Eng Greek.voc , p1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eng Greek.voc.1332.3332, p1"

Transcript

1 Eng Greek.voc , p1 English to Greek vocabulary for the second semester Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons in this course. Because of inclusions and omissions, it is not recommended as the substitute of a general dictionary (for that purpose, look up the Bibliography). Verbs are all listed under the English infinitive, so if you are looking for a verb, go to the letter T. [Try to remember the highlighted vocabulary.] A able = δυνατός, ή, όν according to = κατά (+ acc ) Achilles = Ἀχιλλεύς, Ἀχιλλέως Acrisius = Ἀκρίσιος, ου, ὁ affliction, oppression = θλίψις, εως, ἡ again, back = πάλιν Agathon = Ἀγάθων, Ἀγάθονος, ὁ Agesilaos = Ἀγησίλαος, ου, ὁ Alexander = Ἀλέξανδρος, ου, ὁ ambassador, elder = πρεσβύτερος, ου, ὁ ancient, old = παλαιός, ά, όν and not; but not; not even = οὐδέ / μηδέ; neither... nor = οὐδέ... οὐδέ / μηδέ... μηδέ angry (to get / be angry) = ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην another = ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο answer = ἀπόκρισις, ἀποκρίσεως, ἡ apple or any tree fruit = μῆλον, ου, τό aptly = ἱκανῶς Archidamus = Ἀρχίδαμος, ου, ὁ Argos = Ἀργος, ους, τό army = στράτευμα, στρατεύματος, τό as soon as possible = ὡς τάχιστα as, just as, like = ὡς, ὥσπερ, καθώς

2 Asclepius = Ἀσκληπιός, οῦ, ὁ assembly = ἐκκλησία, ας, ἡ; assembly, dealings with one another = ὁμιλία, ας, ἡ Athens = Ἀθῆναι, Ἀθηνῶν, αἱ Eng Greek.voc , p2 B back, up = ἀνά (+ acc ) Baptist (a surname of John) = Βαπτιστής, οῦ, ὁ Barabbas = Βαρραββᾶς, ᾶ, ὁ battle = μάχη, ης, ἡ because = διότι before, in front of = ἔμπροσθεν (adv, and preposition + gen) behind = ὀπίσω (+ gen) beloved = ἀγαπητός, ή, όν better = βελτίων, βέλτιον; better (of persons, also braver, nobler) = ἀμείνων, ἄμεινον best = βέλτιστος, η, ον; best (of persons, i.e. bravest, noblest) = ἄριστος, η, ον bird = ὄρνις, ὄρνιθος, ὁ, ἡ; birds = τὰ πετεινά bird, omen = οἰωνός, οῦ, ὁ birth, generation, ʺclanʺ = γένος, γένους, τό bitter = πικρός, ά, όν black = μέλας, μέλαινα, μέλαν brass (fine) = χαλκολίβανος, ου, ὁ or χαλκολίβανον, ου, τό breast (a femaleʹs), the chest = μαστός, οῦ, ὁ Cf. mastectomy. broad = πλατύς, πλατεῖα, πλατύ brotherly love, love of God, charity = ἀγάπη, ης, ἡ C camp (military) = στρατόπεδον, ου, τό Caparneum = Καφαρναούμ cat = αἴλουρος, ου, ὁ, ἡ cause = αἰτία, ας, ἡ. Cf etiology. chamber = θάλαμος, ου, ὁ change = μετα βάλλω (Cf. βάλλω). Cf. metabolism Cheiron = Χείρων, Χείρωνος, ὁ

3 childlike, innocent = νήπιος, α, ον citadel, city vs. countryside = ἄστυ, ἄστεως, τό city state = πόλις, πόλεως, ἡ cloak; in the plural, clothes = ἱμάτιον, ου, τό coffer, box, chest = λάρναξ, λάρνακος, ὁ comic playwright = κωμοδοποιός, οῦ, ὁ concern, worry = μέριμνα, ης, ἡ council, consultation = συμβούλιον, ου, τό counselor = σύμβουλος, ου, ὁ (σύν + βουλή) courage = ἀνδρεία, ας, ἡ crying, shrieking ( used as nouns) = κραυγή, ῆς, ἡ cup = κοτύλη, ης, ἡ cure = θεραπεία, ας, ἡ custom, habit = ἦθος, ἤθους, τό. Cf. ethics Eng Greek.voc , p3 D Danae = Δανάη, ης, ἡ danger = κίνδυνος, ου, ὁ daughter = θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ dead = νεκρός, ά, όν depth or height = βάθος, βάθους, τό desert, lonely = ἔρημος, (η), ον deserving = ἄξιος, α, ον (+ gen) destruction = ἀπώλεια, ας disorder, licentiousness = ἀταξία, ας, ἡ divine = θεῖος, α, ον divinity, demon = δαιμόνιον, ου, τό dog = κύων, κυνός, ὁ, ἡ double edged, with two mouths = δίστομος, ον drawing, writing, indictment; in koinê Greek, scripture = γραφή, ῆς, ἡ drink (noun) = πόσις, πόσιος, ἡ

4 Eng Greek.voc , p4 E each time, at all times = ἑκάστοτε (adv) early, early in the day = πρωΐ earth (inhabited) = οἰκουμένη, ης, ἡ earth born = γηγενής, γηγενές easy = ῥάδιος, α, ον East, a rising = ἀνατολή, ῆς, ἡ ecstasy = ἔκστασις, ἐκστάσεως, ἡ Egyptian (noun) = Αἰγύπτιος, ου, ὁ elder = πρεσβύτερος, ου, ὁ elsewhere, somewhere else = ἀλλαχοῦ (adv ) empty = κενός, ή, όν end, goal = τέλος, τέλους, τό equal = ὅμοιος, α, ον (+ dat) Euripides = Εὐριπίδης, ου even if = καὶ εἰ ; καὶ + εἰ + ἄν > κἄν evening = ὀψία, ας, ἡ exceedingly = περισσῶς experience, suffering = πάθος, πάθους, τό experienced = ἔμπειρος, ον (+ gen) F face, person = πρόσωπον, ου, τό faith = πίστις, πίστεως, ἡ faithful, trustworthy = πιστός, ή, όν false = ψευδής, ψευδές fast = ταχύς, ταχεῖα, ταχύ festival = ἑορτή, ῆς, ἡ finally = τέλος finer, more beautiful = καλλίων, κάλλιον; finest = κάλλιστος, η, ον (comparative and superlative, respectively, of καλός, ή, όν) fire = πῦρ, πυρός, τό / φλόξ, φλογός, ἡ firm, trusty = βέβαιος, α, ον fish = ἰχθύς, ἰχθύος, ὁ

5 Eng Greek.voc , p5 fleet (or army sent as part of an expedition or campaign) = στόλος, ου, ὁ flower = ἄνθος, ἄνθους, τό foolish = μῶρος, α, ον foot = πούς, ποδός, ὁ for the sake of = ἕνεκα (gen + ) forgiveness = συγγνώμη, ης, ἡ fortunate, happy = εὐδαίμων, εὔδαιμον; to consider happy = εὐδαιμονίζω fox = ἀλώπηξ, ἀλώπεκος, ἡ freedom = ἐλευθερία, ας, ἡ friendship = φιλία, φιλίας, ἡ; on friendly or peaceful terms = διὰ φιλίας frog = βάτραχος, ου, ὁ fruit = καρπός, οῦ, ὁ full = μεστός, ή, όν / πλήρης, πλῆρες funny = γελοῖος, α, ον furnace, kiln = κάμινος, ου, ἡ G Galilee = Γαλιλαία, ας, ἡ gathered together = ἐπι συν ηγμένος, η, ον (perfect passive pple, not studied in this course, of ἐπι συν άγω) gentle = ἤπιος, α, ον gladly = ἡδέως good luck = εὐτυχία, ας, ἡ Gorgias = Γοργίας, ου, ὁ great, much (pl many) = πολύς, πολλή, πολύ; more (comparative) = πλέων, πλέον (πλείων, πλεῖον); very great, neuter: very much, pl: very many), most (superlative) = πλεῖστος, η, ον Greece= Ἑλλάς, Ἑλλάδος, ἡ H Hades, the underworld = Ἅδης, ου, ὁ hair = θρίξ, τριχός, ἡ (Cf. trichology) harbor = λιμήν, λιμένος, ὁ hare = λαγωός, οῦ, ὁ head = κεφαλή, ῆς, ἡ heavy = βαρύς, βαρεῖα, βαρύ

6 Eng Greek.voc , p6 helpful = ὠφέλιμος, ον / ὠφελήσιμος, ον Hephaestus, god of the forge and a minor god of fire = Ἥφαιστος, ου, ὁ high council, highest governing body in Judaea = συνέδριον, ου, τό high priest, head of the Jewish religion = ἀρχιερεύς, ἀρχιερέως himself, herself, itself (reflexive of the 3rd person) = ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἐαυτό αὑτόν, αὑτήν, αὑτό / αὑτόν, αὑτήν, αὑτό (αὑτοῦ, αὐτῆς, αὑτοῦ) how great? how much? (pl) how many? = πόσος, η, ον hundred (one) = ἑκατόν (indeclinable numeral) hunter = θηρευτής, τοῦ, ὁ Ι I = ἐγώ, μοῦ / ἐμοῦ I have come or gone = ἐλήλυθα (perfect of ἔρχομαι) if = εἰ (conj) ; if not, unless, except = εἰ μή ill luck = δυστυχία, ας, ἡ impulse = ὁρμή, ῆς, ἡ innocent = ἀναίτιος, ον insolence, wanton violence, outrageous behavior = ὕβρις, ὕβρεως, ἡ interpreter = ἑρμενεύς, ἑρμενέως, ὁ //it// has occurred = γέγονε //it// is necessary = δεῖ //it// is obligatory, necessary = χρή //it// seems (right) = δοκεῖ J Jerusalem = Ἰεροσόλυμα, τά (indeclinable) Jewish = Ἰουδαῖος, α, ον judgment = κρίσις, κρίσεως, ἡ juror = δικαστής, οῦ, ὁ just as, like, as = ὥσπερ (conj) Κ key = κλείς, κλειδός, ἡ

7 king = βασιλεύς, βασιλέως, ὁ knowledge = γνῶσις, γνώσεως, ἡ Eng Greek.voc , p7 L Lacedemonian (Spartan) = Λακεδαιμόνιος, α, ον lamentation = ὀδυρμός, οῦ, ὁ lampstand = λυχνία, ας, ἡ lap = κόλπος, ου, ὁ last = ἔσχατος, η, ον late = ὄψιος, α, ον later = ὕστερον leaf = φῦλλον, ου, τό libation (in the pl, peace treaty) = σπονδή, ῆς, ἡ light, nimble = κοῦφος, η, ον long, reaching to the feet = ποδήρης, ποδῆρες Lord (of the) = κυριακός, ή, όν Μ Macedonian (noun) = Μακεδῶν, Μακεδόνος male = ἄρρην, α1ρρενος, ὁ (noun and adjective) memory, remembrance = μνήμη, ης, ἡ misfortune = ἀτυχία, ας, ἡ mortal = θνητός, ή, όν mountain = ὄρος, ὄρους, τό mouth = στόμα, στόματος, τό murderer = φονεύς, φονέως, ὁ my, mine = ἐμός, ἐμή, ἐμόν myself (reflexive of the 1st person) = ἐμαυτόν, ἐμαυτήν (ἐμαυτοῦ, ἐμαυτῆς) mystery = μυστήριον, ου, τό N naked = γυμνός, ή, όν

8 narrow = στενός, ή, όν nature = φύσις, φύσεως, ἡ naval = ναυτικός, ή, όν necessary = ἀναγκαῖος, α, ον need = χρεία, ας, ἡ Nereus = Νερεύς, Νερέως, ὁ nest = καλιά, ᾶς, ἡ never = οὐδέποτε / οὔποτε nevertheless = μέντοι night = νύξ, νυκτός, ἡ noble, high born, good = γεν(ν)αῖος, α, ον nobly = γνησίως (adv) Eng Greek.voc , p8 O of all sorts = παντοῖος, α, ον old man = γέρων, γέροντος, ὁ Olympus = Ὄλυμπος, ου, ὁ on behalf of, for the sake of = ὑπέρ (+ gen) once, once upon a time = ποτέ (enclitic) one (the numeral) = εἷς, μία, ἕν one another = ἀλλήλους, ἀλλήλας, ἀλλήλα (acc of a reciprocal pronoun that has no nom; the gen is ἀλλήλων) opportunity, right time = καιρός, οῦ, ὁ or, than = ἤ (conj) order, commandment = ἐντολή, ῆς, ἡ our = ἡμέτερος, α, ον ox = βοῦς, βοός, ὁ P painter = ζωγράφος, ου, ὁ parable = παραβολή, ῆς, ἡ partner = συγκοινωνός, όν

9 pause, rest = παῦλα, ης, ἡ peace treaty (solemnized by a libation) = σπονδή, ῆς, ἡ in the pl people, populace = λαός, λαοῦ, ὁ pig, boar = σύς, συός, ὁ, ἡ Pilate = Πειλᾶτος, ου, ὁ pitiable, deserving compassion = ἐλεεινός, ή, όν poor (vs. rich) = πένης, τος possession, ʺthingʺ= κτῆμα, κτήματος, τό ( = χρῆμα, χρήματος, τό) potter = κηραμεύς. κεραμέως, ὁ power = δύναμις, εως, ἡ praise = ἔπαινος, ου, ὁ priest = ἱερεύς, ἱερέως, ὁ prisoner = δέσμιος, ου, ὁ; prisoner of war ἀχμάλωτος, ου, ὁ Prometheus = Προμηθεύς, έως, ὁ publicly = δημοσίᾳ (adverbial dative) Eng Greek.voc , p9 R race, flight, running = δρόμος, ου, ὁ reaching to the feet = ποδήρης, ποδῆρες ready, prepared = ἕτοιμος, (ἑτοίμη), ἕτοιμον reason, pretext = πρόφασις, προφάσεως, ἡ rebel, revolutionary = στασιαστής, οῦ, ὁ. Cf. στάσις revelation = ἀποκάλυψις, εως, ἡ (lit: uncovering, Cf. καλύπτω) revolt = στάσις, στάσεως, ἡ right (vs left) = δεξιός, ά, όν rocky = πετρώδης, πετρῶδες Roman = Ῥωμαῖος, α, ον roof or ceiling = ὀρoφή, ῆς, ἡ root = ῥίζα, ης, ἡ S sabre, short sword = μάχαιρα, ας, ἡ salvation = σωτηρία, ας, ἡ

10 Eng Greek.voc , p10 scimitar, large sword = ῥομφαία, ας, ἡ scribe = γραμματεύς, έως, ὁ. Cf. γράφω scripture = γραφή, ῆς, ἡ Scythians = Σκῦθαι, ῶν, οἱ secretly, without someoneʹs knowledge = λάθρα (adv used as preposition + gen) sharp = ὀξύς, ὀξεία, ὀξύ shield = ἀσπίς, ίδος, ἡ ship = ναῦς, νεώς, ἡ short, brief = βραχύς, βραχεῖα, βραχύ Simon = Σίμων, ονος, ὁ sixty = ἑξήκοντα (indeclinable numeral) snow = χιών, χιόνος, ἡ so great, so large; pl so many = τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο sophist = σοφιστής, οῦ, ὁ Socrates = Σωκράτης, ους, ὁ Sophocles = Σωφοκλῆς, Σοφοκλέους sowing, seed = σπορά, ᾶς, ἡ space, place = χῶρος, ου, ὁ Spartan (a) = Σπαρτιάτης, ου, ὁ a star = ἀστήρ, ἀστέρος, ὁ story = μῦθος, ου, ὁ straight to (of space) ; at once (of time) = εὐθύς (adv) strong = ἰσχυρός, ά, όν stronger, more excellent = κρείσσων, κρεῖσσον (comparative of ἀγαθός, ή, όν); strongest, most excellent = κράτιστος, η, ον (superlative of ἀγαθός, ή, όν) sweet = ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ; sweeter = ἡδίων, ἥδιον; sweetest = ἥδιστος, η, ον swift = ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύ T teaching, instruction = διδαχή, ῆς, ἡ temperate, of sound mind = σώφρων, σῶφρον ʺThinkeryʺ (in Aristophanesʹ Clouds) = φροντιστήριον, ου, τό

11 thirty = τριάκοντα (indeclinable numeral) three = τρεῖς, τρία thus = ὧδε / οὕτω / οὕτως (adv) to accuse, speak against = κατηγορέω > ῶ (+ gen) to announce = ἀγγέλλω to act as a citizen, be a citizen = πολιτεύω / πολιτεύομαι to act with wanton violence, to outrage = ὑβρίζω to act wrongly = ἁμαρτάνω to admire, wonder at = θαυμάζω to advise beforehand = προαγορεύω to announce, proclaim = ἀγγέλλω, καταγγέλλω to answer = ἀποκρίνομαι to approach unseen = προσ έρπω. Cf ἕρπω = to creep to arrive = ἀφικνέομαι > ἀφικνοῦμαι to ask (a question) = ἐρωτάω > ῶ to assist = συμ πράσσω (Cf. πράσσω) to attempt, try = πειράομαι to awaken = ἐγείρω to baptize, immerse = βαπτίζω to be: εἰμί to be absent = ἄπειμι (Cf. εἰμί) to be anxious about = μεριμνάω > ῶ to be ashamed = αἰσχύνομαι to be content, satisfied = εὐδοκέω to be earnest, to pursue earnestly = σπουδάζω to become or be dry = ξηραίνω to be ill = νοσέω > ῶ to be inferior (to another), to be beaten = ἡσσάομαι (Attic ἡττάομαι) to be king = βασιλεύω to be placed, to be in a position = κεῖμαι to be possessed by a demon = δαιμονίζομαι to be present = πάρειμι (παρά + εἰμί) to be silent = σιγάω > ῶ to be sitting = κάθημαι, perfect of καθέζομαι (which means ʺto sit downʺ) Eng Greek.voc , p11

12 Eng Greek.voc , p12 to be useful, to profit = συμ φέρω (Cf φέρω ) to be wise, to have understanding = φρονέω > ῶ, φρονήσω (Cf. phren in English compounds.) to bear, carry = φέρω to bear witness, testify = μαρτυρέω to become, come to be, be born = γί(γ)νομαι to beget (of the father); to give birth to (of the mother = γεννάω > ῶ to begin = ἄρχομαι (sometimes the active ἄρχω, which more often means to rule) to believe in, trust = πιστεύω to beseech = ἱκετεύω to bind = δέω, δήσω, ἔδησα. Not to be confused with δέω, δεήσω, ἐδέησα = to stand in need of, lack to bow before, make obeisance to = προσ κυνέω > ῶ (+ acc) to bring to a place = κομίζω to bring, carry, bear = φέρω; to bring forth = προφέρω; bring in, introduce = εἰσ φέρω to bring forth or beget = τίκτω to build, furnish = κατα σκευάζω to burn, scorch = καίω / πυρόω > πυρῶ to buy = ἀγοράζω to call = καλέω > καλῶ to call on = ἐπικαλέω > ῶ to carry the battle through, fight to the end = δια μάχομαι to carry = φέρω; to carry off = ἀπό + φέρω; to carry over, spend (time) = διάγω (διά + ἄγω) to cause to arise; to arise = τέλλω to carry over, differ = διαφέρω to cease from = ἐπέχω, ἐφέξω, ἐπέσχον to chance upon (+ gen) = τυγχάνω to change (someone or something into something else) = ἀλλάσσω (Attic ἀλλάττω) to chase, pursue = διώκω, κατα διώκω = to follow, pursue to choke = πνίγω to choose = αἱρέομαι > αἱροῦμαι to come or go = ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα. In Attic the independent irregular verb εἶμι served as the future. In this course we do not study the conjugation to which εἶμι belongs (athematic or μι verbs) to come upon = κατα λαμβάνω to command, bid = κελεύω to compete = ἀγωνίζομαι

13 to conquer, take = αἱρέω > ῶ to consider, deem = νομίζω to consult the oracle = χρηστεριάζομαι to contribute to = συνάπτομαι to converse = διαλέγομαι to corrupt, destroy = φθείρω to cross = διαβαίνω to crown = στεφανόω > ῶ to crucify = σταυρόω > ῶ to cry = κράζω to cull, gather = δρέπω to dance = χορεύω to defeat (an adversary), win (a battle) = νικάω > ῶ to defend oneself = φυλάσσομαι (Attic φυλάττομαι); ἀμύνομαι to destroy = ἀπολώλεκα (perfect of ἀπόλλυμι, a verb not studied in this course) to die = ἀποθνῄσκω. (Cf. θάνατος, θνητός, etc.) to differ, carry across = διαφέρω to discuss, converse = διαλέγομαι to do, bring about, achieve = πράσσω (Attic πράττω) (Cf drama) to do a favor to, oblige = χαρίζομαι to do good, do what is right and proper = ἀγαθοποιέω > ῶ to do harm, do what is wrong = κακοποιέω > ῶ to do wrong, wrong (someone), commit a crime = ἀδικέω > ῶ to draw, write = γράφω to drink = πίνω to dwell in, inhabit (takes a D O) = οἰκέω > ῶ to eat = ἐσθίω; to eat up = κατἐσθίω (κατέφαγον is the 2nd aorist) to embark, walk up or upon = ἀναβαίνω to embrace, welcome kindly = ἀσπάζομαι to enjoy, take pleasure in = ἥδομαι (+ dative). (Cf. hedonistic) to engender = φύω to entreat, ask of = παραιτέομαι > οῦμαι to envy = φθονέω > ῶ / ζηλόω > ῶ to establish = ἱδρύω Eng Greek.voc , p13

14 Eng Greek.voc , p14 to exchange something (acc) for something else (gen) = ἀλλάσσομαι (Attic ἀλλάττομαι) / ἀμείβω to expect (something good, i.e. to hope, or something bad) = ἐλπίζω to experience, suffer = πάσχω to fall (down) = πίπτω / κατα πίπτω to fear = φοβέω (also = to frighten) / φοβέομαι / δείδω to ferry = πορεύω; πορεύομαι = to depart, go, walk, travel to fight against = μάχομαι (+ dat) to find = εὑρίσκω to fine, punish = ζημιόω > ῶ to finish = τελευτάω > ῶ (sc. τὸν βίον = to die) to flee, shun = φεύγω to follow, obey = ἀκολουθέω > ῶ (+ dative) to force = βιάζω / βιάζομαι to fulfil, continue (doing) = διατελέω to free, liberate = ἐλευθερόω > ῶ to gather together = συναθροίζω to get angry = ὀργίζομαι to give = [δίδωμι, not studied in this course], future δώσω to give thanks (+ dat complement) = εὐχαριστέω > ῶ to give way, draw back, make room for, have room for = χωρέω > ῶ to go, come, walk = βαίνω / ἔρχομαι / πορεύομαι to go away, leave = ἀπέρχομαι (ἀπό + ἔρχομαι ) to go or come down = κατα βαίνω / κατ έρχομαι to go up, ascend = ἀνα βαίνω / ἀν έρχομαι to govern, rule (+ Gen) = ἄρχω (sometimes = to begin) to grow = αὐξάνομαι to guard, observe = τηρέω to guard, protect = φυλάσσω (Attic φυλάττω) / φρουρέω > ῶ; = to guard oneself against (+ DO) φυλάσσομαι / φρουρέομαι > > οῦμαι to happen to (... be doing something); = τυγχάνω; (+ Gen = to chance upon) to harm = βλάπτω to hate = μισέω > μισῶ / ἐχθαίρω to have = ἔχω; (+ an adverb = to be, e.g. ἔχω κακῶς = to be ill) to have good luck = εὐτυχέω >ῶ (Cf. τύχη)

15 to have come = ἥκω (this present is translated as if it were a perfect) to heal, care for = θεραπεύω to hear = ἀκούω to help = ὠφελέω to hinder, prevent = κωλύω to hire = μισθόομαι > μισθοῦμαι to hold as a custom = νομίζω (also = to deem) to honor = τίνω to impart (something to another), to share = ἀνακοινόομαι > οῦμαι. (Cf. κοινός) to increase, make grow = αὐξάνω (middle = to grow). to indict = γράφομαι to intend = δια νοέομαι > διανοοῦμαι to interpret, preach = προφητεύω to judge = κρίνω to kill = ἀποκτείνω to know, recognize = γι(γ)νώσκω to lament, wail = θρηνέω > ῶ to laugh = γελάω > ῶ to lay siege to, besiege = πολιορκέω > ῶ to lead = ἄγω to lead the way, suppose, deem = ἡγέομαι > ἡγοῦμαι to leap = ἅλλομαι to learn = μανθάνω to leave, leave behind = λείπω / κατα λείπω to listen to, obey (+ dat) = πείθομαι to live = ζάω > ζῶ to live together (as man and wife) = συνοικέω > ῶ (+ Dat) to look = βλέπω (ἐς, εἰς + acc); to look at = προσβλέπω (+ acc) to love = φιλέω > ῶ to make to arise; to arise = τέλλω (ἀνατέλλω = to make or let rise up, to rise up) to make further vows = συν επεύχομαι to make grow, increase = αὐξάνω; middle = to grow. to move = κινέω > ῶ to march, go, walk, travel = πορεύομαι Eng Greek.voc , p15

16 Eng Greek.voc , p16 to name = ὀνομάζω to nourish = τρέφω to need, desire = χρήζω to need, lack = δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα. Not to be confused with δέω, δήσω, ἔδησα, δέδεκα = to bind. to obey, listen to = πείθομαι to offer sacrifice = θύω too much = ἄγαν to order, array in battle = τάσσω (Att. τάττω) to partake of = μετ έχω (+gen) to perceive through the senses = αἰσθάνομαι. (Cf. aesthetic) to persuade = πείθω; middle πείθομαι + dat = to obey, listen to to pity, have pity upon = οἰκτείρω; to have compassion = ἐλεέω > ῶ to plant = φυτεύω to play = παίζω to pour = λείβω to praise = ἐγκωμιάζω / εὐλογέω > ῶ (to speak well of) to pray = εὔχομαι; to address in prayer = προσεύχομαι to preach = εὐαγγελίζομαι to prevent = κωλύω to proclaim = κηρύσσω (Attic κηρύττω) to profit, be useful = συμ φέρω (cf φέρω ) to provide, supply = παρέχω (Cf. ἔχω). to punish = κολάζω to pursue earnestly, to be earnest = σπουδάζω to put on another = ἐν δύω; to put on oneself, wear = ἐν δύομαι to raise (e.g. one s hand) = ἀνα τείνω to ransom = λύομαι (λύω = to untie, free) to reap = ἀμάω > ῶ to receive, welcome = δέχομαι to recognize, know = γι(γ)νώσκω to release = ἀπό λύω to remember = μέμνημαι (perfect of μιμνήσκομαι, to recall) to reproach, upbraid = ὀνειδίζω / ἐπι πλήσσω to respond = ἀντιλέγω

17 Eng Greek.voc , p17 to rest, stop to rest = ἀναπαύομαι to risk, run a risk = κινδυνεύω to reveal = ἀποκαλύπτω; make visible, reveal = φανερόω > ῶ to make or let rise up = ἀνατέλλω to ruin, destroy = διαφθείρω to rule, govern = ἄρχω (+ gen); sometimes = to begin, but the middle ἄρχομαι is more common with this meaning. to rub, wear away, spend (time) = τρίβω to run = τρέχω to sacrifice = θύω to save = σῴζω to say, speak = λέγω / φημί to scourge = φραγελλόω > ῶ, φραγελλώσω to see = ὁράω > ῶ (Cf. panorama) to seek = ζητέω > ῶ to seem = δοκέω > ῶ. to send = πέμπω; ἀποστέλλω (ἀπό + στέλλω) = to send away, dispatch (Cf. ἀπόστολος) to send for someone, summon = μετα + πέμπομαι to send off, divorce (a wife) = ἀποπέμπω, ἀποπέμψω to set in motion, to ride = ἐλαύνω (transitive or intransitive) to set in order, array in battle = τάσσω (Att. τάττω) to separate from, delimit = ὁρίζω to shake, stir up = ἀνα σείω to sharpen = ὀξύνω (Cf. ὀξύς) to show, make visible = φαίνω ; to appear = φαίνομαι to signal, give a sign = σημαίνω to sin (koinê Greek) = ἁμαρτάνω to sit = κάθημαι (perfect of καθέζομαι, which means ʺto sit downʺ.) to sneeze = πτάρνυμαι to sow = σπείρω to spread widely by word of mouth, disseminate = διαφημίζω to steal = κλέπτω to stop (someone or something) = παύω; to come to a halt = παύομαι to stretch, extend = τείνω (Cf. tension) to strike = παίω / κόπτω

18 Eng Greek.voc , p18 to suffer, be burdened = ἄχθομαι (πάσχω = to experience, suffer) to summon, send for someone = μεταπέμπομαι to supply, give = πορίζω to take, receive = λαμβάνω to take courage = θαρσέω > ῶ to take hold of = ἀντι + λαμβάνομαι to take pleasure = ἥδομαι (+ dat) to take turns = ἀμείβομαι to taste = γεύομαι; to give someone a taste of something = γεύω to teach = διδάσκω to testify, bear witness = μαρτυρέω to thank (+ dat complement) = εὐχαριστέω > ῶ to throw = βάλλω; περιβάλλω = to throw around, put on to throw down = καταβάλλω; to throw on the ground, cast out = ῥίπτω to untie, free = λύω; λύομαι = to ransom to toil = πονέω > ῶ to train (someone) = γυμνάζω; to train (oneself), to exercise = γυμνάζομαι to travel, go = πορεύομαι to trust, believe in = πιστεύω (+ dat) to turn (someone or something) = τρέπω; to turn (intransitive, betake oneself ) = τρέπομαι to uncover, reveal = ἐκκαλύπτω to wail, lament = θρηνέω > ῶ to wait, remain = μένω to walk up or upon, embark = ἀναβαίνω to walk, come, go = βαίνω / ἔρχομαι to want = βούλομαι to ward off = ἀμύνομαι toward = παρά (+ acc) town = κωμόπολις, εως, ἡ to wash = λούω to watch, view, perceive with the eyes = θεάομαι > θεῶμαι to welcome kindly, embrace = ἀσπάζομαι to welcome, receive = δέχομαι to whet, sharpen = θήγω

19 to win (a battle), defeat (an adversary) = νικάω > ῶ to wish, be willing to = ἐθέλω to wither by heat = καυματίζω to wonder, admire = θαυμάζω to work = ἐργάζομαι to worship, be pious = σέβω, later σέβομαι to write, draw = γράφω; middle = to indict to wrong, act wrongly = ἀδικέω > ῶ tragedy = τραγῳδία, ας, ἡ tribe, nation = ἔθνος, ἔθνους, τό trireme = τριήρης, τριήρου trustworthy = ἀψευδής, ές twice = δίς truthful = ἀψευδής, ές Eng Greek.voc , p19 U ugly, shameful = αἰσχρός, ά, όν; comparative αἰσχίων, αἴσχιον; superlative αἴσχιστος, η, ον uncaring = ἀμελής, ἀμελές underworld, Hades = ᾍδης, ου, ὁ unfortunate = δυστυχής, δυστυχές unhappy, ill starred = κακοδαίμων, κακόδαιμον unfailing = νημηρτής, νημηρτές V vain = μάταιος, α, ον; ματαίως (adv) = in vain various = ποικίλος, η, ον victory = νίκη, ης, ἡ village, small town = κώμη, ης, ἡ visibly, publicly = φανερῶς voice = φωνή, ῆς, ἡ W wages, reward = μισθός, οῦ, ὁ wailing = κλαυθμός, οῦ, ὁ wall = τοῖχος, τοίχους, τό

20 Eng Greek.voc , p20 water = ὕδωρ, ὕδατος, τό weak, sick = ἀσθενής, ἀσθενές weakness, despondency = ἀθυμία, ας, ἡ well known = γνωτός, ή, όν well born = εὐγενής, εὐγενές when, whenever = ὅταν where? = που; where (indirect interrogative or relative adverb) = ὅπου where(to), where (to)? = ποῖ; where(to), whither (relative or indirect interrogative adverb) = ὅποι white = λευκός. ή, όν (Cf. leucocyt) whoever,whatever = ὅστις, ἤτις, ὄ τι wide = εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ wild = ἄγριος, α, ον winged = πετεινός, ή, όν ; τὰ πετεινά = birds wisdom = σοφία, ας, ἡ withdraw = ἀπ αλλάσσω (Att. ἀπαλλάττω) without = ἄνευ + gen witness, martyr = μάρτυς, μάρτυρος, ὁ word, song = ἔπος, ἔπους, τό ; in the pl = poetry workshop = ἐργαστήριον, ου, τό (Cf ἐργάζομαι) wool = ἔριον, ου, τό wretched = τάλας, τάλαινα, τάλαν writing tablet, board for painting, picture = πίναξ, κος, ὁ Y year = ἔτος, ἔτους, τό; ἐνιαυτός, οῦ, ὁ = period of one year yesterday = χθές your (belonging to you sg) = σός, σή, σόν; (belonging to you pl) = ὑμέτερος, α, ον Z Zeus = Ζεύς, Διός, ὁ

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for the second semester

Vocabulary for the second semester Vocabulary for the second semester Greek-Eng.voc.1332.3332., p1 Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of inclusions and

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-5

English to Greek vocabulary in lessons 1-5 English to Greek vocabulary in lessons 1-5 E to Greek vocabulary, lessons 1-5, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-7

English to Greek vocabulary in lessons 1-7 English to Greek vocabulary in lessons 1-7 E to Greek vocabulary, lessons 1-7, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 οἰκία, ἡ house 94 2 ἀκούω I hear, listen 427 2 βλέπω I see, look at, watch 132 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition,

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, 1, ὁ, the, that, 2, δέ, but, 3, τις, any one, any thing, some one, some thing;, 4, τίς, who? which?, 5, εἰμί, to be,

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

NOMINATIVE In a nominal sentence a linking verb (copula) connects a S in the Nominative with a Predicate Nominative. 2

NOMINATIVE In a nominal sentence a linking verb (copula) connects a S in the Nominative with a Predicate Nominative. 2 Use of Nominative and Accusative, p 1 31.2a: USES OF THE CASES: NOMINATIVE AND ACCUSATIVE 1 The basic sentence or clause has as its core a verb, at least implicit. We have classifed verbs into two large

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο Το πρώτο στην Ελλάδα θερινό αθλητιατρικό σεμινάριο με διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις διοργανώνεται για 3 η συνεχιζόμενη χρονιά στο Μαραθώνα. Το 3 rd Sports & Exercise Summer

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός)

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) HIP HOP Το χιπ χοπ είναι ένα είδος ρυθμικής μουσικής που ξεκίνησε στην Αμερική την δεκαετία του 70 με 80 που αποτελείται από 4 στοιχεία: 1. Ραπ (Ο στίχος) 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) 3. Djing(Η μουσική) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Using and Enjoying Biblical Greek

Using and Enjoying Biblical Greek Using and Enjoying Biblical Greek Reading the New Testament with Fluency and Devotion Rodney A. Whitacre Basic Vocabulary for New Testament Greek 2015 by Baker Publishing Group Published by Baker Academic

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

Listening to the customers voice through social network analytics

Listening to the customers voice through social network analytics Listening to the customers voice through social network analytics Χρήστος Κουνάβης & Δρ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος 15 ο Συνέδριο InfoCom World 30/10/2013 The services Social Network Analytics Listen to the

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

«On Air myths and tales

«On Air myths and tales «On Air myths and tales Στίχοι Τραγουδιών - Lyrics of Songs http://ksamson.com MYSTIC FLIGHT This is a story of a father and son Who were both unhappy and sad A ruthless King held them prisoners And to

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (UNDERSTANDING MOTIVATION AND EFFORT IN COMMUNITY-BASED WLANS ) ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα