Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά..."

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 4 Δραςτθριότθτα Διαχείριςθσ Ζργων 9 Δραςτθριότθτα Στρατθγικισ, Ανάπτυξθσ & υκμιςτικϊν Κεμάτων Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ, Ροιότθτασ & Ρεριβάλλοντοσ Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων & Επικοινωνίασ Με μια ματιά... Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ςτθ χριςθ Λογιςμικοφ Γραφείου (ςελ. 6) Επζκταςθ του υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Αλιβζρι (ςελ. 9) Ενεργειακι Απόδοςθ Μονάδασ ΗΘΤΑ (ςελ. 17) Ζργο Προςταςίασ ΚΑΦΑ ςτον Αςωπό Φκιϊτιδασ (ςελ. 21) Πιςτοποίθςθ Ενιαίου υςτιματοσ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΕΠΔ) ΔΕΦΑ (ςελ. 25) Παρουςίαςθ τθσ Πρόταςθσ του ΔΕΦΑ για τον Κανονιςμό Σιμολόγθςθσ του υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ςελ. 26) Ο ΔΕΦΑ μζλοσ του Ελλθνικοφ Δικτφου για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (ςελ. 28) Ο ΔΕΦΑ και Η ΕΚΕ (ςελ. 29)

2 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 2 Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου Δ.Σ., Δρ. Ρ.Δ. Μαυροκζφαλου Δρ. Π.Δ. Μαυροκζφαλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 2012 είναι μια χρονιά ςτακμόσ για τθν ελλθνικι οικονομία, κακϊσ κα κρικεί θ δυνατότθτα τθσ χϊρα μασ να ςυνεχίςει τθν πορεία τθσ μζςα ςτθ μεγάλθ ευρωπαϊκι κοινότθτα και να μπορεί βάςιμα να προςβλζπει ςτθν ζξοδο από τθν κρίςθ ι εάν κα βρεκεί ςτο περικϊριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ακόμθ χειρότερεσ προοπτικζσ. Για να πετφχει θ χϊρα μασ τθν αναςτροφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, προτεραιότθτα αποτελεί θ αναδιάρκρωςθ του δθμόςιου τομζα θ πάταξθ τθσ διαφκοράσ και τθσ ανομίασ, οι ριηικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτα διαρκρωτικά προβλιματα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και θ ολιςτικι αντιμετϊπιςθ των αναδυόμενων κοινωνικϊν προβλθμάτων. Ο ΔΕΣΦΑ δραςτθριοποιείται ςε ζναν άμεςα παραγωγικό τομζα με δυνατότθτεσ ανοδικισ αναπτυξιακισ πορείασ. Στθν ςθμερινι κρίςθ που περνάει θ χϊρα μασ κάκε αναπτυξιακό ζργο είναι ηωτικισ ςθμαςίασ και μπορεί να αποτελζςει ουςιαςτικι προςτικζμενθ αξία ςτθν ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν φφεςθ. Ζχουμε υποχρζωςθ να προωκιςουμε όςο μποροφμε περιςςότερο τισ επενδφςεισ μασ, τθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ τθσ εταιρείασ μασ. Με τθ ςυνετι και χρθςτι διοίκθςθ τθσ τελευταίασ διετίασ, τθν οργανωμζνθ ςυνεργαςία των διευκφνςεων και τθν προςωπικι ςυμβολι των εργαηομζνων, πετφχαμε ο ΔΕΣΦΑ να αποτελεί μία από τισ πλζον υγιείσ και κερδοφόρεσ επιχειριςεισ του δθμοςίου τομζα ςτθν χϊρα μασ. Αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςθ για όλον τον δθμόςιο τομζα, αφοφ τα μζτρα που ζχουν παρκεί για τθν αναδιάρκρωςθ και εκςυγχρονιςμό των δομϊν και τθσ λειτουργίασ του εμφανίηουν ιδθ ορατά αποτελζςματα ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πόρων τθσ εταιρείασ, ειδικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτθ λιψθ και υλοποίθςθ αποφάςεων και, βεβαίωσ, ςτα οικονομικά αποτελζςματα. Γνωρίηω ότι, ςυμμετζχοντεσ ςτθ προςπάκεια του ελλθνικοφ λαοφ, και δθ των εργαηομζνων, να αντιςτραφεί θ φκίνουςα πορεία τθσ χϊρασ, να αποφευχκεί θ χρεοκοπία και να αρχίςει θ ανάκαμψθ, ζχετε υποβλθκεί ςε μεγάλθ μείωςθ του ειςοδιματόσ ςασ, που ζχει ανατρζψει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ με Με τθ ςυνετι και χρθςτι διοίκθςθ τθσ τελευταίασ διετίασ, τθν οργανωμζνθ ςυνεργαςία των διευκφνςεων και τθν προςωπικι ςυμβολι των εργαηομζνων, πετφχαμε ο ΔΕΦΑ να αποτελεί μία από τισ πλζον υγιείσ και κερδοφόρεσ επιχειριςεισ του δθμοςίου τομζα ςτθν χϊρα μασ. δραματικό τρόπο τον οικογενειακό και τον προςωπικό ςασ προγραμματιςμό. Ωςτόςο, είμαι βζβαιοσ πωσ ζχετε απολφτωσ ςυνειδθτοποιιςει ότι θ χρονιά που ξεκίνθςε είναι κρίςιμθ και κακοριςτικι και για τον ΔΕΣΦΑ και θ ςυμβολι του κακζνα μασ είναι απαραίτθτθ για να πετφχουμε, όχι μόνο ωσ εταιρεία αλλά κυρίωσ ωσ χϊρα, τον ςτόχο μασ και να μθν πάνε οι κυςίεσ χαμζνεσ. Είμαι βζβαιοσ ότι, παρά το αντίξοο περιβάλλον, κα ανταποκρικείτε και φζτοσ ςτθν αποςτολι ςασ, κακϊσ ζχω πειςτεί, όλο αυτό το διάςτθμα που βρίςκομαι κοντά ςασ, για τθν εργατικότθτα, τθν αντίλθψθ και τθν αφοςίωςι ςασ ςτουσ κοινοφσ ςτόχουσ. Να είςτε βζβαιοι ότι, όπωσ ζχει ςυμβεί από τθν πρϊτθ μζρα τθσ αναλιψεων των κακθκόντων τθσ, θ διοίκθςθ κα είναι κακθμερινά δίπλα ςασ. Εφχομαι ςε όλουσ ςε αυτι τθ δφςκολθ χρονιά να υπάρχει πρϊτα από όλα υγεία και δφναμθ και να πραγματοποιθκοφν οι προςδοκίεσ ςτθν προςωπικι ςασ ηωι και ςτθν εργαςία ςασ.

3 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 3 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, Δρ. Γ. Ραπαρςζνου Δρ. Γ. Παπαρςζνοσ, Διευκφνων φμβουλοσ Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το ξεκίνθμα μιασ χρονιάσ ςυνοδεφεται πάντοτε από ευχζσ και είναι γεμάτο από προςδοκίεσ και ελπίδα για ζνα καλφτερο «αφριο», όςο δφςκολεσ και αν είναι οι ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται γφρω μασ. Δεν χρειάηεται να αναφερκϊ εν πολλοίσ ςτο περιβάλλον που μοιάηει αςφυκτικό για όλουσ τουσ ζλλθνεσ αυτιν τθν περίοδο. Απλϊσ ικελα να επιςθμάνω ότι τζτοιεσ περιόδουσ, ςτθ διάρκεια των οποίων ςυχνά μοιάηουν να ορκϊνονται γφρω μασ εμπόδια και να ςτινονται αδιζξοδα, θ προςιλωςθ ςε ςτόχουσ και θ ςυνεπισ εκτζλεςθ του ζργου και του κακικοντοσ δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ όχι μόνο για τθν επιβίωςθ αλλά και για τθ δθμιουργία και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ ζννοιεσ που ίςωσ μοιάηουν με πολυτζλεια αυτό το διάςτθμα. Τίποτε δεν είναι μάταιο, αγαπθτοί ςυνάδελφοι. Ρορευόμαςτε ςε μία κρίςιμθ ςυγκυρία αλλά και εντόσ μίασ εταιρείασ που αποτελεί αυτι τθ ςτιγμι ζναν από τουσ καλφτερουσ πρεςβευτζσ του ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τα ζξω. Ο ΔΕΣΦΑ και οι εργαηόμενοι του δθμιουργοφν τθν ζξωκεν άριςτθ μαρτυρία. Οι οικονομικζσ μασ επιδόςεισ, θ εκτζλεςθ ενόσ μεγαλόπνοου - αλλά και ςυνάμα τόςο «χειροπιαςτοφ» για το κοινωνικό ςφνολο - επενδυτικοφ προγράμματοσ, θ εξαςφάλιςθ τθσ ροισ του φυςικοφ αερίου ςτισ επιχειριςεισ και ςτα νοικοκυριά, θ κεςμικι εγγφθςθ και θ πρακτικι αρωγι ςτθν απελευκερωμζνθ αγορά, το περιβαλλοντικό προφίλ κακϊσ και ο κακοριςτικόσ μασ ρόλοσ ςτθν ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ παρουςίασ τθσ Ελλάδασ ςτο ςφγχρονο γεωπολιτικό ενεργειακό γίγνεςκαι ζχουν καταξιϊςει το ΔΕΣΦΑ ςτθ ςυνείδθςθ τθσ εγχϊριασ και τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. Το 2012 είναι θ χρονιά τθσ προϊκθςθσ ι και τθσ ολοκλιρωςθσ μεγάλων ζργων ςτο ςφςτθμα των εγχϊριων αγωγϊν. Θ χρονιά τθσ ενίςχυςθσ υποδομϊν, τθσ ανάπτυξθσ πολφτιμου κεφαλαίου, είτε μιλάμε για τον Τερματικό Στακμό τθσ εβυκοφςασ είτε για τα ίδια μασ τα ςτελζχθ. Είναι θ χρονιά που βάηει ςε τροχιά κρίςιμα για το διεκνι ρόλο τθσ χϊρασ ζργα, όπωσ είναι οι αγωγοί φυςικοφ αερίου του Νοτίου Διαδρόμου και South Stream. Είναι θ χρονιά τθσ ιδιωτικοποίθςθσ, τθν οποία δεν κα πρζπει να εκλάβουμε ωσ μία «παραχϊρθςθ εδάφουσ» από τα μζχρι τϊρα «κεκτθμζνα» αλλά ωσ ευκαιρία δικαίωςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ Ο ςτόχοσ είναι κοινόσ: μζςα από τθν ςυνζχεια τθσ κετικισ πορείασ του ΔΕΦΑ, να διαςφαλίςουμε το ίδιο το δικαίωμα μασ ςτθν προοπτικι και ςτθν ελπίδα για ζνα καλφτερο αφριο. εκείνων που κα επενδφςουν τα κεφάλαια τουσ ςε εμάσ κακϊσ και - κυρίωσ - ωσ μία νζα αφετθρία προςωπικισ και εταιρικισ εξζλιξθσ, μζςα ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Νομίηω πωσ όλοι ζχετε αντιλθφκεί τθ ςθμαςία και τθν κριςιμότθτα των περιςτάςεων για τθ χϊρα και τθν ελλθνικι κοινωνία ςυνολικά. Θ μζχρι τϊρα πορεία ςασ ςτον ΔΕΣΦΑ, οι επιδόςεισ ςασ και θ ςυναδελφικότθτα ςασ κεωρϊ ότι αποτελοφν εχζγγυο για τθν επίτευξθ ςτόχων και οραμάτων και με γεμίηουν αιςιοδοξία. Κζλω να ςασ ευχαριςτιςω για όςα ζχετε πετφχει μζχρι τϊρα, κζλω να ςασ ςτακϊ αλλθλζγγυοσ ςτθν οικονομικι πίεςθ τθν οποία ζχετε υποςτεί και κζλω να ςασ διαβεβαιϊςω ότι θ διοίκθςθ και εγϊ προςωπικά κα είμαςτε ςυνεχϊσ ςτο πλευρό ςασ, με κατανόθςθ, με ειλικρίνεια και με δικαιοςφνθ, κακϊσ ο ςτόχοσ είναι κοινόσ: μζςα από τθν ςυνζχεια τθσ κετικισ πορείασ του ΔΕΣΦΑ, να διαςφαλίςουμε το ίδιο το δικαίωμα μασ ςτθν προοπτικι και ςτθν ελπίδα για ζνα καλφτερο αφριο.

4 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 4 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Ανάπτυξθσ & Εκπαίδευςθσ Στα πλαίςια τθσ αναδιοργάνωςθσ Διευκφνςεων των Δραςτθριοτιτων Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςυγχωνεφκθκε με τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςε ενιαία Διεφκυνςθ με επικεφαλισ τον κ. Β. Βαλςαμάκθ. Θ ονομαςία τθσ νζασ Διεφκυνςθσ είναι Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Ανάπτυξθσ & Εκπαίδευςθσ. Σιμερα θ οικονομικι αςτάκεια και οι τρζχουςεσ πιζςεισ δθμιουργοφν ζνα ςφνολο αλλαγϊν. Θ Διεφκυνςθ βρίςκεται κατά μζτωπο με πολλζσ απ αυτζσ τισ οποίεσ καλείται και να εφαρμόηει ςε πολλζσ λειτουργίεσ - εργαςίεσ τθσ. Οι εργαςίεσ του Τμιματοσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ για το τελευταίο τρίμθνο του 2011 επικεντρϊκθκαν ςτουσ παρακάτω τομείσ ωσ εξισ: Α. Εργαςιακζσ ςχζςεισ και Πολιτικι Εργάςτθκε και παρζδωςε ςτοιχεία για τθν εφαρμογι του νόμου 4024/11 ςτθ μιςκοδοςία. Επεξεργάςτθκε και μετζπειτα παρζδωςε ςτοιχεία ςε Σφμβουλο Αποκρατικοποίθςθσ και ςτθ Διοίκθςθ τθσ εταιρίασ (μιςκολογικζσ καταςτάςεισ, ςτοιχεία προςωπικοφ). Ρροετοίμαςε το ςυςχετιςμό εργαηομζνων με τα νζα κζντρα κόςτουσ που κα τεκοφν ςε ιςχφ από 1/1/2012, βάςει του εςωτερικοφ ζργου «Δθμιουργία υκμιςτικϊν Λογαριαςμϊν». Εφάρμοςε τα αποτελζςματα των ςτοιχείων του es-project ςτθ μιςκοδοςία. Β. Οργάνωςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Διαδικαςία οργάνωςθσ του αρχείου του προςωπικοφ ΔΕΣΦΑ. Συγκεκριμζνα, ταξινομικθκαν και εμπλουτίςτθκαν οι ατομικζσ καρτζλεσ για κάκε εργαηόμενο με τα προςωπικά και επαγγελματικά του ςτοιχεία. Ραράλλθλα διατθροφνται ιςτορικά ςτοιχεία που αφοροφν ςε μετακινιςεισ και τοποκετιςεισ των εργαηομζνων ςτισ διάφορεσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ επιχείρθςθσ. Γ. Διαγωνιςμοί Στα πλαίςια εφαρμογισ του προγράμματοσ προλθπτικισ ιατρικισ για τθν προςταςία και προάςπιςθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων (check up), θ εταιρία ζχει προχωριςει ςε εξάμθνθ ανάκεςθ ςτθ Βιοϊατρικι και παράλλθλα ζχει προχωριςει ςε νζα διαγωνιςτικι διαδικαςία. Δ. Πρακτικι Άςκθςθ Στα πλαίςια υποςτιριξθσ των νζων και τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων τουσ, θ Εταιρεία παρείχε τθ δυνατότθτα ςε τζςςερισ (4) φοιτθτζσ να πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε διαφορετικζσ Διευκφνςεισ του ΔΕΣΦΑ, ενϊ ςε εξζλιξθ βρίςκεται θ εκπόνθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ακόμα οκτϊ (8) φοιτθτϊν. Ε. υνταξιοδοτιςεισ Συνταξιοδοτικθκε ςτισ 20/12/2012 θ υπάλλθλοσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ κα Ελζνθ Κρικϊνθ. Το Τμιμα Ραροχϊν Ρροςωπικοφ και Ωρομζτρθςθσ : Ολοκλιρωςε τον προγραμματιςμό απαςχόλθςθσ (εργαςίασ, αδειϊν, υπερωριϊν κ.α), τθ διαχείριςθ κινιςεων (ειςαγωγι, ζλεγχο και επεξεργαςία), τον εξειδικευμζνο ζλεγχο τθσ ορκότθτάσ τουσ και τθν αυτόματθ διόρκωςθ εςφαλμζνων ωροςθμάνςεων, κακϊσ και τθ διαχείριςθ τθσ παρουςίασ, απουςίασ και των μετακινιςεων των εργαηομζνων ςε περιβάλλον εργαςίασ ςτακεροφ, κυλιόμενου ι/και ελαςτικοφ ωραρίου. Διαχειρίςτθκε και καταχϊριςε μζςω SAP τισ κοινωνικζσ παροχζσ τθσ Εταιρείασ προσ τουσ εργαηομζνουσ για τισ οποίεσ και ολοκλιρωςε τον απολογιςμό για το ζτοσ Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ το ΤΡΡ&Ω ςυμμετείχε ςτθν εςωτερικι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε προγράμματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Σ. Εκπαίδευςθ Ολοκλθρϊκθκε θ παρουςίαςθ του νζου Κανονιςμοφ Εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ μασ. Κατά τθν χρονικι περίοδο Οκτϊβριοσ Δεκζμβριοσ 2011 ο νζοσ Κανονιςμόσ παρουςιάςτθκε ςτισ περιφερειακζσ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ ςτθν Αμπελιά Φαρςάλων και ςτθ Βιςκωνίδα, ςτισ Διευκφνςεισ τθσ οργανωτικισ μονάδασ του Ρατιματοσ Ελευςίνασ, ςτθ Διεφκυνςθ ΥΦΑ ςτθ νιςο εβυκοφςα και ςτουσ Διευκυντζσ & Ρροϊςταμζνουσ ςτα κεντρικά γραφεία. Το από 10/10/2011 Τμιμα Εκπαίδευςθσ: Ολοκλιρωςε τον Απολογιςμό του εννεαμινου του 2011 και τθν εφαρμογι των προγραμματιςμζνων ενδοεπιχειρθςιακϊν προγραμμάτων για το ζτοσ 2011 ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ των οργανωτικϊν μονάδων τθσ Εταιρείασ. Υποςτιριξε διοικθτικά, προετοίμαςε και διεκπεραίωςε δεκαπζντε (15) προγράμματα κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ (ςεμινάρια - ςυνζδρια) εςωτερικοφ, και τρία (3) προγράμματα (ςυνζδρια ςεμινάρια) εξωτερικοφ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

5 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 5 Υπζβαλλε για χρθματοδότθςθ ςτο πρόγραμμα 0,45 του ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ δφο προγράμματα ενδοεπιχειρθςιακισ εκπαίδευςθσ με 33 ςυμμετοχζσ διάρκειασ 36 ωρϊν και 3 προγράμματα κατάρτιςθσ εςωτερικοφ. Επίςθσ ςυνεχίςτθκαν (β κφκλοσ) και υποβλικθκαν για χρθματοδότθςθ ςτο πρόγραμμα 0,45 του ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ δφο προγράμματα Business English (που κα ολοκλθρωκοφν τον Μάιο του 2012). Ψθφιοποίθςε το φυςικό αρχείο υπό τον τίτλο «ςυνοπτικό ιςτορικό αρχείο εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων» για τα ζτθ (προ ιδρφςεωσ ΔΕΣΦΑ), το οποίο περιιλκε ςτθν κατοχι του μετά τθ ςυνταξιοδότθςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ κ. Ε. Γεωργουλάκθ. Οργάνωςε και επικαιροποίθςε το φυςικό αρχείο των ατομικϊν ιςτορικϊν εκπαίδευςθσ. Ολοκλιρωςε τισ αξιολογιςεισ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του προθγοφμενου διμινου και ανιρτθςε ςτο E-qual (όςεσ από αυτζσ ιταν πλιρεισ, δθλαδι αξιολόγθςθ από εκπαιδευόμενο και προϊςτάμενο εκπαιδευομζνου). Στα πλαίςια τθσ εςωτερικισ εκπαίδευςθσ ςε λογιςμικό γραφείου MS Office 2010 διεκπεραιϊκθκαν κατά τουσ μινεσ Οκτϊβριο, Νοζμβριο και Δεκζμβριο οι εκπαιδεφςεισ για ζξι (6) group (ςυνολικά για 59 άτομα) ςτθν ενότθτα Excel standard και για δφο (2) group (ςυνολικά για 22 άτομα) ςτθν ενότθτα Word standard, κακϊσ και οι προβλεπόμενεσ εξετάςεισ, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ μασ ςτο Ράτθμα Ελευςίνασ και ςτα κεντρικά γραφεία. Ειςθγθκικαμε αρμοδίωσ και από κοινοφ με 2 άλλεσ Διευκφνςεισ, τθν ζνταξι μασ ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο Investors in People. Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ Θ Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθν ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ Διευκφνςεισ τθσ Εταιρείασ μασ και ωσ άμεςθ προτεραιότθτα τθσ τθν διεκπεραίωςθ ενόσ ςυνόλου αναγκϊν ανκρϊπων και υποδομϊν. Αποτελείται από το Τμιμα Εκδθλϊςεων Ρροςωπικοφ και Ταξιδιϊν και το Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ςτο οποίο υπάγονται οι Τομείσ Ραγίων, Διοικθτικισ Μζριμνασ και το Γραφείο Κίνθςθσ. Διαςφαλίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία των κακθμερινϊν αναγκϊν και ζχει ωσ πάγιο ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και τον εξορκολογιςμό των πάςθσ φφςεωσ λειτουργικϊν και άλλων δαπανϊν τθσ Εταιρείασ. Με πλιρθ ςυναίςκθςθ τθσ προςφοράσ προσ τον ςυνάδελφο αλλά και των επιχειρθςιακϊν αναγκϊν πραγματοποιθκικαν τα παρακάτω : Διεκπεραίωςθ υπθρεςιακϊν και εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό. Διανομι των κουπονιϊν ςίτιςθσ ςτο προςωπικό των Κεντρικϊν Γραφείων και εξαςφάλιςθ αυτισ τθσ παροχισ για ζνα ακόμθ ζτοσ. Με επιτυχία πραγματοποιικθκαν κατά το μινα Δεκζμβριο οι Χριςτουγεννιάτικεσ παιδικζσ γιορτζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ μασ, ςτο Ράτθμα και ςτισ κατά τόπουσ Ρεριφερειακζσ μονάδεσ. Διαχείριςθ ςυμβολαίων ενοικίαςθσ χϊρων και κοινοχριςτων ςτα Κεντρικά Γραφεία του κτιρίου Αρκάτ και επίτευξθ τθσ μείωςθσ τθσ τιμισ του ενοικίου. Ριςτοποίθςθ και εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν κοινισ ωφζλειασ ΔΕΘ-ΟΤΕ- ΕΥΔΑΡ. Διεκπεραίωςθ κατόπιν προγραμματιςμοφ όλων των εξωτερικϊν εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ. Διαχείριςθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων των Κεντρικϊν Γραφείων και προγραμματιςμόσ τθσ ςυντιρθςθσ τουσ ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Ζργων Συντιρθςθσ και Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Ρατιματοσ, όπου εποπτεφονται όλα τα Υπθρεςιακά Αυτοκίνθτα. Διαχείριςθ αποκθκϊν: προμικεια, παραλαβι, διανομι αναλωςίμων και μθ υλικϊν. Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ χϊρων, εξοπλιςμοφ, κλιματιςτικϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν υγιεινισ και αςφάλειασ. Oι διεργαςίεσ για τθν ανάκεςθ ςε εργολάβο ανακαίνιςθσ γραφείων του κτιρίου παραμζνουν ανενεργζσ λόγω τθσ γενικότερθσ περικοπισ δαπανϊν εξ αιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Διαγωνιςμοί Ολοκλθρϊκθκε από τθν (για ζνα ζτοσ) θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του ΔΕΣΦΑ ςτα Κεντρικά, το Ράτθμα και τα Οινόφυτα. Ολοκλθρϊνεται θ Διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και διαχειρίςεισ κινθτοφ πάγιου εξοπλιςμοφ, που κα καλφπτει όλα τα ςτάδια, από τθν παραγγελία του παγίου μζχρι τθν ετιςια απογραφι και διαςταφρωςθ με το μθτρϊο παγίων τθσ Εταιρείασ. Θ καταγραφι, θ παρακολοφκθςθ και θ χρζωςθ του κινθτοφ παγίου εξοπλιςμοφ, ανά Δ/νςθ και ανά άτομο κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ των πικανϊν μεταβολϊν που προκφπτουν δίνει τθν πλιρθ εικόνα των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ. Ολοκλθρϊκθκε ο Ρροχπολογιςμόσ του 2012 με ςωςτά και ακριβι ςτοιχεία και χρθςιμοποιικθκε ο νζοσ τρόποσ υπολογιςμοφ του. Στα πλαίςια των πρωτοβουλιϊν και κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων τθσ εταιρείασ μασ, εγκρίκθκε από το Δ.Σ. τθσ εταιρείασ θ Δωρεά επίπλων ςτο 5 ο και 11 ο Δθμοτικό Σχολείο Αγ. Ραραςκευισ, για τθν διευκόλυνςθ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του Σχολείου. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί από τουσ εργαηόμενουσ και προςφζρεται για τθν διευκόλυνςθ ςχολείων και κοινωνικϊν φορζων. Μια κίνθςθ που επαναλαμβάνεται όπωσ όταν ςτείλαμε εξοπλιςμό ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Γυμνάςιο των Μεγάρων και ειδικότερα ςτο Σωφρονιςτικό Μδρυμα Νζων Αυλϊνασ για τθν λειτουργία Σχολείου και δθμιουργίασ Ρολυχϊρου. Θ ςυγκίνθςθ τουσ και θ χαρά τουσ είναι κάτι που όςοι ςυμμετείχαμεδεν κα ξεχάςουμε ποτζ.

6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 6 Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ςτθ χριςθ Λογιςμικοφ Γραφείου Συνεχίςτθκε θ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χριςθ του βαςικοφ λογιςμικοφ γραφείου, ϊςτε πλζον όλοι όςοι χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ ςτθν εταιρία, να είναι ςε κζςθ να αξιοποιοφν πλιρωσ τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ ενόσ υπολογιςτι και να είναι πιο αποδοτικοί ςτθν εργαςία τουσ. Μζχρι τα τζλθ 2011 ολοκλθρϊκθκε θ εκπαίδευςθ 100 εργαηομζνων ςε Windows 7, Word και Excel. Εξ αυτϊν 75 ζδωςαν εξετάςεισ και 46 ζλαβαν πιςτοποιθτικά που εκδόκθκαν από τθν εταιρία Vellum (φορζασ πιςτοποιθμζνοσ από Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων) με τθ ςυνεργαςία του Ρανεπιςτθμίου Cambridge Αγγλίασ και ζχουν διεκνι αναγνϊριςθ. Συγχαρθτιρια ςτουσ επιτυχόντεσ! Πλθροφοριακό φςτθμα για τθν Κατάρτιςθ και Παρακολοφκθςθ Προχπολογιςμοφ Τον Οκτϊβριο 2011 τζκθκε ςε παραγωγικι λειτουργία το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Κατάρτιςθ και Ραρακολοφκθςθ του Ρροχπολογιςμοφ. Μζςω αυτοφ του ςυςτιματοσ υποβλικθκε ο προχπολογιςμόσ εςόδων, εξόδων και επενδφςεων για το ζτοσ 2012 από όλεσ τισ Διευκφνςεισ τθσ εταιρίασ, ζτυχε επεξεργαςίασ από τθν Διοίκθςθ και οι Δ/νςεισ υπζβαλαν διορκϊςεισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ τελευταίασ. Ο προχπολογιςμόσ για το ζτοσ 2012 εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτισ Θ εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ κα παρακολουκείται μζςω απολογιςτικϊν ςτοιχείων κατά τθ διάρκεια του Αναμζνεται ολοκλιρωςθ του ζργου τον Φεβρουάριο Το ςφςτθμα βαςίηεται ςτο διεκνϊσ αναγνωριςμζνο λογιςμικό SAP Business Objects Planning & Consolidation (BPC), το οποίο διαςυνδζκθκε αφ ενόσ με τo πλθροφοριακό ςφςτθμα SAP Enterprise Resource Planning (ERP) που λειτουργεί ςτθν εταιρία μασ από το 1999 και αφ ετζρου με το πλθροφοριακό ςφςτθμα SAP Business Warehouse (BW) που είναι ιδθ εγκατεςτθμζνο ςτθν εταιρία μασ ςτα πλαίςια παλαιότερου πιλοτικοφ προγράμματοσ και πρόκειται να αξιοποιθκεί περαιτζρω για παραγωγι αναφορϊν διοίκθςθσ. Αντίςτοιχα εγκαταςτάκθκαν τζςςερεισ (4) servers: ζνασ παραγωγικόσ SAP BPC server, ζνασ SAP BPC server δοκιμϊν, ζνασ παραγωγικόσ SAP BW server και ζνασ SAP BW server δοκιμϊν. Οι παραγωγικοί servers υποςτθρίηουν τθν κακθμερινι λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ενϊ οι δοκιμαςτικοί χρθςιμοποιοφνται για δοκιμζσ βελτιϊςεων και νζων αναφορϊν. Και οι τζςςερεισ servers υλοποιικθκαν ωσ ιδεατοί servers ςε μια ιςχυρι φυςικι μθχανι, με αποτζλεςμα εξοικονόμθςθ κεφαλαιουχικοφ και λειτουργικοφ κόςτουσ. Αναβάκμιςθ τθσ διακεςιμότθτασ των μιςκωμζνων κυκλωμάτων Πατιματοσ - Κεντρικϊν Γραφείων και Κεντρικϊν Γραφείων Internet ςε επίπεδο 99,99% Ολοκλθρϊκθκε τον Οκτϊβριο 2011 θ αναβάκμιςθ ςε επίπεδο 99,99% τθσ αξιοπιςτίασ των διαςυνδζςεων Ρατιματοσ- ΑΚΑΤ και ΑΚΑΤ-Internet (μζςω διπλϊν μιςκωμζνων κυκλωμάτων του ΟΤΕ με διαφορετικι όδευςθ), προκειμζνου να λειτουργεί απρόςκοπτα θ επικοινωνία του ΔΕΣΦΑ με τισ εταιρίεσ-χριςτεσ του ΕΣΦΑ και του ΥΦΑ μζςω και του πιλοτικοφ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ςυναλλαγϊν φυςικοφ αερίου. Υπεγράφθ ςχετικι ςφμβαςθ Service Level Agreement (SLA) με τον ΟΤΕ διετοφσ διάρκειασ, που περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ ςχετικοφ εξοπλιςμοφ ςε Ράτθμα και ΑΚΑΤ. Κάκε διπλό μιςκωμζνο κφκλωμα αποτελείται από ζνα κφκλωμα τφπου Metro Ethernet 10 Mbps (ςε λειτουργία ιδθ από το 2008) και ζνα νζο αςφρματο κφκλωμα τφπου LMDS 4 Mbps μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ Cosmote, τα οποία διαςυνδζονται ςε τερματικό εξοπλιςμό που παρακολουκείται από τον ΟΤΕ, προκειμζνου να ενεργοποιοφνται άμεςα οι ενζργειεσ αποκατάςταςθσ ςε περίπτωςθ διακοπισ τουσ. Για τθ λειτουργία των LMDS κυκλωμάτων εγκαταςτάκθκαν ειδικζσ κεραίεσ ραδιοηεφξθσ (πιάτα) ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρατιματοσ και Κεντρικϊν Γραφείων. Πρόγραμμα Ζργων Πλθροφορικισ Τα ανωτζρω τρία ζργα ζχουν ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Ζργων Ρλθροφορικισ, που παρακολουκείται από τθν Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν από Δωρεζσ Εξοπλιςμοφ Πλθροφορικισ Ολοκλθρϊκθκε θ δωρεά εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ ςτο 5 ο και 11 ο Δθμοτικό Σχολείο Αγ. Ραραςκευισ Αττικισ και ςτο 7 ο Νθπιαγωγείο Μεγάρων ςτα πλαίςια των δράςεων Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. Για τισ δωρεζσ αυτζσ επιλζχκθκε πεπαλαιωμζνοσ εξοπλιςμόσ που δεν μπορεί να εξυπθρετιςει τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του ΔΕΣΦΑ, είναι όμωσ απόλυτα λειτουργικόσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Μελζτθ Βαςικοφ χεδιαςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ του υςτιματοσ τακερϊν Επικοινωνιϊν του ΕΦΑ Κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Σεχνικισ Επιτροπισ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων και Επικοινωνιϊν εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα για τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ςτακερϊν επικοινωνιϊν του ΕΣΦΑ και θ εκπόνθςθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ βαςικοφ ςχεδιαςμοφ από ομάδα εργαςίασ εξειδικευμζνων ςυναδζλφων υπό τθν αιγίδα και ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Μελετϊν Αγωγϊν και Εγκαταςτάςεων. Σκοπόσ τθσ αναβάκμιςθσ είναι θ αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ, θ καλφτερθ διαχείριςθ και θ βελτίωςθ των δυνατοτιτων επζκταςθσ του ςυςτιματοσ ςτακερϊν επικοινωνιϊν, αξιοποιϊντασ περαιτζρω το καλϊδιο οπτικϊν ινϊν που ζχει εγκαταςτακεί παράλλθλα με το Εκνικό Σφςτθμα Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου. Ο ςτόχοσ είναι να καλυφκοφν οι μελλοντικζσ τθλεπικοινωνιακζσ ανάγκεσ του ΔΕΣΦΑ για τθν επόμενθ 15ετία με τον καλφτερο, όςον αφορά τθ ςχζςθ κόςτουσ-δυνατοτιτων, δυνατό τρόπο και να διευκολυνκοφν οι επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ αυξάνοντασ τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. Στα πλαίςια του παραπάνω ζργου ζγινε θ αποτφπωςθ των εςωτερικϊν δικτφων υπολογιςτϊν (intranet) όλων των επανδρωμζνων μονάδων (εβυκοφςα, Ράτθμα, Αμπελιά, Ν. Μεςθμβρία, Σιδθρόκαςτρο, Βιςτωνίδα, Κιποι) και υποβλικθκε πρόταςθ αναβάκμιςισ τουσ ςε ταχφτθτεσ 1/10 Gbps. Αναβάκμιςθ Firewall για τθν προςταςία τθσ εταιρικισ διαςφνδεςθσ ςτο internet Λόγω παλαιότθτασ κρίκθκε ςκόπιμθ θ αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ firewall για τθν προςταςία του intranet από απειλζσ του internet. Κατόπιν διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊκθκε θ προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ και θ εκπαίδευςθ τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ ΔΡΕ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

7 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 7 Το νζο firewall περιλαμβάνει δφο ςυςκευζσ τφπου Unified Threat Management (UTM) ςε διάταξθ hot-standby για αυξθμζνθ αξιοπιςτία και μια ςυςκευι αναφορϊν και παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν εταιρικι διαςφνδεςθ ςτο internet: ςτεγάνωςθ διεπαφισ intranet-internet, ζλεγχο εφαρμογϊν, ζλεγχο περιεχομζνου, ανίχνευςθ και προςταςία ζναντι επικζςεων, αποφυγι διαρροισ δεδομζνων, διαχείριςθ όγκου/χρόνου δεδομζνων και ζλεγχο αςυρμάτων δικτφων τφπου Wi-Fi. Ειςθγιςεισ ςε υνζδρια Ο κ. Ρ. Κεοδωράκθσ, Διευκυντισ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν, παρουςίαςε το ςφςτθμα τθλεβιντεοδιαςκζψεων του ΔΕΣΦΑ και τθ ςυνειςφορά του ςτθ μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν, ςτο μεγαλφτερο ετιςιο ςυνζδριο τθσ εταιρίασ Microsoft ςτθν Ελλάδα «Annual Digital Dialogue (ADD) Microsoft 2011», που διεξιχκθ ςτο Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ ςτθν Ακινα ςτισ Ο ίδιοσ ςυμμετείχε ςτθν θμερίδα του Ελλθνικοφ Λνςτιτοφτου Ρλθροφορικισ (ΕΛΡ) τθσ ΕΕΔΕ με τίτλο «Εργαςιακό περιβάλλον ςε περίοδο κρίςθσ Απειλζσ και ευκαιρίεσ για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των ςτελεχϊν ςτον Τομζα Ρλθροφορικισ» ςτισ με ειςιγθςθ για «Ρροτάςεισ και ενζργειεσ για αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ με ζμφαςθ ςτθν πλθροφορικι». Στθν ετιςια ζκδοςθ «The Edge» τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διοικιςεωσ Επιχειριςεων (ΕΕΔΕ) για το ζτοσ 2011 ςυμπεριλιφκθκε το ακόλουκο άρκρο του κ. Ρ. Κεοδωράκθ, Δ/ντθ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν, το οποίο παρακζτουμε ωσ ιδιαίτερα επίκαιρο: Κυρίαρχεσ τάςεισ ςτθν αγορά πλθροφορικισ των επιχειριςεων Ακόμα και ςτθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία που βιϊνουμε ςιμερα, εξακολουκεί να υπάρχει ωσ κυρίαρχθ τάςθ ςτθν αγορά πλθροφορικισ θ κάλυψθ αναγκϊν των επιχειριςεων ςε ςυςτιματα Enterprise Resource Planning (ERP) για τθν ολοκλθρωμζνθ και ενιαία μθχανογράφθςθ των οικονομικϊν και διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, τθσ παραγωγισ και των πωλιςεων, κακϊσ και ςε ςυςτιματα Business Intelligence (BI) ι Business Analytics, που τροφοδοτοφν τισ Διοικιςεισ των εταιριϊν με πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθ λιψθ αποφάςεων. Τα μεν ERP ςυςτιματα ανικουν ςτθν κατθγορία των transactional systems, τα οποία αυτοματοποιοφν και Με το mobile computing, θ παροχι των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων γίνεται πλζον με ενιαίο τρόπο εντόσ και εκτόσ γραφείου, είτε μζςω υπολογιςτι (desktop, notebook, tablet) είτε μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου (mobile phone, smartphone, personal digital assistant - PDA). τυποποιοφν κακθμερινζσ λειτουργίεσ των επιχειριςεων, ϊςτε να εκτελοφνται με ταχφτθτα και με ακρίβεια. Τα BI ςυςτιματα ανικουν ςτθν κατθγορία των decision-making systems, τα οποία αντλοφν, μεταςχθματίηουν και οργανϊνουν δεδομζνα από τα transactional systems, προκειμζνου να παράγουν δείκτεσ απόδοςθσ ανά τομζα επιχείρθςθσ. Ππωσ είναι φανερό τα transactional και τα decision-support ςυςτιματα αλλθλοτροφοδοτοφνται ςε ζναν ςυνεχι κφκλο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςε όλα τα επίπεδα. Τα ςυςτιματα αυτά, αν και κλαςικά και ϊριμα από τεχνολογικισ άποψθσ, εξακολουκοφν να αποτελοφν τθ βάςθ τθσ πλθροφορικισ ςε κάκε ςφγχρονθ επιχείρθςθ, ζνα είδοσ sine qua non. Ακόμα και εκείνεσ οι επιχειριςεισ που τα αξιοποιοφν για πολλά ζτθ, απαιτείται να μεριμνοφν ςυνεχϊσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ και τθν προςαρμογι τουσ ςε νζεσ ςυνκικεσ, περιβάλλοντα και ευκαιρίεσ. Από τθν άλλθ μεριά θ πλθροφορικι απαιτείται να καλφψει ι, αν κζλετε, να ςυμμορφωκεί με τισ ακόλουκεσ ανάγκεσ των επιχειριςεων, ανάγκεσ που αν και ζχουν μια διαχρονικι αξία αυτζσ κακ εαυτζσ, ειδικά ςτθν εποχι μασ ζχουν εξελιχκεί ςε προχποκζςεισ επιβίωςθσ: Εξοικονόμθςθ πόρων ςε όλα τα επίπεδα (ανκρϊπινο δυναμικό, πάγιοσ εξοπλιςμόσ και κεφάλαια) με ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ποιότθτασ DO MORE WITH LESS. Αναδιάρκρωςθ του κόςτουσ τθσ πλθροφορικισ, όπου οι κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ (CAPEX) αντικακίςτανται μερικά ι εξ ολοκλιρου από λειτουργικζσ δαπάνεσ (OPEX) με ταυτόχρονθ μείωςθ του τελικοφ κόςτουσ. Επικζντρωςθ των επιχειριςεων ςε τεχνολογίεσ που ςχετίηονται άμεςα με το αντικείμενό τουσ (core business) και μάλιςτα ςε εκείνεσ που αποτελοφν πθγι ςτρατθγικισ διαφοροποίθςθσ ζναντι του ανταγωνιςμοφ. Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ μζςα από τθν ςυνεχι ροι των απαραίτθτων πλθροφοριϊν και τθ ςυνεργαςία των ςτελεχϊν, ανεξαρτιτωσ τόπου και τερματικϊν ςυςκευϊν. Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Για τθν εξυπθρζτθςθ αυτϊν των αναγκϊν ζχει αναδυκεί πλθκϊρα νζων τεχνολογιϊν, κάκε μια από τισ οποίεσ βρίςκεται ςε διαφορετικό ςτάδιο ωρίμανςθσ. Ριο κυρίαρχεσ πάντωσ κεωροφμε τισ ακόλουκεσ τάςεισ : Διάφορεσ μορφζσ outsourcing υπθρεςιϊν και εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, που περιλαμβάνουν data centers, managed printing services, υπθρεςίεσ ελεγκτικισ, λογιςτικισ, μιςκοδοςίασ, προμθκειϊν και πλθροφορικισ. Με το virtualization είναι δυνατόν να αξιοποιθκοφν ςτο ζπακρο οι δυνατότθτεσ των servers, που είναι πλζον εξαιρετικά ιςχυροί, ενϊ παράλλθλα μειϊνεται ο αρικμόσ των servers που χρειάηεται να διακζτει μια επιχείρθςθ ςτο data center τθσ. Ζτςι μειϊνονται ανάγκεσ για χϊρο data center, κλιματιςμό, μπαταρίεσ και θλεκτρικι ενζργεια. Με το cloud computing δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ ςε μια επιχείρθςθ να αξιοποιεί όλα τα πλθροφοριακά ςυςτιματα που είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία τθσ, χωρίσ κάκε ζνα από αυτά να βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςε ιδιόκτθτα data centers. Κάκε επιχείρθςθ καλείται να αποφαςίςει ποια από τα πλθροφοριακά ςυςτιματά τθσ είναι προτιμότερο να λειτουργοφν ςτο cloud, λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ ςτρατθγικισ, οικονομιϊν κλίμακασ, ταχφτθτασ ανταπόκριςθσ και αςφάλειασ. Με το mobile computing, θ παροχι (delivery) των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων γίνεται πλζον με ενιαίο τρόπο εντόσ και εκτόσ γραφείου, είτε μζςω υπολογιςτι (desktop, notebook, tablet) είτε μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου (mobile phone, smartphone, personal digital assistant - PDA). (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

8 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 8 Ζτςι υποςτθρίηεται ενεργά θ εξωςτρζφεια των ςτελεχϊν, ϊςτε να επικεντρϊςουν τθν προςοχι τουσ ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ. Συμπλθρωματικά αναφζρουμε ότι με τθν ςφγχρονθ τεχνολογία όλοι οι stakeholders (πελάτεσ, προμθκευτζσ, μζτοχοι, υπάλλθλοι, ρυκμιςτικζσ, νομοκετικζσ και εκτελεςτικζσ αρχζσ, πολίτεσ) μποροφν να αποτελζςουν μζροσ του οικοςυςτιματοσ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ μιασ επιχείρθςθσ και απαιτείται θ χάραξθ μιασ ςτρατθγικισ ςτο κζμα αυτό. Με τισ ενοποιθμζνεσ επικοινωνίεσ δεδομζνων, φωνισ και video (unified communications) επεκτείνονται οι ςυνικεισ υπθρεςίεσ τθλεφωνίασ (ςτακερισ ι κινθτισ), ϊςτε να παρζχονται και υπθρεςίεσ τθλε-βίντεοδιάςκεψθσ (video-conference) μεταξφ δφο και περιςςοτζρων μερϊν, οι ο- ποίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν παρουςιάςεισ, επιδείξεισ προϊόντων, Κάκε επιχείρθςθ πρζπει να αξιολογιςει τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και να προβεί ςε επιλογζσ που είναι ςφμφωνεσ με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ. τθλεχποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τθλε-εκπαίδευςθ, κλπ. Ζτςι οι ςυςκζψεισ γίνονται πιο παραγωγικζσ και ζχουν μικρότερο κόςτοσ, διότι αποφεφγονται μετακινιςεισ. Επίςθσ γίνεται καλφτερθ αξιοποίθςθ των εξειδικευμζνων ςτελεχϊν που αποτελοφν τουσ πιο πολφτιμουσ πόρουσ μιασ επιχείρθςθσ. Κάκε επιχείρθςθ πρζπει να αξιολογιςει τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και να προβεί ςε επιλογζσ που είναι ςφμφωνεσ με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ δεν πρζπει να ξεχνοφμε ότι καμιά τεχνολογία από μόνθ τθσ δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά απαιτείται να ςυνδυάηεται με τθν κουλτοφρα, το ανκρϊπινο δυναμικό, το αντικείμενο, το περιβάλλον, τθν αγορά και τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ. Σμιμα Διαχείριςθσ Κεντρικισ Γραμματείασ Σκοπόσ του Τμιματοσ Διαχείριςθσ Αλλθλογραφίασ τθσ Εταιρίασ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργικισ και ςυςτθματικισ ροισ τθσ ζγγραφθσ επικοινωνίασ του ΔΕΣΦΑ εςωτερικά και εξωτερικά, ϊςτε αυτι να καταγράφεται ορκά και με ςφγχρονεσ μεκόδουσ, να διακινείται ζγκαιρα και να αρχειοκετείται. Το τμιμα τθσ Κεντρικισ Γραμματείασ είναι υπεφκυνο για: 1. Την με εχεμφθεια αςφαλή και γρήγορη προώθηςη τησ αλληλογραφίασ ςτουσ αποδζκτεσ 2. Την αρχειοθζτηςη τησ αλληλογραφίασ Κατά το τελευταίο τρίμθνο (Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011) οι δράςεισ του Τμιματοσ ιταν οι εξισ: Μετά από τθν δυνατότθτα που παρζχει το θλεκτρονικό ςφςτθμα DOCMAN ςτθν Κεντρικι Γραμματεία τθσ Εταιρείασ να παρακολουκεί όλα τα ζγγραφα, από όποια Ρεριφερειακι Μονάδα κι αν προζρχονται ϊςτε να τυπϊνονται οι θμεριςιεσ καταςτάςεισ όλων των ειςερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων τθσ Εταιρείασ, ςτο Τμιμα Διαχείριςθσ Κεντρικισ Γραμματείασ πραγματοποιικθκαν οι κάτωκι εργαςίεσ: Ρρωτοκολλικθκαν, διακινικθκαν και αρχειοκετικθκαν ειςερχόμενα ζγγραφα. Διακινικθκαν και αρχειοκετικθκαν εξερχόμενα ζγγραφα. Ραρελιφκθςαν και παραδόκθκαν 26 προςφορζσ για διαγωνιςμοφσ. Φωτοτυπικθκαν και διανεμικθκαν αςπρόμαυρα αντίγραφα και ζγχρωμα. Ελζχκθςαν και πιςτοποιικθκαν 20 τιμολόγια από τθν εταιρία Α. ΧΑΛΑ- ΜΑΝΔΑΘΣ & ΣΛΑ Ο.Ε. για εργαςίεσ φωτοτφπθςθσ και βιβλιοδεςίασ. Συγκεντρϊκθκαν, ελζχκθςαν και πιςτοποιικθκαν 19 τιμολόγια Ταχυμεταφοράσ των Κεντρικϊν Γραφείων και όλων των Ρεριφερειακϊν μονάδων τθσ εταιρείασ SPEEDEX που αφοροφςαν ςε αποςτολζσ. Συγκεντρϊκθκαν, ελζχκθςαν και ζγινε γραμματοςιμανςθ 13 εγγράφων και αποςτολι τουσ μζςω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ). Σο Σμιμα Κεντρικισ Γραμματείασ ζχει ςτόχο να ςυνεχίςει να διατθρεί το ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕ- ΦΑ με υπευκυνότθτα, ζτςι ϊςτε θ γραπτι επικοινωνία τθσ Εταιρίασ τόςο με τρίτουσ όςο και εςωτερικά να γίνεται ζγκαιρα, ορκά και με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ. Το Τμιμα τθσ Κεντρικισ Γραμματείασ επίςθσ παρακολουκεί πιςτοποιεί ςυνδρομζσ τθσ εταιρείασ ςε ζντυπα και φορείσ εςωτερικοφ-εξωτερικοφ. Επιπλζον μεριμνεί για τθν ετιςια ςυγκζντρωςθ των αναγκϊν τθσ εταιρείασ ςε ςυνδρομζσ και τθν ζγκαιρθ ανανζωςι τουσ. Τζλοσ, το τμιμα Κεντρικισ Γραμματείασ ζχει ςτόχο να ςυνεχίςει να διατθρεί το ΚΕΝΤΛΚΟ ΑΧΕΛΟ ΔΕΣΦΑ με υπευκυνότθτα, ζτςι ϊςτε θ γραπτι επικοινωνία (αλλθλογραφία) τθσ Εταιρίασ τόςο με τρίτουσ όςο και εςωτερικά να γίνεται ζγκαιρα, ορκά και με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ.

9 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 9 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ Τλοποίθςθ ζργων Επενδυτικοφ Προγράμματοσ ΔΕΦΑ Ζργα που ολοκλθρϊκθκαν (καταςκευαςτικά ι λειτουργικά) εντόσ του Οι εργαςίεσ καταςκευισ του Στακμοφ ολοκλθρϊκθκαν τον Δεκζμβριο του 2010 και ζχει ενταχκεί με επιτυχία ςε κζςθ πλιρουσ λειτουργίασ από το Φεβρουάριο του Ζχει εκδοκεί Ριςτοποιθτικό Μθχανικισ Ολοκλιρωςθσ, και το ζργο βρίςκεται ςτθ φάςθ Ρροςωρινισ Ραραλαβισ. Παρακαμπτιριοσ Αγωγόσ του Μετρθτικοφ τακμοφ KORINTHOS POWER (MOTOR OIL II). Το αντικείμενο του ζργου αφορά τθν προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν, το λεπτομερι ςχεδιαςμό και τισ εργαςίεσ καταςκευισ του παρακαμπτιριου (by pass) αγωγοφ, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ «Κόρινκοσ Power» ςτουσ Αγ. Κεοδϊρουσ Κορινκίασ. Σκοπόσ ιταν θ προςωρινι τροφοδότθςθ με φυςικό αζριο των εγκαταςτάςεων τθσ βιομθχανίασ Κόρινκοσ Power, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ καταςκευισ του νζου μετρθτικοφ ςτακμοφ (U-7140). Οι εργαςίεσ καταςκευισ ολοκλθρϊκθκαν ςτισ 12/09/2011. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτα ελλθνοτουρκικά ςφνορα. Το Μάρτιο του 2010 εκδόκθκε το Ριςτοποιθτικό Ρροςωρινισ Ραραλαβισ του ζργου. Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ παρουςιάςτθκαν κάποια προβλιματα, τα οποία ιδθ αντιμετωπίηονται. Εγκατάςταςθ Β Μετρθτικοφ τακμοφ για τθν τροφοδότθςθ τθσ «ΗΡΩΝ ΘΕΡ- ΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε». Εγκατάςταςθ Βανοςταςίου ςτον ςτακμό τθσ Θιβασ (U-1745) με τθν μζκοδο του Hot Tapping Το αντικείμενο του ζργου αφορά το λεπτομερι ςχεδιαςμό, τθν προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν και τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ βανοςταςίου ςτθν περιοχι τθσ Κιβασ. Σκοπόσ είναι θ τροφοδότθςθ με φυςικό αζριο του Στακμοφ M/R Station U-2740 και κατ επζκταςθ το δίκτυο μζςθσ πίεςθσ τθσ Κιβασ. Το ζργο ζχει ολοκλθρωκεί, ωσ προσ το φυςικό του αντικείμενο, πλθν κάποιων τεχνικϊν προβλθμάτων, που κα επιλυκοφν μετά από ςχετικι μελζτθ. Ζργα που βρίςκονται, καταςκευαςτικά, ςε φάςθ υλοποίθςθσ εντόσ του τακμόσ υμπίεςθσ ςτθ Νζα Μεςθμβρία Θεςςαλονίκθσ. Οι διαπραγματεφςεισ με τθν Κοινοπραξία, που ανζλαβε τθν Εργολαβία ςφμφωνα με τθ ςχετικι Διακρατικι Συμφωνία, κατζλθξαν ςτθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ το Δεκζμβριο του Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Συμβατικισ διάρκειασ είναι θ Οι εργαςίεσ καταςκευισ των κτιρίων άρχιςαν το Φεβρουάριο 2010 και οι μονάδεσ μεταφζρκθκαν ςτθ Νζα Μεςιμβρια ςτισ και ςτισ τοποκετικθκαν επάνω ςτισ βάςεισ τουσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ και θ κζςθ ςε λειτουργία του ςτακμοφ προβλζπεται να πραγματοποιθκεί εντόσ του Φεβρουαρίου Με τθν Α.Ρ. 5209/1057/Α Απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα για τθν Ανταγωνιςτικότθτα, το ζργο εντάχκθκε για ςυγχρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ ςε ποςοςτό 35% των επιλζξιμων δαπανϊν. Σο Μάρτιο του 2010 εκδόκθκε το Πιςτοποιθτικό Προςωρινισ Παραλαβισ του ζργου για τθν εγκατάςταςθ του Μετρθτικοφ τακμοφ ςτα ελλθνοτουρκικά ςφνορα. Επζκταςθ του υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Αλιβζρι. Ο αγωγόσ διαμζτρου 20, κα τροφοδοτιςει με φυςικό αζριο το νζο υπό καταςκευι ςτακμό θλεκτροπαραγωγισ τθσ ΔΕΘ ςτο Αλιβζρι, ο οποίοσ πρόκειται να αντικαταςτιςει τθν παλαιά μονάδα παραγωγισ με καφςιμο μαηοφτ. Το ζργο είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ του δικτφου μεταφοράσ φυςικοφ αερίου και τθ ςτακερότθτα του δικτφου θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ Νοτίου Ελλάδασ. Συγκεκριμζνα το ζργο περιλαμβάνει χερςαίο τμιμα μικουσ 57,9 χλμ. και υποκαλάςςιο τμιμα 14,2 χλμ. H ζναρξθ τθσ Εργολαβίασ για τθν καταςκευι του χερςαίου τμιματοσ ιταν ςτισ Ζκτοτε ςυνεχίηεται θ καταςκευι ςε όλο το μικοσ, αφοφ μεςολάβθςε μια περίοδοσ αναςτολισ εργαςιϊν ςτθν περιοχι του Καλάμου (12 χλμ) και ςτθν περιοχι του Αλιβερίου (6 χλμ). Θ περίοδοσ αναςτολισ ζλθξε τον Λανουάριο (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

10 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 10 Θ μόνθ περιοχι ςτθν οποία δεν εκτελοφνται εργαςίεσ, είναι τα τελευταία 2 χλμ. περίπου του χερςαίου τμιματοσ ςτο Βαρνάβα Αττικισ. Για το τμιμα αυτό του Αγωγοφ ζχει επιλεγεί εναλλακτικι όδευςθ, θ οποία καταλιγει ςτο ίδιο ςθμείο προςαιγειάλωςθσ και θ οποία ζχει τθν αποδοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Ιδθ ζχει ηθτθκεί θ άδεια του Δαςαρχείου και τθσ Αρχαιολογίασ και βρίςκεται υπό εκπόνθςθ ςυμπλθρωματικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, ϊςτε να εκδοκοφν τροποποιθμζνοι Ρεριβαλλοντικοί Προι του Ζργου. Σθμαντικι κακυςτζρθςθ ςτο Ζργο υπάρχει και λόγω ανακάλυψθσ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων τόςο ςτθν περιοχι του Στακμοφ Ξεςτροπαγίδασ (εντόσ τθσ ΔΕΘ Αλιβερίου) όςο και κατά μικοσ του τελικοφ τμιματοσ του Αγωγοφ (εντόσ και εκτόσ ΔΕΘ). Στθν περιοχι του Στακμοφ Ξεςτροπαγίδασ ζγινε ςωςτικι αναςκαφι και οι εργαςίεσ καταςκευισ ςυνεχίηονται. Για το εντόσ και εκτόσ τθσ ΔΕΘ τμιμα του Αγωγοφ απόφαςθ του ΔΕΣΦΑ (θ οποία κατϋαρχιν ζχει εγκρικεί από τθν αρμόδια Αρχαιολογικι Αρχι) είναι να γίνει κάκετθ παράκαμψθ (με τθ μζκοδο τθσ οριηόντιασ κατευκυνόμενθσ διάτρθςθσ). Ο νζοσ διαγωνιςμόσ, που αφορά ςτισ Υπθρεςίεσ Επίβλεψθσ Καταςκευισ του υποκαλάςςιου τμιματοσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ, ενϊ ο διαγωνιςμόσ που αφορά ςτισ Υπθρεςίεσ Επικεϊρθςθσ ζχει ολοκλθρωκεί. Στισ υπογράφθκε και ξεκίνθςε θ Σφμβαςθ για τθν καταςκευι του υποκαλάςςιου τμιματοσ του Αγωγοφ, θ οποία παρουςιάηει ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφζρον, δεδομζνου ότι δεν ζχει υλοποιθκεί από το ΔΕΣΦΑ ςτο παρελκόν παρόμοιο ζργο τζτοιασ κλίμακασ. Θ Συμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ είναι θ Εγκατάςταςθ τακμοφ M/R για τθν τροφοδότθςθ του Δικτφου Διανομισ ςτθν περιοχι Καλαμάκι Αγ. Θεόδωροι Ν. Κορινκίασ. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθ 3 θ Ομάδα Μετρθτικϊν/υκμιςτικϊν Στακμϊν) και βρίςκεται ςτθ φάςθ καταςκευισ από το Σεπτζμβριο Θ μθχανικι ολοκλιρωςθ του ζργου εκτιμάται να υλοποιθκεί εντόσ του Λουνίου Εγκατάςταςθ Μόνιμου τακμοφ M/R 60/19 bar για τθν τροφοδότθςθ του Δικτφου Διανομισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Σρικάλων. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθ 3 θ Ομάδα Μετρθτικϊν/υκμιςτικϊν Στακμϊν και βρίςκεται ςτθ φάςθ του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ. Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τον ςχετικό φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ τισ υπογράφθκε και ξεκίνθςε θ φμβαςθ για τθν καταςκευι του υποκαλάςςιου τμιματοσ του Αγωγοφ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Αλιβζρι. αδείασ του Ζργου το Λοφνιο Θ Μθχανικι ολοκλιρωςθ του ζργου εκτιμάται να υλοποιθκεί εντόσ του Εγκατάςταςθ Μόνιμου τακμοφ M/R 60/19 bar για τθν τροφοδότθςθ του Δικτφου Διανομισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Καρδίτςασ. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθ 3 θ Ομάδα Μετρθτικϊν/υκμιςτικϊν Στακμϊν και βρίςκεται ςτθ φάςθ του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ. Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε το ςχετικό φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ του Ζργου εντόσ του μθνόσ Λουνίου Θ Μθχανικι ολοκλιρωςθ του ζργου εκτιμάται να υλοποιθκεί εντόσ του Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτον τακμό τθσ Δ.Ε.Η. ςτο Αλιβζρι. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθν 3 θ Ομάδα Μετρθτικϊν/υκμιςτικϊν Στακμϊν και βρίςκεται ςτθ φάςθ του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ. Ζχουν παραδοκεί ςτον Ανάδοχο τα προαπαιτοφμενα (τίτλοι κυριότθτασ, άδεια Εγκατάςταςθσ), προκειμζνου να κατακζςει φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ από τθν αρμόδια πολεοδομία. Θ ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ, που είναι απαιτοφμενο για τθν εκκίνθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, εκκρεμεί λόγω τθσ απόφαςθσ τθσ δευτεροβάκμιασ επιτροπισ του Δαςαρχείου τθσ περιοχισ, θ οποία εκδόκθκε τον Λοφνιο 2011 και τελεςιδίκθςε ςτισ Εφόςον δεν παρουςιαςτεί άλλο πρόβλθμα θ οικοδομικι άδεια αναμζνεται να εκδοκεί εντόσ του Φεβρουαρίου Το ζργο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί καταςκευαςτικά τον Λοφλιο Το ζργο, που αφορά ςτο χερςαίο τμιμα του Αγωγοφ του Αλιβερίου, εντάχκθκε για ςυγχρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ ςε ποςοςτό 35% των επιλζξιμων δαπανϊν. Θ απόφαςθ του Γ. Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ για τθν παραχϊρθςθ χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ ςτθν Εφβοια εκδόκθκε το Μάρτιο 2011, ενϊ θ αντίςτοιχθ Απόφαςθ για τθν Αττικι (Βαρνάβασ) εκδόκθκε το Μάιο Εκκρεμεί θ Υπουργικι Απόφαςθ για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ καλάςςιου χϊρου και πυκμζνα. Ζργα που βρίςκονταν ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία ι ςε φάςθ μελετϊν ωρίμανςθσ Εγκατάςταςθ του επί ελλθνικοφ εδάφουσ υςτιματοσ Μεταφοράσ του ελλθνοϊταλικοφ Αγωγοφ. Το ζργο περιζχεται ςτον Κατάλογο Ρρογραμματιςμζνων Επεκτάςεων και Ενιςχφςεων του Ε.Σ.Φ.Α. που περιλαμβάνεται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ υπ' αρ. Δ1/Γ/1588 (ΦΕΚ/Β/60/ ). Για το ζργο αυτό ζχει εγκρικεί θ ςκοπιμότθτα Εκτζλεςθσ των Ρροκαταρκτικϊν Μελετϊν του Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ. Ο Ελλθνοϊταλικόσ Αγωγόσ Φυςικοφ Αερίου ςχεδιάηεται με τρόπο ϊςτε να είναι εφικτι θ μελλοντικι επζκταςι του προσ όλεσ τισ όμορεσ τθσ όδευςθσ περιοχζσ για αςτικισ και βιομθχανικισ χριςθσ με προοπτικι να ολοκλθρωκεί γεωγραφικά το Χερςαίο Σφςτθμα Υψθλισ Ρίεςθσ ςτθν περιοχι τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Στο κφριο λειτουργικό του ςενάριο προβλζπεται θ ειςαγωγι 9bcm Φυςικοφ Αερίου από το Στακμό των Κιπων ςτα Ελλθνοτουρκικά ςφνορα και εξαγωγι προσ Λταλία τθσ ίδιασ ποςότθτασ. Κατά το ςχεδιαςμό λαμβάνεται υπόψθ θ μελλοντικι αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ για εξαγωγι προσ Λταλία μζχρι 12bcm. Από τον Οκτϊβριο του 2007 είναι ςε εξζλιξθ θ εκπόνθςθ Ρρομελζτθσ και Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, κακϊσ και ςυμπλθρωματικϊν Μελετϊν για τθ βελτίωςθ τθσ όδευςθσ του Αγωγοφ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

11 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 11 Θ Κετικι Ρροκαταρκτικι Ρεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ από το Υπουργείο ΡΕΚΑ εκδόκθκε ςτα μζςα Δεκζμβρθ 2010 και θ Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων αναμζνεται κατά το τζλοσ του Εντόσ του Σεπτεμβρίου 2010 (20/09/2010) υπεγράφθ θ Σφμβαςθ για τθ Μελζτθ του Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ με τθν Μελετθτικι εταιρεία «Κ/Ξ PENSPEN Ltd C&M ENGINEERING S.A.», θ οποία βρίςκεται ςε εξζλιξθ και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Φεβρουάριο Επιπλζον πραγματοποιικθκαν επιτυχϊσ, παρουςία εκπροςϊπων του ΔΕ- ΣΦΑ / Μελετθτι/ Ανεξάρτθτου Συμβοφλου, θ μελζτθ HAZOP (Αναγνϊριςθ κινδφνων κατά τθ λειτουργία όλων των ςυςτθμάτων του ζργου του IGI) και θ μελζτθ SIL ASSESSMENT STUDY {Ρροςδιοριςμόσ του επιπζδου αςφαλείασ (Safety Integrity Level)} των ςυςτθμάτων και του εξοπλιςμοφ του ζργου του IGI. Δεφτερθ φάςθ Αναβάκμιςθσ τακμοφ ΤΦΑ Ρεβυκοφςασ. Θ 2 θ Φάςθ Αναβάκμιςθσ Στακμοφ ΥΦΑ εβυκοφςασ περιλαμβάνει μία επιπλζον δεξαμενι χωρθτικότθτασ m 3 (λόγω αυτισ τθσ αφξθςθσ του αποκθκευτικοφ χϊρου προβλζπεται παράλλθλα και θ επζκταςθ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων για να μποροφν να δζχονται πλοία μεγαλφτερα ζωσ m 3 Υ.Φ.Α.) και τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ αεριοποίθςθσ ΥΦΑ από ςε 1.400m 3 LNG/h. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ ςχεδιαςμοφ τθσ 3θσ δεξαμενισ (pre-basic design) υπεγράφθ ςτισ με τθν KELLOG θ Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν για τθν προετοιμαςία του Τεχνικοφ Φακζλου Δθμοπράτθςθσ του ζργου «Μελζτθ Καταςκευι Ρρομικεια Υλικϊν» για τθν καταςκευι τθσ 3 θσ δεξαμενισ ςτθ νιςο εβυκοφςα, τθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ Αςφαλείασ (θ οποία παραδόκθκε ςτισ 16/11/2010) και τον ζλεγχο των αποτελεςμάτων τθσ Γεωλογικισ ζρευνασ. Επίςθσ ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2010 δθμοςιεφτθκε ςτθν επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. προκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ με αντικείμενο το Λεπτομερι Σχεδιαςμό, τθν Ρρομικεια υλικϊν και τθν Καταςκευι τθσ 3 θσ Δεξαμενισ ςτθ νιςο εβυκοφςα. Στισ αρχζσ Μαΐου 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν γεωτεχνικισ ζρευνασ και ςτισ 16 Μαΐου 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ με τθν KELLOG για τθν εκπόνθςθ HAZOP (αξιολόγθςθ κινδφνων κατά τθ λειτουργία) και του Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ για τθν 3 θ δεξαμενι. Στα μζςα Αυγοφςτου 2011 παρεδόκθςαν όλεσ οι μελζτεσ από τισ παραπάνω ςυμβάςεισ. Τον Λοφνιο 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ με τθν Αςπροφόσ για τθν εκπόνθςθ περιβαλλοντικισ μελζτθσ, μελζτθσ ςυμβατότθτασ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων με πλοία μζχρι m 3, μελζτθ πυροπροςταςίασ, μελζτθ διάκεςθσ λυμάτων και μετάφραςθ με ταυτόχρονθ ςυμπλιρωςθ για τυχόν κενά τθσ Μελζτθσ Αςφαλείασ. Από τθν ανωτζρω μελζτθ θ μελζτθ ςυμβατότθτασ και θ μελζτθ Αςφαλείασ παραδόκθκαν τον Λοφλιο 2011 και Αφγουςτο 2011 αντίςτοιχα και θ Μ.Ρ.Ε βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ ολοκλιρωςθσ. Στισ το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφάςιςε το χωριςμό του αντικειμζνου του παραπάνω διαγωνιςμοφ 274/11, ϊςτε να προκθρυχκοφν δφο διαγωνιςμοί ζνασ για «Λεπτομερι Σχεδιαςμό, Ρρομικεια Υλικϊν και καταςκευι τρίτθσ Δεξαμενισ Υγροποιθμζνου Φυςικοφ αερίου χωρθτικότθτασ m 3» και ζνασ για «Εργαςίεσ ενίςχυςθσ του λιμζνοσ εκφόρτωςθσ για τθν υποδοχι πλοίων χωρθτικότθτασ ζωσ m 3, ςτθ νιςο εβυκοφςα». Εντόσ του Δεκεμβρίου 2011 ολοκλθρϊκθκαν οι διαδικαςίεσ για το νζο ανοικτό διαγωνιςμό «Μελζτθ, Ρρομικεια και Καταςκευι τθσ 3 θσ Δεξαμενισ» και τα τεφχθ Δθμοπράτθςθσ απεςτάλθςαν ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι, ενϊ ξεκίνθςε παράλλθλα θ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ μζςω του ιςτοτόπου του ΔΕΣΦΑ. Πςον αφορά ςτα λιμενικά ζργα θ μελζτθ για τισ εργαςίεσ κωράκιςθσ των παράκτιων πρανϊν τθσ 3 θσ παραλιακισ οδοφ ζχει ολοκλθρωκεί, ενϊ αναμζνεται το Φεβρουάριο 2012 θ ζναρξθ εκπόνθςθσ των Μελετϊν Navigation και Mooring Analysis cost. Τζλοσ το Φεβρουάριο του 2012 αναμζνεται θ ζναρξθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το Βαςικό ςχεδιαςμό τθσ αναβάκμιςθσ τθσ αεριοποίθςθσ από 1.000m 3 LNG/h ςε 1.400m 3 LNG/h. Επζκταςθ του υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Μεγαλόπολθ Σκοπόσ τθσ καταςκευισ του Ζργου είναι θ ςυνεχισ και απρόςκοπτθ τροφοδοςία του κερμοθλεκτρικοφ Στακμοφ ιςχφοσ περίπου 820MW τθσ ΔΕΘ ςτθ Μεγαλόπολθ με Φυςικό Αζριο, κακϊσ επίςθσ και των ευρφτερων βιοτεχνικϊν / αςτικϊν περιοχϊν από τισ οποίεσ διζρχεται (περιοχι Κορίνκου, περιοχι Άργουσ Ναυπλίου, περιοχι Τρίπολθσ, περιοχι Μεγαλόπολθσ). Ο υπό καταςκευι αγωγόσ υψθλισ πίεςθσ, ςυνολικοφ μικουσ 159Km, κα ξεκινά από τθν περιοχι των Αγίων Κεοδϊρων και κα καταλιγει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΘ ςτθ Μεγαλόπολθ. O υπό καταςκευι αγωγόσ κα αποτελείται από το τμιμα Αγίων Κεοδϊρων Εξαμιλίων διαμζτρου 30ϋϋ και μικουσ 16 km και από το τμιμα Εξαμιλίων Μεγαλόπολθσ διαμζτρου 24ϋϋ και μικουσ 143 km. Επζκταςθ του υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Μεγαλόπολθ. Το ζργο ςχεδιάςτθκε με τρόπο ϊςτε να είναι εφικτι θ μελλοντικι επζκταςθ τθσ ςωλθνογραμμισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ρελοποννιςου, με προοπτικι να ολοκλθρϊςει γεωγραφικά το χερςαίο Σφςτθμα Υψθλισ Ρίεςθσ και ςτθν περιφζρεια Ρελοποννιςου. Συνδυάηει ενεργειακά και περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα, δεδομζνου ότι θ ενζργεια, που κα παράγεται από τθν καφςθ του φυςικοφ αερίου αντικακιςτά τθν ενζργεια, που κα παραγόταν με τθ λειτουργία λιγνιτικϊν μονάδων θλεκτροπαραγωγισ οδθγϊντασ ςε μείωςθ των διαφυγόντων ρφπων και του διοξειδίου του άνκρακα. Επιπλζον μειϊνει το εξωτερικό ενεργειακό κόςτοσ(externalities) τθσ χϊρασ, επειδι το ςχετικό κόςτοσ του φυςικοφ αερίου είναι μικρότερο από το αντίςτοιχο του αργοφ πετρελαίου. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

12 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 12 Ο τρζχων προχπολογιςμόσ του Ζργου είναι ,18. Θ ΔΕΘ κα καταβάλει το κόςτοσ θχισ Σφνδεςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 4955/2006. O ΔΕΣΦΑ ζχει αιτθκεί χρθματοδότθςθ 35% από το ΕΣΡΑ, ζχει ζρκει πρόςκλθςθ από τθ Διαχειριςτικι Αρχι για ζνταξθ του ζργου ςτο ΕΣΡΑ και ςτείλαμε το Τεχνικό Δελτίο. Το υπόλοιπο κόςτοσ κα καλυφκεί από τα ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και δανειςμό. Θ ανάκτθςθ τθσ επζνδυςθσ κα προζλκει από τα τιμολόγια μεταφοράσ, αφοφ το ποςό που δεν κα επιδοτθκεί, κα ενταχκεί ςτθ υκμιηόμενθ Ρεριουςιακι Βάςθ του ΕΣΦΑ. Το Σεπτζμβριο 2011 εκδόκθκε θ Υ.Α. Ζγκριςθσ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του Ζργου. Στα πλαίςια εκπόνθςθσ τθσ Οριςτικισ Τοπογραφικισ Μελζτθσ, ζγιναν ςχετικζσ ςυναντιςεισ και ςε ςυνεννόθςθ με το ΥΡΕ- ΚΑ, τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου και τουσ Διμουσ Άργουσ Μυκθνϊν και Κορινκίων, αποφαςίςτθκε τροποποίθςθ τθσ χάραξθσ μικουσ 60χλμ, για τθν οποία εκπονικθκε Συμπλθρωματικι Ζκκεςθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, που κα υποβλθκεί αρχζσ Φεβρουαρίου 2012 ςτο ΥΡΕΚΑ. Με τθν πρόοδο τθσ παραπάνω μελζτθσ ζχουν εντατικοποιθκεί οι ενζργειεσ για τθν απόκτθςθ γθσ για τουσ εννζα ςτακμοφσ, που προβλζπονται από το βαςικό ςχεδιαςμό. Οι εργαςίεσ καταςκευισ αναμζνονται να ξεκινιςουν τζλοσ Φλεβάρθ Το Νοζμβριο 2011 υπεγράφθ θ Σφμβαςθ για τθν προμικεια ςωλινων και θ πρϊτθ παράδοςθ ςωλινα αναμζνεται το Μάρτιο Οι Διαγωνιςμοί για τθν παροχι Υπθρεςιϊν Επικεϊρθςθσ Υλικϊν και Καταςκευισ και τθν παροχι Υπθρεςιϊν Επίβλεψθσ είναι ςε εξζλιξθ. Ανακεωρικθκαν τα δεδομζνα ςτο Φάκελο Μεγάλου Ζργου, που υποβλικθκε ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ ςτισ 15 Δεκεμβρίου Στα πλαίςια τθσ καλισ ςυνεργαςίασ με τθν τοπικι κοινωνία, πραγματοποιικθκε χρθματοδότθςθ τθσ αγοράσ ενόσ αςκενοφόρου ςτο νοςοκομείο Άργουσ. Σφμφωνα με το ιςχφον χρονοδιάγραμμα, το Ζργο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Λοφνιο Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτο τακμό τθσ ΔΕΗ ςτθ Μεγαλόπολθ. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθν 3 θ Ομάδα Μετρθτικϊν/υκμιςτικϊν Στακμϊν (με τθ δυνατότθτα ξεχωριςτισ Σφμβαςθσ). Θ υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ αναμζνεται να γίνει εντόσ του Φεβρουαρίου 2012 και θ ολοκλιρωςι τθσ αναμζνεται το αϋ τρίμθνο του Ραράλλθλεσ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν ανακεϊρθςθ του χωροταξικοφ ςχεδίου κακϊσ και με τθν δρομολόγθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ Χρθςιδανείου με τθν ΔΕΘ ζχουν ιδθ ξεκινιςει και βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτθ Θίςβθ Βοιωτίασ για τθν τροφοδότθςθ του τακμοφ Ηλεκτροπαραγωγισ τθσ «ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΒΗ Α.Ε.». Με τθν υπ' αρ. 29/ Απόφαςθ του Δ.Σ. εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα του ζργου. Σε εφαρμογι των όρων τθσ Απόφαςθσ, το κόςτοσ του Μετρθτικοφ Στακμοφ κα αναλάβει θ «ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΘ ΚΛΣΒΘΣ Α.Ε.». Ο Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ του ςτακμοφ εκπονικθκε από τισ Υπθρεςίεσ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και ολοκλθρϊκθκε ςτισ αρχζσ του Το ζργο περιλαμβάνεται ςτο 4 Group Μ & M/R. Θ Δθμοςίευςθ τθσ Ρροκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ ζγινε ςτισ 3 Οκτωβρίου Θ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία είναι ςε εξζλιξθ και θ ολοκλιρωςι τθσ προβλζπεται το Μάιο του Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ για τθν τροφοδότθςθ του τακμοφ Ηλεκτροπαραγωγισ τθσ «ENDESA HEL- LAS» ςτον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίασ Με τθν υπ' αρ. 48/ Απόφαςθ του Δ.Σ. εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα του Στακμοφ Μζτρθςθσ για τθ μονάδα τθσ «ENDESA HELLAS Α.Ε.» ςτον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίασ. Ο Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ του Στακμοφ εκπονικθκε από τισ Υπθρεςίεσ του ΔΕΣΦΑ και ολοκλθρϊκθκε ςτισ αρχζσ του Το ζργο περιλαμβάνεται ςτθν 4 Ομάδα Μετρθτικϊν και Μετρθτικϊν και υκμιςτικϊν Στακμϊν. Στθ υπεγράφθ θ ςυμφωνία ςφνδεςθσ, μζςω τθσ οποίασ κα αναλάβει το κόςτοσ του Μετρθτικοφ Στακμοφ θ εταιρεία «ENDESA HELLAS Α.Ε.» που κα τροφοδοτθκεί. Θ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ των τευχϊν για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου ολοκλθρϊκθκε. Θ Δθμοςίευςθ τθσ Ρροκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ ζγινε ςτισ 3 Οκτωβρίου Θ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία είναι ςε εξζλιξθ και θ ολοκλιρωςι τθσ προβλζπεται το Μάιο του Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ Κορινκίασ MOTOR OIL B για τθν τροφοδότθςθ του τακμοφ Ηλεκτροπαραγωγισ KORINTHOS POWER. Το ζργο περιλαμβάνεται ςτθν 4 Ομάδα Μετρθτικϊν και Μετρθτικϊν και υκμιςτικϊν Στακμϊν. Ο Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ του Ζργου, ο οποίοσ εκπονικθκε από τισ Υπθρεςίεσ του ΔΕΣΦΑ, ολοκλθρϊκθκε τον Μάρτιο του Ο εν λόγω ςχεδιαςμόσ προβλζπει τθν καταςκευι ενόσ Μετρθτικοφ Στακμοφ δυναμικότθτασ Nm3/h, με τον τίτλο: MOTOR- OIL B /U Θ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία είναι ςε εξζλιξθ και θ ολοκλιρωςι τθσ προβλζπεται το Μάιο του Καταςκευι Ρροςωρινοφ Μετρθτικοφ & υκμιςτικοφ Στακμοφ για τθν τροφοδότθςθ τθσ βιομθχανικισ μονάδασ τθσ ΑΛΟΥΜΛΝΛΟΝ Α.Ε (ADG III ). Το αντικείμενο του ζργου αφορά τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ Ρροςωρινοφ Μετρθτικοφ & υκμιςτικοφ Στακμοφ ςτισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ Αλουμίνιον Α.Ε, με κφριο ςτόχο να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ βιομθχανίασ, πζραν τθσ θλεκτροπαραγωγισ. Σφμφωνα με τθν υπ αρικ. 134/01 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ 24/02/2011, εγκρίκθκε θ ςφνδεςθ παράκαμψθσ τθσ βιομθχανικισ μονάδοσ με το ΕΣΦΑ. Με τθν ίδια απόφαςθ εγκρίκθκε θ προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν από τον ΔΕΣΦΑ. Θ Συμφωνία Σφνδεςθσ 366/11, που αφορά τθν τροφοδοςία τθσ βιομθχανίασ με φυςικό αζριο, υπεγράφθ ςτισ 19/04/2011. Σφμφωνα με τον ςχεδιαςμό το ζργο προβλζπεται να υλοποιθκεί κυρίωσ από δφο εργολάβουσ. Το ζνα τμιμα τθσ εργολαβίασ ζχει ανατεκεί, ενϊ για το 2 ο, που αφορά ςτθν μελζτθ, προμικεια και τοποκζτθςθ θλεκτρονικοφ και θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ εκκρεμεί θ ανάκεςθ. Θ προμικεια των κφριων υλικϊν ευκφνθσ ΔΕΣΦΑ ζχει ολοκλθρωκεί και θ χρονικι ολοκλιρωςθ του ζργου αναμζνεται το Μάιο Αγωγόσ Φυςικοφ Αερίου Τψθλισ Πίεςθσ ΜΑΤΡΟΜΑΣΙ ΜΑΝΣΟΤΔΙ Στισ υπεγράφθ Λδιωτικό Συμφωνθτικό με τθν εταιρία ΘΩΝ V Α.Ε. με αντικείμενο τθν εκπόνθςθ περιβαλλοντικϊν μελετϊν του ζργου ςφνδεςθσ και τροφοδότθςθσ με Φ.Α. των μελλοντικϊν μονάδων τθσ ςτο Μαντοφδι Εφβοιασ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

13 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 13 Σκοπόσ του ζργου ςφνδεςθσ (προχπολογιςμοφ Ευρϊ) είναι να τροφοδοτιςει μετά τθν ολοκλιρωςι του α) δφο μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ αεριοςτροβιλικοφ ςυνδυαςμζνου κφκλου, ςυνολικισ ονομαςτικισ ιςχφοσ 1160 ΜW, που πρόκειται να καταςκευαςτοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ ΘΩΝ V Α.Ε. ςτθν κζςθ Φοφρνοι του Δ.Δ. Μαντουδίου Ευβοίασ και β) μία κερμικι μονάδα ονομαςτικισ ιςχφοσ 440 ΜW και μια μονάδα θλεκτροπαραγωγισ ςυνδυαςμζνου κφκλου, ςυνολικισ ονομαςτικισ ιςχφοσ 360 ΜW, που πρόκειται μελλοντικά να καταςκευαςτοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ΛΑΚΟ ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ Α.Ε. ςτο Δ.Δ. Λάρυμνασ Ευβοίασ, για τθν τροφοδότθςθ των οποίων ζχει επίςθσ εκδθλωκεί ενδιαφζρον από τθν εταιρία. Θ επζνδυςθ του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει τα εξισ: - Εγκατάςταςη αγωγού Υψηλήσ πίεςησ (80 bar), διαμζτρου 20ϋϋ και μικουσ 72 περίπου χιλιομζτρων από το Μαυρομάτι Βοιωτίασ ζωσ το Μαντοφδι Ευβοίασ (ςυμπεριλαμβάνεται και κλάδοσ 1 χλμ. προσ ΛΑΚΟ). Από το παραπάνω μικοσ περίπου τα 62 χλμ. ακολουκοφν χερςαία διαδρομι και τα 10 περίπου χλμ. υποκαλάςςια. - Εγκατάςταςη δύο (2) ςταθμϊν ξεςτροπαγίδων ςτο L/V-SCR Βάγια (Launcher) και ςτο L/V-SCR Μαντοφδι (Receiver). - Εγκατάςταςθ δφο (2) Μετρθτικϊν Στακμϊν, ςτον χϊρο τθσ ΘΩΝ V ςτο Μαντοφδι και δφο (2) Μετρθτικϊν Στακμϊν, ςτον χϊρο τθσ ΛΑΚΟ ςτθν Λάρυμνα, από τουσ οποίουσ ο ζνασ είναι πικανόν να είναι και ρυκμιςτικόσ. - Εγκατάςταςη τριϊν (3) Βαλβιδοςταςίων, ςτισ κζςεισ Λάρυμνα, Γαλατάκι, και Μαντοφδι. Σε όλο το μικοσ του χερςαίου αγωγοφ ζχει κεωρθκεί ότι κα τοποκετθκεί αγωγόσ ΘDPE Φ40 και κα εγκαταςτακεί 48 core οπτικι ίνα. Θ επζκταςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ τθλεπικοινωνιϊν (PDH), ζτςι ϊςτε να καλυφκοφν οι νζοι ςτακμοί κα λθφκεί υπόψθ κακϊσ επίςθσ και θ επζκταςθ του ςυςτιματοσ SCADA. Σε ότι αφορά ςτθ γεφφρωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των δφο ακτϊν του υποκαλαςςίου τμιματοσ κα εγκαταςτακεί διπλι αςφρματθ ηεφξθ ςε ςυνδυαςμό με ςτακερι τθλεφωνικι γραμμι (back up). Η Δραςτθριότθτα Διαχείριςθσ Ζργων ανζλαβε τθ διοίκθςθ του ζργου «Τλοποίθςθ ενόσ Μθχανογραφικοφ υςτιματοσ Κατάρτιςθσ και Παρακολοφκθςθσ Προχπολογιςμοφ» του ΔΕΦΑ, ςτόχοσ του οποίου είναι θ διαμόρφωςθ ενόσ κεντρικοφ δομθμζνου ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Οικονομικισ Απόδοςθσ. Δράςεισ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ Τλοποίθςθ ενόσ Μθχανογραφικοφ υςτιματοσ Κατάρτιςθσ και Παρακολοφκθςθσ Προχπολογιςμοφ του ΔΕΦΑ. Θ Δραςτθριότθτα Διαχείριςθσ Ζργων ανζλαβε τθ διοίκθςθ του ζργου «Υλοποίθςθ ενόσ Μθχανογραφικοφ Συςτιματοσ Κατάρτιςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρροχπολογιςμοφ» του ΔΕΣΦΑ ςτόχοσ του οποίου είναι θ διαμόρφωςθ ενόσ κεντρικοφ δομθμζνου ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Οικονομικισ Απόδοςθσ, που κα προςφζρει τθ δυνατότθτα κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου Ρροχπολογιςμοφ εςόδων / εξόδων, κακϊσ και τθν ταχφτερθ ανάλυςθ προχπολογιςτικϊν και απολογιςτικϊν εξόδων. Στισ 15 Δεκεμβρίου εγκρίκθκε από το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ο προχπολογιςμόσ τθσ εταιρίασ, ο οποίοσ καταρτίςτθκε επιτυχϊσ μζςω του Μθχανογραφικοφ Συςτιματοσ Κατάρτιςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρροχπολογιςμοφ. Ζωσ ςιμερα ζχει οριςτικοποιθκεί θ διαδρομι του αγωγοφ ςτθν χαρτογραφικι κλίμακα 1: Θ Ρροκαταρκτικι Χωροκζτθςθ των Υπζργειων Εγκαταςτάςεων κακϊσ και θ προκαταρκτικι μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ολοκλθρϊκθκαν. Θ Ρροκαταρκτικι Ρεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ υπεβλικθ ςτισ 05/08/2011 ςτθν αρμόδια υπθρεςία ΕΥΡΕ/ΥΡΕΚΑ ΥΡΕΚΑ και βρίςκεται ςε διαδικαςία ελζγχου. Θ υποβολι τθσ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων προβλζπεται προβλζπεται να υλοποιθκεί το Φεβρουάριο Αναβάκμιςθ υςτιματοσ τακερϊν Επικοινωνιϊν ΕΦΑ Σκοπόσ του ζργου είναι να αναβακμιςκεί το ςφςτθμα ςτακερϊν επικοινωνιϊν του ΔΕΣΦΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλεφωνικϊν κζντρων, προκειμζνου να υποςτθρίηει χωρθτικότθτεσ 1-10Gbps. Το ζργο από τισ 11/10/2011 βρίςκεται ςτθ φάςθ εκπόνθςθσ του βαςικοφ ςχεδιαςμοφ, που διενεργείται από Ομάδα Εργαςίασ του ΔΕΣΦΑ και προβλζπεται να ολοκλθρωκεί θ εν λόγω μελζτθ το Μάιο Στο επόμενο διάςτθμα αναμζνεται θ ςυνζχιςθ ςυγκζντρωςθσ και ανάλυςθσ όλων απαιτιςεων του ζργου, θ ςφνταξθ των εγγράφων που αφοροφν το τθλεφωνικό δίκτυο και το εςωτερικό δίκτυο των υπολογιςτϊν. Παροχι Τπθρεςιϊν Χρονικοφ Προγραμματιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ κόςτουσ των ζργων Θ Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Ραρακολοφκθςθσ ςυνζχιςε να εργάηεται και να υποςτθρίηει ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι ενόσ Συςτιματοσ Διοίκθςθσ μζςω ζργων (Management by Projects). Ραρείχε ςτθ Διοίκθςθ και ςτο Διοικθτικό Μθχανιςμό τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ και αναλυτικισ παρακολοφκθςθσ τθσ χρονικισ και οικονομικισ εξζλιξθσ των ζργων, άμεςθσ ανάδειξθσ των πραγματικϊν αιτιϊν, που δθμιουργοφν τα προβλιματα και τθ ςυνδρομι ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ των προβλθμάτων. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

14 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 14 Παροχι Τπθρεςιϊν Διαχείριςθσ υςτθμάτων Ποιοτικισ Διαςφάλιςθσ ζργων Θ Δ/νςθ Ροιοτικισ Διαχείριςθσ Ζργων εργάςτθκε ςε όλο αυτό το διάςτθμα με δυναμικό και αποτελεςματικό τρόπο, όπωσ απαιτείται όταν οι προτεραιότθτεσ των ζργων είναι εξίςου ςθμαντικζσ με εκείνεσ των τεχνικϊν εκνικϊν κανόνων γεγονόσ, που αντικατοπτρίηεται και ςτο τελικό αποτζλεςμα δθλαδι τθν επίτευξθ των φιλόδοξων ςτόχων που υλοποιικθκαν με τθν τελικι ανάρτθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μεταφοράσ φυςικοφ αερίου και εγκαταςτάςεων ΥΦΑ ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ, κακϊσ επίςθσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ του εκνικοφ κανονιςμοφ Συςτιματα Μεταφοράσ Φ.Α. με Μζγιςτθ Ρίεςθ Λειτουργίασ άνω των 16 bar. Επίςθσ παρείχε υποςτιριξθ ςτα διάφορα τεχνικά κζματα, τα οποία αφοροφν τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια των ζργων και του περιβάλλοντοσ, όπωσ αυτά προκφπτουν ςτισ διάφορεσ φάςεισ ενόσ ζργου. Εκπόνθςθ Βαςικϊν Σχεδιαςμϊν ςε διάφορα ζργα αυτοδφναμα ι με τθ βοικεια Μελετθτικϊν εταιριϊν. Ζλεγχοσ και ζγκριςθ των Λεπτομερϊν Σχεδιαςμϊν ςε διάφορα ζργα αυτοδφναμα ι με τθ βοικεια Μελετθτικϊν εταιριϊν. Τεχνικι Υποςτιριξθ ςε Αιτιματα / Ερωτιςεισ / Εξαγωγι Αποτελεςμάτων, που αφοροφν το G.I.S. ΔΕΣΦΑ. Ζλεγχοσ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ περιοχϊν με γεωτεχνικά προβλιματα ευςτάκειασ ςτο ενεργό ΕΣΦΑ. Ραροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτθ Διεφκυνςθ Λειτουργίασ ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα. Υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο των διαφόρων Συμβάςεων. Ραροχι Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Συμβάςεων Διαρκισ Υποςτιριξθ των Τεχνικϊν Δελτίων των προγραμματιςμζνων υποβλθκειςϊν, ενταγμζνων Ρράξεων των αντιςτοίχων Ζργων προσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Διαχειριςτικι Αρχι, Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Υ- πουργείο Οικονομικϊν, κλπ). Υποςτιριξθ ςτθ διαδικαςία ζνταξθσ των ζργων ςε χρθματοδοτικά προγράμματα. Υποςτιριξθ κατά τθν υποβολι αιτθμάτων και τθν ζγκριςθ Δανείων από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων για χρθματοδότθςθ των ζργων. Κατάρτιςθ Ρροτάςεων Μεταφοράσ Κόςτουσ Ζργων υπό εκτζλεςθ ςτα πάγια του ΔΕΣΦΑ. Κατάρτιςθ Ρροτάςεων Κατανομισ Επιχορθγιςεων Ζργων ςτα πάγια του ΔΕΣΦΑ. Κατάρτιςθ Ρροτάςεων Μεταφοράσ Κόςτουσ Ζργων υπό εκτζλεςθ ςτα πάγια τθσ ΔΕΡΑ. Κατάρτιςθ Ρροτάςεων Κατανομισ Επιχορθγιςεων Ζργων ςτα πάγια τθσ ΔΕΡΑ. Υποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ΔΕΣΦΑ. Συμμετοχι ςτελεχϊν ςε διάφορεσ Επιτροπζσ για τθν Ρροςωρινι ι / και Οριςτικι Ραραλαβι Συμβάςεων Ζργων & Υπθρεςιϊν, που ζχουν ολοκλθρωκεί. Ραροχι υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου προσ ΔΕΡΑ ι τρίτων εταιριϊν και ςτα πλαίςια παράλλθλων επιχειρθματικϊν δράςεων παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε ζργα εγκατάςταςθσ Φ.Α. τρίτων. Οργανωτικά Θζματα Αναδιάρκρωςθ Δραςτθριοτιτων Διαχείριςθσ Ζργων Για τθν αποτελεςματικότερθ διοίκθςθ των ζργων τθσ εταιρίασ και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ διαχειριςτικι επάρκεια και κατ επζκταςθ θ χρθματοδότθςθ των ζργων ανάπτυξθσ του ΕΣΦΑ ςυνεχίςτθκε με ομαλό τρόπο, θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων τθσ, μζςω τθσ καταγραφισ των Ανκρωποωρϊν, όλου του προςωπικοφ τθσ Δραςτθριότθτασ Διαχείριςθσ Ζργων. Ο μθχανιςμόσ διάχυςθσ ςτουσ ε- μπλεκόμενουσ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για τθ διαχείριςθ των Ζργων βρίςκεται ςε πλιρθ λειτουργία και από το τζλοσ του 2010 κανζνα ζργο δεν υποςτθρίηεται πλζον διαχειριςτικά από εξωτερικό Project Manager. Ο μθχανιςμόσ διάχυςθσ ςτουσ εμπλεκόμενουσ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για τθ διαχείριςθ των Ζργων βρίςκεται ςε πλιρθ λειτουργία και από το τζλοσ του 2010 κανζνα ζργο δεν υποςτθρίηεται πλζον διαχειριςτικά από εξωτερικό Project Manager.

15 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 15 Δράςεισ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ υςτθμάτων Ποιοτικισ Διαςφάλιςθσ Ζργων Ο ΔΕΦΑ μπορεί επάξια να ςτακεί ςτον χϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ αερίου ωσ Διαχειριςτισ υςτθμάτων Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου με τεχνικι επάρκεια ζχοντασ εκπλθρϊςει τισ απαιτιςεισ περί τεχνικϊν κανόνων του 2 ου και 3 ου Ενεργειακοφ Πακζτου. Θ Δ/νςθ Ροιοτικισ Διαχείριςθσ Ζργων είναι μία ςχετικά νεοςφςτατθ διεφκυνςθ του ΔΕΣΦΑ (2010), θ οποία ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ καταςκευισ των ςυςτθμάτων μεταφοράσ και των εγκαταςτάςεων φυςικοφ αερίου και υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου. Μζςα από τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ ποιοτικισ διαχείριςθσ, το οποίο με τθν παρακολοφκθςθ κρίςιμων ςταδίων είτε ςτα ζργα καταςκευισ είτε ςτθν καταςκευι των υλικϊν και με τθν ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων μερϊν επιβεβαιϊνει τθν ςωςτι ποιοτικι και αςφαλι καταςκευι των ςυςτθμάτων μεταφοράσ και των διαφόρων εγκαταςτάςεων φυςικοφ αερίου ςυμπεριλαμβανομζνων των εγκαταςτάςεων υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου. Ραράλλθλα παρζχει υποςτιριξθ ςτουσ Διευκυντζσ Ζργων για διάφορα τεχνικά κζματα τα οποία αφοροφν άμεςα τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια των ζργων και του περιβάλλοντοσ κακϊσ και τθν αςφάλεια και υγιεινι ςτθν εργαςία, και τα οποία προκφπτουν ςε διάφορεσ φάςεισ τθσ πραγματοποίθςθσ ενόσ ζργου (μελζτθ, ςτάδιο προςφοράσ, προμικεια υλικϊν, καταςκευι κτλ). Οι παραπάνω διεργαςίεσ ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ φυςικοφ αερίου το οποίο χαρακτθρίηεται από πολφ υψθλά επίπεδα ποιότθτασ και αςφαλείασ ςτθν λειτουργία του, που είναι κατάλλθλο για χριςθ για ζνα χρονικό διάςτθμα πολφ μεγαλφτερο από τθν τυπικι διάρκεια ηωισ για τθν οποία ςχεδιάηεται. Επίςθσ θ ποιοτικι διαχείριςθ ζργων φυςικοφ αερίου εξαςφαλίηει ότι το ζργο καταςκευάηεται και λειτουργεί, ζτςι ϊςτε να προςτατεφονται οι ηωζσ και οι περιουςίεσ του γενικότερου κοινοφ κακϊσ και το περιβάλλον. Θ Δ/νςθ Ροιοτικισ Διαχείριςθσ Ζργων εργάςτθκε ςε όλο αυτό το διάςτθμα με δυναμικό και αποτελεςματικό τρόπο, όπωσ απαιτείται όταν οι προτεραιότθτεσ των ζργων είναι εξίςου ςθμαντικζσ με εκείνεσ των τεχνικϊν εκνικϊν κανόνων γεγονόσ που αντικατοπτρίηεται και ςτο τελικό αποτζλεςμα δθλαδι τθν επίτευξθ των φιλόδοξων ςτόχων που υλοποιθκικαν με τθν τελικι ανάρτθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μεταφοράσ ΦΑ (Απρίλιοσ 2011) και εγκαταςτάςεων ΥΦΑ (Νοζμβριοσ 2011) ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ, κακϊσ επίςθσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ του εκνικοφ τεχνικοφ κανονιςμοφ "Συςτιματα Μεταφοράσ ΦΑ με Μζγιςτθ Ρίεςθ Λειτουργίασ άνω των 16 bar". Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΔΕΦΑ Σφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μεταφοράσ ΦΑ και εγκαταςτάςεων ΥΦΑ εςωτερικι διαβοφλευςθ ΔΕΣΦΑ με αποτζλεςμα τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ και τελικι ανάρτθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ. Ο ςτόχοσ είναι όχι μόνον τθσ εταιρείασ αλλά και τθσ χϊρασ. Ολοκλθρϊκθκε το ζργο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που εκκρεμοφςε ςτθν εταιρεία για μια ςειρά ετϊν, με αρχικι εκκίνθςθ το Ο ΔΕΣΦΑ μπορεί επάξια να ςτακεί ςτον χϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ αερίου ωσ Διαχειριςτισ Συςτθμάτων Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου με τεχνικι επάρκεια ζχοντασ εκπλθρϊςει τισ απαιτιςεισ περί τεχνικϊν κανόνων του 2 ου και 3 ου Ενεργειακοφ Ρακζτου, δθλαδι των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν 2009/73/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ οι οποίεσ ζχουν μεταφερκεί ςτθν εκνικι νομοκεςία με τουσ Νόμουσ 4001/2011 και 3428/2005 αντίςτοιχα. Εκνικοί Σεχνικοί Κανόνεσ - Ειςιγθςθ προσ ΤΠΕΚΑ Ολοκλθρϊκθκε θ δθμόςια διαβοφλευςθ δια τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ του εκνικοφ τεχνικοφ κανονιςμοφ "Συςτιματα Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου με Μζγιςτθ Ρίεςθ Λειτουργίασ άνω των 16 bar" που ειςθγθκικαμε ςτο ΥΡΕΚΑ. Ο ςτόχοσ είναι ςαφϊσ όχι μόνο τθσ εταιρίασ, αλλά και τθσ χϊρασ. Σθμειϊνουμε ότι λάβαμε πολφ κετικά ςχόλια περί τεχνικοφ εγγράφου υψθλισ ποιότθτασ από άλλεσ εταιρίεσ Διαχειριςτζσ Συςτθμάτων Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου τθσ ΕΕ κακϊσ και από Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ Ρροτυποποίθςθσ. Εςωτερικι Εκπαίδευςθ Στθν Διεφκυνςθ Ροιοτικισ Διαχείριςθσ Ζργων για τθν εκπλιρωςθ των εργαςιϊν μασ διενεργοφμε ςυνεχι εκπαίδευςθ όχι μόνον ςυμμετζχοντασ ςε ςεμινάρια, αλλά διενεργοφμε και κακθμερινι εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων δια τθσ εκμάκθςθσ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ τεχνικισ νομοκεςίασ αλλά και των προτφπων εφαρμογισ και των κωδίκων για τθν ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μεταφοράσ φα και εγκαταςτάςεων ΥΦΑ, αλλά και των εκνικϊν τεχνικϊν κανονιςμϊν.

16 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 16 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Στα πλαίςια ανάπτυξθσ του ζργου Αγωγόσ Κομοτθνι Κεςπρωτία / Χερςαίο τμιμα του Ελλθνοϊταλικοφ Αγωγοφ ανατζκθκε ςτισ τράπεηεσ Emporiki Bank Credit Agricole CIB θ εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν εφρεςθ του βζλτιςτου χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Στισ 29 Νοεμβρίου ζγινε παρουςίαςθ ςτο Λονδίνο τθσ τελικισ μελζτθσ ςτθν Κοινοπραξία Shah Deniz, προκειμζνου να αξιολογιςουν τον αγωγό διαμετακόμιςθσ ITGI. Στα τζλθ Δεκεμβρίου 2011 απεςτάλθ θ τελικι μελζτθ θ οποία εγκρίκθκε από τον ΔΕΣΦΑ. Μετά τθν επίςθμθ υποβολι του ςχεδίου Κανονιςμοφ Τιμολόγθςθσ από τον ΔΕΣΦΑ ςτθ ΑΕ, θ τελευταία ζκεςε το κείμενο ςε Δθμόςια Διαβοφλευςθ από τισ ζωσ τισ Το ςχζδιο Κανονιςμοφ Τιμολόγθςθσ ςυνοδευόταν και από το ςχζδιο Τιμολογίου Χρζωςθσ Χριςθσ ΕΣΦΑ το οποίο κα αποτελζςει μετά τισ όποιεσ αλλαγζσ προκφψουν από τθ διαβοφλευςθ- τθ βάςθ για τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Τιμολογίων. Ο ΔΕΣΦΑ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πρόταςι του ςχετικά με τθ νζα μεκοδολογία τιμολόγθςθσ οργάνωςε θμερίδα ςχετικά με το κζμα ςτισ 28 Νοεμβρίου Στθν θμερίδα που πραγματοποιικθκε ςτο ξενοδοχείο «Μεγάλθ Βρετανία» μετείχαν όλοι οι φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά Φυςικοφ Αερίου. Τα αποτελζςματα τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ ζχουν ιδθ αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ ΑΕ. Στόχοσ είναι ο Κανονιςμόσ Τιμολόγθςθσ να εγκρικεί ζωσ τα τζλθ Φεβρουαρίου Σε εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Αποκρατικοποιιςεων και του ν που αφορά ςτο Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ , θ Δ.Σ.Α.&.Κ. μαηί με τθν Δραςτθριότθτα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ςυνεργάηεται ςτενά με τουσ Συμβοφλουσ που ζχουν επιλεγεί, ϊςτε να αποτιμθκεί θ αξία του ΔΕΣΦΑ, και να ετοιμαςκοφν οι τεχνικζσ, οικονομικζσ, κλπ. εκκζςεισ για τον ΔΕΣΦΑ από ανεξάρτθτουσ ςυμβοφλουσ (Vendor Due Diligence). Στα πλαίςια αυτά, τον Δεκζμβριο 2011, μετά από διαγωνιςτικι διαδικαςία, επελζγθ θ εταιρεία Συμβοφλων Shaw Consultants International, για τθ διεξαγωγι τθσ Ενδελεχοφσ Τεχνικισ Επιςκόπθςθσ του ΔΕ- ΣΦΑ. Με τθν επιλογι αυτι ολοκλθρϊνεται θ ομάδα των Συμβοφλων για τισ ανωτζρω εκκζςεισ (ζχουν ιδθ επιλεγεί Οικονομικόσ Σφμβουλοσ και Νομικόσ Σφμβουλοσ για τισ αντίςτοιχεσ επιςκοπιςεισ). Τον Δεκζμβριο του 2011 εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΔΕΣΦΑ το Ρρόγραμμα Δράςθσ Επίςθσ εγκρίκθκε το Επιχειρθςιακό Σχζδιο τθσ εταιρείασ για τα ζτθ Το Επιχειρθςιακό Σχζδιο ζχει ωσ εκκίνθςθ τον προχπολογιςμό του 2012 και βαςίηεται ςτθν πρόταςθ του ΔΕΣΦΑ για τον Κανονιςμό Τιμολόγθςθσ. Πταν εγκρικεί ο Κανονιςμόσ Τιμολόγθςθσ από τθ ΑΕ, κα υπάρξει επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ ςχεδίου. Σε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ Διοίκθςθσ (Αρ. 113/ ) για τθν ανάπτυξθ υκμιςτικϊν Λογαριαςμϊν, θ Δ.Σ.Α.&.Κ μζςω του κ. Ε. Καρλζτςου ζχει αναλάβει ςυντονιςτικό ρόλο. Σε ςτενι ςυνεργαςία με το Λογιςτιριο και τθν εταιρεία ςυμβοφλων πλθροφορικισ αναπτφχκθκε θ ςχετικι εφαρμογι. Συγκεκριμζνα πρόκειται για ζνα νζο Κακολικό υκμιςτικϊν Λογαριαςμϊν ςτο ςφςτθμα SAP το οποίο ζχει ιδθ τεκεί ςε λειτουργία από τθν αρχι του Το ζργο αυτό είναι δυναμικό κα διευκολφνει ςε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίηοντα τθν παρακολοφκθςθ και βελτιςτοποίθςθ του Ο ΔΕΦΑ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πρόταςι του ςχετικά με τθ νζα μεκοδολογία τιμολόγθςθσ οργάνωςε θμερίδα ςχετικά με το κζμα ςτισ 28 Νοεμβρίου Κανονιςμοφ Τιμολόγθςθσ. Για τθν εξζλιξθ του ζργου αυτοφ δόκθκαν ςαφείσ κακοδθγθτικζσ εντολζσ ςε όλεσ τισ μονάδεσ τθσ εταιρείασ προκειμζνου οι καταχωριςεισ να γίνονται και ςτουσ ρυκμιςτικοφσ λογαριαςμοφσ από Μετά τθν δθμοςίευςθ τθσ 1 θσ ανακεϊρθςθσ του Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β 2227/ ), ακολοφκθςε θ επεξεργαςία των Ρροτφπων Συμβάςεων Μεταφοράσ και ΥΦΑ ϊςτε να υπάρχει ςυμβατότθτα με τθν ιςχφουςα ζκδοςθ του Κϊδικα, οι δε προτεινόμενεσ αλλαγζσ / προςκικεσ επί των Συμβάςεων εςτάλθςαν προσ ζγκριςθ ςτθν ΑΕ τθν Ραράλλθλα, πραγματοποιικθκε επεξεργαςία τθσ ςφςταςθσ τθσ ΑΕ ςχετικά με τθν Ρρότυπθ Σφμβαςθ Μελλοντικισ Δυναμικότθτασ. Στισ αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ θ πρότυπθ Αίτθςθ Δζςμευςθσ Μελλοντικισ Δυναμικότθτασ, με τθν αίρεςθ πικανϊν τροποποιιςεων μετά τθν ζγκριςθ από τθ ΑΕ τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ, τθσ οποίασ θ Αίτθςθ αποτελεί Ραράρτθμα. Ρεραιτζρω ςτάδια είναι θ δθμόςια διαβοφλευςθ και θ ζγκριςθ από τθ ΑΕ τθσ πρόταςθσ. Θ Δ/νςθ ςυμμετείχε ςτθν ανάλυςθ και ολοκλιρωςθ τθσ ζκκεςθσ για τθν Εκτίμθςθ Επικινδυνότθτασ για το φυςικό αζριο, κατ' εφαρμογι των διατάξεων του Κανονιςμοφ για τθν Αςφάλεια Εφοδιαςμοφ (994 / 2010), ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΕ (ςυντονιςτισ) και τον ΔΕΣΜΘΕ.

17 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 17 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ Διεφκυνςθ ΤΦΑ Ενεργειακι Απόδοςθ Μονάδασ ΗΘΤΑ Το 4 ο τρίμθνο του 2011 θ μονάδα ΣΘΚΥΑ τθσ εβυκοφςασ λειτουργεί ςυνεχϊσ ςτο 50% τθσ δυναμικότθτάσ τθσ και ςε ςτακερό φορτίο (92% τθσ μιασ ΜΕΚ). Θ εκμετάλλευςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ ςτθν αεριοποίθςθ ΥΦΑ, θ κάλυψθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε θλεκτρικι ενζργεια αλλά και θ πϊλθςθ τθσ πλεονάηουςασ είναι τα ςθμαντικότερα οφζλθ από τθ λειτουργία τθσ μονάδασ ςτθν εγκατάςταςθ ΥΦΑ. Θ Απόδοςθ τθσ μονάδασ κυμαίνεται κατά μζςο όρο ςτο 88%. ΓΔΜΗΔ Ενεργειακή Απόδοζη ΣΗΘΥΑ για ηο 4ο Τρίμηνο % 1% 12% ΗΘΤΑ ~1.3% gas sendout 14% 47% Καηανάλωζη Ηλεκηρικής Δνέργειας ΤΦΑ Ανάκηηζη Θερμικής Δνέργειας ΤΦΑ Ηλεκηρική Δνέργεια προς ΓΔΜΗΔ Ιδιοκαηανάλωζη ΗΘΤΑ Απώλειες Μονάδας ΗΘΤΑ Ενεργειακι Απόδοςθ Μονάδασ ΣΘΚΥΑ ΔΜΦΑ ΤΦΑ ΓΙΔΡΓΑΙΑ Gas Sendout Από το 2009 ζωσ τον Αφγουςτο του 2011 θ μονάδα είχε τθ δυνατότθτα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ για ιδιοκατανάλωςθ ςτθν εγκατάςταςθ τθσ εβυκοφςασ και πϊλθςθσ ςτο δίκτυο, μόνο του 20% τθσ ςυνολικά παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από τθ μονάδα επζφερε μείωςθ του κόςτουσ των τιμολογίων τθσ εγκατάςταςθσ προσ τθν ΔΕΘ περί το 70%. Θ ανακτϊμενθ κερμικι ενζργεια από τθ μονάδα ΣΘΚ, ςτθν διαδικαςία αεριοποίθςθσ του ΥΦΑ ανεβάηει το βακμό απόδοςισ τθσ περίπου ςτο 90%. Ο εξαιρετικά υψθλόσ βακμόσ απόδοςθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτθ μονάδα να κατατάςςεται ςε εκείνεσ τθσ υψθλισ απόδοςθσ, με όλα τα πλεονεκτιματα των εν λόγω μονάδων ςτθν πϊλθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Για τα ζτθ 2009 (να ςθμειωκεί ότι το 2009 ο ΣΘΚ βριςκόταν ςε δοκιμαςτικι λειτουργία) ζωσ το 2011 τα επίπεδα παραγωγισ, πϊλθςθσ και ιδιοκατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθ μονάδα ΣΘΚΥΑ ιταν τα εξισ: Τον Αφγουςτο του 2011, ςτα πλαίςια του νόμου που ψθφίςτθκε τότε (Ν. 4001/2011 Τρίτο Ενεργειακό) και μετά από ειςθγιςεισ τθσ εταιρίασ, με ςχετικι απόφαςθ τθσ ΑΕ, θ άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ ΣΘΚ τθσ εγκατάςταςθσ ΥΦΑ μετατρζπεται ςε άδεια ΣΘΚΥΑ, όπου θ εγκατάςταςθ εκτόσ από τθν βαςικι τθσ δραςτθριότθτα τθσ αεριοποίθςθσ ΥΦΑ, αποκτά και μία δεφτερθ δραςτθριότθτα, τθν παραγωγι και πϊλθςθ τθσ πλεονάηουςασ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο δίκτυο (δίχωσ να ιςχφει πλζον δθλαδι θ παλαιά ποςόςτωςθ του 20%), προσ όφελοσ τθσ εγκατάςταςθσ και των Χρθςτϊν του Συςτιματοσ. Στο τελευταίο τρίμθνο του 2011 τα επίπεδα παραγωγισ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ από τθ μονάδα ΣΘΚΥΑ, αποτυπϊνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWh) Οκηώβριος Νοέμβριος Γεκέμβριος ΕΞΑΓΩΜΕΝΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤ/ΜΕΝΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ειςαγωγζσ LNG Αεριοποίθςθ Φ.Α Το 2007 ολοκλθρϊκθκε το ζργο τθσ αναβάκμιςθσ και αυξικθκε ο ρυκμόσ εκφόρτωςθσ. Ραράλλθλα, θ μετζπειτα απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ΦΑ και θ ειςαγωγι φορτίων ΥΦΑ νζων χρθςτϊν ςτθ εβυκοφςα, οδιγθςε ςτθν αφξθςθ τθσ χριςθσ τθσ εγκατάςταςθσ και ςτθν ςυνεπακόλουκθ ειςαγωγι μεγαλφτερων ποςοτιτων ΥΦΑ ςτθν ελλθνικι αγορά. Ο ςτακμόσ ΥΦΑ μπορεί να υποδεχτεί πλζον πολλά διαφορετικά και μεγαλφτερθσ χωρθτικότθτασ, πλοία. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ εκφόρτωςθσ ανά μονάδα ΥΦΑ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο αρικμόσ των πλοίων που πιςτοποιθκικαν από το 2007 και μετά, ανζρχεται ςτα 42, το ςθμαντικά μεγαλφτερο ποςοςτό εκ των οποίων πιςτοποιικθκε από τον Απρίλιο του 2010 και μετά, οπότε άρχιςε να ιςχφει ο Κϊδικασ Διαχείριςθσ του ΕΣΦΑ και θ ουςιαςτικι απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου.

18 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 18 Διεφκυνςθ Εμπορίασ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Παροχι Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Στο πλαίςιο παροχισ υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Μεταφοράσ, θ Δ/νςθ Εμπορίασ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν: εξζταςε τζςςερα (4) αιτιματα για τθν παροχι Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου. προχϊρθςε ςτθ ςφναψθ τριϊν (3) νζων Συμβάςεων για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ. προχϊρθςε ςτθν ανακεϊρθςθ δεκαπζντε (15) Συμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ. Επιπλζον ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ: εκπόνθςε τον ετιςιο προγραμματιςμό εκφόρτωςθσ Φορτίων ΥΦΑ για το εξζταςε για πρϊτθ φορά Αίτθςθ Τροποποίθςθσ του Τελικοφ Μθνιαίου Ρρογράμματοσ ΥΦΑ, κατόπιν τθσ δθμοςίευςθσ και εφαρμογισ τθσ Ανακεϊρθςθσ 1 του Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΣΦΑ. παρείχε ςτοιχεία και διευκρινίςεισ προσ τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ. ςφναψε με τθ ΔΕΡΑ Λδιωτικά Συμφωνθτικά ςχετικά με τθν προμικεια Αερίου Λειτουργίασ κατά το Ζτοσ Θ Διεφκυνςθ Εμπορίασ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ικανοποιϊντασ ςχετικά αιτιματα Χρθςτϊν προζβθ ςτθ ςφναψθ νζων Συμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ κακϊσ και ςτθν ανακεϊρθςθ υφιςτάμενων ςυμβάςεων. Συγκεκριμζνα κατά το τρίμθνο Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2011: Ζλαβε χϊρα θ εκκακάριςθ των Συμβάςεων Μεταφοράσ Τ-0008/2010, Τ0044/2011 και τθσ Τ-0045/2011 λόγω λιξθσ των Συμβάςεων. Ρροχωριςαμε ςτθν εκπόνθςθ των Τιμολογίων Εκκακάριςθσ Χρζωςθσ Ευελιξίασ Ρρομικειασ ΥΦΑ για ςκοποφσ εξιςορρόπθςθσ του ΕΣΜΦΑ και Λςοςκελιςμοφ του Λογαριαςμοφ Εξιςορρόπθςθσ για το ζτοσ Ζλαβε χϊρα θ εκκακάριςθ των Τιμολογίων των Λδιωτικϊν Συμφωνθτικϊν SLA 0042 & SLA 0043 που αφοροφν τισ Λδιοκαταναλϊςεισ και τισ Απϊλειεσ ςτο ΕΣΜΦΑ. Εκκακαρίςτθκαν όλα τα Τιμολόγια των Συμβάςεων Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ και Διάκεςθσ Ενζργειασ ΥΦΑ για ςκοποφσ Εξιςορρόπθςθσ για όλο το ζτοσ 2011, λόγω αλλαγισ του ςυντελεςτι ΣΕΥ. Ζλαβε χϊρα θ αναπροςαρμογι του 4 ου τριμινου του προχπολογιςμοφ για το ζτοσ Εκπονικθκε προχπολογιςμόσ για το ζτοσ Δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ το Αρχικό και Τελικό Μθνιαίο Ρρόγραμμα εκφόρτωςθσ Φορτίων ΥΦΑ, κακϊσ και οι ανακεωριςεισ αυτϊν που αφοροφςαν τουσ εν λόγω Μινεσ. Δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ το Αρχικό και Τελικό Ετιςιο Ρρόγραμμα Εκφορτϊςεων Φορτίων ΥΦΑ για το ζτοσ Απεςτάλθ αναφορά Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ από ΣΘΚΥΑ εβυκοφςασ ςε ΔΕΣΜΘΕ που αφοροφςε τουσ εν λόγω μινεσ. Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ οι εμπλεκόμενεσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ παρακολοφκθςαν τθν ομαλι εκτζλεςθ των Συμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ ενθμερϊνοντασ τουσ Χριςτεσ ςχετικά με τθν παραβίαςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων και επιβάλλοντασ πρόςτιμα, όταν κάτι τζτοιο κρίκθκε αναγκαίο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου, ςτο πλαίςιο των οριηομζνων ςτον Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΦΑ. Επιπλζον, πραγματοποιικθκε ςειρά ςυναντιςεων με δυνθτικοφσ Χριςτεσ του ΕΣΦΑ, προκειμζνου να εξθγθκεί θ εφαρμογι του ιςχφοντοσ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τθσ αγοράσ Φυςικοφ Αερίου και να απαντθκοφν ςχετικά ερωτιματα των ενδιαφερομζνων. Κατάρτιςθ φμβαςθσ 446/11 με τθν εταιρία KEMA International B.V. Τον Δεκζμβριο του 2011 υπογράφθκε μεταξφ KEMA International B.V. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θ Σφμβαςθ 446/11 για τθ ςφνταξθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΕΣΦΑ και ξεκίνθςε θ πρϊτθ φάςθ τθσ Σφμβαςθσ που περιελάμβανε τθν ενθμζρωςθ τθσ εταιρείασ KEMA για τθ λειτουργία και τισ απαιτιςεισ του ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΕΣΦΑ. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ είναι οκτϊ (8) εβδομάδεσ. Μετά το πζρασ αυτισ τθσ περιόδου, ο ΔΕΣΦΑ κα προβεί ςε προκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια του Συςτιματοσ. Ραράλλθλα, το Τμιμα Υποςτιριξθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ςυνεχίηει τθ βελτίωςθ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν του ΔΕΣΦΑ προκειμζνου αυτό να τεκεί ςε Λειτουργία το επόμενο τρίμθνο και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ του ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΕΣΦΑ. Σθμειϊνεται ότι το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν λειτουργεί αδιαλείπτωσ, χωρίσ να ζχει αναφερκεί οιαδιποτε ςοβαρι δυςλειτουργία ι διακοπι τθσ λειτουργίασ του από τον Λοφλιο του Η Διεφκυνςθ Εμπορίασ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν ικανοποιϊντασ ςχετικά αιτιματα Χρθςτϊν προζβθ ςτθ ςφναψθ νζων υμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΤΦΑ, κακϊσ και ςτθν ανακεϊρθςθ υφιςτάμενων ςυμβάςεων.

19 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 19 Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ροισ Αερίου Αναβάκμιςθ Μ ιδθροκάςτρου Ολοκλθρϊκθκε από ομάδα εργαςίασ, αποτελοφμενθσ από τεχνικό προςωπικό των Διευκφνςεων Διαχείριςθσ οισ Αερίου και Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ ΕΣΜΦΑ, το conceptual design τθσ Β Φάςθσ Αναβάκμιςθσ του ΜΣΣ Σιδθροκάςτρου, θ οποία περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα τθσ μθ επανδρωμζνθσ λειτουργίασ του, τθν αντικατάςταςθ των μετρθτϊν orifice από ultrasonic κακϊσ και τθ δυνατότθτα τθσ φυςικισ ανάςτροφθσ ροισ προσ το Σφςτθμα Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου τθσ Βουλγαρίασ. υμπιεςτισ Νζασ Μεςιμβριασ Στα πλαίςια του Ζργου του Συμπιεςτι Νζασ Μεςιμβριασ, θ Δ/νςθ Διαχείριςθσ οισ Αερίου προχϊρθςε ςτθν αναςκόπθςθ εγγράφων, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ τθλεπικοινωνιακισ διαςφνδεςθσ του Στακμοφ με το Σφςτθμα Τθλεποπτείασ & Τθλεχειριςμοφ (SCADA), ςτο ςχεδιαςμό τθσ μθ επανδρωμζνθσ λειτουργίασ του μζςω του ςυςτιματοσ SCADA, κακϊσ και ςτθν αναςκόπθςθ εγγράφων ςχεδιαςμοφ που υπζβαλε ο Ανάδοχοσ και αφοροφςαν ςτο Τοπικό Σφςτθμα Ελζγχου (DCS) του Στακμοφ και ςτθ διαςφνδεςι του με τα υπόλοιπα υποςυςτιματα του. Συμμετοχι προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ ςτα εκπαιδευτικά ςεμινάρια που παρζχονται από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ Καταςκευισ του Ζργου. IGI & ΕΦΑ Ρροςωπικό τθσ Δ/νςθσ ςυμμετείχε ενεργά ςτο Βαςικό Σχεδιαςμό των Ζργων τθσ Αναβάκμιςθσ του Συςτιματοσ Στακερϊν Επικοινωνιϊν του ΕΣΦΑ και του Ελλθνο-ιταλικοφ αγωγοφ (IGI). Λειτουργικά Δεδομζνα Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ δθμοςίευςθ αξιόπιςτων λειτουργικϊν δεδομζνων ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕ- ΣΦΑ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 715/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υλοποιικθκε θ μεταφορά και μόνιμθ αποκικευςθ δεδομζνων τιμολόγθςθσ από Μετρθτικοφσ/υκμιςτικοφσ Στακμοφσ του ΕΣΦΑ ςτο Σφςτθμα Τθλεποπτείασ & Τθλεχειριςμοφ (SCADA). Τα δεδομζνα αυτά κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο μζλλον από το Θλεκτρονικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα που απαιτείται να εγκαταςτακεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΣΦΑ. Ημεριςιεσ Δθλϊςεισ ΦΑ Χρθςτϊν Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό 715/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ξεκίνθςε ςε κακθμερινι βάςθ θ δθμοςίευςθ από τθ Δ/νςθ Διαχείριςθσ οισ Αερίου ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ οι Θμεριςιεσ Δθλϊςεισ Φυςικοφ Αερίου των Χρθςτϊν κακϊσ και Λςτορικά ςτοιχεία Ανωτζρασ Κερμογόνου Δφναμθσ ςε Σθμεία Ειςόδου / Εξόδου του ΕΣΦΑ. Ετιςιοσ χεδιαςμόσ Εξιςορρόπθςθσ Φορτίου Ρραγματοποιικθκε τροποποίθςθ του Ετιςιου Σχεδιαςμοφ Εξιςορρόπθςθσ Φορτίου για το Ζτοσ 2012, ςχετικά με τθν μεκοδολογία υπολογιςμοφ τθσ Δεςμευμζνθσ Μεταφορικισ Λκανότθτασ ςτο Σθμείο Ειςόδου «Αγία Τριάδα» για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εξιςορρόπθςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου, θ οποία και ενεκρίκθ από τθ υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ. Αρχείο Ποιότθτασ Δθμιουργία και αποςτολι λεπτομεροφσ αρχείου ποιότθτασ τθσ τελευταίασ πενταετίασ για όλα τα ςθμεία Ειςόδου / Εξόδου του ΕΣΦΑ ςτον ENTSOG, ςφμφωνα με απαίτθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Μελζτθ Εκτίμθςθσ Επικινδυνότθτασ Θ Δ/νςθ Διαχείριςθσ οισ Αερίου μαηί με άλλεσ Διευκφνςεισ του ΔΕΣΦΑ ςυμμετείχε ενεργά ςτθν ομάδα εργαςίασ που ςυςτικθκε από τθ ΑΕ με ςκοπό τθν μελζτθ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ ωσ προσ τθν αςφάλεια εφοδιαςμοφ τθσ Ελλάδοσ με φυςικό αζριο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Κανονιςμοφ υπ αρ. 994/2010/ΕΚ ςχετικά με τα μζτρα κατοχφρωςθσ τθσ αςφάλειασ εφοδιαςμοφ με αζριο και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου. ε εφαρμογι του Κανονιςμοφ Μετριςεων ΕΦΑ, ςυντάχκθκε και δθμοςιεφτθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΦΑ μετά τθν ζγκριςθ του, το Ετιςιο Πρόγραμμα Βακμονομιςεων του Εξοπλιςμοφ Μζτρθςθσ των Μετρθτικϊν τακμϊν θμείων Ειςόδου & Εξόδου ΕΜΦΑ για το Διακριβϊςεισ / Πιςτοποιιςεισ Οργάνων Σε εφαρμογι τθσ διαπίςτευςθσ του Εργαςτθρίου Ρίεςθσ του ΔΕΣΦΑ από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ΑΕ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΛSO/IEC 17025:2005, το εργαςτιριο διακρίβωςε το τελευταίο χρονικό διάςτθμα πρότυπα όργανα των Τμθμάτων Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ Ξάνκθσ και Αμπελιάσ, που ζωσ ςιμερα διακριβϊνονταν ςε εργαςτιρια εκτόσ Εταιρείασ. Στα πλαίςια τθσ παροχισ Μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν, προςωπικό του Τμιματοσ Μετρολογίασ, ςε ςυνεργαςία με εξειδικευμζνθ εταιρία του Θνωμζνου Βαςιλείου, ςυμμετείχε ςε πιςτοποιιςεισ εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ ποιότθτασ φυςικοφ αερίου (χρωματογράφοι) ςτισ εγκαταςτάςεισ θλεκτροπαραγωγισ τθσ Korinthos Power ςτουσ Αγ. Κεοδϊρουσ και AdG ςτα Αντίκυρα Βοιωτίασ. Επίςθσ με τον ίδιο τρόπο πιςτοποιικθκαν οι χρωματογράφοι των μετρθτικϊν ςτακμϊν ΦΑ για τθ ΔΕΘ ςτο Κερατςίνι, Λαφριο και Κομοτθνι. Θ πιςτοποίθςθ χρωματογράφων αερίου αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν εφαρμογι του Συςτιματοσ Εμπορίασ Εκπομπϊν Αερίων Κερμοκθπίου τθσ ΕΕ. Διερευνϊνται οι δυνατότθτεσ διαπίςτευςθσ εργαςτθρίου ποιοτικισ ανάλυςθσ ςτον ΔΕΣΦΑ, με τελικό ςτόχο τθν παροχι υπθρεςιϊν ανάλυςθσ ποιότθτασ και λειτουργικισ απόδοςθσ χρωματογράφων. Ετιςιο Πρόγραμμα Βακμονομιςεων Σε εφαρμογι του Κανονιςμοφ Μετριςεων ΕΣΦΑ, ςυντάχκθκε και δθμοςιεφτθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ μετά τθν ζγκριςθ του, το Ετιςιο Ρρόγραμμα Βακμονομιςεων του Εξοπλιςμοφ Μζτρθςθσ των Μετρθτικϊν Στακμϊν Σθμείων Ειςόδου & Εξόδου ΕΣΜΦΑ για το (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

20 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 20 Θ ςφνταξθ του προγράμματοσ ολοκλθρϊκθκε ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ ΕΣΜΦΑ. Ρροςωπικό του Τμιματοσ Μετρολογίασ ςυμμετζχει αντιπροςωπευτικά ςε οριςμζνεσ βακμονομιςεισ Στακμϊν ΕΣΜΦΑ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κοινι μεκοδολογία των μετρολογικϊν εργαςιϊν. Αξιολόγθςθ Αποτελεςμάτων Μετριςεων Ποιότθτασ ΦΑ Σε μθναία βάςθ ςυντάςςεται αναφορά με τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των μετριςεων ποιότθτασ ΦΑ, που προκφπτουν από τουσ χρωματογράφουσ ςτουσ Στακμοφσ του ΕΣΜΦΑ, κακϊσ και τθν τιρθςθ του προγράμματοσ βακμονομιςεων των Στακμϊν του ΕΣΜΦΑ. ε μθναία βάςθ ςυντάςςεται αναφορά με τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των μετριςεων ποιότθτασ Φυςικοφ Αερίου. Διεφκυνςθ Εμπορίασ Μθ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Νζεσ υπθρεςίεσ ςτα πλαίςια των μθ ρυκμιηόμενων υπθρεςιϊν Θ Διεφκυνςθ Εμπορίασ Μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο των προβλεπομζνων από το Νόμο 3428/2005 και τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ), ςυνεχίηοντασ το ζργο και εντείνοντασ τθν προςπάκειά τθσ για τθν προϊκθςθ νζων υπθρεςιϊν και τθν ανάπτυξθ των ιδθ υπαρχόντων, παρουςιάηει και περιγράφει τισ ςθμαντικότερεσ δράςεισ τθσ για το τρίμθνο Οκτϊβριοσ Δεκζμβριοσ 2011 ωσ ακολοφκωσ. Τπογραφι υμβάςεων Σιμολογιςεισ Ρραγματοποιικθκαν οι τιμολογιςεισ για τισ ενεργζσ ςυμβάςεισ μεταξφ των αντιςυμβαλλόμενων εταιρειϊν και του ΔΕΣΦΑ. (Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ Δικτφων Διανομισ Φυςικοφ Αερίου, Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου Δικτφων Διανομισ Φ.Α., Συμβάςεισ όςμθςθσ με ΕΡΑ ΑΤΤΛΚΘΣ, ΕΡΑ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ, ΕΡΑ ΚΕΣ- ΣΑΛΟΝΛΚΘΣ και ΔΕΡΑ, Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ςχετικά με τθ Λ & Σ του ΣΔΦΑ και Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Συςτθμάτων Μζτρθςθσ Ροιότθτασ Φυςικοφ Αερίου με τθν ELPDEDISON ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ Α.Ε., ΘΩΝ ΚΕΜΟΘΛΕ- ΚΤΛΚΘ Α.Ε. και ΚΟΛΝΚΟΣ POWER. Επίςθσ πραγματοποιικθκε θ τιμολόγθςθ που αφορά τθν Σφμβαςθ Δανειςμοφ Εργαςίασ προσ τθ ΔΕΡΑ για τθν εφρυκμθ Λειτουργία των Στακμϊν Ανεφοδιαςμοφ Λεωφορείων Φυςικοφ Αερίου. Τπό εξζλιξθ υμβάςεισ & Ιδιωτικά υμφωνθτικά Ζχει εκπονθκεί και αποςταλεί Σχζδιο Σφμβαςθσ για πρόςκετεσ Υπθρεςίεσ που αφοροφν τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ ςχετικά με τθ Λειτουργία και Συντιρθςθ Δικτφων Διανομισ Φ.Α. μεταξφ του ΔΕΣΦΑ και των ΕΡΑ Κεςςαλίασ και Κεςςαλονίκθσ και βριςκόμαςτε ςε ςυνεχι επικοινωνία με τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθν πικανι προςκικθ επιπλζον υπθρεςιϊν αλλά και το ςχολιαςμό τουσ. Ζχουν πραγματοποιθκεί διαπραγματεφςεισ με τθν ΕΡΑ Αττικισ για τθν υπογραφι Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν «Ραροχι Υπθρεςιϊν Πςμθςθσ» και ζχει εκπονθκεί εκ νζου ςχζδιο Σφμβαςθσ. Οι διαπραγματεφςεισ βρίςκονται ςτο τελικό ςτάδιο και αναμζνεται θ υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Άλλεσ Δράςεισ Μθ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Γίνεται κοινι προςπάκεια μεταξφ τθσ ΔΕΜΥ και των υπόλοιπων Διευκφνςεων για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ Γίνεται κοινι προςπάκεια μεταξφ τθσ ΔΕΜΡΤ και των υπόλοιπων Διευκφνςεων για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ κεματολογίασ ςεμιναρίων και προϊκθςθ αυτϊν ςε εταιρείεσ και βιομθχανίεσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ. κεματολογίασ των ςεμιναρίων για προϊκθςθ αυτϊν ςε εταιρείεσ και βιομθχανίεσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, όπωσ επίςθσ και τθ δθμιουργία διαφθμιςτικοφ και ενθμερωτικοφ υλικοφ. Γίνεται ζρευνα για τισ Μθ υκμιηόμενεσ Υπθρεςίεσ που προςφζρονται από τουσ Διαχειριςτζσ ΦΑ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν και κατά πόςο αυτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να υιοκετθκοφν από τον ΔΕΣΦΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τεχνογνωςία, πείρα, και το ανκρϊπινο δυναμικό του ΔΕΣΦΑ, όπωσ επίςθσ και τισ νομοκεςίεσ και κανονιςμοφσ που μπορεί να επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ αυτϊν των Υπθρεςιϊν. Βάςει των παραπάνω ςθμαντικότερων δράςεων τθσ ΔΕΜΥ και με γνϊμονα τθν προςιλωςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχει κζςει, δθμιουργεί τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για δυναμικότερθ διείςδυςθ ςτθν αγορά.

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... τακμόσ υμπίεςθσ Νζασ Μεςιμβριασ

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... τακμόσ υμπίεςθσ Νζασ Μεςιμβριασ ΤΕΥΧΟΣ 5 Ιανουάριοσ - Φεβρουάριοσ - Μάρτιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ Μζροσ από λίκο από τθ ηωφόρο τθσ ανατολικισ πλευράσ του Ραρκενϊνα, ςτον οποίο εικονίηονται οι κεοί Ροςειδϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Αφγουςτοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΑ ΜΑΤΙΟΣ 2015 YPODOMES.COM 1

ΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΑ ΜΑΤΙΟΣ 2015 YPODOMES.COM 1 1 2 Ρεριεχόμενα ΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΕΙΣ: πίνακασ... 4 ΜΕΛΛΟΝΤΛΚΑ ΕΓΑ: πίνακασ... 5 1. ΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΕΛΣ: αναλυτικι παρουςίαςθ ζργων... 8 1.1. Μετρό Ακινασ: Νζα Γραμμι 4, τμιμα ΑΛΣΟΣ ΒΕΙΚΟΥ-ΓΟΥΔΘ... 8

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα