Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Εηαηξία. Τκήκα Σπζηεκάησλ Δηαρείξηζεο & Πνηόηεηαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Εηαηξία. Τκήκα Σπζηεκάησλ Δηαρείξηζεο & Πνηόηεηαο"

Transcript

1 Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Εηαηξία Τκήκα Σπζηεκάησλ Δηαρείξηζεο & Πνηόηεηαο ΑΘΖΝΑ 2015

2 Πεξηερόκελα Υαηξεηηζκφο-Γηεχζπλζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο... 2 Γεληθά... 3 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ISO 9001:2008)... 3 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά TEMOS... 4 Πξφηππα JCI... 4 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (ISO HACCP )... 4 Πηζηνπνίεζε θαηά Green Key... 6 πζηήκαηα BRC,IFS,EUREPGARP... 7 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο(ISO 50001)... 7 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσπηθνχ(OHSAS 18001:2007 ΔΛΟΣ 1801:2008)... 8 πζηήκαηα Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γηα Γεκφζηνπο Φνξείο(ΔΛΟΣ 1429)... 9 πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ISO 14001) Απφδνζε ήκαηνο CE Πξφηππν FSC Chain of Custody Δλδεηθηηθφ Πειαηνιφγην Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 1

3 Φαηξεηηζκόο-Δηεύζπλζε Σπζηεκάησλ Δηαρείξηζεο & Πνηόηεηαο Ζ ENERGY FINANCIAL GROUP Μ.Α.Ε. κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ππνζηεξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Παξέρεη κηα ζεηξά ππεξεζηψλ θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηνλ επξχηεξν ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη παξερφκελεο καο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ: Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ISO-9001: 2008) Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο εηδηθά γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ Τγείαο (J.C.I & TEMOS) Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ISO & EMAS) ρεδηαζκφο, Δγθαηάζηαζε πζηεκάησλ Αζθάιεηαο & Τγηεηλήο Σξνθίκσλ (ISO BRC, IFS, HACCP) χληαμε Σερληθψλ Φαθέισλ Πξντφλησλ γηα Σήκαλζε CE Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο - OHSAS 18001:2007 Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο - ΕΛΟΤ 1429 Αλάιπζε, ρεδίαζε & Τινπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ISO/IEC Καηάξηηζε & Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ Δθαξκνγή ησλ παξαπάλσ. Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο Αξρψλ Οξζήο Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο ( GMP) Πάλσ απφ 200 Μειέηεο, Αλαπηχμεηο, Δθαξκνγέο θαη επηηπρεκέλεο Πηζηνπνηήζεηο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ζηνλ Ηδησηηθφ θαη ζηνλ Γεκφζην Σνκέα. Βαζηθφο πλεξγάηεο ηεο TUV Austria Hellas Δμεηδίθεπζε ζηηο «Πξάζηλεο» Πηζηνπνηήζεηο γηα ηνλ Ξελνδνρεηαθφ θαη Βηνκεραληθφ Κιάδν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ISO 14001:2004, ECOLABEL, EMAS θαη ηελ πηζηνπνίεζε Green Key γηα μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε κεξίδην αγνξάο πνπ μεπεξλά ην 17%. Φαρλέκας Π. Γεώργιος CEO τηλ: (Εσωτ. 110) υαξ: κιν: Αδαμακάκης Ορέζηης Director of Management Systems τηλ: (Εσωτ. 101) υαξ: κιν: Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 2

4 Γεληθά Ζ Πηζηνπνίεζε ελφο Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ΣΔΠ) εμαζθαιίδεη ζηελ εηαηξία αλαγλσξηζηκφηεηα φζνλ αθνξά ηελ δηαξθεί πξνζπάζεηά ηεο γηα πλερή Βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο. Δπηπιένλ ε Πηζηνπνίεζε, εμαζθαιίδεη ζηελ εηαηξία πιενλεθηήκαηα θαη επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη ελεκεξσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Οκάδα ησλ Δπηζεσξεηψλ. Ζ επηηπρήο πηνζέηεζε ελφο πξνηχπνπ πνηφηεηαο πξνεηνηκάδεη ηελ επηρείξεζε γηα ηελ εθαξκνγή Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Όινη γλσξίδνπκε εηαηξίεο πνπ δηαθεκίδνπλ φηη ηα πξντφληα θαη/ή ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζην επξχ θνηλφ είλαη πνηνηηθά/θέο θαη θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO. Σπζηήκαηα Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ISO 9001:2008) Μέινο ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο ηνπ ISO είλαη θαη ην πξφηππν ISO 9001:2008 ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο, φπνπ θάζε νξγαληζκφο ζα κπνξεί λα αμηνινγεί, λα επηθπξψλεη θαη λα απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, φκνηα θαη ησλ δηθψλ ηνπ. ην πξφηππν ISO 9001:2008 θαζηεξψλεηαη ην κνληέιν πξνζέγγηζεο δηεξγαζίαο (Process Approach Model), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βαζηθά ζεκεία θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο: ζέζπηζε πνιηηηθήο πνηφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλνπο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο αλαγλψξηζε ησλ δηεξγαζηψλ (processes) ηεο Δπηρείξεζεο αλαγλψξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) πειάηε γηα θάζε δηεξγαζία θαζνξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ (inputs) θάζε δηεξγαζίαο θαζνξηζκφ ησλ εμεξρνκέλσλ (outputs) θάζε δηεξγαζίαο αλαγλψξηζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ (resources) γηα θάζε δηεξγαζία [αλζξψπηλν δπλακηθφ, ππνδνκέο, πεξηβάιινλ εξγαζίαο, νηθνλνκηθνί πφξνη] ηππνπνίεζε ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηεξγαζίαο, βάζεη θαζνξηζκέλσλ επζπλψλ & αξκνδηνηήησλ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο παξαθνινχζεζε (monitoring), κέηξεζε (measurement) θαη αλάιπζε (data analysis) ησλ απνηειεζκάησλ θάζε δηεξγαζίαο κε ζηφρν: ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο δηεξγαζίαο. Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 3

5 Σπζηήκαηα Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαηά TEMOS Σν Σύζηεκα Πηζηνπνίεζεο TEMOS απνηειεί ην κνλαδηθφ χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ζηνλ Κφζκν ην νπνίν εζηηάδεη ζηε Γηαρείξηζε ηνπ ΓΗΔΘΝΖ ΑΘΔΝΖ (INTERNATIONAL PATIENT) θαη ηνλ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ (MEDICAL/ HEALTH TOURISM). Σν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο TEMOS μεθίλεζε ην 2006 σο απνηέιεζκα ηεο εκπέδσζεο δηεζλψλ αξρψλ ηεο πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα, ηεο δήηεζεο απφ ηηο δηεζλείο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη γεληθά ηνπο stakeholders ηνπ Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαρείξηζεο δηεζλψλ αζζελψλ ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη άιινπο παξφρνπο πγείαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε άιια ζπζηήκαηα πνηφηεηαο (ISO 9001, Joint Commission Accreditation θ.ιπ.). Οη πγεηνλνκηθέο δνκέο νη νπνίεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο TEMOS εθπιεξψλνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ αζθαιηζηηθψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ κε απηέο εηαηξεηψλ θαζψο θαη εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε αζθαιηζηηθψλ ππνζέζεσλ, ηηκνινγήζεσλ (auditing companies).έηζη απηέο δηαζθαιίδνπλ: αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηεο απφθηεζεο ελφο πηζηνπνηεηηθνχ ην νπνίν εζηηάδεη ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ θαη ζε αζζελείο απφ δηεζλείο πξννξηζκνχο βειηηζηνπνίεζε ζην ρεηξηζκφ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε αζζελείο απφ δηεζλείο πξννξηζκνχο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ δαπαλψλ κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Πξόηππα JCI Σα πξφηππα ηεο νηθνγέλεηαο JCI απηά παξέρνπλ δηεξγαζηαθά κεηξεηηθά ζπζηήκαηα κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελώλ ζε όιεο ηηο θιηληθέο αιιά θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ λνζνθνκείσλ, θαζψο νδεγνχλ (κε ηελ εθαξκνγή ηνπο) ζε ζπλερή βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ. Σν JCI (γηα ηνπο θνξείο Τγείαο) είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Πξφηππν Γηαπίζηεπζεο Οξγαληζκψλ Τγείαο. Δζηηάδεη ζηηο δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αζζελείο ζέηνληαο ηνλ άξξσζην σο ην θέληξν ελδηαθέξνληνο ηνπ φινπ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο. Απηή ε νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη ηηο ηαηξηθέο, λνζειεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηεξγαζίεο, θαζψο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε, ζπληειψληαο ζην ζηφρν ηνπ λα παξέρεη έλαο νξγαληζκφο παξνρήο Τγείαο, ππεξεζίεο κε φζν ην δπλαηφλ αλψηεξε πνηφηεηα. Τα πξόηππα απηά έρνπλ εθαξκνγή ζε: Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ννζνθνκεία (Public and private hospitals) Φπρηαηξηθά θαη ινηπψλ εηδηθνηήησλ λνζνθνκεία (Medical and psychiatric hospitals) Δμσηεξηθά Ηαηξεία (Related outpatient clinics) Σπζηήκαηα Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ (ISO HACCP ) Σν ISO (HACCP) είλαη έλα Γηεζλέο χζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη ην Διιεληθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, δειαδή ε επίηεπμε πξντφλησλ δηαηξνθήο αζθαιψλ γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. Σν χζηεκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε επηρεηξήζεηο φισλ ησλ κεγεζψλ θαη ησλ εηδψλ δηαηξνθήο. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηνπο θαλνληζκνχο ΔΚ 852/2004 θαη 178/2002, είλαη ζαθήο ε ππνρξέσζε θάζε επηρείξεζεο πνπ παξάγεη, ζπζθεπάδεη, απνζεθεύεη, εκπνξεύεηαη ή δηαθηλεί ηξόθηκα λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP. χκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο εμειίμεηο, γηα λα πηζηνπνηεζεί έλα ζχζηεκα HACCP, πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθαιείαο ηξνθίκσλ Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 4

6 (.Γ.Α.Σ). Ζ πηζηνπνίεζε εγγπάηαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα θάλεη θαιχηεξε δηαρείξηζε, λα πξνζηαηεχεη ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή, λα είλαη θαιχηεξνο ζπλεξγάηεο ζην επξχηεξν θχθισκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηειηθά λα απμάλεη ηα θέξδε ηεο. Παξαθάησ δίλνληαη ηα βαζηθφηεξα νθέιε, απφ ηελ εθαξκνγή HACCP ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO απφ κηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνζεθεχνπλ ή/θαη δηαθηλνχλ ηξφθηκα: Σν πξφηππν ISO είλαη δηεζλέο, άξα δηεπθνιχλεη ηηο ππεξζπλνξηαθέο ζπλδηαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηππνπνίεζε) Σν πξφηππν ISO είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν, γηα επηηπρή εθαξκνγή ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Πξάγκαηη, κηα «έμππλε» εθαξκνγή HACCP ζχκθσλα κε ην ISO πξνζθέξεη πξαγκαηηθή επειημία ζηε ΜΜΔ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, εθαξκφδνληαη «απηφκαηα» θαη νη ζχγρξνλεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηα ηξφθηκα(π.ρ. ηρλειαζηκφηεηα) Απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο πξνο ηελ επηρείξεζε (πειάηεο, θαηαλαισηέο, ινηπνί ζπλεξγάηεο). Πξάγκαηη, ην ζήκα πηζηνπνίεζεο ησλ δηεξγαζηψλ θαηά ISO 22000, εγγπάηαη φηη ε επηρείξεζε αθνινπζεί ζσζηέο δηαδηθαζίεο, όρη κόλν γηα ηηο δηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο, αιιά θαη όηη ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επξύηεξεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ έξρεηαη ζε επαθή (έιεγρνη παξαιαβήο, έιεγρνη παξάδνζεο, απαηηήζεηο ηειηθνχ θαηαλαισηή θιπ). Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε δεκνπξαζίεο, φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνυπφζεζε πηζηνπνηεκέλνπ HACCP (ρνιεία, Ννζνθνκεία, ηξαηφο). Σν πξφηππν βαζίδεηαη ζηηο 7 αξρέο ηνπ HACCP: I. Αλάιπζε θηλδχλσλ II. Πξνζδηνξηζκφο Κξηζίκσλ εκείσλ Διέγρνπ III. Καζνξηζκφο θξηζίκσλ νξίσλ IV. Δγθαηάζηαζε δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θξηζίκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ V. Δγθαηάζηαζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ VI. Δγθαηάζηαζε δηεξγαζηψλ θαηαγξαθήο θαη αξρεηνζέηεζεο HACCP VII. Δπαιήζεπζε HACCP Δηδηθφηεξα, έλα ΓΑΣ θαηά ISO πεξηέρεη ηα παξαθάησ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη επεμήγεζε ησλ θαλνληζκψλ ΔΚ178/2002 θαη ΔΚ 852/2004 Πξνδηαγξαθέο ρψξνπ θαη εμνπιηζκνχ κνλάδαο ηξνθίκσλ Πξναπαηηνχκελα Πξνγξάκκαηα (θαζαξηζκφο & απνιχκαλζε, Απεληφκσζε Μπνθηνλία, Πξνκήζεηεο θαη αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ, Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ, Έιεγρνο Αιιεξγηνγφλσλ θηι) Πξνδηαγξαθέο πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Καηαζθεπή Γηαγξακκάησλ Ρνήο Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο Κξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ, Λεηηνπξγηθά Πξναπαηηνχκελα θαη ηξφπνο παξαθνινχζεζήο ηνπο Οξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο παξαιαβήο πξψησλ πιψλ Απνζήθεπζε ζε ζπλζήθεο ζπληήξεζεο & θαηάςπμεο Έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο ηξνθίκσλ θαηά ηελ ζπλαπνζήθεπζή ηνπο Δπηηξεπηφο ρξφλνο θαη επηηξεπηή ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ Απνιχκαλζε ηξνθίκσλ θαη πξνζηαζία απφ ηα θπηνθάξκαθα Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 5

7 Θεξκηθή επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ, ηαρεία ςχμε θαη επαλαζέξκαλζή ηνπο Γηάξθεηα δσήο παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ θαη επηζήκαλζε πξντφλησλ. Ηρλειαζηκφηεηα θαη Δηθνληθή Αλάθιεζε Πξντφλησλ Γηαζξεπηηθή επηζήκαλζε πξντφλησλ Σα θπξηφηεξα παζνγφλα κηθξφβηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ θαθή πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Γηαθξίβσζε Μεηξεηηθψλ Οξγάλσλ Διέγρνπ Δπαιήζεπζε πζηήκαηνο HACCP, Μηθξνβηνινγηθέο θαη ρεκηθέο αλαιχζεηο ηξνθίκσλ απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο Πηζηνπνίεζε θαηά Green Key Tν πξφγξακκα Green Key είλαη έλα δηεζλέο πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ην νπνίν βξαβεχεη ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο πξάζηλεο δηαρείξηζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα νηθνινγηθφ ζήκα πνηφηεηαο γηα ηνπξηζηηθέο κνλάδεο (μελνδνρεία, μελψλεο, ζπλεδξηαθά θέληξα, camping), βάζεη ηνπ νπνίνπ ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ηεξεί απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο ρξνηάο (έιεγρνο ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ, ελέξγεηαο, απνξξηκκάησλ θιπ). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηζηνπνίεζεο, ε κνλάδα απνθηά ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα (eco label) γηα ην marketing ηεο. Καζψο ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ κε νηθνινγηθή ζπλείδεζε νινέλα κεγαιψλεη, ην άκεζν νηθνλνκηθό όθεινο πξνθύπηεη από ηελ δεκηνπξγία πξνζθνξάο πνηνηηθώλ, θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Ζ πξνβνιή δε ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο κέζα απφ ηνπο ηζηνρψξνπο ηνπ δηεζλνχο ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο (www.green-key.org) απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα αύμεζεο ησλ θξαηήζεσλ. ε έλα δεχηεξν ζηάδην, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε ην Green Key έρνπλ παξαηεξήζεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θαζώο ε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, απνβιήησλ, λεξνύ θηι είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Σέινο, ε εθαξκνγή πξάζηλσλ πξαθηηθψλ δεκηνπξγεί έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηνπο επηζθέπηεο φζν θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 6

8 Σπζηήκαηα BRC,IFS,EUREPGARP Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ θαη άιια δχν ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ: BRC Σν πξφηππν απηφ, απνηειεί ζπλδπαζκφ ηνπ ISO 9001 θαη ηνπ HACCP κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ θπξίσο απφ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ. Σν πξφηππν ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα: χζηεκα HACCP, χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο, Έιεγρνο Πξντφληνο, Έιεγρνο Γηεξγαζηψλ, Πξνζσπηθφ. Ζ πηζηνπνίεζε εμαζθαιίδεη ηηο εηαηξίεο σο πξνο ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. IFS Σν πξφηππν απηφ, απνηειεί ζπλδπαζκφ ηνπ ISO 9000 θαη ηνπ HACCP κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ, πνπ απνξξένπλ θπξίσο απφ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ. Τπάξρνπλ πέληε βαζηθά θεθάιαηα: ε Γηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο, ε Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο, ε Γηαρείξηζε ησλ Πφξσλ, ε Τινπνίεζε ηνπ Πξντφληνο, θαη ε Μέηξεζε, Αλάιπζε θαη Βειηίσζε. Σν πξφηππν αθνξά, θπξίσο, ηνπο πξνκεζεπηέο ηξνθίκσλ, πνπ είλαη κέιε ηνπ Γαιιηθνχ θαη ηνπ Γεξκαληθνχ ζπλδέζκνπ ιηαλέκπνξσλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ ηππνπνηνχλ ή ζπζθεπάδνπλ ηξφθηκα γηα κεγάιεο αιπζίδεο πψιεζεο ηξνθίκσλ. Σν πξφηππν EUREPGAP είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ θαη αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ γεσξγηθήο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηψληαο νξζέο γεσξγηθέο. Καιχπηεη ηε δηαδξνκή ηνπ ηξνθίκνπ απφ ηελ παξαγσγή ηνπ ζηνλ αγξφ κέρξη ην ζπζθεπαζηήξην, φπνπ ην δηαδέρεηαη ην BRC, ην IFS ή ην ISO (HACCP). Σπζηήκαηα Δηαρείξηζεο Ελέξγεηαο(ISO 50001) Σν ISO είλαη ην λέν δηεζλέο πξφηππν γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. Δίλαη ην πξψην παγθφζκην πξφηππν δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη είλαη απνηέιεζκα πιεζψξαο εζληθψλ θαη ηνπηθψλ πξνηχπσλ φπσο ην EN ην νπνίν αληηθαηέζηεζε. Απαηηεί ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ηε θαζηέξσζε ζθνπψλ, ζηφρσλ θαη πιάλνπ ελεξγεηψλ. θνπφο είλαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε, ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα. Σν ISO απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη θιάδνπ, θαη αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρνληαη άκεζα απφ ηελ επηρείξεζε. Οη απαηηήζεηο ηνπ κπνξνχλ εχθνια λα ελζσκαησζνχλ ζε ππάξρνληα ζπζηήκαηα φπσο ην ISO 9001 θαη ην ISO (κε ηε δνκή ηνπ νπνίνπ είλαη ηδηαίηεξα ζπκβαηφ θαη άκεζα ζρεηηδφκελν). Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο (π.ρ. πξνψζεζε κεζφδσλ θαιχηεξεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ θαηαλαιψλεη ελέξγεηα) πεξηνξηζκφο θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα (energy security), κέζσ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο. παξνρή πιαηζίνπ γηα ηε ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (π.ρ. πξνκεζεπηέο). θαζηέξσζε νξζψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 7

9 Σπζηήκαηα Δηαρείξηζεο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσπηθνύ(OHSAS 18001:2007 ΕΛΟΤ 1801:2008) Σα πξφηππα OHSAS 18001:2007 θαη ΕΛΟΤ 1801:2008 πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (ΓΤΑΔ), ψζηε λα θαζηζηά ηθαλό θάπνηνλ νξγαληζκό λα ειέγρεη ηελ επαγγεικαηηθή επηθηλδπλόηεηα θαη λα βειηηώλεη ηελ επίδνζε ηνπ. Μέζα ζην αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο είλαη δπλακηθά αλεξρφκελα πξφηππα. Άιισζηε ε πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί βαζηθή απαίηεζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηό κε άιια πξφηππα ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, φπσο ην ISO 9001, ψζηε ε επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί βάζε ελφο εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Καη ηα δχν ηππνπνηεηηθά θείκελα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ ελδηαθέξεηαη, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ελφο Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (ην νπνίν ππεξθαιχπηεη ηελ ηεθκεξίσζε κίαο γξαπηήο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ε νπνία απνηειεί θαη Ννκνζεηηθή απαίηεζε) ζηελ Δξγαζία ζε κία επηρείξεζε είλαη κεηαμχ άιισλ: Ζ ζπκκόξθσζε κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ε απνθπγή πξνζηίκσλ θαη απνδεκηώζεσλ. Ζ πξόιεςε γηα ηε κείσζε θαη εμάιεηςε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ. Ο εληνπηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη ε αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηακφξθσζε αζθαινύο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ζ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο. Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο Μειέηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ είλαη ε αλαγλψξηζε εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Πηζαλνί θίλδπλνη κπνξεί λα είλαη ιάζε ελεξγεηψλ, ακέιεηα θαηά ηελ εξγαζία, βιάβεο ζπζηεκάησλ, ηπραία γεγνλφηα ή αηπρήκαηα, ειιηπή κέηξα αζθαιείαο, θιπ. Απαληψληαο ζε κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα καο νδεγεί ζηελ θαιχηεξε αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ: I. Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηξαπκαηηζκφ ή εξγαηηθή αζζέλεηα; II. Πψο νη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζε απηνχο; III. Πφζνη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζε θάζε θίλδπλν; IV. Πνηα ε ζπρλφηεηα θαη πνηα ε δηάξθεηα έθζεζεο ζηνλ θάζε θίλδπλν; V. Τπάξρνπλ εξγαδφκελνη πνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζε απηνχο; VI. Πνηα ε δεκηά ηεο επηρείξεζεο απφ πξφθιεζε θαηαζηξνθηθνχ γεγνλφηνο ζε πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία; ηελ Μειέηε αλαιχνπκε ηηο ζπλέπεηεο ελφο πηζαλνχ θηλδχλνπ, σο πξνο ηελ θχζε θαη ηε ζνβαξφηεηα απηψλ. Ζ θχζε αλαθέξεηαη ζηηο επηπηψζεηο ζε πγεία θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ, επηζθεπηψλ, θνηλνχ, ζε πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο κέζα θαη έμσ απφ ηνπο ρψξνπο, ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζνβαξφηεηα εθηηκάηαη ζε θιίκαθα, απφ ακειεηέα έσο θαηαζηξνθηθή. Θα πξέπεη επίζεο, λα ππνινγηζηεί ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο πηζαλνχ θηλδχλνπ θαη ην θφζηνο ζηελ επηρείξεζε, ηνλ εξγαδφκελν, ηνλ πνιίηε, ην πεξηβάιινλ. ηνηρεία ζα Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 8

10 κπνξνχζαλ λα αληιεζνχλ απφ εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο ή άιισλ νκνεηδψλ θαη λα ζηεξηρηνχλ ζε φζν ην δπλαηφλ νξζφηεξεο εθηηκήζεηο. πγθξίλεηαη ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ αξρηθά έρνπλ ηεζεί, ζε ζρέζε κε ηελ Πνιηηηθή ηεο Δπηρείξεζεο επί απηψλ ησλ ζεκάησλ, ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (ειιεληθέο ή δηεζλείο), ηνπο θψδηθεο πξαθηηθήο πνπ ηζρχνπλ, θιπ. Με ηα ζηνηρεία απηά απνθαζίδεηαη απνδνρή, απόξξηςε ή ιήςε κέηξσλ απνηξνπήο ηνπ θηλδύλνπ. ηελ πεξίπησζε απφθαζεο ιήςεο κέηξσλ απνηξνπήο ή κείσζεο ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ, αλαιχνληαη φια ηα δηαξζξσηηθά κέηξα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Σπζηήκαηα Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο Γηα Δεκόζηνπο Φνξείο(ΕΛΟΤ 1429) Σν πξφηππν ΕΛΟΤ 1429, εληάζζεηαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ησλ νξγαληζκψλ πνπ πινπνηνύλ έξγα δεκνζίνπ ραξαθηήξα. ηα έξγα απηά πεξηιακβάλνληαη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ Οη νξγαληζκνί πνπ εθαξκφδνπλ ην παξφλ πξφηππν αλαθέξνληαη σο νξγαληζκφο πινπνίεζεο ή θνξέαο πινπνίεζεο ή νξγαληζκφο. Τν πξόηππν κπνξεί λα εθαξκόδεηαη θαη από νξγαληζκνύο πνπ πινπνηνύλ έξγα κε δεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη επηζπκνύλ λα βειηηώζνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα. ηελ ίδηα ζεηξά αλήθνπλ νη Οδεγνί Δθαξκνγήο: ΕΛΟΤ «Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΟΣ 1429 γηα νξγαληζκνχο πινπνίεζεο δεκνζίσλ ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο», ΕΛΟΤ «Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΟΣ 1429 γηα νξγαληζκνχο πινπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», ΕΛΟΤ «Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΟΣ 1429 γηα νξγαληζκνχο πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ κε ίδηα κέζα» ΕΛΟΤ 1432 «Γηαρεηξηζηηθή επάξθεηα νξγαληζκψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα Απαηηήζεηο γηα δηεξγαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αμηνινγεηέο» Ζ αλάπηπμε ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ. Με ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαηήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζχκθσλα κε ην παξφλ πξφηππν, επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ έξγσλ κε ηελ απνδνηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πόξσλ. Σν παξφλ πξφηππν πξνδηαγξάθεη έλα χζηεκα Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ νη νξγαληζκνί ψζηε λα κπνξνχλ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα πινπνηνύλ έξγα δεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη λα επηδεηνύλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο κέζσ ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο ησλ επηδόζεσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ησλ δηεξγαζηώλ ηνπο. Οη απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ είλαη επαιεζεχζηκεο πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε θαη ηε δηαβάζκηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ νξγαληζκψλ. Γηα ηελ επεμήγεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ ηνπο νξγαληζκνχο, νη πξναλαθεξφκελνη νδεγνί ΔΛΟΣ 1431 παξέρνπλ θαηάιιειε θαζνδήγεζε. Οη νδεγνί ΔΛΟΣ 1431 κπνξεί λα πξνβιέπνπλ θαηάηαμε ησλ νξγαληζκψλ ζε επίπεδα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, βάζεη ησλ παξερφκελσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ : I. ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 9

11 II. ηηο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ. Ο νξγαληζκφο ή ε κνλάδα ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδεη ην παξφλ πξφηππν κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη, φηαλ απαηηείηαη, απφ άιιεο κνλάδεο ηνπ γηα νξηζκέλεο απφ ηηο κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ή/θαη λα αμηνπνηεί ζρεηηθή ηερλνγλσζία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαζηεξψλεηαη έιεγρνο απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ έθδνζε απηνχ ηνπ εζληθνχ πξνηχπνπ δελ απνβιέπεη ζηελ νκνηνκνξθία ηεο δνκήο ή ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο. Σν παξφλ πξφηππν απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα θαηά ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ησλ νξγαληζκώλ θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. Έλαο νξγαληζκφο πνπ έρεη αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ζε απηφ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο θαη άιισλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Αληίζηξνθα, ν νξγαληζκφο πνπ εθαξκφδεη θάπνην άιιν ζχζηεκα δηαρείξηζεο νθείιεη λα ελζσκαηψζεη ζε εθείλν θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ. Σπζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο (ISO 14001) Σν πξφηππν ΕΛΟΤ ΕΝ ISO είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν παγθνζκίσο πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Απνηειεί γηα ηηο επηρεηξήζεηο βαζηθφ κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο δεηεκάησλ θαη κηα απφδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επαηζζεηνπνίεζεο. Σν πξφηππν κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ ελδηαθέξεηαη λα βειηηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίνλ δξαζηεξηνπνηείηαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε άιια πξφηππα ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, φπσο ην ΔΛΟΣ ΕΝ ISO 9001, ψζηε ε επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί βάζε ελφο εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. ηφρνο ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηά ην ΕΛΟΤ ΕΝ ISO είλαη : ε ελαξκφληζε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, ε πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, ε ζπλερήο βειηίσζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε, ε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ, ε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη, ε αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO είλαη κεηαμχ άιισλ: Ζ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο Ζ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο Ζ ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ε απνθπγή πξνζηίκσλ Ζ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ελέξγεηαο Ζ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο Ζ αχμεζε ηνπ πειαηνινγίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο Ζ είζνδνο ζε λέεο αγνξέο Ζ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ην επξχ θνηλφ, ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο επελδπηέο Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 10

12 Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Με ηελ πινχζηα εκπεηξία καο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πςεινχ επηπέδνπ, ε εηαηξεία καο δύλαηαη : λα παξέρεη βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε ελφο ιηηφ, αιιά πεξηεθηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζαο, λα εθπαηδεύζεη ηα ζηειέρε ζαο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ρξεηάδνληαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα εληνπίδεη πηζαλέο αδπλακίεο, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε έγθαηξε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη λα ζαο πξνζθέξεη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πηζηνπνίεζή ζαο θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ 14001, απφ ην θνξέα ηεο επηινγήο ζαο. Απόδνζε Σήκαηνο CE Σν CE είλαη έλα ζήκα πνπ ηνπνζεηείηαη ζε πξντφληα νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ (εθείλα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί απφ ηελ ΔΔ νδεγία «λέαο πξνζέγγηζεο») θαη βεβαηψλεη φηη ην πξντφλ είλαη αζθαιέο θαη ζσζηό. Γειαδή: Αζθαιέο: γηα ην ρξήζηε, γηα ηνλ θαηαλαισηή, γηα ηελ πγεία φζσλ εξγάδνληαη ή παξακέλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, θιπ. Σσζηό: θπξίσο γηα ην πεξηβάιινλ, π.ρ. φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ή ηελ επθνιία αλαθχθισζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. Ζ ζήκαλζε «CE» επηβεβαηψλεη ηε ζπκκόξθσζε ελόο πξντόληνο πξνο ηηο θνηλνηηθέο απαηηήζεηο πνπ βαξύλνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξντφληνο απηνχ. Τπνδεηθλχεη φηη ην πξντφλ είλαη ζχκθσλν πξνο φιεο ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ελαπφζεζή ηνπ. Σα θξάηε κέιε δελ δχλαληαη λα πεξηνξίζνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ην ζήκα «CE», εθηφο αλ ππάξρνπλ απνδείμεηο πεξί κε ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο. Η ζήκαλζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πξηλ ηε δηάζεζε ελόο πξντόληνο ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη ηε ζέζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία. Ζ ζήκαλζε "CE" πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνλ εληνινδφρν ηνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κνηλφηεηα. Ο θαηαζθεπαζηήο θέξεη ηελ ηειηθή επζχλε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο. Αλ έλα πξντφλ εηζέξρεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο κηαο νδεγίαο πνπ πξνβιέπεη ηε ζήκαλζε "CE", απηή ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη: ζε φια ηα λέα πξντφληα, είηε θαηαζθεπάδεηαη ζηα θξάηε κέιε είηε ζε ηξίηεο ρψξεο ζηα ρξεζηκνπνηεκέλα θαη απφ δεχηεξν ρέξη πξντφληα πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο Ελόηεηεο αμηνιόγεζεο Ζ απφθαζε πξνβιέπεη νθηψ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο (νη «ελφηεηεο»), πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο: ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο θαηαζθεπήο (ελφηεηα Α) Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 11

13 ε εμέηαζε ηχπνπ " CE " (ελφηεηα Β) ε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ηχπν (ελφηεηα Γ) ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξαγσγήο (ελφηεηα Γ) ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ (ελφηεηα Δ) ν έιεγρνο ζηα πξντφληα (ελφηεηα Σ) ν έιεγρνο κνλάδαο (ελφηεηα Ε) ε δηαζθάιηζε νιηθήο πνηφηεηαο (ελφηεηα H). Πξόηππν FSC Chain of Custody Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Forest Stewardship Council (FSC), κε ην παξφλ πξφηππν, θαζνξίδεη φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα ην ζεβαζκφ ηνπο ζην Πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ππεχζπλε Γηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Σν πξναλαθεξφκελν πξφηππν απεπζχλεηαη ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη ή/θαη εκπνξεύνληαη πξντόληα κε βάζε ην μύιν (π.ρ εθηππσηηθέο εηαηξείεο πνπ εκπνξεχνληαη ή επεμεξγάδνληαη ραξηί ή εθηππψλνπλ ζε απηφ). Ζ εθαξκνγή δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πξντφληα κίαο επηρείξεζεο, αιιά κφλν ζε απηά πνπ ε ίδηα ζα επηιέμεη. Αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ α πιψλ ή πξντφλησλ θαη ηεο κεζφδνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπο, ηα ηειηθά πξντφληα επηζεκαίλνληαη σο: FSC Pure, FSC Mixed %, FSC MixedCredit, FSC Recycled %, FSC RecycledCredit θαη FSC Controlled Wood. Μφλν νη θνξείο πνπ είλαη Γηαπηζηεπκέλνη απφ ηνλ Οξγαληζκφ (Accreditation Services International), κπνξεί λα ρνξεγεί ηέηνηα πηζηνπνηεηηθά (ηα νπνία είλαη πεληαεηνχο θαη φρη ηξηεηνχο δηαξθείαο θαη ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο). Τα νθέιε από ηελ ζρεηηθή Πηζηνπνίεζε είλαη πνιιαπιά: Άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θπξίσο ζε ρψξεο πνπ ππάξρεη κεγάιε επαηζζεζία ζε Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Δμαηξεηηθφ ζήκα Marketing κε ηδηαίηεξε αλαγλσζηκφηεηα ζην Δμσηεξηθφ Αχμεζε Ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ πκβνιή ηεο επηρείξεζεο ζηελ πξνζηαζία ησλ Γαζψλ αλά ηνλ θφζκν Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 12

14 Ελδεηθηηθό Πειαηνιόγην ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ-ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΜΟΝΑΓΔ DPA LABEL PACK A.E ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΑΦΟΗ ΝΗΚΟΛΑΗΓΖ ΑΒΔΔ ΣΔΥ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΑΡΣΟΤ ΚΑΡΑΜΠΗΝΖ MEDICAL ΑΠΧΝΟΠΟΗΔΗΟ «ΑΡΚΑΓΗ» ΚΡΗ ΚΡΗ ΑΒΔΔ Ν.ΦΑΘΑ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ EUROMETAL FINOBETON ΔΛΛ. ΦΟΤΡΝΟ ΜΠΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Β.Δ.Δ.Σ LIBERO FRUITS MANTIS-FORTIS CREMONA CATERING LESANTE HOTEL & SPA TSILIVI BEACH EDEN ROCK RESORT HOTEL SAINT JOHN MYKONOS AQUA BAY ΖΛΔΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑE ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΠΔΣΔΗΝΟ GRAND BAY RESORT SANTA MARINA PLAZA SANTA MARINA BEACH ELEON GRAND RESORT ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ MIRABBELLO ΓΖΜΟΗΟΗ ΦΟΡΔΗ ΓΖΜΟ ΝΔΜΔΑ ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ ΓΖΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ ΓΖΜΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ATHENS EYE HOSPITAL EGERSIS GROUP A.E ΑΦΟΗ ΣΟΤΡΚΟΜΔΝΖ Δ.Δ Π. ΠΑΤΛΖ & ΗΑ Ο.Δ. PRIMUS EDIZIONI KAPATU (ΔΚΓΟΔΗ ΚΑΠΑΣΟΤ) ΚΑΣΑΜΠΖ ΗΧΑΝΝΖ ΜΔΠΔ OVAL ADVERTIZING OPERATORS Δ.Δ ΦΗΛΗΠΠΑΗΟ ΠΗΠΔΡΖ NOVA CONSULTING ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΣΑΛΗΑ Δ ΚΔΥΡΟΛΟΓΟ ELEVATION ΔΠΔ Copyright: ηα πιαίζηα θαη θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ λ.2387/20, 4301/29, ηνπ λ. δ. 3565/56, 4254/62, 4264/62 θαη λ.100/75, λ.2121/93, απαγνξεχεηαη ρσξίο γξαπηή άδεηα ηνπ πληάθηε, ε αλαδεκνζίεπζε θαη γεληθά ε αλαπαξαγσγή κε νπνηνδήπνηε κέζν ή ηξφπν, κεραληθφ, ειεθηξνληθφ, θσηνηππηθφ, ερνγξάθεζεο ή άιισο, ηκεκαηηθά ή πεξηιεπηηθά ζην πξσηφηππν ή ζε κεηάθξαζε, θαηά παξάθξαζε ή δηαζθεπή, ηνπ ζπλφινπ ησλ φπνησλ πεξηερνκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε Copyright ENERGY FINANCIAL GROUP Μ.Α.Ε. ζε θάζε ή κία θαη κφλν ζειίδα εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηερνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζε απηφ ην κήλπκα θαη ζε φπνηα ζπλεκκέλα αξρεία ην ζπλνδεχνπλ είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη πξννξίδνληαη κφλν γηα ηνλ παξαιήπηε ηνπο. Δάλ ε παξαιαβή απηνχ ηνπ κελχκαηνο έρεη γίλεη απφ ιάζνο παξαθαινχκε εηδνπνηείζηε ηνλ απνζηνιέα άκεζα. Όπνηεο απφςεηο ή ηδέεο εθθξάδνληαη ζε απηφ ην κήλπκα αθνξνχλ κφλν ηνλ ζπληάθηε ηνπ θαη φρη απαξαίηεηα ηελ ENERGY FINANCIAL GROUP M.A.E., απνηεινχλ δε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη copyright ηεο ENERGY FINANCIAL GROUP Μ.Α.Ε. Σκήκα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο 13

Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία. Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO

Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία. Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO ΑΘΖΝΑ 2015 Πεξηερόκελα Υαηξεηηζκφο-Γηεχζπλζε Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ «Μηθξέο θαη Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη πζηήκαηα ΛΗΒΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων

Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Σσνηονιζηής επιηροπής ηροθίμων ΕΛΟΤ 1. Σςζηήμαηα διασείπιζηρ ηων επισειπήζεων Οη επηρεηξήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

υςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ και Ελληνικέσ Επιχειρήςεισ : Κίνητρα και Οφέλη εφαρμογήσ

υςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ και Ελληνικέσ Επιχειρήςεισ : Κίνητρα και Οφέλη εφαρμογήσ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ υςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ και Ελληνικέσ Επιχειρήςεισ : Κίνητρα και Οφέλη εφαρμογήσ Διπλωματική Εργαςία Υαρϊςογλου Ελϋνη Α. Μ. 2004010030 Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ MBA ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αζθάλεια Σποθίμυν και Κόζηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΛΧΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Σ.Δ. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΧΡΓΙΟ ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ για ηην απόκηηζη Πηςσίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ: ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ηεο ΝΑΤΗΚΑ ΣΔΦΑΝΟΤ ΣΑΛΑΣΕΗΓΟΤ Τπνβιήζεθε σο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ : «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη και Γιασείπιζη ηος Αγποηικού Χώπος»

Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ : «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη και Γιασείπιζη ηος Αγποηικού Χώπος» Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ : «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη και Γιασείπιζη ηος Αγποηικού Χώπος» Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή Σίηινο: «Δθαπμογή Ολικήρ Ποιόηηηαρ ζηα κπαζιά με

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΓΟΞΑΚΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα