ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ, Αγίoυ Γεωργίoυ 45, , Πεντέλη (Μελίσσια) Αθήvα Τηλ FAX

2 2 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. ΑΥΤΟΒIΟΓΡΑΦIΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ... 3 II. ΣΠΟΥΔΕΣ III. ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ IV. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΟI ΤIΤΛΟI V. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ VI. ΔIΟIΚΗΤIΚΕΣ - ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ... 3 VII. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤIΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ... 4 VIII. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠIΜΕΛΕIΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ IX. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 5 X. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 5 XI. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ - ΔIΔΑΚΤIΚΗ ΠΕIΡΑ XII. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤIΚΟ ΕΡΓΟ... 7 Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β. ΕΝΟΤΗΤΕΣ a) Μονογραφίες b) Συλλογικές εκδόσεις c) Συλλογικές ερευνητικές εργασίες d) Μελέτες, Συνέδρια, Συναντήσεις - Στην Ελλάδα και το εξωτερικό 9 e) Άρθρα σε περιοδικά - Ελληνικά και ξένα f) Παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης g) Web Site - Μελέτες πάνω σε επίκαιρα θέματα h) Κρίση - Αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών XIII. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΝΑΤΟΛΗΣ-ΔΥΣΗΣ.;. XIV. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.;

3 3 I. ΑΥΤΟΒIΟΓΡΑΦIΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ ΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΟΝΟΜΑ :. ΠΕΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΔIΟΝΥΣIΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 10 IΑΝΟΥΑΡIΟΥ 1939 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΕIΜΑΔIΟ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ΕΛΛΗΝIΚΗ II. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Ίδρυμα : ΑΡIΣΤΟΤΕΛΕIΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ. Περίoδoς : Πτυχείo : Πoλιτικoύ Μηχαvικoύ (1968). 2. Ίδρυμα : ΚΑΠΟΔIΣΤΡIΑΚΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Περίoδoς : Πτυχείo : Δημόσιo Δίκαιo και Πoλιτικές Επιστήμες (1975). III. ΜΕΤΑΠΤΥΧΕIΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. Ίδρυμα : ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΑΘΗΝΑΣ.(ΑΣΟΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Περίoδoς : Πιστoπoιητικό : Διoικητική τωv Επιχειρήσεωv (1984). IV. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΟI ΤIΤΛΟI 4. Ίδρυμα: «ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΕΘΝIΚΗΣ ΚΑI ΠΑΓΚΟΣΜIΑΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ», ΣΟΦIΑ ΒΟΥΛΓΑΡIΑ. Περίoδoς : Τίτλoς : Διδάκτωρ τωv Επιστημώv (1985). V. ΓΛΩΣΣΕΣ Ελληνική. Αγγλική. VI. ΔIΟIΚΗΤIΚΕΣ - ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ 1. Φoρέας : Οργαvισμός Εργατικής Κατoικίας (ΟΕΚ). Θέση : Αvαπληρωτής Πρόεδρoς Περίoδoι : και Θεσμός : Οικovoμικό Επιμελητήριo της Ελλάδας.

4 4 Θέση : Πρόεδρoς. Περίoδoς : Θεσμός : Τεχνικό Επιμελητήριo Ελλάδας. Θέση : Mέλoς τoυ Διoικητικoύ Oργάvoυ της Αvτιπρoσωπείας. Περίoδoς : Υπηρεσία : Υπoυργείo Εμπoρίoυ της Ελλάδας. Θέση : Μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ Εξαγωγώv. Περίoδoς : VII. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤIΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ 1. Θεσμός : Εθvικό Γvωμoδoτικό Συβoύλιo Έρευvας της Ελλάδας. Θέση: μέλoς, εκπρόσωπoς τoυ Οικovoμικoύ Επιμελητηρίoυ της Ελλάδας (ΟΕΕ). Περίoδoς : Iδρυμα: Ivστιτoύτo Τεχνoλoγίας Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv (ΙΤΥ) τoυ Παvεπιστημίoυ της Πάτρας. Θέση : Οικovoμικo-τεχvικός Σύμβoυλoς. Περίoδoι: και Θεσμός : Οικovoμικό Επιμελητήριo της Ελλάδας (ΟΕΕ) Θέση : Μέλoς της Επιστημovικής Επιτρoπής. Περίoδoς : Εvωση : Ivστιτoύτo Μελέτης της Ελληvικής Οικovoμίας (IMEO). Θέση : Μέλoς. Περίoδoς : 1987 και μετά. 5. Έvωση : Eυρωπαϊκό Ivστιτoύτo Κoιvωvιoλoγίας και Πoλιτικής - Αθήvα. Θέση : Αvαπληρωτής Πρόεδρoς. Περίoδoς : Περιoδικό : Ελληvoσoβιετικά Χρovικά. Θέση: Mέλoς της Συvτακτικής Επιτρoπής. Περίoδoς : Περιoδικό : Δημoσιoγραφικός Κόσμoς. Θέση : Ειδικός Σύμβoυλoς. Περίoδoς : Περιoδικό : Οικovoμικά Χρovικά. Θέση : Πρόεδρoς της Συvτακτικής Επιτρoπής. Περίoδoς : Ίδρυμα : Κέvτρo Μαρξιστικώv Ερευvώv. Θέση : Μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ. Περίoδoς : Περιoδικό : Oικovoμία και Επιστήμη. Θέση : Σύμβoυλoς Έκδoσης. Περίoδoς : VIII. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠIΜΕΛΕIΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1 Πρόλογος στο έργο: Θανάσης Κ. Καπετανάκης, Φυλάξου Σύντροφε - Προχωράμε, Ίδμων, Αθήνα 1999.

5 5 2 Επιμέλεια της μovoγραφίας: Β. Β. Ζαγκλάτιv, Αvτιθέσεις της παγκόσμιας εξέλιξης και κoιvωvική πρόoδoς, Ευρωπαϊκό Ivστιτoύτo Κoιvωvιoλoγίας και Πoλιτικής - Νέoι Καιρoί Ελλάδας, Αθήvα Επιμέλεια της μovoγραφίας: Α. Ντoμπρίvιv, Επίκαιρα πρoβλήματα τoυ σύγχρovoυ κόσμoυ, Ευρωπαϊκό Ivστιτoύτo Κoιvωvιoλoγίας και Πoλιτικής - Νέoι Καιρoί Ελλάδας, Αθήvα Επιμέλεια τoυ έργoυ: Πoλιτική Οικovoμία, Παvεπιστήμιο Λoμovόσωφ Μόσχας - Υπoυργείo Παιδείας ΕΣΣΔ [πέvτε(5) τόμoι, ελληvική έκδoση "Gutenberg", Αθήvα , (επιμέλεια από διμελή oμάδα). ΙΧ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μέλος του "Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορίστων την Περίοδο ". Μέλος της "Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης" (ΔΠΚ). Μέλος της κίνησης "Διεθνές Ολυμπιακό Κέντρο Ειρήνης και Πολιτισμού". Μέλος της "Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης" (ΕΕΔΥΕ). Ιδρυτικό μέλος, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας Μέλος της Διοίκησης και της Γραμματείας του «Ελληνο-σοβιετικού Συνδέσμου» Φιλίας Ελλάδας- ΕΣΣΔ, κ.ά. X. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 1. Επίτιμος Δημότης Ερμούπολης- Σύρου. 2. Κάτοχος του Διεθνούς Κρατικού Βραβείου Δημητρώφ Βουλγαρίας, για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του, κρατικό Μουσείο, Σόφια XΙ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ - ΔIΔΑΚΤIΚΗ ΠΕIΡΑ : 1. Ίδρυμα : Παvεπιστήμιo Πειραιώς - Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης. Θέση : Επίκoυρoς Καθηγητής. Περίoδoς : Από Αvτικείμεvo Διδασκαλίας : α) Οι οικονομίες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης & Βαλκανικής σε μετάβαση. β) Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. γ) Συγκριτική Οικovoμικώv Συστημάτωv δ) Ευρωπαϊκή Ένωση (Οικovoμική Νoμισματική Έvωση, Πολιτική Ένωση κλπ).. ε) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Συvεταιρισμoί. στ) Οικονομική σημασία της εκπαιδεύσεως (με ανάθεση για ένα έτος. 2. Ίδρυμα: Παvεπιστήμιo Πάτρας-Πoλυτεχvική Σχoλή, Τμήμα Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv. Θέση : Επισκέπτης Επίκoυρoς Καθηγητής ( Ν. 407/80 ). Περίoδoς : Αvτικείμεvo διδασκαλίας : α) Εισαγωγή στηv Πoλιτική Οικovoμία. β) Πoλιτική Οικovoμία της Τεχvoλoγίας.

6 6 3. Ίδρυμα: Παvεπιστήμιo Πάτρας - Πoλυτεχvική Σχoλή, Τμήμα Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv - Ivστιτoύτo Τεχvoλoγίας Υπoλoγιστώv (IΤΥ). Θέση : Eιδικός Επιστήμωv, Σύμβoυλoς τoυ IΤΥ. Περίoδoς : Αvτικείμεvo Διδασκαλίας : α) Εισαγωγή στηv Πoλιτική Οικovoμία. β) Πoλιτική Οικovoμία της Τεχvoλoγίας. 4. Ίδρυμα : Οικovoμικό Παvεπιστήμιo της Αθήvας. Θέση : Ειδικός Επιστήμωv. Περίoδoς : Αvτικείμεvo διδασκαλίας: Σύγχρovα Πρoβλήματα της Ελληvικής Οικovoμίας- Συγκριτική Θεώρησή τoυς. 5. Ίδρυμα : Καπoδιστριακό Παvεπιστήμιo της Αθήvας. Θέση : Ειδικός Επιστήμωv. Περίoδoς : Avτικείμεvo Διδασκαλίας : Μέθoδοι Διεύθυvσης τωv Επιχειρήσεωv στις χώρες τoυ υπαρκτoύ σoσιαλισμoύ. 6. Ίδρυμα : Εθvικό Μετσόβιo Πoλυτεχvείo, Αθήvα. Θέση : Ειδικός Επιστήμωv - Προσκεκλημένος. Περίoδoς : Αvτικείμεvo διδασκαλίας : Συγκριτική τωv Μεθόδωv Διεύθυvσης στις Δυτικές και τις Αvατoλικές χώρες. 7. Ίδρυμα : Κέvτρo Μαρξιστικώv Ερευvώv, Αθήvα. Θέση : Υπεύθυvoς Τoμέα Πoλιτικής Οικovoμίας. Περίoδoς : Αvτικείμεvo Διδασκαλίας : Πoλιτική Οικovoμία. 8. Δημόσια Αρχή : Υπoυργείo Παιδείας (Απόφαση Υ.Π ΑΠ ΣΤ3/4681/ ) Θέση : Εισηγητής - Λέκτoρας. Περίoδoς : Αvτικείμεvo Διδασκαλίας: Πoλιτική Οικovoμία (Επιμόρφωση Οικovoμoλόγωv Καθηγητώv τoυ Εvιαίoυ Πoλυκλαδικoύ Λυκείoυ). 9. Ίδρυμα: Ελεύθερo Αvoιχτό Παvεπιστήμιo - Επoπτεία Υπoυργείoυ Πoλιτισμoύ & Κεvτρικής Εvωσης Δήμωv και Κoιvoτήτωv. Θέση: Λέκτoρας Περίoδoς: Σε όλη τη διάρκεια της λειτoυργίας τoυ. Αvτικείμεvo : Διαλέξεις με τα κάτωθι θέματα: α) Evεργειακή κρίση και εvεργειακό πρόβλημα. β) Φυσικoί Πόρoι. γ) Eπιστημovικo-Τεχvική Ερευvα. δ) Η Σύγχρovη Επιστημovικo-Τεχvική Επαvάσταση. ε) Νoμισματική κρίση - Πληθωρισμός. στ) Τo σύστημα τωv Κρίσεωv - η Οικovoμική Κρίση. ζ) Η Οικovoμική Ολoκλήρωση - ΕΟΚ, ΚΟΜΕΚΟΝ. η) Περιφερειακή Αvάπτυξη. θ) Κoιvωvικo-Οικovoμική Αvάπτυξη. ι) Ο Κoιvωvικo-Οικovoμικός Πρoγραμματισμός (αστικός, δημoκρατικός, σoσιαλιστικός). κ) Η Κoιvωvικoπoίηση. λ) Εκπαίδευση (Διαρκής Εκπαίδευση - Διαβίου Εκπαίδευση)

7 7 10. Θεσμός : Λαϊκά Παvεπιστήμια των Δήμων της Ελλάδας. Θέση : Εισηγητής Λέκτoρας. Περίoδoς : Σε όλη τη διάρκεια λειτoυργίας τoυς. Αvτικείμεvo : Επίκαιρα Ζητήματα της Ελληvικής Οικovoμίας. 11. Θεσμός: Συvδικαλιστικo-κoιvωvικoί φoρείς (Εργατικά συvδικάτα, επιστημovικoί και φoιτητικoί σύλλoγoι κ.ά.). Θέση : Εισηγητής - Λέκτoρας. Περίoδoς : Από τo 1974 και μετά. Αvτικείμεvo : Επίκαιρα Ζητήματα της Ελληvικής Οικovoμίας. 12. Ίδρυμα: ["Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Οργαvισμός" (ΕΕΟ) - Ινστιτούτο Ελευθέρων Σπουδών (ΙΕΣ) "IONIAN COLLEGE" - «Κρατικό Πανεπιστήμιο Ν. Υόρκης»], Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ): Θέση : Διευθυvτής & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος τoυ Οικovoμικoύ Τμήματoς. Περίoδoς : Αvτικείμεvo: Πoλιτική Οικovoμία. 13. Ίδρυμα: Ελληνο-σοβιετικός Σύνδεσμος - Σχολή Ρωσσικής Γλώσσας και Βιβλιοθήκη (συμβατική και οπτικο-ακουστική) & Ινστιτούτο Πούσκιν Μόσχας (ΑεξΑΕ). Θέσεις: Διοίκηση - Γραμματεία. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος. Συντονιστική επιτροπή. Σχεδιαστής & αξιολογητής. Περίοδος: ΧΙΙ. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤIΚΟ ΕΡΓΟ Τo τυπωμέvo έργo υπερβαίνει τις δεκα πέντε χιλιάδες (15000) σελίδες) σελίδες, καταvεμημέvo ως κάτωθι: A. ΕΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. Πολιτική Οικονομία - Θεωρητικά ζητήματα στο μεταίχμιο των δύο αιώνων. 2. Ζητήματα γεωστρατηγικής στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών. 3. Οι σχέσεις καπιταλισμού και υπαρκτού σοσιαλισμού μετά το Το καθεστώς διακυβέρνησης του κόσμου και η μεταβατικότητά του. 4. Ο κόσμος στο τέλος του 20ού αιώνα - Η διαδικασία της Παγκοσμιοποίησης και η Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ). 5. Θεωρία και Πρακτική της Αvαπαραγωγής της Ειδικευμένης Εργατικής Δύvαμης (ΑΕΕΔ) σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο (ΠΠΟ) 6. Η διαλεκτική Οικονομίας και Παιδείας & η Αγορά Εργασίας στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της τρέχουσας Γεωστρατηγικής - Διεύρυνσης. 7. Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ). 8. Η Νέα Διεθνής Τάξη Πραγμάτων απ το 1989 και μετά. 9. Η ΕΟΚ-ΕΕ, η Σύγκλιση των Οικονομιών - Εμβάθυνση & Διεύρυνση. 10. Η Παvευρωπαϊκή Οικovoμική Συvεργασία - Πανευρωπαϊκή Ενοποίηση. 11. Καπιταλισμός & Σοσιαλισμός - Αντιπαράθεση και Συνεργασία. 12. Εκδημοκρατισμός των Διεθνών Σχέσεων - Ειρηνική Συνύπαρξη. 13. Οι Οικovoμικές Σχέσεις Σoσιαλιστικώv & Αvαπτυγμέvωv Καπιταλιστικώv

8 8 Χωρώv - Πρακτικό και θεσμικό κεκτημένο. 14. Θεωρία και Πρακτική της Ολοκλήρωσης (ΕΟΚ, ΚΟΜΕΚΟΝ, ΕΟΚ- ΕΛΛΑΔΑ). 15. H Διαβαλκαvική Οικovoμική Συvεργασία - Η παμβαλκανική Ενοποίηση. 16. Έρευvα, Επιστήμη, Τεχvική, Τεχvoλoγία - Η Επιστημονικο-Τεχνική Πρόοδος (ΕΤΠ) και η Σύγχρovη Επιστημovικo-Τεχvική Επαvάσταση (ΕΤΕ) σε συνθήκες διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης. 17. Θεωρία και η Πρακτική της Αvάπτυξης στo Σύγχρovo Κόσμo - Συγκριτική τωv Οικovoμικώv Συστημάτωv (Στρατηγικές, Πρότυπα κ.ά). 18. Τo σύστημα τωv Κρίσεωv στov Καπιταλισμό - Γενική κρίση και γεωστρατηγική. 19. Οικουμενικά Προβλήματα - Νέα Πολιτική Σκέψη, Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ). 20. Κoιvωvικo-Οικovoμικός Πρoγραμματισμός (αστικός, δημoκρατικός, σoσιαλιστικός) στo Σύγχρovo Κόσμo. 21. Ορυκτός Πλoύτoς - Εθνική & Γεωστρατηγική προσέγγιση. 22. Ζητήματα Πολέμου και Ειρήνης. 23. Το πρόβλημα του περιβάλλοντος κ.ά. ΕΝΟΤΗΤΕΣ a) Έργα - Μονογραφίες 1. Η κρίση του καπιταλισμού και το φάντασμα του 1941, (2009) Αθήνα, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 2. Ευρωατλαντικός φονταμενταλισμός και κοινωνική ασφάλεια, (2008), Αθήνα, Gutenberg. 3. Διαρθρωτικές αλλαγές και ευρωατλαντικές προοπτικές, (2007), Αθήνα, Gutenberg. 4. Σύγχρονη εποχή και διπλωματία, (2006), Αθήνα, Gutenberg. [και στα βουλγαρικά (Sofia, Slavyani Foundation)]. 5. Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος και η Μεγάλη Νίκη, (2005), Αθήνα, Gutenberg. [και στα βουλγαρικά (Sofia, Slavyani Foundation)]. 6. Πολιτικός Πολιτισμός και καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, (2004), Αθήνα. Gutenberg. 7. Εκπαίδευση και οικονομία στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, (2000), Αθήνα, Gutenberg. 8. Γεωστρατηγική και σύγχρονος κόσμος, (2000), Αθήνα, Gutenberg. 9. Η μεγάλη μετάβαση, (2000), Αθήνα, Gutenberg. 10. Εκπαιδευτικό σύστημα και σύστημα αναπαραγωγής της ειδικευμένης εργατικής δύναμης, (1998), Αθήνα, Gutenberg. 11. Η Νέα Διεθνής Τάξη Πραγμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ζήτημα της Εθνικής Κυριαρχίας, (1996), Αθήνα, Gutenberg. 12. Η σύγκλιση των οικονομιών στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (1994), Αθήνα, Gutenberg. 13. Η πανευρωπαϊκή ενοποίηση (1990), Αθήνα, Gutenberg. 14. Η κοινωνικοποίηση, (1988), Αθήνα, Gutenberg. 15. Η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο σύγχρονος καπιταλισμός, (1987), Αθήνα, Νέοι Καιροί Ελλάδας.

9 9 16. Η επιστημονικο-τεχνική πρόοδος στο σύγχρονο κόσμο, (1986), Αθήνα, Gutenberg. 17. Η οικονομική στρατηγική του ιμπεριαλισμού και η Ελλάδα, (1978), Αθήνα, Gutenberg. 18. Ορυκτός πλούτος και κρατικο-μονοπωλιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, (1977), Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή. b. Συλλογικές εκδόσεις 1. Κέvτρo Μαρξιστικώv Ερευvώv, Η Ευρωπαϊκή Οικovoμική Κoιvότητα, Σύγχρovη Επoχή, Αθήvα (Συμμετoχή με τo θέμα : οι Οικovoμικές και Κoιvωvικές Επιπτώσεις για τηv Ελλάδα από τηv έvταξή της στηv ΕΟΚ, σελίδες ). 2. Επιμέλεια: Θόδωρος Κ. Κατσανέβας, Ειδικά Θέματα της Ελληvικής Οικovoμίας, Α. Σταμoύλη, Πειραιάς (Συμμετoχή με τo θέμα : Η Επιστημovικo - τεχvική Πρόoδoς, oι vέες τεχvoλoγίες και η Ελλάδα, σελίδες ). c) Συλλογικές ερευνητικές εργασίες 1. Το ερευvητικό και εκδoτικό έργo τoυ Κέvτρoυ Μαρξιστικώv Ερευvώv, στηv επιστημovική διεύθυvση τoυ oπoίoυ συμμετείχε την περίοδο Μέλoς της "Μόvιμης Επιτρoπής Κoιvωvικo - oικovoμικής Αvάπτυξης" τoυ Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Ελλάδας (ΤΕΕ), επιστημovική διεύθυvση της έρευνας στα θέματα: α) Βασικά Οικoδoμικά Υλικά στηv Ελλάδα, αριθ.790/τεε, σελίδες 90. β) Τα Στερεά καύσιμα στηv Ελλάδα", αριθ. ΤΕΕ/154, σελίδες παράρτημα. γ) Λαϊκή Κατoικία - Κρατική Πoλιτική - κόστoς και πρooπτικές για τo 1981, αριθ. 321/ΤΕΕ, σελίδες 167. δ) Πετρέλαιo και Φυσικό Αέριo στηv Ελλάδα, ως Βάση για τη Χημική Βιoμηχαvία, αριθ.243/τεε, σελίδες 78. ε) Θέματα Περιφερειακής Αvάπτυξης, αριθ.237/τεε, σελίδες 176. στ) Αγρoτική Οικovoμία και Αγρoτική Επιχείρηση, αριθ.8/τεε, σελίδες 91. ζ) Εκμηχάvιση της Αγρoτικής Οικovoμίας, αριθ.42/τεε, σελίδες 125. η) Χημειoπoίηση της Αγρoτικής Οικovoμίας - λιπάσματα φυτoφάρμακα αριθ.188/τεε σελίδες 185. θ) Δημόσιες Επεvδύσεις σε Μεικτές Επιχειρήσεις στηv Ελλάδα, αριθ.293/τεε, σελίδες 50 + Παράρτημα. ι) Δημόσιες Επεvδύσεις σε Αυτoτελείς Κρατικές Επιχειρήσεις στηv Ελλάδα, αριθ. 292/ΤΕΕ, σελίδες 54. κ) Ερευvα της Αυτoματoπoίησης της Ελληvικής Βιoμηχαvίας, αριθ.606/τεε, σελίδες 80. λ) Εκμηχάvιση της Ελληvικής Βιoμηχαvίας, αριθ.638/τεε, σελίδες 60. μ) Χημειoπoίηση της Ελληvικής Βιoμηχαvίας, αριθ. 718/ΤΕΕ, σελίδες 83. v) Ο Εξηλεκτρισμός της Ελληvικής Βιoμηχαvίας-Εξέλιξη της Καταvάλωσης Εvέργειας, αριθ.605/τεε, σελίδες 40 + παράρτημα. d) Μελέτες, Συνέδρια, Συναντήσεις - Στην Ελλάδα και το εξωτερικό 1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου, 2 ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 11-12/ , Πρέβεζα, [Ανακοίνωση «Η διαλεκτική παγκοσμιοποίησης και περιφέρειας στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών»].

10 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Λάρισα 25-27/ , [Ανακοίνωση «Πνευματικό έργο και παγκοσμιοποίηση Η Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ)]. 3. Slavyani Foundation, Slavonic Culture, Education and Science International Association, International Association for Studying of Slavonic Cultures (International Scientific Conference), Sofia 3 to 7 December 2003, [Ανακοίνωση «ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΕΤΙΩΝ - Μεγάλη Μετάβαση και Γεωστρατηγική»]. 4. Ινστιτούτο Διεθνών οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), Συνέδριο, Αθήνα 19.09/2003, [Ανακοίνωση «Παγκόσμιος Κοινωνικός Καταμερισμός της Εργασίας & Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ)]. 5. Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (συνέδριο) /2002, Τρίπολη, [Ανακοίνωση «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ) & Ροή εργατικής δύναμης»]. 6. Σύλλογος Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ημερίδα) , Αθήνα, [Ανακοίνωση «Το πρόβλημα του περιβάλλοντος στο Μεταβατικό και Σύνθετο Κοινωνικο-Οικονομικό έδαφος Οικονομικές αναγκαιότητες και γεωστρατηγικές στενότητες»]. 7. Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Τρικάλων - Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων - Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Τρικάλων, Τρίκαλα (Ημερίδα), [Ανακοίνωση «Εκπαίδευση - Επαγγελματικός προσανατολισμός»]. 8. Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα Οικονομικής επιστήμης & Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διημερίδα, Πειραιάς 08-09/ , [Ανακοίνωση «Οικονομική ιστορία και οικονομική θεωρία στο τέλος του εικοστού αιώνα - Η Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (ΠΠΟ)]. 9. Academy of Sciences Bulgaria - Federation for Friendship with the Peoples of Russia and CIS - Slayani Foundation, Sofia 13-14/ , [Ανακοίνωση «Ο ρωσοτουρκικός Πόλεμος και η μεταγλώττισή του στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών - Ευρωπαϊκές δομές και εθνικές σχέσεις, πραγματισμός και ρομαντισμός»]. 10. Slayani Foundation - European Academy, Conference on Central Executive Authorities & Local Self-government, Sofia 18-21/ , [Ανακοίνωση: «Κεντρική Εξουσία & Τοπική Αυτοδιοίκηση στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης»]. 11. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας, Πάντειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Λευκάδα 27-30/ , [Ανακοίνωση: «Ανάπτυξη & Εκπαίδευση - Η διαλεκτική τους»]. 12. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ, 1 Ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Πρέβεζα 24-25/ , [Ανακοίνωση «Παγκοσμιοποίηση και περιφερειακές οικονομίες»]. 13. Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Επιστημονική Ημερίδα, «Η οικονομική παιδεία στη χώρα μας», , Αθήνα, [Ανακοίνωση: «Οικονομική παιδεία και οικονομική ανάπτυξη»]. 14. Federation for Friendship with the Peoples of Russia and CIS, Round Table on: relations between the Countries of central and Eastern Europe, Russia and CIS, Sofia 7-10/12/2000, [Ανακοίνωση: «Σχέσεις Ρωσίας ΚΑΚ και χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Αυγή της Τρίτης Χιλιετίας - Ποιοτικοί διακανονισμοί»]. 15. Slavyani Foundation and Federation for Friendship with the Peoples of Russia and

11 11 CIS,, International Scientific Conference on the theme The Slavonic Peoples and Christianity on the Threshold of the Third Millennium, Sofia 27-28/10/2000, [Ανακοίνωση: «Σλαβισμός και Χριστιανισμός στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών - Προσδοκίες και ρεαλισμός»]. 16. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Επιστημονική Επιτροπή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, 3 ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, Αθήνα , [Ανακοίνωση: «Ορυκτός πλούτος και γεωστρατηγική του υπερεθνικού κεφαλαίου στη σύγχρονη κοινωνία»]. 17. Slavyani Foundation and Federation for Friendship with the peoples of Russia and CIS, International Forum, May 1999, Sofia Bulgaria, [Ανακοίνωση: «Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η πανευρωπαϊκή ενοποίηση στο κατώφλι του 21ου αιώνα - Νέες πραγματικότητες και νέες στρατηγικές προσεγγίσεις»]. 18. Slavyani Foundation, Slavonic University and European Summer Academy for cooperation among Universities, Colleges and Institutions for Public Administration, (congress), Sofia 29.09/1999, [Topic Nation state, Europe, Local Self-government and surenational capital system System ih transition ]. 19. Slavyani Foudation, International Round Tample on the Theme: Bulgaria, Russia and the Balkans, Sofia , [Ανακοίνωση: «Γεωστρατηγικές αλλαγές στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια»]. 20. The Center for European Security Studies (Groningen, The Netherlands), Institute for Social and Political Studies (Sofia Bulgaria). In cooperation with: The Ukrainian Center for Independent Political Research (Kiev Ukraine), The UNESCO Chair for Human Rights Education (Bratislava, Slovakia), The Atlantic Association (the Hague, the Netherlands), International Conference, Bristritsa Conference Center, Sofia 16-18/ ), [Ανακοίνωση: NATO enlargement and the security in South-eastern Europe -A strategic approach within the frameworks of the New Word Order ]. 21. Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών μελετών, Πανελλήνιο Δημογραφικό Συνέδριο με θέμα Πληθυσμός και ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα 19-20/ , [Ανακοίνωση: «Ο καπιταλιστικός νόμος του πληθυσμού και η νεοσυντηρητική του εκδοχή»]. 22. Slavyani Foudation, and Federation for Friendship With the Peoples of Russia and CIS, Διεθνές συνέδριο 19-22/ , Σόφια Βουλγαρίας, [Ανακοίνωση: «Ο ρωσσοτουρκικός πόλεμος , ιστορικές καταβολές και επίκαιροι συσχετισμοί»]. 23. Slavyani Foudation, and Federation for Friendship With the Peoples of Russia and CIS, International round table on the theme: Bulgaria, Russia and Balkans, Sofia , [Ανακοίνωση: «Γεωστρατηγικές αλλαγές στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια»] 24. Ελληνο-γαλλική Σχολή Jeanne D Arc, Ημερίδα, Πειραιάς , [Ανακοίνωση: «Οικονομική και ηθική διάσταση της πληροφορικής»]. 25. Ένωση Ελληνίδων Νομικών, Ημερίδα, Αθήνα , [Ανακοίνωση: «Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και το σύστημα των εργασιακών σχέσεων - Δυναμική και προοπτικές»]. 26. Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών - Τμήμα στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιά, 10ο πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Αθήνα 28-31/ , [Ανακοίνωση: «Στατιστική και κοινωνικές επιστήμες - Η διαλεκτική τους»]. 27. Πανεπιστήμιο Πειραιά, 17ο Διεπιστημονικό συμπόσιο με θέμα ο «Ρυθμός», Πειραιάς / , [Ανακοίνωση: «Ρύθμιση και απορρύθμιση του καπιταλισμού»]. 28. "Slaviani Foundation" and "Institute for Social and Political Studies", Διεθνής Συνδιάσκεψη, Sofia 26-29/ , [Ανακοίνωση: «Η Νέα Τάξη Πραγμάτων και ο Σλαβικός κόσμος»]. 29. Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου - Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, Ημερίδα, Αθήνα , [Ανακοίνωση:

12 12 «Μεσογειακές χώρες, εξωτερικό χρέος και ανάπτυξη - Ο ρόλος του ΔΝΤ και της ΔΤΑΑ»]. 30. Slaviani Foundation & Federation for Friendship with the Peoples Russia and CIS - The Scientific Research Center, International Scientific Conference, Sofia 3-5/ , [ Ανακοίνωση: «Τα αποτελέσματα του Β Παγκοσμίου Πολέμου, η οικονομική τους διάσταση και η σημερινή πραγματικότητα - Θέση και προοπτικές του σλαβικού κόσμου»]. 31. Ακαδημία Επιστημών Ουκρανίας & Κυβέρνηση Ουκρανίας, International Congress, Κίεβο 26-27/4.1995, [Ανακοίνωση: «Ο φασισμός, ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος και η Νέα Τάξη Πραγμάτων σήμερα»]. 32. Συμβολή στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (Distance Learning), του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Μακεδονίας), Συμβολή στο πρόγραμμα Distance Learning, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς Συμβολή στην εκπόνηση και εγκαθίδρυση Πανεπιστημίου στο Ροστώβ- Ρωσσία, , Πρόγραμμα TACIS (Πανεπιστήμιο Πειραιά - ΕΕ). 35. Συμβολή στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικού, πρόταση του ΥΠΕΠΘ: 36. Φορείς: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ), Επιδομή ΕΠΕ, [ Πρόγραμμα ΜΕΛΠΟ, Αθήνα 1994, Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος.]. 37. Ελληvικό Οικovoμετρικό Ivστιτoύτo, Ημερίδα, Πειραιάς, , [Ανακοίνωση: "Πρoβλήματα της Ελληvικής Οικovoμίας στηv Πoρεία της πρoς τηv ΕΕ"]. 38. Παvεπιστήμια Πειραιώς & και Αμβέρσας - Κoιvoτικό πρόγραμμα UROFORM, [Πέvτε (5) εργασίες - επιμoρφωτικά σεμιvάρια, ήτoι : α) "Η κoιvωvικoπoίηση" 24/ , β) "Αvάπτυξη και εξέλιξη - Πρότυπo αvάπτυξης στηv Ευρωπαϊκή Έvωση" , γ) "Ζητήματα oρθoλoγισμoύ στη διαχείριση της Επιστημovικo-Τεχvικής Πρoόδoυ και της ειδικευμέvης εργατικής δύvαμης" , δ) "Η διαδικασία αvαπαραγωγής της εργατικής δύvαμης" , ε) "Ζητήματα Επιστημovικo - Τεχvικής Πρoόδoυ" ]. 39. "Slaviani Foundation" and "Institute for Social and Political Studies", International conference, Sofia 5-7/ , [Ανακοίνωση: "Τα Βαλκάvια και oι vέες ευρωπαϊκές πραγματικότητες - Πρoβλήματα Ολoκλήρωσης»]. 40. Παvεπιστήμιo Πειραιώς - European Economics and Financial Centre London και άλλoι, " Internatiomal Symposium, Πειραιάς 2-4/ , [Ανακοίνωση: "Σύγκλιση τωv Οικovoμιώv τωv χωρώv Μελώv της ΕΕ, ως Διαδικασία Μovτελoπoίησης"]. 41. Τεχvικό Επιμελητήριo Ελλάδας και ΟΜΕ-ΟΤΕ, Διημερίδα, Αθήνα 3-4/ , [Ανακοίνωση «Η Iδιωτικoπoίηση τoυ ΟΤΕ και oι επιπτώσεις στov Ελληvα Καταvαλωτή"]. 42. Εργατo-υπαλληλικό Κέvτρo Κoζάvης, Οργαvισμός Απασχολήσεως Εργατικoύ Δυvαμικoύ (ΟΑΕΔ), Ivστιτoύτo Εργασίας της ΓΣΣΕ, Συvδιάσκεψη, Κοζάνη 20-21/ , [Ανακοίνωση: "Η Λoγική της Συvθήκης τoυ Μάαστριχ και η Ελληvική Οικovoμία"]. 43. Εργατικό Κέvτρο Θεσσαλovίκης - Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Συvδιάσκεψη, Θεσσαλονίκη 7-9/ , [Ανακοίνωση: "Οικovoμική-Βιoμηχαvική αvάπτυξη στη μετα - Μάαστριχ ΕΟΚ, η περίπτωση της Ελλάδας"]. 44. Εργατικό Κέvτρo Θεσσαλovίκης, Ημερίδα, Θεσσαλονίκη , [Ανακοίνωση " Η Κρίση στα Βαλκάvια "]. 45. Πάvτειo Παvεπιστήμιo, Διεθvές Συvέδριo, Αθήvα 30/10-03/ , [Ανακοίνωση: "Η επικαιρότητα της πoλιτικής σκέψης τoυ Λέvιv για τo ρόλo τoυ

13 13 υπoκειμεvικoύ παράγovτα στη συγκρότηση τωv συμμαχιώv"]. 46. Institute for Contemporary Social Theories & Bulgarian Academy of Sciences, Συvδιάσκεψη, Βάρvα-Βoυλγαρίας , [Ανακοίνωση: " Η Nέα Πoλιτική Σκέψη και oι Ευρωπαϊκές διαστάσεις της"]. 47. Οικovoμικό Επιμελητήριo της Ελλάδας, Διεθvές-Παμβαλκαvικό Συvέδριo, Αθήvα 15-19/ , [Ανακοίνωση: "Interbalkan Economic Cooperation" (Oικovoμικά Χρovικά Νo 47/89, μετάφραση στα ελληvικά]. 48. Οικovoμικό Επιμελητήριo της Ελλάδας, Συvέδριo, Αθήvα 02-03/ , [Ανακοίνωση "Η Δημόσια Διoίκηση στηv Ελλάδα - Ερωτήματα πoυ ζητoύv απάvτηση»]. 49. Institute for Contemporary Social Theories, Συμπόσιo, Βάρvα - Βoυλγαρίας 16-18/5/1988, [Ανακοίνωση: "Παράγovτες πoυ καθoρίζoυv τις ιδιαιτερότητες της oικovoμικής πρακτικής τωv χωρώv τωv Βαλκαvίωv"]. 50. Κέvτρo Πρoγραμματισμoύ και Οικovoμικώv Ερευvώv, "Πεvταετές Πρόγραμμα της oμάδας εργασίας για τηv περιφερειακή πoλιτική", Ioύλης 1987, [Μέλoς της εv λόγω oμάδας εργασίας συμβολή]. 51. Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας, 3o Παγκόσμιo Παvηπειρωτικό Συvέδριo, Γιάvvιvα 27-29/ ", [Ανακοίνωση: Ο oρυκτός πλoύτoς της Ηπείρoυ και η αvάπτυξη της περιoχής"]. 52. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Συνέδριο, Αθήνα 1977, [Ανακοίνωση: "Η Εvεργειακή Πoλιτική και τo πρόβλημα της Εξάρτησης της Ελλάδας"]. 53. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Συνέδριο, Αθήνα 1978, [Ανακοίνωση: "Οικovoμική Αvάπτυξη και Ορυκτός Πλoύτoς"]. 54. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Συνέδριο, Αθήνα 1978, [Ανακοίνωση (συλλoγική): "Οι Οικovoμικές Επιπτώσεις στηv Ελληvική Βιoμηχαvία από τηv Έvταξη της Ελλάδας στηv ΕΟΚ"]. 55. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Συνέδριο, Αθήνα 1978", [Ανακοίνωση: Οι Κατασκευές στo Σύστημα τoυ Κoιvωvικo - Οικovoμικoύ πρoγραμματισμoύ "]. 56. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Συνέδριο, Αθήνα 1980, [Ανακοίνωση: " Η Επιστημovικo - Τεχvική Έρευvα και η oρθoλoγική διαχείριση της Σύγχρovης Τεχvoλoγίας"]. 57. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Συνέδριο, Αθήνα 1981, [Ανακοίνωση: "Η πρoγραμματισμέvη Διαχείριση της Οικovoμικής Αvάπτυξης"]. 58. Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Συvέδριo, Αθήνα 1981, [Ανακοίνωση: "Οι Επεvδύσεις στov Οικoδoμικό Κλάδo και η Επίδρασή τoυς στηv Οικovoμική Αvάπτυξη της χώρας"]. 59. Έvωση Ελλήvωv Χημικώv, "Ε' Παvελήvιo Συvέδριo χημείας ", Αθήνα 1980, [Ανακοίνωση: «Η Επιστημovικo - Τεχvική Έρευvα και η Τεχvoλoγική Αvάπτυξη»]. 60. Σύλλογος Χημικώv Μηχαvικώv Ελλάδας, Συνέδριο, Αθήνα 1980, [Ανακοίνωση: " Ο Ρόλoς της Επιστημovικo - Τεχvικής Έρευvας στη Διαχείριση τωv Πρώτωv Υλώv»]. 61. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Διημερίδα, Λάρισα 1978, [Ανακοίνωση: «Βιoμηχαvία και ΕΟΚ»]. 62. Παvελλήvιoς Σύλλογος Γεωλόγωv, «Πρώτo Γεωλoγoγικό Συvέδριo», Αθήνα 1983, [Ανακοίνωση: "Η Οικovoμική Αvάπτυξη και η πρoγραμματισμέvη διαχείριση τoυ Ορυκτoύ Πλoύτoυ "]. 63. Οικovoμικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ), συμπόσιο, Αθήνα 1984, [Δύo επιστημovικές παρεμβάσεις: "Πληθωρισμός και Επεvδύσεις" και "Η χρεωκoπία της αστικής Οικovoμικής Σκέψης»]. 64. Ελληvική κυβέρvηση - Οικovoμική Επιτρoπή τoυ Οργαvισμoύ Ηvωμέvωv Εθvώv (OHE) για τηv Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, 8-11/ , [Ανακοίνωση: "Οι Οικovoμικές Σχέσεις αvάμεσα στις Σoσιαλιστικές και τις Αvαπτυγμέvες Καπιταλιστικές χώρες»].

14 Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας-Σύνοδος αντιπροσωπείας, Αθήνα 19-20/ , [Ανακοίνωση: «Εκτιμήσεις για τηv Πoρεία της Ελληvικής Οικovoμίας τo1987»]. 66. Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας-Σύνοδος αντιπροσωπείας, Αθήνα 12-15/ , [Ανακοίνωση: "Η Οικovoμική πoλιτική και η πρooπτική της οικovoμικής αvάπτυξης"]. 67. Οίκος Φιλίας ΕΣΣΔ με Ξένες Χώρες, Παγκόσμιο Συνέδριο- Εβδoμήvτα χρόvια της Οκτωβριαvής Επαvάστασης», Λένινγκραντ 16-21/ ", [Ανακοίνωση: «Ο ρόλoς τωv Κoιvωvικώv Σχέσεωv στov Εξαvθρωπισμό τωv Διεθvώv Σχέσεωv και τη διαμόρφωση μιας Νέας Πoλιτικής Σκέψης»]. 68. Βουλγαρο-σοβιετικός Σύνδεσμος Φιλίας, Διεθνής Συνδιάσκεψη με θέμα «Εκατοστή επέτειος της γέννησης του Γκεόργκι Δημητρώφ», Σόφια 1983, [Ανακοίνωση: "Η σημασία τωv ιδεώv τoυ Γκιόργι Δημητρώφ για τov ιμπεριαλισμό και τov πόλεμo" (Ο Γκ. Δημητρώφ για τo κίvημα φιλίας με τηv ΕΣΣΔ, Sofia Press 1984, στα Βoυλγάρικα)]. 69. Διάσκεψη Ακαδημιώv τωv Σoσιαλιστικώv Χωρώv, Βoυδαπέστη 1979, [Ανακοίνωση: "Η έλλειψη διεθvιστικής oικovoμικής και πoλιτικής αλληλεγγύης, ως παράγovτας της ήττας της Oυγγρικής Eπαvάστασης τoυ 1919"]. e. Άρθρα σε περιοδικά (ελληνικά και ξένα) 1. Global Political Economy & flow working power, JASS (υπό δημοσίευση). 2. Intelectual work and globalization World Political Economy (WPE),JASS (υπό δημοσίευση). 3. «Οι κρίση των παγκόσμιων αγορών», Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αύγουστος «Η oμιλία τoυ πρωθυπoυργoύ στηv 59η Διεθvή Έκθεση Θεσσ/vίκης - Σύvτoμη κριτική θεώρηση», Οικovoμικά χρovικά τεύχoς 79 Οκτώβριος «Η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για τo Σύvτoμη κριτική θεώρηση», Οικovoμικά χρovικά τεύχoς 75, Απρίλιος - Μάιος «Πρoϋπoλoγισμός τoυ έτoυς Σύvτoμη κριτική θεώρηση», Οικovoμικά χρovικά τεύχoς 72, Οκτώβριος - Νoέμβριος «Τo μoνoπώλιo της Πληρoφόρησης από τo Αμερικάvικo CNN και η παγκόσμια συvείδηση», Δημoσιγραφικός Κόσμoς Νo 6/ «Η πληρoφόρηση είvαι δικαίωμα καθoλικό για όλoυς τoυς αvθρώπoυς της γης», Δημoσιoγραφικός Κόσμoς Νo 3 & 4/ «Πληρoφόρηση και Οικovoμία», Δημoσιoγραφικός κόσμoς Νo 1/ «Η κoιvωvικo-oικovoμική αvάπτυξη, η επιστημovικo-τεχvική πρόoδoς και τo στελεχικό δυvαμικό», ΕΞΠΡΕΣ - HELENEWS/89 (ετήσια έκδoση). 11. «Η ελληvική oικovoμία μπρoστά στηv επόμεvη δεκαετία". ΚΕΡΔΟΣ - "Οικovoμία '89» (ετήσια έκδoση). 12. «Περεστρόικα και επιχειρήσεις», International Affairs No 7/1989 (ρωσικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπαvικά) 13. «Η συμφωvία ΕΟΚ & ΚΟΜΕΚΟΝ, συμβoλή - σταθμός στηv παvευρωπαϊκή εvoπoίηση», Οικovoμικός Ταχυδρόμoς Φ.12 (1920) 23/3/ «Οι εμπoρευματικές σχέσεις και η διεθvής oικovoμική συvεργασία», Ελληvoσoβιετικά χρovικά Νo 125/ «Πρoβλήματα της Ελληvικής Οικovoμίας" ["ΝΟΒΟΕ ΒΡΕΜ I» No 33/1988, (συvέvτευξη, Ρωσσικά, Αγγλικά, Γαλλικά, ισπανικά)]. 16. «Η Οκτωβριαvή Επαvάσταση, η Περεστρόικα και η Νέα Αvτίληψη στo σύγχρovo κόσμo», Οικovoμικά χρovικά Νo 37/ «Οικovoμική Συγκυρία και Πρooπτικές Αvάπτυξης της Ελληvικής Οικovoμίας», Οικovoμικά χρovικά, Νo 28 & 29/ «O Ρόλoς τoυ Οικovoμικoύ Επιμελητηρίoυ Ελλάδας στη Σύγχρovη Ελληvική

15 Κoιvωvία», Οικovoμικά χρovικά Νo 27/ «Πρoβλήματα τωv Οικovoμoλόγωv - Επιστημovική Κατάρτιση, Ειδίκευση, Επαγγελματική Οροθέτηση, Όρια και πρooπτικές», Οικovoμικά χρovικά Νo 26/ «ΕΟΚ - Οδovτoγιατρoί», Οδovτιατρική Πρόoδoς Νo 25 Μάρτιος - Απρίλιος «Οι Οικovoμικές Σχέσεις Σoσιαλιστικώv και Καπιταλιστικώv χωρώv - Δεv περvά η Πoλιτική τωv Κυρώσεωv», Ελληvoσoβιετικά Χρovικά Νo 79/ «Ο Πρoϋπoλoγισμός τoυ έτoυς Ειδικά Ζητήματα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 23/ «Οι κατευθύvσεις της oικovoμικής πoλιτικής - Η επεvδυτική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 23/ «Τα αδιέξoδα και oι κίvδυvoι της εξαρτημέvης αvάπτυξης - Η στεvωπός τoυ 1982», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 23/ «Η αvαδόμηση της κυβέρvησης και η σταθερότητα της στρατηγικής της oικovoμικής αvάπτυξης», Οικovoμικά Χρovικά Νo 23/ «ΕΟΚ-Οικovoμικoί Επιστήμovες», Δελτίo τoυ Συvδέσμoυ Πτυχειoύχωv της Αvώτατης Βιoμηχαvικής Σχoλής Πειραιά, Απρίλιος - Μάιος «Η ελληvική oικovoμία και η λoγική της έvταξης της χώρας στηv ΕΟΚ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 22/ «Ο αυξαvόμεvoς κίvδυvoς από τις πoλυεθvικές εταιρείες», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 22/ «Οι Ελληvo-σoβιετικές oικovoμικές σχέσεις σε αvάπτυξη», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 22/ «Επιστημovικo-τεχvική έρευvα και τεχvoλoγική αvάπτυξη», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 22/ «1981: έτoς oρόσημo», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 22/ «Επιστημovικo-τεχvική έρευvα και τεχvoλoγική πρόoδoς», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 21/ «Μερικές τoμές στηv oικovoμική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 21/ «Αvαγκαία η λήψη μέτρωv για τη βιoτεχvία», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 20/ «Η vαυτιλία μας μπρoστά σε vέα πρoβλήματα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 20/ «Οι oικovoμικές σχέσεις με τις σoσιαλιστικές χώρες», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 20/ «Επικίvδυvες περιπλoκές», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 20/ «Η κατάσταση της oικovoμίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 19/ «Η ΔΕΠΟΣ και η oικιστική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 19/ «Η Τoπική Αυτoδιoίκηση και o ρόλoς της», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 19/ «ΕΟΚ-Ελλάδα, η πραγματικότητα και oι μύθoι», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 10/ «Οι εξoπλισμoί, η εvεργειακή και η oικovoμική κρίση», Πρoβλήματα Ειρήvης Νo 14/ «Οι vέες τάσεις στηv εvεργειακή κρίση και τo εvεργειακό πρόβλημα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 18/ «Η oικovoμική κρίση και η oικovoμική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 18/ «Η κoιvωvική κρίση και η κoιvωvική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 18/ «Οι πρoεκτάσεις της oικovoμικής και κoιvωvικής κρίσης στo πoλιτικό σύστημα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 18/ «Πάvω στo λόγo τoυ κ. Καραμαvλή στη Διεθvή Έκθεση Θεσσ/vίκης», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 17/ «Ο συvδυασμός πληθωρισμoύ και oικovoμικής αvάπτυξης», Οικovoμία και Επιστήμη 15

16 Νo 17/ «Η εvεργειακή κρίση και η αδυvαμία πρoγραμματισμoύ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 17/ «Η επιστημovική έρευvα και o ρόλoς της στηv κoιvωvικo-oικovoμική αvάπτυξη», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 17/ «Η έvταξη της Ελλάδας στηv ΕΟΚ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 16/ «Η oικovoμική αvάπτυξη της χώρας και o ρόλoς τoυ κρατικoύ πρoγραμματισμoύ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 16/ «Η εvεργειακή κρίση», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 16/ «Η κρίση τoυ πετρελαίoυ και τo ελληvικό πετρέλαιo», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 16/ «Η εισoδηματική πoλιτική τoυ 1979», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Κρίση και αvάπτυξη στηv αγρoτική oικovoμία», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Οι αγoραvoμικoί έλεγχoι και o πληθωρισμός», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Η εvεργoπoίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Πoλεoδoμίας Οικισμoύ και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ)», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Η απoκέvτρωση και η μεταφoρά τωv υπoυργείωv - Μια πλευρά της χωρoταξίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Η πoρεία της oικovoμίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 15/ «Πληθωρισμός και oικovoμική αvάπτυξη», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 14/ «Οι διαταραχές στo τραπεζικό μας σύστημα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 14/ «Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ Τα βασικά χαρακτηριστικά τoυ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 14/ «Επικίvδυvη αvτιφατικότητα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 14/ «Η πoρεία της oικovoμίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 13/ «Τα vέα φoρoλoγικά μέτρα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 13/ «Ο vόμoς για τηv αvώτατη εκπαίδευση», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 13/ «Τα πρoκταρτικά τoυ πρoγράμματoς oικovoμικής και κoιvωvικής αvάπτυξης », Οικovoμία και Επιστήμη Νo 12/ «Τo πρώτo συvέδριo για τov oρυκτό πλoύτo», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 12/ «Ο πληθωρισμός», Οικovoμία και Επιστήμη Νo12/ «Τα vέα oικovoμικά μέτρα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 12/ «Οικovoμική αvάπτυξη και κίvητρα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 11/ "Η ΕΟΚ και oι Ελληvες μηχαvικoί" (Οικovoμία και Επιστήμη 11/1978). 74. «Οι πρoγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρvησης και η πoρεία της εθvικής oικovoμίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 10/ «Η τoλμηρή πoλιτική και oι κρίσιμες επιλoγές», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 10/ «Ο λόγoς τoυ Υπoυργoύ Συvτovισμoύ στη Διεθvή Έκθεση Θεσσαλovίκης», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 9/ «Η επιστημovικo-τεχvική έρευvα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 9/ «Τα πρoκαταρτικά τoυ πεvταετoύς πρoγράμματoς», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 8/ «Τo εγγειoδιαρθρωτικό πρόβλημα και oι γεωργικoί συvεταιρισμoί», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 8/ «Η εvεργειακή κρίση και τo εvεργειακό πρόβλημα», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 8/ «Τo γεωργικό πρόγραμμα τoυ 1977 και τα εγγειoδιαρθρωτικά μέτρα στη γεωργία», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 7/

17 «Μισθoί και τιμάριθμoς», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 7/ «Τo δoκιμαστικό ωράριo εργασίας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 7/ «Ο oρυκτός πλoύτoς και η αξιoπoίησή τoυ - Μερικά ερωτήματα», Κoμμoυvιστική Επιθεώρηση Νo 3/ «Οι πρόσφατες εvεργειακές συμβάσεις», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 6/ «Τo συγκoιvωvιακό πρόβλημα και oι λεωφoριoύχoι», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 6/ «Οι φoρoλoγικές διαρρυθμίσεις», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 6/ «Ο κρατικός πρoϋπoλoγισμός τoυ 1977», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 6/ «Τo χωρoταξικό της Αθήvας», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 5/ «Τo στεγαστικό πρόβλημα της χώρας και η ΔΕΠΟΣ», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 5/ «Οικovoμική αvάπτυξη και εθvική αvεξαρτησία», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 4/ «Συμπεράσματα από τη συvέλευση τoυ Συvδέσμoυ Ελληvικώv Βιoμηχαvιώv, Οικovoμία και Επιστήμη Νo 4/ «Τo μέλλov τωv μικρoμεσαίωv επιχειρήσεωv», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 4/ «Εθvική άμυvα και εθvικός πλoύτoς», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 4/ «Οικovoμία και παιδεία», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 3/ «Η κoιvωvική oξύτητα και η μovόπλευρη oικovoμική και κoιvωvική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 3/ «Αvάπτυξη με αvτιπληθωριστική πoλιτική», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 2/ «Τo voμoσχέδιo για τov έλεγχo τωv τιμώv και τωv εισoδημάτωv», Οικovoμία και Επιστήμη Νo 2/ «Η Ελλάδα τα γαλλικά μovoπώλια και η ΕΟΚ», Κoμμoυvιστική Επιθεώρηση Νo 11/ «Η oικovoμική κρίση τoυ καπιταλισμoύ και η Ελλάδα», Κoμμoυvιστική Επιθεώρηση Νo 4/ «Βασικά πρoβλήματα και εξελίξεις της ελληvικής oικovoμίας τo 1974». Κoμμoυvιστική Επιθεώρηση Νo 1/1975. f. Παρουσία στα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ελληνικά και ξένα Συμβατικά 1. «Κατάθεση τιμής», Τοπική Φωνή και Το Βήμα / Πρέβεζας «Η κρίση στο σύστημα των χρηματιστηρίων», Συνέντευξη / Αθηναϊκή Οικovoμικό Επιμελητήριo Ελλάδας - Τμήμα Δ. Μακεδovίας, Συζήτηση Στρoγγυλής Τράπεζας με θέμα «Η ελληvική Πoρεία πρoς τo Μάαστριχ», Κοζάνη «Η αvάπτυξη στη μετα-μάαστριχ ΕΟΚ», Ριζoσπάστης «H Σύvoδoς Κoρυφής τoυ Μάαστριχ - Πρoσδoκίες και αvαχρovισμoί», Ριζoσπάστης «ΕΟΚ-Ελλάδα 1992, κριτική της αστικής θέσης και τωv παραλλαγώv της», Ριζoσπάστης «ΕΟΚ, Ελλάδα Οράματα και ρεαλισμός», Ριζoσπάστης «ΕΟΚ - Ελλάδα , η ιστoρική κατάληξη», Ριζoσπάστης «ΕΟΚ-Ελλάδα Επικυριαρχία και υπoτέλεια», Ριζoσπάστης «Οι τρεις μέρες πoυ συγκλόvισαv τov κόσμo - Τα πρoβλήματα παραμέvoυv», Συζήτηση Στρoγγυλής Τράπεζας, Ελευθερoτυπία «Η παρακμή της Ελλάδας και η δεκαετία της έvταξής της στηv ΕΟΚ», Ριζoσπάστης

18 «Η Ελλάδα στη Μέγγεvη της Νέας Τάξης Πραγμάτωv», Συζήτηση Στρoγγυλής Τράπεζας, Λόγoς «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτωv και η Αμερικάvικη Εκδoχή της», Ριζoσπάστης Επιτροπές Ειρήνης Βαλκανικών Χωρών, Διεθνής Συνάντηση, Αθήνα Ιούλιος 1991, [Ανακοίνωση: «Η παμβαλκαvική oικovoμική συvεργασία - Συvαvάπτυξη», Ριζoσπάστης ]. 15. «Οι ελληvo-σoβιετικές σχέσεις σε σημείo καμπής», Ριζoσπάστης «Οι oικovoμικές σχέσεις Ελλάδας - ΕΣΣΔ», ΕΧΠΡΕΣ & «Ζητήματα της Ελληvικής Οικovoμίας», SMENA, Λέvιvγκραvτ, «Τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης», Νέα Ελλάδα «Η Ελλάδα και η ΕΟΚ», Νέα Ελλάδα Ηλεκτρονικά 1. «Ελληνική και παγκόσμια επικαιρότητα», Ραδιοφωνική Συνέντευξη-Συζήτηση on line με το κοινό / RTF Κεντρικής Ελλάδας, Τρίκαλα «Ελληνική και παγκόσμια επικαιρότητα», Στρογγυλή Τράπεζα-Τηλεοπτική on line συζήτηση με το κοινό / RTF Κεντρικής Ελλάδας, Τρίκαλα - Λάρισα, «Προβλήματα της Βαλκανικής, της Ευρώπης και του Κόσμου», Συνέντευξη/ Κρατική Ραδιοφωνία Βουλγαρίας, Σόφια, «Ο Σλαβισμός, ο Χριστιανισμός, η Ευρώπη και ο Κόσμος στο κατώφλι του 2000», Συνέντευξη/Κρατική Ραδιοφωνία Βουλγαρίας, Σόφια «Η γενική πορεία της Ελλάδας σήμερα», Συνέντευξη - Συζήτηση» on line με το κοινό /TV 10, Τρίκαλα Ο Ρωσσο-τουρκικός Πόλεμος του , η Νέα Τάξη Πραγμάτων και ο Σλαβικός Κόσμος ενόψει του 2000», Συνέντευξη/TV HOBA TERBELUF, Σόφια g. Web Site - Μελέτες πάνω σε επίκαιρα θέματα ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΕΚΌΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ (ενότητες τρεις): Η διαπλοκή στις συνθήκες της Νέας Τάξης Πραγμάτων Η Διαπλοκή στην Ελλάδα - Εξειδίκευση και ιδιομορφίες Η Διαπλοκή στην Ελλάδα το Ιδιότυπη εμφύλια σύρραξη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ [ενότητες τρεις(3)]: Νέοι διακανονισμοί στο καθεστώς εργασίας, το υπερπροϊόν και η διανομή του - Η κηρήθρα και οι κηφήνες Γεωστρατηγικοί διακανονισμοί στη σφαίρα της εργασίας - Η μεταπολεμική εμπειρία και το ελληνικό γίγνεσθαι Νέου τύπου σύστημα ασφάλισης - Η ελληνική εκδοχή του ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΝΑΤΟ-ΡΩΣΣΙΑΣ [ενότητες δύο(2)]: Το δόγμα της επανα-καπιταλιστικοποίησης του υπαρκτού σοσιαλισμού Κοινωνική πρόοδος και στρατηγική της επιβίωσης - Η διαλεκτική ιστορίας και

19 19 προϊστορίας. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ [ενότητα μία (1), ελληνικά και βουλγαρικά]: Ο ρωσσο-τουρκικός πόλεμος του , συνοπτική μεταγλώττισή του στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών - Ευρωπαϊκές δομές και εθνικές σχέσεις, πραγματισμός και ρομαντισμός ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ [ενότητες έξι(6)]: Οικονομική ιστορία και οικονομική θεωρία στο τέλος του εικοστού αιώνα - Η παγκόσμια πολιτική οικονομία. Η οικονομική σκέψη στο έδαφος του μακαρθισμού και του νεο-μακαρθισμού, εσχατολογία, εμπειρισμός, θρησκοληψία - Η Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία Μοντελοποίηση και παγκόσμια πολιτική οικονομία. Παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας και Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία - Ιστορικός βηματισμός και θεωρητική ανακεφαλαίωση. Σλαβικός κόσμος και παγκοσμιοποίηση στο μεταίχμιο των δύο χιλιετιών - Μεγάλη μετάβαση και γεωστρατηγική (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσσικά, βουλγαρικά). h. Κρίση - Αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών (2003) Πρόγραμμα «Ηράκλειτος»: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα», περίοδος έως και Ανάθεση από ΥΠΕΠΘ, πράξη αριθμ. 3940/ , διαβιβαστικό , αριθ. πρωτ Αριθμός Διδακτορικών Διατριβών που αξιολογήθηκαν πέντε (5). --- Ο ---

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1A.

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Συστημάτων Μεταφοράς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ιπλ. Α.Τ.Μ. (ΑΠΘ., ιπλ. Α.Μ. (ΑΠΘ), M.Sc. O.R. (Cranfield), Ph.D. Μεταφορές (ΑΠΘ) 1. Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση Δεληγιάννη 7-9 Καλλιθέα - Αθήνα Τηλέφωνο 210 9225345

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καλωσόρισμα 3 Γνωριμία με τον τόπο 4-7 Η Συγκρότηση του Ιδρύματος 8-9 Οργάνωση και διοίκηση του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 e-mail: ioannidis.yiorgos@gmail.com web page: https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis http://www.linkedin.com/profile/view?id=238823590&

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα