ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006"

Transcript

1 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Διάρκεια: 3 ώρες Καλή επιτυχία! Πρόβλημα 1 - Τετράγωνα (1 μονάδες) Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο δέχεται ένα ακέραιο αριθμό N από το πληκτρολόγιο, όπου 2 N 8, και τυπώνει ένα NxN τετράγωνο στην οθόνη χρησιμοποιώντας τα σύμβολα του αστερίσκου (*) και του σταυρού (+). Αν ο N είναι περιττός, τότε ο ένας και μοναδικός χαρακτήρας που βρίσκεται στο κέντρο του τετραγώνου θα πρέπει να είναι σταυρός και οι υπόλοιποι αστερίσκοι. Αν ο N είναι άρτιος, τότε οι τέσσερεις χαρακτήρες στο κέντρο του τετραγώνου θα πρέπει να είναι σταυροί και οι υπόλοιποι αστερίσκοι. Write a program that accepts a single integer N as input from the keyboard, where 2 N 8. The program then prints an NxN square on the screen, using the star (*) and cross (+) characters. If N is odd, then the single character in the centre of the square should be a cross, and the rest of the characters should be stars. If N is even, then the four characters in the centre of the square should be crosses, and the rest should be stars. N=2 N=3 N=5 N= *** *+* *** **+** **++** **++**

2 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Πρόβλημα 2 - Μοναδικότητα (15 μονάδες) Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο δέχεται 1 ακέραιους αριθμούς N 1,...,N 1 από το πληκτρολόγιο, όπου -1 N i 1, και τυπώνει με οποιαδήποτε σειρά στην οθόνη τους αριθμούς εκείνους που εμφανίζονται ακριβώς μια φορά στα δεδομένα εισόδου. Παράδειγμα Για δεδομένα εισόδου: 3,5,-53,2,3,-432,2,234,3,-53, τα δεδομένα εξόδου θα πρέπει να είναι 5,-432, 234. Write a program that accepts 1 integers N 1... N 1 from the keyboard, where -1 Ni 1. The program then prints to the screen, in any order, only those numbers that appeared exactly once in the input. Εxample, Ιf the numbers entered were 3,5,-53,2,3,-432,2,234,3, -53; then the numbers in the output should be 5,-432, 234. Πρόβλημα 3 Ταχύτητα του Ήχου (15 μονάδες) Η ταχύτητα του ήχου αλλάζει ανάλογα με το υλικό στο οποίο ταξιδεύει. Ένας φοιτητής διεξήγαγε ένα πείραμα για να μετρήσει την ταχύτητα του ήχου σε 2 διαφορετικά υλικά. Κατέγραψε 3 μετρήσεις για κάθε υλικό. Οι μετρήσεις βρίσκονται σε πίνακα M τέτοιο ώστε Μ ij είναι η j-ιοστή μέτρηση για το υλικό i, όπου i 19, j 29 και Μ ij πραγματικός αριθμός με M ij 1. Να γράψετε το μέρος εκείνο του προγράμματος που διαβάζει πληροφορίες από ένα υφιστάμενο πίνακα M όπως αυτόν που περιγράφεται πιο πάνω και υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τη μέση ταχύτητα για το κάθε υλικό. Σε μια προσπάθεια μείωσης του πειραματικού λάθους, όταν υπολογίζεται τη μέση ταχύτητα, μην συμπεριλάβετε την ελάχιστη και τη μέγιστη μέτρηση από κάθε υλικό. Ως εκ τούτου, μόνο 28 μετρήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας για το κάθε υλικό. The speed of sound changes depending on the material in which it travels. A student performed an experiment to measure the speed of sound in 2 different materials. He took 3 measurements for each material. The measurements are in table M. Μ ij is the j th measurement for material i. Therefore i 19, j 29. Also, M ij is a real number where M ij 1. Assume that the table (two-dimensional array) M has already been declared and contains the values of the measurements.

3 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Write that part of a program that reads the information from the table M and calculates the average speed in each material. In an attempt to reduce the experimental error, when computing the average, do not include the minimum and maximum measurement from each material. Therefore, only 28 measurements should be used to calculate each average speed. The program should then print to the screen the average speed for each of the 2 materials. Μέτρηση Υλικό Πρόβλημα 4 Αντιμεταθέσεις (25 μονάδες) Ζητείται να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να δέχεται μια συμβολοσειρά από το πληκτρολόγιο και να τυπώνει όλες τις δυνατές αντιμεταθέσεις των συμβόλων της. Η συμβολοσειρά εισόδου θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 και το πολύ 7 χαρακτηρές. Ο ίδιος χαρακτήρας μπορεί να εμφανίζεται το πολύ δύο φορές στη συμβολοσειρά. Κάθε αντιμετάθεση θα πρέπει να τυπωθεί μόνο μια φορά στην οθόνη. Write a program that accepts a string of alphabetic characters from the keyboard, and then prints to the screen a list of all the possible permutations of those characters. The input string can have a minimum of 2 characters, and a maximum of 7 characters. A character may appear at most twice in the string. Each permutation should only appear once in the output. Παραδείγματα - Examples Είσοδος/Input: GST Έξοδος/Output: GST, GTS, TGS, TSG, STG, SGT Είσοδος/Input: AAT Είσοδος/Output: AAT, TAA, ATA

4 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Πρόβλημα 5 Ισορροπημένες Παρενθέσεις (1 μονάδες) Ζητείται να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται από το πληκτρολόγιο μια συμβολοσειρά. Η συμβολοσειρά θα περιέχει μηδέν ή περισσότερες παρενθέσεις: "(" και ")". Η συμβολοσειρά έχει μέγιστο μήκος 1 χαρακτήρων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσδιορίζει αν οι παρενθέσεις της συμβολοσειράς είναι ισορροπημένες ή όχι. Αν είναι ισορροπημένες τότε πρέπει να τυπώνει στην οθόνη την λέξη "Balanced", διαφορετικά να τυπώνει "Not Balanced". Write a program that accepts from the keyboard a string of characters. The string can include zero or more parentheses: "(" and ")". The string has a maximum length of 1 characters. The program should determine if the parentheses in the string are balanced. If they are balanced then it should print the word "Balanced" to the screen, otherwise it prints "Not Balanced". Παραδείγματα - Examples 2*((34+3)+(3-34))-5 Balanced (23+2*( )-5) Balanced ((()())) Balanced 23+2*((34+3+(3-34))-5 Not Balanced ()) (() Not Balanced Πρόβλημα 6 Νομίσματα (1 μονάδες) Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει τη συνολική αξία μιας συλλογής από νομίσματα. Η συλλογή περιέχει μόνο τέσσερα είδη νομισμάτων: 5 σεντς, 1 σεντς, 2 σεντς, και 5 σεντς. Το αρχείο INPUT.TXT έχει 4 γραμμές. Κάθε γραμμή έχει ένα ακέραιο αριθμό ο οποίος μπορεί να είναι μεταξύ της ελάχιστης τιμής και της μέγιστης τιμής 1. Η πρώτη γραμμή υποδηλώνει τον αριθμό των νομισμάτων των 5 σεντς της συλλογής. Η δεύτερη γραμμή υποδηλώνει τον αριθμό των νομισμάτων των 1 σεντς της συλλογής. Η τρίτη γραμμή υποδηλώνει τον αριθμό των νομισμάτων των 2 σεντς, και η τέταρτη γραμμή τον αριθμό των νομισμάτων των 5 σεντς. Το πρόγραμμα σας θα πρέπει να διαβάζει αυτές τις τιμές από το αρχείο INPUT.TXT και να γράφει το αποτέλεσμα στο αρχείο OUTPUT.TXT. Το αποτέλεσμα θα είναι η συνολική αξία των νομισμάτων της συλλογής σε σεντς. Write a program that calculates the total value of a collection of coins. The collection contains only four types of coins: 5c, 1c, 2c, and 5c. The file INPUT.TXT has 4 lines. Each line has an integer number which can have a minimum value of and a maximum value of 1. The first line indicates the number of 5c coins in the collection. The second line indicates the number of 1c coins in the collection. The third line indicates the number of 2c coins, and the fourth line the number 5c coins. The program should

5 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 read these values from the file INPUT.TXT and output to the file OUTPUT.TXT a single line which indicates the total value of the coin collection in cents. Παραδείγματα Examples INPUT.TXT 1 OUTPUT.TXT 5 INPUT.TXT 2 OUTPUT.TXT 2 INPUT.TXT OUTPUT.TXT 24 Πρόβλημα 7 Χρόνος (15 μονάδες)

6 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Γράψετε πρόγραμμα που δέχεται ένα ακέραιο αριθμό N από το πληκτρολόγιο, όπου N Ο ακέραιος αριθμός N αναπαριστά τον χρόνο σε δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα σας θα πρέπει να μετατρέπει τα δευτερόλεπτα (N) σε: μέρες (D), ώρες (H), λεπτά (M), και δευτερόλεπτα. (S) ώστε να ισχύει H 23, M 59, S 59. Το πρόγραμμα θα πρέπει να τυπώνει το αποτέλεσμα στην οθόνη. Write a program that accepts an integer N from the keyboard, where N The integer N represents time in seconds. Your program has to convert the seconds (N) into: days (D), hours (H), minutes (M), and seconds (S), such that H 23, M 59, S 59. The program then prints the output to the screen. Παραδείγματα - Examples Είσοδος/Input: Έξοδος/Output: d,h,m,s Είσοδος/Input: 34 Έξοδος/Output: d,h,m,34s Είσοδος/Input: 68 Έξοδος/Output: d,h,1m,8s Είσοδος/Input: 36 Έξοδος/Output: d,1h,m,s Είσοδος/Input: 3668 Έξοδος/Output: d,1h,1m,8s Είσοδος/Input: 864 Έξοδος/Output: 1d,h,m,s Είσοδος/Input: Έξοδος/Output: 1d,h,1m,8s Είσοδος/Input: 1368 Έξοδος/Output: 12d,h,m,s

Kangourou Maths 2012 Junior Level 9-10

Kangourou Maths 2012 Junior Level 9-10 Kangourou Maths 2012 Junior Level 9-10 Προβλήματα 3 μονάδων/3 point problems 1. Μ και Ν είναι τα μέσα των ίσων πλευρών ενός ισοσκελούς τριγώνου. M and N are the midpoints of the equal sides of an isosceles

Διαβάστε περισσότερα

(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80

(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80 3 point problems - θέματα 3 μονάδων 1. If you take a number of cubes out of a cube, you end up with a solid figure consisting of columns of the same height, which stand on the same ground plate (see figure).

Διαβάστε περισσότερα

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 3 point problems - θέματα 3 μονάδων 1. Arno spelled the word KANGAROO with cards showing one letter at a time. Unfortunately some cards were tipped. Tipping back twice he can correct the letter K and tipping

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Υ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Υ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Υ Οικογένεια Μικροεπεξεργαστών Intel 8086, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Mathematics Competition 2015

Kangourou Mathematics Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Mathematics Competition 2015 Kadet (Α - Β Γυμνασίου) 21 Μαρτίου/March 2015 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 10 = 3 βαθμοί η καθεμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2009 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mini εγχειρίδιο Python

Mini εγχειρίδιο Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Mini εγχειρίδιο Python Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Επιβλέπων: Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr Το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

KANGOUROU MATHEMATICS

KANGOUROU MATHEMATICS KANGOUROU MATHEMATICS LEVEL 5 6 Ε - Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ / MARCH 2013 10:00-11:15 Questions 1-10: 3 points Questions 11-20: 4 points Questions 21-30: 5 points 1 3 point problems (προβλήματα 3 μονάδων)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- All Rights Reserved -

- All Rights Reserved - InterAdvertiser Advertising Management Program Σύστημα Διαχείρισης Διαφημίσεων by www.artkreta.gr - All Rights Reserved - Περιεχόμενα 2 page No InterAdvertiser Manual in English 11 Περιγραφή του InterAdvertiser,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο σχέδιο αποτελεί το κεντρικό μέρος της εικόνας με το αστέρι; (A) (B) (C) (D) (E)

Ποιο σχέδιο αποτελεί το κεντρικό μέρος της εικόνας με το αστέρι; (A) (B) (C) (D) (E) 3 point problems - θέματα 3 μονάδων 1. Which drawing is the central part of the picture with the star? Ποιο σχέδιο αποτελεί το κεντρικό μέρος της εικόνας με το αστέρι; 2. Jacky wants to insert the digit

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις γλώσσας Pascal

Σημειώσεις γλώσσας Pascal Σημειώσεις γλώσσας Pascal Κεφάλαιο 1 Τι είναι ένα πρόγραμμα ΗΥ; Αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες Αν είστε τελείως πρωτάρηδες στους υπολογιστές, θα βρείτε χρήσιμες τις πληροφορίες στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Operation and Safety Notes. Αθλητικό ρολόι-lcd. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 89432

Operation and Safety Notes. Αθλητικό ρολόι-lcd. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 89432 LCD Sports Watch LCD Sports Watch Operation and Safety Notes Αθλητικό ρολόι-lcd Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 89432 GB / CY Operation and Safety Notes Page 4 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Mathematics Competition 2015

Kangourou Mathematics Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Mathematics Competition 2015 Benjamin (Ε - Στ Δημοτικού) 21 Μαρτίου/March 2015 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 10 = 3 βαθμοί

Διαβάστε περισσότερα

MATHEMATICS COMPETITION LEVEL 3-4 Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

MATHEMATICS COMPETITION LEVEL 3-4 Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ MATHEMATICS COMPETITION LEVEL 3-4 Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 17 Μαρτίου2012 17 March 2012 10:00-11:15 Questions 1-8: 3 points Questions 9-16: 4 points Questions 17-24: 5 points 1. Ο Βασίλης θέλει να γράψει τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Time Domain Pitch Recognition

Time Domain Pitch Recognition Chourdakis G. Michael *, Haralampos C. Spyridis ** * PhD Candidate, Music Department, University of Athens. m@turboirc.com ** Professor of Music & Informatics, Head Manager of the Sound Engineering Laboratory

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FIDE LAWS OF CHESS 2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2014

FIDE LAWS OF CHESS 2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2014 FIDE LAWS OF CHESS 2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2014 1 FIDE LAWS OF CHESS TAKING EFFECT FROM 1 JULY 2014 Contents: INTRODUCTION page 4 PREFACE page 4 BASIC RULES OF PLAY page 6 Article 1: The nature and objectives

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής

Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 35 Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διδάκτορας Αγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Mathematics Competition 2015

Kangourou Mathematics Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Mathematics Competition 2015 Pre-Ecolier (A - Β Δημοτικού) 21 Μαρτίου/March 2015 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 8 = 3 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Α) 4 (Β) 8 (Γ) 36 (Δ) 144 (Ε) 432

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Α) 4 (Β) 8 (Γ) 36 (Δ) 144 (Ε) 432 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Μάρτιος 000 ΧΡΟΝΟΣ: 50 ΛΕΠΤΑ Δοκίμιο για Α, Β, Γ Γυμνασίου ΆΆσσκκηησσηη... Αν το ενός αριθμού είναι, τότε το τετραπλάσιο του αριθμού αυτού ισούται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διακρίβωσης και Μετρητική Αβεβαιότητα για τα Μικρόμετρα

Διαδικασία Διακρίβωσης και Μετρητική Αβεβαιότητα για τα Μικρόμετρα Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1-006, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-19 Διαδικασία Διακρίβωσης και Μετρητική Αβεβαιότητα για τα Μικρόμετρα Κ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Δρ Τεχνικών Επιστημών Περίληψη Η επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150. Προγραμματισμός

ΗΥ-150. Προγραμματισμός ΗΥ-150 Δυναμική Διαχείριση Μνήμης (1/2) Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Μέχρι τώρα στατική ανάθεση και δέσμευση μνήμης Ζητούσαμε στο πρόγραμμά μας τη μέγιστη μνήμη που μπορεί να χρειαζόμασταν #define MAX_SIZE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents Οδηγός χρήσης Userguide Ελληνικά Ι English Περιεχόμενα Ι Contents 1. Σχετικά μ αυτόν τον οδηγό... 4 2. Γενικά εικονίδια... 5 3. Καταφόρτωση λογισμικού CytaCommunicator... 6 3.1 Δημιουργία λογαριασμού χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Mathematics Competition 2015

Kangourou Mathematics Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Mathematics Competition 2015 Ecolier (Γ - Δ Δημοτικού) 21 Μαρτίου/March 2015 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 8 = 3 μονάδες η

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα