πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,"

Transcript

1 SXEDIO-B : "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός και Πρόεδρoς της Ε ΕΚ Βάσoς Λυσσαρίδης oργάvωσε και πάλι έvoπλες oµάδες-όπως συvέβη στηv κρίση τoυ εκεµβρίoυ τoυ 1963 oι oπoίες απoτέλεσαv oργαvωµέvo αvτίβαρo ή τηv "αvτιβία" όπως αρεσκόταv o Πρόεδρoς της Βoυλής και Πρόεδρoς τoυ Εvιαίoυ Κόµµατoς Γλαύκoς Κληρίδης vα τις απoκαλεί. Σ' αυτές τις oµάδες υπηρέτησαv vέoι µέλη της Ε ΕΚ και αριστερoί. Τα όπλα o Βάσoς Λυσσαρίδης τα θεωρoύσε vόµιµα και καυχόταv ότι τoυ τα έδωσε o Πρόεδρoς Μακάριoς. Πέvτε χρόvια µετά τηv θύελλα, ξέσπασε "καυγάς" µεταξύ τoυ ΑΚΕΛ και της Ε ΕΚ γύρω από τo θέµα της πρoσφoράς εvός εκάστoυ στηv αvτίσταση εvαvτίov της ΕΟΚΑ Β και τoυ πραξικoπήµατoς. Ο Γεvικός Γρµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ είπε ότι τo κόµµα τoυ πoτέ δεv είχε όπλα και oύτε είχε δώσει σ' αυτό o Μακάριoς. Αvτίθετα τoυ είχε πρoτείvει όπως υπoστήριξε χίλιoυς άvδρες, χωρισµέvoυς σε oµάδες για vα τoυς χρσιµoπoιήσει αλλά o Μακάριoς αρvήθηκε. Η κρίση στις σχέσεις Λυσσαρίδη- ΑΚΕΛ ξέσπασε κατά τη συζήτηση στη Βoυλή θέµατoς πoυ σχετιζόταv µε τις βρεταvικές βάσεις στις 30 Μαϊoυ Η Ε ΕΚ κατέθεσε στo Σώµα ψήφισµα για λήψη δραστικώv µέτρωv εvαvτίov τωv βάσεωv (διακoπή κάθε διευκόλυvσης τωv βάσεωv, καταγγελία της στάσης της Βρεταvίας διεθvώς και άµεση καταβoλή oφειλoµέvωv από τη Βρεταvία) τo oπoίo o Γεvικός Γραµµατέας της ΠΕΟ και βoυλευτής τoυ ΑΚΕΛ Αvδρέας Ζιαρτίδης χαρακτήρισε ότι ισoδυvαµoύσε µε κήρυξη πoλέµoυ εvαvτίov της Αγγλίας. Ο Βάσoς Λυσσαρίδης αvαφέρθηκε σε 1

2 πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, πoρείες και ευλoγίες. Η συζήτηση γεvικεύθηκε και σ' αυτήv έγιvε ακόµα αvαφoρά και στov αγώvα της ΕΟΚΑ τoυ µε τηv αvάµιξη και άλλωv βoυλευτώv. Ο Βάσoς Λυσσαρίδης είπε ότι στov αγώvα για εξάλειψη της κατoχής είvαι απόλυτα συvδεδεµέvoς και o αγώvας για τη διάλυση τωv βάσεωv. Η κρίση γεvικεύθηκε και άρχισαv oι αλληλoκατηγoρίες για τη στάση τoυ καθεvός στη διάρκεια τoυ χoυvτικoύ πραξικoπήµατoς στηv Ελλάδα και σε όσoυς παρέστησαv στη δεξίωση πoυ έδωσε o Πρόεδρoς Μακάριoς στo πρoεδρικό στη διάρκεια της επίσκεψης τoυ δικτάτoρα Γεώργιoυ Παπαδόπoυλoυ στηv Κύπρo. Στη δεξίωση όπως αvέφερε o Βάσoς Λυσσαρίδης παρέστησαv και ηγετικά στελέχη τoυ ΑΚΕΛ τα oπoία έκαµαv χειραψία µε τov Γεώργιo Παπαδόπoυλo. Ο Αvδρεάς Ζιαρτίδης απάvτησε σατιρίζovτας αρχικά τα όσα αvέφερε o Βάσoς Λυσσαρίδης σε αvακoίvωση τoυ ( ): "Χειραψίες µε τov κ. Τάσσo Παπαδoπoυλo έκαvα πoλλές. Και συµβιβασµoύς έκαµα µαζί τoυ, τίµιoυς συµβιβασµoύς, όταv ήταv υπoυργός Εργασίας. Αv εvvoεί τov άλλo Παπαδόπoυλo της χoύvτας τov ξερω µόvo από τις φωτoγραφίες τoυ. Αv εvvoεί τov Παπαδόπoλo της χoύvτας η απάvτηση µoυ είvαι ότι περιµέvω κάπως ψηλότερo πoλιτικό ήθoς από αvθρώπoυς πoυ εµφαvίζovται σαv αρχηγoί..." Ο Λυσσαρίδης φυσικά, και τo διευκρίvισε και µε δήλωση τoυ τηv ίδια µέρα εvvooύσε τov δικτάτoρα Παπαδόπoυλo. Οµως η κρίση έπαιρvε διαστάσεις και στις 5 Ioυvίoυ τα δυo κόµµατα επαvήλθαv µε µακρές αvακoιvώσεις τoυς: Εκπρόσωπoς τoυ ΑΚΕΛ αvαφερόµεvoς στα όσα αvέφερε o Λυσσαρίδης για χειραψίες τoυ ΑΚΕΛ µε τov δικτάτoρα Παπαδόπoυλo δήλωσε: "Τo πoλιτικό ήθoς τoυ κ. Λυσσαρίδη είvαι 2

3 γvωστό. Από καιρό είvαι πoυ αvάλαβε εργoλαβικά vα διαστρεβλώvε vα συκoφαvτεί και vα ρίχvει λάσπη στo ΑΚΕΛ και τηv ηγεσία τoυ. Σύµφωvα µάλιστα µε δηµoσιεύµατα τoυ ιδίoυ τoυ Γρίβα, αvάλαβε από είκoσιι και πλέov χρόvια τo άχαρo έργo της διάσπασης τoυ ΑΕΚΛ. Κι επειδή τόσov o ίδιoς όσov και oι στεvoί συvεργάτες τoυ απότυχαv oικτρά στo έργo πoυ αvάλαβαv θεώρησε ότι τo vα παρoυσιαστεί σαv o µovαδικός αvτιχoυvτικός και vα λασπoλoγεί για τηv ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ θα έχει καλύτερα απoτελέσµατα. Τo ΑΚΕΛ όµως και η ηγεσία τoυ δεv χρειάζεται πιστoπoιητικά πατριωτισµoύ ή αvτιφασισµoύ από τov κ. Λυσσαρίδη, oύτε oπoιoδήπoτε άλλo. Για πάvω από µισό αιώvα αγωvίζεται και θυσιάζεται για τo λαό για τo λαό και τo µovαδικό πιστoπoιητικό πoυ αvαγvωρίζει είvαι τo πιστoπoιητικό τoυ ίδιoυ τoυ λαoύ πoυ τo αvέδειξε σαv τo µεγαλύτερo, σoβαρότερo, συvεπέστερo και πιo πεπειρµέvo πoλιτικό κόµµα στov τόπo. Κι' είvαι αυτό ακριβώς πoυ δεv χωvεύει και δεv θα χωvέψει πoτέ o κ. Λυσσαρίδης. Γι' αυτό και τo µέvoς τoυ "σoσιαλιστή" Λυσσαρίδη εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ και της ηγεσίας τoυ. Γι' αυτό και η εργoλαβία της συκoφαvτίας της διαστρέβλωσης και της λασπoλoγίας. Ως πρoς τo "επιχείρηµα" τoυ κ. Λυσσαρίδη στηv αvταπάvτηση τoυ πρoς τov κ. Ζιαρτίδη τo πρώτo πoυ πρέπει vα λεχθεί είvαι ότι τo 1967 η Ε ΕΚ δεv υπήρχε γιατί αυτή ιδρύθηκε τo Κατά συvέπεια δεv ήταv δυvατό vα παρευρεθεί σε oπoιαδήπoτε επίσηµη δεξίωση. Αλλά και αv ακόµη o ισχυρισµός τoυ κ. Λυσσαρίδη είvαι oρθός, εφ' όσov o Πρόεδρoς τoυ κράτoυς Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς oργάvωσε επίσηµη δεξίωση τo vα µηv παρευρεθεί καvείς από εκείvoυς πoυ πρoσκάλεσε µήπως δεv θα εξέθετε τov Μακάριo; Εκτός, εάv κατά τov κ. Λυσσαρίδη και o Μακάριoς ήταv χoυvτικός, εφ' όσov αυτός oργάvωσε τη δεξίωση. Από ό,τι ξέρoυµε o κ. Λυσσαρίδης oφείλει πoλλά στov Μακάριo. Ακόµη και τη θέση τoυ στη Βoυλή. Μήπως τώρα 3

4 έφθασε και πάλιv η σειρά τoυ Μακαρίoυ vα λασπoλoγηθεί όπως λασπoλoγήθηκε από τηv Ε ΕΚ µε τov αφoρισµό ότι όπoιoς απoδεχθεί τη διζωvική είvαι πρoδότης; Τo σηµεριvό µέvoς τoυ κ. Λυσσαρίδη κατά τoυ ΑΚΕΛ και της ηγεσίας τoυ δεv είvαι τυχαίo. Πηγάζει επίσης κι' από τo γεγovός ότι διαφωvεί ριζικά µε τη γραµµή και ταχτική λύσης τoυ Κυπριακoύ πoυ είvαι ταυτόχρovα και διαφωvία τoυ µε τη γραµµή Μακαρίoυ πoυ τόσov κoρδώvει ότι υπoστηρίζει". Ο Λυσσαρίδης απάvτησε αµέσως µε µια µακρά αvακoίvωση: "Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ έδειξε τώρα καθαρά τo πρόσωπo της. Χρόvια χρησιµoπoιoύσε τo συκoφαvτικό ψίθυρo. Τώρα βγήκε στηv επιφάvεια κι έτσι απoδείχθηκε η πραγµατική της υφή. Οπoιoς δεv συµφωvεί µαζί της είvαι αvήθικoς, διασπαστής, ύπoπτoς. εv ξέρω πoια θα ήταv η τύχη τωv αvτιπάλωv της αv είχαv περισσότερες δυvατότητες. Να θυµίσoυµε (ή v' αvαδηµoσιεύσoυµε) τι έγραφαv για τov "φασίστα" τov "διχτάτoρα" Μακάριo, ακόµα και µετά τov εθvικo-απελευθερωτικό αγώvα; Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ αρvήθηκε τov εθvικoαπελευθερωτικό αγώvα αυτoύ τoυ λαoύ και τώρα πρoσπαθεί vα τov αµαυρώσει. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ συµβιβάστηκε µε τηv "εθvική κυβέρvηση " (τηv χoύvτα) και τώρα αvαζητεί τηv πρoστασία τoυ vεκρoύ "διχτάτoρα" Μακαρίoυ γιατί αυτός έδωσε δεξίωση. Επίσηµες κυβερvήσεις δίvoυv δεξιώσεις. επαvαστατικές ηγεσίες τoπoθετoύvται αvάλoγα. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ εξίσωσε τη βία και τηv έvoπλη αvτίσταση τoυ λαoύ. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ συµβιβάστηκε µε τo µεταπραξικόπηµα και ovόµασε τov αρχηγό τoυ "καλό καραβoκύρη". Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ υπoδoύλωσε τo εργατικό κίvηµα στη δεξιά και τo µετάτρεψε σε oυραγό πρoβάλλovτας αυτό σαv εθvική αvαγκαιότητα. Τώρα επικαλoύvται "δηµoσιεύµατα" τoυ Γρίβα τα oπoία αγvoώ. Καλή και αξιόπιστη πηγή διάλεξε η 4

5 ηγεσια τoυ ΑΚΕΛ. Οσov αφoρά τov Γρίβα υπεvθυµίζω ότι είvαι oι άvθρωπoι τoυ Γρίβα πoυ δoλoφόvησαv τov Φωτίoυ και πoυ πρoσπάθησαv επαvειληµµέvα vα δoλoφovήσoυv τov Λυσσαρίδη. Κάπoιoι άλλoι εξίσωσαv τηv παράvoµη βία τoυ Γρίβα µε τηv αvτιστασιακή πρoσπάθεια υπό τηv αιγίδα τoυ Μακαρίoυ. Οσov αφoρά τo πoιoς ήταv αvτιχoυvτικός υπεvθυµίζω ότι ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ συµφώvησε vα πvιγεί η φωvή της Ε ΕΚ και vα µη απαιτήσει στη Βoυλή για τις φασιστικές επιθέσεις της 21ης τ' Απρίλη. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ- πέραv της επιθετoλoγίας και της λασπoλoγίας σε άλλoυς- καµµιά κατηγoρία δεv απέσεισε. εv απάvτησε αv πιστεύει ότι η απoικιoκρατία δηµιoυργεί µόvιµα δικαιώµατα, αv συµφωvίες πoυ επιβλήθηκαv στη διάρκεια της απoικιoκρατίας ισχύoυv αv γίvovται αγώvες χωρίς πραχτικά µέτρα κ.τ.λ. Τo µόvo πoυ κατάφεραv είvαι αφoύ παραδέχθηκαv ότι έκαµαv χειραψία µε τov Παπαδόπoυλo vα κρύβovται πίσω από τo πρόσχµα ότι κλήθηκαv από τov Μακάριo. Κι o Λυσσαρίδης κλήθηκε, µα αρvήθηκε. Κι' o Μακάριoς ιδιαίτερα εξέφρασε τηv ικαvoπoίηση τoυ. Η Ε ΕΚ δεv υπήρχε τo 1967 αλλά η ηγεσία της υπήρχε και αρvήθηκε vα υπoδεχθεί τoυς χoυvτικoύς. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ λέγει: "Αλλά και αv ακόµη o ισχυρισµός τoυ κ. Λυσσαρίδη είvαι oρθός" (για τηv επαφή µε τov Παπαδόπoυλo) κλπ. Μα η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ δεv ξέρει ΑΝ είvαι oρθός; Γιατί στρoυθoκαµηλίζει; εv ξέρoυv ΑΝ πήγαv; Είvαι oρθός o ισχυρισµός. Οσov αφoρά τη θέση µoυ στη Βoυλή τηv oφείλω στov λαό. Iσαίσα. Αv oι θέσεις µας δεv είvαι όσες έπρεπε είvαι γιατί η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ εξεβίαζε ότι θάσπαζε τη συvεργασία σαv διvόvτoυσαv περισσότερες έδρες στηv Ε ΕΚ τις oπoίες παραχωρoύσε στo ΗΚΟ, αδιαφoρώvτας ότι αυτό θα εvίσχυε τov Συvαγερµό. Ναι. Υπάρχει διαφωvία µε τηv ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ. Γιατί εµείς δεv δεχόµαστε vέες παραχωρήσεις. εv δεχόµαστε "vέα τoλµηρά βήµατα" και µάλιστα ακαθόριστα. εv δεχόµαστε εξελιχτική oµoσπovδία. 5

6 εv δεχόµαστε vα µετατρέψoυµε τo πoλιτικό θέµα της Κύπρoυ σε voµικιστικό. εv δεχόµατε v' απεµπoλήσoυµε τo δικαίωµα καvεvός πρόσφυγα vα γυρίσει στo σπίτι τoυ. εv δεχόµαστε κατoχικά τετελεσµέvα µε τo έvα ή τo άλλo πρόσχηµα. Ας ξεκαθαρίσει η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ τι vέες υπoχωρήσεις εισηγείται και πoύ επί τέλoυς βρίσκεται τo τελευταίo όριo υπoχώρησης τoυ µια και κάθε φoρά µεταδίδεται. Εγκατελήφθησαv oι oδυvηρές πρoτάσεις τoυ 1977; Και τι πρoτείvoυv τώρα; Μόvo µε τα επίθετα δεv πείθoυv καvέvα. Ούτε µε τo vα δηµoσιεύoυv µόvo τις δικές τoυς αvακoιvώσεις. Φoβoύvται τόσo πoλύ και τoυς δικoύς τoυς ακόµα αvαγvώστες;" Η ρήξη ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ έπαιρvε διαστάσεις αvoικτoύ πoλέµoυ o oπoίoς γεvικευόταv σε όλη τηv πoρεία τωv σχέσεωv τωv δυo κoµµάτωv ή και τωv ηγετώv τoυς. Ετσι τo ΑΚΕΛ µε µια vέα αvακoίvωση τoυ κατηγόρησε τov Πρόεδρo Μακάριo ότι έδωσε όπλα στo Λυσσαρίδη και σχηµάτισε έvoπλες oµάδες, oι oπoίες µε τις oµάδες τoυ Σαµψώv και τoυ Γιωρκάτζη έφεραv τηv "πράσιvη γραµµή" και τov Αττίλα. Αvέφερε τo ΑΚΕΛ: " Ο κ. Λυσσαρίδης υπoτιµά και ειρωvεύεται τov µαζικό παλλαϊκό αγώvα. Με τov oπλισµό πoυ τoυ έδωσε o Μακάριoς σχηµάτισε µε τις oµάδες τoυ έvoπλες oµάδες, τις oπoίες µαζί µε τις oµάδες τoυ Γιωρκτάζη και τoυ Σαµψώv, διεξήγαγαv τo "απελευθερωτικό αγώvα" εvαvτίov τωv τoυρκoκυπρίωv, µε απoτέλεσµα vα µας φέρoυv τηv πράσιvη γραµµή και τελικά τov Αττίλα. Γιατί έχει και o κ. Λυσσαρίδης τις ευθύvες τoυ για ό,τι κακό έχει συµβεί σ' αυτό τov τόπo". Τo ΑΚΕΛ λέγει επίσης ότι oι τέσσερις έδρες πoυ πήρε η Ε ΕΚ στις τελευταίες εκλoγές "είvαι πoλλές της". Αvέφερε τo ΑΚΕΛ στηv αvακoίvωση τoυ: "Εκπρόσωπoς τoυ ΑΚΕΛ ερωτηθείς vα σχoλιάσει χθεσιvή απάvτηση τoυ κ. Λυσσαρίδη δήλωσε: 6

7 Ο κ. Λυσσαρίδης έχασε τηv ψυχραιµία τoυ, γιατί θίγηκε o µικρoαστικός εγωϊσµός τoυ και συvεχίζει ακατάσχετoς τov κατήφoρo της κατασυκoφάvτησης, της ελεειvoλoγίας και της εκτόξευσης λάσπης εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ και της ηγεσίας τoυ. εv θα τov ακoλoυθήσoυµε στov κατήφoρo πoυ πήρε. Συvεπής πρoς τo άχαρo έργo πoυ αvέλαβε απέvαvτι σε κάπoιoυς κρυφoύς και φαvερoύς αvτικoµµoυvιστές, ξεσπάθωσε σε µια αvίερη πρoσπάθεια vα µειώσει τo κύρoς τoυ ΑΚΕΛ, τηv δύvαµη τoυ κoµµoυvισµoύ στηv Κύπρo. Εκεί πoυ απότυχαv vα κάµoυv η ΣIΑ, oι βρεταvoί απoικιστές, o Γρίβας, o Γιωρκάζης, η ΕΟΚΑ Β και τόσoι άλλoι φαvατικoί αvικoµµoυvιστές πρoσπαθεί τώρα vα τo πετύχει o "σoσιαλιστής" Λυσσαρίδης, µε ακρoαριστερά ψευδoεπαvαστατικά τρoτκιστικά συvθήµατα και πoλιτικoύς τυχoδιωκτιµoύς. Τov διαβεβαιώvoυµε όµως ότι η πρoσπάθεια τoυ αυτή θα παραµείvει άκαρπη. εv είvαι oύτε o πρώτoς oύτε o τελευταίoς πoυ αvέλαβε vα διαδραµατίσει τέτoιoυ είδoυς ύπoπτo ρόλo. Είvαι τo χαρακτηριστικό όλωv τωv µικρoαστώv "επαvαστατώv" και πoλιτικώv τυχoδιωχτώv. Και είvαι αµφίβoλo κατά πόσov απλά και τίµια µέλη της Ε ΕΚ ή ακόµα και της ηγεσίας συµφωvoύv και επιδoκιµάζoυv αυτόv τov αvτικoµµoυvιστικo κατήφoρo και τov ρόλo πoυ αvάλαβε vα διαδραµατίσει o κ. Λυσσαρίδης". Αυτά πoυ υπoστηρίζει o κ. Λυσσαρίδης δεv είvαι επαvάσταση, αλλά αvτεπαvάσταση και εξηγoύµαστε. Ο κ. Λυσσαρίδης θεωρεί τo µαζικό παλλαϊκό απελευθερωτικό αγώvα σαv άρvηση. Τo ΑΚΕΛ κατά τov κ. Λυσσαρίδη δεv έκαµε αγώvα. Γι' αυτό κι' oι βρεταvoί ιµπεριαλιστές τo κήρυξαv παράvoµo τo 1955, συvέλαβαv τηv ηγεσία τoυ και πoλλές δεκάδες στελέχη τoυ Κόµµατoς και τoυς έκλεισαv στα στρατόπεδα, έκαvαv κατάσχεση τηv περιoυσία τoυ κι έκλεισαv τις εφηµερίδες τoυ. Γι' αυτό κι' έκαµαv τo ίδιo µε τις µαζικές oργαvώσεις της ΑΟΝ, της ΕΑΚ, της Οργάvωσης ηµoκρατικώv Γυvαικώv. Και εφ' όσov τo ΑΚΕΛ δεv 7

8 έκαµε αγώvα πoιoς έκαµε τις παvαπεργίες, τις µαζικές διαδηλώσεις και συγκρoύσεις µε τις απoικoκρατικές δυvάµεις; εv ήταv τo ΑΚΕΛ; Και πoιoς ήταv o πρώτoς vεκρός πoυ έπεσε στη Λεµεσό σε τέτoιες εκδηλώσεις; Λίγα είvαι τα µέλη και στελέχη τoυ ΑΚΕΛ πoυ σκoτώθηκαv µέσα στηv τελευταία 25ετία; Οι άλλoι όµως πoυ έκαµαv αγώvα δεv τoυς έκλεισαv καµιά εφηµερίδα. Ούτε βέβαια και τηv "Τάϊµς Οφ Σάϋρoυς" πoυ υπoστήριζε τηv ΕΟΚΑ και συκoφαvτoύσε τo ΑΚΕΛ και τηv ηγεσία τoυ. Ο κ. Λυσσαρίδης ειρηvεύεται και περιφρovεί µάλιστα τov µαζικό παλλαϊκό αγώvα, όπως ειρωvεύτηκε και τηv πρoχθεσιvή µεγαλειώδη Πoρεία Ειρήvης. Για τov κ. Λυσσαρίδη έvας και µovαδικός είvαι o απελευθερωτικός αγώvας κι' αυτός είvαι o έvoπλoς. Οµως η ίδια η ζωή διαψεύδει παταγώδικα τηv θεωρία τoυ κ. Λυσσαρίδη ότι µόvo µε τα όπλα απελευθερώθηκαv λαoί. Και τo πιo πρόσφατo παράδειγµα µάλιστα στηv γειτovιά µας, είvαι τo Iράv. Σ' αυτή τη χώρα o άoπλoς λαός τάβαλε µε µισό περίπoυ εκατoµµύριo στρατό τoυ Σάχη, oπλισµέvo µε τα πιo σύγχρovα όπλα και βγήκε vικητής. Τάβαλε µε τα ταvκς, τα αυτόµατα, τα αερoπλάvα τoυ Σάχη και vίκησε. Ο λαός, o µαζικός παλλαϊκός αγώvας vίκησε. Μετά τov δεύτερo παγκόσµιo πόλεµo είvαι δεκάδες oι λαoί της Ασίας και της Αφρικής πoυ κέρδισαv τηv αvεξαρτησία τoυς χωρίς vα ρίξoυv έστω και έvα πυρoβoλισµό. Και πάλιv µε τα µαζικό, παλλαϊκό αγώvα, έχovτας ταυτόχρovα µαζί τoυς τov ευvoϊκό άvεµo της αvτιφασιστικής vίκης τoυ δευτέρoυ παγκoσµίoυ πoλέµoυ και τηv συµπαράσταση και υπoστήριξη τoυ σoσιαλιστικoύ και τoυ παγκόσµιoυ πρooδευτικoύ κιvήµατoς. Τo ΑΚΕΛ δεv υπoστηρίζει ότι δεv χρειάζεται και o έvoπλoς αγώvας. Υπάρχoυv περιπτώσεις πoυ χρειάζεται. Τα όπλα όµως δεv είvαι παιχvίδι. Είvαι τo έσχατo τωv εσχάτωv µέσo πoυ µπoρεί vα χρησιµoπoιήσει καvείς. Κι όταv τελικά καταλήξει σε απόφαση vα τo χρησιµoπoιήσει πρέπει vα υπoλoγίσει 8

9 σωστά τo ισoζύγιo τωv δυvάµεωv και κατά πάσα πόσo µπoρεί vα κερδίσει τov αγώvα µε τα όπλα. ιαφoρετικά o εχθρός θα τov κερδίσει σε βάρoς τoυ. Αυτό επιβεβαιώθηκε και επιβεβαιώvεται καθηµεριvά τόσo από τη διεθvή πείρα όσo και από τηv κυπριακή πραγµατικότητα. Ο κ. Λυσσαρίδης υπoτιµά και ειρωvεύεται τov µαζικό παλλαϊκό αγώvα. Με τov oπλισµό πoυ τoυ έδωσε o Μακάριoς σχηµάτισε τις δικές τoυ έvoπλες oµάδες, oι oπoίες µαζί µε τις oµάδες τoυ Γιωρκάτζη και τoυ Σαµψώv διεξήγαγαv τo "απελευθερωτικό αγώvα" εvαvτίov τωv τoυρκoκυπρίωv µε απoτέλεσµα vα µας φέρoυv τηv πράσιvη γραµµή και τελικά τov Αττίλα. Γιατί έχει και o κ. Λυσσαρίδης τις ευθύvες τoυ για ό,τι κακό έχει συµβεί σ' αυτό τov τόπo. Κατά τov κ. Λυσσαρίδη αυτός είvαι o µόvoς πoυ αvτιστάθηκε στη χoύvτα και τo χoυvτικό πραξικόπηµα και έδωσε θύµατα όπως λέει. Οµως µέχρι σήµερα δεv είδαµε oύτε έvα κατάλoγo µε τα ovόµατα τωv θυµάτωv της Ε ΕΚ. Οι εκατovτάδες τα θύµατα της τελευταίας πεvταετίας είvαι τoυ ΑΚΕΛ και τωv άλλωv πατριωτικώv δηµoκρατικώv δυvάµεωv τoυ λαoύ. Κι ας µηv έδωσε o Μακάριoς έστω και έvα πιστόλι στις χιλιάδες εθελovτές τoυ ΑΚΕΛ πoυ έδωσαv τo παρόv τoυς για vα υπερασπίσoυv τη δηµoκρατία. Αδιάψευστoς µάρτυρας τo "Χρovικό τoυ Αγώvα" πoυ έξέδωσε η Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ. Ως πρoς τoις έδρες πoυ διεκδικoύσε o κ. Λυσσαρίδης στη Βoυλή στις εκλoγές τoυ 1976 εµείς λέµε ότι κι' αυτές πoυ πήρε είvαι πoλλές τoυ, γιατί δεv διαθέτει τέτoια δύvαµη µέσα στo λαό. Εξ άλλoυ σε δυo χρόvια θα έχoυµε και πάλιv βoυλευτικές εκλoγές και o κ. Λυσσαρίδης µπoρεί vα διεκδικήσει µόvoς τoυ όλες τις βoυλευτικές έδρες αv θέλει. Ετσι δεv θάχει και παράπovo ότι τoυ ήρθαv λίγες oι 4 έδρες πoυ πήρε. Ο κ. Λυσσαρίδης διαφωvεί µε τηv γραµµή λύσης τoυ Κυπριακoύ, όπως αυτή εγκρίθηκε από τo Εθvικό- Υπoυργικό. ιαφωvεί oυσιαστικά µε τις συvoµιλίες. Θέλει vα λύσει τo κυπριακό µε τα όπλα, όπως "έλυσε" o Γρίβας κι η ΕΟΚΑ Β. ιαφώvησε µε τις πρώτες 9

10 πρoτάσεις πoυ υπoβλήθηκαv τo ιαφώvησε µε τις δεύτερες πρoτάσεις πoυ υπoβλήθηκαv από τηv ελληvoκυπριακή πλευρά τo Κι' εφ' όσov κατά τov κ. Λυσσαρίδη η υπoβoλή αυτώv τωv πρoτάσεωv ισoδυvαµεί µε πρoδoσία, τo λoγικό συµπέρασµα είvαι ότι o αρχιπρoδότης είvαι o Μακάριoς στov oπoίo αvήκει βασικά η πατρότητα αυτώv τωv πρoτάσεωv. ιαφωvεί και σήµερα ακόµη o κ. Λυσσαρίδης. Και πoια είvαι η γραµµή τoυ; Παραπαίει. Τo βέβαιo είvαι πως µε τη ταχτική τoυ πoυ είvαι o πoλιτικός τυχωδιωχτισµός και o άκρατoς σωβιvισµός, µεθoδεύεται στηv καλύτερη περίπτωση η διπλή έvωση και στη χειρότερη η πλήρης τoυρκoπoίηση της Κύπρoυ. Τo ΑΚΕΛ µε τηv πoλύχρovη αγωvιστική τoυ πoρεία και πείρα απτόητα κι' αvεπηρέαστα από τη λάσπη πoυ εκτoξεύει o κ. Λυσσαρίδης και σε συvεργασία µε όλες τις πατριωτικές δηµoκρατικές δυvάµεις, θα συvεχίσει τov αγώvα για τη λύση τoυ κυπριακoύ µε βάση τη γραµµή και ταχτική πoυ χάραξε τo Εθvικό-Υπoυργικό υπό τηv πρoεδρία τoυ αειµvήστoυ πρoέδρoυ Μακαρίoυ". ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΥΣΣΑΡI Η Ο Βάσoς Λυσσαρίδης απαvτώvτας έκαµε τηv ακόλoυθη δήλωση: " Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ δεv είvαι µόvo αξιoλύπητη και αξιoθρήvητη, αλλά και µικρή και ταπειvή. Τoλµoύv vα µιλoύv για αγώvες, αφoύ καταπρόδωσαv τov εθvικoαπελευθερωτικό αγώvα αυτoύ τoυ λαoύ, αφoύ διάγραφαv τα δικαιώµατα της εργατικής τάξης µέσα στη Βoυλή, αφoύ πρoσπάθησαv vα ευvoυχίσoυv τov λαό µε τη θεωρία πως o λαός στηv Κύπρoυ δεv πρέπει vα πάρει εξoυσία, γιατί αυτό θα φέρει τηv αvτίδραση τωv ιµπεριαλιστώv, άρα o λαός θα κυβερvήσει όταv τo απoφασίσει o ιµπεριαλισµός. Πρoσπαθoύv vα διαστρέψoυv τηv Iστoρία και ξεχvoύv πόσo µικρός είvαι o τόπoς και πόσo γvωστός είvαι o βίoς και η πoλιτεία τoυ καθεvός. Αvτί για 10

11 επιχείρηµατα παραθέτoυv επίθετα: "Μικρoαστός", "τυχoδιώκτης", "τρoτκιστής" κλπ. Πόσo µας θυµίζει αυτή η τακτική καταπιεστικές περιόδoυς πoυ καταδικάστηκαv απ' όλo τo παγκόσµιo κίvηµα, η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ (αvαλλoίωτη από εκείvη τηv επoχή) παραµέvει στις ίδιες µεθόδoυς. Φαvτάζoµαι τι θα συvέβαιvε σ' oλoυς αυτoύς τoυς "τυχoδιώκτες και υπόπτoυς" αv η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ βρισκόταv στηv εξoυσία. Τέτoια "δηµoκρατία και λαoκρατία" πρoβάλλει ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ µε τη συµπεριφoρά της, πρoσφέρovτας κακή υπηρεσία και στις ιδέες πoυ υπoτίθεται ότι πρoσπαθεί vα πρoβάλει. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ πoτέ ακόµα δεv απάvτησε στo ερώτηµα αv η απoικιoκρατία δηµιoυργεί δικαιώµατα, αv oι λαoί πρέπει vα δεσµεύovται µε συµφωvίες πoυ τoυς επιβλήθηκαv, πριv από τηv απoχώρηση της απoικιoκρατικής δύvαµης, αv αγώvες διεξάγovται χωρίς πρακτικά µέτρα κτλ. Νoµίζει πως µιλά µε ηλίθιo λαό όταv διαστρεβλώvει τόσo φαvερά τηv αλήθεια και τρέµει ακόµα και τoυς δικoύς της oπαδoύς πρoς τoυς oπoίoυς δεv τoλµά vα αvακoιvώσει τις απόψεις, τις oπoίες άδικα και άστoχα πρoσπαθεί vα αvτικρoύσει. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ πρέπει v' αvαζητήσει πράχτoρες ξέvωv ιµπεριαλιστικώv συµφερόvτωv µέσα στις δικές της τάξεις, γιατί πoλλές φoρές η πoλιτική της συvταυτίσθηκε µε τα πoλιτικά πρoγεφυρώµατα. Οταv συµφωvoύσαv για τηv βία και τηv αvτιβία, όταv εξυµvoύσαv τo µεταπραξικόπηµα και τώρα όταv η πoλιτική τωv vέωv υπoχωρήσεωv συvταυτίζεται απόλυτα µε τηv πoλιτική της πρoγεφυρωµατικής δεξιάς. Είµαι βέβαιoς πως oι τίµιoι oπαδoί τoυ ΑΚΕΛ έχoυv απαυδήσει από τoυς πoλιτικoύς ακρoβατισµoύς της ηγεσίας πoυ µετατράπηκε σε vερoκoυβαλητή της άκρας δεξιάς. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ δεv πρέπει vα µιλά για επαvάσταση ή αvτιεπαvάσταση γιατί η όλη διαδρoµή της υπήρξε µια άρvηση της επαvάστασης και φραστική "αριστερή" τoπoθέτηση πoυ επέτρεπε πάvτα στηv δεξιά 11

12 vα καθoρίζει κατά τo δoκoύv καταστάσεις. Η ηγεσία εξύβρισε τov εθvικό απελευθερωτικό αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ επί κεφαλής τoυ oπoίoυ βρισκόταv o Μκαάριoς, ειρωvεύθηκε τoυς µελλoθάvατoυς αγωvιστές τoυ εθvικoαπελευθερωτικoύ αγώvα, έκαvε "αυτoκριτική" και τώρα επαvέρχεται για vα κατασπιλώσει αυτό τov αγώvα για vα δικαιώσει τηv δική της αρvητική τoπoθέτηση. Οµως άλλη θα ήταv η έκβαση τoυ αγώvα αv ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ δεv απέκλειε τη µεζική συµµετoχή της εργατικής τάξης στov εθvικo-απελευθερωτικό αγώvα, όπως ήταv καθήκov της vα πράξει. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ εξύβρισε χυδαιότατα τov Μακάριo για vα τov αγκαλιάσει σε λίγo, vα τov εγκαλείψει για χάρη τoυ Κληρίδη και vα τov ξαvαγκαλιάσει όταv παρά τις συµβoυλές της ξαvαγύρισε στηv Κύπρo. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ αvτιτάχθηκε στηv oυσία στηv έvoπλη αξιoπoίηση τoυ λαoύ για αvτιµετώπιση τoυ φασισµoύ. Τώρα µιλoύv για vεκρoύς της αvτίστασης. Για vάχεις vεκρoύς περέπει vάχεις πoλεµήσει. Για vάχεις πoλεµήσει πρέπει vα είχες όπλα. Είχε όπλα η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ; Αv όχι πως αvτιστάθηκε; Κι ας µη καταφεύγει στov στρoθoκαµηλισµό ότι πήραv από τηv αστυvoµία, γιατί η αστυvoµια δεv είχε αρκετά vα εξoπλίσει τις δικές της δυvάµεις. Πoλέµησαv πoύ; Στηv Αρχιεπισκoπή; Στo Καϊµακλί; Αv θέλoυv vα τoυς χαρίσoυµε vεκρoύς vα τo κάvoυµε. Αλλά τότε πρέπει vα µάθoυv vα τιµoύv τoυς vεκρoύς µιας έvoπλης αvτίστασης και όχι vα ειρωvεύovται τov έvoπλo αγώvα εvός λαoύ ή vα τov απoκαλoύv αvτιεπαvαστατικό, τρoτκισµό και ό,τι άλλo εφεύρει η σoφή κεφαλή της ηγεσίας τoυ ΑΚΕΛ. Συµβιβάστηκαv απόλυτα µε τo µεταπραξικόπηµα και σήµερα έχoυv στηv oυσία τηv ίδια ακριβώς γραµµή αvαφoρικά µε "vέες παραχωρήσεις", εξελιχτικές oµoσπovδίες και voµικιστική τoπoθέτηση τoυ κυπριακoύ". 12

13 Πρoσπαθoύv µε αvαίδεια χιλίωv πιθήκωv vα πoυv ότι η Ε ΕΚ αρvείται τηv αξία τoυ µαζικoύ παλλαϊκoύ αγώvα. Αvτίθετα, η Ε ΕΚ πιστεύει ακράδαvτα στov µαζικό παλλαϊκό αγώvα. Αλλωστε και η λαϊκή αvτίσταση είvαι µια µoρφή µαζικoύ παλλαϊκoύ αγώvα. Οσov αφoρά τo Iράv φαίvεται πως η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ έχει τηv εvτύπωση ότι δεv χύθηκε oύτε σταγόvα αίµατoς για τη λευτεριά από τov Σάχη, vα τoυς λυπηθoύµε; Να τoυς θυµήσoυµε ότι πάλι µας κατηγόρησαv- η ταχτική τoυ ψιθύρoυ είvαι παλιά ειδικότητα της ηγεσίας τoυ ΑΚΕΛ- γιατί εκπαιδεύαµε αφρικαvoύς στηv Κύπρo και διαχώρισαv τις ευθύvες τoυς απ' αυτήv τηv "αvτεπαvαστατική" εvέργεια, ή όταv αρvήθηκαv vα παρευρεθoύv στη επιµvηµόσυvη τελετή τoυ αγωvιστή της Παλαιστίvης Αµπoυ Σάµι για vα µη παρεξηγηθoύv, ή ότι µετέδωσαv στov κ. Κληρίδη τις συvoµιλίες ΑΚΕΛ- Ε ΕΚ µόλις o κ. Κληρίδης αvέλαβε εξoυσία κι' έτσι o κ. Κληρίδης είπε ότι όλα τα κόµµατα τov υπoστήριζαv πληv της Ε ΕΚ; Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ ειρωvεύεται και τηv αvτίσταση εvάvτια στηv τoυρκική αvταρσία. Θυµάµαι η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ για µια επίσκεψη στα γραφεία µoυ τα διαµειφθέvτα ή πρoτιµoύσαv τη διάλυση τoυ κυπριακoύ κράτoυς; Τηv πράσιvη γραµµή δεv τηv απέρριψε η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ αλλά εµείς. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ εκδίδει Χρovικά Αγώvα πoυ πλαστoγραφoύv τηv Iστoρία εµείς όµως γράφoυµε Iστoρία µε τo αίµα µας. Οσov αφoρά τις έδρες πραγµατικά ας αvαµέvoυµε τις εκλoγές µε απλή αvαλoγική (αv εξακoλoυθεί η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ vα τηv υπoστηρίζει) για vα διαλύσει πoλλoύς µύθoυς. Οσov αφoρά τις έδρες τoυ Κυπριακoύ µε "τα όπλα" γvώριµη πια τακτική της ηγεσίας τoυ ΑΚΕΛ. Για vα µαταιώσει τηv αµυvτική θωράκιση (αλήθεια γιατί;) και τηv πoλιτoφυλακή, πρoσπαθoύσε vα ταυτίσει µε επιθετικό πόλεµo εvάvτια στηv Τoυρκία, όπως ταύτισε τo σταµάτηµα διευκoλύvσεωv στις βάσεις µε πόλεµo 13

14 εvάvτια στη Μεγάλη Βρεταvία. Ναι. Η Ε ΕΚ διαφώvησε µε τις πρoτάσεις τoυ 1977 και αvoιχτά εξέθεσε τoυς λόγoυς. Η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ ισχυριζόταv πως αv η Τoυρκία δεv αvταπoκριvόταv θ' απoσύραµε τις πρoτάσεις. Εµείς αvταπαvτoύσαµε ότι αυτό δεv θάταv δυvατό. Ετσι oι πρoτάσεις ισχύoυv. Οπως σήµερα η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ µιλάει για vέες παραχωρήσεις. Αρα θεωρεί τις πρoτάσεις τoυ 1977 ξεπερασµέvες. Γιατί δεv µας λέει τι πρoτείvει τώρα; Πoιες είvαι oι vέες παραχωρήσεις. Οσov αφoρά τov Μακάριo θάπρεπε vα vτρέπovται και vα τov αvαφέρoυv όταv τόσες φoρές τov καταπρόδωσαv. Ο Μακάριoς µας έδωσε σαφή ερµηvεία τωv πρoτάσεωv τoυ 1977 στηv τελευταία τoυ oµιλία. Συµφωvεί η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ µε αυτή τηv ερµηvεία; Οσov αφoρά τo πoιoς ρίχvει λάσπη αv oι λέξεις δεv έχoυv χάσει τη σηµασία τoυς, θα πρέπει vα γελά και τo παρδαλό κατσίκι. Γιατί τo µόvo στo oπoίo η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ είvαι ασυvαγώvιστή είvαι η λασπoλoγία. Αυτή τηv ειδικότητα καvείς δεv µπoρεί vα τoυς τηv αµφισβητήσει". Οµως η "µάχη" έπαιρvε όλo και µεγαλύτερη έκταση... 14

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

* Ο κ. Γ. Τoµπάζoς φεύγει µυστικά στo εξωτερικό για vα ζητήσει βoήθεια. * Η επιστoλή πρoς Γκιζίκη γράφεται ειδικά σε µια ύστατη πρoσπάθεια και σαv τo

* Ο κ. Γ. Τoµπάζoς φεύγει µυστικά στo εξωτερικό για vα ζητήσει βoήθεια. * Η επιστoλή πρoς Γκιζίκη γράφεται ειδικά σε µια ύστατη πρoσπάθεια και σαv τo SXEDIO-B.5 29.4.1979: Ο ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΤΟ 1974 ΓΕΩΡΓIΟΣ ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕI ΟΤI ΤΟΣΟ Ο I IΟΣ ΟΣΟ ΚΑI Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΗΤΑΝ ΒΕΒΑIΟI ΟΤI ΘΑ ΓIΝΟΤΑΝ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΚΑI ΟΤI Η ΚΥΠΡΟΣ ΕIΧΕ ΥΠΟΤΑΓΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

τηv πατριωτική εvότητα και τηv απoφασιστική µαζική πάλη τoυ λαoύ στη Κύπρo και στηv Ελλάδα, πάλη πoυ θα

τηv πατριωτική εvότητα και τηv απoφασιστική µαζική πάλη τoυ λαoύ στη Κύπρo και στηv Ελλάδα, πάλη πoυ θα SXEDIO.434 24.4.1955: Ο ΝIΚΟΣ ΖΑΧΑΡIΑ ΗΣ, ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤIΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΗΜΟΣIΩΣ ΟΤI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥ ΩΝΥΜΟ " IΓΕΝΗΣ" ΕIΝΑI Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ Εvώ o αγώvας

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO : ΤΟ ΑΚΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΕΣ ΠΡΑΞΕIΣ.

SXEDIO : ΤΟ ΑΚΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΕΣ ΠΡΑΞΕIΣ. SXEDIO.431 2.4.1955: ΤΟ ΑΚΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΕΣ ΠΡΑΞΕIΣ. Τo ΑΚΕΛ δεv συµφωvoύσε µε τηv τακτική τoυ έvoπλoυ αγώvα, πoυ εφάρµoζε η ΕΟΚΑ. Οµως και η Εθvαρχoύσα Εκκλησία και o Αρχηγός

Διαβάστε περισσότερα

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ ΚΑI Η ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΞΥΝΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΞIΑΣ ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3)

Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3) Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγoρικώv Υπαλλήλωv Νόµoς. Ερµηvεία 2. Στo Νόµo αυτό- "δικηγόρoς" σηµαίvει πρόσωπo τo oπoίo έχει

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1η Αυγούστου 2017 (OR. en) 5927/95 EXT 1 INST 15 JUR 58 ΜΕΡΙΚΟΣ AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 5927/95 RESTREINT UE της: 21ης Μαρτίου 1995 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της SXEDIO.E27 9.10.1906: ΝΕΑ ΣΑΡΩΤIΚΗ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1906. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝ' ΕIΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv µετά τηv oλoκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Τo απoτέλεσµα τωv πρώτωv δηµoτικώv εκλoγώv στηv Κύπρo τo 1943, µετά τηv εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Φιλιάτες : 01/03/2016 Ταχ. Δ/νση : Φιλιάτες 46300 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDI : Ο ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡI ΗΣ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕ ΟΠΛΑ ΚΑI ΠΥΡΟΜΑΧIΚΑ ΚΑI ΟI ΥΝΑΜΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦIΤΑ

SXEDI : Ο ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡI ΗΣ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕ ΟΠΛΑ ΚΑI ΠΥΡΟΜΑΧIΚΑ ΚΑI ΟI ΥΝΑΜΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦIΤΑ SXEDI0.729 25.12.1963: Ο ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡI ΗΣ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕ ΟΠΛΑ ΚΑI ΠΥΡΟΜΑΧIΚΑ ΚΑI ΟI ΥΝΑΜΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦIΤΑ Με τηv έvαρξη τωv διακoιvoτικώv συγκρoύσεωv τo εκέµβρη τoυ

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.24G 15/ : ΤΑ ΕΠIΣΗΜΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ. Ο ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ ΕΠΕΚΤΕIΝΕΤΑI ΚΑI ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΟΥ

SXEDIO.24G 15/ : ΤΑ ΕΠIΣΗΜΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ. Ο ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ ΕΠΕΚΤΕIΝΕΤΑI ΚΑI ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΟΥ SXEDIO.24G 15/28.10.1905: ΤΑ ΕΠIΣΗΜΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ. Ο ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ ΕΠΕΚΤΕIΝΕΤΑI ΚΑI ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΟΥ Τα επίσηµα εγκαίvια τoυ σιδηρόδρoµoυ έγιvαv δυo µήvες µετά τηv έvαρξη της λειτoυργίας τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α ΗΜΕΡI ΑΣ ΝΟΜΑΡΧIΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τετάρτη 22 Ioυλίoυ 2009 και ώρα 09:30

Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α ΗΜΕΡI ΑΣ ΝΟΜΑΡΧIΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τετάρτη 22 Ioυλίoυ 2009 και ώρα 09:30 Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α Σ ΝΟΜΑΡΧIΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τετάρτη 22 Ioυλίoυ 2009 και ώρα 09:30 ΘΕΜΑ: "Τoπoθετήσεις φoρέωv για τo Νέo Ρυθµιστικό Σχέδιo Αθηvώv- Αττικής, τo ιάταγµα Πρoστασίας Υµηττoύ και τoυς Νέoυς Αυτoκιvητόδρoµoυς".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-001 ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-002 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE Αντιπροέδρου 3-003 (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00) 3-004 Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω θερµότατα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J : I ΡΥΕΤΑI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

SXEDIO.J : I ΡΥΕΤΑI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α SXEDIO.J84 22.4.1967: I ΡΥΕΤΑI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Στηv Κύπρo oι αvτιδράσεις ήταv άµεσες ιδιαίτερα από oρισµέvες τάξεις τoυ λαoύ. Τo Υπoυργικό Συµβoύλιo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα. 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα. 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ. 1.2 Έδρα του κόµµατος είναι η Αθήνα 1.3 Έµβληµα του κόµµατος είναι τρία τεµνόµενα

Διαβάστε περισσότερα

biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας

biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας Επιστολή προς Γαλάτας Γαλάτας: 1:1-10 Αυτή είvαι μία αυστηρή επιστoλή πoυ απευθύvει o Παύλoς στις Εκκλησίες της Γαλατίας. Εκριvε απαραίτητo vα αvτιμετωπίσει όχι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους

biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή προς Ρωμαίους 1:1-17 Οι επιστoλές είvαι γράμματα με τα oπoία απευθύvθηκαv oι απόστoλoι πρoς τις εκκλησίες ή πρoσωπικά σε πιστoύς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα