,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ",1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,"

Transcript

1 D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι τύπος τροχιακού περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθµούς = 5 α. 5 s β. d γ. 4 f δ. 5 f n, l =.Ο µέγιστος αριθµός των d ατοµικών τροχιακών σε µια στιβάδα είναι α. β. 7 γ. 5 δ.εξαρτάται από τη στιβάδα 4.Ποια από τις παρακάτω τριάδες κβαντικών αριθµών δεν περιγράφει µια επιτρεπόµενη κατάσταση ηλεκτρονίου α. n, l =, m = = l β. n, l =, m = 0 = l γ. n, l = 0, m = = l δ. n, l =, m = 0 = l 5.Ποια από τις επόµενες τετράδες ανταποκρίνεται σε πραγµατικές καταστάσεις α.,, +, + β.,0, +, γ.,,, δ.,,0,

2 6.Ποιο από τα παρακάτω ατοµικά τροχιακά δεν υπάρχει α. s ατοµικό τροχιακό της O β. p ατοµικό τροχιακό της L γ. d ατοµικό τροχιακό της N δ. f ατοµικό τροχιακό της M 7.Στη στιβάδα M οι δυνατές τετράδες κβαντικών αριθµών είναι α. β.8 γ. 9 δ.50 8.Η σειρά των τροχιακών d, p,4s,5 p,4d,s, 4 p κατά αυξανόµενη ενέργεια είναι α. p< s< d < 4s< 4 p< 4d < 5p β. p< s< d < 4s< 4 p< 5 p< 4d γ. p< s< 4s< 4 p< d < 4d < 5p δ. p< s< 4s< d < 4 p< 4d < 5p 9.Σε µια στιβάδα η ενεργειακή αύξηση των υποστιβάδων της γίνεται σύµφωνα µε τη σειρά α. s < p< d < f β. s > p> d > f γ. s < p< f < d δ.εξαρτάται από τη στιβάδα 0.Οι υποστιβάδες α. 5 7 β. 7 5 γ. 5 7 δ. p,d, 4s και 5 f αποτελούνται αντίστοιχα από ατοµικά τροχιακά.η ηλεκτρονιακή δοµή του ανιόντος του θείου ( S 6 ) είναι 6 α. s s p s p 6 β. s s p s p 6 γ. s s p s p d 6 δ. s s p s p 4 6.Έχουµε δύο άτοµα λιθίου ( Li). Στο ένα άτοµο το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας βρίσκεται 4. Οι ενέργειες των δύο ατόµων και στο άλλο στην s στην υποστιβάδα s α.το ο άτοµο έχει µεγαλύτερη β.το ο άτοµο έχει µεγαλύτερη γ.είναι ίσες δ.χρειάζονται περισσότερα στοιχεία.στο άτοµο του οξυγόνου ( = 8) µόνο ένα ηλεκτρόνιο είναι Z στη θεµελιώδη κατάσταση ο αριθµός των τροχιακών που περιέχουν

3 α. β. 0 γ. δ. 4.Ένα άτοµο διαθέτει τρία ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα spin για τα τρία αυτά ηλεκτρόνια είναι α. β. 0 γ. δ. p. Tο άθροισµα των κβαντικών αριθµών του 5.Ποια από τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί στη δοµή της θεµελιώδους κατάστασης του ατόµου του σκανδίου ( Sc) 6 0 α. s s p d s 6 6 β. s s p s p d 6 6 γ. s s p s p d 4s 6 6 δ. s s p s p d 4s 6.Από τις ακόλουθες δοµές για το άτοµο του οξυγόνου ( Z = 8) στη θεµελιώδη κατάσταση (i). (ii). (iii). (iv). s s p α. εν υπακούουν στον κανόνα του Hund :.οι (ii) και (iv).η (ii).οι (i) και (iii) 4.η (iv) β.υπακούουν στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας.οι (i), (ii) & (iii).η (iv).οι (i), (iii) & (iv) 4.ολες γ. εν υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli.η (i).η (iii).η (ii) 4.η (iv) 7.Η αιτία της δηµιουργίας των χηµικών δεσµών είναι α.η τάση των στοιχείων να µεταπίπτουν σε σταθερότερη κατάσταση µε λιγότερη ενέργεια β.η τάση των στοιχείων να σχηµατίζουν χηµικές ενώσεις γ.η αστάθεια κάθε συστήµατος που αποτελείται απο µεµονωµένα άτοµα δ.η τάση των στοιχείων να συµπληρώνουν όλα τα τροχιακά της εξωτερικής τους στιβάδας 8.Ο ηλεκτρονιακός τύπος του SO είναι

4 α. O S O O β. O S O O γ. O S O O δ. O S O O 9.Ενα ατοµικό τροχιακό d χαρακτηρίζεται από λιγότερη ενέργεια σε σχέση µε ένα τροχιακό p α.το άθροισµα n + έχει µικρότερη τιµή για το d β.κάθε ηλεκτρόνιο της στιβάδας M έχει γενικά λιγότερη ενέργεια απο οποιοδήποτε ηλεκτρόνιο της στιβάδας N γ.τα τροχιακά d είναι ενεργειακά φτωχότερα από τα τροχιακά p δ.το άθροισµα + για το τροχιακό d 4 διότι n έχει την ίδια τιµή για τα δύο αυτά τροχιακά, αλλά ο κύριος κβαντικός αριθµός είναι µικρότερος 0.Η κατανοµή των τεσσάρων ηλεκτρονίων στα ατοµικά τροχιακά s, px, p y και pz της στιβάδας L του ατόµου του ανθρακα ( Z = 6) είναι α. β. γ. δ. s px p y pz s p x p y s p x p x p y pz.ο µικρότερος ατοµικός αριθµός του στοιχείου, το άτοµο του οποίου στη θεµελιώδη κατάσταση έχει συνολικά 7 ηλεκτρόνια σε τροχιακά s είναι α. 7 β. γ.9 δ. 9.Από τους ακόλουθους συµβολισµούς έως 4 s p παριστάνει τη δοµη της εξωτερικής στιβάδας του ατόµου του φωσφόρου ( = 5) κατάσταση α.η β.η γ.η δ.η 4 Z στη θεµελιώδη.σ ένα άτοµο ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων τα οποία χαρακτηρίζονται µε τους κβαντικούς αριθµούς 4

5 i) n =, l = ii) n =, l =, ml = και iii) n =, l = είναι αντιστοιχα α. 8, 4 και 8 β. 0, και 0 γ. 0, 6 και 4 δ. 0, και 4 4.Η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων µε α.µε την απαγορευτική αρχή Pauli β.µε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας γ.µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας δ.µε τον κανόνα Hund m s = στο ίδιο ατοµικό τροχιακό αντιβαίνει 5.Ποια απο τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί σε ένα ουδέτερο άτοµο ( 9 F) σε διεγερµένη κατάσταση α. s s p β. s s p γ. s s p δ. s s p Μπορεί να αποτελεί την τετράδα των κβαντικών αριθµών ενός ηλεκτρονίου α.,0,,+ β. 4,,, γ. 0,,0,+ δ.καµµια 7.Στο ιόν α. β.5 γ. δ Fe ο αριθµός των ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα d και στη θεµελιώδη κατάσταση είναι 8.Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών ( n l,, ) ηλεκτρόνιο σε ένα άτοµο α. 4,,,+ β. 4,,0, γ. 4,,,+ δ. 4,,,, m l m s δεν είναι επιτρεπτή για ένα 5

6 9.Το πλήθος των ατοµικών τροχιακών στις στιβάδες L και M είναι αντίστοιχα α. 4 και 9 β. 4 και 0 γ.8 και 8 δ. 4 και 8 0.Tι είδους τροχιακό περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθµούς = α. d β. f γ. p δ. s n και l =.Ποια από τις πρακάτω δοµές αντιστοιχεί σε διεγερµένη κατάσταση του ατόµου φθορίου 9 F 6 α. s s p β. s s p γ. s s p δ. s s p Τα ατοµικά τροχιακά s και s διαφέρουν α.στο µέγεθος β.στο σχήµα γ.στον προσανατολισµό στο χώρο δ.σε όλα.ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε ένα τροχιακό είναι α. β.4 γ.0 δ. 6 4.Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές αποδίδει τη δοµή στοιχείου του τοµέα s στη θεµελιώδη κατάσταση 6 α. s s p s p 6 6 β. s s p s p 4s 6 6 γ. s s p s p d 4s 6 6 δ. s s p s p 4s 5.Στο µόριο του CH = CH CH = CH υπάρχουν α. 8 σ και π δεσµοί β. 9 σ και π δεσµοί γ. 0 σ και π δεσµοί δ. 8 σ και π δεσµοί 6

7 6.Ο αριθµός των τροχιακών σε µια f στιβάδα είναι α. β. γ. 5 δ. 7 7.Στη θεµελιώδη κατάσταση όλα τα ηλεκτρόνια σθένους ενός στοιχείου ανήκουν στην υποστιβάδα s. Το στοιχείο µπορεί να έχει ατοµικό αριθµό α.8 β.0 γ. δ. 8.Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου αρθµό m = α. 6 β.8 γ. 4 δ. l + 9.Η ηλεκτρονιακή δοµή του ( 5 Mn ) στη θεµελιώδη κατάσταση είναι 6 6 α. s s p s p d 6 6 β. s s p s p d 4s γ. s s p s p d 4s δ. s s p s p d 4s 5 Ar 8 έχουν µαγνητικό κβαντικό 40.Ποια από τις παρακάτω ενώσεις έχει τους περισσότερους σ δεσµούς CH = CH CH = CH α. β. CH CH CH γ. CH CH = CH δ. CH C CH 4.Tο ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας του ( Na) µπορεί να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθµών στη θεµελιώδη κατάσταση α.,,0, + β.,0,0,+ γ.,,,+ δ.,,, + 7

8 CH C CH = CH 4.Στο µόριο του 6 και π 6 και π 7 και π 7 και π α. σ β. σ γ. σ δ. σ δεσµοί δεσµοί δεσµοί δεσµοί υπάρχουν 4.Το ατοµικό τροχιακό, στο οποίο βρίσκεται το ηλεκτρόνιο ενός ατόµου υδρογόνου, καθορίζεται από τους κβαντικούς αριθµούς α. n και l β.l και m γ. n,l και m l δ. n, l, m l και l m s 44. ίνεται η ένωση C H C C H = C H C H. Ο δεσµός µεταξύ των ατόµων α.ενός sp και ενός sp τροχιακού β.ενός sp και ενός γ.ενός sp και ενός sp τροχιακού sp τροχιακού δ.ενός sp και ενός sp τροχιακού C και C 4 5 προκύπτει µε επικάλυψη 45.Η ηλεκτρονιακή δοµή στη θεµελιώδη κατάσταση της εξωτερικής στιβάδας του ( 7 N) είναι s px p y pz α. β. γ. δ. 46.Ο σχηµατισµός του διπλού δεσµού µεταξύ δύο ατόµων άνθρακα δηµιουργείται µε επικάλυψη α. sp sp και p p τροχιακών β. sp sp και p p τροχιακών γ. sp sp και p p τροχιακών δ. sp sp και p p τροχιακών 47.Το στοιχείο που περιέχει στη θεµελιώδη κατάσταση τρία ηλεκτρόνια στην ατοµικό αριθµό α.5 β. 7 γ. 9 δ.5 p υποστιβάδα έχει 8

9 48.Ο δεσµός µεταξύ του ου και του ου ατόµου άνθρακα στην ένωση CH C CH = CH α. sp sp β. sp sp γ. sp sp δ. sp sp δηµιουργείται µε επικάλυψη υβριδικών τροχιακών 49.Σύµφωνα µε τη θεωρία δεσµού σθένους α.οι οµοιοπολικοί δεσµοί δηµιουργούνται µε επικάλυψη ατοµικών ατοµικών β.τα ζεύγη ηλεκτρονίων που δηµιουργούνται ανήκουν στο ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο γ.ισχυρότερος είναι ο δεσµός µε τη µικρότερη επικάλυψη δ.όλα τα παραπάνω 50.Μοριακό τροχιακό είναι ο χώρος α.όπου βρίσκεται το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων β.όπου υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να βρίσκεται το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων γ.ανάµεσα στους δύο πυρήνες των ατόµων δ.πάνω και κάτω από τον άξονα που συνδέει πυρήνες των ατόµων 5.Τα µοριακά τροχιακά προκύπτουν από επικαλύψεις α.δύο µορίων β.δύο ατόµων γ.δύο ατοµικών τροχιακών δ.δύο ηλεκτρονίων 5.Ο δεσµός σ προκύπτει α.µόνο µε επικαλύψεις s - s ατοµικών τροχιακών β.µόνο µε επικαλύψεις s - p ατοµικών τροχιακών γ.µόνο µε επικαλύψεις p - p ατοµικών τροχιακών δ.µε επικαλύψεις s - s, s - p και p - p ατοµικών τροχιακών 5.Ο δεσµός π προκύπτει α.µε επικαλύψεις s - p ατοµικών τροχιακών β.µε επικαλύψεις p - p ατοµικών τροχιακών γ.µε πλευρική επικαλύψη p - p ατοµικών τροχιακών δ.µε πλευρική επικαλύψη s - s ατοµικών τροχιακών 54.Στο µόριο του HF ο οµοιοπολικός δεσµός είναι α.δεσµός σ από επικάλυψη s - s ατοµικών τροχιακών β.δεσµός σ από επικάλυψη p - p ατοµικών τροχιακών γ.δεσµός σ από επικάλυψη s - p ατοµικών τροχιακών δ.δεσµός π από πλευρική επικάλυψη p - p ατοµικών τροχιακών 55.Στο µόριο του N περιέχονται α.τρεις δεσµοί σ β.τρεις δεσµοί π γ.ένας δεσµός σ και δύο δεσµοί π δ.δύο δεσµοί σ και ένας δεσµό π 9

10 56.Τα υβριδικά τροχιακά προκύπτουν α.µε επικαλύψη ατοµικών τροχιακών β.µε επικαλύψη µοριακών τροχιακών γ.µε συνδυασµό µοριακών τροχιακών δ.µε συνδυασµό ατοµικών τροχιακών 57.Στο µόριο του α. s - p τροχιακών β. s - sp τροχιακών γ. sp - sp τροχιακών δ. s - sp τροχιακών 58.Τα BeF περιέχονται δύο δεσµοί σ που προκύπτουν µε επικάλυψη sp υβριδικά τροχιακά προκύπτουν από συνδυασµό α.ενός s και δύο p β.ενός s και ενός p γ.δύο sp δ.ενός s και ενός p 59.Από το συνδυασµό ενός s και τριών p ατοµικών τροχιακών προκύπτουν α.τρία υβριδικά τροχιακά sp β.τέσσερα υβριδικά τροχιακά γ.τρία υβριδικά τροχιακά δ.τέσσερα υβριδικά τροχιακά sp sp και ένα υβριδικό τροχιακό sp sp 60.Στο µόριο του BF περιέχονται α.τρεις δεσµοί σ που προκύπτουν µε επικάλυψη β.δύο δεσµοί σ από επικάλυψη γ.ένας δεσµός σ από επικάλυψη sp - δ.τρεις δεσµοί π που προκύπτουν µε επικάλυψη p sp - p και ένας δεσµός π από επικάλυψη s - sp και δύο δεσµοί π από επικάλυψη sp - 6.Στο µόριο του CH 4 περιέχονται α.ένας δεσµός σ από επικάλυψη s - sp και τρεις δεσµοί π από επικάλυψη β.δύο δεσµοί σ από επικάλυψη γ.τέσσερις δεσµοί σ από επικάλυψη δ.τέσσερις δεσµοί π από επικάλυψη s - sp και δύο δεσµοί π από επικάλυψη s - sp p - sp 6.Στο διπλό δεσµό C = C περιέχονται α.δύο δεσµοί σ β.δύο δεσµοί σ και ένας π γ.δύο δεσµοί π δ.ένας δεσµός σ και ένας π p p - p p - sp p - sp p - sp 6.Στον τριπλό δεσµό C C περιέχονται α.τρεις δεσµοί σ β.δύο δεσµοί σ και ένας π γ.τρεις δεσµοί π δ.ένας δεσµός σ και δύο π 0

11 Ερωτήσεις σωστού λάθους.ο κύριος κβαντικός αριθµός n καθορίζει το µέγεθος του τροχιακού και έχει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της ενέργειας του ηλεκτρονίου.ο δευτερεύων κβαντικός αριθµός l καθορίζει το σχήµα του τροχιακού και είναι ενδεικτικός της άπωσης µεταξύ των ηλεκτρονίων.ένα στοιχείο ανήκει στον τοµέα s του Π.Π όταν είναι συµπληρωµένες όλες οι υποστιβάδες του, τα δε ευγενή αέρια έχουν δοµή εξωτερικής στιβάδας s p 6 4.Το πλήθος των s υποστιβάδων σε ένα άτοµο (είτε περιέχουν ηλεκτρόνια είτε όχι) είναι αριθµητικά µεγαλύτερο από το πλήθος των υποστιβάδων p 5.Σύµφωνα µε την αρχή της αβεβαιότητας, το ηλεκτρόνιο µπορεί να συµπεριφέρεται και ως σωµατίδιο και ως κύµα 6.Όταν ένα ηλεκτρόνιο µεταβαίνει από µια τροχιά σε µια άλλη εκπέµπεται ή απορροφάται ακτινοβολία ίση µε τη διαφορά ενέργειας των δύο τροχιών 7.Σύµφωνα µε την εξίσωση του L. de Broglie σε σώµα µεγάλης µάζας αντιστοιχεί µικρό µήκος κύµατος 8.Σύµφωνα µε την αρχή της αβεβαιότητας είναι αδύνατο να ξέρουµε τη θέση και την ενέργεια ενός σώµατος 9.Για τον καθορισµό ενός ατοµικού τροχιακού, απαιτούνται τέσσερις κβαντικοί αριθµοί 0.Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτοµο, καθορίζεται κυρίως από τον κύριο κβαντικό αριθµό.το µέγεθος ενός τροχιακού καθορίζεται από το µαγνητικό κβαντικό αριθµό.η υποστιβάδα d περιλαµβάνει τέσσερα ατοµικά τροχιακά.ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε p τροχιακό δεν έχει καµµία πιθανότητα να βρεθεί στον πυρήνα του ατόµου 4.Υπάρχουν σε άτοµο ηλεκτρόνια τα οποία χαρακτηρίζονται από την ακόλουθη τετράδα κβαντικών αριθµών ( n, l, m l, m s ) 4,,,,0,0,+,0, +, + 4,,, +,, +, 5.Ηστιβάδα L περιλαµβάνει δύο υποστιβάδες, ενώ η N πέντε 6.Στο άτοµο του υδρογόνου οι υποστιβάδες s και p έχουν την ίδια ενέργεια 7.Η έλξη του πυρήνα σε ένα ηλεκτρόνιο, καθορίζεται κυρίως από τον κύριο κβαντικό αριθµό 8.Ένα s τροχιακό χωράει λιγότερα ηλεκτρόνια από ένα p τροχιακό 9.Αν σε ένα άτοµο ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι άρτιος, όλα τα ηλεκτρόνια σχηµατίζουν ζεύγη αντίθετου spin 0.Με βάση την απαγορευτική αρχή του Pauli, σε κάθε τροχιακό µπορεί να υπάρχει µόνο ένα ηλεκτρόνιο. ε µπορεί σε µια υποστιβάδα να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια µε το ίδιο spin

12 .Κάθε d υποστιβάδα χωράει 5 ηλεκτρόνια.οι υποστιβάδες p και 4 s είναι ενεργειακά ισοδύναµες 4.H ηλεκτρονιακή δοµή για το άτοµο Βηρυλλίου ( Z = 4) σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund στη θεµελιώδη του κατάσταση είναι: s s ( ) 5.Το πλήθος των s τροχιακών σε ένα άτοµο (συµπληρωµένων, ηµισυµπληρωµένων ή κενών) είναι αριθµητικά µεγαλύτερο από το πλήθος των p τροχιακών 6.Για τον προσδιορισµό µιας υποστιβάδας χρειάζονται οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθµοί 7.Για τον προσδιορισµό ενός ατοµικού τροχιακού χρειάζονται οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθµοί 8.Για την περιγραφή ενός ηλεκτρονίου χρειάζονται οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθµοί 9.Ένα τροχιακό είναι ο χώρος στον οποίο υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο 0.Το µοναδικό ηλεκτρόνιο του υδρογόνου βρίσκεται πάντα σε τροχιακό s, ( ).Η πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου σε µεγάλη απόσταση από τον πυρήνα, εφ'όσον βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση, είναι µηδέν.μόνο σε ένα ατοµικό τροχιακό s ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων είναι δύο.η απαγορευτική αρχή του Pauli µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε το µέγιστο αριθµό των ηλεκτρονίων σε µια υποστιβάδα 4.Η υποστιβάδα µε l = µπορεί να έχει 8 ηλεκτρόνια 5.Ένα ηλεκτρόνιο τοποθετείται στην τέταρτη στιβάδα όταν συµπληρωθεί η τρίτη στιβάδα 6.Ένα τροχιακό µε l = l = και = m µπορεί να έχει δύο ηλεκτρόνια l 7.Τα ατοµικά τροχιακά p x, p y και pz έχουν διαφορετική ενέργεια 8.Ένα ατοµικό τροχιακό µπορεί να µην έχει ηλεκτρόνιο ή να έχει ένα ή δύο το πολύ 9.Στο άτοµο του οξυγόνου ( Z = 8) έχουµε ίσο αριθµό s και p ηλεκτρονίων 40.Όταν βρίσκουµε την ηλεκτρονιακή δοµή ενός στοιχείου, συµπληρώνεται η χαµηλότερη ενεργειακά στιβάδα και στη συνέχεια τοποθετούνται ηλεκτρόνια στην επόµενη ενεργειακά στιβάδα, σύµφωνα µε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας 4.Στον ηλεκτρονιακό τύπο του οξυχλωριούχου φωσφόρου ( POCl ) το κεντρικό άτοµο είναι το άτοµο του οξυγόνου + 4.Στο ιόν ( ) H η φύση του δεσµού είναι ηλεκτροστατική 4.Στο άτοµο του αζώτου ( Ζ = 7 ) περιέχονται στη θεµελιώδη του κατάσταση τρία ασύζευκτα ηλεκτρόνια 44.Η στιβάδα που χαρακτηρίζεται από κύριο κβαντικό αριθµό n = 4 περιλαµβάνει 4 υποστιβάδες 45.Όλα τα ηλεκτρόνια σχηµατίζουν ζεύγη αντίθετου spin στο άτοµο του ( Mg) 46.Ο κβαντικός αριθµός του spin ( ms ) συµµετέχει στη διαµόρφωση της τελικής τιµής της ενέργειας του ηλεκτρονίου

13 47.Για το άτοµο του οξυγόνου ( 8 O) στη θεµελιώδη κατάσταση, η κατανοµή των ηλεκτρονίων είναι 48.Στοιχεία µετάπτωσης είναι τα στοιχεία που καταλαµβάνουν τον τοµέα d του Περιοδικού Πίνακα 49.Τα ηλεκτρόνια της ίδιας στιβάδας έχουν την ίδια ενέργεια 50.Στη στιβάδα L υπάρχουν s και p ηλεκτρόνια 5.Στη στιβάδα M υπάρχουν και d ηλεκτρόνια 5.Από τη στιβάδα L και πάνω τα στοιχεία µπορούν να έχουν και f ηλεκτρόνια 5.Έχουµε δύο άτοµα λιθίου ( Li). Στο ένα άτοµο το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας βρίσκεται στην s s p x p y υποστιβάδα s και στο άλλο στην 4 s. Το ο άτοµο βρίσκεται σε διεγερµένη κατάσταση, µπορεί να εκπέµψει φωτόνιο και το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε τροχιακό µεγαλύτερου µεγέθους 54.Ο µαγνητικός κβαντικός αριθµός m l καθορίζει το µέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους 55.Στο HC CH τα δύο άτοµα του άνθρακα συνδέονται µεταξύ τους µε ένα σ και δύο π δεσµούς 56.Στοιχείο που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση και έχει ηλεκτρονιακή δοµή s s p ανήκει στην οµάδα (ΙΙΙΑ) του Περιοδικού Πίνακα 57.Ο κβαντικός αριθµός του spin δε συµµετέχει στη διαµόρφωση της τιµής της ενέργειας του ηλεκτρονίου, ούτε στον καθορισµό του τροχιακού 58.Κατά την επικάλυψη p p τροχιακών προκύπτουν πάντοτε π δεσµοί 59.Κατά τον υβριδισµό ενός s και ενός p τροχιακού προκύπτουν δύο sp υβριδικά τροχιακά 60.Το τροχιακό s και το τροχιακό s έχουν ίδιο σχήµα και ίδια ενέργεια 6.Ο αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου καθορίζει τον αρθµό της περιόδου, στην οποία ανήκει το στοιχείο 6.Τα µέταλλα έχουν σχετικά υψηλές τιµές ενέργειας ιοντσµού 6.Οι π δεσµοί είναι ασθενέστεροι των σ δεσµών 64.Σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική, τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα 65.Στο µόριο του αιθυλενίου τα δύο άτοµα του C συνδέονται µε ένα σ δεσµό του τύπου δεσµό sp sp και ένα π 66.Ο σ δεσµός είναι ισχυρότερος του π δεσµού, διότι στην περίπτωση του σ δεσµού επιτυγχάνεται µεγαλύτερη επικάλυψη τροχιακών από την περίπτωση του π δεσµού 67.Η δεύτερη ενέργεια ιοντισµού ενός ατόµου έχει µεγαλύτερη τιµή από την πρώτη ενέργεια ιοντισµού του ιδίου ατόµου 68.Η τιµή της ενέργειας πρώτου ιοντισµού αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε µια οµάδα του Περιοδικού Πίνακα 69.Ο αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός καθορίζει το σχήµα του τροχιακού 70.Τα s τροχιακά έχουν σφαιρική συµµετρία

14 7.Οι τοµείς s και p του Περιοδικού Πίνακα περιέχουν και 6 οµάδες αντίστοιχα 7.Ο αριθµός τροχιακών σε µια υποστιβάδα, µε αζιµουθιακό κβαντικό αριθµό l, δίνεται από τον τύπο l + 7.Ο οµοιοπολικός δεσµός δηµιουργείται µε επικάλυψη δύο ατοµικών τροχιακών ανεξάρτητα από τον αριθµό των ηλεκτρονίων που περιέχουν 74.Τα µοριακά τροχιακά έχουν ορισµένο µέγεθος και σχήµα, που εξαρτάται από το είδος των ατοµικών τροχιακών που συνδυάζονται 75.Τα p ατοµικά τροχιακά συµµετέχουν στο σχηµατισµό µόνο δεσµών π 76.Για να σχηµατιστεί δεσµός π, πρέπει να σχηµατιστεί δεσµός σ 77.Όσο αυξάνεται η ισχύς του δεσµού, τόσο αυξάνεται και το µήκος του δεσµού 78.Υβριδισµός είναι η επικάλυψη ατοµικών τροχιακών µε σκοπό το σχηµατισµό οµοιοπολικού δεσµού 79.Στον sp υβριδισµό συνδυάζονται ένα s και τρία p ατοµικά τροχιακά 4

15 Ερωτήσεις µε αιτιολόγηση. ίνονται τα άτοµα/ιόντα: Mg +, P 5, 9 K, Fe + 6 Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) και των Να γράψετε των αριθµό των µονήρων ηλεκτρονίων που περιέχει καθένα 5 P, 9 K, Fe + 6. ίνονται τα στοιχεία 0 Ca, 6 Fe και 6 S Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) και να βρεθεί η περίοδος και η οµάδα που ανήκει το καθένα Η ενέργεια πρώτου ιοντισµού ενός ατόµου είναι πάντα µεγαλύτερη από την πρώτη ενέργεια ιοντισµού του. ίνονται τα στοιχεία H, 8 O, Na και 6 S Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των 8 O, Na και 6 S στη θεµελιώδη κατάσταση και τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του NaHSO 4. ίνονται τα στοιχεία A και B µε ατοµικούς αριθµούς 5 και 7 αντίστοιχα. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων αυτών στη θεµελιώδη κατάσταση και να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης AB Ποιο από τα δύο στοιχεία A και B έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα; 5.Πόσα στοιχεία στη θεµελιώδη κατάσταση έχουν τρία µονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα M και ποιοι είναι οι ατοµικοί τους αριθµοί Ένα από τα στοιχεία αυτά ανήκει στον τοµέα p του Π.Π Ποιος είναι ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου που ανήκει στην ίδια οµάδα µε αυτό και έχει µεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού ( E i ) Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των παρακάτω ενώσεων NH NO 4, HCN, HClO4 ίνονται 7 N 8 O H 6 C 7 Cl 6. ίνονται τα στοιχεία H, 7 N, 8 O Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των 7 N και 8 O στη θεµελιώδη κατάσταση και τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του HNO Το στοιχείο Na έχει µικρότερη ατοµική ακτίνα από το στοιχείο Mg 7. ίνονται τα στοιχεία 0 Ca και Sc Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους στη θεµελιώδη κατάσταση Ποιο από τα δύο στοιχεία έχει τη µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού + Να γραφούν οι ηλεκτρονιακές δοµές των ιόντων Ca 0 και Sc + 5

16 Na 8. ίνονται τα στοιχεία και 7 Cl Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους στη θεµελιώδη κατάσταση Ποιο από τα δύο στοιχεία έχει τη µικρότερη ατοµική ακτίνα; 9. ίνεται ο παρακάτω πίνακας Li Li Li Ενέργειες ιοντισµού ( MJ / mol) Li + e + ( g ) ( g ), E 5 Li + e i = ( g ) ( g ), E 0 Li + e i = ( g ) ( g ), E 8 i =. Να εξηγήσετε γιατί ισχύει E i < Ei < E i για τις ενέργειες ιοντισµού. Να εξηγήσετε γιατί η ενέργεια πρώτου ιοντισµού του Li είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια πρώτου ιοντισµού του Na 0. ίνονται τα στοιχεία H, 8 O, 5 Si και P 5 Να ταξινοµήσετε τα ηλεκτρόνια κάθε στοιχείου σε στιβάδες και υποστιβάδες, να εντάξετε τα στοιχεία σε περιόδους, H και κύριες οµάδες, τοµείς του Π.Π και να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των οξέων ( 4SiO 4 ) ( H PO 4). ίνονται τα στοιχεία H, 8 O και 7 Cl Να γράψετε τις ηλεκτρονικές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των παραπάνω στοιχείων στη θεµελιώδη κατάσταση, να αναφέρετε ονοµαστικά τις αρχές και τον κανόνα της ηλεκτρονιακής δόµησης και να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του χλωριώδους οξέος ( HClO ) 6

17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑ LEWIS Α.Γραφή κατά Lewis στοιχείου Για να γράψουµε ένα στοιχείο κατά Lewis ακολουθούµε τα εξής βήµατα ΒΗΜΑ ο Γράφουµε το σύµβολο του στοιχείου. Ο ατοµικός αριθµός Z του στοιχείου δίνεται ΒΗΜΑ ο Γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή του στοιχείου και προσδιορίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ΒΗΜΑ ο Γράφουµε γύρω από το σύµβολο του στοιχείου µε τη µορφή τελειών µόνο τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας (µετά το τέταρτο ηλεκτρόνιο δηµιουργούµε ζεύγη) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του φωσφόρου ΒΗΜΑ ο Σύµβολο φωσφόρου 5 P ΒΗΜΑ ο Ηλεκτρονιακή δοµή φωσφόρου 6 5 P : s s p s p Από την ηλεκτρονιακή δοµή του φωσφόρου είναι προφανές ότι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας είναι όσα ανήκουν στην τρίτη στιβάδα δηλ. s p σύνολο + = 5 ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ ο Τύπος Lewis φωσφόρου: P 7

18 Β.Γραφή κατά Lewis ιόντων Γραφή κατά Lewis ιόντων στοιχείων (µονοατοµικά ιόντα) Για να γράψουµε ένα ιόν στοιχείου κατά Lewis ακολουθούµε τα εξής βήµατα ΒΗΜΑ ο Γράφουµε το σύµβολο του ιόντος του στοιχείου. Ο ατοµικός αριθµός Z του στοιχείου δίνεται ΒΗΜΑ ο Γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή του ιόντος του στοιχείου και προσδιορίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ΒΗΜΑ ο Γράφουµε γύρω από το σύµβολο του στοιχείου µε την µορφή τελειών µόνο τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ιόντος του στοιχείου ΒΗΜΑ 4ο Τον τύπο του ιόντος κατά Lewis κλείνουµε µέσα σε παρένθεση γράφοντας πάνω δεξιά το φορτίο του ιόντος ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του ιόντος του θείου ΒΗΜΑ ο Σύµβολο ιόντος θείου 6 S ΒΗΜΑ ο Ηλεκτρονιακή δοµή ιόντος θείου περίπτωση το θείο S έχει 6 = 8 6 S (συνυπολογίζουµε και τα ηλεκτρόνια που έχει προσλάβει δηλ. στην προκειµένη 6 + ηλεκτρόνια): s s p s p Από την ηλεκτρονιακή δοµή του ιόντος του θείου είναι προφανές ότι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας είναι όσα 6 ανήκουν στην τρίτη στιβάδα δηλ. s p σύνολο + 6= 8 ηλεκτρόνια 6 ΒΗΜΑ ο Τύπος Lewis ιόντος θείου: S ΒΗΜΑ 4ο [ S ] 8

19 Γραφή κατά Lewis συγκροτηµάτων ατόµων (πολυατοµικά ιόντα) Για να γράψουµε τον τύπο κατά Lewis σε πολυατοµικά ιόντα ακολουθούµε τα εξής βήµατα ΒΗΜΑ ο Γράφουµε για κάθε στοιχείο του ιόντος την ηλεκτρονιακή δοµή του ΒΗΜΑ ο Από την ηλεκτρονιακή δοµή των στοιχείων του ιόντος βρίσκουµε το συνολικό αριθµό των ηλεκτρονίων σθένους. Αθροίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του κάθε στοιχείου του ιόντος + τα ηλεκτρόνια λόγω φορτίου ΒΗΜΑ ο Βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο, το οποίο στη συνέχεια το συνδέουµε µε τα άλλα περιφερειακά άτοµα, στην αρχή µε απλούς δεσµούς (πως βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελ.9) ΒΗΜΑ 4ο Αφαιρούµε από το συνολικό αριθµό ηλεκτρονίων σθένους, τα ηλεκτρόνια που έχουµε ήδη χρησιµοποιήσει για τους οµοιοπολικούς δεσµούς (υπολογίζουµε δύο ηλεκτρόνια για κάθε δεσµό) ΒΗΜΑ 5ο Τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια τα κατανέµουµε πρώτα στα περιφερειακά άτοµα έτσι ώστε να αποκτήσει το κάθε άτοµο οκτώ ηλεκτρόνια (εκτός από το υδρογόνο που θέλει δύο) ΒΗΜΑ 6ο Αν το κεντρικό άτοµο µετά τα παραπάνω δεν έχει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, σχηµατίζουµε µεταξύ κεντρικού ατόµου και περιφερειακών πολλαπλούς δεσµούς (διπλούς ή τριπλούς), ώστε το κεντρικό άτοµο να αποκτήσει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα ΒΗΜΑ 7ο Τον τύπο του ιόντος κατά Lewis κλείνουµε µέσα σε παρένθεση γράφοντας πάνω δεξιά το φορτίο του ιόντος 9

20 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του ιόντος CO ΒΗΜΑ ο Το ιόν αποτελείται από ένα άτοµο άνθρακα 6 C και τρία άτοµα οξυγόνου 8 O Ηλεκτρονιακή δοµή άνθρακα C 6 : s s p Ηλεκτρόνια σθένους του 6 C είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δηλ. ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου άνθρακα) p s σύνολο 4 + = Ηλεκτρονιακή δοµή οξυγόνου 4 8 O : s s p Ηλεκτρόνια σθένους του 8 O είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δηλ. p ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου οξυγόνου) Αφού το ένα άτοµο οξυγόνου έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους, τα τρία άτοµα θα έχουν 6= 8 + = 4 s σύνολο 4 6 ΒΗΜΑ ο Ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων του ιόντος είναι Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων ιόντος CO = αριθµός ηλεκτρονίων σθένους του ενός ατόµου του άνθρακα + συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων σθένους των τριών άτοµων οξυγόνου + αριθµός ηλεκτρονίων που δηλώνεται από τον δείκτη πάνω δεξιά δηλ. συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων ιόντος CO = = 4 Όταν πάνω δεξιά είναι αρνητικός αριθµός, σηµαίνει ότι έχει προσλάβει ηλεκτρόνια όσα ο αριθµός άρα τα προσθέτουµε στον αριθµό ηλεκτρονίων σθένους των στοιχείων, ενώ αν πάνω δεξιά είναι θετικός αριθµός, σηµαίνει ότι έχει αποβάλλει ηλεκτρόνια όσα ο αριθµός και τα αφαιρούµε. Αν δηλαδή το παραπάνω ιόν ήταν CO, ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων του ιόντος θα ήταν : = 0 + ΒΗΜΑ ο Κεντρικό άτοµο ο άνθρακας C Το συνδέουµε µε τα τρία άτοµα του οξυγόνου O C O O ΒΗΜΑ 4ο Έχουµε δηµιουργήσει τρείς απλούς δεσµούς µεταξύ των στοιχείων εποµένως έχοµε χρησιµοποιήσει συνολικά = 6 ηλεκτρόνια. Αποµένουν από τα 4 που ήταν διαθέσιµα: 4 6= 8 αδιάθετα ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ 5ο Κατανέµουµε τα 8 ηλεκτρόνια πρώτα στα περιφερειακά άτοµα δηλ. στα άτοµα του οξυγόνου O C O O 0

21 ΒΗΜΑ 6ο Παρατηρούµε ότι κατανέµοντας τα 8 ηλεκτρόνια στα περιφερειακά άτοµα του οξυγόνου αυτά απέκτησαν 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, όµως το κεντρικό άτοµο του άνθρακα, επειδή δεν περίσσεψαν, έχει στην εξωτερική στιβάδα του 6 ηλεκτρόνια. Για να αποκτήσει και αυτό 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα δηµιουργούµε µε ένα περιφερειακό άτοµο ένα διπλό δεσµό και έχοµε O C = O O Τώρα όλα τα στοιχεία του ιόντος έχουν στην εξωτερική στιβάδα τους 8 ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ 7ο Τύπος του ιόντος κατά Lewis [ O C = O O ]

22 Γ.Γραφή κατά Lewis ιοντικής ένωσης Επειδή στις ιοντικές ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια του µορίου, τύπο Lewis ιοντικής ένωσης, χρησιµοποιούµε τους τύπους Lewis των ιόντων από τα οποία αποτελείται (ιοντικές ενώσεις είναι κυρίως οι ενώσεις µεταξύ µετάλλων και αµετάλλων) Για να γράψουµε τον τύπο Lewis µιας ιοντικής ένωσης ακολουθούµε τα εξής βήµατα ιακρίνουµε τα ιόντα από τα οποία αποτελείται ΒΗΜΑ ο ΒΗΜΑ ο Γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή του κάθε ιόντος της ένωσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούµενη παραγραφο ΒΗΜΑ ο Γράφουµε τα ιόντα το ένα δίπλα στο άλλο (µε τους συντελεστές των στοιχείων) χωρίς όµως να τα ενώνουµε ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Na CO Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του Iοντική ένωση αποτελείται από το + Na και την CO ΒΗΜΑ ο Τα ιόντα από τα οποία αποτελείται η ένωση είναι + Na και της ένωσης. Γραφή µοριακών τύπων ανόργανων ενώσεων) CO (τα φορτία των ιόντων βρίσκονται από τους δείκτες ΒΗΜΑ ο Εργαζόµενοι όπως στην προηγούµενη παραγραφο βρίσκουµε τους τύπους κατά Lewis των ιόντων Ιόν + Na : [ Na ]+ Ιόν CO : [ ΒΗΜΑ ο O C = O O ] Επειδή η ένωση αποτελείται από δύο ιόντα νατρίου ο τύπος Lewis της ένωσης είναι Na CO : [ Na ]+, [ O C = O O ] + Na και ένα ιόν CO

23 .Γραφή κατά Lewis οµοιοπολικής ένωσης Για τη γραφή του τύπου Lewis οµοιοπολικής ένωσης, ένωση µεταξύ ατόµων ίδιου στοιχείου (αµετάλλα) ή διαφορετικών στοιχείων (συνήθως αµετάλλα), ακολουθούµε τη διαδικασία που περιγράφεται στη γραφή τύπου Lewis συγκροτηµάτων ατόµων (πολυατοµικά ιόντα) ΒΗΜΑ ο Γράφουµε για κάθε στοιχείο της ένωσης την ηλεκτρονιακή δοµή του ΒΗΜΑ ο Από την ηλεκτρονιακή δοµή των στοιχείων της ένωσης βρίσκουµε το συνολικό αριθµό των ηλεκτρονίων σθένους Αθροίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του κάθε στοιχείου της ένωσης ΒΗΜΑ ο Βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο, το οποίο στη συνέχεια το συνδέουµε µε τα άλλα περιφερειακά άτοµα, στην αρχή µε απλούς δεσµούς [πως βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελ.9] ΒΗΜΑ 4ο Αφαιρούµε από το συνολικό αριθµό ηλεκτρονίων σθένους τα ηλεκτρόνια που έχουµε ήδη χρησιµοποιήσει για τους οµοιοπολικούς δεσµούς. Υπολογίζουµε δύο ηλεκτρόνια για κάθε δεσµό ΒΗΜΑ 5ο Τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια τα κατανέµουµε πρώτα στα περιφερειακά άτοµα έτσι ώστε να αποκτήσει το κάθε άτοµο οκτώ ηλεκτρόνια (εκτός από το υδρογόνο που θέλει δύο) ΒΗΜΑ 6ο Αν το κεντρικό άτοµο µετά τα παραπάνω δεν έχει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, σχηµατίζουµε µεταξύ κεντρικού ατόµου και περιφερειακών πολλαπλούς δεσµούς (διπλούς ή τριπλούς), ώστε το κεντρικό άτοµο να αποκτήσει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του HNO ΒΗΜΑ ο Η ένωση αποτελείται από ένα άτοµο άνθρακα H, ένα άτοµο 7 N και τρία άτοµα οξυγόνου 8 O Ηλεκτρονιακή δοµή υδρογόνου H : s Ηλεκτρόνια σθένους του H είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας s δηλ. σύνολο ηλεκτρόνιο (ηλεκτρόνια

24 σθένους ενός ατόµου υδρογόνου) Ηλεκτρονιακή δοµή αζώτου N 7 : s s p Ηλεκτρόνια σθένους του 7 N είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας p ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου αζώτου) 4 Ηλεκτρονιακή δοµή οξυγόνου O s s p 8 : s δηλ. σύνολο + = 5 Ηλεκτρόνια σθένους του 8 O είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δηλ. p ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου οξυγόνου) Αφού το ένα άτοµο οξυγόνου έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους,τα τρία άτοµα θα έχουν 6= 8 ΒΗΜΑ ο Ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων της ένωσης είναι 4 s σύνολο + 4= 6 Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων HNO = αριθµός ηλεκτρονίων σθένους του ενός ατόµου του υδρογόνου + αριθµός ηλεκτρονίων σθένους του ενός ατόµου του αζώτου + συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων σθένους των τριών άτοµων οξυγόνου δηλ. Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων HNO = = 4 ΒΗΜΑ ο Κεντρικό άτοµο το άζωτο N Το συνδέουµε µε τα άτοµα του οξυγόνου (το υδρογόνο συνδέεται µε άτοµο του οξυγόνου) ΒΗΜΑ 4ο H O C O O Έχουµε δηµιουργήσει τέσσερις απλούς δεσµούς µεταξύ των στοιχείων, εποµένως έχοµε χρησιµοποιήσει συνολικά 4 = 8 ηλεκτρόνια. Αποµένουν από τα 4 που ήταν διαθέσιµα: 4 8= 6 αδιάθετα ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ 5ο Κατανέµουµε τα 6 ηλεκτρόνια πρώτα στα περιφερειακά άτοµα δηλ. στα άτοµα του οξυγόνου ΒΗΜΑ 6ο H O C O Παρατηρούµε ότι κατανέµοντας τα 6 ηλεκτρόνια στα περιφερειακά άτοµα του οξυγόνου, αυτά απέκτησαν 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, όµως το κεντρικό άτοµο του άνθρακα, επειδή δεν περίσσεψαν, έχει στην εξωτερική στιβάδα του 6 ηλεκτρόνια. Για να αποκτήσει και αυτό 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, O δηµιουργούµε µε ένα περιφερειακό άτοµο ένα διπλό δεσµό και έχοµε H O C = O O Τώρα όλα τα στοιχεία της ένωσης έχουν στην εξωτερική στιβάδα τους 8 ηλεκτρόνια 4

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΟΚΑ. Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο;

ΣΥΜΠΛΟΚΑ. Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο; Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο; Σύµπλοκο ή σύµπλοκη ένωση ή ένωση σύνταξης ή ένωση ένταξης είναι ένα σταθερό συγκρότηµα ατόµων το οποίο αποτελείται από ένα κεντρικό άτοµο, συνήθως µεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) Ειδικό µέρος (βιοδραστικά µόρια)...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. And not only for the delectation and information

Διαβάστε περισσότερα

Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού

Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Σε περίπτωση ενώσεων που περιέχουν πολλαπλούς δεσμούς όπως το αιθυλένιο (αιθένιο), ο διπλός δεσμός δημιουργείται με συνεισφορά ενός ηλεκτρονίου από κάθε άτομο άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ιπλωµατική εργασία των φοιτητών Αγαθοκλέους Θεόφιλος Περικλεούς Τζούλια Χαραλάµπους Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 1. Ο αριθμός των πυρήνων που έχω σ' ένα δείγμα μειώνεται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης Συντονισµός: Βασιλική Περάκη Οµάδα Εργασίας: Βασιλική Περάκη

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα