Γραμμική σχέση της αξίας των μετοχών του ΧΑΑ με τα πληροφοριακά στοιχεία βραχυχρόνια. Η περίπτωση του κλάδου Τεχνολογία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραμμική σχέση της αξίας των μετοχών του ΧΑΑ με τα πληροφοριακά στοιχεία βραχυχρόνια. Η περίπτωση του κλάδου Τεχνολογία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ! ΑΤΕ Ι ΠΕΙΡΑΙΑ 1~ Δ Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή : Δ ιοί κ ησης & Οικονομίας Τμήμα : Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ ιχνολοy ιι< ό Ε::ι<Π(\tvιυηκό ΊδρυμC\ τ.ε.ι πειραια 1 Η Γραμμική σχέση της αξίας των μετοχών του ΧΑΑ με τα πληροφοριακά στοιχεία βραχυχρόνια. Η περίπτωση του κλάδου Τεχνολογία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ ΔΜΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΡΑΤ ΑΜ!' ΒΙξΙΛΙ ΟΘ"11< 11 ΤΕΙ ΠΕΙΡ Α!,. Ε ΠΙ ΒΛΕ Π Ω Ν ; Δ. ΓΙ Α ΝΝ ΑΚΟ Π ΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΡΑΤ Γ. ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΤΕΙ ΙΊΕΙΡ ΑΙΑ Copyι-ίght ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΡΑΤ Γ. ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ ΔΑΛΙΑΝΗΣ, 2013 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All Iights Ieseιved Απαγορεύεται η αντιγραφ1), αποθι)κευση και διανομ1) της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου 1) τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής 1) ερευνητ11cι)ς φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγι) προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μl)νυμα. Ερωτι)ματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος του Πειραιά. 3

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα παρουσιάζει τον κλάδο της τεχνολογίας του Χρημαnστήριου Αξιών Αθηνών. Ο σκοπός είναι να διερευνηθεί ο τρόπος επένδυσης στις μετοχές. Αφορμ1) για την ερευν ητικ1) πρόταση στάθηκε το γεγονός ότι το χρηματιστήριο είναι ένα θέμα με πλούσια διεθν1) βιβλιογραφία, αλλά το ερώτημα είναι αν ισχύουν στην Ελλάδα αυτά που ισχύουν στο εξωτερικό. Οι έρευνες υποστηρίζουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά καμιά. φορά μπορεί να αντανακλά 1) να προβλέπει τα γεγονότα μιας ολόκληρης οικονομίας, αυτό προφανώς γίνεται διόn οι επενδυτές αξιολογούν μια πληθώρα πληροφοριακών στοιχείων. Οι θεωρίες που βοηθάνε για την αξιολόγηση των μετοχών είναι τρ εις. Η θεμελιώδης ανάλυση (fundamenta1 analysis), η τεχνική ανάλυση (teclmical analysis) και η θεωρία των αποτελεσμαnκών αγορών (efficient n1aι-ket theoιγ), καθώς επίσης και οι φήμες, οι στρατηγικές και οι ειδ1)σεις που αφορούν την εισηγμένη. Αρχικό ερώτημα που θέτεται εδώ είναι ποια είναι η σχέση της τιμής με τα στοιχεία της ανάλυσης της και ποια με τα στοιχεία της οικονομίας μιας χώρας. Η ανάλυση έξι τυχαίων μετοχών του ΧΑΑ του κλάδου Τεχνολογία για την χρονική περίοδο , μέσα από την συσχέτιση με τα στο1χεία που αναφέρθηκαν δείχνει πως λειτουργούν οι επενδυτές και ποιες παράμετροι αντιπροσωπεύουν περισσότερο την τάση των τιμών των μετοχών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει γραμμικ1) σχέση με πολλά από τα πληροφοριακό. στοιχεία, όπως με την αποδοnκότητα και με την ρευστότητα της εταιρείας, καθώς και με τον όγκο και τον τζίρο των συναλλαγών. 4

4 ABSTRACT The aim of this study ίs, th.ωugl1 demonstiating t.he function of technology at the Stock Excl1ange of Athens to investigate the way of investing in shares. The majoι- ι-eason fοι conducting this ι eseaich was tl1e fa.ct t.hat t11e Stock Exchange consists a populaι toρic with numeωus intemat.ίonal academic Ieseaι-ch. and bίbliogiaphy. Based οη the above fact, the a.uthoι- was inteiested in exaιnining the extent to which this inteιnatίonal lίteι-atιιl'e applies to the Gι eek Stock Exchange. It ίs suggested that the Stock Exchange Mal'ket can, not only Iepiesent bιιt. also foieseen, the facts of the Economy, as the investol's examine plenty of infonnatίon ΡΠΟΓ. As deιnonsti"ated by the a.cadenιic liteiahu e, the col'e theoietical fi:amewoik foi the evaluation of sh.aι es consists the fιmdamental analysis, technίcal aruιlysis and also the efficίent maiket theoιγ hι addition to fue above the nunoi"s, the stι ategies and the news (OR biόadcasts) of the tι aded company. The basic question at tlιis point is the Γelationslιip between the shaι-e ' s ριi.ce 'vith the eleιnents of the coιmtιy's cun-ent economy. The in-depth analysis of six (6) ι-andomly selected shaι es of the Greek Stock Excl1ange fωm the fιmction of teclmology, fωm , fuiόιigh theiι association wίtl1 the theoγetical peispectives and facts as piesented above, demonsttates two coi"e Γesιιlts ; at fi.ist identifies the investois' way of acting and second investigates those cnιcial paγaιneteγs that Iepiesent fue tι end of tl1e shaies' ριi.ces, to the ωost possible extent. The Iesults showed that the1e is a lineaι Γelationship 'νitl1 a lot of infoπna.tion, sιιch as piόfitability and liquidity of the coιnpany, as well as the volωne and tl1e volωne of tι ansactions. 5

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερμά την οικογένεια μου που με στηρiζει τόσα χρόνια στις σπουδές μου και τα άτομα που στέκονται δίπλα μου. Επίσης ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Γιαννακόπουλο Δ ιονύσzο για την επίβλεψη της παρούσας εργασίας. 6

6 ΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 - Στατιστικές Έννοιες Χρονολογ ικές σειρές Συντελεστι1ς συσχέτ~σης, γραμμική παλινδρόμηση, προβλέψει ς Κεφάλαιο 3 -Χρηματιστήριο Παρουσί.αση Χρη μ ατιστηρ ίου Αξ ι ών Εξέλιξη του χρημαηστηρίου Ιστορικές Κρίσει ς Πρόσφατη Ιστορία Ανώνυμη εταιρεία και μετοχές Δείκτες τιμών Οι κλάδοι του ΧΑΑ και ο κλάδος τεχνολογiα Κεφάλαιο 4-Μακροοικονομικό Περιβάλλον Οικονομικοί κύκλοι Χρηματιστι)ρια υπό την επίβλεψη του Δ.Ν.Τ Κεφάλαιο 5 - Αξιολόγηση Μετοχώ'' Μέθοδοι επιλογής μετοχών Η καθ ι έρω ση της ανάλυση ς Θ ε μ ελιακή ανάλυση Τεχνικ1) ανάλυση Η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών Στρατηγικές αποφ άσεις με επιρροή στην τιμή τη ς μετοχ~) ς Συγχωνεύσε ι ς επιχειρήσεων στην Ελλάδα: επίδραση στην χρηματιστηριακ1) τιμή των ε μπλεκομένων - Σούκο ς Παναγιώτη ς Η επίδραση τη ς μερισματικής πο λιτιια) ς στις αποδόσεις των μετοχών στο Ελληνικό χρημαηστήριο - Βο ζινίδη ς Χρήστος CSR di sclosιu es: Predispositions and consequences Κεφάλαιο 6- Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Προσέγγιση διαστρω ματική ς πα λινδ ρόμησης - Fama & Macbeth Η επίδραση του συστ~1ματικού κινδύνου και το μέγεθος των εταιριών στην απόδοση των μετοχών του ΧΑΑ - Σεγρεδάκη ς & Διακογιάννη ς Ο υπολογισμό ς αξίας στ~ς επιχε ιρ1)σε ι ς - Θεοχαράκη

7 ΑΤΕΙ ΠΕ \ ΡΑΙΑ 6.4 Ανάλυση και εφαρμογ11 των ταμειακών ποών με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και η επiδραση τους στις αποδόσεις των μ ετοχών Ιδιότητε ς κατανομών χρηματοοικονομικών δεικ.-τών Ελληνικών επιχειρ 1Ίσεων -Φακά Επιλογ1Ί χαρτοφυλακiου επενδύσεων με r.ρήση μεθόδων προβλέψεων μη σταθ ερού επιπέδου - Θεοδώρο υ Κεφάλαιο 7 - Μεθοδολογία Δειγματοληψία Επεξεργασία δεδο μένων Ανάλυση Pωfile Q&R Info Qιιest Intraconι Holdings Inte11ecl Altec Αποτελέσματα Κεφάλαιο 8 - Συμπε ρ άσματα & Προτ άσεις Βιβλιογραφία

8 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΙΉ Το χρηματιστήριο είναι αναπόσπαστο κο μμάτι τι1 ς κοινωνίας. Είναι ένα θ έ μα πο υ έχει απασχολ1j σε ι την παγκόσ μια ερευνητι1c1] κοιν ότητα κα ι έχε ι εξεταστε ί επανε ιλημμέ νως. Στην μ ελέτη έχοντας σαν αρχή ότι η προσφορά και η ζιjτηση διαμο ρφ ώνουν τις τιμές των μετοχών, ο σκοπός τη ς έρευνας είναι να βρ εθ εί τ ι είναι αυτό που τις μ εταβάλε ι, πως δηλαδ ή σκέφτον ται οι επενδυτές. Επιπρόσθ ετα μ έσω τη ς ανάλυση ς απο σκοπούμ ε στην επίτευ ξη πιθ ανού κέρδου ς. Πρ ώτος στόχος είναι να ερευνηθούν οι τρόποι επένδυση ς στις μετοχές. Επιπλέον στόχο ς μας είναι να μελετηθ εί εάν η συμπεριφορά των επενδυτών είναι ανάλογη με αυτήν τι1 ς βιβλιογραφίας, να δ ι ερευνηθ εί ένα δείγμα των μετοχών του υπερκλάδου 'Τεχνολογία ' και να αναλυθ εί σύ μφωνα με τφι συσχέτιση. Δη λαδ ή, η διερ εύνη ση τω ν πληροφοριακών στοιχείων των μετοχών μ έσω της βιβλιογραφίας, επίση ς η ανεύρ εση των τρόπων επενδύσεων και πω ς αυτοί εξελίχθηκαν διαχρονικά. Επιπλέον μ έσω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος αναλύονται εμπειρικά οι προσ δ οκίες που προσδ οκί ες πρ έπε ι να έχε ι η αγ ορά. Στην αρχή παρατίθενται κάποιες στατιστικές έννοιες για την κατανόηση τι1 ς μεθοδολογίας τη ς εργασίας και απαντώνται ερωτ1ίσεις που αφορούν τις χρονολογικές σ ειρ ές, τον συντελεστή συσχέτι.ση ς και την στατιστικ11 ερμην εία του, την γ ραμμικ:ί1 παλινδρ ό μηση και ή ς πρ ο βλέψ ει ς. Στι1ν συνέχεια μπαίνουμε στην δεύτερη ενότι1τα που αφορά το χρηματιστήριο. Παρουσιάζεται αυτό και η ιστορtκll εξέλιξη του με δύο τρόπου ς, πρώτον με τις γενικές καταγεγραμμέν ες ιστορικές σημαντικότερες στιγμ ές και δεύτ ερον μ έσα από τι ς καμπές των τιμών δίνοντας έμφαση στην πρόσφατη ιστορία. ΑυτιΊ η ενότητα αναφ έρ εται στο τι είναι η ανώνυμη εταιρεία και τι η μετ οχί1. Ακόμα αναφέρεται στου ς δ είκτες τιμών του Χρημ.ατιστι1ρίου και πω ς δημιουργούνται. Στο τέλος αναγράφεται τ ο εξετα ζόμενο κομμάτι, ο λόγος επιλογής του και η δημιουργία μιας νέας οικονομί ας σαν αποτ έλεσμα τη ς τεχνολογ ική ς προό δ ου. Στην θεωρητική προσέγγιση αφιερώνεται έν α κεφάλαιο για την ανάλυση τη ς πορ είας των χρηματιστηρίων μ έσω των οικονομικών κύκλων με παραδείγματα χω ρών υπό την στί1ριξη του διεθνού ς νομισματικού ταμείου. Συγκρίνεται με παρ όμοια άρθρα και δείχνεται πόσο σημαντική ε ίναι να δει από αυτιίν την σκοπιά ένας επενδυτή ς το χρηματιστήριο. Κατόπιν, στο τέταρτο κεφάλα10, εξετάζονται οι μέθο δ οι αξωλόγ ιση ς των μετοχών και πω ς αυτοί καθιε ρώθηκαν διαχρ ονικά μέσα από μισ. σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση. Σε αυτό το κομμάτι αναφ έ ρονται : η θ ε μ ελιώ δη ς ανάλυση και κάποιοι σημαντι κοί χρηματοοικονομικοί δ είκτες, η τεχνική ανάλυση και ο κινητό ς μέσος όρος και τέλος η θεω ρία των αποτελεσματικών αγορών όπως διατυπώθηκε από τον Fama. Επιπρ όσθ ετα σημειώνεται σαν τρόπος επέν δ υση ς οι φήμες, οι στρατηγικές των επιχε 1p1Ίσεων και οι ε ιδ1ίσει ς. Τα οποία αναλύονται στην ενότητα «Στρατηγικές αποφάσ ε ις μ ε επιρρο1ί στην τιμή τη ς μετοχή ς». Όπου αναφ έρονται κάπο ι ες ειδήσε ι ς και γεγονότα που μπορούν να επι1ρ εάσουν την αξία τη ς μετοχή ς, κάπο ι ες στρατη γικές τω ν επιχε ιρήσεων που δημιουργούν έκτακτες αποδόσε ις στην μετοχιi και κάποιες που πρ ο σδ ίδουν αξία μακ ροχρόνι α. Το θέμα εξετάζετε κα ι μ έσα από βιβλωγραφ ική επισκόπηση. 9

9 Στην κύρια βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται οι κύριοι τρόποι επενδύσεων. Αρχικά παρατίθενται αρχικά η εργασία των Fama -Macbeth (1973) επειδ11 όταν αναζητι1θηκαν σχετ~κά άρθρα με το θέμα βρέθηκε ότι χρησιμοποιείτε συνεχώς. Στο επόμενο άρθρο εξετάζεται η περίπτωση της Ελλάδας πάνω στην διαδικασία των προηγούμενων συγγραφέων. Μετά γίνεται μ ια περίληψη μιας εργασίας παρόμοιας μ ε την συγκεκριμένη που αναφέρει την ερμηνευτ~κή ικανότητα του συντελεστή συσχέτ~σης Pearson. Η ενότητα συνεχίζει με δύο άρθρα που σχετίζουν ypηματοοικονομικούς δείκτες με τις τιμές των μετοχών και κλείνεt μ ε ένα για την επένδυση μέσω της τεχνικί1ς ανά.λυσης( στατιστική ανάλυση χpηματ~στηρ1ακών στοιχείων). Στην μεθοδολογία, πρώτο κομμάτι είναι η δειγματοληψία και ο τρόπος που έγινε, καθώς και τα στοιχεία που χρησιμοποιι1θηκαν για την ανάλυση. Κατόπιν αναφέρονται τα β11ματα της επεξεργασίας των δεδο μένων κα1 του δείγματος. Σημαντ~κό κομμάτι της εργασίας είναι η ανάλυση, όπου γίνεται μια πρώτη γνωρtμία με την κάθε εταιρεία από το δείγμα. Τα δεδομένα αναλύονται στατιστικά με το συντελεση1 συσχέτ1σης και την εξίσωση ευθείας. Τελικώς συνοψίζονται τα αποτελέσματα όλης της ανάλυσης μαζικά. Στην τελευταία ενότητα, γράφονται τα συμπεράσματα του συγγραφέα, η άποψη του και 01 ιδέες του για νέες έρευνες. Ο αντικειμενtκός στόχο ς είναι να εκφραστεί στο τελευ ταίο κεφάλαιο εά~ η αποδοτικόη1τα και η ρευστότητα μtας επιχείρησης παίζουν ρόλο στην πορεί.α της μετοχής ή αν ασκούν περισσότερο επιρροή άλλα χρηματιστηριακά μ εγέθη (όγκος, τζίρος, τυπικ~ί από_κλιση ΧΡ1lfl:ατι~τηριακής τιμ1ίς,). Επίσης να αποτυπωθεί εάν μπορεί το ΑΕΠ βραχυπροθ εσμα ( ανα τριμηνο) να επηρεάζει τις τιμ ές των μ ετοχών. 10

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-2 ΣΤΑΤΙΣΠΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.1 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ Τα δεδομένα που προκύπτουν από μiα επανε ι λημμένη μέτρηση ενός φαινομένου κάτω από τις iδ ι ες συνθήκες, αποτελούν μια «χρονολογική σειρά». Πολλές φορές η διαγραμματική απεικόνιση δίνει την εντύπωση ότι οι παρατηρούμ ενες μεταβολές τη ς σεφάς εiναι εντελώς τυχαiες. Μια στατιστικ1i ανάλυση όμως μπορεί να αποδείξει ότι. υπάρχουν συστηματτ.κές μεταβολές. Οι λόγοι να μελετιiσει κάποιος μια χρονοσεφά είναι τρεις. Η περιγραφή τη σειράς, η συσχέτιση των τιμών των άλλων σειρών και η πρόβλεψ η τη ς μελλονττ.κής της πορείας. Οι βασικές κατηγορίες μεταβολών εiναι τρεις και συνιiθως αποκαλύπτονται κατά την διάρκεια μιας ανάλυσης. Ι. Η πρώτη είναι η γενική τάση που αποτελεί την πιο συνηθισμένη συνιστώσα των χρονολογικών σειρών και απεικονίζει τι1ν γενική τάση εξέλιξη ς, η οποία μπορεi να είναι είτε αύξουσα είτε φθίνουσα. Π. Η δεύτερη είναι η κατηγορία των περιοδικών μεταβολών όπου οι μεταβολές παρουσιάζουν ακραία σημεία, μέγιστα 1i ελάχιστα, που διαγραμματικά αντιπροσωπεύουν κορυφές προς τα πάνω 1i προ ς τα κάτω. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπ ει η απόσταστ1 μεταξύ δύο διαδοχικών σειρών προ ς τη ίδια κατεύθυνστ1 να είναι ίσες. Ως περίοδος ονομάζεται η διάρκε ια του κύκλου από την μία κορυφ1i στην επόμενη. ΙΠ. Η επόμενη κατηγορία είναι οι κυκλικές μεταβολές που διαφέρουν από ττ.ς περιο δικές στο ότι. οι κορυφές δεν επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μακροχρόνιες αλλά όχι πάντα. IV. Τελευταία βασικιi κατηγορία ε ίναι η ακανόνιστες μ εταβολές ή τυχαίες. Σε αυηiν την περίπτωση οι ττ.μές διαμορφώνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο και τυχαία. 2.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ, ΓΡ ΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ένας Τρόπος ανάλυσης χρονολογικών σειρών εiναι γραμμική πα λινδρόμηση μέσω του συντελεστη συσχέτισης. Όταν δύο σύνολα μετρ1iσεων συσχετίζονται γραμμικά, μπορούμε να εκφράσουμε ποσοτικά το πόσο ισχυρ1i είναι η συσχέτισή τους ορίζοντας το λεγόμενο συντελεστή γραμμικιiς συσχέτισης. Το στατιστικό του δείγματος συμβολί ζε ται ως Γ ενώ ο συντελεσηiς συσχέτιση ς του πληθυσμού παριστάνε ται με ρ. 11

11 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ο συντελεστ1)ς γραμμικl)ς συσχέτισης r παίρνει τιμές στο κλειστό διό.στημα [-1, 11 οι ιδιότητες του συντελεστ~) συσχέτισης: Αν 1" = ±1 υπάρχει τέλεια γραμμι1cή συσχέτιση., Αν - 0,35 Ι < 0,3 δεν υπάρχε1 γραμμι ή συσχέτιση. Αυτό, όμως. δεν σημαινει ότι δεν υπάρχει ό.λλου είδου ς συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αν - 0,5 < Ι ::; -0,3 ή 0,3::; Ι < 0,5 υπάρχει ασθενής γραμμική συσχέτιση. Αν - 0,7 < ι- ::; -0,51) 0,5 :::; ι- < 0,7 υπάρχει μέση γραμμική συσχέτιση. Αν -0,8 < ι: ::; -0,7 ή 0,7 :::; Ι < 0,8 υπάρχει ισχυρή γραμμικ11 συσχέτιση. Αν - 1 < Ι S -0,8 1) 0,8 S Ι <1 υπάρχει πολύ ισχυρ1\ γραμμική συσχέτιση. Θετικές τιμές του ι- δεν υποδηλώνουν, κατ' ανάγlcην μεγαλύτερο βαθμό γραμμικής συσχέτισης από το βαθμό γραμμι1cής συσχέτισης που υπο δηλώνουν αρνητικές τιμές του r. Ο βαθμός γραμμικής συσχέτισης καθορίζεται από τ~1ν απόλυτ~1 τιμή του ι και όυj από το πρόσημο του Ι. Το πρόσημο του r καθορίζε ι το είδος, μόνο, της συσχέτιση ς (θετική 11 αρνητική). Μας πληροφορ εί δηλαδtί για το αν αύ ξηση της μιας μεταβλητής αντιστοιχεί σε αύξηση t) σε μείωση τη ς άλλης. Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Ι χρησιμοποιείται ως μια εκτιμήτρια του Πληθυσμιακού συντελεστi1 γραμμικής συσχέτιση ς p, μόνο όταν τα ζεύγη προέρχονται από τυχαία δειγματοληψία. Συσχέτιση δε σημαίνει αιτιότητα, διότι όταν σε μια μη πειραματικ1\ έρευνα (δειγματοληψία) δύο μεταβλητές Χ και Υ βρίσκονται συσχετισμένες αυτό σημαίνει μόνο ότι οι μεταβλητές αυτές συνδέονται με κάποια σχέση. Δε συνεπό.γεται, κατ' ανάγκ.ιι, αιτιότητα. Οι δύο μεταβλητές μπορεί βεβαία να συνδέονται με σχέση αιτιότητας, μπορεί όμως, όχι. Κατό. συνέπεια, φανερό ότι η πρόχειρη ή επιπόλαιη ερμηνεία και χp11ση του Ι οδηγεί πολλλς φορές σε παρερμηνείες ή και σε λανθασμένα συμπερό.σματα. Για αιτιολογικά συμπεράσματα, σχεδόν πάντοτ ε, απαιτείται πειραματισμός. Σε κάθε περίπτωση, αιτιώδη σχέση (αλληλεξάρτηση) μεταξύ δύο μεταβλητών δεχόμαστε μόνον όταν υπάρχει επιστημονικ1) 11 λογική βάση που την υπαγορεύει. Με Sxy συμβ,ολίζουμε τη δειγματική συνδιασπορά των μεταβλητών Χ και Υ. Η πληθυ?μιακη συνδιασπ.ο~ό. ορί ζεται ανάλογα και συμβολίζεται με σχy. Εκφραζει :η συμμεταβολη-συσχέτιση δύο μεταβλητών μέσω του αθροίσματος των ~ινομενω; των αποκλi.σεων των τιμών τους από τους αντίστοιχους μέσους. Μεγ~λες :~μες της υποδηλώνουν ότι υπάρχει συμμεταβολ1\ -συσχέτιση ενώ μικρες τιμες της,υποδηλώ~ουν ότι δεν υπάρχει συμμεταβο λή-συσχέτιση. Ομω ς. δε χρησιμοποιειται ωc, ιετρο ~'Π'Υε τισης δ βλ. ~ ~. vv~λ, υο μετα ητων όιοτι επηρεα ί,εται απο τις μοναδες στις οποιες εκφρό.ζονται οι μεταβλητές.

12 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑ Ι Α Ο δειγματικό ς συντελεστι1 ς γραμμικ11 ς συσχέτιση ς του Peal'son συμβολίζεται μ ε l' και ορi ζεται από το ν τύ πο: -~ :tt ι = -- - s.t s γ όπου. " " Σ (zι -.f) (.ν, - f) ' Σ,., ~ '.1 n :::: Cον(Χ, Υ) =..:. 1 =;;; \' - l f:ι χ. ν. -V.f V 1-I 1 " ~ - --] Σ ( χ, - - χ )1 ν - i=i κα ι -~,. = 1 " -Σc.ν, -.Υ>' JΙ -1 i=i Επομί:νω ς Σ (Χι - :f) ()',.,.. y) :Σ λ'ι)' ι - ν Χ f ι :::: 2_ = -=~ :; =ι====---:==== = -===='==ι ==--:===== 5, ' \,., _, Σ,., _, I <z, - :f):. :Σ ιν, -.Υ)2 zϊ - ν χ - ;ι,- - v γ - Σ i=l r=t ;::: ι ι' =Ι Από το συντελεστ~) συσχέτισης εξάγουμε και την εξίσωση μιας ευθείας που αποτελεί το ακριβέστερο γραμμικό μοντέλο των δεδομένων. Αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος για να καταστρώσουμε ένα γραμμικό μοντέλο για τα δεδομένα μας. Το μοντέλο θ έλουμε να είναι τέτοιο ώστε να έχει όσο το δυνατό μικρότερη απόκλιση από τις παρατηρήσεις που κάναμε. Με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να βρούμε τους συντελεστές του μέσα από μια διαδικασία ελαχιστοποίησης μιας συνάρτησης σφάλματος. Αν το μοντέλο που θέλουμε να προσαρμόσουμε στα δεδομένα παρασταθεί ως y=a x+b και τα δεδομένα μας αποτελούνται από ζεύγη (xi,yi ), τότε για κάθε παρατήρηση ί το σφάλμα του μοντέλου θα είναι Y-Yi= ax+b-yi. Μπορούμε να ορίσουμε μια συνάρτηση γw. το συνολικό σφάλμα ως το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων: F= Σ ~= 1 (Υ - Υ;) 2 = Σ;~ 1 (aχ; + b - y;)2. Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθεί. το συνολικό τετραγωνικό σφάλμα F βρίσκοντας τις παραμέτρους a. και b. 13

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΙΡΙΟ 3.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ Το χρηματιση1ριο γενικά είναι ο τόπος ή μία αγορά όπου πραγματοποιούνται συναλλαγέ ς και αγοραπωλησίες αξιών ή αντικειμένων, στις οποίες οι τιμές -καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Υπάρχουν χρηματιστήρια σε διάφορες χώρες του κόσμου, μερικά από αυτά είναι της Νέας γ όρκης, του Λονδίνου, τη ς Σιγκαπούρης κ.α. Σε αυτά ανι1κει και το Χρηματιστι1ριο Αξιών τη ς Αθήνας. 3.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Είνα ι ευρέως γνωστό ότι το χρηματιστι1ριο στην Ελλάδα ξεκί.νησε άτυπα την λειτουργία του, το 1864 στην Ερμούπολη της Σύρου, η οποία αποτελούσε την πρώτη ναυτική και εμπορική πόλη. Στην ουσία δεν ήταν χρηματιστι1ριο αλλά μία λέσχη συναλλακτικής κίνησης που διαπραγματεύονταν τα ξένα νομίσματα σε τιμές διαφορετικές από τις επίσημες. Τότε κυκλοφόρησε και η πρώτη εφημερίδα με την ονομασία Χρηματιστήριο. Αργότερα, το 1870 στην Αθήνα δημιούργησαν την Λέσχη των Εμπόρων, εκεί συγκεντρώνονταν οι έμποροι και πέρα από τις υποθέσεις που τους απασχολούσαν διαπραγματεύονταν και τις ομολογίες δύο Εθνικών δανείων που υπι1ρχαν τότε. Το 1872 ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα για να ωθήσουν την αύξηση των συναλλαγών ιδρύοντας τι1ν Πιστωτικι1 Τράπεζα, ενώ το 1873 την Εταιρεία Λαυρίου και Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως τη ς Ελλάδας. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την μετονομασία της τότε ΕμποριΚΊ1ς Λέσχης σε ΧρηματιστιΊριο. Περνώντας τα χρόνια φτάνουμε στο 1876 και στην κυβέρνηση Κουμουνδούρου στην οποία δημοσιεύτηκ ε Βασιλικό Διάταγμα που ενέκρινε την σύσταση του Χρ ημ ατιστι1ριου Αξιών στην Αθήνα, όπου μόνο εκε ί θα μπορούσαν οι έμποροι, οι πλοίαρχοι, οι μεσίτες και οι κολλυβιστές (επενδυτές foi"ex) να κάνουν συναλλαγές. Αρχικά στεγάστηκε στην οικία Μελό., επί της πλατείας Κοτζιά. στην συνέχεια το 1890 μεταφέρθηκε στην οικία Νοταρά όπου βρίσκεται mίμερα το κεντρικό -κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας. Από το l 89 l έως το l 93 l λειτούργησε στην οδό Πεσμαζόγλου, δίπλα από την Τράπεζα Κοσμοδοπούλου, και από το 1934 μέχρι πριν λίγο καιρό στη οδό Σοφοκλέους 10. αυτός ε ίναι ο λόγος που συνηθίζεται. να αποκαλείται Ή Σοφοκλέους". ΣιΊμερα εν έτη 2013 βρίσκ εται στην λεω φόρο Αθηνών (Καβάλας) l IO. 14

14 Η πρώτη πραγματικ1ί οργάνωση του χρηματιστηρίου έγινε το 1918, βάσει του νόμου 1308 στις 16/09 αποτελούσε πλ.έον Νομικό πρ όσωπο Δημοσίου Δικαίου με αυτόνομη διοίκηση και υπό την εποπτεία του κράτους. Πρόσφατα σύμφωνα με τον νόμο 2324/95, μετατράπηκε σε Α.Ε. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία <<ΧρηματισηΊριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.». Τέλος το 2003 έγινε η πλ11ρη ς ιδιωτικοποίηση του. Ενώ ξεκίνησε σαν μια αγορά ανταλλαγής συναλλάγματος και στην συνέχεια αναπτύχθηκε με μεταλλου ργ1κά εμπορεύματα, σης μtρες μας είναι γνωστό για τι ~ κινητές αξίες 11 αλλ1ώ ς τίτλους αξιών όπως ο μετοχές, τα ομόλογα, οι ομολογίες, ~α χρηματοοικονομικά παράγωγα κ. α. 3.3 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ «ΚΡΙΣΕΙΣ» Σαν πρώτη καταγεγραμμένη κρίση σύμφωνα με Θ. Λιακόπουλο όπως δημοσίευσε στην Καθημεpινl) εφημερίδα σης )ταν αυτή που ξέσπασε πριν ακόμα υπάρξει οργανωμένο ypηματιστήριο τον Απρίλιο του 1884, με η ς μετοχές της εταφεί.ας Μεταλλουργείο Λαυρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο τη ς παιγνιομανίας της περιόδου Η πτωτική πορεία της μετοχής ξεκίνησε τον Ιανουάριο κατόπιν ανακοίνωσης που εξέδωσε η εταφεία για σιπισ.νηκά μειωμένο μέρισμα. Αυτη η μετοχi11ίταν που συμπαρέσυρε τι ς τιμές και των υπόλοιπων με αποτέλεσμα την κατάρρευση του ς μέχρι το τέλος του έτους 1885 σημε1ώνοντας ζημίες και διάλυση σε διάφορες εταιρείες όπως η αυτή της ναυτικής τράπεζας Αρχάγγελος. Σαν δεύτερη κρίση θεωρείται αυτή που έγινε το με το κόμμα του Δεληγιάννη να ανεβαίνει το 1890 στην κυβέρνηση και την δυσαρέσκεια να είναι έντονη στον ξένο τύπο. Από τότε και για έναν χρόνο οι τιμές έμειναν ανεπηρέαστες, ως συνέπε1α αυτού 1Ίταν η πτωτικιί τάση στο επόμενο έτος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί. ότι εκείνη η1ν περί.οδο η Πιστωηκ1Ί Τράπεζα όδευε προς πτώχευση και η Εθνική Τράπεζα έχασε σχεδόν το μισό της αξίας της. Παρόλη η1ν ζημία που είχε η Εθνική Τράπεζα, αυτι) 1Ίταν που στηριξε την αγορά στην επόμενη κρίση εξαιτίας της επιστράτευσης το Μια περίοδος με έντονες γειτονικές διαμάχες αφού δύο ypόνια αργότερα λόγω έντασης των Ελληνοτουρκικών σχέσεων είχαμε μεί.ωση των τιμών και πάλι. Περνώντας ο καιρός φτάνουμε στο 1918 και το Χρηματιστήριο θεωρείται και πάλι στέκι κυνηγών πλούτου με πολύ κόσμο να το απαρτίζει. Οι μετοχές εκτοξεύτηκαν στα ύψη με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εστι.άζεται στις ατμοπλοϊκές εταιρείες. Πλ.έον είχε αρχίσει να επενδύει μεγάλο ποσοστό των πολιτών της Αθήνας αλλά και η1ς επαρχίας, το έντυπο «Οικονομολόγος Αθηνών» προειδοποιεί για αναμενόμενι1 πτώση των τιμών. Έτσι και έγινε, τον Ιούλιο του ίδιου έτους η κυβέρνηση αποφασίζει την εγκατάσταση του γραφείου εποπτείας ανώνυμων εταιρειών για την εύρυθμη λειτουργία τη ς αγοράς, αυτό είχε σαν συνέπε ια την αποβολ1ί μελών και την διακοπή του χρηματιση1ριακού ενθουσιασμού σπέρνοντας Σεπτέμβριο να κλείσει το Χρηματιστήριο για 15 ημέρε ς. πανικό και αναγκάζοντας τον Μία εντελώς διαφορετική εικόνα παρσυσ1ά ζεται το 1921 με την αξία των τραπεζικών μετοχών να αγγίζει τον πενταπλασιασμό τους. Αλλά οι κερδοσκόποι έκαναν την ε μφάνιση τους το 1924 και οδήγησαν σε νέα κρίση για τον επόμενο χρόνο. Η 13'1 Απριλίου μάλιστα καταγράφηκε στην ιστορία σαν την «Μαύρη 15

15 ATEI Πt Ι ΡΑIΑ Δευτέ ρα», το χρηματιστήριο κλείνει κατόπιν εντολή ς για π έντ ε μέ ρ ε. Κλεiνοντα αυτό ν τον κύ κλο πηγαίνου με στο 1928 με πολλές εταιρ είες να κηρύσσονται σε πτώχευση και π έρ α από τι ς οικονομικές απώλ ι ε να -αταγρ φ νται εmση μ 7 υ τ ~ς. vί χρη μ ατιστ ' ν αι πο ι-τ:ώv. Το 1929 ε μφανίστηκε μια παγκόσμια οικονομ.ικ11 ύ φεση που διήρκησ ε από έν α έως δέκα ypόνw. σε διάφο ρ ες χώρες του κόσμου, σύμφωνα μ ε του ς αναλυτ ές αυτή προκλή θ η κε από το χρηματιστηριακό κρ αχ όπως γ ράφ ει στο Wikipedia.com. Αυτό το φαινό μ ενο Θα π εριμέναμ ε μ ε τα σημε ριν ά δ εδο μ ένα ότι Θ α παρέσε ρν ε και την Ελλάδ α. Όμως η πο ρ εία του Γενικού Δ είκτη του Χρηματιστηρίου στην χώ ρα μας συγκριτικά μ ε το 1920 δεν είχε ιδ ιαίτε ρα δυσμεν είς εξελί ξεις αν και παρουσίασε μια πτωτική τάση. Αυτά δημοσίευσ ε στην 1στοσελίδα Eurocaρital. g1: ο Γ. Σιάτρας και πρόσθ εσ ε επιπλέ v τι ιςατά το '192, η τιμ1) του ν ι κ ύ εί η υποχώρησε κατά 29,98%, ενώ οι απώλειες στ ον τραπε ζικό δ είκτη έφθασαν στο 21,96%. Κατά το 1930, σ ε αντίθεση με ότι συν έβαιν ε στις ΗΠΑ, οι τιμές στο ελληνικό Χρηματιστήριο σημείωσαν μ~κρό τερη υποχώρηση. Το μέγεθος τη ς πτώση ς εντάθηκε κατά το 193 1, έως τις 18 Σεπτε μβρίου οπότε και διεκόπησαν ο ι συν αλλαγές. Με τά το άνο1γμα της χρηματιστηριωαi ς αγοράς, στις 15/12/1932, υπήρξε μ ία βίαιη πτωτική προσαρμον~) των τιμών, γ~α να ακολουθήσει στη συν έχεια μία π ερίοδ ος ανόδου, έως και τον Ι~ύν ιο του 1933, οπότ ε και ολοκληρών εται η έρ ευνα του Ανώτατου Οικονομικού Συμβ ουλίου. 3.4 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κατά τον Λιακόπουλο όλα αυτά μ αζί μ ε τις αλλεπάλλ11λες πολ ν. δ ' ιτικες κρισε ις εςασθενησαν το εν ιαφερον του κοινού για τα επόμενα χρούι.α ~ ο ν v θ. ' μεχριτο ), μω ς αςιι,ει ν~ σημειω ει οτι ε)'l ~αν τα πρ ώτα βήματα ανασυγκρ ότησ η ς τη ς ο ικονο μιας κω του χρηματιστη ριου μ ετά την Γε ρμαvtκή κατοχ~i. Σύμφωνα με την ανάλυ ση του Γ.Σ1άτρα το 1967 έως το 1973,.. αυξήθηκε ραγδ αία αλλά η πετρελαϊκή κρίση το φθινόπ ο7τ3ο~ε Γ ε~ικος Δειπης Σ λ ωρο του ~εφουσκωσ ε τ ις τιμες των μ ετοχων. την ανα :υση του για την πε ρίοδο ήταν η π ερισσότε ρο ζημιογόνο ς π ε ρίοδος του ελληνι, 84 ανα.φ ερ εται ο τι.,. κου ΎJ>ηματιστηριου. Αργοτ ε ρα οταν εγιν ε η πρώτη εμφάνιση των ξ.. Ελλό.δ α το δημιουργήθηκε μια ευφ::vσθε~~~κων.επ~δυτ~ν στην ανακοινω θεί η απώλεια των Ολυ μπι ακών Αγώ τη γορ α μεχρ ις στου λ, ' θ νων, που σε συνδυ ασ ιό με πο ιτικ:η αστα εια και το ν πόλε μ ο του Περσι _ Κ 'λ. ~ την 0 με μοναδ ικό διασωθ έντα την ΑΙΈΤ Ηρα Λ. κου που εδ ωσαν την χαριστ~κι'1 βολ11 ΙV\,ης. Συνεχίζοντας το 1990 παρατηρούμ ε μια «Χ.. συγγραφ έας του «Χρηματιστιiριο Αξιών Άe ρν~:~τηρι~κη ε~η ξη» όπως γ ράφ ει ο Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Ιούνιος χpονια )}, Εκδοση Στο 1996 το σκό.νδαλο τη ς ΔΕΛΤΑ. ΧΑΑ Αλλ. με ακαλυπτ ες επιτα.. α η ιστορία επαναλαμβ άνε τα ι. γες ριχv ε ι τι1ν αξ1οπι σ τί α του 1999 μ ε τ ι ς μ ετοχές φού σκες Τότ.. και απο ~ο 1997 έω ς το μεγάλο κραχ του... ε ειχαμε ανοδικη πο.. στην γ ενικοτ ε ρη ιστορια του Γεν. Δ. ρ ε 1α με τις υψηλοτερ ες τι ι έ ς λ θ. ικου εικτη να εμφα 'ζ ~ ακο ου ε ι κατακόρυφη τάση προ ς τα κά.τω. νι ονται τον Σεπτ έ μβρ ιο, μ ετά Το 200~.και μ ε τά ενώ έχε 1 κάν ει και ό α... παρουσ1 α ι, ε τ αι αύ ξηση σ τον Γ εν. Δρ. η.γ ορα ν α συνελθ ε 1 δε1λά δε ιλά ικο ε ι κτη αλλά κα ι π 'λ.... α 1 μετα την πολιτι~cη αστά θεια 16

16 τη ς χώρα και τα υψηλά χρέη τη ς ω ποσοστό του ΑΕΠ αποθαρρύνονται ι επενδυτές και ξεκινάει η μείωση των τtμών το Πλέον σ~1μερα (2013) παρ ι ετ ι μι α α~ ι ξ 11 π ι εία α.φ ύ ξεπερνά ι πάλι τι 000 ιι ν άι ς ο Γ. 3.5 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Η ανώνυμη εταφεiα είναι μια μορφή εταιρείας που αποτελε iται από μετοχές, δηλαδή το κεφάλαιο είναι διαφεμένο σε ίσα μέρη. Επίσης είναι νομικό πρόσωπο. Για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται μόνο η εταιρεία με tην εταιρική της περιουσία, ενώ οι εταίροι ευθύνονται πάντοτε μέχρι την αξία της μετοχή ς του ς. Σί>μφωνα μ ε το - ιιπ ρι i ~α ι η Α.. ε iναι. πάντα εμπ ρ ικ:ιι ε ταιρ i α α κ: μ ct αι όταν δεν ασκεί εμπορία. Για την σύσταση της πρέπει. να είναι συγκεντρωμένο το κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαi.ου ευρώ σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12/12/2012, ΦΕΚ 240 Α'. Το ποσό αυτό οριζόταν στα ευρώ μέχρι τότε. Σύμφωνα με το άρθρο 34 Ε.Ν. το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας, διαιρείται σε ίσα τμήματα, τις μετοχές για να είναι δυνατ~) η κάλυψη τους από πολλά πρόσωπα. Ο αριθμός των μετοχών πρέπει να ορiζεται στο καταστατικό. Ο όρο ς μ ετοχι1 εκτό ς από την παραπάνω έννοια, ότι αντιπροσωπεύει μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου, σημαίνει επίσης το δικαίωμα συμμετοχ1)ς ενός προσώπου στην ανώνυμη εταιρεία και τον έγγραφο τίτλο στον οποί.ο ενσωματώνεται το δικαί.ωμα του μετόχου. Μία Α.Ε. μπορεί να εισαχθεί σε ένα Χρηματtστήριο για την διαπραγμάτευση των μετοχών της αν ικανοποιεί ανάλογα κριτήρια. Ο κύριος Μγος που θα το κάνει αυτό είναι η ανεύρεση κεφαλαίου για επενδύσει ς αφού θεωρείται ένας από τους καλύτερου ς τρόπους για να απο1<'tήσε1 ρ ευστό. Ένας άλλο λόγο ς είναι για να γίνει π ε ρισσότερο δημοψιλ1ί ς. Με το άρθρο 39 του νόμου 2396/1996 θεσπi.στηκε η παύση έκδοσης τίτλων μετοχών από τις εισαγόμενες και εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες. Την παρακολούθηση των μετοχών διενεργεί η ανώνυμη εταιρεία «Κεντρικό Αποθετ 1Ίριο Αξιών» με καταχωρ1ίσεις στα αρχεία της. Κάθε μετοχ11 έχει τις επόμενες έννοιες. l. Ονομαστική αξία που αναγράφεται στον τί.τλο και ορί ζεται στο καταστατικό. 2. Εσωτερική ή πραγματική αξία, που είναι ανάλογη με την καθαρή περιουσία. Δηλαδ1Ί κινείται ανάλογα με το αν η εταιρική περιουσία είναι. ίση, μικρότερη 1) μεγαλύτερη από το εταιρικό κεφάλαιο. 3. ΧρηματιστηριωσΊ 11 τρέχουσα αξία που μπορεί. να είναι μικρότερη, ίσ~1 ή μεγαλί>τερη από την ονομαστική αξία. Η αξία αυτιί διαμορφώνεται στο χρηματιστι)ριο και εξαρτάται από την προσφορά και την ζήτηση των μετοχών τη ς εταιρείας. Η χρηματιστηριακή τιμή καθορίζεται από το τελευταίο 10% των ημερ1ίσιων συναλλαγών. Όσον αφορά τις αρχές που ισχύουν σε γενικέ ς γραμμές είναι δύο, η αρχή της ισότητας και η αρχ11 του αδιαιρέτου. Σύμφωνα με την αρχ11 της ισότητας όλες οι μετοχές μια εταιρείας που είναι της ίδιας σειράς εκδόσεως έχουν ίση ονομαστικιί αξία, δηλαδή εκπροσωπεί>ουν ίση εταιρική εισφορά και ενσωματώνουν ίσα μετοχικά δικαιώματα και. υποr,ρεώσεις, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των προνομιούχων μετοχών, των μετοχών επ ι καρπίας και διαφορετικιίς σειράς εκδόσεως όπως αυτές για 17

17 παράδειγμα εκδίδονται μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με την αρχιί του αδ ιαιρέτου οι μετοχές δεν μπορούν να γίνουν άλλες υποδιαιρέσεις του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από εκεiνες που προβλέπει το καταστατικό. Οι μετοχές τις ανώνυμης εταιρείας διακρίνονται σε πέντε διαφορετικά. εiδη. Πρώτες είναι 01 κοινές μετοχές, που δεν έχουν κανένα προνόμιο και σης οποίες εφαρμόζεται η αρχ 11 της ισότητας. Αυτές οι μετοχές αποτελούν τον κανόνα. Επόμενο εiδος μετοχών είναι οι προνομιούχες μετοχές, που σύμφωνα με το καταστατικό, οι κάτοχοι έχουν 1διαίτερα δικαιώματα σε σύγκριση με τους κατόχους κοινών μετοχών. Οι προνομιούχες διακρίνονται με την σειρά τους σε μετοχές με δικσ.iωμα ψ~1φου και χωρίς. Τρίτο είδος είναι οι μετοχές επικαρπίας. Αυτές εκδίδονται όταν η εταιρεία έχει πραγματοποι1ίσει μεγάλα αποθεματικά και το καταστατικό προβλέπει την παρακράτηση μέρους από ετ ιίσια καθαρά έσοδα της εταιρεία αποβλέποντας στην απόσβεση ορισμένων μετοχών κατόπ ιν κλ1ίρωσι1ς. Οι μετοχές αυτές ακυρώνονται και στους κατόχους τους, αποδiδεται η ονομασ τι1c1) αξία και νέες μετοχές που ονομάζονται με τοχές επικαρπίας και παρέχουν στους μετόχους τα δικαιώματα των κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλαδή απολαβ1ί μερίσματος και ψιίφο στις γενικές συνελεύσει ς. Τ έταρτο είδος μετοχ11 ς είναι οι ανώνυμες ονομαστικές μετοχές. Στις οποίες το καταστατικό της ανώνυμης εταιρεία μπορεί να ορίζει ότι οι μετοχές της θα είναι εiτε ονομαστικές είτε ανώνυμες ανάλογα αν είναι ή δεν είναι γραμμένο το όνομα του μετόχου. Τελευταίο είδος είναι αυτό των άυλων μετοχών, όπου σύμφωνα με τον. 2296/1996 και τον. 2533/1997 εισ11χθ η ο θεσμ ός αυτός. Οι μετοχές των εισηγμένων ε πι χεφ1ίσεων παύουν να είναι ενσώματες, μετατρέπονται σε άυλες, καταχωρούνται χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της Α.Ε. 'Κεντρικό ΑποθετιΊριο Αξιών" και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις στα αρχεία αυτά. 3.6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ Για την πληροφόρηση των επενδυτών έχουν υπολογιστεί κάποιοι δείκτες που αντικατοπτρίζουν την μεταβολ11 των τιμών. Με άλλα λόγια οι τιμές διάφορων μετοχών συγχωνεύονται σε ένα μοναδικό αριθμό. Παρακάτω δίνεται ο τύπος για τον υπολογισμό των δεικτών του ΧΑΑ. Ρ1 = Σi=1Χί Sί Wί Ρ D ο Όπου: Ρ 1 == τρέχουσα τιμή του δείκτη Ρο == Η τιμ11 του δείκτι1 κατά την ημερομηνία βάσης (στο ΧΑΑ είναι 100) Xi ==η τελευταί α τιμ 11 συναλλαγής μι ας μετοχής που συμμετέχε 1 στην σύνθεση του δείκτη Si == ο συνολικός αριθμός μετοχών κάθε μ ι ας συμμετέχουσας μετοχ11ς Wi ==Ο συντελεστής στάθμιση ς του συνολικού αριθμού μετοχών κάθε μίαζ συμμετέχουσας μετοχι1ς, αυτός ο συντελεστής σχετi ζεται με το ποσοστό τ~ν μετοχών που εiναι διεσπαρμένο στο επενδυτικό κο1νό. ' 18

18 D = Το σύνολο της χρηματιστηριακιίς αξίας που μετείχαν κατά τον υπολογισμό την ημερομηνία βάσης του δείκτη. Η βάση προσαρμόζεται όταν αλλάζει το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών για τροποποιηθεί και η τιμή του δείκτη. Οι δείκτες χρειάζονται τροποποίηση μόνο όταν διαγραφεί ή αυξ1)σει το μετοχικό κεφάλαιο με μετρητά μια εισηγμένη 1Ί όταν προστεθεί στο δείκτη νέα εταιρεία. Τότε μετατρέπεται η βάση (D). Οι δείκτες σύμφωνα μ ε το a s e. gι την Νο εμβρίου του 2013 είναι οι παρακάτω. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. FTSE/X.A. Laige Cap FTSE/X.A. Custoιn Capped FTSE/X.A. Cιιstom Capped - USD FTSE/X.A. Mid Cap FTSE /X.A. -X.A.Κ. Τραπεζικός Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Ρlιιs FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης FTSE/X.A. Mid - Sιnall Cap Θεμελιωδών Μεγεθών Gι-eece - Tιπkey 30 Δείκτης Τιμών Δείκτη ς Τιμών Μεσαίας - Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. FTSE/X.A. Δε ί1'..ιη ς Αγοράς FTSE/Med 100 Gι eece - Tιu key 30 Δείκτης Τιμών (TRY) Δείκτης Συνολικι) ς Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. FTSE/X.A. Laι-ge Cap Συνολικής Απόδοσης FTSE/X.A. Lai-ge Cap Net Συνολικής Απόδοσης FTSE/X.A. Cιιstom Caρped ΣυνολικιΊ ς Απόδοση ς FTSEIX.A. Custom Caρρed - USD Συνολικi1ς Απόδοσης FTSE/X.A. Mid Cap Συνολι1C1Ίς Απόδοσης FTSE/X.A.-X.A.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. Gieece - Tιu key 30 Δε ίκτης Συνολικής Απόδοσης 19

19 GI"eece - Tιu key 30 Δεiκτης Συνολικής Απόδ (TRY) Ελληνικός Δεiκτης Mid - Small Cap FTSE/X.A. Τράπεζες FTSE/X.A. Ασφάλειες FTSE/X.A. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσiες FTSE/X.A. Βιομηχανικά Προϊόντα - Υπηρεσίες FTSE/X.A. Εμπόριο FTSE/X.A. Ακiνητης Περιουσiας FTSE/X.A. Προσωπικά - Οικιακά Προϊόντα FTSE/X.A. Τρόφιμα - Ποτό. FTSE/X.A. Πρό)τες Ύλες FTSE/X.A. Κατασκευές - Υλικά FTSE/X.A. Πετρέλαιο - Αέριο FTSE/X.A. Χημικά FTSEIX..A. Μέσα Ενημέρωσης FTSE/X.A. Ταξίδια - Α ναψυχ11 FTSE/X.A. Τ ε'υ)'ολογiα FTSE/X.A. Τηλεπικοινωνiες FTSE/X.A. Υπηρεσiες ΚοιVl)ς Ωφέλειας FTSE/X.A. Υγεία Δείκτης Όλων των Μετοχό)ν Χ.Α. 3.7 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΧΑΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ τ 0 ΧΑΑ έχει χωρίσει τις εταιρείες σε διάφορους κλάδους πέρα από τους διάφορους δείκτες όπου κατατάσσει τις μετοχές ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησής του ς. - Πετρέλαιο & Αέριο Χημικά. Πρώτες Ύλες Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών Βιομηχανικά. Προϊόντα & Υπηρεσίες 20

20 Τρόφιμα & Ποτά Προσωmκά & Οικιακά Αγαθά Υγ ε ία Εμπόριο Μέσα Ενημ έρωση ς Τα ξίδια & Α ναψυχ1i Τη λεπικοινωνίες Υπηρε σίες Κοινή ς Ωφέλε ισ.ς Τράπ εζες Ασφάλε ι ε ς Ακίνητη Περιουσία Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Τεχνολο-yία ΓΕΜ Αγοράς αξιών ΓΕΜ Αγορά ς παραγώγων Ο κλάδο ς «Τεχνολογία» είναι αυτό ς που αποτελείται από εταιρίες που σχετί.ζονται με την τ εχνολογία. Πιο συγκεκριμένα μ ε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, το διαδίκτυο, το υλικό των υπολογιστών, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείων και τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Οι εταιρείες του κλάδου είναι οι εξ1iς: ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α. Ε. ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΙJΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. Logismos ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. PROFILE Α.Ε. Β. Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ QUALΠY AND RELIABILΠY Α.Β. Ε.Ε. ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ.ΩΝ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε. Ε. Foιthnet Α. Ε. HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Α.Ε. ΙΛΥΔΑΑΕ COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε. Β. Ε. 21 Τ Ε 1 11 Ε 1 Ρ Α ε / ~

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Μέρος 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 2 Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονομίας Μέρος 2 Μακροχρόνια οικονομική επίδοση 3 Παραγωγικότητα, προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Η συνολική οικονομική δραστηριότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ όταν καταθέτετε χρήματα σε μια τράπεζα, η τράπεζα δεν τοποθετεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL)

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) 1. Κατά τους οικονομολόγους ποιο από τα παρακάτω είναι ένας παραγωγικός συντελεστής; I. Μια κοινή μετοχή μιας εταιρείας υπολογιστών. II. Ένα εταιρικό ομόλογο μιας πετρελαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

26. Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις κατανάλωσης, επενδύσεων, φορολογίας και δημοσίων δαπανών αντίστοιχα: C = 2000 +0,8d, I = 500 14r, T = 0,1, και G = 300. Επιπρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Περιεχόμενα Πρόλογος 15 ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 27 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 27 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση 28 Οικονομικοί κύκλοι 30 Ανεργία 31 πληθωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 1: Οικονομικοί Κύκλοι Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση IMF Survey ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤ Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση Τμήμα στρατηγικής, πολιτικής και επανεξέτασης του ΝΤ 28 Σεπτεμβρίου 2009 Η στήριξη του ΔΝΤ επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Μπακαλάκος Ευάγγελος

Μπακαλάκος Ευάγγελος Μπακαλάκος Ευάγγελος Σχεση πραγματικής και χρηματιστηριακής οικονομίας 2003-2012 Δυο περιόδοι προ και κατά διάρκεια της κρίσης 4 μεταβλητές 5 στατιστικά υποδείγματα Χρηματοπιστωτικής-τραπεζικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Στις αρχές Απριλίου, η µετοχή διέσπασε καθοδικά τον κινητό µέσο όρο 30 ηµ. και κινήθηκε πτωτικά µε αποτέλεσµα να βρεθεί κάτω και από τα 11,0 ευρώ. Από τα µέσα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03.

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03. MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 31.12.2012 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων 1. Εισαγωγή Αθανάσιος Καζάνας και Ευθύμιος Τσιώνας Τα υποδείγματα παραγόντων χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Report 242 ο Τεύχος

Weekly Report 242 ο Τεύχος Snapshot Αγορών Κύριοι Δείκτες Ανάλυση Αγορών [Επεξηγήσεις Πίνακα περισσότερες πληροφορίες στο τέλος του report] *Η μέτρηση για το CBOE VIX γίνεται από το Υψηλό του Μαρτίου 2009 1 S&P500 Που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Οι Παράμετροι που Δημιουργούν τις Νέες Προσδοκίες Το επόμενο και τελικό στοίχημα --μέχρι το επόμενο-- που καλείται να προεξοφλήσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Οικονομετρία=Προχωρημένη στατιστική+ Οικονομική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Οικονομετρία=Προχωρημένη στατιστική+ Οικονομική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Οικονομετρία=Προχωρημένη στατιστική+ Οικονομική Η οικονομετρία κάνει ποσοτική ανάλυση και προβλέψεις σε οικονομικά γεγονότα (κυρίως μακροοικονομικά) Δειγματική Μέση τιμή Δειγματική μέση τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή κατά τον Οκτώβριο συνέχισε την ανοδική της πορεία και µετά από µία µικρή διόρθωση στα µέσα του µήνα βρίσκεται πλέον στα επίπεδα των 13,5 14,0 ευρώ. Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1. Γενικά... 21 1.2. Η σχέση της οικονομικής με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες... 26 1.3. Οικονομική Περιγραφή και Ανάλυση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεματική Ενότητα 2 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή κατά το Σεπτέµβριο συνέχισε την ανοδική της πορεία µε αποτέλεσµα στις 19 Σεπτεµβρίου να καταφέρει να ξεπεράσει το επίπεδο αντίστασης των 10,7 ευρώ και να φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Ιανουάριος 2007 Έκδοση 1-2-2007 ΗΠΑ: Αμετάβλητα στο 5,25% διατήρησε, όπως αναμενόταν, τα επιτόκια η FED στη συνεδρίασή της στις 31/1 εκτιμώντας ότι στο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 822 03/05/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή στις αρχές Αυγούστου προσπάθησε να κινηθεί ανοδικά και να διασπάσει τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ. εν τα κατάφερε όµως µε αποτέλεσµα να συνεχίσει την πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ AD-AS ΑΣΚΗΣΕΙΣ Υποθέστε ότι καταγράφεται ένα κραχ στο χρηματιστήριο. Ξεκινώντας από κατάσταση μακροχρόνιας ισορροπίας μιας οικονομίας: (α) τι θα συμβεί

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια

1. Ξένα Χρηματιστήρια Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 804 21/12/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Σταθεροποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισµός από τους ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα