UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UPUTSTVO ZA UPOTREBU"

Transcript

1 Upotreba ovog uređaja je dozvoljena samo osobama koje su pročitale i razumele ovo uputstvo u celosti NEW LIFE ELITE AIR-SEP KONCENTRATOR KISEONIKA UPUTSTVO ZA UPOTREBU OVAJ UREĐAJ JE DEKLARISAN OD STRANE PROIZVOĐAČA KAO MEDICINSKO POMAGALO I STOGA NIJE UREĐAJ ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTA PREVRTANJE UREĐAJA SA OVLAŽIVAČEM UNAZAD ZNAČAJNO ĆE GA OŠTETITI MAJ

2 UPUTSTVO ZA UPOTREBU...1 SADRŽAJ...2 OPŠTI VODIČ ZA BEZBEDNO RUKOVANJE...3 UPOTREBA KISEONIKA...3 UPOTREBA / ODRŽAVANJE UREĐAJA...3 I OPIS...4 II STARTOVANJE / POSTAVLJANJE...6 III ČIŠĆENJE / ODRŽAVANJE ČIŠĆENJE SVAKODNEVNA DEZINFEKCIJA ODRŽAVANJE...8 IV KORISNE INFORMACIJE DODACI I REZERVNI DELOVI MATERIJALI KOJI SU DIREKTNO U KONTAKTU SA KORISNIKOM PRINCIP RADA UREĐAJA ALARMI,BEZBEDNOSNA OPREMA FUNKCIJA KISEONIČKOG MONITORA TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREDJAJA STANDARDI SIMBOLI PROBLEMI U RADU PROVERA PRI INSTALIRANJU, PRE UPOTREBE...12 DODATAK - DODATAK ZA ONE KOJI POZNAJU TEHNIKU ČESTA PITANJA KORISNIKA I NA KRAJU

3 OPŠTI VODIČ ZA BEZBEDNO RUKOVANJE UPOTREBA KISEONIKA Kiseonik nije zapaljiv gas, ali ubrzava sagorevanje materijala. Da bi sprečili sve rizike od požara, uređaj držite udaljen od otvorenog plamena, uređaja koji zrače ili odaju toplotu (npr.cigarete), kao i od svih zapaljivih materijala kao što su ulja, masnoće, rastvori, aerosoli itd. Nemojte koristiti uređaj u eksplozivnim sredinama. Izbegavajte da kiseonik iz uređaja, kada ga ne koristi pacijent, curi po tkaninama i materijalima već uputite gasni tok kiseonika prema ambijetalnom vazduhu. Postavite uređaj u ventilisan prostor u kome nema dima i atmosferskih nećistoća, najmanje 0.5 m od bilo kog objekta. UPOTREBA I ODRŽAVANJE UREĐAJA Koristite kablovski vod koji vam je isporučen i proverite da li utičnica odgovara standardu vaše zemlje. Podatke o električnim karakteristikama naći ćete na pločici postavljenoj sa zadnje strane uređaja. Preporučujemo da se ne koriste nikakvi nastavci za produženje kabla jer su oni uzroćnici varnica i samim tim i požara. Uređaj se sme koristiti samo za kiseoničku terapiju i samo uz lekarsku preporuku. Dužina upotrebe na dan kao i protok koji preporuči lekar moraju se poštovati jer se u suprotnom može ugroziti zdravlje pacijenta. Uređaj nemojte koristiti u posebnim magnetnim poljima Samo osobama koje su pročitale i razumele ovo celo uputstvo dozvoljeno je korišćenje uređaja. Uređaj poseduje alarm kaji je namenjen da upozori korisnika na probleme u radu. Maksimalno rastojanje korisnika od uređaja samim tim je definisano time da može da čuje alarm. 3

4 STANDARD EN (član b.) Proizvođač, distributer,instalater ili uvoznik neće snositi nikakvu odgovornost za bezbednost rada uređaja ako nisu ispunjeni sledeći uslovi: Spajanje, zaptivanje, podešavanja, modifikacije i popravke moraju se vršiti od strane autorizovanog osoblja, Električni spojevi moraju biti po važećim standardima, Uređaj se koristi u skladu sa uputstvom. Da se koriste originalni delovi za periodičnu i ostalu zamenu, Uređaj je uređen prema direktivi evropske zajednice 93/42 EEC, ali na rad mogu uticati razni uređaji koji se koriste u blizini kao visokofrekfentna hirurška oprema,defibrilatori,kratko talasni uređaji za terapiju,mobilni telefoni, mikrotalasne pećnice, pa čak i igrečke na daljinsko upravljanje, i svi ostali uređaji koji mogu dovesti do interferencije sa magnetnim poljem uređaja u skladu sa EN Standardom I. OPIS Uređaj AIRSEP je projektovan i izveden tako da zadovolji zahteve kiseoničke terapije kod kuće ili u bolnici.on ostvaruje kontinualni protok obogaćenog kiseonika nastalog separacijom ambijeltalnog vazduha na kiseonik i azot. Može se koristiti preko nosnih kanila ili klasičnih maski za udisanje. Uređaj AIRSEP je lako koristiti.. Dugme za kontrolu protoka jednostavno dozvoljava da uređaj isporučuje tačno zadati protok, Da medicinsko osoblje ograniči protok posebnim napravama unutar uredjaja UPOZORENJE: Upotreba koja je opisana u uputstvu namenjena je isključivo za korišćenje NEW LIFE ELITE uredjaja i pripadajućih dodataka. 4

5 PREDNJI PANEL ( SLIKA 1.1) 1. Prekidač za uključenje/isključenje 2. Prekostrujna zaštita 3. Merač broja sati rada 4. Mesto za ovlaživač 5. Izlaz kiseonika 6. Dugme za podešavanje protoka ( l/min) 7. Uputstva o bezbednosti 8. Lampica monitor kiseonika ZADNJI PANEL ( SLIKA 1.2) 9. Filter za prašinu, 10. Oznaka proizvođača, 11. Električni kabel 5

6 II STARTOVANJE / POSTAVLJANJE 1.Korišćenje u direktoj kiseoničkoj terapiji a)osigurajte da je prekidač (1)u isključenoj nultoj poziciji, b)ako se koristi ovlaživač: Odvrnite gornji deo i napunite posudu do nivoa koji je naznačen.tada uvrnite gornji deo tako da nema curenja na spoju. c) Spojite crevo za kiseonik sa izlazom iz ovlaživača, ili crevo od kanile. Crevo ne sme biti duže od 15 m jer se u suprotnom ne može garantovati zadati protok. d) Proverite da li su svi elementi dobro spojeni da ne dodje do curenja e) Uključite utičnicu u struju, f) Pritisnite prekidač na uključeno (poz I).Automatski će se ukopčati zvučni test signal kada se ukopča uređaj ( to traje oko 5 sec), g) Dugme za podešavanje protoka (6) podesite na preporučenu vrednost. h) Proverite da li kiseonik ističe iz opreme tako što izlaz uperite na vodeno ogledalo (na primer u čaši vode i slično). Strujanje treba da uznemiri vodeno ogledalo. i) Postavite i podesite kanilu ili masku na lice, Primedba: Optimalna koncentracija kiseonika nastaje tek nakon deset minuta od kada je uređaj uključen ( 90% koncentracije je postignut nakon pet minuta). Na kraju terapije, isključite uređaj pritiskom prekidača za isključenje na poziciju 0. Isticanje obogaćenog vazduha iz uređaja nastaviće se još oko jedan minut nakon iskopčanja uređaja. Za tehničare i medicinsko osoblje: Dugme za podešavanje protoka se može iz raznih vaših potreba blokirati po potrebi (pogledati proceduru u priručniku za održavanje). 6

7 III ČIŠĆENJE ODRŽAVANJE 1. ČIŠĆENJE Dozvoljeno je čišćenje samo spoljašnjosti AIRSEP A. i to sa suvom krpom, ili ako je neophodno sa jedva nakvašenim sunđerom sa čistom vodom ili sapunicom, a nakon toga ga je potrebno dobro osušiti.može se po potrebi i oprati rastvorom na bazi alkohola. Aceton, razređivači i drugi rastvarači kao i zapaljivi proizvodi se ne smeju koristiti.nemojte koristiti ni agresivne praškove. Zamenjivi filter za prašinu (9) mora se čistiti u sapunjavoj vodi posle oko 100 časova rada ili kada je to potrebno.iscedite ga i osušite.montirajte suvi filter. 2. SVAKODNEVNA DEZINFEKCIJA Iz razloga što uređaj u sebi poseduje bakteriološki filter, dezinficiraju se samo ovlaživač, cevi,kanile i maske. Dezinfekcija alkoholnim rastvorima dozvoljena je jedino kada je uredjaj u blizini iskopčan. kao higijenska preporuka se preporučuje: OVLAŽIVAČ DNEVNO - ispraznite vodu iz ovlaživača, - isperite elemente u tekućoj vodi, - Napunite ovlaživač blago mineralizovanom vodom do oznake, POVREMENO: Dezinfikujte opremu potapanjem u rastvor za dezinfekciju.( preporučuje se blag rastvor hlornog štirka) - Isperite i isušite - Proverite da li su zaptivke dobre. - PRATEĆA OPREMA - Sledite proizvodjačka uputstva 7

8 pri promeni pacijenta: Ovlaživač je potrebno sterilisati a ako je moguće i zamenuti.ceo uređaj je potrebno očistiti i dezinfikovati.bakterijski filter unutar uređaja potrebno je zamenuti.filter za prašinu mora se zamenuti.ceo sistem za disanje od kanila i maski mora se zamenuti. 3. ODRŽAVANJE Nije potrebno nikakvo održavanje od strane pacijenta. IV KORISNE INFORMACIJE 1. DODACI I REZERVNI DELOVI Dodatna oprema koja se koristi uz ovaj uređaj mora: - biti namenjena za kiseonik, - biti bakteriološki prihvatljiva, - u skladu sa direktivom EZ 93/94/EEC. Maske, cevi, kanile moraju biti projektovane i izvedene za upotrebu u kiseoniku. PRIMEDBA: Korišćenje neadekvatne opreme koja nije specificirana ni odobrena može smanjiti karakteristike uređaja i potpuno ukloniti odgovornost proizvođača (ISO 8359). 2. MATERIJALI KOJI SU DIREKTNO U KONTAKTU SA KORISNIKOM Oklop koncentratora Glavni kabel Filter za vazduh Prekidač Dugme za protok Izlaz gasa Nalepnice Valtra/ABS PVC Poliester Termoplastika ABS Hromiran mesing Lexan 8

9 3. PRINCIP RADA UREĐAJA Kompresor distribuira filtrirani ambijentalni vazduh u grupu ventila, koji dozvoljavaju da komprimovani vazduh uđe u kolonu za proizvodnju.kolone poseduju molekularna sita čija je funkcija da apsorbuju azot i propuste kiseonik.tako obogaćen vazduh kiseonikom upućuje se u regulator pritiska, preko ventila za kontrolu protoka i cevovoda za potrošnju. Za to vreme kolona koja se u to vreme regeneriše spojena je sa spoljašnjim vazduhom, i kroz nju struji vazduh obogaćen kiseonikom iz kolone za proizvodnju. Tako dok je jedna u radu druga se regeneriše izduvavanjem azota i nalazi se u regenaracionoj fazi. Kiseonik pre nego što se uputi pacijentu na disanje prolazi kroz biološki filter. 4. ALARMI, BEZBEDONOSNA OPREMA ALARMI -prekid napona U slučaju ispada napona uključuje se kontinuarni zvučni alarm upozorenja -Operativne nepravilnosti U slučaju operativnih nepravilnosti zvučni alarm se uključuje sa prekidom. ZAŠTITNA OPREMA -Motor kompresora Motor je zaštićen termičkom zaštitom u statortorskom namotaju (145 o C) -Elektro zaštita Uređaj je opremljen osiguračem montiranim sa prednje strane panela -Sigurnosni ventil Postovljen je na izlaznom cevovodu kompresora i baždaren na 3 bara. 5. FUNKCIJA KISEONIČKOG MONITORA 5.1. princip rada monitora Kiseonički monitor je elektronski modul koji može da meri koncentraciju kiseonika koju distribuira uređaj. Monitor detektuje bilo koji ispad koncentracije kiseonika ispod zadate vrednosti i aktivira zvučni i vizualni alarm. Žuta LED dioda kada se uključi znači da je koncentracija kiseonika ispod 85 ±3 %. Kada Led dioda radi duže od 15 minuta uključuje se isprekidani zvučni alarm. KADA SE UKOPČAVA UREĐAJ MODUL KISEONIČKOG MONITORA RADI NA SLEDEĆI NAČIN: 1) Uz uobičajeni zvučni test,uključuje se žuta LED dioda.. 2) U principu LED sija nekoliko minuta ( najviše 3 min) dok koncentracija kiseonika ne dostigne vrednost od oko 85 % ±3 % 3) LED dioda se gasi potvrđujući da je koncentracija kiseonika iznad zadate vrednosti. i da koncentrator radi zadovoljavajuće. 9

10 5.2. Održavanje kiseoničkog monitor modula Nije potrebno u principu nikakvo održavanje.uređaj je fabrički postavljen na 85% ± 3% i nema potrebe ga ponovo postavljati. 6. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA Dimenzije: L x W x H: 368 x400 x 724 mm Težina: 24.5 kg Visina zvuka: 48 dba Vrednosti protoka: 0 5 l/min Tačnost merenja protoka: U skladu sa ISO 8359 standardom, protok je jednak podešenom protoku u granicama tačnosti od ±10 % ili 200 ml/min. Prosečne koncentracije kiseonika: na 2 l/min = 93 % na 4 l/min = 91 % na 5 l/min = 90 % (vrednosti su na 21 o C i atmosferskom pritisku od 1013 mbar).max. preporučeni protok je 5 l/min.odstupanje maksimalnog postavljenog protoka ne prelazi ±10 % iskazane vrednosti kada se doda kontra pritisak od 7 kpa na izlay uredjaja. maksimalni izlazni pritisak je 630 kpa. Snabdevanje strujom 230V 50Hz i ostale varijacije Koristite dat kabl i proverite priključak utikača. Nominalna snaga uređaja: 350 W Class II Tip B Zaštita osiguračem od 2.5 A na 230V Filteri: Na poleđini uređaja: Filter za prašinu Pre izlaska toka kiseonika: Bakteriološki filter <2.0 μm. Hlađenje Ventilator hladi kompresorski odeljak. Ograničenja nastala okruženjem: merene karakteristike koncentratora kiseonika su na 21 o C i 1013 mbar. Oni se menjaju sa temperaturom u nadmorskom visinom. 10

11 -Uređaj se mora skladištiti, transportovati i koristiti u vertikalnom položaju, -Temperatura okoline može biti između 10 i 40 o C -Temperatura skladištenja može biti između 0 i 50 o C. -Relativna vlažnost može biti između 0 i 95 % -IPX1 Zaštita od kapajuće vode.saglasno sa EN standardom 7. STANDARDI EN : Elektromagnetna uskladjenost sa elektro-medicinskim uredjajima ISO 8359: Kiseonički koncentratori za medicinsku upotrebu. 8. SIMBOLI : UKLJUČENO ISKLJUČENO UREDJAJ TIPA B UREDJAJ KLASE II NE PUŠITI SAGLASNO SA DIREKTIVOM 93/42/EEC NE IZLAGATI OTVORENOM PLAMENU NE PODMAZIVATI PREGLEDATI PRATEĆA DOKUMENTA DRŽATI U VERTIKALNOM POLOŽAJU LOMLJIVO,PAŽLJIVO RUKOVATI LED SIJALICA, UPOZORENJE ZA KISEONIČKU KONCETRACIJU IZLAZ GASA, PRIKLJUČAK ZA KORISNIKA 11

12 Prekidač O-I je na UKLJKUČENO.Uređaj ne radi.alarm se oglašava kontinualno Indikator kiseonika ostaje da sija žuto 9. PROBLEMI U RADU POREMEČAJ MOGUĆI UZROK REŠENJA Kabel za napajanje strujom nije pravilno ukopčan.ispad napona. Prekidač O-I je na UKLJKUČENO, kompresor radi ali nema protoka.zvučni alarm je uključen Proverite spoj kabela.resetujte strujni prekidač (2) akoje potrebno pritiskom.proverite osigurač. Koncentracija kiseonika Kontaktirajte servisera je preniska Test alarm ne radi Unatrašnji elektro kvar. Kontaktirajte servisera Pneumatske veze u Zaustavite uređaj i kontaktirajte prekidu ili problemi sa servisera kompresorom. Prekidač O-I je na UKLJKUČENO, kompresor radi i postoji protok.zvučni alarm je uključen Konpresor staje u sred rada i startuje za nekoliko minuta Na izlazu iz kanile ne postoji protok kiseonika Na izlazu iz kanile protok kiseonika je nekontinualan Unatrašnji elektro kvar. Ispad pneumatike. Ukopčala se termička zaštita kompresora. Ventilator ne radi. Creva zamršena ili ovlaživač nedovoljno zategnut Pneumatski problemi Zaustavite uređaj i kontaktirajte servisera Zaustavite uredjaj i sačekajte da se ohladi.proverite da nisu creva zamršena i zaustavljaju strujanje.startujte ponovo.ako oprema ne startuje kontaktirajte servisera. Proverite creva i ovlaživač Kontaktirajte servisera 10. PROVERA PRI INSTALIRANJU / PRE UPOTREBE Svaki put pri instaliranju i pre upotrebe, uradite sledeće: Proverite opšte stanje uređaja, i utvrdite da je dobro,bez oštećenja Proverite da je oprema za disanje, plastične cevi ovlaživač i maske u dobrom stanju, Po potrebi dolijte vodu u ovlaživač, Pre ukopčanja u struju proverite da li test alarma radi, tako što ukopčate glavni prekidač na nekoliko sekundi.vratite zatim na O položaj. Ukopčajte uređaj u struju tek kada se uverite da karakteristike struje u toj zemlji odgovaraju karakteristikama datim na elektropločici sa zadnje strane uređaja. Uključite glavni prekidač na I položaj i itvrdite da vizualni i zvučni alarm radi najviše 15 sekundi. Utvrdite da nakon maksimalnih 5 minuta rada LED dioda na prednjoj strani uređaja se isključila. DODATAK ZA ONE KOJI MALO POZNAJU TEHNIKU Ovaj deo uputstva namenjen je pacijentima i njihovoj porodici koji su tehnički obrazovani na nivou srednje stručne spreme, i važi tek nakon isteka garantnog roka, ili u garantnom roku kada vas serviser zamoli. 12

13 PRE NEGO POZOVETE SERVISERA Za vreme jednogodišnjeg garantnog roka uređaj je pokriven potpunom garancijom. U tom periodu serviseri neće naplaćivati svoj rad u slučaju poziva o neispravnosti uređaja. Često možete puno pomoći serviseru pre nego što dođe. UREĐAJ U ISPRAVNOM RADU 1. KAKO SE RASTAVLJA UREĐAJ DA BI SE VIDEO IZNUTRA? Vrlo jednostavno. Skinu se bočni poklopci tako što se vijci odvrnu samo za četvrtinu kruga. Zadnja stranica tada postaje slobodna i može se odvojiti sa šasije 2. GDE JE MOZAK UREĐAJA? Uređajem upravlja komandna ploča vođena ugrađenim programom. Ona se nalazi sa zadnje strane uređaja i karakteristična je po tome što joj svetlucaju zelene led diode. 3. ŠTA TO SVETLI NA KOMANDNOJ PLOČI? Uređaj poseduje 5 (pet) elektromagnetnih ventila koji otvaranjem i zatvaranjem vode kiseonik i azot kroz uređaj. Kada se bilo koji ventil otvori njegova led dioda se upali. U ISPRAVNOM RADU UREĐAJA UVEK MORAJU BITI ISTOVREMENO UPALJENE 2 DIODE, i diode treba stalno da se menjaju u uključenju i isključenju. Ako to nije slučaj aparat je neispravan i to u dve varijante: a) nema alarma - izgorela je samo sijalica b) alarm ukopčan neispravan rad usled ispada odgovarajućeg ventila ili drugog razloga. 4. KAKVA SU TO DVA CRVENA SVETLA JEDNO ISPOD DRUGOG NA KOMANDNOJ PLOČI? Na vrhu komandne ploče postavljena su dve crvene led diode koje alarmiraju sledeće situacije: GORNJA CRVENA LED DIODA SIJA: Previsok pritisak u uređaju DONJA CRVENA LED DIODA SIJA: Prenizak pritisak u uređaju U ISPRAVNOM RADU UREĐAJA CRVENE LED DIODE NE SMEJU SIJATI Kada nazovete servisera zbog uređaja u kvaru, a da je on udaljen od Vas više od 10 km on će Vas prvo zamoliti o stanju led dioda na kontrolnoj ploči. Pravom informacijom puno ćete mu pomoći da unapred zna u kom smeru je kvar. Ako ste tehnički neobrazovani slobodno recite da ne smete otvoriti uređaj. 13

14 ČESTA PITANJA KORISNIKA 1. UREĐAJ MI NE RADI, ZUJI ALARM, A IMAM STRUJU U STANU... Imate struju u stanu ali: - nemate fazu u utičnici u kojoj je umrežen uređaj, - neispravan je konektor ( otkačena žica iznutra), - neispravna je utičnica ( otkačena žica iznutra), - niste dovoljno gurnuli utičnicu, - nemate nulu u tom vodu. 2. DA LI SE POVEĆAVA KONCENTRACIJA KISEONIKA U PROSTORU PRI KORIŠĆENJU UREĐAJA? Ne! Koncentracija kiseonika se povećava samo u maski pacijenta i pola metra oko njega. Naravno ako pacijent dugo diše usled rupa na maski on je natopljen kiseonikom i ne sme koristiti otvoren plamen bar 15 min. U samoj prostoriji povećanja koncentracije nema pošto je uređaj uzeo kiseonik iz iste te prostorije. 3. DA LI SE POVEĆAVA KONCENTRACIJA KISEONIKA U STANU KADA SE KORISTI KISEONIK U BOCI? Da, ali jako malo! Kiseonik ste kupili u boci, uneli u prostoriju gde ga koristi pacijent sa manjim isticanjem u okolinu. Povećanje koncentracije je zanemarivo. 4. DA LI MOGU DA SELIM UREĐAJ? Da, naravno, ali oprezno. Opasnost je voda u ovlaživaču. Uvek skinite ovlaživač pri većim premeštanjima uređaja. Čuvajte se pragova da slučajno ne uđe voda iz ovlaživača u uređaj. 5. ZAŠTO JE VODA OPASNA ZA UREĐAJ? Uređaj je veliko sito koje razdvaja kiseonik od azota iz okolnog vazduha. Ako u to sito prodre voda zapušiće se i neće moći da izdvoji kiseonik iz vazduha. 6. ŠTA AKO IPAK VODA PRODRE U SITA? Pred Vama je generalna popravka uređaja od oko 400 za koju NE VAŽI GARANCIJA. 7. DA LI MOŽE UPS DA POMOGNE KADA NEMA STRUJE? Ne, elektromotor kompresora od oko 300 W je prejak za bilo koji UPS. 8. ŠTA DA RADIM KADA NEMA STRUJE? Zavisi koliko Vam je kiseonik neophodan u terapiji. Ako ste težak bolesnik morate imati bocu kiseonika sa regulatorom u rezervi za takvu situaciju ili morate hitno otići u bolnicu. 14

15 9. KOLIKO DUGO TREBA DA KORISTIM KONCENTRATOR KISEONIKA? Korišćenje ovog uređaja preporučuje isključivo lekar i jedino on može odrediti dužinu trajanja ove terapije. 10. KOJI PROTOK TREBA PODESITI PRI KORIŠĆENJU OVOG UREĐAJA? Protok kiseonika preporučuje isključivo lekar. Naša iskustva su od 2 3 lit/min. 11. KADA SE MENJAJU FILTERI? Uređaj poseduje 3 filtera: 1. grubi filter sa zadnje strane koji se menja na oko 100 sati, tj. jednom nedeljno uz pranje opisano u uputstvu, 2. fini filter u uređaju koji se menja na oko 8000 sati, 3. bakteriološki filter koji se menja na oko sati. 12. KAKO SE MENJAJU FILTERI? Grubi i fini vrlo jednostavno, a bakteriološki filter menja isključivo serviser. 13. KOLIKO DUGO ĆE RADITI UREĐAJ? Koliko dugo će raditi zavisi najčešće od koncentracije vlage u kojoj radi. Koncentrator kiseonika je HIGH TEC profesionalni uređaj koji mora raditi besprekorno i do sati ( 1250 dana ili 3.5 godine rada bez prestanka) kada najčešće dođe do zasićenja molekulskih sita lokalnom vlagom iz vazduha. Tada se zamene sita, napravi generalni remont kompresora i ventila i narednih sati treba da radi bez greške. Postoje primeri dužeg i kraćeg rada od sati, ali uvek u zavisnosti od klime (u Sahari bi trajali i sati, a u prašumi ispod 1000 sati). 14. NUDI MI SE POLOVAN UREĐAJ... Obavezno proverite da li uređaj ima garanciju i mogućnost servisiranja. Vaš život direktno zavisi od uređaja. Prodavac je odgovoran da Vam obezbedi i servis i garanciju. Jedino kupovinom našeg New Life Elite koncentratora naši ovlašćeni serviseri AIR SEP-a su u obavezi da intervenišu. 15

16 ČESTITAMO na izboru uređaja! Izabrali ste najsavremeniji uređaj koji je vodeći u svetu u svojoj klasi. Molim Vas da se ne ustručavate, nazovite ako imate neki problem. Sa zadovoljstvom ćemo Vam ga otkloniti. Uvek zovite naše ovlašćene servisere. BEOGRAD Radenko Ninković Zoran Vasiljević NOVI SAD Mićo Grbić Slobodan Zonić NIŠ Goran Mitić Jordan Milinčić SMEDEREVO Slavko Ristić PANČEVO Kosta Subotić Generalni servis KRALJEVO Bojan Paunović

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović Novi Sad April 17, 2018 1 / 22 Teorija grafova April 17, 2018 2 / 22 Definicija Graf je ure dena trojka G = (V, G, ψ), gde je (i) V konačan skup čvorova,

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

Elementi spektralne teorije matrica

Elementi spektralne teorije matrica Elementi spektralne teorije matrica Neka je X konačno dimenzionalan vektorski prostor nad poljem K i neka je A : X X linearni operator. Definicija. Skalar λ K i nenula vektor u X se nazivaju sopstvena

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti). PRAVA Prava je kao i ravan osnovni geometrijski ojam i ne definiše se. Prava je u rostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom aralelnim sa tom ravom ( vektor aralelnosti). M ( x, y, z ) 3 Posmatrajmo

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI Sama definicija parcijalnog ivoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, naravno, naučiti onako kako vaš profesor ahteva. Mi ćemo probati

Διαβάστε περισσότερα

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA : MAKSIMALNA BRZINA Maksimalna brzina kretanja F O (N) F OI i m =i I i m =i II F Oid Princip određivanja v MAX : Drugi Njutnov zakon Dokle god je: F O > ΣF otp vozilo ubrzava Kada postane: F O = ΣF otp

Διαβάστε περισσότερα

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) Izračunavanje pokazatelja načina rada OTVORENOG RM RASPOLOŽIVO RADNO

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Računarska grafika. Rasterizacija linije Računarska grafika Osnovni inkrementalni algoritam Drugi naziv u literaturi digitalni diferencijalni analizator (DDA) Pretpostavke (privremena ograničenja koja se mogu otkloniti jednostavnim uopštavanjem

Διαβάστε περισσότερα

numeričkih deskriptivnih mera.

numeričkih deskriptivnih mera. DESKRIPTIVNA STATISTIKA Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću numeričkih deskriptivnih mera. Pokazatelji centralne tendencije Aritmetička sredina, Medijana,

Διαβάστε περισσότερα

Reverzibilni procesi

Reverzibilni procesi Reverzbln proces Reverzbln proces: proces pr koja sste nkada nje vše od beskonačno ale vrednost udaljen od ravnoteže, beskonačno ala proena spoljašnjh uslova ože vratt sste u blo koju tačku, proena ože

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Ime i prezime: 1. Prikazane su tačke A, B i C i prave a,b i c. Upiši simbole Î, Ï, Ì ili Ë tako da dobijeni iskazi

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo IZVODI ZADACI ( IV deo) LOGARITAMSKI IZVOD Logariamskim izvodom funkcije f(), gde je >0 i, nazivamo izvod logarima e funkcije, o jes: (ln ) f ( ) f ( ) Primer. Nadji izvod funkcije Najpre ćemo logarimovai

Διαβάστε περισσότερα

( , 2. kolokvij)

( , 2. kolokvij) A MATEMATIKA (0..20., 2. kolokvij). Zadana je funkcija y = cos 3 () 2e 2. (a) Odredite dy. (b) Koliki je nagib grafa te funkcije za = 0. (a) zadanu implicitno s 3 + 2 y = sin y, (b) zadanu parametarski

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti. 4. Stabla

XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti. 4. Stabla XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti 4. Stabla Teorijski uvod Teorijski uvod Definicija 5.7.1. Stablo je povezan graf bez kontura. Definicija 5.7.1. Stablo je povezan graf bez kontura. Primer 5.7.1. Sva stabla

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012 Iskazna logika 3 Matematička logika u računarstvu Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science,, Serbia novembar 2012 Deduktivni sistemi 1 Definicija Deduktivni sistem (ili formalna teorija)

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL MATEMATIKA. Neka je S skup svih živućih državljana Republike Hrvatske..04., a f preslikavanje koje svakom elementu skupa S pridružuje njegov horoskopski znak (bez podznaka). a) Pokažite da je f funkcija,

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

Dvanaesti praktikum iz Analize 1 Dvaaesti praktikum iz Aalize Zlatko Lazovi 20. decembar 206.. Dokazati da fukcija f = 5 l tg + 5 ima bar jedu realu ulu. Ree e. Oblast defiisaosti fukcije je D f = k Z da postoji ula fukcije a 0, π 2.

Διαβάστε περισσότερα

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1. Pismeni ispit iz matematike 0 008 GRUPA A Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: λ + z = Ispitati funkciju i nacrtati njen grafik: + ( λ ) + z = e Izračunati

Διαβάστε περισσότερα

Operacije s matricama

Operacije s matricama Linearna algebra I Operacije s matricama Korolar 3.1.5. Množenje matrica u vektorskom prostoru M n (F) ima sljedeća svojstva: (1) A(B + C) = AB + AC, A, B, C M n (F); (2) (A + B)C = AC + BC, A, B, C M

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE SVI ODSECI OSIM ODSEKA ZA ELEKTRONIKU LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA Autori: Goran Savić i Milan

Διαβάστε περισσότερα

MEHANIKA FLUIDA. Prosti cevovodi

MEHANIKA FLUIDA. Prosti cevovodi MEHANIKA FLUIDA Prosti ceooi zaatak Naći brzin oe kroz naglaak izlaznog prečnika =5 mm, postaljenog na kraj gmenog crea prečnika D=0 mm i žine L=5 m na čijem je prenjem el građen entil koeficijenta otpora

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x Zadatak (Darjan, medicinska škola) Izračunaj vrijednosti trigonometrijskih funkcija broja ako je 6 sin =,,. 6 Rješenje Ponovimo trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta! Za argument vrijede sljedeće formule:

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 17.maj Odsek za Softversko inžinjerstvo

Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 17.maj Odsek za Softversko inžinjerstvo Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 7.maj 009. Odsek za Softversko inžinjerstvo Performanse računarskih sistema Drugi kolokvijum Predmetni nastavnik: dr Jelica Protić (35) a) (0) Posmatra

Διαβάστε περισσότερα

Teorijske osnove informatike 1

Teorijske osnove informatike 1 Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. () Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. 1 / 17 Funkcije Veze me du skupovima uspostavljamo skupovima koje nazivamo funkcijama. Neformalno, funkcija

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost M086 LA 1 M106 GRP Tema: CSB nejednakost. 19. 10. 2017. predavač: Rudolf Scitovski, Darija Marković asistent: Darija Brajković, Katarina Vincetić P 1 www.fizika.unios.hr/grpua/ 1 Baza vektorskog prostora.

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Računarska grafika. Rasterizacija linije Računarska grafika Osnovni inkrementalni algoritam Drugi naziv u literaturi digitalni diferencijalni analizator (DDA) Pretpostavke (privremena ograničenja koja se mogu otkloniti jednostavnim uopštavanjem

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Kaskadna kompenzacija SAU

Kaskadna kompenzacija SAU Kaskadna kompenzacija SAU U inženjerskoj praksi, naročito u sistemima regulacije elektromotornih pogona i tehnoloških procesa, veoma često se primenjuje metoda kaskadne kompenzacije, u čijoj osnovi su

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Trigonometrija Adicijske formule Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Razumijevanje postupka izrade složenijeg matematičkog problema iz osnova trigonometrije

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija SEMINAR IZ OLEGIJA ANALITIČA EMIJA I Studij Primijenjena kemija 1. 0,1 mola NaOH je dodano 1 litri čiste vode. Izračunajte ph tako nastale otopine. NaOH 0,1 M NaOH Na OH Jak elektrolit!!! Disoira potpuno!!!

Διαβάστε περισσότερα

APROKSIMACIJA FUNKCIJA

APROKSIMACIJA FUNKCIJA APROKSIMACIJA FUNKCIJA Osnovni koncepti Gradimir V. Milovanović MF, Beograd, 14. mart 2011. APROKSIMACIJA FUNKCIJA p.1/46 Osnovni problem u TA Kako za datu funkciju f iz velikog prostora X naći jednostavnu

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

EuroCons Group. Karika koja povezuje Konsalting, Projektovanje, Inženjering, Zastupanje

EuroCons Group. Karika koja povezuje Konsalting, Projektovanje, Inženjering, Zastupanje EuroCons Group Karika koja povezuje Filtracija vazduha Obrok vazduha 24kg DNEVNO Većina ljudi ima razvijenu svest šta jede i pije, ali jesmo li svesni šta udišemo? Obrok hrane 1kg DNEVNO Obrok tečnosti

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA **** MLADEN SRAGA **** 00. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA JEDNADŽBE NEJEDNADŽBE APSOLUTNE JEDNADŽBE APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrijske nejednačine

Trigonometrijske nejednačine Trignmetrijske nejednačine T su nejednačine kd kjih se nepznata javlja ka argument trignmetrijske funkcije. Rešiti trignmetrijsku nejednačinu znači naći sve uglve kji je zadvljavaju. Prilikm traženja rešenja

Διαβάστε περισσότερα

MEHANIKA FLUIDA. Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti

MEHANIKA FLUIDA. Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti MEHANIKA FLUIDA Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti zadatak Prizmatična sud podeljen je vertikalnom pregradom, u kojoj je otvor prečnika d, na dve komore Leva komora je napunjena vodom

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina: S t r a n a 1 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a MgCl b Al (SO 4 3 sa njihovim molalitetima, m za so tipa: M p X q pa je jonska jačina:. Izračunati mase; akno 3 bba(no 3 koje bi trebalo dodati, 0,110

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET Riješiti jednačine: a) 5 = b) ( ) 3 = c) + 3+ = 7 log3 č) = 8 + 5 ć) sin cos = d) 5cos 6cos + 3 = dž) = đ) + = 3 e) 6 log + log + log = 7 f) ( ) ( ) g) ( ) log

Διαβάστε περισσότερα

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ LOGARITAMSKA FUNKCIJA SVOJSTVA LOGARITAMSKE FUNKCIJE OSNOVE TRIGONOMETRIJE PRAVOKUTNOG TROKUTA - DEFINICIJA TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA - VRIJEDNOSTI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

Διαβάστε περισσότερα

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 12 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V AC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 110 V DC 15 Magnet

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

TRIGONOMETRIJA TROKUTA TRIGONOMETRIJA TROKUTA Standardne oznake u trokutuu ABC: a, b, c stranice trokuta α, β, γ kutovi trokuta t,t,t v,v,v s α,s β,s γ R r s težišnice trokuta visine trokuta simetrale kutova polumjer opisane

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 4. t x(u)du + 4. e t u y(u)du, t e u t x(u)du + Pismeni ispit, 26. septembar e x2. 2 cos ax dx, a R.

Matematika 4. t x(u)du + 4. e t u y(u)du, t e u t x(u)du + Pismeni ispit, 26. septembar e x2. 2 cos ax dx, a R. Matematika 4 zadaci sa pro²lih rokova, emineter.wordpress.com Pismeni ispit, 26. jun 25.. Izra unati I(α, β) = 2. Izra unati R ln (α 2 +x 2 ) β 2 +x 2 dx za α, β R. sin x i= (x2 +a i 2 ) dx, gde su a i

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

Klasifikacija blizu Kelerovih mnogostrukosti. konstantne holomorfne sekcione krivine. Kelerove. mnogostrukosti. blizu Kelerove.

Klasifikacija blizu Kelerovih mnogostrukosti. konstantne holomorfne sekcione krivine. Kelerove. mnogostrukosti. blizu Kelerove. Klasifikacija blizu Teorema Neka je M Kelerova mnogostrukost. Operator krivine R ima sledeća svojstva: R(X, Y, Z, W ) = R(Y, X, Z, W ) = R(X, Y, W, Z) R(X, Y, Z, W ) + R(Y, Z, X, W ) + R(Z, X, Y, W ) =

Διαβάστε περισσότερα

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA.

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA. IOAE Dioda 8/9 I U kolu sa slike, diode D su identične Poznato je I=mA, I =ma, I S =fa na 7 o C i parametar n= a) Odrediti napon V I Kolika treba da bude struja I da bi izlazni napon V I iznosio 5mV? b)

Διαβάστε περισσότερα

Matematička analiza 1 dodatni zadaci

Matematička analiza 1 dodatni zadaci Matematička analiza 1 dodatni zadaci 1. Ispitajte je li funkcija f() := 4 4 5 injekcija na intervalu I, te ako jest odredite joj sliku i inverz, ako je (a) I = [, 3), (b) I = [1, ], (c) I = ( 1, 0].. Neka

Διαβάστε περισσότερα

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE INTELIGENTNO UPRAVLJANJE Fuzzy sistemi zaključivanja Vanr.prof. Dr. Lejla Banjanović-Mehmedović Mehmedović 1 Osnovni elementi fuzzy sistema zaključivanja Fazifikacija Baza znanja Baze podataka Baze pravila

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

1 Afina geometrija. 1.1 Afini prostor. Definicija 1.1. Pod afinim prostorom nad poljem K podrazumevamo. A - skup taqaka

1 Afina geometrija. 1.1 Afini prostor. Definicija 1.1. Pod afinim prostorom nad poljem K podrazumevamo. A - skup taqaka 1 Afina geometrija 11 Afini prostor Definicija 11 Pod afinim prostorom nad poljem K podrazumevamo svaku uređenu trojku (A, V, +): A - skup taqaka V - vektorski prostor nad poljem K + : A V A - preslikavanje

Διαβάστε περισσότερα

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1 Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij Na kolokviju je dozvoljeno koristiti samo pribor za pisanje i službeni šalabahter. Predajete samo papire koje ste dobili. Rezultati i uvid u kolokvije: ponedjeljak,

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva Riješei zadaci: Nizovi realih brojeva Nizovi, aritmetički iz, geometrijski iz Fukciju a : N R azivamo beskoači) iz realih brojeva i ozačavamo s a 1, a,..., a,... ili a ), pri čemu je a = a). Aritmetički

Διαβάστε περισσότερα

1. zadatak , 3 Dakle, sva kompleksna re{ewa date jedna~ine su x 1 = x 2 = 1 (dvostruko re{ewe), x 3 = 1 + i

1. zadatak , 3 Dakle, sva kompleksna re{ewa date jedna~ine su x 1 = x 2 = 1 (dvostruko re{ewe), x 3 = 1 + i PRIPREMA ZA II PISMENI IZ ANALIZE SA ALGEBROM. zadatak Re{avawe algebarskih jedna~ina tre}eg i ~etvrtog stepena. U skupu kompleksnih brojeva re{iti jedna~inu: a x 6x + 9 = 0; b x + 9x 2 + 8x + 28 = 0;

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

KOMUTATIVNI I ASOCIJATIVNI GRUPOIDI. NEUTRALNI ELEMENT GRUPOIDA.

KOMUTATIVNI I ASOCIJATIVNI GRUPOIDI. NEUTRALNI ELEMENT GRUPOIDA. KOMUTATIVNI I ASOCIJATIVNI GRUPOIDI NEUTRALNI ELEMENT GRUPOIDA 1 Grupoid (G, ) je asocijativa akko važi ( x, y, z G) x (y z) = (x y) z Grupoid (G, ) je komutativa akko važi ( x, y G) x y = y x Asocijativa

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Tangenta i normala

1.4 Tangenta i normala 28 1 DERIVACIJA 1.4 Tangenta i normala Ako funkcija f ima derivaciju u točki x 0, onda jednadžbe tangente i normale na graf funkcije f u točki (x 0 y 0 ) = (x 0 f(x 0 )) glase: t......... y y 0 = f (x

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne teoreme diferencijalnog računa

Osnovne teoreme diferencijalnog računa Osnovne teoreme diferencijalnog računa Teorema Rolova) Neka je funkcija f definisana na [a, b], pri čemu važi f je neprekidna na [a, b], f je diferencijabilna na a, b) i fa) fb). Tada postoji ξ a, b) tako

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Linearna algebra 2 prvi kolokvij, 1 2 3 4 5 Σ jmbag smjer studija Linearna algebra 2 prvi kolokvij, 7. 11. 2012. 1. (10 bodova) Neka je dano preslikavanje s : R 2 R 2 R, s (x, y) = (Ax y), pri čemu je A: R 2 R 2 linearan operator oblika

Διαβάστε περισσότερα

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 12 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V AC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 110 V DC 15 Magnet

Διαβάστε περισσότερα

5 Ispitivanje funkcija

5 Ispitivanje funkcija 5 Ispitivanje funkcija 3 5 Ispitivanje funkcija Ispitivanje funkcije pretodi crtanju grafika funkcije. Opšti postupak ispitivanja funkcija koje su definisane eksplicitno y = f() sadrži sledeće elemente:

Διαβάστε περισσότερα

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE Dobro došli na... Konstruisanje GRANIČNI I KRITIČNI NAPON slajd 2 Kritični naponi Izazivaju kritične promene oblika Delovi ne mogu ispravno da vrše funkciju Izazivaju plastične deformacije Može doći i

Διαβάστε περισσότερα

5. Karakteristične funkcije

5. Karakteristične funkcije 5. Karakteristične funkcije Profesor Milan Merkle emerkle@etf.rs milanmerkle.etf.rs Verovatnoća i Statistika-proleće 2018 Milan Merkle Karakteristične funkcije ETF Beograd 1 / 10 Definicija Karakteristična

Διαβάστε περισσότερα

I Pismeni ispit iz matematike 1 I

I Pismeni ispit iz matematike 1 I I Pismeni ispit iz matematike I 27 januar 2 I grupa (25 poena) str: Neka je A {(x, y, z): x, y, z R, x, x y, z > } i ako je operacija definisana sa (x, y, z) (u, v, w) (xu + vy, xv + uy, wz) Ispitati da

Διαβάστε περισσότερα

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta.

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta. auchyjev teorem Neka je f-ja f (z) analitička u jednostruko (prosto) povezanoj oblasti G, i neka je zatvorena kontura koja čitava leži u toj oblasti. Tada je f (z)dz = 0. Postoji više dokaza ovog teorema,

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656 TehniËki podaci Tip ureappeaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 66 Nazivna topotna snaga (na /),122,,28, 7,436,,47,6 1,16,7 Nazivna topotna snaga (na 60/) 4,21,,621, 7,23,,246,4 14,663,2

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015. Matematika - vježbe. prosinca 5. Stupnjevi i radijani Ako je kut φ jednak i rad, tada je veza između i 6 = Zadatak.. Izrazite u stupnjevima: a) 5 b) 7 9 c). d) 7. a) 5 9 b) 7 6 6 = = 5 c). 6 8.5 d) 7.

Διαβάστε περισσότερα

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI 21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2014. GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI Bodovanje za sve zadatke: - boduju se samo točni odgovori - dodatne upute navedene su za pojedine skupine zadataka

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno.

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno. JŽ 3 POLAN TANZSTO ipolarni tranzistor se sastoji od dva pn spoja kod kojih je jedna oblast zajednička za oba i naziva se baza, slika 1 Slika 1 ipolarni tranzistor ima 3 izvoda: emitor (), kolektor (K)

Διαβάστε περισσότερα

7 Algebarske jednadžbe

7 Algebarske jednadžbe 7 Algebarske jednadžbe 7.1 Nultočke polinoma Skup svih polinoma nad skupom kompleksnih brojeva označavamo sa C[x]. Definicija. Nultočka polinoma f C[x] je svaki kompleksni broj α takav da je f(α) = 0.

Διαβάστε περισσότερα

Antene. Srednja snaga EM zračenja se dobija na osnovu intenziteta fluksa Pointingovog vektora kroz sferu. Gustina snage EM zračenja:

Antene. Srednja snaga EM zračenja se dobija na osnovu intenziteta fluksa Pointingovog vektora kroz sferu. Gustina snage EM zračenja: Anene Transformacija EM alasa u elekrični signal i obrnuo Osnovne karakerisike anena su: dijagram zračenja, dobiak (Gain), radna učesanos, ulazna impedansa,, polarizacija, efikasnos, masa i veličina, opornos

Διαβάστε περισσότερα