Eng Greek.voc , p1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eng Greek.voc.1332.3332, p1"

Transcript

1 Eng Greek.voc , p1 English to Greek vocabulary for the second semester Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons in this course. Because of inclusions and omissions, it is not recommended as the substitute of a general dictionary (for that purpose, look up the Bibliography). Verbs are all listed under the English infinitive, so if you are looking for a verb, go to the letter T. [Try to remember the highlighted vocabulary.] A able = δυνατός, ή, όν according to = κατά (+ acc ) Achilles = Ἀχιλλεύς, Ἀχιλλέως Acrisius = Ἀκρίσιος, ου, ὁ affliction, oppression = θλίψις, εως, ἡ again, back = πάλιν Agathon = Ἀγάθων, Ἀγάθονος, ὁ Agesilaos = Ἀγησίλαος, ου, ὁ Alexander = Ἀλέξανδρος, ου, ὁ ambassador, elder = πρεσβύτερος, ου, ὁ ancient, old = παλαιός, ά, όν and not; but not; not even = οὐδέ / μηδέ; neither... nor = οὐδέ... οὐδέ / μηδέ... μηδέ angry (to get / be angry) = ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην another = ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο answer = ἀπόκρισις, ἀποκρίσεως, ἡ apple or any tree fruit = μῆλον, ου, τό aptly = ἱκανῶς Archidamus = Ἀρχίδαμος, ου, ὁ Argos = Ἀργος, ους, τό army = στράτευμα, στρατεύματος, τό as soon as possible = ὡς τάχιστα as, just as, like = ὡς, ὥσπερ, καθώς

2 Asclepius = Ἀσκληπιός, οῦ, ὁ assembly = ἐκκλησία, ας, ἡ; assembly, dealings with one another = ὁμιλία, ας, ἡ Athens = Ἀθῆναι, Ἀθηνῶν, αἱ Eng Greek.voc , p2 B back, up = ἀνά (+ acc ) Baptist (a surname of John) = Βαπτιστής, οῦ, ὁ Barabbas = Βαρραββᾶς, ᾶ, ὁ battle = μάχη, ης, ἡ because = διότι before, in front of = ἔμπροσθεν (adv, and preposition + gen) behind = ὀπίσω (+ gen) beloved = ἀγαπητός, ή, όν better = βελτίων, βέλτιον; better (of persons, also braver, nobler) = ἀμείνων, ἄμεινον best = βέλτιστος, η, ον; best (of persons, i.e. bravest, noblest) = ἄριστος, η, ον bird = ὄρνις, ὄρνιθος, ὁ, ἡ; birds = τὰ πετεινά bird, omen = οἰωνός, οῦ, ὁ birth, generation, ʺclanʺ = γένος, γένους, τό bitter = πικρός, ά, όν black = μέλας, μέλαινα, μέλαν brass (fine) = χαλκολίβανος, ου, ὁ or χαλκολίβανον, ου, τό breast (a femaleʹs), the chest = μαστός, οῦ, ὁ Cf. mastectomy. broad = πλατύς, πλατεῖα, πλατύ brotherly love, love of God, charity = ἀγάπη, ης, ἡ C camp (military) = στρατόπεδον, ου, τό Caparneum = Καφαρναούμ cat = αἴλουρος, ου, ὁ, ἡ cause = αἰτία, ας, ἡ. Cf etiology. chamber = θάλαμος, ου, ὁ change = μετα βάλλω (Cf. βάλλω). Cf. metabolism Cheiron = Χείρων, Χείρωνος, ὁ

3 childlike, innocent = νήπιος, α, ον citadel, city vs. countryside = ἄστυ, ἄστεως, τό city state = πόλις, πόλεως, ἡ cloak; in the plural, clothes = ἱμάτιον, ου, τό coffer, box, chest = λάρναξ, λάρνακος, ὁ comic playwright = κωμοδοποιός, οῦ, ὁ concern, worry = μέριμνα, ης, ἡ council, consultation = συμβούλιον, ου, τό counselor = σύμβουλος, ου, ὁ (σύν + βουλή) courage = ἀνδρεία, ας, ἡ crying, shrieking ( used as nouns) = κραυγή, ῆς, ἡ cup = κοτύλη, ης, ἡ cure = θεραπεία, ας, ἡ custom, habit = ἦθος, ἤθους, τό. Cf. ethics Eng Greek.voc , p3 D Danae = Δανάη, ης, ἡ danger = κίνδυνος, ου, ὁ daughter = θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ dead = νεκρός, ά, όν depth or height = βάθος, βάθους, τό desert, lonely = ἔρημος, (η), ον deserving = ἄξιος, α, ον (+ gen) destruction = ἀπώλεια, ας disorder, licentiousness = ἀταξία, ας, ἡ divine = θεῖος, α, ον divinity, demon = δαιμόνιον, ου, τό dog = κύων, κυνός, ὁ, ἡ double edged, with two mouths = δίστομος, ον drawing, writing, indictment; in koinê Greek, scripture = γραφή, ῆς, ἡ drink (noun) = πόσις, πόσιος, ἡ

4 Eng Greek.voc , p4 E each time, at all times = ἑκάστοτε (adv) early, early in the day = πρωΐ earth (inhabited) = οἰκουμένη, ης, ἡ earth born = γηγενής, γηγενές easy = ῥάδιος, α, ον East, a rising = ἀνατολή, ῆς, ἡ ecstasy = ἔκστασις, ἐκστάσεως, ἡ Egyptian (noun) = Αἰγύπτιος, ου, ὁ elder = πρεσβύτερος, ου, ὁ elsewhere, somewhere else = ἀλλαχοῦ (adv ) empty = κενός, ή, όν end, goal = τέλος, τέλους, τό equal = ὅμοιος, α, ον (+ dat) Euripides = Εὐριπίδης, ου even if = καὶ εἰ ; καὶ + εἰ + ἄν > κἄν evening = ὀψία, ας, ἡ exceedingly = περισσῶς experience, suffering = πάθος, πάθους, τό experienced = ἔμπειρος, ον (+ gen) F face, person = πρόσωπον, ου, τό faith = πίστις, πίστεως, ἡ faithful, trustworthy = πιστός, ή, όν false = ψευδής, ψευδές fast = ταχύς, ταχεῖα, ταχύ festival = ἑορτή, ῆς, ἡ finally = τέλος finer, more beautiful = καλλίων, κάλλιον; finest = κάλλιστος, η, ον (comparative and superlative, respectively, of καλός, ή, όν) fire = πῦρ, πυρός, τό / φλόξ, φλογός, ἡ firm, trusty = βέβαιος, α, ον fish = ἰχθύς, ἰχθύος, ὁ

5 Eng Greek.voc , p5 fleet (or army sent as part of an expedition or campaign) = στόλος, ου, ὁ flower = ἄνθος, ἄνθους, τό foolish = μῶρος, α, ον foot = πούς, ποδός, ὁ for the sake of = ἕνεκα (gen + ) forgiveness = συγγνώμη, ης, ἡ fortunate, happy = εὐδαίμων, εὔδαιμον; to consider happy = εὐδαιμονίζω fox = ἀλώπηξ, ἀλώπεκος, ἡ freedom = ἐλευθερία, ας, ἡ friendship = φιλία, φιλίας, ἡ; on friendly or peaceful terms = διὰ φιλίας frog = βάτραχος, ου, ὁ fruit = καρπός, οῦ, ὁ full = μεστός, ή, όν / πλήρης, πλῆρες funny = γελοῖος, α, ον furnace, kiln = κάμινος, ου, ἡ G Galilee = Γαλιλαία, ας, ἡ gathered together = ἐπι συν ηγμένος, η, ον (perfect passive pple, not studied in this course, of ἐπι συν άγω) gentle = ἤπιος, α, ον gladly = ἡδέως good luck = εὐτυχία, ας, ἡ Gorgias = Γοργίας, ου, ὁ great, much (pl many) = πολύς, πολλή, πολύ; more (comparative) = πλέων, πλέον (πλείων, πλεῖον); very great, neuter: very much, pl: very many), most (superlative) = πλεῖστος, η, ον Greece= Ἑλλάς, Ἑλλάδος, ἡ H Hades, the underworld = Ἅδης, ου, ὁ hair = θρίξ, τριχός, ἡ (Cf. trichology) harbor = λιμήν, λιμένος, ὁ hare = λαγωός, οῦ, ὁ head = κεφαλή, ῆς, ἡ heavy = βαρύς, βαρεῖα, βαρύ

6 Eng Greek.voc , p6 helpful = ὠφέλιμος, ον / ὠφελήσιμος, ον Hephaestus, god of the forge and a minor god of fire = Ἥφαιστος, ου, ὁ high council, highest governing body in Judaea = συνέδριον, ου, τό high priest, head of the Jewish religion = ἀρχιερεύς, ἀρχιερέως himself, herself, itself (reflexive of the 3rd person) = ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἐαυτό αὑτόν, αὑτήν, αὑτό / αὑτόν, αὑτήν, αὑτό (αὑτοῦ, αὐτῆς, αὑτοῦ) how great? how much? (pl) how many? = πόσος, η, ον hundred (one) = ἑκατόν (indeclinable numeral) hunter = θηρευτής, τοῦ, ὁ Ι I = ἐγώ, μοῦ / ἐμοῦ I have come or gone = ἐλήλυθα (perfect of ἔρχομαι) if = εἰ (conj) ; if not, unless, except = εἰ μή ill luck = δυστυχία, ας, ἡ impulse = ὁρμή, ῆς, ἡ innocent = ἀναίτιος, ον insolence, wanton violence, outrageous behavior = ὕβρις, ὕβρεως, ἡ interpreter = ἑρμενεύς, ἑρμενέως, ὁ //it// has occurred = γέγονε //it// is necessary = δεῖ //it// is obligatory, necessary = χρή //it// seems (right) = δοκεῖ J Jerusalem = Ἰεροσόλυμα, τά (indeclinable) Jewish = Ἰουδαῖος, α, ον judgment = κρίσις, κρίσεως, ἡ juror = δικαστής, οῦ, ὁ just as, like, as = ὥσπερ (conj) Κ key = κλείς, κλειδός, ἡ

7 king = βασιλεύς, βασιλέως, ὁ knowledge = γνῶσις, γνώσεως, ἡ Eng Greek.voc , p7 L Lacedemonian (Spartan) = Λακεδαιμόνιος, α, ον lamentation = ὀδυρμός, οῦ, ὁ lampstand = λυχνία, ας, ἡ lap = κόλπος, ου, ὁ last = ἔσχατος, η, ον late = ὄψιος, α, ον later = ὕστερον leaf = φῦλλον, ου, τό libation (in the pl, peace treaty) = σπονδή, ῆς, ἡ light, nimble = κοῦφος, η, ον long, reaching to the feet = ποδήρης, ποδῆρες Lord (of the) = κυριακός, ή, όν Μ Macedonian (noun) = Μακεδῶν, Μακεδόνος male = ἄρρην, α1ρρενος, ὁ (noun and adjective) memory, remembrance = μνήμη, ης, ἡ misfortune = ἀτυχία, ας, ἡ mortal = θνητός, ή, όν mountain = ὄρος, ὄρους, τό mouth = στόμα, στόματος, τό murderer = φονεύς, φονέως, ὁ my, mine = ἐμός, ἐμή, ἐμόν myself (reflexive of the 1st person) = ἐμαυτόν, ἐμαυτήν (ἐμαυτοῦ, ἐμαυτῆς) mystery = μυστήριον, ου, τό N naked = γυμνός, ή, όν

8 narrow = στενός, ή, όν nature = φύσις, φύσεως, ἡ naval = ναυτικός, ή, όν necessary = ἀναγκαῖος, α, ον need = χρεία, ας, ἡ Nereus = Νερεύς, Νερέως, ὁ nest = καλιά, ᾶς, ἡ never = οὐδέποτε / οὔποτε nevertheless = μέντοι night = νύξ, νυκτός, ἡ noble, high born, good = γεν(ν)αῖος, α, ον nobly = γνησίως (adv) Eng Greek.voc , p8 O of all sorts = παντοῖος, α, ον old man = γέρων, γέροντος, ὁ Olympus = Ὄλυμπος, ου, ὁ on behalf of, for the sake of = ὑπέρ (+ gen) once, once upon a time = ποτέ (enclitic) one (the numeral) = εἷς, μία, ἕν one another = ἀλλήλους, ἀλλήλας, ἀλλήλα (acc of a reciprocal pronoun that has no nom; the gen is ἀλλήλων) opportunity, right time = καιρός, οῦ, ὁ or, than = ἤ (conj) order, commandment = ἐντολή, ῆς, ἡ our = ἡμέτερος, α, ον ox = βοῦς, βοός, ὁ P painter = ζωγράφος, ου, ὁ parable = παραβολή, ῆς, ἡ partner = συγκοινωνός, όν

9 pause, rest = παῦλα, ης, ἡ peace treaty (solemnized by a libation) = σπονδή, ῆς, ἡ in the pl people, populace = λαός, λαοῦ, ὁ pig, boar = σύς, συός, ὁ, ἡ Pilate = Πειλᾶτος, ου, ὁ pitiable, deserving compassion = ἐλεεινός, ή, όν poor (vs. rich) = πένης, τος possession, ʺthingʺ= κτῆμα, κτήματος, τό ( = χρῆμα, χρήματος, τό) potter = κηραμεύς. κεραμέως, ὁ power = δύναμις, εως, ἡ praise = ἔπαινος, ου, ὁ priest = ἱερεύς, ἱερέως, ὁ prisoner = δέσμιος, ου, ὁ; prisoner of war ἀχμάλωτος, ου, ὁ Prometheus = Προμηθεύς, έως, ὁ publicly = δημοσίᾳ (adverbial dative) Eng Greek.voc , p9 R race, flight, running = δρόμος, ου, ὁ reaching to the feet = ποδήρης, ποδῆρες ready, prepared = ἕτοιμος, (ἑτοίμη), ἕτοιμον reason, pretext = πρόφασις, προφάσεως, ἡ rebel, revolutionary = στασιαστής, οῦ, ὁ. Cf. στάσις revelation = ἀποκάλυψις, εως, ἡ (lit: uncovering, Cf. καλύπτω) revolt = στάσις, στάσεως, ἡ right (vs left) = δεξιός, ά, όν rocky = πετρώδης, πετρῶδες Roman = Ῥωμαῖος, α, ον roof or ceiling = ὀρoφή, ῆς, ἡ root = ῥίζα, ης, ἡ S sabre, short sword = μάχαιρα, ας, ἡ salvation = σωτηρία, ας, ἡ

10 Eng Greek.voc , p10 scimitar, large sword = ῥομφαία, ας, ἡ scribe = γραμματεύς, έως, ὁ. Cf. γράφω scripture = γραφή, ῆς, ἡ Scythians = Σκῦθαι, ῶν, οἱ secretly, without someoneʹs knowledge = λάθρα (adv used as preposition + gen) sharp = ὀξύς, ὀξεία, ὀξύ shield = ἀσπίς, ίδος, ἡ ship = ναῦς, νεώς, ἡ short, brief = βραχύς, βραχεῖα, βραχύ Simon = Σίμων, ονος, ὁ sixty = ἑξήκοντα (indeclinable numeral) snow = χιών, χιόνος, ἡ so great, so large; pl so many = τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο sophist = σοφιστής, οῦ, ὁ Socrates = Σωκράτης, ους, ὁ Sophocles = Σωφοκλῆς, Σοφοκλέους sowing, seed = σπορά, ᾶς, ἡ space, place = χῶρος, ου, ὁ Spartan (a) = Σπαρτιάτης, ου, ὁ a star = ἀστήρ, ἀστέρος, ὁ story = μῦθος, ου, ὁ straight to (of space) ; at once (of time) = εὐθύς (adv) strong = ἰσχυρός, ά, όν stronger, more excellent = κρείσσων, κρεῖσσον (comparative of ἀγαθός, ή, όν); strongest, most excellent = κράτιστος, η, ον (superlative of ἀγαθός, ή, όν) sweet = ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ; sweeter = ἡδίων, ἥδιον; sweetest = ἥδιστος, η, ον swift = ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύ T teaching, instruction = διδαχή, ῆς, ἡ temperate, of sound mind = σώφρων, σῶφρον ʺThinkeryʺ (in Aristophanesʹ Clouds) = φροντιστήριον, ου, τό

11 thirty = τριάκοντα (indeclinable numeral) three = τρεῖς, τρία thus = ὧδε / οὕτω / οὕτως (adv) to accuse, speak against = κατηγορέω > ῶ (+ gen) to announce = ἀγγέλλω to act as a citizen, be a citizen = πολιτεύω / πολιτεύομαι to act with wanton violence, to outrage = ὑβρίζω to act wrongly = ἁμαρτάνω to admire, wonder at = θαυμάζω to advise beforehand = προαγορεύω to announce, proclaim = ἀγγέλλω, καταγγέλλω to answer = ἀποκρίνομαι to approach unseen = προσ έρπω. Cf ἕρπω = to creep to arrive = ἀφικνέομαι > ἀφικνοῦμαι to ask (a question) = ἐρωτάω > ῶ to assist = συμ πράσσω (Cf. πράσσω) to attempt, try = πειράομαι to awaken = ἐγείρω to baptize, immerse = βαπτίζω to be: εἰμί to be absent = ἄπειμι (Cf. εἰμί) to be anxious about = μεριμνάω > ῶ to be ashamed = αἰσχύνομαι to be content, satisfied = εὐδοκέω to be earnest, to pursue earnestly = σπουδάζω to become or be dry = ξηραίνω to be ill = νοσέω > ῶ to be inferior (to another), to be beaten = ἡσσάομαι (Attic ἡττάομαι) to be king = βασιλεύω to be placed, to be in a position = κεῖμαι to be possessed by a demon = δαιμονίζομαι to be present = πάρειμι (παρά + εἰμί) to be silent = σιγάω > ῶ to be sitting = κάθημαι, perfect of καθέζομαι (which means ʺto sit downʺ) Eng Greek.voc , p11

12 Eng Greek.voc , p12 to be useful, to profit = συμ φέρω (Cf φέρω ) to be wise, to have understanding = φρονέω > ῶ, φρονήσω (Cf. phren in English compounds.) to bear, carry = φέρω to bear witness, testify = μαρτυρέω to become, come to be, be born = γί(γ)νομαι to beget (of the father); to give birth to (of the mother = γεννάω > ῶ to begin = ἄρχομαι (sometimes the active ἄρχω, which more often means to rule) to believe in, trust = πιστεύω to beseech = ἱκετεύω to bind = δέω, δήσω, ἔδησα. Not to be confused with δέω, δεήσω, ἐδέησα = to stand in need of, lack to bow before, make obeisance to = προσ κυνέω > ῶ (+ acc) to bring to a place = κομίζω to bring, carry, bear = φέρω; to bring forth = προφέρω; bring in, introduce = εἰσ φέρω to bring forth or beget = τίκτω to build, furnish = κατα σκευάζω to burn, scorch = καίω / πυρόω > πυρῶ to buy = ἀγοράζω to call = καλέω > καλῶ to call on = ἐπικαλέω > ῶ to carry the battle through, fight to the end = δια μάχομαι to carry = φέρω; to carry off = ἀπό + φέρω; to carry over, spend (time) = διάγω (διά + ἄγω) to cause to arise; to arise = τέλλω to carry over, differ = διαφέρω to cease from = ἐπέχω, ἐφέξω, ἐπέσχον to chance upon (+ gen) = τυγχάνω to change (someone or something into something else) = ἀλλάσσω (Attic ἀλλάττω) to chase, pursue = διώκω, κατα διώκω = to follow, pursue to choke = πνίγω to choose = αἱρέομαι > αἱροῦμαι to come or go = ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα. In Attic the independent irregular verb εἶμι served as the future. In this course we do not study the conjugation to which εἶμι belongs (athematic or μι verbs) to come upon = κατα λαμβάνω to command, bid = κελεύω to compete = ἀγωνίζομαι

13 to conquer, take = αἱρέω > ῶ to consider, deem = νομίζω to consult the oracle = χρηστεριάζομαι to contribute to = συνάπτομαι to converse = διαλέγομαι to corrupt, destroy = φθείρω to cross = διαβαίνω to crown = στεφανόω > ῶ to crucify = σταυρόω > ῶ to cry = κράζω to cull, gather = δρέπω to dance = χορεύω to defeat (an adversary), win (a battle) = νικάω > ῶ to defend oneself = φυλάσσομαι (Attic φυλάττομαι); ἀμύνομαι to destroy = ἀπολώλεκα (perfect of ἀπόλλυμι, a verb not studied in this course) to die = ἀποθνῄσκω. (Cf. θάνατος, θνητός, etc.) to differ, carry across = διαφέρω to discuss, converse = διαλέγομαι to do, bring about, achieve = πράσσω (Attic πράττω) (Cf drama) to do a favor to, oblige = χαρίζομαι to do good, do what is right and proper = ἀγαθοποιέω > ῶ to do harm, do what is wrong = κακοποιέω > ῶ to do wrong, wrong (someone), commit a crime = ἀδικέω > ῶ to draw, write = γράφω to drink = πίνω to dwell in, inhabit (takes a D O) = οἰκέω > ῶ to eat = ἐσθίω; to eat up = κατἐσθίω (κατέφαγον is the 2nd aorist) to embark, walk up or upon = ἀναβαίνω to embrace, welcome kindly = ἀσπάζομαι to enjoy, take pleasure in = ἥδομαι (+ dative). (Cf. hedonistic) to engender = φύω to entreat, ask of = παραιτέομαι > οῦμαι to envy = φθονέω > ῶ / ζηλόω > ῶ to establish = ἱδρύω Eng Greek.voc , p13

14 Eng Greek.voc , p14 to exchange something (acc) for something else (gen) = ἀλλάσσομαι (Attic ἀλλάττομαι) / ἀμείβω to expect (something good, i.e. to hope, or something bad) = ἐλπίζω to experience, suffer = πάσχω to fall (down) = πίπτω / κατα πίπτω to fear = φοβέω (also = to frighten) / φοβέομαι / δείδω to ferry = πορεύω; πορεύομαι = to depart, go, walk, travel to fight against = μάχομαι (+ dat) to find = εὑρίσκω to fine, punish = ζημιόω > ῶ to finish = τελευτάω > ῶ (sc. τὸν βίον = to die) to flee, shun = φεύγω to follow, obey = ἀκολουθέω > ῶ (+ dative) to force = βιάζω / βιάζομαι to fulfil, continue (doing) = διατελέω to free, liberate = ἐλευθερόω > ῶ to gather together = συναθροίζω to get angry = ὀργίζομαι to give = [δίδωμι, not studied in this course], future δώσω to give thanks (+ dat complement) = εὐχαριστέω > ῶ to give way, draw back, make room for, have room for = χωρέω > ῶ to go, come, walk = βαίνω / ἔρχομαι / πορεύομαι to go away, leave = ἀπέρχομαι (ἀπό + ἔρχομαι ) to go or come down = κατα βαίνω / κατ έρχομαι to go up, ascend = ἀνα βαίνω / ἀν έρχομαι to govern, rule (+ Gen) = ἄρχω (sometimes = to begin) to grow = αὐξάνομαι to guard, observe = τηρέω to guard, protect = φυλάσσω (Attic φυλάττω) / φρουρέω > ῶ; = to guard oneself against (+ DO) φυλάσσομαι / φρουρέομαι > > οῦμαι to happen to (... be doing something); = τυγχάνω; (+ Gen = to chance upon) to harm = βλάπτω to hate = μισέω > μισῶ / ἐχθαίρω to have = ἔχω; (+ an adverb = to be, e.g. ἔχω κακῶς = to be ill) to have good luck = εὐτυχέω >ῶ (Cf. τύχη)

15 to have come = ἥκω (this present is translated as if it were a perfect) to heal, care for = θεραπεύω to hear = ἀκούω to help = ὠφελέω to hinder, prevent = κωλύω to hire = μισθόομαι > μισθοῦμαι to hold as a custom = νομίζω (also = to deem) to honor = τίνω to impart (something to another), to share = ἀνακοινόομαι > οῦμαι. (Cf. κοινός) to increase, make grow = αὐξάνω (middle = to grow). to indict = γράφομαι to intend = δια νοέομαι > διανοοῦμαι to interpret, preach = προφητεύω to judge = κρίνω to kill = ἀποκτείνω to know, recognize = γι(γ)νώσκω to lament, wail = θρηνέω > ῶ to laugh = γελάω > ῶ to lay siege to, besiege = πολιορκέω > ῶ to lead = ἄγω to lead the way, suppose, deem = ἡγέομαι > ἡγοῦμαι to leap = ἅλλομαι to learn = μανθάνω to leave, leave behind = λείπω / κατα λείπω to listen to, obey (+ dat) = πείθομαι to live = ζάω > ζῶ to live together (as man and wife) = συνοικέω > ῶ (+ Dat) to look = βλέπω (ἐς, εἰς + acc); to look at = προσβλέπω (+ acc) to love = φιλέω > ῶ to make to arise; to arise = τέλλω (ἀνατέλλω = to make or let rise up, to rise up) to make further vows = συν επεύχομαι to make grow, increase = αὐξάνω; middle = to grow. to move = κινέω > ῶ to march, go, walk, travel = πορεύομαι Eng Greek.voc , p15

16 Eng Greek.voc , p16 to name = ὀνομάζω to nourish = τρέφω to need, desire = χρήζω to need, lack = δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα. Not to be confused with δέω, δήσω, ἔδησα, δέδεκα = to bind. to obey, listen to = πείθομαι to offer sacrifice = θύω too much = ἄγαν to order, array in battle = τάσσω (Att. τάττω) to partake of = μετ έχω (+gen) to perceive through the senses = αἰσθάνομαι. (Cf. aesthetic) to persuade = πείθω; middle πείθομαι + dat = to obey, listen to to pity, have pity upon = οἰκτείρω; to have compassion = ἐλεέω > ῶ to plant = φυτεύω to play = παίζω to pour = λείβω to praise = ἐγκωμιάζω / εὐλογέω > ῶ (to speak well of) to pray = εὔχομαι; to address in prayer = προσεύχομαι to preach = εὐαγγελίζομαι to prevent = κωλύω to proclaim = κηρύσσω (Attic κηρύττω) to profit, be useful = συμ φέρω (cf φέρω ) to provide, supply = παρέχω (Cf. ἔχω). to punish = κολάζω to pursue earnestly, to be earnest = σπουδάζω to put on another = ἐν δύω; to put on oneself, wear = ἐν δύομαι to raise (e.g. one s hand) = ἀνα τείνω to ransom = λύομαι (λύω = to untie, free) to reap = ἀμάω > ῶ to receive, welcome = δέχομαι to recognize, know = γι(γ)νώσκω to release = ἀπό λύω to remember = μέμνημαι (perfect of μιμνήσκομαι, to recall) to reproach, upbraid = ὀνειδίζω / ἐπι πλήσσω to respond = ἀντιλέγω

17 Eng Greek.voc , p17 to rest, stop to rest = ἀναπαύομαι to risk, run a risk = κινδυνεύω to reveal = ἀποκαλύπτω; make visible, reveal = φανερόω > ῶ to make or let rise up = ἀνατέλλω to ruin, destroy = διαφθείρω to rule, govern = ἄρχω (+ gen); sometimes = to begin, but the middle ἄρχομαι is more common with this meaning. to rub, wear away, spend (time) = τρίβω to run = τρέχω to sacrifice = θύω to save = σῴζω to say, speak = λέγω / φημί to scourge = φραγελλόω > ῶ, φραγελλώσω to see = ὁράω > ῶ (Cf. panorama) to seek = ζητέω > ῶ to seem = δοκέω > ῶ. to send = πέμπω; ἀποστέλλω (ἀπό + στέλλω) = to send away, dispatch (Cf. ἀπόστολος) to send for someone, summon = μετα + πέμπομαι to send off, divorce (a wife) = ἀποπέμπω, ἀποπέμψω to set in motion, to ride = ἐλαύνω (transitive or intransitive) to set in order, array in battle = τάσσω (Att. τάττω) to separate from, delimit = ὁρίζω to shake, stir up = ἀνα σείω to sharpen = ὀξύνω (Cf. ὀξύς) to show, make visible = φαίνω ; to appear = φαίνομαι to signal, give a sign = σημαίνω to sin (koinê Greek) = ἁμαρτάνω to sit = κάθημαι (perfect of καθέζομαι, which means ʺto sit downʺ.) to sneeze = πτάρνυμαι to sow = σπείρω to spread widely by word of mouth, disseminate = διαφημίζω to steal = κλέπτω to stop (someone or something) = παύω; to come to a halt = παύομαι to stretch, extend = τείνω (Cf. tension) to strike = παίω / κόπτω

18 Eng Greek.voc , p18 to suffer, be burdened = ἄχθομαι (πάσχω = to experience, suffer) to summon, send for someone = μεταπέμπομαι to supply, give = πορίζω to take, receive = λαμβάνω to take courage = θαρσέω > ῶ to take hold of = ἀντι + λαμβάνομαι to take pleasure = ἥδομαι (+ dat) to take turns = ἀμείβομαι to taste = γεύομαι; to give someone a taste of something = γεύω to teach = διδάσκω to testify, bear witness = μαρτυρέω to thank (+ dat complement) = εὐχαριστέω > ῶ to throw = βάλλω; περιβάλλω = to throw around, put on to throw down = καταβάλλω; to throw on the ground, cast out = ῥίπτω to untie, free = λύω; λύομαι = to ransom to toil = πονέω > ῶ to train (someone) = γυμνάζω; to train (oneself), to exercise = γυμνάζομαι to travel, go = πορεύομαι to trust, believe in = πιστεύω (+ dat) to turn (someone or something) = τρέπω; to turn (intransitive, betake oneself ) = τρέπομαι to uncover, reveal = ἐκκαλύπτω to wail, lament = θρηνέω > ῶ to wait, remain = μένω to walk up or upon, embark = ἀναβαίνω to walk, come, go = βαίνω / ἔρχομαι to want = βούλομαι to ward off = ἀμύνομαι toward = παρά (+ acc) town = κωμόπολις, εως, ἡ to wash = λούω to watch, view, perceive with the eyes = θεάομαι > θεῶμαι to welcome kindly, embrace = ἀσπάζομαι to welcome, receive = δέχομαι to whet, sharpen = θήγω

19 to win (a battle), defeat (an adversary) = νικάω > ῶ to wish, be willing to = ἐθέλω to wither by heat = καυματίζω to wonder, admire = θαυμάζω to work = ἐργάζομαι to worship, be pious = σέβω, later σέβομαι to write, draw = γράφω; middle = to indict to wrong, act wrongly = ἀδικέω > ῶ tragedy = τραγῳδία, ας, ἡ tribe, nation = ἔθνος, ἔθνους, τό trireme = τριήρης, τριήρου trustworthy = ἀψευδής, ές twice = δίς truthful = ἀψευδής, ές Eng Greek.voc , p19 U ugly, shameful = αἰσχρός, ά, όν; comparative αἰσχίων, αἴσχιον; superlative αἴσχιστος, η, ον uncaring = ἀμελής, ἀμελές underworld, Hades = ᾍδης, ου, ὁ unfortunate = δυστυχής, δυστυχές unhappy, ill starred = κακοδαίμων, κακόδαιμον unfailing = νημηρτής, νημηρτές V vain = μάταιος, α, ον; ματαίως (adv) = in vain various = ποικίλος, η, ον victory = νίκη, ης, ἡ village, small town = κώμη, ης, ἡ visibly, publicly = φανερῶς voice = φωνή, ῆς, ἡ W wages, reward = μισθός, οῦ, ὁ wailing = κλαυθμός, οῦ, ὁ wall = τοῖχος, τοίχους, τό

20 Eng Greek.voc , p20 water = ὕδωρ, ὕδατος, τό weak, sick = ἀσθενής, ἀσθενές weakness, despondency = ἀθυμία, ας, ἡ well known = γνωτός, ή, όν well born = εὐγενής, εὐγενές when, whenever = ὅταν where? = που; where (indirect interrogative or relative adverb) = ὅπου where(to), where (to)? = ποῖ; where(to), whither (relative or indirect interrogative adverb) = ὅποι white = λευκός. ή, όν (Cf. leucocyt) whoever,whatever = ὅστις, ἤτις, ὄ τι wide = εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ wild = ἄγριος, α, ον winged = πετεινός, ή, όν ; τὰ πετεινά = birds wisdom = σοφία, ας, ἡ withdraw = ἀπ αλλάσσω (Att. ἀπαλλάττω) without = ἄνευ + gen witness, martyr = μάρτυς, μάρτυρος, ὁ word, song = ἔπος, ἔπους, τό ; in the pl = poetry workshop = ἐργαστήριον, ου, τό (Cf ἐργάζομαι) wool = ἔριον, ου, τό wretched = τάλας, τάλαινα, τάλαν writing tablet, board for painting, picture = πίναξ, κος, ὁ Y year = ἔτος, ἔτους, τό; ἐνιαυτός, οῦ, ὁ = period of one year yesterday = χθές your (belonging to you sg) = σός, σή, σόν; (belonging to you pl) = ὑμέτερος, α, ον Z Zeus = Ζεύς, Διός, ὁ

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for the second semester

Vocabulary for the second semester Vocabulary for the second semester Greek-Eng.voc.1332.3332., p1 Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of inclusions and

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-5

English to Greek vocabulary in lessons 1-5 English to Greek vocabulary in lessons 1-5 E to Greek vocabulary, lessons 1-5, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-7

English to Greek vocabulary in lessons 1-7 English to Greek vocabulary in lessons 1-7 E to Greek vocabulary, lessons 1-7, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 οἰκία, ἡ house 94 2 ἀκούω I hear, listen 427 2 βλέπω I see, look at, watch 132 2

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition,

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, 1, ὁ, the, that, 2, δέ, but, 3, τις, any one, any thing, some one, some thing;, 4, τίς, who? which?, 5, εἰμί, to be,

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (CEFR - pre A1) Δείκτες επιτυχίας Δείκτες επάρκειας Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

BL 301 - Greek 1. Nathan Longhofer

BL 301 - Greek 1. Nathan Longhofer BL 301 - Greek 1 Nathan Longhofer Greek Matrix (Indicative Mood) Indicative Active Middle Passive 1st Person ω ομεν ομαι όμεθα 2nd Person εις ετε Same As Passive > ῃ εσθε Present 3rd Person ει ουσι(ν)

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση Καδδά Όλγα 1, Αργυρίου Γιώργος 2

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καλλιόπη Πολυμέρου Η περίοδος της λυκειακής εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη εποχή για να εισαχθούν οι μαθητές σε ζητήματα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα