ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : Fax : Ηι/θή Αιι/θία : Πιεξνθνξίεο : Δ. Γεζηνχλεο - Υ. Μαξαγθφο Ηκεξνκελία: 31/03/2011 Αξ. Πξση. Γηαθήξπμεο: Ο/979 Θέκα : Πξνθήξπμε Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ επηρείξεζεο εηδηθεπκέλεο ζηελ θύιαμε θαη πξνζηαζία θηηξίσλ, γηα ηηο αλάγθεο θύιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζην Μαξνύζη γηα έλα (1) έηνο, πξνϋπνινγηζκνύ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Κξηηήξην Καηαθύξσζεο Ηκεξνκελία Γεκνζ. ζηνλ Σύπν Ηκεξνκελία Γεκνζ. ζην ΦΔΚ. Ηκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά Έρνληαο ππφςε: Α Π Ο Φ Α Η 1) Σνλ λ. 1404/83 (ΦΔΚ 173/η.Α / ), «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ ΣΔΗ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 2) Σνλ λ. 3027/ (ΦΔΚ 152/η.Α ) πνπ αθνξά «Ρχζκηζε ζεκάησλ Οξγαληζκψλ.θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 4 ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεοθαηάξγεζε ηεο ΔΛΔΣΔ, 3) Σελ αξίζ. Φ.908/49695/Ζ/ (ΦΔΚ 161/η.ΤΟΓΓ/ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε, πνπ αθνξά ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Γ.Δ. ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., 4) Σν Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204 η.α / ) «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε»,

2 5) Σνλ λ. 2362/95 (ΦΔΚ 247/η.Α / ) πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 6) Σνλ λ. 2286/95 (ΦΔΚ 19/η.Α ) «Πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», 7) Σνλ λ. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/η.Α ) «Πεξί θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 8) Σελ απφθαζε 18130/2007 (ΦΔΚ 1226/η.Β / ) «Πεξί θαζνξηζκνχ εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ θιπ», 9) Σελ απφθαζε 16820/2010 (ΦΔΚ 1515/η.Β / ) «Πεξί θαζνξηζκνχ εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ θιπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε 1500/ (ΦΔΚ 134/η.Β / ), 10) Σνλ λ. 2518/97 (ΦΔΚ 164/η.Α ) «Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο», φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ λ. 3206/2003 (ΦΔΚ 298/η.Α ), 11) Σνλ λ. 2083/92 (ΦΔΚ 159/η.Α / ), παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1, 12) Σνλ λ. 2188/1994 (ΦΔΚ 18η.Α / ), άξζξν 2 παξ. 3, 13) Σνλ λ. 3377/2005 (ΦΔΚ 202/Α / ), άξζξν 35 «Δπηβνιή παξαβφινπ γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο», 14) Σνλ λ. 3549/2007 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπ/θψλ Ηδξπκάησλ» (ΦΔΚ 69/η.Α ), 15) Σν Π.Γ. 160/2008 (ΦΔΚ 220/η.Α /2008) «Πξφηππνο Γεληθφο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Η.», 16) Σνλ λ. 3794/2009 (ΦΔΚ 156 Α ) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38, 17) Σνλ λ. 1876/1990 (ΦΔΚ 27/η.Α ) «Διεχζεξεο πιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 18) Σν άξζξν 12 ηνπ Ν. 3833/ «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» (ΦΔΚ 40/A/ ), 19) Σνλ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», 20) Σνλ λ. 3845/2010 (ΦΔΚ 65/η.Α ) «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν», 21) Σελ κε αξ /739/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» (ΦΔΚ 1291/Β/ ), 22) Σελ Αξηζκ. Π1/3305/2010 (ΦΔΚ 1789/Β/ ) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ( παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95», 2

3 23) Σνλ λ. 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α ) - Κεθ. Β «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο», 24) Σελ κε αξηζκ. 34/ (Θέκα 3.8) Πξάμε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο ΑΠΑΗΣΔ κε ΑΓΑ:4Α1Ε46Φ8ΥΗ-Γ «Πεξί πξνθήξπμεο Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ επηρείξεζεο εηδηθεπκέλεο ζηελ θχιαμε θαη πξνζηαζία θηηξίσλ, γηα ηηο αλάγθεο θχιαμεο ησλ ρψξσλ ηεο ΑΠΑΗΣΔ ζην Μαξνχζη γηα έλα (1) έηνο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηέζζεξεηο (4) επηπιένλ κήλεο, θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 25) Σελ αξηζκ. πξση. Ο.Τ.Γ./213/ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 4ΑΖΠ46Φ8ΥΗ-Θ. Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ν π κ ε Αλνηθηφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε πεξίιεςεο απηήο ηεο δηαθήξπμεο ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν, (ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ εκεξνκεληψλ, ζα ιεθζεί ππφςε ε ηειεπηαία), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ επηρείξεζεο εηδηθεπκέλεο ζηελ θχιαμε θαη πξνζηαζία θηηξίσλ, γηα ηηο αλάγθεο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΑΠΑΗΣΔ ζην Μαξνχζη γηα έλα (1) έηνο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηέζζεξεηο (4) επηπιένλ κήλεο, θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Γ.Δ. ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΙΧΑΝΝΗ ΥΡΤΟΤΛΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 3

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜENA ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Ο - ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΔΝΙΚΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ... 7 ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΠΡΟΦΟΡΔ ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΥΡΟΝΟ, ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 4 Ο - ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 5 Ο - ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΡΘΡΟ 6 Ο - ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΧΔΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΔΓΓΤΗΔΙ ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 8 Ο - ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΑΡΘΡΟ 9 Ο - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΑΡΘΡΟ 10 Ο - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΙΜΧΝ ΑΡΘΡΟ 11 Ο - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 12 Ο - ΚΡΙΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 13 Ο - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΝΑΘΔΗ ΑΡΘΡΟ 14 Ο - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ ΑΡΘΡΟ 15 Ο ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ-ΚΤΡΧΔΙ-ΠΡΟΣΙΜΑ.33 ΑΡΘΡΟ 16 Ο - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 34 ΑΡΘΡΟ 17 Ο -ΔΓΚΡΙΔΙ-ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ..34 ΑΡΘΡΟ 18 Ο -ΔΚΥΧΡΗΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ -ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 34 ΑΡΘΡΟ 19 Ο - ΓΧΙΓΙΚΙΑ 34 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ..39 ΤΜΒΑΗ 41 4

5 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. ΑΡΘΡΟ 1 Ο - ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 1.1 ΓΔΝΙΚΑ Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο Παξάξηεκα Α είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Δμαηξνχληαη κφλν ηα ζεκεία, φπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ην αληίζεην (π.ρ. επηζπκεηφ θ.ιπ.). Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη, εθηφο εάλ νη απνθιίζεηο απηέο θξηζνχλ επνπζηψδεηο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ. 1.2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ Πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνθιείεηαη από ηνλ δηαγσληζκό όηαλ: 1. Δίλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί, 2. Γε ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 3. Γελ ππνβιεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηεο δηαθήξπμεο, ε κε πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ζπκκεηέρνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ, 4. Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, 5. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη κηθξφηεξνο απφ 120 εκέξεο απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 6. Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επηκέξνπο φξνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ πιεξσκή, 7. Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επηκέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α) 8. Γελ ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 9. Όηαλ ε ζπλνιηθή εηήζηα πξνζθεξφκελε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 10. Όηαλ δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 2 Σ ηεο δηαθήξπμεο. 11. Όηαλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ Δπηθπξσκέλν λνκίκσο αληίγξαθν (θαηά ην άξζξν 11 ηνπ λ. 2690/99) ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο σο εηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο. 1.3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε αλαδόρνπ επηρείξεζεο εηδηθεπκέλεο ζηελ θύιαμε θαη πξνζηαζία θηηξίσλ, γηα ηηο αλάγθεο θύιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΑΠΑΙΣΔ ζην Μαξνύζη γηα έλα (1) έηνο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηέζζεξεηο (4) επηπιένλ κήλεο, ηνπ νπνίνπ νη εηδηθνί φξνη πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα A, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο. 5

6 O δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζε ΔΤΡΧ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε πεξίιεςεο απηήο ηεο δηαθήξπμεο ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν, (ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ εκεξνκεληψλ, ζα ιεθζεί ππφςε ε ηειεπηαία). Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξνζθνξά ε νπνία θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ εμνκνηώλεηαη κε αληηπξνζθνξά, δελ ιακβάλεηαη ππόςε θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιόγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απόξξηςεο ηέηνησλ πξνζθνξώλ. 1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο επξώ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%. Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή κεγαιύηεξε από ηελ πξνϋπνινγηζζείζα αμία δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θαη ζα απνξξίπηεηαη. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 1.5 ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ηελ , εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 π.κ. ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο ΑΠΑΙΣΔ. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν ηεο ΑΠΑΙΣΔ, ηαζκφο ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ, Σ.Κ , Μαξνχζη, έσο ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα 11:00 π.κ. απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ πξάμε ηεο Γ.Δ. ηεο ΑΠΑΙΣΔ αξηζκ. 31/ (Θέκα 3.1). 1.6 ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ. Η δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο ΑΠΑΙΣΔ, ηαζκόο ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ, T.K , Μαξνύζη, θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 10:00-14:00. Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή δηεπθξηλήζεσλ επί ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο είλαη έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηάληα (30,00 ) επξώ. 6

7 Η παξνχζα δηαθήξπμε αλαξηήζεθε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ρνιήο, ζηε δηεχζπλζε Δπίζεο ε πξνθήξπμε ζα ζηαιεί ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο θαη ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ.). 1.7 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δηαθνξεηηθά απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. β) Δλψζεηο παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δηαθνξεηηθά απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. γ) πλεηαηξηζκνί, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δηαθνξεηηθά απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΠΡΟΦΟΡΔ. 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζε δχν (2) αληίγξαθα κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα παξαθάησ: α. Η ιέμε «Πξνζθνξά». β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηελ έλδεημε ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ. Αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ζηνηρείσλ ηνπ πξσηόηππνπ θαη ησλ άιισλ αληηηύπσλ ζα ιακβάλνληαη σο νξζά ηα ζηνηρεία ηνπ πξσηνηύπνπ. ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ: Α. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία (δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 5, παξαγξ. 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε,1ζη,1δ). Β. Σα ηερληθά θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φπσο θαηαηάζζνληαη ζηηο νκάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά». ην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 5 παξαγξ 1ε, 1ζ, 1η,1θ, 1ι, 1κ, 1λ. 7

8 ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Γ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζε ρσξηζηό θεθάιαην ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α ). Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη απνθιείεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : Σερληθή Πξνζθνξά: - έλα (1) πξσηφηππν - έλα (1) αθξηβέο αληίγξαθν Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: - έλα (1) πξσηφηππν - έλα (1) αθξηβέο αληίγξαθν 2. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. ηνπο δηαγσληζκνύο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ, νη ξπζκίζεηο ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3886/2010. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ είηε θαηά ηελ ελψπησλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 8

9 κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. Η απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα 10 θαη 11 ηεο παξνχζεο. 4. Δθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, άξζξν 6, παξ. 1, πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο, ν εθπξφζσπφο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εμνπζηνδφηεζε πνπ λα ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα παξεπξεζεί ζηνλ δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ην δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο απνδεηθλχεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο απηφ νξγάλνπ, ζηε δε πεξίπησζε ελψζεσλ, απφ ην ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΥΡΟΝΟ, ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέρξη ηελ εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ. (ψξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ) ζην Κεληξηθφ Πξσηνθφιινπ ηεο ΑΠΑΙΣΔ ζην Μαξνχζη. 2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 3. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ππνβαιιόκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιόκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνύλ ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε, απνξξίπηνληαη θαη επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη, ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα. ΑΡΘΡΟ 4 Ο - ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 1. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο επί 120 εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 9

10 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη απνθιείεηαη από ηνλ δηαγσληζκό. 3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5 Ο - ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ. 1. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο), επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ.118/2007, πνζνχ 6.000,00 επξώ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δγγχεζε πκκεηνρήο ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε Δγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Σν έγγξαθν απηό ηνπνζεηείηαη ζηνλ θπξίσο θάθειν. β) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: i) Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ, ii) Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, - δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξ. 2 γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ Β ηεο παξαγξ. 2 γηα ηνπο Αιινδαπνχο, ηνπ παξφληνο άξζξνπ. - δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξ. 2 γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή ζηελ πεξίπησζεο (2) ηνπ εδαθίνπ Β ηεο παξαγξ. 2 γηα ηνπο Αιινδαπνχο, ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηαζηάζεηο. - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (3) ηνπ εδαθίνπ A ηεο παξαγξ. 2 γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή ησλ πεξηπηψζεσλ (4) θαη (5) ηνπ εδαθίνπ Β ηεο παξαγξ. 2 γηα ηνπο Αιινδαπνχο, ηνπ παξφληνο άξζξνπ. - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδαθίνπ A ηεο παξαγξ. 2 γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή ζηελ πεξίπησζε (3) ηνπ εδαθίνπ Β ηεο παξαγξ. 2 γηα ηνπο Αιινδαπνχο, ηνπ παξφληνο άξζξνπ. - δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ Γ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. - δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 10

11 - δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. - δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. - φηη ε επηρείξεζε ήηαλ ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ν.Π.Γ.Γ. θαη φηη δελ απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. iii) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σν έγγξαθν απηό ηνπνζεηείηαη ζηνλ θπξίσο θάθειν. γ) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, - φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. - φηη επηζθέθζεθε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έιαβε γλψζε φισλ ησλ πξνο θχιαμε ρψξσλ. - φηη φια ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα, ζηνηρεία θαη πηζηνπνηεηηθά είλαη αιεζή. - φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε. - φηη ην πξνζσπηθφ είλαη εμεηδηθεπκέλν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο. Σν έγγξαθν απηό ηνπνζεηείηαη ζηνλ θπξίσο θάθειν. δ) Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη Δ.Δ.) ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ,ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπίζεο δήισζε ζχζηαζεο έλσζεο παξφρσλ ππεξεζηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ 11

12 ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. Σα έγγξαθα απηά ηνπνζεηνύληαη ζηνλ θπξίσο θάθειν. ε) Δπηθπξσκέλν λνκίκσο αληίγξαθν (θαηά ην άξζξν 11 ηνπ λ. 2690/99) ζη) Πηζηνπνηεηηθφ ISO πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο 9000:2008 απφ πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκφ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θχιαμεο, ISO Τγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 14001:2004 θαη ΔΛΟΣ 1801:2002 Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. ε πεξίπησζε πνπ πξνέξρνληαη απφ νίθν ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σα έγγξαθα απηά ηνπνζεηνύληαη ζηνλ θπξίσο θάθειν. Δπηθπξσκέλν λνκίκσο αληίγξαθν (θαηά ην άξζξν 11 ηνπ λ. 2690/99) ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο εηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο. Σν έγγξαθν απηό ηνπνζεηείηαη ζηνλ θπξίσο θάθειν. δ) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ππνγξαθήο, φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). Σν έγγξαθν απηό ηνπνζεηείηαη ζηνλ θπξίσο θάθειν. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο ππνγξάθνληαη από ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν, ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ.. ηελ πεξίπησζε πλεηαηξηζκνύ ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ηνπ πλεηαηξηζκνύ. ηελ πεξίπησζε ελώζεσλ παξόρσλ ππεξεζηώλ νη θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο ππνβάιινληαη από θάζε εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Η Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. έρεη δηθαίσκα λα απνθιείζεη, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ζπκκεηέρνληα από ηνλ δηαγσληζκό, εάλ δηαπηζηώζεη κε 12

13 νπνηνλδήπνηε ηξόπν όηη έρεη ππνβάιιεη ςεπδή έγγξαθα, δειώζεηο, ζηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά θι.π., ζε ζρέζε κε ηνλ δηαγσληζκό. η) Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ζθνπεχεη λα εθηειέζεη ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ απαηηεί ε παξνχζα δηαθήξπμε θαζψο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο απηψλ. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο ηνπο (νξγαλφγξακκα - ζέζεηο ππεπζχλσλ, θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηέο ηνπο), θαζψο επίζεο θαη πξφηαζή ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ έξγνπ θχιαμεο ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., θαζψο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Η παξαπάλσ πξφηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηνπο ινηπνχο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη λα πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά ζηηο αλάγθεο ηεο ρνιήο φηαλ δεηείηαη απφ ηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.. Δπίζεο, ηελ Σερληθή Τπνδνκή -Δλδεηθηηθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ (πιεκκχξα-ππξθαγηά-δηάξξεμε, επηθνηλσλία ζε πεξίπησζε αλάγθεο, θιήζε βνήζεηαο: π.ρ. Θα αμηνινγεζνχλ ζηνηρεία φπσο αλ ππάξρεη πξφβιεςε γηα λα δνζεί βνήζεηα απφ ηελ εηαηξεία ζηνλ θχιαθα ζε πεξίπησζε αλάγθεο (πέξαλ ηεο βνήζεηαο πνπ ζα κπνξεί λα θαιέζεη απφ ηελ αζηπλνκία ή ηελ ππξνζβεζηηθή θι.π.), ζα ππάξρεη ιεπηνκεξψο πεξηγξαθή ηεο βνήζεηαο πνπ ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη. Αλ ε εηαηξεία δηαζέηεη πεξηπνιηθά ή άιιν ηξφπν παξνρήο βνήζεηαο, ζα πξέπεη λα δνζνχλ θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε (π.ρ. ν αξηζκφο ησλ πεξηπνιηθψλ ή ν εθηηκψκελνο ρξφλνο πξνζέιεπζεο θι.π.)- ΟΜΑΓΑ Α ΠΙΝΑΚΑ 1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. Σα έγγξαθα απηά ηνπνζεηνύληαη ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. ζ) Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο-ομαγα Α-ΠΙΝΑΚΑ 1-ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. Σα έγγξαθα απηά ηνπνζεηνύληαη ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. η) Υξεκαηνπηζησηηθή - νηθνλνκηθή θαηάζηαζε Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο, θαηά ηηο ηξεηο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν απηφ, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Σα έγγξαθα απηά ηνπνζεηνύληαη ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θ) Καηάινγν ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο εξγαζίεο θχιαμεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, κεγάισλ εθπαηδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε κλεία γηα θάζε κία απφ απηέο ζε 13

14 εκεξνκελίεο θαη ηα πνζά. Η παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο απνδεηθλχεηαη, εάλ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ή, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ. ΟΜΑΓΑ Β ΠΙΝΑΚΑ 1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. Ο καηάλογος θα έτει ηην πιο κάηω μορθή: Α/Α ΠΔΛΑΣΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΗ * ΣΟΙΥΔΙΟ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΓΗΜΟΙΟΤ Ή ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Παξνύζα θάζε: Δλεξγή ή κε ελεξγή ζύκβαζε. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 1η θαη 1θ γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Σα έγγξαθα απηά ηνπνζεηνύληαη ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ι) Καηάζηαζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 100 αηφκσλ ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Αθνξά ην θεθάιαην Σ ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ, άξζξν 5 ηεο παξνύζαο. Σν έγγξαθν απηό ηνπνζεηείηαη ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο κ) Δκπαίδεςζη ζεμινάπια ηος απαζσολούμενος πποζωπικού: Το πποζωπικό πος θα σπηζιμοποιείηαι από ηον ανάδοσο θα ππέπει να είναι ζε καλή θςζική καηάζηαζη και να έσει ηην καηάλληλη γνώζη για ηην θύλαξη (εμπειπία ζηην ίδια ή άλλερ Δηαιπείερ θύλαξηρ, παπακολούθηζη εκπαιδεςηικών ζεμιναπίων, κ.λ.π.). Η Ανάδοσορ Δηαιπεία οθείλει να παπέσει ζηοισεία πος θα αποδεικνύεηαι η καηαλληλόηηηα κάθε θύλακα, ΟΜΑΓΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΟΙΧΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Σύνολο ανά ειδικόηηηα Σύνολο ανά ειδικόηηηα ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ Σα έγγξαθα απηά ηνπνζεηνύληαη ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο λ) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75), φπσο 14

15 εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ππνγξαθήο: - Όηη ην πξνηεηλφκελν πξνζσπηθφ ζα ακείβεηαη, απνδεκηψλεηαη, αζθαιίδεηαη θι.π. απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. - Όπνπ ζα δειψλεηαη ξεηά φηη ην πξνηεηλφκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη απνδεθηφ απφ ηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., εηδηθεπκέλν, πγηέο, άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο θαη ζα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2518/97 θαη ε αιιαγή ησλ πξνζψπσλ ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. θαη ζε εμαηξεηηθέο θαη κφλν πεξηπηψζεηο. - Όπνπ ζα δειψλεηαη ξεηά φηη ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη θάζε επζχλε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ακέιεηα ή πιεκκειή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. - Όπνπ ζα δειψλεηαη ξεηά φηη ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα 120 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. - Όπνπ ζα δειψλεηαη ξεηά φηη ην πξνηεηλφκελν πξνζσπηθφ ζα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ θχιαμε ρψξσλ. - Όπνπ ζα δειψλεηαη ξεηά ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ. Σν έγγξαθν απηό ηνπνζεηείηαη ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηελ πεξίπησζε ελώζεσλ παξόρσλ ππεξεζηώλ νη θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο ππνβάιινληαη από θάζε εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Η Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. έρεη δηθαίσκα λα απνθιείζεη, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ζπκκεηέρνληα από ηνλ δηαγσληζκό, εάλ δηαπηζηώζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν όηη έρεη ππνβάιιεη ςεπδή έγγξαθα, δειώζεηο, ζηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά θι.π., ζε ζρέζε κε ηνλ δηαγσληζκό. Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν δελ έρεη δεηεζεί αλσηέξσ θαη έρεη ζρέζε κε ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα 1 ζηνηρείσλ αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηεο εθηηκά φηη ζα ηελ βνεζήζεη ζην έξγν ηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αληηθεηκεληθφηεξε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ δειψλνληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη ηα δεινχκελα ζηνηρεία, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη απηψλ. 15

16 2. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 11 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηόλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζύκθσλα κε ηνλ λ.2672/1998 (Α 290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ. Α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο, (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, (3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, (4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α.. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ 16

17 ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Β. Οη Αιινδαπνί. (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 45 παξαγξ. 1 ηεο νδεγίαο 2004/18 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Σν απφζπαζκα ή ην έγγξαθν απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, (3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ πεξί εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, (4) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Κχξηαο θαη Δπηθνπξηθήο), (5) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 17

18 Γ. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά. (1) Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ Α θαη Β ηνπ παξφληνο, αληίζηνηρα. (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξαγξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990(α 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα), (3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, (4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ Γ, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε, Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 18

19 Γ. πλεηαηξηζκνί. (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξ. 2 ηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, (2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ (2), (4), (5) ηνπ εδαθίνπ Β ηεο παξαγξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδαθίνπ Γ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, (3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Δ. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πάξνρν ππεξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Σ. Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ επίζεκσλ/δεκφζησλ εγγξάθσλ θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ, φηη πιεξνί ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: 1. Να έρεη κέζν θχθιν εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,00 επξώ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πξηλ απφ ην έηνο ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνζθφκηζε αληίγξαθνπ απνζπάζκαηνο ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ ή αληίζηνηρν επίζεκν έγγξαθν ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ ζπληάζζεη ηζνινγηζκφ). 2.Να απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ 100 ππαιιήινπο (σο πξνζσπηθφ αζθαιείαο). 19

20 3. Να αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ην έηνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 6 Ο - ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΧΔΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ. (1) Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, (2) Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, (3) ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ. Τπνρξεώζεηο / δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε Ζ Έλσζε δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Πξνζθνξά. Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε Παξνρή Τπεξεζίαο, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΔΓΓΤΗΔΙ ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ 1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 2. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ Ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 3. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: 20

21 (α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. (β) Σνλ εθδφηε. (γ) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. (δ) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. (ε) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ηελ εγγχεζε. (ζη) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ αλαδφρνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. (δ) Σνπο φξνπο φηη : (Ι) Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. (ΙΙ) Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. (ΙΙΙ) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. (ΙV) O εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 4. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. α. Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ήηνη 6.000,00 επξώ. β. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξ. 3 θαη ηα αθφινπζα : (Ι) Σελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. (ΙΙ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. (Η εγγύεζε πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε). γ. Αλαγθαία ζηνηρεία εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά είλαη: (1) Η αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ Ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηελ δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. (2) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. (3) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. (4) Η εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. (5) Σα ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. δ. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ ππεξεζία. 5. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. α) Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο 21

22 νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. β) Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. γ) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξ. 3 θαη ηα αθφινπζα: (Ι) Σηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε (ΙΙ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο. 6. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά. 7. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 8. Έληνθα γξακκάηηα Γεκνζίνπ. α. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. β. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ην Π.Γ. 118/2007 πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο. γ. Η επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή ηνχησλ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο. 9. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επηθπξσκέλν λνκίκσο αληίγξαθν (θαηά ην άξζξν 11 ηνπ λ. 2690/99) αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζχλεο χςνπο ηνπιάρηζηνλ ,00 επξψ (γηα φιε ηελ πεξίνδν θχιαμεο) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά γηα αηπρήκαηα, πιηθέο δεκηέο ή ζσκαηηθέο βιάβεο γηα πνζφ ηνπιάρηζηνλ ,00 επξψ αλά γεγνλφο, πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ εμαθξηβσκέλε νιηγσξία ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο θχιαμεο ηεο ΑΠΑΙΣΔ. Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη καδί κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη πξφζζεηε δηεπθξηληζηηθή πξάμε 22

23 ή βεβαίσζε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. ΑΡΘΡΟ 8 Ο - ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ. 1. Η πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ, κε Φ.Π.Α. θαη ρσξίο Φ.Π.Α., ηφζν αλά κήλα φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο. Η ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηελ επί κέξνπο ηηκή αλά κήλα (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη φρη ζηε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην έηνο (ρσξίο Φ.Π.Α.). ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. Α) Πνζά θξαηήζεσλ φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα ζην θαζαξφ πνζφ: Μ.Σ.Π.Τ 3% Υαξη. Μ.Σ.Π.Τ 2% 3,072% ζύλνιν ΟΓΑ ραξη. 20% Β) Πξνείζπξαμε Φφξνπ 8% Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ γίλεηαη αθνχ αθαηξεζνχλ νη ινηπέο θξαηήζεηο. 2. Η ηηκή πξνζθνξάο επί πνηλή απνθιεηζκνύ δελ ππφθεηηαη ζε θακηά αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ζα ηζρχεη θαη ζα δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο. 3. Δάλ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηαζηνχλ ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Κάζε απφθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ζα ζπληζηά ιφγσ απφξξηςεο θαη απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Η πξνζθεξφκελε ηηκή επί πνηλή απνθιεηζκνύ δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξε απφ ην επίπεδν ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο. 23

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα