Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ"

Transcript

1 Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

2 Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:

3 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί παξάγνληεο ηεο ξνδνρξόνπ λόζνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ηνπο πάζρνληεο λα βηώζνπλ έμαξζε: Με πην έληνλε εθδήισζε εξπζξόηεηαο, πην πνιιέο βιαηίδεο ή βιαηδνθιπθηαηλίδηα Most Common Rosacea Trigger Factors Αλ θαη ν θαηάινγνο ησλ ελ δπλάκεη εθιπηηθώλ παξαγόλησλ θπκαίλεηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα ηξόθηκα θ.α., ζρεδόλ όια ζρεηίδνληαη κε ην εξύζεκα.

4 Γηαρείξηζε ηνπ Σξόπνπ Εσήο Δθηόο από ηελ ζπκκόξθσζε κε ηελ ηαηξηθή ζεξαπεία, ζεκαληηθό βήκα ζηνλ έιεγρν ηεο έμαξζεο απνηειεί θαη: Ζ αλαγλώξηζε θαη ε απνθπγή ηνπ ηξόπνπ δσήο θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ πνπ εθιύνπλ ή επηδεηλώλνπλ ηελ πάζεζε

5 Γηαρείξηζε ησλ Φπρνθνηλσληθώλ Πιεπξώλ ηεο Ρνδόρξνπ Αθκήο Ζ εκθαλήο εξπζξόηεηα, νη θειίδεο θαη ην νίδεκα πνπ πξνθαιεί ε ξνδόρξνπο λόζνο, κπνξεί λα επηβαξύλνπλ ζεκαληηθά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ηνπ αηόκνπ Ζ απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνεθηίκεζε πιήηηνληαη σο απνηέιεζκα ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο Ο αζζελήο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε ιακβάλνληαο θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα ζέζεη ηα ζπκπηώκαηα ππό έιεγρν

6 Ρνδόρξνπο Νόζνο Θεξαπεπηηθέο Δπηινγέο Γεληθά Μέηξα Σνπηθή Θεξαπεία πζηεκαηηθή Θεξαπεία

7 Ρνδόρξνπο Νόζνο Γεληθά Μέηξα Απνθπγή Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Ήπηα θαζαξηζηηθά Δλπδαηηθά Αληηειηαθά

8 Γεληθά Μέηξα Σνπηθή Θεξαπεία Μεηξνληδαδόιε 0,75% Αδειαηθό νμύ 15% Sulfacetamide 10% Sulfur 5% α2- αδξελεξγείο αλαζηνιείο (brimonidine 0,33%) Φιαβνλνεηδή Αλαζηνιείο Καιζηλεπξίλεο Σνπηθά αληηβηνηηθά (θιηληακπθίλε-εξπζξνκπθίλε) Τπεξνμείδην βελδνιίνπ κόλν ηνπ ή ζε ζπλδπαζκό Ρεηηλνεηδή (ηζνηξεηηλνίλε, αδαπαιέλε, ξεηηλαιδεύδε) Αληηπαξαζηηηθά (permethrin)

9 Ρνδόρξνπο Νόζνο πζηεκαηηθή Θεξαπεία Αληηβηνηηθά (τετπακςκλίνερ- μακπολίδερ ππώτηρ γενιάρ /εξπζξνκπθίλε mg- μακπολίδερ δεύτεπηρ γενιάρ/ θιαξηζξνκπθίλε / αδηζξνκπθίλε 500mg x3 θνξέο ηελ εβδνκάδα- μετπονιδαζόλη 200 mg x2 x12 εβδνκάδεο) Ρεηηλνεηδή (0,2-1,0 mg/kg) Β-αλαζηνιείο (ρακειέο δόζεηο) Θεηηθόο Ψεπδάξγπξνο (200 mg x3) Αληηζπιιεπηηθά

10 Goldgar C, et al. Am Fam Phys;2009;80(5):

11 Αληηθιεγκνλώδεο Γόζε Γνμπθπθιίλεο Oracea θιεξά θαςάθηα δνμπθπθιίλεο ηξνπνπνηεκέλεο απνδέζκεπζεο 40mg

12 Δπηζθόπεζε ηνπ Oracea Σν Oracea είλαη: Δηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηνλ αζζελή κε Ρνδόρξνε Νόζν-Αθκή Γηακνξθσκέλν λα είλαη αληηθιεγκνλώδεο θαη όρη λα ζεξαπεύεη ινηκώμεηο. Έλα θαςάθην δνμπθπθιίλεο 40mg κία θνξά ηελ εκέξα (ηξνπνπνηεκέλεο απνδέζκεπζεο) Ζ κόλε ζεξαπεία από ηνπ ζηόκαηνο, πνπ ζηνρεύεη εηδηθά ηελ θιεγκνλή θαη πνπ έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα ηελ ξνδόρξνε αθκή ηόζν από ηνλ FDA όζν θαη από ηελ EMEA*. Σπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ην Oracea: Μεηώλεη απνηειεζκαηηθά ηηο θιεγκνλώδεηο βιάβεο ηεο ξνδόρξνπ λόζνπ-αθκήο. Μεραληζκνί δξάζεο ηνπ Oracea: Καηαζηέιιεη θιεγκνλώδεηο κεζνιαβεηέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο ξνδόρξνπ λόζνπ-αθκήο. *Σν ORACEA ελδείθλπηαη γηα ηελ ζεξαπεία ησλ θιεγκνλσδώλ βιαβώλ (βιαηίδσλ θαη θιπθηαηλώλ) ηεο ξνδόρξνπ αθκήο ζε ελήιηθεο αζζελείο.

13 Δπίδξαζε ηεο αληηθιεγκνλώδνπο εκεξήζηαο δόζεο δνμπθπθιίλεο γηα 9 κήλεο ζηελ βαθηεξηδηαθή ρισξίδα (ζε πιεζπζκό ελειίθσλ κε πεξηνδνληηθή λόζν) Μέζνδνη Πνιπθεληξηθή, Γηπιή Σπθιή, Διεγρόκελε κε Δηθνληθό Φάξκαθν, Σπραηνπνηεκέλε Μειέηε Πιεζπζκόο κειέηεο 87 ελήιηθεο εγγξάθεθαλ ελώ ηπραηνπνηήζεθαλ ηειηθά 70 αμηνινγήζηκνη αζζελείο σο εμήο: 36 αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ απνηξύγσζε θαη ξηδηθή απόμεζε (SRP) + θαςάθηα εηθνληθνύ θαξκάθνπ ηέζζεξηο θνξέο/εκέξα 34 αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ SRP + αληηθιεγκνλώδε δόζε δνμπθπθιίλεο ηέζζεξηο θνξέο/εκέξα Μηθξνβηαθή αμηνιόγεζε Πνζνζηό ρισξίδαο αλζεθηηθήο ζηελ δνμπθπθιίλε Παξνπζία ή απνπζία πνιύαλζεθηηθόηεηαο ζηηο αληηβηώζεηο Data on file, Galderma

14 Απνηειέζκαηα Πνζνζηηαία Αιιαγή ζηνπο Αλζηζηάκελνπο ζηελ Γνμπθπθιίλε Οξγαληζκνύο Πνζνζηό αλαθηεζείζαο ρισξίδαο αλζεθηηθήο ζηελ δνμπθπθιίλε (4 µg/ml) γηα θάζε ζεξαπεία Αληηθιεγκνλώδεο δόζε Γνμπθπθιίλεο (40 mg) Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε Δηθνληθό Φάξκαθν Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε Σηκή βάζεο Μήλεο Αιιαγή από ηελ Σηκή Βάζεο κέρξη ηνπο 9 Μήλεο Η πνζνζηηαία αιιαγή από ηελ ηηκή βάζεο έσο ηνπο 9 κήλεο ήηαλ ηζνδύλακε κεηαμύ ησλ νκάδσλ ελεξγνύ θαη εηθνληθνύ θαξκάθνπ (5.09% θαη 5.38%). Data on file, Galderma

15 Σεηξαθπθιίλεο: Αληηθιεγκνλώδεο Γξάζε «Πξάγκαηη, νη αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηεο ησλ Σεηξαθπθιηλώλ είλαη εληειώο αλεμάξηεηεο από ηελ αληηκηθξνβηαθή ηνπο δξάζε θαη δηαηεξνύληαη ζε ππό-αληηκηθξνβηαθέο δόζεηο.» Mackley, M., Thiboutot, D. Cutis. 2005; 75 (suppl 4):25-29

16 Σεηξαθπθιίλεο: Αληηθιεγκνλώδεο Γξάζε Μείσζε ησλ πξνθιεγκνλσδώλ θπηηαξνθηλώλ (TNF-, IL-1β) 1,2 Μείσζε ησλ πξσηεαζεώλ ζεξίλεο 2 Αλαζηνιή ρεκεηνηαμίαο νπδεηεξνθίισλ 3 Αλαζηνιή ησλ κεηαιινπξσηεηλαζώλ ηεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο πνπ πξνέξρνληαη από ηα ιεπθνθύηηαξα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνιαγελαζώλ (MMP-8, -13), δειαηηλαζώλ (MMP-2, -9), ειαζηαζώλ (MMP-12) 1-3 Μείσζε κεηαβνιηηώλ αξαρηδνληθνύ νμέσο κέζσ ηεο αλαζηνιήο ηεο θσζθνιηπάζεο A2 2,3 Αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηνπ ληηξηθνύ νμεηδίνπ (NO) 1 Καηαζηνιή παξαγσγήο ελεξγώλ κνξθώλ νμπγόλνπ (ROS) 2,4 πνπ απνξξένπλ από νπδεηεξόθηια 1. Attur MG MD, Mahnadas N, et al., Regulation of inflammatory mediators of tetracyclines, in Tetracyclines in Biology, Chemistry and Medicine, H.W.G.R. Nelson M, Editor. 2001, Birhauser: Switzerland. p Golub LM, Lee HM, Ryan ME, et al. Tetracyclines inhibit connective tissue breakdown by multiple nonantimicrobial mechanisms. Adv Dent Res. 1998; 12(2): Sapadin AN and Fleischmajer R. Tetracyclines: nonantibiotic properties and their clinical implications. J Am Acad Dermatol. 2006; 54(2): Jones D. Reactive oxygen species and rosacea. Cutis. 2004; 74(3 Suppl): : 17-20, 32-4.

17 ηνρεύνληαο εηδηθά ηελ θιεγκνλή Πξνζηαηεύεη απν ηελ «δηαξξνή» ησλ ηξηρνεηδώλ Μεηώλεη ηελ επαηζζεζία ζε αγγενηδηαζηαιηηθά εξεζίζκαηα Βειηηώλεη ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ ζπλδεθηηθνύ ηζηνύ Μεηώλεη ηηο θπηνθίλεο πνπ βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εξπζήκαηνο θαη ηεο θιεγκνλήο ηεο λόζνπ Αλαζηέιιεη ηηο MMP 2, 8, 9,TNF-α, IL 1,6 Berman B and Zell D. Subantimicrobial dose doxycycline: a unique treatment for rosacea. Cutis. 2005; 75(4 Suppl):

18 Γνμπθπθιίλε Αληηθιεγκνλώδνπο Γόζεο Γόζε θαη ζθεύαζκα ζρεδηαζκέλα λα απνκνλώλνπλ ηηο αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηεο από ηηο αληηκηθξνβηαθέο ηδηόηεηεο 1 Οη ζπγθεληξώζεηο ζην πιάζκα δηαηεξνύληαη εληόο ελόο θαζνξηζκέλνπ ζεξαπεπηηθνύ παξαζύξνπ 1 Αξθεηά πςειέο ώζηε λα ππάξρεη αληηθιεγκνλώδεο δξάζε 1 Αξθεηά ρακειέο ώζηε λα απνδίδνπλ ηζρπξό πξνθίι αλζεθηηθόηεηαο 2 Άκεζε δξάζε θαηά ηεο θιεγκνλώδνπο παζνθπζηνινγίαο ηεο ξνδόρξνπ αθκήο 3 1. Bikowski JB. Demystifying Anti-inflammatory Dose Antibiotics for Management of Rosacea. Practical Dermatology. 2007; (April): Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomized phase III clinical trials evaluating anti-inflammatory dose doxycycline (40-mg doxycycline, USP capsules) administered once daily for treatment of rosacea. J Am Acad Dermatol. 2007; 56(5): Bikowski JB. What you should know about Subantimicrobial Dose Doxycycline. Practical Dermatology. 2005; (September ): 38-43

19 Oracea - Φαξκαθνθηλεηηθή Μηθξνβηνινγία Οη ζπγθεληξώζεηο Oracea ζην πιάζκα παξακέλνπλ πνιύ θάησ από ηελ αληηκηθξνβηαθή νπδό, ελώ εθείλεο ηεο ζπκβαηηθήο δόζεο 50 mg δνμπθπθιίλεο όρη. * *16 πγηείο ελήιηθεο ζηνλ βξαρίνλα Oracea πνπ κεηξήζεθαλ ζηηο 7 εκέξεο, κέζν βάξνο 75 kg Data on file, Galderma

20 Δηζαγσγή ζηελ Αληηθιεγκνλώδε Γόζε Γνμπθπθιίλεο Έλδεημε Σν Oracea ελδείθλπηαη γηα ηε κείσζε ησλ θιεγκνλσδώλ βιαβώλ (βιαηίδεο θαη θιύθηαηλεο) ηεο ξνδόρξνπ αθκήο ζην πξόζσπν ζε ελήιηθεο αζζελείο. Πεξηγξαθή Μνλαδηθό ζθεύαζκα κε 30 mg ζθαηξίδηα δνμπθπθιίλεο άκεζεο απνδέζκεπζεο θαη 10 mg θαζπζηεξεκέλεο απνδέζκεπζεο. Κάζε θαςάθην παξέρεη ζπλνιηθή δόζε 40 mg άλπδξεο δνμπθπθιίλεο. Oracea [prescribing information]. Newtown, Pa: CollaGenex Pharmaceuticals, Inc; 2006.

21 Oracea - Φαξκαθνινγία Μηθξνβηνινγία Σα ζθιεξά θαςάθηα Oracea δελ είλαη βην-ηζνδύλακα κε άιια πξντόληα δνμπθπθιίλεο. Οη ζπγθεληξώζεηο Oracea ζην πιάζκα ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε παξακέλνπλ θάησ από ηελ αληηκηθξνβηαθή νπδό ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ είλαη επαίζζεηνη ζηελ δνμπθπθιίλε. Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα: Βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο Αληηβαθηεξηαθή πξνθύιαμε Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ βαθηεξηδίσλ ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ βαθηεξηνεπαγόκελα λνζήκαηα Oracea [prescribing information]. Newtown, Pa: CollaGenex Pharmaceuticals, Inc; 2006.

22 J Am Acad Dermatol May;56(5):

23 Oracea : : Γνθηκέο Φάζεο III Γύν ηαπηόρξνλεο ηπραηνπνηεκέλεο, ειεγρόκελεο κε εηθνληθό θάξκαθν, δηπιέο ηπθιέο, πνιπθεληξηθέο κειέηεο 16 εβδνκάδσλ (301 & 302) Δηζαγσγή: 537 άηνκα ζηηο κειέηεο 301 θαη 302 Πεξίιεςε Μεζόδσλ: Κξηηήξηα εηζαγσγήο: Τγηείο ελήιηθεο >18 εηώλ Μέηξηα σο βαξηά ξνδόρξνπο αθκή (10 σο 40 βιαηίδεο/θιύθηαηλεο, 2 νδίδηα) πλνιηθή Βαζκνινγία Δξεπλεηή (Investigator s Global Assessment -IGA) >2 (θιίκαθα 0 σο 4) Μέηξην σο ζνβαξό εξύζεκα Αμηνιόγεζε Δξπζήκαηνο από Κιηληθό Ηαηξό (Clinician s Erythema Assessment -CEA) 5 (θιίκαθα 0 σο 20) Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ Έλαξμε / αιιαγή νξκνληθήο αληηζύιιεςεο εληόο 4 κελώλ από ηελ κειέηε Υξήζε εξεπλεηηθνύ θαξκάθνπ εληόο 90 εκεξώλ από ηελ κειέηε Τπεξεπαηζζεζία ζηηο ηεηξαθπθιίλεο Υξήζε θαξκάθσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε (π.ρ. ΜΑΦ ή άιια αληηθιεγκνλώδε, θνξηηθνζηεξνεηδή, αγγεηνδξαζηηθνί παξάγνληεο) Οθζαικηθή ξνδόρξνπο αθκή ή/θαη βιεθαξίηηδα / θιεγκνλή ησλ κετβνκηαλώλ αδέλσλ πνπ απαηηνύλ ζεξαπεία από νθζαικίαηξν Del Rosso J, Webster G, et al. J Am Acad Dermatol May;56(5):

24 Del Rosso J, Webster G, et al. J Am Acad Dermatol May;56(5): Oracea : Γνθηκέο Φάζεο III Κύξην Καηαιεθηηθό εκείν Απνηειεζκαηηθόηεηαο Μέζε αιιαγή από ηελ ηηκή βάζεο ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θιεγκνλσδώλ βιαβώλ (βιαηίδεο + θιύθηαηλεο + νδίδηα) θαηά ηελ εβδνκάδα 16 Γεπηεξεύνληα Καηαιεθηηθά εκεία Απνηειεζκαηηθόηεηαο Μέζε αιιαγή από ηελ ηηκή βάζεο ζηελ βαζκνινγία IGA ηελ εβδνκάδα 16 Αξηζκόο αζζελώλ πνπ πέηπραλ βαζκνινγία IGA 0 ή 1 (θαζαξή επηδεξκίδα ή ζρεδόλ θαζαξή) θαηά ηελ εβδνκάδα 16 Μέζε αιιαγή από ηελ ηηκή βάζεο ζηελ CEA ηελ εβδνκάδα 16 Παξάκεηξνη αζθαιείαο πνπ αμηνινγνύληαη Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνπλ νη αζζελείο ή πνπ παξαηεξνύλ νη εξεπλεηέο Εσηηθά ζεκεία, ύςνο/βάξνο πλήζεηεο ηηκέο εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ (αηκαηνινγηθόο θαη ρεκηθόο έιεγρνο) Αλάιπζε πιεζπζκνύ: Αλάιπζε κε πξόζεζε γηα ζεξαπεία (intention to treat -ITT)

25 Oracea : Γνθηκέο Φάζεο III Καηαλνκή ησλ πκκεηερόλησλ Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomized phase III clinical trials evaluating antiinflammatory dose doxycycline (40-mg doxycycline, USP capsules) administered once daily for treatment of rosacea. J Am Acad Dermatol. 2007; 56(5):

26 Oracea : Απνηειέζκαηα Κιηληθήο Γνθηκήο ROSE 301: Μέζε πνζνζηηαία αιιαγή από ηελ ηηκή βάζεο ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό θιεγκνλσδώλ βιαβώλ* κέρξη ηελ εβδνκάδα 16-33% -61% *ύλνιν θιεγκνλσδώλ βιαβώλ = βιαηίδεο + θιύθηαηλεο + νδίδηα Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomized phase III clinical trials evaluating antiinflammatory dose doxycycline(40-mg doxycycline, USP capsules) administered once daily for treatment of rosacea. J Am Acad Dermatol. 2007; 56(5):

27 Oracea - Κιηληθά Γεδνκέλα: Απνηειεζκαηηθόηεηα ROSE 302: Μέζε πνζνζηηαία αιιαγή από ηελ ηηκή βάζεο ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό θιεγκνλσδώλ βιαβώλ* κέρξη ηελ εβδνκάδα 16-27% -46% * ύλνιν θιεγκνλσδώλ βιαβώλ = βιαηίδεο + θιύθηαηλεο + νδίδηα Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomized phase III clinical trials evaluating antiinflammatory dose doxycycline(40-mg doxycycline, USP capsules) administered once daily for treatment of rosacea. J Am Acad Dermatol. 2007; 56(5):

28 Data on file, Galderma Oracea Μειέηεο Φάζεο III Θεξαπεπηηθή απόθξηζε βάζεη αξηζκνύ βιαβώλ Μειέηε 1: Μέζε πνζνζηηαία αιιαγή από ηελ ηηκή βάζεο ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό θιεγκνλσδώλ βιαβώλ.* Απνηειέζκαηα ζε ζπκθσλία ζε κία επξεία γθάκα βαξύηεηαο ηεο πάζεζεο *ύλνιν αξηζκνύ θιεγκνλσδώλ βιαβώλ = βιαηίδεο + θιύθηαηλεο + νδίδηα

29 Oracea Μειέηεο Φάζεο III Θεξαπεπηηθή απόθξηζε ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ βιαβώλ Μειέηε 2: Μέζε πνζνζηηαία αιιαγή από ηελ ηηκή βάζεο ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό θιεγκνλσδώλ βιαβώλ.* Απνηειέζκαηα ζε ζπκθσλία ζε κηα επξεία γθάκα βαξύηεηαο ηεο πάζεζεο * ύλνιν αξηζκνύ θιεγκνλσδώλ βιαβώλ = βιαηίδεο + θιύθηαηλεο + νδίδηα

30 Oracea Κιηληθά Γεδνκέλα: Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο Πξνθίι αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ζε ζύγθξηζε κε ην εηθνληθό θάξκαθν 1,2 Γεδνκέλα ζπγθεληξσκέλα γηα ηηο ΑΔ πνπ εκθαλίζηεθαλ ιόγσ ηεο ζεξαπείαο θαη πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο κειέηεο 301 & 302 AST, Αζπαξηηθή ακηλνηξαλζθεξάζε. # Οη αλαθεξζείζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο δελ έρεη θαζνξηζηεί αλ ίζσο ή πηζαλά ζρεηίδνληαη κε ην ππό κειέηε θάξκαθν. Γελ ππήξμαλ πεξηζηαηηθά θνιπίηηδαο ή θσηνεπαηζζεζίαο ζηνλ βξαρίνλα ελεξγνύ ζεξαπείαο. * Σν ORACEA ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ηζηνξηθό πξνδηάζεζεο ζηελ ππεξαλάπηπμε θαληηληίαζεο. 1.Fowler JF, Jr. Anti-inflammatory dose doxycycline for the treatment of rosacea. Expert Rev. Dermatol. 2007; 2(5): Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomized phase III clinical trials (Rose 301, Rose 302) evaluating anti-inflammatory dose doxycycline (40-mg doxycycline, USP capsules) administered once daily for treatment of rosacea. J Am Acad Dermatol. 2007; 56(5):

31 Oracea : Κιηληθά Απνηειέζκαηα (Μνλνζεξαπεία) TAM.BA.3SEP04.LS TAM.WK16.20DEC04.LS LJC.BA.18SEP04.RS ΔΒΓΟΜΑΓΑ LJC.WK16.20DEC04.RS ΔΒΓΟΜΑΓΑ 16

32 J Drugs Dermatol. 2008; 7(6):

33 Μειέηεο Oracea vs Γνμπθπθιίλεο 100mg ρεδηαζκόο: Ζκεξήζηα ρνξήγεζε είηε 100mg δνμπθπθιίλεο θαη ηνπηθήο γέιεο κεηξνληδαδόιεο 1% ή Oracea ζε ζπλδπαζκό κε ηνπηθή γέιε κεηξνληδαδόιεο 1% Πξννπηηθά ηπραηνπνηεκέλε, δηπιή ηπθιή, πνιπθεληξηθή κειέηε 16 εβδνκάδσλ κε εμσηεξηθνύο αζζελείο κε ελεξγό θάξκαθν - κάξηπξεο Δηζαγσγή: 91 άηνκα Πεξίιεςε κεζόδσλ: Κξηηήξηα εηζαγσγήο: Τγηείο ελήιηθεο 18 εηώλ Φιεγκνλώδεο (βιαηηδνθιπθηαηλώδεο) ξνδόρξνπο αθκή (8 έσο 40 βιαηίδεο, 2 νδίδηα) πλνιηθή Αμηνιόγεζε Δξεπλεηή (IGA) κεηαμύ 2 θαη 5 Αμηνιόγεζε Δξπζήκαηνο από ηνλ Κιηληθό Ηαηξό (CEA): πλνιηθή βαζκνινγία γηα ην Δξύζεκα 5 κε 1 ηνπιάρηζηνλ πεληάδα (1 από 5 πεξηνρέο ηνπ πξνζώπνπ) εηδηθή βαζκνινγία 2 Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ Αιιαγέο ζηηο νξκνληθέο κεζόδνπο αληηζύιιεςεο εληόο 4 κελώλ από ηελ πεξίνδν βάζεο Υξήζε νπνηαζδήπνηε ζεξαπείαο γηα ηελ ξνδόρξνπ αθκή εληόο 2 εβδνκάδσλ από ηελ πεξίνδν βάζεο Τπεξεπαηζζεζία ζηελ Σεηξαθπθιίλε Υξήζε θαξκάθσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε (π.ρ. θνξηηθνζηεξνεηδή, αγγεηνδηαζηαιηηθνί παξάγνληεο) Del Rosso JQ, Schlessinger J, and Werschler P. J Drugs Dermatol. 2008; 7(6):

34 Μειέηεο Oracea vs Γνμπθπθιίλεο 100mg Κύξην θαηαιεθηηθό ζεκείν απνηειεζκαηηθόηεηαο: Αιιαγή ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό βιαβώλ (βιαηίδεο, θιύθηαηλεο θαη νδίδηα) από ηελ ηηκή βάζεο ζηελ εβδνκάδα 16 Γεπηεξεύνλ θαηαιεθηηθό ζεκείν απνηειεζκαηηθόηεηαο: Αιιαγέο ζηελ IGA από ηελ ηηκή βάζεο Αιιαγέο ζηελ CEA από ηελ ηηκή βάζεο Αιιαγέο ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό βιαβώλ ζε θάζε ρξνληθό ζεκείν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εβδνκάδεο 4, 8, 12 θαη 16. Παξάκεηξνο αζθαιείαο πνπ αμηνινγήζεθε: Οη Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο (ΑΔ) παξαθνινπζνύληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Del Rosso JQ, Schlessinger J, and Werschler P. J Drugs Dermatol. 2008; 7(6):

35 Δμίζνπ απνηειεζκαηηθό κε ηελ Γνμπθπθιίλε 100mg* Αιιαγή ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό θιεγκνλσδώλ βιαβώλ από ηελ ηηκή βάζεο *πλδπαζκέλε ηνπηθή ζεξαπεία κε δνμπθπθιίλε / κεηξνληδαδόιε Del Rosso JQ, Schlessinger J, and Werschler P. J Drugs Dermatol. 2008; 7(6):

36 Αλεθηηθόηεηα vs Δοξςκςκλίνηρ 100mg* *πλδπαζκέλε ηνπηθή ζεξαπεία δνμπθπθιίλεο / κεηξνληδαδόιεο Πξόζζεηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ από αζζελείο πνπ παίξλνπλ Oracea 40 mg πεξηιάκβαλαλ δηαηαξαρέο ζηε γιώζζα (2%), νίδεκα ζηελ γιώζζα (2%) θαη νπιίηηδα (2%). Del Rosso JQ, Schlessinger J, and Werschler P. J Drugs Dermatol. 2008; 7(6):

37 Oracea - Πιεξνθνξίεο ζπληαγνγξάθεζεο Αληελδείμεηο Τπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία, ζε άιιε ηεηξαθπθιίλε ή ζε νπνηνδήπνηε από ηα έθδνρα Βξέθε θαη παηδηά κέρξη 12 εηώλ Γεύηεξν θαη ηξίην ηξίκελν εγθπκνζύλεο Απαγνξεύεηαη ε ζπληαγνγξάθεζε δνμπθπθιίλεο ζε αζζελείο πνπ είλαη γλσζηό ή ππάξρνπλ ππνςίεο όηη έρνπλ αρισξπδξία ή πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε παξάθακςεο ή απνθιεηζκνύ ηνπ δσδεθαδαθηύινπ. Πξνεηδνπνηήζεηο Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ινηκώμεσλ πνπ πξνθαινύληαη από νξγαληζκνύο επηξξεπείο (ή γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ππνςία όηη είλαη επηξξεπείο) ζηελ δνμπθπθιίλε. Δλδέρεηαη λα πξνθαιέζεη νηζνθαγηθό εξεζηζκό θαη εμέιθσζε. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ηζηνξηθό ππεξαλάπηπμεο θαληηληίαζεο* Θα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε επαηηθή βιάβε ή ζε όζνπο ιακβάλνπλ επαηνηνμηθά θαξκαθεπηηθά πξντόληα. Φσηνεπαηζζεζία* Κίλδπλνο κόληκνπ απνρξσκαηηζκνύ ησλ δνληηώλ Ζ θαηαβνιηθή δξάζε ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αύμεζε ζηηο ηηκέο αδώηνπ νπξίαο αίκαηνο (BUN). Κίλδπλνο αλάπηπμεο ςεπδνκεκβξαλώδνπο θνιίηηδαο Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο κε νθζαικηθέο εθδειώζεηο ηεο ξνδόρξνπ αθκήο. ε πεξίπησζε νμείαο αληίδξαζεο ππεξεπαηζζεζίαο, ε ζεξαπεία πξέπεη λα δηαθόπηεηαη θαη λα ιακβάλνληαη ηα ζπλήζε επείγνληα κέηξα. Θα πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή ζηελ ζεξαπεία αζζελώλ κε Βαξηά Μπαζζέλεηα (Myasthenia gravis). Αζζελείο κε ζπάληα θιεξνλνκηθά πξνβιήκαηα δπζαλεμίαο ζηελ θξνπθηόδε, δπζαπνξξόθεζε γιπθόδεο, γαιαθηόδεο ή αλεπάξθεηα ζνπθξάζεο ηζνκαιηάζεο δελ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ην θαξκαθεπηηθό απηό πξντόλ. *ρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ησλ ηεηξαθπθιηλώλ, δελ έρεη βξεζεί ζηηο θιηληθέο κειέηεο Oracea

38 Oracea - Πιεξνθνξίεο ζπληαγνγξάθεζεο Γόζε θαη ρνξήγεζε Έλα θαςάθην 40 mg, κία θνξά ηελ εκέξα, ην πξσί Μελ ππεξβαίλεηε ηελ ζπληζηώκελε δόζε. Υνξήγεζε καδί κε επαξθείο πνζόηεηεο πγξώλ Γηάξθεηα ζεξαπείαο Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα αμηνινγνύληαη έπεηηα από 6 εβδνκάδεο. Σν Oracea έρεη κειεηεζεί ζε θιηληθέο κειέηεο ξνδόρξνπ αθκήο γηα ζπλερή ζεξαπεία δηάξθεηαο κέρξη 16 εβδνκάδεο. Δηδηθνί πιεζπζκνί Γελ απαηηείηαη λεθξηθή δνζνινγία Ζπαηηθή αλεπάξθεηα: Σν Oracea πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή. Παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ: Ζ ρξήζε ηνπ Oracea δελ ελδείθλπηαη.

39 ΔΛΠΗΕΟΝΣΑ ΟΣΗ ΔΥΔΣΔ ΑΠΟΚΟΜΗΔΗ ΚΑΣΗ ΘΔΣΗΚΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΤΣΖ, Α ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α!

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Ιζηνξηθή αλαδξνκή Αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ε πάζεζε ήηαλ αξθεηά γλσζηή θαη ζπρλά ζρεηηδφηαλ κε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα