ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2009 Άσκηση 1(5 μονάδες) Αφαιρετικές Κλάσεις και κατασκευή αντικειμένων Η παρακάτω κλάση Person έχει οριστεί σαν βασική κλάση (base class) για την σχεδίαση των υποκλάσεων Student και Professor. Η κλάση Person έχει δηλωθεί σαν αφαιρετική γιατί δεν θέλουμε να επιτρέπουμε την δημιουργία στιγμιοτύπων τύπου Person: το πρόγραμμα μπορεί να δημιουργεί μόνο στιγμιότυπα των κλάσεων Student και Professor. public abstract class Person { private String name; private String ssn; public Person(String name, String ssn) { this.setname(name); this.setssn(ssn); //... Rest of code omitted Ωστόσο ο βασικός λόγος για την δήλωση μιας κλάσης σαν αφαιρετική είναι όταν η κλάση χρειάζεται να δηλώσει μεθόδους οι οποίες πρέπει/μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις υποκλάσεις της. Αυτό δεν ισχύει για την κλάση Person. Πως θα μπορούσατε να διορθώσετε την παραπάνω δήλωση της Person ώστε: 1. Να μην είναι αφαιρετική κλάση. 2. Να μην μπορεί ένας κώδικας πελάτης να δημιουργήσει στιγμιότυπα της Person. 3. Να μπορεί ένας κώδικας πελάτης να δημιουργήσει στιγμιότυπα των υποκλάσεων Student και Professor. The class Person must not be abstract and the constructor should be made protected: protected Person(String name, String ssn) { this.setname(name); this.setssn(ssn);

2 Clients cannot instantiate a class with only protected constructors. Subclasses can still call super in their own constructors in order to invoke the protected constructors. Άσκηση 2 (15 μονάδες) Βασική Λειτουργικότητα Αντικειμένων Σας δίνεται η παρακάτω κλάση Java η οποία αναπαριστά ρητούς αριθμούς των οποίων ο αριθμητής και παρανομαστής είναι ακέραιοι αριθμοί. public class Rational { protected int num, denom; public Rational(int num, int denom) { this.num = num; this.denom = denom; set(num, denom); protected void set(int num, int denom) { if (denom == 0) throw new Error("Divide by zero"); this.denom = denom; this.num = num; public void reciprocate() { int olddenom = this.denom; this.denom = num; this.num = olddenom; set(denom, num); public double todouble() { return ((double) num / denom); public String tostring() { return num + "/" + denom; α) (5 μονάδες) Δεδομένης της default υλοποίησης των μεθόδων hashcode() και equals(object), τι πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί στον παρακάτω κώδικα που δημιουργεί ένα σύνολο από ρητούς αριθμούς; Set s = new HashSet(); s.add(new Rational(1,2)); s.add(new Rational(1,2)); The two Rational objects will each be viewed as distinct, because default hashcode is based on an object's address in memory. The Set which should have just once instance of the fraction would then have two instances. β) (10 μονάδες) Υποσκελίστε την default υλοποίηση των μεθόδων hashcode() και equals(object) ώστε να υποστηρίζουμε με συνεπή τρόπο συλλογές αντικειμένων τύπου Rational που βασίζονται σε συναρτήσεις κατακερματισμού.

3 public int hashcode() { //Give credit for any reasonable implementation Best is: return num + 39*denom; //alternatively return this.tostring().hashcode(); public boolean equals(object o) { if (o == null) return false; else if (!(o instance of Rational) return false; else { Rational r = (Rational)o;//you can assume this works return(this.num todouble() == r.todouble()num && this.denom == r.denom); // or similar Common Mistakes a) Οι φοιτητές που απάντησαν λάθος στο συγκεκριμένο ερώτημα, θεωρούσαν ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε λάθος καθώς η μέθοδος equals και hashcode της Object λειτουργούσαν κανονικά για τα αντικείμενα τύπου Rational χωρίς να χρειαστεί να τις υποσκελίσουν. b) Η μέθοδος hashcode υλοποιήθηκε από το 5% περίπου των φοιτητών. Στη μέθοδο equals οι φοιτητές δεν την υποσκέλιζαν σωστά καθώς δεν τηρούσαν την υπογραφή της μεθόδου και δεν έκαναν του κατάλληλους ελέγχους για τις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο ήταν null ή δεν ήταν στυγμιότυπο της κλασης Rational. Άσκηση 3 (10 μονάδες) Βασική Λειτουργικότητα Αντικειμένων Η Java ορίζει την διεπαφή Comparable ως εξής: interface Comparable { int compareto(object o) ; όπου x.compareto(y) επιστρέφει έναν αρνητικό ακέραιο εάν x < y, 0 εάν είναι ίσα, και έναν θετικό ακέραιο εάν x > y. Ορίστε μία κλάση MyArray η οποία ενθυλακώνει πίνακες ακεραίων και υλοποιεί την διεπαφή Comparable. Στιγμιότυπα της MyArray πρέπει να συγκρίνονται χρησιμοποιώντας το άθροισμα (sum) των ακεραίων που περιέχουν οι ενθυλακωμένοι πίνακες. Για παράδειγμα, η εκτέλεση του παρακάτω τεστ // create tow arrays and in initialize the elements int [ ] a = new int [ ] { 1, 2, 3, 4 ; int [ ] b = new int [ ] {-1, 2, -3, 4, -5; // create objects encapsulating these arrays MyArray m1 = new MyArray(a) ; MyArray m2 = new MyArray(b) ; // print the result of the comparison System.out.println (m1.compareto(m2)) ; θα τυπώσει έναν θετικό ακέραιο επειδή >

4 Υλοποιήστε πλήρως την κλάση MyArray ώστε ο παραπάνω κώδικας πελάτης να μπορεί να εκτελεστεί με επιτυχία. public class MyArray implements Comparable { private int[ ] thearray ; private int thesum ; public MyArray (int[] intarr ) { thearray = intarr ; int sum = 0 ; for (int i=0; i < thearray.length ; i++) { sum = sum + thearray[i] ; thesum = sum ; public int getthesum( ) { return thesum ; public int compareto(object o) { int othersum =((MyArray) o).getthesum( ) ; return thesum - othersum ; Common Mistakes Αρκετοί φοιτητές υλοποίησαν την μέθοδο compareto παίρνοντας ως όρισμα ένα αντικείμενο τύπου MyArray,αντί για Object Ένα άλλο λάθος που έκαναν άλλοι είναι ότι δεν έκαναν casting το Object σε αντικείμενο MyArray, άρα στην συνέχεια δεν ήταν σωστό να προσπελάσουν τις μεθόδους της κλάσης MyArray, μέσω του ορίσματος (που είναι Object). Άλλο λάθος ήταν ότι κάποιοι φοιτητές δεν ενθυλάκωναν καθόλου τους πίνακες ακεραίων Άσκηση 4 (28 μονάδες) Χειρισμός Πλαισίου Συλλογών Αντικειμένων α) (20 μονάδες) Όταν χειριζόμαστε συλλογές τύπου HashMap, ορισμένες φορές χρειαζόμαστε να καθορίσουμε εάν δύο αντικείμενα HashMaps έχουν κοινά ζεύγη κλειδί/τιμή. Θεωρήστε για παράδειγμα τις παρακάτω συλλογές hashmap1 και hashmap2 που αντιστοιχούν συμβολοσειρές σε συμβολοσειρές (δηλ. ο τύπος τους είναι HashMap<String,String>). Key Αλίκη Μαρία Σπύρος Βασίλης Ειρήνη Value Healthy Ecstatic Happy Sick Fine Key Μαρία Βασίλης Θοδωρής Μανώλης Σπύρος Value Ecstatic Healthy Superb Fine Happy hashmap2 hashmap1

5 Τα κοινά ζεύγη στο παραπάνω παράδειγμα είναι: "Μαρία"/"Ecstatic" και "Σπύρος"/"Happy". Σημειώστε ότι αν και το κλειδί "Βασίλης" εμφανίζεται και στις δύο συλλογές, η συσχετισμένη τιμή με αυτό το κλειδί είναι διαφορετική στο hashmap1 από ότι στο hashmap2 (κατά συνέπεια δεν υπολογίζεται στα κοινά ζεύγη των δύο HashMaps). Παρόμοια, εάν μία τιμή εμφανίζεται και στις δύο συλλογές (π.χ. η τιμή "Fine") χωρίς όμως να συσχετίζεται με το ίδιο κλειδί δεν υπολογίζεται επίσης στα κοινά ζεύγη των δύο HashMaps. Σε αυτή την άσκηση θα πρέπει να υλοποιήσετε την μέθοδο : public int commonkeyvaluepairs(hashmap<string,string> map1, HashMap<String,String> map2) η οποία δέχεται σαν ορίσματα δύο αντικείμενα τύπου HashMap<String,String> και επιστρέφει τον αριθμό των κοινών ζευγών κλειδί/τιμή των δύο HashMaps (για ευκολία υποθέστε ότι δεν έχουμε null τιμές). /** Method: commonkeyvaluepairs(map1, map2) * Returns a count of the number of common key/value * pairs in the two HashMaps that are passed in. */ public int commonkeyvaluepairs(hashmap<string,string> map1, HashMap<String,String> map2) { int count = 0; // Get iterator over map1 Iterator<String> it = map1.keyset().iterator(); while (it.hasnext()) { // Get key from map1 String key = it.next(); // See if that keys exists in map2 if (map2.containskey(key)) { //alternatively map1.get(key).equals(map2.get(key)) //Lookup values associated with key in both maps String map1value = map1.get(key); String map2value = map2.get(key); // See if values are equal if (map2value.equals(map1value)) { count++; return count; Εναλλακτικά: public int commonkeyvaluepairs(map<string,string> map1, Map<String, String> map2) {

6 map1.entryset().retainall(map2.entryset()); return map1.size(); Common Mistakes: Αρκετοί φοιτητές νόμιζαν ότι από HashMap μπορούν να πάρουν απευθείας έναν Iterator ο οπόιος είχε σαν πεδία το key και το value του κάθε στοιχείου του HashMap. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν ισχύει. Επίσης το άλλο λάθος που έκαναν ήταν ότι προσπαθούσαν να διαχειριστούν το HashMap σαν πίνακα οπότε για κάθε i στοιχείο του προσπαθούσαν να πάρουν το key και το value του. Επίσης κάτι τέτοιο δεν ισχύει. β) (8 μονάδες) Σε συλλογές τύπου HashMap or HashSet συνήθως εκτελούμε αποδοτικά πολλές πράξεις όπως εισαγωγές (add), διαγραφές (remove), αναζητήσεις (contains) ή άλλες. Οι επιδόσεις αυτών των πράξεων εξαρτώνται από τις ιδιότητες που έχει η συνάρτηση κατακερματισμού (hash function) καθώς και ο παράγοντας φόρτωσης (load factor). (i) Ποια ιδιότητα πρέπει να έχει η συνάρτηση κατακερματισμού ώστε αυτές οι πράξεις να εκτελούνται πολύ αποδοτικά; A hash function converts a key value into an integer that is used to select the bucket (or slot) where that key should be stored. For hashing to be efficient, the hash function must distribute the keys among the buckets uniformly so no one bucket winds up with too many key values. (ii) Ποια ιδιότητα πρέπει να έχει ο παράγοντας φόρτωσης ώστε αυτές οι πράξεις να εκτελούνται πολύ αποδοτικά; The load factor is the ratio n/b of the number of items in the table (n) to the total number of buckets (b). For hashing to be efficient, this number needs to be small. Άσκηση 5 (28 μονάδες) Σαρωτές Συλλογών Αντικειμένων Σε αυτή την άσκηση θα υλοποιήσετε ορισμένους σαρωτές (Iterators) χρησιμοποιώντας άλλους που προσφέρονται από το πλαίσιο συλλογών αντικειμένων της Java. Στις υλοποιήσεις σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις εξαιρέσεις που ενδεχομένως να δημιουργηθούν. α) (10 μονάδες) Υλοποιήστε έναν σαρωτή ReverseIterator ο οποίος επιστρέφει τα στοιχεία (τύπου Object) μιας λίστας (τύπου List) σε ανεστραμμένη σειρά. Η λίστα δίνεται σαν όρισμα στην μέθοδο κατασκευής (constructor) του σαρωτή. Ο σαρωτής θα πρέπει να υλοποιεί όλη την λειτουργικότητα της διεπαφής Ιterator, δηλ τις μεθόδους hasnext(),

7 next() και remove(), χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους της διεπαφής List όπως size(), get(int) και remove(int). import java.util.*; public class ReverseIterator implements Iterator { private ListIterator listit; // 2 points public ReverseIterator(List list) { this.listit = listit.listiterator(list.size()) ; // 2 points public boolean hasnext() { return listit.hasprevious(); // 2 points public Object next() { return listit.previous(); // 2 points public void remove() { listit.remove(); // 2 points Common Mistakes: Αρκετοί ήταν οι φοιτητές που αντί για μια κλάση με τα παραπάνω χαρακτηριστικά έφτιαξαν μια μέθοδο που επέστρεφε μια λίστα με ανεστραμμένα τα στοιχεία. Επίσης κοινό λάθος ήταν η δημιουργία στον κατασκευαστή μιας λίστας με ανεστραμμένα τα στοιχεία. β) (18 μονάδες) Υλοποιήστε έναν σαρωτή ZipperIterator πού συναρμόζει ( zips") τα στοιχεία (τύπου Object) που επιστρέφουν δύο άλλοι σαρωτές που δίνονται σαν ορίσματα στην μέθοδο κατασκευής (constructor) του ZipperIterator. Πιο συγκεκριμένα, εάν ο πρώτος σαρωτής επιστρέφει τα στοιχεία με την σειρά x0; x1; ; xn; Και ο δεύτερος σαρωτής επιστρέφει τα στοιχεία με την σειρά y0; y1; ; yn;, ο σαρωτής ZipperIterator θα επιστρέφει τα στοιχεία με την σειρά x0; y0; x1; y1; ; xn; yn. Με άλλα λόγια, ο ZipperIterator επιστρέφει εναλλακτικά τα στοιχεία από τους σαρωτές που του δίνονται σαν ορίσματα. Ο ZipperIterator τερματίζει την σάρωση (δηλ. η hasnext γίνεται ψευδής) όταν ένας από τους δύο σαρωτές εισόδου εξαντλεί τα στοιχεία της συλλογής που σαρώνει. Η μέθοδος remove() του ZipperIterator διαγράφει το πιο πρόσφατα σαρωμένο στοιχείο από τον σαρωτή που το έχει επιστρέψει. Σας δίνεται στην συνέχεια ένας κώδικας πελάτης που επιδεικνύει την λειτουργία του ZipperIterator: import java.util.*; List l = new ArrayList(); List r = new ArrayList(); l.add("a"); l.add("b"); l.add("c");

8 r.add("a"); Iterator z = new ZipperIterator(l.iterator(),r.iterator()); while (z.hasnext()) { System.out.println(z.next()); z.remove(); System.out.println(l); System.out.println(r); Output a [b, c] [A] A [b, c] [] b [c] [] Βοήθεια: Στην υλοποίηση του ZipperIterator θα χρειαστείτε μια μεταβλητή στιγμιοτύπων (πχ. nextisleft) η οποία υποδεικνύει ποιος από τους δύο σαρωτές που δίνονται σαν ορίσματα θα προσφέρει το επόμενο στοιχείο που θα επιστραφεί. import java.util.*; public class ZipperIterator implements Iterator { private Iterator left, right; private boolean nextisleft; // 3 points public ZipperIterator(Iterator left, Iterator right) { this.left = left; this.right = right; nextisleft = true; // 4 points public boolean hasnext() { return nextisleft? left.hasnext():right.hasnext(); // 2 points public Object next() { E next; next = nextisleft? left.next():right.next(); nextisleft =!nextisleft; return next; // 5 points public void remove() { if (nextisleft) right.remove(); else left.remove(); // 4 points

9 Common Mistakes: Αρκετοί ήταν οι φοιτητές που αντί για μια κλάση με τα παραπάνω χαρακτηριστικά έφτιαξαν μια μέθοδο που επέστρεφε μια λίστα. Κοινό λάθος ήταν επίσης η δημιουργία μιας λίστας στον κατασκευαστή με τα στοιχεία των Iterators εναλλακτικά. Τέλος πολλοί ήταν αυτοί που θεώρησαν ότι τερματίζει ο zipperiterator μόλις ένας από τους δυο Iterators τερματίζει: return it1.hasnext() && it2.hasnext(). Άσκηση 6 (15 μονάδες) Γενικοί Τύποι στην Java α) (5 μονάδες) Η Java προσφέρει περισσότερους από έναν τρόπους για να σαρώσουμε τα στοιχεία μιας λίστας. Για παράδειγμα σε μία λίστα από συμβολοσειρές: List<String> list = new LinkedList<String>(); list.add("i"); list.add("love"); list.add("everybody"); μπορούμε να σαρώσουμε τα στοιχεία της λίστας list με τον κώδικα: for (String s: list) // Technique 1 System.out.println(s); ή εναλλακτικά με τον κώδικα: Iterator<String> i = list.iterator(); // Technique 2 while (i.hasnext()) System.out.println(i.next()); Υπάρχει κάποια διαφορά στα στοιχεία της λίστας που επιστρέφουν οι παραπάνω κώδικες? Δώστε μια σύντομη και περιεκτική εξήγηση. There is no difference. The first technique is easier to write. The second technique, using the Iterator class, is usually used only when you need to do something that is possible only with an Iterator, such as selectively delete list members during iteration. β) (5 μονάδες) Δεδομένης της παρακάτω δήλωσης της κλάσης Derived public class Derived extends Base {... είναι ο γενικός τύπος LinkedList<Derived> ένας υποτύπος του LinkedList<Base>? Δώστε μια σύντομη και περιεκτική εξήγηση. LinkedList<Derived> is not a subclass of LinkedList<Base>. If B is a subclass of A, then instances of B should be substitutable for instances of A. However, if a is a LinkedList<Base>, one can perform operations such as a.add(new Base());

10 This operation would not be permitted for a LinkedList<Derived>. Consequently, a LinkedList<Derived> is not substitutable for a LinkedList<Base>. In other words, you cannot use a LinkedList<Derived> where a LinkedList<Base> is expected. γ) (5 μονάδες) Σε ένα πρόγραμμα Java θα πρέπει να μπορεί να εκλεχθεί στατικά (δηλ. κατά την μετάφραση) η ορθότητα των τύπων όλων των εκφράσεων που χρησιμοποιεί. Π.χ αντί για την δήλωση της παραμέτρου <T>, θα πρέπει να γράψουμε την πιο περιορισμένη: <T extends...>. Πως θα μπορούσατε να συμπληρώσετε τον παρακάτω κώδικα (στην υπογραμμισμένη περιοχή) έτσι ώστε να είναι ένα σωστό ως προς τους τύπους πρόγραμμα Java; Δώστε μια σύντομη και περιεκτική εξήγηση για την συμπλήρωση πού προτείνετε περιγράφοντας όλες τις επιπλέον κλάσεις ή διεπαφές που σας είναι απαραίτητες. Προσπαθήστε να κάνετε την υπογραφή της μεθόδου όσο περισσότερο γενική μπορείτε στα πλαίσια όμως της ορθότητας. class C {... <T extends > int f (T x, T y){... x.compareto(y) We call method compareto() on T, which is defined in Comparable, so T must be a subtype of Comparable, therefore its an upper bound: <T extends Comparable>. Comparable has also a generic version (say with E) and it define its method as compareto(e e). We only pass arguments of type T to this method, so E must assignable from T, i.e. a supertype. Thus, T is a lower bound, and we need <? super T>. All together: <T extends Comparable<? super T>> <T extends Comparable> is also correct, since using the raw interface Comparable makes the argument of compareto(e e) an Object, thus assignable from any possible reference T. Generally speaking, we would avoid raw types, because the compiler only issues a warning and then drops all generic type-checking on all usages of the raw type. Common Mistakes: 6α) Πολλοί φοιτητές είπαν ότι στην τεχνική 1 το s που εκτυπώνεται είναι ένα String ενώ στην τεχνική 2 το i.next() είναι Object. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι στην τεχνική 1 δημιουργείται ένα String με όλα τα περιεχόμενα της λίστας. Τέλος κάποιοι είπαν ότι στην τεχνική 1 το τελευταίο στοιχείο που θα εκτυπωθεί θα είναι το null και ότι στη τεχνική 2 η εκτύπωση θα αρχίσει από το δεύτερο στοιχείο.

11 6β) Το πιο κοινό λάθος ήταν ότι θεωρούσαν ότι ο τύπος LinkedList<Derived> είναι υπότυπος του LinkedList<Base>, επειδή είναι μια λίστα από αντικείμενα τύπου Derived και ο τύπος Derived είναι subclass of Base. Άσκηση 7 (8 μονάδες) Θεωρία Αντικειμενοστρεφούς Κώδικα α) (4 μονάδες) Για ποιους λόγους θα χρησιμοποιούσατε μια διεπαφή Java στην σχεδίαση μιας ιεραρχίας κλάσεων; In general, the base class in a class hierarchy has two main purposes. First, it defines the common interface for using the set of classes. Second, because subclasses inherit methods, the base class is the proper place to implement code that will be common to all subclasses. Although the base class does specify the interface, it also includes implementation information that is of no interest to clients. The usual practice is to use a Java Interface to specify the interface, and then have the base class implement that interface. Client code is typically written to the Java Interface. This not only simplifies the task of writing client code, but the resulting code is more flexible because it will also work with different implementations of the Interface. β) (4 μονάδες) Τι είναι ένας τύπος Java; Τι είναι οι πρωτογενείς (primitive) τύποι; Τι είναι οι τύποι που ορίζονται από τούς χρήστες (user-defined); Πώς η Java χρησιμοποιεί τους τύπους ώστε να διευκολύνει τον προγραμματισμό και να καθιστά τα προγράμματα πιο αξιόπιστα; A type is a set of values and operations that may be performed on them. For instance int is a 32-bit integer type, with values ranging from to Valid operations on int are addition, subtraction, multiplication, division, the bitwise operations, etc. Java's primitive types are: int, byte, short, long, float, double, char and boolean. A user-defined type is a composition of built-in types with special operations defined on it. In Java, a user-defined type is called a class or an interface. Java checks to make sure every operation is valid with respect to its operands' types at compile time. This prevents careless errors, like treating an integer value as a floating-point, or vice versa. Type checking ensures that every operation in the program is conceptually valid before the program has a chance to run and crash.

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Άσκηση 1 (15 µονάδες) Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος Διδάσκων ΠΔ 407/80 Οι σημειώσεις αυτές του μαθήματος «Γλώσσες Προγραμματισμού» αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C#

Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C# Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C# Δημήτρης Ηλίας Γκανάτσιος Υπεύθυνος ακαδημαϊκών προγραμμάτων, Microsoft Hellas v-digkan@microsoft.com twitter.com/dgkanatsios facebook.com/dgkanatsios Version: 0.2.0.5,

Διαβάστε περισσότερα

Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία

Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Image Analysis II Ανάλυση Εικόνας ΙΙ Hough Transform Μετασχηµατισµός Hough B-Splines Πολυγωνικές Προσεγγίσεις Range Finding by Stereo Imaging Εύρεση Κλίµακας από τις Εικόνες Στέρεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΕ PC ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

- All Rights Reserved -

- All Rights Reserved - InterAdvertiser Advertising Management Program Σύστημα Διαχείρισης Διαφημίσεων by www.artkreta.gr - All Rights Reserved - Περιεχόμενα 2 page No InterAdvertiser Manual in English 11 Περιγραφή του InterAdvertiser,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C#

Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C# Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C# Κατανεµηµένη Αντικειµενοστρεφής Τεχνολογία Ιανουάριος 2004 Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Άσκηση 1 Να γραφτεί ένα πρόγραµµα που να εµφανίζει στην

Διαβάστε περισσότερα

University of the Aegean. Business School. Department of Financial Management and Engineering

University of the Aegean. Business School. Department of Financial Management and Engineering Business School Fleet Sizing Decisions for Prioritized Pick-Up and Delivery Operations using the Branch and Price Method Dimitris-Georgios Baklagis Supervisor Professor Ioannis Minis Chios 2013 Acknowledgments

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ «Κατάταξη Εκφωνημάτων Προφορικών Διαλόγων» Γεώργιος Μπατιστάτος Μ3110020

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU στα ελληνικά. Δεν εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής

Διαβάστε περισσότερα

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S.

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. FENGOU Dipl. Electrical & Computer Engineering UNIVERSITY OF PATRAS Department

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία. Μηχανισµοί Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης για Ροές Επιστηµονικών Εργασιών

Μεταπτυχιακή Εργασία. Μηχανισµοί Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης για Ροές Επιστηµονικών Εργασιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Μηχανισµοί Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης για Ροές Επιστηµονικών Εργασιών Χαράλαµπος Ι. Γκίκας Ηράκλειο, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps Οδηγός Χρήστη DSL-N12U Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps GK7218 δεύτερη έκδοση Φεβρουάριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc ΧΧ/ΧΧ/2009 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 1η Έκδοση Χανιά, ΧΧ/ΧΧ/2009 Δοκιμαστική Web Edition

Διαβάστε περισσότερα

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Αγαπητοί χρήστες, Ευχαριστούμε θερμά για την αγορά του Freecom Dual Drive

Διαβάστε περισσότερα

Software oftware Engineering 5 th

Software oftware Engineering 5 th Ian Sommerville s Software oftware Engineering 5 th th edition Παρουσίαση κεφαλαίων 18, 19, 20 ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 2002 1. Αξιοπιστία Λογισµικού (ΑΛ) Στόχοι του κεφαλαίου Εισαγωγή έννοιας αξιοπιστίας.

Διαβάστε περισσότερα