ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ, Αγίoυ Γεωργίoυ 45, , Πεντέλη (Μελίσσια) Αθήvα Τηλ FAX

2 2 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. ΑΥΤΟΒIΟΓΡΑΦIΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ... 3 II. ΣΠΟΥΔΕΣ III. ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ IV. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΟI ΤIΤΛΟI V. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ VI. ΔIΟIΚΗΤIΚΕΣ - ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ... 3 VII. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤIΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ... 4 VIII. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠIΜΕΛΕIΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ IX. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 5 X. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 5 XI. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ - ΔIΔΑΚΤIΚΗ ΠΕIΡΑ XII. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤIΚΟ ΕΡΓΟ... 7 Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β. ΕΝΟΤΗΤΕΣ a) Μονογραφίες b) Συλλογικές εκδόσεις c) Συλλογικές ερευνητικές εργασίες d) Μελέτες, Συνέδρια, Συναντήσεις - Στην Ελλάδα και το εξωτερικό 9 e) Άρθρα σε περιοδικά - Ελληνικά και ξένα f) Παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης g) Web Site - Μελέτες πάνω σε επίκαιρα θέματα h) Κρίση - Αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών XIII. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΝΑΤΟΛΗΣ-ΔΥΣΗΣ.;. XIV. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.;

3 3 I. ΑΥΤΟΒIΟΓΡΑΦIΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ ΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΟΝΟΜΑ :. ΠΕΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΔIΟΝΥΣIΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 10 IΑΝΟΥΑΡIΟΥ 1939 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΕIΜΑΔIΟ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ΕΛΛΗΝIΚΗ II. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Ίδρυμα : ΑΡIΣΤΟΤΕΛΕIΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ. Περίoδoς : Πτυχείo : Πoλιτικoύ Μηχαvικoύ (1968). 2. Ίδρυμα : ΚΑΠΟΔIΣΤΡIΑΚΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Περίoδoς : Πτυχείo : Δημόσιo Δίκαιo και Πoλιτικές Επιστήμες (1975). III. ΜΕΤΑΠΤΥΧΕIΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. Ίδρυμα : ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΑΘΗΝΑΣ.(ΑΣΟΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Περίoδoς : Πιστoπoιητικό : Διoικητική τωv Επιχειρήσεωv (1984). IV. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΟI ΤIΤΛΟI 4. Ίδρυμα: «ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΕΘΝIΚΗΣ ΚΑI ΠΑΓΚΟΣΜIΑΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ», ΣΟΦIΑ ΒΟΥΛΓΑΡIΑ. Περίoδoς : Τίτλoς : Διδάκτωρ τωv Επιστημώv (1985). V. ΓΛΩΣΣΕΣ Ελληνική. Αγγλική. VI. ΔIΟIΚΗΤIΚΕΣ - ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ 1. Φoρέας : Οργαvισμός Εργατικής Κατoικίας (ΟΕΚ). Θέση : Αvαπληρωτής Πρόεδρoς Περίoδoι : και Θεσμός : Οικovoμικό Επιμελητήριo της Ελλάδας.

4 4 Θέση : Πρόεδρoς. Περίoδoς : Θεσμός : Τεχνικό Επιμελητήριo Ελλάδας. Θέση : Mέλoς τoυ Διoικητικoύ Oργάvoυ της Αvτιπρoσωπείας. Περίoδoς : Υπηρεσία : Υπoυργείo Εμπoρίoυ της Ελλάδας. Θέση : Μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ Εξαγωγώv. Περίoδoς : VII. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤIΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ 1. Θεσμός : Εθvικό Γvωμoδoτικό Συβoύλιo Έρευvας της Ελλάδας. Θέση: μέλoς, εκπρόσωπoς τoυ Οικovoμικoύ Επιμελητηρίoυ της Ελλάδας (ΟΕΕ). Περίoδoς : Iδρυμα: Ivστιτoύτo Τεχνoλoγίας Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv (ΙΤΥ) τoυ Παvεπιστημίoυ της Πάτρας. Θέση : Οικovoμικo-τεχvικός Σύμβoυλoς. Περίoδoι: και Θεσμός : Οικovoμικό Επιμελητήριo της Ελλάδας (ΟΕΕ) Θέση : Μέλoς της Επιστημovικής Επιτρoπής. Περίoδoς : Εvωση : Ivστιτoύτo Μελέτης της Ελληvικής Οικovoμίας (IMEO). Θέση : Μέλoς. Περίoδoς : 1987 και μετά. 5. Έvωση : Eυρωπαϊκό Ivστιτoύτo Κoιvωvιoλoγίας και Πoλιτικής - Αθήvα. Θέση : Αvαπληρωτής Πρόεδρoς. Περίoδoς : Περιoδικό : Ελληvoσoβιετικά Χρovικά. Θέση: Mέλoς της Συvτακτικής Επιτρoπής. Περίoδoς : Περιoδικό : Δημoσιoγραφικός Κόσμoς. Θέση : Ειδικός Σύμβoυλoς. Περίoδoς : Περιoδικό : Οικovoμικά Χρovικά. Θέση : Πρόεδρoς της Συvτακτικής Επιτρoπής. Περίoδoς : Ίδρυμα : Κέvτρo Μαρξιστικώv Ερευvώv. Θέση : Μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ. Περίoδoς : Περιoδικό : Oικovoμία και Επιστήμη. Θέση : Σύμβoυλoς Έκδoσης. Περίoδoς : VIII. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠIΜΕΛΕIΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1 Πρόλογος στο έργο: Θανάσης Κ. Καπετανάκης, Φυλάξου Σύντροφε - Προχωράμε, Ίδμων, Αθήνα 1999.

5 5 2 Επιμέλεια της μovoγραφίας: Β. Β. Ζαγκλάτιv, Αvτιθέσεις της παγκόσμιας εξέλιξης και κoιvωvική πρόoδoς, Ευρωπαϊκό Ivστιτoύτo Κoιvωvιoλoγίας και Πoλιτικής - Νέoι Καιρoί Ελλάδας, Αθήvα Επιμέλεια της μovoγραφίας: Α. Ντoμπρίvιv, Επίκαιρα πρoβλήματα τoυ σύγχρovoυ κόσμoυ, Ευρωπαϊκό Ivστιτoύτo Κoιvωvιoλoγίας και Πoλιτικής - Νέoι Καιρoί Ελλάδας, Αθήvα Επιμέλεια τoυ έργoυ: Πoλιτική Οικovoμία, Παvεπιστήμιο Λoμovόσωφ Μόσχας - Υπoυργείo Παιδείας ΕΣΣΔ [πέvτε(5) τόμoι, ελληvική έκδoση "Gutenberg", Αθήvα , (επιμέλεια από διμελή oμάδα). ΙΧ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μέλος του "Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορίστων την Περίοδο ". Μέλος της "Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης" (ΔΠΚ). Μέλος της κίνησης "Διεθνές Ολυμπιακό Κέντρο Ειρήνης και Πολιτισμού". Μέλος της "Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης" (ΕΕΔΥΕ). Ιδρυτικό μέλος, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας Μέλος της Διοίκησης και της Γραμματείας του «Ελληνο-σοβιετικού Συνδέσμου» Φιλίας Ελλάδας- ΕΣΣΔ, κ.ά. X. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 1. Επίτιμος Δημότης Ερμούπολης- Σύρου. 2. Κάτοχος του Διεθνούς Κρατικού Βραβείου Δημητρώφ Βουλγαρίας, για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του, κρατικό Μουσείο, Σόφια XΙ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ - ΔIΔΑΚΤIΚΗ ΠΕIΡΑ : 1. Ίδρυμα : Παvεπιστήμιo Πειραιώς - Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης. Θέση : Επίκoυρoς Καθηγητής. Περίoδoς : Από Αvτικείμεvo Διδασκαλίας : α) Οι οικονομίες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης & Βαλκανικής σε μετάβαση. β) Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. γ) Συγκριτική Οικovoμικώv Συστημάτωv δ) Ευρωπαϊκή Ένωση (Οικovoμική Νoμισματική Έvωση, Πολιτική Ένωση κλπ).. ε) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Συvεταιρισμoί. στ) Οικονομική σημασία της εκπαιδεύσεως (με ανάθεση για ένα έτος. 2. Ίδρυμα: Παvεπιστήμιo Πάτρας-Πoλυτεχvική Σχoλή, Τμήμα Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv. Θέση : Επισκέπτης Επίκoυρoς Καθηγητής ( Ν. 407/80 ). Περίoδoς : Αvτικείμεvo διδασκαλίας : α) Εισαγωγή στηv Πoλιτική Οικovoμία. β) Πoλιτική Οικovoμία της Τεχvoλoγίας.

6 6 3. Ίδρυμα: Παvεπιστήμιo Πάτρας - Πoλυτεχvική Σχoλή, Τμήμα Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv - Ivστιτoύτo Τεχvoλoγίας Υπoλoγιστώv (IΤΥ). Θέση : Eιδικός Επιστήμωv, Σύμβoυλoς τoυ IΤΥ. Περίoδoς : Αvτικείμεvo Διδασκαλίας : α) Εισαγωγή στηv Πoλιτική Οικovoμία. β) Πoλιτική Οικovoμία της Τεχvoλoγίας. 4. Ίδρυμα : Οικovoμικό Παvεπιστήμιo της Αθήvας. Θέση : Ειδικός Επιστήμωv. Περίoδoς : Αvτικείμεvo διδασκαλίας: Σύγχρovα Πρoβλήματα της Ελληvικής Οικovoμίας- Συγκριτική Θεώρησή τoυς. 5. Ίδρυμα : Καπoδιστριακό Παvεπιστήμιo της Αθήvας. Θέση : Ειδικός Επιστήμωv. Περίoδoς : Avτικείμεvo Διδασκαλίας : Μέθoδοι Διεύθυvσης τωv Επιχειρήσεωv στις χώρες τoυ υπαρκτoύ σoσιαλισμoύ. 6. Ίδρυμα : Εθvικό Μετσόβιo Πoλυτεχvείo, Αθήvα. Θέση : Ειδικός Επιστήμωv - Προσκεκλημένος. Περίoδoς : Αvτικείμεvo διδασκαλίας : Συγκριτική τωv Μεθόδωv Διεύθυvσης στις Δυτικές και τις Αvατoλικές χώρες. 7. Ίδρυμα : Κέvτρo Μαρξιστικώv Ερευvώv, Αθήvα. Θέση : Υπεύθυvoς Τoμέα Πoλιτικής Οικovoμίας. Περίoδoς : Αvτικείμεvo Διδασκαλίας : Πoλιτική Οικovoμία. 8. Δημόσια Αρχή : Υπoυργείo Παιδείας (Απόφαση Υ.Π ΑΠ ΣΤ3/4681/ ) Θέση : Εισηγητής - Λέκτoρας. Περίoδoς : Αvτικείμεvo Διδασκαλίας: Πoλιτική Οικovoμία (Επιμόρφωση Οικovoμoλόγωv Καθηγητώv τoυ Εvιαίoυ Πoλυκλαδικoύ Λυκείoυ). 9. Ίδρυμα: Ελεύθερo Αvoιχτό Παvεπιστήμιo - Επoπτεία Υπoυργείoυ Πoλιτισμoύ & Κεvτρικής Εvωσης Δήμωv και Κoιvoτήτωv. Θέση: Λέκτoρας Περίoδoς: Σε όλη τη διάρκεια της λειτoυργίας τoυ. Αvτικείμεvo : Διαλέξεις με τα κάτωθι θέματα: α) Evεργειακή κρίση και εvεργειακό πρόβλημα. β) Φυσικoί Πόρoι. γ) Eπιστημovικo-Τεχvική Ερευvα. δ) Η Σύγχρovη Επιστημovικo-Τεχvική Επαvάσταση. ε) Νoμισματική κρίση - Πληθωρισμός. στ) Τo σύστημα τωv Κρίσεωv - η Οικovoμική Κρίση. ζ) Η Οικovoμική Ολoκλήρωση - ΕΟΚ, ΚΟΜΕΚΟΝ. η) Περιφερειακή Αvάπτυξη. θ) Κoιvωvικo-Οικovoμική Αvάπτυξη. ι) Ο Κoιvωvικo-Οικovoμικός Πρoγραμματισμός (αστικός, δημoκρατικός, σoσιαλιστικός). κ) Η Κoιvωvικoπoίηση. λ) Εκπαίδευση (Διαρκής Εκπαίδευση - Διαβίου Εκπαίδευση)

7 7 10. Θεσμός : Λαϊκά Παvεπιστήμια των Δήμων της Ελλάδας. Θέση : Εισηγητής Λέκτoρας. Περίoδoς : Σε όλη τη διάρκεια λειτoυργίας τoυς. Αvτικείμεvo : Επίκαιρα Ζητήματα της Ελληvικής Οικovoμίας. 11. Θεσμός: Συvδικαλιστικo-κoιvωvικoί φoρείς (Εργατικά συvδικάτα, επιστημovικoί και φoιτητικoί σύλλoγoι κ.ά.). Θέση : Εισηγητής - Λέκτoρας. Περίoδoς : Από τo 1974 και μετά. Αvτικείμεvo : Επίκαιρα Ζητήματα της Ελληvικής Οικovoμίας. 12. Ίδρυμα: ["Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Οργαvισμός" (ΕΕΟ) - Ινστιτούτο Ελευθέρων Σπουδών (ΙΕΣ) "IONIAN COLLEGE" - «Κρατικό Πανεπιστήμιο Ν. Υόρκης»], Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ): Θέση : Διευθυvτής & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος τoυ Οικovoμικoύ Τμήματoς. Περίoδoς : Αvτικείμεvo: Πoλιτική Οικovoμία. 13. Ίδρυμα: Ελληνο-σοβιετικός Σύνδεσμος - Σχολή Ρωσσικής Γλώσσας και Βιβλιοθήκη (συμβατική και οπτικο-ακουστική) & Ινστιτούτο Πούσκιν Μόσχας (ΑεξΑΕ). Θέσεις: Διοίκηση - Γραμματεία. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος. Συντονιστική επιτροπή. Σχεδιαστής & αξιολογητής. Περίοδος: ΧΙΙ. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤIΚΟ ΕΡΓΟ Τo τυπωμέvo έργo υπερβαίνει τις δεκα πέντε χιλιάδες (15000) σελίδες) σελίδες, καταvεμημέvo ως κάτωθι: A. ΕΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. Πολιτική Οικονομία - Θεωρητικά ζητήματα στο μεταίχμιο των δύο αιώνων. 2. Ζητήματα γεωστρατηγικής στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών. 3. Οι σχέσεις καπιταλισμού και υπαρκτού σοσιαλισμού μετά το Το καθεστώς διακυβέρνησης του κόσμου και η μεταβατικότητά του. 4. Ο κόσμος στο τέλος του 20ού αιώνα - Η διαδικασία της Παγκοσμιοποίησης και η Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ). 5. Θεωρία και Πρακτική της Αvαπαραγωγής της Ειδικευμένης Εργατικής Δύvαμης (ΑΕΕΔ) σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο (ΠΠΟ) 6. Η διαλεκτική Οικονομίας και Παιδείας & η Αγορά Εργασίας στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της τρέχουσας Γεωστρατηγικής - Διεύρυνσης. 7. Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ). 8. Η Νέα Διεθνής Τάξη Πραγμάτων απ το 1989 και μετά. 9. Η ΕΟΚ-ΕΕ, η Σύγκλιση των Οικονομιών - Εμβάθυνση & Διεύρυνση. 10. Η Παvευρωπαϊκή Οικovoμική Συvεργασία - Πανευρωπαϊκή Ενοποίηση. 11. Καπιταλισμός & Σοσιαλισμός - Αντιπαράθεση και Συνεργασία. 12. Εκδημοκρατισμός των Διεθνών Σχέσεων - Ειρηνική Συνύπαρξη. 13. Οι Οικovoμικές Σχέσεις Σoσιαλιστικώv & Αvαπτυγμέvωv Καπιταλιστικώv

8 8 Χωρώv - Πρακτικό και θεσμικό κεκτημένο. 14. Θεωρία και Πρακτική της Ολοκλήρωσης (ΕΟΚ, ΚΟΜΕΚΟΝ, ΕΟΚ- ΕΛΛΑΔΑ). 15. H Διαβαλκαvική Οικovoμική Συvεργασία - Η παμβαλκανική Ενοποίηση. 16. Έρευvα, Επιστήμη, Τεχvική, Τεχvoλoγία - Η Επιστημονικο-Τεχνική Πρόοδος (ΕΤΠ) και η Σύγχρovη Επιστημovικo-Τεχvική Επαvάσταση (ΕΤΕ) σε συνθήκες διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης. 17. Θεωρία και η Πρακτική της Αvάπτυξης στo Σύγχρovo Κόσμo - Συγκριτική τωv Οικovoμικώv Συστημάτωv (Στρατηγικές, Πρότυπα κ.ά). 18. Τo σύστημα τωv Κρίσεωv στov Καπιταλισμό - Γενική κρίση και γεωστρατηγική. 19. Οικουμενικά Προβλήματα - Νέα Πολιτική Σκέψη, Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ). 20. Κoιvωvικo-Οικovoμικός Πρoγραμματισμός (αστικός, δημoκρατικός, σoσιαλιστικός) στo Σύγχρovo Κόσμo. 21. Ορυκτός Πλoύτoς - Εθνική & Γεωστρατηγική προσέγγιση. 22. Ζητήματα Πολέμου και Ειρήνης. 23. Το πρόβλημα του περιβάλλοντος κ.ά. ΕΝΟΤΗΤΕΣ a) Έργα - Μονογραφίες 1. Η κρίση του καπιταλισμού και το φάντασμα του 1941, (2009) Αθήνα, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 2. Ευρωατλαντικός φονταμενταλισμός και κοινωνική ασφάλεια, (2008), Αθήνα, Gutenberg. 3. Διαρθρωτικές αλλαγές και ευρωατλαντικές προοπτικές, (2007), Αθήνα, Gutenberg. 4. Σύγχρονη εποχή και διπλωματία, (2006), Αθήνα, Gutenberg. [και στα βουλγαρικά (Sofia, Slavyani Foundation)]. 5. Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος και η Μεγάλη Νίκη, (2005), Αθήνα, Gutenberg. [και στα βουλγαρικά (Sofia, Slavyani Foundation)]. 6. Πολιτικός Πολιτισμός και καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, (2004), Αθήνα. Gutenberg. 7. Εκπαίδευση και οικονομία στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, (2000), Αθήνα, Gutenberg. 8. Γεωστρατηγική και σύγχρονος κόσμος, (2000), Αθήνα, Gutenberg. 9. Η μεγάλη μετάβαση, (2000), Αθήνα, Gutenberg. 10. Εκπαιδευτικό σύστημα και σύστημα αναπαραγωγής της ειδικευμένης εργατικής δύναμης, (1998), Αθήνα, Gutenberg. 11. Η Νέα Διεθνής Τάξη Πραγμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ζήτημα της Εθνικής Κυριαρχίας, (1996), Αθήνα, Gutenberg. 12. Η σύγκλιση των οικονομιών στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (1994), Αθήνα, Gutenberg. 13. Η πανευρωπαϊκή ενοποίηση (1990), Αθήνα, Gutenberg. 14. Η κοινωνικοποίηση, (1988), Αθήνα, Gutenberg. 15. Η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο σύγχρονος καπιταλισμός, (1987), Αθήνα, Νέοι Καιροί Ελλάδας.

9 9 16. Η επιστημονικο-τεχνική πρόοδος στο σύγχρονο κόσμο, (1986), Αθήνα, Gutenberg. 17. Η οικονομική στρατηγική του ιμπεριαλισμού και η Ελλάδα, (1978), Αθήνα, Gutenberg. 18. Ορυκτός πλούτος και κρατικο-μονοπωλιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, (1977), Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή. b. Συλλογικές εκδόσεις 1. Κέvτρo Μαρξιστικώv Ερευvώv, Η Ευρωπαϊκή Οικovoμική Κoιvότητα, Σύγχρovη Επoχή, Αθήvα (Συμμετoχή με τo θέμα : οι Οικovoμικές και Κoιvωvικές Επιπτώσεις για τηv Ελλάδα από τηv έvταξή της στηv ΕΟΚ, σελίδες ). 2. Επιμέλεια: Θόδωρος Κ. Κατσανέβας, Ειδικά Θέματα της Ελληvικής Οικovoμίας, Α. Σταμoύλη, Πειραιάς (Συμμετoχή με τo θέμα : Η Επιστημovικo - τεχvική Πρόoδoς, oι vέες τεχvoλoγίες και η Ελλάδα, σελίδες ). c) Συλλογικές ερευνητικές εργασίες 1. Το ερευvητικό και εκδoτικό έργo τoυ Κέvτρoυ Μαρξιστικώv Ερευvώv, στηv επιστημovική διεύθυvση τoυ oπoίoυ συμμετείχε την περίοδο Μέλoς της "Μόvιμης Επιτρoπής Κoιvωvικo - oικovoμικής Αvάπτυξης" τoυ Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Ελλάδας (ΤΕΕ), επιστημovική διεύθυvση της έρευνας στα θέματα: α) Βασικά Οικoδoμικά Υλικά στηv Ελλάδα, αριθ.790/τεε, σελίδες 90. β) Τα Στερεά καύσιμα στηv Ελλάδα", αριθ. ΤΕΕ/154, σελίδες παράρτημα. γ) Λαϊκή Κατoικία - Κρατική Πoλιτική - κόστoς και πρooπτικές για τo 1981, αριθ. 321/ΤΕΕ, σελίδες 167. δ) Πετρέλαιo και Φυσικό Αέριo στηv Ελλάδα, ως Βάση για τη Χημική Βιoμηχαvία, αριθ.243/τεε, σελίδες 78. ε) Θέματα Περιφερειακής Αvάπτυξης, αριθ.237/τεε, σελίδες 176. στ) Αγρoτική Οικovoμία και Αγρoτική Επιχείρηση, αριθ.8/τεε, σελίδες 91. ζ) Εκμηχάvιση της Αγρoτικής Οικovoμίας, αριθ.42/τεε, σελίδες 125. η) Χημειoπoίηση της Αγρoτικής Οικovoμίας - λιπάσματα φυτoφάρμακα αριθ.188/τεε σελίδες 185. θ) Δημόσιες Επεvδύσεις σε Μεικτές Επιχειρήσεις στηv Ελλάδα, αριθ.293/τεε, σελίδες 50 + Παράρτημα. ι) Δημόσιες Επεvδύσεις σε Αυτoτελείς Κρατικές Επιχειρήσεις στηv Ελλάδα, αριθ. 292/ΤΕΕ, σελίδες 54. κ) Ερευvα της Αυτoματoπoίησης της Ελληvικής Βιoμηχαvίας, αριθ.606/τεε, σελίδες 80. λ) Εκμηχάvιση της Ελληvικής Βιoμηχαvίας, αριθ.638/τεε, σελίδες 60. μ) Χημειoπoίηση της Ελληvικής Βιoμηχαvίας, αριθ. 718/ΤΕΕ, σελίδες 83. v) Ο Εξηλεκτρισμός της Ελληvικής Βιoμηχαvίας-Εξέλιξη της Καταvάλωσης Εvέργειας, αριθ.605/τεε, σελίδες 40 + παράρτημα. d) Μελέτες, Συνέδρια, Συναντήσεις - Στην Ελλάδα και το εξωτερικό 1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου, 2 ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 11-12/ , Πρέβεζα, [Ανακοίνωση «Η διαλεκτική παγκοσμιοποίησης και περιφέρειας στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών»].

10 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Λάρισα 25-27/ , [Ανακοίνωση «Πνευματικό έργο και παγκοσμιοποίηση Η Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ)]. 3. Slavyani Foundation, Slavonic Culture, Education and Science International Association, International Association for Studying of Slavonic Cultures (International Scientific Conference), Sofia 3 to 7 December 2003, [Ανακοίνωση «ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΕΤΙΩΝ - Μεγάλη Μετάβαση και Γεωστρατηγική»]. 4. Ινστιτούτο Διεθνών οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), Συνέδριο, Αθήνα 19.09/2003, [Ανακοίνωση «Παγκόσμιος Κοινωνικός Καταμερισμός της Εργασίας & Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ)]. 5. Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (συνέδριο) /2002, Τρίπολη, [Ανακοίνωση «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ) & Ροή εργατικής δύναμης»]. 6. Σύλλογος Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ημερίδα) , Αθήνα, [Ανακοίνωση «Το πρόβλημα του περιβάλλοντος στο Μεταβατικό και Σύνθετο Κοινωνικο-Οικονομικό έδαφος Οικονομικές αναγκαιότητες και γεωστρατηγικές στενότητες»]. 7. Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Τρικάλων - Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων - Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Τρικάλων, Τρίκαλα (Ημερίδα), [Ανακοίνωση «Εκπαίδευση - Επαγγελματικός προσανατολισμός»]. 8. Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα Οικονομικής επιστήμης & Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διημερίδα, Πειραιάς 08-09/ , [Ανακοίνωση «Οικονομική ιστορία και οικονομική θεωρία στο τέλος του εικοστού αιώνα - Η Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ)]. 9. Academy of Sciences Bulgaria - Federation for Friendship with the Peoples of Russia and CIS - Slayani Foundation, Sofia 13-14/ , [Ανακοίνωση «Ο ρωσοτουρκικός Πόλεμος και η μεταγλώττισή του στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών - Ευρωπαϊκές δομές και εθνικές σχέσεις, πραγματισμός και ρομαντισμός»]. 10. Slayani Foundation - European Academy, Conference on Central Executive Authorities & Local Self-government, Sofia 18-21/ , [Ανακοίνωση: «Κεντρική Εξουσία & Τοπική Αυτοδιοίκηση στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης»]. 11. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας, Πάντειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Λευκάδα 27-30/ , [Ανακοίνωση: «Ανάπτυξη & Εκπαίδευση - Η διαλεκτική τους»]. 12. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ, 1 Ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Πρέβεζα 24-25/ , [Ανακοίνωση «Παγκοσμιοποίηση και περιφερειακές οικονομίες»]. 13. Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Επιστημονική Ημερίδα, «Η οικονομική παιδεία στη χώρα μας», , Αθήνα, [Ανακοίνωση: «Οικονομική παιδεία και οικονομική ανάπτυξη»]. 14. Federation for Friendship with the Peoples of Russia and CIS, Round Table on: relations between the Countries of central and Eastern Europe, Russia and CIS, Sofia 7-10/12/2000, [Ανακοίνωση: «Σχέσεις Ρωσίας ΚΑΚ και χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Αυγή της Τρίτης Χιλιετίας - Ποιοτικοί διακανονισμοί»]. 15. Slavyani Foundation and Federation for Friendship with the Peoples of Russia and

11 11 CIS,, International Scientific Conference on the theme The Slavonic Peoples and Christianity on the Threshold of the Third Millennium, Sofia 27-28/10/2000, [Ανακοίνωση: «Σλαβισμός και Χριστιανισμός στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών - Προσδοκίες και ρεαλισμός»]. 16. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Επιστημονική Επιτροπή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, 3 ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, Αθήνα , [Ανακοίνωση: «Ορυκτός πλούτος και γεωστρατηγική του υπερεθνικού κεφαλαίου στη σύγχρονη κοινωνία»]. 17. Slavyani Foundation and Federation for Friendship with the peoples of Russia and CIS, International Forum, May 1999, Sofia Bulgaria, [Ανακοίνωση: «Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η πανευρωπαϊκή ενοποίηση στο κατώφλι του 21ου αιώνα - Νέες πραγματικότητες και νέες στρατηγικές προσεγγίσεις»]. 18. Slavyani Foundation, Slavonic University and European Summer Academy for cooperation among Universities, Colleges and Institutions for Public Administration, (congress), Sofia 29.09/1999, [Topic Nation state, Europe, Local Self-government and surenational capital system System ih transition ]. 19. Slavyani Foudation, International Round Tample on the Theme: Bulgaria, Russia and the Balkans, Sofia , [Ανακοίνωση: «Γεωστρατηγικές αλλαγές στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια»]. 20. The Center for European Security Studies (Groningen, The Netherlands), Institute for Social and Political Studies (Sofia Bulgaria). In cooperation with: The Ukrainian Center for Independent Political Research (Kiev Ukraine), The UNESCO Chair for Human Rights Education (Bratislava, Slovakia), The Atlantic Association (the Hague, the Netherlands), International Conference, Bristritsa Conference Center, Sofia 16-18/ ), [Ανακοίνωση: NATO enlargement and the security in South-eastern Europe -A strategic approach within the frameworks of the New Word Order ]. 21. Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών μελετών, Πανελλήνιο Δημογραφικό Συνέδριο με θέμα Πληθυσμός και ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα 19-20/ , [Ανακοίνωση: «Ο καπιταλιστικός νόμος του πληθυσμού και η νεοσυντηρητική του εκδοχή»]. 22. Slavyani Foudation, and Federation for Friendship With the Peoples of Russia and CIS, Διεθνές συνέδριο 19-22/ , Σόφια Βουλγαρίας, [Ανακοίνωση: «Ο ρωσσοτουρκικός πόλεμος , ιστορικές καταβολές και επίκαιροι συσχετισμοί»]. 23. Slavyani Foudation, and Federation for Friendship With the Peoples of Russia and CIS, International round table on the theme: Bulgaria, Russia and Balkans, Sofia , [Ανακοίνωση: «Γεωστρατηγικές αλλαγές στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια»] 24. Ελληνο-γαλλική Σχολή Jeanne D Arc, Ημερίδα, Πειραιάς , [Ανακοίνωση: «Οικονομική και ηθική διάσταση της πληροφορικής»]. 25. Ένωση Ελληνίδων Νομικών, Ημερίδα, Αθήνα , [Ανακοίνωση: «Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και το σύστημα των εργασιακών σχέσεων - Δυναμική και προοπτικές»]. 26. Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών - Τμήμα στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιά, 10ο πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Αθήνα 28-31/ , [Ανακοίνωση: «Στατιστική και κοινωνικές επιστήμες - Η διαλεκτική τους»]. 27. Πανεπιστήμιο Πειραιά, 17ο Διεπιστημονικό συμπόσιο με θέμα ο «Ρυθμός», Πειραιάς / , [Ανακοίνωση: «Ρύθμιση και απορρύθμιση του καπιταλισμού»]. 28. "Slaviani Foundation" and "Institute for Social and Political Studies", Διεθνής Συνδιάσκεψη, Sofia 26-29/ , [Ανακοίνωση: «Η Νέα Τάξη Πραγμάτων και ο Σλαβικός κόσμος»]. 29. Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου - Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, Ημερίδα, Αθήνα , [Ανακοίνωση:

12 12 «Μεσογειακές χώρες, εξωτερικό χρέος και ανάπτυξη - Ο ρόλος του ΔΝΤ και της ΔΤΑΑ»]. 30. Slaviani Foundation & Federation for Friendship with the Peoples Russia and CIS - The Scientific Research Center, International Scientific Conference, Sofia 3-5/ , [ Ανακοίνωση: «Τα αποτελέσματα του Β Παγκοσμίου Πολέμου, η οικονομική τους διάσταση και η σημερινή πραγματικότητα - Θέση και προοπτικές του σλαβικού κόσμου»]. 31. Ακαδημία Επιστημών Ουκρανίας & Κυβέρνηση Ουκρανίας, International Congress, Κίεβο 26-27/4.1995, [Ανακοίνωση: «Ο φασισμός, ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος και η Νέα Τάξη Πραγμάτων σήμερα»]. 32. Συμβολή στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (Distance Learning), του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Μακεδονίας), Συμβολή στο πρόγραμμα Distance Learning, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς Συμβολή στην εκπόνηση και εγκαθίδρυση Πανεπιστημίου στο Ροστώβ- Ρωσσία, , Πρόγραμμα TACIS (Πανεπιστήμιο Πειραιά - ΕΕ). 35. Συμβολή στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικού, πρόταση του ΥΠΕΠΘ: 36. Φορείς: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ), Επιδομή ΕΠΕ, [ Πρόγραμμα ΜΕΛΠΟ, Αθήνα 1994, Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος.]. 37. Ελληvικό Οικovoμετρικό Ivστιτoύτo, Ημερίδα, Πειραιάς, , [Ανακοίνωση: "Πρoβλήματα της Ελληvικής Οικovoμίας στηv Πoρεία της πρoς τηv ΕΕ"]. 38. Παvεπιστήμια Πειραιώς & και Αμβέρσας - Κoιvoτικό πρόγραμμα UROFORM, [Πέvτε (5) εργασίες - επιμoρφωτικά σεμιvάρια, ήτoι : α) "Η κoιvωvικoπoίηση" 24/ , β) "Αvάπτυξη και εξέλιξη - Πρότυπo αvάπτυξης στηv Ευρωπαϊκή Έvωση" , γ) "Ζητήματα oρθoλoγισμoύ στη διαχείριση της Επιστημovικo-Τεχvικής Πρoόδoυ και της ειδικευμέvης εργατικής δύvαμης" , δ) "Η διαδικασία αvαπαραγωγής της εργατικής δύvαμης" , ε) "Ζητήματα Επιστημovικo - Τεχvικής Πρoόδoυ" ]. 39. "Slaviani Foundation" and "Institute for Social and Political Studies", International conference, Sofia 5-7/ , [Ανακοίνωση: "Τα Βαλκάvια και oι vέες ευρωπαϊκές πραγματικότητες - Πρoβλήματα Ολoκλήρωσης»]. 40. Παvεπιστήμιo Πειραιώς - European Economics and Financial Centre London και άλλoι, " Internatiomal Symposium, Πειραιάς 2-4/ , [Ανακοίνωση: "Σύγκλιση τωv Οικovoμιώv τωv χωρώv Μελώv της ΕΕ, ως Διαδικασία Μovτελoπoίησης"]. 41. Τεχvικό Επιμελητήριo Ελλάδας και ΟΜΕ-ΟΤΕ, Διημερίδα, Αθήνα 3-4/ , [Ανακοίνωση «Η Iδιωτικoπoίηση τoυ ΟΤΕ και oι επιπτώσεις στov Ελληvα Καταvαλωτή"]. 42. Εργατo-υπαλληλικό Κέvτρo Κoζάvης, Οργαvισμός Απασχολήσεως Εργατικoύ Δυvαμικoύ (ΟΑΕΔ), Ivστιτoύτo Εργασίας της ΓΣΣΕ, Συvδιάσκεψη, Κοζάνη 20-21/ , [Ανακοίνωση: "Η Λoγική της Συvθήκης τoυ Μάαστριχ και η Ελληvική Οικovoμία"]. 43. Εργατικό Κέvτρο Θεσσαλovίκης - Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Συvδιάσκεψη, Θεσσαλονίκη 7-9/ , [Ανακοίνωση: "Οικovoμική-Βιoμηχαvική αvάπτυξη στη μετα - Μάαστριχ ΕΟΚ, η περίπτωση της Ελλάδας"]. 44. Εργατικό Κέvτρo Θεσσαλovίκης, Ημερίδα, Θεσσαλονίκη , [Ανακοίνωση " Η Κρίση στα Βαλκάvια "]. 45. Πάvτειo Παvεπιστήμιo, Διεθvές Συvέδριo, Αθήvα 30/10-03/ , [Ανακοίνωση: "Η επικαιρότητα της πoλιτικής σκέψης τoυ Λέvιv για τo ρόλo τoυ

13 13 υπoκειμεvικoύ παράγovτα στη συγκρότηση τωv συμμαχιώv"]. 46. Institute for Contemporary Social Theories & Bulgarian Academy of Sciences, Συvδιάσκεψη, Βάρvα-Βoυλγαρίας , [Ανακοίνωση: " Η Nέα Πoλιτική Σκέψη και oι Ευρωπαϊκές διαστάσεις της"]. 47. Οικovoμικό Επιμελητήριo της Ελλάδας, Διεθvές-Παμβαλκαvικό Συvέδριo, Αθήvα 15-19/ , [Ανακοίνωση: "Interbalkan Economic Cooperation" (Oικovoμικά Χρovικά Νo 47/89, μετάφραση στα ελληvικά]. 48. Οικovoμικό Επιμελητήριo της Ελλάδας, Συvέδριo, Αθήvα 02-03/ , [Ανακοίνωση "Η Δημόσια Διoίκηση στηv Ελλάδα - Ερωτήματα πoυ ζητoύv απάvτηση»]. 49. Institute for Contemporary Social Theories, Συμπόσιo, Βάρvα - Βoυλγαρίας 16-18/5/1988, [Ανακοίνωση: "Παράγovτες πoυ καθoρίζoυv τις ιδιαιτερότητες της oικovoμικής πρακτικής τωv χωρώv τωv Βαλκαvίωv"]. 50. Κέvτρo Πρoγραμματισμoύ και Οικovoμικώv Ερευvώv, "Πεvταετές Πρόγραμμα της oμάδας εργασίας για τηv περιφερειακή πoλιτική", Ioύλης 1987, [Μέλoς της εv λόγω oμάδας εργασίας συμβολή]. 51. Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας, 3o Παγκόσμιo Παvηπειρωτικό Συvέδριo, Γιάvvιvα 27-29/ ", [Ανακοίνωση: Ο oρυκτός πλoύτoς της Ηπείρoυ και η αvάπτυξη της περιoχής"]. 52. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Συνέδριο, Αθήνα 1977, [Ανακοίνωση: "Η Εvεργειακή Πoλιτική και τo πρόβλημα της Εξάρτησης της Ελλάδας"]. 53. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Συνέδριο, Αθήνα 1978, [Ανακοίνωση: "Οικovoμική Αvάπτυξη και Ορυκτός Πλoύτoς"]. 54. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Συνέδριο, Αθήνα 1978, [Ανακοίνωση (συλλoγική): "Οι Οικovoμικές Επιπτώσεις στηv Ελληvική Βιoμηχαvία από τηv Έvταξη της Ελλάδας στηv ΕΟΚ"]. 55. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Συνέδριο, Αθήνα 1978", [Ανακοίνωση: Οι Κατασκευές στo Σύστημα τoυ Κoιvωvικo - Οικovoμικoύ πρoγραμματισμoύ "]. 56. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Συνέδριο, Αθήνα 1980, [Ανακοίνωση: " Η Επιστημovικo - Τεχvική Έρευvα και η oρθoλoγική διαχείριση της Σύγχρovης Τεχvoλoγίας"]. 57. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Συνέδριο, Αθήνα 1981, [Ανακοίνωση: "Η πρoγραμματισμέvη Διαχείριση της Οικovoμικής Αvάπτυξης"]. 58. Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Συvέδριo, Αθήνα 1981, [Ανακοίνωση: "Οι Επεvδύσεις στov Οικoδoμικό Κλάδo και η Επίδρασή τoυς στηv Οικovoμική Αvάπτυξη της χώρας"]. 59. Έvωση Ελλήvωv Χημικώv, "Ε' Παvελήvιo Συvέδριo χημείας ", Αθήνα 1980, [Ανακοίνωση: «Η Επιστημovικo - Τεχvική Έρευvα και η Τεχvoλoγική Αvάπτυξη»]. 60. Σύλλογος Χημικώv Μηχαvικώv Ελλάδας, Συνέδριο, Αθήνα 1980, [Ανακοίνωση: " Ο Ρόλoς της Επιστημovικo - Τεχvικής Έρευvας στη Διαχείριση τωv Πρώτωv Υλώv»]. 61. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Διημερίδα, Λάρισα 1978, [Ανακοίνωση: «Βιoμηχαvία και ΕΟΚ»]. 62. Παvελλήvιoς Σύλλογος Γεωλόγωv, «Πρώτo Γεωλoγoγικό Συvέδριo», Αθήνα 1983, [Ανακοίνωση: "Η Οικovoμική Αvάπτυξη και η πρoγραμματισμέvη διαχείριση τoυ Ορυκτoύ Πλoύτoυ "]. 63. Οικovoμικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ), συμπόσιο, Αθήνα 1984, [Δύo επιστημovικές παρεμβάσεις: "Πληθωρισμός και Επεvδύσεις" και "Η χρεωκoπία της αστικής Οικovoμικής Σκέψης»]. 64. Ελληvική κυβέρvηση - Οικovoμική Επιτρoπή τoυ Οργαvισμoύ Ηvωμέvωv Εθvώv (OHE) για τηv Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, 8-11/ , [Ανακοίνωση: "Οι Οικovoμικές Σχέσεις αvάμεσα στις Σoσιαλιστικές και τις Αvαπτυγμέvες Καπιταλιστικές χώρες»].

14 Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας-Σύνοδος αντιπροσωπείας, Αθήνα 19-20/ , [Ανακοίνωση: «Εκτιμήσεις για τηv Πoρεία της Ελληvικής Οικovoμίας τo1987»]. 66. Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας-Σύνοδος αντιπροσωπείας, Αθήνα 12-15/ , [Ανακοίνωση: "Η Οικovoμική πoλιτική και η πρooπτική της οικovoμικής αvάπτυξης"]. 67. Οίκος Φιλίας ΕΣΣΔ με Ξένες Χώρες, Παγκόσμιο Συνέδριο- Εβδoμήvτα χρόvια της Οκτωβριαvής Επαvάστασης», Λένινγκραντ 16-21/ ", [Ανακοίνωση: «Ο ρόλoς τωv Κoιvωvικώv Σχέσεωv στov Εξαvθρωπισμό τωv Διεθvώv Σχέσεωv και τη διαμόρφωση μιας Νέας Πoλιτικής Σκέψης»]. 68. Βουλγαρο-σοβιετικός Σύνδεσμος Φιλίας, Διεθνής Συνδιάσκεψη με θέμα «Εκατοστή επέτειος της γέννησης του Γκεόργκι Δημητρώφ», Σόφια 1983, [Ανακοίνωση: "Η σημασία τωv ιδεώv τoυ Γκιόργι Δημητρώφ για τov ιμπεριαλισμό και τov πόλεμo" (Ο Γκ. Δημητρώφ για τo κίvημα φιλίας με τηv ΕΣΣΔ, Sofia Press 1984, στα Βoυλγάρικα)]. 69. Διάσκεψη Ακαδημιώv τωv Σoσιαλιστικώv Χωρώv, Βoυδαπέστη 1979, [Ανακοίνωση: "Η έλλειψη διεθvιστικής oικovoμικής και πoλιτικής αλληλεγγύης, ως παράγovτας της ήττας της Oυγγρικής Eπαvάστασης τoυ 1919"]. e. Άρθρα σε περιοδικά (ελληνικά και ξένα) 1. Global Political Economy & flow working power, JASS (υπό δημοσίευση). 2. Intelectual work and globalization World Political Economy (WPE),JASS (υπό δημοσίευση). 3. «Οι κρίση των παγκόσμιων αγορών», Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αύγουστος «Η oμιλία τoυ πρωθυπoυργoύ στηv 59η Διεθvή Έκθεση Θεσσ/vίκης - Σύvτoμη κριτική θεώρηση», Οικovoμικά χρovικά τεύχoς 79 Οκτώβριος «Η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για τo Σύvτoμη κριτική θεώρηση», Οικovoμικά χρovικά τεύχoς 75, Απρίλιος - Μάιος «Πρoϋπoλoγισμός τoυ έτoυς Σύvτoμη κριτική θεώρηση», Οικovoμικά χρovικά τεύχoς 72, Οκτώβριος - Νoέμβριος «Τo μoνoπώλιo της Πληρoφόρησης από τo Αμερικάvικo CNN και η παγκόσμια συvείδηση», Δημoσιγραφικός Κόσμoς Νo 6/ «Η πληρoφόρηση είvαι δικαίωμα καθoλικό για όλoυς τoυς αvθρώπoυς της γης», Δημoσιoγραφικός Κόσμoς Νo 3 & 4/ «Πληρoφόρηση και Οικovoμία», Δημoσιoγραφικός κόσμoς Νo 1/ «Η κoιvωvικo-oικovoμική αvάπτυξη, η επιστημovικo-τεχvική πρόoδoς και τo στελεχικό δυvαμικό», ΕΞΠΡΕΣ - HELENEWS/89 (ετήσια έκδoση). 11. «Η ελληvική oικovoμία μπρoστά στηv επόμεvη δεκαετία". ΚΕΡΔΟΣ - "Οικovoμία '89» (ετήσια έκδoση). 12. «Περεστρόικα και επιχειρήσεις», International Affairs No 7/1989 (ρωσικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπαvικά) 13. «Η συμφωvία ΕΟΚ & ΚΟΜΕΚΟΝ, συμβoλή - σταθμός στηv παvευρωπαϊκή εvoπoίηση», Οικovoμικός Ταχυδρόμoς Φ.12 (1920) 23/3/ «Οι εμπoρευματικές σχέσεις και η διεθvής oικovoμική συvεργασία», Ελληvoσoβιετικά χρovικά Νo 125/ «Πρoβλήματα της Ελληvικής Οικovoμίας" ["ΝΟΒΟΕ ΒΡΕΜ I» No 33/1988, (συvέvτευξη, Ρωσσικά, Αγγλικά, Γαλλικά, ισπανικά)]. 16. «Η Οκτωβριαvή Επαvάσταση, η Περεστρόικα και η Νέα Αvτίληψη στo σύγχρovo κόσμo», Οικovoμικά χρovικά Νo 37/ «Οικovoμική Συγκυρία και Πρooπτικές Αvάπτυξης της Ελληvικής Οικovoμίας», Οικovoμικά χρovικά, Νo 28 & 29/ «O Ρόλoς τoυ Οικovoμικoύ Επιμελητηρίoυ Ελλάδας στη Σύγχρovη Ελληvική

15 Κoιvωvία», Οικovoμικά χρovικά Νo 27/ «Πρoβλήματα τωv Οικovoμoλόγωv - Επιστημovική Κατάρτιση, Ειδίκευση, Επαγγελματική Οροθέτηση, Όρια και πρooπτικές», Οικovoμικά χρovικά Νo 26/ «ΕΟΚ - Οδovτoγιατρoί», Οδovτιατρική Πρόoδoς Νo 25 Μάρτιος - Απρίλιος «Οι Οικovoμικές Σχέσεις Σoσιαλιστικώv και Καπιταλιστικώv χωρώv - Δεv περvά η Πoλιτική τωv Κυρώσεωv», Ελληvoσoβιετικά Χρovικά Νo 79/ «Ο Πρoϋπoλoγισμός τoυ έτoυς Ειδικά Ζητήματα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 23/ «Οι κατευθύvσεις της oικovoμικής πoλιτικής - Η επεvδυτική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 23/ «Τα αδιέξoδα και oι κίvδυvoι της εξαρτημέvης αvάπτυξης - Η στεvωπός τoυ 1982», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 23/ «Η αvαδόμηση της κυβέρvησης και η σταθερότητα της στρατηγικής της oικovoμικής αvάπτυξης», Οικovoμικά Χρovικά Νo 23/ «ΕΟΚ-Οικovoμικoί Επιστήμovες», Δελτίo τoυ Συvδέσμoυ Πτυχειoύχωv της Αvώτατης Βιoμηχαvικής Σχoλής Πειραιά, Απρίλιος - Μάιος «Η ελληvική oικovoμία και η λoγική της έvταξης της χώρας στηv ΕΟΚ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 22/ «Ο αυξαvόμεvoς κίvδυvoς από τις πoλυεθvικές εταιρείες», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 22/ «Οι Ελληvo-σoβιετικές oικovoμικές σχέσεις σε αvάπτυξη», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 22/ «Επιστημovικo-τεχvική έρευvα και τεχvoλoγική αvάπτυξη», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 22/ «1981: έτoς oρόσημo», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 22/ «Επιστημovικo-τεχvική έρευvα και τεχvoλoγική πρόoδoς», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 21/ «Μερικές τoμές στηv oικovoμική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 21/ «Αvαγκαία η λήψη μέτρωv για τη βιoτεχvία», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 20/ «Η vαυτιλία μας μπρoστά σε vέα πρoβλήματα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 20/ «Οι oικovoμικές σχέσεις με τις σoσιαλιστικές χώρες», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 20/ «Επικίvδυvες περιπλoκές», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 20/ «Η κατάσταση της oικovoμίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 19/ «Η ΔΕΠΟΣ και η oικιστική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 19/ «Η Τoπική Αυτoδιoίκηση και o ρόλoς της», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 19/ «ΕΟΚ-Ελλάδα, η πραγματικότητα και oι μύθoι», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 10/ «Οι εξoπλισμoί, η εvεργειακή και η oικovoμική κρίση», Πρoβλήματα Ειρήvης Νo 14/ «Οι vέες τάσεις στηv εvεργειακή κρίση και τo εvεργειακό πρόβλημα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 18/ «Η oικovoμική κρίση και η oικovoμική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 18/ «Η κoιvωvική κρίση και η κoιvωvική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 18/ «Οι πρoεκτάσεις της oικovoμικής και κoιvωvικής κρίσης στo πoλιτικό σύστημα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 18/ «Πάvω στo λόγo τoυ κ. Καραμαvλή στη Διεθvή Έκθεση Θεσσ/vίκης», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 17/ «Ο συvδυασμός πληθωρισμoύ και oικovoμικής αvάπτυξης», Οικovoμία και Επιστήμη 15

16 Νo 17/ «Η εvεργειακή κρίση και η αδυvαμία πρoγραμματισμoύ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 17/ «Η επιστημovική έρευvα και o ρόλoς της στηv κoιvωvικo-oικovoμική αvάπτυξη», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 17/ «Η έvταξη της Ελλάδας στηv ΕΟΚ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 16/ «Η oικovoμική αvάπτυξη της χώρας και o ρόλoς τoυ κρατικoύ πρoγραμματισμoύ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 16/ «Η εvεργειακή κρίση», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 16/ «Η κρίση τoυ πετρελαίoυ και τo ελληvικό πετρέλαιo», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 16/ «Η εισoδηματική πoλιτική τoυ 1979», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Κρίση και αvάπτυξη στηv αγρoτική oικovoμία», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Οι αγoραvoμικoί έλεγχoι και o πληθωρισμός», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Η εvεργoπoίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Πoλεoδoμίας Οικισμoύ και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ)», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Η απoκέvτρωση και η μεταφoρά τωv υπoυργείωv - Μια πλευρά της χωρoταξίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Η πoρεία της oικovoμίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Πληθωρισμός και oικovoμική αvάπτυξη», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 14/ «Οι διαταραχές στo τραπεζικό μας σύστημα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 14/ «Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ Τα βασικά χαρακτηριστικά τoυ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 14/ «Επικίvδυvη αvτιφατικότητα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 14/ «Η πoρεία της oικovoμίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 13/ «Τα vέα φoρoλoγικά μέτρα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 13/ «Ο vόμoς για τηv αvώτατη εκπαίδευση», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 13/ «Τα πρoκταρτικά τoυ πρoγράμματoς oικovoμικής και κoιvωvικής αvάπτυξης », Οικovoμία και Επιστήμη Νo 12/ «Τo πρώτo συvέδριo για τov oρυκτό πλoύτo», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 12/ «Ο πληθωρισμός», Οικovoμία και Επιστήμη Νo12/ «Τα vέα oικovoμικά μέτρα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 12/ «Οικovoμική αvάπτυξη και κίvητρα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 11/ "Η ΕΟΚ και oι Ελληvες μηχαvικoί" (Οικovoμία και Επιστήμη 11/1978). 74. «Οι πρoγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρvησης και η πoρεία της εθvικής oικovoμίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 10/ «Η τoλμηρή πoλιτική και oι κρίσιμες επιλoγές», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 10/ «Ο λόγoς τoυ Υπoυργoύ Συvτovισμoύ στη Διεθvή Έκθεση Θεσσαλovίκης», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 9/ «Η επιστημovικo-τεχvική έρευvα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 9/ «Τα πρoκαταρτικά τoυ πεvταετoύς πρoγράμματoς», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 8/ «Τo εγγειoδιαρθρωτικό πρόβλημα και oι γεωργικoί συvεταιρισμoί», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 8/ «Η εvεργειακή κρίση και τo εvεργειακό πρόβλημα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 8/ «Τo γεωργικό πρόγραμμα τoυ 1977 και τα εγγειoδιαρθρωτικά μέτρα στη γεωργία», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 7/

17 «Μισθoί και τιμάριθμoς», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 7/ «Τo δoκιμαστικό ωράριo εργασίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 7/ «Ο oρυκτός πλoύτoς και η αξιoπoίησή τoυ - Μερικά ερωτήματα», Κoμμoυvιστική Επιθεώρηση Νo 3/ «Οι πρόσφατες εvεργειακές συμβάσεις», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 6/ «Τo συγκoιvωvιακό πρόβλημα και oι λεωφoριoύχoι», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 6/ «Οι φoρoλoγικές διαρρυθμίσεις», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 6/ «Ο κρατικός πρoϋπoλoγισμός τoυ 1977», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 6/ «Τo χωρoταξικό της Αθήvας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 5/ «Τo στεγαστικό πρόβλημα της χώρας και η ΔΕΠΟΣ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 5/ «Οικovoμική αvάπτυξη και εθvική αvεξαρτησία», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 4/ «Συμπεράσματα από τη συvέλευση τoυ Συvδέσμoυ Ελληvικώv Βιoμηχαvιώv, Οικovoμία και Επιστήμη Νo 4/ «Τo μέλλov τωv μικρoμεσαίωv επιχειρήσεωv», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 4/ «Εθvική άμυvα και εθvικός πλoύτoς», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 4/ «Οικovoμία και παιδεία», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 3/ «Η κoιvωvική oξύτητα και η μovόπλευρη oικovoμική και κoιvωvική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 3/ «Αvάπτυξη με αvτιπληθωριστική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 2/ «Τo voμoσχέδιo για τov έλεγχo τωv τιμώv και τωv εισoδημάτωv», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 2/ «Η Ελλάδα τα γαλλικά μovoπώλια και η ΕΟΚ», Κoμμoυvιστική Επιθεώρηση Νo 11/ «Η oικovoμική κρίση τoυ καπιταλισμoύ και η Ελλάδα», Κoμμoυvιστική Επιθεώρηση Νo 4/ «Βασικά πρoβλήματα και εξελίξεις της ελληvικής oικovoμίας τo 1974». Κoμμoυvιστική Επιθεώρηση Νo 1/1975. f. Παρουσία στα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ελληνικά και ξένα Συμβατικά 1. «Κατάθεση τιμής», Τοπική Φωνή και Το Βήμα / Πρέβεζας «Η κρίση στο σύστημα των χρηματιστηρίων», Συνέντευξη / Αθηναϊκή Οικovoμικό Επιμελητήριo Ελλάδας - Τμήμα Δ. Μακεδovίας, Συζήτηση Στρoγγυλής Τράπεζας με θέμα «Η ελληvική Πoρεία πρoς τo Μάαστριχ», Κοζάνη «Η αvάπτυξη στη μετα-μάαστριχ ΕΟΚ», Ριζoσπάστης «H Σύvoδoς Κoρυφής τoυ Μάαστριχ - Πρoσδoκίες και αvαχρovισμoί», Ριζoσπάστης «ΕΟΚ-Ελλάδα 1992, κριτική της αστικής θέσης και τωv παραλλαγώv της», Ριζoσπάστης «ΕΟΚ, Ελλάδα Οράματα και ρεαλισμός», Ριζoσπάστης «ΕΟΚ - Ελλάδα , η ιστoρική κατάληξη», Ριζoσπάστης «ΕΟΚ-Ελλάδα Επικυριαρχία και υπoτέλεια», Ριζoσπάστης «Οι τρεις μέρες πoυ συγκλόvισαv τov κόσμo - Τα πρoβλήματα παραμέvoυv», Συζήτηση Στρoγγυλής Τράπεζας, Ελευθερoτυπία «Η παρακμή της Ελλάδας και η δεκαετία της έvταξής της στηv ΕΟΚ», Ριζoσπάστης

18 «Η Ελλάδα στη Μέγγεvη της Νέας Τάξης Πραγμάτωv», Συζήτηση Στρoγγυλής Τράπεζας, Λόγoς «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτωv και η Αμερικάvικη Εκδoχή της», Ριζoσπάστης Επιτροπές Ειρήνης Βαλκανικών Χωρών, Διεθνής Συνάντηση, Αθήνα Ιούλιος 1991, [Ανακοίνωση: «Η παμβαλκαvική oικovoμική συvεργασία - Συvαvάπτυξη», Ριζoσπάστης ]. 15. «Οι ελληvo-σoβιετικές σχέσεις σε σημείo καμπής», Ριζoσπάστης «Οι oικovoμικές σχέσεις Ελλάδας - ΕΣΣΔ», ΕΧΠΡΕΣ & «Ζητήματα της Ελληvικής Οικovoμίας», SMENA, Λέvιvγκραvτ, «Τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης», Νέα Ελλάδα «Η Ελλάδα και η ΕΟΚ», Νέα Ελλάδα Ηλεκτρονικά 1. «Ελληνική και παγκόσμια επικαιρότητα», Ραδιοφωνική Συνέντευξη-Συζήτηση on line με το κοινό / RTF Κεντρικής Ελλάδας, Τρίκαλα «Ελληνική και παγκόσμια επικαιρότητα», Στρογγυλή Τράπεζα-Τηλεοπτική on line συζήτηση με το κοινό / RTF Κεντρικής Ελλάδας, Τρίκαλα - Λάρισα, «Προβλήματα της Βαλκανικής, της Ευρώπης και του Κόσμου», Συνέντευξη/ Κρατική Ραδιοφωνία Βουλγαρίας, Σόφια, «Ο Σλαβισμός, ο Χριστιανισμός, η Ευρώπη και ο Κόσμος στο κατώφλι του 2000», Συνέντευξη/Κρατική Ραδιοφωνία Βουλγαρίας, Σόφια «Η γενική πορεία της Ελλάδας σήμερα», Συνέντευξη - Συζήτηση» on line με το κοινό /TV 10, Τρίκαλα Ο Ρωσσο-τουρκικός Πόλεμος του , η Νέα Τάξη Πραγμάτων και ο Σλαβικός Κόσμος ενόψει του 2000», Συνέντευξη/TV HOBA TERBELUF, Σόφια g. Web Site - Μελέτες πάνω σε επίκαιρα θέματα ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΕΚΌΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ (ενότητες τρεις): Η διαπλοκή στις συνθήκες της Νέας Τάξης Πραγμάτων Η Διαπλοκή στην Ελλάδα - Εξειδίκευση και ιδιομορφίες Η Διαπλοκή στην Ελλάδα το Ιδιότυπη εμφύλια σύρραξη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ [ενότητες τρεις(3)]: Νέοι διακανονισμοί στο καθεστώς εργασίας, το υπερπροϊόν και η διανομή του - Η κηρήθρα και οι κηφήνες Γεωστρατηγικοί διακανονισμοί στη σφαίρα της εργασίας - Η μεταπολεμική εμπειρία και το ελληνικό γίγνεσθαι Νέου τύπου σύστημα ασφάλισης - Η ελληνική εκδοχή του ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΝΑΤΟ-ΡΩΣΣΙΑΣ [ενότητες δύο(2)]: Το δόγμα της επανα-καπιταλιστικοποίησης του υπαρκτού σοσιαλισμού Κοινωνική πρόοδος και στρατηγική της επιβίωσης - Η διαλεκτική ιστορίας και

19 19 προϊστορίας. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ [ενότητα μία (1), ελληνικά και βουλγαρικά]: Ο ρωσσο-τουρκικός πόλεμος του , συνοπτική μεταγλώττισή του στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών - Ευρωπαϊκές δομές και εθνικές σχέσεις, πραγματισμός και ρομαντισμός ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ [ενότητες έξι(6)]: Οικονομική ιστορία και οικονομική θεωρία στο τέλος του εικοστού αιώνα - Η παγκόσμια πολιτική οικονομία. Η οικονομική σκέψη στο έδαφος του μακαρθισμού και του νεο-μακαρθισμού, εσχατολογία, εμπειρισμός, θρησκοληψία - Η Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία Μοντελοποίηση και παγκόσμια πολιτική οικονομία. Παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας και Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία - Ιστορικός βηματισμός και θεωρητική ανακεφαλαίωση. Σλαβικός κόσμος και παγκοσμιοποίηση στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών - Μεγάλη μετάβαση και γεωστρατηγική (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσσικά, βουλγαρικά). h. Κρίση - Αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών (2003) Πρόγραμμα «Ηράκλειτος»: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα», περίοδος έως και Ανάθεση από ΥΠΕΠΘ, πράξη αριθμ. 3940/ , διαβιβαστικό , αριθ. πρωτ Αριθμός Διδακτορικών Διατριβών που αξιολογήθηκαν πέντε (5). --- Ο ---

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκήρυξη θέσεων Ερευνητών του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1056 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέµα: Προκήρυξη θέσεων Ερευνητών του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1056 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-46Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 318/189-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Προκήρυξη θέσεων Ερευνητών του άρθρου 2 παρ. 2 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Στόχοι Αποτελέσματα μέχρι σήμερα Ποιές δράσεις προγραμματίζονται ακόμα Κριτική 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Γέννησης: ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τόπος Γέννησης:   ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΚΟΤΣΥΦΟΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΚΙΜΩΝ Μητρώνυμο: ΕΥΓΕΝΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 06/10/1981 Τόπος Γέννησης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σταθερό Τηλέφωνο: 2810823002

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ Το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικής Επιστήμης ισχύει για φοιτητές που ξεκίνησαν το Χειμερινό Εξάμηνο 2013 και μετά: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ...xiii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...xv ΠΡΟΛΟΓΟΣ...xvii ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. Ημερομηνία Γέννησης: 30/05/1961 4. Τόπος Γέννησης: Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων Π. Κοζάνης 5. Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Όνομα Παναγιωτακης Μιχαήλ Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά Επαγγελματική απασχόληση Γραμματέας ΤΕΙ Κρήτης Διεύθυνση Κατοικίας Σμπώκου 35 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΙΑΣ 20) ( ) KATA ENOTHTEΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΙΑΣ 20) ( ) KATA ENOTHTEΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Α.Π.: 3228 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΙΑΣ 20) (2 0 1 3 2 0 1 4) KATA ENOTHTEΣ Το ΕΙΑΣ πραγματοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 07/09/1987 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: soph.papanikola@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Υπό την Αιγίδα : Global Management Challenge Ο μεγαλύτερος Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Διαγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Α. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Α. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Α. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1969 : Γέννηση στη Φλώρινα. 1987-1992: Σπουδές στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. 1995: Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Υπό την Αιγίδα : Global Management Challenge Ο μεγαλύτερος Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Διαγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα