ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5)"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v ) Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα λόγια για ηον Τπόλογο Αποκαηάζηαζης Πάγιας Προκαηαβολής ζελ. 3 Οδηγίες εγκαηάζηαζης εθαρμογής Καηαζηάζεηο Πιεξωκήο ζελ. 4 Οδηγίες τρήζης εθαρμογής Καηαζηάζεηο Πιεξωκήο ζελ. 5 Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 2

3 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ Ο Τπόινγνο Απνθαηάζηαζεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο είλαη ν αξκόδηνο ππάιιεινο πνπ αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ παξαζηαηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πιεξσκή ησλ εμόδσλ θίλεζεο ζηνλ κεηαθηλνύκελν ππάιιειν. Ο κεηαθηλνύκελνο, απνζηέιιεη κε Τπεξεζηαθό εκείσκα ζηελ Οηθνλνκηθή Δηεύζπλζε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα παξαζηαηηθά ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ. Σαπηόρξνλα απνζηέιιεη κε ζηνλ Τπόινγν Γηαρεηξηζηή, ζηε δηεύζπλζε ηελ ΚΠ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη. ηε ζπλέρεηα ν Τπόινγνο, αθνύ θάλεη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ελεκεξώλεη ηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ, ζηέιλνληαο ηαπηόρξνλα κε ηελ ΚΠ ζηε δηεύζπλζε Εηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο εμσηεξηθνύ, δηαθξίλνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο : 1. Ο Μεηαθηλνύκελνο μόδεςε αθξηβώο ην πνζό ηεο επηηαγήο πνπ έιαβε από ηνλ Τπόινγν Απνθαηάζηαζεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο. 2. Ο Μεηαθηλνύκελνο μόδεςε παξαπάλω ρξήκαηα (ε δηαθνξά ζα είλαη μερσξηζηό ΥΕΠ). Παξάδεηγκα: ην πνζό ηεο επηηαγήο πνπ έιαβε ν κεηαθηλνύκελνο είλαη 800 επξώ θαη ηειηθά μόδεςε 1100 επξώ. 3. Ο Μεηαθηλνύκελνο μόδεςε ιηγόηεξα ρξήκαηα (ε δηαθνξά θαηαηίζεηαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ Τπνιόγνπ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο). Άξα ην πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ΚΠ είλαη ( - ) ηελ θαηάζεζε. Παξάδεηγκα: ην πνζό ηεο επηηαγήο πνπ έιαβε ν κεηαθηλνύκελνο είλαη 800 επξώ θαη μόδεςε από απηά ηα 780 επξώ. 4. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε (2 ε Καηάζηαζε) είλαη κηθξόηεξε ηνπ πνζνύ θξάηεζεο ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. (ε νπνία θξάηεζε απνδίδεηαη από ηνλ Μεηαθηλνύκελν ζηε Δ.Ο.Τ.), ηόηε ζπκπιεξώλνπκε ηε ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε κόλν κε ην πνζό ηνπ δηθαηνύρνπ, ρσξίο θξάηεζε Μ.Σ.Π.Τ. δειαδή ζαλ ηελ 1 ε Καηάζηαζε. Παξάδεηγκα: Η δαπάλε είλαη 905 επξώ, ν Μεηαθηλνύκελνο πήξε πξνθαηαβνιή 917 επξώ, θαηέζεζε ζηελ ηξάπεδα 14 επξώ θαη έρεη ινηπά έμνδα 3 επξώ (δηθαηνύρνο). Σόηε δεκηνπξγεί κηα λέα Κ.Π. κόλν κε ην πνζό ησλ 3 επξώ, ρσξίο θξάηεζε Μ.Σ.Π.Τ. ΠΡΟΟΥΗ: Γηα πνζά θάησ από 3 επξώ δελ εθδίδεηαη από ηελ ΤΔΕ Σαθηηθό Υξεκαηηθό Έληαικα ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ. εκείωζε : Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ην πνζό αλάιεςεο πίζησζεο ηνπ κεηαθηλνύκελνπ. Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 3

4 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγηθνύ: Γηα λα γίλεη απξόζθνπηα ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε Windows XP, ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε εγθαηάζηαζε όισλ ησλ ελεκεξώζεσλ ησλ Windows από ηε ζειίδα ηνπ Windows Update, πνπ ππάξρνπλ ζηε δηεύζπλζε : ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη εγθαηάζηαζε ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηεο Java Runtime Environment, πνπ ππάξρεη ζηε δηεύζπλζε : εκείωζε: ε λεόηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows, ε εγθαηάζηαζε ηεο Java Runtime Environment, δελ είλαη πάληνηε αλαγθαία. ειίδα εγθαηάζηαζεο : Η εθαξκνγή Καηαζηάζεηο Πιεξσκήο έρεη δεκηνπξγεζεί από ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκώλ θαη είλαη δηαζέζηκε ζηε δηεύζπλζε : ηελ ελόηεηα Δξγαιεία, επηιέγνπκε Δθαξκνγή Γεκηνπξγίαο Καηαζηάζεσλ Πιεξσκήο γηα Υξεκαηηθά Δληάικαηα. Αθνύ γίλεη ε εγθαηάζηαζε, εκθαλίδεηαη ζηελ Επηθάλεηα Εξγαζίαο ην εηθνλίδην: Δηθνλίδην εθαξκνγήο Καηαζηάζεηο Πιεξσκήο Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 4

5 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Γεληθέο νδεγίεο θαη αξρηθέο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε Η εθαξκνγή ιεηηνπξγεί κε κηα εγγξαθή αλά κεηαθίλεζε. Η Καηάζηαζε Πιεξσκήο είλαη ζε κνξθή XML θαη ηελ απνζεθεύνπκε ζε θάθειν, πνπ ππάξρεη ζπλήζσο ζηελ Επηθάλεηα Εξγαζίαο θαη ηνλ νπνίν γηα δηθή καο δηεπθόιπλζε ηνλ έρνπκε νλνκάζεη Μεηαθηλήζεηο. Φάθεινο Μεηαθηλήζεηο Αλαγθαία Τπελζύκηζε: Σα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ, ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε αληίγξαθα αζθαιείαο, ώζηε λα απνθεπρζεί πηζαλή κειινληηθή απώιεηα ηνπο. Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 5

6 Οδεγίεο έλαξμεο θαη ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Γηα ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο θάλνπκε δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην Καηαζηάζεηο Πιεξσκήο, πνπ ππάξρεη ζηελ Επηθάλεηα Εξγαζίαο Δηθνλίδην εθαξκνγήο Καηαζηάζεηο Πιεξσκήο θαη ε εθαξκνγή αλνίγεη ζηελ αθόινπζε κνξθή : Αξρηθή εκθάληζε εθαξκνγήο Καηαζηάζεηο Πιεξσκήο Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 6

7 Η Κ.Π. απνηειείηαη από δπν θαξηέιεο, ηελ θαξηέια Γεληθή ΚΠ (1) θαη ηελ θαξηέια ηνηρεία Δξγαδνκέλνπ (2). Γεληθή ΚΠ (1) Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 7

8 ηνηρεία Δξγαδνκέλνπ (2) Γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ θαηαγξαθή κηαο λέαο Καηάζηαζεο Πιεξσκήο, πεγαίλνπκε από ην κελνύ Αξρείν Νέν Γεληθή Καηάζηαζε Πιεξσκήο Δληάμεη. ΚΑΡΣΔΛΑ Γεληθή ΚΠ (1): ην πεδίν Τπεξεζία ζα πξέπεη λα γξάςνπκε ην όλνκα ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν κεηαθηλνύκελνο. Παράδειγμα ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΣΜΗΜΑ Γ ην πεδίν Σίηινο ηεο ΚΠ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ην θείκελν σο αθνινύζσο (αλάινγα αλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη κηα ή δπν θαηαζηάζεηο) : 1ε Καηάζηαζε ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΤΠΟΛΟΓΟΤ ΚΟΤΣΡΟΤΛΑΡΟΤ ΝΙΚ. ΓΙΑ ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΣΟΤ/ΣΗ Όνομα Μεηακινούμενοσ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. Αριθμός Απόθαζης Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 8

9 2ε Καηάζηαζε (ε πεξίπησζε πνπ έρεη μνδέςεη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από όζα έρνπλ εγθξηζεί) ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΣΟΤ/ΣΗ Όνομα Μεηακινούμενοσ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. Αριθμός Απόθαζης Αθόκε, ζπκπιεξώλεηαη ην πεδίν Αξηζκόο Απόθαζεο, κε βάζε ηελ απόθαζε πνπ έρεη εθδνζεί γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ ππαιιήινπ. Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην πεδίν Αξ. Καηάζηαζεο θαη ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα αιιαρζνύλ, είλαη έλα ηπραίν αιθαξηζκεηηθό πνπ παξάγεηαη απηόκαηα από ηελ εθαξκνγή θαη θαζηζηά κνλαδηθή ηελ Καηάζηαζε Πιεξσκήο, δίλνληαο ηελ νλνκαζία ηνπ ηειηθνύ αξρείνπ θαηά ηελ απνζήθεπζε. Επηπιένλ, λα επηζεκάλνπκε όηη ν Αξηζκόο Μεηξώνπ Δξγνδόηε ΙΚΑ είλαη ππνρξεσηηθόο. Γηα ην Τπ.Α.Α.Σ. - Κεληξηθή Τπεξεζία είλαη Αλ δελ ππάξρεη ΑΜΔ ΙΚΑ (δελ γίλνληαη θξαηήζεηο ππέξ ΙΚΑ), ζπκπιεξώλνπκε Σέινο, λα αλαθέξνπκε όηη ην πεδίν ΑΦΜ εξγνδόηε: (*) είλαη ππνρξεσηηθό θαηά ηελ εηζαγσγή. Γηα ην Τπ.Α.Α.Σ. είλαη ην πεδίν Σύπνο Πεξηόδνπ (*) επηιέγνπκε 4 Σίηινη Πιεξσκήο Δθηόο ΣΥΔ. ΠΡΟΟΥΗ: Αλ ππάξρεη δεύηεξε ΚΠ (πκπιεξσκαηηθή), ηόηε ζηε δεύηεξε Κ.Π. θαη ζην πεδίν Σύπνο Πεξηόδνπ (*) επηιέγνπκε ηελ ηηκή 3- Σαθηηθά ΥΔ. ην πεδίν Κσδηθόο Οξγαληζκνύ (*) επηιέγνπκε 1. ην πεδίν ΤΓΔ (*) επηιέγνπκε ΤΓΔ ζην ΤΠΑΑΣ. Αθνύ νινθιεξσζεί ε ζύληαμε ηεο ΚΠ, ν ζπληάθηεο παηάεη ην θνπκπί Απνζήθεπζε (Εηθόλα1), Δηθόλα1, Κνπκπί Απνζήθεπζεο πνπ ππάξρεη ζηε γξακκή εξγαιείσλ θαη επηιέγεη ηνλ πξννξηζκό απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ (π.ρ. ζηε δηαδξνκή Επηθάλεηα Εξγαζίαο Μεηαθηλήζεηο). Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν xml ΚΠ, κηαο θαηάζηαζεο πιεξσκήο, παίξλνληαο ζαλ όλνκα ηνλ Αξ. Καηάζηαζεο ηεο θαηάζηαζεο πιεξσκήο. Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 9

10 ΚΑΡΣΔΛΑ ηνηρεία Εξγαδνκέλνπ (2): ηνηρεία εξγαδνκέλνπ: Η ζπκπιήξσζε όισλ ησλ πεδίσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ εξγαδόκελν είλαη ππνρξεσηηθή (Επώλπκν, Όλνκα, ΑΦΜ θιπ). Σν θνπκπί αλαδήηεζε κε ΑΦΜ αθνξά ηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ Τπνιόγνπ, ηα νπνία έρνπλ πεξαζηεί παιαηόηεξα ζηελ ίδηα ΚΠ. Εάλ γηα πξώηε θνξά εηζάγνληαη ηα ζηνηρεία ελόο ππαιιήινπ, δελ κπνξεί λα γίλεη Αλαδήηεζε κε ΑΦΜ. Επίζεο, επηιέγεηαη ε θαηεγνξία ηνπ Τπνιόγνπ (ΠΕ,ΣΕ ή ΔΕ) θαζώο θαη ην θιηκάθην ηνπ (1-24). Η εθαξκνγή πεξηέρεη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Εθόζνλ ηα ζηνηρεία ελόο εξγαδόκελνπ έρνπλ εηζαρζεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά, κπνξνύκε εηζάγνληαο κόλν ην ΑΦΜ ηνπ θαη παηώληαο ην θνπκπί Αλαδήηεζε κε ΑΦΜ λα επαλαθέξνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ από ηε βάζε δεδνκέλσλ. ΠΡΟΟΥΗ: Σα πεδία IBAN, ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΦΜ ΔΡΓΟΓΟΣΗ είλαη ππνρξεσηηθά θαη νη ηηκέο πνπ θαηαρσξνύκε ζε απηά πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθέο, θαζώο γίλεηαη απηόκαηα έιεγρνο από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΤΠΟΙΚ. Εηδηθά, γηα ην πεδίν ΑΦΜ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, θαηαρσξνύκε ηελ ηηκή Απνδεκίωζε: Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ απνδεκίσζε ηνπ κεηαθηλνύκελνπ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο ΚΠ πνπ έρεη επηιεγεί. ηα πεδία Από, Έσο νη ηηκέο πνπ θαηαρσξνύκε πξέπεη λα είλαη νη ίδηεο κε ηηο ηηκέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ίδηα πεδία ζηε Γεληθή ΚΠ. Εάλ δελ ππάξρεη θόξνο, ην πεδίν κέλεη θελό. ην πεδίν Δίδνο ακνηβήο θαηαρσξνύκε ην 15 Έμνδα Κίλεζεο. ην πεδίν Σύπνο Απνδνρώλ θαηαρσξνύκε ην 4 Απνδεκίσζε. Παξάδεηγκα 1: ην πνζό ηεο επηηαγήο πνπ έιαβε ν Μεηαθηλνύκελνο είλαη 800 επξώ θαη μόδεςε από απηά ηα 780 επξώ, ηόηε ζην πεδίν Απνδεκίσζε θαηαρσξείηαη ε ηηκή 780. Παξάδεηγκα 2: ην πνζό ηεο επηηαγήο πνπ έιαβε ν Μεηαθηλνύκελνο είλαη 800 επξώ θαη μόδεςε ηειηθά 1100 επξώ (δειαδή πεξηζζόηεξα από ην πνζό ηεο επηηαγήο), ηόηε ζην πεδίν Απνδεκίσζε ηεο 1 εο ΚΠ θαηαρσξείηαη ε ηηκή 800 θαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο 2 εο ΚΠ ε ηηκή 300. Κξαηήζεηο: Γηα ηελ εηζαγσγή κηαο θξάηεζεο, ν ζπληάθηεο παηάεη ην θνπκπί Πξνζζήθε θαη θαιείηαη λα επηιέμεη ηελ πεξηγξαθή ηεο θξάηεζεο ζύκθσλα κε ηηο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ζπκπιεξώζεη ηνλ ΚΑΕ θαη ηα πνζά ηεο θξάηεζεο*. Πξνζνρή: αλ θαηαρσξήζνπκε εγγξαθή θξάηεζεο, ζα πξέπεη ηαπηόρξνλα ζην Φόξνο λα θαηαρσξήζνπκε ηελ ηηκή 0. Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 10

11 *εκείσζε: Αλ πξόθεηηαη γηα θξάηεζε κε Εξγνδνηηθή Εηζθνξά, απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζνύλ όια ηα πεδία (Πεξηγξαθή, ΚΑΕ, Εξγνδνηηθή, Αζθαιηζκέλνπ). Εάλ πξόθεηηαη γηα θξάηεζε Αζθαιηζκέλνπ ρσξίο Εξγνδνηηθή Εηζθνξά, δελ ζπκπιεξώλνληαη ηα πεδία Εξγνδνηηθή θαη ΚΑΕ (είλαη ιάζνο λα εηζαρζεί ζαλ πνζό ην κεδέλ). Δελ πξέπεη λα γίλεηαη Πξνζζήθε ρσξίο ζηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξώλεηαη θάπνηα θξάηεζε ζηε λέα Γξακκή Κξαηήζεσλ πνπ πξνζηίζεηαη. Γηα αθαίξεζε θξαηήζεσλ ππάξρεη ην θνπκπί Δηαγξαθή. Παηώληαο ην θνπκπί Δληάμεη, έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ αξρηθή Οζόλε Γεληθώλ Πιεξνθνξηώλ κηα εγγξαθή πνπ αθνξά ηνλ εξγαδόκελν θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ, όπσο είλαη ε παξαθάησ: Σειηθή Οζόλε Γεληθώλ Πιεξνθνξηώλ ηε ζπλέρεηα ν ζπληάθηεο παηάεη ην θνπκπί Απνζήθεπζε (Εηθόλα), πνπ ππάξρεη ζηε γξακκή εξγαιείσλ θαη επηιέγεη ηνλ πξννξηζκό απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ (π.ρ. ζηε δηαδξνκή Επηθάλεηα Εξγαζίαο Μεηαθηλήζεηο). Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν xml ΚΠ, κηαο θαηάζηαζεο πιεξσκήο, παίξλνληαο ζαλ όλνκα ηνλ Αξ. Καηάζηαζεο ηεο θαηάζηαζεο πιεξσκήο Κνπκπί Απνζήθεπζεο Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 11

12 ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ θη άιιεο αιιαγέο ζηελ Καηάζηαζε Πιεξσκήο, γηα λα γίλεη απνζήθεπζε ηνπο πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηε δηαδξνκή Δξγαιεία Δλεκέξσζε ηεο ΚΠ κε ηηο απνζεθεπκέλεο αιιαγέο. Αθνύ νινθιεξσζεί ε Απνζήθεπζε, γίλεηαη κεηνλνκαζία ηνπ αξρείνπ, κε επηπιένλ ζηνηρείν ην όλνκα ηνπ κεηαθηλνύκελνπ γηα λα μερσξίδεη ην αξρείν θαη πξνρσξνύκε ζηελ Εθηύπσζε ηεο δηνξζσκέλεο εγγξαθήο, πνπ πιένλ έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή: ειίδα 1 εθηύπσζεο Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 12

13 ειίδα 2 εθηύπσζεο Σν pdf αξρείν πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηελ εθηύπσζε, απνζεθεύεηαη ζην θάθειν Έγγξαθα ρξήζηε/xep_gsis Επηιέγνληαο ηε γξακκή ηνπ Τπαιιήινπ, ππάξρνπλ νη εμήο δπλαηόηεηεο κε ηα παξαθάησ θνπκπηά: Κνπκπηά Γηαρείξηζεο Δγγξαθώλ Δπεμεξγαζία: Αλνίγεη ε επηιεγκέλε εγγξαθή, γηα επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ. Αληηγξαθή: Γίλεηαη αληηγξαθή ηεο εγγξαθήο θαη δεκηνπξγία κηαο απνιύησο όκνηαο. Γηαγξαθή: Δηαγξάθεηαη ε επηιεγκέλε εγγξαθή. Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 13

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66

Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66 Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 1.1 ΞΩΠ ΘΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΔΡΔ ΒΝΖΘΔΗΑ... 4 1.2 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 2.1 ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ... 5 2.1.1 Δίζνδνο ζηελ Δθαξκνγή... 5 2.1.2 Ξξψηεο εληππψζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα