Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας"

Transcript

1 Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ ΠΔΡΗΛΖΨΖ Σηην επγαζία αςηή διεπεςνoύνηαι ηα ποιοηικά και ποζοηικά σαπακηηπιζηικά ηυν βιβλίυν παιδικήρ πεπιβαλλονηικήρ λογοηεσνίαρ ζηα Νηπιαγυγεία ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Πιεπίαρ. Η έπεςνα ππαγμαηοποιήθηκε ζε 44 Νηπιαγυγεία ζηιρ βιβλιοθήκερ ηυν οποίυν καηαγπάθηκαν 442 ηίηλοι. Από ηην καηηγοπιοποίηζη ηυν βιβλίυν πος καηαγπάθηκαν πποκύπηει όηι η παποςζία ηηρ παιδικήρ πεπιβαλλονηικήρ λογοηεσνίαρ ζςνίζηαηαι κςπίυρ ζε βιβλία γνώζηρ με θεμαηικέρ πος άπηονηαι καηά κύπιο λόγο ηος θςζικού πεπιβάλλονηορ και ηεσνικά σαπακηηπιζηικά πος ςπονοούν ποικίλερ διδακηικέρ επιλογέρ ζηη σπήζη ηυν βιβλίυν. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δκπαιδεςηική έπεςνα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδική Λογοηεσνία, Πεπιβαλλονηική Λογοηεσνία, Νηπιαγυγείο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο αθεγεκαηηθόο ιόγνο είλαη από ηηο δπλαηόηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Πξνζθέξεη ζύκθσλα κε ηελ Αλαγλσζηνπνύινπ (2007) ηε δπλαηόηεηα ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζίκαηνο ηνπ αθξναηή κε ηα γεγνλόηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε κία ηζηνξία θαη κπνξεί λα ελδπλακώζεη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ην βηβιίν. Τν θπζηθό πεξηβάιινλ απνηειεί μερσξηζηό πεδίν ελδηαθέξνληνο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθή ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο κάζεζεο γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο ελώ θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο όηαλ ελειηθησζνύλ (Rule 2007, Orr 1994). Μέζα από ηελ αθήγεζε ή ηελ αλάγλσζε ηζηνξηώλ επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή κε ην πεξηβάιινλ, θαζώο νη κηθξνί αλαγλώζηεο ζέηνπλ ζε θίλεζε, αλαθαινύλ πξνεγνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο θαη δνκνύλ λέεο κε ηελ ελζάξξπλζε γηα πξνβιεκαηηζκό θαη δηάινγν. Τν παηδηθό πεξηβαιινληηθό βηβιίν απνηειεί κέζν δηδαζθαιίαο πεξηβαιινληηθώλ αμηώλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο γηα δηεξεύλεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Τα παηδηά απνθηνύλ γλώζεηο, εθθξάδνπλ εξσηήκαηα, αλαθαιύπηνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ, δηακνξθώλνπλ απόςεηο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα θαη

2 γίλνληαη ηθαλά λα αλαιάβνπλ δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνληηλνύ ηνπο πεξηβάιινληνο. Τν ζηνηρείν ηνπ ζπκβνιηζκνύ είλαη έληνλν ζηα παηδηθά ινγνηερληθά θείκελα. Καη όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Τζηιηκέλε & Αγγειίδνπ (2009), νη αμίεο θαη νη έλλνηεο πνπ αλαπηύζζνληαη κέζσ απηνύ γηα ηελ πξνώζεζε αμηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ελζσκαηώλνληαο ζπγρξόλσο ηε ζύγρξνλε πεξηβαιινληηθή πξνβιεκαηηθή θαζηζηά ην παηδηθό πεξηβαιινληηθό βηβιίν πνιύηηκν εξγαιείν ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Tα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ βξίζθνληαη ζην πξνζπκβαηηθό ζηάδην ηεο εζηθήο αλάπηπμεο, όπνπ επηηπγράλεηαη ε ζεκειίσζε ηεο απνθπγήο πξόθιεζεο δεκηάο ζηνπο άιινπο γη απηό θαη ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα λα ελζαξξύλεηαη ν ζεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Ιδηαίηεξα ηνλίδεηαη ε πξνζρνιηθή πεξίνδνο σο ζεκειηαθή ζην ζρεκαηηζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ. Ο «άιινο» ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο γηα ην παηδί απηήο ηεο ειηθίαο κπνξεί λα είλαη έλα κε αλζξώπηλν νλ. Η ηθαλόηεηα γηα αλάιεςε ξόισλ θαη ε δπλαηόηεηα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ απμάλεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη εηδηθά ζηελ ειηθία ησλ 6 εηώλ θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο απηήο. Μέζα από ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ξόισλ ησλ άιισλ πξνζώπσλ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Με δεδνκέλν όηη ε πξόθιεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο εμαξηάηαη από ηηο εκπεηξίεο πνπ βηώλνπλ ηα παηδηά ζην ίδην ην πεξηβάιινλ νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο κέζσ δξάζεο βνεζνύλ ηα παηδηά κέζα από ηηο άκεζεο εκπεηξίεο λα απνθηήζνπλ ηθαλόηεηεο θαη γλώζεηο θαη λα αληηιεθζνύλ ηελ αίζζεζε ελόηεηαο κ απηό. Απηή ε άκεζε εκπεηξία θαη ζρέζε ησλ παηδηώλ κε ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ηε ινγνηερλία. Με ηελ απόθηεζε αληηθεηκεληθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ άιινπ ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο απνθηνύλ «ύπαξμε» θαη κέζσ ηεο γιώζζαο θαη ηεο θαληαζηηθήο κεηαθνξάο ζηε ζέζε ηνπο ηα παηδηά επεξεάδνληαη. Έηζη ε ινγνηερλία ιεηηνπξγεί σο κέζν πιεξνθόξεζεο θαη γεθπξώλεη ηελ απόζηαζε ηνπ παηδηνύ από ηελ άκεζε επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Ο αλαγλώζηεο-καζεηήο, κέζα από ηελ αθεγνύκελε ηζηνξία κπνξεί ζηγά-ζηγά λα πεξάζεη από ηε κνλαρηθή ζρέζε κε ην βηβιίν ζηελ επηθνηλσλία, κηιώληαο γηα ηελ ηζηνξία ή παίδνληαο ηελ ηζηνξία κε άιινπο. Τα απνηειέζκαηα ζρεηηθώλ εξεπλώλ θαηαιήγνπλ όηη εθόζνλ ηα κηθξά παηδηά είλαη επαίζζεηα ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ θαη νη αιηξνπηζηηθέο ηνπο ηάζεηο θαίλνληαη ηόζν λσξίο απηή είλαη ε θαηάιιειε ειηθία γηα ηνπο/ηηο λεπηαγσγνύο κέζα από ηα ινγνηερληθά θείκελα λα πξνσζήζνπλ θαη λα ελδπλακώζνπλ έλα ζύλνιν ζηάζεσλ, αμηώλ θαη δεμηνηήησλ γηα ην πεξηβάιινλ. Σην πιαίζην πνπ ζθηαγξαθήζεθε αδξά εληάζζεηαη θαη ε έξεπλα πνπ παξνπζηάδνπκε θαη αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο πεξηβαιινληηθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζην Νεπηαγσγείν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ αξηζκό, ην αθεγεκαηηθό είδνο ησλ βηβιίσλ θαη ηνπο ζεκαηηθνύο ππξήλεο ησλ ζύγρξνλσλ ηζηνξηώλ πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηελ πξνέιεπζε, ηα εθπαηδεπηηθά αιιά θαη ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.

3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ θαηαγξαθή 442 παηδηθώλ βηβιίσλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ ζε 44 λεπηαγσγεία ηνπ λνκνύ Πηεξίαο. Τν δείγκα ζπγθεληξώζεθε κε πξνζσπηθή θαηαγξαθή ηεο εξεπλήηξηαο από ηηο βηβιηνζήθεο ησλ λεπηαγσγείσλ θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ζπλαδέιθσλ θπξίσο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο. Τα βηβιία θαηαγξάθεθαλ αλά λεπηαγσγείν θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ. Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ έγηλε κε βάζε: 1) Tν είδνο ησλ βηβιίσλ. 2) Τν ζεκαηνινγηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ βηβιίσλ. 3) Τε ρξνλνινγία έθδνζεο (αλά δεθαεηία). 4) Τελ πξνέιεπζε ησλ εθδόζεσλ (κεηαθξαζκέλα ή όρη). 5) Τν ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό (δειαδή εηθνλνγξαθεκέλα γισζζάξηα θαη επξεηήξηα, εθπαηδεπηηθά cd rom κε παηρλίδηα, θσηνγξαθίεο θαη κελύκαηα, ζρεδηαγξάκκαηα, ράξηεο, έλζεηα κε πξνηάζεηο γηα δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηδέεο γηα θαηαζθεπέο). 6) Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ. 7) Τελ πξνηίκεζε ζε θάπνηα βηβιία, κε βάζε ηε ζπρλόηεηα πνπ απαληήζεθε ην θάζε βηβιίν ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ θαηαγξάθεθαλ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ Πίνακας 1: Καηαγξαθή πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ αλά λεπηαγσγείν Αριθμός νηπιαγωγείων Αριθμός περιβαλλονηικών βιβλίων ανά νηπιαγωγείο σνολικός αριθμός περιβαλλονηικών βιβλίων ύνολο: 44 ύνολο: 442 Τν ζύλνιν ησλ βηβιίσλ πνπ θαηαγξάςακε εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1. Σηελ πξώηε ζηήιε θαηαγξάθεθε ν αξηζκόο λεπηαγσγείσλ ζηα νπνία αληηζηνηρεί ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα, ελώ ζηελ 3 ε ζηήιε θαηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο. Από ηελ επεμεξγαζία ηνπ αξηζκνύ ησλ βηβιίσλ πξνέθπςε όηη ν κέζνο όξνο ησλ βηβιίσλ ζε θάζε λεπηαγσγείν είλαη 10 (229 ηίηινη θαηαγξάθεθαλ ζε 23 λεπηαγσγεία

4 θαη νη ππόινηπνη 143 ζηα άιια 21), θαηά ζπλέπεηα ε παξνπζία ησλ βηβιίσλ παηδηθήο πεξηβαιινληηθήο ινγνηερλίαο ζηα Νεπηαγσγεία ηεο Πηεξίαο είλαη αλνκνηνγελήο θαη άληζε. Σχήμα 1: Απιθμόρ πεπιβαλλονηικών βιβλίυν ανά νηπιαγυγείο Απηό πνπ απνηππώλεηαη ζην ζρήκα 1 είλαη ε ζεκαληηθή παξνπζία ησλ πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ ζε αξθεηά λεπηαγσγεία πνπ εξεπλήζεθαλ (18 από ηα 44) ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 10 πεξηβαιινληηθά βηβιία. Η θαηαγξαθή ελόο ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ ζύκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ηεο εξεπλήηξηαο ζην Νεπηαγσγείν κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη θαη έλαο ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο λεπηαγσγώλ ηνπ λνκνύ ρξεζηκνπνηώληαο σο όρεκα ηα πεξηβαιινληηθά βηβιία εκπιέθεηαη κε θάπνην ηξόπν θαη εκπιέθεη ηα παηδηά ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Η παξαπάλσ ζέζε ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο όπσο θαη ε παξνπζία ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη αγσγήο ζηα ζρνιεία πνπ εκθαλίδεηαη πην πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο βηβιίσλ (κέρξη θαη 10 βηβιία 26 Νεπηαγσγεία). Σχήμα 2: Δίδορ βιβλίυν Σηελ θαηαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ βηβιίσλ (ζρήκα 2) όπσο θαη ζηηο επόκελεο θαηαγξαθέο δελ ζπλππνινγίζζεθαλ νη επαλαιακβαλόκελνη ηίηινη. Έηζη ην άζξνηζκα ησλ βηβιίσλ πνπ αλαθέξνπκε θαίλεηαη λα είλαη κηθξόηεξν ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ βηβιίσλ πνπ θαηαγξάςακε. Τα βηβιία γλώζεσλ ππεξηεξνύλ ζεκαληηθά (60% ζην ζύλνιν ησλ ηίηισλ πνπ θαηαγξάςακε) έλαληη ησλ άιισλ θαηεγνξηώλ (ινγνηερληθώλ

5 θαη θσηνγξαθηθώλ ιεπθσκάησλ). Απηό, θαηά ηελ εθηίκεζή καο, νθείιεηαη αθελόο ζηελ πνιύ κεγάιε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ απηώλ ησλ εθδόζεσλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία (Καξαθίηζηνο 2008, Natsiopoulou 2001) πνπ ηα θαζηζηά πξνζηηά θαη αθεηέξνπ πξνηηκνύληαη γηαηί ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο εθηηκνύλ νη λεπηαγσγνί όηη ζα βξνπλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο θαη γη απηό απνηεινύλ απαξαίηεην εξγαιείν ζηελ πξνζέγγηζε ελόο πεξηβαιινληηθνύ ζέκαηνο. Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηελ Καλαηζνύιε (2005, ζ. 535) ηνλ ηειεπηαίν θαηξό εθδίδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξα βηβιία γλώζεσλ γηαηί ην είδνο ησλ βηβιίσλ απηώλ παξνπζηάδνπλ δεδνκέλα, παξαηεξήζεηο, πεξηγξαθέο, εμεγήζεηο θαη πιεξνθνξίεο κε ζηόρν λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαθαιύςνπλ κέζα από πξάγκαηα, ηα γεγνλόηα θαη ηα θαηλόκελα, ηηο γεληθόηεξεο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηνλ θπζηθό θαη θνηλσληθό θόζκν. Απηή ε εγθπξόηεηα θαη ε θαηαιιειόηεηα πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ γλώζεσλ είλαη ειεγρόκελε επηζηεκνληθά (Μπέηα & Παπαδνπνύινπ 2010). Δπηπξόζζεηα ε παξαπάλσ θαηαγξαθή απνηειεί έλδεημε επηθέληξσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θπξίσο ζηε γλώζε. Αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί ν πνιύ κηθξόο αξηζκόο ησλ θσηνγξαθηθώλ ιεπθσκάησλ παξά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ρξεζηκόηεηα, ιόγσ ίζσο ηνπ κεγάινπ θόζηνπο ησλ βηβιίσλ απηώλ αιιά θαη ησλ εθδόζεώλ ηνπο πνπ ζπαλίδνπλ. Σχήμα 3: Θεμαηολογία ηυν βιβλίυν - Ποζοζηά ανά θεμαηική ενόηηηα Τα βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη γεληθά ζην θπζηθό πεξηβάιινλ (ζρήκα 3), ππεξέρνπλ κε δηπιάζην πνζνζηό έλαληη ησλ άιισλ θαηεγνξηώλ. Δπηβεβαηώλεηαη ζηελ παξνύζα έξεπλα ε πεπνίζεζε όηη πνιινί λεπηαγσγνί έρνπλ ζπλδέζεη ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, αθνύ θαηαγξάθεθε πιήζνο βηβιίσλ πνπ αθνξά ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαζώο θαη ηε ρισξίδα θαη παλίδα απηώλ. Απηόο ν πξνζαλαηνιηζκόο είλαη ζ έλαλ βαζκό εύινγνο αλ ιάβνπκε ππ όςε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη ηελ αζηηθνπνίεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ ηνπ ειιεληθνύ, αιιά θαη ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. Δπηπιένλ απηόο ν πξνζαλαηνιηζκόο ζπλδέεηαη κε ηε κειέηε ηνπ πνύ εκθαλίδεηαη ην πξόβιεκα. Φπζηθά δελ κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ζηα Νεπηαγσγεία κε δεδνκέλε ηελ αζηηθή πξνέιεπζε ησλ πεξηζζόηεξσλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ πηέζεσλ. Σεκαληηθό επίζεο εύξεκα ηεο έξεπλάο καο είλαη ην γεγνλόο όηη βηβιία πνπ ζρεηίδνληαη κε έληνλα ζύγρξνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα όπσο απηό ηεο

6 ξύπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη αθνξνύλ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ είλαη ιίγα. Ο ιόγνο πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα εξκελεύζεη ηελ έιιεηςε απηώλ ησλ βηβιίσλ είλαη όηη ζηελ πεξηνρή ηεο Πηεξίαο ππάξρνπλ πνιινί πλεύκνλεο πξάζηλνπ θαη επνκέλσο δελ γίλνληαη εύθνια θαηαλνεηά δεηήκαηα όπσο ην θαπζαέξην ησλ κεγαινππόιεσλ αθνύ ηα παηδηά δελ ηα αληηκεησπίδνπλ έληνλα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Σχήμα 4: Χπονολογία έκδοζηρ ηυν βιβλίυν Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο βηβιίσλ πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ όπσο πξνέθπςε από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο αθνξά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία (ζρήκα 4) γεγνλόο πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ αικαηώδε αύμεζε ηεο παξαγσγήο βηβιίσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη ηελ απμαλόκελε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ. Δπίζεο ζπκπίπηεη κε ηελ θαζηέξσζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα κε όινπο ηνπο γλσζηνύο πεξηνξηζκνύο. Σχήμα 5: Απσική γλώζζα ηυν μεηαθπαζμένυν βιβλίυν Σην ζρήκα 5 θαηαγξάθεηαη ε γιώζζα ζπγγξαθήο ησλ βηβιίσλ κε ηελ αλακελόκελε κεγάιε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ησλ αγγιηθώλ ηίηισλ. Δπηπιένλ ζηελ θαηεγνξία απηή ε πιεηνςεθία ησλ κεηαθξαζκέλσλ ηίηισλ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πξνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα βηβιία γλώζεσλ αθνύ νη κεηαθξαζκέλνη ηίηινη είλαη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία βηβιία γλώζεσλ. Δπίζεο πξνθύπηεη έλα ζέκα πξνο δηεξεύλεζε, αλ απηέο νη εθδόζεηο κπνξνύλ λα θαιύςνπλ αλάγθεο δηδαζθαιίαο

7 ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειιεληθό/κεζνγεηαθό νηθνζύζηεκα από ηε κηα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο από ηελ άιιε. Σχήμα 6.1: Βιβλία πος ανήκοςν ζε ζειπά εκδόζευν Καηαγξάθεηαη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο βηβιίσλ πνπ αλήθνπλ ζε ζεηξέο (ζρήκα 6.1). Σπλήζσο θαζέλα από ηα βηβιία πνπ απαξηίδνπλ κηα ζεηξά πξαγκαηεύεηαη έλα δηαθνξεηηθό ζέκα-πξόβιεκα θαη πξνηηκνύληαη από ηηο λεπηαγσγνύο αθνύ πνιιέο θνξέο ην έλα πεξηβαιινληηθό δήηεκα δελ κπνξεί λα δηεξεπλεζεί απνκνλσκέλα από ην άιιν. Σχήμα 6.2: Ποζοζηά πος ανηιζηοισούν ζηα βιβλία πος ανήκοςν ζε ζειπά εκδόζευν Αμηνζεκείσην ζηνηρείν ηεο θαηαγξαθήο καο εδώ είλαη ε ύπαξμε πνιύ κεγάινπ αξηζκνύ θαη πνζνζηνύ βηβιίσλ γλώζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα ζεηξά εθδόζεσλ (ζρήκα 6.2). Σχήμα 7: Βηβιία πνπ πεξηέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό

8 Όπσο δηεπθξηλίζηεθε ζηελ ελόηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, σο ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό ζεσξνύκε ηα εηθνλνγξαθεκέλα γισζζάξηα θαη επξεηήξηα, εθπαηδεπηηθά cd rom (κε παηρλίδηα, θσηνγξαθίεο θαη κελύκαηα), ζρεδηαγξάκκαηα, ράξηεο, έλζεηα κε πξνηάζεηο γηα δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηδέεο γηα θαηαζθεπέο. Τν έλα ηξίην ησλ βηβιίσλ γλώζεσλ πνπ κειεηήζακε πεξηέρνπλ έλζεηα κε ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό (ζρήκα 7), γεγνλόο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ επηζπκία ησλ λεπηαγσγώλ λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο ζην Νεπηαγσγείν κέζα από ηα γισζζάξηα, ηηο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, ηνπο ράξηεο, ηα επξεηήξηα, ηα cd θ.η.ι. πνπ πεξηέρνπλ. Μέζα από ην βνεζεηηθό πιηθό πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πην εύθνια ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο ηόζν γηα ηνπο καζεηέο όζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο/εο αθνύ δελ θαηέρνπλ εηδηθέο γλώζεηο θαη πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ θάπνηα ζρεηηθή επηκόξθσζε. Σχήμα 8: Τα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηυν βιβλίυν - Γιαζηάζειρ Σχήμα 9: Τα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηυν βιβλίυν - Απιθμόρ ζελίδυν

9 Σχήμα 10: Τα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηυν βιβλίυν - Το είδορ ηος εξώθςλλος Σρεηηθά κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ (είδνο εμώθπιινπ, αξηζκόο ζειίδσλ, δηαζηάζεηο) όπσο παξνπζηάδνληαη ζηα ζρήκαηα 8, 9 θαη 10, θαίλεηαη όηη νύηε ην κέγεζνο νύηε ν αξηζκόο ησλ ζειίδσλ ή ην είδνο ησλ εμώθπιισλ απνηεινύλ απόιπηνπο δείθηεο γηα ηελ επηινγή ελόο βηβιίνπ πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ. Η πνηθηινκνξθία ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ, πέξαλ ηεο αηζζεηηθήο ηνπο αμίαο, απνθαιύπηεη ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο ησλ ζπλαδέιθσλ ζρεηηθά κε ηελ έκθαζε πνπ ζέινπλ λα δώζνπλ θάζε θνξά ζηα ζηνηρεία πνπ επεμεξγάδνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί άιινηε λα επηιέγνπλ βηβιία κεγάισλ δηαζηάζεσλ κε ρνληξά εμώθπιια, κεγάιεο εηθόλεο θαη επεμεγεκαηηθέο ιεδάληεο θαη άιινηε κηθξά ζε κέγεζνο κε επαλάγλσζηα θείκελα εύθνια ζηελ ρξήζε ηνπο βηβιία πνπ απνηεινύλ έλα θαιό ειθπζηηθό κέζν γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Καη άιινηε επηιέγνπλ πνιπζεκαηηθά βηβιία πεξηζζόηεξσλ ζειίδσλ πνπ ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο ππνελόηεηεο κε ππόηηηινπο ώζηε ε παξερόκελε γλώζε λα αθνκνηώλεηαη επθνιόηεξα. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η δηεξεύλεζε ησλ ηίηισλ πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ ζηα λεπηαγσγεία ηνπ λνκνύ Πηεξίαο απνδεηθλύεη όηη ε παξνπζία ηνπο είλαη αλνκνηνγελήο θαη άληζε θαη όηη ηα βηβιία γλώζεσλ ππεξέρνπλ ζεκαληηθά ζε αξηζκό έλαληη ησλ ινγνηερληθώλ θαη ησλ θσηνγξαθηθώλ ιεπθσκάησλ. Τα βηβιία γλώζεσλ πνπ ππεξέρνπλ ζε αξηζκό θαη πξνηηκνύληαη από ηελ πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγώλ ηεο έξεπλάο καο απνθαιύπηνπλ όηη ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη κέζσ απηώλ νη κηθξνί αλαγλώζηεο απνθηνύλ κηα πξώηε ηξηβή κε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν έζησ θαη ππνηππσδώο. Σπλεζίδνπλ δειαδή λα ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία ησλ επηζηεκόλσλ όπσο ε πξνζεθηηθή παξαηήξεζε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, λα ζπγθεληξώλνπλ δεδνκέλα θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. Τα βηβιία πνπ θαηαγξάςακε αθνξνύλ θπξίσο εθδόζεηο ησλ δύν ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ (185 ηίηινη από ην ζύλνιν ησλ 232 εθδόζεθαλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία). Αμηνζεκείσην ζηνηρείν βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλόο όηη ν κηζόο αξηζκόο ησλ βηβιίσλ είλαη μελόγισζζα ζε κεηάθξαζε θάηη πνπ ζπκθσλεί θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Κ.Δ.Β.Ι. γηα ηε ζεακαηηθή αλνδηθή πνξεία ησλ κεηαθξάζεσλ ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ γεληθόηεξα (1416 κεηαθξαζκέλνη ηίηινη έλαληη 648 ειιεληθώλ ζηελ εμαεηία ), κε γιώζζα πξσηνηύπνπ θπξίσο ηελ Αγγιηθή.

10 Τα ζέκαηα ησλ βηβιίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ γεληθά είλαη ζρεδόλ δηπιάζηα έλαληη ησλ άιισλ θαηεγνξηώλ γεγνλόο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο γηα ηνπο/ηηο λεπηαγσγνύο ε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε πξώην επίπεδν παξαπέκπεη ζηε θύζε. Σεκαληηθό επίζεο ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή κεγάινπ πνζνζηνύ βηβιίσλ πνπ αλήθνπλ ζε ζεηξέο γλώζεσλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία. Απνδεηθλύεηαη επίζεο όηη ην έλα ηξίην ησλ βηβιίσλ πνπ κειεηήζεθαλ πεξηέρνπλ έλζεηα κε επξεηήξηα, πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, εθπαηδεπηηθά cd rom πνπ πιαηζηώλνπλ ην ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό ησλ βηβιίσλ θαη απνηεινύλ ρξήζηκνπο νδεγνύο κέζα από ηνπο νπνίνπο βξίζθνπλ ηδέεο γηα ζρέδηα εξγαζίαο πνπ κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Η πνηθηιία ηεο επξεκαηηθόηεηάο ηνπο θξαηάεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ ελώ δείρλεη αθόκε ηελ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα βνεζεζνύλ νη ίδηνη/εο ζηελ πξνζέγγηζε ελόο ζέκαηνο θαη ζηελ θαιύηεξε δηεξεύλεζή ηνπ. Ωο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ (είδνο εμώθπιινπ, κέγεζνο, ζρήκα, αξηζκόο ζειίδσλ) ε κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηα είδε ησλ εμώθπιισλ, ζηα κεγέζε θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζειίδσλ ζηα είδε ησλ βηβιίσλ πνπ εξεπλήζεθαλ θαλεξώλεη ηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ θαη ηελ έκθαζε πνπ ζέιεη λα δώζεη ζην πιεξνθνξηαθό θείκελν, ζην κεγάιν κέγεζνο ή ζην ειθπζηηθό εμώθπιιν γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζή ηνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Σπλνςίδνληαο ηα επξήκαηά καο κπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε σο ζπλδεηηθό θξίθν όισλ ησλ θαηαγξαθώλ καο ηελ γλσζηηθή επηθέληξσζε ζηελ επηινγή βηβιίσλ θαη απηό απνηειεί έλδεημε όηη νη λεπηαγσγνί ηεο Πηεξίαο, αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε ππνβνήζεζεο ζην έξγν ηνπο. Αλ απηό είλαη έλδεημε θαη αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο θαζώο ππεξβαίλεη ηα όξηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. *Η επγαζία αςηή αποηελεί μέπορ ηηρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ ηηρ ζςγγπαθέυρ καηά ηην θοίηηζή ηηρ ζηο Γιδαζκαλείο ΤΔΠΑΔ ηος ΑΠΘ και η οποία ππαγμαηοποιήθηκε ςπό ηην εποπηεία ηηρ κ. Πηνελόπηρ Παπαδοπούλος, Λέκηοπα ηος ΠΤΝ ηος ΠΓΜ, η οποία ζςνειζέθεπε ζε όλα ηα ζηάδια μέσπι ηη δημοζίεςζη ηηρ επγαζίαρ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αλαγλσζηνπνύινπ, Γ. (2007). Λογοηεσνική Ππόζλητη ζηην Πποζσολική και Ππυηοβάθμια Δκπαίδεςζη. Αζήλα: Παηάθεο. Αγγειίδνπ Δ. & Τζηιηκέλε Τ. (2009). Η αθήγηζη υρ επγαλείο μάθηζηρ ζηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη. Γπαζηηπιόηηηερ και πποηάζειρ για ηην πποζσολική και ηη δημοηική εκπαίδεςζη. Αζήλα: Καζηαληώηεο. Καλαηζνύιε, Μ. (2005). Οηθνινγία θαη παηδηθή ινγνηερλία. Σην Α. Γεσξγόπνπινο (Δπηκ), Πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη. Ο νέορ πολιηιζμόρ πος αναδύεηαι. (ζει ). Αζήλα: Gutenberg. Καξαθίηζηνο, Α. (2008). Δθδνηηθή εηθόλα ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ γλώζεο. (Μειέηε πεξίπησζεο). Τ.Δ.Π.Α.Δ.- Α.Π.Θ. Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ. Μπέηα, Δ. & Παπαδνπνύινπ, Π. (2010). Τα δώα ζηα βηβιία γλώζεο ησλ λεπηαγσγείσλ. Πξαθηηθά 6νπ Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο

11 ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Τκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία (ΤΔΔΠΗ) ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο (Γ.Π.Θ.). (ππό δεκνζίεπζε) Natsiνpoulou, I. (2001). Children's books for 1-6 year olds in Greece. International Journal of Early Childhood, Vol 33, No. 1, Orr, D. (1994). Earth in mind. Washington, DC: Island Press. Rule, A. (2007). A tad of science appreciation. Early Childhood Education Journal, Vol. 34, No. 5,

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα