Modern Greek compound verbs coming from Ancient Greek simple verbs by two modes of composition Their significance and use in modern naming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Modern Greek compound verbs coming from Ancient Greek simple verbs by two modes of composition Their significance and use in modern naming"

Transcript

1 1 2 Νεοελληνικά σύνθετα ρήματα που προέρχονται με δύο τρόπους σύνθεσης από απλά ρήματα με αρχαιοελληνική προέλευση Σημασία και χρήση τους στην σύγχρονη οροδοσία/ονοματοδοσία Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται μια κατηγορία σύνθετων ρημάτων της Νέας Ελληνικής (ΝΕ) που έχουν προκύψει με σύνθεση ή παρασύνθεση (σε διάφορες περιόδους της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα) κατά την οποία το δεύτερο συνθετικό είναι κάποιο απλό ρήμα της Αρχαίας Ελληνικής (ΑΕ) στην αρχική ή και σε νεότερη εξελιγμένη μορφή του. Το ιδιαίτερο στοιχείο για τα ρήματα αυτά είναι ότι ενώ το απλό ρήμα είναι ένα βαρύτονο ρήμα (σε άτονο -ω και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και «εις μι» ) δηλαδή σήμερα θα λέγαμε είναι α συζυγίας τα σύνθετά του που είναι και σήμερα εν χρήσει ανήκουν άλλα στην α και άλλα στη β συζυγία (σε τονισμένο -ώ), ανάλογα με τη γραμματική κατηγορία του πρώτου συνθετικού. Για παράδειγμα από το απλό ρήμα δίδω (αρχικά: δίδωμι) σύνθετα: διαδίδω, αποδίδω, ενδίδω, παραδίδω, αλλά λογοδοτώ, μισθοδοτώ κτλ. Από τη μελέτη των ρημάτων αυτών διαφαίνεται ένας υποκείμενος «κανόνας» που δημιουργεί σε άλλες περιπτώσεις σύνθεσης ομόζυγα σύνθετα και σε άλλες ετερόζυγα. Συγκεκριμένα, η πρώτη περίπτωση είναι όταν το πρώτο συνθετικό είναι κυρίως πρόθεση της ΑΕ ή της ΝΕ (π.χ. διά, από, εν κτλ.), ενώ η δεύτερη όταν το πρώτο συνθετικό είναι κυρίως όνομα (ουσιαστικό ή επίθετο) και, σπανιότερα, άλλο μέρος του λόγου. Διερευνάται η έκταση της ισχύος αυτού του κανόνα με τη βοήθεια σύγχρονων λεξικών και κυρίως δύο επιγραμμικών λεξικών της ΝΕ. Διερευνάται επίσης η, ασύνειδη ή συνειδητή, εφαρμογή του κανόνα αυτού στην οροδοσία/ονοματοδοσία ενός θεματικού πεδίου αιχμής (τηλεπικοινωνίες Βάση TELETERM) κατά τη δημιουργία σύμπλοκων όρων στους οποίους εμφανίζονται ως οροσυνθετικά τα ρήματα αυτά ή τα παράγωγά τους (παρασύνθετα) ουσιαστικά που δηλώνουν την ενέργεια ή τον ενεργούντα. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι τόσο συχνή η χρήση και λειτουργία αυτού του «κανόνα» ώστε αυτός αξίζει να διατυπωθεί και να συμπεριληφθεί στα «εργαλεία» των ονοματοθετών κάθε θεματικού πεδίου. Το όφελος θα είναι η συμβολή στην αξιοποίηση της συνθετικής και παραγωγικής ισχύος της ελληνικής γλώσσας, με κριτήρια γλωσσικής καταλληλότητας που δεν είναι αυθαίρετα αλλά αναδεικνύονται από την ίδια τη γλώσσα. Modern Greek compound verbs coming from Ancient Greek simple verbs by two modes of composition Their significance and use in modern naming Kostas Valeontis ABSTRACT In this paper we examine a group of Modern Greek compound verbs which have been formed by composition or parasynthesis (during different phases of the Greek Language from antiquity till today)

2 2 where the second component is an Ancient Greek simple verb in its original form or in a subsequently evolved form. The particular information about these verbs is that while the original verb ends in an unaccented -ω or (in some cases) even in -μι i.e. belongs to conjugation α according to Modern Greek grammar its compounds being used even today belong either to conjugation α or to conjugation β (accented -ώ) depending on the grammatical category of the first component. For example from the simple verb δίδω (originally: δίδωμι) compounds: διαδίδω, αποδίδω, ενδίδω, παραδίδω, but λογοδοτώ, μισθοδοτώ etc. The study of these verbs shows an underlying «rule» according to which a number of cases result in homoconjugate compounds, while other ones result in heteroconjugate compounds. Specifically, the former situation is where the first component is mainly a preposition of Ancient Greek or Modern Greek (e.g. διά, από, εν, etc.) while the latter where the first component is mainly a noun or adjective and less frequently other part of speech. The extent of the validity of this rule is considered with the aid of modern dictionaries, mainly two online dictionaries of Modern Greek. Moreover, an investigation is conducted of the conscious or unconscious application of this rule in the naming processes used in the terminology of a leading edge subject field (telecommunications termbase TELETERM) when creating complex terms in which these verbs, or their derivative (parasynthetic) nouns designating the corresponding action or actor of the verb, appear as term components. The conclusion is that the use and function of this «rule» is so frequent that it deserves to be formulated and included in the «toolkit» of the namers of any subject field. The resulting profit will be a contribution to the utilization of the great compositional and derivational power of the Greek language, based on non arbitrary linguistic appropriateness criteria which are revealed by the language itself. 1 Η σύνθεση στην ελληνική γλώσσα Σύμφωνα με τη Γραμματική της Νέας Ελληνικής (ΝΕ) [1] [2] [3], τα ρήματα υπάγονται σε δύο συζυγίες την α και τη β. Στην πρώτη εντάσσονται όσα στο πρώτο πρόσωπο της οριστικής της ενεργητικής φωνής λήγουν σε -ω (άτονο), ενώ στη δεύτερη εντάσσονται όσα στο πρώτο πρόσωπο της οριστικής της ενεργητικής φωνής λήγουν σε -ώ (τονισμένο). Στο πολυτονικό σύστημα τα ρήματα αυτά ήταν, αντίστοιχα, τα βαρύτονα και τα περισπώμενα [4]. Στα παρακάτω θα διατηρήσουμε για λόγους ιστορικής συνέχειας τον όρο βαρύτονα για τα ρήματα της α συζυγίας και θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο οξύτονα για τα ρήματα της β συζυγίας Στη ΝΕ χρησιμοποιούνται πολλά απλά βαρύτονα ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής (ΑΕ). Από τα ρήματα αυτά: άλλα έχουν διατηρηθεί απαράλλακτα μέχρι σήμερα, όπως τα: έχω, γράφω, κρίνω,

3 3 πείθω, πλέω, ρέπω, τρέπω, τρέφω, τρέχω, κ.ά., ενώ άλλα έχουν εξελιχθεί από τη χρήση σε νεότερες μορφές έχοντας υποστεί διάφορες μεταβολές, όπως τα: δίνω (< δίδω < δίδωμι), θέτω (< έθεσα < τίθημι), δείχνω (< δεικνύω < δείκνυμι), λαβαίνω (< λαμβάνω), παθαίνω (< έπαθον < πάσχω), τρώω (< τρώγω), φέρνω (< φέρω) κ.ά. Με τη βοήθεια δύο επιγραμμικών λεξικών της ΝΕ [5] [6] επιβεβαιώνουμε ότι από αυτά τα τελευταία χρησιμοποιείται και η παλαιότερη μορφή, σε μερικά ελεύθερη όπως στο ρήμα βάλλω (= ρίχνω βλήματα εκτοξεύω κατηγορίες) και στα περισσότερα δεσμευμένη ως δεύτερο συνθετικό σε σύνθετα ρήματα που έχουν διαχρονική χρήση στην ελληνική γλώσσα, όπως π.χ. στην περίπτωση του ρήματος δίνω (< δίδω): αναδίδω, αποδίδω, ανταποδίδω, υπεραποδίδω, διαδίδω, ενδίδω, εκδίδω, επανεκδίδω, συνεκδίδω, καταδίδω, μεταδίδω, αναμεταδίδω, παραδίδω, προσδίδω κ.ά. Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε μια μικρή συζήτηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της «σύνθεσης» από τις γραμματικές. Κατά την κλασική αντίληψη της Γραμματικής [7] [8] [2] [4] θα μπορούσαμε συνοπτικά να πούμε ότι σύνθεση είναι διεργασία δημιουργίας μιας λέξης 1 με συνένωση δύο γλωσσικών στοιχείων (μορφημάτων) από τα οποία το πρώτο μπορεί να είναι είτε αχώριστο μόριο 2 είτε θέμα λέξης 3 (ή ολόκληρη λέξη) και το δεύτερο μπορεί να είναι θέμα λέξης (ή ολόκληρη λέξη) ενώ, ανάλογα με την περίπτωση, προστίθεται ή όχι κλιτική κατάληξη. Η νέα λέξη λέγεται σύνθετη λέξη ή σύνθετο, ενώ τα συνενούμενα στοιχεία λέγονται συνθετικά (1 ο συνθετικο, 2 ο συνθετικό). Μεταξύ των δύο συνθετικών μπορεί να παρεμβάλλεται συνδετικό 4 φωνήεν ή όχι στην πρώτη περίπτωση έχουμε γνήσια σύνθεση, ενώ στη δεύτερη καταχρηστική (νόθη στην ΑΕ). Από αυτόν τον ορισμό, η κλασική θεώρηση της σύνθεσης προβλέπει αμέσως δύο είδη σύνθεσης: α. σύνθεση με αχώριστο μόριο (νέο ή αρχαίο) ως πρώτο συνθετικό (όπως στην ΑΕ: το στερητικό νη- και τα επιτατικά α-, αρι- ερι-, ζα-, στην ΑΕ και ΝΕ: το στερητικό α-/αν-, το δυσ- και το ημι- και στην ΝΕ: το στερητικό ανα- και το ξε Σήμερα [3] [9] η σύνθεση επεκτείνεται και στη δημιουργία πολυλεκτικών «λεξικών μονάδων» με συνδυασμό δύο ή περισότερων λέξεων, από την ίδια ή από διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες. Τέτοιες πολυλεκτικές λεξικές μονάδες στην ειδική γλώσσα ενός συγκεκριμένου θεματικού πεδίου δεν είναι παρά πολυλεκτικοί σύμπλοκοι όροι του θεματικού πεδίου [10]. Τα αχώριστα μόρια είναι επιρρηματικές [7] λέξεις (ορθότερο θα ήταν: τμήματα λέξεων) που δεν λέγονται ποτέ μόνες τους [1] [2] [8] στο λόγο, δεν έχουν δηλαδή αυτοτελή παρουσία. λεξικό μόρφημα [3] ή συνθετικό

4 4 Παραδείγματα: ΑΕ: νη + άνεμος > νήνεμος (= ήρεμος, γαλήνιος), ερι + τιμή > ερίτιμος (= πολύτιμος, αξιότιμος) ΑΕ και ΝΕ: α- + φων-ή > άφωνος, αν- + ήλιος > ανήλιος, δυσ- + βατός > δύσβατος, ημι- + θεός > ημίθεος, ημι- + γλυκός > ημίγλυκος ΝΕ: ανα + βροχ-ή > αναβροχιά, ξε- + βάφω > ξεβάφω, ξε- + τρελαίνω > ξετρελαίνω ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σήμερα [1] στα αχώριστα μόρια 5 συμπεριλαμβάνονται και όλες οι προθέσεις της ΑΕ (ανά, αμφι, δια, εις, εκ/εξ, εν, επί, περί, συν, υπό) εκτός από τις προς, κατά, μετά, παρά, αντί και από που εξακολουθούν να θεωρούνται προθέσεις και στη ΝΕ. Επίσης αχώριστα μόρια θεωρούνται και τα 6 αρχι-, διχο-, ευ-, ημι-, ομο-, τηλε- κ.ά. Παραδείγματα: δια- + χωρίζω > διαχωρίζω, επι- + βάλλω > επιβάλλω, περι- + καρπ-ός > περικάρπιο, εισ- + οδός > είσοδος ευ- + θυμός > εύθυμος, ομο- + ουσία > ομοούσιος β. σύνθεση με συνένωση δύο (αυτοτελών) λέξεων. Παραδείγματα: άνθρωπ-ος + θάλασσ-α > ανθρωπ-ο-θάλασσα, άνθ-ος + κήπ-ος > ανθ-ό-κηπος ανάβ-ω + σβήν-ω > αναβ-ο-σβήνω Νέα + πόλη > Νεά-πολη, αγορά + φοβία > αγορα-φοβία ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα σύνθετα που έχουν ως συνθετικό άλλο σύνθετο λέγονται διπλοσύνθετα ενώ λέξεις που αποτελούνται από συνένωση τριών ή και περισσότερων άλλων λέξεων λέγονται πολυσύνθετα [2]. Φαίνεται αμέσως από τον ορισμό ότι ενώ τα διπλοσύνθετα είναι σύνθετα, τα πολυσύνθετα γενικά όχι (π.χ. το Παρακευοσαββατοκύριακο είναι πολυσύνθετο αλλά όχι σύνθετο). Οι πιο σύγχρονες απόψεις [3] [9] [11] κατατάσσουν τη σύνθεση με αχώριστο μόριο στην παραγωγή (παραγωγή με προθήματα). Άσχετα, όμως, από την κατάταξη και την ονομασία και των δύο φαινομένων, αποτελεί πρόβλημα το ότι με το να θεωρηθούν αχώριστα μόρια οι αρχαιοελληνικές προθέσεις και μάλιστα όχι όλες παραβιάζεται η ιστορική συνέχεια της κοινής αντιμετώπισης των προθέσεων της ΑΕ ως πρώτων συνθετικών. Έτσι π.χ.: τα παρακάτω ρήματα θεωρούνται σύνθετα με αχώριστο μόριο ή παράγωγα (με πρόθημα): διαλέγω, εκλέγω, επιλέγω, συλλέγω περιγράφω, συγγράφω, υπογράφω διαδίδω, εκδίδω, ενδίδω διαθέτω, εκθέτω, συνθέτω, υποθέτω εισβάλλω, επιβάλλω, περιβάλλω κτλ. ενώ, ταυτόχρονα, τα παρακάτω ρήματα θεωρούνται σύνθετα με συνένωση αυτοτελών λέξεων : αντιλέγω καταγράφω, μεταγράφω, αντιγράφω προσδίδω, καταδίδω, μεταδίδω, παραδίδω προσθέτω, καταθέτω, μεταθέτω, παραθέτω προσβάλλω, καταβάλλω, μεταβάλλω κτλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η πληθωρική συμμετοχή των προθέσεων της ΑΕ στο παραγωγικό-συνθετικό δυναμικό της ΝΕ γίνεται έντονα αισθητή στις ειδικές γλώσσες των διάφορων θεματικών πεδίων και στον 5 6 ή προθέματα [4] ή προθήματα [3] λεξικά προθήματα [3]

5 5 επιστημονικό / τεχνικό λόγο γενικότερα. Εκεί, αποδεδειγμένα, η κάλυψη των γλωσσικών φαινομένων από την επίσημη γραμματική, αλλά και από τις άλλες σύγχρονες γραμματικές δεν είναι ικανοποιητική. Εκτός από την πολυπληθή εμφάνισή τους ως συνθετικών σε εξαιρετικά μεγάλο πλήθος όρων, στον επιστημονικό λόγο υπάρχουν σε ελεύθερη μορφή και λειτουργούν σχεδόν όλες οι προθέσεις της ΑΕ και όχι μόνο οι έξι που αναφέρονται ως προθέσεις και της ΝΕ. Για παράδειγμα, στα μαθηματικά και όχι μονο οι λέξεις ανά, διά, επί, συν λειτουργούν ως προθέσεις. Δεν καταργήθηκαν π.χ. οι χρήσεις «ανά δύο», «ανά τρεις», «ανά πέντε» επειδή στην καθημερινή γενική γλώσσα λέμε «δυο-δυο», «τρεις-τρεις», «πέντε-πέντε». Στις χρήσεις «εκατό διά είκοσι ίσον πέντε», «διαιρετότητα διά του επτά», «άλφα επί βήτα» το διά και το επί δεν έχουν πιο «απλά» υποκατάστατα! Στη φυσική, στην έκφραση των μονάδων κυριαρχούν τα επί και ανά: «χιλιόγραμμο επί μέτρο ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο». Σύμφωνη με τις σύγχρονες τάσεις και η εκτεταμένη μελέτη της Ά. Αναστασιάδη- Συμεωνίδη [9] δεν εντάσσει στη σύνθεση τη «σύνθεση με αχώριστο μόριο», ταυτόχρονα όμως συνεξετάζει και θεωρεί σύνθεση και την συμφυματοποίηση 7 και σύνθετα τις συμφυματικές λέξεις δεχόμενη ότι αυτό έχει χρησιμότητα στη διδασκαλία της ΝΕ. Στο ένα (3 ο ) από τα τέσσερα συμπεράσματα της μελέτης αυτής επισημαίνεται αυτολεξεί: «Η σύνθεση αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο σύνδεσης της ΝΕ με την ΑΕ. Αν και αποδεχόμαστε την αρχή της γενικής γλωσσολογίας ότι για τη σωστή χρήση της γλώσσας είναι αναγκαία μόνο η γνώση του συστήματος στη συγχρονία που διανύουμε, ωστόσο η γνώση της ΑΕ μας διευκολύνει αναμφίβολα και στο επίπεδο της ορθογράφησης κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά και στο επίπεδο της κωδικοποίησης, της αποκωδικοποίησης αλλά και της απομνημόνευσης λόγω της παρουσίας στη σύγχρονη ΝΕ μεγάλου αριθμού λεξημάτων ΑΕ προέλευσης, π.χ. λεωφορείο, ευθύγραμμος, αστυφύλακας, χειρούργος κτλ.» Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό το συμπέρασμα, και με τη Σημείωση που το συνόδευε: ότι δεν πρέπει να βγει βιαστικά το συμπέρασμα ότι υποστηρίζεται με αυτό η διδασκαλία της ΑΕ στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και βέβαια ένα συνέδριο Ορολογίας δεν είναι ο χώρος για να ληφθούν αποφάσεις διδασκαλίας ή μη της ΑΕ στο σχολείο είναι όμως το φόρο στο οποίο μπορεί να επισημανθεί και δεν είναι η πρώτη φορά ότι δεν υπάρχει μια σύγχρονη Μεγάλη επίσημη γραμματική της ΝΕ η οποία να καλύπτει επαρκώς τον κατεξοχήν τομέα της ελληνικής ορολογίας, τον ελληνικό επιστημονικό λόγο. Ο ελληνικός επιστημονικός λόγος έχει ανάγκη μιας συνολικής θεώρησης του φαινομένου της σύνθεσης στη σημερινή ΝΕ, όπου αυτή η σύνθεση αποτελεί ένα ενιαίο μεν αλλά πεπλεγμένο 8 σύστημα, του οποίου άλλα στοιχεία έρχονται απαράλλακτα από την ΑΕ, άλλα έχουν εξελιχθεί και άλλα είναι εντελώς της ΝΕ. 7 8 δημιουργία λεξικών μονάδων (συμφυματικών λέξεων) που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συμφύματα, π.χ. υδρ-ο-χόος, όπου σύμφυμα: δεσμευμένο λεξικό μόρφημα λόγιας προέλευσης π.χ. ποι(ώ), -κτόν(ος), -υδρ- [9]. Τη συμφυματοποίηση οι Γ. Μπαμπινιώτης Χρ. Κλαίρης [3] την θεωρούν παραγωγή (συμφυματική παραγωγή) και τα συμφύματα λεξικά προθήματα και λεξικά επιθήματα. με τη μαθηματική έννοια, όπως μια συνάρτηση f(x,y) = 0 στην οποία δεν είναι δυνατόν να χωριστούν οι μεταβλητές x και y και να αντιμετωπιστούν χωριστά, να γραφεί δηλαδή ως y = σ(x)

6 6 Νομίζουμε ότι στο πλαίσιο ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να βρεθεί τρόπος να εφαρμοστούν οι σύγχρονες αρχές της γλωσσολογίας προσαρμοζόμενες εν ανάγκη κατάλληλα για τη σημερινή ΝΕ. Στη συνολική λογική ενός τέτοιου συστήματος εντάσσεται και η «σύνθεση με αχώριστο μόριο» καθώς και το «κεφάλαιο» των πολυλεκτικών συνθέτων δηλαδή της σύμπλεξης λεκτικών οροστοιχείων για τη δημιουργία πολυλεκτικών σύμπλοκων όρων. Επίσης, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να ενταχθεί και η σύμμειξη 9, που δεν αποτελεί κανονική σύνθεση, δεδομένου ότι κατ αυτήν δεν συνενώνονται ολόκληρα θέματα λέξεων (λεξικά μορφήματα) αλλά τουλάχιστον ένα από αυτά είναι «ψαλιδισμένο». Σε μια τέτοια θεώρηση συμφωνούμε με την Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη [9] και επαυξάνουμε στο ότι «το σύστημα κανόνων της ΝΕ σύνθεσης επιτρέπει τη σύζευξη πολλών ειδών στοιχείων, έτσι ώστε να προσδίδει στη ΝΕ πολλές δυνατότητες, πιθανότατα πολύ περισσότερες από την ΑΕ,...» 2 Σημερινά σύνθετα ρήματα που έχουν δεύτερο συνθετικό προερχόμενο από διαφορετικά θέματα του ίδιου απλού ρήματος της ΑΕ Η πολυετής ενασχόληση με την οροδοσία/ονοματοδοσία στα θεματικά πεδία ακουστική, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, τυποποίηση, πιστοποίηση, ποιότητα είχε ως επακόλουθο τη συνεχή επαφή και «τριβή» με μια κατηγορία σύνθετων ρημάτων που έχουν ως δεύτερο συνθετικό κάποιο απλό βαρύτονο 10 ρήμα της ΑΕ με δύο, συνήθως, παραλλαγές του θέματός του. Παρατηρείται ότι άλλα από αυτά τα σύνθετα ρήματα ανήκουν στην α συζυγία των ρημάτων της ΝΕ (ομόζυγα σύνθετα), ενώ άλλα ανήκουν στη β συζυγία (ετερόζυγα σύνθετα). Αναζητώντας την ύπαρξη ενδεχομένως κάποιου «κανόνα», δηλαδή αν και πότε εκδηλώνεται κάποια προτίμηση στο ένα ή στο άλλο είδος συνθέτου, διερευνήσαμε την εμφάνιση των μεν και των δε σε δύο σύγχρονα λεξικά της ΝΕ που είναι διαθέσιμα στο Ίντερνετ [5] [6]. Στον Πίνακα 1 αναγράφονται τα ρήματα αυτής της κατηγορίας που διερευνήθηκαν. Στην πρώτη στήλη είναι το βαρύτονο ρήμα με την απαράλλακτη και (σε μερικά) με την εξελιγμένη λαϊκή θα έλεγε ο Μ. Τριανταφυλλίδης μορφή του. Στη δεύτερη στήλη είναι η μορφή του ως βαρύτονου 2 ου συνθετικού (δηλαδή αυτού που σχηματίζει ομόζυγα σύνθετα), ενώ στην 9 10 ψαλίδιση και συνδυασμός δύο ή περισσότερων χωριστών όρων με την οποία δημιουργείται μονολεκτικός όρος (σύμμειγμα) [12] [13], όπως τα ευρω(παϊκή) βουλή > ευρωβουλή, τηλε(οπτική) θέαση > τηλεθέαση, τηλε(φωνική) κάρτα > τηλεκάρτα, συχν(οτικά) διαμορφωμένος > συχνοδιαμορφωμένος, δια(μορφωτής)-αποδιαμορφωτής > διαποδιαμορφωτής, δυ(αδικό) (ψη)φίο > δυφίο Υπάρχουν και ελάχιστα «εις μι»

7 7 τρίτη στήλη είναι η μορφή του ως οξύτονου 2 ου συνθετικού (δηλαδή αυτού που σχηματίζει ετερόζυγα σύνθετα). Το θέμα του τελευταίου είτε μένει το ίδιο (όπως π.χ. στα -γράφω, -γραφώ, όπου το θέμα είναι: γραφ-) είτε υφίσταται τροποποιήσεις με διάφορα φαινόμενα μετάπτωσης 11 όπως είναι η ετεροίωση 12 (όπως π.χ. στα -λέγω, -λογώ όπου έγινε η αλλαγή λεγ- > λογ-). Ενδεικτικά, δίνεται το θέμα στα πέντε πρώτα ρήματα του Πίνακα Σημειώνουμε ότι δεν φιλοδοξούμε ο Πίνακας 1 να θεωρηθεί εξαντλητικός. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα ρήματα αυτής της κατηγορίας που δεν «εντοπίστηκαν» Η εργασία της αναζήτησης και καταγραφής των ρημάτων αυτών οδήγησε στον Πίνακα σύνθετων και επισύνθετων ρημάτων α και β συζυγίας που προέρχονται από τα απλά ρήματα του Πίνακα 1 ο οποίος θα δοθεί ως Παράρτημα Γ στην διευρημένη ηλεκτρονική μορφή της παρούσας εργασίας που θα τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων του Συνεδρίου 14 δίπλα στο παρόν κείμενο. Συνοπτική απόδοση του παραπάνω Πίνακα δίνεται στο Παράρτημα Α του παρόντος. Στον «Συνοπτικό Πίνακα» του Παραρτήματος Α συγκαταλέγονται όχι μόνο τα σύνθετα ρήματα των οποίων το προ του τελευταίου συνθετικού (κατά κανόνα μη ρηματικό) τμήμα είναι μια απλή λέξη (πρόθεση, όνομα, κτλ.) αλλά και εκείνα των οποίων το τμήμα αυτό εμφανίζεται ως σύμπλεγμα απλών λέξεων της ίδιας ή διαφορετικών γραμματικών κατηγοριών (π.χ. δύο ή περισσότερων προθέσεων, πρόθεσης και ονόματος, ονόματος και πρόθεσης, ονόματος και ονόματος κ.ά.). Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για το γραμματικό φαινόμενο της σύνθεσης δύο λέξεων από τις οποίες τουλάχιστον η μία είναι ήδη σύνθετη ή πολυσύνθετη. Προτείνουμε να ονομαστεί το φαινόμενο αυτό επισύνθεση και το αποτέλεσμά του επισύνθετη λέξη ή επισύνθετο αλλαγής στην ποσότητα ή στην ποιότητα φωνήεντος ή διφθόγγου [5] ποιοτική μετάπτωση φωνήεντος ή διφθόγγου όπως π.χ. του [ε] σε [o] στα «λέγω λόγος» [5] Σήμερα, μερικά από τα πιο συχνά συνθετικά της τρίτης στήλης του Πίνακα 1 (όπως τα -βολώ, -γραφώ, -δοτώ) αναφέρονται [4] ως 2 α συνθετικά που δεν έχουν αυτοτελή ύπαρξη τα -βολώ, -γραφώ, -δοτώ, -κοπώ, -ληπτώ, -λογώ, -νομώ και -τομώ αναφέρονται [9] ως αλλόμορφα των αντίστοιχων συνθετικών της δεύτερης στήλης τέλος τα -βολώ, -κοπώ, -λογώ, -μανώ συμπεριλαμβάνονται [3] στα λεγόμενα λεξικά επιθήματα και ο σχηματισμός των αντίστοιχων ρημάτων θεωρείται συμφυματική παραγωγή.

8 8 Πίνακας 1. Πίνακας απλών βαρύτονων ρημάτων της ΑΕ με διττή εμφάνιση ως δεύτερων συνθετικών στη σημερινή ΝΕ Απλό βαρύτονο ρήμα Βαρύτονο δεύτερο συνθετικό (σε ομόζυγα σύνθετα) Οξύτονο δεύτερο συνθετικό (σε ετερόζυγα σύνθετα) άγω -άγω (θέμα αγ-) -αγώ (θέμα αγ-), -ακτώ (ακτ- < αγ-+τ), -ηγώ (ηγ- < αγ- ) βαίνω -βαίνω (θέμα βαν-) -βατώ (θέμα βα-, βατ- < -βάτης) βάλλω -βάλλω (θέμα βαλ-) -βολώ (θέμα βολ- < βαλ-) γίγνομαι, γίνομαι -γίγνομαι, -γίνομαι (θέμα γιγν-, γιν-) -γονώ (θέμα -γον- από τον παρακείμενο γέ-γον-α) γράφω -γράφω (θέμα γραφ-) -γραφώ (θέμα γραφ-) δεικνύω, δείχνω -δεικνύω, -δείχνω -δεικτώ δέω, δένω -δέω, -δένω -δετώ δίδω, δίνω -δίδω, -δίνω -δοτώ έχω -έχω -εκτώ θέτω -θέτω -θετώ κλέπτω, κλέβω -κλέπτω, -κλέβω -κλοπώ κόπτω, κόβω -κόπτω, -κόβω -κοπώ κρίνω -κρίνω -κρινώ κτείνω -κτείνω -κτονώ λαμβάνω, λαβαίνω -λαμβάνω, -λαβαίνω -ληπτώ, -λαβώ λέγω, λέω -λέγω, -λέω -λογώ, -λεκτώ μαίνομαι -μαίνομαι -μανώ μάχομαι -μάχομαι -μαχώ νέμω -νέμω -νομώ πάσχω, παθαίνω -πάσχω, -παθαίνω -παθώ πείθω -πείθω -πειθώ πλέω -πλέω -πλοώ πνέω -πνέω -πνοώ πράττω -πράττω -πραγώ, -πρακτώ ράπτω, ράβω -ράπτω, -ράβω -ραφώ ρέπω -ρέπω -ροπώ ρέω -ρέω -ροώ ρηγνύω, ρήγνυμι -ρηγνύω, -ρήγνυμαι -ραγώ σπείρω, σπέρνω -σπείρω, -σπέρνω -σπορώ στρέφω -στρέφω -στροφώ τάσσω -τάσσω -τακτώ τείνω -τείνω -τονώ τέμνω -τέμνω -τομώ τρέπω -τρέπω -τροπώ τρέφω -τρέφω -τροφώ τρέχω -τρέχω -δρομώ τρώγω, τρώω -τρώγω, -τρώω -φαγώ τυγχάνω, τυχαίνω -τυγχάνω, -τυχαίνω -τυχώ φέρω, φέρνω -φέρω, -φέρνω -φορώ-

9 9 Παραδείγματα: 1 ο συνθετικό 2 ο συνθετικό Επισύνθετο Μη ρηματικό τμήμα ανά παράγω (< παρά+άγω) αναπαράγω αναπαρεπανα (επί+ανά) εισάγω (< εις+άγω) επανεισάγω επανεισ- 15 από κρυπτογραφώ (<κρυπτός+γράφω) αποκρυπτογραφώ αποκρυπτοαέρας χαρτογραφώ (<χάρτης+γράφω) αεροχαρτογραφώ αεροχαρτοφως συνθέτω (<συν+θέτω) φωτοσυνθέτω φωτοσυν- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Όπως διαπιστώνεται, η επισύνθεση δεν αλλάζει τη συζυγία του ρήματος δηλαδή το επισύνθετο ρήμα είναι ομόζυγο (ανήκει στην ίδια συζυγία) με το αρχικό ρήμα του 2 ου συνθετικού, ανεξάρτητα από την κατηγορία του 1 ου συνθετικού. 2 Από τον ορισμό της επισύνθεσης συνάγεται ότι όλα τα διπλοσύνθετα είναι και επισύνθετα. Από τη μελέτη των ρημάτων του Πίνακα του Παραρτήματος Α προκύπτουν, συνοπτικά, τα ακόλουθα: 1 Καταγράφηκαν συνολικά 1739 ρήματα (866 ρήματα της α συζυγίας 2 η στήλη του Πίνακα και 873 ρήματα της β συζυγίας 4 η στήλη του Πίνακα). 2 Τα περισσότερα (70,6%) σύνθετα ρημάτα της α συζυγίας είτε ως αυτοτελή σύνθετα ρήματα είτε ως 2 α συνθετικά επισύνθετων ρημάτων έχουν ως 1 ο συνθετικό πρόθεση της ΑΕ ή ΝΕ. Από τα υπόλοιπα που δεν έχουν ως 1 ο συνθετικό πρόθεση ένα μικρό μέρος (7,4%) προέρχονται από ρήματα τα οποία έχουν διατηρηθεί απαράλλακτα από την ΑΕ στην ΝΕ, ενώ τα υπόλοιπα 22% προέρχονται από την εξελιγμένη (λαϊκή) μορφή ρημάτων από την ΑΕ στη ΝΕ (καθαρά ΝΕ σύνθεση). Από ετυμολογική σκοπιά, τα σύνθετα ρήματα της α συζυγίας (2 η στήλη) θεωρούνται προϊόντα άμεσης σύνθεσης (της βαρύτονης παραλλαγής) του απλού ρήματος με την πρόθεση, π.χ. προς + βάλλω > προσβάλλω, συν + γράφω > συγγράφω, επί + λέγω > επιλέγω [14] 3 Η συντριπτική πλειονότητα (96,9%) από τα σύνθετα ρημάτα της β συζυγίας είτε ως αυτοτελή σύνθετα ρήματα είτε ως 2 α συνθετικά επισύνθετων ρημάτων έχουν ως 1 ο συνθετικό όνομα (92%), επιρρηματικό μόριο ή άλλο μέρος του λόγου (4,9%), ενώ μονο 27 από αυτά (3,1%) έχουν ως 1 ο συνθετικό πρόθεση. Από ετυμολογική σκοπιά, τα σύνθετα ρήματα της β συζυγίας (4 η στήλη) θεωρούνται προϊόντα: α. είτε άμεσης σύνθεσης (της οξύτονης παραλλαγής) του απλού ρήματος με το όνομα (ή μόριο ή άλλο μέρος του λόγου) π.χ. άγκυρα + βάλλω > αγκυρο-βολώ, ακτίς + γράφω > ακτινο-γραφώ, βαθμός + λέγω > βαθμο-λογώ [14] β. είτε παρασύνθεσης [14] (ή σύνθεσης και αλλαγής γραμματικής κατηγορίας [9]) π.χ. ακτίς + βάλλω > ακτινο-βόλος > ακτινοβολώ, δημόσιος + γράφω > δημοσιο-γράφος > δημοσιογραφώ, αήρ + λέγω > αερο-λόγος > αερολογώ. 15 Το ότι, μορφολογικά, το μη ρηματικό τμήμα δεν είναι απλό αλλά είναι σύμπλεγμα δύο ή περισσότερων απλών στοιχείων αποτελεί ένδειξη επισύνθεσης δεν είναι όμως πάντοτε εμφανές πού βρίσκεται ο αρμός της επισύνθεσης, πληροφορία που συνάγεται από σημασιολογική θεώρηση.

10 10 4 Από τη σκοπιά της (ορολογικής) ανάλυσης στα δύο άμεσα οροσυνθετικά, όλα τα ρήματα του Πίνακα εκτός από ελάχιστα παρατακτικά σύνθετα (όπως το ανεβοκατεβαίνω) υπάγονται στην ορολογική κατηγορία ππ (π = προσδιορίζον οροσυνθετικό, Π = Προσδιοριζόμενο οροσυνθετικό). Για τα βαρύτονα ρήματα (της 2 ης στήλης) το π όταν είναι πρόθεση ή σύμπλεγμα προθέσεων παίζει γενικά το ρόλο επιρρηματικού προσδιορισμού του ρήματος Π, π.χ. συλ-λέγω (π = συλ = συν = μαζί, Π = λέγω = μαζεύω) = συγκεντρώνω μαζί, κάνω συλλογή. Για τα οξύτονα ρήματα (της 4 ης στήλης) το π όταν είναι όνομα είναι συνήθως το αντικείμενο του ρήματος Π, π.χ. ανθο-λογώ (π = άνθος, Π = -λογώ (λέγω) = μαζεύω) = μαζεύω άνθη μτφ. επιλέγω τα καλύτερα κείμενα Από τα παραπάνω συνάγεται ο ακόλουθος «κανόνας»: Τα απλά βαρύτονα ρήματα του Πίνακα 1 α. δίνουν βαρύτονα σύνθετα (α συζυγίας) όταν το 1 ο συνθετικό είναι πρόθεση της ΑΕ ή της ΝΕ και σε δεύτερη μοίρα όνομα ή άλλο μέρος του λόγου, β. δίνουν οξύτονα σύνθετα (β συζυγίας) όταν το 1 ο συνθετικό είναι όνομα ή άλλο μέρος του λόγου και σε δεύτερη μοίρα πρόθεση. Ο κανόνας αυτός μπορεί να συμπληρωθεί και με τη σημείωση ότι «τα επισύνθετα των ρημάτων αυτών εντάσσονται στη συζυγία του 2 ου συνθετικού τους» Χρήση στην οροδοσία/ονοματοδοσία συγκεκριμένου θεματικού πεδίου Η διερεύνηση της εμφάνισης ρημάτων της κατηγορίας του Πίνακα 1 στην ορολογία ενός συγκεκριμένου θεματικού πεδίου (Τηλεπικοινωνίες) επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα των ρημάτων αυτών και την ισχύ του παραπάνω κανόνα. Στον Πίνακα 2 δίνονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα της καταμέτρησης της εμφάνισης σύνθετων και επισύνθετων ρημάτων και παράγωγων / παρασύνθετων ουσιαστικών από τα ρήματα 17 βάλλω, γράφω, δίδω/δίνω και θέτω σε όρους της Βάσης TELETERM [16]. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η εφαρμογή του παραπάνω κανόνα στη σύγχρονη ελληνική οροδοσία κατά την επιλογή, δημιουργία ή υιοθέτηση σύνθετων ή επισύνθετων ρημάτων ή παράγωγων ουσαστικών τους στο σχηματισμό όρων είναι πολύ συχνή τόσο στο σκέλος α. όσο και (πολύ περισσότερο) στο σκέλος β. Η συνειδητή ή ασύνειδη εφαρμογή του κανόνα αυτού όταν και αν χρειαστεί θα μπορούσε να αναλυθεί στα ακόλουθα βήματα: Πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι ο Μ. Τριανταφυλλίδης [2 271] θίγει το ζήτημα της αλλαγής θέματος και τονισμού σε «λόγια σύνθετα ρήματα» όταν το 1 ο συνθετικό είναι «οποιοδήποτε μέρος του λόγου εκτος από πρόθεση» και αναφέρει ως παράδειγμα τα γράφω και δίνω. Δυστυχώς, στην επίσημα διδασκόμενη γραμματική [1] η πληροφορία αυτή δεν αξιολογήθηκε σοβαρά και παραλείφθηκε. Τα ρήματα αυτά επελέγησαν ενδεικτικά λόγω του περιορισμού του χρόνου και του χώρου είναι από τα πιο συχνά, αλλά δεν είναι τα μόνα, π.χ. ένα άλλο «διακεκριμένο» ρήμα της κατηγορίας αυτής είναι το ρήμα λέγω, του οποίου τα στοιχεία εμφάνισης στη Βάση TELETERM είναι ανάλογα με εκείνα του δίδω και του θέτω.

11 11 Διαπιστώνεται ότι η οροδότηση μιας υπό εξέταση έννοιας συνεπάγεται την επιλογή ή δημιουργία ελληνικού ρήματος, του οποίου η κυριολεκτική ή μεταφορική χρήση κρίνεται κατάλληλη για να αποδώσει προεξάρχον χαρακτηριστικό της έννοιας 18 Επισημαίνεται ότι το υπό αναζήτηση ρήμα είναι δυνατό να υπάρχει ήδη στα σύνθετα ή επισύνθετα κάποιου από τα ρήματα του Πίνακα 1 ή μπορεί να δημιουργηθεί κατάλληλος νεολογισμός (σύνθετο ή επισύνθετο ππ). Εξετάζεται το είδος του προσδιοριστικού συνθετικού π σε σχέση με τη ρηματική έννοια του προσδιοριζόμενου συνθετικού Π, προκειμένου να επιλεγεί η σύνθεση με κατάλληλη πρόθεση ή με κατάλληλο όνομα. Εάν επιλεγεί πρόθεση χρησιμοποιείται το βαρύτονο 2 ο συνθετικό του ρήματος, ενώ εάν επιλεγεί όνομα τότε χρησιμοποιείται το οξύτονο 2 ο συνθετικό του ρήματος. Παραδείγματα: 1 Για την απόδοση του μεταβατικού αγγλικού ρήματος relay για την έννοια «στέλνω σε επόμενο σταθμό ένα σήμα που έλαβα από προηγούμενο σταθμό» επελέγη το επισύνθετο (του δίδω) βαρύτονο μεταβατικό ελληνικό ρήμα ανα-μεταδίδω (= δίνω ξανά κάτι που έχω λάβει) με το παράγωγό του ουσιαστικό αναμετάδοση. Και στην περίπτωση που η παραπάνω ενέργεια γίνεται με ραδιοκύματα, με νέα επισύνθεση προέκυψαν οι αντίστοιχοι όροι ραδιο-αναμεταδίδω και ραδιο-αναμετάδοση. 2 Η εξέταση για την απόδοση του μεταβατικού αγγλικού ρήματος license για την έννοια «χορηγώ/παρέχω/δίνω άδεια (για να λειτουργήσει μια υπηρεσία, ένας φορέας κτλ.)» υπάρχοντος ήδη του όρου άδεια licence οδήγησε στο ρήμα δίδω / δίνω του Πίνακα 1 και στην επιλογή του οξύτονου 2 ου συνθετικού -δοτώ με 1 ο συνθετικό το όνομα (ουσιαστικό) άδεια και με αποτέλεσμα το νεολογικό μεταβατικό ελληνικό ρήμα: άδεια + δίνω (-δοτώ) > αδειοδοτώ καθώς και στο παράγωγό του αδειοδότηση που είναι ήδη σε ευρεία χρήση (π.χ. η παροχή κάθε νέας τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας αδειοδοτείται από την ΕΕΤΤ 19 ως αρμόδια αρχή αδειοδότησης για τις τηλεπικοινωνίες) Στο Παράρτημα Β δίνονται τα οξύτονα σύνθετα και επισύνθετα ρήματα των τεσσάρων ρημάτων του Πίνακα 2 (λήγουν σε -βολώ, -γραφώ, -δοτώ και -θετώ) τα οποία χρησιμοποιούνται σε όρους της Βάσης TELETERM του Πίνακα 2. Μια ματιά δείχνει αμέσως ότι πολλά από αυτά είναι νεολογικά, είναι όμως σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα (εξάλλου η ανάγκη και η πράξη της δημιουργίας των ρημάτων αυτών προκάλεσε την αναζήτηση και επιβεβαίωση αυτού του κανόνα) Στην περίπτωση που πρόκειται για εύρεση του ελληνικού ισοδυνάμου ενός ξενόγλωσσου όρου υπάρχουν ήδη τα στοιχεία σχηματισμού του ξένου όρου τα οποία βοηθούν στην επιλογή του κατάλληλου χαρακτηριστικού. ΕΕΤΤ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

12 12 Πίνακας 2. Συχνότητα εμφάνισης σύνθετων και επισύνθετων ρημάτων και παράγωγων / παρασύνθετων ουσιαστικών από τα ρήματα βάλλω, γράφω, δίνω και θέτω σε όρους της Βάσης TELETERM Οροσυνθετικό -βάλλω, -βάλλων, -βάλλουσα, -βάλλον 21 -βάλλομαι, -βαλλόμενος, -η, -ο -βεβλημένος, -η, -ο -βολώ, -βολών, -βολούσα, -βολούν -βολούμαι, -βολούμενος,-η, -ο -βολημένος, -η, -ο Πλήθος διαφορετικών όρων 20 στη Βάση TELETERM -βόληση 2 ακτινοβόληση Παραδείγματα όρων υποβάλλω σε δοκιμή, υπερβάλλων χαρακτήρας, παρεμβάλλον δίκτυο αλληλοπαρεμβάλλομαι, διάταξη μεταβαλλόμενης περιοχής ακτινοβολώ, μη ακτινοβολών εξασθενητής ισχύος, επανακτινοβολούσα πηγή, μέση ακτινοβολούμενη ισχύς -βόλιση, -βολισμός 2 ακτινοβόλιση, ηχοβολισμός -βολητής 8 ισοτροπικός ακτινοβολητής -βολιστής 2 ατμοσφαιρικός υπέρυθρος ηχοβολιστής -βόλος 9 ακτινοβόλος λαμπρότητα -βολία 121 αγόμενη ανωφελής ακτινοβολία -γράφω, -γράφων, -γράφουσα, -γράφον -γράφομαι, -γραφόμενος, -η, -ο -γραμμένος, -η, -ο -γραφώ -γραφούμαι -γραφούμενος, -η, -ο -γραφημένος, -η, -ο -γράφηση επεγγράφω, απεγγράφω, ιδιοχαρακτηριστικά υπογράφοντος, εγγράφομαι συνδρομητής, αυτοπεριγραφόμενη πλοκάδα, προεγγεγραμμένο πρόγραμμα ηχογραφώ, σχεδιογραφώ, αυτοσκιαγραφούμενη επισηματοθετημένη διεπαφή, τηλεηχογραφημένη αναγγελία ορθοφωτογράφηση, απώλεια θυριδικής σκιαγράφησης -γράφημα 26 εικονογράφημα, κρυπτογράφημα -γράφος -γραφία δίδω -δίδων, -δίδουσα, -δίδον -δίδομαι -διδόμενος, -η, -ο -δεδομένος, -η, -ο παλμογράφος αποθήκευσης, ρευματικός κρυπτογράφος τηλεκειμενογραφία, τηλεοπτική βιντεογραφία επαναποδίδω ζώνη συχνοτήτων, ο παραδίδων ΜΤΑ, διαδιδόμενο κύμα, ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή, βιντεοδεδομένα, ασυνδεσιμική υπηρεσία πακετοδεδομένων όρων που κατασημαίνουν διαφορετικές έννοιες Δεν περιλαμβάνονται 327 όροι που περιέχουν ως οροσυνθετικό τη λέξη περιβάλλον σε διάφορες πτώσεις Μόνος του ο πληθυντικός του ουδετέρου «δεδομένα» (ισοδύναμο του αγγλικού data) ως απλή λέξη υπάρχει σε όρους της Βάσης (που εδώ δεν τους υπολογίζουμε).

13 13 -δοτώ -δοτών, -δοτούσα, -δοτούν -δοτούμαι -δοτούμενος, -η, -ο -δοτημένος, -η, -ο 194 αδειοδοτώ, διευθυνσιοδοτώ, ένδειξη εξουσιοδοτούντος χρήστη ελεγχοδοτούμαι, ακροτροφοδοτούμενος, αδειοδοτημένη υπηρεσία -δότης (δίνω/-δίδω) 39 δότης, αναμεταδότης -δότης (-δοτώ) 25 αδειοδότης, σηματοτροφοδότης -δότηση 415 αριθμοδότηση, παλμοδοτηση -δότημα -δοσία -θέτω -θέτων, -θέτουσα, -θέτον -τίθεμαι -τιθέμενος, -η, -ο -τεθειμένος, -η, -ο -θετώ -θετών, -θετούσα, -θετούν -θετούμαι -θετούμενος, -η, -ο -θετημένος, -η, -ο ηλεκτρική τροφοδοσία, κανάλι σηματοδοσίας, ονοματοδοσία, διαπροσωπική μηνυματοδοσία αναθέτω έργο, διαθέτω στην αγορά, προσθέτων αξία υπερτίθεμαι, αντιτιθέμενο πρότυπο, εκτεθειμένη διεπαφή, κακοσυντεθειμένος κλιμακοθετώ, κρυπτοθετώ, επαναδιευθετώ, θορυβικά οριοθετούμενο σύστημα, κλιμακοθετημένος κατά συχνότητα -θέτης (-θέτω) 20 εκθέτης βάσης, επαναθέτης δικτύου -θέτης (-θετώ) 20 δεκαδικός οριοθέτης -θέτηση 547 αλγόριθμος κρυπτοθέτησης, αρχικοθέτηση ζεύξης -θέτημα 2 κρυπτοθέτημα πλοκάδας -θεσία 67 αντικειμενική στοχοθεσία Σύνολο 3529 = 1022 (< βαρύτονο) (< οξύτονο) 4 Συμπεράσματα Η συνειδητή γνώση και εφαρμογή του κανόνα που διερευνήθηκε και διατυπώθηκε παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ονοματοθέτες οποιουδήποτε θεματικού πεδίου, οι οποίοι αναζητούν λέξεις και τρόπους κατάλληλα για να οροδοτήσουν ελληνικά τις νέες έννοιες του πεδίου τους είτε πρωτογενώς όταν είναι οι ίδιοι και δημιουργοί των εννοιών είτε δευτερογενώς όταν επιλέγουν, υιοθετούν ή δημιουργούν ελληνικούς όρους ως ισοδύναμους με ήδη υπάρχοντες ξενόγλωσσους όρους. Στο τελευταίο (4 ο ) συμπέρασμα της εργασίας της [9] η Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη λέει: «Αν και η σημασία ενός συνθέτου δεν ισούται με το άθροισμα των σημασιών των στοιχείων που το απαρτίζουν, η γνώση του ΝΕ συστήματος σύνθεσης βοηθά στην αποκωδικοποίηση των σύνθετων νεολογισμών και εμπνέει τα ανήσυχα πνεύματα να δημιουργήσουν τα δικά τους σύνθετα έστω και άπαξ.»

14 14 Συμφωνούμε και επαυξάνουμε τονίζοντας, εν κατακλείδι, ότι: Η παρούσα ανακοίνωση και η επισήμανση/διατύπωση του σχετικού Κανόνα απευθύνεται ιδιαίτερα στα κατ εξοχήν «ανήσυχα πνεύματα» των ανθρώπων που ασχολούνται με την οροδοσία/ονοματοδοσία και κατ ανάγκην δημιουργούν (και όχι άπαξ!) «σύνθετους νεολογισμούς». Οι νεολογισμοί αυτοί οφείλουν να είναι σύμφωνοι με το σύστημα σύνθεσης της ΝΕ, ώστε να είναι εύκολα «αποκωδικεύσιμοι» για να διαδίδονται και να χρησιμοποιούνται ευρέως συντελώντας στον ορολογικό εμπλουτισμό της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [ 1] Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Νεοελληνική γραμματική, Αθήνα [ 2] Τριανταφυλλίδης Μ., Μικρή νεοελληνική γραμματική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, [ 3] Μπαμπινιώτης Γ., Κλαίρης Χρ., Γραμματική της νέας ελληνικής, Ελληνικά Γράμματα [ 4] Τσοπανάκης Α., Νεοελληνική γραμματική, Αφοί Κυριακίδη [ 5] Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ά., Αντίστροφο λεξικό, επιγραμμική παραλλαγή [ 6] Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, επιγραμμική παραλλαγή [ 7] Τζάρτζανος Α., Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, ΟΕΔΒ, 1967 [ 8] Γεννάδιος Γ., Γραμματική της ελληνικής γλώσσης Κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων του Κράτους Εν Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, [ 9] Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά., Η νεοελληνική σύνθεση, Ζητήματα νεοελληνικής γλώσσας: Διδακτική προσέγγιση, (επιμ.) Γ. Κατσιμαλή, Φ. Καβουκόπουλος. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ρέθυμνο, 1996, σ [10] Βαλεοντής Κ., Η σύνθεση και παραγωγή στην ελληνική γλώσσα για το σχηματισμό μονολεκτικών σύμπλοκων όρων, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Αθήνα 2001 [11] Ράλλη Α., Το φαινόμενο της σύνθεσης στη νέα ελληνική: Περιγραφή και ανάλυση, Παρουσία Τόμος ΙΑ-ΙΒ, 1997 [12] Βαλεοντής Κ., Ελληνικά αρκτικόλεξα και ακρώνυμα υπό το πρίσμα των σύγχρονων επικοινωνιακών αναγκών, Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Αθήνα [13] Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 561.1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή, αντίστοιχο του Διεθνούς Προτύπου ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application [14] Τεγόπουλος Φυτράκης, Μείζον ελληνικό λεξικό, Εκδόσεις Αρμονία ΑΕ, 1997, ηλεκτρονική παραλλαγή [15] Δημητράκος Δ., Μέγα λεξικόν ολης της ελληνικής γλώσσης, 1964.

15 15 [16] ΕΛΕΤΟ-ΟΤΕ, Βάση τηλεπικοινωνιακών όρων TELETERM, (www.moto-teleterm.gr ), Παραλλαγή V63 ( λήμματα), Αθήνα, Ιούνιος [17] Πατάκης Στέφ. Α. Τζιράκης Νικ. Ε., Λεξικό ρημάτων της αρχαίας ελληνικής, Εκδόσεις Πατάκη, 1973 [18] Δημητρίου Σωτήρης, Λεξικό όρων γλωσσολογίας (Α και Β ), Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1983 [19] Κρύσταλ Ντέιβιντ, Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής, μετάφραση Γ. Ξυδόπουλου, Εκδόσεις Πατάκη και Γιώργος Ξυδόπουλος, 2000 [20] Ιορδανίδου Α., Τα ρήματα της νέας ελληνικής, Εκδόσεις Πατάκη, 11 η έκδοση, Ιούνιος 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Συνοπτικός Πίνακας σύνθετων και επισύνθετων ρημάτων α και β συζυγίας που προέρχονται από τα απλά ρήματα του Πίνακα 1 (Πηγές: [5] [6]) Απλό βαρύτονο ρήμα άγω βαίνω βάλλω γίγνομαι γίνομαι γράφω Σύνθετα α συζυγίας (κυρίως με πρόθεση ΑΕ ή ΝΕ) ανάγω, διάγω, εισάγω, αντ-εισάγω 24, επαν-εισάγω, υπ-εισάγω, ενάγω,... Σύνολο: 33 ρήματα αναβαίνω, αντ-επεμβαίνω, αντιβαίνω, αποβαίνω, ανεβαίνω, διαβαίνω, αντι-διαβαίνω,... Σύνολο: 24 ρήματα αμφιβάλλω, αναβάλλω, αντι-καταβάλλω, αποβάλλω, διαβάλλω, εισβάλλω,... Αλλά 26 : εφεσιβάλλω, πανικοβάλλω Σύνολο: 37 ρήματα απογίνομαι, καταγίνομαι, ξαναγίνομαι, ξεγίνομαι,... Σύνολο: 8 ρήματα μουστογίνομαι, καλογίνομαι αγουρογίνομαι, πρωτογίνομαι Σύνολο: 4 ρήματα Γενικό άθροισμα: 12 ρήματα αναγράφω, ανα-καταγράφω, αντ-εγγράφω, αντιγράφω, απογράφω, διαγράφω,... Οξύτονο δεύτερο συνθετικό -αγώ -ακτώ -ηγώ -βατώ -βολώ -γονώ -γραφώ Σύνθετα β συζυγίας (κυρίως 23 με όνομα) ξεναγώ (ξένος), πυρακτώ (πυρ), κυνηγώ (κύων), οδηγώ (οδός), ανθρωπο-κυνηγώ 25, Σύνολο: 12 ρήματα αεροβατώ (αέρας), ακροβατώ (άκρα), καρκινοβατώ (καρκίνος),... οπισθοβατώ (όπισθεν) Σύνολο: 16+1 ρήματα αγκυροβολώ (άγκυρα), ακτινοβολώ (ακτίνα), ανθοβολώ (άνθος), αστραποβολώ (αστραπή),... γεννοβολώ (γεννώ) τριζοβολώ (τρίζω) Σύνολο: 48+2 ρήματα ζωογονώ (ζωή), ανα-ζωογονώ, καρπογονώ (καρπός), παιδογονώ (παιδί), τεκνογονώ (τέκνο) Σύνολο: 5 ρήματα αγιογραφώ (άγιος), κρυπτογραφώ (κρυπτός), ακτινογραφώ (ακτίνα), αρθρογραφώ (άρθρο),..., Στα σύνθετα της στήλης αυτής όπου το πρώτο συνθετικό δεν είναι όνομα (ουσιαστικό ή επίθετο) το συνθετικό αυτό είναι υπογραμμισμένο. Στη στήλη αυτή με ενωτικό έχουν χωριστεί τα συνθετικά στα εμφανή επισύνθετα με δεύτερο συνθετικό βαρύτονο σύνθετο (δηλ. α συζυγίας) και πρώτο συνθετικό οτιδήποτε. Στη στήλη αυτή με ενωτικό έχουν χωριστεί τα συνθετικά στα εμφανή επισύνθετα με δεύτερο συνθετικό οξύτονο (πρώην περισπώμενο) σύνθετο (δηλ. β συζυγίας) και πρώτο συνθετικό οτιδήποτε. Δεν ακολουθούν τον κανόνα (το πρώτο συνθετικό είναι όνομα)

16 16 δεικνύω δείχνω δέω δένω δίδω δίνω έχω θέτω κλέπτω κλέβω Σύνολο: 27 ρήματα καθαρογράφω, μονογράφω,... Σύνολο: 5 ρήματα Γενικό άθροισμα: 32 ρήματα αναδεικνύω, αποδεικνύω, ενδεικνύω,... Σύνολο: 9 ρήματα αναδείχνω, αποδείχνω,... Σύνολο: 8 ρήματα μικροδείχνω, πλουσιοδείχνω,... Σύνολο: 6 ρήματα Γενικό άθροισμα: 23 ρήματα συνδέω, ανα-συνδέω, απο-συνδέω,... Σύνολο: 6 ρήματα αναδένω, ξεδένω, παραδένω, προσδένω,... Σύνολο: 8 ρήματα ακροδένω, αλυσοδένω,... Σύνολο: 37 ρήματα Γενικό άθροισμα: 51 ρήματα αναδίδω, ανα-μεταδίδω, αποδίδω, διαδίδω, εκδίδω, ενδίδω, μεταδίδω, παραδίδω,... Σύνολο: 24 ρήματα αναδίνω, ανα-μεταδίνω,... Σύνολο: 14 ρήματα 2 καλοδίνω (καλός), πολυδίνω (πολύ) Γενικό άθροισμα: 40 ρήματα αντέχω, αντι-παρέχω, απέχω, εμ-περιέχω, ενέχω, εξέχω, επέχω, κατέχω,... Σύνολο: 24 ρήματα αναθέτω, ανα-καταθέτω, ανα-συνθέτω, αποθέτω, εκθέτω, εν-αποθέτω, ενθέτω, επανα-θέτω,... φωτο-συνθέτω Σύνολο: 31 ρήματα αρμοθέτω (αρμός) υποκλέπτω κατακλέβω, ματακλέβω, ξεκλέβω, παρακλέβω, Σύνολο: 5 ρήματα φοροκλέπτω, σιγοκλέβω, χαρτοκλέβω -δεικτώ -δετώ -δοτώ -εκτώ -θετώ -κλοπώ απο-κρυπτογραφώ, οπισθογραφώ, τηλεγραφώ, ραδιο-τηλεγραφώ, αλληλογραφώ Σύνολο: 82+4 ρήματα δακτυλοδεικτώ (δάκτυλος) αγκυροδετώ (άγκυρα) βιβλιοδετώ (βιβλίο) πλαγιοδετώ (πλάγιος) πρυμνοδετώ (πρύμνη) σειροδετώ (σειρά) χαρτοδετώ (χάρτης) Σύνολο: 6 ρήματα αρτοδοτώ (άρτος), γνωμοδοτώ (γνώμη), δανειοδοτώ (δάνειο), δικαιοδοτώ (δίκαιο), εξουσιοδοτώ (εξουσία),... Σύνολο: 31 ρήματα Αλλά 27 : 1 επιδοτώ Γενικό άθροισμα: 32 ρήματα μειονεκτώ (μείον) πλεονεκτώ (πλέον) απροσεκτώ (<απρόσεκτος) Σύνολο: 3 ρήματα αθλοθετώ (άθλος), αρχειοθετώ (αρχείο), βαθμοθετώ (βαθμός), θεσμοθετώ (θεσμός),... αθετώ (<άθετος), ευθετώ (<εύθετος), δι-ευθετώ, ευθετώ, ξανα-υιοθετώ,... Σύνολο: 23+9 ρήματα αδιαθετώ (<αδιάθετος) λογοκλοπώ (λόγος), τυποκλοπώ (τύπος) Σύνολο: 2 ρήματα 27 Δεν ακολουθούν τον κανόνα (το πρώτο συνθετικό είναι πρόθεση)

17 17 κόπτω κόβω κρίνω ανακόπτω, αποκόπτω,... Σύνολο: 8 ρήματα ανακόβω, αποκόβω, κατακόβω, ξεκόβω,... Σύνολο: 9 ρήματα μακελοκόπτω (μάκελλον), αβγοκόβω, αγουροκόβω,... Σύνολο: 21 ρήματα Γενικό άθροισμα: 38 ρήματα επικρίνω, κατακρίνω, ματακρίνω, ξανακρίνω,... Σύνολο: 11 ρήματα ζωντοκρίνω (ζωντανός), κακοκρίνω (κακός), καλοκρίνω (καλός), λογοκρίνω (λόγος) -κοπώ -κρινώ βολοκοπώ (βόλος), βρωμοκοπώ (βρώμα), γλεντοκοπώ (γλέντι), γλωσσοκοπώ (γλώσσα), γρονθοκοπώ (γρόνθος),... γελοκοπώ (γελώ), τριζοκοπώ (τρίζω) στραφτοκοπώ (αστράφτω) Σύνολο: 62+3 ρήματα φυλοκρινώ (φύλο) ευκρινώ (ευ) δι-ευκρινώ Σύνολο: 3 ρήματα Γενικό άθροισμα: 15 ρήματα κτείνω αποκτείνω -κτονώ λιμοκτονώ (λιμός), αυτοκτονώ (αυτός) Σύνολο: 2 ρήματα λαμβάνω λαβαίνω λέγω λέω αναλαμβάνω, απολαμβάνω, διαλαμβάνω, εκλαμβάνω,..., γλυκ-απολαμβάνω Σύνολο: 24 ρήματα αναλαβαίνω, απολαβαίνω, καταλαβαίνω,..., βαθιο-καταλαβαίνω, καλο-καταλαβαίνω,... Σύνολο: 20 ρήματα δοσολαβαίνω Γενικό άθροισμα: 45 ρήματα αντιλέγω, εκλέγω, επιλέγω, καταλέγω, ξανα-διαλέγω, συγ-καταλέγω, συλλέγω,..., αργο-διαλέγω, κακο-διαλέγω,... Σύνολο: 29 ρήματα αντιλέω, ματαλέω, διαλέω, ξαναλέω,..., ξε-διαλέω, χερο-διαλέω Σύνολο: 10 ρήματα Μερικό άθροισμα: 39 ρήματα καλολέγω, κρυφολέγω, μισολέγω, πρωτολέγω και βουβολέω, βροντολέω, γοργολέω, κακολέω,... Σύνολο: 18 ρήματα Γενικό άθροισμα: 57 ρήματα -ληπτώ -λαβώ -λογώ -λεκτώ μεροληπτώ (μέρος), προσωποληπτώ (πρόσωπο), α-μεροληπτώ, α-προσωποληπτώ εργολαβώ (έργο), μεσολαβώ (μέσος), δια-μεσολαβώ Σύνολο: 7 ρήματα αισχρολογώ (αισχρός), ανθολογώ (άνθος), βαθμολογώ (βαθμός), επιχειρηματολογώ (επιχείρημα),... Σύνολο: 241 ρήματα ανα-βαθμολογώ, μετα-χρονολογώ, υπερ-τιμολογώ,... Σύνολο: 34 ρήματα ακυρολεκτώ (άκυρος), κοινολεκτώ (κοινός), κυριολεκτώ (κύριος), α-κυριολεκτώ Σύνολο: 4 ρήματα τραβολογώ (τραβώ), τρεμολογώ (τρέμω),... Σύνολο: 6 ρήματα Μερικό άθροισμα: ρήματα αμφιλογώ, αναλογώ, αντιλογώ, διαλογώ, καταλογώ, προλογώ Σύνολο: 6 ρήματα Γενικό άθροισμα: 291 ρήματα μαίνομαι εκμαίνομαι -μανώ αγριομανώ (άγριος), λυσσομανώ (λύσσα),..., τριζομανώ (τρίζω), φυσομανώ (φυσώ) Σύνολο: 15 ρήματα

18 18 μάχομαι νέμω νέμομαι πάσχω παθαίνω πείθω πλέω πνέω πράττω ράπτω ράβω αντιμάχομαι, διαμάχομαι, συμμάχομαι αλληλομάχομαι, θεομάχομαι, κονταρομάχομαι, λογομάχομαι Σύνολο: 7 ρήματα ανα-διανέμω, ανα-κατανέμω, απονέμω, διανέμω, κατανέμω, προσ-απονέμω Σύνολο: 6 ρήματα συμπάσχω κακοπαθαίνω, ξαναπαθαίνω, πολυπαθαίνω, συχνοπαθαίνω Σύνολο: 5 ρήματα επανα-πείθω, καταπείθω, ματαπείθω, μεταπείθω, παραπείθω Σύνολο: 5 ρήματα αναπλέω, αποπλέω, διαπλέω, διεκπλέω, εισπλέω, εκπλέω, επανα-πλέω, επιπλέω,... Σύνολο: 16 ρήματα αεροπλέω, αιθεροπλέω, αργοπλέω,... Σύνολο: 8 ρήματα Γενικό άθροισμα: 24 ρήματα αναπνέω, αποπνέω, διαπνέω, διεκπνέω, εισπνέω,... γλυκ-αναπνέω, γοργ-αναπνέω, σιγ-αναπνέω Σύνολο: 13 ρήματα γλυκοπνέω, δροσοπνέω,... Σύνολο: 7 ρήματα Γενικό άθροισμα: 20 ρήματα αντιπράττω, διαπράττω, εισπράττω, πράττω, προ-εισπράττω, συμπράττω, συν-εισπράττω Σύνολο: 7 ρήματα περιρράπτω, προσράπτω, συρράπτω -μαχώ -νομώ -παθώ -πειθώ -πλοώ -πνοώ -πραγώ -πρακτώ -ραφώ αερομαχώ (αέρας), θαλασσομαχώ (θάλασσα), λογομαχώ (λόγος), ναυμαχώ (ναυς),..., αλληλομαχώ, αγκομαχώ (αγκώνω), αψιμαχώ (άπτομαι), τριζομαχώ (τρίζω), φυσομαχώ (φυσώ) Σύνολο: 37+5 ρήματα συμμαχώ (<σύμμαχος) Γενικό άθροισμα: 43 ρήματα ανομώ (άνομος), βαθμονομώ (βαθμός), κληρονομώ (κλήρος),..., εξ-οικονομώ, προ-κληρονομώ, προ-οικονομώ, συγ-κληρονομώ Σύνολο: 12 ρήματα αντινομώ Γενικό άθροισμα: 13 ρήματα αναξιοπαθώ (ανάξιος), δεινοπαθώ (δεινός), κακοπαθώ (κακός), μυριοπαθώ (μύρια), ψυχοπαθώ (ψυχή) Σύνολο: 5 ρήματα αντιπαθώ (<αντιπαθής), συμπαθώ (<συμπαθής), παρα-αντιπαθώ, παρα-συμπαθώ, πολυ-συμπαθώ Σύνολο: 5 ρήματα απειθώ (<απειθής) ακτοπλοώ (ακτή), ευθυπλοώ (ευθύς), ιστιοπλοώ (ιστίο), ναυσιπλοώ (ναυς), ταχυπλοώ (ταχύς), ωκεανοπλοώ (ωκεανός) Σύνολο: 6 ρήματα δυσπνοώ αδικοπραγώ (άδικος) βιαιοπραγώ (βίαιος) ιεροπρακτώ (ιερός) κοινοπρακτώ (κοινός) δυσπραγώ, ευπραγώ, απρακτώ Σύνολο: 4+3 ρήματα μηχανορραφώ (μηχανή)

19 19 αναράβω, παραράβω, ξεράβω κακοράβω, καλοράβω,... Σύνολο: 5 ρήματα Γενικό άθροισμα: 11 ρήματα ρέπω αμφιρρέπω -ροπώ ισορροπώ, εξ-ισορροπώ, ξε-ϊσορροπώ Σύνολο: 3 ρήματα ρέω ρηγνύω, ρήγνυμι σπείρω σπέρνω στρέφω τάσσω τείνω τέμνω τρέπω τρέφω απορρέω, διαρρέω, εισρέω, εκρέω, καταρρέω, παραρρέω, περιρρέω, συρρέω Σύνολο: 8 ρήματα βορβορορέω Γενικό άθροισμα: 9 ρήματα διαρρηγνύω, εκρήγνυμαι Σύνολο: 2 ρήματα διασπείρω, εγ-κατασπείρω, ενσπείρω, επανα-σπείρω ανασπέρνω, αποσπέρνω ανεμοσπέρνω, γλυκοσπέρνω, πρωτοσπέρνω Σύνολο: 9 ρήματα αναστρέφω, αντ-επιστρέφω, αντιστρέφω, αποστρέφω,..., μισο-καταστρέφω Σύνολο: 14 ρήματα γοργοστρέφω, πισωστρέφω, σιγοστρέφω Γενικό άθροισμα: 17 ρήματα αντιτάσσω, αποτάσσω, διατάσσω, εντάσσω, επανα-τάσσω, επαν-εντάσσω, επιτάσσω,..., βουβο-κατατάσσω Σύνολο: 24 ρήματα ανατείνω, αντι-προτείνω, αντιτείνω, εκτείνω, εντείνω, επ-εκτείνω,..., ξανα-προτείνω, πρωτο-προτείνω Σύνολο: 23 ρήματα ανατέμνω, αποτέμνω, διατέμνω, εκτέμνω, κατατέμνω, περιτέμνω, συντέμνω Σύνολο: 7 ρήματα ανατρέπω, αποτρέπω, εκτρέπω, επιτρέπω, μετατρέπω, παρ-εκτρέπω, προτρέπω Σύνολο: 7 ρήματα ανατρέφω, διατρέφω, εκτρέφω, κακο-ανατρέφω,... Σύνολο: 9 ρήματα ζωοτρέφω -ροώ -ραγώ -σπορώ -στροφώ -τακτώ -τονώ -τομώ -τροπώ -τροφώ αίματορροώ, αιμορροώ, ανθορροώ, δακρυρροώ, εμμηνορροώ, πυορροώ, φυλλορροώ, πισωροώ,... Σύνολο: 7+1 ρήματα αναρροώ Γενικό άθροισμα: 9 ρήματα αιμορραγώ (αίμα), ψυχορραγώ (ψυχή) Σύνολο: 2 ρήματα γεννοσπορώ οιακοστροφώ (οίαξ) ατακτώ, ευτακτώ λιποτακτώ (λείπω), συλ-λιποτακτώ Σύνολο: 4 ρήματα ανυποτακτώ (<ανυπότακτος) Γενικό άθροισμα: 5 ρήματα βαρυτονώ, οξυτονώ, ορθοτονώ, χειροτονώ, απο-χειροτονώ, παρ-οξυτονώ, προ-παροξυτονώ ατονώ Σύνολο: 7+1 ρήματα καρατομώ (κάρα), λατομώ (λας), λαρυγγοτομώ (λάρυγγας), εκ-λατομώ,..., διχοτομώ (δίχα), τριχοτομώ (τριχή) Σύνολο: 20 ρήματα ερωτοτροπώ (έρωτας), κακοτροπώ (κακός), κοινοτροπώ (κοινός), δυστροπώ Σύνολο: 4 ρήματα γηροτροφώ (γήρας), ατροφώ Σύνολο: 1+1 ρήματα υπερτροφώ Σύνολο: 3 ρήματα

20 20 τρέχω τρώγω τρώω τυγχάνω τυχαίνω φέρω φέρνω ανατρέχω, διατρέχω, επανα-τρέχω, κατατρέχω, ξετρέχω,... Σύνολο: 13 ρήματα αγεροτρέχω, αεροτρέχω, γοργοτρέχω, κλωθοτρέχω, μισοτρέχω, ξανατρέχω, ξενοτρέχω, πρωτοτρέχω Σύνολο: 8 ρήματα Γενικό άθροισμα: 21 ρήματα αποτρώγω, κατατρώγω,... αποτρώω, κατατρώω, παρατρώω Σύνολο: 9 ρήματα αργοτρώγω, γλυκοτρώγω, γλωσσοτρώγω,... αργοτρώω, γλωσσοτρώω, κακοτρώω, καλοτρώω,... Σύνολο: 37 ρήματα Γενικό άθροισμα: 46 ρήματα αποτυγχάνω, επιτυγχάνω, συντυγχάνω απαντυχαίνω, αποτυχαίνω, επιτυχαίνω, συντυχαίνω, αγριο-συντυχαίνω,..., Σύνολο: 11 ρήματα αναφέρω, αντ-αναφέρω, =αποφέρω, διαφέρω, εισφέρω,... ελαφρο-προφέρω Σύνολο: 29 ρήματα αναφέρνω, αντι-προσφέρνω, αντιφέρνω, αποφέρνω, διαφέρνω,... καλο-καταφέρνω,... Σύνολο: 21 ρήματα Μερικό άθροισμα: 50 ρήματα γυροφέρνω, λογοφέρνω, πηγαινοφέρνω, σουρταφέρνω, τριγυροφέρνω Σύνολο: 5 ρήματα αγαθοφέρνω, αγγλοφέρνω, αγοροφέρνω, αριστεροφέρνω,... Σύνολο: 66 ρήματα Μερικό άθροισμα: 71 ρήματα -δρομώ -φαγώ -τυχώ -φορώ- ιστιοδρομώ (ιστίο), σταδιοδρομώ (σταδιο), τροχοδρομώ (τροχός),... κατωδρομώ, οπισθοδρομώ, παλινδρομώ, πισωδρομώ Σύνολο: 33+4 ρήματα αναδρομώ, αντιδρομώ, απιδρομώ, μεταδρομώ, ξεδρομώ, παραδρομώ Σύνολο: 6 ρήματα Γενικό άθροισμα: 43 ρήματα ξηροφαγώ (ξηρός), φυτοφαγώ (φυτό) κακοτυχώ ατυχώ δυστυχώ, ευτυχώ Σύνολο: 4 ρήματα αγγελοφορώ, ανθοφορώ, ασπροφορώ, βρακοφορώ, καρποφορώ, κυοφορώ, παρασημοφορώ, πληροφορώ,... επανα-κυκλοφορώ, παρα-πληροφορώ,... ανηφορώ (<ανήφορος), κατηφορώ (<κατήφορος), δυσφορώ, Σύνολο: 51+3 ρήματα αδιαφορώ (<αδιάφορος), μεταφορώ, απο-συμφορώ Σύνολο: 3 ρήματα Γενικό άθροισμα: 57 ρήματα Σύνολο όλων των ρημάτων: 1739 Γενικό άθροισμα: 121 ρήματα Σύνολο ρημάτων στήλης: 866 Σύνθετα με πρόθεση: 611 σύνθετα όχι με πρόθεση: (λόγια): 65 (λαϊκά): 190 Σύνολο ρημάτων στήλης: 873 Σύνθετα με όνομα: 846 Σύνθετα όχι με όνομα: 43 Σύνθετα με πρόθεση: 27

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΟΡΩΝ Αθήνα, - Νοεμβρίου 00 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Αντιδιαστολή της λέξης από τον όρο και ορισμοί των βασικών εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Β τάξη Στο δρόµο για το σχολείο Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Προφορικός λόγος: Απαντητική ετοιµότητα Αναδιήγηση Συζήτηση Διατύπωση γνώµης Κατάτµηση

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37.

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. 1 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο Έκφραση-Έκθεση, Τεύχος Α, της Α τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ. Ελληνοαγγλικό Γλωσσάριο

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ. Ελληνοαγγλικό Γλωσσάριο 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα ζήτημα που ανακύπτει συχνά κατά τη διεργασία της ελληνικής οροδοσίας/ονοματοδοσίας, πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΟΥτΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ

ΕΜΠΛΟΥτΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ ΕΜΠΛΟΥτΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ Χ. Στάθης, Γ. Καραγιάvvης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το υποσύστημα εμπλουτισμού

Διαβάστε περισσότερα

THE ANALOGUE RULE A USEFUL TERMINOLOGICAL TOOL IN INTERLINGUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE. English-Greek Glossary

THE ANALOGUE RULE A USEFUL TERMINOLOGICAL TOOL IN INTERLINGUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE. English-Greek Glossary 2 nd Terminology Summit Barcelona, Spain 26-27 November 2004 THE ANALOGUE RULE A USEFUL TERMINOLOGICAL TOOL IN INTERLINGUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE Κostas Valeontis, Hellenic Society For Terminology (ELETO)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect)

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) 15 Ρηματική άποψη (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) imperfective perfective Verb forms in Modern Greek are based either on the imperfective or the perfective

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α Β Γ Γυμνασίου Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα με ελεύθερη επιλογή από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον το επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη 1 Γλωσσική Τεχνολογία Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία 2 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Κυρίως γραπτή γλώσσα, κύριος στόχος η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων γλωσσολογικών θεωριών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β2. Ετυμολογικά

Ενότητα 2 : Β2. Ετυμολογικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β2. Ετυμολογικά 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Σύνθεση 3-5 Ασκήσεις 6-21 Εργασία για το σπίτι 22 Κ. Κολιαράκη 2 Ετυμολογία Σύνθεση Σύνθεση είναι η ένωση δύο λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ρηματική όψη στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Η ρηματική όψη στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Η ρηματική όψη στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας έσποινα Παπαδοπούλου depapa@lit.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιμορφωτικό σεμινάριο: Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) :

Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) : Α. ΓΕΝΙΚΑ Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) : 1. «Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο διδακτικής προσέγγισης ρημάτων με λόγια κλιτική μορφολογία

Σενάριο διδακτικής προσέγγισης ρημάτων με λόγια κλιτική μορφολογία Σενάριο διδακτικής προσέγγισης ρημάτων με λόγια κλιτική μορφολογία Περιεχόμενα Γενική εισαγωγή Πλαίσιο εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου Σε ποια πεδία εμπίπτει Προϋποθέσεις εφαρμογής Επίπεδο μαθητών Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre Απόσπασμα από το βιβλίο Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Extract from the book Play and

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ Κώστας Βαλεοντής Κατερίνα Ζερίτη Αννα Νικολάκη ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 1999 (Κενή σελίδα) 2 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισµα 21. Τύπος & Δηµοκρατία ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαγώνισµα 21. Τύπος & Δηµοκρατία ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ 41 Διαγώνισµα 21 Τύπος & Δηµοκρατία ΚΕΙΜΕΝΟ Απέναντι στις καταχρήσεις των εξουσιών, ο τύπος και τ άλλα µέσα ενηµέρωσης υπήρξαν για αρκετές δεκαετίες, στα δηµοκρατικά καθεστώτα κυρίως, ένα καταφύγιο για

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Ε Δημοτικού Ε 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 13η Κατασκευές Βασικό λεξιλόγιο φωλιά, κέλυφος, οικοδομώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 1: Εισαγωγή- Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Αλγορίθμων Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις στη γραμματική διδασκαλία. των εγχειριδίων του Δημοτικού. Φώτης Α. Καβουκόπουλος

Επισημάνσεις στη γραμματική διδασκαλία. των εγχειριδίων του Δημοτικού. Φώτης Α. Καβουκόπουλος Επισημάνσεις στη γραμματική διδασκαλία των εγχειριδίων του Δημοτικού Φώτης Α. Καβουκόπουλος 2 Φώτης Καβουκόπουλος Ενδεικτική βιβλιογραφική παραπομπή για το παρόν κείμενο: Καβουκόπουλος, Φ.Α. 2015. Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Φυλλάδιο Εργασίας 1 Ενδεικτικές Απαντήσεις Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα k_kakarikos@hotmail.com efkodok@yahoo.gr Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

HY380 Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα Hard Problems

HY380 Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα Hard Problems HY380 Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα Hard Problems Ημερομηνία Παράδοσης: 0/1/017 την ώρα του μαθήματος ή με email: mkarabin@csd.uoc.gr Γενικές Οδηγίες α) Επιτρέπεται η αναζήτηση στο Internet και στην βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Τίτλος: «Παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr επιστημονικές πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ και Βιβλίο Γραμματικής σελ

ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ και Βιβλίο Γραμματικής σελ ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ. 32-37 και Βιβλίο Γραμματικής σελ. 146-148 Tι πρέπει να γνωρίζω: Oνοματικές και επιρρηματικές προτάσεις (σελ. 32-34) Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Μάθημα 3.1: Μάθημα 3.2: Μάθημα 3.3: Πολυπλεξία επιμερισμού συχνότητας χρόνου Συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών πολυπλεξίας Στατιστική πολυπλεξία Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις προτάσεις για ανάγκες που απαιτούν κάλυψη από μια Γραμματική του Νεοελληνικού Επιστημονικού Λόγου (ΓΝΕΛ) Κώστας Βαλεοντής

Τρεις προτάσεις για ανάγκες που απαιτούν κάλυψη από μια Γραμματική του Νεοελληνικού Επιστημονικού Λόγου (ΓΝΕΛ) Κώστας Βαλεοντής 10 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 (http://www.eleto.gr/gr/conference10.html) Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015, 17:10-19:10 Ανοικτή συζήτηση: «Για μια γραμματική του νεοελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές τον μαγικό κόσμο της γραμματικής, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή χρήση του γραπτού λόγου. Μια σειρά από ασκήσεις με γραμματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 41 Διαγώνισµα 91 Ισότητα των Φύλων Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο µη χειρωνακτικό επάγγελµα που άνοιξε και θεωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές κατασκευές

Μαθηματικές κατασκευές Μαθηματικές κατασκευές Κατασκευές παραλληλογράμμων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1η Κατασκευή Να κατασκευάσεις το πλάγιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, που έχει πλευρές ΑΒ=4 εκ., ΑΔ=3εκ. και γωνία Α=70. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 2η Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια 1

Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια 1 4 93 Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια Π. Παπαδάκης,a, Γ. Πιπεράκης,b & Μ. Καλογεράκης,,c Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Χημείας και Επιστήμης &Τεχνολογίας Υλικών Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα