Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο"

Transcript

1 Ο καιρός ηης δοκιμαζίας «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο

2 «κηα γξακκή λα ζε ρσξίδεη, ηε δσή καο πνηνο ραιά θαη πνηνο ηε ρηίδεη;» «Μηθξή παηξίδα [ ] Ωο πόηε ζα ζαη έδεζκα ησλ ρξπζνθόξσλ ην ηξαπέδη» Μια πέηρα μες ζηη θάλαζζα, Νάζα Παηαπίνπ

3 «Πνύ πήγε ε κέξα ε δίθνπε πνπ είρε ηα πάληα αιιάμεη; Γε ζα βξεζεί έλαο πνηακόο λα λαη γηα καο πισηόο;» Σηροθή, Γηώξγνο εθέξεο

4 «Γελ σπάρτεη ηόπος λα ζηαζούκε Γθρεκηζκέλα ηα ζπίηηα κας, πεζκέλα Σα δέληρα κας, έλας ζωρός ερεηπίωλ. Γελ σπάρτεη τώρος λα ολεηρεσηούκε. Η ζπορά ηωλ ολείρωλ προϋποζέηεη έλα θοκκάηη οσραλό. Κη ο οσραλός πεζκέλος, ηε ζέζε ηοσ Μαύρος θαπλός ηελ έτεη θαηαιάβεη. Σα άζηρα θη ασηά πεζκέλα ζθοσρηάδοσλ βοσιηαγκέλα κες ζηο τώκα.» Πάροδος, Θενδόζεο Νηθνιάνπ

5 ΑΦΡΟΓΙΣΗ «Γπκλή κε ηα καιιηά ζνπ θαςαιηζκέλα ζε βιέπσ λα ξίρλεζαη ζηε ζάιαζζα θαη πάεηο» (Παληειήο Μεραληθόο) Κύπξηδα Αθξνδίηε, Αύγνπζηνο 1974

6 ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΔΙΒΟΛΗ ΙΙ «Απηή ε θνύθια κε ην θνκκέλν ρέξη, πνπ θξεκάζηεθε ζην παξάζπξν ηνπ γθξεκηζκέλνπ ζπηηηνύ πνην παηδάθη ήζειε λ απνραηξεηήζε, ζε πνην παηδάθη ζύξζεθε σο ην παξάζπξν λ αλεκίζε ην ρέξη θαη ηεο ην θνςαλ; Κώζηαο Μόληεο (Κύπρος 1974, Μέρες ζσμθοράς, θση. Γ. Παξηαζίδε, επηκ. Γ. Αλδξένπ)

7 ΣΟΤΡΚΟ ΔΙΒΟΛΔΑ ΣΗ ΑΛΑΜΙΝΑ Ι Κοίηα ποσ ζθύβεη λα δηαβάζεη ειιεληθά! ΣΟΤΡΚΟ ΔΙΒΟΛΔΑ ΣΗ ΑΛΑΜΙΝΑ Ση ζες ηώρα; Προζπαζεί όζο κπορεί ο άλζρωπος λα δηαβάζεη ειιεληθά. Κώζηας Μόληες

8 «ηο αρταίο ζέαηρο ηες αιακίλας ε παράζηαζε αλαβάιιεηαη επ αόρηζηολ» Οι γσρολόγοι, Αιεμάλδξα Γαιαλνύ «-Ναη όκως ο καληαηοθόρος ηρέτεη θη όζο καθρύς θη αλ είλαη ο δρόκος ηοσ, ζα θέρεη ζ ασηούς ποσ γύρεσαλ λ αισζοδέζοσλ ηολ Διιήζποληο ηο θοβερό κήλσκα ηες αιακίλας.» Σαλαμίνα ηης Κύπρος, Γηώξγνο εθέξεο

9 «Πνιηηεία δπν θνξέο βαθηηζκέλε ειιεληθά ιόγνο π αρλίδεη ηεο κεηέξαο ηνλ θόξθν ην πέλζνο αδειθνύ ηιαξύλνληαο» Αμμότωζη, Πίηζα Γαιάδε Ακκόρσζηνο - ακκόρσζε

10 «Δζύ πνπ κε ην αιθαβεηάξη ηεο ζάιαζζαο ζην ρέξη κνπ καζεο γξαθή θη αλάγλσζε ηε γεύζε ηνπ αρηλνύ ην θηιί ηεο αρηβάδαο ην θπκάηηζκα ησλ θπθηώλ θαη ηα κηθξά ηα πξάζηλα ηα μέθσηα απ όπνπ έκπαηλε νξκεηηθά ην πέιαγνο πνύ ράζεθεο θαη πνηνο πξσηνζηαηεί ηώξα ζηα θύκαηα πώο κ άθεζεο θη έθπγα» Της Αμμοτώζηοσ, Νίθε Μαξαγθνύ

11 «Δδώ είλαη κηα πόιε, ζάιαζζα θαη θσο εδώ αθήζακε ηα δώδεθά καο ρξόληα, ηόηε πνπ ηξέρακε μππόιπηνη ζηελ ακκνπδηά ηόηε πνπ ξίρλακε ηα δίρηπα ησλ νλείξσλ. Δδώ είλαη κηα ζάιαζζα γπαιί γηα λα βιέπεηο ηηο ξαβδώζεηο ηεο δηθήο ζνπ ςπρήο, κα θαη ησλ άιισλ.» Αμμότωζηος, Κιαίξε Αγγειίδνπ

12 «πόιε πνπ παίδακε παηδηά κεο ηελ πιαηηά πνδηά ζνπ κε ςάξηα θαη ιεκνλαλζνύο ρακήισζ' ηε καηηά ζνπ» Αμμότωζηος, Νίθε Καηζανύλε Ακκόρσζηνο, Λεκνλαλζνύζα θπξά

13 «Ση λα ζνπ πσ. Νηώζσ έλα ξίγνο λα κε δηαπεξλά ζαλ ζπκάκαη εθείλα ηα πξάζηλα πεξηβόιηα κε ηηο πνξηνθαιηέο θαη ηηο θίηξηλεο αληαύγεηεο» Προς αναγνώζηη (1), Νηίλα Καηζνύξε

14 «Μέξα ηε κέξα ηξηγπξίδσ κα πίζσ ζβηνύλ ηα βήκαηά κνπ έρνπλ ραζεί ηα ρώκαηά κνπ πίηη παιηό ζηελ παξαιία πόιε κνπ ζύκεζε παιηά θεύγνπλ νη ηόπνη ζαλ πνπιηά Πόιε θαη ζπίηη θη αθξνγηάιη γπάιηλνη θόζκνη πνπ ξαγίζαλ ζξύςαια ηελ ςπρή κνπ αθήζαλ» Γσριζμός, Νίθε Καηζανύλε (δίζθνο: Ες Γην εναλίαν Κύπρον, ζπλζέηεο Μηρ. Υξηζηνδνπιίδεο, 1992)

15 «Μήπσο κηαο πόιεο όλνκα ε Ακκόρσζην είλαη ςεύηηθε; Σερλεηό ρώξηζκα ρώξνπ θαη γε ηεο νπηνπίαο; Υξόλνο από άκκν ςηινδνπιεκέλε θαζώο θνηηάδεηο ηνπο ιεπθνύο καζηνύο; Πνηνο ζα ιεγε ην αληίζεην; - Λεζκόλεζεο ηνπο πξόζθπγεο πνπ ζηέθνληαη αληηθξύ ηεο θαη ηε ραηξεηάλ. [ ] Όκσο όηαλ θνηηάδσ κε ηα θηάιηα ηελ αλεπαίζζεηε ηνπ ζηήζνπο ηεο ξσγκή, όηαλ απ ηε κεζπζηηθή πλνή ηεο θξίλσ πόζα πινία βνπιηάμαλ ή πεηξώζαλε, θη αλζξώπνπο βιέπσ ηξηγύξσ «λά ην ζπίηη κνπ» εθθσλώληαο, ηη λα ζνπ θάλσ; Θιίβνκαη, αθξηβαίλσ, ρεηξίδνκαη ηε ιέμε κε βαξηά θαξθηά» Όνομα πόλης, Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο

16 wwwtaxiarhes.blogspot.com/2009_02_01_archive.html «Κάζε Αύγνπζην λνηθηάδεηο έλα δεπγάξη θηάιηα Σα βάδεηο ζηα κάηηα θη νλεηξεύεζαη ηελ πνιηηεία πέξα από ηα γθξίδα δέληξα, ηελ πνιηηεία πνπ απιώλεηαη κέρξη ηε ζάιαζζα» Νοζηαλγικό, Αιεμάλδξα Γαιαλνύ

17 ΟΓΟΦΡΑΓΜΑ ΓΔΡΤΝΔΙΑ «Απόγεπκα Η καηηά ιεο θαη είλαη καγλεηηζκέλε θαξθώλεηαη ζην ηεξάζηην ΣΟΠ πάλσ ζηα ζπξκαηνπιέγκαηα. Έλα ξίγνο δηαπεξλά ην θνξκί! Ο δξόκνο ιεο θαη δελ έρεη ζπλέρεηα... ζηακαηά απόηνκα αδύλακνο λα δηαπεξάζεη ην αγθαζσηό ζύξκα. Βξαδηάδεη Ο ήιηνο αξρίδνληαο λα δύεη θσηίδεη αρλά ζην βάζνο ηελ πόιε. Σελ πόιε πνπ έρεη παγώζεη ην ρξόλν. Σελ Ακκόρσζην.» (Νίθνο Σδαλάθνο) Μηα πόιε-θάληαζκα

18 «Ακκόρσζηνο βαζηιεύνπζα» Σόζα ρξόληα ζε αηελίδσ, βαζίιηζζά κνπ, από αθξηηηθά θπιάθηα θαη γεκίδνπλ ηα κάηηα κνπ ζπξκαηνπιέγκαηα!

19 «Κη όκσο κε η όλεηξν ηεο επηζηξνθήο είρα δήζεη» odevontas.blogspot.com/.../blog-post_3253.html Βίληεν (3 ) από ηελ ηζηνζειίδα:

20 «θάιημε θιείζε δίπισζε παξάπνλν ζηα ρείιε ρώζνπ ζηελ άκκν Ακκόρσζηνο ζαλ ζπάλην θνρύιη. Αμμότωζηος, Νίθε Καηζανύλε «Καη κεηο πνπιηά πνπ δηώμαλ καο ηνλ Αύγνπζην νη ερζξνί ζνπ λα μέξεηο ζα γπξίζνπκε πηζηνί ζηελ άλνημή ζνπ» (δίζθνο: Ες Γην εναλίαν Κύπρον, ζπλζέηεο Μηρ. Υξηζηνδνπιίδεο, 1992)

21 «Όρη εζάο δε ζαο ζέιεη ηνύηε ε γε δε ζαο μέξεη όια εδώ είλαη δηθά καο ηη απ' ην θάζε ιηζάξη απ' ην ρώκα απ' ην δέληξν ην λεξό θαη η' αγέξη ην θνξκί καο κηα ζηάια γηα λα γίλεη έρεη πάξεη ε ςπρή καο επήξε κηα πλνή απ' ην θαζέλα όια εδώ είλαη δηθά καο κα γηα ζαο όια μέλα» (ηξαγνύδη: «Λνγαξηάζαηε ιάζνο», ζηίρνη: Θενδόζεο Πηεξίδεο, δίζθνο: Ες Γην εναλίαν Κύπρον, ζπλζέηεο Μηρ. Υξηζηνδνπιίδεο, 1992)

22 Βαζηθή πεγή άληιεζεο ζηίρσλ: Για ηην Αμμότωζηο, επηκ. Λεπηέξε Παπαιενληίνπ, έθδ. Γήκνπ Ακκνρώζηνπ, 2009

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε

έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε Ζ γεληά ηνπ 60 θαη 70 ύκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο, απηνί από εκάο πνπ ήκαζηαλ παηδηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 40 50 60 θαη 70 πηζαλόλ δελ ζα έπξεπε λα είρακε επηδήζεη. Οη

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ.

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ. Σν εζπέξαο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2014 ε Κνξηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ πιεκκχξεζε απφ θφζκν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε βνπιεπηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.''

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ: ΠΟΙΗΗ: ΔΠΟΠΟΗΗΑ ΣΧΝ ΑΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (1934) Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ (1935) ΑΝΑΡΡΧΖ (1935) ΣΟΠΗΑ (1936) Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα