Eng Greek.voc , p1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eng Greek.voc.1332.3332, p1"

Transcript

1 Eng Greek.voc , p1 English to Greek vocabulary for the second semester Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons in this course. Because of inclusions and omissions, it is not recommended as the substitute of a general dictionary (for that purpose, look up the Bibliography). Verbs are all listed under the English infinitive, so if you are looking for a verb, go to the letter T. [Try to remember the highlighted vocabulary.] A able = δυνατός, ή, όν according to = κατά (+ acc ) Achilles = Ἀχιλλεύς, Ἀχιλλέως Acrisius = Ἀκρίσιος, ου, ὁ affliction, oppression = θλίψις, εως, ἡ again, back = πάλιν Agathon = Ἀγάθων, Ἀγάθονος, ὁ Agesilaos = Ἀγησίλαος, ου, ὁ Alexander = Ἀλέξανδρος, ου, ὁ ambassador, elder = πρεσβύτερος, ου, ὁ ancient, old = παλαιός, ά, όν and not; but not; not even = οὐδέ / μηδέ; neither... nor = οὐδέ... οὐδέ / μηδέ... μηδέ angry (to get / be angry) = ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην another = ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο answer = ἀπόκρισις, ἀποκρίσεως, ἡ apple or any tree fruit = μῆλον, ου, τό aptly = ἱκανῶς Archidamus = Ἀρχίδαμος, ου, ὁ Argos = Ἀργος, ους, τό army = στράτευμα, στρατεύματος, τό as soon as possible = ὡς τάχιστα as, just as, like = ὡς, ὥσπερ, καθώς

2 Asclepius = Ἀσκληπιός, οῦ, ὁ assembly = ἐκκλησία, ας, ἡ; assembly, dealings with one another = ὁμιλία, ας, ἡ Athens = Ἀθῆναι, Ἀθηνῶν, αἱ Eng Greek.voc , p2 B back, up = ἀνά (+ acc ) Baptist (a surname of John) = Βαπτιστής, οῦ, ὁ Barabbas = Βαρραββᾶς, ᾶ, ὁ battle = μάχη, ης, ἡ because = διότι before, in front of = ἔμπροσθεν (adv, and preposition + gen) behind = ὀπίσω (+ gen) beloved = ἀγαπητός, ή, όν better = βελτίων, βέλτιον; better (of persons, also braver, nobler) = ἀμείνων, ἄμεινον best = βέλτιστος, η, ον; best (of persons, i.e. bravest, noblest) = ἄριστος, η, ον bird = ὄρνις, ὄρνιθος, ὁ, ἡ; birds = τὰ πετεινά bird, omen = οἰωνός, οῦ, ὁ birth, generation, ʺclanʺ = γένος, γένους, τό bitter = πικρός, ά, όν black = μέλας, μέλαινα, μέλαν brass (fine) = χαλκολίβανος, ου, ὁ or χαλκολίβανον, ου, τό breast (a femaleʹs), the chest = μαστός, οῦ, ὁ Cf. mastectomy. broad = πλατύς, πλατεῖα, πλατύ brotherly love, love of God, charity = ἀγάπη, ης, ἡ C camp (military) = στρατόπεδον, ου, τό Caparneum = Καφαρναούμ cat = αἴλουρος, ου, ὁ, ἡ cause = αἰτία, ας, ἡ. Cf etiology. chamber = θάλαμος, ου, ὁ change = μετα βάλλω (Cf. βάλλω). Cf. metabolism Cheiron = Χείρων, Χείρωνος, ὁ

3 childlike, innocent = νήπιος, α, ον citadel, city vs. countryside = ἄστυ, ἄστεως, τό city state = πόλις, πόλεως, ἡ cloak; in the plural, clothes = ἱμάτιον, ου, τό coffer, box, chest = λάρναξ, λάρνακος, ὁ comic playwright = κωμοδοποιός, οῦ, ὁ concern, worry = μέριμνα, ης, ἡ council, consultation = συμβούλιον, ου, τό counselor = σύμβουλος, ου, ὁ (σύν + βουλή) courage = ἀνδρεία, ας, ἡ crying, shrieking ( used as nouns) = κραυγή, ῆς, ἡ cup = κοτύλη, ης, ἡ cure = θεραπεία, ας, ἡ custom, habit = ἦθος, ἤθους, τό. Cf. ethics Eng Greek.voc , p3 D Danae = Δανάη, ης, ἡ danger = κίνδυνος, ου, ὁ daughter = θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ dead = νεκρός, ά, όν depth or height = βάθος, βάθους, τό desert, lonely = ἔρημος, (η), ον deserving = ἄξιος, α, ον (+ gen) destruction = ἀπώλεια, ας disorder, licentiousness = ἀταξία, ας, ἡ divine = θεῖος, α, ον divinity, demon = δαιμόνιον, ου, τό dog = κύων, κυνός, ὁ, ἡ double edged, with two mouths = δίστομος, ον drawing, writing, indictment; in koinê Greek, scripture = γραφή, ῆς, ἡ drink (noun) = πόσις, πόσιος, ἡ

4 Eng Greek.voc , p4 E each time, at all times = ἑκάστοτε (adv) early, early in the day = πρωΐ earth (inhabited) = οἰκουμένη, ης, ἡ earth born = γηγενής, γηγενές easy = ῥάδιος, α, ον East, a rising = ἀνατολή, ῆς, ἡ ecstasy = ἔκστασις, ἐκστάσεως, ἡ Egyptian (noun) = Αἰγύπτιος, ου, ὁ elder = πρεσβύτερος, ου, ὁ elsewhere, somewhere else = ἀλλαχοῦ (adv ) empty = κενός, ή, όν end, goal = τέλος, τέλους, τό equal = ὅμοιος, α, ον (+ dat) Euripides = Εὐριπίδης, ου even if = καὶ εἰ ; καὶ + εἰ + ἄν > κἄν evening = ὀψία, ας, ἡ exceedingly = περισσῶς experience, suffering = πάθος, πάθους, τό experienced = ἔμπειρος, ον (+ gen) F face, person = πρόσωπον, ου, τό faith = πίστις, πίστεως, ἡ faithful, trustworthy = πιστός, ή, όν false = ψευδής, ψευδές fast = ταχύς, ταχεῖα, ταχύ festival = ἑορτή, ῆς, ἡ finally = τέλος finer, more beautiful = καλλίων, κάλλιον; finest = κάλλιστος, η, ον (comparative and superlative, respectively, of καλός, ή, όν) fire = πῦρ, πυρός, τό / φλόξ, φλογός, ἡ firm, trusty = βέβαιος, α, ον fish = ἰχθύς, ἰχθύος, ὁ

5 Eng Greek.voc , p5 fleet (or army sent as part of an expedition or campaign) = στόλος, ου, ὁ flower = ἄνθος, ἄνθους, τό foolish = μῶρος, α, ον foot = πούς, ποδός, ὁ for the sake of = ἕνεκα (gen + ) forgiveness = συγγνώμη, ης, ἡ fortunate, happy = εὐδαίμων, εὔδαιμον; to consider happy = εὐδαιμονίζω fox = ἀλώπηξ, ἀλώπεκος, ἡ freedom = ἐλευθερία, ας, ἡ friendship = φιλία, φιλίας, ἡ; on friendly or peaceful terms = διὰ φιλίας frog = βάτραχος, ου, ὁ fruit = καρπός, οῦ, ὁ full = μεστός, ή, όν / πλήρης, πλῆρες funny = γελοῖος, α, ον furnace, kiln = κάμινος, ου, ἡ G Galilee = Γαλιλαία, ας, ἡ gathered together = ἐπι συν ηγμένος, η, ον (perfect passive pple, not studied in this course, of ἐπι συν άγω) gentle = ἤπιος, α, ον gladly = ἡδέως good luck = εὐτυχία, ας, ἡ Gorgias = Γοργίας, ου, ὁ great, much (pl many) = πολύς, πολλή, πολύ; more (comparative) = πλέων, πλέον (πλείων, πλεῖον); very great, neuter: very much, pl: very many), most (superlative) = πλεῖστος, η, ον Greece= Ἑλλάς, Ἑλλάδος, ἡ H Hades, the underworld = Ἅδης, ου, ὁ hair = θρίξ, τριχός, ἡ (Cf. trichology) harbor = λιμήν, λιμένος, ὁ hare = λαγωός, οῦ, ὁ head = κεφαλή, ῆς, ἡ heavy = βαρύς, βαρεῖα, βαρύ

6 Eng Greek.voc , p6 helpful = ὠφέλιμος, ον / ὠφελήσιμος, ον Hephaestus, god of the forge and a minor god of fire = Ἥφαιστος, ου, ὁ high council, highest governing body in Judaea = συνέδριον, ου, τό high priest, head of the Jewish religion = ἀρχιερεύς, ἀρχιερέως himself, herself, itself (reflexive of the 3rd person) = ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἐαυτό αὑτόν, αὑτήν, αὑτό / αὑτόν, αὑτήν, αὑτό (αὑτοῦ, αὐτῆς, αὑτοῦ) how great? how much? (pl) how many? = πόσος, η, ον hundred (one) = ἑκατόν (indeclinable numeral) hunter = θηρευτής, τοῦ, ὁ Ι I = ἐγώ, μοῦ / ἐμοῦ I have come or gone = ἐλήλυθα (perfect of ἔρχομαι) if = εἰ (conj) ; if not, unless, except = εἰ μή ill luck = δυστυχία, ας, ἡ impulse = ὁρμή, ῆς, ἡ innocent = ἀναίτιος, ον insolence, wanton violence, outrageous behavior = ὕβρις, ὕβρεως, ἡ interpreter = ἑρμενεύς, ἑρμενέως, ὁ //it// has occurred = γέγονε //it// is necessary = δεῖ //it// is obligatory, necessary = χρή //it// seems (right) = δοκεῖ J Jerusalem = Ἰεροσόλυμα, τά (indeclinable) Jewish = Ἰουδαῖος, α, ον judgment = κρίσις, κρίσεως, ἡ juror = δικαστής, οῦ, ὁ just as, like, as = ὥσπερ (conj) Κ key = κλείς, κλειδός, ἡ

7 king = βασιλεύς, βασιλέως, ὁ knowledge = γνῶσις, γνώσεως, ἡ Eng Greek.voc , p7 L Lacedemonian (Spartan) = Λακεδαιμόνιος, α, ον lamentation = ὀδυρμός, οῦ, ὁ lampstand = λυχνία, ας, ἡ lap = κόλπος, ου, ὁ last = ἔσχατος, η, ον late = ὄψιος, α, ον later = ὕστερον leaf = φῦλλον, ου, τό libation (in the pl, peace treaty) = σπονδή, ῆς, ἡ light, nimble = κοῦφος, η, ον long, reaching to the feet = ποδήρης, ποδῆρες Lord (of the) = κυριακός, ή, όν Μ Macedonian (noun) = Μακεδῶν, Μακεδόνος male = ἄρρην, α1ρρενος, ὁ (noun and adjective) memory, remembrance = μνήμη, ης, ἡ misfortune = ἀτυχία, ας, ἡ mortal = θνητός, ή, όν mountain = ὄρος, ὄρους, τό mouth = στόμα, στόματος, τό murderer = φονεύς, φονέως, ὁ my, mine = ἐμός, ἐμή, ἐμόν myself (reflexive of the 1st person) = ἐμαυτόν, ἐμαυτήν (ἐμαυτοῦ, ἐμαυτῆς) mystery = μυστήριον, ου, τό N naked = γυμνός, ή, όν

8 narrow = στενός, ή, όν nature = φύσις, φύσεως, ἡ naval = ναυτικός, ή, όν necessary = ἀναγκαῖος, α, ον need = χρεία, ας, ἡ Nereus = Νερεύς, Νερέως, ὁ nest = καλιά, ᾶς, ἡ never = οὐδέποτε / οὔποτε nevertheless = μέντοι night = νύξ, νυκτός, ἡ noble, high born, good = γεν(ν)αῖος, α, ον nobly = γνησίως (adv) Eng Greek.voc , p8 O of all sorts = παντοῖος, α, ον old man = γέρων, γέροντος, ὁ Olympus = Ὄλυμπος, ου, ὁ on behalf of, for the sake of = ὑπέρ (+ gen) once, once upon a time = ποτέ (enclitic) one (the numeral) = εἷς, μία, ἕν one another = ἀλλήλους, ἀλλήλας, ἀλλήλα (acc of a reciprocal pronoun that has no nom; the gen is ἀλλήλων) opportunity, right time = καιρός, οῦ, ὁ or, than = ἤ (conj) order, commandment = ἐντολή, ῆς, ἡ our = ἡμέτερος, α, ον ox = βοῦς, βοός, ὁ P painter = ζωγράφος, ου, ὁ parable = παραβολή, ῆς, ἡ partner = συγκοινωνός, όν

9 pause, rest = παῦλα, ης, ἡ peace treaty (solemnized by a libation) = σπονδή, ῆς, ἡ in the pl people, populace = λαός, λαοῦ, ὁ pig, boar = σύς, συός, ὁ, ἡ Pilate = Πειλᾶτος, ου, ὁ pitiable, deserving compassion = ἐλεεινός, ή, όν poor (vs. rich) = πένης, τος possession, ʺthingʺ= κτῆμα, κτήματος, τό ( = χρῆμα, χρήματος, τό) potter = κηραμεύς. κεραμέως, ὁ power = δύναμις, εως, ἡ praise = ἔπαινος, ου, ὁ priest = ἱερεύς, ἱερέως, ὁ prisoner = δέσμιος, ου, ὁ; prisoner of war ἀχμάλωτος, ου, ὁ Prometheus = Προμηθεύς, έως, ὁ publicly = δημοσίᾳ (adverbial dative) Eng Greek.voc , p9 R race, flight, running = δρόμος, ου, ὁ reaching to the feet = ποδήρης, ποδῆρες ready, prepared = ἕτοιμος, (ἑτοίμη), ἕτοιμον reason, pretext = πρόφασις, προφάσεως, ἡ rebel, revolutionary = στασιαστής, οῦ, ὁ. Cf. στάσις revelation = ἀποκάλυψις, εως, ἡ (lit: uncovering, Cf. καλύπτω) revolt = στάσις, στάσεως, ἡ right (vs left) = δεξιός, ά, όν rocky = πετρώδης, πετρῶδες Roman = Ῥωμαῖος, α, ον roof or ceiling = ὀρoφή, ῆς, ἡ root = ῥίζα, ης, ἡ S sabre, short sword = μάχαιρα, ας, ἡ salvation = σωτηρία, ας, ἡ

10 Eng Greek.voc , p10 scimitar, large sword = ῥομφαία, ας, ἡ scribe = γραμματεύς, έως, ὁ. Cf. γράφω scripture = γραφή, ῆς, ἡ Scythians = Σκῦθαι, ῶν, οἱ secretly, without someoneʹs knowledge = λάθρα (adv used as preposition + gen) sharp = ὀξύς, ὀξεία, ὀξύ shield = ἀσπίς, ίδος, ἡ ship = ναῦς, νεώς, ἡ short, brief = βραχύς, βραχεῖα, βραχύ Simon = Σίμων, ονος, ὁ sixty = ἑξήκοντα (indeclinable numeral) snow = χιών, χιόνος, ἡ so great, so large; pl so many = τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο sophist = σοφιστής, οῦ, ὁ Socrates = Σωκράτης, ους, ὁ Sophocles = Σωφοκλῆς, Σοφοκλέους sowing, seed = σπορά, ᾶς, ἡ space, place = χῶρος, ου, ὁ Spartan (a) = Σπαρτιάτης, ου, ὁ a star = ἀστήρ, ἀστέρος, ὁ story = μῦθος, ου, ὁ straight to (of space) ; at once (of time) = εὐθύς (adv) strong = ἰσχυρός, ά, όν stronger, more excellent = κρείσσων, κρεῖσσον (comparative of ἀγαθός, ή, όν); strongest, most excellent = κράτιστος, η, ον (superlative of ἀγαθός, ή, όν) sweet = ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ; sweeter = ἡδίων, ἥδιον; sweetest = ἥδιστος, η, ον swift = ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύ T teaching, instruction = διδαχή, ῆς, ἡ temperate, of sound mind = σώφρων, σῶφρον ʺThinkeryʺ (in Aristophanesʹ Clouds) = φροντιστήριον, ου, τό

11 thirty = τριάκοντα (indeclinable numeral) three = τρεῖς, τρία thus = ὧδε / οὕτω / οὕτως (adv) to accuse, speak against = κατηγορέω > ῶ (+ gen) to announce = ἀγγέλλω to act as a citizen, be a citizen = πολιτεύω / πολιτεύομαι to act with wanton violence, to outrage = ὑβρίζω to act wrongly = ἁμαρτάνω to admire, wonder at = θαυμάζω to advise beforehand = προαγορεύω to announce, proclaim = ἀγγέλλω, καταγγέλλω to answer = ἀποκρίνομαι to approach unseen = προσ έρπω. Cf ἕρπω = to creep to arrive = ἀφικνέομαι > ἀφικνοῦμαι to ask (a question) = ἐρωτάω > ῶ to assist = συμ πράσσω (Cf. πράσσω) to attempt, try = πειράομαι to awaken = ἐγείρω to baptize, immerse = βαπτίζω to be: εἰμί to be absent = ἄπειμι (Cf. εἰμί) to be anxious about = μεριμνάω > ῶ to be ashamed = αἰσχύνομαι to be content, satisfied = εὐδοκέω to be earnest, to pursue earnestly = σπουδάζω to become or be dry = ξηραίνω to be ill = νοσέω > ῶ to be inferior (to another), to be beaten = ἡσσάομαι (Attic ἡττάομαι) to be king = βασιλεύω to be placed, to be in a position = κεῖμαι to be possessed by a demon = δαιμονίζομαι to be present = πάρειμι (παρά + εἰμί) to be silent = σιγάω > ῶ to be sitting = κάθημαι, perfect of καθέζομαι (which means ʺto sit downʺ) Eng Greek.voc , p11

12 Eng Greek.voc , p12 to be useful, to profit = συμ φέρω (Cf φέρω ) to be wise, to have understanding = φρονέω > ῶ, φρονήσω (Cf. phren in English compounds.) to bear, carry = φέρω to bear witness, testify = μαρτυρέω to become, come to be, be born = γί(γ)νομαι to beget (of the father); to give birth to (of the mother = γεννάω > ῶ to begin = ἄρχομαι (sometimes the active ἄρχω, which more often means to rule) to believe in, trust = πιστεύω to beseech = ἱκετεύω to bind = δέω, δήσω, ἔδησα. Not to be confused with δέω, δεήσω, ἐδέησα = to stand in need of, lack to bow before, make obeisance to = προσ κυνέω > ῶ (+ acc) to bring to a place = κομίζω to bring, carry, bear = φέρω; to bring forth = προφέρω; bring in, introduce = εἰσ φέρω to bring forth or beget = τίκτω to build, furnish = κατα σκευάζω to burn, scorch = καίω / πυρόω > πυρῶ to buy = ἀγοράζω to call = καλέω > καλῶ to call on = ἐπικαλέω > ῶ to carry the battle through, fight to the end = δια μάχομαι to carry = φέρω; to carry off = ἀπό + φέρω; to carry over, spend (time) = διάγω (διά + ἄγω) to cause to arise; to arise = τέλλω to carry over, differ = διαφέρω to cease from = ἐπέχω, ἐφέξω, ἐπέσχον to chance upon (+ gen) = τυγχάνω to change (someone or something into something else) = ἀλλάσσω (Attic ἀλλάττω) to chase, pursue = διώκω, κατα διώκω = to follow, pursue to choke = πνίγω to choose = αἱρέομαι > αἱροῦμαι to come or go = ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα. In Attic the independent irregular verb εἶμι served as the future. In this course we do not study the conjugation to which εἶμι belongs (athematic or μι verbs) to come upon = κατα λαμβάνω to command, bid = κελεύω to compete = ἀγωνίζομαι

13 to conquer, take = αἱρέω > ῶ to consider, deem = νομίζω to consult the oracle = χρηστεριάζομαι to contribute to = συνάπτομαι to converse = διαλέγομαι to corrupt, destroy = φθείρω to cross = διαβαίνω to crown = στεφανόω > ῶ to crucify = σταυρόω > ῶ to cry = κράζω to cull, gather = δρέπω to dance = χορεύω to defeat (an adversary), win (a battle) = νικάω > ῶ to defend oneself = φυλάσσομαι (Attic φυλάττομαι); ἀμύνομαι to destroy = ἀπολώλεκα (perfect of ἀπόλλυμι, a verb not studied in this course) to die = ἀποθνῄσκω. (Cf. θάνατος, θνητός, etc.) to differ, carry across = διαφέρω to discuss, converse = διαλέγομαι to do, bring about, achieve = πράσσω (Attic πράττω) (Cf drama) to do a favor to, oblige = χαρίζομαι to do good, do what is right and proper = ἀγαθοποιέω > ῶ to do harm, do what is wrong = κακοποιέω > ῶ to do wrong, wrong (someone), commit a crime = ἀδικέω > ῶ to draw, write = γράφω to drink = πίνω to dwell in, inhabit (takes a D O) = οἰκέω > ῶ to eat = ἐσθίω; to eat up = κατἐσθίω (κατέφαγον is the 2nd aorist) to embark, walk up or upon = ἀναβαίνω to embrace, welcome kindly = ἀσπάζομαι to enjoy, take pleasure in = ἥδομαι (+ dative). (Cf. hedonistic) to engender = φύω to entreat, ask of = παραιτέομαι > οῦμαι to envy = φθονέω > ῶ / ζηλόω > ῶ to establish = ἱδρύω Eng Greek.voc , p13

14 Eng Greek.voc , p14 to exchange something (acc) for something else (gen) = ἀλλάσσομαι (Attic ἀλλάττομαι) / ἀμείβω to expect (something good, i.e. to hope, or something bad) = ἐλπίζω to experience, suffer = πάσχω to fall (down) = πίπτω / κατα πίπτω to fear = φοβέω (also = to frighten) / φοβέομαι / δείδω to ferry = πορεύω; πορεύομαι = to depart, go, walk, travel to fight against = μάχομαι (+ dat) to find = εὑρίσκω to fine, punish = ζημιόω > ῶ to finish = τελευτάω > ῶ (sc. τὸν βίον = to die) to flee, shun = φεύγω to follow, obey = ἀκολουθέω > ῶ (+ dative) to force = βιάζω / βιάζομαι to fulfil, continue (doing) = διατελέω to free, liberate = ἐλευθερόω > ῶ to gather together = συναθροίζω to get angry = ὀργίζομαι to give = [δίδωμι, not studied in this course], future δώσω to give thanks (+ dat complement) = εὐχαριστέω > ῶ to give way, draw back, make room for, have room for = χωρέω > ῶ to go, come, walk = βαίνω / ἔρχομαι / πορεύομαι to go away, leave = ἀπέρχομαι (ἀπό + ἔρχομαι ) to go or come down = κατα βαίνω / κατ έρχομαι to go up, ascend = ἀνα βαίνω / ἀν έρχομαι to govern, rule (+ Gen) = ἄρχω (sometimes = to begin) to grow = αὐξάνομαι to guard, observe = τηρέω to guard, protect = φυλάσσω (Attic φυλάττω) / φρουρέω > ῶ; = to guard oneself against (+ DO) φυλάσσομαι / φρουρέομαι > > οῦμαι to happen to (... be doing something); = τυγχάνω; (+ Gen = to chance upon) to harm = βλάπτω to hate = μισέω > μισῶ / ἐχθαίρω to have = ἔχω; (+ an adverb = to be, e.g. ἔχω κακῶς = to be ill) to have good luck = εὐτυχέω >ῶ (Cf. τύχη)

15 to have come = ἥκω (this present is translated as if it were a perfect) to heal, care for = θεραπεύω to hear = ἀκούω to help = ὠφελέω to hinder, prevent = κωλύω to hire = μισθόομαι > μισθοῦμαι to hold as a custom = νομίζω (also = to deem) to honor = τίνω to impart (something to another), to share = ἀνακοινόομαι > οῦμαι. (Cf. κοινός) to increase, make grow = αὐξάνω (middle = to grow). to indict = γράφομαι to intend = δια νοέομαι > διανοοῦμαι to interpret, preach = προφητεύω to judge = κρίνω to kill = ἀποκτείνω to know, recognize = γι(γ)νώσκω to lament, wail = θρηνέω > ῶ to laugh = γελάω > ῶ to lay siege to, besiege = πολιορκέω > ῶ to lead = ἄγω to lead the way, suppose, deem = ἡγέομαι > ἡγοῦμαι to leap = ἅλλομαι to learn = μανθάνω to leave, leave behind = λείπω / κατα λείπω to listen to, obey (+ dat) = πείθομαι to live = ζάω > ζῶ to live together (as man and wife) = συνοικέω > ῶ (+ Dat) to look = βλέπω (ἐς, εἰς + acc); to look at = προσβλέπω (+ acc) to love = φιλέω > ῶ to make to arise; to arise = τέλλω (ἀνατέλλω = to make or let rise up, to rise up) to make further vows = συν επεύχομαι to make grow, increase = αὐξάνω; middle = to grow. to move = κινέω > ῶ to march, go, walk, travel = πορεύομαι Eng Greek.voc , p15

16 Eng Greek.voc , p16 to name = ὀνομάζω to nourish = τρέφω to need, desire = χρήζω to need, lack = δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα. Not to be confused with δέω, δήσω, ἔδησα, δέδεκα = to bind. to obey, listen to = πείθομαι to offer sacrifice = θύω too much = ἄγαν to order, array in battle = τάσσω (Att. τάττω) to partake of = μετ έχω (+gen) to perceive through the senses = αἰσθάνομαι. (Cf. aesthetic) to persuade = πείθω; middle πείθομαι + dat = to obey, listen to to pity, have pity upon = οἰκτείρω; to have compassion = ἐλεέω > ῶ to plant = φυτεύω to play = παίζω to pour = λείβω to praise = ἐγκωμιάζω / εὐλογέω > ῶ (to speak well of) to pray = εὔχομαι; to address in prayer = προσεύχομαι to preach = εὐαγγελίζομαι to prevent = κωλύω to proclaim = κηρύσσω (Attic κηρύττω) to profit, be useful = συμ φέρω (cf φέρω ) to provide, supply = παρέχω (Cf. ἔχω). to punish = κολάζω to pursue earnestly, to be earnest = σπουδάζω to put on another = ἐν δύω; to put on oneself, wear = ἐν δύομαι to raise (e.g. one s hand) = ἀνα τείνω to ransom = λύομαι (λύω = to untie, free) to reap = ἀμάω > ῶ to receive, welcome = δέχομαι to recognize, know = γι(γ)νώσκω to release = ἀπό λύω to remember = μέμνημαι (perfect of μιμνήσκομαι, to recall) to reproach, upbraid = ὀνειδίζω / ἐπι πλήσσω to respond = ἀντιλέγω

17 Eng Greek.voc , p17 to rest, stop to rest = ἀναπαύομαι to risk, run a risk = κινδυνεύω to reveal = ἀποκαλύπτω; make visible, reveal = φανερόω > ῶ to make or let rise up = ἀνατέλλω to ruin, destroy = διαφθείρω to rule, govern = ἄρχω (+ gen); sometimes = to begin, but the middle ἄρχομαι is more common with this meaning. to rub, wear away, spend (time) = τρίβω to run = τρέχω to sacrifice = θύω to save = σῴζω to say, speak = λέγω / φημί to scourge = φραγελλόω > ῶ, φραγελλώσω to see = ὁράω > ῶ (Cf. panorama) to seek = ζητέω > ῶ to seem = δοκέω > ῶ. to send = πέμπω; ἀποστέλλω (ἀπό + στέλλω) = to send away, dispatch (Cf. ἀπόστολος) to send for someone, summon = μετα + πέμπομαι to send off, divorce (a wife) = ἀποπέμπω, ἀποπέμψω to set in motion, to ride = ἐλαύνω (transitive or intransitive) to set in order, array in battle = τάσσω (Att. τάττω) to separate from, delimit = ὁρίζω to shake, stir up = ἀνα σείω to sharpen = ὀξύνω (Cf. ὀξύς) to show, make visible = φαίνω ; to appear = φαίνομαι to signal, give a sign = σημαίνω to sin (koinê Greek) = ἁμαρτάνω to sit = κάθημαι (perfect of καθέζομαι, which means ʺto sit downʺ.) to sneeze = πτάρνυμαι to sow = σπείρω to spread widely by word of mouth, disseminate = διαφημίζω to steal = κλέπτω to stop (someone or something) = παύω; to come to a halt = παύομαι to stretch, extend = τείνω (Cf. tension) to strike = παίω / κόπτω

18 Eng Greek.voc , p18 to suffer, be burdened = ἄχθομαι (πάσχω = to experience, suffer) to summon, send for someone = μεταπέμπομαι to supply, give = πορίζω to take, receive = λαμβάνω to take courage = θαρσέω > ῶ to take hold of = ἀντι + λαμβάνομαι to take pleasure = ἥδομαι (+ dat) to take turns = ἀμείβομαι to taste = γεύομαι; to give someone a taste of something = γεύω to teach = διδάσκω to testify, bear witness = μαρτυρέω to thank (+ dat complement) = εὐχαριστέω > ῶ to throw = βάλλω; περιβάλλω = to throw around, put on to throw down = καταβάλλω; to throw on the ground, cast out = ῥίπτω to untie, free = λύω; λύομαι = to ransom to toil = πονέω > ῶ to train (someone) = γυμνάζω; to train (oneself), to exercise = γυμνάζομαι to travel, go = πορεύομαι to trust, believe in = πιστεύω (+ dat) to turn (someone or something) = τρέπω; to turn (intransitive, betake oneself ) = τρέπομαι to uncover, reveal = ἐκκαλύπτω to wail, lament = θρηνέω > ῶ to wait, remain = μένω to walk up or upon, embark = ἀναβαίνω to walk, come, go = βαίνω / ἔρχομαι to want = βούλομαι to ward off = ἀμύνομαι toward = παρά (+ acc) town = κωμόπολις, εως, ἡ to wash = λούω to watch, view, perceive with the eyes = θεάομαι > θεῶμαι to welcome kindly, embrace = ἀσπάζομαι to welcome, receive = δέχομαι to whet, sharpen = θήγω

19 to win (a battle), defeat (an adversary) = νικάω > ῶ to wish, be willing to = ἐθέλω to wither by heat = καυματίζω to wonder, admire = θαυμάζω to work = ἐργάζομαι to worship, be pious = σέβω, later σέβομαι to write, draw = γράφω; middle = to indict to wrong, act wrongly = ἀδικέω > ῶ tragedy = τραγῳδία, ας, ἡ tribe, nation = ἔθνος, ἔθνους, τό trireme = τριήρης, τριήρου trustworthy = ἀψευδής, ές twice = δίς truthful = ἀψευδής, ές Eng Greek.voc , p19 U ugly, shameful = αἰσχρός, ά, όν; comparative αἰσχίων, αἴσχιον; superlative αἴσχιστος, η, ον uncaring = ἀμελής, ἀμελές underworld, Hades = ᾍδης, ου, ὁ unfortunate = δυστυχής, δυστυχές unhappy, ill starred = κακοδαίμων, κακόδαιμον unfailing = νημηρτής, νημηρτές V vain = μάταιος, α, ον; ματαίως (adv) = in vain various = ποικίλος, η, ον victory = νίκη, ης, ἡ village, small town = κώμη, ης, ἡ visibly, publicly = φανερῶς voice = φωνή, ῆς, ἡ W wages, reward = μισθός, οῦ, ὁ wailing = κλαυθμός, οῦ, ὁ wall = τοῖχος, τοίχους, τό

20 Eng Greek.voc , p20 water = ὕδωρ, ὕδατος, τό weak, sick = ἀσθενής, ἀσθενές weakness, despondency = ἀθυμία, ας, ἡ well known = γνωτός, ή, όν well born = εὐγενής, εὐγενές when, whenever = ὅταν where? = που; where (indirect interrogative or relative adverb) = ὅπου where(to), where (to)? = ποῖ; where(to), whither (relative or indirect interrogative adverb) = ὅποι white = λευκός. ή, όν (Cf. leucocyt) whoever,whatever = ὅστις, ἤτις, ὄ τι wide = εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ wild = ἄγριος, α, ον winged = πετεινός, ή, όν ; τὰ πετεινά = birds wisdom = σοφία, ας, ἡ withdraw = ἀπ αλλάσσω (Att. ἀπαλλάττω) without = ἄνευ + gen witness, martyr = μάρτυς, μάρτυρος, ὁ word, song = ἔπος, ἔπους, τό ; in the pl = poetry workshop = ἐργαστήριον, ου, τό (Cf ἐργάζομαι) wool = ἔριον, ου, τό wretched = τάλας, τάλαινα, τάλαν writing tablet, board for painting, picture = πίναξ, κος, ὁ Y year = ἔτος, ἔτους, τό; ἐνιαυτός, οῦ, ὁ = period of one year yesterday = χθές your (belonging to you sg) = σός, σή, σόν; (belonging to you pl) = ὑμέτερος, α, ον Z Zeus = Ζεύς, Διός, ὁ

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks)

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) Ἀβραάμ, ὁ Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) ἀγαθός, -ή, -όν ἀγαπάω ἀγάπη, -ης, ἡ ἀγαπητός, -ή, -όν ἄγγελος, -ου, ὁ ἅγιος, -α, -ον ἄγω ἀδελφός, -οῦ, ὁ αἷμα, -τος, τό αἴρω αἰτέω αἰών, -ῶνος, ὁ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency There are 138,020 words in the Greek New Testament consisting of 5,400 unique words (According to BibleWorks9 using Nestle-Aland 27).

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency)

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) ὁ, ἡ, τό the καί αὐτός, -ή, -ό σύ δέ ἐν ἐγώ εἰμί λέγω εἰς οὐ ὅς, ἥ, ὅ οὗτος, αὕτη, τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ ὅτι and, even, also himself, herself,

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for the second semester

Vocabulary for the second semester Vocabulary for the second semester Greek-Eng.voc.1332.3332., p1 Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of inclusions and

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-5

English to Greek vocabulary in lessons 1-5 English to Greek vocabulary in lessons 1-5 E to Greek vocabulary, lessons 1-5, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words)

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) 1 APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) ὁ, ἡ, τό the (19,864) καί and, even, also, but (8,998) αὐτός, ή, ό he, she, it;

Διαβάστε περισσότερα

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Passive and Middle Voices A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Passive Voice So far all of our Greek verbs have been in the active voice Subject performs the verbal action "Clare is

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον.

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον. Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ]

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ] Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 οἰκία, ἡ house 94 2 ἀκούω I hear, listen 427 2 βλέπω I see, look at, watch 132 2

Διαβάστε περισσότερα

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition,

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, 1, ὁ, the, that, 2, δέ, but, 3, τις, any one, any thing, some one, some thing;, 4, τίς, who? which?, 5, εἰμί, to be,

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-7

English to Greek vocabulary in lessons 1-7 English to Greek vocabulary in lessons 1-7 E to Greek vocabulary, lessons 1-7, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε)

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε) LIST OF VERBS THAT ARE FOLLOWED BY A FULL INFINITIVE A Afford: έχω τη δυνατότητα, έχω τα μέσα να I can t afford to buy a new computer, now Agree: συμφωνώ Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα