Eng Greek.voc , p1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eng Greek.voc.1332.3332, p1"

Transcript

1 Eng Greek.voc , p1 English to Greek vocabulary for the second semester Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons in this course. Because of inclusions and omissions, it is not recommended as the substitute of a general dictionary (for that purpose, look up the Bibliography). Verbs are all listed under the English infinitive, so if you are looking for a verb, go to the letter T. [Try to remember the highlighted vocabulary.] A able = δυνατός, ή, όν according to = κατά (+ acc ) Achilles = Ἀχιλλεύς, Ἀχιλλέως Acrisius = Ἀκρίσιος, ου, ὁ affliction, oppression = θλίψις, εως, ἡ again, back = πάλιν Agathon = Ἀγάθων, Ἀγάθονος, ὁ Agesilaos = Ἀγησίλαος, ου, ὁ Alexander = Ἀλέξανδρος, ου, ὁ ambassador, elder = πρεσβύτερος, ου, ὁ ancient, old = παλαιός, ά, όν and not; but not; not even = οὐδέ / μηδέ; neither... nor = οὐδέ... οὐδέ / μηδέ... μηδέ angry (to get / be angry) = ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην another = ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο answer = ἀπόκρισις, ἀποκρίσεως, ἡ apple or any tree fruit = μῆλον, ου, τό aptly = ἱκανῶς Archidamus = Ἀρχίδαμος, ου, ὁ Argos = Ἀργος, ους, τό army = στράτευμα, στρατεύματος, τό as soon as possible = ὡς τάχιστα as, just as, like = ὡς, ὥσπερ, καθώς

2 Asclepius = Ἀσκληπιός, οῦ, ὁ assembly = ἐκκλησία, ας, ἡ; assembly, dealings with one another = ὁμιλία, ας, ἡ Athens = Ἀθῆναι, Ἀθηνῶν, αἱ Eng Greek.voc , p2 B back, up = ἀνά (+ acc ) Baptist (a surname of John) = Βαπτιστής, οῦ, ὁ Barabbas = Βαρραββᾶς, ᾶ, ὁ battle = μάχη, ης, ἡ because = διότι before, in front of = ἔμπροσθεν (adv, and preposition + gen) behind = ὀπίσω (+ gen) beloved = ἀγαπητός, ή, όν better = βελτίων, βέλτιον; better (of persons, also braver, nobler) = ἀμείνων, ἄμεινον best = βέλτιστος, η, ον; best (of persons, i.e. bravest, noblest) = ἄριστος, η, ον bird = ὄρνις, ὄρνιθος, ὁ, ἡ; birds = τὰ πετεινά bird, omen = οἰωνός, οῦ, ὁ birth, generation, ʺclanʺ = γένος, γένους, τό bitter = πικρός, ά, όν black = μέλας, μέλαινα, μέλαν brass (fine) = χαλκολίβανος, ου, ὁ or χαλκολίβανον, ου, τό breast (a femaleʹs), the chest = μαστός, οῦ, ὁ Cf. mastectomy. broad = πλατύς, πλατεῖα, πλατύ brotherly love, love of God, charity = ἀγάπη, ης, ἡ C camp (military) = στρατόπεδον, ου, τό Caparneum = Καφαρναούμ cat = αἴλουρος, ου, ὁ, ἡ cause = αἰτία, ας, ἡ. Cf etiology. chamber = θάλαμος, ου, ὁ change = μετα βάλλω (Cf. βάλλω). Cf. metabolism Cheiron = Χείρων, Χείρωνος, ὁ

3 childlike, innocent = νήπιος, α, ον citadel, city vs. countryside = ἄστυ, ἄστεως, τό city state = πόλις, πόλεως, ἡ cloak; in the plural, clothes = ἱμάτιον, ου, τό coffer, box, chest = λάρναξ, λάρνακος, ὁ comic playwright = κωμοδοποιός, οῦ, ὁ concern, worry = μέριμνα, ης, ἡ council, consultation = συμβούλιον, ου, τό counselor = σύμβουλος, ου, ὁ (σύν + βουλή) courage = ἀνδρεία, ας, ἡ crying, shrieking ( used as nouns) = κραυγή, ῆς, ἡ cup = κοτύλη, ης, ἡ cure = θεραπεία, ας, ἡ custom, habit = ἦθος, ἤθους, τό. Cf. ethics Eng Greek.voc , p3 D Danae = Δανάη, ης, ἡ danger = κίνδυνος, ου, ὁ daughter = θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ dead = νεκρός, ά, όν depth or height = βάθος, βάθους, τό desert, lonely = ἔρημος, (η), ον deserving = ἄξιος, α, ον (+ gen) destruction = ἀπώλεια, ας disorder, licentiousness = ἀταξία, ας, ἡ divine = θεῖος, α, ον divinity, demon = δαιμόνιον, ου, τό dog = κύων, κυνός, ὁ, ἡ double edged, with two mouths = δίστομος, ον drawing, writing, indictment; in koinê Greek, scripture = γραφή, ῆς, ἡ drink (noun) = πόσις, πόσιος, ἡ

4 Eng Greek.voc , p4 E each time, at all times = ἑκάστοτε (adv) early, early in the day = πρωΐ earth (inhabited) = οἰκουμένη, ης, ἡ earth born = γηγενής, γηγενές easy = ῥάδιος, α, ον East, a rising = ἀνατολή, ῆς, ἡ ecstasy = ἔκστασις, ἐκστάσεως, ἡ Egyptian (noun) = Αἰγύπτιος, ου, ὁ elder = πρεσβύτερος, ου, ὁ elsewhere, somewhere else = ἀλλαχοῦ (adv ) empty = κενός, ή, όν end, goal = τέλος, τέλους, τό equal = ὅμοιος, α, ον (+ dat) Euripides = Εὐριπίδης, ου even if = καὶ εἰ ; καὶ + εἰ + ἄν > κἄν evening = ὀψία, ας, ἡ exceedingly = περισσῶς experience, suffering = πάθος, πάθους, τό experienced = ἔμπειρος, ον (+ gen) F face, person = πρόσωπον, ου, τό faith = πίστις, πίστεως, ἡ faithful, trustworthy = πιστός, ή, όν false = ψευδής, ψευδές fast = ταχύς, ταχεῖα, ταχύ festival = ἑορτή, ῆς, ἡ finally = τέλος finer, more beautiful = καλλίων, κάλλιον; finest = κάλλιστος, η, ον (comparative and superlative, respectively, of καλός, ή, όν) fire = πῦρ, πυρός, τό / φλόξ, φλογός, ἡ firm, trusty = βέβαιος, α, ον fish = ἰχθύς, ἰχθύος, ὁ

5 Eng Greek.voc , p5 fleet (or army sent as part of an expedition or campaign) = στόλος, ου, ὁ flower = ἄνθος, ἄνθους, τό foolish = μῶρος, α, ον foot = πούς, ποδός, ὁ for the sake of = ἕνεκα (gen + ) forgiveness = συγγνώμη, ης, ἡ fortunate, happy = εὐδαίμων, εὔδαιμον; to consider happy = εὐδαιμονίζω fox = ἀλώπηξ, ἀλώπεκος, ἡ freedom = ἐλευθερία, ας, ἡ friendship = φιλία, φιλίας, ἡ; on friendly or peaceful terms = διὰ φιλίας frog = βάτραχος, ου, ὁ fruit = καρπός, οῦ, ὁ full = μεστός, ή, όν / πλήρης, πλῆρες funny = γελοῖος, α, ον furnace, kiln = κάμινος, ου, ἡ G Galilee = Γαλιλαία, ας, ἡ gathered together = ἐπι συν ηγμένος, η, ον (perfect passive pple, not studied in this course, of ἐπι συν άγω) gentle = ἤπιος, α, ον gladly = ἡδέως good luck = εὐτυχία, ας, ἡ Gorgias = Γοργίας, ου, ὁ great, much (pl many) = πολύς, πολλή, πολύ; more (comparative) = πλέων, πλέον (πλείων, πλεῖον); very great, neuter: very much, pl: very many), most (superlative) = πλεῖστος, η, ον Greece= Ἑλλάς, Ἑλλάδος, ἡ H Hades, the underworld = Ἅδης, ου, ὁ hair = θρίξ, τριχός, ἡ (Cf. trichology) harbor = λιμήν, λιμένος, ὁ hare = λαγωός, οῦ, ὁ head = κεφαλή, ῆς, ἡ heavy = βαρύς, βαρεῖα, βαρύ

6 Eng Greek.voc , p6 helpful = ὠφέλιμος, ον / ὠφελήσιμος, ον Hephaestus, god of the forge and a minor god of fire = Ἥφαιστος, ου, ὁ high council, highest governing body in Judaea = συνέδριον, ου, τό high priest, head of the Jewish religion = ἀρχιερεύς, ἀρχιερέως himself, herself, itself (reflexive of the 3rd person) = ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἐαυτό αὑτόν, αὑτήν, αὑτό / αὑτόν, αὑτήν, αὑτό (αὑτοῦ, αὐτῆς, αὑτοῦ) how great? how much? (pl) how many? = πόσος, η, ον hundred (one) = ἑκατόν (indeclinable numeral) hunter = θηρευτής, τοῦ, ὁ Ι I = ἐγώ, μοῦ / ἐμοῦ I have come or gone = ἐλήλυθα (perfect of ἔρχομαι) if = εἰ (conj) ; if not, unless, except = εἰ μή ill luck = δυστυχία, ας, ἡ impulse = ὁρμή, ῆς, ἡ innocent = ἀναίτιος, ον insolence, wanton violence, outrageous behavior = ὕβρις, ὕβρεως, ἡ interpreter = ἑρμενεύς, ἑρμενέως, ὁ //it// has occurred = γέγονε //it// is necessary = δεῖ //it// is obligatory, necessary = χρή //it// seems (right) = δοκεῖ J Jerusalem = Ἰεροσόλυμα, τά (indeclinable) Jewish = Ἰουδαῖος, α, ον judgment = κρίσις, κρίσεως, ἡ juror = δικαστής, οῦ, ὁ just as, like, as = ὥσπερ (conj) Κ key = κλείς, κλειδός, ἡ

7 king = βασιλεύς, βασιλέως, ὁ knowledge = γνῶσις, γνώσεως, ἡ Eng Greek.voc , p7 L Lacedemonian (Spartan) = Λακεδαιμόνιος, α, ον lamentation = ὀδυρμός, οῦ, ὁ lampstand = λυχνία, ας, ἡ lap = κόλπος, ου, ὁ last = ἔσχατος, η, ον late = ὄψιος, α, ον later = ὕστερον leaf = φῦλλον, ου, τό libation (in the pl, peace treaty) = σπονδή, ῆς, ἡ light, nimble = κοῦφος, η, ον long, reaching to the feet = ποδήρης, ποδῆρες Lord (of the) = κυριακός, ή, όν Μ Macedonian (noun) = Μακεδῶν, Μακεδόνος male = ἄρρην, α1ρρενος, ὁ (noun and adjective) memory, remembrance = μνήμη, ης, ἡ misfortune = ἀτυχία, ας, ἡ mortal = θνητός, ή, όν mountain = ὄρος, ὄρους, τό mouth = στόμα, στόματος, τό murderer = φονεύς, φονέως, ὁ my, mine = ἐμός, ἐμή, ἐμόν myself (reflexive of the 1st person) = ἐμαυτόν, ἐμαυτήν (ἐμαυτοῦ, ἐμαυτῆς) mystery = μυστήριον, ου, τό N naked = γυμνός, ή, όν

8 narrow = στενός, ή, όν nature = φύσις, φύσεως, ἡ naval = ναυτικός, ή, όν necessary = ἀναγκαῖος, α, ον need = χρεία, ας, ἡ Nereus = Νερεύς, Νερέως, ὁ nest = καλιά, ᾶς, ἡ never = οὐδέποτε / οὔποτε nevertheless = μέντοι night = νύξ, νυκτός, ἡ noble, high born, good = γεν(ν)αῖος, α, ον nobly = γνησίως (adv) Eng Greek.voc , p8 O of all sorts = παντοῖος, α, ον old man = γέρων, γέροντος, ὁ Olympus = Ὄλυμπος, ου, ὁ on behalf of, for the sake of = ὑπέρ (+ gen) once, once upon a time = ποτέ (enclitic) one (the numeral) = εἷς, μία, ἕν one another = ἀλλήλους, ἀλλήλας, ἀλλήλα (acc of a reciprocal pronoun that has no nom; the gen is ἀλλήλων) opportunity, right time = καιρός, οῦ, ὁ or, than = ἤ (conj) order, commandment = ἐντολή, ῆς, ἡ our = ἡμέτερος, α, ον ox = βοῦς, βοός, ὁ P painter = ζωγράφος, ου, ὁ parable = παραβολή, ῆς, ἡ partner = συγκοινωνός, όν

9 pause, rest = παῦλα, ης, ἡ peace treaty (solemnized by a libation) = σπονδή, ῆς, ἡ in the pl people, populace = λαός, λαοῦ, ὁ pig, boar = σύς, συός, ὁ, ἡ Pilate = Πειλᾶτος, ου, ὁ pitiable, deserving compassion = ἐλεεινός, ή, όν poor (vs. rich) = πένης, τος possession, ʺthingʺ= κτῆμα, κτήματος, τό ( = χρῆμα, χρήματος, τό) potter = κηραμεύς. κεραμέως, ὁ power = δύναμις, εως, ἡ praise = ἔπαινος, ου, ὁ priest = ἱερεύς, ἱερέως, ὁ prisoner = δέσμιος, ου, ὁ; prisoner of war ἀχμάλωτος, ου, ὁ Prometheus = Προμηθεύς, έως, ὁ publicly = δημοσίᾳ (adverbial dative) Eng Greek.voc , p9 R race, flight, running = δρόμος, ου, ὁ reaching to the feet = ποδήρης, ποδῆρες ready, prepared = ἕτοιμος, (ἑτοίμη), ἕτοιμον reason, pretext = πρόφασις, προφάσεως, ἡ rebel, revolutionary = στασιαστής, οῦ, ὁ. Cf. στάσις revelation = ἀποκάλυψις, εως, ἡ (lit: uncovering, Cf. καλύπτω) revolt = στάσις, στάσεως, ἡ right (vs left) = δεξιός, ά, όν rocky = πετρώδης, πετρῶδες Roman = Ῥωμαῖος, α, ον roof or ceiling = ὀρoφή, ῆς, ἡ root = ῥίζα, ης, ἡ S sabre, short sword = μάχαιρα, ας, ἡ salvation = σωτηρία, ας, ἡ

10 Eng Greek.voc , p10 scimitar, large sword = ῥομφαία, ας, ἡ scribe = γραμματεύς, έως, ὁ. Cf. γράφω scripture = γραφή, ῆς, ἡ Scythians = Σκῦθαι, ῶν, οἱ secretly, without someoneʹs knowledge = λάθρα (adv used as preposition + gen) sharp = ὀξύς, ὀξεία, ὀξύ shield = ἀσπίς, ίδος, ἡ ship = ναῦς, νεώς, ἡ short, brief = βραχύς, βραχεῖα, βραχύ Simon = Σίμων, ονος, ὁ sixty = ἑξήκοντα (indeclinable numeral) snow = χιών, χιόνος, ἡ so great, so large; pl so many = τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο sophist = σοφιστής, οῦ, ὁ Socrates = Σωκράτης, ους, ὁ Sophocles = Σωφοκλῆς, Σοφοκλέους sowing, seed = σπορά, ᾶς, ἡ space, place = χῶρος, ου, ὁ Spartan (a) = Σπαρτιάτης, ου, ὁ a star = ἀστήρ, ἀστέρος, ὁ story = μῦθος, ου, ὁ straight to (of space) ; at once (of time) = εὐθύς (adv) strong = ἰσχυρός, ά, όν stronger, more excellent = κρείσσων, κρεῖσσον (comparative of ἀγαθός, ή, όν); strongest, most excellent = κράτιστος, η, ον (superlative of ἀγαθός, ή, όν) sweet = ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ; sweeter = ἡδίων, ἥδιον; sweetest = ἥδιστος, η, ον swift = ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύ T teaching, instruction = διδαχή, ῆς, ἡ temperate, of sound mind = σώφρων, σῶφρον ʺThinkeryʺ (in Aristophanesʹ Clouds) = φροντιστήριον, ου, τό

11 thirty = τριάκοντα (indeclinable numeral) three = τρεῖς, τρία thus = ὧδε / οὕτω / οὕτως (adv) to accuse, speak against = κατηγορέω > ῶ (+ gen) to announce = ἀγγέλλω to act as a citizen, be a citizen = πολιτεύω / πολιτεύομαι to act with wanton violence, to outrage = ὑβρίζω to act wrongly = ἁμαρτάνω to admire, wonder at = θαυμάζω to advise beforehand = προαγορεύω to announce, proclaim = ἀγγέλλω, καταγγέλλω to answer = ἀποκρίνομαι to approach unseen = προσ έρπω. Cf ἕρπω = to creep to arrive = ἀφικνέομαι > ἀφικνοῦμαι to ask (a question) = ἐρωτάω > ῶ to assist = συμ πράσσω (Cf. πράσσω) to attempt, try = πειράομαι to awaken = ἐγείρω to baptize, immerse = βαπτίζω to be: εἰμί to be absent = ἄπειμι (Cf. εἰμί) to be anxious about = μεριμνάω > ῶ to be ashamed = αἰσχύνομαι to be content, satisfied = εὐδοκέω to be earnest, to pursue earnestly = σπουδάζω to become or be dry = ξηραίνω to be ill = νοσέω > ῶ to be inferior (to another), to be beaten = ἡσσάομαι (Attic ἡττάομαι) to be king = βασιλεύω to be placed, to be in a position = κεῖμαι to be possessed by a demon = δαιμονίζομαι to be present = πάρειμι (παρά + εἰμί) to be silent = σιγάω > ῶ to be sitting = κάθημαι, perfect of καθέζομαι (which means ʺto sit downʺ) Eng Greek.voc , p11

12 Eng Greek.voc , p12 to be useful, to profit = συμ φέρω (Cf φέρω ) to be wise, to have understanding = φρονέω > ῶ, φρονήσω (Cf. phren in English compounds.) to bear, carry = φέρω to bear witness, testify = μαρτυρέω to become, come to be, be born = γί(γ)νομαι to beget (of the father); to give birth to (of the mother = γεννάω > ῶ to begin = ἄρχομαι (sometimes the active ἄρχω, which more often means to rule) to believe in, trust = πιστεύω to beseech = ἱκετεύω to bind = δέω, δήσω, ἔδησα. Not to be confused with δέω, δεήσω, ἐδέησα = to stand in need of, lack to bow before, make obeisance to = προσ κυνέω > ῶ (+ acc) to bring to a place = κομίζω to bring, carry, bear = φέρω; to bring forth = προφέρω; bring in, introduce = εἰσ φέρω to bring forth or beget = τίκτω to build, furnish = κατα σκευάζω to burn, scorch = καίω / πυρόω > πυρῶ to buy = ἀγοράζω to call = καλέω > καλῶ to call on = ἐπικαλέω > ῶ to carry the battle through, fight to the end = δια μάχομαι to carry = φέρω; to carry off = ἀπό + φέρω; to carry over, spend (time) = διάγω (διά + ἄγω) to cause to arise; to arise = τέλλω to carry over, differ = διαφέρω to cease from = ἐπέχω, ἐφέξω, ἐπέσχον to chance upon (+ gen) = τυγχάνω to change (someone or something into something else) = ἀλλάσσω (Attic ἀλλάττω) to chase, pursue = διώκω, κατα διώκω = to follow, pursue to choke = πνίγω to choose = αἱρέομαι > αἱροῦμαι to come or go = ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα. In Attic the independent irregular verb εἶμι served as the future. In this course we do not study the conjugation to which εἶμι belongs (athematic or μι verbs) to come upon = κατα λαμβάνω to command, bid = κελεύω to compete = ἀγωνίζομαι

13 to conquer, take = αἱρέω > ῶ to consider, deem = νομίζω to consult the oracle = χρηστεριάζομαι to contribute to = συνάπτομαι to converse = διαλέγομαι to corrupt, destroy = φθείρω to cross = διαβαίνω to crown = στεφανόω > ῶ to crucify = σταυρόω > ῶ to cry = κράζω to cull, gather = δρέπω to dance = χορεύω to defeat (an adversary), win (a battle) = νικάω > ῶ to defend oneself = φυλάσσομαι (Attic φυλάττομαι); ἀμύνομαι to destroy = ἀπολώλεκα (perfect of ἀπόλλυμι, a verb not studied in this course) to die = ἀποθνῄσκω. (Cf. θάνατος, θνητός, etc.) to differ, carry across = διαφέρω to discuss, converse = διαλέγομαι to do, bring about, achieve = πράσσω (Attic πράττω) (Cf drama) to do a favor to, oblige = χαρίζομαι to do good, do what is right and proper = ἀγαθοποιέω > ῶ to do harm, do what is wrong = κακοποιέω > ῶ to do wrong, wrong (someone), commit a crime = ἀδικέω > ῶ to draw, write = γράφω to drink = πίνω to dwell in, inhabit (takes a D O) = οἰκέω > ῶ to eat = ἐσθίω; to eat up = κατἐσθίω (κατέφαγον is the 2nd aorist) to embark, walk up or upon = ἀναβαίνω to embrace, welcome kindly = ἀσπάζομαι to enjoy, take pleasure in = ἥδομαι (+ dative). (Cf. hedonistic) to engender = φύω to entreat, ask of = παραιτέομαι > οῦμαι to envy = φθονέω > ῶ / ζηλόω > ῶ to establish = ἱδρύω Eng Greek.voc , p13

14 Eng Greek.voc , p14 to exchange something (acc) for something else (gen) = ἀλλάσσομαι (Attic ἀλλάττομαι) / ἀμείβω to expect (something good, i.e. to hope, or something bad) = ἐλπίζω to experience, suffer = πάσχω to fall (down) = πίπτω / κατα πίπτω to fear = φοβέω (also = to frighten) / φοβέομαι / δείδω to ferry = πορεύω; πορεύομαι = to depart, go, walk, travel to fight against = μάχομαι (+ dat) to find = εὑρίσκω to fine, punish = ζημιόω > ῶ to finish = τελευτάω > ῶ (sc. τὸν βίον = to die) to flee, shun = φεύγω to follow, obey = ἀκολουθέω > ῶ (+ dative) to force = βιάζω / βιάζομαι to fulfil, continue (doing) = διατελέω to free, liberate = ἐλευθερόω > ῶ to gather together = συναθροίζω to get angry = ὀργίζομαι to give = [δίδωμι, not studied in this course], future δώσω to give thanks (+ dat complement) = εὐχαριστέω > ῶ to give way, draw back, make room for, have room for = χωρέω > ῶ to go, come, walk = βαίνω / ἔρχομαι / πορεύομαι to go away, leave = ἀπέρχομαι (ἀπό + ἔρχομαι ) to go or come down = κατα βαίνω / κατ έρχομαι to go up, ascend = ἀνα βαίνω / ἀν έρχομαι to govern, rule (+ Gen) = ἄρχω (sometimes = to begin) to grow = αὐξάνομαι to guard, observe = τηρέω to guard, protect = φυλάσσω (Attic φυλάττω) / φρουρέω > ῶ; = to guard oneself against (+ DO) φυλάσσομαι / φρουρέομαι > > οῦμαι to happen to (... be doing something); = τυγχάνω; (+ Gen = to chance upon) to harm = βλάπτω to hate = μισέω > μισῶ / ἐχθαίρω to have = ἔχω; (+ an adverb = to be, e.g. ἔχω κακῶς = to be ill) to have good luck = εὐτυχέω >ῶ (Cf. τύχη)

15 to have come = ἥκω (this present is translated as if it were a perfect) to heal, care for = θεραπεύω to hear = ἀκούω to help = ὠφελέω to hinder, prevent = κωλύω to hire = μισθόομαι > μισθοῦμαι to hold as a custom = νομίζω (also = to deem) to honor = τίνω to impart (something to another), to share = ἀνακοινόομαι > οῦμαι. (Cf. κοινός) to increase, make grow = αὐξάνω (middle = to grow). to indict = γράφομαι to intend = δια νοέομαι > διανοοῦμαι to interpret, preach = προφητεύω to judge = κρίνω to kill = ἀποκτείνω to know, recognize = γι(γ)νώσκω to lament, wail = θρηνέω > ῶ to laugh = γελάω > ῶ to lay siege to, besiege = πολιορκέω > ῶ to lead = ἄγω to lead the way, suppose, deem = ἡγέομαι > ἡγοῦμαι to leap = ἅλλομαι to learn = μανθάνω to leave, leave behind = λείπω / κατα λείπω to listen to, obey (+ dat) = πείθομαι to live = ζάω > ζῶ to live together (as man and wife) = συνοικέω > ῶ (+ Dat) to look = βλέπω (ἐς, εἰς + acc); to look at = προσβλέπω (+ acc) to love = φιλέω > ῶ to make to arise; to arise = τέλλω (ἀνατέλλω = to make or let rise up, to rise up) to make further vows = συν επεύχομαι to make grow, increase = αὐξάνω; middle = to grow. to move = κινέω > ῶ to march, go, walk, travel = πορεύομαι Eng Greek.voc , p15

16 Eng Greek.voc , p16 to name = ὀνομάζω to nourish = τρέφω to need, desire = χρήζω to need, lack = δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα. Not to be confused with δέω, δήσω, ἔδησα, δέδεκα = to bind. to obey, listen to = πείθομαι to offer sacrifice = θύω too much = ἄγαν to order, array in battle = τάσσω (Att. τάττω) to partake of = μετ έχω (+gen) to perceive through the senses = αἰσθάνομαι. (Cf. aesthetic) to persuade = πείθω; middle πείθομαι + dat = to obey, listen to to pity, have pity upon = οἰκτείρω; to have compassion = ἐλεέω > ῶ to plant = φυτεύω to play = παίζω to pour = λείβω to praise = ἐγκωμιάζω / εὐλογέω > ῶ (to speak well of) to pray = εὔχομαι; to address in prayer = προσεύχομαι to preach = εὐαγγελίζομαι to prevent = κωλύω to proclaim = κηρύσσω (Attic κηρύττω) to profit, be useful = συμ φέρω (cf φέρω ) to provide, supply = παρέχω (Cf. ἔχω). to punish = κολάζω to pursue earnestly, to be earnest = σπουδάζω to put on another = ἐν δύω; to put on oneself, wear = ἐν δύομαι to raise (e.g. one s hand) = ἀνα τείνω to ransom = λύομαι (λύω = to untie, free) to reap = ἀμάω > ῶ to receive, welcome = δέχομαι to recognize, know = γι(γ)νώσκω to release = ἀπό λύω to remember = μέμνημαι (perfect of μιμνήσκομαι, to recall) to reproach, upbraid = ὀνειδίζω / ἐπι πλήσσω to respond = ἀντιλέγω

17 Eng Greek.voc , p17 to rest, stop to rest = ἀναπαύομαι to risk, run a risk = κινδυνεύω to reveal = ἀποκαλύπτω; make visible, reveal = φανερόω > ῶ to make or let rise up = ἀνατέλλω to ruin, destroy = διαφθείρω to rule, govern = ἄρχω (+ gen); sometimes = to begin, but the middle ἄρχομαι is more common with this meaning. to rub, wear away, spend (time) = τρίβω to run = τρέχω to sacrifice = θύω to save = σῴζω to say, speak = λέγω / φημί to scourge = φραγελλόω > ῶ, φραγελλώσω to see = ὁράω > ῶ (Cf. panorama) to seek = ζητέω > ῶ to seem = δοκέω > ῶ. to send = πέμπω; ἀποστέλλω (ἀπό + στέλλω) = to send away, dispatch (Cf. ἀπόστολος) to send for someone, summon = μετα + πέμπομαι to send off, divorce (a wife) = ἀποπέμπω, ἀποπέμψω to set in motion, to ride = ἐλαύνω (transitive or intransitive) to set in order, array in battle = τάσσω (Att. τάττω) to separate from, delimit = ὁρίζω to shake, stir up = ἀνα σείω to sharpen = ὀξύνω (Cf. ὀξύς) to show, make visible = φαίνω ; to appear = φαίνομαι to signal, give a sign = σημαίνω to sin (koinê Greek) = ἁμαρτάνω to sit = κάθημαι (perfect of καθέζομαι, which means ʺto sit downʺ.) to sneeze = πτάρνυμαι to sow = σπείρω to spread widely by word of mouth, disseminate = διαφημίζω to steal = κλέπτω to stop (someone or something) = παύω; to come to a halt = παύομαι to stretch, extend = τείνω (Cf. tension) to strike = παίω / κόπτω

18 Eng Greek.voc , p18 to suffer, be burdened = ἄχθομαι (πάσχω = to experience, suffer) to summon, send for someone = μεταπέμπομαι to supply, give = πορίζω to take, receive = λαμβάνω to take courage = θαρσέω > ῶ to take hold of = ἀντι + λαμβάνομαι to take pleasure = ἥδομαι (+ dat) to take turns = ἀμείβομαι to taste = γεύομαι; to give someone a taste of something = γεύω to teach = διδάσκω to testify, bear witness = μαρτυρέω to thank (+ dat complement) = εὐχαριστέω > ῶ to throw = βάλλω; περιβάλλω = to throw around, put on to throw down = καταβάλλω; to throw on the ground, cast out = ῥίπτω to untie, free = λύω; λύομαι = to ransom to toil = πονέω > ῶ to train (someone) = γυμνάζω; to train (oneself), to exercise = γυμνάζομαι to travel, go = πορεύομαι to trust, believe in = πιστεύω (+ dat) to turn (someone or something) = τρέπω; to turn (intransitive, betake oneself ) = τρέπομαι to uncover, reveal = ἐκκαλύπτω to wail, lament = θρηνέω > ῶ to wait, remain = μένω to walk up or upon, embark = ἀναβαίνω to walk, come, go = βαίνω / ἔρχομαι to want = βούλομαι to ward off = ἀμύνομαι toward = παρά (+ acc) town = κωμόπολις, εως, ἡ to wash = λούω to watch, view, perceive with the eyes = θεάομαι > θεῶμαι to welcome kindly, embrace = ἀσπάζομαι to welcome, receive = δέχομαι to whet, sharpen = θήγω

19 to win (a battle), defeat (an adversary) = νικάω > ῶ to wish, be willing to = ἐθέλω to wither by heat = καυματίζω to wonder, admire = θαυμάζω to work = ἐργάζομαι to worship, be pious = σέβω, later σέβομαι to write, draw = γράφω; middle = to indict to wrong, act wrongly = ἀδικέω > ῶ tragedy = τραγῳδία, ας, ἡ tribe, nation = ἔθνος, ἔθνους, τό trireme = τριήρης, τριήρου trustworthy = ἀψευδής, ές twice = δίς truthful = ἀψευδής, ές Eng Greek.voc , p19 U ugly, shameful = αἰσχρός, ά, όν; comparative αἰσχίων, αἴσχιον; superlative αἴσχιστος, η, ον uncaring = ἀμελής, ἀμελές underworld, Hades = ᾍδης, ου, ὁ unfortunate = δυστυχής, δυστυχές unhappy, ill starred = κακοδαίμων, κακόδαιμον unfailing = νημηρτής, νημηρτές V vain = μάταιος, α, ον; ματαίως (adv) = in vain various = ποικίλος, η, ον victory = νίκη, ης, ἡ village, small town = κώμη, ης, ἡ visibly, publicly = φανερῶς voice = φωνή, ῆς, ἡ W wages, reward = μισθός, οῦ, ὁ wailing = κλαυθμός, οῦ, ὁ wall = τοῖχος, τοίχους, τό

20 Eng Greek.voc , p20 water = ὕδωρ, ὕδατος, τό weak, sick = ἀσθενής, ἀσθενές weakness, despondency = ἀθυμία, ας, ἡ well known = γνωτός, ή, όν well born = εὐγενής, εὐγενές when, whenever = ὅταν where? = που; where (indirect interrogative or relative adverb) = ὅπου where(to), where (to)? = ποῖ; where(to), whither (relative or indirect interrogative adverb) = ὅποι white = λευκός. ή, όν (Cf. leucocyt) whoever,whatever = ὅστις, ἤτις, ὄ τι wide = εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ wild = ἄγριος, α, ον winged = πετεινός, ή, όν ; τὰ πετεινά = birds wisdom = σοφία, ας, ἡ withdraw = ἀπ αλλάσσω (Att. ἀπαλλάττω) without = ἄνευ + gen witness, martyr = μάρτυς, μάρτυρος, ὁ word, song = ἔπος, ἔπους, τό ; in the pl = poetry workshop = ἐργαστήριον, ου, τό (Cf ἐργάζομαι) wool = ἔριον, ου, τό wretched = τάλας, τάλαινα, τάλαν writing tablet, board for painting, picture = πίναξ, κος, ὁ Y year = ἔτος, ἔτους, τό; ἐνιαυτός, οῦ, ὁ = period of one year yesterday = χθές your (belonging to you sg) = σός, σή, σόν; (belonging to you pl) = ὑμέτερος, α, ον Z Zeus = Ζεύς, Διός, ὁ

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List This vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011)

a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) N.B. ὁ and ὅς have been omitted Greek w ord English de finition frequency unusual f orms in rarity in part of speech in τ τ Homer

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1-9

Vocabulary in Lessons 1-9 1 of 10 5/15/2011 1:28 PM Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1-9 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀδικία, ας, ἡ = injustice,

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s The Ass An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Lucius, or The Ass: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

Dialogues of the Gods

Dialogues of the Gods Lucian s Dialogues of the Gods An Intermediate Greek Reader Greek Text with Running Vocabulary and Commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Dialogues of the Gods: An Intermediate Greek Reader:

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα

THE POEM OF PARMENIDES

THE POEM OF PARMENIDES P a g e 1 THE POEM OF PARMENIDES A NEW TRANSLATION WITH TEXT AND COMMENTARY By E. H. Campbell INOPIBUS PRESS: BOZEMAN, MT FIRST EDITION P a g e 2 Copyright 2011 E. H. Campbell Ad bona dea Empanda P a g

Διαβάστε περισσότερα

Dialogues of the Dead

Dialogues of the Dead Lucian s Dialogues of the Dead An Intermediate Greek Reader Greek Text with Running Vocabulary and Commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Dialogues of the Dead: An Intermediate Greek Reader:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two 1. John 1:1-2 1.1 Reading 1:1 1:2 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 1.2 Vocabulary [Familiarity with the many meanings and usages of

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

Homer s Odyssey 6-8. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary. Geoffrey Steadman

Homer s Odyssey 6-8. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary. Geoffrey Steadman Homer s Odyssey 6-8 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Homer s Odyssey 6-8 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary First Edition 2010 by Geoffrey D. Steadman Revised

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Second Edition 01 by

Διαβάστε περισσότερα

Lysias I and Plato s Crito

Lysias I and Plato s Crito Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary 1 st edition 2012 by Geoffrey D.

Διαβάστε περισσότερα

Xenophon s Anabasis IV

Xenophon s Anabasis IV Xenophon s Anabasis IV Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Beta Edition 15 February 2014 This edition has not be throughly proofread yet. There are sure to be errors, obvious and otherwise,

Διαβάστε περισσότερα

English-Temenia Lexicon

English-Temenia Lexicon English-Temenia Lexicon See last page for list of suffixes (complementive particle) χα (interrogative particle) θα (relative particle) κε able (be able) φαυχιυ verb about ψερι above ζερυαψο (also: over)

Διαβάστε περισσότερα