentracija kiseonika nastaje tek nakon deset minuta od kada je uređaj uključen ( 90% koncentracije je postignut nakon pet minuta). Na kraju terapije, isključite uređaj pritiskom prekidača za isključenje na poziciju 0. Isticanje obogaćenog vazduha iz uređaja nastaviće se još oko jedan minut nakon iskopčanja uređaja. Za tehničare i medicinsko osoblje: Dugme za podešavanje protoka se može iz raznih vaših potreba blokirati po potrebi (pogledati proceduru u priručniku za održavanje). 6

7 III ČIŠĆENJE ODRŽAVANJE 1. ČIŠĆENJE Dozvoljeno je čišćenje samo spoljašnjosti AIRSEP A. i to sa suvom krpom, ili ako je neophodno sa jedva nakvašenim sunđerom sa čistom vodom ili sapunicom, a nakon toga ga je potrebno dobro osušiti.može se po potrebi i oprati rastvorom na bazi alkohola. Aceton, razređivači i drugi rastvarači kao i zapaljivi proizvodi se ne smeju koristiti.nemojte koristiti ni agresivne praškove. Zamenjivi filter za prašinu (9) mora se čistiti u sapunjavoj vodi posle oko 100 časova rada ili kada je to potrebno.iscedite ga i osušite.montirajte suvi filter. 2. SVAKODNEVNA DEZINFEKCIJA Iz razloga što uređaj u sebi poseduje bakteriološki filter, dezinficiraju se samo ovlaživač, cevi,kanile i maske. Dezinfekcija alkoholnim rastvorima dozvoljena je jedino kada je uredjaj u blizini iskopčan. kao higijenska preporuka se preporučuje: OVLAŽIVAČ DNEVNO - ispraznite vodu iz ovlaživača, - isperite elemente u tekućoj vodi, - Napunite ovlaživač blago mineralizovanom vodom do oznake, POVREMENO: Dezinfikujte opremu potapanjem u rastvor za dezinfekciju.( preporučuje se blag rastvor hlornog štirka) - Isperite i isušite - Proverite da li su zaptivke dobre. - PRATEĆA OPREMA - Sledite proizvodjačka uputstva 7

8 pri promeni pacijenta: Ovlaživač je potrebno sterilisati a ako je moguće i zamenuti.ceo uređaj je potrebno očistiti i dezinfikovati.bakterijski filter unutar uređaja potrebno je zamenuti.filter za prašinu mora se zamenuti.ceo sistem za disanje od kanila i maski mora se zamenuti. 3. ODRŽAVANJE Nije potrebno nikakvo održavanje od strane pacijenta. IV KORISNE INFORMACIJE 1. DODACI I REZERVNI DELOVI Dodatna oprema koja se koristi uz ovaj uređaj mora: - biti namenjena za kiseonik, - biti bakteriološki prihvatljiva, - u skladu sa direktivom EZ 93/94/EEC. Maske, cevi, kanile moraju biti projektovane i izvedene za upotrebu u kiseoniku. PRIMEDBA: Korišćenje neadekvatne opreme koja nije specificirana ni odobrena može smanjiti karakteristike uređaja i potpuno ukloniti odgovornost proizvođača (ISO 8359). 2. MATERIJALI KOJI SU DIREKTNO U KONTAKTU SA KORISNIKOM Oklop koncentratora Glavni kabel Filter za vazduh Prekidač Dugme za protok Izlaz gasa Nalepnice Valtra/ABS PVC Poliester Termoplastika ABS Hromiran mesing Lexan 8

9 3. PRINCIP RADA UREĐAJA Kompresor distribuira filtrirani ambijentalni vazduh u grupu ventila, koji dozvoljavaju da komprimovani vazduh uđe u kolonu za proizvodnju.kolone poseduju molekularna sita čija je funkcija da apsorbuju azot i propuste kiseonik.tako obogaćen vazduh kiseonikom upućuje se u regulator pritiska, preko ventila za kontrolu protoka i cevovoda za potrošnju. Za to vreme kolona koja se u to vreme regeneriše spojena je sa spoljašnjim vazduhom, i kroz nju struji vazduh obogaćen kiseonikom iz kolone za proizvodnju. Tako dok je jedna u radu druga se regeneriše izduvavanjem azota i nalazi se u regenaracionoj fazi. Kiseonik pre nego što se uputi pacijentu na disanje prolazi kroz biološki filter. 4. ALARMI, BEZBEDONOSNA OPREMA ALARMI -prekid napona U slučaju ispada napona uključuje se kontinuarni zvučni alarm upozorenja -Operativne nepravilnosti U slučaju operativnih nepravilnosti zvučni alarm se uključuje sa prekidom. ZAŠTITNA OPREMA -Motor kompresora Motor je zaštićen termičkom zaštitom u statortorskom namotaju (145 o C) -Elektro zaštita Uređaj je opremljen osiguračem montiranim sa prednje strane panela -Sigurnosni ventil Postovljen je na izlaznom cevovodu kompresora i baždaren na 3 bara. 5. FUNKCIJA KISEONIČKOG MONITORA 5.1. princip rada monitora Kiseonički monitor je elektronski modul koji može da meri koncentraciju kiseonika koju distribuira uređaj. Monitor detektuje bilo koji ispad koncentracije kiseonika ispod zadate vrednosti i aktivira zvučni i vizualni alarm. Žuta LED dioda kada se uključi znači da je koncentracija kiseonika ispod 85 ±3 %. Kada Led dioda radi duže od 15 minuta uključuje se isprekidani zvučni alarm. KADA SE UKOPČAVA UREĐAJ MODUL KISEONIČKOG MONITORA RADI NA SLEDEĆI NAČIN: 1) Uz uobičajeni zvučni test,uključuje se žuta LED dioda.. 2) U principu LED sija nekoliko minuta ( najviše 3 min) dok koncentracija kiseonika ne dostigne vrednost od oko 85 % ±3 % 3) LED dioda se gasi potvrđujući da je koncentracija kiseonika iznad zadate vrednosti. i da koncentrator radi zadovoljavajuće. 9

10 5.2. Održavanje kiseoničkog monitor modula Nije potrebno u principu nikakvo održavanje.uređaj je fabrički postavljen na 85% ± 3% i nema potrebe ga ponovo postavljati. 6. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA Dimenzije: L x W x H: 368 x400 x 724 mm Težina: 24.5 kg Visina zvuka: 48 dba Vrednosti protoka: 0 5 l/min Tačnost merenja protoka: U skladu sa ISO 8359 standardom, protok je jednak podešenom protoku u granicama tačnosti od ±10 % ili 200 ml/min. Prosečne koncentracije kiseonika: na 2 l/min = 93 % na 4 l/min = 91 % na 5 l/min = 90 % (vrednosti su na 21 o C i atmosferskom pritisku od 1013 mbar).max. preporučeni protok je 5 l/min.odstupanje maksimalnog postavljenog protoka ne prelazi ±10 % iskazane vrednosti kada se doda kontra pritisak od 7 kpa na izlay uredjaja. maksimalni izlazni pritisak je 630 kpa. Snabdevanje strujom 230V 50Hz i ostale varijacije Koristite dat kabl i proverite priključak utikača. Nominalna snaga uređaja: 350 W Class II Tip B Zaštita osiguračem od 2.5 A na 230V Filteri: Na poleđini uređaja: Filter za prašinu Pre izlaska toka kiseonika: Bakteriološki filter <2.0 μm. Hlađenje Ventilator hladi kompresorski odeljak. Ograničenja nastala okruženjem: merene karakteristike koncentratora kiseonika su na 21 o C i 1013 mbar. Oni se menjaju sa temperaturom u nadmorskom visinom. 10

11 -Uređaj se mora skladištiti, transportovati i koristiti u vertikalnom položaju, -Temperatura okoline može biti između 10 i 40 o C -Temperatura skladištenja može biti između 0 i 50 o C. -Relativna vlažnost može biti između 0 i 95 % -IPX1 Zaštita od kapajuće vode.saglasno sa EN standardom 7. STANDARDI EN : Elektromagnetna uskladjenost sa elektro-medicinskim uredjajima ISO 8359: Kiseonički koncentratori za medicinsku upotrebu. 8. SIMBOLI : UKLJUČENO ISKLJUČENO UREDJAJ TIPA B UREDJAJ KLASE II NE PUŠITI SAGLASNO SA DIREKTIVOM 93/42/EEC NE IZLAGATI OTVORENOM PLAMENU NE PODMAZIVATI PREGLEDATI PRATEĆA DOKUMENTA DRŽATI U VERTIKALNOM POLOŽAJU LOMLJIVO,PAŽLJIVO RUKOVATI LED SIJALICA, UPOZORENJE ZA KISEONIČKU KONCETRACIJU IZLAZ GASA, PRIKLJUČAK ZA KORISNIKA 11

12 Prekidač O-I je na UKLJKUČENO.Uređaj ne radi.alarm se oglašava kontinualno Indikator kiseonika ostaje da sija žuto 9. PROBLEMI U RADU POREMEČAJ MOGUĆI UZROK REŠENJA Kabel za napajanje strujom nije pravilno ukopčan.ispad napona. Prekidač O-I je na UKLJKUČENO, kompresor radi ali nema protoka.zvučni alarm je uključen Proverite spoj kabela.resetujte strujni prekidač (2) akoje potrebno pritiskom.proverite osigurač. Koncentracija kiseonika Kontaktirajte servisera je preniska Test alarm ne radi Unatrašnji elektro kvar. Kontaktirajte servisera Pneumatske veze u Zaustavite uređaj i kontaktirajte prekidu ili problemi sa servisera kompresorom. Prekidač O-I je na UKLJKUČENO, kompresor radi i postoji protok.zvučni alarm je uključen Konpresor staje u sred rada i startuje za nekoliko minuta Na izlazu iz kanile ne postoji protok kiseonika Na izlazu iz kanile protok kiseonika je nekontinualan Unatrašnji elektro kvar. Ispad pneumatike. Ukopčala se termička zaštita kompresora. Ventilator ne radi. Creva zamršena ili ovlaživač nedovoljno zategnut Pneumatski problemi Zaustavite uređaj i kontaktirajte servisera Zaustavite uredjaj i sačekajte da se ohladi.proverite da nisu creva zamršena i zaustavljaju strujanje.startujte ponovo.ako oprema ne startuje kontaktirajte servisera. Proverite creva i ovlaživač Kontaktirajte servisera 10. PROVERA PRI INSTALIRANJU / PRE UPOTREBE Svaki put pri instaliranju i pre upotrebe, uradite sledeće: Proverite opšte stanje uređaja, i utvrdite da je dobro,bez oštećenja Proverite da je oprema za disanje, plastične cevi ovlaživač i maske u dobrom stanju, Po potrebi dolijte vodu u ovlaživač, Pre ukopčanja u struju proverite da li test alarma radi, tako što ukopčate glavni prekidač na nekoliko sekundi.vratite zatim na O položaj. Ukopčajte uređaj u struju tek kada se uverite da karakteristike struje u toj zemlji odgovaraju karakteristikama datim na elektropločici sa zadnje strane uređaja. Uključite glavni prekidač na I položaj i itvrdite da vizualni i zvučni alarm radi najviše 15 sekundi. Utvrdite da nakon maksimalnih 5 minuta rada LED dioda na prednjoj strani uređaja se isključila. DODATAK ZA ONE KOJI MALO POZNAJU TEHNIKU Ovaj deo uputstva namenjen je pacijentima i njihovoj porodici koji su tehnički obrazovani na nivou srednje stručne spreme, i važi tek nakon isteka garantnog roka, ili u garantnom roku kada vas serviser zamoli. 12

13 PRE NEGO POZOVETE SERVISERA Za vreme jednogodišnjeg garantnog roka uređaj je pokriven potpunom garancijom. U tom periodu serviseri neće naplaćivati svoj rad u slučaju poziva o neispravnosti uređaja. Često možete puno pomoći serviseru pre nego što dođe. UREĐAJ U ISPRAVNOM RADU 1. KAKO SE RASTAVLJA UREĐAJ DA BI SE VIDEO IZNUTRA? Vrlo jednostavno. Skinu se bočni poklopci tako što se vijci odvrnu samo za četvrtinu kruga. Zadnja stranica tada postaje slobodna i može se odvojiti sa šasije 2. GDE JE MOZAK UREĐAJA? Uređajem upravlja komandna ploča vođena ugrađenim programom. Ona se nalazi sa zadnje strane uređaja i karakteristična je po tome što joj svetlucaju zelene led diode. 3. ŠTA TO SVETLI NA KOMANDNOJ PLOČI? Uređaj poseduje 5 (pet) elektromagnetnih ventila koji otvaranjem i zatvaranjem vode kiseonik i azot kroz uređaj. Kada se bilo koji ventil otvori njegova led dioda se upali. U ISPRAVNOM RADU UREĐAJA UVEK MORAJU BITI ISTOVREMENO UPALJENE 2 DIODE, i diode treba stalno da se menjaju u uključenju i isključenju. Ako to nije slučaj aparat je neispravan i to u dve varijante: a) nema alarma - izgorela je samo sijalica b) alarm ukopčan neispravan rad usled ispada odgovarajućeg ventila ili drugog razloga. 4. KAKVA SU TO DVA CRVENA SVETLA JEDNO ISPOD DRUGOG NA KOMANDNOJ PLOČI? Na vrhu komandne ploče postavljena su dve crvene led diode koje alarmiraju sledeće situacije: GORNJA CRVENA LED DIODA SIJA: Previsok pritisak u uređaju DONJA CRVENA LED DIODA SIJA: Prenizak pritisak u uređaju U ISPRAVNOM RADU UREĐAJA CRVENE LED DIODE NE SMEJU SIJATI Kada nazovete servisera zbog uređaja u kvaru, a da je on udaljen od Vas više od 10 km on će Vas prvo zamoliti o stanju led dioda na kontrolnoj ploči. Pravom informacijom puno ćete mu pomoći da unapred zna u kom smeru je kvar. Ako ste tehnički neobrazovani slobodno recite da ne smete otvoriti uređaj. 13

14 ČESTA PITANJA KORISNIKA 1. UREĐAJ MI NE RADI, ZUJI ALARM, A IMAM STRUJU U STANU... Imate struju u stanu ali: - nemate fazu u utičnici u kojoj je umrežen uređaj, - neispravan je konektor ( otkačena žica iznutra), - neispravna je utičnica ( otkačena žica iznutra), - niste dovoljno gurnuli utičnicu, - nemate nulu u tom vodu. 2. DA LI SE POVEĆAVA KONCENTRACIJA KISEONIKA U PROSTORU PRI KORIŠĆENJU UREĐAJA? Ne! Koncentracija kiseonika se povećava samo u maski pacijenta i pola metra oko njega. Naravno ako pacijent dugo diše usled rupa na maski on je natopljen kiseonikom i ne sme koristiti otvoren plamen bar 15 min. U samoj prostoriji povećanja koncentracije nema pošto je uređaj uzeo kiseonik iz iste te prostorije. 3. DA LI SE POVEĆAVA KONCENTRACIJA KISEONIKA U STANU KADA SE KORISTI KISEONIK U BOCI? Da, ali jako malo! Kiseonik ste kupili u boci, uneli u prostoriju gde ga koristi pacijent sa manjim isticanjem u okolinu. Povećanje koncentracije je zanemarivo. 4. DA LI MOGU DA SELIM UREĐAJ? Da, naravno, ali oprezno. Opasnost je voda u ovlaživaču. Uvek skinite ovlaživač pri većim premeštanjima uređaja. Čuvajte se pragova da slučajno ne uđe voda iz ovlaživača u uređaj. 5. ZAŠTO JE VODA OPASNA ZA UREĐAJ? Uređaj je veliko sito koje razdvaja kiseonik od azota iz okolnog vazduha. Ako u to sito prodre voda zapušiće se i neće moći da izdvoji kiseonik iz vazduha. 6. ŠTA AKO IPAK VODA PRODRE U SITA? Pred Vama je generalna popravka uređaja od oko 400 za koju NE VAŽI GARANCIJA. 7. DA LI MOŽE UPS DA POMOGNE KADA NEMA STRUJE? Ne, elektromotor kompresora od oko 300 W je prejak za bilo koji UPS. 8. ŠTA DA RADIM KADA NEMA STRUJE? Zavisi koliko Vam je kiseonik neophodan u terapiji. Ako ste težak bolesnik morate imati bocu kiseonika sa regulatorom u rezervi za takvu situaciju ili morate hitno otići u bolnicu. 14

15 9. KOLIKO DUGO TREBA DA KORISTIM KONCENTRATOR KISEONIKA? Korišćenje ovog uređaja preporučuje isključivo lekar i jedino on može odrediti dužinu trajanja ove terapije. 10. KOJI PROTOK TREBA PODESITI PRI KORIŠĆENJU OVOG UREĐAJA? Protok kiseonika preporučuje isključivo lekar. Naša iskustva su od 2 3 lit/min. 11. KADA SE MENJAJU FILTERI? Uređaj poseduje 3 filtera: 1. grubi filter sa zadnje strane koji se menja na oko 100 sati, tj. jednom nedeljno uz pranje opisano u uputstvu, 2. fini filter u uređaju koji se menja na oko 8000 sati, 3. bakteriološki filter koji se menja na oko sati. 12. KAKO SE MENJAJU FILTERI? Grubi i fini vrlo jednostavno, a bakteriološki filter menja isključivo serviser. 13. KOLIKO DUGO ĆE RADITI UREĐAJ? Koliko dugo će raditi zavisi najčešće od koncentracije vlage u kojoj radi. Koncentrator kiseonika je HIGH TEC profesionalni uređaj koji mora raditi besprekorno i do sati ( 1250 dana ili 3.5 godine rada bez prestanka) kada najčešće dođe do zasićenja molekulskih sita lokalnom vlagom iz vazduha. Tada se zamene sita, napravi generalni remont kompresora i ventila i narednih sati treba da radi bez greške. Postoje primeri dužeg i kraćeg rada od sati, ali uvek u zavisnosti od klime (u Sahari bi trajali i sati, a u prašumi ispod 1000 sati). 14. NUDI MI SE POLOVAN UREĐAJ... Obavezno proverite da li uređaj ima garanciju i mogućnost servisiranja. Vaš život direktno zavisi od uređaja. Prodavac je odgovoran da Vam obezbedi i servis i garanciju. Jedino kupovinom našeg New Life Elite koncentratora naši ovlašćeni serviseri AIR SEP-a su u obavezi da intervenišu. 15

16 ČESTITAMO na izboru uređaja! Izabrali ste najsavremeniji uređaj koji je vodeći u svetu u svojoj klasi. Molim Vas da se ne ustručavate, nazovite ako imate neki problem. Sa zadovoljstvom ćemo Vam ga otkloniti. Uvek zovite naše ovlašćene servisere. BEOGRAD Radenko Ninković Zoran Vasiljević NOVI SAD Mićo Grbić Slobodan Zonić NIŠ Goran Mitić Jordan Milinčić SMEDEREVO Slavko Ristić PANČEVO Kosta Subotić Generalni servis KRALJEVO Bojan Paunović

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA **** MLADEN SRAGA **** 00. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA JEDNADŽBE NEJEDNADŽBE APSOLUTNE JEDNADŽBE APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 12 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V AC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 110 V DC 15 Magnet

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Idealno gasno stanje-čisti gasovi

Idealno gasno stanje-čisti gasovi Idealno gasno stanje-čisti gasovi Parametri P, V, T i n nisu nezavisni. Odnos između njih eksperimentalno je utvrđeni izražava se kroz gasne zakone. Gasni zakoni: 1. ojl-maritov: PVconst. pri konstantnim

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE **** MLADEN SRAGA **** 0. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE α LOGARITMI Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: Mladen Sraga

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

Uputstvo za projektovanje. zalivnih sistema. Tel.: 021 / 650-6863, Tel./faks: 021 / 630-1832, 063 7005772, 063 1069772 E-mail: akvamatik@eunet.

Uputstvo za projektovanje. zalivnih sistema. Tel.: 021 / 650-6863, Tel./faks: 021 / 630-1832, 063 7005772, 063 1069772 E-mail: akvamatik@eunet. Uputstvo za projektovanje TORO zalivnih sistema 2013 AKVAMATIK DOO-Novi Sad AKVAMATIK DOO Subotička 12 21000 Novi Sad Tel.: 021 / 650-6863, Tel./faks: 021 / 630-1832, 063 7005772, 063 1069772 E-mail: akvamatik@eunet.rs

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na vrsto gorivo 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Prhova ka bb 22310 imanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381 63 259422 oce@termomont.rs www.termomont.rs

Διαβάστε περισσότερα

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1; 1. Provjerite da funkcija f definirana na segmentu [a, b] zadovoljava uvjete Rolleova poučka, pa odredite barem jedan c a, b takav da je f '(c) = 0 ako je: a) f () = 1, a = 1, b = 1; b) f () = 4, a =,

Διαβάστε περισσότερα

Relacije poretka ure denja

Relacije poretka ure denja Relacije poretka ure denja Relacija na skupu A je relacija poretka na A ako je ➀ refleksivna ➁ antisimetrična ➂ tranzitivna Umesto relacija poretka često kažemo i parcijalno ured enje ili samo ured enje.

Διαβάστε περισσότερα

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC 70-90 KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Prhova ka bb 22310 imanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381

Διαβάστε περισσότερα

Masa i gustina. zadaci

Masa i gustina. zadaci Masa i gustina zadaci 1.)Vaga je u ravnote i dok je na jednom njenom tasu telo, a na drugom su tegovi od: 10 g, 2 g, 500 mg i 200 mg.kolika je masa ovog tela? 2.)Na jednom tasu vage se nal azi telo i teg

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Na grafiku bi to značilo :

Na grafiku bi to značilo : . Ispitati tok i skicirati grafik funkcije + Oblast definisanosti (domen) Kako zadata funkcija nema razlomak, to je (, ) to jest R Nule funkcije + to jest Ovo je jednačina trećeg stepena. U ovakvim situacijama

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

Juniorski četverac bez kormilara sezona 2014/2015 sa osvrtom na završne pripreme pred EP i SP. Aleksandar Smiljanić

Juniorski četverac bez kormilara sezona 2014/2015 sa osvrtom na završne pripreme pred EP i SP. Aleksandar Smiljanić Juniorski četverac bez kormilara sezona 2014/2015 sa osvrtom na završne pripreme pred EP i SP Aleksandar Smiljanić Generacija 1996 / 1997 8 + SP Hamburg 2014 4 - SP Rio de Janeiro 1. Cvijetić Nikola (1997)

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a =

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a = x, y, z) 2 2 1 2. Rešiti jednačinu: 2 3 1 1 2 x = 1. x = 3. Odrediti rang matrice: rang 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. 2 0 1 1 1 3 1 5 2 8 14 10 3 11 13 15 = 4. Neka je A = x x N x < 7},

Διαβάστε περισσότερα

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 METALNA INDUSTRIJA A.D. VRANJE, SRBIJA Radni ka 1, Tel. +381 17/421-121 ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU 0. TEHNI KI PODACI MO GREJANJA SA REŠETKOM

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Moguća i virtuelna pomjeranja

Moguća i virtuelna pomjeranja Dnamka sstema sa vezama Moguća vrtuelna pomjeranja f k ( r 1,..., r N, t) = 0 (k = 1, 2,..., K ) df k dt = r + t = 0 d r = r dt moguća pomjeranja zadovoljavaju uvjet: df k = d r + dt = 0. t δ r = δx +

Διαβάστε περισσότερα

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu Osječki matematički list 000), 5 9 5 Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu Šefket Arslanagić Alija Muminagić Sažetak. U radu se navodi nekoliko različitih dokaza jedne poznate

Διαβάστε περισσότερα

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. zastori zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. (mm) (mm) za PROZOR im (mm) tv25 40360 360 400 330x330 tv25 50450 450 500 410x410

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE ODSEK ZA SOFTVERSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

Srednjenaponski izolatori

Srednjenaponski izolatori Srednjenaponski izolatori Linijski potporni izolatori tip R-ET Komercijalni naziv LPI 24 N ET 1) LPI 24 L ET/5 1)2) LPI 24 L ET/6 1)2) LPI 38 L ET 1) Oznaka prema IEC 720 R 12,5 ET 125 N R 12,5 ET 125

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Matematiqki fakultet. Univerzitet u Beogradu. Domai zadatak

Matematiqki fakultet. Univerzitet u Beogradu. Domai zadatak Matematiqki fakultet Univerzitet u Beogradu Domai zadatak Zlatko Lazovi 30. decembar 2016. verzija 1.1 Sadraj 1 METRIQKI PROSTORI 2 1 1 METRIQKI PROSTORI a) Neka je (M, d) metriqki prostor i neka je (x

Διαβάστε περισσότερα

5. PARCIJALNE DERIVACIJE

5. PARCIJALNE DERIVACIJE 5. PARCIJALNE DERIVACIJE 5.1. Izračunajte parcijalne derivacije sljedećih funkcija: (a) f (x y) = x 2 + y (b) f (x y) = xy + xy 2 (c) f (x y) = x 2 y + y 3 x x + y 2 (d) f (x y) = x cos x cos y (e) f (x

Διαβάστε περισσότερα

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zdci II deo U sledećim zdcim ćemo korisii poznu grničnu vrednos: li i mnje vrijcije n i 0 n ( Zdci: ) Odredii sledeće grnične vrednosi: Rešenj: 4 ; 0 g ; 0 cos v) ; g) ; 4 ;

Διαβάστε περισσότερα

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE 1 SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE Neka je (V, +,, F ) vektorski prostor konačne dimenzije i neka je f : V V linearno preslikavanje. Definicija. (1) Skalar

Διαβάστε περισσότερα

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B.

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Korespondencije Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Pojmovi B pr 2 f A B f prva projekcija od

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) II deo. Miloš Marjanović

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) II deo. Miloš Marjanović Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA (IV semestar modul EKM) II deo Miloš Marjanović Bipolarni tranzistor kao prekidač BIPOLARNI TRANZISTORI ZADATAK 16. U kolu sa slike bipolarni

Διαβάστε περισσότερα

Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta

Kuglasti ventili Bugatti i Polix Okiten creva Petrohemija i Peštan Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta ni kotlovi "Vaillant" ni kotlovi "Sime" ni kotlovi "Heat Line" ne peći "Lampart" Fleksibilne veze "Emiflex" Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" ne rampe i regulatori

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA I II ARISTOTELOV UNIVERZITET U TESALONIKI INSTITUT ZA NOVOGRČKE STUDIJE Fondacija Manolisa Trijandafilidisa Manolis A. Trijandafilidis MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA Preveo i priredio

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum 27. septembar 205.. Izračunati neodredjeni integral cos 3 x (sin 2 x 4)(sin 2 x + 3). 2. Izračunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom dela površi ograničene krivama y = 3 x 2, y = x + oko x ose. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Žiro račun: 275-2218828081109-15 Matični broj: 20194596 Šifra delatnosti: 74203 PDV: 278675596 PIB: 104593699 GLAVNI PROJEKAT

Žiro račun: 275-2218828081109-15 Matični broj: 20194596 Šifra delatnosti: 74203 PDV: 278675596 PIB: 104593699 GLAVNI PROJEKAT Vodeći sistem integrator u Srbiji Milentija Popovića 32a 11070 Novi Beograd tel. 011/311-4535 011/311-6198 fax. 011/314-8311 Žiro račun: 275-2218828081109-15 Matični broj: 20194596 Šifra delatnosti: 74203

Διαβάστε περισσότερα

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2. Sume kvadrata Koji se prirodni brojevi mogu prikazati kao zbroj kvadrata dva cijela broja? Propozicija 1. Ako su brojevi m i n sume dva kvadrata, onda je i njihov produkt m n takoder suma dva kvadrata.

Διαβάστε περισσότερα

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... }

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... } VEROVTNOĆ - ZDI (I DEO) U računu verovatnoće osnovni pojmovi su opit i događaj. Svaki opit se završava nekim ishodom koji se naziva elementarni događaj. Elementarne događaje profesori različito obeležavaju,

Διαβάστε περισσότερα

Tehničke informacije OTPORNI TERMOMETRI ZA UVARIVANJE - T5. Primena. Prednosti:

Tehničke informacije OTPORNI TERMOMETRI ZA UVARIVANJE - T5. Primena. Prednosti: Tehničke informacije OTPORNI TERMOMETRI ZA UVARIVANJE - T5 Primena Univerzalni dijapazon primene Mogućnost ugradnje u postojeću zaštitnu čauru Merni opseg: od -200 do 600 C Moguća ugradnja bez zaštitne

Διαβάστε περισσότερα

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S JEDNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE:/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA JEDNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE: Acu Heat AH UNO 200/300/500/800/0/1500/2000 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI

Διαβάστε περισσότερα

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum Matematka Zadaci za drugi kolokvijum 8 Limesi funkcija i neprekidnost 8.. Dokazati po definiciji + + = + = ( ) = + ln( ) = + 8.. Odrediti levi i desni es funkcije u datoj tački f() = sgn, = g() =, = h()

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

5 Sistemi linearnih jednačina. a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2.

5 Sistemi linearnih jednačina. a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2. 5 Sistemi linearnih jednačina 47 5 Sistemi linearnih jednačina U opštem slučaju, pod sistemom linearnih jednačina podrazumevamo sistem od m jednačina sa n nepoznatih x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a

Διαβάστε περισσότερα

3n an = 4n3/2 +2n+ n 5n 3/2 +5n+2 n a 2 n = n 2. ( 2) n Dodatak. = 0, lim n! 2n 6n + 1

3n an = 4n3/2 +2n+ n 5n 3/2 +5n+2 n a 2 n = n 2. ( 2) n Dodatak. = 0, lim n! 2n 6n + 1 Nizovi 5 a = 5 +3+ + 6 a = 3 00 + 00 3 +5 7 a = +)+) ) 3 3 8 a = 3 +3+ + +3 9 a = 3 5 0 a = 43/ ++ 5 3/ +5+ a = + + a = + ) 3 a = + + + 4 a = 3 3 + 3 ) 5 a = +++ 6 a = + ++ 3 a = +)!++)! +3)! a = ) +3

Διαβάστε περισσότερα

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova) A MATEMATIKA (.6.., treći kolokvij. Zadana je funkcija z = e + + sin(. Izračunajte a z (,, b z (,, c z.. Za funkciju z = 3 + na dite a diferencijal dz, b dz u točki T(, za priraste d =. i d =.. c Za koliko

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1)

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 2.2 Srednje vrijednosti aritmetička sredina, medijan, mod Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 1 2.2.1 Aritmetička sredina X je numerička varijabla. Aritmetička sredina od (1) je broj:

Διαβάστε περισσότερα

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji Jul 7 Sistem PVCU kanalizacije Proizvodni program ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU Inteligentna rešenja u niskogradnji Sistem PVCU kanalizacije Sadržaj Sadržaj PVC

Διαβάστε περισσότερα

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET TEORIJ ETONSKIH KONSTRUKCIJ 1 PRESECI S PRSLINO - VELIKI EKSCENTRICITET ČISTO SVIJNJE - VEZNO DIENZIONISNJE Poznato: - statički ticaji za pojedina opterećenja ( i ) - kalitet materijala (f, σ ) - dimenzije

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V?

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? a) b) c) d) e) Odgovor: a), c), d) Objašnjenje: [1] Ohmov zakon: U R =I R; ako je U R 0 (za neki realni, ne ekstremno

Διαβάστε περισσότερα

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU Uputstvo za upotrebu Page 1 SADRŽAJ UVOD MAGNETO-TERAPIJA APARAT HX-M7 APARAT HX-M9 APARAT HX-M11 FREKVENCIJA REŽIM RADA MAGNETNA PROSTIRKA/TRAKA/SOLENOID

Διαβάστε περισσότερα

KONVEKSNI SKUPOVI. Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5. Back FullScr

KONVEKSNI SKUPOVI. Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5. Back FullScr KONVEKSNI SKUPOVI Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5 KONVEKSNI SKUPOVI Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5 1. Neka su x, y R n,

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα