UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)"

Transcript

1 UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1

2 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03 2) Najniži napon CPU signala 2.0V Max. udaljenost (raspon signala) 8m (ako se koristi napon 3.0V dostiže 11m) Okolina -5 C~60 C Opis mogućnosti: 1. Modovi rada: Hlađenje (Cool),Grejanje (Heat), Odvlaživanje (Dry), Ventiliranje (Fan), Automatski rad (Auto) 2. Funkcija vremenskog podešavanja u 24 sata 3. Podešavanje unutrašnje temperature u opsegu:17 C 30 C 4. LCD ekran od tečnog kristala sa prikazom svih funkcija 5. Funkcija noćnog svetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6. Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11. OPIS FUNKCIJSKIH TASTERA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU slika 1!Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača 1. TEMP : pritisnite taster da biste smanjili unutrašnju temperaturu 2. TEMP : pritisnite taster da biste povećali unutrašnju temperaturu 3. MODE: svakim pritiskom na ovaj taster odabira se jedan od mogućih načina rada i to sledećim redosledom AUTO, COOL, DRY, HEAT i FAN, kako je prikazano na slici! NAPOMENA: Model koji samo hladi nema opciju grejanja 4. SWING: pritiskom na ovaj taster možete pokrenuti automatsko spuštanje i dizanje lamela unutrašnje jedinice. 5. RESET: pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se vraćaju na početna podešavanja (upotrebite okrugli štapić promera 1mm za pritiskanje tastera). 2

3 6. AIR DIRECTION: pomoću ovog tastera lamele se mogu postaviti pod željeni ugao. Svakim pritiskom tastera lamele se pomiču prema gore ili dole pod određenim uglom. Kad se lamele nađu pod uglom koji utiče na efikasnost hlađenja i grejanja klima uređaja, one će automatski promeniti položaj. (nije primenjivo na uređajijma bez navedene funkcije) 7. LED DISPLAY: pritiskom na taster brišu se brojevi na dispaly-u unutrašnje jedinice, ponovnim pritiskom displej se ponovo aktivira (nije primenjivo na uređajijma bez navedene funkcije) 8. FAN SPEED: ovaj taster služi za podešavanje brzine ventilatora sledećim redosledom: AUTO(automatska), LOW(niska), MED(srednja), HIGH(visoka) i ponovo natrag na AUTO. 9. ON/OFF: pritiskom na taster omogućuje se paljenje/gašenje klima uređaja 10. TIMER ON: podešavanje vremena ON (početak rada). Svaki pritisak tastera povećava podešeno vreme ON za 30 min. Kad podešeno vreme pokaže 10:00 h, svaki pritisak na taster povećaće vreme ON za 60 min. Za poništavanje programa ON, jednostavno podesite vreme ON na 0:00h. 11. SLEEP/ECONOMIC RUNNING (zavisno od modela uređaja): ovaj taster omogućuje prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada. Za poništavanje pritisnuti taster još jednom. Ova funkcija je primenjiva samo u COOL, HEAT i AUTO načinu rada uređaja. Napomena: pritiskom na bilo koji taster prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. TIMER OFF: podešavanje vremena OFF (prekid rada). Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme OFF za 30 min. Kad podešeno vreme pokaže 10:00 h, svaki pritisak na taster će povećati vreme OFF za 60 min. Za poništavanje programa OFF, jednostavno podesite vreme OFF na 0:00 h. 13. LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. Za oslobađanje postavki pritisnite taster još jednom (pomoću okruglog štapića promera 1mm). 14. TURBO/POWERFUL: pritiskom na taster u COOL modu, uređaj će povećavati jačinu hlađenja. Ponovnim pritiskom na taster ova funkcija se poništava.! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na prethodni način rada nakon kontinualnog rada u Powerful načinu hlađenja. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU slika 2 1. DIGITALNI DISPLEJ: prikazuje temperaturu i ON i OFF postavke vremena ako su uključene. Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi. Kad je uključen ventilator FAN ekran je prazan. 2. TRANSMISSION: indikator bljesne jednom kad daljinski upravljač šalje signale unutrašnjoj jedinici. 3. ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kad se uređaj pali pomoću daljinskog upravljača, a nestaje kad se uređaj ugasi. 4. OPERATION MODE: prikazuje trenutni način rada: AUTO, COOL, DRY, HEAT i FAN. HEAT dostupno samo kod toplotnih pumpi. 5. FAN SPEED: pritisnite taster FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). Vaš izbor će biti prikazan na LCD prozorčiću osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. 6. LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kad pritisnete taster LOCK. 7. TIMER ON/OFF ekran: prikazuje postavke vremena. Ako je podešeno samo vreme početka rada na ekranu će biti prikazano TIMER ON. Ako je podešeno samo vreme prestanka rada prikazivaće TIMER OFF. Ako su obe operacije podešene, biće prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vreme početka rada i vreme gašenja.! ΝAPOMENA: Svi znakovi prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. Ali tokom stvarnog rada na ekranu su prikazani samo simboli relativnih funkcija 3

4 RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje/zamena baterija Daljinski upravljač radi na dve baterije (LR03 2kom). 1. Da biste stavili baterije uklonite stražnji poklopac spremnika za baterije I postavite baterije prema smeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. 2. Zamenite stare baterije na isti način. AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu upalite ga i na ekranu unutrašnje jedinice počeće da bljeska signalna lampica OPERATION. 1. Pomoću tastera MODE select izaberite AUTO (automatski rad). 2. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene sobne temperature. Najugodniji raspon temperature je između 21 C i 28 C. 3. Pritisnite taster ON/OFF za pokretanje klima uređaja. Lampica OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice će zasvetliti. AUTO FAN SPEED se automatski podešava, a na ekranu daljinskog upravljača neće se pojaviti nikakvi indikatori. 4. Ponovo pritisnite taster ON/OFF da biste zaustavili rad uređaja.! NAPOMENA: 1. Tokom automatskog rada, klima uređaj može logički izabrati jedan od načina rada COOL, FAN, HEAT i DRY registrujući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. 2. Ako Vam ne odgovara AUTO način rada, željeni način rada možete podesiti ručno. HLAĐENJE/GREJANJE (nema kod modela koji samo hlade) i VENTILIRANJE (recirkulacija vazduha) 1. Ako Vam ne odgovara AUTO način rada možete ručno premostiti postavke koristeći opcije COOL (hlađenje), HEAT (grejanje) ili FAN ONLY (samo ventilator). 2. Pomoću tastera TEMP podesite željenu sobnu temperaturu. Prilikom hlađenja najugodnija temperatura je 21 C i više. Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28 C ili niža. 3. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO, HIGH, MED ili LOW). 4. Pritiskom tastera ON/OFF upaliće se operation lampica i klima uređaj će početi da radi prema Vašim podešavanjima. Ponovni pritisak tastera ON/OFF prekida rad klima uređaja.! NAPOMENA: Opcijom rada samo ventilatora ne može se kontrolisati temperatura. Mogu se izvršiti samo koraci 1,3 i 4. ODVLAŽIVANJE 1. Pritisnite taster MODE za izbor opcije DRY. 2. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene temperature od 21 C do 28 C. 3. Pritiskom taster ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica). Brzina ventilatora je niska. Ponovnim pritiskom ON/OFF tastera uređaj prestaje s radom.! NAPOMENA: Usled razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutarnje temperature, klima uređaj će u opciji DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora. TIMER Tasterom TIMER ON - može se podesiti automatsko paljenje klima uređaja. TIMER OFF taster - podešava automatsko gašenje jedinice. 1.Podešavanje početnog vremena 1.1. Kad pritisnete taster TIMER ON, daljinski upravljač prikazuje TIMER ON, a na digitalnom displeju biće prikazani zadnje podešeno vreme početka rada i oznaka h. Sad možete resetovati vreme za početak rada Ponovo pritisnite taster TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice Nakon podešavanja TIMER ON, daljinski upravljač će početi odašiljati signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde, oznaka h nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju. 2.Podešavanje vremena gašenja 2.1. Kad pritisnete taster TIMER OFF, daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF, a na digitalnom displeju će se pojaviti poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka h. Sad možete resetovati vreme za završetak rada Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vreme prekida rada Nakon podešavanja TIMER OFF, daljinski upravljač će početi odašiljati signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde nestaje oznaka h a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom zaslonu. 4

5 3.Podešavanje početnog i završnog vremena 3.1. Kad pritisnete taster TIMER ON, daljinski upravljač prikazuje TIMER ON, a na digitalnom displeju biće prikazani zadnje podešeno vreme početka rada i oznaka h. Sad možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada Ponovnim pritiskom TIMER ON odabirete vreme kad želite da klima uređaj počne da radi Kad pritisnete taster TIMER OFF, daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF, a na digitalnom displeju će se pojaviti poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka h. Sad možete resetovati vreme za završetak rada Ponovnim pritiskom TIMER OFF odabirete vreme kad želite da klima uređaj prestane da radi Nakon podešavanja TIMERA, daljinski upravljač počinje slati signal klima uređaju s pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom displeju. Menjanje podešenog vremena Da biste promenili podešeno vreme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) pritisnite odgovarajuću tipku TIMERA i resetujte vreme.! NAPOMENA: Podešeno vreme je relativno, tj. temelji se na kašnjenju trenutnog vremena. UPOZORENJA 1. Pripazite da između daljinskog upravljača i prijemnika unutrašnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće raditi. 2. Držite daljinski upravljač podalje od tečnosti. 3. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju. 4. Držite unutarnji prijemnik dalje od izravnih sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. 5. Držite daljinski upravljač dalje od elektromagnetnih smetnji koje izazivaju drugi kućni uređaji. 6. Kad menjate baterije, nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može izazvati neispravnost daljinskog upravljača. 7. Ako ne koristite daljinski upravljač izvadite baterije. U protivnom bi curenje iz baterija moglo oštetiti daljinski upravljač. 8. Prosečni životni vek baterija kod normalne primene je oko 6 mjeseci. 9. Zamenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutrašnje jedinice ili kad ne svetli indikator transmisije. PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA Pravilno podesite smer strujanja vazduha jer u protivnom može doći do nejednake sobne temeperature. Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača. Uspravnu rešetku podesite ručno. Podešavanje uspravnog smera strujanja vazduha (gore-dole) Klima uređaj automatski prilagođava vertikalno strujanje vazduha načinu rada. Podešavanje vertikalnog strujanja vazduha: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi. Pomoću tastera AIR DIRECTION (smer vazduha) na daljinskom upravljaču pomaknite rešetku u željenom smeru. Nakon podešavanja vertikalnog smera strujanja vazduha u svim naknadnim operacijama vertikalno strujanje će se automatski prilagoditi smer u koji ste postavili rešetku tasterom AIR DIRECTION. Podešavanje vodoravnog smera strujanja vazduha (levo-desno) Podesite vertikalno strujanje vazduha ručno pomoću poluge na levoj ili desnoj strani uspravne ručice rešetke (zavisno od modela). Pripazite da Vam prsti ne zapnu u ventilatoru ili vodoravnoj rešetci i da ne oštetite uspravnu rešetku. Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj, željeni smer strujanja vazduha ćete postići pomicanjem poluge na levi ili desni, (zavisno od modela) kraj izlaza vazduha. 5

6 Automatsko menjanje smera strujanja vazduha (gore-dole) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi. Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču. Za zaustavljanje ove funkcije, pritisnite SWING još jednom. Pritisnite AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju. OPREZ! Tasteri AIR DIRECTION i SWING biće onesposobljeni kad je klima uređaj ugašen (važi i kad je TIMER ON podešen). Ne preporučuje se da ostavite uređaj upaljen dugo vremena ako je smer strujanja vazduha podešen prema dole prilikom hlađenja ili odvlaživanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke uzrokujući kapanje vlage na pod ili nameštaj. Ne pomerajte vodoravnu rešetku ručno. Uvek koristite taster AIR DIRECTION ili SWING. Ako pomaknete rešetku ručno, može raditi na neispravan način.. Ako se to dogodi, ugasite uređaj i ponovo upalite. Kad uređaj upalite odmah nakon gašenja, vodoravna rešetka se možda neće pomerati. Otvoreni ugao vodoravne rešetke ne bi smeo biti premali, jer to može smanjiti efikasnost hlađenja i grejanja uređaja zbog ograničenog strujanja vazduha. Ne palite uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. Prilikom priključenja uređaja na el. mrežu, vodoravna rešetka može proizvoditi zvuke u trajanju oko 10 sekundi, to je normalna pojava u takvom slučaju PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD Kad podesite uređaj na AUTO način rada, on će automatski birati hlađenje, grejanje (samo modeli s obe funkcije) ili rad ventilatora zavisno od temperature koju ste odabrali i od sobnoe temperature. Klima uređaj će samostalno kontrolisati sobnu temperaturu u skladu s temperaturom koju ste odabrali. Ako Vam automatski način rada ne odgovara, možete ručno odabrati željene uvete rada uređaja. 6

7 SLEEP FUNKCIJA Kad pritisnete taster SLEEP za vreme hlađenja, grejanja ili automatskog rada, uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grejanje) temperaturu za 1 C/h. Podešena temperatura će biti nepromienjena 2 sata. Brzina ventilatora se reguliše automatski. Napomena: uređaj će se automatski ugasiti nakon 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP. DRYING FUNKCIJA Ova funkcija automatski odabira i funkciju odvlaživanja na temelju razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. Temperatura se reguliše tokom odvlaživanja ponovljenim paljenjem i gašenjem funkcije hlađenja ili ventilatora. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno ugasite uređaj i prekinite dovod struje pre čišćenja. Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača OPREZ!. Koristite suvu krpu za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača.. Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutrašnje jedinice ako je jako prljava.. Prednja ploča unutrašnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom. Nakon toga je obavezno posušite suvom krpom.. Nemojte koristiti hemijska sredstva niti metlicu za prašinu.. Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja, razrjeđivač, prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu uzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine. Čišćenje filtera za vazduh Začepljeni filter smanjuje učinak hlađenja uređaja. Molimo da očistite filter dva puta mesečno. 1.Podignite ploču (poklopac) unutarnje jedinice do određenog ugla dok se ne zaustavi uz zvuk klik. 2. Uzmite dršku vazdušnog filtera i lagano podignite da biste izvadili filter iz držača, a zatim povucite prema dole. 3. Uklonite filter iz unutarnje jedinice. 3.1 Očistite filter jednom. 3.2 Očistite filter pomoću usisavača ili vode i potom osušite na hladnom mjestu. 4. Uklonite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici levo (nije primenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera).!!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja rešetke jer može izazvati električni udar. Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. Pre ponovne ugradnje filtera proverite da ništa nije oštećeno. Vratite filter za osvežavanje vazduha na njegovo mesto i to tako da prvo umetnete gornji deo filtera u jedinicu pazeći da su levi i desni rub filtera pravilno poravnati i zatim vratite filter u prvobitni položaj. ODRŽAVANJE Ako ne nameravate duže vremena koristiti uređaj, obavite sledeći postupak: Upalite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja. Ugasite uređaj i prekinite dovod struje. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. Spoljna jedinica zahtieva periodično održavanje i čišćenje. To ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog distributera ili servisera. PROVERA PRE RADA Proverite da žice nisu oštećene ili otkačene. Proverite da li je ugrađen filter. proverite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz vazduha nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan.!oprez: Ne dirajte metalne delove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od povreda usled rukovanja oštrim metalnim rubovima. Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja. Izloženost vodi može uništiti izolaciju i uzrokovati strujni udar. Pre čišćenja uređaja proverite da je strujni prekidač ugašen. 7

8 UPUTSTVO ZA RAD Za vreme normalnog rada uređaja može se dogoditi sledeće: 1. Zaštita klima uređaja. Zaštita kompresora Kompresor ne može početi s radom 3 minute nakon što je bio ugašen. Anti-hladan vazduh (samo modeli s grejanjem i hlađenjem) Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan vazduh za vreme grejanja dok je izmjenjivač toplote unutrašnje jedinice u jednoj od sledeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grejanje tek počelo. B) Prilikom odleđivanja. C) Grejanje pri niskoj temperaturi. Ventilatori spoljne i unutrašnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli s grejanjem i hlađenjem). Led se može stvoriti na spoljnoj jedinici za vreme toplotnog ciklusa kad je spoljašnja temperatura niska, a vlaga visoka što rezultira slabijim grejanjem uređaja. U ovakvim uslovima uređaj prestaje da greje i automatski pokreće funkciju odleđivanja. Vreme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta zavisno od spoljne temperature i količini leda nakupljenoj na spoljnoj jedinici. 2. Bela maglica izlazi iz unutrašnje jedinice Bela maglica može nastati zbog velike temperaturne razlike između vazduha koji ulazi u uređaj i vazduha koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. Bela maglica se može pojaviti i zbog vlage usled odleđivanja kad uređaj ponovo počne grejati nakon završetka odleđivanja. 3. Prigušena buka iz uređaja Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje s radom. Taj zvuk se javlja zbog protoka rashladnog gasa ili njegovog zaustavljanja. Prilikom rada ili gašenja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom menjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih delova uslijed grejanja ili do njihove kontrakcije usled hlađenja. Buka se može pojaviti i kad se rešetka za vazduh vraća u svoj prvobitni položaj prilikom paljenja. 4. Prašina izlazi iz unutrašnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put. 5. Čudan miris dolazi iz unutrašnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutrašnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal, nameštaj, dim...). 6. Klima uređaj prelazi s hlađenja ili grejanja na rad ventilatora (samo modeli s grejanjem i hlađenjem). Kad unutarnja temperatura dostigne temperaturu podešenu u uređaju, kompresor će se automatski ugasiti, a klima uređaj preći na rad ventilatora. kompresor će ponovo početi raditi kad porast unutarnje temperature do podešenog stupnja aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grejanje (samo za modele s grejanjem i hlađenjem). 7. Kapanje vode iz unutrašnje jedinice Na površini unutrašnje jedinice može se pojaviti voda pri grejanju u uslovima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok vazduha i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad). 8. Grejanje (samo modeli s grejanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplotu iz spoljne jedinice i ispušta je kroz unutrašnju jedinicu tokom grejanja. Kad spoljna temperatura padne, toplota koju uređaj crpi takođe će se smanjiti. Istovremeno, punjenje uređaja toplotom se pojačava zbog velike razlike između spoljne i unutrašnje temperature. Ako ne možete postići zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja, preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grejanje. 9. Automatski restart Nestanak struje za vreme rada zaustaviće uređaj u potpunosti. Kod jedinica bez automatskog restarta, povratak napona će aktivirati svetlosni indikator na unutrašnjoj jedinici (OPEARTION indicator). Za restartovanje pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču. Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešavanjima koja su ranije pohranjena u memoriji. 10. Munja ili bežični telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja. Odvojite uređaj od izvora struje, a zatim ga ponovo spojite. Pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada 8

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU Upotreba ovog uređaja je dozvoljena samo osobama koje su pročitale i razumele ovo uputstvo u celosti NEW LIFE ELITE AIR-SEP KONCENTRATOR KISEONIKA UPUTSTVO ZA UPOTREBU OVAJ UREĐAJ JE DEKLARISAN OD STRANE

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Uputstvo za projektovanje. zalivnih sistema. Tel.: 021 / 650-6863, Tel./faks: 021 / 630-1832, 063 7005772, 063 1069772 E-mail: akvamatik@eunet.

Uputstvo za projektovanje. zalivnih sistema. Tel.: 021 / 650-6863, Tel./faks: 021 / 630-1832, 063 7005772, 063 1069772 E-mail: akvamatik@eunet. Uputstvo za projektovanje TORO zalivnih sistema 2013 AKVAMATIK DOO-Novi Sad AKVAMATIK DOO Subotička 12 21000 Novi Sad Tel.: 021 / 650-6863, Tel./faks: 021 / 630-1832, 063 7005772, 063 1069772 E-mail: akvamatik@eunet.rs

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

Ovo poglavlje je podjeljeno u četiri dijela:

Ovo poglavlje je podjeljeno u četiri dijela: Otklanjanje Praktični savjeti za instalatera Otklanjanje Ovo poglavlje je podjeljeno u četiri dijela: Stranica broj Mjerni instrumenti..............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju.

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Punto. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg automobila i služite

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija Kućni audio sistem Uputstvo za upotrebu Početni koraci Reprodukcija diska Slušanje radija Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti Slušanje muzike

Διαβάστε περισσότερα

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem.

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. 1.OSNOVNI POJMOVI TOPLOTA Primjeri * KALORIKA Nauka o toploti * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. * TD SISTEM To je bilo koje makroskopsko tijelo ili grupa tijela,

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA **** MLADEN SRAGA **** 00. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA JEDNADŽBE NEJEDNADŽBE APSOLUTNE JEDNADŽBE APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

Διαβάστε περισσότερα

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 METALNA INDUSTRIJA A.D. VRANJE, SRBIJA Radni ka 1, Tel. +381 17/421-121 ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU 0. TEHNI KI PODACI MO GREJANJA SA REŠETKOM

Διαβάστε περισσότερα

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA I II ARISTOTELOV UNIVERZITET U TESALONIKI INSTITUT ZA NOVOGRČKE STUDIJE Fondacija Manolisa Trijandafilidisa Manolis A. Trijandafilidis MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA Preveo i priredio

Διαβάστε περισσότερα

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje:

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje: 8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEANIKE FLUIDA. Oreite minimalni protok Q u nestlačiom strujanju fluia ko koje će ejektor početi usisaati flui kroz ertikalnu cječicu. Zaano je A = cm, A =,5 cm, h=,9 m.

Διαβάστε περισσότερα

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB237 09/2013 1 Priručnik za ugradnju Priručnik za ugradnju 1. Ugradnja 1.1 Provjerite verziju

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost Panasonic Digitalna video kamera UPUTSTVO ZA UPOTREBU Model br. NV-GS400EG PRE UPOTREBE Informacije za vašu sigurnost Obzirom da se ovaj uređaj zagreva tokom upotrebe, koristite ga na dobro provetrenom

Διαβάστε περισσότερα

Poštovani Kupče, lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine.

Poštovani Kupče, lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Doblo. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg vozila i služite se njime

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo 1 Uređaji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "peći") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod

Διαβάστε περισσότερα

АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG

АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG 1 3 2 5 3 7 4 8 5 9 6 11 7 13 8 (RADIO) 20 9 USB/SD/MMC 23 10 BLUETOOTH 24 11 (TV) 27 12 28 13 29 14 30 15 34 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 RU - 2 1.,..

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

UFM 530 HT Priručnik. Linijski ultrazvučni merač protoka za tečnosti koje dostižu visoke temperature

UFM 530 HT Priručnik. Linijski ultrazvučni merač protoka za tečnosti koje dostižu visoke temperature UFM 530 HT Priručnik Linijski ultrazvučni merač protoka za tečnosti koje dostižu visoke temperature Hardverska verzija: 2134721100-200 Software μp2: 90-05 KROHNE : Štampa :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

Mobilni telefon s kojim se osjećate sigurno!

Mobilni telefon s kojim se osjećate sigurno! Mobilni telefon s kojim se osjećate sigurno! emporia Life - Uputstva za korištenje emporialife_userguide_cro_v1c.in1 1 24.05.2007 12:44:15 Uhr U PROAJNOM PAKETU NALAZI SE: Mobilni telefon Punjač za bateriju

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4401 WF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4401 WF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4401 WF HR Sadržaj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 Postavke

Διαβάστε περισσότερα

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC 70-90 KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Prhova ka bb 22310 imanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381

Διαβάστε περισσότερα

RXDC extend / Hypersphere

RXDC extend / Hypersphere RXDC extend / Hypersphere Intra-oralni rendgen za dijagnostička snimanja u stomatologiji 36 SADRŽAJ: 1. Opšte mere opreza... 38 1.1. Opis simbola koji se koriste... 38 1.2. Svrha i korišćenje opreme...

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV. Uputstvo za upotrebu 4-458-528-81(1) Vodič za početak. Gledanje TV-a. Korišćenje opcione opreme. Korišćenje funkcija MENU-ja

LCD TV. Uputstvo za upotrebu 4-458-528-81(1) Vodič za početak. Gledanje TV-a. Korišćenje opcione opreme. Korišćenje funkcija MENU-ja 4-458-528-81(1) LCD TV Uputstvo za upotrebu Vodič za početak Gledanje TV-a Korišćenje opcione opreme Korišćenje funkcija MENU-ja Dodatne informacije KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

On predstavlja osnovni pojam, poput pojma tačke ili prave u geometriji. Suštinsko svojstvo skupa je da se on sastoji od elemenata ili članova.

On predstavlja osnovni pojam, poput pojma tačke ili prave u geometriji. Suštinsko svojstvo skupa je da se on sastoji od elemenata ili članova. Pojam skupa U matematici se pojam skup ne definiše eksplicitno. On predstavlja osnovni pojam, poput pojma tačke ili prave u geometriji. Suštinsko svojstvo skupa je da se on sastoji od elemenata ili članova.

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

CL7 ZASLON PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE 6YD-F819U-60

CL7 ZASLON PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE 6YD-F819U-60 CL7 ZASLON PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE 6YD-F819U-60 Uvod UPOZORENJE U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije. Pregled uređaja

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ 57001-ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959 ΑΘΗΝΑ: B

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ 57001-ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959 ΑΘΗΝΑ: B Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-1005

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-1005 GB LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL Kitchen Scale Model: KW-1005 Thank you for choosing VOX Electronics kitchen scale. To ensure continued operation and accuracy, please read these operating instructions

Διαβάστε περισσότερα

ESF6511LOX ESF6511LOW

ESF6511LOX ESF6511LOW ESF6511LOX ESF6511LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 33 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 48 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ

Διαβάστε περισσότερα

2. DJELOVANJE ELEKTRIČNE STRUJE NA ČOVJEKA

2. DJELOVANJE ELEKTRIČNE STRUJE NA ČOVJEKA SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 2. DJELOVANJE ELEKTRIČNE STRUJE NA ČOVJEKA Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/38 SADRŽAJ: 2.1 Prolazak električne struje kroz čovjekovo tijelo 2.2 Impedancija

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta

Kuglasti ventili Bugatti i Polix Okiten creva Petrohemija i Peštan Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta ni kotlovi "Vaillant" ni kotlovi "Sime" ni kotlovi "Heat Line" ne peći "Lampart" Fleksibilne veze "Emiflex" Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" ne rampe i regulatori

Διαβάστε περισσότερα

Tehničke informacije OTPORNI TERMOMETRI ZA UVARIVANJE - T5. Primena. Prednosti:

Tehničke informacije OTPORNI TERMOMETRI ZA UVARIVANJE - T5. Primena. Prednosti: Tehničke informacije OTPORNI TERMOMETRI ZA UVARIVANJE - T5 Primena Univerzalni dijapazon primene Mogućnost ugradnje u postojeću zaštitnu čauru Merni opseg: od -200 do 600 C Moguća ugradnja bez zaštitne

Διαβάστε περισσότερα

ANTENSKI PRIJAMNI SUSTAVI S 2 ANTENE ZA SMANJENJE SMETNJI PRI PRIJAMU TV SIGNALA

ANTENSKI PRIJAMNI SUSTAVI S 2 ANTENE ZA SMANJENJE SMETNJI PRI PRIJAMU TV SIGNALA ANTENSKI PRIJAMNI SUSTAVI S 2 ANTENE ZA SMANJENJE SMETNJI PRI PRIJAMU TV SIGNALA UVOD Na području zapadne obale Istre i nekih dijelova Dalmacije već više od godinu dana traju smetnje u prijamu digitalnih

Διαβάστε περισσότερα

Uputstvo za instalaciju i kori{}enje regulatora relativne vla`nosti vazduha i temperature DRV-913P

Uputstvo za instalaciju i kori{}enje regulatora relativne vla`nosti vazduha i temperature DRV-913P Uputstvo za instalaciju i kori{}enje regulatora relativne vla`nosti vazduha i temperature DRV-913P Regulator relativne vla`nosti vazduha i temperature Tipovi regulacije: P, PI, ON/OFF, ON/OFF sa vremenskim

Διαβάστε περισσότερα

Zaštita okoliša. Sadržaj

Zaštita okoliša. Sadržaj SL EL HR Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi niz godina, za pranje svih vaših odjevnih predmeta, uključujući i osjetljivo

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

MJERENJE KOMPRESIJE NA MOTORIMA CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA

MJERENJE KOMPRESIJE NA MOTORIMA CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA SVEUČILIŠTE U SPLITU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD MJERENJE KOMPRESIJE NA MOTORIMA CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA Viktor Bubić Split, siječanj 010. SADRŽAJ 1. UVOD... 3.

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720812247-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 871 (2016/04) SRB, CG 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

PNEUMATIKA I HIDRAULIKA

PNEUMATIKA I HIDRAULIKA RADOSLAV KORBAR PNEUMATIKA I HIDRAULIKA VELEUČILIŠTE U KARLOVCU KARLOVAC, 007. Autor: Recenzenti: mr. sc. Radoslav Korbar prof. dr. sc. Joško Petrić prof. dr. sc. Ante Pavić prof. dr. sc. Branko Staniša

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

Tehnički jedinstveno rešenje odvodnjavanja

Tehnički jedinstveno rešenje odvodnjavanja ACO MultiDrain sistem linijskog odvodnjavanja Profesionalni polimerbetonski kanali Tehnički jedinstveno rešenje odvodnjavanja Tehnički jedinstveno i nadmoćno. Novom generacijom kanala za odvodnjavanje

Διαβάστε περισσότερα

Digitalni HD prijemnik Opticum 9600

Digitalni HD prijemnik Opticum 9600 Upute za upotrebu Digitalni HD prijemnik Opticum 9600 Sadržaj 1. Mjere opreza... 2 2. Zaštita okoliša.....4 3. Mogućnosti... 5 4. Daljinski upravljač... 6 5. Prednji panel... 7 6. Zadnji panel... 8 7.

Διαβάστε περισσότερα

Želimo Vam udobnu vožnju!

Želimo Vam udobnu vožnju! Poštovani kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo Vam na izboru modela Fiat Punto Classic. Napisali smo ovo uputstvo za upotrebu kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg novog

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ZNANSTVENI KALKULATOR UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ZNANSTVENI KALKULATOR UPUTSTVO ZA UPOTREBU ZNANSTVENI KALKULATOR UPUTSTVO ZA UPOTREBU TIPKOVNICA HR-1 FAST ČR a. s. i UPRAVLJAČKE TIPKE 1 Tipka za isključenje Pritiskom ove tipke, kalkulator se isključuje. Funkcija automatskog isključenja (A.

Διαβάστε περισσότερα

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije Druxtvo matematiqara Srbije OPXTINSKO TAKMIQENjE IZ MATEMATIKE Prvi razred A kategorija

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije Druxtvo matematiqara Srbije OPXTINSKO TAKMIQENjE IZ MATEMATIKE Prvi razred A kategorija 18.1200 Prvi razred A kategorija Neka je K sredixte teжixne duжi CC 1 trougla ABC ineka je AK BC = {M}. Na i odnos CM : MB. Na i sve proste brojeve p, q i r, kao i sve prirodne brojeve n, takve da vaжi

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

0-(5(1-$ 5. MJERENJE NAPONA, STRUJE, SNAGE I OTPORA 5.1. ELEKTROMEHANČKI INSTRUMENTI

0-(5(1-$ 5. MJERENJE NAPONA, STRUJE, SNAGE I OTPORA 5.1. ELEKTROMEHANČKI INSTRUMENTI 5. MJERENJE NAPONA, STRUJE, SNAGE I OTPORA 5.1. ELEKTROMEHANČKI INSTRUMENTI Tijekom razvoja mjerne tehnike konstruirani su različiti instrumenti kod kojih se koristi pojava magnetske sile. Predstavnik

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 7. KOMPLEKSNI BROJEVI 7. Opc pojmov Kompleksn brojev su sastavljen dva djela: Realnog djela (Re) magnarnog djela (Im) Promatrajmo broj a+ b = + 3 Realn do jednak je Re : Imagnarna jednca: = - l = (U elektrotehnc

Διαβάστε περισσότερα