Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά..."

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 4 Δραςτθριότθτα Διαχείριςθσ Ζργων 9 Δραςτθριότθτα Στρατθγικισ, Ανάπτυξθσ & υκμιςτικϊν Κεμάτων Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ, Ροιότθτασ & Ρεριβάλλοντοσ Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων & Επικοινωνίασ Με μια ματιά... Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ςτθ χριςθ Λογιςμικοφ Γραφείου (ςελ. 6) Επζκταςθ του υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Αλιβζρι (ςελ. 9) Ενεργειακι Απόδοςθ Μονάδασ ΗΘΤΑ (ςελ. 17) Ζργο Προςταςίασ ΚΑΦΑ ςτον Αςωπό Φκιϊτιδασ (ςελ. 21) Πιςτοποίθςθ Ενιαίου υςτιματοσ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΕΠΔ) ΔΕΦΑ (ςελ. 25) Παρουςίαςθ τθσ Πρόταςθσ του ΔΕΦΑ για τον Κανονιςμό Σιμολόγθςθσ του υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ςελ. 26) Ο ΔΕΦΑ μζλοσ του Ελλθνικοφ Δικτφου για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (ςελ. 28) Ο ΔΕΦΑ και Η ΕΚΕ (ςελ. 29)

2 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 2 Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου Δ.Σ., Δρ. Ρ.Δ. Μαυροκζφαλου Δρ. Π.Δ. Μαυροκζφαλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 2012 είναι μια χρονιά ςτακμόσ για τθν ελλθνικι οικονομία, κακϊσ κα κρικεί θ δυνατότθτα τθσ χϊρα μασ να ςυνεχίςει τθν πορεία τθσ μζςα ςτθ μεγάλθ ευρωπαϊκι κοινότθτα και να μπορεί βάςιμα να προςβλζπει ςτθν ζξοδο από τθν κρίςθ ι εάν κα βρεκεί ςτο περικϊριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ακόμθ χειρότερεσ προοπτικζσ. Για να πετφχει θ χϊρα μασ τθν αναςτροφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, προτεραιότθτα αποτελεί θ αναδιάρκρωςθ του δθμόςιου τομζα θ πάταξθ τθσ διαφκοράσ και τθσ ανομίασ, οι ριηικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτα διαρκρωτικά προβλιματα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και θ ολιςτικι αντιμετϊπιςθ των αναδυόμενων κοινωνικϊν προβλθμάτων. Ο ΔΕΣΦΑ δραςτθριοποιείται ςε ζναν άμεςα παραγωγικό τομζα με δυνατότθτεσ ανοδικισ αναπτυξιακισ πορείασ. Στθν ςθμερινι κρίςθ που περνάει θ χϊρα μασ κάκε αναπτυξιακό ζργο είναι ηωτικισ ςθμαςίασ και μπορεί να αποτελζςει ουςιαςτικι προςτικζμενθ αξία ςτθν ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν φφεςθ. Ζχουμε υποχρζωςθ να προωκιςουμε όςο μποροφμε περιςςότερο τισ επενδφςεισ μασ, τθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ τθσ εταιρείασ μασ. Με τθ ςυνετι και χρθςτι διοίκθςθ τθσ τελευταίασ διετίασ, τθν οργανωμζνθ ςυνεργαςία των διευκφνςεων και τθν προςωπικι ςυμβολι των εργαηομζνων, πετφχαμε ο ΔΕΣΦΑ να αποτελεί μία από τισ πλζον υγιείσ και κερδοφόρεσ επιχειριςεισ του δθμοςίου τομζα ςτθν χϊρα μασ. Αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςθ για όλον τον δθμόςιο τομζα, αφοφ τα μζτρα που ζχουν παρκεί για τθν αναδιάρκρωςθ και εκςυγχρονιςμό των δομϊν και τθσ λειτουργίασ του εμφανίηουν ιδθ ορατά αποτελζςματα ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πόρων τθσ εταιρείασ, ειδικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτθ λιψθ και υλοποίθςθ αποφάςεων και, βεβαίωσ, ςτα οικονομικά αποτελζςματα. Γνωρίηω ότι, ςυμμετζχοντεσ ςτθ προςπάκεια του ελλθνικοφ λαοφ, και δθ των εργαηομζνων, να αντιςτραφεί θ φκίνουςα πορεία τθσ χϊρασ, να αποφευχκεί θ χρεοκοπία και να αρχίςει θ ανάκαμψθ, ζχετε υποβλθκεί ςε μεγάλθ μείωςθ του ειςοδιματόσ ςασ, που ζχει ανατρζψει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ με Με τθ ςυνετι και χρθςτι διοίκθςθ τθσ τελευταίασ διετίασ, τθν οργανωμζνθ ςυνεργαςία των διευκφνςεων και τθν προςωπικι ςυμβολι των εργαηομζνων, πετφχαμε ο ΔΕΦΑ να αποτελεί μία από τισ πλζον υγιείσ και κερδοφόρεσ επιχειριςεισ του δθμοςίου τομζα ςτθν χϊρα μασ. δραματικό τρόπο τον οικογενειακό και τον προςωπικό ςασ προγραμματιςμό. Ωςτόςο, είμαι βζβαιοσ πωσ ζχετε απολφτωσ ςυνειδθτοποιιςει ότι θ χρονιά που ξεκίνθςε είναι κρίςιμθ και κακοριςτικι και για τον ΔΕΣΦΑ και θ ςυμβολι του κακζνα μασ είναι απαραίτθτθ για να πετφχουμε, όχι μόνο ωσ εταιρεία αλλά κυρίωσ ωσ χϊρα, τον ςτόχο μασ και να μθν πάνε οι κυςίεσ χαμζνεσ. Είμαι βζβαιοσ ότι, παρά το αντίξοο περιβάλλον, κα ανταποκρικείτε και φζτοσ ςτθν αποςτολι ςασ, κακϊσ ζχω πειςτεί, όλο αυτό το διάςτθμα που βρίςκομαι κοντά ςασ, για τθν εργατικότθτα, τθν αντίλθψθ και τθν αφοςίωςι ςασ ςτουσ κοινοφσ ςτόχουσ. Να είςτε βζβαιοι ότι, όπωσ ζχει ςυμβεί από τθν πρϊτθ μζρα τθσ αναλιψεων των κακθκόντων τθσ, θ διοίκθςθ κα είναι κακθμερινά δίπλα ςασ. Εφχομαι ςε όλουσ ςε αυτι τθ δφςκολθ χρονιά να υπάρχει πρϊτα από όλα υγεία και δφναμθ και να πραγματοποιθκοφν οι προςδοκίεσ ςτθν προςωπικι ςασ ηωι και ςτθν εργαςία ςασ.

3 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 3 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, Δρ. Γ. Ραπαρςζνου Δρ. Γ. Παπαρςζνοσ, Διευκφνων φμβουλοσ Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το ξεκίνθμα μιασ χρονιάσ ςυνοδεφεται πάντοτε από ευχζσ και είναι γεμάτο από προςδοκίεσ και ελπίδα για ζνα καλφτερο «αφριο», όςο δφςκολεσ και αν είναι οι ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται γφρω μασ. Δεν χρειάηεται να αναφερκϊ εν πολλοίσ ςτο περιβάλλον που μοιάηει αςφυκτικό για όλουσ τουσ ζλλθνεσ αυτιν τθν περίοδο. Απλϊσ ικελα να επιςθμάνω ότι τζτοιεσ περιόδουσ, ςτθ διάρκεια των οποίων ςυχνά μοιάηουν να ορκϊνονται γφρω μασ εμπόδια και να ςτινονται αδιζξοδα, θ προςιλωςθ ςε ςτόχουσ και θ ςυνεπισ εκτζλεςθ του ζργου και του κακικοντοσ δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ όχι μόνο για τθν επιβίωςθ αλλά και για τθ δθμιουργία και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ ζννοιεσ που ίςωσ μοιάηουν με πολυτζλεια αυτό το διάςτθμα. Τίποτε δεν είναι μάταιο, αγαπθτοί ςυνάδελφοι. Ρορευόμαςτε ςε μία κρίςιμθ ςυγκυρία αλλά και εντόσ μίασ εταιρείασ που αποτελεί αυτι τθ ςτιγμι ζναν από τουσ καλφτερουσ πρεςβευτζσ του ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τα ζξω. Ο ΔΕΣΦΑ και οι εργαηόμενοι του δθμιουργοφν τθν ζξωκεν άριςτθ μαρτυρία. Οι οικονομικζσ μασ επιδόςεισ, θ εκτζλεςθ ενόσ μεγαλόπνοου - αλλά και ςυνάμα τόςο «χειροπιαςτοφ» για το κοινωνικό ςφνολο - επενδυτικοφ προγράμματοσ, θ εξαςφάλιςθ τθσ ροισ του φυςικοφ αερίου ςτισ επιχειριςεισ και ςτα νοικοκυριά, θ κεςμικι εγγφθςθ και θ πρακτικι αρωγι ςτθν απελευκερωμζνθ αγορά, το περιβαλλοντικό προφίλ κακϊσ και ο κακοριςτικόσ μασ ρόλοσ ςτθν ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ παρουςίασ τθσ Ελλάδασ ςτο ςφγχρονο γεωπολιτικό ενεργειακό γίγνεςκαι ζχουν καταξιϊςει το ΔΕΣΦΑ ςτθ ςυνείδθςθ τθσ εγχϊριασ και τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. Το 2012 είναι θ χρονιά τθσ προϊκθςθσ ι και τθσ ολοκλιρωςθσ μεγάλων ζργων ςτο ςφςτθμα των εγχϊριων αγωγϊν. Θ χρονιά τθσ ενίςχυςθσ υποδομϊν, τθσ ανάπτυξθσ πολφτιμου κεφαλαίου, είτε μιλάμε για τον Τερματικό Στακμό τθσ εβυκοφςασ είτε για τα ίδια μασ τα ςτελζχθ. Είναι θ χρονιά που βάηει ςε τροχιά κρίςιμα για το διεκνι ρόλο τθσ χϊρασ ζργα, όπωσ είναι οι αγωγοί φυςικοφ αερίου του Νοτίου Διαδρόμου και South Stream. Είναι θ χρονιά τθσ ιδιωτικοποίθςθσ, τθν οποία δεν κα πρζπει να εκλάβουμε ωσ μία «παραχϊρθςθ εδάφουσ» από τα μζχρι τϊρα «κεκτθμζνα» αλλά ωσ ευκαιρία δικαίωςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ Ο ςτόχοσ είναι κοινόσ: μζςα από τθν ςυνζχεια τθσ κετικισ πορείασ του ΔΕΦΑ, να διαςφαλίςουμε το ίδιο το δικαίωμα μασ ςτθν προοπτικι και ςτθν ελπίδα για ζνα καλφτερο αφριο. εκείνων που κα επενδφςουν τα κεφάλαια τουσ ςε εμάσ κακϊσ και - κυρίωσ - ωσ μία νζα αφετθρία προςωπικισ και εταιρικισ εξζλιξθσ, μζςα ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Νομίηω πωσ όλοι ζχετε αντιλθφκεί τθ ςθμαςία και τθν κριςιμότθτα των περιςτάςεων για τθ χϊρα και τθν ελλθνικι κοινωνία ςυνολικά. Θ μζχρι τϊρα πορεία ςασ ςτον ΔΕΣΦΑ, οι επιδόςεισ ςασ και θ ςυναδελφικότθτα ςασ κεωρϊ ότι αποτελοφν εχζγγυο για τθν επίτευξθ ςτόχων και οραμάτων και με γεμίηουν αιςιοδοξία. Κζλω να ςασ ευχαριςτιςω για όςα ζχετε πετφχει μζχρι τϊρα, κζλω να ςασ ςτακϊ αλλθλζγγυοσ ςτθν οικονομικι πίεςθ τθν οποία ζχετε υποςτεί και κζλω να ςασ διαβεβαιϊςω ότι θ διοίκθςθ και εγϊ προςωπικά κα είμαςτε ςυνεχϊσ ςτο πλευρό ςασ, με κατανόθςθ, με ειλικρίνεια και με δικαιοςφνθ, κακϊσ ο ςτόχοσ είναι κοινόσ: μζςα από τθν ςυνζχεια τθσ κετικισ πορείασ του ΔΕΣΦΑ, να διαςφαλίςουμε το ίδιο το δικαίωμα μασ ςτθν προοπτικι και ςτθν ελπίδα για ζνα καλφτερο αφριο.

4 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 4 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Ανάπτυξθσ & Εκπαίδευςθσ Στα πλαίςια τθσ αναδιοργάνωςθσ Διευκφνςεων των Δραςτθριοτιτων Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςυγχωνεφκθκε με τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςε ενιαία Διεφκυνςθ με επικεφαλισ τον κ. Β. Βαλςαμάκθ. Θ ονομαςία τθσ νζασ Διεφκυνςθσ είναι Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Ανάπτυξθσ & Εκπαίδευςθσ. Σιμερα θ οικονομικι αςτάκεια και οι τρζχουςεσ πιζςεισ δθμιουργοφν ζνα ςφνολο αλλαγϊν. Θ Διεφκυνςθ βρίςκεται κατά μζτωπο με πολλζσ απ αυτζσ τισ οποίεσ καλείται και να εφαρμόηει ςε πολλζσ λειτουργίεσ - εργαςίεσ τθσ. Οι εργαςίεσ του Τμιματοσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ για το τελευταίο τρίμθνο του 2011 επικεντρϊκθκαν ςτουσ παρακάτω τομείσ ωσ εξισ: Α. Εργαςιακζσ ςχζςεισ και Πολιτικι Εργάςτθκε και παρζδωςε ςτοιχεία για τθν εφαρμογι του νόμου 4024/11 ςτθ μιςκοδοςία. Επεξεργάςτθκε και μετζπειτα παρζδωςε ςτοιχεία ςε Σφμβουλο Αποκρατικοποίθςθσ και ςτθ Διοίκθςθ τθσ εταιρίασ (μιςκολογικζσ καταςτάςεισ, ςτοιχεία προςωπικοφ). Ρροετοίμαςε το ςυςχετιςμό εργαηομζνων με τα νζα κζντρα κόςτουσ που κα τεκοφν ςε ιςχφ από 1/1/2012, βάςει του εςωτερικοφ ζργου «Δθμιουργία υκμιςτικϊν Λογαριαςμϊν». Εφάρμοςε τα αποτελζςματα των ςτοιχείων του es-project ςτθ μιςκοδοςία. Β. Οργάνωςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Διαδικαςία οργάνωςθσ του αρχείου του προςωπικοφ ΔΕΣΦΑ. Συγκεκριμζνα, ταξινομικθκαν και εμπλουτίςτθκαν οι ατομικζσ καρτζλεσ για κάκε εργαηόμενο με τα προςωπικά και επαγγελματικά του ςτοιχεία. Ραράλλθλα διατθροφνται ιςτορικά ςτοιχεία που αφοροφν ςε μετακινιςεισ και τοποκετιςεισ των εργαηομζνων ςτισ διάφορεσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ επιχείρθςθσ. Γ. Διαγωνιςμοί Στα πλαίςια εφαρμογισ του προγράμματοσ προλθπτικισ ιατρικισ για τθν προςταςία και προάςπιςθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων (check up), θ εταιρία ζχει προχωριςει ςε εξάμθνθ ανάκεςθ ςτθ Βιοϊατρικι και παράλλθλα ζχει προχωριςει ςε νζα διαγωνιςτικι διαδικαςία. Δ. Πρακτικι Άςκθςθ Στα πλαίςια υποςτιριξθσ των νζων και τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων τουσ, θ Εταιρεία παρείχε τθ δυνατότθτα ςε τζςςερισ (4) φοιτθτζσ να πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε διαφορετικζσ Διευκφνςεισ του ΔΕΣΦΑ, ενϊ ςε εξζλιξθ βρίςκεται θ εκπόνθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ακόμα οκτϊ (8) φοιτθτϊν. Ε. υνταξιοδοτιςεισ Συνταξιοδοτικθκε ςτισ 20/12/2012 θ υπάλλθλοσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ κα Ελζνθ Κρικϊνθ. Το Τμιμα Ραροχϊν Ρροςωπικοφ και Ωρομζτρθςθσ : Ολοκλιρωςε τον προγραμματιςμό απαςχόλθςθσ (εργαςίασ, αδειϊν, υπερωριϊν κ.α), τθ διαχείριςθ κινιςεων (ειςαγωγι, ζλεγχο και επεξεργαςία), τον εξειδικευμζνο ζλεγχο τθσ ορκότθτάσ τουσ και τθν αυτόματθ διόρκωςθ εςφαλμζνων ωροςθμάνςεων, κακϊσ και τθ διαχείριςθ τθσ παρουςίασ, απουςίασ και των μετακινιςεων των εργαηομζνων ςε περιβάλλον εργαςίασ ςτακεροφ, κυλιόμενου ι/και ελαςτικοφ ωραρίου. Διαχειρίςτθκε και καταχϊριςε μζςω SAP τισ κοινωνικζσ παροχζσ τθσ Εταιρείασ προσ τουσ εργαηομζνουσ για τισ οποίεσ και ολοκλιρωςε τον απολογιςμό για το ζτοσ Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ το ΤΡΡ&Ω ςυμμετείχε ςτθν εςωτερικι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε προγράμματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Σ. Εκπαίδευςθ Ολοκλθρϊκθκε θ παρουςίαςθ του νζου Κανονιςμοφ Εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ μασ. Κατά τθν χρονικι περίοδο Οκτϊβριοσ Δεκζμβριοσ 2011 ο νζοσ Κανονιςμόσ παρουςιάςτθκε ςτισ περιφερειακζσ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ ςτθν Αμπελιά Φαρςάλων και ςτθ Βιςκωνίδα, ςτισ Διευκφνςεισ τθσ οργανωτικισ μονάδασ του Ρατιματοσ Ελευςίνασ, ςτθ Διεφκυνςθ ΥΦΑ ςτθ νιςο εβυκοφςα και ςτουσ Διευκυντζσ & Ρροϊςταμζνουσ ςτα κεντρικά γραφεία. Το από 10/10/2011 Τμιμα Εκπαίδευςθσ: Ολοκλιρωςε τον Απολογιςμό του εννεαμινου του 2011 και τθν εφαρμογι των προγραμματιςμζνων ενδοεπιχειρθςιακϊν προγραμμάτων για το ζτοσ 2011 ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ των οργανωτικϊν μονάδων τθσ Εταιρείασ. Υποςτιριξε διοικθτικά, προετοίμαςε και διεκπεραίωςε δεκαπζντε (15) προγράμματα κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ (ςεμινάρια - ςυνζδρια) εςωτερικοφ, και τρία (3) προγράμματα (ςυνζδρια ςεμινάρια) εξωτερικοφ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

5 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 5 Υπζβαλλε για χρθματοδότθςθ ςτο πρόγραμμα 0,45 του ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ δφο προγράμματα ενδοεπιχειρθςιακισ εκπαίδευςθσ με 33 ςυμμετοχζσ διάρκειασ 36 ωρϊν και 3 προγράμματα κατάρτιςθσ εςωτερικοφ. Επίςθσ ςυνεχίςτθκαν (β κφκλοσ) και υποβλικθκαν για χρθματοδότθςθ ςτο πρόγραμμα 0,45 του ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ δφο προγράμματα Business English (που κα ολοκλθρωκοφν τον Μάιο του 2012). Ψθφιοποίθςε το φυςικό αρχείο υπό τον τίτλο «ςυνοπτικό ιςτορικό αρχείο εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων» για τα ζτθ (προ ιδρφςεωσ ΔΕΣΦΑ), το οποίο περιιλκε ςτθν κατοχι του μετά τθ ςυνταξιοδότθςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ κ. Ε. Γεωργουλάκθ. Οργάνωςε και επικαιροποίθςε το φυςικό αρχείο των ατομικϊν ιςτορικϊν εκπαίδευςθσ. Ολοκλιρωςε τισ αξιολογιςεισ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του προθγοφμενου διμινου και ανιρτθςε ςτο E-qual (όςεσ από αυτζσ ιταν πλιρεισ, δθλαδι αξιολόγθςθ από εκπαιδευόμενο και προϊςτάμενο εκπαιδευομζνου). Στα πλαίςια τθσ εςωτερικισ εκπαίδευςθσ ςε λογιςμικό γραφείου MS Office 2010 διεκπεραιϊκθκαν κατά τουσ μινεσ Οκτϊβριο, Νοζμβριο και Δεκζμβριο οι εκπαιδεφςεισ για ζξι (6) group (ςυνολικά για 59 άτομα) ςτθν ενότθτα Excel standard και για δφο (2) group (ςυνολικά για 22 άτομα) ςτθν ενότθτα Word standard, κακϊσ και οι προβλεπόμενεσ εξετάςεισ, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ μασ ςτο Ράτθμα Ελευςίνασ και ςτα κεντρικά γραφεία. Ειςθγθκικαμε αρμοδίωσ και από κοινοφ με 2 άλλεσ Διευκφνςεισ, τθν ζνταξι μασ ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο Investors in People. Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ Θ Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθν ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ Διευκφνςεισ τθσ Εταιρείασ μασ και ωσ άμεςθ προτεραιότθτα τθσ τθν διεκπεραίωςθ ενόσ ςυνόλου αναγκϊν ανκρϊπων και υποδομϊν. Αποτελείται από το Τμιμα Εκδθλϊςεων Ρροςωπικοφ και Ταξιδιϊν και το Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ςτο οποίο υπάγονται οι Τομείσ Ραγίων, Διοικθτικισ Μζριμνασ και το Γραφείο Κίνθςθσ. Διαςφαλίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία των κακθμερινϊν αναγκϊν και ζχει ωσ πάγιο ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και τον εξορκολογιςμό των πάςθσ φφςεωσ λειτουργικϊν και άλλων δαπανϊν τθσ Εταιρείασ. Με πλιρθ ςυναίςκθςθ τθσ προςφοράσ προσ τον ςυνάδελφο αλλά και των επιχειρθςιακϊν αναγκϊν πραγματοποιθκικαν τα παρακάτω : Διεκπεραίωςθ υπθρεςιακϊν και εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό. Διανομι των κουπονιϊν ςίτιςθσ ςτο προςωπικό των Κεντρικϊν Γραφείων και εξαςφάλιςθ αυτισ τθσ παροχισ για ζνα ακόμθ ζτοσ. Με επιτυχία πραγματοποιικθκαν κατά το μινα Δεκζμβριο οι Χριςτουγεννιάτικεσ παιδικζσ γιορτζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ μασ, ςτο Ράτθμα και ςτισ κατά τόπουσ Ρεριφερειακζσ μονάδεσ. Διαχείριςθ ςυμβολαίων ενοικίαςθσ χϊρων και κοινοχριςτων ςτα Κεντρικά Γραφεία του κτιρίου Αρκάτ και επίτευξθ τθσ μείωςθσ τθσ τιμισ του ενοικίου. Ριςτοποίθςθ και εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν κοινισ ωφζλειασ ΔΕΘ-ΟΤΕ- ΕΥΔΑΡ. Διεκπεραίωςθ κατόπιν προγραμματιςμοφ όλων των εξωτερικϊν εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ. Διαχείριςθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων των Κεντρικϊν Γραφείων και προγραμματιςμόσ τθσ ςυντιρθςθσ τουσ ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Ζργων Συντιρθςθσ και Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Ρατιματοσ, όπου εποπτεφονται όλα τα Υπθρεςιακά Αυτοκίνθτα. Διαχείριςθ αποκθκϊν: προμικεια, παραλαβι, διανομι αναλωςίμων και μθ υλικϊν. Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ χϊρων, εξοπλιςμοφ, κλιματιςτικϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν υγιεινισ και αςφάλειασ. Oι διεργαςίεσ για τθν ανάκεςθ ςε εργολάβο ανακαίνιςθσ γραφείων του κτιρίου παραμζνουν ανενεργζσ λόγω τθσ γενικότερθσ περικοπισ δαπανϊν εξ αιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Διαγωνιςμοί Ολοκλθρϊκθκε από τθν (για ζνα ζτοσ) θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του ΔΕΣΦΑ ςτα Κεντρικά, το Ράτθμα και τα Οινόφυτα. Ολοκλθρϊνεται θ Διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και διαχειρίςεισ κινθτοφ πάγιου εξοπλιςμοφ, που κα καλφπτει όλα τα ςτάδια, από τθν παραγγελία του παγίου μζχρι τθν ετιςια απογραφι και διαςταφρωςθ με το μθτρϊο παγίων τθσ Εταιρείασ. Θ καταγραφι, θ παρακολοφκθςθ και θ χρζωςθ του κινθτοφ παγίου εξοπλιςμοφ, ανά Δ/νςθ και ανά άτομο κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ των πικανϊν μεταβολϊν που προκφπτουν δίνει τθν πλιρθ εικόνα των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ. Ολοκλθρϊκθκε ο Ρροχπολογιςμόσ του 2012 με ςωςτά και ακριβι ςτοιχεία και χρθςιμοποιικθκε ο νζοσ τρόποσ υπολογιςμοφ του. Στα πλαίςια των πρωτοβουλιϊν και κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων τθσ εταιρείασ μασ, εγκρίκθκε από το Δ.Σ. τθσ εταιρείασ θ Δωρεά επίπλων ςτο 5 ο και 11 ο Δθμοτικό Σχολείο Αγ. Ραραςκευισ, για τθν διευκόλυνςθ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του Σχολείου. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί από τουσ εργαηόμενουσ και προςφζρεται για τθν διευκόλυνςθ ςχολείων και κοινωνικϊν φορζων. Μια κίνθςθ που επαναλαμβάνεται όπωσ όταν ςτείλαμε εξοπλιςμό ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Γυμνάςιο των Μεγάρων και ειδικότερα ςτο Σωφρονιςτικό Μδρυμα Νζων Αυλϊνασ για τθν λειτουργία Σχολείου και δθμιουργίασ Ρολυχϊρου. Θ ςυγκίνθςθ τουσ και θ χαρά τουσ είναι κάτι που όςοι ςυμμετείχαμεδεν κα ξεχάςουμε ποτζ.

6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 6 Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ςτθ χριςθ Λογιςμικοφ Γραφείου Συνεχίςτθκε θ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χριςθ του βαςικοφ λογιςμικοφ γραφείου, ϊςτε πλζον όλοι όςοι χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ ςτθν εταιρία, να είναι ςε κζςθ να αξιοποιοφν πλιρωσ τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ ενόσ υπολογιςτι και να είναι πιο αποδοτικοί ςτθν εργαςία τουσ. Μζχρι τα τζλθ 2011 ολοκλθρϊκθκε θ εκπαίδευςθ 100 εργαηομζνων ςε Windows 7, Word και Excel. Εξ αυτϊν 75 ζδωςαν εξετάςεισ και 46 ζλαβαν πιςτοποιθτικά που εκδόκθκαν από τθν εταιρία Vellum (φορζασ πιςτοποιθμζνοσ από Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων) με τθ ςυνεργαςία του Ρανεπιςτθμίου Cambridge Αγγλίασ και ζχουν διεκνι αναγνϊριςθ. Συγχαρθτιρια ςτουσ επιτυχόντεσ! Πλθροφοριακό φςτθμα για τθν Κατάρτιςθ και Παρακολοφκθςθ Προχπολογιςμοφ Τον Οκτϊβριο 2011 τζκθκε ςε παραγωγικι λειτουργία το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Κατάρτιςθ και Ραρακολοφκθςθ του Ρροχπολογιςμοφ. Μζςω αυτοφ του ςυςτιματοσ υποβλικθκε ο προχπολογιςμόσ εςόδων, εξόδων και επενδφςεων για το ζτοσ 2012 από όλεσ τισ Διευκφνςεισ τθσ εταιρίασ, ζτυχε επεξεργαςίασ από τθν Διοίκθςθ και οι Δ/νςεισ υπζβαλαν διορκϊςεισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ τελευταίασ. Ο προχπολογιςμόσ για το ζτοσ 2012 εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτισ Θ εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ κα παρακολουκείται μζςω απολογιςτικϊν ςτοιχείων κατά τθ διάρκεια του Αναμζνεται ολοκλιρωςθ του ζργου τον Φεβρουάριο Το ςφςτθμα βαςίηεται ςτο διεκνϊσ αναγνωριςμζνο λογιςμικό SAP Business Objects Planning & Consolidation (BPC), το οποίο διαςυνδζκθκε αφ ενόσ με τo πλθροφοριακό ςφςτθμα SAP Enterprise Resource Planning (ERP) που λειτουργεί ςτθν εταιρία μασ από το 1999 και αφ ετζρου με το πλθροφοριακό ςφςτθμα SAP Business Warehouse (BW) που είναι ιδθ εγκατεςτθμζνο ςτθν εταιρία μασ ςτα πλαίςια παλαιότερου πιλοτικοφ προγράμματοσ και πρόκειται να αξιοποιθκεί περαιτζρω για παραγωγι αναφορϊν διοίκθςθσ. Αντίςτοιχα εγκαταςτάκθκαν τζςςερεισ (4) servers: ζνασ παραγωγικόσ SAP BPC server, ζνασ SAP BPC server δοκιμϊν, ζνασ παραγωγικόσ SAP BW server και ζνασ SAP BW server δοκιμϊν. Οι παραγωγικοί servers υποςτθρίηουν τθν κακθμερινι λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ενϊ οι δοκιμαςτικοί χρθςιμοποιοφνται για δοκιμζσ βελτιϊςεων και νζων αναφορϊν. Και οι τζςςερεισ servers υλοποιικθκαν ωσ ιδεατοί servers ςε μια ιςχυρι φυςικι μθχανι, με αποτζλεςμα εξοικονόμθςθ κεφαλαιουχικοφ και λειτουργικοφ κόςτουσ. Αναβάκμιςθ τθσ διακεςιμότθτασ των μιςκωμζνων κυκλωμάτων Πατιματοσ - Κεντρικϊν Γραφείων και Κεντρικϊν Γραφείων Internet ςε επίπεδο 99,99% Ολοκλθρϊκθκε τον Οκτϊβριο 2011 θ αναβάκμιςθ ςε επίπεδο 99,99% τθσ αξιοπιςτίασ των διαςυνδζςεων Ρατιματοσ- ΑΚΑΤ και ΑΚΑΤ-Internet (μζςω διπλϊν μιςκωμζνων κυκλωμάτων του ΟΤΕ με διαφορετικι όδευςθ), προκειμζνου να λειτουργεί απρόςκοπτα θ επικοινωνία του ΔΕΣΦΑ με τισ εταιρίεσ-χριςτεσ του ΕΣΦΑ και του ΥΦΑ μζςω και του πιλοτικοφ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ςυναλλαγϊν φυςικοφ αερίου. Υπεγράφθ ςχετικι ςφμβαςθ Service Level Agreement (SLA) με τον ΟΤΕ διετοφσ διάρκειασ, που περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ ςχετικοφ εξοπλιςμοφ ςε Ράτθμα και ΑΚΑΤ. Κάκε διπλό μιςκωμζνο κφκλωμα αποτελείται από ζνα κφκλωμα τφπου Metro Ethernet 10 Mbps (ςε λειτουργία ιδθ από το 2008) και ζνα νζο αςφρματο κφκλωμα τφπου LMDS 4 Mbps μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ Cosmote, τα οποία διαςυνδζονται ςε τερματικό εξοπλιςμό που παρακολουκείται από τον ΟΤΕ, προκειμζνου να ενεργοποιοφνται άμεςα οι ενζργειεσ αποκατάςταςθσ ςε περίπτωςθ διακοπισ τουσ. Για τθ λειτουργία των LMDS κυκλωμάτων εγκαταςτάκθκαν ειδικζσ κεραίεσ ραδιοηεφξθσ (πιάτα) ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρατιματοσ και Κεντρικϊν Γραφείων. Πρόγραμμα Ζργων Πλθροφορικισ Τα ανωτζρω τρία ζργα ζχουν ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Ζργων Ρλθροφορικισ, που παρακολουκείται από τθν Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν από Δωρεζσ Εξοπλιςμοφ Πλθροφορικισ Ολοκλθρϊκθκε θ δωρεά εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ ςτο 5 ο και 11 ο Δθμοτικό Σχολείο Αγ. Ραραςκευισ Αττικισ και ςτο 7 ο Νθπιαγωγείο Μεγάρων ςτα πλαίςια των δράςεων Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. Για τισ δωρεζσ αυτζσ επιλζχκθκε πεπαλαιωμζνοσ εξοπλιςμόσ που δεν μπορεί να εξυπθρετιςει τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του ΔΕΣΦΑ, είναι όμωσ απόλυτα λειτουργικόσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Μελζτθ Βαςικοφ χεδιαςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ του υςτιματοσ τακερϊν Επικοινωνιϊν του ΕΦΑ Κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Σεχνικισ Επιτροπισ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων και Επικοινωνιϊν εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα για τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ςτακερϊν επικοινωνιϊν του ΕΣΦΑ και θ εκπόνθςθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ βαςικοφ ςχεδιαςμοφ από ομάδα εργαςίασ εξειδικευμζνων ςυναδζλφων υπό τθν αιγίδα και ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Μελετϊν Αγωγϊν και Εγκαταςτάςεων. Σκοπόσ τθσ αναβάκμιςθσ είναι θ αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ, θ καλφτερθ διαχείριςθ και θ βελτίωςθ των δυνατοτιτων επζκταςθσ του ςυςτιματοσ ςτακερϊν επικοινωνιϊν, αξιοποιϊντασ περαιτζρω το καλϊδιο οπτικϊν ινϊν που ζχει εγκαταςτακεί παράλλθλα με το Εκνικό Σφςτθμα Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου. Ο ςτόχοσ είναι να καλυφκοφν οι μελλοντικζσ τθλεπικοινωνιακζσ ανάγκεσ του ΔΕΣΦΑ για τθν επόμενθ 15ετία με τον καλφτερο, όςον αφορά τθ ςχζςθ κόςτουσ-δυνατοτιτων, δυνατό τρόπο και να διευκολυνκοφν οι επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ αυξάνοντασ τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. Στα πλαίςια του παραπάνω ζργου ζγινε θ αποτφπωςθ των εςωτερικϊν δικτφων υπολογιςτϊν (intranet) όλων των επανδρωμζνων μονάδων (εβυκοφςα, Ράτθμα, Αμπελιά, Ν. Μεςθμβρία, Σιδθρόκαςτρο, Βιςτωνίδα, Κιποι) και υποβλικθκε πρόταςθ αναβάκμιςισ τουσ ςε ταχφτθτεσ 1/10 Gbps. Αναβάκμιςθ Firewall για τθν προςταςία τθσ εταιρικισ διαςφνδεςθσ ςτο internet Λόγω παλαιότθτασ κρίκθκε ςκόπιμθ θ αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ firewall για τθν προςταςία του intranet από απειλζσ του internet. Κατόπιν διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊκθκε θ προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ και θ εκπαίδευςθ τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ ΔΡΕ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

7 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ ΟΛ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 7 Το νζο firewall περιλαμβάνει δφο ςυςκευζσ τφπου Unified Threat Management (UTM) ςε διάταξθ hot-standby για αυξθμζνθ αξιοπιςτία και μια ςυςκευι αναφορϊν και παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν εταιρικι διαςφνδεςθ ςτο internet: ςτεγάνωςθ διεπαφισ intranet-internet, ζλεγχο εφαρμογϊν, ζλεγχο περιεχομζνου, ανίχνευςθ και προςταςία ζναντι επικζςεων, αποφυγι διαρροισ δεδομζνων, διαχείριςθ όγκου/χρόνου δεδομζνων και ζλεγχο αςυρμάτων δικτφων τφπου Wi-Fi. Ειςθγιςεισ ςε υνζδρια Ο κ. Ρ. Κεοδωράκθσ, Διευκυντισ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν, παρουςίαςε το ςφςτθμα τθλεβιντεοδιαςκζψεων του ΔΕΣΦΑ και τθ ςυνειςφορά του ςτθ μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν, ςτο μεγαλφτερο ετιςιο ςυνζδριο τθσ εταιρίασ Microsoft ςτθν Ελλάδα «Annual Digital Dialogue (ADD) Microsoft 2011», που διεξιχκθ ςτο Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ ςτθν Ακινα ςτισ Ο ίδιοσ ςυμμετείχε ςτθν θμερίδα του Ελλθνικοφ Λνςτιτοφτου Ρλθροφορικισ (ΕΛΡ) τθσ ΕΕΔΕ με τίτλο «Εργαςιακό περιβάλλον ςε περίοδο κρίςθσ Απειλζσ και ευκαιρίεσ για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των ςτελεχϊν ςτον Τομζα Ρλθροφορικισ» ςτισ με ειςιγθςθ για «Ρροτάςεισ και ενζργειεσ για αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ με ζμφαςθ ςτθν πλθροφορικι». Στθν ετιςια ζκδοςθ «The Edge» τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διοικιςεωσ Επιχειριςεων (ΕΕΔΕ) για το ζτοσ 2011 ςυμπεριλιφκθκε το ακόλουκο άρκρο του κ. Ρ. Κεοδωράκθ, Δ/ντθ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν, το οποίο παρακζτουμε ωσ ιδιαίτερα επίκαιρο: Κυρίαρχεσ τάςεισ ςτθν αγορά πλθροφορικισ των επιχειριςεων Ακόμα και ςτθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία που βιϊνουμε ςιμερα, εξακολουκεί να υπάρχει ωσ κυρίαρχθ τάςθ ςτθν αγορά πλθροφορικισ θ κάλυψθ αναγκϊν των επιχειριςεων ςε ςυςτιματα Enterprise Resource Planning (ERP) για τθν ολοκλθρωμζνθ και ενιαία μθχανογράφθςθ των οικονομικϊν και διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, τθσ παραγωγισ και των πωλιςεων, κακϊσ και ςε ςυςτιματα Business Intelligence (BI) ι Business Analytics, που τροφοδοτοφν τισ Διοικιςεισ των εταιριϊν με πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθ λιψθ αποφάςεων. Τα μεν ERP ςυςτιματα ανικουν ςτθν κατθγορία των transactional systems, τα οποία αυτοματοποιοφν και Με το mobile computing, θ παροχι των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων γίνεται πλζον με ενιαίο τρόπο εντόσ και εκτόσ γραφείου, είτε μζςω υπολογιςτι (desktop, notebook, tablet) είτε μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου (mobile phone, smartphone, personal digital assistant - PDA). τυποποιοφν κακθμερινζσ λειτουργίεσ των επιχειριςεων, ϊςτε να εκτελοφνται με ταχφτθτα και με ακρίβεια. Τα BI ςυςτιματα ανικουν ςτθν κατθγορία των decision-making systems, τα οποία αντλοφν, μεταςχθματίηουν και οργανϊνουν δεδομζνα από τα transactional systems, προκειμζνου να παράγουν δείκτεσ απόδοςθσ ανά τομζα επιχείρθςθσ. Ππωσ είναι φανερό τα transactional και τα decision-support ςυςτιματα αλλθλοτροφοδοτοφνται ςε ζναν ςυνεχι κφκλο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςε όλα τα επίπεδα. Τα ςυςτιματα αυτά, αν και κλαςικά και ϊριμα από τεχνολογικισ άποψθσ, εξακολουκοφν να αποτελοφν τθ βάςθ τθσ πλθροφορικισ ςε κάκε ςφγχρονθ επιχείρθςθ, ζνα είδοσ sine qua non. Ακόμα και εκείνεσ οι επιχειριςεισ που τα αξιοποιοφν για πολλά ζτθ, απαιτείται να μεριμνοφν ςυνεχϊσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ και τθν προςαρμογι τουσ ςε νζεσ ςυνκικεσ, περιβάλλοντα και ευκαιρίεσ. Από τθν άλλθ μεριά θ πλθροφορικι απαιτείται να καλφψει ι, αν κζλετε, να ςυμμορφωκεί με τισ ακόλουκεσ ανάγκεσ των επιχειριςεων, ανάγκεσ που αν και ζχουν μια διαχρονικι αξία αυτζσ κακ εαυτζσ, ειδικά ςτθν εποχι μασ ζχουν εξελιχκεί ςε προχποκζςεισ επιβίωςθσ: Εξοικονόμθςθ πόρων ςε όλα τα επίπεδα (ανκρϊπινο δυναμικό, πάγιοσ εξοπλιςμόσ και κεφάλαια) με ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ποιότθτασ DO MORE WITH LESS. Αναδιάρκρωςθ του κόςτουσ τθσ πλθροφορικισ, όπου οι κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ (CAPEX) αντικακίςτανται μερικά ι εξ ολοκλιρου από λειτουργικζσ δαπάνεσ (OPEX) με ταυτόχρονθ μείωςθ του τελικοφ κόςτουσ. Επικζντρωςθ των επιχειριςεων ςε τεχνολογίεσ που ςχετίηονται άμεςα με το αντικείμενό τουσ (core business) και μάλιςτα ςε εκείνεσ που αποτελοφν πθγι ςτρατθγικισ διαφοροποίθςθσ ζναντι του ανταγωνιςμοφ. Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ μζςα από τθν ςυνεχι ροι των απαραίτθτων πλθροφοριϊν και τθ ςυνεργαςία των ςτελεχϊν, ανεξαρτιτωσ τόπου και τερματικϊν ςυςκευϊν. Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Για τθν εξυπθρζτθςθ αυτϊν των αναγκϊν ζχει αναδυκεί πλθκϊρα νζων τεχνολογιϊν, κάκε μια από τισ οποίεσ βρίςκεται ςε διαφορετικό ςτάδιο ωρίμανςθσ. Ριο κυρίαρχεσ πάντωσ κεωροφμε τισ ακόλουκεσ τάςεισ : Διάφορεσ μορφζσ outsourcing υπθρεςιϊν και εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, που περιλαμβάνουν data centers, managed printing services, υπθρεςίεσ ελεγκτικισ, λογιςτικισ, μιςκοδοςίασ, προμθκειϊν και πλθροφορικισ. Με το virtualization είναι δυνατόν να αξιοποιθκοφν ςτο ζπακρο οι δυνατότθτεσ των servers, που είναι πλζον εξαιρετικά ιςχυροί, ενϊ παράλλθλα μειϊνεται ο αρικμόσ των servers που χρειάηεται να διακζτει μια επιχείρθςθ ςτο data center τθσ. Ζτςι μειϊνονται ανάγκεσ για χϊρο data center, κλιματιςμό, μπαταρίεσ και θλεκτρικι ενζργεια. Με το cloud computing δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ ςε μια επιχείρθςθ να αξιοποιεί όλα τα πλθροφοριακά ςυςτιματα που είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία τθσ, χωρίσ κάκε ζνα από αυτά να βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςε ιδιόκτθτα data centers. Κάκε επιχείρθςθ καλείται να αποφαςίςει ποια από τα πλθροφοριακά ςυςτιματά τθσ είναι προτιμότερο να λειτουργοφν ςτο cloud, λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ ςτρατθγικισ, οικονομιϊν κλίμακασ, ταχφτθτασ ανταπόκριςθσ και αςφάλειασ. Με το mobile computing, θ παροχι (delivery) των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων γίνεται πλζον με ενιαίο τρόπο εντόσ και εκτόσ γραφείου, είτε μζςω υπολογιςτι (desktop, notebook, tablet) είτε μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου (mobile phone, smartphone, personal digital assistant - PDA). (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

8 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 Σ Ε Λ Λ Δ Α 8 Ζτςι υποςτθρίηεται ενεργά θ εξωςτρζφεια των ςτελεχϊν, ϊςτε να επικεντρϊςουν τθν προςοχι τουσ ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ. Συμπλθρωματικά αναφζρουμε ότι με τθν ςφγχρονθ τεχνολογία όλοι οι stakeholders (πελάτεσ, προμθκευτζσ, μζτοχοι, υπάλλθλοι, ρυκμιςτικζσ, νομοκετικζσ και εκτελεςτικζσ αρχζσ, πολίτεσ) μποροφν να αποτελζςουν μζροσ του οικοςυςτιματοσ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ μιασ επιχείρθςθσ και απαιτείται θ χάραξθ μιασ ςτρατθγικισ ςτο κζμα αυτό. Με τισ ενοποιθμζνεσ επικοινωνίεσ δεδομζνων, φωνισ και video (unified communications) επεκτείνονται οι ςυνικεισ υπθρεςίεσ τθλεφωνίασ (ςτακερισ ι κινθτισ), ϊςτε να παρζχονται και υπθρεςίεσ τθλε-βίντεοδιάςκεψθσ (video-conference) μεταξφ δφο και περιςςοτζρων μερϊν, οι ο- ποίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν παρουςιάςεισ, επιδείξεισ προϊόντων, Κάκε επιχείρθςθ πρζπει να αξιολογιςει τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και να προβεί ςε επιλογζσ που είναι ςφμφωνεσ με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ. τθλεχποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τθλε-εκπαίδευςθ, κλπ. Ζτςι οι ςυςκζψεισ γίνονται πιο παραγωγικζσ και ζχουν μικρότερο κόςτοσ, διότι αποφεφγονται μετακινιςεισ. Επίςθσ γίνεται καλφτερθ αξιοποίθςθ των εξειδικευμζνων ςτελεχϊν που αποτελοφν τουσ πιο πολφτιμουσ πόρουσ μιασ επιχείρθςθσ. Κάκε επιχείρθςθ πρζπει να αξιολογιςει τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και να προβεί ςε επιλογζσ που είναι ςφμφωνεσ με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ δεν πρζπει να ξεχνοφμε ότι καμιά τεχνολογία από μόνθ τθσ δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά απαιτείται να ςυνδυάηεται με τθν κουλτοφρα, το ανκρϊπινο δυναμικό, το αντικείμενο, το περιβάλλον, τθν αγορά και τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ. Σμιμα Διαχείριςθσ Κεντρικισ Γραμματείασ Σκοπόσ του Τμιματοσ Διαχείριςθσ Αλλθλογραφίασ τθσ Εταιρίασ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργικισ και ςυςτθματικισ ροισ τθσ ζγγραφθσ επικοινωνίασ του ΔΕΣΦΑ εςωτερικά και εξωτερικά, ϊςτε αυτι να καταγράφεται ορκά και με ςφγχρονεσ μεκόδουσ, να διακινείται ζγκαιρα και να αρχειοκετείται. Το τμιμα τθσ Κεντρικισ Γραμματείασ είναι υπεφκυνο για: 1. Την με εχεμφθεια αςφαλή και γρήγορη προώθηςη τησ αλληλογραφίασ ςτουσ αποδζκτεσ 2. Την αρχειοθζτηςη τησ αλληλογραφίασ Κατά το τελευταίο τρίμθνο (Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011) οι δράςεισ του Τμιματοσ ιταν οι εξισ: Μετά από τθν δυνατότθτα που παρζχει το θλεκτρονικό ςφςτθμα DOCMAN ςτθν Κεντρικι Γραμματεία τθσ Εταιρείασ να παρακολουκεί όλα τα ζγγραφα, από όποια Ρεριφερειακι Μονάδα κι αν προζρχονται ϊςτε να τυπϊνονται οι θμεριςιεσ καταςτάςεισ όλων των ειςερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων τθσ Εταιρείασ, ςτο Τμιμα Διαχείριςθσ Κεντρικισ Γραμματείασ πραγματοποιικθκαν οι κάτωκι εργαςίεσ: Ρρωτοκολλικθκαν, διακινικθκαν και αρχειοκετικθκαν ειςερχόμενα ζγγραφα. Διακινικθκαν και αρχειοκετικθκαν εξερχόμενα ζγγραφα. Ραρελιφκθςαν και παραδόκθκαν 26 προςφορζσ για διαγωνιςμοφσ. Φωτοτυπικθκαν και διανεμικθκαν αςπρόμαυρα αντίγραφα και ζγχρωμα. Ελζχκθςαν και πιςτοποιικθκαν 20 τιμολόγια από τθν εταιρία Α. ΧΑΛΑ- ΜΑΝΔΑΘΣ & ΣΛΑ Ο.Ε. για εργαςίεσ φωτοτφπθςθσ και βιβλιοδεςίασ. Συγκεντρϊκθκαν, ελζχκθςαν και πιςτοποιικθκαν 19 τιμολόγια Ταχυμεταφοράσ των Κεντρικϊν Γραφείων και όλων των Ρεριφερειακϊν μονάδων τθσ εταιρείασ SPEEDEX που αφοροφςαν ςε αποςτολζσ. Συγκεντρϊκθκαν, ελζχκθςαν και ζγινε γραμματοςιμανςθ 13 εγγράφων και αποςτολι τουσ μζςω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ). Σο Σμιμα Κεντρικισ Γραμματείασ ζχει ςτόχο να ςυνεχίςει να διατθρεί το ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕ- ΦΑ με υπευκυνότθτα, ζτςι ϊςτε θ γραπτι επικοινωνία τθσ Εταιρίασ τόςο με τρίτουσ όςο και εςωτερικά να γίνεται ζγκαιρα, ορκά και με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ. Το Τμιμα τθσ Κεντρικισ Γραμματείασ επίςθσ παρακολουκεί πιςτοποιεί ςυνδρομζσ τθσ εταιρείασ ςε ζντυπα και φορείσ εςωτερικοφ-εξωτερικοφ. Επιπλζον μεριμνεί για τθν ετιςια ςυγκζντρωςθ των αναγκϊν τθσ εταιρείασ ςε ςυνδρομζσ και τθν ζγκαιρθ ανανζωςι τουσ. Τζλοσ, το τμιμα Κεντρικισ Γραμματείασ ζχει ςτόχο να ςυνεχίςει να διατθρεί το ΚΕΝΤΛΚΟ ΑΧΕΛΟ ΔΕΣΦΑ με υπευκυνότθτα, ζτςι ϊςτε θ γραπτι επικοινωνία (αλλθλογραφία) τθσ Εταιρίασ τόςο με τρίτουσ όςο και εςωτερικά να γίνεται ζγκαιρα, ορκά και με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ.

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα