ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

Transcript

1 Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων o Αρχές δόµησης Πολυηλεκτρονιακών ατόµων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η συµπλήρωση των τροχιακών ενός ατόµου µε ηλεκτρόνια γίνεται µε βάση την αρχή ηλεκτρονιακής δόµησης (aufbau) η οποία περιλαµβάνει τις παρακάτω αρχές και κανόνες: Απαγορευτική αρχή του Pauli: Είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτοµο δύο ηλεκτρόνια µε ίδια τετράδα κβαντικών αριθ- µών (n, l, m, m l s ). Συνεπώς δε µπορεί ένα τροχιακό να χωρέσει πάνω από δύο ηλεκτρόνια. Με βάση την απαγορευτική αρχή του Pauli καθορίζεται ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που έχει µία υποστιβάδα (διπλάσιος από τον αριθµό των τροχιακών της υποστιβάδας) και µία στιβάδα. Συνεπώς ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων ανα υποστιβάδα είναι: Υποστιβάδες s (l = 0): Περιέχουν 2l + 1 = = 1 τροχιακό. Άρα ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων είναι 1 2 = 2 ηλεκτρόνια. Υποστιβάδες p (l = 1): Περιέχουν 2l + 1 = = 3 τροχιακά. Άρα ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων είναι 3 2 = 6 ηλεκτρόνια. Υποστιβάδες d (l = 2): Περιέχουν 2l + 1 = = 5 τροχιακά. Άρα ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων είναι 5 2 = 10 ηλεκτρόνια. Υποστιβάδες f (l = 3): Περιέχουν 2l + 1 = = 7 τροχιακά. Άρα ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων είναι 7 2 = 14 ηλεκτρόνια. Παράδειγµα: Υπολογισµός µέγιστου αριθµού ηλεκτρονίων στη στιβάδα L: Η στιβάδα L αντιστοιχεί σε κύριο κβαντικό αριθµό n = 2. Οι τιµές του αζιµουθιακού κβαντικού αριθµού που αντιστοιχούν σε n = 2 είναι l = 0 και l = 1. Συνεπώς στην στιβάδα L αντιστοιχούν δύο υποστιβάδες, η 2s (2, 0) και η 2p (2, 1). Η υποστιβάδα 2s περιέχει 2l + 1 = = 1 τροχιακό s. Η υποστιβάδα 2p περιέχει 2l + 1 = = 3 τροχιακά p. Άρα στη στιβάδα L υπάρχουν 4 ατοµικά τροχιακά. Επειδή κάθε ατοµικό τροχιακό µπορεί να χωρέσει 2 ηλεκτρόνια, ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων στη στιβάδα L είναι: 4 2 = 8 ηλεκτρόνια.

2 40. Πρώτο Κεφάλαιο - 2 ο Μάθηµα Παρατήρηση: α. O µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων ανά υποστιβάδα, δεν εξαρτάται από τη τιµή του κύριου κβαντικού αριθµού της υποστιβάδας, δηλαδή δεν εξαρτάται από τη τιµή του n. β. Τροχιακό, υποστιβάδα ή στιβάδα που περιέχουν το µέγιστο αριθµό ηλεκτρονίων χαρακτηρίζονται συµπληρωµένα, όταν δεν περιέχουν το µέγιστο αριθµό ηλεκτρονίων χαρακτηρίζονται µη συµπληρωµένα και όταν έχουν το µισό του µέγιστου αριθµού ηλεκτρονίων χαρακτηρίζονται ηµισυµπληρωµένα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τέσσερις πρώτες στιβάδες µε τις υποστιβάδες τους και το µεγιστο αριθµό ηλεκτρονίων ανά στιβάδα και υποστιβάδα: Αρχή ελάχιστης ενέργειας: Κατά την ηλεκτρονιακή δόµηση ενός πολυηλεκτρονικού ατόµου, τα ηλεκτρόνια οφείλουν να καταλάβουν τροχιακά µε τη µικρότερη ενέργεια, ώστε να αποκτήσουν τη µέγιστη σταθερότητα στη θεµελιώδη κατάσταση. Η ενέργεια των ηλεκτρονίων στα πολυηλεκτρονιακά άτοµα καθορίζεται από δυο παράγοντες. Από τον κύριο κβαντικό αριθµό n, που είναι ενδεικτικός της έλξης µεταξύ ηλεκτρονίου και πυρήνα. Όσο µεγαλύτερη είναι η ελκτική δύναµη του πυρήνα στο ηλεκτρόνιο τόσο µικρότερη είναι και η ενέργειά του. Συνεπώς, όσο µικρότερος είναι ο n, τόσο µεγαλύτερη είναι η έλξη και τόσο µικρότερη η ενέργεια του ηλεκτρονίου. Από τον αζιµουθιακό αριθµό l, που είναι ενδεικτικός των απώσεων µεταξύ των ηλεκτρονίων. Όσο µικρότερος είναι ο l τόσο µικρότερες είναι οι απώσεις και τόσο µικρότερη είναι η ενέργεια του ηλεκτρονίου. Ανάµεσα σε δυο υποστιβάδες τη χαµηλότερη ενέργεια έχει εκείνη που έχει το µικρότερο άθροι-

3 Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 41. σµα των δύο πρώτων κβαντικών αριθµών (n + l). Από δύο υποστιβάδες µε το ίδιο άθροισµα n + l µικρότερη ενέργεια έχει αυτή µε το µικρότερο n. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει η σειρά των υποστιβάδων, κατά αύξουσα ενέργεια: 1s - 2s - 2p - 3s - 3p - 4s - 3d - 4p - 5s - 4d - 5p - 6s - 4f - 5d - 6p - 7s - 5f - 6d - 7p Eπειδή είναι δύσκολο να θυµηθεί κανείς την παραπάνω σειρά διαδοχής δίνεται το διπλανό µνηµονικό διάγραµµα. Στο διάγραµµα αυτό η συµπλήρωση των τροχιακών θα ακολουθεί τη φορά που δείχνουν τα βέλη. Παράδειγµα: Η κατανοµή των ηλεκτρονίων στο άτοµο του 11 Νa: Το άτοµο του νατρίου περιέχει 11 ηλεκτρόνια. Η κατανοµή τους σε υποστιβάδες γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: Πρώτα τοποθετούµε 2 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 1s (1s 2 ). Στη συνέχεια τοποθετούµε 2 ηλεκτρόνια στην 2s υποστιβάδα (2s 2 ). Ύστερα τοποθετούµε 6 ηλεκτρόνια στην 2p υποστιβάδα (2p 6 ). To ενδέκατο ηλεκτρόνιο το τοποθετούµε στην 3s υποστιβάδα (3s 1 ). Άρα η ηλεκτρονιακή δοµή του νατρίου είναι: Σε υποστιβάδες 11 Νa: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Σε στιβάδες 11 Νa: Κ(2)L(8)M(1) Παρατήρηση: α. Στο υδρογόνο και στα υδρογονοειδή ιόντα, οι ενεργειακές στάθµες των υποστιβάδων που ανήκουν στην ίδια στιβάδα, ταυτίζονται, γιατί ο l δεν επηρεάζει την τιµή της ενέργειας. π.χ. Στο άτοµο του υδρογόνου, οι 3s, 3p και 3d υποστιβάδες έχουν την ίδια ενέργεια. β. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η κατανοµή των ηλεκτρονίων στις στιβάδες δεν είναι αυτή που προβλέπεται µε βάση την αρχή ελάχιστης ενέργειας. π.χ. Η ηλεκτρονιακή δοµή του 24 Cr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 4s 1 Η ηλεκτρονιακή δοµή του 29 Cu είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4s 1 Αυτό συµβαίνει γιατί οι ηλεκτρονιακές δοµές µε ηµισυµπληρωµένη ( 3d 5 ) ή συµπληρωµένη (3d 10 ) την 3d υποστιβάδα, είναι σταθερότερες ενεργειακά. Μετά την εισαγωγή ηλεκτρονίων στη 3d υποστιβάδα, αυτή αποκτά µικρότερη ενέργεια από την 4s υποστιβάδα. Το αντίστοιχο συµβαίνει και µε τις 4d και 5s υποστιβάδες. Για αυτό, όταν συµπληρώνουµε τις υποστιβάδες µε ηλεκτρόνια, συµπληρώνουµε πρώτα την 4s και ύστερα την 3d, όµως όταν γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή, γράφουµε πρώτα την 3d και µετά την 4s. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις 4d και 5s υποστιβάδες. Παράδειγµα: Η ηλεκτρονιακή δοµή του 26 Fe: Η συµπλήρωση των υποστιβάδων µε ηλεκτρόνια γίνεται σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά:

4 42. Πρώτο Κεφάλαιο - 2 ο Μάθηµα α. 2 ηλεκτρόνια στην 1s (1s 2 ). β. 2 ηλεκτρόνια στην 2s (2s 2 ). γ. 6 ηλεκτρόνια στην 2p (2p 6 ). δ. 2 ηλεκτρόνια στην 3s (3s 2 ). ε. 6 ηλεκτρόνια στην 3p (3p 6 ). ζ. 2 ηλεκτρόνια στην 4s (4s 2 ). η. 6 ηλεκτρόνια στην 3d (3d 6 ). Όµως, µε την εισαγωγή ηλεκτρονίων, η 3d αποκτά ενέργεια µικρότερη της 4s. Άρα, η ηλεκτρονιακή δοµή του σιδήρου είναι: 26 Fe: 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 Κατά τον ιοντισµό του σιδήρου αποβάλλονται πρώτα τα 4s ηλεκτρόνια και στη συνέχεια αποβάλλονται τα 3d ηλεκτρόνια. Άρα η ηλεκτρονιακή δοµή του Fe 2+ είναι: 26 Fe2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 Κανόνας του Ηund: Ηλεκτρόνια που καταλαµβάνουν τροχιακά της ίδιας ενέργειας (ίδιας υποστιβάδας) έχουν κατα προτίµηση παράλληλα spin. Με βάση τον κανόνα αυτό, τοποθετούνται τα ηλεκτρόνια µίας µη συµπληρωµένης υποστιβάδας σε ατοµικά τροχιακά. Παράδειγµα: Να κατανεµηθούν σε ατοµικά τροχιακά τα ηλεκτρόνια του 8 Ο: Η κατανοµή των ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες είναι: 8 Ο: 1s 2 2s 2 2p 4 Θα διευθετήσουµε τα 4 ηλεκτρόνια που περιέχονται στα τρία 2p ατοµικά τροχιακά (2p x, 2p y, 2p z ): Τοποθετούµε αρχικά από 1 ηλεκτρόνιο µε παράλληλο spin σε κάθε ατοµικό τροχιακό. Το τέταρτο ηλεκτρόνιο θα σχηµατίσει ζεύγος µε ένα από τα προηγούµενα. Άρα, η κατανοµή των ηλεκτρονίων σε τροχιακά είναι: Παρατήρηση: α. Αποτέλεσµα του κανόνα του Hund είναι τα ηλεκτρόνια να αποκτούν το µέγιστο άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin. β. Ό κανόνας του Hund αναφέρεται σε µή συµπληρωµένες υποστιβάδες. γ. Ηλεκτρόνια τα οποία βρίσκονται σε µη συµπληρωµένα ατοµικά τροχιακά, χαρακτηρίζονται ως µονήρη. Τα µονήρη ηλεκτρόνια σε ένα άτοµο είναι όσα και τα ηµισυµπληρωµένα ατοµικά τροχιακά. π.χ. Στο άτοµο του οξυγόνου στη θεµελειώδη κατάσταση, υπάρχουν 2 µονήρη ηλεκτρόνια.

5 Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 43. Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κατηγορία Μέθοδος 1 Ασκήσεις όπου πρέπει να συγκρίνουµε την ενέργεια υποστιβάδων ή τροχιακών: Για να συγκρίνουµε την ενέργεια υποστιβάδων εργαζόµαστε ως εξής: Υπολογίζουµε το άθροισµα n + l, για κάθε υποστιβάδα. Όσο µικρότερο είναι το άθροισµα αυτό, τόσο µικρότερη είναι η ενέργεια της υποστιβάδας. Για όσες υποστιβάδες το άθροισµα n + l είναι το ίδιο, µικρότερη ενέργεια έχει η υποστιβάδα µε το µικρότερο κύριο κβαντικό αριθµό n. Στο υδρογόνο και στα υδρογονοειδή ιόντα, οι ενεργειακές στάθµες των υποστιβάδων που ανήκουν στην ίδια στιβάδα, ταυτίζονται. Παράδειγµα 1: Να συγκρίνετε την ενέργεια των υποστιβάδων: α. 3s, 3p, 4d, 4f, 5s, 5d, 6s, στο άτοµο του καλίου. β. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, στο άτοµο του υδρογόνου. Να αιτιολογίσετε την απάντησή σας. Λύση: α. Υπολογίζουµε το άθροισµα n + l, για κάθε υποστιβάδα: 3s (n = 3, l = 0): n + l = = 3 3p (n = 3, l = 1): n + l = = 4 4d (n = 4, l = 2): n + l = = 6 4f (n = 4, l = 3): n + l = = 7 5s (n = 5, l = 0): n + l = = 5 5d (n = 5, l = 2): n + l = = 7 6s (n = 6, l = 0): n + l = = 6 Παρατηρούµε ότι τα ζεύγη 4d, 5s και 4f, 5d έχουν το ίδιο άθροισµα n + l, όµως τα 4d, 4f αντίστοιχα έχουν µικρότερη τιµή n, συνεπώς έχουν και µικρότερη ενέργεια. Συνεπώς, µε βάση τα παραπάνω, η κατάταξη των υποστιβάδων κατά αύξουσα ενέργεια είναι: 3s, 3p, 5s, 4d, 6s, 4f, 5d β. Στο άτοµο του υδρογόνου και στα υδρογονοειδή ιόντα η ενέργεια της υποστιβάδας εξαρτάται αποκλειστικά από τη στιβάδα στην οποία ανήκει και οι υποστιβάδες που ανήκουν στην ίδια υποστιβάδα έχουν την ίδια ενέργεια. Συνεπώς, οι υποστιβάδες 2s, 2p και 3s, 3p, 3d που ανήκουν στις στιβάδες L, M αντίστοιχα, θα έχουν την ίδια ενέργεια. Με βάση τα παραπάνω, η κατάταξη των υποστιβάδων κατά αύξουσα ενέργεια είναι: 1s, 2s = 2p, 3s = 3p = 3d

6 44. Πρώτο Κεφάλαιο - 2 ο Μάθηµα Κατηγορία Μέθοδος 2 Ασκήσεις όπου πρέπει να γράψουµε την ηλεκτρονιακή δοµή ατόµων ή ιόντων: Στην περίπτωση αυτή εργαζόµαστε ως εξής: Βρίσκουµε τον αριθµό των ηλεκτρονίων του ατόµου ή του ιόντος. Με τη βοήθεια του µνηµονικού διαγράµµατος τοποθετούµε τα ηλεκτρόνια σε υποστιβάδες. Όταν µας ζητούν να τοποθετήσουµε τα ηλεκτρόνια σε τροχιακά, για τα ηλεκτρόνια των µη συµπληρωµένων στιβάδων εφαρµόζουµε τον κανόνα του Hund. Όταν σε ένα άτοµο ή ιόν υπάρχουν ηλεκτρόνια στις 3d, 4s ή 4d, 5s υποστιβάδες, γράφου- µε πρώτα τις 4s, 5s αντίστοιχα, παρόλλο που η 3d και 4d συµπληρώνονται πρώτες. Για να κάνουµε κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες, τοποθετούµε πρώτα τα ηλεκτρόνια σε υποστιβάδες. Παράδειγµα 2: Ποια είναι η ηλετρονιακή δοµή σε υποστιβάδες, στιβάδες, τροχιακά, των παρακάτω ατόµων ή ιόντων: α. 13 Αl β. 16 S 2- γ. 25 Mn δ. 25 Mn 2+ Λύση: α. Το 13 Αl είναι αφόρτιστο, συνεπώς ο αριθµός των ηλεκτρονίων θα είναι ίσος µε τον ατοµικό του αριθµό, δηλαδή 13. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 13 Αl σε υποστιβάδες είναι: 13 Αl: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 1. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 13 Αl σε στιβάδες είναι: 13 Αl: K(2), L(8), M(3). Για να κατανήµουµε τα ηλεκτρόνια σε τροχιακά, εφαρµόζουµε τον κανόνα του Hund και τοποθετούµε το ηλεκτρόνιο της 3p υποστιβάδας µε παράλληλο spin. Συνεπώς, η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 13 Αl σε τροχιακά είναι: β. Το 16 S 2- έχει φορτίο 2-, συνεπώς ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι κατά 2 µεγαλύτερος από τον ατοµικό του αριθµό, δηλαδή 18. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 16 S 2- σε υποστιβάδες είναι: 16 S 2- : 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 16 S 2- σε στιβάδες είναι: 16 S 2- : K(2), L(8), M(8). Παρατηρούµε ότι όλες οι υποστιβάδες του 16 S 2- είναι συµπληρωµένες, συνεπώς η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 16 S 2- σε τροχιακά είναι:

7 Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 45. γ. Το 25 Μn είναι αφόρτιστο, συνεπώς ο αριθµός των ηλεκτρονίων θα είναι ίσος µε τον ατοµικό του αριθµό, δηλαδή 25. Κατά την κατανοµή του µαγγανίου σε υποστιβάδες συµπληρώνεται µε ηλεκτρόνια πρώτα η 4s και µετά η 3d υποστιβάδα. Όµως µετά την εισαγωγή ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 3d, αυτή έχει µικρότερη ενέργεια από τη 4s, για αυτό και τη γράφουµε πρώτη στην ηλεκτρονιακή δοµή. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 25 Μn σε υποστιβάδες είναι: 25 Μn: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 5, 4s 2. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 25 Μn σε στιβάδες είναι: 25 Μn: K(2), L(8), M(13), N(2). Για να κατανήµουµε τα ηλεκτρόνια σε τροχιακά, εφαρµόζουµε τον κανόνα του Hund και τοποθετούµε τα ηλεκτρόνια της 3d υποστιβάδας µε παράλληλο spin. Συνεπώς, η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 25 Μn σε τροχιακά είναι: δ. Κατά τον ιοντισµό του 25 Μn σε 25 Μn 2+ αποβάλλονται τα 4s ηλεκτρόνια (και όχι τα 3d). Άρα: Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 25 Μn 2+ σε υποστιβάδες είναι: 25 Μn: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 5. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 25 Μn 2+ σε στιβάδες είναι: 25 Μn: K(2), L(8), M(13). Για να κατανήµουµε τα ηλεκτρόνια σε τροχιακά, εφαρµόζουµε τον κανόνα του Hund και τοποθετούµε τα ηλεκτρόνια της 3d υποστιβάδας µε παράλληλο spin. Συνεπώς, η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 25 Μn 2+ σε τροχιακά είναι: Κατηγορία Μέθοδος 3 Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούµε τον αριθµό µονήρων ηλεκτρονίων ή το συνολικό ά- θροισµα των τιµών του κβαντικού αριθµού spin: Στις ασκήσεις αυτής της κατηγορίας εργαζόµαστε ως εξής: Γράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου ή ιόντος, σε υποστιβάδες. Για να βρούµε τα µονήρη ηλεκτρόνια, τοποθετούµε τα ηλεκτρόνια των µη συµπληρωµένων στιβάδων σε τροχιακά, σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund. Για να υπολογίσουµε το άθροισµα των τιµών του κβαντικού αριθµού spin, πολλαπλασιάζουµε τον αριθµό µονήρων ηλεκτρονίων µε το +1/2. Αυτό γίνεται γιατί τα µονήρη ηλεκτρόνια έχουν πάντα παράλληλο spin (m s = +1/2), ενώ στα συµπληρωµένα τροχιακά, τα δύο ηλεκτρόνια έχουν αντίθετα spin (+1/2 και -1/2) άρα το άθροισµά τους είναι πάντα µηδέν.

8 46. Πρώτο Κεφάλαιο - 2 ο Μάθηµα Παράδειγµα 3: Να υπολογίσετε τον αριθµό των µονήρων ηλεκτρονίων και το συνολικό άθροισµα του κβαντικού αριθµού spin για: α. Το άτοµο του 15 P στη θεµελιώδη κατάσταση. β. Το ανιόν 35 Βr Λύση: α. O 15 P είναι αφόρτιστος, συνεπώς ο αριθµός των ηλεκτρονίων θα είναι ίσος µε τον ατοµικό του αριθµό, δηλαδή 15. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 15 P σε υποστιβάδες είναι: 15 P: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 3. Για να κατανήµουµε τα ηλεκτρόνια σε τροχιακά, εφαρµόζουµε τον κανόνα του Hund και τοποθετούµε τα ηλεκτρόνια της 3p υποστιβάδας µε παράλληλο spin. Συνεπώς, η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 15 P σε τροχιακά είναι: Παρατηρούµε ότι το άτοµο του Ρ έχει 3 µονήρη ηλεκτρόνια. Το άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin είναι: 3 (+1/2) = +3/2. β. Το 35 Βr έχει φορτίο 1-, συνεπώς ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι κατά 1 µεγαλύτερος από τον ατοµικό του αριθµό, δηλαδή 36. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 35 Βr σε υποστιβάδες είναι: 35 Βr : 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6,3d 10, 4s 2, 4p 6. Παρατηρούµε ότι όλες οι υποστιβάδες του 35 Βr είναι συµπληρωµένες, συνεπώς δεν έχει µονήρη ηλεκτρόνια και το συνολικό άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin είναι µηδέν.

9 Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 47. Γ. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να βρεθεί ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που χαρακτηρίζονται µε τους κβαντικούς αριθµούς: α. n = 3, l = 2 β. n = 2 γ. n = 2, l = 1, m l = 0 δ. n = 2, m l = 2 Λύση: α. Το ζεύγος κβαντικών αριθµών n = 3, l = 2 αντιστοιχεί στην 3d υποστιβάδα, η οποία αποτελείται από 5 ατοµικά τροχιακά. Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων σε κάθε ατοµικό τροχιακό είναι 2. Συνεπώς στους κβαντικούς αριθµούς n = 3, l = 2, ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που αντιστοιχεί είναι 5 2 = 10 ηλεκτρόνια. β. Ο κβαντικός αριθµός n = 2 αντιστοιχεί στην L στιβάδα, η οποία αποτελείται από τις 2s και 2p υποστιβάδες που περιέχουν 1 και 3 ατοµικά τροχιακά αντίστοιχα. ηλαδή, στην τιµή n = 2, αντιστοιχούν 4 ατοµικά τροχιακά. Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων σε κάθε ατοµικό τροχιακό είναι 2. Συνεπώς στον κβαντικό αριθµό n = 2, ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που αντιστοιχεί είναι 4 2 = 8 ηλεκτρόνια. γ. H τριάδα κβαντικών αριθµών n = 2, l = 1, m l = 0, αντιστοιχεί στο 2p z ατοµικό τροχιακό. Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων σε κάθε ατοµικό τροχιακό είναι 2. Συνεπώς στην τριάδα κβαντικών αριθµών n = 2, l = 1, m l = 0, ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που αντιστοιχεί είναι 2 ηλεκτρόνια. δ. Το ζεύγος κβαντικών αριθµών n = 2, m l = 2 είναι αδύνατο, συνεπώς δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια που να χαρακτηρίζονται από αυτό το ζεύγος. 2. ίνονται οι ηλεκτρονιακές δοµές: S: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p Li: 1s 2, 2p Ca: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p C: 1s 2, 2s 2, 3p 1, 2d F: 1s 2, 2s 2, 3p 6, α. Ποια ή ποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν ουδέτερο άτοµο, θετικό ιόν, αρνητικό ιόν; β. Ποια ή ποιες από τις παραπάνω ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχούν σε θεµελιώδη, διεγερµένη ή αδύνατη κατάσταση; Λύση: α. Ουδέτερα άτοµα έχουµε όταν ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι ίσος µε τον ατοµικό αριθµό. ηλαδή, οι ηλεκτρονιακές δοµές 1, 2, 4. Θετικό ιόν έχουµε όταν ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι µικρότερος από τον ατοµικό αριθµό. ηλαδή, η ηλεκτρονιακή δοµή 3. Αρνητικό ιόν έχουµε όταν ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι µεγαλύτερος από τον ατοµικό αριθµό. ηλαδή, η ηλεκτρονιακή δοµή 5.

10 48. Πρώτο Κεφάλαιο - 2 ο Μάθηµα β. Μία ηλεκτρονιακή δοµή αντιστοιχεί σε θεµελιώδη κατάσταση όταν υπακούει στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας. Άρα, οι ηλεκτρονιακές δοµές που αντιστοιχούν σε θεµελιώδη κατάσταση είναι οι: 1, 3, 5. Η ηλεκτρονιακή δοµή 2 αντιστοιχεί σε διεγερµένη κατάσταση γιατί η θεµελιώδης κατάσταση είναι η: 3 Li: 1s 2 2s 1. Η ηλεκτρονιακή δοµή 4 είναι αδύνατη γιατί δεν υπάρχει 2d υποστιβάδα. 3. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή κατανοµή σε υποστιβάδες και σε στιβάδες για τα ακόλουθα άτοµα στη θεµελιώδη κατάσταση: 7 Ν, 10 Νe, 11 Na, 35 Br β. Πόσα µονήρη ηλεκτρόνια έχει το καθένα στην εξωτερική του στιβάδα; γ. Πόσα ζεύγη ηλεκτρονίων έχει το καθένα στην εξωτερική του στιβάδα; δ. Ποιο το συνολικό άθροισµα των κβαντικών αριθµών spin στο 7 Ν, στο 10 Νe και στο 11 Na; ε. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία έχει την ίδια ηλεκτρονιακή δοµή µε τα ιόντα: N 3 και Na + ; Λύση: α. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 7 Ν σε υποστιβάδες είναι: 7 Ν: 1s 2, 2s 2, 2p 3. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 7 Ν σε στιβάδες είναι: 7 Ν: K(2), L(5). Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 10 Νe σε υποστιβάδες είναι: 10 Νe: 1s 2, 2s 2, 2p 6. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 10 Νe σε στιβάδες είναι: 10 Νe: K(2), L(8). Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 11 Νa σε υποστιβάδες είναι: 11 Νa: 1s 2, 2s 2, 2p 6,3s 1. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 11 Νa σε στιβάδες είναι: 11 Νa: K(2), L(8), M(1). Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 35 Br σε υποστιβάδες είναι: 35 Br: 1s2, 2s 2, 2p 6,3s 2, 3p 6, 3d 10, 4s 2, 4p 5. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 35 Br σε στιβάδες είναι: 35 Br: K(2), L(8), M(18), N(7). Για να υπολογίσουµε τα µονήρη ηλεκτρόνια και τα ζεύγη ηλεκτρονίων που έχουν τα παραπάνω άτοµα στην εξωτερική στιβάδα, κατανέµουµε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας σε τροχιακά, σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund. β. Παρατηρούµε ότι: Το Ν έχει 3 µονήρη ηλεκτρόνια, το Νe δεν έχει µονήρη ηλεκτρόνια, το Na έχει 1 µονήρες ηλεκτρόνιο και το Br έχει 1 µονήρες ηλεκτρόνιο. γ. Παρατηρούµε ότι: Το Ν έχει 1 ζεύγος ηλεκτρονίων, το Νe έχει 4 ζεύγη ηλεκτρονίων, το Νa δεν έχει ζεύγος

11 Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 49. ηλεκτρονίων και το Br έχει 3 ζεύγη ηλεκτρονίων. δ. Για να υπολογίσουµε το άθροισµα των τιµών του κβαντικού αριθµού spin, πολλαπλασιάζουµε τον αριθµό µονήρων ηλεκτρονίων µε το +1/2. Αυτό γίνεται γιατί τα µονήρη ηλεκτρόνια έχουν πάντα παράλληλο spin (m s = +1/2), ενώ στα συµπληρωµένα τροχιακά, τα δύο ηλεκτρόνια έχουν αντίθετα spin (+1/2 και -1/2) άρα το άθροισµά τους είναι πάντα µηδέν. Ν: 3 (+1/2) = +3/2 Νe: 0 (+1/2) = 0 Na: 1 (+1/2) = +1/2 ε. Τα ιόντα Ν 3 και Νa + έχουν 10 ηλεκτρόνια, συνεπώς έχουν την ίδια ηλεκτρονική δοµή µε το Νe. 4. Σε ένα άτοµο ενός στοιχείου X, το άθροισµα των πρωτονίων και των νετρονίων είναι 23, ενώ τα νετρόνια είναι κατά ένα περισσότερα απ τα πρωτόνια. α. Πόσα µονήρη ηλεκτρόνια έχει το στοιχείο X; β. Πόσα ηλεκτρόνια έχουν m = 0; l Λύση: Το άθροισµα πρωτονίων και νετρονίων είναι 23, δηλαδή: p + n = 23 (1) Τα νετρόνια είναι κατά 1 περισσότερα από τα πρωτόνια, δηλαδή: n - p = 1 (2) Επιλύοντας το σύστηµα των εξισώσεων (1) και (2) βρίσκουµε ότι: p = 11, n = 12 Συνεπώς, στο πυρήνα του ατόµου του στοιχείου Χ υπάρχουν 11 πρωτόνια και επειδή είναι αφόρτιστο, το άτοµο θα έχει και 11 ηλεκτρόνια. Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του 11 Χ σε υποστιβάδες είναι: 11 Χ: 1s 2, 2s 2, 2p 6,3s 1. α. Το Χ έχει ένα µονήρες ηλεκτρόνιο στην 3s υποστιβάδα. β. m l = 0 έχουν τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στις s υποστιβάδες και στο 2p z ατοµικό τροχιακό. ηλαδή, m l = 0 έχουν συνολικά 7 ηλεκτρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 2 ηλεκτρόνια στην 1s υποστιβάδα. 2 ηλεκτρόνια στην 2s υποστιβάδα. 2 ηλεκτρόνια στην 2p υποστιβάδα. 1 ηλεκτρόνιo στην 3s υποστιβάδα. 5. Να υπολογίσετε τον ελάχιστο ατοµικό αριθµό ενός στοιχείου, το οποίο στη θεµελιώδη κατάσταση έχει: α. 5 ηλεκτρόνια σε s υποστιβάδες. β. Συνολικό άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin ίσο µε 3/2. Λύση: α. Συµπληρώνουµε τις υποστιβάδες µε ηλεκτρόνια τηρώντας τις αρχές δόµησης πολυηλεκτρονικών ατόµων, µέχρι να τοποθετηθούν 5 ηλεκτρόνια σε s υποστιβάδες: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 1 To άτοµο περιέχει 11 ηλεκτρόνια, άρα και 11 πρωτόνια. Συνεπώς ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου είναι: Ζ = 11.

12 50. Πρώτο Κεφάλαιο - 2 ο Μάθηµα β. Για να είναι το συνολικό άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin ίσο µε 3/2, θα πρέπει το άτοµο να έχει 3 µονήρη ηλεκτρόνια. Η πρώτη υποστιβάδα στην οποία µπορούν να τοποθετηθούν 3 µονήρη ηλεκτρόνια είναι η 2p. Συµπληρώνουµε τις υποστιβάδες µε ηλεκτρόνια τηρώντας τις αρχές δόµησης πολυηλεκτρονικών ατόµων, µέχρι να τοποθετηθούν 3 µονήρη ηλεκτρόνια στην 2p υποστιβάδα: 1s 2, 2s 2, 2p 3 To άτοµο περιέχει 7 ηλεκτρόνια, άρα και 7 πρωτόνια. Συνεπώς ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου είναι: Ζ = Να βρείτε όλους τους δυνατούς ατοµικούς αριθµούς ενός χηµικού στοιχείου Χ, το οποίο στη θεµελιώδη κατάσταση περιέχει 1 µονήρες ηλεκτρόνιο στην 3p υποστιβάδα. Λύση: Η 3p υποστιβάδα περιέχει 1 µονήρες ηλεκτρόνιο όταν έχει 1 ή 5 ηλεκτρόνια: Συµπληρώνουµε τις υποστιβάδες µε ηλεκτρόνια τηρώντας τις αρχές δόµησης πολυηλεκτρονικών ατόµων, µέχρι να τοποθετηθεί 1 ηλεκτρόνιο στην 3p υποστιβάδα: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 1 To άτοµο περιέχει 13 ηλεκτρόνια, άρα και 13 πρωτόνια. Συνεπώς ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου είναι: Ζ = 13. Συµπληρώνουµε τις υποστιβάδες µε ηλεκτρόνια τηρώντας τις αρχές δόµησης πολυηλεκτρονικών ατόµων, µέχρι να τοποθετηθούν 5 ηλεκτρόνια στην 3p υποστιβάδα: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 5 To άτοµο περιέχει 17 ηλεκτρόνια, άρα και 17 πρωτόνια. Συνεπώς ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου είναι: Ζ = 17. Άρα οι δυνατοί ατοµικοί αριθµοί ενός στοιχείου που περιέχει ένα µονήρες ηλεκτρόνιο στην 3p υποστιβάδα είναι 13 και 17.

13 Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 51.. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερωτήσεις Σύντοµης απάντησης: 1. α. Να διατυπώσετε την απαγορευτική αρχή του Pauli. β. Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορούν να τοποθετηθούν σε µία υποστιβάδα s, p, d, f; 2. α. Να διατυπώσετε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας. β. Από πους παράγοντες καθορίζεται η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτοµο; 3. α. Να διατυπώσετε τον κανόνα του Hund. β. Πόσα µονήρη ηλεκτρόνια υπάρχουν σε µία p υποστιβάδα η οποία περιέχει 4 ηλεκτρόνια; 4. α. Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός µονήρων ηλεκτρονίων που µπορούν να τοποθετηθούν σε µία f υποστιβάδα; β. Τι γνωρίζετε για την ενέργεια υποστιβάδων που ανήκουν στην ίδια στιβάδα, στο άτοµο του Η και σε υδρογονοειδή ιόντα; Συµπλήρωσης κενών: 1. Σύµφωνα µε την απαγορευτική αρχή του Pauli, είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτοµο 2 ηλεκτρόνια µε ίδια Συνεπώς, δε µπορεί ένα τροχιακό να χωρέσει πάνω από... ηλεκτρόνια. 2. Οι υποστιβάδες p περιέχουν... τροχιακά και ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να τοποθετηθεί σε αυτές είναι Η στιβάδα Μ αντιστοιχεί σε τιµή n =..., αποτελείται από... υποστιβάδες, οι οποίες περιέχουν... τροχιακά και ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να τοποθετηθεί σε αυτή είναι Σύµφωνα µε την αρχή της ελάχιστης..., κατά την ηλεκτρονιακή δόµηση ενός πολυηλεκτρονιακού ατόµου, τα ηλεκτρόνια οφείλουν να καταλάβουν τροχιακά µε τη µικρότερη... ώστε να αποκτήσουν τη µέγιστη σταθερότητα στη... κατάσταση. 5. Μεταξύ δύο υποστιβάδων, χαµηλότερη ενέργεια έχει εκείνη που έχει το µικρότερο άθροισµα... Από δύο υποστιβάδες µε το ίδιο άθροισµα..., µικρότερη ενέργεια έχει αυτή µε το µικρότερο Σύµφωνα µε τον κανόνα του..., ηλεκτρόνια που καταλαµβάνουν τροχιακά της ίδιας..., έχουν κατά προτίµηση... spin. Η ηλεκτρονιακή κατανοµή σε ατοµικά τροχιακά για το άτοµο του 7 Ν στη θεµελιώδη κατάσταση, είναι η... και όχι η...

14 52. Πρώτο Κεφάλαιο - 2 ο Μάθηµα 7. Οι στιβάδες Κ, L, M, N: α. Αποτελούνται αντίστοιχα από...,...,... και... υποστιβάδες. β. Αποτελούνται αντίστοιχα από...,...,... και... ατοµικά τροχιακά. γ. Μπορεί να περιέχουν αντίστοιχα...,...,... και... ηλεκτρόνια. 8. Η ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου του 8 Ο στη θεµελιώδη κατάσταση είναι: α. Σε υποστιβάδες... β. Σε στιβάδες... γ. Σε ατοµικά τροχιακά... δ. Το άτοµο του 8 Ο περιέχει... µονήρη ηλεκτρόνια και το συνολικό ά- θροισµα των κβαντικών αριθµών του spin είναι... Σωστό - Λάθος: Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ); 1. Στο άτοµο του υδρογόνου δεν υπάρχει τροχιακό 3s. ( ) 2. Το τροχιακό 2s έχει µεγαλύτερη ενέργεια και µέγεθος από το τροχιακό 1s. ( ) 3. Σε τροχιακό 4d µπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα ηλεκτρόνια από ότι σε τροχιακό 3d. ( ) 4. Σε κάθε τροχιακό µπορούν να τοποθετηθούν µέχρι δύο ηλεκτρόνια για να ισχύει ο κανόνας του Hund. ( ) 5. Στην υποστιβάδα 3p µπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα ηλεκτρόνια από ότι στην υποστιβάδα 2p. ( ) 6. Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτονίων σε τροχιακό 3d είναι δέκα. ( ) 7. Στο άτοµο του 9 F περιέχονται στη θεµελιώδη του κατάσταση 5 µονήρη ηλεκτρόνια. ( ) 8. Οι υποστιβάδες 3p και 4s είναι ενεργειακά ισοδύναµες. ( ) 9. Η ηλεκτρονιακή δοµή του 4 Be είναι: ( ) 10. Η θεµελιώδης κατάσταση ενός ατόµου θεωρείται αυτή µε την ελάχιστη ενέργεια. ( ) 11. Όσο µεγαλύτερη είναι η έλξη του πυρήνα σε ένα ηλεκτρόνιο, τόσο µικρότερη είναι η ενέργειά του. ( ) 12. Για τις υποστιβάδες µίας συγκεκριµένης στιβάδας στο άτοµο του υδρογόνου, η ενέργειά τους αυξάνεται σύµφωνα µε τη σειρά: s < p < d < f. ( ) 13. Υποστιβάδα µε l = 2, µπορεί να περιέχει µέχρι 2 ηλεκτρόνια. ( )

15 Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων Σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund, τα ηλεκτρόνια τοποθετούνται σε µία µη συµπληρωµένη υποστιβάδα έτσι ώστε το άθροισµα των m s να είναι µέγιστο. ( ) 15. Ένα άτοµο µπορεί να περιέχει µονήρη ηλεκτρόνια µόνο στην εξωτερική του στιβάδα. ( ) Πολλαπλής επιλογής: 1. Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει µε εφαρµογή: α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας β. της απαγορευτικής αρχής του Pauli γ. του κανόνα του Hund δ. όλων των παραπάνω. 2. O µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να τοποθετηθεί στην 3d υποστιβάδα είναι: α. 3 β. 5 γ. 6 δ O µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να τοποθετηθεί στην L στιβάδα είναι: α. 2 β. 8 γ. 4 δ Ένα ατοµικό τροχιακό 3d χαρακτηρίζεται από λιγότερη ενέργεια σε σχέση µε ένα ατοµικό τροχιακό 4p διότι: α. το άθροισµα n + l έχει µικρότερη τιµή για το 3d β. κάθε ηλεκτρόνιο της στιβάδας Μ έχει γενικά λιγότερη ενέργεια από οποιοδήποτε ηλεκτρόνιο της στιβάδας Ν γ. τα τροχιακά d είναι ενεργειακά φτωχότερα από τα τροχιακά p δ. το άθροισµα n + l έχει την ίδια τιµή για τα δύο αυτά τροχιακά, αλλά ο κύριος κβαντικός αριθµός είναι µικρότερος για το τροχιακό 3d. 5. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτοµο συµπληρώνεται πρώτα µε ηλεκτρόνια η υποστιβάδα: α. 3p β. 3d γ. 4s δ. 3s 6. Σε ένα άτοµο ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων τα οποία χαρακτηρίζονται µε τους κβαντικούς αριθµούς: 1. n = 3, l = 2 2. n =2, l = 1, m l = -1 και 3. n = 3, l = 3 είναι αντίστοιχα: α. 18, 4 και 18 β. 10, 2 και 0 γ. 10, 6 και 14 δ. 10, 2 και Ποια από τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί στη δοµή της θεµελιώδους κατάστασης του ατόµου του σκανδίου ( 21 Sc): α. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 2d 10, 3s 1 β. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 3 γ. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 1, 4s 2 δ. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 2, 4s 1 8. Ο µικρότερος ατοµικός αριθµός του στοιχείου, το άτοµο του οποίου στη θεµελιώδη κατάσταση έχει συνολικά 7 ηλεκτρόνια σε τροχιακά s είναι: α. 7 β. 13 γ. 19 δ Αν το άτοµο ενός στοιχείου περιέχει 2 µονήρη ηλεκτρόνια στην 2p υποστιβάδα, τότε ο ατοµικός αριθµός του είναι: α. τουλάχιστον 8 β. 6 ή 8 γ. 6 δ. 13

16 54. Πρώτο Κεφάλαιο - 2 ο Μάθηµα 10. Η ηλεκτρονιακή δοµή 1s 2, 2p 2 x, 2p1 y, αντιβαίνει: α. µε την απαγορευτική αρχή του Pauli β. µε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας γ. µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας δ. µε τον κανόνα του Hund. 11. Για το άτοµο του 9 F στη θεµελιώδη κατάσταση, ο συνολικός αριθµός των κβαντικών αριθµών του spin είναι: α. +1/2 β. -1/2 γ. 1 δ. 3/2 12. Κατά τον ιοντισµό του 26 Fe σε 26 Fe 2+, αποβάλονται τα ηλεκτρόνια της υποστιβάδας: α. 4s β. 3d γ. 3p δ. 5f 13. Η ηλεκτρονιακή δοµή του ιόντος 12 Μg 2+ είναι: α. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2 β. 1s 2, 2s 2, 2p 6 γ. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 2 δ. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s Η ηλεκτρονιακή δοµή της εξωτερικής στιβάδας του ατόµου του 15 P στη θεµελιώδη κατάσταση είναι: α. 3s 2, 3p 2 x, 3p1 y β. 3s 2, 3p 1 x, 3p2 y γ. 3s 1, 3p 1 x, 3p1 y,3p1 z δ. 3s 2, 3p 1 x, 3p1 y,3p1 z 15. Από τις ακόλουθες δοµές για το άτοµο του 8 O στη θεµελιώδη κατάσταση: 1. δεν υπακούουν στον κανόνα του Hund: α. οι Β και β. οι Α και Γ γ. η Β δ. η 2. υπακούουν στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας: α. οι Α, Β και Γ β. οι Α, Γ και γ. η δ. όλες 3. δεν υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli: α. η Α β. η Β γ. η Γ δ. η 16. Στο άτοµο του 14 Si: 1. Ο συνολικός αριθµός των p ηλεκτρονίων είναι: α. 2 β. 4 γ. 6 δ Ο συνολικός αριθµός των s ηλεκτρονίων είναι: α. 2 β. 4 γ. 6 δ Το συνολικό άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin είναι: α. 0 β. +1/2 γ. 1 δ. +3/2

17 Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 55. Αντιστοίχισης: 1. Αντιστοιχίστε το κάθε ατοµικό τροχιακό ή υποστιβάδα ή στιβάδα της στήλης Α, µε το µέγιστο αριθµό ηλεκτρονίων που είναι δυνατό να περιέχει (στήλη Β): Στήλη Α 1. 2s ατοµικό τροχιακό 2. 3p x ατοµικό τροχιακό 3. 3p υποστιβάδα 4. 5f υποστιβάδα 5. Κ στιβάδα 6. Μ στιβάδα Στήλη Β α. 6 ηλεκτρόνια β. 18 ηλεκτρόνια γ. 2 ηλεκτρόνια δ. 14 ηλεκτρόνια 2. Αντιστοιχίστε τις ηλεκτρονιακές δοµες (στήλη Α) µε τους χαρακτηρισµούς (στήλη Β): Στήλη Α Κ: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d Κ: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p Κ: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s Κ: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 7 Στήλη Β α. θεµελιώδης κατάσταση β. διεγερµένη κατάσταση γ. ιόν δ. αδύνατη κατάσταση 3. Αντιστοιχίστε τα χηµικά στοιχεία της στήλης Α µε τον αριθµό των µονήρων ηλεκτρονίων που περιέχουν τα άτοµά τους στη θεµελειώδη κατάσταση στη στήλη Β: Στήλη Α Στήλη Β 1. 8 Ο Νa Br Mn α. 1 µονήρες ηλεκτρόνιο β. 2 µονήρη ηλεκρόνια γ. 5 µονήρη ηλεκτρόνια 4. Αντιστοιχίστε τα χηµικά στοιχεία της στήλης Α µε τα ζεύγη ηλεκτρονίων που περιέχουν στην εξωτερική τους στιβάδα (στήλη Β): Στήλη Α 1. 7 Ν Ne P K Στήλη Β α. 0 ζεύγη β. 1 ζεύγος γ. 3 ζεύγη δ. 4 ζεύγη

18 56. Πρώτο Κεφάλαιο - 2 ο Μάθηµα 5. Αντιστοιχίστε την κάθε στιβάδα ή υποστιβάδα της στήλης Β µε το µέγιστο αριθµό µονήρων ηλεκτρονίων που είναι δυνατό να περιέχονται σ' αυτή (στήλη Α), καθώς και µε το µέγιστο αριθµό των ηλεκτρονιακών ζευγών που µπορεί αυτή να περιλαµβάνει (στήλη Γ) στη θεµελιώδη κατάσταση του ατόµου. Στήλη Α Στήλη Β α. στιβάδα L β. υποστιβάδα s γ. υποστιβάδα p δ. στιβάδα Μ ε. υποστιβάδα d Στήλη Γ Α. 1 Β. 3 Γ Ε. 9

19 Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 57. Ασκήσεις - Προβλήµατα 1. Να συγκρίνετε την ενέργεια των υποστιβάδων s, p, d, f, µίας στιβάδας: α. Στο άτοµο του υδρογόνου. β. Στο άτοµο του αζώτου. (Απ. α. s = p = d = f β. s < p < d < f) 2. Να βρεθεί ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να υπάρξουν σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτοµο, µε: α. n = 5, l = 1 β. n = 3, l = 0 γ. n = 4, l = 3 δ. n = 5, l = 2, m = 3 l ε. n = 2, m s = +1/2 ζ. n = 3, m l = 1 (Απ. α. 6 β. 2 γ. 14 δ. 0 ε. 4 ζ. 4) 3. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή σε υποστιβάδες, στιβάδες, τροχιακά, των παρακάτω ατοµων ή ιόντων: α. 6 C β. 12 Mg γ. 17 Cl δ. 20 Ca ε. 35 Br ζ. 20 Ca 2+ η. 13 Al 3+ θ. 15 P 3 4. Ποιος είναι ο ελάχιστος ατοµικός αριθµός ενός στοιχείου που στη θεµελιώδη του κατάσταση έχει: α. 3 ηλεκτρόνια στην p υποστιβάδα β. Συνολικά, 7 ηλεκτρόνια σε p υποστιβάδες γ. 4 µονήρη ηλεκτρόνια δ. Άθροισµα τιµών του m s ίσο µε 5/2 (Απ. α. 7 β. 13 γ. 24 δ. 25) 5. Χηµικό στοιχείο Χ έχει µαζικό αριθµό 35 και στον πυρήνα του υπάρχει 1 νετρόνιο περισσότερο από τα πρωτόνια. α. Να γίνει η ηλεκτρονιακή δοµή του Χ σε στιβάδες και υποστιβάδες, στη θεµελιώδη κατάσταση. β. Πόσα ηλεκτρόνια του ατόµου του στοιχείου Χ στη θεµελιώδη κατάσταση έχουν l = 0; γ. Ποιο είναι το συνολικό άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin των ηλεκτρονίων του ατόµου του στοιχείου Χ στη θεµελιώδη κατάσταση; (Απ. α. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 5 β. 6 γ. +1/2) 6. Ποια είναι η τετράδα κβαντικών αριθµών του ηλεκτρονίου της εξωτερικής στιβάδας του ατόµου του 19 Κ στη θεµελιώδη κατάσταση; (Απ. 4, 0, 0, +1/2) 7. Ποιος είναι ο ελάχιστος ατοµικός αριθµός στοιχείου Χ, για το οποίο στη θεµελιώδη κατάσταση γνωρίζουµε ότι περιέχει ηλεκτρόνια στη στιβάδα Ν και το συνολικό άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin των ηλεκτρονίων του είναι µηδέν; (Απ. 20) 8. Η ηλεκτρονιακή δοµή του ιόντος X 2 είναι Κ(2), L(8), M(8). α. Να υπολογίσετε τον ατοµικό αριθµό του Χ.

20 58. Πρώτο Κεφάλαιο - 2 ο Μάθηµα β. Πόσα ηλεκτρόνια του Χ στη θεµελιώδη κατάσταση χαρακτηρίζονται µε l = 1; γ. Πόσα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του Χ στη θεµελιώδη κατάσταση χαρακτηρίζονται µε m s = -1/2; (Απ. α. 16 β. 10 γ. 2) 9. Ποιοι είναι οι δυνατοί ατοµικοί αριθµοί του χηµικού στοιχείου το οποίο έχει εξωτερική στιβάδα την L και το συνολικό άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin στη θεµελιώδη κατάσταση είναι µηδέν; (Απ. 4, 10) 10. Το ηλεκτρόνιο µε τη µεγαλύτερη ενέργεια στη θεµελιώδη κατάσταση ενός στοιχείου Χ, έχει τετράδα κβαντικών αριθµών (5, 0, 0, +1/2). α. Ποιός είναι ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Χ; β. Πόσα ηλεκτρόνια του Χ στη θεµελιώδη κατάσταση αντιστοιχούν σε n = 4; γ. Πόσα ηλεκτρόνια του Χ στη θεµελιώδη κατάσταση αντιστοιχούν σε l = 2; (Απ. α. 37 β. 8 γ. 10) 11. Η ηλεκτρονιακή δοµή ενός ατόµου είναι 1s 2, 2s 2, 2p 1, 3s 1, 3p 1. Να εξετάσετε αν η παραπάνω ηλεκτρονιακή δοµή αναφέρεται σε διεγερµένη ή θεµελιώδη κατάσταση του ατόµου. Αν είναι διεγερµένη, να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου στη θεµελιώδη κατάσταση, σε υποστιβάδες, στιβάδες και ατοµικά τροχιακά. (Απ. 1s 2, 2s 2, 2p 3 ) 12. Το χηµικό στοιχείο Χ έχει 2 κενά d ατοµικά τροχιακά στη θεµελιώδη κατάσταση. α. Ποιος είναι ο µικρότερος δυνατός ατοµικός αριθµός του Χ; β. Πόσα µονήρη ηλεκτρόνια έχει το Χ στη θεµελιώδη κατάσταση; γ. Πόσα ηλεκτρόνια του Χ στη θεµελιώδη κατάσταση βρίσκονται σε s υποστιβάδες; (Απ. α. 23 β. 3 γ. 8) Ε. ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΘΕΜΑ Χηµικό στοιχείο Χ έχει στη θεµελιώδη κατάσταση ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, µε τιµή n = 4 και συνολικό άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin των ηλεκτρονίων του ίσο µε 1. α. Να υπολογίσετε όλους τους δυνατούς ατοµικούς αριθµούς του Χ. β. Με βάση τη µικρότερη τιµή ατοµικού αριθµού, να βρείτε: 1. Πόσα µονήρη ηλεκτρόνια έχει το Χ στην εξωτερική του στιβάδα, στη θεµελιώδη κατάσταση. 2. Πόσα ηλεκτρόνια του Χ έχουν l = 1 στη θεµελιώδη κατάσταση. 3. Την ηλεκτρονιακή δοµή που αναµένεται να έχει το ιόν Χ 2+. (Απ. α. 22, 28, 32, 34 β s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 2 )

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή: α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων.

Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων. Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων. Η συμπλήρωση των τροχιακών των ατόμων με ηλεκτρόνια γίνεται με βάση τους εξής κανόνες: Απαγορευτική αρχή του Pauli. Αρχή ελάχιστης ενέργειας. Κανόνας του Hund. Η

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 17. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. Ηλεκτρόνιο ατόµου του υδρογόνου που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση απορροφά ένα φωτόνιο

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

http://mathesis.cup.gr/courses/physics/phys1.1/2016_t3/about http://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:physics+phys1.2+2016_t4/about f atomic orbitals http://www.orbitals.com/orb/orbtable.htm g atomic orbitals

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau)

Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau) Ηλεκτρονιακή δόμηση Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau) Απαγορευτική αρχή Pauli Αρχή ελάχιστης ενέργειας Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Απαντήσεις των ερωτήσεων από πανελλήνιες 2001 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ. 4. δ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η δοµή του ατόµου. Ηλεκτρονική δόµηση. Από τον Δ ηµόκριτο µέχρι το σύγχρονο κβαντικό άτοµο. W. Heisenberg. E. Schrödinger W. Pauli. N. Bohr. M.

Η δοµή του ατόµου. Ηλεκτρονική δόµηση. Από τον Δ ηµόκριτο µέχρι το σύγχρονο κβαντικό άτοµο. W. Heisenberg. E. Schrödinger W. Pauli. N. Bohr. M. Η δοµή του ατόµου Ηλεκτρονική δόµηση E. Schrödinger W. Pauli W. Heisenberg N. Bohr M. Planck Από τον Δ ηµόκριτο µέχρι το σύγχρονο κβαντικό άτοµο 1 Αρχές ηλεκτρονικής δόµησης Η ηλεκτρονική δόµηση βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις από το 2001 ως το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /03 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης

ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΓΕΛ Οκτώβριος 014 ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης Α1. β Α. δ Α3. δ Α4. γ Α5. γ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β Β1α) Λάθος Η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου είναι μέγιστη κοντά στον πυρήνα άρα στο

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ V. ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ V. ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ V. ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άτομο του υδρογόνου, το μοναδικό ηλεκτρόνιο τοποθετείται στο τροχιακό 1s. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. a. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται με n=2 και m l =0

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. a. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται με n=2 και m l =0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Μάθημα : ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝIΑ: 2-10-2011 Καθηγητής/τρια: Ονοματεπώνυμο: Χρόνος: Τμήμα: ΘΕΜΑ 1 0 Επιλέξτε το σωστό. ΘΕΜΑΤΑ a. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 1 2 1. ΣΩΣΤΟ (Σ) ή ΛΑΘΟΣ (Λ); Αιτιολογήστε σύντομα. 1.1 Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

) σχηματίζονται : α. Ένας σ και δύο π δεσμοί β. Τρεις σ δεσμοί γ. Ένας π και δύο σ δεσμοί δ. Τρεις π δεσμοί.

) σχηματίζονται : α. Ένας σ και δύο π δεσμοί β. Τρεις σ δεσμοί γ. Ένας π και δύο σ δεσμοί δ. Τρεις π δεσμοί. ΘΕΜΑΤΑ Θγ 1 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων με κβαντικούς αριθμούς n= και m s = -½ είναι : α. οκτώ β. τέσσερα γ. δύο δ. ένα 1.. Από τα επόμενα χημικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 3: Ηλεκτρονική διαμόρφωση των ατόμων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 3: Ηλεκτρονική διαμόρφωση των ατόμων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 3: Ηλεκτρονική διαμόρφωση των ατόμων Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Περιοδικός πίνακας Ηλεκτρονιακοί τύποι Lewis kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Πως υπολογίζουµε τη συχνότητα και το µήκος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. πρωτόνιο 1 (1,67X10-24 g) +1 νετρόνιο 1 0 1,6X10-19 Cb ηλεκτρόνιο 1/1836 (9X10-28 g) -1

Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. πρωτόνιο 1 (1,67X10-24 g) +1 νετρόνιο 1 0 1,6X10-19 Cb ηλεκτρόνιο 1/1836 (9X10-28 g) -1 Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. σχετική μάζα σχετικό φορτίο πρωτόνιο 1 (1,67X10-24 g) +1 νετρόνιο 1 0 1,6X10-19 Cb ηλεκτρόνιο 1/1836 (9X10-28 g) -1 Ο πυρήνας βρίσκεται στο κέντρο του ατόμου και περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικές επιφάνειες. Από τη γνωστή σχέση: Ψ(r, θ, φ) = R(r).Θ(θ).Φ(φ) για Ψ = 0 θα πρέπει είτε R(r) = 0 ή Θ(θ).Φ(φ) = 0

Κομβικές επιφάνειες. Από τη γνωστή σχέση: Ψ(r, θ, φ) = R(r).Θ(θ).Φ(φ) για Ψ = 0 θα πρέπει είτε R(r) = 0 ή Θ(θ).Φ(φ) = 0 Κομβικές επιφάνειες Από τα σχήματα των ατομικών τροχιακών αλλά και από τις μαθηματικές εκφράσεις είναι φανερό ότι υπάρχουν επιφάνειες όπου το Ψ 2 μηδενίζεται, πάνω στις οποίες δηλαδή είναι αδύνατο να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Thomson (σταφιδόψωμο) Rutherford (πλανητικό μοντέλο) Bohr (επιτρεπόμενες τροχιές ενεργειακές στάθμες) Κβαντομηχανική β ή (τροχιακό) ρχ 24/9/2008 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bohr 1η Συνθήκη (Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Περιοδικό Σύστημα

Κεφάλαιο 8. Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Περιοδικό Σύστημα Κεφάλαιο 8 Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Περιοδικό Σύστημα 1. H απαγορευτική αρχή του Pauli 2. Η αρχή της ελάχιστης ενέργειας 3. Ο κανόνας του Hund H απαγορευτική αρχή του Pauli «Είναι αδύνατο να υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Na +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Β περιοδικός πίνακας Γ ηλεκτρονικοί τύποι Δ υβριδικά τροχιακά- μοριακά τροχιακά Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

4 o. Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 87.

4 o. Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 87. 87 4 o Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Πρίν τη διατύπωση της κβαντικής θεωρίας και την εισαγωγή της έννοιας του ατοµικού

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις Ακολουθώντας τους κανόνες δόμησης των πολυηλεκτρονιακών ατόμων που αναπτύχθηκαν παραπάνω, θα διαπιστώσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται αποκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

3 o. Περιοδικός πίνακας Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 59.

3 o. Περιοδικός πίνακας Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 59. Περιοδικός πίνακας - Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων 59. 3 o Περιοδικός πίνακας Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Περιοδικός πίνακας: Σύµφωνα µε τον νόµο περιοδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1 ο Κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1. Η εξίσωση E = h v μας δίνει την ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 2. H κβαντική

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντικοί αριθμοί Κύριος κβαντικός αριθμός (n) Αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός (l) Μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml) Στροφορμή (Spin) ηλεκτρονίου κβαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα Η ατομική ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ των πυρήνων δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου.

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να διατυπώνει το νόµο περιοδικότητας του Moseley. Να γνωρίζει τι είναι οµάδα και τι περίοδος του περιοδικού πίνακα. Να

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων 2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων Θεωρία 7.1. Ποια είναι η εικόνα του ατόμου σύμφωνα με τον Bohr; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, ξεπερασμένη βέβαια σήμερα, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02 11-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Tα τροχιακά 2p και 2p y ενός ατόμου διαφέρουν:

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί αριθμοί τρεις κβαντικοί αριθμοί

Κβαντικοί αριθμοί τρεις κβαντικοί αριθμοί Κβαντικοί αριθμοί Στην κβαντομηχανική εισάγονται τρεις κβαντικοί αριθμοί για τον καθορισμό της κατανομής του ηλεκτρονιακού νέφους (ατομικού τροχιακού). Οι κβαντικοί αυτοί αριθμοί προκύπτουν από την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2.Η τελευταία στιβάδα οποιουδήποτε ατόμου δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια. Εκτός αν είναι η Κ που συμπληρώνεται με 2 ηλεκτρόνια.

2.Η τελευταία στιβάδα οποιουδήποτε ατόμου δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια. Εκτός αν είναι η Κ που συμπληρώνεται με 2 ηλεκτρόνια. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα, που περιέχει τα θετικά φορτισμένα πρωτόνια και τα ουδέτερα νετρόνια. Στον πυρήνα είναι πρακτικά συγκεντρωμένη η μάζα του ατόμου. Γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να διατυπώνει το νόµο περιοδικότητας του Moseley. Να γνωρίζει τι είναι οµάδα και τι περίοδος του περιοδικού πίνακα. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Θέμα 1 ο 1. Η θεωρία De Brooglie υποστήριξε: i. Ότι το φως έχει σωματιδιακή φύση. ii. Ότι είναι αδύνατον να προσδιοριστούν ταυτόχρονα η

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 2 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 2 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Σημειώστε πάνω στα θέματα την σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.6 1.1. Η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία δεσµού σθένους - Υβριδισµός. Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης. Αντιδράσεις υποκατάστασης Πολυµερισµός

Θεωρία δεσµού σθένους - Υβριδισµός. Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης. Αντιδράσεις υποκατάστασης Πολυµερισµός 11 ο Μάθηµα: Θεωρία δεσµού σθένους - Υβριδισµός 12 ο Μάθηµα: Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης 13 ο Μάθηµα: Αντιδράσεις υποκατάστασης Πολυµερισµός 14 ο Μάθηµα: Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. 5Β: 1s 2 2s 2 2p 2, β) 10 Νe: 1s 2 2s 2 2p 4 3s 2, γ) 19 Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6,

Ασκήσεις. 5Β: 1s 2 2s 2 2p 2, β) 10 Νe: 1s 2 2s 2 2p 4 3s 2, γ) 19 Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6, Ασκήσεις 1. Να γίνει η ηλεκτρονιακή δόμηση για τα ακόλουθα άτομα στη θεμελιώδη τους κατάσταση: 29Cu, 33As, 38Sr, 42Mo, 55Cs. Πόσα ηλεκτρόνια έχει η εξωτερική τους στιβάδα και πόσα ασύζευκτα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο Χημεία Α Λυκείου Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο 1) Θέμα 2530 (Ερώτημα 2.1. ) Δίνονται: υδρογόνο, 1 H, άζωτο, 7 N α) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του αζώτου.

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) στοιχεία μετάπτωσης

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) στοιχεία μετάπτωσης 1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) στοιχεία μετάπτωσης Τι γνωρίζουμε από τις προηγούμενες τάξεις για τον περιοδικό πίνακα 1. Τα χημικά στοιχεία τοποθετούνται στον περιοδικό πίνακα κατά σειρά

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1. Ερώτηση: Τι λέει ο νόμος περιοδικότητας του Moseley; «H χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί αριθμοί. l =0 υποφλοιός S σφαίρα m l =0 ένα τροχιακό με σφαιρική συμμετρία

Κβαντικοί αριθμοί. l =0 υποφλοιός S σφαίρα m l =0 ένα τροχιακό με σφαιρική συμμετρία Κβαντικοί αριθμοί Η θεωρία του Bohr χρειάζεται μόνο τον κύριο κβαντικό αριθμό η, για να καθορίσει ενέργεια για το άτομο του υδρογόνου Ε η =-2,18.10-18 /η 2 κυκλική τροχιά. και επιτρεπτή Στην κβαντομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Χηµεία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Ενέργεια που µεταφέρει ένα φωτόνιο: Ε φωτονίου = h f f: συχνότητα φωτονίου h: σταθερά του Planck Ενέργεια ηλεκτρονίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα & Επώνυμο: Ημερομηνία: ΒΑΘΜΟΣ: /100, /20. Διαγώνισμα (2019) στη Χημεία Γ Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στο Κεφάλαιο 6

Όνομα & Επώνυμο: Ημερομηνία: ΒΑΘΜΟΣ: /100, /20. Διαγώνισμα (2019) στη Χημεία Γ Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στο Κεφάλαιο 6 Σελίδα: 1 Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο (19) Διαγώνισμα (19) στη Χημεία Γ Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στο Κεφάλαιο Όνομα & Επώνυμο: Ημερομηνία: ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2, D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση.

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. ΜΑΘΗΜΑ...ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. NH + HCl NH + Cl + 3 4 H 0+ HCOOH H + HCOO + 2 3 NH + H O NH + H O + + 4 2 3 3 HPO

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 11ο. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b

Μάθημα 11ο. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b Μάθημα 11ο Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b Παράδειγμα εφαρμογής κανόνα Slater Να επιβεβαιωθεί ότι η πειραματικά επιβεβαιωμένη ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου.

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου. 1 ο Κεφάλαιο: μέχρι και Ηλ. τύποι Lewis. 5 ο Κεφάλαιο μέχρι πολυμερισμός Θέμα 1 ο.... Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 1.1. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ. Ένα πρόβληµα στέγασης

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ. Ένα πρόβληµα στέγασης 7 ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ Σιγά παιδιά µη στριµώχνεστε, θα τοποθετηθείτε βάση των κανόνων. Ένα πρόβληµα στέγασης Τα ηλεκτρόνια τα οποία περιβάλλουν τον πυρήνα ενός ατόµου, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός οξείδωσης - Οξείδωση - Αναγωγή. Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής

Αριθµός οξείδωσης - Οξείδωση - Αναγωγή. Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής 9 ο Μάθηµα: Αριθµός οξείδωσης - Οξείδωση - Αναγωγή 10 ο Μάθηµα: Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων 11 ο Μάθηµα: Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής 205. 9 o Αριθµός οξείδωσης Οξείδωση - Αναγωγή Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου.

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου. 1 ο Κεφάλαιο: μέχρι και Ηλ. τύποι Lewis. 5 ο Κεφάλαιο μέχρι πολυμερισμός Ενδεικτικές Απαντήσεις Θέμα 1 ο.... Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ΔΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ I. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ΔΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ I. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ΔΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ I. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 1868 ο Ρώσος χημικός Μεντελέγιεφ, στηριζόμενος σε μία παλαιότερη ιδέα των Τζων Νιούλαντς (John Newlands) και Μέγιερ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων 1 Εισαγωγή Δομή του ατόμου Δημόκριτος Αριστοτέλης Dalton Thomson 400 π.χ. 350π.χ. 1808 1897 Απειροελάχιστα τεμάχια ύλης (τα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά τροχιακά. Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία. Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας

Ατομικά τροχιακά. Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία. Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας Ατομικά τροχιακά Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά τροχιακά. Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία. Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας

Ατομικά τροχιακά. Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία. Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας Ατομικά τροχιακά Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά τροχιακά. Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία. Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας

Ατομικά τροχιακά. Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία. Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας Ατομικά τροχιακά Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β. 12 Mg γ. 14 Si δ.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β. 12 Mg γ. 14 Si δ. ΧΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2/12/2018 Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρία Ρήγα, Γιάννης Παπαντωνάκης, Γιάννης Τσάφος, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα Η ατομική ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ των πυρήνων δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 4Α ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Σύνοψη Στο Α μέρος του κεφαλαίου καταγράφονται οι παράγοντες που καθορίζουν την ενέργεια των τροχιακών των πολυηλεκτρονιακών ατόμων. Δίνονται οι κανόνες που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1ο ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της γνώσης για τη δομή του ατόμου ανακάλυψη e μηχανική μητρών - ατομική θεωρία Δημόκριτου ~450 π.χ ατομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΓΕΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Χημεία ΘΕΜΑ Β

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΓΕΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Χημεία ΘΕΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΓΕΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 04 Χημεία ΘΕΜΑ Α Α. β. Α. γ. Α.3 δ. Α.4 γ. Α.5 δ. ΘΕΜΑ Β Β. α. Λάθος. Στα πολυηλεκτρονιακά άτομα η σύγκριση των υποστιβάδων γίνεται με βάση το Θετικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ EΠIMEΛEIA BAMNIEΣ ΔHMHTΡHΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαιο 5 ο -6 ο Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 25-02-2019 Επιδιωκόμενος Στόχος: 85/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΚΕΝΤΡΟ Αγίας Σοφίας 9 210.244.444 ΝΤΕΠΩ Β. Όλγας 20 210.428.400 ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 210.770.60 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 1 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 1 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 1 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Σημειώστε πάνω στα θέματα την σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 1.1. Κατά τις μεταπτώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Newlands (1864): ταξινόμηση στοιχείων κατά αύξουσα ατομική μάζα και σε οκτάβες H Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Cr Ti Mn Fe Meyer (1865): σχέση ιδιοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli:

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli: Θέμα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1 Να διατυπώσετε την 1 η συνθήκη του Bohr για το ατομικό μοντέλο (μηχανική συνθήκη). (5 μονάδες) A.2 Να διατυπώσετε την 2 η συνθήκη του Bohr για το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις επόµενες ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση : 1. Το µικρότερο σωµατίδιο ενός στοιχείου που µπορεί να πάρει µέρος στον σχηµατισµό χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στις ιοντικές ενώσεις οι δομικές μονάδες είναι τα ιόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - ΣΑΕΤ

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - ΣΑΕΤ Γενική και Ανόργανη Χημεία Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων. Σχηματισμός ιόντων. Στ. Μπογιατζής 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Π Δ Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Για να βρούμε τη θέση ενός στοιχείου μιας κύριας ομάδας στον Περιοδικό Πίνακα (Π.Π.) γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή οπότε ο αριθμός των στοιβάδων μας δίνει την περίοδο και ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα