UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)"

Transcript

1 UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1

2 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03 2) Najniži napon CPU signala 2.0V Max. udaljenost (raspon signala) 8m (ako se koristi napon 3.0V dostiže 11m) Okolina -5 C~60 C Opis mogućnosti: 1. Modovi rada: Hlađenje (Cool),Grejanje (Heat), Odvlaživanje (Dry), Ventiliranje (Fan), Automatski rad (Auto) 2. Funkcija vremenskog podešavanja u 24 sata 3. Podešavanje unutrašnje temperature u opsegu:17 C 30 C 4. LCD ekran od tečnog kristala sa prikazom svih funkcija 5. Funkcija noćnog svetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6. Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11. OPIS FUNKCIJSKIH TASTERA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU slika 1!Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača 1. TEMP : pritisnite taster da biste smanjili unutrašnju temperaturu 2. TEMP : pritisnite taster da biste povećali unutrašnju temperaturu 3. MODE: svakim pritiskom na ovaj taster odabira se jedan od mogućih načina rada i to sledećim redosledom AUTO, COOL, DRY, HEAT i FAN, kako je prikazano na slici! NAPOMENA: Model koji samo hladi nema opciju grejanja 4. SWING: pritiskom na ovaj taster možete pokrenuti automatsko spuštanje i dizanje lamela unutrašnje jedinice. 5. RESET: pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se vraćaju na početna podešavanja (upotrebite okrugli štapić promera 1mm za pritiskanje tastera). 2

3 6. AIR DIRECTION: pomoću ovog tastera lamele se mogu postaviti pod željeni ugao. Svakim pritiskom tastera lamele se pomiču prema gore ili dole pod određenim uglom. Kad se lamele nađu pod uglom koji utiče na efikasnost hlađenja i grejanja klima uređaja, one će automatski promeniti položaj. (nije primenjivo na uređajijma bez navedene funkcije) 7. LED DISPLAY: pritiskom na taster brišu se brojevi na dispaly-u unutrašnje jedinice, ponovnim pritiskom displej se ponovo aktivira (nije primenjivo na uređajijma bez navedene funkcije) 8. FAN SPEED: ovaj taster služi za podešavanje brzine ventilatora sledećim redosledom: AUTO(automatska), LOW(niska), MED(srednja), HIGH(visoka) i ponovo natrag na AUTO. 9. ON/OFF: pritiskom na taster omogućuje se paljenje/gašenje klima uređaja 10. TIMER ON: podešavanje vremena ON (početak rada). Svaki pritisak tastera povećava podešeno vreme ON za 30 min. Kad podešeno vreme pokaže 10:00 h, svaki pritisak na taster povećaće vreme ON za 60 min. Za poništavanje programa ON, jednostavno podesite vreme ON na 0:00h. 11. SLEEP/ECONOMIC RUNNING (zavisno od modela uređaja): ovaj taster omogućuje prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada. Za poništavanje pritisnuti taster još jednom. Ova funkcija je primenjiva samo u COOL, HEAT i AUTO načinu rada uređaja. Napomena: pritiskom na bilo koji taster prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. TIMER OFF: podešavanje vremena OFF (prekid rada). Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme OFF za 30 min. Kad podešeno vreme pokaže 10:00 h, svaki pritisak na taster će povećati vreme OFF za 60 min. Za poništavanje programa OFF, jednostavno podesite vreme OFF na 0:00 h. 13. LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. Za oslobađanje postavki pritisnite taster još jednom (pomoću okruglog štapića promera 1mm). 14. TURBO/POWERFUL: pritiskom na taster u COOL modu, uređaj će povećavati jačinu hlađenja. Ponovnim pritiskom na taster ova funkcija se poništava.! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na prethodni način rada nakon kontinualnog rada u Powerful načinu hlađenja. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU slika 2 1. DIGITALNI DISPLEJ: prikazuje temperaturu i ON i OFF postavke vremena ako su uključene. Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi. Kad je uključen ventilator FAN ekran je prazan. 2. TRANSMISSION: indikator bljesne jednom kad daljinski upravljač šalje signale unutrašnjoj jedinici. 3. ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kad se uređaj pali pomoću daljinskog upravljača, a nestaje kad se uređaj ugasi. 4. OPERATION MODE: prikazuje trenutni način rada: AUTO, COOL, DRY, HEAT i FAN. HEAT dostupno samo kod toplotnih pumpi. 5. FAN SPEED: pritisnite taster FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). Vaš izbor će biti prikazan na LCD prozorčiću osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. 6. LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kad pritisnete taster LOCK. 7. TIMER ON/OFF ekran: prikazuje postavke vremena. Ako je podešeno samo vreme početka rada na ekranu će biti prikazano TIMER ON. Ako je podešeno samo vreme prestanka rada prikazivaće TIMER OFF. Ako su obe operacije podešene, biće prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vreme početka rada i vreme gašenja.! ΝAPOMENA: Svi znakovi prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. Ali tokom stvarnog rada na ekranu su prikazani samo simboli relativnih funkcija 3

4 RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje/zamena baterija Daljinski upravljač radi na dve baterije (LR03 2kom). 1. Da biste stavili baterije uklonite stražnji poklopac spremnika za baterije I postavite baterije prema smeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. 2. Zamenite stare baterije na isti način. AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu upalite ga i na ekranu unutrašnje jedinice počeće da bljeska signalna lampica OPERATION. 1. Pomoću tastera MODE select izaberite AUTO (automatski rad). 2. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene sobne temperature. Najugodniji raspon temperature je između 21 C i 28 C. 3. Pritisnite taster ON/OFF za pokretanje klima uređaja. Lampica OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice će zasvetliti. AUTO FAN SPEED se automatski podešava, a na ekranu daljinskog upravljača neće se pojaviti nikakvi indikatori. 4. Ponovo pritisnite taster ON/OFF da biste zaustavili rad uređaja.! NAPOMENA: 1. Tokom automatskog rada, klima uređaj može logički izabrati jedan od načina rada COOL, FAN, HEAT i DRY registrujući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. 2. Ako Vam ne odgovara AUTO način rada, željeni način rada možete podesiti ručno. HLAĐENJE/GREJANJE (nema kod modela koji samo hlade) i VENTILIRANJE (recirkulacija vazduha) 1. Ako Vam ne odgovara AUTO način rada možete ručno premostiti postavke koristeći opcije COOL (hlađenje), HEAT (grejanje) ili FAN ONLY (samo ventilator). 2. Pomoću tastera TEMP podesite željenu sobnu temperaturu. Prilikom hlađenja najugodnija temperatura je 21 C i više. Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28 C ili niža. 3. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO, HIGH, MED ili LOW). 4. Pritiskom tastera ON/OFF upaliće se operation lampica i klima uređaj će početi da radi prema Vašim podešavanjima. Ponovni pritisak tastera ON/OFF prekida rad klima uređaja.! NAPOMENA: Opcijom rada samo ventilatora ne može se kontrolisati temperatura. Mogu se izvršiti samo koraci 1,3 i 4. ODVLAŽIVANJE 1. Pritisnite taster MODE za izbor opcije DRY. 2. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene temperature od 21 C do 28 C. 3. Pritiskom taster ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica). Brzina ventilatora je niska. Ponovnim pritiskom ON/OFF tastera uređaj prestaje s radom.! NAPOMENA: Usled razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutarnje temperature, klima uređaj će u opciji DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora. TIMER Tasterom TIMER ON - može se podesiti automatsko paljenje klima uređaja. TIMER OFF taster - podešava automatsko gašenje jedinice. 1.Podešavanje početnog vremena 1.1. Kad pritisnete taster TIMER ON, daljinski upravljač prikazuje TIMER ON, a na digitalnom displeju biće prikazani zadnje podešeno vreme početka rada i oznaka h. Sad možete resetovati vreme za početak rada Ponovo pritisnite taster TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice Nakon podešavanja TIMER ON, daljinski upravljač će početi odašiljati signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde, oznaka h nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju. 2.Podešavanje vremena gašenja 2.1. Kad pritisnete taster TIMER OFF, daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF, a na digitalnom displeju će se pojaviti poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka h. Sad možete resetovati vreme za završetak rada Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vreme prekida rada Nakon podešavanja TIMER OFF, daljinski upravljač će početi odašiljati signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde nestaje oznaka h a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom zaslonu. 4

5 3.Podešavanje početnog i završnog vremena 3.1. Kad pritisnete taster TIMER ON, daljinski upravljač prikazuje TIMER ON, a na digitalnom displeju biće prikazani zadnje podešeno vreme početka rada i oznaka h. Sad možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada Ponovnim pritiskom TIMER ON odabirete vreme kad želite da klima uređaj počne da radi Kad pritisnete taster TIMER OFF, daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF, a na digitalnom displeju će se pojaviti poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka h. Sad možete resetovati vreme za završetak rada Ponovnim pritiskom TIMER OFF odabirete vreme kad želite da klima uređaj prestane da radi Nakon podešavanja TIMERA, daljinski upravljač počinje slati signal klima uređaju s pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom displeju. Menjanje podešenog vremena Da biste promenili podešeno vreme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) pritisnite odgovarajuću tipku TIMERA i resetujte vreme.! NAPOMENA: Podešeno vreme je relativno, tj. temelji se na kašnjenju trenutnog vremena. UPOZORENJA 1. Pripazite da između daljinskog upravljača i prijemnika unutrašnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće raditi. 2. Držite daljinski upravljač podalje od tečnosti. 3. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju. 4. Držite unutarnji prijemnik dalje od izravnih sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. 5. Držite daljinski upravljač dalje od elektromagnetnih smetnji koje izazivaju drugi kućni uređaji. 6. Kad menjate baterije, nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može izazvati neispravnost daljinskog upravljača. 7. Ako ne koristite daljinski upravljač izvadite baterije. U protivnom bi curenje iz baterija moglo oštetiti daljinski upravljač. 8. Prosečni životni vek baterija kod normalne primene je oko 6 mjeseci. 9. Zamenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutrašnje jedinice ili kad ne svetli indikator transmisije. PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA Pravilno podesite smer strujanja vazduha jer u protivnom može doći do nejednake sobne temeperature. Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača. Uspravnu rešetku podesite ručno. Podešavanje uspravnog smera strujanja vazduha (gore-dole) Klima uređaj automatski prilagođava vertikalno strujanje vazduha načinu rada. Podešavanje vertikalnog strujanja vazduha: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi. Pomoću tastera AIR DIRECTION (smer vazduha) na daljinskom upravljaču pomaknite rešetku u željenom smeru. Nakon podešavanja vertikalnog smera strujanja vazduha u svim naknadnim operacijama vertikalno strujanje će se automatski prilagoditi smer u koji ste postavili rešetku tasterom AIR DIRECTION. Podešavanje vodoravnog smera strujanja vazduha (levo-desno) Podesite vertikalno strujanje vazduha ručno pomoću poluge na levoj ili desnoj strani uspravne ručice rešetke (zavisno od modela). Pripazite da Vam prsti ne zapnu u ventilatoru ili vodoravnoj rešetci i da ne oštetite uspravnu rešetku. Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj, željeni smer strujanja vazduha ćete postići pomicanjem poluge na levi ili desni, (zavisno od modela) kraj izlaza vazduha. 5

6 Automatsko menjanje smera strujanja vazduha (gore-dole) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi. Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču. Za zaustavljanje ove funkcije, pritisnite SWING još jednom. Pritisnite AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju. OPREZ! Tasteri AIR DIRECTION i SWING biće onesposobljeni kad je klima uređaj ugašen (važi i kad je TIMER ON podešen). Ne preporučuje se da ostavite uređaj upaljen dugo vremena ako je smer strujanja vazduha podešen prema dole prilikom hlađenja ili odvlaživanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke uzrokujući kapanje vlage na pod ili nameštaj. Ne pomerajte vodoravnu rešetku ručno. Uvek koristite taster AIR DIRECTION ili SWING. Ako pomaknete rešetku ručno, može raditi na neispravan način.. Ako se to dogodi, ugasite uređaj i ponovo upalite. Kad uređaj upalite odmah nakon gašenja, vodoravna rešetka se možda neće pomerati. Otvoreni ugao vodoravne rešetke ne bi smeo biti premali, jer to može smanjiti efikasnost hlađenja i grejanja uređaja zbog ograničenog strujanja vazduha. Ne palite uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. Prilikom priključenja uređaja na el. mrežu, vodoravna rešetka može proizvoditi zvuke u trajanju oko 10 sekundi, to je normalna pojava u takvom slučaju PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD Kad podesite uređaj na AUTO način rada, on će automatski birati hlađenje, grejanje (samo modeli s obe funkcije) ili rad ventilatora zavisno od temperature koju ste odabrali i od sobnoe temperature. Klima uređaj će samostalno kontrolisati sobnu temperaturu u skladu s temperaturom koju ste odabrali. Ako Vam automatski način rada ne odgovara, možete ručno odabrati željene uvete rada uređaja. 6

7 SLEEP FUNKCIJA Kad pritisnete taster SLEEP za vreme hlađenja, grejanja ili automatskog rada, uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grejanje) temperaturu za 1 C/h. Podešena temperatura će biti nepromienjena 2 sata. Brzina ventilatora se reguliše automatski. Napomena: uređaj će se automatski ugasiti nakon 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP. DRYING FUNKCIJA Ova funkcija automatski odabira i funkciju odvlaživanja na temelju razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. Temperatura se reguliše tokom odvlaživanja ponovljenim paljenjem i gašenjem funkcije hlađenja ili ventilatora. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno ugasite uređaj i prekinite dovod struje pre čišćenja. Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača OPREZ!. Koristite suvu krpu za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača.. Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutrašnje jedinice ako je jako prljava.. Prednja ploča unutrašnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom. Nakon toga je obavezno posušite suvom krpom.. Nemojte koristiti hemijska sredstva niti metlicu za prašinu.. Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja, razrjeđivač, prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu uzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine. Čišćenje filtera za vazduh Začepljeni filter smanjuje učinak hlađenja uređaja. Molimo da očistite filter dva puta mesečno. 1.Podignite ploču (poklopac) unutarnje jedinice do određenog ugla dok se ne zaustavi uz zvuk klik. 2. Uzmite dršku vazdušnog filtera i lagano podignite da biste izvadili filter iz držača, a zatim povucite prema dole. 3. Uklonite filter iz unutarnje jedinice. 3.1 Očistite filter jednom. 3.2 Očistite filter pomoću usisavača ili vode i potom osušite na hladnom mjestu. 4. Uklonite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici levo (nije primenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera).!!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja rešetke jer može izazvati električni udar. Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. Pre ponovne ugradnje filtera proverite da ništa nije oštećeno. Vratite filter za osvežavanje vazduha na njegovo mesto i to tako da prvo umetnete gornji deo filtera u jedinicu pazeći da su levi i desni rub filtera pravilno poravnati i zatim vratite filter u prvobitni položaj. ODRŽAVANJE Ako ne nameravate duže vremena koristiti uređaj, obavite sledeći postupak: Upalite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja. Ugasite uređaj i prekinite dovod struje. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. Spoljna jedinica zahtieva periodično održavanje i čišćenje. To ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog distributera ili servisera. PROVERA PRE RADA Proverite da žice nisu oštećene ili otkačene. Proverite da li je ugrađen filter. proverite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz vazduha nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan.!oprez: Ne dirajte metalne delove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od povreda usled rukovanja oštrim metalnim rubovima. Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja. Izloženost vodi može uništiti izolaciju i uzrokovati strujni udar. Pre čišćenja uređaja proverite da je strujni prekidač ugašen. 7

8 UPUTSTVO ZA RAD Za vreme normalnog rada uređaja može se dogoditi sledeće: 1. Zaštita klima uređaja. Zaštita kompresora Kompresor ne može početi s radom 3 minute nakon što je bio ugašen. Anti-hladan vazduh (samo modeli s grejanjem i hlađenjem) Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan vazduh za vreme grejanja dok je izmjenjivač toplote unutrašnje jedinice u jednoj od sledeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grejanje tek počelo. B) Prilikom odleđivanja. C) Grejanje pri niskoj temperaturi. Ventilatori spoljne i unutrašnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli s grejanjem i hlađenjem). Led se može stvoriti na spoljnoj jedinici za vreme toplotnog ciklusa kad je spoljašnja temperatura niska, a vlaga visoka što rezultira slabijim grejanjem uređaja. U ovakvim uslovima uređaj prestaje da greje i automatski pokreće funkciju odleđivanja. Vreme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta zavisno od spoljne temperature i količini leda nakupljenoj na spoljnoj jedinici. 2. Bela maglica izlazi iz unutrašnje jedinice Bela maglica može nastati zbog velike temperaturne razlike između vazduha koji ulazi u uređaj i vazduha koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. Bela maglica se može pojaviti i zbog vlage usled odleđivanja kad uređaj ponovo počne grejati nakon završetka odleđivanja. 3. Prigušena buka iz uređaja Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje s radom. Taj zvuk se javlja zbog protoka rashladnog gasa ili njegovog zaustavljanja. Prilikom rada ili gašenja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom menjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih delova uslijed grejanja ili do njihove kontrakcije usled hlađenja. Buka se može pojaviti i kad se rešetka za vazduh vraća u svoj prvobitni položaj prilikom paljenja. 4. Prašina izlazi iz unutrašnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put. 5. Čudan miris dolazi iz unutrašnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutrašnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal, nameštaj, dim...). 6. Klima uređaj prelazi s hlađenja ili grejanja na rad ventilatora (samo modeli s grejanjem i hlađenjem). Kad unutarnja temperatura dostigne temperaturu podešenu u uređaju, kompresor će se automatski ugasiti, a klima uređaj preći na rad ventilatora. kompresor će ponovo početi raditi kad porast unutarnje temperature do podešenog stupnja aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grejanje (samo za modele s grejanjem i hlađenjem). 7. Kapanje vode iz unutrašnje jedinice Na površini unutrašnje jedinice može se pojaviti voda pri grejanju u uslovima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok vazduha i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad). 8. Grejanje (samo modeli s grejanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplotu iz spoljne jedinice i ispušta je kroz unutrašnju jedinicu tokom grejanja. Kad spoljna temperatura padne, toplota koju uređaj crpi takođe će se smanjiti. Istovremeno, punjenje uređaja toplotom se pojačava zbog velike razlike između spoljne i unutrašnje temperature. Ako ne možete postići zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja, preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grejanje. 9. Automatski restart Nestanak struje za vreme rada zaustaviće uređaj u potpunosti. Kod jedinica bez automatskog restarta, povratak napona će aktivirati svetlosni indikator na unutrašnjoj jedinici (OPEARTION indicator). Za restartovanje pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču. Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešavanjima koja su ranije pohranjena u memoriji. 10. Munja ili bežični telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja. Odvojite uređaj od izvora struje, a zatim ga ponovo spojite. Pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada 8

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU Upotreba ovog uređaja je dozvoljena samo osobama koje su pročitale i razumele ovo uputstvo u celosti NEW LIFE ELITE AIR-SEP KONCENTRATOR KISEONIKA UPUTSTVO ZA UPOTREBU OVAJ UREĐAJ JE DEKLARISAN OD STRANE

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1; 1. Provjerite da funkcija f definirana na segmentu [a, b] zadovoljava uvjete Rolleova poučka, pa odredite barem jedan c a, b takav da je f '(c) = 0 ako je: a) f () = 1, a = 1, b = 1; b) f () = 4, a =,

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zdci II deo U sledećim zdcim ćemo korisii poznu grničnu vrednos: li i mnje vrijcije n i 0 n ( Zdci: ) Odredii sledeće grnične vrednosi: Rešenj: 4 ; 0 g ; 0 cos v) ; g) ; 4 ;

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova) A MATEMATIKA (.6.., treći kolokvij. Zadana je funkcija z = e + + sin(. Izračunajte a z (,, b z (,, c z.. Za funkciju z = 3 + na dite a diferencijal dz, b dz u točki T(, za priraste d =. i d =.. c Za koliko

Διαβάστε περισσότερα

9. GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE GRANIČNA VRIJEDNOST ILI LIMES FUNKCIJE

9. GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE GRANIČNA VRIJEDNOST ILI LIMES FUNKCIJE Geodetski akultet, dr sc J Beban-Brkić Predavanja iz Matematike 9 GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE GRANIČNA VRIJEDNOST ILI LIMES FUNKCIJE Granična vrijednost unkcije kad + = = Primjer:, D( )

Διαβάστε περισσότερα

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B.

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Korespondencije Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Pojmovi B pr 2 f A B f prva projekcija od

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

Uputstvo za projektovanje. zalivnih sistema. Tel.: 021 / 650-6863, Tel./faks: 021 / 630-1832, 063 7005772, 063 1069772 E-mail: akvamatik@eunet.

Uputstvo za projektovanje. zalivnih sistema. Tel.: 021 / 650-6863, Tel./faks: 021 / 630-1832, 063 7005772, 063 1069772 E-mail: akvamatik@eunet. Uputstvo za projektovanje TORO zalivnih sistema 2013 AKVAMATIK DOO-Novi Sad AKVAMATIK DOO Subotička 12 21000 Novi Sad Tel.: 021 / 650-6863, Tel./faks: 021 / 630-1832, 063 7005772, 063 1069772 E-mail: akvamatik@eunet.rs

Διαβάστε περισσότερα

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 12 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V AC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 110 V DC 15 Magnet

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

Ovo poglavlje je podjeljeno u četiri dijela:

Ovo poglavlje je podjeljeno u četiri dijela: Otklanjanje Praktični savjeti za instalatera Otklanjanje Ovo poglavlje je podjeljeno u četiri dijela: Stranica broj Mjerni instrumenti..............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE ODSEK ZA SOFTVERSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu Osječki matematički list 000), 5 9 5 Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu Šefket Arslanagić Alija Muminagić Sažetak. U radu se navodi nekoliko različitih dokaza jedne poznate

Διαβάστε περισσότερα

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum Matematka Zadaci za drugi kolokvijum 8 Limesi funkcija i neprekidnost 8.. Dokazati po definiciji + + = + = ( ) = + ln( ) = + 8.. Odrediti levi i desni es funkcije u datoj tački f() = sgn, = g() =, = h()

Διαβάστε περισσότερα

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. zastori zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. (mm) (mm) za PROZOR im (mm) tv25 40360 360 400 330x330 tv25 50450 450 500 410x410

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

KONVEKSNI SKUPOVI. Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5. Back FullScr

KONVEKSNI SKUPOVI. Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5. Back FullScr KONVEKSNI SKUPOVI Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5 KONVEKSNI SKUPOVI Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5 1. Neka su x, y R n,

Διαβάστε περισσότερα

Funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable ima dva bitna svojstva: 1. Nenegativnost: f(x) 0, x R, 2. Normiranost: f(x)dx = 1.

Funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable ima dva bitna svojstva: 1. Nenegativnost: f(x) 0, x R, 2. Normiranost: f(x)dx = 1. σ-algebra skupova Definicija : Neka je Ω neprazan skup i F P(Ω). Familija skupova F je σ-algebra skupova na Ω ako vrijedi:. F, 2. A F A C F, 3. A n, n N} F n N A n F. Borelova σ-algebra Definicija 2: Neka

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-301

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-301 GB LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL Kitchen Scale Model: KW-301 Thank you for choosing VOX Electronics kitchen scale. To ensure continued operation and accuracy, please read these operating instructions

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... }

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... } VEROVTNOĆ - ZDI (I DEO) U računu verovatnoće osnovni pojmovi su opit i događaj. Svaki opit se završava nekim ishodom koji se naziva elementarni događaj. Elementarne događaje profesori različito obeležavaju,

Διαβάστε περισσότερα

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a =

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a = x, y, z) 2 2 1 2. Rešiti jednačinu: 2 3 1 1 2 x = 1. x = 3. Odrediti rang matrice: rang 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. 2 0 1 1 1 3 1 5 2 8 14 10 3 11 13 15 = 4. Neka je A = x x N x < 7},

Διαβάστε περισσότερα

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem.

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. 1.OSNOVNI POJMOVI TOPLOTA Primjeri * KALORIKA Nauka o toploti * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. * TD SISTEM To je bilo koje makroskopsko tijelo ili grupa tijela,

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA **** MLADEN SRAGA **** 00. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA JEDNADŽBE NEJEDNADŽBE APSOLUTNE JEDNADŽBE APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

Διαβάστε περισσότερα

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju.

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Punto. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg automobila i služite

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 METALNA INDUSTRIJA A.D. VRANJE, SRBIJA Radni ka 1, Tel. +381 17/421-121 ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU 0. TEHNI KI PODACI MO GREJANJA SA REŠETKOM

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA I II ARISTOTELOV UNIVERZITET U TESALONIKI INSTITUT ZA NOVOGRČKE STUDIJE Fondacija Manolisa Trijandafilidisa Manolis A. Trijandafilidis MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA Preveo i priredio

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje:

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje: 8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEANIKE FLUIDA. Oreite minimalni protok Q u nestlačiom strujanju fluia ko koje će ejektor početi usisaati flui kroz ertikalnu cječicu. Zaano je A = cm, A =,5 cm, h=,9 m.

Διαβάστε περισσότερα

5. PARCIJALNE DERIVACIJE

5. PARCIJALNE DERIVACIJE 5. PARCIJALNE DERIVACIJE 5.1. Izračunajte parcijalne derivacije sljedećih funkcija: (a) f (x y) = x 2 + y (b) f (x y) = xy + xy 2 (c) f (x y) = x 2 y + y 3 x x + y 2 (d) f (x y) = x cos x cos y (e) f (x

Διαβάστε περισσότερα

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB237 09/2013 1 Priručnik za ugradnju Priručnik za ugradnju 1. Ugradnja 1.1 Provjerite verziju

Διαβάστε περισσότερα

KUPA I ZARUBLJENA KUPA

KUPA I ZARUBLJENA KUPA KUPA I ZAUBLJENA KUPA KUPA Povšin bze B Povšin omotč M P BM to jet P B to jet S O o kupe Oni peek Obim onog peek O op Povšin onog peek P op Pimen pitgoine teoeme vnotn jednkotn kup je on kod koje je, p

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

Srednjenaponski izolatori

Srednjenaponski izolatori Srednjenaponski izolatori Linijski potporni izolatori tip R-ET Komercijalni naziv LPI 24 N ET 1) LPI 24 L ET/5 1)2) LPI 24 L ET/6 1)2) LPI 38 L ET 1) Oznaka prema IEC 720 R 12,5 ET 125 N R 12,5 ET 125

Διαβάστε περισσότερα

lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine.

lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine. Poštovani Kupče, Hvala vam što ste odabrali Fiat i čestitamo Vam što ste izabrali Fiat. Pripremili smo ovu knjižicu da bismo Vam omogućili da znate svaki detalj o svom Fiat vozilu. Molimo Vas da je pažljivo

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost Panasonic Digitalna video kamera UPUTSTVO ZA UPOTREBU Model br. NV-GS400EG PRE UPOTREBE Informacije za vašu sigurnost Obzirom da se ovaj uređaj zagreva tokom upotrebe, koristite ga na dobro provetrenom

Διαβάστε περισσότερα

Moguća i virtuelna pomjeranja

Moguća i virtuelna pomjeranja Dnamka sstema sa vezama Moguća vrtuelna pomjeranja f k ( r 1,..., r N, t) = 0 (k = 1, 2,..., K ) df k dt = r + t = 0 d r = r dt moguća pomjeranja zadovoljavaju uvjet: df k = d r + dt = 0. t δ r = δx +

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων. Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων. Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1

VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1 VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1 Ivana Baranović Miroslav Jerković Lekcija 8 Pojam funkcije, grafa i inverzne funkcije Poglavlje 1 Funkcije Neka su X i Y dva neprazna skupa. Ako je po nekom pravilu, ozna imo ga

Διαβάστε περισσότερα

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC 70-90 KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Prhova ka bb 22310 imanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPL 14 AR T A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPL 14 AR T A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 WP 14 R T d 9 10 11 53 d 2015 811/2013 WP 14 R T 2015 811/2013 WP 14 R T Naslednji podatki o izdelku izpolnjujejo zahteve uredb U 811/2013, 812/2013, 813/2013 in 814/2013 o dopolnitvi smernice 2010/30/U.

Διαβάστε περισσότερα

On predstavlja osnovni pojam, poput pojma tačke ili prave u geometriji. Suštinsko svojstvo skupa je da se on sastoji od elemenata ili članova.

On predstavlja osnovni pojam, poput pojma tačke ili prave u geometriji. Suštinsko svojstvo skupa je da se on sastoji od elemenata ili članova. Pojam skupa U matematici se pojam skup ne definiše eksplicitno. On predstavlja osnovni pojam, poput pojma tačke ili prave u geometriji. Suštinsko svojstvo skupa je da se on sastoji od elemenata ili članova.

Διαβάστε περισσότερα

Poštovani Kupče, lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine.

Poštovani Kupče, lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Doblo. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg vozila i služite se njime

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPL 11 AR TS A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPL 11 AR TS A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 WP 11 R TS d 8 9 10 55 d 2015 811/2013 WP 11 R TS 2015 811/2013 WP 11 R TS Naslednji podatki o izdelku izpolnjujejo zahteve uredb U 811/2013, 812/2013, 813/2013 in 814/2013 o dopolnitvi smernice 2010/30/U.

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2. Sume kvadrata Koji se prirodni brojevi mogu prikazati kao zbroj kvadrata dva cijela broja? Propozicija 1. Ako su brojevi m i n sume dva kvadrata, onda je i njihov produkt m n takoder suma dva kvadrata.

Διαβάστε περισσότερα