Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ"

Transcript

1 «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη: 1) Σηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ 2) Σνπο θαλφλεο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ: 1) Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/ ) θαη Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/ ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, 2) Σν άξζξν 2 παξ.1 ηνπ Ν. 2323/95 (ΦΔΚ145/Α/ ), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3377/05 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 παξ.5 ηνπ Ν.3557/07 θαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3769/09, θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ1/164/11 (ΦΔΚ 275/Β/ ) απφθαζε Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Οηθνλνκηθψλ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 3) Ν.4264/2014 (ΦΔΚ 118/Α/ ), θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε απηνχ απφ ην άξζξν 93 ηνπ Ν. 4314/14 (ΦΔΚ-265/ Α/ ) 4) Π.Γ.12/2005(ΦΔΚ 10/Α / ), 5) Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ / (ΦΔΚ 2718/ Β / ), θαζψο θαη ησλ δηεπθξηληζηηθψλ εγθχθιησλ απηήο. 6) KYA ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/ (ΦΔΚ 3106/Β / ) 7) Άξζξν 19 ηνπ Β.Γ. 24-9/ «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ 1. Η εηήζηα παξαδνζηαθή Δκπνξνπαλήγπξε δηαξθεί επηά (7) ζπλαπηέο εκέξεο (άξζξν 26 ηνπ λ. 4264), ήηνη απφ 3 Ινπιίνπ έσο 9 Ινπιίνπ. Πξνβιέπεηαη κία εκέξα 1

2 εγθαηάζηαζεο (2 Ινπιίνπ) θαη κία εκέξα απεγθαηάζηαζεο ησλ εκπφξσλ (10 Ινπιίνπ). 2. Η εκπνξνπαλήγπξε δηεμάγεηαη ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, ζηελ πεξηνρή ηνπ Παλζεζζαιηθνχ, φπσο θαίλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο απηήο. 3. Οη πξνο ρξήζε ρψξνη ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο απνηππψλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ην νπνίν ζα είλαη έγθαηξα αλαξηεκέλν ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Βφινπ. 4. Η δηάζεζε ηνπ ρψξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο γίλεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Β.Γ. 24-9/ «δηθαίσκα ρξήζεο θηεκάησλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ». 5. Τπεχζπλνο γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα είλαη ην θπζηθφ, ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα δψζεη ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά γηα θαηαζθεπή έθαζηνπ πεξηπηέξνπ (κεηνδφηεο) πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ πξφζθιεζε πνπ ζα αλαθνηλψζεη ν δήκνο γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο (κε δηαπξαγκάηεπζε) σο θαησηέξσ ζα αλαιχζνπκε, ελψ ν Γήκνο Βφινπ ζα πξνβεί ζηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαζθεπήο θαη ζηελ ζπγγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα απνδερζεί ν κεηνδφηεο, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ησλ εκπφξσλ, ζηελ ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε απηήλ, ζηελ δηελέξγεηα εθδειψζεσλ ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 6. Οξίδεηαη Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ : Α) ηέζζεξηο (4) Γεκνηηθνχο πκβνχινπο (εθ ησλ νπνίσλ δχν απφ ηελ ζπκπνιίηεπζε, φπνπ ν έλαο ζα εθηειεί ρξέε πξνέδξνπ θαη δχν απφ ηελ αληηπνιίηεπζε) κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, Β) ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γ) δχν (2) δεκνηηθνχο ππαιιήινπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο (έλαο απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη έλαο απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο) σο κέιε. Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο αζθεί ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. Άρθρο 4 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΤΣΟΤ Α. ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΖ ΠΛΖΡΩΜΖ ΑΤΣΟΤ Τπεχζπλνο γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα είλαη απηφο ζα δψζεη ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά γηα θαηαζθεπή έθαζηνπ πεξηπηέξνπ (κεηνδφηεο). Σν σο άλσ πξφζσπν (δηνξγαλσηήο) επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα είλαη θπζηθφ, ή, λνκηθφ πξφζσπν πνπ λα κπνξεί ΝΟΜΙΜΧ πιεξψληαο ηελ θείκελε λνκνζεζία, θνξνινγηθνχο θαλφλεο 2

3 θ.ι.π.- λα αλαιακβάλεη ηελ δηνξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ, δηαζέηνληαο ηελ αλάινγε έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηε ΓΟΤ θ.ι.π. Μπνξεί δε λα είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, ή, λα είλαη κφλν λφκηκνο δηνξγαλσηήο πνπ λα κπνξεί φκσο λα αλαζέηεη λνκίκσο ζε ηξίηνπο, λφκηκνπο θαηαζθεπαζηέο, θαη ινηπνχο επαγγεικαηίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, ην θάζε επηκέξνπο ηκήκα ηεο δηνξγάλσζεο, φπσο ηελ θαηαζθεπή, ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, ηε θχιαμε, ηελ δηαθήκηζε θ.ι.π. κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη θαησηέξσ, γηα ηελ δαπάλε ησλ νπνίσλ θαη ηελ ελ γέλεη πιεξσκή ησλ πιηθψλ θαη ηεο παξνρήο έξγνπ απηψλ, ή κφλν ηνπ κεηνδφηε, ζα είλαη ππεχζπλνη νη ζπκκεηέρνληεο έκπνξνη-εθζέηεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. Σν ηειηθφ θφζηνο ην νπνίν απηνί (νη έκπνξνη-εθζέηεο κηθξνπσιεηέο) ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ απεπζείαο ζηνλ κεηνδφηε θαη ζα ππνρξεσζνχλ πξνο ηνχην, αθνχ ν Γήκνο δεζκεχεηαη φηη ΓΔΝ ζα ηνπο ρνξεγεί άδεηα ζπκκεηνρήο ψζηε λα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, αλ δελ πξνζθνκίδεη έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο βεβαίσζε εμφθιεζεο ηνπ κεηνδφηε γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά [αιιά θαη βεβαίσζε εμφθιεζεο ησλ ηειψλ ρξήζεο γηα ηνλ Γήκν πνπ νξίδνληαη θαησηέξσ (άξζξν 7 ηεο παξνχζεο)] ΘΑ θαζνξηζζεί απφ ην απνηέιεζκα ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (δηαπξαγκάηεπζε), νπφηε κεηνδφηεο κε απηή ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαησηέξσ, ζα είλαη απηφο ν νπνίνο ζα ΠΛΗΡΟΙ αξρηθά φιεο ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ αλσηέξσ πεξηγξάθνπκε ΑΛΛΑ θαη ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή (κεηνδφηεο) ζε επξψ αλά παξάπεγκα, ην νπνίν πνζφ ζα είλαη απηφ κε ην νπνίν ζα θαιχπηεηαη φιε ε δαπάλε ηεο δηνξγάλσζεο ηελ νπνία ζα επηβαξπλζεί απηφο ν κεηνδφηεο, θαη ΓΔΝ ζα λνκηκνπνηείηαη ν ηειεπηαίνο λα αλαδεηήζεη άιια ρξεκαηηθά πνζά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκπφξνπο εθζέηεο, αιιά κφλν ην πνζφ πνπ ζα θαηαθπξσζεί σο ην ρακειφηεξν θαη ζα είλαη αλαγξακκέλν ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Χο Γήκνο ζέηνπκε αλψηαην φξην πξνζθνξψλ αλά πεξίπηεξν ηα 370 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, θαη κεηνδφηεο ζα αλαθεξπρζεί απηφο πνπ ζα δψζεη ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά σο θάησζη: 350 Πεξίπηεξα δηαζηάζεσλ 3Υ3 Ηιεθηξνδφηεζε 3 Κπιηθείσλ Πεξίπηεξα γηα Παξαγσγνχο εθηφο Γήκνπ Βφινπ Πεξίπηεξα γηα παξαγσγνχο & ζπλ. Φνξείο Γήκνπ Βφινπ ηελ πεξίπησζε πνπ ΓΔΝ ζπκπιεξσζνχλ φιεο νη ζέζεηο πνπ απαηηνχκε θαησηέξσ ην ιηγφηεξν λα θαηαζθεπαζζνχλ, δειαδή θαη νη 350 ζέζεηο, ηφηε ν κεηνδφηεο ζα αλαγθαζζεί λα θαιχςεη φιν ην θφζηνο ηεο δηνξγάλσζεο ΜΟΝΟ κε ην πνζφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκπιεξσζείζεο ζέζεηο πεξίπηεξα (π.ρ. 200 ζέζεηο ζπκπιεξσκέλεο Υ ην πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνπ σο πξναλαθέξζεθε ΓΔΝ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 370 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη ΠΛΔΟΝ απηνχ ζα ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζην Γήκν εθ ηδίσλ ηνπ πνζφ ησλ 230 επξψ γηα θάζε πεξίπηεξν πνπ ΓΔΝ δηαηέζεθε, ψζηε ν Γήκνο λα κελ δεκησζεί απφ ηέιε ρξήζεο ηνπ ρψξνπ πνπ δελ ζα εηζπξάμεη ιφγσ κε ζπκκεηνρήο ησλ εκπφξσλ-ζπκκεηερφλησλ, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείιεηαη ζε κε θαιή δηαθήκηζε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο πνπ είλαη ππνρξέσζε ηνπ κεηνδφηε. Ο κεηνδφηεο δε, ζα πιεξσζεί απεπζείαο απφ ηνπο εκπφξνπο θαη απηφο ζα είλαη 3

4 απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ απφ έθαζην ζπκκεηέρνληα ζε ρψξν πνπ ζα ηνπο παξαρσξήζεη θαη ζα θαηαλείκεη ν Γήκνο. Χο Γήκνο, ΚΑΜΙΑ ππνρξέσζε ζα θέξνπκε πιεξσκήο, ή απνδεκίσζεο, αζηηθήο επζχλεο θ.ι.π. ηνπ κεηνδφηε, ή θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ πνπ απηφο ζα επηιέμεη. ε θάζε πεξίπησζε, ν Γήκνο ζα έρεη ΜΟΝΟ απαίηεζε ε δηνξγάλσζε-θαηαζθεπή λα είλαη ΑΠΟΛΤΣΑ ζχκθσλε κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ππνρξεψζεηο θαη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο φιεο θαηαζθεπήο θαη ΚΑΜΙΑ νηθνλνκηθή ππνρξέσζε, ή, επηβάξπλζε δελ ζα θέξεη ν Γήκνο έλαληη φπνηνπ επαγγεικαηία ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαζθεπή, ηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, ζηελ θχιαμε, ηνλ θαζαξηζκφ θ.ι.π. ηνπ ΟΛΟΤ ρψξνπ πνπ ζα δηνξγαλσζεί ε εκπνξνπαλήγπξε. Αλ κεηνδφηεο ΓΔΝ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, εξγνιάβνο θ.ι.π., ηφηε ζα ππνρξενχηαη λα ζπκβιεζεί λνκίκσο-πιεξψληαο φιε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θνξνινγηθνχο θαλφλεο θ.ι.π κε φπνηνλ επαγγεικαηία/εο απηφο επηιέμεη, φπσο θαηαζθεπαζηέο ελ γέλεη, νηθνδφκνπο, ειεθηξνιφγνπο εγθαηαζηάηεο, δηαθεκηζηέο, θ.ν.θ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ΚΑΙ ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηπηέξσλ ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθά, αζθαιή θαη αθίλδπλα γηα ηνπο εκπφξνπο-αδεηνχρνπο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ αληίζηνηρε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο δηνξγαλψζεηο φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πνπ κπνξνχλ λνκίκσο λα αζθνχλ ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα. 2. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ε νπνία ζα είλαη ζε θιεηζηφ θάθειν, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κε εγγπεηηθή Σξαπέδεο πνζνχ 1.000,00 επξψ. β) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, επηθπξσκέλε θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη γηα ηα Ννκηθά πξφζσπα αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, λνκίκσο επηθπξσκέλνπ. γ) Τπεχζπλε Γήισζε λ.1599/1986, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη: - ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ - λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: 1. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα. 2. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ππφ εθθαζάξηζε, ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 3. Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη. 4. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 5. Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ ηνπο θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο. δ) Τπεχζπλε δήισζε, κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη φηη ηνπο απνδέρνληαη 4

5 αλεπηθχιαθηα θαη δεζκεχεηαη λα ηνπο ηεξήζνπλ. Δπίζεο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηελ νξζφηεηα θαη εγθπξφηεηά ηνπο: ε) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηζρχνπλ ηα εμήο: πνηληθφ κεηξψν νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (ΟΔ θαη ΔΔ), θαζψο θαη νη πξφεδξνη θαη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ (ΑΔ). Απφ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ γηα ηα νπνία θαηέζεζαλ αληίζηνηρε ππεχζπλε δήισζε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. ζη) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη απφ αξκφδηα αξρή φηη είλαη ελεκεξσκέλνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε αθελφο ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ε) Δγγπεηηθή επηζηνιή Σξαπέδεο πνζνχ 1.000,00 γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ & ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, εηαηξείαο, ζσκαηείν θ.ι.π.: -Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ επηθπξσκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν -Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνχ -Θεσξεκέλν αληίγξαθν πξαθηηθψλ Γ.. πεξί εθινγήο κειψλ ηνπ Γ.. -Θεσξεκέλν αληίγξαθν πξαθηηθψλ Γ.. πεξί ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ σκαηείνπ -Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη πξνζβιεζεί ην θχξνο ηεο εθινγήο ησλ κειψλ Γ.. απφ ηε Γ.. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πιεξνχλ ππνρξεσηηθά ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε αλάινγσλ δηνξγαλψζεσλ, ηελ νπνία λα κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ επαξθψο. ηελ πεξίπησζε δε πνπ απηφο ν ίδηνο (ν πξνζθέξσλ) ΓΔΝ είλαη θαηαζθεπαζηήοεξγνιάβνο, ζα πξνζθνκίζεη Τπεχζπλεο Γειψζεηο Ν. 1599/1986 λφκηκα δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζηελ Διιάδα επαγγεικαηηψλ θπζηθψλ, ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο θαηαζθεπαζηψλ, ειεθηξνιφγσλ, security, θαζαξηζηψλ, δηαθεκηζηψλ θ.ι.π., νη νπνίνη επηζπλάπηνληαο ζηελ Τπεχζπλε Γήισζή ηνπο ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, φπσο έλαξμε ζηε ΓΟΤ, εξγνιεπηηθά, ζα δειψλνπλ ππεχζπλα φηη ζα ζπκβιεζνχλ κε ηνλ πξνζθέξνληα (ππνςήθην κεηνδφηε) θαη ζα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηελ δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 5

6 Ο κεηνδφηεο ζα πξνθχςεη κεηά ην άλνηγκα θιεηζηψλ πξνζθνξψλ ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, νη νπνίεο πξνζθνξέο ζα αθνξνχλ ΣΔΛΙΚΗ ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα έθαζην πεξίπηεξν σο αλσηέξσ αλαθέξνληαη ψζηε λα θαιχπηεηαη ηνηνπηνηξφπσο φιε ε δαπάλε ηεο δηνξγάλσζεο ηελ νπνία ζα επηβαξπλζεί απηφο ν κεηνδφηεο θαη ε νπνία δηνξγάλσζε ζα είλαη ΑΠΟΛΤΣΑ ζχκθσλε κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο, νη νπνίνη ηίζεληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ κε αξ.πξση. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ζηελ νπνία ν κεηνδφηεο ζα δεζκεπζεί φηη ζα εθηειέζεη ζην αθέξαην. Μεηά απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα δερζεί ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε σο άλσ Δπηηξνπή ζα αλαζέζεη ηελ δηνξγάλσζε ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο 2015 ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ζσξεπηηθά : 1) Θα πιεξνί φιεο ηηο ΝΟΜΙΜΔ πξνυπνζέζεηο (ζρεηηθή έλαξμε επαγγέικαηνο, πξνβιεπφκελνο ζθνπφο & δξαζηεξηφηεηα εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θ.ι.π.) γηα λα δηελεξγεί λνκίκσο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο (δηνξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ) θαη 2) ζα έρεη δψζεη ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά γηα έθαζην πεξίπηεξν απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Η απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηνξγάλσζεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα ιεθζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθφκα θαη ηελ ίδηα εκέξα ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ, άιισο φπσο π.ρ. ζε πεξίπησζε ελζηάζεσλ- ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο πνπ ζα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε ε νπνία θαη ζα επηθπξσζεί απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδνο. Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο δηα ηεο παξνχζαο λα ππνγξάςεη φια ηα ζπκθσλεηηθά κε ηνλ κεηνδφηε ακέζσο κεηά ηελ επηθχξσζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Γήκνπ σο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. Γ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1.ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΩΡΟΤ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ- ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΠΕΡΙΠΣΕΡΩΝ Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί αςίδα θεληξηθήο εηζφδνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Οπσζδήπνηε δε, ζα ηνπνζεηεζεί επηγξαθή κε ηελ επσλπκία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 2.ΣΕΓΑΜΕΝΟ ΥΩΡΟ ΑΠΟ ΤΛΙΚΟ PVC (ΣΕΝΣΑ) Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ιπφκελν θηίξην κε θάιπςε ζηεγαζκέλνπ σθέιηκνπ ρψξνπ (θαζαξνχ) απφ η.κ. κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο αλ απαηηεζεί, απφ ηέληα νκνηφκνξθνπ ρξψκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπιάρηζηνλ 350 πεξηπηέξσλ. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 1) Η θάηνςε ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη νξζνγσληθή δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 60 κ πιάηνο θαη 90κ κήθνο. Η επηθάιπςε πιεπξηθά θαη ζηελ νξνθή λα γίλεη απφ κνπζακά άθαπζηνπ PVC, ν νπνίνο λα δέλεηαη ζηε θαηαζθεπή, ελψ φια ηα θέξνληα ζηνηρεία ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο λα είλαη απφ αινπκίλην. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη επξσπατθψλ standards φπσο γίλνληαη φιεο νη εθζέζεηο θαη εκπνξνπαλήγπξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ππξνπξνζηαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο ππ αξηζκ. 11/2003 ππξνζβεζηηθήο δηάηαμεο (ΦΔΚ Β 817/ ) θαη ζπγθεθξηκέλα: I. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ πεξηβιήκαηνο θάζε ηέληαο λα είλαη άθαπζηα. Δπηπιένλ 6

7 θαηά ηελ ζέξκαλζε ηνπο λα κελ παξάγνπλ ηνμηθά ή ελ γέλεη επηθίλδπλα αέξηα, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα αζθαιείαο. II. Σα ζηνηρεία ζηήξημεο θαη αλάξηεζεο λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά. III. Σα πιηθά θαηαζθεπήο θαη επηθάιπςεο ηνπ δαπέδνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ άθαπζηα (βξαδχθαπζηα πιηθά). Πεξηκεηξηθά θαη ζε επαθή κε ην έδαθνο ζα πξέπεη λα κνλσζεί κε ζηεγαλνπνηεηηθφ πιηθφ πνπ ζα ην πξνζηαηεχεη απφ ηελ είζνδν λεξψλ βξνρήο θ.ι.π. Θα ππάξρεη είζνδνο θαη έμνδνο γηα ηνπο επηζθέπηεο, εηδηθέο ζχξεο εηζφδνπ-εμφδνπ εκπνξεπκάησλ θαη νγθσδψλ πιηθψλ θαη εηδηθέο ζχξεο σο έμνδνη θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ππξνπξνζηαζίαο. 2) Να γίλεη θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε πεξηπηέξσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ δηαζηάζεσλ 3Υ3, φπνπ ε βαζηθή δνκή ησλ πεξηπηέξσλ λα είλαη απφ εηδηθφ ζχζηεκα αινπκηλίνπ θαη κειακίλεο πνπ λα δηακνξθψλνπλ ηα ρσξίζκαηα θαη απαίηεζε έθαζηνπ εκπφξνπ, κε θσηηζκφ κε πξνβνιείο 150 watt αλά 3η.κ, κηα πξίδα 500 watt αλά πεξίπηεξν θαη ζηελ νξνθή ζα ηνπνζεηεζνχλ πξνβνιείο HQI 400w αλά 10 κ. φια αξίζηεο θαηάζηαζεο. Ο δηάδξνκνο λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξα θαη φινο ν ρψξνο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο λα είλαη ζην δάπεδφ ηνπ επελδπκέλν κε θαηλνχξγηα κνθέηα, δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα ηα πεξίπηεξα θαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα ηνπο δηαδξφκνπο. 3. ΑΛΛΕ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΠΑΡΟΥΕ 1) Ο ρψξνο ζα πξέπεη λα θαιπθζεί πιήξσο κε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κε ζχγρξνλα θσηηζηηθά ζψκαηα spots θαη πξνβνιείο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη άπιεηνο θσηηζκφο ηφζν ζηα πεξίπηεξα φζν ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 2) Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ..ηνπξηζηηθά πεξίπηεξα 3x3κ κε δνκή φπσο ηα εζσηεξηθά κε ιακαξίλα ζηελ νξνθή (εγρψξηνη θαη κε, παξαγσγνί) 3) Θα πξέπεη λα ειεθηξνδνηεζνχλ 3 θπιηθεία 4) Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 6 ρεκηθέο ηνπαιέηεο 5) Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 2 ληνπδ 6) Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πεξίπηεξν θιεηζηφ κε είζνδν, δηαζηάζεσλ 3Υ3, ζηε ζέζε πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν Γήκνο, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο γξαθείν ηνπ Γήκνπ. 7) ε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο εκπνξνπαλήγπξε δσξεάλ ηνπνζέηεζε ππξνζβεζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ππξνπξνζηαζίαο,πνπ ζα εμαζθαιηζηεί θαη πξνζθνκηζζεί απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 8 Να εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ν εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ. 9) Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο λα ππάξρνπλ ηερλίηεο θαη ειεθηξνιφγνη γηα έθηαθηεο αλάγθεο. 10) ε πεξίπησζε πνπ ε ππάξρνπζα ηζρχο ξεχκαηνο δελ επαξθεί, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ζρέδηα ηνπ αδεηνχρνπ ειεθηξνιφγνπ ηνπ εγθαηαζηάηε, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηελ ΓΔΓΓΗΔ Βφινπ, ζα πάξεη πξνζσξηλέο παξνρέο, γηα λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο. Σν θφζηνο ησλ παξνρψλ απηψλ θαη φρη ησλ ζρεδίσλ απφ ηελ ΓΔΓΓΗΔ, ζα θαιπθηεί απφ ηνλ Γήκν. 11) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη πξηλ ηελ 7

8 ειεθηξνδφηεζε, λα πξνζθνκίζεη θαη ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ (Ν. 4483/1965, άξζξν 2, Τ.Α. Φ.7.5./1816/88/ , ΚΤΑ Φ. 50/503/168/19,4,2011, φπσο ηζρχνπλ). Ο Γήκνο Βφινπ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 12) Ο κεηνδφηεο θαη ν θαηαζθεπαζηήο-εο ησλ πεξηπηέξσλ πνπ απηφο ζα επηιέμεη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο - ππνρξενχληαη απφ θνηλνχ ζηελ δηαζθάιηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ ζηαηηθή επάξθεηα θαη ηελ ζηεγαλφηεηα φινπ ηνπ ρψξνπ απφ θαηξηθά θαηλφκελα (βξνρή, αέξαο, ζαιάζζην θχκα θ.ι.π) θαη ζα αλαιάβνπλ ΔΓΓΡΑΦΧ ηελ θάιπςε ηεο αζηηθήο θαη πνηληθήο επζχλεο, έλαληη ηξίησλ ζε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα θαηαξηηζζεί κεηαμχ ηνπ κεηνδφηε θαη ηνπ Γεκάξρνπ Βφινπ, σο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ. 13) Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο,ζα ππάξρνπλ απφ ηελ εηαηξία, πνιιά άηνκα ηερλίηεο, θαηαζθεπαζηέο,γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ απεγθαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο, ηερλίηεο εηδηθνί γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο, επαγγεικαηίεο ειεθηξνιφγνη, ηερλίηεο κνθεηψλ, ειαηνρξσκαηηζηέο θ.ι.π) γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο. 14) Γηα ηελ ζηαηηθή επάξθεηα ησλ θαηαζθεπψλ ησλ πεξηπηέξσλ, ν αλάδνρνο θαηαζθεπαζηήο,νθείιεη λα θέξεη απφ κεραληθφ αληηζηνίρνπ εηδηθφηεηαο, δήισζε φηη ε θαηαζθεπή έρεη ζηαηηθή επάξθεηα θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο. 15) Γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ζα θέξεη Βεβαίσζεπηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Βφινπ. Γ. ΑΣΗΚΖ-ΠΟΗΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ/ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Ο κεηνδφηεο, ή, θαη ν/νη θαηαζθεπαζηήο/εο ησλ πεξηπηέξσλ ζα είλαη εμ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθά ζπλππεχζπλνη αζηηθά θαη πνηληθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί πξνο νηνλδήπνηε (αθφκα θαη πξνο απηνχο ηνπο ίδηνπο) θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ησλ πεξηπηέξσλ θαη ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, γηα ηνλ ΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ιφγν, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαο, θαθή θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά πιηθά, θαηξηθά θαηλφκελα, θαθφβνπιεο επεκβάζεηο ηξίησλ (δνιηνθζνξά), θπζηθά θαηλφκελα-θαηαζηξνθέο (ζεηζκνχο, πιεκκχξεο, θ.ι.π.) Η ίδηα επζχλε παξακέλεη ζε κεηνδφηε & θαηαζθεπαζηέο κέρξη θαη ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ πιηθψλ, κεηά ην πέξαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. ε θάζε πεξίπησζε ν Γήκνο δελ ζα θέξεη θακία απνιχησο επζχλε γηα θινπέο πξντφλησλ, θ.ι.π, αιιά ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ν κεηνδφηεο πνπ ζα θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε ηεο θχιαμεο ηνπ ρψξνπ. Ο Γήκνο ζα παξέρεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε θάζε πεξίπηεξν θαη ε επζχλε ηνπ πεξηνξίδεηαη κέρξη ην πχιαξ δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ αξρή ηεο πξνζσξηλήο παξνρήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο ΓΔΗ. Οη εξγαζίεο ειεθηξνδφηεζεο νινθιεξψλνληαη κέρξη 1 Ινπιίνπ ην αξγφηεξν. Ο κεηνδφηεο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχληαη θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη θαηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο λα είλαη ζε επηθπιαθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηνλδήπνηε πξνβιεκάησλ, φπσο ειεθηξνινγηθψλ θ.ι.π.. 8

9 Ο κεηνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηε ιήμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Σα απνξξίκκαηα ζα ζπιιέγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο εκπφξνπο εληφο πιαζηηθψλ ζάθσλ θαη ζα ελαπνηίζεληαη ζε θάδνπο πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο γηα λα είλαη δπλαηή ε ηαθηηθή θαη απξφζθνπηε ζπγθέληξσζή ηνπο απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ. Η θαζαξηφηεηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη απφ ην Γήκν. ηελ αδφθεηε πεξίπησζε πνπ ήζειε αξκφδην δηθαζηήξην θξίλεη ππεχζπλν, άιισο ζπλππεχζπλν ην Γήκν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηαζδήπνηε πξνθιεζείζαο δεκηάο θαηά παληφο ηξίηνπ, είηε θαη ηνπ κεηνδφηε αθφκε, θαη ησλ επηιεγέλησλ απφ απηψλ θαηαζθεπαζηή-εο, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαο ηελ νπνηαδήπνηε πιηθή δεκία, ζσκαηηθή βιάβε, ή, άιιε ζεηηθή, απνζεηηθή δεκία, δηαθπγφληα θέξδε, απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε, ή ςπρηθή νδχλε, ΣΟΣΔ, ξεηά ζα ζπλνκνινγεζεί κε ηελ ζπλππνγξαθή ζρεηηθνχ πκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ, ηνπ κεηνδφηε ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο - θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή-σλ φηη ηα φπνηα πνζά επηδηθαζζνχλ ΣΔΛΔΙΚΑ απφ αξκφδηα δηθαζηήξηα λα θαηαβιεζνχλ απφ ην Γήκν γηα ηηο αλσηέξσ ελδεηθηηθά αλαθεξφκελεο αηηίεο, απηά (ηα πνζά) ΘΑ ΚΑΣΑΒΛΗΘΟΤΝ εμ νινθιήξνπ κε ηνπο φπνηνπο ηφθνπο θαη έμνδα γεληθά κέρξη ηελ εμφθιεζε απφ ηνπο κεηνδφηε θαη θαηαζθεπαζηή, νη νπνίνη ζα ζπλνκνινγήζνπλ φηη ζα επζχλνληαη ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ απηνχ απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξνλ. Γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ, πέξαλ ηεο εηδηθφηεξεο έγγξαθεο ζπκθσλίαο κεηαμχ Γήκνπ, κεηνδφηε & θαηαζθεπαζηή-σλ φπνπ ζα ζπλνκνινγνχλ ηα αλσηέξσ, έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο έκπνξνο ΓΔΝ ζα παξαιακβάλεη ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο ηνπ γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε, αλ δελ ππνγξάθεη ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε πνπ ζα έρεη δηαβάζεη ελσξίηεξα πξνζεθηηθά, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη είλαη ελήκεξνο φηη ππεχζπλνη γηα θάζε απαίηεζε ηνπ πνπ ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο-πλην απηψλ νη νπνίεο αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ (ηνπ εκπφξνπ), ππεχζπλνη είλαη νη κεηνδφηεο θαη θαηαζθεπαζηήο, θαη ΓΔΝ ζα λνκηκνπνηείηαη λα απεπζπλζεί θαηά εκψλ ηνπ Γήκνπ. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΦΤΛΑΞΗ Σα θαζήθνληα θχιαμεο ζα είλαη ηα εμήο: 1) Η θχιαμε ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηδησηψλ, πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεσλ, νρεκάησλ ή εκπνξεπκάησλ θαζ φιν ην 24σξν, κε 4 άηνκα ζε θάζε βάξδηα θαη ζα πεξηιακβάλεη: ηελ νκαιή είζνδν ησλ εκπφξσλ γηα λα αλαιάβνπλ ηηο ζέζεηο πνπ ηνπο έρνπλ απνδνζεί απφ ην Γήκν. ηνλ έιεγρν φηη έρνπλ θαηαβάιεη ζην Γήκν, θαη ζηνλ κεηνδφηε ην αθξηβέο αληίηηκν ηεο ζέζεο ηνπο θαηά ηελ είζνδν ζηνπο ρψξνπο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη κεηέπεηηα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο εάλ νπνηνζδήπνηε δελ θέξεη ηα σο άλσ απαηηνχκελα έγγξαθα, δελ ζα κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 2) Σελ επίβιεςε ηνπ ρψξνπ ψζηε λα κελ θαηαιακβάλνληαη νη ζέζεηο απζαίξεηα απφ ηνπο εκπφξνπο. 9

10 3) Σελ επίβιεςε θαη απνκάθξπλζε φζσλ εγθαζίζηαληαη απζαίξεηα ζε ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε. Άρθρο 5 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΜΠΟΡΩΝ ΔΚΘΔΣΩΝ 1. Η παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, ε έθδνζε ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο, ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αξρείν, ε παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη ζε απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. 2. Η πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ, ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε ππνβνιή ηνπο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο φζσλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Δκπνξνπαλήγπξε θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα. 3. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: α) λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο, β) λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πνπ αξκφδεη ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πφιεο, ζην ήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο θαλφλεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο, γ) λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, δ) λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο πξνο ρξήζε ρψξνπο (πεξίπηεξα) θαη ε) λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 4. α. Η άδεηα ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε θαη εθφζνλ θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ πνζφλ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. β. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εθρψξεζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαηά ρξήζε ή ε ρξήζε ησλ αδεηψλ απηψλ απφ νπνηνδήπνηε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εθηφο απφ ηνλ ή ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ. γ. Καλέλαο έκπνξνο δελ εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο αλ δελ πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο. 5. Οη άδεηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε εθδίδνληαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ εκπνξεχνληαη δηάθνξα είδε θαη ελδεηθηηθά: α)ζε επαγγεικαηίεο εκπφξνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ λφκηκα δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε ππαίζξηεο αγνξέο (ππαίζξηνη πσιεηέο), 10

11 β)ζε θαηφρνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) άδεηαο ζπκκεηνρήο ζε θπξηαθάηηθεο αγνξέο, γ) ζε θαηφρνπο άδεηαο πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ, δ) ζε θαηφρνπο άδεηαο άζθεζεο ππαηζξίνπ (ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ) εκπνξίνπ, ε) ζε ινηπνχο εκπφξνπο 6. Η έθδνζε θαη ή παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Γήκνπ γηα ρξήζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, παξέρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Καηά ζπλέπεηα ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο αδείαο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο αδείαο ζεσξείηαη απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε ρψξνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο. 7. Δπίζεο νη έκπνξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα αλαιάβνπλ θαη θάζε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί πξνο ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ κε κεηξεηέο ή ρσξίο απηνχο. Σα ηειεθσληθά ηέιε ζα βαξχλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 8. Γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο, έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο έκπνξνο ΓΔΝ ζα παξαιακβάλεη ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο ηνπ γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε, αλ δελ ππνγξάθεη ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε πνπ ζα έρεη δηαβάζεη ελσξίηεξα πξνζεθηηθά, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη είλαη ελήκεξνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη φηη ππεχζπλνη γηα θάζε απαίηεζε ηνπ πνπ ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο-πλην απηψλ νη νπνίεο αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ (ηνπ εκπφξνπ), ππεχζπλνη είλαη νη κεηνδφηεο θαη θαηαζθεπαζηήο, θαη ΓΔΝ ζα λνκηκνπνηείηαη λα απεπζπλζεί θαηά εκψλ ηνπ Γήκνπ. Άρθρο 6 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΥΩΡΩΝ 1. Ο αξηζκφο ησλ πεξηπηέξσλ νξίδεηαη ζηα 350 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζέζεσλ αζηγγάλσλ (Ρνκά). 2. Πξνβιέπνληαη δεθαελληά (19) ζέζεηο δηαζηάζεσλ 3 Υ 3 κ. ζηελ είζνδν (φπσο θαζνξίδνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα), γηα ηελ εγθαηάζηαζε εκπφξσλ (ινπθνπκάδσλ, ραιβάδσλ θιπ.), ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 3. Δπηηξέπεηαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε κφλν ηξεηο (3) αδεηνχρνη θπιηθείσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 4. Υνξεγνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξνπαλήγπξεο κέρξη δέθα πέληε (15) άδεηεο - ζέζεηο ζε κηθξνπσιεηέο (Γεκφηεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαηά πξνηεξαηφηεηα) γηα ηελ πψιεζε παξαδνζηαθψλ εηδψλ ζηηο εηζφδνπο ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο. Χο παξαδνζηαθά είδε ζεσξνχληαη ην θαιακπφθη, ην θάζηαλν, ηα ηππνπνηεκέλα καληνιάην & παζηέιη, ην «καιιί ηεο γξηάο» θιπ. 6. ε θάζε Βνιηψηε επαγγεικαηία, πνπ αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Βφινπ, ζπλαθή κε ηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη ν νπνίνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ, δηαηίζεηαη κε έθπησζε 30% επί ηεο νξηδφκελεο απφ ην 11

12 Γεκνηηθφ πκβνχιην ηηκήο, έλα πεξίπηεξν κε γσληαθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αζθήζεη ν ίδηνο ηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα. Η εληνπηφηεηα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ Γήκν ή κε ηελ πξνζθφκηζε άδεηαο ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ηελ Γ.Ο.Τ. 7. Ο Γήκνο, απνβιέπνληαο ζηελ πξνβνιή ηνπηθψλ πξντφλησλ γεο θαη ζάιαζζαο, ρεηξνηερλίαο, νηθνηερλίαο, βηνηερλίαο δχλαηαη λα δηαζέζεη ζε ζπλεηαηξηζηηθνχο θνξείο ή παξαγσγνχο ηνπ Γήκνπ Βφινπ (θαηά πξνηεξαηφηεηα), απφ κία ζέζε ζηα έμσζελ ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο πεξίπηεξα, ζε ζπκβνιηθή ηηκή. Καηαιπηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο αηηήζεσλ νξίδεηαη ε 15ε Ινπλίνπ ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζα δηεμαρζεί δεκφζηα θιήξσζε απφ ηελ επηηξνπή εκπνξνπαλήγπξεο ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη ε ίδηα. ηελ πεξίπησζε κε πιήξσζεο ησλ πεξηπηέξσλ απφ ζπλεηαηξηζηηθνχο θνξείο ή παξαγσγνχο ηνπ Γήκνπ Βφινπ απηά ζα δηαηίζεληαη ζε παξαγσγνχο εθηφο ηνπ Γήκνπ θαηά ζεηξά αηηήζεσλ. 8. Γελ επηηξέπεηαη παξάιιειε δηνξγάλσζε εκπνξνπαλήγπξεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ ηνλ κήλα Ινχιην νχηε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα κηθξνπσιεηψλ ή ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ ζε δξφκνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ θαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εκπνξνπαλήγπξε, φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην. Άρθρο 7 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΔΛΩΝ ΥΡΖΔΩ 1. Σν ηέινο ρξήζεσο ηνπ θάζε ρψξνπ νξίδεηαη σο εμήο: Πεξίπηεξα: 230,00 Γσληαθά πεξίπηεξα: Θέζεηο Λνπθνπκάδσλ 530,00 Φεζηαξηέο: 1.600,00 Παξαγσγνί & ζπλεη. Φνξείο Γήκνπ Βφινπ 0,00 2. Η ηηκή εθθίλεζεο ηνπ Λνχλα Παξθ νξίδεηαη ζηα ,00 3. ηα ηέιε ρξήζεσο ελζσκαηψλνληαη θαη ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε ρξήζηε θαη επηκεξηζκφ ησλ δαπαλψλ γηα θαηαζθεπή πεξηπηέξσλ, ειεθηξνδφηεζε, θχιαμε, θαζαξηφηεηα θιπ. 4. ηνλ πλεηαηξηζκφ δηαηίζεηαη ζηνλ έμσζελ ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο έλα πεξίπηεξν δσξεάλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπηθψλ πξντφλησλ. Όζνλ αθνξά ηα θαηαζθεπαζηηθά έμνδα ζα επηβαξχλνπλ ηνλ Γήκν. 5. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεη θαη έηνο ηα ηέιε ρξήζεσο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 12

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα