ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ."

Transcript

1 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Μάρτιος 2011 Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (+30210) , Η θαηαζθεπή ππνδνκψλ απνηειεί έλαλ θξίζηκν θιάδν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ ην 1,5% ηεο ζπλνιηθήο ειιεληθήο παξαγσγήο (2004-8), έλαληη 0,8% ηεο παξαγσγήο θ.κ.ν. ζηελ Δπξψπε. ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία, ν θιάδνο απηφο πιήηηεηαη ζεκαληηθά, θαζψο: Σν πςειφ επίπεδν δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο δξα ζπζηαιηηθά γηα ην ΠΓΔ. Οη πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο επηβξαδχλνπλ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ φζνλ αθνξά ηα ΓΙΣ. ε απηφ ην πεξηβάιινλ, θαίξηα θξίλεηαη ε ζηξνθή ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη ζε ιηγφηεξν θπθιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (παξαρσξήζεηο θαη ελέξγεηα), ε νπνία θαίλεηαη λα ηηο πξνθπιάζζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ πησηηθή πνξεία ησλ θαηαζθεπψλ. πγθεθξηκέλα: Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ θαιχπηνπλ ην 28% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ νκίισλ ζην δηάζηεκα , απφ κφιηο 14% ην Οη δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο (θπξίσο, παξαρσξήζεηο θαη ελέξγεηα) θαιχπηνπλ ην 16% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ελψ πξνζθέξνπλ ην 6 ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο ησλ νκίισλ ηελ πεξίνδν Οη ειιεληθέο εηαηξείεο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ, ζηα νπνία ζπρλά παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε θαη ζηηο πιεξσκέο, νδεγψληαο ζε (i) πςειφηεξεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο (77% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έλαληη 3 ζηελ Δπξψπε ην 2010) θαη (ii) ρακειφηεξε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ. Χζηφζν, νη άλσ δπζθνιίεο αληηζηαζκίδνληαη ελ κέξεη απφ (i) ην πςειφηεξν πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο (12,1% έλαληη 9,7% ζηελ Δπξψπε ζην δηάζηεκα ) θαη (ii) ηε ρακειφηεξε κφριεπζε (1,6 ζηελ Διιάδα έλαληη 4,4 ζηελ Δπξψπε ζην δηάζηεκα ) θαζψο ηα έξγα ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. Βάζεη ηνπ ππνδείγκαηφο καο, ε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα εθηηκάηαη φηη ζα ζπξξηθλσζεί θαηά 2 ην 2011, αλαθάκπηνληαο ζηε ζπλέρεηα θαηά 26% ηε δηεηία Λφγσ ηεο πξνζζήθεο ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ (παξαρσξήζεηο θαη ελέξγεηα), ε πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε επίπεδν ησλ νκίισλ ην 2011 εθηηκάηαη θνληά ζην 15%, ελψ ε αλάθακςε θαηά ηε δηεηία αλακέλεηαη λα γίλεη κε κέζν εηήζην ξπζκφ 24%. Η απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ θεξδνθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ (παξαρσξήζεσλ θαη ΑΠΔ) ζα απμήζεη ην πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο ζε 13% ην 2013 απφ 9,7% ην Σν ROA παξακέλεη ζε ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν κέρξη ην 2013 (1,7% έλαληη 3,3% ηελ πεξίνδν ), θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ θαη ηεο πίεζεο ζηελ θαζαξή θεξδνθνξία απφ ηελ απμεκέλε κφριεπζε. Δπηβεβαηψλνληαο ηελ αληνρή ηνπ θιάδνπ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ελφο αξλεηηθνχ ζελαξίνπ (φπνπ ε πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην 2011 είλαη έληνλε (43,5%) θαη ε αλάθακςε αξγή (17% εηεζίσο ηα έηε )) ε θάιπςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ησλ νκίισλ παξακέλεη εθηθηή (θπξίσο ιφγσ ρακειφηεξεο κφριεπζεο). Μεηά ην ηέινο ηνπ ΔΠΑ, εθηηκνχκε (i) αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο, (ii) ζηξνθή ζε έξγα ζηελ ΚΑ Δπξψπε θαη Μ. Αλαηνιή θαη (iii) αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα έζνδα ησλ νκίισλ (πξνζεγγίδνληαο ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν ηεο ηάμεο ηνπ 5, απφ 18% γηα ηνπο 3 κεγαιχηεξνπο ειιεληθνχο νκίινπο ην 2010). Διεύθσνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλσσης Αιόλου 86, Αθήνα, Ελλάδα Μελέηες

2 Φξαγθίζθα Βνπκβάθε, (+30210) , Μαξία άββα, (+30210) , Αζαλαζία Κνπηνχδνπ, (+30210) , H θαηαζθεπή ππνδνκψλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θπξίσο ιφγσ ησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξψπεο (γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ ζε ππνδνκέο). Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο απνηέιεζε έλαλ ηνκέα κε ηδηαίηεξε δπλακηθή, θαζψο ν θχθινο εξγαζηψλ ηξηπιαζηάζηεθε ζην δηάζηεκα Οη θαηαζθεπέο ππνδνκψλ ζπλεηζέθεξαλ ην 17% ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην 1,5% ηεο ζπλνιηθήο ειιεληθήο παξαγσγήο θαηά ηε πεληαεηία πνζνζηφ ζεκαληηθά πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (0,8% ηεο παξαγσγήο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν). Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηελ Διιάδα αθνξνχλ έξγα κεηαθνξψλ, ηα νπνία είλαη έξγα πςεινχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο δηεζλψο. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ έξγσλ κεηαθνξψλ σο πξνο ηα ζπλνιηθά έξγα ππνδνκψλ μεπεξλά ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Δπξψπε κφιηο πξνζεγγίδεη ην ½. 2 15% 1 5% 25% 2 15% 1 Μεπίδιο Τποδομών ζηον κλάδο Καηαζκεςών Πεγή: Eurostat 5% Διιάδα 19% Διιάδα Δπξψπε Τποδομέρ Μεηαθοπών % Δπξψπε Τπνδνκέο ινηπέο/χλνιν Καηαζθεπψλ Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ/χλνιν Καηαζθεπψλ Πεγή: Eurostat ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα, νη πξνθιήζεηο γηα ηνλ θιάδν ζα είλαη απμεκέλεο. Βάζεη ησλ εθηηκήζεψλ καο, νη ηξέρνπζεο πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ζα ζπξξηθλψζνπλ πεξαηηέξσ ηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ην 2011, ε νπνία ζα παξακείλεη ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο θαη γηα ηελ πεξίνδν Μέρξη ην 2015, νη πξννπηηθέο ησλ θαηαζθεπψλ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ , κε έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ 30 δηζ. Δληζρπηηθφο παξάγνληαο είλαη ν ζεζκφο ησλ ΓΙΣ (έξγα κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηδησηηθνχ-δεκφζηνπ ηνκέα), κε κεγάια έξγα πξνο πινπνίεζε ηελ επφκελε δεθαεηία ηεο ηάμεο ησλ 50 δηζ. Η ζηξνθή ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ ζε ιηγφηεξν θπθιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (παξαρσξήζεηο θαη ελέξγεηα) ηηο πξνθπιάζζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ πησηηθή πνξεία ησλ θαηαζθεπψλ. πγθεθξηκέλα, ε θεξδνθνξία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ εθηηκάηαη φηη ζα παξακέλεη ζρεηηθά πγηήο θαη ηελ επφκελε ηξηεηία, επηηξέπνληαο ηελ θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Μεζνπξφζεζκα, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ, νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ζα νδεγεζνχλ ζηελ αλάγθε πην απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη θαη επέθηαζε ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο. Μεηά ηε ιήμε ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηελ ΔΔ, νη 1 ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος 2011

3 ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε έξγα ππνδνκψλ θαη ζην εμσηεξηθφ, φπσο ζε ρψξεο ηεο Κεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 12% 1 8% 6% 4% 2% Μεπίδιο Διζηγμένων ομίλων ζηιρ ελληνικέρ καηαζκεςέρ 7% 5% 5% 7% Πεγή: Eurostat, Οηθνλ. θαηαζηάζεηο νκίισλ 1. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ: ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ππνδνκψλ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίζηεθε απφ ηάζεηο κεγέζπλζεο ησλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο νξγαλψζεθαλ ζε κεγάινπο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο. Δηδηθφηεξα ζηνλ επί κέξνπο ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ, νη εηζεγκέλνη φκηινη θαιχπηνπλ ζρεδφλ ηα ¾ ηεο εγρψξηαο δξαζηεξηφηεηαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ θιάδνπ ςγκένηπωζη Ομίλων Καηαζκεςών (% ηων 3 μεγαλύηεπων) 61% 71% 79% 87% 89% κ 2010 * Η ζπγθέληξσζε ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ 8 εηζεγκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ ηνπ δείγκαηνο. Πεγή: Hellastat, Τπνινγηζκνί ΔΣΔ Καηαζθεπέο 86% Κύκλορ Δπγαζιών Ομίλων Καηαζκεςών 2010 Λνηπά 3% Παξαρσ ξήζεηο 9% Δλέξγεηα 5% Πεγή: Δηήζηα Γειηία Οκίισλ, Τπνινγηζκνί ΔΣΔ Η κεγέζπλζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ ππνδνκψλ δηελεξγήζεθε κε δχν ηξφπνπο: (i) κε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο κηθξφηεξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ (ii) θαη κε επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, νη εηζεγκέλνη φκηινη θάιπςαλ ην 1 ηεο ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα ην 2009 (απφ 5% ην 2006) - αχμεζε πνπ πξνθχπηεη ελ κέξεη απφ ηελ επηβξάδπλζε ηεο θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ ηελ ηειεπηαία δηεηία. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έλα άιιν ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ επξχηεξνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ πνπ αθνξά θπξίσο ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ ζπλερίδεη λα απαξηίδεηαη απφ πνιιέο κηθξέο εηαηξείεο. ε απηφ ην πεξηβάιινλ, νη 3 κεγαιχηεξνη φκηινη (Διιάθησξ, Άβαμ θαη Σέξλα) ζπγθέληξσζαλ ζρεδφλ ην 9 ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ εηζεγκέλσλ νκίισλ ηνπ δείγκαηνο ην 2010 (απφ 6 ην 2006). ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζηελ ππεξγνιαβία σο έλα δηαξζξσηηθφ ζηνηρείν ηνπ θιάδνπ. Γηαρξνληθά, ζε Διιάδα θαη Δπξψπε, ζρεδφλ ην 1/3 (3-4) ηνπ θφζηνπο ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ θαιχπηεηαη απφ ακνηβέο ππεξγνιάβσλ. πλεπψο, έλα θνκκάηη ησλ πσιήζεσλ ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ νπζηαζηηθά δηαρέεηαη θαη ζηηο κεζαίεο θαη κηθξέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο. Πέξα απφ ηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νκίισλ απηψλ έρεη επεθηαζεί θαη ζε άιινπο ηνκείο, ηφζν νξηδφληηα (γεσγξαθηθά) φζν θαη θάζεηα (ζε ζπλδεδεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο). πγθεθξηκέλα, πεξίπνπ ην ½ ηνπ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος

4 * Υπημαηοδόηηζη Έπγων Τποδομών (διζ. εςπώ) Δθηακηεχζεηο ΠΓΔ * 2010: εθηίκεζε βάζεη 5κήλνπ Νέα Καηαζθ. Γάλεηα Πεγή: Σξάπεδα Διιάδνο, Πξνυπνινγηζκνί Τπ. Οηθνλ Έζοδα Ομίλων από Δλληνικέρ Καηαζκεςέρ % κεηαβνιή Κχθινπ Δξγαζηψλ (αξηζηεξά) 4 2 Υξεκαηνδφηεζε Καηαζθεπαζηηθψλ* (δεμηά) Πεγή: ICAP, Τπ.Οηθνλνκηθψλ, Σξάπ.Διιάδνο, * Η Υξεκαηνδφηεζε πξνθχπηεη απφ ην ΠΓΔ θαη ηξαπεδηθά δάλεηα (ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ΔΣΔπ) Ππόγπαμμα Γημοζίων Δπενδύζεων Γαπάλε ζε δηζ. επξψ (αξηζηεξφο άμνλαο) Γαπάλε σο % ΑΔΠ (δεμηφο άμνλαο) Πεγή: Πξνυπ/κνί Τπ. Οηθνλνκηθψλ, Eurostat 8% 6% 4% 2% θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ παξαθάησ δξαζηεξηνηήησλ: Έζνδα απφ δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ (29% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ) Έζνδα απφ παξαρσξήζεηο (9% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ) θαη έζνδα απφ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο (8% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ). ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, ζα εζηηάζνπκε αξρηθά ζηνπο ηξείο βαζηθνχο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ εηζεγκέλσλ νκίισλ (θαηαζθεπέο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, παξαρσξήζεηο θαη ελέξγεηα). ηε ζπλέρεηα, ζπλδπάδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηνπο επηκέξνπο ηνκείο, ζα αλαιχζνπκε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ησλ νκίισλ θαη ζα εθηηκήζνπκε ηελ πνξεία ηνπο ηελ επφκελε ηξηεηία θαζψο θαη ηηο πην καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηνπο. 2. ΚΑΣΑΚΔΤΔ 2.1 Καηαζκεςέρ ζηην Δλλάδα Παξά ηε ιήμε ησλ νιπκπηαθψλ έξγσλ, ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ νκίισλ απφ θαηαζθεπέο ζηελ Διιάδα 1 παξνπζίαζε κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 3% ζην δηάζηεκα Η πνξεία ηεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ. Η θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηελ Διιάδα είλαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θξαηηθνί πφξνη θαη επξσπατθά θνλδχιηα). Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο ησλ ΓΙΣ (πγρξεκαηνδνηνχκελα Έξγα Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ ηνκέα), κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο πξνθχπηεη κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ρξεκαηνδφηεζεο κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ απφ εγρψξηεο θαηαζθεπέο πξνζεγγίδεη ην 75%. Α. Ππόγπαμμα Γημοζίων Δπενδύζεων Σν Πξφγξακκα Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαζνξίδεη ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ έξγσλ (4% ηνπ ΑΔΠ εηεζίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία). Σν ΠΓΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν παξακέηξνπο: (i) ηνπο ηνκείο ζηνπο 1 Δθηηκάηαη φηη έλα κηθξφ κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (ηεο ηάμεο ηνπ 5-1) αθνξά ππεξγνιαβίεο πνπ δηελεξγνχληαη κεηαμχ ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ θαη ζπλεπψο απμάλνπλ «ηερλεηά» ην κέγεζνο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ. 3 ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος 2011

5 δηζ. επξψ νπνίνπο δηνρεηεχνληαη νη πφξνη ηνπ θαη (ii) ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιεί ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. πγθνηλσλίεο 22% Λνηπά 28% Γαπάνερ ΠΓΔ καηά ηομέα ( ) Πεξηθ. Πξνγξ. 12% Ννκ/θά Έξγα 1 Δθπαίδ./ Καηάξη. 11% Βηνκερ./ Βηνη. Οιπκπ. 9% Έξγα 8% Πεγή: Πξνυπ/κνί Τπ. Οηθ., Τπνινγηζκνί ΔΣΔ Πόποι ΠΓΔ Λνηπνί Δζληθνί Πφξνη πγρξεκαηνδφηεζε - Δζληθή πγρξεκαηνδφηεζε - Κνηλνηηθή Πεγή: Τπ. Οηθνλνκηθψλ, Τπνινγηζκνί ΔΣΔ Πηζηση. Έζνδα 42% Υπημαηοδόηηζη ΠΓΔ ( ) Αχμεζε Δλεξγ. ΓΔΚΟ θ.α. 19% Ιδηα Έζνδα 2% Δπηρνξ. ΔΔ 37% Πεγή: Πξνυπ/κνί Τπ. Οηθ., Τπνινγηζκνί ΔΣΔ Καηαλνκή δαπαλψλ ρεδφλ ην ½ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ θαηά κέζν φξν απνξξνθάηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ γηα θαηαζθεπή ππνδνκψλ πεξηνξίδεηαη δηαρξνληθά (42% ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ ην 2009 απφ 53% ην 2002). Ο θχξηνο ιφγνο απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ηα απμεκέλα θνλδχιηα πνπ απνξξνθνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα κέηξα ελίζρπζεο ηεο βηνκεραλίαο/βηνηερλίαο. πγθεθξηκέλα, ππφ ηελ επίδξαζε επελδπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (2004, 2007), ηα κέηξα ελίζρπζεο ηεο βηνκεραλίαο/βηνηερλίαο απνξξνθνχλ έλα δηαρξνληθά απμαλφκελν κεξίδην απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΠΓΔ (πεξηζζφηεξν απφ 16% ν 2009, απφ κφιηο 3,5% ην 2002). Χζηφζν, ζεκεηψλνπκε φηη νη δαπάλεο ηνπ ΠΓΔ πνπ δηνρεηεχηεθαλ γηα ππνδνκέο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (ν νπνίνο έρεη απμεκέλε ζπλεηζθνξά ζηελ θεξδνθνξία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ), απνηεινχλ ζηαζεξά ην 22% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ θαηά ηελ πεξίνδν Τςειή απνξξφθεζε θνλδπιίσλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζεκείσζαλ επίζεο νη ππνδνκέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (11% θαηά κέζν φξν) θαη ηα Οιπκπηαθά έξγα (8% θαηά κέζν φξν θαη 18,6% ζην δηάζηεκα ). Πεγέο Υξεκαηνδφηεζεο Οη πφξνη ηνπ ΠΓΔ απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απφ 800 εθαη. ην 1985 ζε 9,5 δηζ. ην 2009 (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 12%), κε βαζηθφ άμνλα ζηήξημεο ηα επξσπατθά θνλδχιηα. Καηά ηελ ηειεπηαία 20εηία, ηα 2/3 ηνπ ΠΓΔ αθνξνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα κε ηελ εζληθή ζπκκεηνρή ζε απηά λα αγγίδεη θ.κ.ν. ην 4. Οη επηρνξεγήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαρξνληθά αθνξνχλ ηελ απνξξφθεζε ησλ επξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ θνλδπιίσλ (i) ησλ Μεζνγεηαθψλ Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ (ΜΟΠ, ) (ii) ησλ ηξηψλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο (ΚΠ, ) θαη (iii) ηνπ ηξέρνληνο Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ , δείηε Πιαίζην 1). Οη ζπλνιηθνί θνηλνηηθνί πφξνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ είλαη 20,4 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ ηα 3,7 δηζ. (18% ηνπ πξνγξάκκαηνο) αθνξνχλ ππνδνκέο κεηαθνξψλ (άμνλαο ελίζρπζεο ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος

6 Ννε-07 Φεβ-08 Ματ-08 Απγ-08 Ννε-08 Φεβ-09 Ματ-09 Απγ-09 Ννε-09 Φεβ-10 Ματ-10 Απγ-10 δηζ. επξψ % απνξξφθεζεο Έζνδα απφ θαηαζθεπέο έξγσλ ππνδνκψλ 2008 (%ΑΔΠ) Κοινοηικοί Πόποι ΔΠΑ (διζ. εςπώ) Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο 3,7 Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2,3 Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε 1,8 Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 1,4 Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 1,3 Φεθηαθή χγθιηζε 0,9 Λνηπά 1,0 ύνολο Σομεακών Ππογπαμμάηων 12,4 Πεπιθεπειακά Ππογπάμμαηα 8,0 ύνολο ΔΠΑ ,4 Πεγή: Τπ. Οηθνλνκίαο, Τπεξεζία ΟΠ Δπίδπαζη Δςπωπαϊκών Δπιδοηήζεων ζηην Καηαζκεςή έπγων Τποδομών 8% 6% 4% 2% y = 1,02x + 0,02 R² = 0,62 Διιάδα 1% 2% 3% 4% Δπηδνηήζεηο ΔΔ 2008 (%ΑΔΠ) Πεγή: Eurostat, Δπξ. Δπηηξνπή, εθηηκήζεηο ΔΣΔ πξνζπειαζηκφηεηαο). Σα άλσ πνζά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ Κνηλνηηθή πλδξνκή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα. Η Δζληθή πκκεηνρή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ 20,4 δηζ. θνηλνηηθψλ πφξσλ είλαη 5,7 δηζ., νδεγψληαο ζε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 26,1 δηζ. 2. Σα άλσ πνζά πξέπεη λα απνξξνθεζνχλ ππνρξεσηηθά έσο ην 2015 (δηεηήο παξάηαζε απφ ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο), δηαθνξεηηθά ράλνληαη. Σν πςειφ επίπεδν ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο δξα πεξηνξηζηηθά ζηελ ρξήζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ, θαζψο γηα ηελ απνξξφθεζή ηνπο απαηηείηαη πνζνζηφ εζληθήο ζπκκεηνρήο. Χζηφζν, ελ φςεη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ πφξσλ απφ ηα θξάηε κέιε, δφζεθε εθηάθησο ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο νξηζκέλσλ ζρεδίσλ κε απμεκέλε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή (έσο θαη 10) γηα ηα αξρηθά ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ γηα ηα έηε Τπνγξακκίδνπκε φηη ε κεησκέλε εζληθή ζπκκεηνρή ζηα αξρηθά ζηάδηα ζα αληηζηαζκηζηεί απφ απμεκέλε εζληθή ζπκκεηνρή ζηα επφκελα ζηάδηα. Δπηπιένλ, δφζεθαλ πςειφηεξεο πξνθαηαβνιέο θνηλνηηθψλ πφξσλ ζηα θξάηε κέιε (επηπιένλ 2,5% ησλ ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ γηα ΔΔ-15 θαη 2% γηα ηα λέα θξάηε κέιε), ελψ γηα ηα 12 λέα θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Πνξηνγαιία, παξαηείλεηαη ε πεξίνδνο θαηαβνιήο ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζε 3 έηε κεηά ηελ έληαμε ελφο έξγνπ ζην ΔΠΑ (απφ 2 έηε ζην Γ ΚΠ) Αποππόθηζη Κοινοη. ςμμεηοσήρ ΔΠΑ πξνθαηαβνιέο πξαγκ/ζεο δαπάλεο Πεγή: Τπ. Οηθνλνκίαο / Τπεξεζία ΟΠ 18% 15% 12% 9% 6% 3% Η ζπκβνιή ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ζηηο επελδχζεηο ππνδνκψλ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή ζε επξχηεξν επξσπατθφ επίπεδν θαζψο ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαζέζηκεο ελίζρπζεο κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (πξνγξάκκαηα αληίζηνηρα ηνπ ΔΠΑ γηα θάζε ρψξα), θαη ησλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπψλ έξγσλ ππνδνκψλ (δείηε γξάθεκα). Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ν θαηαζθεπαζηηθφο θχθινο εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα είλαη θαηψηεξνο ηνπ δπλεηηθνχ βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ. Απηφ ην γεγνλφο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνλ ρακειφ ξπζκφ απνξξφθεζεο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε απνξξφθεζε ηνπ ΔΠΑ ηνλ 2 εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, εθηηκάηαη φηη ζα ρξεηαζηνχλ επηπιένλ δαπάλεο ηεο ηάμεο ησλ 13 δηο. ( 7,5 δηο. ηδησηηθή δαπάλε θαη 5,8 δηο επηπιένλ εζληθή δεκφζηα δαπάλε). 5 ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος 2011

7 Αχγνπζην 2010 ήηαλ πεξίπνπ 15% γηα ηελ Διιάδα έλαληη 18% γηα ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (θαηαιακβάλνληαο ηελ 23ε ζέζε ζηελ ΔΔ- 27). Αποππόθηζη ΔΠΑ Αύγοςζηορ 2010 Ρνπκαλία Ιηαιία Οιιαλδία Βνπιγαξία Διιάδα Γαλία Μάιηα ινβαθία Λνπμεκβνχξγν νπεδία Κχπξνο Σζερία ινβελία Οπγγαξία Γαιιία Πνισλία ΔΔ 27 Πνξηνγαιία Ιζπαλία Μεγ. Βξεηαλία Φηλιαλδία Βέιγην Λεηνλία Γεξκαλία Απζηξία Δζζνλία Ληζνπαλία Ιξιαλδηα 15,1% 19, Πεγή: πλέληεπμε Κ.Υαηδεδάθε/Δπξσπατθή Δπηηξνπή Δθηηκήζεηο ΠΓΔ κέρξη ην 2013 Βάζεη ησλ άλσ δηαπηζηψζακε φηη ην ΠΓΔ είλαη ε θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνδνκψλ. Τπφ απηή ηελ πξννπηηθή, εθηηκήζακε έλα ππφδεηγκα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΠΓΔ βάζεη ησλ δχν παξαγφλησλ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ: ηνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπο πφξνπο θαη ηνπο ινηπνχο εζληθνχο πφξνπο. Οη ζπγρξεκαηνδνηνχκελνη πφξνη αληαλαθινχλ ηε ζηαδηαθή απνξξφθεζε ησλ θνηλνηηθψλ πιαηζίσλ ζηήξημεο. Καζψο ε απνξξφθεζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ είλαη κέρξη ζήκεξα ρακειή (15% ηνλ Αχγνπζην 2010 έλαληη 18% θ.κ.ν. γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο), ην πηζαλφηεξν είλαη ε εηζξνή ησλ θνλδπιίσλ ΔΠΑ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία λα ζπλερηζζεί κέρξη ην Χζηφζν, ε πίεζε απφ ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηεί ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ελδέρεηαη λα κελ επηηξέςεη ηελ πιήξε απνξξφθεζε ησλ δηαζέζηκσλ επξσπατθψλ πφξσλ αθφκα θαη κε ηελ παξάηαζε ρξφλνπ κέρξη ην Απνξξφθ. ΔΠΑ 18% 35% 55% 75% Έιιεηκκα (%ΑΔΠ) 9,5% 7,3% 6,2% 4,7% Απνξξφθ. ΔΠΑ 18% Έιιεηκκα (%ΑΔΠ) Τποθέζειρ εκηίμηζηρ ΠΓΔ Θεηικό ενάπιο Απνηηικό ενάπιο 9,5% 8,3% 7,2% 5,7% Η πνξεία ησλ ινηπψλ εζληθψλ πφξσλ (δειαδή, ησλ κεζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ) εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο: (i) ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (σο δείθηε δηαζεζηκφηεηαο εζληθψλ πφξσλ ζηνηρείν εμαηξεηηθά πεξηνξηζηηθφ ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία ιφγσ Μλεκνλίνπ) θαη (ii) ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ (θαζψο πςειφ πνζνζηφ απνξξφθεζεο δεζκεχεη κεγάιν θνκκάηη απφ ηνπο ζπλνιηθά δηαζέζηκνπο εζληθνχο πφξνπο). Βάζεη δείγκαηνο εηήζησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν , εθηηκήζακε φηη νη ινηπνί εζληθνί πφξνη ηνπ ΠΓΔ εμαξηψληαη αξλεηηθά απφ ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ (κε ζπληειεζηή καθξνρξφληαο ειαζηηθφηεηαο 0,65) θαη αξλεηηθά απφ ην πνζνζηφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο σο πξνο ην ΑΔΠ (κε ζπληειεζηή ειαζηηθφηεηαο 0,48). Με ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ ΠΓΔ σο ην 2013, ζα εζηηάζνπκε ζηηο πξννπηηθέο εμέιημεο ησλ δχν θνκκαηηψλ ηνπ ΠΓΔ. Με απηά ηα δεδνκέλα, εθηηκήζακε δχν ελαιιαθηηθά ζελάξηα: Θεηηθφ ζελάξην: Σα επξσπατθά θνλδχιηα απνξξνθψληαη θαηά 75% κέρξη ην 2013 θαη πιήξσο κέρξη ην 2015, ελψ ην ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος

8 δηζεθ Δκηίμηζη Δηήζιων Δκηαμιεύζεων ΠΓΔ Πξαγκαηνπνίεζε Αξλεηηθφ ελάξην Δθηίκεζε ΔΣΔ Θεηηθφ ελάξην Πεγή: Πξνυπνινγηζκνί Τπ. Οηθνλ., Δθηηκήζεηο ΔΣΔ έιιεηκκα πεξηνξίδεηαη ζηα επίπεδα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην Μλεκφλην. Αξλεηηθφ ζελάξην: Σα επξσπατθά θνλδχιηα απνξξνθψληαη θαηά 5 κέρξη ην 2013 θαη θαηά 7 κέρξη ην 2015, ελψ ην έιιεηκκα παξακέλεη 1% πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Μλεκνλίνπ. Βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο, ην ΠΓΔ ζην ζεηηθφ ζελάξην ζα παξακείλεη θνληά ζηα 8-8,5 δηζ. εηεζίσο ηελ πεξίνδν θαη ζα μεπεξάζεη ηα 9 δηζ. ην χκθσλα κε ην αξλεηηθφ ζελάξην, ην ΠΓΔ ζα παξακείλεη θνληά ζηα 8 δηζ. ην 2010, ζα πεξηνξηζηεί θνληά ζηα 6-6,5 δηζ. ηελ πεξίνδν θαη ζα πξνζεγγίζεη ηα 7 δηζ. ην Θεσξψληαο φηη νη ππνδνκέο ζα ζπλερίζνπλ λα απνξξνθνχλ ην ½ πεξίπνπ ηνπ ΠΓΔ (κέζν κεξίδην πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο), εθηηκάκε εηήζηεο δαπάλεο γηα ππνδνκέο (κεηαθνξέο, εθπαίδεπζε, πεξηθεξεηαθά έξγα θιπ) ηεο ηάμεο ησλ 4 δηζ. εηεζίσο γηα ην ζεηηθφ ζελάξην θαη 3 δηζ. εηεζίσο γηα ην αξλεηηθφ ζελάξην γηα ηελ πεξίνδν ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος 2011

9 ΠΛΑΙΙΟ 1: ΚΟΙΝΟΣΙΚΑ ΚΟΝΓΤΛΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ Ππόγπαμμα ςνοσήρ ηηρ ΔΔ ηα πιαίζηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπλνρήο ηεο ΔΔ, δηαηίζεληαη επηδνηήζεηο χςνπο 347,5 δηζ. γηα ηελ πεξίνδν κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ ηακείσλ (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), Σακείν πλνρήο). εκαληηθφ κεξίδην ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ απνιακβάλεη ε Πνισλία (2 ησλ πφξσλ), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ιζπαλία (1) θαη ηελ Ιηαιία (8%), ελψ 8ε ζηελ θαηάηαμε είλαη ε Διιάδα ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ 20,4 δηζ. (6% ησλ πφξσλ). Ο θιάδνο πνπ θαίλεηαη λα απνξξνθά ηα πεξηζζφηεξα θνλδχιηα είλαη νη ππνδνκέο κεηαθνξψλ (ζρεδφλ ¼ ησλ ζπλνιηθψλ επηδνηήζεσλ). Δηδηθφηεξα, ην κεξίδην απηφ πξνζεγγίδεη ην 4 ζε ρψξεο κε ρακειφ επίπεδν ππνδνκψλ κεηαθνξψλ (φπσο ε Πνισλία θαη ε Λεηνλία), ελψ θαη ζηελ Διιάδα ην κεξίδην απηφ θζάλεη ην 3 ησλ ζπλνιηθψλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ. Κοινοηικέρ Δνιζσύζειρ Σαμείο ςνοσήρ Λνπμεκβνχξγν Γαλία Κχπξνο Μάιηα Ιξιαλδία Απζηξία Φηλιαλδία νπεδία Οιιαλδία Βέιγην Δζζνλία ινβελία Λεηνλία Βνπιγαξία Ληζνπαλία Μεγ. Βξεηαλία ινβαθία Γαιιία Ρνπκαλία Διιάδα Πνξηνγαιία Οπγγαξία Γεξκαλία Σζερία Ιηαιία Ιζπαλία Πνισλία Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή 5,9% 5% 1 15% 2 Σο Δλληνικό ΔΠΑ ην ηξέρνλ ειιεληθφ πξφγξακκα απνξξφθεζεο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ (χςνπο 20,4 δηζ.), νη θχξηνη ηνκείο πνπ εληζρχνληαη είλαη ε βειηίσζε ππνδνκψλ (πεξίπνπ 6 δηζ. θνηλνηηθψλ πφξσλ) θαη ην πεξηβάιινλ ( 5,5 δηζ.). Η εζληθή ζπκκεηνρή ζηα επηιεγκέλα πξνγξάκκαηα είλαη 5,7 δηζ. κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 26,1 δηζ. Απφ ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο, πεξίπνπ 6 δηζ. πξνβιέπεηαη λα θαηαβιεζνχλ γηα «έξγα-γέθπξεο», δειαδή έξγα πνπ μεθίλεζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Γ ΚΠ θαη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε θάιπςε ηνπ πνζνζηνχ ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο ην αξγφηεξν κέρξη ην 2015 (θπξίσο ιφγσ πηέζεσλ απφ ην πςειφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα), κέξνο ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ θηλδπλεχεη λα ραζεί. πλεπψο, ην πξναλαθεξφκελν επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλν. Κοινοηική ςνδπομή ζηην Δλλάδα ( ) Βειηίσζε Τπνδνκψλ, Πξνζβαζηκφηεηαο Πεξηβάιινλ Έξεπλα/ Καηλνηνκία Δθπαίδεπζε/ Καηάξηηζε Σειεπηθ/λίεο/ Σερλ. Πιεξνθνξηψλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (θπξίσο ΜΜΔ) 1,6 1,3 2,2 Πεγή: Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλνρήο 3,6 6 5, δηζ. επξψ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος

10 δηζ. επξψ 1 8% 6% 4% 2% 4% 5% Γάνεια Καηαζκεςών / ςνολικά Γάνεια 6% 6% 6% 7% 7% 8% 9% Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 8% 6% 4% 2% 2,6% Γάνεια Καηαζκεςών / ΑΔΠ 4,6% 5, 3,1% 3,7% 5,4% 5,8% 5,8% 4,8% 4,9% Διιάδα Δπξψπε Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δπξ. Κεληξηθή Σξάπεδα 4,5 3,0 1,5 0,0 ςνολικά Γάνεια Καηαζκεςών Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ Διιεληθέο Σξάπεδεο * Σα ζηνηρεία αθνξνχλ έθδνζε λέσλ δαλείσλ (φρη επίπεδν πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ) Πεγή: Τπ. Οηθνλνκηθψλ, Τπνινγηζκνί ΔΣΔ Β. Σπαπεζικά Γάνεια ζε Καηαζκεςαζηικέρ Δηαιπείερ Η είζνδνο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο (θπξίσο κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο) έδσζε κηα επηπιένλ ψζεζε ζηε δπλακηθή ηνπ θιάδνπ. πγθεθξηκέλα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο παξείραλ ξεπζηφηεηα ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο (κε ηε κνξθή ηεο αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ) ηεο ηάμεο ηνπ 1,5 δηζ. εηεζίσο θαηά ηελ πεξίνδν (απνηειψληαο ην 25% ησλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπψλ). Σν επίπεδν απηφ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ αλ ζπγθξηζεί κε ην αληίζηνηρν ηεο πεξηφδνπ ( εθαη. εηεζίσο) κε ην ρακειφ απηφ επίπεδν λα επαλαιακβάλεηαη θαη θαηά ηε δηεηία Η έκθαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπψλ απνηππψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ δαλείσλ πξνο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εηαηξηθψλ δαλείσλ απμήζεθε ζε 9% ην 2009 απφ 4% ην Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηεπζχλζεθε πξνο ηηο κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, θαζψο ε ηξαπεδηθή έθζεζε είλαη κηθξή πξνο εηαηξείεο θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ. πγθξίλνληαο ην επίπεδν ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαηαζθεπψλ ζε Διιάδα θαη Δπξψπε, θαίλεηαη φηη ηα δάλεηα πξνο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο είλαη θνληά ζην 5% ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα έλαληη 6% ζηελ Δπξψπε. Σν πςειφηεξν επίπεδν κφριεπζεο ησλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ειιεληθέο κε ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε αθηλήησλ (4% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο επξσπατθνχο νκίινπο έλαληη ιηγφηεξν ηνπ 2% γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο ειιεληθνχο). Η δηαθνξά ζην κεξίδην ηεο θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο αθηλήησλ σο πξνο ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ νκίισλ απνηππψλεηαη θαη ζηελ ρακειφηεξε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο απνζεκάησλ ησλ επξσπατθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειιεληθνχο (9 έλαληη 14 αληίζηνηρα ζην δηάζηεκα ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δαλεηαθέο αλάγθεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ επηβαξχλνληαη απφ ηηο πςειέο αλάγθεο γηα θεθάιαηα θίλεζεο ιφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ (πνπ θπξίσο πξνθχπηνπλ απφ θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ). πγθεθξηκέλα, νη απαηηήζεηο σο πξνο ηηο πσιήζεηο ησλ εηζεγκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ πξνζεγγίδνπλ ην 77% ζηελ Διιάδα έλαληη 3 ζηελ Δπξψπε ην ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος 2011

11 δηζ. επξψ Τποθέζειρ Δκηίμηζηρ Δλληνικών Γανείων Καηαζκεςών Γάλεηα Καηαζθ. (% ΑΔΠ) , 4,6% 4,7% 5, Ολνκ. ΑΔΠ (%) -0,5% -1,3% 1,5% 2,8% Γάλεηα Καηαζθ. (% ΑΔΠ) Θεηικό ενάπιο Απνηηικό ενάπιο 5, 4,2% 4,3% 4,5% Ολνκ. ΑΔΠ (%) -0,5% -1,8% 1, 2,3% Γανειζμόρ Καηαζκεςαζηικών από Δλληνικέρ Σπάπεζερ Πξαγκαηνπνίεζε Αξλεηηθφ ελάξην Πεγή: Σξάπεδα Διιάδνο, Δθηηκήζεηο ΔΣΔ Δθηίκεζε ΔΣΔ Θεηηθφ ελάξην Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε θαη ηε ζηαζεξή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΔΣΔπ πξνο ηε ρψξα καο, ε νπνία πξνζεγγίδεη ην 1,5 δηζ. εηεζίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απφ 700 εθαη. πξηλ ην Δμαηξψληαο ην πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δίδεηαη ζην δεκφζην θαη ηηο ηξάπεδεο (θαη ζπλεπψο έρεη ήδε πξνζκεηξεζεί), ε απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε ζηηο εηαηξείεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 800 εηεζίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. εκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απηήο (ηεο ηάμεο ηνπ 9) απνξξνθάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. ε απηφ ην πιαίζην, εθηηκήζακε δχν ελαιιαθηηθά ζελάξηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θιάδνπ κέζσ δαλεηζκνχ: Θεηηθφ ζελάξην: Η πνξεία ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ είλαη απηή πνπ πξνυπνζέηεη ην Μλεκφλην. Σν πνζνζηφ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ δαλείσλ σο πξνο ην ΑΔΠ πεξηνξίδεηαη ζην 4,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 (αληαλαθιψληαο ηηο πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο), ελψ ζηε ζπλέρεηα απμάλεηαη, επηζηξέθνληαο ζην 5% ηνπ ΑΔΠ ην Αξλεηηθφ ζελάξην: Η αλάπηπμε ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ είλαη θαηά ½ πνζνζηηαία κνλάδα ρακειφηεξε εηεζίσο ζε ζρέζε κε απηή πνπ πξνυπνζέηεη ην Μλεκφλην. Σν πνζνζηφ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ δαλείσλ σο πξνο ην ΑΔΠ κεηψλεηαη πεξηζζφηεξν ζην 4,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ελψ κέλεη θνληά ζην 4,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 (έλαληη 5% ην 2009) αληαλαθιψληαο ηηο πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο. Δκηίμηζη Υπημαηοδόηηζηρ Καηαζκεςών (εθαη. επξψ) ΜΟ (05-09) Θεηικό ενάπιο ΠΓΔ Καηαζθ. Γάλεηα - Διιάδα Καηαζθ. Γάλεηα - ΔΣΔπ Υξεκαηνδφηεζε Απνηηικό ενάπιο ΠΓΔ Καηαζθ. Γάλεηα - Διιάδα Καηαζθ. Γάλεηα - ΔΣΔπ Υξεκαηνδφηεζε Βάζεη απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ην 2011, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, απνζχξνληαο ρξεκαηνδφηεζε 970 εθαη. ζην ζεηηθφ ζελάξην θαη πεξίπνπ 2 δηζ. ζην αξλεηηθφ ζελάξην. ην επφκελν δηάζηεκα, εθηηκάκε φηη ην αλνδηθφ ΑΔΠ θαζψο θαη ην απμεκέλν πνζνζηφ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ δαλείσλ ζην ΑΔΠ ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, κε εηήζηα δάλεηα ηεο ηάμεο ησλ 700 εθαη. ζην ζεηηθφ ζελάξην θαη 500 εθαη. ζην αξλεηηθφ ζελάξην. εκεηψλνπκε φηη ζηελ παξαπάλσ ρξεκαηνδφηεζε εθηηκάηαη φηη ζα πξνζηεζεί κηα ζηαζεξή ξνή ηεο ηάμεο ησλ 800 εθαη. εηεζίσο κέζσ ΔΣΔπ. πλνςίδνληαο ηηο δχν πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (ΠΓΔ θαη δάλεηα θαηαζθεπψλ απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ΔΣΔπ), ηα ζπλνιηθά δηαζέζηκα θεθάιαηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ ηελ επφκελε ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος

12 ηξηεηία, εθηηκάηαη (i) ζην ζεηηθφ ζελάξην λα αλέιζνπλ ζηα 9,5 δηζ. εηεζίσο (κε πηψζε 17% ην 2011 θαη κέζε εηήζηα αλάθακςε 2 ζην δηάζηεκα ) ελψ (ii) ζην αξλεηηθφ ζελάξην λα αλέιζνπλ ζηα 7 δηζ., κε εληνλφηεξε ζπξξίθλσζε 49% ην 2011 θαη κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 35% γηα ηε δηεηία ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος 2011

13 ΠΛΑΙΙΟ 2: ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ Σν ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο δεκνζίσλ έξγσλ είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ. Η δηαδηθαζία αλάζεζεο θαηαζθεπήο έξγνπ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν βαζηθά ζηάδηα: (i) ηε δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη (ii) ηελ επηινγή αλαδφρνπ. Γηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε δηεζλέο επίπεδν, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηππνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο (π.ρ. StLK (Γεξκαλία), SMM (ΗΒ), Unicode/Uniformat (Η.Π.Α.)). πγθεθξηκέλα, νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ θσδηθνπνηνχληαη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νκνηνκνξθία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο. Βάζεη ηνπ ειιεληθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ (Νφκνο 3263/2004), ην αξρηθφ θφζηνο έξγνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θαη ηεο ηηκήο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε ηχπν εηζξνήο (πξψηεο χιεο, εξγαζία). Ο ηειηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη ην αξρηθφ θφζηνο πξνζαπμεκέλν γηα (α) θάιπςε ησλ εξγνιαβηθψλ εμφδσλ θαη ηνπ εξγνιαβηθνχ θέξδνπο (θαηά 18%) θαζψο θαη γηα (β) ηπρφλ έθηαθηεο δαπάλεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (θαηά 9% ηεο αμίαο εξγαζηψλ γηα έξγα άλσ ησλ 5 εθαη. θαη 15% γηα έξγα θάησ ησλ 5 εθαη.). εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, νη ζπκβαηηθέο ηηκέο ησλ πιηθψλ θαη εξγαζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ πξνέθπςε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλαζεσξνχληαη ηξηκεληαία (κε εληαίν ηξφπν γηα φιε ηε ρψξα) βάζεη ησλ κεηαβνιψλ ηνπο ζηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκψλ λα επηβαξχλεη ην δεκφζην θαη φρη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Δπηινγή Αλαδφρνπ ην επφκελν ζηάδην ηεο δεκνπξάηεζεο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη (θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ή θνηλνπξαμίεο) θαηαζέηνπλ πξνζθνξέο κε ηε κνξθή εθπηψζεσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη νη ππεξβνιηθέο εθπηψζεηο επηθέξνπλ ηνλ θίλδπλν λα κελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ζην ζπκθσλεκέλν θφζηνο, κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο θαηάζηαζε πνπ ηειηθά θαηαιήγεη ζε πξνζαχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αιιά θαη παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Βάζεη ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο αλάζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ, πνπ ίζρπε έσο ην 2005 θαη ξπζκηδφηαλ απφ ην λφκν 2576/1998, επηδηψρζεθε ν πεξηνξηζκφο ησλ πςειψλ εθπηψζεσλ κε ηε ρξήζε ελφο μαθημαηικού ηύπος γηα ηνλ εληνπηζκφ ππεξβνιηθά ρακειψλ πξνζθνξψλ (ή αληίζηνηρα ππεξβνιηθά πςειψλ εθπηψζεσλ). πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ απφξξηςε κε καζεκαηηθά θξηηήξηα ηνπ ππνζπλφινπ ησλ ρακειφηεξσλ πξνζθνξψλ, επηιεγφηαλ ε νηθνλνκηθφηεξε απφ ηηο ινηπέο απνδεθηέο πξνζθνξέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγνχηαλ θίλεηξν ζηηο εηαηξείεο λα θαηαζέηνπλ πξνζθνξέο θνληά ζηνλ εθηηκψκελν κέζν φξν θαη φρη ηηο ρακειφηεξεο δπλαηέο. Πξαθηηθά, ην ζχζηεκα απηφ νδήγεζε ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ ζε πςειά ζρεηηθά επίπεδα. Βάζεη ηνπ ηξέρνληνο μειοδοηικού ζςζηήμαηορ πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα (Ν. 3263/2004), ην έξγν ζπλήζσο αλαηίζεηαη ζηνλ απφιπην κεηνδφηε, δειαδή ζηελ εηαηξεία πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πςειφηεξε έθπησζε. Καη εμαίξεζε ζπλππνινγίδνληαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζθνξάο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη εηδηθή ηερλνγλσζία. ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ε απνθπγή πςειψλ εθπηψζεσλ γίλεηαη κέζσ απαηηήζεσλ γηα ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Κλαδικές Μελέηες Μάρηιος

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ. Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ. Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ ` ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Δπηζπκνχκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά, ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή καο θ. Μαξίλν Ρνπζηά, γηα ηελ παξνρή ζεκαληηθήο πεγήο γλψζεο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο θαη ηεο εξγαζίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία και κατανομή εισοδήματος Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία Οη θφξνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ δεκφζηα έξγα Οη θφξνη πξνθαινχλ πάληα απψιεηα επεκεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα