Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2 Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί ο χρήστης να πραγµατοποιήσει τις µεθόδους της Τεχνικής Ανάλυσης που περιλαµβάνονται στο παρόν βιβλίο και το άλλο είναι Mutual Funds Manager (-M.F.M-) µε το οποίο µπορεί να εφαρµόσει τη θεωρία του επιµερισµού των αποδόσεων, ώστε να αξιολογήσει ο ενδιαφερόµενος τις επιδόσεις των Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η δηµιουργία των δύο αυτών λογισµικών πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ που διδάσκεται στο Ζ! εξάµηνο στο Τµήµα Εµπορίας και ιαφήµισης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια της συνεργασίας µε το Τµήµα ο έκτακτος Εργαστηριακός συνεργάτης Κ. Χατζηαστερίου συνέβαλε µε τις γνώσεις του στην αρτιότερη λειτουργία και των δύο προγραµµάτων, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαιτέρως.

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROFESSIONAL PORTFOLIO MANAGER (P.P.M) Με την εγκατάσταση του προγράµµατος εµφανίζεται στο πλαίσιο ΕΝΑΡΞΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ το πρόγραµµα P.P.M. Κάνοντας κλικ πάνω στην ένδειξη PPM αρχίζει η λειτουργία του προγράµµατος. Αρχικά εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα η οποία ενηµερώνει, για κάθε ενδεχόµενο, την ηµεροµηνία του συστήµατος εικόνα 1 Στη συνέχεια παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα εικόνα 2

4 136 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στη συνέχεια εµφανίζεται το κύριο µενού του P P.M εικόνα 3 Αν θέλουµε να επιλέξουµε ένα ή περισσότερους τίτλους δίχως να χρησιµοποιηθούν κάποια κριτήρια λ.χ εµπορευσιµότητα, Ρ/Ε, κ.τ.λ πιέζουµε το πλήκτρο Χωρίς κριτήρια και παίρνουµε την εικόνα 3. εικόνα 4

5 PROFESSIONAL PORTFOLIO MANAGER 137 Η οθόνη αυτή πληροφορεί ότι µπορούµε να επιλέξουµε για ανάλυση: είτε κάποιον από τους δείκτες του Χ.Α.Α (λ.χ το FTSE/20) είτε κάποιο κλάδο (λ.χ Τράπεζες) και στη συνέχεια να επιλεγούν µερικές ή όλες οι µετοχές που τον αποτελούν. είτε απ ευθείας µεµονωµένες µετοχές (από το τρίτο πλαίσιο) είτε µετοχές που δεν διαπραγµατεύονται σήµερα, αλλά για κάποιους λόγους το Χ.Α.Α δίνει ακόµη τις τιµές τους. εικόνα 5 Με το σύµβολο > επιλέγεται µία µετοχή, ενώ µε το σύµβολο >> επιλέγονται όλες οι µετοχές της κατηγορίας. Αντιθέτως µε τα σύµβολα < και << αφαιρούνται οι µετοχές οι οποίες είτε επιλέχθηκαν κατά λάθος είτε αποφασίστηκε να µην συµπεριληφθούν στην µελέτη. Στο παράδειγµα της εικόνας 5 επιλέχθηκαν από το Τραπεζικό κλάδο τέσσερις µετοχές. Πατώντας το κουµπί Ο.Κ οι µετοχές µεταφέρονται στο πλαίσιο Λίστα Μετοχών και είναι έτοιµες προς µελέτη. Στην παραπάνω εικόνα από τις τέσσερις µετοχές, προς µελέτη χρησιµοποιείται η µετοχή ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Κάνοντας κλικ πάνω στο όνοµα της µετοχής φορτώνεται ο τίτλος.

6 138 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εικόνα 6 Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, µε το κουµπί Επιλογή περιοχής ηµεροµηνιών, να επιλέξουµε ένα συγκεκριµένο διάστηµα ηµεροµηνιών λ.χ από 3/3/.. έως 10/5/.. και στη συνέχεια να µελετήσουµε τα διάφορα διαγράµµατα που προσφέρονται από το P.P.M για την περίπτωση αυτή. Τέλος µπορούµε αν επιθυµούµε να µελετήσουµε τις 5, 30,90 ή 120 τελευταίες συνεδριάσεις. Βέβαια προβλέπεται (αλλά δεν φαίνεται σ αυτή την εικόνα) ο χρήστης πατώντας ένα πλήκτρο να εισάγει µία τιµή ΣΤΟΧΟ της µετοχής την ώρα των διαπραγµατεύσεων της συνεδρίασης του Χ.Α.Α (δηλαδή κατά κάποιο τρόπο διαδικασία που µοιάζει µε σύστηµα ON LINE) οπότε έχει τη δυνατότητα να µελετήσει τη µετοχή µε την συγκεκριµένη τιµή) Παρακολουθώντας το µενού του P.P.M βλέπουµε ότι µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε τις παρακάτω εργασίες. Τιµές α) Μπορούµε να δούµε όλες τις τιµές του τρέχοντος τίτλου που επιλέξαµε και να έχουµε χρήσιµα στατιστικά στοιχεία της εξέλιξης της µετοχής (εικόνα 6).

7 PROFESSIONAL PORTFOLIO MANAGER 139 β) τα στοιχεία της τελευταίας συνεδρίασης για το σύνολο των µετοχών ή και για επιλεγµένο αριθµό από αυτές (εικόνα 7) εικόνα 7 γ) τα στοιχεία οποιασδήποτε συνεδρίασης επιθυµεί ο αναλυτής. Γραφήµατα Μπορούν να δηµιουργηθούν τα παρακάτω γραφήµατα Ι. Γραφήµατα που αφορούν την µετοχή εικόνα 8

8 140 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Το γράφηµα της εξέλιξης των τιµών, ενώ παρουσιάζονται συγχρόνως η ανώτερη, η κατώτερη η µέση τιµή της µετοχής, καθώς και η κλίση της ευθείας παλινδρόµησης, απ όπου διαπιστώνεται αν η εξέλιξη της µετοχής είναι ανοδική ή καθοδική. β) το γράφηµα των κανονικοποιηµένων τιµών Με το γράφηµα η οµαδοποίηση των τιµών οµογενοποιούνται χρησιµοποιώντας την αλλαγή µεταβλητής X i - µ Z i = σ γ) Το γράφηµα τιµών κλεισίµατος και όγκου των συναλλαγών (εικόνα 9) εικόνα 9 δ) Το γράφηµα των µέγιστων και των ελάχιστων τιµών στις καθηµερινές διακυµάνσεις και σε συνδυασµό µε τον όγκο των συναλλαγών (επιλογή 5). ε) Το γράφηµα των πράξεων που πραγµατοποιούνται καθηµερινώς.

9 PROFESSIONAL PORTFOLIO MANAGER 141 ΙΙ. Γραφήµατα µεταβολών εικόνα 10 α) Παλµογράφηµα (διάγραµµα ηµερήσιων µεταβολών) εικόνα 11 β) ιάγραµµα διασποράς ( διάγραµµα ηµερήσιων µεταβολών της µετοχής και του Γ..Τ) εικόνα 12

10 142 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Γραφήµατα τεχνικών δεικτών Μπορούν να δηµιουργηθούν τα παρακάτω γραφήµατα εικόνα 13 α) Γραφήµατα κινητών µέσων 5 και 10 ηµερών β) Γραφήµατα κινητών µέσων 10 και 20 ηµερών γ) Γράφηµα του κινητού µέσου των 30 ηµερών δ) Γραφήµατα κινητών µέσων 90 και 200 ηµερών ε) Γραφήµατα κινητού εκθετικού µέσου 5 ηµερών στ) Γράφηµα του δείκτη RSI εικόνα 14 ζ) Γράφηµα του δείκτη OBV η) Γράφηµα του δείκτη PVI θ) Γράφηµα του δείκτη NVI

11 PROFESSIONAL PORTFOLIO MANAGER 143 ΙΙΙ. Γραφήµατα Ταλαντωτών Μπορούν να δηµιουργηθούν τα παρακάτω γραφήµατα εικόνα 15 α) ο ταλαντωτής όγκου PVT 3-20/5 β) ο Μomentum 10 ηµερών γ) ο ταλαντωτής Τ20-10 ηµερών δ)ο Price Osc T 5-60/45 ε) ο MACD ηµερών εικόνα 16 στ) ο ταλαντωτής 5Κ% 3%D ζ) ο Price ROC 5 ηµερών IV) Γραφήµατα δεικτών Μπορούν να δηµιουργηθούν τα παρακάτω γραφήµατα

12 144 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εικόνα 17 α) ο δείκτης έξαρσης-επιβράδυνσης β) ο δείκτης Ώθησης-Επιβράδυνσης εικόνα 18 γ) ο δείκτης δραστηριότητας δ) ο δείκτης αισιοδοξίας V) Γραφήµατα φίλτρων εικόνα 19

13 PROFESSIONAL PORTFOLIO MANAGER 145 VI. Γραφήµατα αντιπαραβολών των τιµών (µέχρι 20 µετοχών) Στα γραφήµατα αυτά µπορεί να συµµετέχει και ο Γ..Τ. Τα γραφήµατα αυτά προσφέρουν στον αναλυτή τη δυνατότητα σύγκρισης των αποδόσεων µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µετοχών και να βγάλει τα ανάλογα συµπεράσµατα εικόνα 20 εικόνα 21 εικόνα 21 Στην εικόνα 21 φαίνονται οι αποδόσεις πέντε µετοχών σε σχέση µε την απόδοση του Γ..Τ. Αναφορά Στη παρακάτω εικόνα (εικόνα 22) βλέπει κανείς πως παρουσιάζεται η αναφορά της µετοχής ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

14 146 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ στις 18/12/98, η οποία περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία της αγοράς και της µετοχής. Χαρτοφυλάκια εικόνα 22 ίνονται οι παρακάτω δυνατότητες εικόνα 23

15 PROFESSIONAL PORTFOLIO MANAGER 147 Με την επιλογή ιαχείριση χαρτοφυλακίων έχουµε την παρακάτω οθόνη. εικόνα 24 Σε αυτή την οθόνη όπως φαίνεται, ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο, ή να επιλέξει το χαρτοφυλάκιο που δηµιούργησε µε το κουµπί ηµιουργία χαρτοφυλακίου µε τις επιλεγµένες µετοχές. Σε κάθε κίνηση που πραγµατοποιεί ο αναλυτής το PMΜ του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί, την αξία του χαρτοφυλακίου, το ταµείο, τα κέρδη ή τις ζηµίες που πραγµατοποιεί το χαρτοφυλάκιο και το βήτα του χαρτοφυλακίου ανάλογα µε την σύνθεση σε χρεόγραφα που παρουσιάζει. Παρακολουθεί επίσης τα έσοδα που έχει από τα µερίσµατα που αποκοµίζει από τις µετοχές, τους τόκους από το ταµιευτήριο που παίρνει για την παραµονή των χρηµάτων του Ταµείου στην Τράπεζα, καθώς και τους τόκους από τα διάφορα χρεόγραφα που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο, όπως λ.χ Ε.Γ., οµόλογα, µερίδια Α/Κ, νοµίσµατα κ.τ.λ. Έχει επίσης µία εικόνα των εξόδων που επιβάρυναν το χαρτοφυλάκιο στο παράθυρο Έξοδα. Τέλος λαµβάνει γνώση την απόδοση του χαρτοφυλακίου η οποία καθορίζει και τις µελλοντικές του αποφάσεις.

16 148 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Με την εντολή Γράφηµα έχει κατ αρχήν σε µορφή κυκλικού διαγράµµατος τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του καθώς και διάφορα άλλα διαγράµµατα. Με την εντολή Αναφορά έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση για κάθε προηγούµενη κίνηση του χαρτοφυλακίου. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου όπως εµφανίζεται στην οθόνη µας, ο αναλυτής γνωρίζει πολλαπλά στοιχεία που αφορούν τα χρεόγραφα του. Ήτοι λ.χ το µέσο κόστος αγοράς κάθε µετοχής, το µέσο κόστος πώλησης κ.α. Τέλος µε την επιλογή ιάφορα έχουν τις εξής δυνατότητες: εικόνα 25

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό εγχειρίδιο

Βοηθητικό εγχειρίδιο Βοηθητικό εγχειρίδιο AGFN EXPERT TRADER Version 7.1 Χρηματιστήριο Αθηνών Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Εισαγωγή Η εφαρμογή AGFN ExpertTrader παρέχει χρηματιστηριακά δεδομένα και πληροφορίες από τα Χρηματιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Desktop Πλατφόρμα. FXPlus. Οδηγός Χρήσης. 2014 Inforex S.A. All Rights Reserved ΕΛ N

Desktop Πλατφόρμα. FXPlus. Οδηγός Χρήσης. 2014 Inforex S.A. All Rights Reserved ΕΛ N Desktop Πλατφόρμα FXPlus Οδηγός Χρήσης EN 2014 Inforex S.A. All Rights Reserved ΕΛ N FXPlus-Οδηγός Χρήσης Copyright 2014 Inforex S.A. All Rights Reserved Κανένα τμήμα αυτού του εγγράφου μπορεί να αναπαραχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKH ANAΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ X.A.A.

TEXNIKH ANAΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ X.A.A. UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF BANKING AND FINANCIAL MANAGEMENT GRADUATE PROGRAM IN FINANCIAL ECONOMICS ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TEXNIKH ANAΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ X.A.A. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά εργαλεία ανάλυσης του Excel που έχουν εφαρµογή σε οικονοµικά και επιχειρησιακά προβλήµατα.

Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά εργαλεία ανάλυσης του Excel που έχουν εφαρµογή σε οικονοµικά και επιχειρησιακά προβλήµατα. 76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εργαλεία Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά εργαλεία ανάλυσης του Excel που έχουν εφαρµογή σε οικονοµικά και επιχειρησιακά προβλήµατα. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Με βάση το υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Πτυχιακή εργασία του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Εισηγητής : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΜΕΡΟΣ Α - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδακτικές σηµειώσεις Σύνταξη: Β. Γερογιάννης Λάρισα 2011 Περιεχόµενα 1. Παιχνίδια ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.1 Εισαγωγή στα Παίγνια της ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.2 Προσοµοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E MBA) ιπλωµατική Εργασία Τεχνική ανάλυση και στρατηγικές επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα