(Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου)"

Transcript

1 BARISTA BARISTA PROFI Be di e nung s a nl e i t ung I ns t r uc t i onma nua l Οδηγ ί ε ςχ ρήσης

2 Liebe Kundin, lieber Kunde mit der BARISTA / BARISTA PROFI haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Maschine und vor allem natürlich an der Zubereitung von Espresso und Cappuccino in perfekter Qualität. Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch der Maschine sorgfältig durchzulesen und zu beachten. Sollte der eine oder andere Punkt Ihnen nicht klar und verständlich sein, oder benötigen Sie weitere Informationen, so bitten wir Sie, vor der Inbetriebnahme mit Ihrem Händler Kontakt aufzunehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Platz griffbereit auf, um bei eventuellen Problemen auf diese zurückgreifen zu können. Dear customer, with the BARISTA / BARISTA PROFI, you have purchased an espresso coffee machineof the highest quality. We thank you for your choice and wish you a lot of pleasure while preparing perfect espresso and cappuccino with your espresso coffee machine. Please read the instruction manual carefully before using you new machine. If you have any further questions or if you require any further information, please contact your local specialised dealer before starting up the espresso coffee machine. Please keep the instruction manual within reach for future reference. Αγαπητέ πελάτη, Με την BARISTA / BARISTA PROFI, αγοράσατε µια υψηλής ποιότητας µηχανή καφέ espresso. Σας ευχαριστούµε για την επιλογή σας και ευχόµαστε να ευχαριστηθείτε πολύ την παρασκευή τέλειου espresso και cappuccino µε την µηχανή καφέ espresso. ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή. Εάν έχετε επιπλέον απορίες ή εάν επιθυµείτε οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο πριν θέσετε σε λειτουργία τη µηχανή καφέ espresso. Παρακαλούµε φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών για µελλοντική αναφορά. ECM Espresso Coffee Machines Manufacture GmbH Dilsberger Str. 68 D Neckargemünd / Heidelberg Deutschland / Germany / Γερµανία Tel. +49 (0) Fax +49 (0) / Internet (Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου) Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change without notice / Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση Bedienungsanleitung/ Instruction manual/ Οδηγίες χρήσης BARISTA BARISTA PROFI

3 Inhalt - DEUTSCH 1. Lieferumfang Gerätebeschreibung Technische Daten Wichtige Sicherheitshinweise Geräteteile Erste Inbetriebnahme der Maschine Täglicher Gebrauch Zubereitung von Kaffee Heißwasserentnahme Dampfentnahme Reinigung der Maschine Vorbeugende Entkalkung CE-Konformität Entsorgung der Maschine Ratschläge und Problemlösungen Kleine technische Servicearbeiten Empfohlenes Zubehör...11 Index - ENGLISH 1 Product delivery Description of the machine Technical data Important safeguards Components First use Daily use Preparing coffee Dispensing of hot water Dispensing of steam Cleaning Prophylactic descaling CE Conformity Disposal Troubleshooting Maintenance Recommended accessories...20 Ευρετήριο - Ελληνικά 1. Παραλαβή προϊόντος Περιγραφή µηχανής Τεχνικά στοιχεία Σηµαντικές προφυλάξεις Τµήµατα µηχανής Πρώτη χρήση Καθηµερινή χρήση Παρασκευή καφέ Παροχή ζεστού νερού Παροχή ατµού Καθαρισµός Προληπτική αφαλάτωση Απόρριψη προϊόντος Προβλήµατα Συντήρηση Προτεινόµενα εξαρτήµατα Bedienungsanleitung/ Instruction manual/ Οδηγίες χρήσης BARISTA BARISTA PROFI 2

4 DEUTSCH 1. Lieferumfang 1 Filterträger mit 1 Auslauf 1 Eintassensieb 1 Blindsieb 1 Messlöffel 1 Bedienungsanleitung 1 Filterträger mit 2 Ausläufen 1 Zweitassensieb 1 Tamper 2. Gerätebeschreibung Tassenablage 2. Frischwasserbehälter (unter Tassenablage) 3. Griff Dampfventil mit Dampfrohr 4. Kesseldruckmanometer 5. Brühgruppe 6. Kaffeeauslauf 7. Kontrolllampe grün 8. Ein- und Ausschalter 9. Kontrolllampe orange 10. Wasserauffangschale 11. Filterträger 12. Brühgruppenbedienhebel 13. Pumpendruckmanometer 14. Griff Heißwasserventil mit Heißwasserrohr Die BARISTA und die BARISTA PROFI unterscheiden sich hinsichtlich der Ausführung ihrer Ventile. Die BARISTA verfügt über Drehventile, die BARISTA PROFI über Hebelventile (s. Foto rechts). 3. Technische Daten Spannung / Volt: Leistung / Watt: Wasserbehälter: Abmessungen: Abmessungen mit Filterträger: Gewicht: 230 V (andere Spannungsarten auf Anfrage) W ca. 3,0 Liter B x T x H / 330 mm x 425 mm x 400 mm B x T x H / 330 mm x 575 mm x 400 mm 22 kg 4. Wichtige Sicherheitshinweise Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig und vollständig durch. Bestehen Unklarheiten oder sollten weitere Informationen erforderlich sein, bitten wir Sie, sich vor Inbetriebnahme der Maschine mit Ihrem Fachhändler oder unserem Zentralkundendienst in Verbindung zu setzten. Das Gerät darf nur von handlungsfähigen Erwachsenen bedient werden. Es gehört nicht in Kinderhände. Unsere Geräte entsprechen den gültigen Sicherheitsbestimmungen. Bedienungsanleitung BARISTA BARISTA PROFI 3

5 DEUTSCH Reparaturen oder Austausch einzelner Komponenten dürfen ausschließlich von unserem Zentralkundendienst oder einem autorisierten Händler in Neckargemünd / Heidelberg oder von autorisierten ECM Manufacture-Servicestellen durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung übernehmen wir keinerlei Haftung und sind auch nicht regresspflichtig. Autorisierte Service-Stellen außerhalb Europas können Sie bei uns erfragen bzw. dem Stempel auf Seite 1 entnehmen. Die Maschine bitte nicht in Wasser tauchen, unter fließendes Wasser halten oder mit nassen Händen bedienen. nicht im Freien betreiben, äußeren Witterungseinflüssen oder Gefriertemperaturen aussetzen. nur an eine geerdete Steckdose anschließen und nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen. muss auf einer stabilen und waagrechten Fläche stehen. Um eine waagrechte Aufstellung zu gewährleisten, sind die Gerätefüße einzeln in der Höhe verstellbar. keinesfalls auf heiße Flächen stellen. Vor der Inbetriebnahme kontrollieren Sie bitte, ob die Netzspannung mit der Gerätespannung auf dem Typenschild am Frontblech (unter der Wasserauffangschale) übereinstimmt. Die Maschine darf nicht mit kohlensäurehaltigem Wasser, sondern nur mit weichem Trinkwasser (bis 4 dh = Grad deutscher Härte) betrieben werden. Das Gerät nicht ohne Wasser betreiben. Setzen Sie gegebenenfalls einen Wasserfilter/Wasserenthärter ein. Sollte dies nicht ausreichen, um eine Wasserhärte von bis 4 dh zu erreichen, ist zum Schutz der Maschine vor Kalkschäden auch eine vorbeugende, periodische Entkalkung möglich. Beachten Sie unbedingt unsere Entkalkungsanleitung (Seite 7) und schützen Sie so Ihre Maschine vor teuren Reparaturmaßnahmen. Eine bereits verkalkte Maschine ist ausschließlich durch den ECM Manufacture-Zentralkundendienst oder einen autorisierten Fachhändler zu entkalken, da hierzu eine eventuelle Teildemontage des Kessels und der Verrohrung notwendig ist, um eine Verstopfung des gesamten Systems durch Kalkrückstände (Kalkbrocken) zu verhindern. Bei einer zu späten Entkalkung können erhebliche Schäden an der Maschine entstehen. Die BARISTA / BARISTA PROFI darf nur für die Kaffeezubereitung, Heißwasser- und Dampfentnahme verwendet werden. Sie ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. 5. Geräteteile Vorsicht: Folgende Geräteteile sind heiß oder können es werden (Verletzungsgefahr): der Bereich der Drehknöpfe für Dampfentnahme (1) und Heißwasserentnahme (2) (BARISTA) bzw. der Bereich der Hebelventile (BARISTA PROFI) das Dampfrohr (3) der Siebträger (4) die Kaffeebrühgruppe (5) und der Vorbrühzylinder (6) der Gruppen-Bedienhebel (7) das Heißwasserrohr (8) das Gehäuse: Oberseite und Seitenteile 6. Erste Inbetriebnahme der Maschine Vor der Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte, dass der Brühgruppenbedienhebel ganz nach unten in die Senkrechte gestellt ist. das Dampf- und Heißwasserventil geschlossen sind. der Metall-Kippschalter ausgeschaltet ist (auf 0 steht). der Stecker nicht in die Steckdose eingesteckt ist. die Wasserauffangschale richtig eingesetzt ist. Bedienungsanleitung BARISTA BARISTA PROFI 4

6 DEUTSCH Beginnen Sie jetzt mit der Inbetriebnahme Ihrer Maschine: 1. Die Tassenablage abnehmen. Den Silikonschlauch aus dem Wasserbehälter herausnehmen und zur Seite legen. 2. Den Wasserbehälter herausnehmen, gründlich reinigen, anschließend wieder einsetzen und den Silikonschlauch wieder in den Wasserbehälter einhängen. 3. Den Wassertank mit kalkarmem Frischwasser befüllen und die Tassenablage wieder aufsetzen. 4. Den Stecker in die Steckdose einstecken und den Metall-Kippschalter auf 1 stellen. Jetzt ist die Maschine eingeschaltet. 5. Die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf. 6. Die Pumpe läuft an und befüllt den Kessel der Maschine mit Frischwasser. 7. Sobald die Befüllung des Kessels beendet ist, hört man kein Pumpengeräusch mehr und die orange Kontrollleuchte ist eingeschaltet. Sobald das Frischwasser unter ein gewisses Niveau im Frischwasserbehälter absinkt, schaltet die Maschine elektrisch ab und die Kontroll-Leuchte erlischt. Jetzt müssen Sie frisches Wasser nachfüllen. Die Maschine heizt automatisch auf. 8. Da für die Erstbefüllung des Kessels besonders viel Wasser gebraucht wird, muss der Wasserbehälter anschließend wieder mit Wasser befüllt werden. 9. Warten Sie bitte bis das Kesseldruck-Manometer einen Wert von ca. 1,0 bar anzeigt. 10. Eine manuelle Kesselentlüftung ist nicht notwendig, da bei der BARISTA / BARISTA PROFI ein professionelles Anti-Vakuumventil eingebaut ist, das den Kessel während der Aufheizphase entlüftet. 11. Jetzt den Brühgruppenbedienhebel ganz nach oben stellen und ca. 250 ml Wasser entnehmen. Dadurch wird der Wärmetauscher befüllt und die Zirkulation des Wasserkreislaufes im Thermosyphonsystem gestartet. 12. Anschließend den Brühgruppenbedienhebel ganz nach unten stellen und den Wasserbehälter neu befüllen. 13. Die Maschine ist jetzt betriebsbereit. Stellen Sie die Tassen auf das Tassenablageblech, damit diese immer vorgewärmt sind. Der Kaffeegenuss kann beginnen. Hinweis: Sollte die Befüllphase des Kessels länger als 3 Minuten dauern, schaltet sich die Maschine automatisch in den Standby-Modus. Schalten Sie die Maschine in diesem Fall kurz aus und wieder ein. 7. Täglicher Gebrauch Die ausgeschaltete Maschine wird wie folgt in Betrieb genommen: 1. Überprüfen Sie, ob genug Wasser im Wasserbehälter ist. 2. Schalten Sie jetzt die Maschine ein (Schalter auf 1 ). 3. Warten Sie, bis das Manometer einen Wert von ca. 1,0 bar anzeigt. 4. Die Aufheizzeit dauert in der Regel je nach Umgebungstemperatur ca. 15 Minuten. 5. Jetzt ist die Maschine betriebsbereit. 6. Vor der ersten Kaffeezubereitung kurz den Brühgruppenbedienhebel mit eingespanntem Filterträger ganz nach oben stellen und etwas heißes Wasser durchlaufen lassen. Dadurch wird der Filterträger optimal erwärmt. 8. Zubereitung von Kaffee Verwenden Sie bitte den Filterträger mit 1 Auslauf und das entsprechende kleinere Sieb (Eintassensieb) für die Zubereitung einer Tasse und den Filterträger mit 2 Ausläufen und dem großen Sieb (Zweitassensieb) für die Zubereitung von zwei Tassen. Es ist wichtig, dass das jeweilige Sieb fest in den Filterträger eingesetzt ist. Befüllen Sie das jeweilige Sieb mit Kaffeemehl mit der richtigen Mahlung für Espresso bzw. Café Crème. Verwenden Sie etwa einen gestrichenen Messlöffel (ca. 7 g) pro Tasse. Bitte überfüllen Sie den Messlöffel nicht, wie abgebildet! Jetzt drücken Sie das Kaffeemehl mit dem mitgelieferten Tamper etwas an. Üben Sie dabei nicht zu viel Druck aus. Setzen Sie den Siebträger fest in die Gruppe ein. Ein optimales Kaffeeergebnis ist nur mit frisch gemahlenem Kaffee möglich. Hierzu sollten Sie eine Profi-Mühle verwenden. In unserem Sortiment finden Sie einige professionelle Mühlen in kompakter Form. Stellen Sie die Tasse unter den Kaffeeauslauf (bei Zubereitung von 2 Tassen jeweils eine Tasse unter jeden Kaffeeauslauf). Bedienungsanleitung BARISTA BARISTA PROFI 5

7 DEUTSCH Jetzt stellen Sie den Brühgruppenbedienhebel nach oben und die Kaffeezubereitung beginnt. Das Frischwasser aus dem Überdruck wird während der Kaffeezubereitung in den Wasserbehälter geleitet. Wenn die Tasse gefüllt ist, muss der Brühgruppenbedienhebel wieder nach unten gestellt werden. Aus der unteren Öffnung des Brühgruppenzylinders entladen sich Restdruck/Restwasser in die Wasserauffangschale. Wird der Brühgruppenbedienhebel nach der Kaffeezubereitung nicht ganz nach unten gestellt, spritzen bei Herausnahme des Filterträgers aus der Kaffeebrühgruppe Heißwasser und Kaffeesud. Dies kann zu Verletzungen führen. 9. Heißwasserentnahme Um ein größeres Wasservolumen zu entnehmen, gehen Sie so vor: Ein geeignetes Gefäß (mit wärmeisoliertem Haltegriff) unter das Heißwasserrohr halten. Sie können ca. 1,0 l-1,2 l sprudelndes Teewasser entnehmen, wenn Sie zuvor den Metall-Kippschalter auf 0 gestellt haben. Die Heißwasserdüse am Ende des Auslassrohres in das Gefäß halten, damit Verletzungen durch Heißwasserspritzer vermieden werden. Öffnen Sie das Heißwasserventil. Nach der Entnahme schalten Sie die Maschine wieder ein und der Kessel wird wieder automatisch mit Frischwasser befüllt. Hinweis: Falls Sie kleinere Mengen Heißwasser entnehmen möchten (ca. 1 Teetasse), kann die Maschine auch eingeschaltet bleiben (Metall-Kippschalter auf 1 ). 10. Dampfentnahme Die BARISTA / BARISTA PROFI ermöglicht die Erzeugung von Dampf zum Erhitzen oder Aufschäumen von Flüssigkeiten, wie z. B. Milch oder Glühwein. Sie ist eine professionelle Espressomaschine in kompakter Form und hat ein enormes Dampfvolumen, was mit herkömmlichen Maschinen nicht zu vergleichen ist. Dies bedeutet, dass Sie innerhalb weniger Sekunden Milchschaum zubereiten können. Beachten Sie deshalb die untenstehenden Punkte, damit die Milch nicht durch zu lange Dampfentnahme zum Kochen gebracht wird, da sonst kein Milchschaum mehr möglich ist. Wichtig: Öffnen Sie den Dampfhahn für ca. 5 Sekunden, damit das Kondenswasser entfernt wird und Sie einen trockenen Dampf erhalten. Tauchen Sie die Dampfdüse (sie befindet sich am Endstück des Dampfrohres) in die Flüssigkeit ein. Jetzt den Dampfhahn wieder öffnen. Die Flüssigkeit erwärmen und/oder aufschäumen. Halten Sie die Düse immer unter der Oberfläche der Flüssigkeit, damit es nicht zu Spritzern kommt (Verletzungsgefahr). Nach dem Aufschäumen oder Erhitzen kurz Dampf in die Wasserauffangschale ablassen, um eine Verklebung der Öffnungen in der Dampfdüse zu vermeiden. Hinweis: Die Dampfdüse und das Dampfrohr nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch reinigen, damit eventuelle Flüssigkeitsreste sofort beseitigt werden und nicht verhärten. Achtung: Vermeiden Sie bei der Reinigung unbedingt Hautkontakt mit dem Dampfrohr (Verletzungsgefahr). 11. Reinigung der Maschine Eine regelmäßige und sorgfältige Pflege ist für die Leistung, Lebensdauer und Betriebssicherheit Ihrer Maschine sehr wichtig. Wichtig: Vor der Reinigung die Maschine immer ausschalten (Netzschalter auf 0 ), den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen lassen (mindestens 30 Minuten). Filterträger, Siebe, Wasserbehälter, Wasserauffangschale, Tropfblech der Wasserauffangschale, Messlöffel und Tamper täglich mit warmem Wasser und/oder einem lebensmittelechten Spülmittel reinigen. Das Duschsieb und die Gruppendichtung im unteren Bereich der Kaffeebrühgruppe mit einem harten Pinsel von sichtbarer Verschmutzung säubern ohne diese Teile zu entnehmen. Reinigung je nach Erfordernis: Säuberung des Außengehäuses bei abgeschalteter und kalter Maschine. Bitte verwenden Sie ein weiches angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Scheuermittel einsetzen! Entleerung der Wasserauffangschale: Bitte entleeren Sie die Wasserauffangschale regelmäßig und warten Sie nicht bis diese randvoll ist. Bedienungsanleitung BARISTA BARISTA PROFI 6

8 DEUTSCH Reinigung und Entfettung der Brühgruppe: Gruppenreiniger in Pulver- oder Tablettenform zur bequemen Reinigung und Entfettung der Brühgruppe ist bei uns erhältlich. Die Gruppenreinigung mit unseren Reinigungstabletten kann wöchentlich durchgeführt werden. Die Reinigung erfolgt mittels dem im Lieferumfang enthaltenen Blindsieb wie folgt: 1. Heizen Sie die Maschine auf. 2. Setzen Sie das Blindsieb in den Filterträger. 3. Befüllen Sie das Blindsieb mit ½ Beutel Gruppenreinigungspulver bzw. legen Sie eine Tablette ein. 4. Setzen Sie den Filterträger ein. 5. Betätigen Sie den Brühgruppen-Bedienhebel, damit sich das Blindsieb mit Wasser befüllt. 6. Lassen Sie den Reiniger einwirken, indem Sie den Brühgruppen-Bedienhebel nicht ganz nach unten legen, sondern nur bis zur Hälfte. 7. Nach ca. 20 Sekunden den Hebel ganz nach unten drücken, so werden aus dem Zylinder unter der Brühgruppe das Fett bzw. die Öle abgelassen. 8. Wiederholen Sie die Punkte 5-7 mehrmals, bis aus dem Zylinder der Brühgruppe wieder klares Wasser ausläuft. 9. Filterträger mit Blindsieb entnehmen, mit frischem Wasser ausspülen, anschließend wieder einsetzen. 10. Betätigen Sie den Brühgruppen-Bedienhebel für ca. 40 Sekunden, dann wieder ganz nach unten drücken. 11. Entnehmen Sie den Filterträger und wiederholen Sie Punkt 10. Danach ist die Brühgruppe wieder einsatzbereit. 12. Vorbeugende Entkalkung Zur Vorbeugung einer starken Verkalkung empfehlen wir Ihnen, die Maschine regelmäßig unter Berücksichtigung des Härtegrades Ihres Wassers zu entkalken, um teure Reparaturen zu vermeiden. Hierbei ist die Verwendung schonender Entkalkungsmittel wichtig, die kein Metall angreifen. Sie können ein perfekt auf die Maschine abgestimmtes Entkalkungsmittel in Pulverform bei uns beziehen. Einfach den Wasserbehälter mit Frischwasser befüllen und Entkalkungspulvers darin auflösen. Bitte wie folgt vorgehen: 1. Bitte das Gerät aufheizen bis der Betriebsdruck erreicht wird. 2. Gerät ausschalten. 3. Kessel durch Betätigung der Heißwasserentnahme entleeren. Gleichzeitig Wärmetauscher durch Betätigung des Brühgruppenbedienhebels entleeren. Nach Entleerung Heißwasser- und Kaffeeausgabe schließen. 4. Entkalkungsmittel nach Vorschrift (siehe oben) mit Wasser mischen und in den Wasserbehälter geben. 5. Gerät einschalten. Dadurch wird der leere Kessel automatisch mit der Entkalkungsflüssigkeit befüllt. Anschließend Brühgruppenbedienhebel so lange betätigen bis Flüssigkeit aus der Gruppe tritt. Dadurch wird der Wärmetauscher mit der Entkalkungsflüssigkeit befüllt. 6. Filterträger mit Blindsieb in die Brühgruppe einsetzen und den Brühgruppenbedienhebel dreimal für ca. 20 Sekunden betätigen. Danach immer wieder ganz nach unten drücken. Dadurch wird das Expansionsventil entkalkt. 7. Nach dieser Prozedur Entkalkungsmittel ca. ½ Stunde einwirken lassen. 8. Restliches Entkalkungsmittel durch Betätigung des Kaffeeausgabehebels durch die Gruppe laufen lassen. 9. Maschine ausschalten und den Kessel durch Betätigung der Heißwasserentnahme entleeren. (Wir empfehlen, das Endstück des Heißwasserauslasses vorher abzuschrauben, damit sich kein Schmutz in der Heißwasserdüse ansammelt.) 10. Frisches Wasser in den Wasserbehälter geben. 11. Gerät einschalten. Dadurch wird der Kessel automatisch mit dem Frischwasser befüllt. 12. Frischwasserbehälter nachfüllen. 13. Brühgruppenbedienhebel dreimal für ca. 20 Sekunden betätigen. Danach immer wieder ganz nach unten drücken. Dadurch wird das Expansionsventil gespült. Anschließend Blindsieb aus dem Filterträger entnehmen. 14. Brühgruppenbedienhebel für ca. 60 Sekunden betätigen, um den Wärmetauscher zu spülen. 15. Vorgang 9. bis 11. drei- bis fünfmal wiederholen, um den Kessel zu spülen. Wichtig: Diese Anleitung dient nur der vorbeugenden Entkalkung. Bei einer bereits verkalkten Maschine bitte keine Entkalkung selbst durchführen. Die nicht völlig aufgelösten Kalkteile könnten beim Spülvorgang verschiedene Teile des Gerätes wie Ventile, Manometer usw. verstopfen, was zu einer Beschädigung Ihrer Espressomaschine führen würde. In einem solchen Fall wenden sie sich bitte an unseren Zentralkundendienst, damit eine fachgerechte Entkalkung mit eventuell notwendiger Teildemontage von Kessel und Verrohrung durchgeführt wird. Personen oder Sachschäden, die durch Kalkablagerungen in und am Gerät verursacht werden, fallen nicht unter die Herstellerhaftung. Ebenfalls erlischt hier die Gerätegarantie. Reparatureinsendungen an unseren Zentralkundendienst werden ausschließlich nach vorhergehender technischer Beratung und schriftlicher Bestätigung angenommen. Bitte keine losen Teile wie z. B. Filterträger und Wasserauffangschale beilegen. Bedienungsanleitung BARISTA BARISTA PROFI 7

9 DEUTSCH 13. CE-Konformität Konformität Dieses Produkt entspricht folgenden Richtlinien für Maschine: 2006/42/EG Niederspannung: 2006/95/EG EMC: 2004/108/EG PED: 97/23/EG EN-Normen: EN 292-1, EN 292-2, EN , EN oder EN , EN 55014, EN , EN , ENV 50141, EN Entsorgung der Maschine WEEE Reg. Nr.: DE Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EG und ist laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) registriert. 15. Ratschläge und Problemlösungen Problem Mögliche Ursache Behebungsvorschläge Mahlung zu grob Der Kaffee feiner mahlen, Kaffeemehl fester anpressen Kaffeemischung zu alt Frischen Kaffee verwenden Wenig oder keine Crema auf dem Zuviel Chlor im Wasser Chlorfilter einsetzen Kaffee Die richtige Kaffeemenge verwenden: Zu wenig Kaffeemehl Ca. 7 g pro Tasse Duschsieb verschmutzt Gruppenreinigung durchführen Mahlung gröber stellen Mahlung zu fein Kaffee tröpfelt nur Kaffeemehl nur leicht anpressen Zuviel Kaffeemehl Ca. 7 g pro Tasse verwenden Grobe Mahlung Mahlung feiner stellen Wenig Körper Alter Kaffee Frischen Kaffee nehmen Zu wenig Kaffeemehl Ca. 7 g pro Tasse verwenden Duschplatte verschmutzt Duschplatte reinigen Ungeeigneter Kaffee Andere Mischung einsetzen Mühle neu einstellen (Beim Schaum statt Crema Mahlgrad der Mühle nicht passend Wechseln der Kaffeemischung für die verwendete Kaffeemischung Mahlgrad verändern notwendig) Maschine ist eingeschaltet, aber nimmt den Betrieb nicht auf Orange Kontrollleuchte ist aus: Es ist nicht genug Wasser im Frischwasserbehälter Wasser wurde nachgefüllt, orange Kontrollleuchte ist aus Der Behälter ist nicht richtig eingesetzt Wasser nachfüllen Gerät aus- und einschalten Kontakte an den Seiten und am Boden im Frischwasserbehälter auf Verschmutzung überprüfen Den Frischwasserbehälter richtig einsetzen Bedienungsanleitung BARISTA BARISTA PROFI 8

10 DEUTSCH Das Gerät wird über einen längeren Zeitraum nicht benutzt. Wir empfehlen.... eine Gruppenreinigung durchzuführen (genaue Anleitung Seite 7). Den Filterträger danach nicht mehr in die Gruppe einspannen... den Kessel zu entleeren. Stellen Sie bei der betriebsbereiten Maschine den Schalter auf 0, um das Gerät auszuschalten und öffnen Sie das Heißwasserventil. Das Kesselwasser wird nun durch den Druck im Heizkessel über das Heißwasserrohr entleert. Den Heißwasserhahn nach der Entleerung des Kessels wieder schließen. Die Wiederinbetriebnahme ist genauso wie die Erstinbetriebnahme durchzuführen. Ratschläge, zur richtigen Milchaufschäumung Verwenden Sie, wenn möglich, frische kalte Milch mit 1,5 % oder 3 % Fettgehalt. Auch H-Milch ist bestens geeignet, falls Sie diese bevorzugen. Verwenden Sie einen Krug (am besten aus Metall) mit einem Volumen von mindestens 0,5 l. Dieser Behälter sollte nicht zu breit sein, sondern eher etwas schmaler und höher. Öffnen Sie den Dampfhahn für ca. 5 Sekunden, damit das Kondenswasser entfernt wird und Sie einen trockenen Dampf erhalten. Halten Sie den mit ca. 1/3 Milch gefüllten Krug unter das Dampfrohr und tauchen Sie dieses in der Mitte des Kruges bis unter die Oberfläche der Milch ein. Jetzt langsam den Dampfhahn aufdrehen (BARISTA) bzw. Hebelventil in die obere Position bringen (BARISTA PROFI). Der Dampf strömt in die Milch. Den Krug stillhalten. Nach kurzer Zeit bemerkt man einen Sog im Krug. Die eigentliche Schäumung setzt ein. Den Krug mit Ansteigen der Milch nach unten ziehen. Die Dampfdüse muss immer unter der Oberfläche der schäumenden Milch bleiben. Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, die Dampfdüse kurz ganz in den Krug eintauchen und den Dampfhahn wieder zudrehen (BARISTA) bzw. den Dampfventilhebel wieder zurückkippen (BARISTA PROFI). Denken Sie daran: Milchproteine schäumen bis ca. 77 C. Ist dieser Temperaturpunkt überschritten, schäumt die Milch nicht mehr. Ein kleiner Ratschlag: Wenn die Milchaufschäumung beendet ist, den Krug ein klein wenig schütteln, damit die eventuell im Schaum vorhandenen großen Milchblasen an die Oberfläche kommen und der Schaum kompakt wird. Nach dem Aufschäumen kurz Dampf in die Wasserauffangschale ablassen, um eine Verklebung der Öffnungen in der Dampfdüse zu vermeiden. Arbeitsschritte, um einen Cappuccino zuzubereiten: 1. Eine Portion Espresso in einer Cappuccino-Tasse zubereiten. 2. In einem getrennten Behälter Milch aufschäumen. 3. Den Espresso mit der aufgeschäumten Milch bis zum Tassenrand aufgießen. Darauf achten, dass die geschäumte Milch nicht in die Tasse gegossen wird, sondern vielmehr auf den Espresso geschüttelt wird. Notfalls kann man den Milchschaum auch mit einem Löffel auf den Kaffee ziehen (aus den Milchkrug in die Tasse schaufeln ). 16. Kleine technische Servicearbeiten Austausch der Gruppendichtung (Gruppendichtung und Duschensieb sind gleichzeitig auszuwechseln) 1. Maschine abschalten (den Metall-Kippschalter auf 0 stellen) und den Netzstecker ziehen 2. Dampfhahn aufdrehen (BARISTA) bzw. Dampfventilhebel in die obere Position bringen (BARISTA PROFI) und allen Dampf ablassen. Anschließend zudrehen (BARISTA) bzw. Hebel wieder nach unten kippen (BARISTA PROFI). 3. Maschine auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Bedienungsanleitung BARISTA BARISTA PROFI 9

11 Im Folgenden wird die weitere Vorgehensweise dargestellt (siehe Abbildungen): 1. Brühgruppe zu Beginn 2. Flachschraubenzieher wird am Duschensieb angesetzt, um diese und die Dichtung auszuhebeln DEUTSCH 3. Duschensieb und Dichtung sind jetzt fast herausgehebelt 4. Duschensieb und Dichtung aus der Brühgruppe entnehmen 5. Jetzt die neuen Teile vorbereiten (die abgerundete Seite der Gruppendichtung nach oben zu Brühguppe) 6. Gruppe mit Bürste reinigen. Duschensieb fest in die Dichtung einpassen 7. Mit der Hand das Duschensieb mit der Dichtung einsetzen 8. Filterträger ohne Sieb nehmen 9. Die Einhebelung zur richtigen Befestigung beginnt 10. Solange hebeln bis Duschensieb mit der Dichtung richtig sitzt 11. Jetzt kann der Filterträger mit Sieb problemlos fest eingesetzt werden 12. Die Brühgruppe ist wieder einsatzbereit Die Maschine wieder, wie auf Seite 5 dieser Bedienungsanleitung beschrieben, in Betrieb nehmen. Die Dampfauslaufdüse ist verstopft Die Löcher der Dampfdüse vorsichtig mit einer Nadel oder Büroklammer säubern. Das Endstück des Dampfrohres kann hierzu auch abgeschraubt werden. Achtung: Die kleine Dichtung zwischen Düse und Gewinde nicht verlieren! Die Düse anschließend wieder anschrauben. Bedienungsanleitung BARISTA BARISTA PROFI 10

12 DEUTSCH 17. Empfohlenes Zubehör Reinigungspinsel zum Reinigen der Brühgruppe von Kaffeeresten Blindsieb zur Gruppenreinigung (im Lieferumfang enthalten) Reinigungstableten zur Gruppenreinigung mit Blindsieb (bei uns erhältlich) Entkalkungspulver zur regelmäßigen, vorbeugenden Entkalkung Ihrer Maschine (bei uns erhältlich) Für ein perfektes Kaffee-Ergebnis benötigt man außer dem richtigen Kaffee eine gute Espressomaschine und Mühle. Mit unseren professionellen Espressomaschinen und Mühlen haben Sie die beste Voraussetzung, dieses Ergebnis zu erzielen. Mit der Kaffee-Sudschublade komplettieren Sie Ihre Espressomaschine und Mühle zu einem perfekten Set. Mühle Casa Mühle Casa-Speciale Kaffee-Sudschublade Tamper, plan oder konvex Erhältlich in poliertem oder satiniertem Edelstahl Filterträger Gran Crema Bedienungsanleitung BARISTA BARISTA PROFI 11

13 ENGLISH 1 Product delivery 1 filter holder 1 spout 1 filter 1 cup 1 blind filter 1 measuring-spoon 1 instruction manual 1 filter holder 2 spouts 1 filter 2 cups 1 coffee tamper 2 Description of the machine Cup heater tray 2. Fresh water tank (under the cup heater tray) 3. Assembled steam dispenser 4. Boiler pressure gauge 5. Brew group 6. Filter holder spout 7. Green control lamp 8. ON/OFF switch 9. Orange control lamp 10. Drip tray 11. Filter holder 12. Brew group lever 13. Pump pressure gauge 14. Assembled hot water dispenser The BARISTA and the BARISTA PROFI differ in their valve types. The BARISTA has rotary valves, whereas the BARISTA PROFI has lever valves (see photo on the right side). 3 Technical data Voltages: Frequency: Power: Water tank: Measurements: Measurements with filter holder: Weight: EU: 230 V UK: 230 V New Zealand: 230 V Australia: 240 V US: 110 V Japan: 100 V EU: 50 Hz UK: 50 Hz New Zealand: 50 Hz Australia: 50 Hz US: 60 Hz Japan: 50/ 60 Hz 1,200 W approx. 3.0 l w x d x h / 330 mm x 425 mm x 400 mm w x d x h / 330 mm x 575 mm x 400 mm 22 kg Instruction manual BARISTA BARISTA PROFI 12

14 ENGLISH 4 Important safeguards Read the instruction manual carefully prior to operating the machine. If you have any further questions or if you require any further information, please contact your specialised dealer before starting up the espresso coffee machine. The machine should only be used by experienced adult persons. Keep the machine out of reach of children. Our machines comply with the relevant safety regulations. Any repairs or changes of components must be carried out by an authorised specialty dealer. In case of non-observance, the manufacturer does not assume liability and are not liable for recourse. Ask the manufacturer for authorised service points outside Europe. Find your local dealer s contact details on page 1. Precautions: Never immerse the machine in water; do not operate the machine with wet hands. Never expose the machine to inclement weather (frost, snow, rain) and do not use it outdoors. Always plug the machine into a grounded socket and do not leave it unattended. Place the machine on an even and stable surface. You can regulate the height of the machine by adjusting the feet. Never place the machine on hot surfaces. Before starting the machine, make sure that the local mains supply voltage corresponds to the information given on the type plate on the front panel of the espresso coffee machine. The machine must not be operated with carbonated water but with soft potable water. Do not operate the machine without water. Where necessary, make use of a water softener/water filter cartridge in order to reach an adequate hardness level. If these measures are insufficient, a prophylactic descaling of the machine may be required. Follow our descaling instructions (see page 16). Thus, you will protect your machine against expensive repairs. An already calcified machine may only be descaled by your specialised dealer because a partial disassembly of the boiler and the tubing will be necessary to prevent the system from being blocked by lime residues. A late descaling can cause substantial damage to the machine. The BARISTA / BARISTA PROFI must be used for the preparation of coffee, hot water and steam only. The machine is not intended for commercial use. 5 Components Attention: The following parts of the machine are hot or can become hot (risk of injury): area around the steam handle (1) and the hot water handle (2) (BARISTA) or the steam and hot water lever valves (BARISTA PROFI) steam dispenser (3) filter holder (4) coffee brew group (5) and the infusion cylinder (6 brew group lever (7) hot water dispenser (8) body: upper part and side frames Instruction manual BARISTA BARISTA PROFI 13

15 ENGLISH 6 First use Before starting the machine, please check if the brew group lever is in the lower position. the steam and hot water valves are closed. the power switch is off (lever in position 0 ). the power cord is disconnected. the drip tray is inserted accurately. Now you can start up your machine: 1 Take off the cup heater tray. Remove silicone hose from the water tank and put it aside. 2 Take out the water tank and clean it carefully. Then reinsert it and replace the silicone hose into the water tank. 3 Fill the water tank with fresh water, preferably deficient in lime. Replace the cup heater tray. 4 Insert the power plug into the wall socket. Turn the power switch to 1. The machine is now on. 5 The green control lamp lights up. 6 The pump will fill the boiler of the machine with fresh water. 7 As soon as the boiler is filled, there will be no more pump noise; the orange control lamp is now on. As soon as the fresh water sinks down to a certain level in the fresh water tank, the machine is switched off and the light of the orange control lamp switches off. Now refill fresh water. The machine heats up automatically. 8 Because a large amount of water is required for the first filling of the boiler, the water tank has to be refilled with fresh water. 9 Wait until the boiler pressure gauge indicates approx. 1.0 bar. 10 A manual boiler ventilation is not necessary because the BARISTA / BARISTA PROFI is equipped with a professional depression valve that ventilates the boiler during the heat-up phase. 11 Move the group lever into the upper position and dispense approx. 250 ml of water. This way, the heat exchanger will be filled with water and the circulation of the water in the thermosyphon system begins. 12 Move the brew group lever into the lower position and refill the water tank. 13 The machine is now ready for use. Put the cups on the cup heater tray in order to preheat them. Advice: If the boiler filling phase is longer than 3 minutes, the machine switches to the stand-by mode. In this case, please switch off the machine, then switch it on again. 7 Daily use The switched off machine is to be placed into operation as follows: 1 Make sure there is sufficient water in the water tank. 2 Turn the machine on (power switch in position 1 ). 3 Wait until the pressure gauge indicates approx. 1.0 bar. 4 Depending on the ambient temperature, the heat-up phase is approx. 15 minutes. 5 The machine is now ready for use. 6 Insert the filter holder, move the group lever into the upper position and release some hot water. This way, the filter holder will be completely heated. 8 Preparing coffee Use the filter holder with 1 spout and the corresponding filter (1 cup) for the preparation of 1 cup. Use the filter holder with 2 spouts and the big filter (2 cups) for the preparation of 2 cups. Make sure that the filter is firmly locked into the filter holder. Fill the finely ground coffee into the filter. Use 1 level measuring-spoon of coffee for each cup (approx. 7 g). Do not overfill the measuring-spoon, as shown in the figure on the right side! Compress the ground coffee with the tamper. Clamp the filter holder firmly into the brew group. Only freshly ground coffee allows for an optimal coffee result. Therefore, use a professional coffee grinder. In our assortment you will find several professional and compact coffee grinders. Instruction manual BARISTA BARISTA PROFI 14

16 Place the cup under the spout of the filter holder (for the preparation of 2 cups, put 1 cup under each spout). Move the group lever into the upper position. When the cup is filled, move the brew group lever into the lower position. ENGLISH If the group lever is not moved into the lower position properly, hot water and grounds disposal will squirt out of the brew group while taking out the filter holder. This may cause injuries. 9 Dispensing of hot water To dispense larger quantities of hot water, follow the instructions below: Place an adequate water container (with a heat-insulated handle) under the hot water dispenser and open the hot water handle (BARISTA) or the hot water lever valve (BARISTA PROFI). Place the nozzle of the dispenser into the water container in order to avoid injuries or hot water spillings. If you move the power switch to 0, it is possible to dispense approx l of hot water. Therefore, open the hot water valve. After dispensing water, switch the machine on. The boiler will be refilled with fresh water automatically. Advice: If you want to dispense only small quantities of hot water (e. g. 1 tea cup), you do not have to switch the machine off. 10 Dispensing of steam The BARISTA / BARISTA PROFI makes it possible to generate large amounts of steam in order to heat or froth beverages, e.g. milk or punch. It is a professional and compact espresso coffee machine with an enormous steam volume, superior to usual household units. Therefore, within a few seconds you can prepare milk froth. Please pay attention to the instructions below. Do not bring the milk to a boil, otherwise frothing milk will not be possible. Important: In order to get the best result when frothing milk, open the steam handle (BARISTA) or the steam lever valve (BARISTA PROFI) for approx. 5 seconds to release the condensation water in the pipe. Immerse the steam nozzle (at the end of the steam dispenser) into the milk. Now re-open the steam handle (BARISTA) or the steam lever valve (BARISTA PROFI). Heat or froth the liquid. Always place the nozzle just underneath the surface of the liquid to avoid sprayings (danger of injury). After frothing or heating, release the steam into the drip tray to keep the holes of the steam nozzle clean. Advice: Always clean the steam nozzle and the steam dispenser after every application with a non-abrasive, damp cloth. Attention: While cleaning, avoid skin contact with the steam dispenser (danger of injury). 11 Cleaning Regular and accurate care is very important for the performance, longevity and the operational safety of your machine. Important: Always disconnect the power cord before cleaning the machine (power switch in position 0 ). Make sure you have plugged the power cord from the outlet and let the machine cool down to ambient temperature (for at least 30 minutes). Filter holder, filters, water tank, drip tray, drip tray grid, measuring-spoon and tamper require daily cleaning. Clean with warm water and/or a food safe detergent. Clean the shower screen and the group gasket in the lower part of the group with a hard brush and remove visible dirt without disassembling the parts. Cleaning as necessary: Clean the body, when the machine is switched off and cold. Please use a soft and damp cloth. Never use abrasive detergents! Emptying the water drip tray: Please empty the water drip tray regularly. Do not wait until it is full. Cleaning and degreasing the brew group: A brew group cleaner (in powder or tablet form) is available at your specialty dealer. With this detergent, you can easily clean and degrease the brew group. The cleaning can be carried Instruction manual BARISTA BARISTA PROFI 15

17 ENGLISH out using the blind filter included with delivery. The brew group cleaning with ECM cleaning tablets can be carried out every week. Follow the instructions as noted below: 1 Heat up the machine. 2 Put the blind filter into the filter holder. 3 Pour ½ spoon full of detergent or put a tablet into the blind filter. Insert the blind filter into the filter holder. 4 Place the filter holder into the brew group head. 5 Operate the group lever. The blind filter will fill with water. 6 Let the detergent react, moving the brew group lever into the middle position. (Do not move it into the lower position.) 7 Move the lever into the lower position after approx. 40 seconds. This way, the fats and oils can be discharged by the infusion cylinder. 8 Repeat points 5-7 several times, until only clear water is discharged by the infusion cylinder. 9 Rinse the filter holder and the blind filter with fresh water. Then replace it. 10 Operate the brew group lever for approx. one minute. Then move it back into the lower position. 11 Remove the filter holder and repeat point 10. After this, the brew group is ready for use. 12 Prophylactic descaling The regular descaling of your machine is recommended in order to avoid strong calcification and expensive repairs. While descaling, always take into account the hardness degree of the water. It is very important to use a sparing descaler which does not affect the metal. At your specialty dealer, you can purchase a descaler (in powder or tablet form) which is perfectly suited for your machine. 1 Heat up the machine until the operational pressure has been reached. 2 Switch off the machine. 3 Empty the boiler by operating the hot water dispenser. Discharge the heat exchanger by operating the brew group lever. Then close the hot water dispenser and finish coffee dispensing. 4 Dissolve the descaler in water according to the instructions (see above) and pour the solution into the water tank. 5 Switch on the machine. This automatically fills the empty boiler. Afterwards, operate the group lever until liquid is discharged by the group. The heat exchanger will fill with the descaler solution. 6 Place the filter holder with the blind filter into the group head and operate the group lever 3 times for about 20 seconds each. Move the lever into the lower position after every operation. Thus, the expansion valve will be descaled. 7 After this process, let the descaler react for approx. ½ hour. 8 Release the remaining descaler solution by operating the group lever. 9 Switch off the machine and empty the boiler by operating the hot water dispenser. (It is recommended to unscrew and remove the nozzle of the hot water dispenser so that no dirt can be accumulated inside the nozzle.) 10 Pour fresh water into the water tank. 11 Switch on the machine. The boiler automatically refills with fresh water. 12 Refill water in the water tank. 13 Operate the group lever 3 times. Move the lever into the lower position after every operation. Thus, the expansion valve will be rinsed. Then remove the blind filter from the filter holder. 14 Operate the group lever for approx. 60 seconds in order to rinse the heat exchanger. 15 Repeat point 9 11 three to five times in order to rinse the boiler. Important: These descaling instructions are only meant for prophylactic descaling. Please do not descale the machine if it is already calcified. While descaling the machine, the lime residues can plug up several components, such as valves, gauge etc., causing damage to your espresso coffee machine. In this case, please contact your specialised dealer. It is probable that a professional descaling has to be carried out which requires the disassembling of boiler and tubing. Damage to persons or to the material, caused by calcification in and on your machine, is not subject to the manufacturer s liability. In this case, the warranty expires as well. Machines will only be accepted for repair after previous technical advice and written acknowledgement has been given. Instruction manual BARISTA BARISTA PROFI 16

18 ENGLISH 13 CE Conformity Conformity The product complies with the following EU Directives: Machine: 2006/42/EC Low Voltage: 2006/95/EC EMC: 2004/108/EC PED: 97/23/EC EN-Directives: EN 292-1, EN 292-2, EN , EN or EN , EN 55014, EN , EN , ENV 50141, EN Disposal WEEE Reg. No.: DE This product complies with EU Directive 2002/96/EC and is registered according to WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). 15 Troubleshooting Problem Possible cause Troubleshooting The grind is not fine enough Use a finer grind. Tamp the ground coffee more firmly. The coffee is too old. Use fresh coffee. There is too much chlorine in the water. Use a chlorine filter. Little or no crema on top of the coffee Sparse coffee dispensing, only drop by drop Weak body Foam instead of crema The machine is switched on, but the machine does not work. The amount of ground coffee is not enough. The shower screen is dirty. The grind is too fine. There is too much ground coffee. The grind is not fine enough. The coffee is old. The amount of ground coffee is not enough. The shower screen is dirty. The coffee beans are improper The setting of the coffee grinder is not suited for the coffee mixture in use The orange control lamp is switched off: there is not enough water in the water tank. Water was refilled, the orange control lamp is switched off. The water tank is not fixed properly. Take the right coffee amount: Use approx. 7 g (1/4 ounce) of coffee for each cup. Clean the brew group. Increase the grind setting. Tamp the ground coffee only slightly. Use approx. 7 g (1/4 ounce) of coffee for every cup. Reduce the grind setting. Use fresh coffee. Use approx. 7 g (1/4 ounce) of coffee for each cup. Clean the shower screen. Use another coffee bean. Adjust the coffee grinder (When changing the coffee beans, changing the grind may also be necessary.) Refill water. Switch on/off the machine. Fix the water tank properly. Instruction manual BARISTA BARISTA PROFI 17

19 ENGLISH If the machine will not be used for a longer period of time, it is recommended to.. clean the brew group (see instructions, page 15). After this, please do not clamp the filter holder back into the brew group... empty the boiler. Switch the machine off (power switch in position 0 ) and open the hot water dispenser. Due to the boiler pressure, the boiler water is now discharged through the hot water dispenser. Close the hot water handle (BARISTA) or the hot water lever valve (BARISTA PROFI) again after emptying the boiler. To restart the machine, see chapter First use. How to froth milk like a barista If possible, use cold, fresh milk with a fat content of approx. 1.5 % to 3 %. Even homogenised milk is suitable if you prefer. Use a frothing container (made of metal) with a minimum volume of 0.5 litres. The size of the container should not be too wide. A narrow and high container is preferred. Open the steam valve for approx. 5 seconds to release the condensation water and to create dry steam. Fill 1/3 of the jug with milk and place it under the steam nozzle. The nozzle should be immersed in the middle of the frothing container, just below the surface. Slowly open the steam handle (BARISTA) or the steam lever valve (BARISTA PROFI). Steam pervades the milk. Keep the frothing container still. After a few seconds, you will notice a light suction in the frothing container. Proper frothing begins. Move the frothing container downwards as the milk level increases. The steam nozzle must be kept just under the surface of the frothed milk. Note: When the desired amount of milk froth is reached, immerse the entire steam nozzle in the frothing container for a short time and close the steam handle (BARISTA) or the steam lever valve (BARISTA PROFI). Please consider that milk proteins froth with a temperature up to 77 C. Once this temperature is exceeded, the milk does not froth any further. Note: When milk frothing is finished, just shake the frothing container a little bit in order make the milk bubbles ascend to the surface and to get a compact milk froth. After frothing the milk, release the steam into the drip tray to avoid blockage of the steam nozzle. Wipe the nozzle. Cappuccino preparation step by step 1 Prepare a portion of espresso (about 1/3 of the cappuccino cup) using a cappuccino cup. 2 Froth milk in a separate jug. 3 Fill the cup with the espresso and the frothed milk. Shake the jug slightly while pouring the milk into the cup. 16 Maintenance Replacing the group gasket and the shower screen 1 Switch off the machine (power switch in position 0 ) and disconnect the power cord. 2 Open the steam valve and release the steam. Then close it again. 3 Let the machine cool down to room temperature. Instruction manual BARISTA BARISTA PROFI 18

20 Follow the steps as indicated below: 1 Brew group in the beginning. 2 Use a flat screwdriver to pry out the shower screen and the group gasket. ENGLISH 3 The shower screen and the gasket are now nearly removed. 4 Remove the shower screen and the gasket completely. 5 Keep the new spare parts ready at hand (the rounded side of the group facing upwards into the brewing group). 6 Clean the group with a brush. Lock the shower screen firmly into the gasket. 7 Insert the shower screen into the brew group. 8 Take the filter holder without filter. 9 Clamp the filter holder into the brew group. 10 Then, move the filter holder until the shower screen is locked firmly into the gasket. 11 Now you can easily lock the filter holder into place. 12 The group is ready for use. The machine can be used again, as described on page 14 of the instruction manual. Instruction manual BARISTA BARISTA PROFI 19

Classika II. Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας

Classika II. Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας Classika II Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας Liebe Kundin, lieber Kunde mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben.

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde Liebe Kundin, lieber Kunde DEUTSCH mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Maschine

Διαβάστε περισσότερα

(Stempel des Fachhändlers / stempel van plaatselijke vakhandel / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου)

(Stempel des Fachhändlers / stempel van plaatselijke vakhandel / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου) Liebe Kundin, lieber Kunde mit der Elektronika Profi haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer

Διαβάστε περισσότερα

(Stempel des Fachhändlers / dealer s mark/ stempel van plaatselijke vakhandel / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου)

(Stempel des Fachhändlers / dealer s mark/ stempel van plaatselijke vakhandel / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου) Liebe Kundin, lieber Kunde, mit der Casa haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Maschine und

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

HD5730. 4222.002.6507.7.indd 1 31-08-09 17:45

HD5730. 4222.002.6507.7.indd 1 31-08-09 17:45 HD5730 4222.002.6507.7.indd 1 31-08-09 17:45 2 A 1 B C D E F G 4222.002.6507.7.indd 2 31-08-09 17:45 3 2 A B I C 1 2 3 4 J K 8 D 1 2 3 4 5 6 7 E F L G H M N O P 4222.002.6507.7.indd 3 31-08-09 17:45 4

Διαβάστε περισσότερα

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions ELECTRIC COFFEE GRINDER ELECTRIC COFFEE GRINDER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ Οδηүίες χρήσης ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE Bedienungsanleitung IAN 114266 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4229 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Model S01HS. Οδηγίες χρήσεως. English. Ελληνικά

Model S01HS. Οδηγίες χρήσεως. English. Ελληνικά Model S01HS Instruction book Οδηγίες χρήσεως Ελληνικά English Instruction book Οδηγίες χρήσεως Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ S01 HS 3) Το χερούλι δεν κλείνει ερµητικά: Αδειάστε το δοχείο µε τις άδειες κάψουλες. 4) Το

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4220-B AC230V 50Hz - 1000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 15 HU Használati útmutató 30 ES Manual de instrucciones 44 Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas ZDV 12001 Inhalt Sicherheitshinweise _ 2 Gerätebeschreibung

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. 2 Συμβουλές Aσφαλείας Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα Φίλτρου Coffee Maker 6616S ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be FSMH1621D

Downloaded from www.vandenborre.be FSMH1621D FSMH1621D A B C D E 2 F G H I J 3 K L M N 4 (Original instructions) ENGLISH Intended use Your Black & Decker steam mop has been designed for sanitising and cleaning sealed hardwood, sealed laminate, linoleum,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: EM5186 Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: S1069WK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

STAGES 12 MIN ROUNDS 198

STAGES 12 MIN ROUNDS 198 LEVEL IΙI IPSC MATCH 1-9-2013 LEVEL IΙI MATCH STAGES 12 MIN ROUNDS 198 Course designer C. Kathareios J. Kelaidakis STAGE 1 George Meimaridis MEDIUM COURSE 10 IPSC targets, 3 IPSC Popper,1 MP, 1 Metal No-Shoot

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4800 series 1 English 6 Deutsch 23 Ελληνικα 42 Français 62 Nederlands 80 GC4800 series 6 English Introduction Congratulations on your

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage

Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Delta-Sport-Nr.: BK-1422 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4800 series 1 English 6 Deutsch 23 Ελληνικα 42 Français 62 Nederlands 80 GC4800 series 6 English Introduction Congratulations on your

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPF-609 AC230V 50Hz - 1800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper playard usage cannot be assured unless you follow these instructions. Η ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel

Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel Model / Μοντέλο KPMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing the panel heater Kerosun KPMC-20.

Διαβάστε περισσότερα

DD-REC 1. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069614 / 000 / 01

DD-REC 1. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069614 / 000 / 01 DD-REC 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Οδηγιες χρησεως de en fr it nl pt es el DD EC-1 0/1 1

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions.

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions. HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Οδηүίες χρήσης WARMLUFT-CURLER Bedienungsanleitung IAN 113368 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Αμαξιδίου Scooter/ Scooter Wheelchair User Manual 0806253/0808405/0810094

Οδηγίες Χρήσης Αμαξιδίου Scooter/ Scooter Wheelchair User Manual 0806253/0808405/0810094 Τα Scooter ενσωματώνουν καινοτόμο σχεδιασμό, και προορίζονται για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα./ Scooters incorporate innovative design and are intended for people with limited mobility. Φορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

40045VA DE HERD BENUTZERINFORMATION 2 EL ΚΟΥΖΊΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 31

40045VA DE HERD BENUTZERINFORMATION 2 EL ΚΟΥΖΊΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 31 40045VA DE HERD BENUTZERINFORMATION 2 EL ΚΟΥΖΊΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 31 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE DIE SONNE UND DER WIND UNSERE ENERGIEQUELLEN SCHÜTZT

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 European patent No.1367337 GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 8 ENGLISH PLEASE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα