Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία. Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία. Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO"

Transcript

1 Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO ΑΘΖΝΑ 2015

2 Πεξηερόκελα Υαηξεηηζκφο-Γηεχζπλζε Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 2 Δλφηεηα Α: Καηάηαμε Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ 3 Γεληθά 3 Α1. Καηάηαμε θαη Αζηεξνπνίεζε Ξελνδνρείσλ 4 Α.2 Καηάηαμε θαη Απφδνζε Κιεηδηψλ ζε Δλνηθηαδφκελα Δπηπισκέλα Γσκάηηα-Γηακεξίζκαηα (Δ.Δ.Γ.Γ) 5 Δλφηεηα Β: πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 6 Γεληθά 6 Τπνελφηεηα Β.1 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ISO 6 Β.1.1 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ISO 9001:2008) 6 Β.1.2 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (ISO HACCP ) 6 Β.1.3 πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ISO 14001) 8 B.1.4 πζηήκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ISO 26000) 9 B.1.5 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσπηθνχ (OHSAS 18001) 9 B.1.6 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (ISO 50001) 11 Β.1.7 Απφδνζε ήκαηνο CE 11 Τπνελφηεηα Β.2 Λνηπέο Πηζηνπνηήζεηο 12 Β.2.1 Πηζηνπνίεζε θαηά Green Key 12 Β.2.2 πζηήκαηα BRC,θαη IFS 13 Β.2.3 πζηήκαηα Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γηα Γεκφζηνπο Φνξείο(ΔΛΟΣ 1429) 13 Β.2.4 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά TEMOS 14 Β.2.5 Πξφηππα JCI 15 Β.2.6 Πξφηππν FSC Chain of Custody 15 Δλδεηθηηθφ Πειαηνιφγην 16 Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 1

3 Φαηξεηηζκόο-Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηόηεηαο Ζ ENERGY FINANCIAL GROUP L.L.C. ζπκκεηέρεη ελεξγά ηελ Γηαδηθαζία Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ ζχκθσλα κε ην λέν Θεζκηθφ πιαίζην: Υ.Α. αξ. 219 (ΦΔΚ 14/Β-12/01/2015) Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαηάηαμεο ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ δηακεξηζκάησλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ θαη θιεηδηψλ αληίζηνηρα. Υ.Α. αξ. 216 (ΦΔΚ 10/Β 09/01/2015) Καζνξηζκφο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ γηα ηα μελνδνρεία θαη θαηάηαμε απηψλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ. Υ.Α. αξ (ΦΔΚ 2840/Β-22/10/2014) Καηάηαμε ζε θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα θιεηδηψλ θαη θαζνξηζκφο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ - δηακεξηζκάησλ. Απόθαζε (ΦΔΚ 69/Β-16/01/2015) Καηάηαμε ζε θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα θιεηδηψλ θαη θαζνξηζκφο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ δηακεξηζκάησλ Πρόσθετα κριτήρια ελψ παξάιιεια θαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ππνζηεξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Παξέρεη κηα ζεηξά ππεξεζηψλ θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηνλ επξχηεξν ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη παξερφκελεο καο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ: Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ISO-9001: 2008) Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο εηδηθά γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ Τγείαο (J.C.I & TEMOS) Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ISO & EMAS) ρεδηαζκφο, Δγθαηάζηαζε πζηεκάησλ Αζθάιεηαο & Τγηεηλήο Σξνθίκσλ (ISO BRC, IFS) χληαμε Σερληθψλ Φαθέισλ Πξντφλησλ γηα Σήκαλζε CE Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο - OHSAS 18001:2007 Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο - ΔΛΟΤ 1429 Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ISO/IEC Καηάξηηζε & Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ Δθαξκνγή ησλ παξαπάλσ. Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο Αξρψλ Οξζήο Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο (GMP). Ζ εηαηξεία καο: Έρεη αλαπηχμεη θαη έρεη εγθαηαζηήζεη πάλσ απφ 200 Μειέηεο, Αλαπηχμεηο, Δθαξκνγέο θαη επηηπρεκέλεο Πηζηνπνηήζεηο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ζηνλ Ηδησηηθφ θαη ζηνλ Γεκφζην Σνκέα. Δίλαη βαζηθφο πλεξγάηεο ηεο TUV Austria Hellas Καηέρεη εμεηδίθεπζε ζηηο «Πξάζηλεο» Πηζηνπνηήζεηο γηα ηνλ Ξελνδνρεηαθφ θαη Βηνκεραληθφ Κιάδν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ISO 14001:2004, ECOLABEL, EMAS θαη ηελ πηζηνπνίεζε Green Key γηα μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε κεξίδην αγνξάο πνπ μεπεξλά ην 17%. Φαρλέκας Π. Γεώργιος Chief Executive Officer τηλ: (Εσωτ. 101) υαξ: κιν: Γεωργιάδης Εύθρος Head of Operations & Project Management τηλ: (Εσωτ. 102) υαξ: κιν: Αδαμακάκης Ορέζηης Division of Quality Systems & Hotels Classification Auditing τηλ: (Εσωτ. 107) υαξ: κιν: Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 2

4 Δλόηεηα Α: Καηάηαμε Τνπξηζηηθώλ Μνλάδσλ Γεληθά Καηάηαμε Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ Δθδφζεθε ην Ννκηθφ πιαίζην θαηάηαμεο ησλ θαηάηαμεο ησλ Ξελνδνρείσλ θαη ησλ Δλνηθηαδφκελσλ Δπηπισκέλσλ Γσκαηίσλ-Γηακεξηζκάησλ (ΔΔΓΓ). Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηάηαμεο ησλ Ξελνδνρείσλ θαη ησλ Δλνηθηαδφκελσλ Δπηπισκέλσλ Γσκαηίσλ-Γηακεξηζκάησλ (ΔΔΓΓ), ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ θαη θιεηδηψλ αληίζηνηρα, είλαη ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΞΔΔ). Σα πηζηνπνηεηηθά θαηάηαμεο εθδίδνληαη εθδίδνληαη απφ ην ΞΔΔ βάζεη Σερληθήο έθζεζεο πνπ ζπληάζζεηαη απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο απφ ην Δζληθφ ζχζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) γηα ηελ δηελέξγεηα Διέγρσλ θαη Δπηζεσξήζεσλ γηα ηελ θαηάηαμε μελνδνρείσλ θαη ΔΔΓΓ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ θαη θιεηδηψλ αληίζηνηρα. Σν ΞΔΔ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί αλαξηεκέλν ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ θαη λα γλσζηνπνηεί ζε θάζε ελδηαθεξφκελν επηθαηξνπνηεκέλν θαηάινγν φισλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ θνξέσλ. Σν έθαζην πηζηνπνηεηηθφ θαηάηαμεο ησλ Ξελνδνρείσλ θαη ησλ Δλνηθηαδφκελσλ Δπηπισκέλσλ Γσκαηίσλ-Γηακεξηζκάησλ (ΔΔΓΓ), ζα ηζρχεη γηα πέληε (05) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ. Καηά ηελ ιήμε ηεο πεληαεηίαο ε επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Σνπξηζκνχ πηζηνπνηεηηθφ αλαλέσζεο ηεο θαηάηαμεο ηνπ θαηαιχκαηνο. Σα Δηδηθά ήκαηα Λεηηνπξγίαο (ΔΛ) Ξελνδνρείσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ην ηζρχζαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο λέαο Ννκνζεζίαο, παχνπλ απηνδίθαηα λα ηζρχνπλ ηελ 31/12/2017. Μέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, φια ηα Ξελνδνρεία ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηάηαμεο ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο. Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 3

5 Α1. Καηάηαμε θαη Αζηεξνπνίεζε Ξελνδνρείσλ Καζνξηζκόο ηερληθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη βαζκνινγνύκελσλ θξηηεξίσλ γηα ηα μελνδνρεία θαη θαηάηαμε απηώλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ (ΦΔΚ αξ. 216, θύιιν 10 09/01/2015). Σα Δηδηθά ήκαηα Λεηηνπξγίαο (ΔΛ) Ξελνδνρείσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ην ηζρχζαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο λέαο Ννκνζεζίαο, παχνπλ απηνδίθαηα λα ηζρχνπλ ηελ 31/12/2017. Μέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, φια ηα Ξελνδνρεία ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηάηαμεο ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ αξ. 216, θχιιν 10 09/01/2015). Σα Ξελνδνρεία θαηαηάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζε πέληε (05) θαηεγνξίεο αζηέξσλ κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Καηεγνξία αζηέξσλ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Διάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο κνξίσλ βάζε πξναηξεηηθψλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ Ο ειάρηζηνο αξηζκφο κνξίσλ, πξνθχπηεη βάζεη Πξναηξεηηθψλ Βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ (παξάξηεκα <Σερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ> ηνπ ΦΔΚ αξ. 216, θχιιν 10 09/01/2015 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάηαμε. Γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δελ ειέγρνληαη νη ππνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη σο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην πξναλαθεξφκελν Παξάξηεκα, αιιά κφλνλ ε ζπλδξνκή ησλ Τπνρξεσηηθψλ Λεηηνπξγηθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ Διάρηζηνπ αξηζκνχ κνξίσλ βάζεη βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ πνπ απαηηείηαη γηα θάζε θαηεγνξία. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα νξηδφκελα σο Τπνρξεσηηθά Κξηηήξηα. Γηα ηελ θαηάηαμε μελνδνρείσλ γηα ηα νπνία θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχζαληνο Π.Γ. 43/2002 (43 Α ) δελ ειέγρνληαη νη ππνρξεσηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο, αιιά κφλνλ ε ζπλδξνκή ησλ ππνρξεσηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ κνξίσλ βάζεη βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ πνπ απαηηείηαη γηα θάζε θαηεγνξία. Δλαιιαθηηθά, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάηαμε ηνπ μελνδνρείνπ ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα Ξελνδνρεία, πξνβιέπεηαη απφ ην ζρεηηθφ ΦΔΚ ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ελφο Ξελνδνρείνπ φηαλ ππάξρνπλ Πηζηνπνηεκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ πξνηχπσλ: α. ECOLABEL, EMAS, ISO α. 200 β.green GLOBE, GREEN KEY, TRAVELIFE ή άιια εμεηδηθεπκέλα δεκφζηα ή ηδησηηθά πξφηππα β. 150 γ. Βηνινγηθή γεσξγία ή θαη ρξήζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ γ. 150 Σα κφξηα πνιιαπιαζηάδνληαη επί θάζε δηαηηζέκελν πηζηνπνηεηηθφ Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (π.ρ. ISO 9001:2008, European Hospitality Quality ηεο HOTREC ή άιια αληίζηνηρα πξφηππα). 100 Σα κφξηα πνιιαπιαζηάδνληαη επί θάζε δηαηηζέκελν πηζηνπνηεηηθφ Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ α. ISO 22000:2005 α. 200 β. HACCP, CODEX ALIMENTARIUS. β. 100 Σα κφξηα πνιιαπιαζηάδνληαη επί θάζε δηαηηζέκελν πηζηνπνηεηηθφ Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 4

6 Πηζηνπνίεζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ISO Social Responsibility Standard ή άιια αληίζηνηρα πξφηππα. 100 Σα κφξηα πνιιαπιαζηάδνληαη επί θάζε δηαηηζέκελν πηζηνπνηεηηθφ Έληαμε ζην Πξφγξακκα «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΧΗΝΟ» ηνπ ΞΔΔ 200 Δηδηθφ ζήκα πνηφηεηαο ειιεληθήο θνπδίλαο ή πηζηνπνίεζε ηνπηθήο θνπδίλαο βάζεη δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ πξνηχπσλ 150 Οξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο παξαπφλσλ πειαηψλ (αλ δελ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο) 100 Α.2 Καηάηαμε θαη Απόδνζε Κιεηδηώλ ζε Δλνηθηαδόκελα Δπηπισκέλα Γσκάηηα- Γηακεξίζκαηα (Δ.Δ.Γ.Γ) Καηάηαμε ζε θαηεγνξίεο κε ζύζηεκα θιεηδηώλ θαη θαζνξηζκόο ηερληθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ Δλνηθηαδόκελσλ Δπηπισκέλσλ Γσκαηίσλ Γηακεξηζκάησλ (ΔΔΓΓ) ΦΔΚ αξ , θύιιν /10/2014. Σα ΔΔΓΓ, ηα νπνία νξίδνληαη σο εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο δηαλπθηέξεπζεο ζε δσκάηηα ή θαη ζε δηακεξίζκαηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρψξσλ κε ινπηξφ, απνηεινχλ κε θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα (αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθξνηήκαηα έσο 20 δσκαηίσλ). Καηαηάζζνληαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο θιεηδηψλ, κε αλψηαηε ηελ θαηεγνξία ησλ ηεζζάξσλ (4) θιεηδηψλ θαη θαηψηαηε ηελ θαηεγνξία ησλ δχν (2) θιεηδηψλ, βάζεη ππνρξεσηηθψλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ε επηρείξεζε θαη βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ κνξίσλ, πνπ απνηειεί ηε «βάζε» ηεο θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα θαηαηαγεί. Σα ΔΔΓΓ πνπ πιεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα νπνία δελ ζπγθεληξψλνπλ ειάρηζην αξηζκφ κνξίσλ, πνπ απνηειεί ηε «βάζε» γηα θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία ησλ 3 θαη 4 θιεηδηψλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 2 θιεηδηψλ. Σα Δηδηθά ήκαηα Λεηηνπξγίαο (ΔΛ) Ξελνδνρείσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ην ηζρχζαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο λέαο Ννκνζεζίαο, παχνπλ απηνδίθαηα λα ηζρχνπλ ηελ 31/12/2017. Μέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, φια ηα ΔΔΓΓ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηάηαμεο ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ αξ. 216, θχιιν 10 09/01/2015). Σα ΔΔΓΓ θαηαηάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζε ηξεηο (03) θαηεγνξίεο θιεηδηψλ κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Καηεγνξίεο θιεηδηψλ 2 θιεηδηά 3 θιεηδηά 4 θιεηδηά Βάζε βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ αλά θαηεγνξία θιεηδηψλ < ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα νξηδφκελα σο Τπνρξεσηηθά Κξηηήξηα. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο κνξίσλ, πξνθχπηεη βάζεη Πξναηξεηηθψλ Βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ (παξάξηεκα <Πίλαθαο ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο ζε Κιεηδηά> ηνπ ΦΔΚ αξ , θχιιν /10/2014 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάηαμε. Δηδηθφηεξα γηα ηα ΔΔΓΓ, πξνβιέπεηαη απφ ην ζρεηηθφ ΦΔΚ ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ελφο ΔΔΓΓ φηαλ ππάξρνπλ Πηζηνπνηεκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Πηζηνπνίεζε βάζεη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ή άιια παξεκθεξή 150 Πηζηνπνίεζε βάζεη ζπζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη νηθνινγηθά ζήκαηα (EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, GREEN KEY ή άιια παξεκθεξή) 150 Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 5

7 Δλόηεηα Β: Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γεληθά Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο ISO Ζ Πηζηνπνίεζε ελφο Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ΣΓΠ) εμαζθαιίδεη ζηελ εηαηξία αλαγλσξηζηκφηεηα φζνλ αθνξά ηελ δηαξθεί πξνζπάζεηά ηεο γηα πλερή Βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο. Δπηπιένλ ε Πηζηνπνίεζε, εμαζθαιίδεη ζηελ εηαηξία πιενλεθηήκαηα θαη επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη ελεκεξσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Οκάδα ησλ Δπηζεσξεηψλ. Ζ επηηπρήο πηνζέηεζε ελφο πξνηχπνπ πνηφηεηαο πξνεηνηκάδεη ηελ επηρείξεζε γηα ηελ εθαξκνγή Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Όινη γλσξίδνπκε εηαηξίεο πνπ δηαθεκίδνπλ φηη ηα πξντφληα θαη/ή ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζην επξχ θνηλφ είλαη πνηνηηθά/θέο θαη θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO. Υπνελόηεηα Β.1 Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο ISO Β.1.1 Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ISO 9001:2008) Μέινο ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο ηνπ ISO είλαη θαη ην πξφηππν ISO 9001:2008 ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο, φπνπ θάζε νξγαληζκφο ζα κπνξεί λα αμηνινγεί, λα επηθπξψλεη θαη λα απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, φκνηα θαη ησλ δηθψλ ηνπ. ην πξφηππν ISO 9001:2008 θαζηεξψλεηαη ην κνληέιν πξνζέγγηζεο δηεξγαζίαο (Process Approach Model), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βαζηθά ζεκεία θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο: ζέζπηζε πνιηηηθήο πνηφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλνπο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο αλαγλψξηζε ησλ δηεξγαζηψλ (processes) ηεο Δπηρείξεζεο αλαγλψξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) πειάηε γηα θάζε δηεξγαζία θαζνξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ (inputs) θάζε δηεξγαζίαο θαζνξηζκφ ησλ εμεξρνκέλσλ (outputs) θάζε δηεξγαζίαο αλαγλψξηζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ (resources) γηα θάζε δηεξγαζία [αλζξψπηλν δπλακηθφ, ππνδνκέο, πεξηβάιινλ εξγαζίαο, νηθνλνκηθνί πφξνη] ηππνπνίεζε ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηεξγαζίαο, βάζεη θαζνξηζκέλσλ επζπλψλ & αξκνδηνηήησλ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο παξαθνινχζεζε (monitoring), κέηξεζε (measurement) θαη αλάιπζε (data analysis) ησλ απνηειεζκάησλ θάζε δηεξγαζίαο κε ζηφρν: ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο δηεξγαζίαο. Β.1.2 Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ (ISO HACCP ) Σν ISO (HACCP) είλαη έλα Γηεζλέο χζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη ην Διιεληθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, δειαδή ε επίηεπμε πξντφλησλ δηαηξνθήο αζθαιψλ γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. Σν χζηεκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε επηρεηξήζεηο φισλ ησλ κεγεζψλ θαη ησλ εηδψλ δηαηξνθήο. Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 6

8 χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηνπο θαλνληζκνχο ΔΚ 852/2004 θαη 178/2002, είλαη ζαθήο ε ππνρξέσζε θάζε επηρείξεζεο πνπ παξάγεη, ζπζθεπάδεη, απνζεθεύεη, εκπνξεύεηαη ή δηαθηλεί ηξόθηκα λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP. χκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο εμειίμεηο, γηα λα πηζηνπνηεζεί έλα ζχζηεκα HACCP, πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθαιείαο ηξνθίκσλ (.Γ.Α.Σ). Ζ πηζηνπνίεζε εγγπάηαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα θάλεη θαιχηεξε δηαρείξηζε, λα πξνζηαηεχεη ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή, λα είλαη θαιχηεξνο ζπλεξγάηεο ζην επξχηεξν θχθισκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηειηθά λα απμάλεη ηα θέξδε ηεο. Παξαθάησ δίλνληαη ηα βαζηθφηεξα νθέιε, απφ ηελ εθαξκνγή HACCP ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO απφ κηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνζεθεχνπλ ή/θαη δηαθηλνχλ ηξφθηκα: Σν πξφηππν ISO είλαη δηεζλέο, άξα δηεπθνιχλεη ηηο ππεξζπλνξηαθέο ζπλδηαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηππνπνίεζε) Σν πξφηππν ISO είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν, γηα επηηπρή εθαξκνγή ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Πξάγκαηη, κηα «έμππλε» εθαξκνγή HACCP ζχκθσλα κε ην ISO πξνζθέξεη πξαγκαηηθή επειημία ζηε ΜΜΔ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, εθαξκφδνληαη «απηφκαηα» θαη νη ζχγρξνλεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηα ηξφθηκα(π.ρ. ηρλειαζηκφηεηα) Απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο πξνο ηελ επηρείξεζε (πειάηεο, θαηαλαισηέο, ινηπνί ζπλεξγάηεο). Πξάγκαηη, ην ζήκα πηζηνπνίεζεο ησλ δηεξγαζηψλ θαηά ISO 22000, εγγπάηαη φηη ε επηρείξεζε αθνινπζεί ζσζηέο δηαδηθαζίεο, όρη κόλν γηα ηηο δηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο, αιιά θαη όηη ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επξύηεξεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ έξρεηαη ζε επαθή (έιεγρνη παξαιαβήο, έιεγρνη παξάδνζεο, απαηηήζεηο ηειηθνχ θαηαλαισηή θιπ). Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε δεκνπξαζίεο, φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνυπφζεζε πηζηνπνηεκέλνπ HACCP (ρνιεία, Ννζνθνκεία, ηξαηφο). Σν πξφηππν βαζίδεηαη ζηηο 7 αξρέο ηνπ HACCP: Αλάιπζε θηλδχλσλ Πξνζδηνξηζκφο Κξηζίκσλ εκείσλ Διέγρνπ Καζνξηζκφο θξηζίκσλ νξίσλ Δγθαηάζηαζε δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θξηζίκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ Δγθαηάζηαζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ Δγθαηάζηαζε δηεξγαζηψλ θαηαγξαθήο θαη αξρεηνζέηεζεο HACCP Δπαιήζεπζε HACCP Δηδηθφηεξα, έλα ΓΑΣ θαηά ISO πεξηέρεη ηα παξαθάησ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη επεμήγεζε ησλ θαλνληζκψλ ΔΚ178/2002 θαη ΔΚ 852/2004 Πξνδηαγξαθέο ρψξνπ θαη εμνπιηζκνχ κνλάδαο ηξνθίκσλ Πξναπαηηνχκελα Πξνγξάκκαηα (θαζαξηζκφο & απνιχκαλζε, Απεληφκσζε Μπνθηνλία, Πξνκήζεηεο θαη αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ, Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ, Έιεγρνο Αιιεξγηνγφλσλ θηι) Πξνδηαγξαθέο πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Καηαζθεπή Γηαγξακκάησλ Ρνήο Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο Κξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ, Λεηηνπξγηθά Πξναπαηηνχκελα θαη ηξφπνο παξαθνινχζεζήο ηνπο Οξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο παξαιαβήο πξψησλ πιψλ Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 7

9 Απνζήθεπζε ζε ζπλζήθεο ζπληήξεζεο & θαηάςπμεο Έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο ηξνθίκσλ θαηά ηελ ζπλαπνζήθεπζή ηνπο Δπηηξεπηφο ρξφλνο θαη επηηξεπηή ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ Απνιχκαλζε ηξνθίκσλ θαη πξνζηαζία απφ ηα θπηνθάξκαθα Θεξκηθή επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ, ηαρεία ςχμε θαη επαλαζέξκαλζή ηνπο Γηάξθεηα δσήο παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ θαη επηζήκαλζε πξντφλησλ. Ηρλειαζηκφηεηα θαη Δηθνληθή Αλάθιεζε Πξντφλησλ Γηαζξεπηηθή επηζήκαλζε πξντφλησλ Σα θπξηφηεξα παζνγφλα κηθξφβηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ θαθή πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Γηαθξίβσζε Μεηξεηηθψλ Οξγάλσλ Διέγρνπ Δπαιήζεπζε πζηήκαηνο HACCP, Μηθξνβηνινγηθέο θαη ρεκηθέο αλαιχζεηο ηξνθίκσλ απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο Β.1.3 Σπζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ISO 14001) Σν πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ ISO είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν παγθνζκίσο πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Απνηειεί γηα ηηο επηρεηξήζεηο βαζηθφ κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο δεηεκάησλ θαη κηα απφδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επαηζζεηνπνίεζεο. Σν πξφηππν κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ ελδηαθέξεηαη λα βειηηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίνλ δξαζηεξηνπνηείηαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε άιια πξφηππα ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, φπσο ην ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001, ψζηε ε επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί βάζε ελφο εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. ηφρνο ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηά ην ΔΛΟΤ ΔΝ ISO είλαη : ε ελαξκφληζε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, ε πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, ε ζπλερήο βειηίσζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε, ε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ, ε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη, ε αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ ISO είλαη κεηαμχ άιισλ: Ζ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο Ζ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο Ζ ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ε απνθπγή πξνζηίκσλ Ζ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ελέξγεηαο Ζ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο Ζ αχμεζε ηνπ πειαηνινγίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο Ζ είζνδνο ζε λέεο αγνξέο Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 8

10 Ζ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ην επξχ θνηλφ, ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο επελδπηέο Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Με ηελ πινχζηα εκπεηξία καο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πςεινχ επηπέδνπ, ε εηαηξεία καο δύλαηαη : λα παξέρεη βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε ελφο ιηηφ, αιιά πεξηεθηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζαο, λα εθπαηδεύζεη ηα ζηειέρε ζαο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ρξεηάδνληαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα εληνπίδεη πηζαλέο αδπλακίεο, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε έγθαηξε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη λα ζαο πξνζθέξεη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πηζηνπνίεζή ζαο θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 14001, απφ ην θνξέα ηεο επηινγήο ζαο. B.1.4 Σπζηήκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (ISO 26000) Σν πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ ISO αλαθέξεηαη ζηελ Δηαηξηθή θαη Κνηλσληθή Δπζχλε ησλ Ηδησηηθψλ αιιά θαη ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ. Με ηελ έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ έλα χζηεκα ην νπνίν ζα εκπεξηέρεη φιεο εθείλεο ηηο Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πνπ πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη, ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ην πξφηππν απηφ, αλαθέξνληαη φιεο εθείλεο νη αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ έλλνηα «Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε» φπσο: Σήξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Τθηζηάκελεο Ννκνζεζίαο Καλφλεο Γηαθάλεηαο Ζζηθή πκπεξηθνξά εβαζκφο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα εβαζκφο ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ Δλαξκφληζε κε ηνπο Γηεζλείο θαλφλεο πκπεξηθνξάο Σν πξφηππν απηφ παξαζέηεη θαζνδήγεζε θαη φρη απαηηήζεηο άξα δελ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί φπσο ηα ππφινηπα πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο Οηθνγέλεηαο ISO. Αληηζέησο απνθξπζηαιιψλεη ηελ έλλνηα ηεο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη βνεζάεη ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ηνπο Οξγαληζκνχο λα κεηνπζηψζνπλ ηηο Αξρέο ηεο Κνηλσληθήο επζχλεο ζε απνηειεζκαηηθέο ελέξγεηεο, κε απνηέιεζκα ηελ βέιηηζηε εηθφλα πξνο ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. B.1.5 Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσπηθνύ (OHSAS 18001) Σν πξφηππν OHSAS 18001:2007 πιεξνί ηηο απαηηήζεηο γηα έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (ΓΤΑΔ), ψζηε λα θαζηζηά ηθαλό θάπνηνλ νξγαληζκό λα ειέγρεη ηελ επαγγεικαηηθή επηθηλδπλόηεηα θαη λα βειηηώλεη ηελ επίδνζε ηνπ. Μέζα ζην αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο είλαη δπλακηθά αλεξρφκελα πξφηππα. Άιισζηε ε πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί βαζηθή απαίηεζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηό κε άιια πξφηππα ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, φπσο ην ISO 9001, ψζηε ε επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί βάζε ελφο εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 9

11 Καη ηα δχν ηππνπνηεηηθά θείκελα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ ελδηαθέξεηαη, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ελφο Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (ην νπνίν ππεξθαιχπηεη ηελ ηεθκεξίσζε κίαο γξαπηήο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ε νπνία απνηειεί θαη Ννκνζεηηθή απαίηεζε) ζηελ Δξγαζία ζε κία επηρείξεζε είλαη κεηαμχ άιισλ: Ζ ζπκκόξθσζε κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ε απνθπγή πξνζηίκσλ θαη απνδεκηώζεσλ. Ζ πξόιεςε γηα ηε κείσζε θαη εμάιεηςε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ. Ο εληνπηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη ε αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηακφξθσζε αζθαινύο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ζ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο. Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο Μειέηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ είλαη ε αλαγλψξηζε εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Πηζαλνί θίλδπλνη κπνξεί λα είλαη ιάζε ελεξγεηψλ, ακέιεηα θαηά ηελ εξγαζία, βιάβεο ζπζηεκάησλ, ηπραία γεγνλφηα ή αηπρήκαηα, ειιηπή κέηξα αζθαιείαο, θιπ. Απαληψληαο ζε κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα καο νδεγεί ζηελ θαιχηεξε αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ: I. Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηξαπκαηηζκφ ή εξγαηηθή αζζέλεηα; II. Πψο νη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζε απηνχο; III. Πφζνη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζε θάζε θίλδπλν; IV. Πνηα ε ζπρλφηεηα θαη πνηα ε δηάξθεηα έθζεζεο ζηνλ θάζε θίλδπλν; V. Τπάξρνπλ εξγαδφκελνη πνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζε απηνχο; VI. Πνηα ε δεκηά ηεο επηρείξεζεο απφ πξφθιεζε θαηαζηξνθηθνχ γεγνλφηνο ζε πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία; ηελ Μειέηε αλαιχνπκε ηηο ζπλέπεηεο ελφο πηζαλνχ θηλδχλνπ, σο πξνο ηελ θχζε θαη ηε ζνβαξφηεηα απηψλ. Ζ θχζε αλαθέξεηαη ζηηο επηπηψζεηο ζε πγεία θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ, επηζθεπηψλ, θνηλνχ, ζε πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο κέζα θαη έμσ απφ ηνπο ρψξνπο, ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζνβαξφηεηα εθηηκάηαη ζε θιίκαθα, απφ ακειεηέα έσο θαηαζηξνθηθή. Θα πξέπεη επίζεο, λα ππνινγηζηεί ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο πηζαλνχ θηλδχλνπ θαη ην θφζηνο ζηελ επηρείξεζε, ηνλ εξγαδφκελν, ηνλ πνιίηε, ην πεξηβάιινλ. ηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα αληιεζνχλ απφ εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο ή άιισλ νκνεηδψλ θαη λα ζηεξηρηνχλ ζε φζν ην δπλαηφλ νξζφηεξεο εθηηκήζεηο. πγθξίλεηαη ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ αξρηθά έρνπλ ηεζεί, ζε ζρέζε κε ηελ Πνιηηηθή ηεο Δπηρείξεζεο επί απηψλ ησλ ζεκάησλ, ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (ειιεληθέο ή δηεζλείο), ηνπο θψδηθεο πξαθηηθήο πνπ ηζρχνπλ, θιπ. Με ηα ζηνηρεία απηά απνθαζίδεηαη απνδνρή, απόξξηςε ή ιήςε κέηξσλ απνηξνπήο ηνπ θηλδύλνπ. ηελ πεξίπησζε απφθαζεο ιήςεο κέηξσλ απνηξνπήο ή κείσζεο ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ, αλαιχνληαη φια ηα δηαξζξσηηθά κέηξα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 10

12 B.1.6 Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (ISO 50001) Σν ISO είλαη ην λέν δηεζλέο πξφηππν γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. Δίλαη ην πξψην παγθφζκην πξφηππν δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη είλαη απνηέιεζκα πιεζψξαο εζληθψλ θαη ηνπηθψλ πξνηχπσλ φπσο ην EN ην νπνίν αληηθαηέζηεζε. Απαηηεί ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ηε θαζηέξσζε ζθνπψλ, ζηφρσλ θαη πιάλνπ ελεξγεηψλ. θνπφο είλαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε, ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα. Σν ISO απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη θιάδνπ, θαη αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρνληαη άκεζα απφ ηελ επηρείξεζε. Οη απαηηήζεηο ηνπ κπνξνχλ εχθνια λα ελζσκαησζνχλ ζε ππάξρνληα ζπζηήκαηα φπσο ην ISO 9001 θαη ην ISO (κε ηε δνκή ηνπ νπνίνπ είλαη ηδηαίηεξα ζπκβαηφ θαη άκεζα ζρεηηδφκελν). Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο (π.ρ. πξνψζεζε κεζφδσλ θαιχηεξεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ θαηαλαιψλεη ελέξγεηα) πεξηνξηζκφο θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα (energy security), κέζσ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο. παξνρή πιαηζίνπ γηα ηε ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (π.ρ. πξνκεζεπηέο). θαζηέξσζε νξζψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Β.1.7 Απόδνζε Σήκαηνο CE Σν CE είλαη έλα ζήκα πνπ ηνπνζεηείηαη ζε πξντφληα νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ (εθείλα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί απφ ηελ ΔΔ νδεγία «λέαο πξνζέγγηζεο») θαη βεβαηψλεη φηη ην πξντφλ είλαη αζθαιέο θαη ζσζηό. Γειαδή: Αζθαιέο: γηα ην ρξήζηε, γηα ηνλ θαηαλαισηή, γηα ηελ πγεία φζσλ εξγάδνληαη ή παξακέλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, θιπ. Σσζηό: θπξίσο γηα ην πεξηβάιινλ, π.ρ. φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ή ηελ επθνιία αλαθχθισζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. Ζ ζήκαλζε «CE» επηβεβαηψλεη ηε ζπκκόξθσζε ελόο πξντόληνο πξνο ηηο θνηλνηηθέο απαηηήζεηο πνπ βαξύλνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξντφληνο απηνχ. Τπνδεηθλχεη φηη ην πξντφλ είλαη ζχκθσλν πξνο φιεο ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ελαπφζεζή ηνπ. Σα θξάηε κέιε δελ δχλαληαη λα πεξηνξίζνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ην ζήκα «CE», εθηφο αλ ππάξρνπλ απνδείμεηο πεξί κε ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο. Η ζήκαλζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πξηλ ηε δηάζεζε ελόο πξντόληνο ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη ηε ζέζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία. Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 11

13 Ζ ζήκαλζε "CE" πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνλ εληνινδφρν ηνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κνηλφηεηα. Ο θαηαζθεπαζηήο θέξεη ηελ ηειηθή επζχλε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο. Αλ έλα πξντφλ εηζέξρεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο κηαο νδεγίαο πνπ πξνβιέπεη ηε ζήκαλζε "CE", απηή ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη: ζε φια ηα λέα πξντφληα, είηε θαηαζθεπάδεηαη ζηα θξάηε κέιε είηε ζε ηξίηεο ρψξεο ζηα ρξεζηκνπνηεκέλα θαη απφ δεχηεξν ρέξη πξντφληα πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο Δλόηεηεο αμηνιόγεζεο Ζ απφθαζε πξνβιέπεη νθηψ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο (νη «ελφηεηεο»), πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο: ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο θαηαζθεπήο (ελφηεηα Α) ε εμέηαζε ηχπνπ " CE " (ελφηεηα Β) ε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ηχπν (ελφηεηα Γ) ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξαγσγήο (ελφηεηα Γ) ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ (ελφηεηα Δ) ν έιεγρνο ζηα πξντφληα (ελφηεηα Σ) ν έιεγρνο κνλάδαο (ελφηεηα Ε) ε δηαζθάιηζε νιηθήο πνηφηεηαο (ελφηεηα H). Υπνελόηεηα Β.2 Λνηπέο Πηζηνπνηήζεηο Β.2.1 Πηζηνπνίεζε θαηά Green Key Σν πξφγξακκα Green Key είλαη έλα δηεζλέο πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ην νπνίν βξαβεχεη ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο πξάζηλεο δηαρείξηζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα νηθνινγηθφ ζήκα πνηφηεηαο γηα ηνπξηζηηθέο κνλάδεο (μελνδνρεία, μελψλεο, ζπλεδξηαθά θέληξα, camping), βάζεη ηνπ νπνίνπ ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ηεξεί απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο ρξνηάο (έιεγρνο ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ, ελέξγεηαο, απνξξηκκάησλ θιπ). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηζηνπνίεζεο, ε κνλάδα απνθηά ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα (eco label) γηα ην marketing ηεο. Καζψο ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ κε νηθνινγηθή ζπλείδεζε νινέλα κεγαιψλεη, ην άκεζν νηθνλνκηθό όθεινο πξνθύπηεη από ηελ δεκηνπξγία πξνζθνξάο πνηνηηθώλ, θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Ζ πξνβνιή δε ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο κέζα απφ ηνπο ηζηνρψξνπο ηνπ δηεζλνχο ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο (www.green-key.org) απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα αύμεζεο ησλ θξαηήζεσλ. ε έλα δεχηεξν ζηάδην, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε ην Green Key έρνπλ παξαηεξήζεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θαζώο ε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, απνβιήησλ, λεξνύ θηι είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Σέινο, ε εθαξκνγή πξάζηλσλ πξαθηηθψλ δεκηνπξγεί έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηνπο επηζθέπηεο φζν θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 12

14 Β.2.2 Σπζηήκαηα BRC,θαη IFS Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ θαη άιια δχν ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ: BRC Σν πξφηππν απηφ, απνηειεί ζπλδπαζκφ ηνπ ISO 9001 θαη ηνπ HACCP κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ θπξίσο απφ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ. Σν πξφηππν ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα: χζηεκα HACCP, χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο, Έιεγρνο Πξντφληνο, Έιεγρνο Γηεξγαζηψλ, Πξνζσπηθφ. Ζ πηζηνπνίεζε εμαζθαιίδεη ηηο εηαηξίεο σο πξνο ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. IFS Σν πξφηππν απηφ, απνηειεί ζπλδπαζκφ ηνπ ISO 9000 θαη ηνπ HACCP κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ, πνπ απνξξένπλ θπξίσο απφ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ. Τπάξρνπλ πέληε βαζηθά θεθάιαηα: ε Γηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο, ε Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο, ε Γηαρείξηζε ησλ Πφξσλ, ε Τινπνίεζε ηνπ Πξντφληνο, θαη ε Μέηξεζε, Αλάιπζε θαη Βειηίσζε. Σν πξφηππν αθνξά, θπξίσο, ηνπο πξνκεζεπηέο ηξνθίκσλ, πνπ είλαη κέιε ηνπ Γαιιηθνχ θαη ηνπ Γεξκαληθνχ ζπλδέζκνπ ιηαλέκπνξσλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ ηππνπνηνχλ ή ζπζθεπάδνπλ ηξφθηκα γηα κεγάιεο αιπζίδεο πψιεζεο ηξνθίκσλ. Β.2.3 Σπζηήκαηα Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γηα Γεκόζηνπο Φνξείο(ΔΛΟΤ 1429) Σν πξφηππν ΔΛΟΤ 1429, εληάζζεηαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ησλ νξγαληζκψλ πνπ πινπνηνύλ έξγα δεκνζίνπ ραξαθηήξα. ηα έξγα απηά πεξηιακβάλνληαη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ Οη νξγαληζκνί πνπ εθαξκφδνπλ ην παξφλ πξφηππν αλαθέξνληαη σο νξγαληζκφο πινπνίεζεο ή θνξέαο πινπνίεζεο ή νξγαληζκφο. Τν πξόηππν κπνξεί λα εθαξκόδεηαη θαη από νξγαληζκνύο πνπ πινπνηνύλ έξγα κε δεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη επηζπκνύλ λα βειηηώζνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα. ηελ ίδηα ζεηξά αλήθνπλ νη Οδεγνί Δθαξκνγήο: ΔΛΟΤ «Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΟΣ 1429 γηα νξγαληζκνχο πινπνίεζεο δεκνζίσλ ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο», ΔΛΟΤ «Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΟΣ 1429 γηα νξγαληζκνχο πινπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», ΔΛΟΤ «Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΟΣ 1429 γηα νξγαληζκνχο πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ κε ίδηα κέζα» ΔΛΟΤ 1432 «Γηαρεηξηζηηθή επάξθεηα νξγαληζκψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα Απαηηήζεηο γηα δηεξγαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αμηνινγεηέο» Ζ αλάπηπμε ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ. Με ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαηήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζχκθσλα κε ην παξφλ πξφηππν, επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ έξγσλ κε ηελ απνδνηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πόξσλ. Σν παξφλ πξφηππν πξνδηαγξάθεη έλα χζηεκα Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ νη νξγαληζκνί ψζηε λα κπνξνχλ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα πινπνηνύλ έξγα δεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη λα επηδεηνύλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο κέζσ ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο ησλ επηδόζεσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ησλ δηεξγαζηώλ Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 13

15 ηνπο. Οη απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ είλαη επαιεζεχζηκεο πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε θαη ηε δηαβάζκηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ νξγαληζκψλ. Γηα ηελ επεμήγεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ ηνπο νξγαληζκνχο, νη πξναλαθεξφκελνη νδεγνί ΔΛΟΣ 1431 παξέρνπλ θαηάιιειε θαζνδήγεζε. Οη νδεγνί ΔΛΟΣ 1431 κπνξεί λα πξνβιέπνπλ θαηάηαμε ησλ νξγαληζκψλ ζε επίπεδα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, βάζεη ησλ παξερφκελσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ : I. ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, II. ηηο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ. Ο νξγαληζκφο ή ε κνλάδα ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδεη ην παξφλ πξφηππν κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη, φηαλ απαηηείηαη, απφ άιιεο κνλάδεο ηνπ γηα νξηζκέλεο απφ ηηο κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ή/θαη λα αμηνπνηεί ζρεηηθή ηερλνγλσζία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαζηεξψλεηαη έιεγρνο απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ έθδνζε απηνχ ηνπ εζληθνχ πξνηχπνπ δελ απνβιέπεη ζηελ νκνηνκνξθία ηεο δνκήο ή ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο. Σν παξφλ πξφηππν απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα θαηά ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ησλ νξγαληζκώλ θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. Έλαο νξγαληζκφο πνπ έρεη αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ζε απηφ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο θαη άιισλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Αληίζηξνθα, ν νξγαληζκφο πνπ εθαξκφδεη θάπνην άιιν ζχζηεκα δηαρείξηζεο νθείιεη λα ελζσκαηψζεη ζε εθείλν θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ. Β.2.4 Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαηά TEMOS Σν Σύζηεκα Πηζηνπνίεζεο TEMOS απνηειεί ην κνλαδηθφ χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ζηνλ Κφζκν ην νπνίν εζηηάδεη ζηε Γηαρείξηζε ηνπ ΓΗΔΘΝΖ ΑΘΔΝΖ (INTERNATIONAL PATIENT) θαη ηνλ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ (MEDICAL/ HEALTH TOURISM). Σν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο TEMOS μεθίλεζε ην 2006 σο απνηέιεζκα ηεο εκπέδσζεο δηεζλψλ αξρψλ ηεο πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα, ηεο δήηεζεο απφ ηηο δηεζλείο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη γεληθά ηνπο stakeholders ηνπ Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαρείξηζεο δηεζλψλ αζζελψλ ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη άιινπο παξφρνπο πγείαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε άιια ζπζηήκαηα πνηφηεηαο (ISO 9001, Joint Commission Accreditation θ.ιπ.). Οη πγεηνλνκηθέο δνκέο νη νπνίεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο TEMOS εθπιεξψλνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ αζθαιηζηηθψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ κε απηέο εηαηξεηψλ θαζψο θαη εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε αζθαιηζηηθψλ ππνζέζεσλ, ηηκνινγήζεσλ (auditing companies).έηζη απηέο δηαζθαιίδνπλ: αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηεο απφθηεζεο ελφο πηζηνπνηεηηθνχ ην νπνίν εζηηάδεη ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ θαη ζε αζζελείο απφ δηεζλείο πξννξηζκνχο βειηηζηνπνίεζε ζην ρεηξηζκφ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε αζζελείο απφ δηεζλείο πξννξηζκνχο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ δαπαλψλ κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 14

16 Β.2.5 Πξόηππα JCI Σα πξφηππα ηεο νηθνγέλεηαο JCI απηά παξέρνπλ δηεξγαζηαθά κεηξεηηθά ζπζηήκαηα κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελώλ ζε όιεο ηηο θιηληθέο αιιά θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ λνζνθνκείσλ, θαζψο νδεγνχλ (κε ηελ εθαξκνγή ηνπο) ζε ζπλερή βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ. Σν JCI (γηα ηνπο θνξείο Τγείαο) είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Πξφηππν Γηαπίζηεπζεο Οξγαληζκψλ Τγείαο. Δζηηάδεη ζηηο δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αζζελείο ζέηνληαο ηνλ άξξσζην σο ην θέληξν ελδηαθέξνληνο ηνπ φινπ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο. Απηή ε νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη ηηο ηαηξηθέο, λνζειεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηεξγαζίεο, θαζψο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε, ζπληειψληαο ζην ζηφρν ηνπ λα παξέρεη έλαο νξγαληζκφο παξνρήο Τγείαο, ππεξεζίεο κε φζν ην δπλαηφλ αλψηεξε πνηφηεηα. Τα πξόηππα απηά έρνπλ εθαξκνγή ζε: Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ννζνθνκεία (Public and private hospitals) Φπρηαηξηθά θαη ινηπψλ εηδηθνηήησλ λνζνθνκεία (Medical and psychiatric hospitals) Δμσηεξηθά Ηαηξεία (Related outpatient clinics) Β.2.6 Πξόηππν FSC Chain of Custody Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Forest Stewardship Council (FSC), κε ην παξφλ πξφηππν, θαζνξίδεη φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα ην ζεβαζκφ ηνπο ζην Πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ππεχζπλε Γηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Σν πξναλαθεξφκελν πξφηππν απεπζχλεηαη ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη ή/θαη εκπνξεύνληαη πξντόληα κε βάζε ην μύιν (π.ρ εθηππσηηθέο εηαηξείεο πνπ εκπνξεχνληαη ή επεμεξγάδνληαη ραξηί ή εθηππψλνπλ ζε απηφ). Ζ εθαξκνγή δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πξντφληα κίαο επηρείξεζεο, αιιά κφλν ζε απηά πνπ ε ίδηα ζα επηιέμεη. Αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ α πιψλ ή πξντφλησλ θαη ηεο κεζφδνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπο, ηα ηειηθά πξντφληα επηζεκαίλνληαη σο: FSC Pure, FSC Mixed %, FSC MixedCredit, FSC Recycled %, FSC RecycledCredit θαη FSC Controlled Wood. Μφλν νη θνξείο πνπ είλαη Γηαπηζηεπκέλνη απφ ηνλ Οξγαληζκφ (Accreditation Services International), κπνξεί λα ρνξεγεί ηέηνηα πηζηνπνηεηηθά (ηα νπνία είλαη πεληαεηνχο θαη φρη ηξηεηνχο δηαξθείαο θαη ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο). Τα νθέιε από ηελ ζρεηηθή Πηζηνπνίεζε είλαη πνιιαπιά: Άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θπξίσο ζε ρψξεο πνπ ππάξρεη κεγάιε επαηζζεζία ζε Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Δμαηξεηηθφ ζήκα Marketing κε ηδηαίηεξε αλαγλσζηκφηεηα ζην Δμσηεξηθφ Αχμεζε Ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ πκβνιή ηεο επηρείξεζεο ζηελ πξνζηαζία ησλ Γαζψλ αλά ηνλ θφζκν Σκήκα Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO 15

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΓΟΞΑΚΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε γηα ηε κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΚΑΘ ΓΕΩΡΓΘΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ& ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών»

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πεξηερόκελα: Η Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Πεξηνρέο πξνο Βειηίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα