Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------"

Transcript

1 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman Υπολογισµός του συντελεστή συσχέτισης Pearson Ερµηνεία των αποτελεσµάτων του Πίν.Correlations Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Πίν.Correlations O Συντελεστής p Spearman Ερµηνεία των αποτελεσµάτων του Πίν. Spearman's Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Spearman's Γράφηµα διασποράς Ερµηνεία του διαγράµµατος διασποράς Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του διαγρ/τος διασπ.

2 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Συντελεστές συσχέτισης: Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman Υπάρχει ένα κάποιο πλήθος συντελεστών συσχέτισης. Ο συντριπτικά πιο κοινός από αυτούς είναι ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson Είναι ένα αριθµητικό µέτρο ή δείκτης του µεγέθους της συσχέτισης µεταξύ δύο συνόλων τιµών. Κυµαίνεται σε µέγεθος από µέχρι περνώντας και από το Το πρόσηµο + σηµαίνει θετική συσχέτιση δηλαδή, Οι Τιµές µιας µεταβλητής αυξάνονται όταν αυξάνονται και της άλλης. Ένα πρόσηµο σηµαίνει αρνητική συσχέτιση δηλαδή, οι τιµές µιας µεταβλητής αυξάνονται καθώς µειώνονται της άλλης. Συντελεστής συσχέτισης 1.00 σηµαίνει µια τέλεια συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Με άλλα λόγια, ένα γράφηµα διασποράς των δύο µεταβλητών θα δείξει ότι ΟΛΑ τα σηµεία προσαρµόζονται απόλυτα σε µια ευθεία γραµµή. Τιµή 0.00 σηµαίνει ότι τα σηµεία του γραφήµατος διασποράς είναι κατανεµηµένα τυχαία γύρω από οποιοδήποτε ευθεία σχεδιαστεί ή εί ναι διατεταγµένα έτσι ώστε να πλησιάζουν κάποια καµπύλη. Ένας συντελεστής συσχέτισης -0.5 σηµαίνει ότι υπάρχει µια µέτρια αρνητική γραµµική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Το ρ του spearman είναι ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson εφαρµοσµένος σε ένα σύνολο τιµών µετά την ταξινόµηση των τιµών και των δύο µεταβλητών ξεχωριστά, από τις µικρότερες προς τις µεγαλύτερες. Χρησιµοποιείται όποτε οι βασικές παραδοχές του Συντελεστή Συσχέτισης Pearson δεν πληρούνται από τα δεδοµένα και ειδικά όταν οι τιµές µιας µεταβλητής είναι έντονα ασύµµετρες (στρεβλωµένες). Αφού σι συντελεστές συσχέτισης βασίζονται συνήθως σε δείγµατα δεδοµένων, είναι σύνηθες να συµπεριλαµβάνεται κάποια δήλωση στατιστικής σηµαντικότητας του συντελεστή συσχέτισης. Η στατιστική σηµαντικότητα είναι µια δήλωση της πιθανότητας να προκύψει ένας συγκεκριµένος συντελεστής συσχέτισης για ένα δείγµα δεδοµένων ΑΝ δεν υπάρχει συσχέτιση (δηλαδή, αν η συσχέτιση είναι 0.00) στον πληθυσµό από τον οποίο λήφθηκε το δείγµα.

3 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Το SΡSS µπορεί να δώσει τη στατιστική σηµαντικότητα ως µια ακριβή τιµή ή ως ένα από τα συµβατικά επίπεδα κρίσιµης σηµαντικότητας ( critical significance) για παράδειγµα, 0.05 και Θα δείξουµε τον υπολογισµό του συντελεστή συσχέτισης Pearson ενός γραφήµα τος διασποράς, και του ρ του Spearman για τα δεδοµένα του διπλανού Πίνακα που περιέχει τιµές για το βάρος και το ύψος 10 παιδιών. Αρχίζουµε πληκτρολογώντας βάρος των παιδιών στην πρώτη στήλη του παραθύρου Data editor, και τις τιµές για υψος στη δεύτερη στήλη. Ονοµάστε την πρώτη στήλη Baros τη δεύτερη ypsos αφαιρέστε τα δύο δεκαδικά ψηφία. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουµε στην ανάλυση της σχέσης µεταξύ των δύο συνόλων τιµών Υπολογισµός του συντελεστή συσχέτισης Pearson Επιλέξτε τη διαδροµή: Analyze- Correlate(συσχέτιση)-Bivariate( ιµεταβλητή) Και θα ανοίξει το µενού Bivariate correlatios ( ιµεταβλητές συσχετίσεις) Επιλέξτε τις µεταβλητές baros και ypsos και πατήστε στο κουµπί για να τοποθετήσετε τα ονόµατά τους στο πλαίσιο κειµένου Variables Μπορείτε είτε να επιλέξετε τις δύο µεταβλητές µε δύο ξεχωριστές ενέργειες, είτε να σύρετε µε το ποντίκι σας την επισήµανση πάνω και από τις δύο. Πατήστε στην επισήµανση (τη χρωµατιστή λωρίδα) και µετακινήστε την προς τα κάτω ώστε να καλύψει και τη δεύτερη µεταβλητή πριν αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού. Η επιλογή Pearson είναι ήδη ενεργοποιηµένη (δηλαδή, είναι η προεπιλογή) οπότε, αν είναι αυτή που θέλετε, επιλέξτε ΟΚ για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου

4 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Bivariate correlatios και να πάρετε τα αποτελέσµατα, που βλέπετε στον παρακάτω Πίνακα Correlations, στο Output του SPSS. Correlations βαρος Υψος βαρος Pearson Correlation 1,778 Sig. (2-tailed),,008 N Υψος Pearson Correlation,778 1 Sig. (2-tailed),008, N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Ερµηνεία των αποτελεσµάτων του Πίνακα Correlations Οι µεταβλητές των οποίων υπολογίστηκε η συσχέτιση υπάρχουν στις γραµµές και τις στήλες του πίνακα. Έχουµε µόνο δύο µεταβλητές, οπότε δηµιουργήθηκε µια µήτρα συσχέτισης 2 κ 2. Στην εκτύπωση συµπεριλαµβάνονται ενδείξεις για το πώς πρέπει να διαβα - στούν οι καταχωρίσεις του πίνακα Pearson Correlation, - Sig. (2-tailed) και Ν. Η συσχέτιση των µεταβλητών baros και ypsos είναι Το ακριβές επίπεδο σηµαντικότητας δίνεται µε τρία δεκαδικά ψηφία (.000). Πρόκειται για πολύ σηµαντικό επίπεδο. Ζητήθηκε επίπεδο σηµαντικότητας δι πλής ουράς (two-tailed) Χρησιµοποιήθηκαν 10 ζεύγη τιµών για τον υπολογισµό του συντελεστή συσχέτισης (10). Οι συσχετίσεις παρουσιάζονται σε µια µήτρα. Η διαγώνιος της µήτρας (από την άνω αριστερή γωνία µέχρι την κάτω δεξιά) αποτελείται από τη συσχέτιση της µεταβλητής µε τον εαυτό της, πράγµα που όπως είναι φυσικό δίνει συντε λεστή συσχέτισης εν υπάρχει επίπεδο σηµαντικότητας για την τιµή αυτή επειδή δε µεταβάλλεται ποτέ (.).

5 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Οι τιµές των συσχετίσεων είναι συµµετρικές ως προς τη διαγώνιο από το άνω δεξιό µέχρι το κάτω αριστερό κελί της µήτρας. Ο υπολογιστής έχει επισηµάνει µε δύο αστερίσκους ( ότι η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01 (1%). Σε µεγάλες µήτρες, αυτό µπορεί να είναι µια σηµαντική βοήθεια για τον προσδιορισµό των σηµαντικών σχέσεων. Η επισήµανση αυτή µπορεί να απενεργοποιηθεί στο πλαίσιο διαλό γου Bivariate correlatios αν δεν τη θέλουµε Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Πίν.Correlations Η συσχέτιση µεταξύ βαρους και ύψους είναι Είναι συνήθης η στρογγύλευση των συντελεστών συσχέτισης σε δύο δεκαδικά, δηλαδή.78. Η ακρίβεια αυτή είναι παραπάνω από αρκετή για τις περισσότερες ψυχολογικές µετρήσεις. Το ακριβές επίπεδο σηµαντικότητας µε τρία δεκαδικά ψηφία είναι.000. Αυτό σηµαίνει πως το επίπεδο σηµαντικότητας είναι µικρότερο από.001. Θα σας συνιστούσαµε να µη χρησιµοποιείτε µια σειρά από µηδενικά, επειδή µπερδεύουν τον αναγνώστη. Να αλλάζετε πάντοτε το Τρίτο µηδενικό σε 1. Αυτό σηµαίνει ότι το επίπεδο σηµαντικότητας µπορεί να παρουσιαστεί p < Συνηθίζεται να παραθέτονται οι βαθµοί ελευθερίας (degrees of freedomdf) αντί για το πλήθος των περιπτώσεων, όταν παρουσιάζουµε συσχετίσεις. οι βαθµοί ελευθερίας είναι το πλήθος των περιπτώσεων πλην 2, οπότε στο παράδειγµά µας είναι 8. εν είναι πάντως λάθος να αναφέρετε το πλήθος των περιπτώσεων αντί για τους βαθµούς ελευθερίας. Σε µια έκθεση, θα γράφαµε Υπάρχει µια σηµαντική θετική σχέση µεταξύ βάρους και ύψους (r = 0.78, df= 8, ρ < 0.001). Παιδιά µε µικρότερο βάρος έχουν µικρότερο ύψος O Συντελεστής p Spearman Για να συσχετίσετε τις τιµές ταξινοµηµένες, απλώς χρειάζεται να κάνετε µια άλλη επιλογή στο πλαίσιο διαλόγου Bivariate correlatios Αποεπιλέξτε το pearson και επιλέξτε Spearman Με το Ok Παίρνουµε τον παρακάτω πίνακα:

6 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Nonparametric Correlations Correlations Spearman's rho βαρος Υψος βαρος Correlation Coefficient 1,000,753 Sig. (2-tailed),,012 N Υψος Correlation Coefficient,753 1,000 Sig. (2-tailed),012, N * Correlation is significant at the.05 level (2-tailed) Ερµηνεία των αποτελεσµάτων του Πίνακα Spearman's Οι µεταβλητές των οποίων υπολογίστηκε η συσχέτιση υπάρχουν στις γραµµές και τις στήλες του πίνακα. Έχουµε µόνο δύο µεταβλητές, οπότε δηµιουργήθηκε µια µήτρα συσχέτισης 2 Χ 2. Στην εκτύπωση συµπεριλαµβάνονται ενδείξεις για το πώς πρέπει να διαβα - στούν οι καταχωρίσεις του πίνακα Correlation Coefficient, - Sig. (2- tailed) και Ν. Η συσχέτιση των µεταβλητών baros και ypsos είναι,753 Το ακριβές επίπεδο σηµαντικότητας δίνεται µε τρία δεκαδικά ψηφία (.012). Πρόκειται για πολύ σηµαντικό επίπεδο. Ζητήθηκε επίπεδο σηµαντικότητας δι πλής ουράς (two-tailed) Χρησιµοποιήθηκαν 10 ζεύγη τιµών για τον υπολογισµό του συντελεστή συσχέτισης (10). Οι βαθµοί ελευθερίας είναι το πλήθος πλήν 2 δηλαδή 8.

7 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Spearman's Η συσχέτιση µεταξύ βαρους και ύψους είναι.778. Είναι συνήθης η στρογγύλευση των συντελεστών συσχέτισης σε δύο δεκαδικά, δηλαδή.78. Η ακρίβεια αυτή είναι παραπάνω από αρκετή για τις περισσότερες ψυχολογικές µετρήσεις. Το ακριβές επίπεδο σηµαντικότητας µε τρία δεκαδικά ψηφία είναι.000. Αυτό σηµαίνει πως το επίπεδο σηµαντικότητας είναι µικρότερο από.001. Θα σας συνιστούσαµε να µη χρησιµοποιείτε µια σειρά από µηδενικά, επειδή µπερδεύουν τον αναγνώστη. Να αλλάζετε πάντοτε το τρίτο µηδενικό σε 1. Αυτό σηµαίνει ότι το επίπεδο σηµαντικότητας µπορεί να παρουσιαστεί p < Σε µια έκθεση, θα γράφαµε Υπάρχει µια σηµαντική θετική σχέση µεταξύ βάρους και ύψους (r = 0.78, df= 8, ρ < 0.001). Παιδιά µε µικρότερο βάρος έχουν µικρότερο ύψος Γράφηµα διασποράς Στη διαδροµή graphs scatter παίρνουµε το πλαίσιο διαλέγουµε το simple(απλό) διαγραµµα και µε το πλήκτρο define εµφανίζετε το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου Τοποθετήστε µια µεταβλητή στον άξονα Χ (πατήστε στο κουµπί ), τοποθετήστε µια άλλη µεταβλητή στον άξονα Υ. και πατήστε ξανά στο κουµπί Μετα πατήστε οκ

8 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Σε µια συσχέτιση δεν έχει Καµία ιδιαίτερη σηµασία ποια µεταβλητή θα τοποθετηθεί στον οριζόντιο άξονα (άξονα των Χ) και ποια στον κατακόρυφο (άξονα των Υ). Θα δώσουµε στον άξονα Χ τη µεταβλητή baros και στον άξονα Υ τη µεταβλητή ypsos Επιλέξτε ΟΚ για να κλείσετε το Πλαίσιο διαλόγου και το παράθυρο, και να εµφανίσετε στο Output το γράφηµα διασποράς, που βλέπετε παρακάτω: Υψος βαρος Ερµηνεία του διαγράµµατος διασποράς Η διασπορά των σηµείων είναι µάλλον µικρή, πράγµα που δείχνει ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση. Η κλίση της διασποράς δείχνει µια µάλλον ευθεία γραµµή, ένδειξη ότι υπάρχει περισσότερο γραµµική (linear)παρά καµπυλόγραµµη (Curvilinear) συσχέτιση. Αν η συσχέτιση είναι καµπυλόγραµµη, οι συντελεστές Pearson ή Spearman µπορεί να είναι παραπλανητικοί. Η ευθεία πηγαίνει από κάτω δεξιά προς τα επάνω αριστερά, που σηµαίνει ότι υπάρχει Θετική Συσχέτιση.

9 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του διαγράµµατος διασποράς Ποτέ δεν πρέπει να παρουσιάζετε ένα συντελεστή συσχέτισης χωρίς να εξετάσετε το γράφηµα διασποράς για τυχόν προβλήµατα όπως µη γραµµικές σχέσεις και έντονα αποκλίνουσες τιµές Σε µια µελέτη, πρέπει πάντοτε να συµπεριλαµβάνετε γραφήµατα του είδους αυτού. υστυχώς, τα άρθρα των περιοδικών και τα βιβλία έχουν συνήθως πε ριορισµούς χώρου και κόστους και δεν περιλαµβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία. Για το παραπάνω διάγραµµα θα γράφαµε: «Εξετάστηκε το γράφηµα διασποράς µεταξύ Βάρους και Υψους. εν υπάρχουν ενδείξεις µη γραµµικής σχέσης ή έντονα αποκλίνουσες τιµές.»

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.1 Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 6.2 Εντολή Case Summaries 6.3 Ο έλεγχος t : (correlate t-test) 6.3.1Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39 41 Περιεχόμενα Ξενάγηση στο βιβλίο 25 Ξενάγηση στο συνοδευτικό CD 27 Εισαγωγή 29 Ευχαριστίες 33 Οι βασικές διαφορές μεταξύ του SPSS 16 και των προηγούμενων εκδόσεων 35 Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο 10.1 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση 10.2 Η εφαρµογή της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης 10.3 Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT KINGSTON UNIVERSITY ICBS Business College ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ανάλυση δεδοµένων και βασικές έννοιες Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Α) Καταγραφή δεδοµένων και επιλογή κατάλληλων ρυθµίσεων των µεταβλητών Η βασική οθόνη του στατιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα