,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ",1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,"

Transcript

1 D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι τύπος τροχιακού περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθµούς = 5 α. 5 s β. d γ. 4 f δ. 5 f n, l =.Ο µέγιστος αριθµός των d ατοµικών τροχιακών σε µια στιβάδα είναι α. β. 7 γ. 5 δ.εξαρτάται από τη στιβάδα 4.Ποια από τις παρακάτω τριάδες κβαντικών αριθµών δεν περιγράφει µια επιτρεπόµενη κατάσταση ηλεκτρονίου α. n, l =, m = = l β. n, l =, m = 0 = l γ. n, l = 0, m = = l δ. n, l =, m = 0 = l 5.Ποια από τις επόµενες τετράδες ανταποκρίνεται σε πραγµατικές καταστάσεις α.,, +, + β.,0, +, γ.,,, δ.,,0,

2 6.Ποιο από τα παρακάτω ατοµικά τροχιακά δεν υπάρχει α. s ατοµικό τροχιακό της O β. p ατοµικό τροχιακό της L γ. d ατοµικό τροχιακό της N δ. f ατοµικό τροχιακό της M 7.Στη στιβάδα M οι δυνατές τετράδες κβαντικών αριθµών είναι α. β.8 γ. 9 δ.50 8.Η σειρά των τροχιακών d, p,4s,5 p,4d,s, 4 p κατά αυξανόµενη ενέργεια είναι α. p< s< d < 4s< 4 p< 4d < 5p β. p< s< d < 4s< 4 p< 5 p< 4d γ. p< s< 4s< 4 p< d < 4d < 5p δ. p< s< 4s< d < 4 p< 4d < 5p 9.Σε µια στιβάδα η ενεργειακή αύξηση των υποστιβάδων της γίνεται σύµφωνα µε τη σειρά α. s < p< d < f β. s > p> d > f γ. s < p< f < d δ.εξαρτάται από τη στιβάδα 0.Οι υποστιβάδες α. 5 7 β. 7 5 γ. 5 7 δ. p,d, 4s και 5 f αποτελούνται αντίστοιχα από ατοµικά τροχιακά.η ηλεκτρονιακή δοµή του ανιόντος του θείου ( S 6 ) είναι 6 α. s s p s p 6 β. s s p s p 6 γ. s s p s p d 6 δ. s s p s p 4 6.Έχουµε δύο άτοµα λιθίου ( Li). Στο ένα άτοµο το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας βρίσκεται 4. Οι ενέργειες των δύο ατόµων και στο άλλο στην s στην υποστιβάδα s α.το ο άτοµο έχει µεγαλύτερη β.το ο άτοµο έχει µεγαλύτερη γ.είναι ίσες δ.χρειάζονται περισσότερα στοιχεία.στο άτοµο του οξυγόνου ( = 8) µόνο ένα ηλεκτρόνιο είναι Z στη θεµελιώδη κατάσταση ο αριθµός των τροχιακών που περιέχουν

3 α. β. 0 γ. δ. 4.Ένα άτοµο διαθέτει τρία ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα spin για τα τρία αυτά ηλεκτρόνια είναι α. β. 0 γ. δ. p. Tο άθροισµα των κβαντικών αριθµών του 5.Ποια από τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί στη δοµή της θεµελιώδους κατάστασης του ατόµου του σκανδίου ( Sc) 6 0 α. s s p d s 6 6 β. s s p s p d 6 6 γ. s s p s p d 4s 6 6 δ. s s p s p d 4s 6.Από τις ακόλουθες δοµές για το άτοµο του οξυγόνου ( Z = 8) στη θεµελιώδη κατάσταση (i). (ii). (iii). (iv). s s p α. εν υπακούουν στον κανόνα του Hund :.οι (ii) και (iv).η (ii).οι (i) και (iii) 4.η (iv) β.υπακούουν στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας.οι (i), (ii) & (iii).η (iv).οι (i), (iii) & (iv) 4.ολες γ. εν υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli.η (i).η (iii).η (ii) 4.η (iv) 7.Η αιτία της δηµιουργίας των χηµικών δεσµών είναι α.η τάση των στοιχείων να µεταπίπτουν σε σταθερότερη κατάσταση µε λιγότερη ενέργεια β.η τάση των στοιχείων να σχηµατίζουν χηµικές ενώσεις γ.η αστάθεια κάθε συστήµατος που αποτελείται απο µεµονωµένα άτοµα δ.η τάση των στοιχείων να συµπληρώνουν όλα τα τροχιακά της εξωτερικής τους στιβάδας 8.Ο ηλεκτρονιακός τύπος του SO είναι

4 α. O S O O β. O S O O γ. O S O O δ. O S O O 9.Ενα ατοµικό τροχιακό d χαρακτηρίζεται από λιγότερη ενέργεια σε σχέση µε ένα τροχιακό p α.το άθροισµα n + έχει µικρότερη τιµή για το d β.κάθε ηλεκτρόνιο της στιβάδας M έχει γενικά λιγότερη ενέργεια απο οποιοδήποτε ηλεκτρόνιο της στιβάδας N γ.τα τροχιακά d είναι ενεργειακά φτωχότερα από τα τροχιακά p δ.το άθροισµα + για το τροχιακό d 4 διότι n έχει την ίδια τιµή για τα δύο αυτά τροχιακά, αλλά ο κύριος κβαντικός αριθµός είναι µικρότερος 0.Η κατανοµή των τεσσάρων ηλεκτρονίων στα ατοµικά τροχιακά s, px, p y και pz της στιβάδας L του ατόµου του ανθρακα ( Z = 6) είναι α. β. γ. δ. s px p y pz s p x p y s p x p x p y pz.ο µικρότερος ατοµικός αριθµός του στοιχείου, το άτοµο του οποίου στη θεµελιώδη κατάσταση έχει συνολικά 7 ηλεκτρόνια σε τροχιακά s είναι α. 7 β. γ.9 δ. 9.Από τους ακόλουθους συµβολισµούς έως 4 s p παριστάνει τη δοµη της εξωτερικής στιβάδας του ατόµου του φωσφόρου ( = 5) κατάσταση α.η β.η γ.η δ.η 4 Z στη θεµελιώδη.σ ένα άτοµο ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων τα οποία χαρακτηρίζονται µε τους κβαντικούς αριθµούς 4

5 i) n =, l = ii) n =, l =, ml = και iii) n =, l = είναι αντιστοιχα α. 8, 4 και 8 β. 0, και 0 γ. 0, 6 και 4 δ. 0, και 4 4.Η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων µε α.µε την απαγορευτική αρχή Pauli β.µε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας γ.µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας δ.µε τον κανόνα Hund m s = στο ίδιο ατοµικό τροχιακό αντιβαίνει 5.Ποια απο τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί σε ένα ουδέτερο άτοµο ( 9 F) σε διεγερµένη κατάσταση α. s s p β. s s p γ. s s p δ. s s p Μπορεί να αποτελεί την τετράδα των κβαντικών αριθµών ενός ηλεκτρονίου α.,0,,+ β. 4,,, γ. 0,,0,+ δ.καµµια 7.Στο ιόν α. β.5 γ. δ Fe ο αριθµός των ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα d και στη θεµελιώδη κατάσταση είναι 8.Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών ( n l,, ) ηλεκτρόνιο σε ένα άτοµο α. 4,,,+ β. 4,,0, γ. 4,,,+ δ. 4,,,, m l m s δεν είναι επιτρεπτή για ένα 5

6 9.Το πλήθος των ατοµικών τροχιακών στις στιβάδες L και M είναι αντίστοιχα α. 4 και 9 β. 4 και 0 γ.8 και 8 δ. 4 και 8 0.Tι είδους τροχιακό περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθµούς = α. d β. f γ. p δ. s n και l =.Ποια από τις πρακάτω δοµές αντιστοιχεί σε διεγερµένη κατάσταση του ατόµου φθορίου 9 F 6 α. s s p β. s s p γ. s s p δ. s s p Τα ατοµικά τροχιακά s και s διαφέρουν α.στο µέγεθος β.στο σχήµα γ.στον προσανατολισµό στο χώρο δ.σε όλα.ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε ένα τροχιακό είναι α. β.4 γ.0 δ. 6 4.Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές αποδίδει τη δοµή στοιχείου του τοµέα s στη θεµελιώδη κατάσταση 6 α. s s p s p 6 6 β. s s p s p 4s 6 6 γ. s s p s p d 4s 6 6 δ. s s p s p 4s 5.Στο µόριο του CH = CH CH = CH υπάρχουν α. 8 σ και π δεσµοί β. 9 σ και π δεσµοί γ. 0 σ και π δεσµοί δ. 8 σ και π δεσµοί 6

7 6.Ο αριθµός των τροχιακών σε µια f στιβάδα είναι α. β. γ. 5 δ. 7 7.Στη θεµελιώδη κατάσταση όλα τα ηλεκτρόνια σθένους ενός στοιχείου ανήκουν στην υποστιβάδα s. Το στοιχείο µπορεί να έχει ατοµικό αριθµό α.8 β.0 γ. δ. 8.Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου αρθµό m = α. 6 β.8 γ. 4 δ. l + 9.Η ηλεκτρονιακή δοµή του ( 5 Mn ) στη θεµελιώδη κατάσταση είναι 6 6 α. s s p s p d 6 6 β. s s p s p d 4s γ. s s p s p d 4s δ. s s p s p d 4s 5 Ar 8 έχουν µαγνητικό κβαντικό 40.Ποια από τις παρακάτω ενώσεις έχει τους περισσότερους σ δεσµούς CH = CH CH = CH α. β. CH CH CH γ. CH CH = CH δ. CH C CH 4.Tο ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας του ( Na) µπορεί να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθµών στη θεµελιώδη κατάσταση α.,,0, + β.,0,0,+ γ.,,,+ δ.,,, + 7

8 CH C CH = CH 4.Στο µόριο του 6 και π 6 και π 7 και π 7 και π α. σ β. σ γ. σ δ. σ δεσµοί δεσµοί δεσµοί δεσµοί υπάρχουν 4.Το ατοµικό τροχιακό, στο οποίο βρίσκεται το ηλεκτρόνιο ενός ατόµου υδρογόνου, καθορίζεται από τους κβαντικούς αριθµούς α. n και l β.l και m γ. n,l και m l δ. n, l, m l και l m s 44. ίνεται η ένωση C H C C H = C H C H. Ο δεσµός µεταξύ των ατόµων α.ενός sp και ενός sp τροχιακού β.ενός sp και ενός γ.ενός sp και ενός sp τροχιακού sp τροχιακού δ.ενός sp και ενός sp τροχιακού C και C 4 5 προκύπτει µε επικάλυψη 45.Η ηλεκτρονιακή δοµή στη θεµελιώδη κατάσταση της εξωτερικής στιβάδας του ( 7 N) είναι s px p y pz α. β. γ. δ. 46.Ο σχηµατισµός του διπλού δεσµού µεταξύ δύο ατόµων άνθρακα δηµιουργείται µε επικάλυψη α. sp sp και p p τροχιακών β. sp sp και p p τροχιακών γ. sp sp και p p τροχιακών δ. sp sp και p p τροχιακών 47.Το στοιχείο που περιέχει στη θεµελιώδη κατάσταση τρία ηλεκτρόνια στην ατοµικό αριθµό α.5 β. 7 γ. 9 δ.5 p υποστιβάδα έχει 8

9 48.Ο δεσµός µεταξύ του ου και του ου ατόµου άνθρακα στην ένωση CH C CH = CH α. sp sp β. sp sp γ. sp sp δ. sp sp δηµιουργείται µε επικάλυψη υβριδικών τροχιακών 49.Σύµφωνα µε τη θεωρία δεσµού σθένους α.οι οµοιοπολικοί δεσµοί δηµιουργούνται µε επικάλυψη ατοµικών ατοµικών β.τα ζεύγη ηλεκτρονίων που δηµιουργούνται ανήκουν στο ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο γ.ισχυρότερος είναι ο δεσµός µε τη µικρότερη επικάλυψη δ.όλα τα παραπάνω 50.Μοριακό τροχιακό είναι ο χώρος α.όπου βρίσκεται το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων β.όπου υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να βρίσκεται το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων γ.ανάµεσα στους δύο πυρήνες των ατόµων δ.πάνω και κάτω από τον άξονα που συνδέει πυρήνες των ατόµων 5.Τα µοριακά τροχιακά προκύπτουν από επικαλύψεις α.δύο µορίων β.δύο ατόµων γ.δύο ατοµικών τροχιακών δ.δύο ηλεκτρονίων 5.Ο δεσµός σ προκύπτει α.µόνο µε επικαλύψεις s - s ατοµικών τροχιακών β.µόνο µε επικαλύψεις s - p ατοµικών τροχιακών γ.µόνο µε επικαλύψεις p - p ατοµικών τροχιακών δ.µε επικαλύψεις s - s, s - p και p - p ατοµικών τροχιακών 5.Ο δεσµός π προκύπτει α.µε επικαλύψεις s - p ατοµικών τροχιακών β.µε επικαλύψεις p - p ατοµικών τροχιακών γ.µε πλευρική επικαλύψη p - p ατοµικών τροχιακών δ.µε πλευρική επικαλύψη s - s ατοµικών τροχιακών 54.Στο µόριο του HF ο οµοιοπολικός δεσµός είναι α.δεσµός σ από επικάλυψη s - s ατοµικών τροχιακών β.δεσµός σ από επικάλυψη p - p ατοµικών τροχιακών γ.δεσµός σ από επικάλυψη s - p ατοµικών τροχιακών δ.δεσµός π από πλευρική επικάλυψη p - p ατοµικών τροχιακών 55.Στο µόριο του N περιέχονται α.τρεις δεσµοί σ β.τρεις δεσµοί π γ.ένας δεσµός σ και δύο δεσµοί π δ.δύο δεσµοί σ και ένας δεσµό π 9

10 56.Τα υβριδικά τροχιακά προκύπτουν α.µε επικαλύψη ατοµικών τροχιακών β.µε επικαλύψη µοριακών τροχιακών γ.µε συνδυασµό µοριακών τροχιακών δ.µε συνδυασµό ατοµικών τροχιακών 57.Στο µόριο του α. s - p τροχιακών β. s - sp τροχιακών γ. sp - sp τροχιακών δ. s - sp τροχιακών 58.Τα BeF περιέχονται δύο δεσµοί σ που προκύπτουν µε επικάλυψη sp υβριδικά τροχιακά προκύπτουν από συνδυασµό α.ενός s και δύο p β.ενός s και ενός p γ.δύο sp δ.ενός s και ενός p 59.Από το συνδυασµό ενός s και τριών p ατοµικών τροχιακών προκύπτουν α.τρία υβριδικά τροχιακά sp β.τέσσερα υβριδικά τροχιακά γ.τρία υβριδικά τροχιακά δ.τέσσερα υβριδικά τροχιακά sp sp και ένα υβριδικό τροχιακό sp sp 60.Στο µόριο του BF περιέχονται α.τρεις δεσµοί σ που προκύπτουν µε επικάλυψη β.δύο δεσµοί σ από επικάλυψη γ.ένας δεσµός σ από επικάλυψη sp - δ.τρεις δεσµοί π που προκύπτουν µε επικάλυψη p sp - p και ένας δεσµός π από επικάλυψη s - sp και δύο δεσµοί π από επικάλυψη sp - 6.Στο µόριο του CH 4 περιέχονται α.ένας δεσµός σ από επικάλυψη s - sp και τρεις δεσµοί π από επικάλυψη β.δύο δεσµοί σ από επικάλυψη γ.τέσσερις δεσµοί σ από επικάλυψη δ.τέσσερις δεσµοί π από επικάλυψη s - sp και δύο δεσµοί π από επικάλυψη s - sp p - sp 6.Στο διπλό δεσµό C = C περιέχονται α.δύο δεσµοί σ β.δύο δεσµοί σ και ένας π γ.δύο δεσµοί π δ.ένας δεσµός σ και ένας π p p - p p - sp p - sp p - sp 6.Στον τριπλό δεσµό C C περιέχονται α.τρεις δεσµοί σ β.δύο δεσµοί σ και ένας π γ.τρεις δεσµοί π δ.ένας δεσµός σ και δύο π 0

11 Ερωτήσεις σωστού λάθους.ο κύριος κβαντικός αριθµός n καθορίζει το µέγεθος του τροχιακού και έχει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της ενέργειας του ηλεκτρονίου.ο δευτερεύων κβαντικός αριθµός l καθορίζει το σχήµα του τροχιακού και είναι ενδεικτικός της άπωσης µεταξύ των ηλεκτρονίων.ένα στοιχείο ανήκει στον τοµέα s του Π.Π όταν είναι συµπληρωµένες όλες οι υποστιβάδες του, τα δε ευγενή αέρια έχουν δοµή εξωτερικής στιβάδας s p 6 4.Το πλήθος των s υποστιβάδων σε ένα άτοµο (είτε περιέχουν ηλεκτρόνια είτε όχι) είναι αριθµητικά µεγαλύτερο από το πλήθος των υποστιβάδων p 5.Σύµφωνα µε την αρχή της αβεβαιότητας, το ηλεκτρόνιο µπορεί να συµπεριφέρεται και ως σωµατίδιο και ως κύµα 6.Όταν ένα ηλεκτρόνιο µεταβαίνει από µια τροχιά σε µια άλλη εκπέµπεται ή απορροφάται ακτινοβολία ίση µε τη διαφορά ενέργειας των δύο τροχιών 7.Σύµφωνα µε την εξίσωση του L. de Broglie σε σώµα µεγάλης µάζας αντιστοιχεί µικρό µήκος κύµατος 8.Σύµφωνα µε την αρχή της αβεβαιότητας είναι αδύνατο να ξέρουµε τη θέση και την ενέργεια ενός σώµατος 9.Για τον καθορισµό ενός ατοµικού τροχιακού, απαιτούνται τέσσερις κβαντικοί αριθµοί 0.Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτοµο, καθορίζεται κυρίως από τον κύριο κβαντικό αριθµό.το µέγεθος ενός τροχιακού καθορίζεται από το µαγνητικό κβαντικό αριθµό.η υποστιβάδα d περιλαµβάνει τέσσερα ατοµικά τροχιακά.ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε p τροχιακό δεν έχει καµµία πιθανότητα να βρεθεί στον πυρήνα του ατόµου 4.Υπάρχουν σε άτοµο ηλεκτρόνια τα οποία χαρακτηρίζονται από την ακόλουθη τετράδα κβαντικών αριθµών ( n, l, m l, m s ) 4,,,,0,0,+,0, +, + 4,,, +,, +, 5.Ηστιβάδα L περιλαµβάνει δύο υποστιβάδες, ενώ η N πέντε 6.Στο άτοµο του υδρογόνου οι υποστιβάδες s και p έχουν την ίδια ενέργεια 7.Η έλξη του πυρήνα σε ένα ηλεκτρόνιο, καθορίζεται κυρίως από τον κύριο κβαντικό αριθµό 8.Ένα s τροχιακό χωράει λιγότερα ηλεκτρόνια από ένα p τροχιακό 9.Αν σε ένα άτοµο ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι άρτιος, όλα τα ηλεκτρόνια σχηµατίζουν ζεύγη αντίθετου spin 0.Με βάση την απαγορευτική αρχή του Pauli, σε κάθε τροχιακό µπορεί να υπάρχει µόνο ένα ηλεκτρόνιο. ε µπορεί σε µια υποστιβάδα να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια µε το ίδιο spin

12 .Κάθε d υποστιβάδα χωράει 5 ηλεκτρόνια.οι υποστιβάδες p και 4 s είναι ενεργειακά ισοδύναµες 4.H ηλεκτρονιακή δοµή για το άτοµο Βηρυλλίου ( Z = 4) σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund στη θεµελιώδη του κατάσταση είναι: s s ( ) 5.Το πλήθος των s τροχιακών σε ένα άτοµο (συµπληρωµένων, ηµισυµπληρωµένων ή κενών) είναι αριθµητικά µεγαλύτερο από το πλήθος των p τροχιακών 6.Για τον προσδιορισµό µιας υποστιβάδας χρειάζονται οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθµοί 7.Για τον προσδιορισµό ενός ατοµικού τροχιακού χρειάζονται οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθµοί 8.Για την περιγραφή ενός ηλεκτρονίου χρειάζονται οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθµοί 9.Ένα τροχιακό είναι ο χώρος στον οποίο υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο 0.Το µοναδικό ηλεκτρόνιο του υδρογόνου βρίσκεται πάντα σε τροχιακό s, ( ).Η πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου σε µεγάλη απόσταση από τον πυρήνα, εφ'όσον βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση, είναι µηδέν.μόνο σε ένα ατοµικό τροχιακό s ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων είναι δύο.η απαγορευτική αρχή του Pauli µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε το µέγιστο αριθµό των ηλεκτρονίων σε µια υποστιβάδα 4.Η υποστιβάδα µε l = µπορεί να έχει 8 ηλεκτρόνια 5.Ένα ηλεκτρόνιο τοποθετείται στην τέταρτη στιβάδα όταν συµπληρωθεί η τρίτη στιβάδα 6.Ένα τροχιακό µε l = l = και = m µπορεί να έχει δύο ηλεκτρόνια l 7.Τα ατοµικά τροχιακά p x, p y και pz έχουν διαφορετική ενέργεια 8.Ένα ατοµικό τροχιακό µπορεί να µην έχει ηλεκτρόνιο ή να έχει ένα ή δύο το πολύ 9.Στο άτοµο του οξυγόνου ( Z = 8) έχουµε ίσο αριθµό s και p ηλεκτρονίων 40.Όταν βρίσκουµε την ηλεκτρονιακή δοµή ενός στοιχείου, συµπληρώνεται η χαµηλότερη ενεργειακά στιβάδα και στη συνέχεια τοποθετούνται ηλεκτρόνια στην επόµενη ενεργειακά στιβάδα, σύµφωνα µε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας 4.Στον ηλεκτρονιακό τύπο του οξυχλωριούχου φωσφόρου ( POCl ) το κεντρικό άτοµο είναι το άτοµο του οξυγόνου + 4.Στο ιόν ( ) H η φύση του δεσµού είναι ηλεκτροστατική 4.Στο άτοµο του αζώτου ( Ζ = 7 ) περιέχονται στη θεµελιώδη του κατάσταση τρία ασύζευκτα ηλεκτρόνια 44.Η στιβάδα που χαρακτηρίζεται από κύριο κβαντικό αριθµό n = 4 περιλαµβάνει 4 υποστιβάδες 45.Όλα τα ηλεκτρόνια σχηµατίζουν ζεύγη αντίθετου spin στο άτοµο του ( Mg) 46.Ο κβαντικός αριθµός του spin ( ms ) συµµετέχει στη διαµόρφωση της τελικής τιµής της ενέργειας του ηλεκτρονίου

13 47.Για το άτοµο του οξυγόνου ( 8 O) στη θεµελιώδη κατάσταση, η κατανοµή των ηλεκτρονίων είναι 48.Στοιχεία µετάπτωσης είναι τα στοιχεία που καταλαµβάνουν τον τοµέα d του Περιοδικού Πίνακα 49.Τα ηλεκτρόνια της ίδιας στιβάδας έχουν την ίδια ενέργεια 50.Στη στιβάδα L υπάρχουν s και p ηλεκτρόνια 5.Στη στιβάδα M υπάρχουν και d ηλεκτρόνια 5.Από τη στιβάδα L και πάνω τα στοιχεία µπορούν να έχουν και f ηλεκτρόνια 5.Έχουµε δύο άτοµα λιθίου ( Li). Στο ένα άτοµο το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας βρίσκεται στην s s p x p y υποστιβάδα s και στο άλλο στην 4 s. Το ο άτοµο βρίσκεται σε διεγερµένη κατάσταση, µπορεί να εκπέµψει φωτόνιο και το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε τροχιακό µεγαλύτερου µεγέθους 54.Ο µαγνητικός κβαντικός αριθµός m l καθορίζει το µέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους 55.Στο HC CH τα δύο άτοµα του άνθρακα συνδέονται µεταξύ τους µε ένα σ και δύο π δεσµούς 56.Στοιχείο που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση και έχει ηλεκτρονιακή δοµή s s p ανήκει στην οµάδα (ΙΙΙΑ) του Περιοδικού Πίνακα 57.Ο κβαντικός αριθµός του spin δε συµµετέχει στη διαµόρφωση της τιµής της ενέργειας του ηλεκτρονίου, ούτε στον καθορισµό του τροχιακού 58.Κατά την επικάλυψη p p τροχιακών προκύπτουν πάντοτε π δεσµοί 59.Κατά τον υβριδισµό ενός s και ενός p τροχιακού προκύπτουν δύο sp υβριδικά τροχιακά 60.Το τροχιακό s και το τροχιακό s έχουν ίδιο σχήµα και ίδια ενέργεια 6.Ο αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου καθορίζει τον αρθµό της περιόδου, στην οποία ανήκει το στοιχείο 6.Τα µέταλλα έχουν σχετικά υψηλές τιµές ενέργειας ιοντσµού 6.Οι π δεσµοί είναι ασθενέστεροι των σ δεσµών 64.Σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική, τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα 65.Στο µόριο του αιθυλενίου τα δύο άτοµα του C συνδέονται µε ένα σ δεσµό του τύπου δεσµό sp sp και ένα π 66.Ο σ δεσµός είναι ισχυρότερος του π δεσµού, διότι στην περίπτωση του σ δεσµού επιτυγχάνεται µεγαλύτερη επικάλυψη τροχιακών από την περίπτωση του π δεσµού 67.Η δεύτερη ενέργεια ιοντισµού ενός ατόµου έχει µεγαλύτερη τιµή από την πρώτη ενέργεια ιοντισµού του ιδίου ατόµου 68.Η τιµή της ενέργειας πρώτου ιοντισµού αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε µια οµάδα του Περιοδικού Πίνακα 69.Ο αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός καθορίζει το σχήµα του τροχιακού 70.Τα s τροχιακά έχουν σφαιρική συµµετρία

14 7.Οι τοµείς s και p του Περιοδικού Πίνακα περιέχουν και 6 οµάδες αντίστοιχα 7.Ο αριθµός τροχιακών σε µια υποστιβάδα, µε αζιµουθιακό κβαντικό αριθµό l, δίνεται από τον τύπο l + 7.Ο οµοιοπολικός δεσµός δηµιουργείται µε επικάλυψη δύο ατοµικών τροχιακών ανεξάρτητα από τον αριθµό των ηλεκτρονίων που περιέχουν 74.Τα µοριακά τροχιακά έχουν ορισµένο µέγεθος και σχήµα, που εξαρτάται από το είδος των ατοµικών τροχιακών που συνδυάζονται 75.Τα p ατοµικά τροχιακά συµµετέχουν στο σχηµατισµό µόνο δεσµών π 76.Για να σχηµατιστεί δεσµός π, πρέπει να σχηµατιστεί δεσµός σ 77.Όσο αυξάνεται η ισχύς του δεσµού, τόσο αυξάνεται και το µήκος του δεσµού 78.Υβριδισµός είναι η επικάλυψη ατοµικών τροχιακών µε σκοπό το σχηµατισµό οµοιοπολικού δεσµού 79.Στον sp υβριδισµό συνδυάζονται ένα s και τρία p ατοµικά τροχιακά 4

15 Ερωτήσεις µε αιτιολόγηση. ίνονται τα άτοµα/ιόντα: Mg +, P 5, 9 K, Fe + 6 Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) και των Να γράψετε των αριθµό των µονήρων ηλεκτρονίων που περιέχει καθένα 5 P, 9 K, Fe + 6. ίνονται τα στοιχεία 0 Ca, 6 Fe και 6 S Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) και να βρεθεί η περίοδος και η οµάδα που ανήκει το καθένα Η ενέργεια πρώτου ιοντισµού ενός ατόµου είναι πάντα µεγαλύτερη από την πρώτη ενέργεια ιοντισµού του. ίνονται τα στοιχεία H, 8 O, Na και 6 S Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των 8 O, Na και 6 S στη θεµελιώδη κατάσταση και τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του NaHSO 4. ίνονται τα στοιχεία A και B µε ατοµικούς αριθµούς 5 και 7 αντίστοιχα. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων αυτών στη θεµελιώδη κατάσταση και να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης AB Ποιο από τα δύο στοιχεία A και B έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα; 5.Πόσα στοιχεία στη θεµελιώδη κατάσταση έχουν τρία µονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα M και ποιοι είναι οι ατοµικοί τους αριθµοί Ένα από τα στοιχεία αυτά ανήκει στον τοµέα p του Π.Π Ποιος είναι ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου που ανήκει στην ίδια οµάδα µε αυτό και έχει µεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού ( E i ) Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των παρακάτω ενώσεων NH NO 4, HCN, HClO4 ίνονται 7 N 8 O H 6 C 7 Cl 6. ίνονται τα στοιχεία H, 7 N, 8 O Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των 7 N και 8 O στη θεµελιώδη κατάσταση και τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του HNO Το στοιχείο Na έχει µικρότερη ατοµική ακτίνα από το στοιχείο Mg 7. ίνονται τα στοιχεία 0 Ca και Sc Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους στη θεµελιώδη κατάσταση Ποιο από τα δύο στοιχεία έχει τη µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού + Να γραφούν οι ηλεκτρονιακές δοµές των ιόντων Ca 0 και Sc + 5

16 Na 8. ίνονται τα στοιχεία και 7 Cl Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους στη θεµελιώδη κατάσταση Ποιο από τα δύο στοιχεία έχει τη µικρότερη ατοµική ακτίνα; 9. ίνεται ο παρακάτω πίνακας Li Li Li Ενέργειες ιοντισµού ( MJ / mol) Li + e + ( g ) ( g ), E 5 Li + e i = ( g ) ( g ), E 0 Li + e i = ( g ) ( g ), E 8 i =. Να εξηγήσετε γιατί ισχύει E i < Ei < E i για τις ενέργειες ιοντισµού. Να εξηγήσετε γιατί η ενέργεια πρώτου ιοντισµού του Li είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια πρώτου ιοντισµού του Na 0. ίνονται τα στοιχεία H, 8 O, 5 Si και P 5 Να ταξινοµήσετε τα ηλεκτρόνια κάθε στοιχείου σε στιβάδες και υποστιβάδες, να εντάξετε τα στοιχεία σε περιόδους, H και κύριες οµάδες, τοµείς του Π.Π και να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των οξέων ( 4SiO 4 ) ( H PO 4). ίνονται τα στοιχεία H, 8 O και 7 Cl Να γράψετε τις ηλεκτρονικές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των παραπάνω στοιχείων στη θεµελιώδη κατάσταση, να αναφέρετε ονοµαστικά τις αρχές και τον κανόνα της ηλεκτρονιακής δόµησης και να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του χλωριώδους οξέος ( HClO ) 6

17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑ LEWIS Α.Γραφή κατά Lewis στοιχείου Για να γράψουµε ένα στοιχείο κατά Lewis ακολουθούµε τα εξής βήµατα ΒΗΜΑ ο Γράφουµε το σύµβολο του στοιχείου. Ο ατοµικός αριθµός Z του στοιχείου δίνεται ΒΗΜΑ ο Γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή του στοιχείου και προσδιορίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ΒΗΜΑ ο Γράφουµε γύρω από το σύµβολο του στοιχείου µε τη µορφή τελειών µόνο τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας (µετά το τέταρτο ηλεκτρόνιο δηµιουργούµε ζεύγη) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του φωσφόρου ΒΗΜΑ ο Σύµβολο φωσφόρου 5 P ΒΗΜΑ ο Ηλεκτρονιακή δοµή φωσφόρου 6 5 P : s s p s p Από την ηλεκτρονιακή δοµή του φωσφόρου είναι προφανές ότι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας είναι όσα ανήκουν στην τρίτη στιβάδα δηλ. s p σύνολο + = 5 ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ ο Τύπος Lewis φωσφόρου: P 7

18 Β.Γραφή κατά Lewis ιόντων Γραφή κατά Lewis ιόντων στοιχείων (µονοατοµικά ιόντα) Για να γράψουµε ένα ιόν στοιχείου κατά Lewis ακολουθούµε τα εξής βήµατα ΒΗΜΑ ο Γράφουµε το σύµβολο του ιόντος του στοιχείου. Ο ατοµικός αριθµός Z του στοιχείου δίνεται ΒΗΜΑ ο Γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή του ιόντος του στοιχείου και προσδιορίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ΒΗΜΑ ο Γράφουµε γύρω από το σύµβολο του στοιχείου µε την µορφή τελειών µόνο τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ιόντος του στοιχείου ΒΗΜΑ 4ο Τον τύπο του ιόντος κατά Lewis κλείνουµε µέσα σε παρένθεση γράφοντας πάνω δεξιά το φορτίο του ιόντος ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του ιόντος του θείου ΒΗΜΑ ο Σύµβολο ιόντος θείου 6 S ΒΗΜΑ ο Ηλεκτρονιακή δοµή ιόντος θείου περίπτωση το θείο S έχει 6 = 8 6 S (συνυπολογίζουµε και τα ηλεκτρόνια που έχει προσλάβει δηλ. στην προκειµένη 6 + ηλεκτρόνια): s s p s p Από την ηλεκτρονιακή δοµή του ιόντος του θείου είναι προφανές ότι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας είναι όσα 6 ανήκουν στην τρίτη στιβάδα δηλ. s p σύνολο + 6= 8 ηλεκτρόνια 6 ΒΗΜΑ ο Τύπος Lewis ιόντος θείου: S ΒΗΜΑ 4ο [ S ] 8

19 Γραφή κατά Lewis συγκροτηµάτων ατόµων (πολυατοµικά ιόντα) Για να γράψουµε τον τύπο κατά Lewis σε πολυατοµικά ιόντα ακολουθούµε τα εξής βήµατα ΒΗΜΑ ο Γράφουµε για κάθε στοιχείο του ιόντος την ηλεκτρονιακή δοµή του ΒΗΜΑ ο Από την ηλεκτρονιακή δοµή των στοιχείων του ιόντος βρίσκουµε το συνολικό αριθµό των ηλεκτρονίων σθένους. Αθροίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του κάθε στοιχείου του ιόντος + τα ηλεκτρόνια λόγω φορτίου ΒΗΜΑ ο Βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο, το οποίο στη συνέχεια το συνδέουµε µε τα άλλα περιφερειακά άτοµα, στην αρχή µε απλούς δεσµούς (πως βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελ.9) ΒΗΜΑ 4ο Αφαιρούµε από το συνολικό αριθµό ηλεκτρονίων σθένους, τα ηλεκτρόνια που έχουµε ήδη χρησιµοποιήσει για τους οµοιοπολικούς δεσµούς (υπολογίζουµε δύο ηλεκτρόνια για κάθε δεσµό) ΒΗΜΑ 5ο Τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια τα κατανέµουµε πρώτα στα περιφερειακά άτοµα έτσι ώστε να αποκτήσει το κάθε άτοµο οκτώ ηλεκτρόνια (εκτός από το υδρογόνο που θέλει δύο) ΒΗΜΑ 6ο Αν το κεντρικό άτοµο µετά τα παραπάνω δεν έχει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, σχηµατίζουµε µεταξύ κεντρικού ατόµου και περιφερειακών πολλαπλούς δεσµούς (διπλούς ή τριπλούς), ώστε το κεντρικό άτοµο να αποκτήσει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα ΒΗΜΑ 7ο Τον τύπο του ιόντος κατά Lewis κλείνουµε µέσα σε παρένθεση γράφοντας πάνω δεξιά το φορτίο του ιόντος 9

20 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του ιόντος CO ΒΗΜΑ ο Το ιόν αποτελείται από ένα άτοµο άνθρακα 6 C και τρία άτοµα οξυγόνου 8 O Ηλεκτρονιακή δοµή άνθρακα C 6 : s s p Ηλεκτρόνια σθένους του 6 C είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δηλ. ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου άνθρακα) p s σύνολο 4 + = Ηλεκτρονιακή δοµή οξυγόνου 4 8 O : s s p Ηλεκτρόνια σθένους του 8 O είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δηλ. p ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου οξυγόνου) Αφού το ένα άτοµο οξυγόνου έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους, τα τρία άτοµα θα έχουν 6= 8 + = 4 s σύνολο 4 6 ΒΗΜΑ ο Ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων του ιόντος είναι Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων ιόντος CO = αριθµός ηλεκτρονίων σθένους του ενός ατόµου του άνθρακα + συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων σθένους των τριών άτοµων οξυγόνου + αριθµός ηλεκτρονίων που δηλώνεται από τον δείκτη πάνω δεξιά δηλ. συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων ιόντος CO = = 4 Όταν πάνω δεξιά είναι αρνητικός αριθµός, σηµαίνει ότι έχει προσλάβει ηλεκτρόνια όσα ο αριθµός άρα τα προσθέτουµε στον αριθµό ηλεκτρονίων σθένους των στοιχείων, ενώ αν πάνω δεξιά είναι θετικός αριθµός, σηµαίνει ότι έχει αποβάλλει ηλεκτρόνια όσα ο αριθµός και τα αφαιρούµε. Αν δηλαδή το παραπάνω ιόν ήταν CO, ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων του ιόντος θα ήταν : = 0 + ΒΗΜΑ ο Κεντρικό άτοµο ο άνθρακας C Το συνδέουµε µε τα τρία άτοµα του οξυγόνου O C O O ΒΗΜΑ 4ο Έχουµε δηµιουργήσει τρείς απλούς δεσµούς µεταξύ των στοιχείων εποµένως έχοµε χρησιµοποιήσει συνολικά = 6 ηλεκτρόνια. Αποµένουν από τα 4 που ήταν διαθέσιµα: 4 6= 8 αδιάθετα ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ 5ο Κατανέµουµε τα 8 ηλεκτρόνια πρώτα στα περιφερειακά άτοµα δηλ. στα άτοµα του οξυγόνου O C O O 0

21 ΒΗΜΑ 6ο Παρατηρούµε ότι κατανέµοντας τα 8 ηλεκτρόνια στα περιφερειακά άτοµα του οξυγόνου αυτά απέκτησαν 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, όµως το κεντρικό άτοµο του άνθρακα, επειδή δεν περίσσεψαν, έχει στην εξωτερική στιβάδα του 6 ηλεκτρόνια. Για να αποκτήσει και αυτό 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα δηµιουργούµε µε ένα περιφερειακό άτοµο ένα διπλό δεσµό και έχοµε O C = O O Τώρα όλα τα στοιχεία του ιόντος έχουν στην εξωτερική στιβάδα τους 8 ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ 7ο Τύπος του ιόντος κατά Lewis [ O C = O O ]

22 Γ.Γραφή κατά Lewis ιοντικής ένωσης Επειδή στις ιοντικές ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια του µορίου, τύπο Lewis ιοντικής ένωσης, χρησιµοποιούµε τους τύπους Lewis των ιόντων από τα οποία αποτελείται (ιοντικές ενώσεις είναι κυρίως οι ενώσεις µεταξύ µετάλλων και αµετάλλων) Για να γράψουµε τον τύπο Lewis µιας ιοντικής ένωσης ακολουθούµε τα εξής βήµατα ιακρίνουµε τα ιόντα από τα οποία αποτελείται ΒΗΜΑ ο ΒΗΜΑ ο Γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή του κάθε ιόντος της ένωσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούµενη παραγραφο ΒΗΜΑ ο Γράφουµε τα ιόντα το ένα δίπλα στο άλλο (µε τους συντελεστές των στοιχείων) χωρίς όµως να τα ενώνουµε ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Na CO Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του Iοντική ένωση αποτελείται από το + Na και την CO ΒΗΜΑ ο Τα ιόντα από τα οποία αποτελείται η ένωση είναι + Na και της ένωσης. Γραφή µοριακών τύπων ανόργανων ενώσεων) CO (τα φορτία των ιόντων βρίσκονται από τους δείκτες ΒΗΜΑ ο Εργαζόµενοι όπως στην προηγούµενη παραγραφο βρίσκουµε τους τύπους κατά Lewis των ιόντων Ιόν + Na : [ Na ]+ Ιόν CO : [ ΒΗΜΑ ο O C = O O ] Επειδή η ένωση αποτελείται από δύο ιόντα νατρίου ο τύπος Lewis της ένωσης είναι Na CO : [ Na ]+, [ O C = O O ] + Na και ένα ιόν CO

23 .Γραφή κατά Lewis οµοιοπολικής ένωσης Για τη γραφή του τύπου Lewis οµοιοπολικής ένωσης, ένωση µεταξύ ατόµων ίδιου στοιχείου (αµετάλλα) ή διαφορετικών στοιχείων (συνήθως αµετάλλα), ακολουθούµε τη διαδικασία που περιγράφεται στη γραφή τύπου Lewis συγκροτηµάτων ατόµων (πολυατοµικά ιόντα) ΒΗΜΑ ο Γράφουµε για κάθε στοιχείο της ένωσης την ηλεκτρονιακή δοµή του ΒΗΜΑ ο Από την ηλεκτρονιακή δοµή των στοιχείων της ένωσης βρίσκουµε το συνολικό αριθµό των ηλεκτρονίων σθένους Αθροίζουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του κάθε στοιχείου της ένωσης ΒΗΜΑ ο Βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο, το οποίο στη συνέχεια το συνδέουµε µε τα άλλα περιφερειακά άτοµα, στην αρχή µε απλούς δεσµούς [πως βρίσκουµε το κεντρικό άτοµο αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελ.9] ΒΗΜΑ 4ο Αφαιρούµε από το συνολικό αριθµό ηλεκτρονίων σθένους τα ηλεκτρόνια που έχουµε ήδη χρησιµοποιήσει για τους οµοιοπολικούς δεσµούς. Υπολογίζουµε δύο ηλεκτρόνια για κάθε δεσµό ΒΗΜΑ 5ο Τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια τα κατανέµουµε πρώτα στα περιφερειακά άτοµα έτσι ώστε να αποκτήσει το κάθε άτοµο οκτώ ηλεκτρόνια (εκτός από το υδρογόνο που θέλει δύο) ΒΗΜΑ 6ο Αν το κεντρικό άτοµο µετά τα παραπάνω δεν έχει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, σχηµατίζουµε µεταξύ κεντρικού ατόµου και περιφερειακών πολλαπλούς δεσµούς (διπλούς ή τριπλούς), ώστε το κεντρικό άτοµο να αποκτήσει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι θέλουµε να γράψουµε τον ηλεκτρονιακό τύπο του HNO ΒΗΜΑ ο Η ένωση αποτελείται από ένα άτοµο άνθρακα H, ένα άτοµο 7 N και τρία άτοµα οξυγόνου 8 O Ηλεκτρονιακή δοµή υδρογόνου H : s Ηλεκτρόνια σθένους του H είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας s δηλ. σύνολο ηλεκτρόνιο (ηλεκτρόνια

24 σθένους ενός ατόµου υδρογόνου) Ηλεκτρονιακή δοµή αζώτου N 7 : s s p Ηλεκτρόνια σθένους του 7 N είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας p ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου αζώτου) 4 Ηλεκτρονιακή δοµή οξυγόνου O s s p 8 : s δηλ. σύνολο + = 5 Ηλεκτρόνια σθένους του 8 O είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δηλ. p ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόµου οξυγόνου) Αφού το ένα άτοµο οξυγόνου έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους,τα τρία άτοµα θα έχουν 6= 8 ΒΗΜΑ ο Ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων της ένωσης είναι 4 s σύνολο + 4= 6 Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων HNO = αριθµός ηλεκτρονίων σθένους του ενός ατόµου του υδρογόνου + αριθµός ηλεκτρονίων σθένους του ενός ατόµου του αζώτου + συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων σθένους των τριών άτοµων οξυγόνου δηλ. Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων HNO = = 4 ΒΗΜΑ ο Κεντρικό άτοµο το άζωτο N Το συνδέουµε µε τα άτοµα του οξυγόνου (το υδρογόνο συνδέεται µε άτοµο του οξυγόνου) ΒΗΜΑ 4ο H O C O O Έχουµε δηµιουργήσει τέσσερις απλούς δεσµούς µεταξύ των στοιχείων, εποµένως έχοµε χρησιµοποιήσει συνολικά 4 = 8 ηλεκτρόνια. Αποµένουν από τα 4 που ήταν διαθέσιµα: 4 8= 6 αδιάθετα ηλεκτρόνια ΒΗΜΑ 5ο Κατανέµουµε τα 6 ηλεκτρόνια πρώτα στα περιφερειακά άτοµα δηλ. στα άτοµα του οξυγόνου ΒΗΜΑ 6ο H O C O Παρατηρούµε ότι κατανέµοντας τα 6 ηλεκτρόνια στα περιφερειακά άτοµα του οξυγόνου, αυτά απέκτησαν 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, όµως το κεντρικό άτοµο του άνθρακα, επειδή δεν περίσσεψαν, έχει στην εξωτερική στιβάδα του 6 ηλεκτρόνια. Για να αποκτήσει και αυτό 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, O δηµιουργούµε µε ένα περιφερειακό άτοµο ένα διπλό δεσµό και έχοµε H O C = O O Τώρα όλα τα στοιχεία της ένωσης έχουν στην εξωτερική στιβάδα τους 8 ηλεκτρόνια 4

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή: α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1 ο Κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1. Η εξίσωση E = h v μας δίνει την ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 2. H κβαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 39. 2 o Αρχές δόµησης Πολυηλεκτρονιακών ατόµων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η συµπλήρωση των τροχιακών ενός ατόµου µε ηλεκτρόνια γίνεται µε βάση την αρχή ηλεκτρονιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Β περιοδικός πίνακας Γ ηλεκτρονικοί τύποι Δ υβριδικά τροχιακά- μοριακά τροχιακά Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ EΠIMEΛEIA BAMNIEΣ ΔHMHTΡHΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1. Α) Μηχανική συνθήκη ( βελάκι σελ 3) Β) Οπτική συνθήκη (1 ο βελάκι σελ 4 )

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1. Α) Μηχανική συνθήκη ( βελάκι σελ 3) Β) Οπτική συνθήκη (1 ο βελάκι σελ 4 ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚOΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1)Ατομικό πρότυπο του Bohr ( πυρήνας,..., περιστρεφόμενα ηλεκτρόνια) περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία δεσµού σθένους - Υβριδισµός. Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης. Αντιδράσεις υποκατάστασης Πολυµερισµός

Θεωρία δεσµού σθένους - Υβριδισµός. Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης. Αντιδράσεις υποκατάστασης Πολυµερισµός 11 ο Μάθηµα: Θεωρία δεσµού σθένους - Υβριδισµός 12 ο Μάθηµα: Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης 13 ο Μάθηµα: Αντιδράσεις υποκατάστασης Πολυµερισµός 14 ο Μάθηµα: Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντικοί αριθμοί Κύριος κβαντικός αριθμός (n) Αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός (l) Μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml) Στροφορμή (Spin) ηλεκτρονίου κβαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Θέμα 1 ο 1. Η θεωρία De Brooglie υποστήριξε: i. Ότι το φως έχει σωματιδιακή φύση. ii. Ότι είναι αδύνατον να προσδιοριστούν ταυτόχρονα η

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στις ιοντικές ενώσεις οι δομικές μονάδες είναι τα ιόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Na +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Περιοδικός πίνακας Ηλεκτρονιακοί τύποι Lewis kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Πως υπολογίζουµε τη συχνότητα και το µήκος

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Χηµεία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Ενέργεια που µεταφέρει ένα φωτόνιο: Ε φωτονίου = h f f: συχνότητα φωτονίου h: σταθερά του Planck Ενέργεια ηλεκτρονίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τον όρο ηλεκτρονιακή δοµή εννοούµε τον αριθµό και την κατανοµή των ηλεκτρονίων γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα. Ο πυρήνας αυτός αποτελείται από έναν συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ο άργυρος εμφανίζεται στη φύση υπό τη μορφή δύο ισοτόπων τα οποία έχουν ατομικές μάζες 106,905 amu και 108,905 amu. (α) Γράψτε το σύμβολο για καθένα ισότοπο του αργύρου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί 1. Οργανική χημεία Οργανικές ενώσεις μέχριτομισότου1800 αναφέρονταν σε ενώσεις από ζωντανούς οργανισμούς Wöhler το 1828 έδειξε ότι η ουρία, μία οργανική ένωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis 1. Ερώτηση: Τι είναι τα ηλεκτρόνια σθένους; Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους (=δυνατά ηλεκτρόνια). 2. Ερώτηση: Τι λέει η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Σύνοψη Παρουσιάζονται οι χημικοί δεσμοί, ιοντικός, μοριακός, ατομικός, μεταλλικός. Οι ιδιότητες των υλικών τόσο οι φυσικές όσο και οι χημικές εξαρτώνται από το είδος ή τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρόνια που αποβάλλονται από τα 2 άτομα του Na τα παίρνει το S και γίνεται S 2-.

ηλεκτρόνια που αποβάλλονται από τα 2 άτομα του Na τα παίρνει το S και γίνεται S 2-. 1. Το στοιχείο Β είναι ευγενές αέριο, άρα έχει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Κατά συνέπεια το Α έχει 7 και το Γ 1 (Ανήκει στην 1 Η ομάδα της επόμενης περιόδου του Β). Θα ενωθούν με ετεροπολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ ΙΙ : ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΜΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ ΙΙ : ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ ΙΙ : ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ Ή ΟΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΣΜΟΥ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Το μόριο του Η 2 Σύμφωνα με τη θεωρία του Lewis στο μόριο του Η 2 τα άτομα συγκρατούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων

2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Πως περιέγραψε ο Bohr την δοµή του ατόµου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο Bohr φαντάστηκε το άτοµο σαν ένα µικροσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΚΕΝΤΡΟ Αγίας Σοφίας 9 210.244.444 ΝΤΕΠΩ Β. Όλγας 20 210.428.400 ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 210.770.60 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 11.1. Ποια είδη χημικών δεσμών γνωρίζετε; Υπάρχουν δύο βασικά είδη χημικών δεσμών: ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων. Αδαμαντοειδή: πενταμαντάνιο

Δομή και δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων. Αδαμαντοειδή: πενταμαντάνιο Δομή και δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων Αδαμαντοειδή: πενταμαντάνιο Δομή και δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων Σχεδόν οτιδήποτε βλέπετε στην εικόνα αυτή είναι φτιαγμένο από οργανικές χημικές ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

H εικόνα του ατόμου έχει αλλάξει δραστικά

H εικόνα του ατόμου έχει αλλάξει δραστικά Δομή Ατόμου και Ατομικά Τροχιακά Α Τα κλασσικά πρότυπα Η ιστορία της δομής του ατόμου (1/2) ατομική θεωρία Δημόκριτου (άτομοι) ατομική θεωρία Dalton Πλανητικό πρότυπο Rutherford πρότυπο Schrodinger 460

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ατοµικό πρότυπο του Bohr 1 η συνθήκη (µηχανική συνθήκη): Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min)

ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min) ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Γενική Χημεία Διαγώνισμα 11/02/20 1 ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min) 1.Σημειώστε τη σωστή ηλεκτρονική διαμόρφωση του 28 Ni +2, [ 18 Ar]=1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 a. [Ar] 4s 2 3d 6 b. [Ar]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli:

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli: Θέμα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1 Να διατυπώσετε την 1 η συνθήκη του Bohr για το ατομικό μοντέλο (μηχανική συνθήκη). (5 μονάδες) A.2 Να διατυπώσετε την 2 η συνθήκη του Bohr για το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία 24 4

Οργανική Χημεία 24 4 Οργανική Χημεία 24 4 5. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5.1 Δομή οργανικών ενώσεων - διπλός και τριπλός δεσμός - επαγωγικό φαινόμενο Θεωρία δεσμού σθένους (Valence bond theory) Οι κυριότερες από τις διαφορετικές κβαντομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 A' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013

Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 A' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 ' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013 ΘΕΜΑ 1 0 1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο άτομο του είναι σωστές? α) Περιέχει στον πυρήνα του 19p και 21n β) Έχει ίδιες χημικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου 1. Ερώτηση: Τι είναι η κβαντομηχανική; H κβαντομηχανική, είναι η σύγχρονη αντίληψη μιας νέας μηχανικής που μπορεί να εφαρμοστεί στο μικρόκοσμο του ατόμου. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός. Εισαγωγική Χημεία

H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός. Εισαγωγική Χημεία H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός Εισαγωγική Χημεία 2013-14 1 Μέγεθος Ιόντων Κατιόντα: Η ακτίνα τους είναι πάντοτε μικρότερη από την αντίστοιχη των ουδέτερων ατόμων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις A.1-A.5 να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1. Ερώτηση: Τι λέει ο νόμος περιοδικότητας του Moseley; «H χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ - ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ - ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ - ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 7.2 Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος ; α) Λ β) Σ γ) Λ 7.3 Όχι. Θα πρέπει τα ατομικά τροχιακά που θα επικαλυφθούν,

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων 2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων Θεωρία 7.1. Ποια είναι η εικόνα του ατόμου σύμφωνα με τον Bohr; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, ξεπερασμένη βέβαια σήμερα, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια Μόρια: Τα υπόλοιπα άτομα σχηματίζουν μόρια Γιατί; Διότι η ολική ενέργεια ενός ευσταθούς μορίου είναι μικρότερη από την ολική ενέργεια των μεμονωμένων ατόμων που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Κατατάξετε τα ακόλουθα υδατικά διαλύματα, συγκεντρώσεως 0,10 Μ το καθένα, κατά σειρά αυξανόμενου ph: (α) CaCl (β) NH 3 (γ) KNΟ (δ) HClO 4 (ε) NaOH (στ) CH 3 COOH Υπόδειξη:

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού.

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού. ΤΕΤΥ - Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 6-1 Κεφάλαιο 6. Μόρια Εδάφια: 6.a. Μόρια και μοριακοί δεσμοί 6.b. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού 6.c. Περιστροφή και ταλάντωση μορίων 6.d. Μοριακά φάσματα 6.a.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου

Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου Άτοµο: θετικά φορτισµένος πυρήνας περικυκλωµένος από αρνητικά φορτισµένα ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δοµή ατόµου περιγράφεται από κυµατοσυνάρτηση Ηλεκτρόνια καταλαµβάνουν τροχιακά γύρω

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις 2 η σειρά διαφανειών Δημήτριος Λαμπάκης ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια Μόρια: Τα υπόλοιπα άτομα σχηματίζουν μόρια, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άτομο Στοιχείο Χημική ένωση Χημική αντίδραση

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άτομο Στοιχείο Χημική ένωση Χημική αντίδραση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άτομο: το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που διατηρεί την ταυτότητά του κατά τη διάρκεια των χημικών αντιδράσεων Στοιχείο: αποτελείται από ένα είδος ατόμων Χημική ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο. Περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων

Μάθημα 14ο. Περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων Μάθημα 14ο Περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων Ηλεκτρονιακή συγγένεια Το αντίθετο της ενέργειας ιοντισμού. Μεταβολή της ενέργειας όταν τα άτομα στην αέρια φάση κερδίζουν ηλεκτρόνια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Δίνονται οι αντιδράσεις: (i) KClO 3 KCl + O 2 (ii) H 2 O 2 H 2 O + O 2 (iii) NaNO 3 NaNO 2 + O 2 (iv) KClO 4 KCl + O 2 (α) Ποιες από αυτές τις αντιδράσεις είναι αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να διατυπώνει το νόµο περιοδικότητας του Moseley. Να γνωρίζει τι είναι οµάδα και τι περίοδος του περιοδικού πίνακα. Να

Διαβάστε περισσότερα

5. Χημικός εσμός ΙI: Κβαντομηχανική Θεώρηση

5. Χημικός εσμός ΙI: Κβαντομηχανική Θεώρηση 5. Χημικός εσμός ΙI: Κβαντομηχανική Θεώρηση ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι μια πρώτη προσέγγιση των κυματομηχανικών θεωριών του ομοιοπολικού δεσμού και η ανακάλυψη του πώς οι θεωρίες αυτές δημιουργούν

Διαβάστε περισσότερα

3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Είδη Δεσµών Ιοντικός Δεσµός (Ionic bond): σχηµατίζεται πάντα µεταξύ ηλεκτροθετικών και ηλεκτραρνητικών στοιχείων και περιλαµβάνει την πλήρη µεταφορά ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων από το

Διαβάστε περισσότερα