Σνπηθή ζεξαπεία ζηελ αθκή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σνπηθή ζεξαπεία ζηελ αθκή"

Transcript

1 Σνπηθή ζεξαπεία ζηελ αθκή Επξπδίθε Νηθήηα Επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο Δεξκαηνινγηθή θιηληθή Ννζ. Ερρίκος Ντσνάν

2 Η θιεγκνλή πξνπνξεύεηαη ηεο ππεξθεξαηηλνπνίεζεο P. Acnes Σκεγκαηνγόλνη αδέλεο Αλδξνγόλα Ομεηδσκέλα ιηπίδηα MMPs

3 P. ACNES Αλαεξόβην Gram- Φισξίδα δέξκαηνο, επηπεθπθόηα, ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο, ξσζώλσλ, αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ γαζηξεληεξηθνύ. Σπκβάιιεη ζηε θιεγκνλή κέζσ ελεξγνπνίεζεο TLR

4 Ρεηηλνεηδή ΑΚΜΗ Τξεηηλνΐλε Ιζνηξεηηλνΐλε Αδαπαιέλε Ταδαξνηέλε

5 Οη CRABPs δεζκεύνπλ ξεηηλόιε θαη ξεηηλντθό νμύ θαη ηα κεηαθέξνπλ ζηνλ ππξήλα. Δθεί δεζκεύνληαη κε ηνπο ππξεληθνύο ππνδνρείο RARs θαη RXRs νδεγώληαο ζηε γνληδηαθή έθθξαζε ησλ ξόισλ ηνπο. Nathan B,et al. Advanced Drug Delivery Reviews,2010;62:

6 40.9% ΗΠΑ Topical Retinoids Tan X, et al. J Dermatol Treat, 2014; 25(2):110-4 Αληηζηξέθνπλ ηε δεκηνπξγία θαγέζσξσλ (κηθξν-θαγέζσξαο) Πξνάγνπλ ηελ νκαιή θεξαηηλνπνίεζε Σκεγκαηνξξύζκηζε Μεηώλνπλ θιεγκνλώδε δξάζε P.acnes (tazarotene via TLR) Μεηώλνπλ κεηαθιεγκνλώδε ππεξκειάγρξσζε Αληηγήξαλζε

7 Σξεηηλνΐλε % gel/cream 1xd, 12wks Δξεζηζκόο Κλεζκόο Καύζνο Απνιέπηζε Ξεξνδεξκία Μεη. Υπεξ/σζε Aloe vera Microsponge delivery systems Hydrogel vehicles Nanoparticles Tirado Sanchez A et al. J Cosmet Dermatol, 2013; 12(2):103-7 Kircik LH. J Drugs Dermatol, 2014;13(4): Hajheydari Z, et al. J Dermatol Treatment,2014; 25(2): 123-9

8 Tretinoin 0.025% Clindamycin 1.2% Eichenfield LF, et al. Pediatr Dermatol, 2009 May-Jun;26(3): Τπραηνπνηεκέλε, δηπιή, ηπθιή κειέηε 1649 αζζελείο, 1xd, 12 wks Δμαηξεηηθά απνηειέζκαηα Πην επαξθέο από κνλνζεξαπεία κε ηξεηηλνΐλε Δμίζνπ θαιά αλεθηό ΗΠΑ Jarrat MT, et al. J Drugs Dermatol 2012;11(3):318-26

9 Αδαπαιέλε Benzoyl peroxide Nadifloxacin 0.1% gel/cream 1xd, 12wks Tirado Sanchez A. J Cosmet Dermatol, 2013; 12(2):103-7 Jain AK, et al. Colloids Surf B Biointerfaces, 2014; 21:222-9

10 Adapalene 0.1% Benzoyl peroxide 2.5% 1xd, 12wks Δμαηξεηηθά απνηειέζκαηα Σε ζνβαξή αθκή + dox. 100mgx os Δξεζηζκόο! Keating GM. Am J Clin Dermatol, 2011;12(6): Gonzalez P. J Cosmet Dermatol, 2012 ;11(4):

11 Adapalene 0.1% Nadifloxacin 0.1% 1xd, 8 weeks 98% βειηίσζε Φαγέζσξεο+θιεγκνλώδεηο βιάβεο Jaswantial Sha B, et al. Indian J Dermatol, 2014; 59(4):385-9 Σπγρνξήγεζε, 1xd, Μνλνζεξαπεία αδαπαιέλεο Ταkigawa Μ, et al. J Dermatol, 2013; 40(8):620-5

12 Adapalene 0.1% or Tretinoin 0.025% Spironolactone mg Οξκνλνεμαξηώκελε αθκή ζε γπλαίθεο 85.4% πνιύ θαιή απάληεζε (;) Lessner E, et al. J Drugs Dermatol, 2014; 13(2):126-9 Σπγρνξήγεζε, 1xd, Μνλνζεξαπεία αδαπαιέλεο Ταkigawa Μ, et al. J Dermatol, 2013; 40(8):620-5

13 Σαδαξνηέλε Σπλζεηηθό ξεηηλνεηδέο FDA αθκή-ςσξίαζε Φσηνγήξαλζε Μνλνζεξαπεία ή ζπλδπαζκόο 0.1% θξέκα/gel γηα ήπηα-κέηξηα αθκή Del Rosso JQ, et al. J Dermatol 2013; 12(3)s % αθξόο γηα κέηξηα-ζνβαξή αθκή Topical tazarotene (2012) >12yrs, 1xd, 12 wks 58% κείσζε θιεγκνλώδεηο βιάβεο 22% αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Gregoriou S, et al. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2014; 7: Απνηειεζκαηηθό Καιά αλεθηό, όρη ηδηαίηεξα εξεζηζηηθό Epstein El, et al. Clin Cosmet Investig Dermatol ;6:123-5

14 Tazarotene 0.1% Clindamycin 1.2%+BPO 2.5% 5% Σπγρνξήγεζε Μέηξηα-ζνβαξή αθκή πξνζώπνπ Μία εθαξκνγή ηελ εκέξα γηα δώδεθα εβδνκάδεο > απνηειεζκαηηθόηεηα ζπγθξηηηθά κε κνλνζεξαπεία Καιά αλεθηή Dhawan SS. Cutis 2013; 91(2):99-104

15 Ερεθιςμόσ Κνηςμόσ Ξηροδερμίααπολζπιςη Πόνοσ Φωτοευαιςθηςία Τερατογζνεςη

16 Σεξαηνγέλεζε Δπίδξαζε ζηελ εκβξπνγέλλεζε Οξγαλνγέλλεζε Πνιιαπιαζηακκό θαη δηαθνξνπνίεζε θπηηάξσλ Οκεόζηαζε ηζηώλ Απόπησζε Άγλσζηε ε αλαγθαία πνζόηεηα εθαξκνγήο ζπζηεκαηηθή απνξξόθεζε ζηνλ άλζξσπν ΓΔΝ ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ εγθπκνζύλε Nau H. J Am Acad Dermatol, 2001;45(5):S Phillips TJ. Cutis 2005;75:14-22 Epstein EL. Clin Cosmet Invest Dermatol, 2013; 6:123-5

17 Αληηβηνηηθά Αδειατθό νμύ Κιηλδακπθίλε Δξπζξνκπθίλε Ναδηθινμαζίλε Τεηξαθπθιίλε Αληηζεπηηθό Υπεξνμείδην βελδνιίνπ Gelmetti C. Dermatologic Therapy ; Webster GF, et al. Sem Cut Med surg ;

18 PROS CONS Σπζη/θέο παξελέξγεηεο Τνπηθή ζπγθέληξσζε Αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα εμ επαθήο Φακειή δηείζδπζε Φ Πνζόηεηα θαξκάθνπ Αιιειεπίδξαζε κε εληεξηθή ρισξίδα Φακειό θόζηνο Αληνρή Αιιειεπίδξαζε κε δεξκαηηθή ρισξίδα Πηζαλή ζπζη/θή απνξξόθεζε

19

20 1. Καζαξηζκόο ηεο πεξηνρήο 2. Εθαξκνγή θαηάιιειεο πνζόηεηαο (ε πνζόηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην αθξνδάρηπιν ωο golden standard) 3. Καιό πιύζηκν ρεξηώλ κεηά ηελ εθαξκνγή 4. Δηάξθεηα ζεξαπείαο θαη πνζόηεηα, αλάινγα κε ην λ ηύπν 5. Πξνζνρή ζε κάηηα, βιελλνγόλνπο θη αλνηθηά ηξαύκαηα

21 Αδειαϊθό νμύ Βειηηώλεη ΓΔΝ ζεξαπεύεη Σπλζεηηθό Οηθνγέλεηα δηθαξβνμπιηθώλ νμέσλ Αλαζηνιέαο πξσηετληθήο ζύλζεζεο Gram + Δμνινζξεύεη βαθηήξηα ζύιαθα Μεηώλεη παξαγσγή θεξαηίλεο 2 θνξέο ηελ εκέξα Μαθξνρξόληα ρξήζε

22 Κιηλδακπθίλε Ηκηζπλζεηηθό παξάγσγν ιπλθνκπθίλεο Αλαζηνιέαο ξηβνζώκαηνο 50S Gram± Δμνινζξεύεη ην P. Acnes Μόλε ή ζε ζπλδπαζκό

23 Εξπζξνκπθίλε Μαθξνιίδε Saccharopolysp. erythraea Αλαζηνιέαο ξηβνζώκαηνο 50S Gram± Δμνινζξεύεη ην P. Acnes Μόλε ή ζε ζπλδπαζκό

24 Σεηξαθπθιίλε Streptomyces Αλαζηνιή πξνθαξπσηηθνύ ξηβνζώκαηνο 30S Gram± Φσηνεπαηζζεζία!

25 Ναδηθινμαζίλε Ηκηζπλζεηηθή θηλνιόλε Αλαζηνιέαο ελδύκσλ ππεύζπλσλ γηα αληηγξαθή βαθηεξηαθνύ DNA Απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο όζν ε εξπζξνκπθίλε

26 Τπεξνμείδην βελδνιίνπ ηνπηθό αληηζεπηηθό κεηώλεη ηνλ πιεζπζκό ηνπ P. Acnes κέζσ νμεηδσηηθνύ ζηξεο κεηώζε θαγεζώξσλ γέιε % αληνρή > θιηλδακπθίλε!

27

28 Benzoyl peroxide + erythromycin gel (5+3%) 2 θνξέο εκεξεζίσο 1 εθαξκνγή ζε απνιεπηζκέλν δέξκα απνρξσκαηηζκόο καιιηώλ & πθαζκάησλ ζε βιελλνγόλνπο!

29 Benzoyl peroxide + clindamycin gel 2 θνξέο εκεξεζίσο Ξεξνδεξκία-εξεζηζκόο

30 Erythromycin+ Zinc acetate Δπνπισηηθέο ηδηόηεηεο ςεπδαξγύξνπ Σύκπιεγκα κε Δ γηα κεγαιύηεξε απνξξόθεζε 2 εκεξεζίσο γηα εβδνκάδεο

31 Αληελδείμεηο Γλσζηή αιιεξγία ζην αληηβηνηηθό Δγθπκνζύλε θαη ζειαζκόο; Γξάζεο αληηζπιιεπηηθώλ νπζηώλ Κίλδπλνο θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ; Tamim HM, et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf ; Archer JS. J Am Acad Dermatol ;

32 Πηζαλέο παξελέξγεηεο θλεζκόο θαύζνο μεξνδεξκία εξπζξόηεηα απνιέπηζε

33

34 304 P. Acnes 13 εξγαζηήξηα, 13 Δπξσπατθέο ρώξεο 29% ζηειερώλ R Oprica C, et al. ESCMID ;

35 Ελλάδα Ιταλία R 54.5% P. Acnes Κιηλδακπθίλε-εξπζξνκπθίλε Σρέζε επζέσο αλάινγε κε ηηο πσιήζεηο

36 ηξαηεγηθέο κείωζεο αληνρήο ζην P. Acnes Πεξηνξηζκόο ρξήζεο γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα Καηάπαπζε ελ όςεη κηθξήο ή απνπζίαο βειηίσζεο x os όρη > 3 κήλεο Αλώθεινο ν ζπλδπαζκόο ηνπηθνύ+ x os Απνθπγή αιιαγήο αληηβηνηηθνύ κνξίνπ δίρσο ζαθή αηηηνινγία Thiboutot D, et al. JAAD (5); 1-52

37 ηξαηεγηθέο κείωζεο αληνρήο ζην P. Acnes Σπλδπαζκόο ηνπηθνύ ξεηηλνεηδνύο κε αληηβηνηηθό Σπλδπαζκόο κε BPO Τνπηθά ξεηηλνεηδή σο ζπληήξεζε ± BPO+αληηβηνηηθό Απνθπγή αληηβηνηηθώλ ωο ζπληήξεζε! Thiboutot D, et al. JAAD (5); 1-52

38

39 Δπηινγή ζσζηνύ παξάγνληα Σπκκόξθσζε αζζελνύο Όρη απηνζεξαπεία Αιόγηζηε ρξήζε Switch ζε x os ζεξαπεία, ελόςεη ζσζηώλ ελδείμεσλ

40

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Ιζηνξηθή αλαδξνκή Αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ε πάζεζε ήηαλ αξθεηά γλσζηή θαη ζπρλά ζρεηηδφηαλ κε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν

Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν ΠΑΠΑο ΘΔΟΦΑ Ν Ηο M D, PHD, M S C Α ΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟο Α ΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Κ Λ ΙΝΙΚΗ Ν ΟοΟΚΟΜΔΙΟ ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ -ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟ: «Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΩΝ ΝΟΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΟΡΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα

Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα ΚΑΤΔΡΙΝΑ ΑΣΒΔΣΤΗ ΓΔΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΓΙΣΙΟΛΟΓΟΣ asvesmed@otenet.gr Ση γλσξίδνπκε ζήκεξα... Οξηζκόο; Με πιήξε δεδνκέλα επίπησζεο ηεο λόζνπ Με ζαθή ηαμηλόκεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα