,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ",1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,"

Transcript

1 D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι τύπος τροχιακού περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθµούς = 5 α. 5 s β. d γ. 4 f δ. 5 f n, l =.Ο µέγιστος αριθµός των d ατοµικών τροχιακών σε µια στιβάδα είναι α. β. 7 γ. 5 δ.εξαρτάται από τη στιβάδα 4.Ποια από τις παρακάτω τριάδες κβαντικών αριθµών δεν περιγράφει µια επιτρεπόµενη κατάσταση ηλεκτρονίου α. n, l =, m = = l β. n, l =, m = 0 = l γ. n, l = 0, m = = l δ. n, l =, m = 0 = l 5.Ποια από τις επόµενες τετράδες ανταποκρίνεται σε πραγµατικές καταστάσεις α.,, +, + β.,0, +, γ.,,, δ.,,0,

2 6.Ποιο από τα παρακάτω ατοµικά τροχιακά δεν υπάρχει α. s ατοµικό τροχιακό της O β. p ατοµικό τροχιακό της L γ. d ατοµικό τροχιακό της N δ. f ατοµικό τροχιακό της M 7.Στη στιβάδα M οι δυνατές τετράδες κβαντικών αριθµών είναι α. β.8 γ. 9 δ.50 8.Η σειρά των τροχιακών d, p,4s,5 p,4d,s, 4 p κατά αυξανόµενη ενέργεια είναι α. p< s< d < 4s< 4 p< 4d < 5p β. p< s< d < 4s< 4 p< 5 p< 4d γ. p< s< 4s< 4 p< d < 4d < 5p δ. p< s< 4s< d < 4 p< 4d < 5p 9.Σε µια στιβάδα η ενεργειακή αύξηση των υποστιβάδων της γίνεται σύµφωνα µε τη σειρά α. s < p< d < f β. s > p> d > f γ. s < p< f < d δ.εξαρτάται από τη στιβάδα 0.Οι υποστιβάδες α. 5 7 β. 7 5 γ. 5 7 δ. p,d, 4s και 5 f αποτελούνται αντίστοιχα από ατοµικά τροχιακά.η ηλεκτρονιακή δοµή του ανιόντος του θείου ( S 6 ) είναι 6 α. s s p s p 6 β. s s p s p 6 γ. s s p s p d 6 δ. s s p s p 4 6.Έχουµε δύο άτοµα λιθίου ( Li). Στο ένα άτοµο το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας βρίσκεται 4. Οι ενέργειες των δύο ατόµων και στο άλλο στην s στην υποστιβάδα s α.το ο άτοµο έχει µεγαλύτερη β.το ο άτοµο έχει µεγαλύτερη γ.είναι ίσες δ.χρειάζονται περισσότερα στοιχεία.στο άτοµο του οξυγόνου ( = 8) µόνο ένα ηλεκτρόνιο είναι Z στη θεµελιώδη κατάσταση ο αριθµός των τροχιακών που περιέχουν

3 α. β. 0 γ. δ. 4.Ένα άτοµο διαθέτει τρία ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα spin για τα τρία αυτά ηλεκτρόνια είναι α. β. 0 γ. δ. p. Tο άθροισµα των κβαντικών αριθµών του 5.Ποια από τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί στη δοµή της θεµελιώδους κατάστασης του ατόµου του σκανδίου ( Sc) 6 0 α. s s p d s 6 6 β. s s p s p d 6 6 γ. s s p s p d 4s 6 6 δ. s s p s p d 4s 6.Από τις ακόλουθες δοµές για το άτοµο του οξυγόνου ( Z = 8) στη θεµελιώδη κατάσταση (i). (ii). (iii). (iv). s s p α. εν υπακούουν στον κανόνα του Hund :.οι (ii) και (iv).η (ii).οι (i) και (iii) 4.η (iv) β.υπακούουν στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας.οι (i), (ii) & (iii).η (iv).οι (i), (iii) & (iv) 4.ολες γ. εν υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli.η (i).η (iii).η (ii) 4.η (iv) 7.Η αιτία της δηµιουργίας των χηµικών δεσµών είναι α.η τάση των στοιχείων να µεταπίπτουν σε σταθερότερη κατάσταση µε λιγότερη ενέργεια β.η τάση των στοιχείων να σχηµατίζουν χηµικές ενώσεις γ.η αστάθεια κάθε συστήµατος που αποτελείται απο µεµονωµένα άτοµα δ.η τάση των στοιχείων να συµπληρώνουν όλα τα τροχιακά της εξωτερικής τους στιβάδας 8.Ο ηλεκτρονιακός τύπος του SO είναι

4 α. O S O O β. O S O O γ. O S O O δ. O S O O 9.Ενα ατοµικό τροχιακό d χαρακτηρίζεται από λιγότερη ενέργεια σε σχέση µε ένα τροχιακό p α.το άθροισµα n + έχει µικρότερη τιµή για το d β.κάθε ηλεκτρόνιο της στιβάδας M έχει γενικά λιγότερη ενέργεια απο οποιοδήποτε ηλεκτρόνιο της στιβάδας N γ.τα τροχιακά d είναι ενεργειακά φτωχότερα από τα τροχιακά p δ.το άθροισµα + για το τροχιακό d 4 διότι n έχει την ίδια τιµή για τα δύο αυτά τροχιακά, αλλά ο κύριος κβαντικός αριθµός είναι µικρότερος 0.Η κατανοµή των τεσσάρων ηλεκτρονίων στα ατοµικά τροχιακά s, px, p y και pz της στιβάδας L του ατόµου του ανθρακα ( Z = 6) είναι α. β. γ. δ. s px p y pz s p x p y s p x p x p y pz.ο µικρότερος ατοµικός αριθµός του στοιχείου, το άτοµο του οποίου στη θεµελιώδη κατάσταση έχει συνολικά 7 ηλεκτρόνια σε τροχιακά s είναι α. 7 β. γ.9 δ. 9.Από τους ακόλουθους συµβολισµούς έως 4 s p παριστάνει τη δοµη της εξωτερικής στιβάδας του ατόµου του φωσφόρου ( = 5) κατάσταση α.η β.η γ.η δ.η 4 Z στη θεµελιώδη.σ ένα άτοµο ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων τα οποία χαρακτηρίζονται µε τους κβαντικούς αριθµούς 4

5 i) n =, l = ii) n =, l =, ml = και iii) n =, l = είναι αντιστοιχα α. 8, 4 και 8 β. 0, και 0 γ. 0, 6 και 4 δ. 0, και 4 4.Η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων µε α.µε την απαγορευτική αρχή Pauli β.µε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας γ.µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας δ.µε τον κανόνα Hund m s = στο ίδιο ατοµικό τροχιακό αντιβαίνει 5.Ποια απο τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί σε ένα ουδέτερο άτοµο ( 9 F) σε διεγερµένη κατάσταση α. s s p β. s s p γ. s s p δ. s s p Μπορεί να αποτελεί την τετράδα των κβαντικών αριθµών ενός ηλεκτρονίου α.,0,,+ β. 4,,, γ. 0,,0,+ δ.καµµια 7.Στο ιόν α. β.5 γ. δ Fe ο αριθµός των ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα d και στη θεµελιώδη κατάσταση είναι 8.Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών ( n l,, ) ηλεκτρόνιο σε ένα άτοµο α. 4,,,+ β. 4,,0, γ. 4,,,+ δ. 4,,,, m l m s δεν είναι επιτρεπτή για ένα 5

6 9.Το πλήθος των ατοµικών τροχιακών στις στιβάδες L και M είναι αντίστοιχα α. 4 και 9 β. 4 και 0 γ.8 και 8 δ. 4 και 8 0.Tι είδους τροχιακό περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθµούς = α. d β. f γ. p δ. s n και l =.Ποια από τις πρακάτω δοµές αντιστοιχεί σε διεγερµένη κατάσταση του ατόµου φθορίου 9 F 6 α. s s p β. s s p γ. s s p δ. s s p Τα ατοµικά τροχιακά s και s διαφέρουν α.στο µέγεθος β.στο σχήµα γ.στον προσανατολισµό στο χώρο δ.σε όλα.ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε ένα τροχιακό είναι α. β.4 γ.0 δ. 6 4.Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές αποδίδει τη δοµή στοιχείου του τοµέα s στη θεµελιώδη κατάσταση 6 α. s s p s p 6 6 β. s s p s p 4s 6 6 γ. s s p s p d 4s 6 6 δ. s s p s p 4s 5.Στο µόριο του CH = CH CH = CH υπάρχουν α. 8 σ και π δεσµοί β. 9 σ και π δεσµοί γ. 0 σ και π δεσµοί δ. 8 σ και π δεσµοί 6

7 6.Ο αριθµός των τροχιακών σε µια f στιβάδα είναι α. β. γ. 5 δ. 7 7.Στη θεµελιώδη κατάσταση όλα τα ηλεκτρόνια σθένους ενός στοιχείου ανήκουν στην υποστιβάδα s. Το στοιχείο µπορεί να έχει ατοµικό αριθµό α.8 β.0 γ. δ. 8.Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου αρθµό m = α. 6 β.8 γ. 4 δ. l + 9.Η ηλεκτρονιακή δοµή του ( 5 Mn ) στη θεµελιώδη κατάσταση είναι 6 6 α. s s p s p d 6 6 β. s s p s p d 4s γ. s s p s p d 4s δ. s s p s p d 4s 5 Ar 8 έχουν µαγνητικό κβαντικό 40.Ποια από τις παρακάτω ενώσεις έχει τους περισσότερους σ δεσµούς CH = CH CH = CH α. β. CH CH CH γ. CH CH = CH δ. CH C CH 4.Tο ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας του ( Na) µπορεί να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθµών στη θεµελιώδη κατάσταση α.,,0, + β.,0,0,+ γ.,,,+ δ.,,, + 7

8 CH C CH = CH 4.Στο µόριο του 6 και π 6 και π 7 και π 7 και π α. σ β. σ γ. σ δ. σ δεσµοί δεσµοί δεσµοί δεσµοί υπάρχουν 4.Το ατοµικό τροχιακό, στο οποίο βρίσκεται το ηλεκτρόνιο ενός ατόµου υδρογόνου, καθορίζεται από τους κβαντικούς αριθµούς α. n και l β.l και m γ. n,l και m l δ. n, l, m l και l m s 44. ίνεται η ένωση C H C C H = C H C H. Ο δεσµός µεταξύ των ατόµων α.ενός sp και ενός sp τροχιακού β.ενός sp και ενός γ.ενός sp και ενός sp τροχιακού sp τροχιακού δ.ενός sp και ενός sp τροχιακού C και C 4 5 προκύπτει µε επικάλυψη 45.Η ηλεκτρονιακή δοµή στη θεµελιώδη κατάσταση της εξωτερικής στιβάδας του ( 7 N) είναι s px p y pz α. β. γ. δ. 46.Ο σχηµατισµός του διπλού δεσµού µεταξύ δύο ατόµων άνθρακα δηµιουργείται µε επικάλυψη α. sp sp και p p τροχιακών β. sp sp και p p τροχιακών γ. sp sp και p p τροχιακών δ. sp sp και p p τροχιακών 47.Το στοιχείο που περιέχει στη θεµελιώδη κατάσταση τρία ηλεκτρόνια στην ατοµικό αριθµό α.5 β. 7 γ. 9 δ.5 p υποστιβάδα έχει 8

9 48.Ο δεσµός µεταξύ του ου και του ου ατόµου άνθρακα στην ένωση CH C CH = CH α. sp sp β. sp sp γ. sp sp δ. sp sp δηµιουργείται µε επικάλυψη υβριδικών τροχιακών 49.Σύµφωνα µε τη θεωρία δεσµού σθένους α.οι οµοιοπολικοί δεσµοί δηµιουργούνται µε επικάλυψη ατοµικών ατοµικών β.τα ζεύγη ηλεκτρονίων που δηµιουργούνται ανήκουν στο ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο γ.ισχυρότερος είναι ο δεσµός µε τη µικρότερη επικάλυψη δ.όλα τα παραπάνω 50.Μοριακό τροχιακό είναι ο χώρος α.όπου βρίσκεται το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων β.όπου υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να βρίσκεται το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων γ.ανάµεσα στους δύο πυρήνες των ατόµων δ.πάνω και κάτω από τον άξονα που συνδέει πυρήνες των ατόµων 5.Τα µοριακά τροχιακά προκύπτουν από επικαλύψεις α.δύο µορίων β.δύο ατόµων γ.δύο ατοµικών τροχιακών δ.δύο ηλεκτρονίων 5.Ο δεσµός σ προκύπτει α.µόνο µε επικαλύψεις s - s ατοµικών τροχιακών β.µόνο µε επικαλύψεις s - p ατοµικών τροχιακών γ.µόνο µε επικαλύψεις p - p ατοµικών τροχιακών δ.µε επικαλύψεις s - s, s - p και p - p ατοµικών τροχιακών 5.Ο δεσµός π προκύπτει α.µε επικαλύψεις s - p ατοµικών τροχιακών β.µε επικαλύψεις p - p ατοµικών τροχιακών γ.µε πλευρική επικαλύψη p - p ατοµικών τροχιακών δ.µε πλευρική επικαλύψη s - s ατοµικών τροχιακών 54.Στο µόριο του HF ο οµοιοπολικός δεσµός είναι α.δεσµός σ από επικάλυψη s - s ατοµικών τροχιακών β.δεσµός σ από επικάλυψη p - p ατοµικών τροχιακών γ.δεσµός σ από επικάλυψη s - p ατοµικών τροχιακών δ.δεσµός π από πλευρική επικάλυψη p - p ατοµικών τροχιακών 55.Στο µόριο του N περιέχονται α.τρεις δεσµοί σ β.τρεις δεσµοί π γ.ένας δεσµός σ και δύο δεσµοί π δ.δύο δεσµοί σ και ένας δεσµό π 9

10 56.Τα υβριδικά τροχιακά προκύπτουν α.µε επικαλύψη ατοµικών τροχιακών β.µε επικαλύψη µοριακών τροχιακών γ.µε συνδυασµό µοριακών τροχιακών δ.µε συνδυασµό ατοµικών τροχιακών 57.Στο µόριο του α. s - p τροχιακών β. s - sp τροχιακών γ. sp - sp τροχιακών δ. s - sp τροχιακών 58.Τα BeF περιέχονται δύο δεσµοί σ που προκύπτουν µε επικάλυψη sp υβριδικά τροχιακά προκύπτουν από συνδυασµό α.ενός s και δύο p β.ενός s και ενός p γ.δύο sp δ.ενός s και ενός p 59.Από το συνδυασµό ενός s και τριών p ατοµικών τροχιακών προκύπτουν α.τρία υβριδικά τροχιακά sp β.τέσσερα υβριδικά τροχιακά γ.τρία υβριδικά τροχιακά δ.τέσσερα υβριδικά τροχιακά sp sp και ένα υβριδικό τροχιακό sp sp 60.Στο µόριο του BF περιέχονται α.τρεις δεσµοί σ που προκύπτουν µε επικάλυψη β.δύο δεσµοί σ από επικάλυψη γ.ένας δεσµός σ από επικάλυψη sp - δ.τρεις δεσµοί π που προκύπτουν µε επικάλυψη p sp - p και ένας δεσµός π από επικάλυψη s - sp και δύο δεσµοί π από επικάλυψη sp - 6.Στο µόριο του CH 4 περιέχονται α.ένας δεσµός σ από επικάλυψη s - sp και τρεις δεσµοί π από επικάλυψη β.δύο δεσµοί σ από επικάλυψη γ.τέσσερις δεσµοί σ από επικάλυψη δ.τέσσερις δεσµοί π από επικάλυψη s - sp και δύο δεσµοί π από επικάλυψη s - sp p - sp 6.Στο διπλό δεσµό C = C περιέχονται α.δύο δεσµοί σ β.δύο δεσµοί σ και ένας π γ.δύο δεσµοί π δ.ένας δεσµός σ και ένας π p p - p p - sp p - sp p - sp 6.Στον τριπλό δεσµό C C περιέχονται α.τρεις δεσµοί σ β.δύο δεσµοί σ και ένας π γ.τρεις δεσµοί π δ.ένας δεσµός σ και δύο π 0

11 Ερωτήσεις σωστού λάθους.ο κύριος κβαντικός αριθµός n καθορίζει το µέγεθος του τροχιακού και έχει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της ενέργειας του ηλεκτρονίου.ο δευτερεύων κβαντικός αριθµός l καθορίζει το σχήµα του τροχιακού και είναι ενδεικτικός της άπωσης µεταξύ των ηλεκτρονίων.ένα στοιχείο ανήκει στον τοµέα s του Π.Π όταν είναι συµπληρωµένες όλες οι υποστιβάδες του, τα δε ευγενή αέρια έχουν δοµή εξωτερικής στιβάδας s p 6 4.Το πλήθος των s υποστιβάδων σε ένα άτοµο (είτε περιέχουν ηλεκτρόνια είτε όχι) είναι αριθµητικά µεγαλύτερο από το πλήθος των υποστιβάδων p 5.Σύµφωνα µε την αρχή της αβεβαιότητας, το ηλεκτρόνιο µπορεί να συµπεριφέρεται και ως σωµατίδιο και ως κύµα 6.Όταν ένα ηλεκτρόνιο µεταβαίνει από µια τροχιά σε µια άλλη εκπέµπεται ή απορροφάται ακτινοβολία ίση µε τη διαφορά ενέργειας των δύο τροχιών 7.Σύµφωνα µε την εξίσωση του L. de Broglie σε σώµα µεγάλης µάζας αντιστοιχεί µικρό µήκος κύµατος 8.Σύµφωνα µε την αρχή της αβεβαιότητας είναι αδύνατο να ξέρουµε τη θέση και την ενέργεια ενός σώµατος 9.Για τον καθορισµό ενός ατοµικού τροχιακού, απαιτούνται τέσσερις κβαντικοί αριθµοί 0.Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτοµο, καθορίζεται κυρίως από τον κύριο κβαντικό αριθµό.το µέγεθος ενός τροχιακού καθορίζεται από το µαγνητικό κβαντικό αριθµό.η υποστιβάδα d περιλαµβάνει τέσσερα ατοµικά τροχιακά.ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε p τροχιακό δεν έχει καµµία πιθανότητα να βρεθεί στον πυρήνα του ατόµου 4.Υπάρχουν σε άτοµο ηλεκτρόνια τα οποία χαρακτηρίζονται από την ακόλουθη τετράδα κβαντικών αριθµών ( n, l, m l, m s ) 4,,,,0,0,+,0, +, + 4,,, +,, +, 5.Ηστιβάδα L περιλαµβάνει δύο υποστιβάδες, ενώ η N πέντε 6.Στο άτοµο του υδρογόνου οι υποστιβάδες s και p έχουν την ίδια ενέργεια 7.Η έλξη του πυρήνα σε ένα ηλεκτρόνιο, καθορίζεται κυρίως από τον κύριο κβαντικό αριθµό 8.Ένα s τροχιακό χωράει λιγότερα ηλεκτρόνια από ένα p τροχιακό 9.Αν σε ένα άτοµο ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι άρτιος, όλα τα ηλεκτρόνια σχηµατίζουν ζεύγη αντίθετου spin 0.Με βάση την απαγορευτική αρχή του Pauli, σε κάθε τροχιακό µπορεί να υπάρχει µόνο ένα ηλεκτρόνιο. ε µπορεί σε µια υποστιβάδα να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια µε το ίδιο spin

12 .Κάθε d υποστιβάδα χωράει 5 ηλεκτρόνια.οι υποστιβάδες p και 4 s είναι ενεργειακά ισοδύναµες 4.H ηλεκτρονιακή δοµή για το άτοµο Βηρυλλίου ( Z = 4) σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund στη θεµελιώδη του κατάσταση είναι: s s ( ) 5.Το πλήθος των s τροχιακών σε ένα άτοµο (συµπληρωµένων, ηµισυµπληρωµένων ή κενών) είναι αριθµητικά µεγαλύτερο από το πλήθος των p τροχιακών 6.Για τον προσδιορισµό µιας υποστιβάδας χρειάζονται οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθµοί 7.Για τον προσδιορισµό ενός ατοµικού τροχιακού χρειάζονται οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθµοί 8.Για την περιγραφή ενός ηλεκτρονίου χρειάζονται οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθµοί 9.Ένα τροχιακό είναι ο χώρος στον οποίο υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο 0.Το µοναδικό ηλεκτρόνιο του υδρογόνου βρίσκεται πάντα σε τροχιακό s, ( ).Η πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου σε µεγάλη απόσταση από τον πυρήνα, εφ'όσον βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση, είναι µηδέν.μόνο σε ένα ατοµικό τροχιακό s ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων είναι δύο.η απαγορευτική αρχή του Pauli µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε το µέγιστο αριθµό των ηλεκτρονίων σε µια υποστιβάδα 4.Η υποστιβάδα µε l = µπορεί να έχει 8 ηλεκτρόνια 5.Ένα ηλεκτρόνιο τοποθετείται στην τέταρτη στιβάδα όταν συµπληρωθεί η τρίτη στιβάδα 6.Ένα τροχιακό µε l = l = και = m µπορεί να έχει δύο ηλεκτρόνια l 7.Τα ατοµικά τροχιακά p x, p y και pz έχουν διαφορετική ενέργεια 8.Ένα ατοµικό τροχιακό µπορεί να µην έχει ηλεκτρόνιο ή να έχει ένα ή δύο το πολύ 9.Στο άτοµο του οξυγόνου ( Z = 8) έχουµε ίσο αριθµό s και p ηλεκτρονίων 40.Όταν βρίσκουµε την ηλεκτρονιακή δοµή ενός στοιχείου, συµπληρώνεται η χαµηλότερη ενεργειακά στιβάδα και στη συνέχεια τοποθετούνται ηλεκτρόνια στην επόµενη ενεργειακά στιβάδα, σύµφωνα µε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας 4.Στον ηλεκτρονιακό τύπο του οξυχλωριούχου φωσφόρου ( POCl ) το κεντρικό άτοµο είναι το άτοµο του οξυγόνου + 4.Στο ιόν ( ) H η φύση του δεσµού είναι ηλεκτροστατική 4.Στο άτοµο του αζώτου ( Ζ = 7 ) περιέχονται στη θεµελιώδη του κατάσταση τρία ασύζευκτα ηλεκτρόνια 44.Η στιβάδα που χαρακτηρίζεται από κύριο κβαντικό αριθµό n = 4 περιλαµβάνει 4 υποστιβάδες 45.Όλα τα ηλεκτρόνια σχηµατίζουν ζεύγη αντίθετου spin στο άτοµο του ( Mg) 46.Ο κβαντικός αριθµός του spin ( ms ) συµµετέχει στη διαµόρφωση της τελικής τιµής της ενέργειας του ηλεκτρονίου

13 47.Για το άτοµο του οξυγόνου ( 8 O) στη θεµελιώδη κατάσταση, η κατανοµή των ηλεκτρονίων είναι 48.Στοιχεία µετάπτωσης είναι τα στοιχεία που καταλαµβάνουν τον τοµέα d του Περιοδικού Πίνακα 49.Τα ηλεκτρόνια της ίδιας στιβάδας έχουν την ίδια ενέργεια 50.Στη στιβάδα L υπάρχουν s και p ηλεκτρόνια 5.Στη στιβάδα M υπάρχουν και d ηλεκτρόνια 5.Από τη στιβάδα L και πάνω τα στοιχεία µπορούν να έχουν και f ηλεκτρόνια 5.Έχουµε δύο άτοµα λιθίου ( Li). Στο ένα άτοµο το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας βρίσκεται στην s s p x p y υποστιβάδα s και στο άλλο στην 4 s. Το ο άτοµο βρίσκεται σε διεγερµένη κατάσταση, µπορεί να εκπέµψει φωτόνιο και το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε τροχιακό µεγαλύτερου µεγέθους 54.Ο µαγνητικός κβαντικός αριθµός m l καθορίζει το µέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους 55.Στο HC CH τα δύο άτοµα του άνθρακα συνδέονται µεταξύ τους µε ένα σ και δύο π δεσµούς 56.Στοιχείο που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση και έχει ηλεκτρονιακή δοµή s s p ανήκει στην οµάδα (ΙΙΙΑ) του Περιοδικού Πίνακα 57.Ο κβαντικός αριθµός του spin δε συµµετέχει στη διαµόρφωση της τιµής της ενέργειας του ηλεκτρονίου, ούτε στον καθορισµό του τροχιακού 58.Κατά την επικάλυψη p p τροχιακών προκύπτουν πάντοτε π δεσµοί 59.Κατά τον υβριδισµό ενός s και ενός p τροχιακού προκύπτουν δύο sp υβριδικά τροχιακά 60.Το τροχιακό s και το τροχιακό s έχουν ίδιο σχήµα και ίδια ενέργεια 6.Ο αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου καθορίζει τον αρθµό της περιόδου, στην οποία ανήκει το στοιχείο 6.Τα µέταλλα έχουν σχετικά υψηλές τιµές ενέργειας ιοντσµού 6.Οι π δεσµοί είναι ασθενέστεροι των σ δεσµών 64.Σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική, τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα 65.Στο µόριο του αιθυλενίου τα δύο άτοµα του C συνδέονται µε ένα σ δεσµό του τύπου δεσµό sp sp και ένα π 66.Ο σ δεσµός είναι ισχυρότερος του π δεσµού, διότι στην περίπτωση του σ δεσµού επιτυγχάνεται µεγαλύτερη επικάλυψη τροχιακών από την περίπτωση του π δεσµού 67.Η δεύτερη ενέργεια ιοντισµού ενός ατόµου έχει µεγαλύτερη τιµή από την πρώτη ενέργεια ιοντισµού του ιδίου ατόµου 68.Η τιµή της ενέργειας πρώτου ιοντισµού αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε µια οµάδα του Περιοδικού Πίνακα 69.Ο αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός καθορίζει το σχήµα του τροχιακού 70.Τα s τροχιακά έχουν σφαιρική συµµετρία

14 7.Οι τοµείς s και p του Περιοδικού Πίνακα περιέχουν και 6 οµάδες αντίστοιχα 7.Ο αριθµός τροχιακών σε µια υποστιβάδα, µε αζιµουθιακό κβαντικό αριθµό l, δίνεται από τον τύπο l + 7.Ο οµοιοπολικός δεσµός δηµιουργείται µε επικάλυψη δύο ατοµικών τροχιακών ανεξάρτητα από τον αριθµό των ηλεκτρονίων που περιέχουν 74.Τα µοριακά τροχιακά έχουν ορισµένο µέγεθος και σχήµα, που εξαρτάται από το είδος των ατοµικών τροχιακών που συνδυάζονται 75.Τα p ατοµικά τροχιακά συµµετέχουν στο σχηµατισµό µόνο δεσµών π 76.Για να σχηµατιστεί δεσµός π, πρέπει να σχηµατιστεί δεσµός σ 77.Όσο αυξάνεται η ισχύς του δεσµού, τόσο αυξάνεται και το µήκος του δεσµού 78.Υβριδισµός είναι η επικάλυψη ατοµικών τροχιακών µε σκοπό το σχηµατισµό οµοιοπολικού δεσµού 79.Στον sp υβριδισµό συνδυάζονται ένα s και τρία p ατοµικά τροχιακά 4

15 Ερωτήσεις µε αιτιολόγηση. ίνονται τα άτοµα/ιόντα: Mg +, P 5, 9 K, Fe + 6 Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) και των Να γράψετε των αριθµό των µονήρων ηλεκτρονίων που περιέχει καθένα 5 P, 9 K, Fe + 6. ίνονται τα στοιχεία 0 Ca, 6 Fe και 6 S Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) και να βρεθεί η περίοδος και η οµάδα που ανήκει το καθένα Η ενέργεια πρώτου ιοντισµού ενός ατόµου είναι πάντα µεγαλύτερη από την πρώτη ενέργεια ιοντισµού του. ίνονται τα στοιχεία H, 8 O, Na και 6 S Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των 8 O, Na και 6 S στη θεµελιώδη κατάσταση και τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του NaHSO 4. ίνονται τα στοιχεία A και B µε ατοµικούς αριθµούς 5 και 7 αντίστοιχα. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων αυτών στη θεµελιώδη κατάσταση και να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης AB Ποιο από τα δύο στοιχεία A και B έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα; 5.Πόσα στοιχεία στη θεµελιώδη κατάσταση έχουν τρία µονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα M και ποιοι είναι οι ατοµικοί τους αριθµοί Ένα από τα στοιχεία αυτά ανήκει στον τοµέα p του Π.Π Ποιος είναι ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου που ανήκει στην ίδια οµάδα µε αυτό και έχει µεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού ( E i ) Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των παρακάτω ενώσεων NH NO 4, HCN, HClO4 ίνονται 7 N 8 O H 6 C 7 Cl 6. ίνονται τα στοιχεία H, 7 N, 8 O Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των 7 N και 8 O στη θεµελιώδη κατάσταση και τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του HNO Το στοιχείο Na έχει µικρότερη ατοµική ακτίνα από το στοιχείο Mg 7. ίνονται τα στοιχεία 0 Ca και Sc Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους στη θεµελιώδη κατάσταση Ποιο από τα δύο στοιχεία έχει τη µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού + Να γραφούν οι ηλεκτρονιακές δοµές των ιόντων Ca 0 και Sc + 5

16 Na 8. ίνονται τα στοιχεία και 7 Cl Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους στη θεµελιώδη κατάσταση Ποιο από τα δύο στοιχεία έχει τη µικρότερη ατοµική ακτίνα; 9. ίνεται ο παρακάτω πίνακας Li Li Li Ενέργειες ιοντισµού ( MJ / mol) Li + e + ( g ) ( g ), E 5 Li + e i = ( g ) ( g ), E 0 Li + e i = ( g ) ( g ), E 8 i =. Να εξηγήσετε γιατί ισχύει E i < Ei < E i για τις ενέργειες ιοντισµού. Να εξηγήσετε γιατί η ενέργεια πρώτου ιοντισµού του Li είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια πρώτου ιοντισµού του Na 0. ίνονται τα στοιχεία H, 8 O, 5 Si και P 5 Να ταξινοµήσετε τα ηλεκτρόνια κάθε στοιχείου σε στιβάδες και υποστιβάδες, να εντάξετε τα στοιχεία σε περιόδους, H και κύριες οµάδες, τοµείς του Π.Π και να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των οξέων ( 4SiO 4 ) ( H PO 4). ίνονται τα στοιχεία H, 8 O και 7 Cl Να γράψετε τις ηλεκτρονικές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των παραπάνω στοιχείων στη θεµελιώδη κατάσταση, να αναφέρετε ονοµαστικά τις αρχές και τον κανόνα της ηλεκτρονιακής δόµησης και να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του χλωριώδους οξέος ( HClO ) 6

17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑ LEWIS Α.Γραφή κατά Lewis στοιχείου Για να γράψουµε ένα στοιχείο κατά Lewis ακολουθούµε τα εξής βήµατα ΒΗΜΑ ο Γράφουµε το σύµβολο του στοιχείου. Ο ατοµικός αριθµός Z του στοιχείου δίνεται ΒΗΜΑ ο Γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή του στοιχείου και προσδιορίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ΒΗΜΑ ο Γράφουµε γύρω από το σύµβολο του στοιχείου µε τη µορφή τελειών µόνο τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας (µετά το τέταρτο ηλεκτρόνιο δηµιουργούµε ζεύγη) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του φωσφόρου ΒΗΜΑ ο Σύµβολο φωσφόρου 5 P ΒΗΜΑ ο Ηλεκτρονιακή δοµή φωσφόρου 6 5 P : s s p s p Από την ηλεκτρονιακή δοµή του φωσφόρου είναι προφανές ότι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας είναι όσα ανήκουν στην τρίτη στιβάδα δηλ. s p σύνολο + = 5 ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ ο Τύπος Lewis φωσφόρου: P 7

18 Β.Γραφή κατά Lewis ιόντων Γραφή κατά Lewis ιόντων στοιχείων (µονοατοµικά ιόντα) Για να γράψουµε ένα ιόν στοιχείου κατά Lewis ακολουθούµε τα εξής βήµατα ΒΗΜΑ ο Γράφουµε το σύµβολο του ιόντος του στοιχείου. Ο ατοµικός αριθµός Z του στοιχείου δίνεται ΒΗΜΑ ο Γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή του ιόντος του στοιχείου και προσδιορίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ΒΗΜΑ ο Γράφουµε γύρω από το σύµβολο του στοιχείου µε την µορφή τελειών µόνο τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ιόντος του στοιχείου ΒΗΜΑ 4ο Τον τύπο του ιόντος κατά Lewis κλείνουµε µέσα σε παρένθεση γράφοντας πάνω δεξιά το φορτίο του ιόντος ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του ιόντος του θείου ΒΗΜΑ ο Σύµβολο ιόντος θείου 6 S ΒΗΜΑ ο Ηλεκτρονιακή δοµή ιόντος θείου περίπτωση το θείο S έχει 6 = 8 6 S (συνυπολογίζουµε και τα ηλεκτρόνια που έχει προσλάβει δηλ. στην προκειµένη 6 + ηλεκτρόνια): s s p s p Από την ηλεκτρονιακή δοµή του ιόντος του θείου είναι προφανές ότι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας είναι όσα 6 ανήκουν στην τρίτη στιβάδα δηλ. s p σύνολο + 6= 8 ηλεκτρόνια 6 ΒΗΜΑ ο Τύπος Lewis ιόντος θείου: S ΒΗΜΑ 4ο [ S ] 8

19 Γραφή κατά Lewis συγκροτηµάτων ατόµων (πολυατοµικά ιόντα) Για να γράψουµε τον τύπο κατά Lewis σε πολυατοµικά ιόντα ακολουθούµε τα εξής βήµατα ΒΗΜΑ ο Γράφουµε για κάθε στοιχείο του ιόντος την ηλεκτρονιακή δοµή του ΒΗΜΑ ο Από την ηλεκτρονιακή δοµή των στοιχείων του ιόντος βρίσκουµε το συνολικό αριθµό των ηλεκτρονίων σθένους. Αθροίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του κάθε στοιχείου του ιόντος + τα ηλεκτρόνια λόγω φορτίου ΒΗΜΑ ο Βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο, το οποίο στη συνέχεια το συνδέουµε µε τα άλλα περιφερειακά άτοµα, στην αρχή µε απλούς δεσµούς (πως βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελ.9) ΒΗΜΑ 4ο Αφαιρούµε από το συνολικό αριθµό ηλεκτρονίων σθένους, τα ηλεκτρόνια που έχουµε ήδη χρησιµοποιήσει για τους οµοιοπολικούς δεσµούς (υπολογίζουµε δύο ηλεκτρόνια για κάθε δεσµό) ΒΗΜΑ 5ο Τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια τα κατανέµουµε πρώτα στα περιφερειακά άτοµα έτσι ώστε να αποκτήσει το κάθε άτοµο οκτώ ηλεκτρόνια (εκτός από το υδρογόνο που θέλει δύο) ΒΗΜΑ 6ο Αν το κεντρικό άτοµο µετά τα παραπάνω δεν έχει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, σχηµατίζουµε µεταξύ κεντρικού ατόµου και περιφερειακών πολλαπλούς δεσµούς (διπλούς ή τριπλούς), ώστε το κεντρικό άτοµο να αποκτήσει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα ΒΗΜΑ 7ο Τον τύπο του ιόντος κατά Lewis κλείνουµε µέσα σε παρένθεση γράφοντας πάνω δεξιά το φορτίο του ιόντος 9

20 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του ιόντος CO ΒΗΜΑ ο Το ιόν αποτελείται από ένα άτοµο άνθρακα 6 C και τρία άτοµα οξυγόνου 8 O Ηλεκτρονιακή δοµή άνθρακα C 6 : s s p Ηλεκτρόνια σθένους του 6 C είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δηλ. ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου άνθρακα) p s σύνολο 4 + = Ηλεκτρονιακή δοµή οξυγόνου 4 8 O : s s p Ηλεκτρόνια σθένους του 8 O είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δηλ. p ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου οξυγόνου) Αφού το ένα άτοµο οξυγόνου έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους, τα τρία άτοµα θα έχουν 6= 8 + = 4 s σύνολο 4 6 ΒΗΜΑ ο Ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων του ιόντος είναι Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων ιόντος CO = αριθµός ηλεκτρονίων σθένους του ενός ατόµου του άνθρακα + συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων σθένους των τριών άτοµων οξυγόνου + αριθµός ηλεκτρονίων που δηλώνεται από τον δείκτη πάνω δεξιά δηλ. συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων ιόντος CO = = 4 Όταν πάνω δεξιά είναι αρνητικός αριθµός, σηµαίνει ότι έχει προσλάβει ηλεκτρόνια όσα ο αριθµός άρα τα προσθέτουµε στον αριθµό ηλεκτρονίων σθένους των στοιχείων, ενώ αν πάνω δεξιά είναι θετικός αριθµός, σηµαίνει ότι έχει αποβάλλει ηλεκτρόνια όσα ο αριθµός και τα αφαιρούµε. Αν δηλαδή το παραπάνω ιόν ήταν CO, ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων του ιόντος θα ήταν : = 0 + ΒΗΜΑ ο Κεντρικό άτοµο ο άνθρακας C Το συνδέουµε µε τα τρία άτοµα του οξυγόνου O C O O ΒΗΜΑ 4ο Έχουµε δηµιουργήσει τρείς απλούς δεσµούς µεταξύ των στοιχείων εποµένως έχοµε χρησιµοποιήσει συνολικά = 6 ηλεκτρόνια. Αποµένουν από τα 4 που ήταν διαθέσιµα: 4 6= 8 αδιάθετα ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ 5ο Κατανέµουµε τα 8 ηλεκτρόνια πρώτα στα περιφερειακά άτοµα δηλ. στα άτοµα του οξυγόνου O C O O 0

21 ΒΗΜΑ 6ο Παρατηρούµε ότι κατανέµοντας τα 8 ηλεκτρόνια στα περιφερειακά άτοµα του οξυγόνου αυτά απέκτησαν 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, όµως το κεντρικό άτοµο του άνθρακα, επειδή δεν περίσσεψαν, έχει στην εξωτερική στιβάδα του 6 ηλεκτρόνια. Για να αποκτήσει και αυτό 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα δηµιουργούµε µε ένα περιφερειακό άτοµο ένα διπλό δεσµό και έχοµε O C = O O Τώρα όλα τα στοιχεία του ιόντος έχουν στην εξωτερική στιβάδα τους 8 ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ 7ο Τύπος του ιόντος κατά Lewis [ O C = O O ]

22 Γ.Γραφή κατά Lewis ιοντικής ένωσης Επειδή στις ιοντικές ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια του µορίου, τύπο Lewis ιοντικής ένωσης, χρησιµοποιούµε τους τύπους Lewis των ιόντων από τα οποία αποτελείται (ιοντικές ενώσεις είναι κυρίως οι ενώσεις µεταξύ µετάλλων και αµετάλλων) Για να γράψουµε τον τύπο Lewis µιας ιοντικής ένωσης ακολουθούµε τα εξής βήµατα ιακρίνουµε τα ιόντα από τα οποία αποτελείται ΒΗΜΑ ο ΒΗΜΑ ο Γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή του κάθε ιόντος της ένωσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούµενη παραγραφο ΒΗΜΑ ο Γράφουµε τα ιόντα το ένα δίπλα στο άλλο (µε τους συντελεστές των στοιχείων) χωρίς όµως να τα ενώνουµε ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Na CO Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του Iοντική ένωση αποτελείται από το + Na και την CO ΒΗΜΑ ο Τα ιόντα από τα οποία αποτελείται η ένωση είναι + Na και της ένωσης. Γραφή µοριακών τύπων ανόργανων ενώσεων) CO (τα φορτία των ιόντων βρίσκονται από τους δείκτες ΒΗΜΑ ο Εργαζόµενοι όπως στην προηγούµενη παραγραφο βρίσκουµε τους τύπους κατά Lewis των ιόντων Ιόν + Na : [ Na ]+ Ιόν CO : [ ΒΗΜΑ ο O C = O O ] Επειδή η ένωση αποτελείται από δύο ιόντα νατρίου ο τύπος Lewis της ένωσης είναι Na CO : [ Na ]+, [ O C = O O ] + Na και ένα ιόν CO

23 .Γραφή κατά Lewis οµοιοπολικής ένωσης Για τη γραφή του τύπου Lewis οµοιοπολικής ένωσης, ένωση µεταξύ ατόµων ίδιου στοιχείου (αµετάλλα) ή διαφορετικών στοιχείων (συνήθως αµετάλλα), ακολουθούµε τη διαδικασία που περιγράφεται στη γραφή τύπου Lewis συγκροτηµάτων ατόµων (πολυατοµικά ιόντα) ΒΗΜΑ ο Γράφουµε για κάθε στοιχείο της ένωσης την ηλεκτρονιακή δοµή του ΒΗΜΑ ο Από την ηλεκτρονιακή δοµή των στοιχείων της ένωσης βρίσκουµε το συνολικό αριθµό των ηλεκτρονίων σθένους Αθροίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του κάθε στοιχείου της ένωσης ΒΗΜΑ ο Βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο, το οποίο στη συνέχεια το συνδέουµε µε τα άλλα περιφερειακά άτοµα, στην αρχή µε απλούς δεσµούς [πως βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελ.9] ΒΗΜΑ 4ο Αφαιρούµε από το συνολικό αριθµό ηλεκτρονίων σθένους τα ηλεκτρόνια που έχουµε ήδη χρησιµοποιήσει για τους οµοιοπολικούς δεσµούς. Υπολογίζουµε δύο ηλεκτρόνια για κάθε δεσµό ΒΗΜΑ 5ο Τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια τα κατανέµουµε πρώτα στα περιφερειακά άτοµα έτσι ώστε να αποκτήσει το κάθε άτοµο οκτώ ηλεκτρόνια (εκτός από το υδρογόνο που θέλει δύο) ΒΗΜΑ 6ο Αν το κεντρικό άτοµο µετά τα παραπάνω δεν έχει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, σχηµατίζουµε µεταξύ κεντρικού ατόµου και περιφερειακών πολλαπλούς δεσµούς (διπλούς ή τριπλούς), ώστε το κεντρικό άτοµο να αποκτήσει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του HNO ΒΗΜΑ ο Η ένωση αποτελείται από ένα άτοµο άνθρακα H, ένα άτοµο 7 N και τρία άτοµα οξυγόνου 8 O Ηλεκτρονιακή δοµή υδρογόνου H : s Ηλεκτρόνια σθένους του H είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας s δηλ. σύνολο ηλεκτρόνιο (ηλεκτρόνια

24 σθένους ενός ατόµου υδρογόνου) Ηλεκτρονιακή δοµή αζώτου N 7 : s s p Ηλεκτρόνια σθένους του 7 N είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας p ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου αζώτου) 4 Ηλεκτρονιακή δοµή οξυγόνου O s s p 8 : s δηλ. σύνολο + = 5 Ηλεκτρόνια σθένους του 8 O είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δηλ. p ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου οξυγόνου) Αφού το ένα άτοµο οξυγόνου έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους,τα τρία άτοµα θα έχουν 6= 8 ΒΗΜΑ ο Ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων της ένωσης είναι 4 s σύνολο + 4= 6 Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων HNO = αριθµός ηλεκτρονίων σθένους του ενός ατόµου του υδρογόνου + αριθµός ηλεκτρονίων σθένους του ενός ατόµου του αζώτου + συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων σθένους των τριών άτοµων οξυγόνου δηλ. Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων HNO = = 4 ΒΗΜΑ ο Κεντρικό άτοµο το άζωτο N Το συνδέουµε µε τα άτοµα του οξυγόνου (το υδρογόνο συνδέεται µε άτοµο του οξυγόνου) ΒΗΜΑ 4ο H O C O O Έχουµε δηµιουργήσει τέσσερις απλούς δεσµούς µεταξύ των στοιχείων, εποµένως έχοµε χρησιµοποιήσει συνολικά 4 = 8 ηλεκτρόνια. Αποµένουν από τα 4 που ήταν διαθέσιµα: 4 8= 6 αδιάθετα ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ 5ο Κατανέµουµε τα 6 ηλεκτρόνια πρώτα στα περιφερειακά άτοµα δηλ. στα άτοµα του οξυγόνου ΒΗΜΑ 6ο H O C O Παρατηρούµε ότι κατανέµοντας τα 6 ηλεκτρόνια στα περιφερειακά άτοµα του οξυγόνου, αυτά απέκτησαν 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, όµως το κεντρικό άτοµο του άνθρακα, επειδή δεν περίσσεψαν, έχει στην εξωτερική στιβάδα του 6 ηλεκτρόνια. Για να αποκτήσει και αυτό 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, O δηµιουργούµε µε ένα περιφερειακό άτοµο ένα διπλό δεσµό και έχοµε H O C = O O Τώρα όλα τα στοιχεία της ένωσης έχουν στην εξωτερική στιβάδα τους 8 ηλεκτρόνια 4

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ EΠIMEΛEIA BAMNIEΣ ΔHMHTΡHΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Χηµεία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Ενέργεια που µεταφέρει ένα φωτόνιο: Ε φωτονίου = h f f: συχνότητα φωτονίου h: σταθερά του Planck Ενέργεια ηλεκτρονίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί 1. Οργανική χημεία Οργανικές ενώσεις μέχριτομισότου1800 αναφέρονταν σε ενώσεις από ζωντανούς οργανισμούς Wöhler το 1828 έδειξε ότι η ουρία, μία οργανική ένωση,

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis 1. Ερώτηση: Τι είναι τα ηλεκτρόνια σθένους; Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους (=δυνατά ηλεκτρόνια). 2. Ερώτηση: Τι λέει η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 11.1. Ποια είδη χημικών δεσμών γνωρίζετε; Υπάρχουν δύο βασικά είδη χημικών δεσμών: ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων. Αδαμαντοειδή: πενταμαντάνιο

Δομή και δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων. Αδαμαντοειδή: πενταμαντάνιο Δομή και δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων Αδαμαντοειδή: πενταμαντάνιο Δομή και δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων Σχεδόν οτιδήποτε βλέπετε στην εικόνα αυτή είναι φτιαγμένο από οργανικές χημικές ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία 24 4

Οργανική Χημεία 24 4 Οργανική Χημεία 24 4 5. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5.1 Δομή οργανικών ενώσεων - διπλός και τριπλός δεσμός - επαγωγικό φαινόμενο Θεωρία δεσμού σθένους (Valence bond theory) Οι κυριότερες από τις διαφορετικές κβαντομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου 1. Ερώτηση: Τι είναι η κβαντομηχανική; H κβαντομηχανική, είναι η σύγχρονη αντίληψη μιας νέας μηχανικής που μπορεί να εφαρμοστεί στο μικρόκοσμο του ατόμου. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων 2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων Θεωρία 7.1. Ποια είναι η εικόνα του ατόμου σύμφωνα με τον Bohr; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, ξεπερασμένη βέβαια σήμερα, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού.

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού. ΤΕΤΥ - Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 6-1 Κεφάλαιο 6. Μόρια Εδάφια: 6.a. Μόρια και μοριακοί δεσμοί 6.b. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού 6.c. Περιστροφή και ταλάντωση μορίων 6.d. Μοριακά φάσματα 6.a.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1. Ερώτηση: Τι λέει ο νόμος περιοδικότητας του Moseley; «H χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους

Διαβάστε περισσότερα

5. Χημικός εσμός ΙI: Κβαντομηχανική Θεώρηση

5. Χημικός εσμός ΙI: Κβαντομηχανική Θεώρηση 5. Χημικός εσμός ΙI: Κβαντομηχανική Θεώρηση ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι μια πρώτη προσέγγιση των κυματομηχανικών θεωριών του ομοιοπολικού δεσμού και η ανακάλυψη του πώς οι θεωρίες αυτές δημιουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί

1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί 1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί Ο Lewis πρότεινε το μοντέλο του κοινού ηλεκτρονιακού ζεύγους των δεσμών το 1916, σχεδόνμιαδεκαετίαπριναπότηθεωρίατουde Broglie τηςδυαδικότηταςκύματος-σωματιδίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Ατοµικό πρότυπο του Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε Στιβάδα ή φλοιός ή Bhr καθορισµένες (επιτρεπτές) τροχιές ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α4. Ποια από τις επόμενες ουσίες, όταν διαλυθεί στο νερό, δεν αλλάζει το ph του; α. CH 3 COOK β. NaF

Μονάδες 5 Α4. Ποια από τις επόμενες ουσίες, όταν διαλυθεί στο νερό, δεν αλλάζει το ph του; α. CH 3 COOK β. NaF ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Έχουμε τοποθετήσει 32 ηλεκτρόνια, τα υπόλοιπα 4 σε ζεύγη τα τοποθετούμε στο κεντρικό άτομο Xe. Ο τύπος κατά Lewis είναι:

Έχουμε τοποθετήσει 32 ηλεκτρόνια, τα υπόλοιπα 4 σε ζεύγη τα τοποθετούμε στο κεντρικό άτομο Xe. Ο τύπος κατά Lewis είναι: 10 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ αριθμός ηλεκτρονίων είναι (16 ζεύγη). Το κεντρικό άτομο είναι το Β ενώ τα περιφερειακά τα F. Αφού συνδέσουμε το Β με τα άτομα F με απλούς δεσμούς, συμπληρώνουμε με οκτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1.15 Ο δεσμός στο μεθάνιο και ο υβριδισμός τροχιακού

1.15 Ο δεσμός στο μεθάνιο και ο υβριδισμός τροχιακού 1.15 Ο δεσμός στο μεθάνιο και ο υβριδισμός τροχιακού Η δομή του Μεθανίου τετραεδρική γωνίες δεσμού = 109.5 Μήκη δεσμού = 110 pm αλλά η δομή εμφανίζεται ασυνεπής με την ηλεκτρονική διάταξη του άνθρακα Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Θέµα Α Α 1 γ Α 2 β Α 3 β Α 4 γ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Α 5 (α) Είναι αδύνατο στο ίδιο άτοµο να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4

Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4 Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4 1 Θέματα Θέμα 1 ο Να ορίσετε: Α. την ατομική ακτίνα Β. την ενέργεια πρώτου ιοντισμού των ατόμων Θέμα 2 Να αιτιολογήσετε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 14 Ιουλίου 2007

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 14 Ιουλίου 2007 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 14 Ιουλίου 2007 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. στην πρώτη περίοδο, στην τέταρτη οµάδα και στον. Μονάδες 5 1.2. Οι π δεσµοί προκύπτουν µε β. επικαλύψεις s-p ατοµικών τροχιακών.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. στην πρώτη περίοδο, στην τέταρτη οµάδα και στον. Μονάδες 5 1.2. Οι π δεσµοί προκύπτουν µε β. επικαλύψεις s-p ατοµικών τροχιακών. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Στις προτάσεις 1.1 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ιάλεξη 1 η

Εισαγωγή. ιάλεξη 1 η Εισαγωγή ιάλεξη 1 η Ύλη πρώτου µαθήµατος Επιστήµη των υλικών οµή της ύλης Iδιότητες της ύλης Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας ύλης Κατηγορίες ακτινοβολίας Βασική ατοµική θεωρία οµή του ατόµου Στοιχεία, ισότοπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 10 Ιουνίου 2006

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 10 Ιουνίου 2006 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 10 Ιουνίου 2006 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.2.1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ. Πρότυπο ενός ατόμου αζώτου με 7 πρωτόνια και 7 ηλεκτρόνια

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.2.1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ. Πρότυπο ενός ατόμου αζώτου με 7 πρωτόνια και 7 ηλεκτρόνια ΚΕΦ.2.1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ Πρότυπο ενός ατόμου αζώτου με 7 πρωτόνια και 7 ηλεκτρόνια Τα ηλεκτρόνια των ατόμων σε μη διεγερμένη κατάσταση (θεμελιώδης) κατανέμονται σε επτά το πολύ στιβάδες K,L,M,N,O,P,Q.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7

Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7 Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου. 1 ο Κεφάλαιο: μέχρι και Περιοδικός Πίνακας 5 ο Κεφάλαιο: μέχρι και αντιδράσεις Απόσπασης. Θέμα 1 ο... Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7 1.1. Κατά τη μετάπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α3. α Α4. δ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Λάθος ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 14 Ιουνίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Α... 1 Α1. Β... 1 Α2. Γ... 1 Α3. Δ... 1 Α4. Α... 1 Α5. Α....

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 1 Ιουλίου 2006

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 1 Ιουλίου 2006 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 1 Ιουλίου 2006 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα